LEGE nr. 225 din 30 aprilie 2001pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 296/2000 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 4 mai 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 296 din 30 decembrie 2000 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 30 decembrie 2000, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Autoritatea pentru Privatizare pune în aplicare strategia Guvernului privind procesul de privatizare pentru societăţile comerciale din portofoliul propriu. (2) În acest scop Autoritatea pentru Privatizare va exercita, în principal, următoarele atribuţii: a) administrarea ca acţionar, cu toate drepturile ce decurg din aceasta calitate, a societăţilor comerciale aflate în portofoliul propriu, la care statul deţine acţiuni; b) vânzarea către sectorul privat sau către agenţii economici la care participarea statului nu depăşeşte 33%, prin metodele prevăzute de lege, a pachetelor de acţiuni deţinute de stat în societăţile comerciale; c) controlul cu privire la modul în care sunt respectate clauzele din contractele de privatizare, inclusiv în cazul celor încheiate de Fondul Proprietăţii de Stat, precum şi supravegherea societăţilor comerciale în cauza în ceea ce priveşte gradul de realizare a performantelor economice şi financiare asumate prin contractul de privatizare, în cazul nerespectării acestora făcându-se apel la soluţii legale: cale amiabila, arbitraj, instanţe; d) restructurarea societăţilor comerciale şi acordarea asistenţei financiare necesare în vederea retehnologizării şi modernizării acestora; e) acorda ministerelor şi autorităţilor administraţiei publice locale, la solicitarea acestora, asistenţa privind procesul de privatizare; f) alte atribuţii prevăzute de lege"2. Alineatele (2), (3) şi (4) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:"(2) Pe lângă Autoritatea pentru Privatizare funcţionează Consiliul Interministerial format din 9-11 membri, reprezentanţi ai ministerelor economice. (3) Atribuţiile preşedintelui, vicepreşedinţilor, secretarului general şi ale Consiliului Interministerial, precum şi reprezentarea în cadrul acestuia vor fi stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii pentru Privatizare, ce va fi elaborat şi supus spre aprobare Guvernului în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) Până la adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii pentru Privatizare atribuţiile fostului Consiliu de administraţie al Fondului Proprietăţii de Stat vor fi îndeplinite de preşedinte, vicepreşedinţi şi de secretarul general ai Autorităţii pentru Privatizare."3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Patrimoniul şi personalul Fondului Proprietăţii de Stat vor fi preluate de Autoritatea pentru Privatizare în structura existenta, prin protocol de predare-primire. Personalul astfel preluat se considera transferat în interes de serviciu."4. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"(1) În baza bilanţului încheiat la 31 decembrie 2000, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, fostul Consiliu de administraţie al Fondului Proprietăţii de Stat va prezenta raportul de gestiune, însoţit de raportul cenzorilor, care va fi înaintat Guvernului de către Autoritatea pentru Privatizare".5. Alineatul (2) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"(2) În toate actele normative în care apare sintagma Fondul Proprietăţii de Stat aceasta se înlocuieşte cu sintagma Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 5 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA────────────────