ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 25 aprilie 2001pentru modificarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 7 mai 2001  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Legea sanitară veterinara nr. 60/1974, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 30 decembrie 1991, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. Alineatul 3 al articolului 24 se abroga.2. Articolul 33 va avea următorul cuprins:"Art. 33. - Reţeaua sanitară veterinara de stat se organizează ca sector distinct în cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi are următoarea structura:- Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara, care se organizează ca direcţie generală în structura Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor;- instituţiile publice de specialitate cu personalitate juridică, aflate în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi în coordonarea tehnica a Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare, prevăzute în anexa nr. 6.Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale unităţilor prevăzute în anexa nr. 6 se asigura din alocaţii de la bugetul de stat şi din venituri extrabugetare.Veniturile extrabugetare se constituie din tarifele de manopera pentru activităţi sanitare veterinare şi de laborator, din consultanţa şi din alte prestaţii specifice: acţiuni de dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare, examene şi lucrări de laborator, precum şi alte activităţi din domeniul sanitar veterinar.Cuantumul tarifelor pentru veniturile extrabugetare se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, la propunerea directorului general al Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare."3. Anexa nr. 5 se abroga.4. Anexa nr. 6 se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 2Articolul IV din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 90/2000 pentru modificarea şi completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 5 iulie 2000, se abroga.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 10 ianuarie 2001, se modifica în mod corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie SarbuMinistrul administraţiei publice,Octav Cozmancap. Ministrul finanţelor publice,Maria Manolescu,secretar de stat  +  Anexă                       INSTITUŢII PUBLICE DE SPECIALITATE         cu personalitate juridică, care funcţionează în subordinea       Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, finanţate      din alocaţii de la bugetul de stat şi din venituri extrabugetare
       
    Nr. crt.Denumirea unităţii
    1.Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală
    2.Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară
    3.Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar
    4.Direcţiile sanitare veterinare judeţene şi a municipiului Bucureşti
  -------