ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 43 din 30 aprilie 2024pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 30 aprilie 2024  Având în vedere necesitatea efectuării unor corelări în contextul în care Sistemul informatic național RO e-TVA este bazat pe utilizarea datelor existente cu privire la operațiunile impozabile furnizate de Sistemul național privind factura electronică RO e-Factura și Sistemul informatic național RO e-Case de marcat electronice, precum și de alte baze de date existente în sistemele informatice gestionate de Ministerul Finanțelor,întrucât transmiterea de aparatele de marcat electronice fiscale către Sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală a codului de identificare fiscală al contribuabilului este o informație necesară pentru generarea decontului de TVA precompletat,ținând seama și de faptul că termenul prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116/2023 privind unele măsuri pentru gestionarea și evidențierea veniturilor curente ale bugetului public prin implementarea unor proiecte de digitalizare pentru utilizarea și/sau implementarea de către Ministerul Finanțelor a modulelor de valorificare a datelor și informațiilor furnizate prin Sistemul informatic național RO e-TVA este 1 august 2024,în considerarea asigurării unui echilibru just între interesele în concurs, respectiv păstrarea proporționalității sancțiunilor în raport cu gravitatea faptei,ținând cont de caracterul operativ al normei legale ce acționează pentru eliminarea riscurilor fiscale produse prin neînregistrarea în evidențele contabile a bunurilor transportate și având în vedere stabilirea în mod nediferențiat pentru toate aceste fapte, independent de natura sau gravitatea lor, a sancțiunii contravenționale principale,în contextul completării normelor sancționatoare și ținând seama de perioada tranzitorie după care ar urma să fie aplicate sancțiunile contravenționale, pentru a oferi securitate juridică normei sancționatoare, este necesar să se reglementeze modul de aplicare, din perspectivă temporală, a sancțiunilor contravenționale nou-introduse.Luând în considerare că în practică există situații în care, la constituirea unor instituții de credit, acționarii pot decide vărsarea capitalului social în etape, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii și funcționării băncilor de dezvoltare din România, cu modificările și completările ulterioare, iar pentru contribuabilii respectivi, care aplică Standardele internaționale de raportare financiară IFRS, această situație generează un tratament contabil specific,având în vedere că baza de impozitare pentru impozitul pe clădiri nu s-a prevăzut în cuprinsul deciziei de impunere și, astfel, aceasta nu se comunică de către unitățile administrativ-teritoriale contribuabililor plătitori ai impozitului pe clădiri și, implicit, persoanele fizice care dețin în proprietate/coproprietate clădiri rezidențiale nu au posibilitatea de a cunoaște dacă valoarea impozabilă determinată potrivit dispozițiilor art. 457 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, de către organul fiscal local, depășește plafonul prevăzut pentru impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare, de 2.500.000 lei,întrucât lipsa tuturor informațiilor necesare generării decontului de TVA precompletat ar putea periclita implementarea completă a acestui obiectiv, cu consecința lipsirii parțiale de eficiență a acestui instrument, afectând astfel capacitatea operativă a administrației fiscale în prevenirea și combaterea fenomenelor de neconformare fiscală, fapt care impactează negativ evoluția încasărilor la bugetul de stat,deoarece, în lipsa unor măsuri rapide privind condiții de concurență și echitate fiscală în rândul tuturor contribuabililor, ar putea exista situații care să genereze inegalități, în special prin raportare la contribuabilii de bună-credință, care se conformează regulilor fiscale,întrucât veniturile din reversarea ajustării creanțelor rezultate din operațiuni legate de capitalul social subscris și nevărsat sunt generate de reversarea graduală a ajustării inițiale, pentru care nu s-a acordat deducere la calculul rezultatului fiscal,ținând cont că nepromovarea măsurii privind înștiințarea contribuabililor care se încadrează în limita stabilită pentru impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare ar avea consecințe negative, în sensul că ar determina imposibilitatea pentru aceștia de a-l declara la organul fiscal central în a cărui rază de competență se află domiciliul lor,având în vedere că piața produselor cu nicotină a cunoscut o evoluție semnificativă în ultima perioadă, prin apariția mai multor produse alternative în forme de prezentare atractive, în special în rândul copiilor și adolescenților, produse noi care nu sunt cuprinse în sfera produselor supuse accizelor nearmonizate deja reglementate de Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, deși au un conținut similar,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul I(1) Prin hotărâre a Guvernului pot fi stabilite și alte date și informații din bonul fiscal, precum și din raportul fiscal de închidere zilnică decât cele prevăzute în anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se transmit de aparatele de marcat electronice fiscale către sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale prevăzut la art. 3^1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (1) se aprobă în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul IIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri RO e-Transport și de abrogare a art. XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 11 aprilie 2022, aprobată prin Legea nr. 375/2023, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 8^1, după litera d) se introduc patru noi litere, lit. e)-h), cu următorul cuprins:e) prestatorului de servicii din România, în cazul unor operațiuni comerciale reprezentând un nontransfer atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României pentru prestarea de servicii, cât și pentru bunurile rezultate reexpediate în statul partenerului comercial;f) beneficiarului din România, în cazul unor operațiuni comerciale reprezentând un nontransfer atât pentru bunurile expediate din România pentru prestarea de servicii într-un stat membru al Uniunii Europene, cât și pentru bunurile rezultate reexpediate în România;g) clientului din România, în cazul unor operațiuni comerciale ce se subscriu regimului de stocuri la dispoziția clientului în situația în care România este statul membru către care au fost expediate sau transportate bunurile atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României, cât și pentru bunurile livrate într-un stadiu ulterior după sosire, către altă persoană impozabilă din România sau în cazul în care bunurile respective sunt returnate în statul membru din care au fost expediate sau transportate inițial;h) furnizorului din România, în cazul unor operațiuni comerciale ce se subscriu regimului de stocuri la dispoziția clientului în situația în care România este statul membru din care au fost expediate sau transportate bunurile atât pentru bunurile expediate din România, cât și în cazul în care bunurile respective sunt returnate în România.2. La articolul 13, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Prin excepție de la prevederile alin. (2), pentru contravenția prevăzută la alin. (1) lit. a), în ceea ce privește nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (2), sancțiunea complementară a confiscării nu se aplică în cazul constatărilor rezultate din verificări ulterioare încheierii transportului rutier de bunuri, când acestea au fost înregistrate în documentele justificative care stau la baza înregistrărilor contabile, precum și în contabilitatea utilizatorilor, după caz, în perioada la care se referă operațiunile respective.3. La articolul 13^1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Prin excepție de la prevederile alin. (2), pentru contravenția prevăzută la alin. (1) lit. a), în ceea ce privește nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (2) și (3), sancțiunea complementară a confiscării nu se aplică în cazul constatărilor rezultate din verificări ulterioare încheierii transportului rutier de bunuri, când acestea au fost înregistrate în documentele justificative care stau la baza înregistrărilor contabile, precum și în contabilitatea utilizatorilor, după caz, în perioada la care se referă operațiunile respective.4. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16Fac excepție de la prevederile prezentei ordonanțe de urgență următoarele transporturi:a) transporturile de bunuri destinate misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, precum și organizațiilor internaționale, forțelor armate ale statelor membre NATO, Uniunii Europene, statelor membre ale Parteneriatului pentru Pace sau statelor cu care România a încheiat acorduri în domeniu sau ca urmare a executării contractelor clasificate potrivit legii sau a executării contractelor de achiziție publică ce necesită impunerea, potrivit dispozițiilor legale, a unor măsuri speciale de securitate pentru protejarea unor interese esențiale de securitate ale statului;b) transportul produselor accizabile care circulă în regim suspensiv de accize sau cu accize plătite în statul membru de expediție, potrivit titlului VIII „Accize și alte taxe speciale“ din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prin utilizarea sistemului de control al mișcărilor cu produse accizabile, denumit EMCS, pentru emiterea documentului administrativ electronic e-DA sau a documentului administrativ electronic simplificat e-DAS;c) transportul bunurilor de către prestatorii de servicii poștale în colete poștale, definite conform prevederilor art. 2 pct. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2013, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IIILa articolul LXXV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1139 din 15 decembrie 2023, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul LXXV(1) Prevederile art. LXXIV pct. 21 intră în vigoare la data de 1 iulie 2024 și se aplică pentru faptele săvârșite și constatate începând cu această dată.  +  Articolul IVLegea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 23, după litera o) se introduce o nouă literă, lit. p), cu următorul cuprins:p) veniturile din reversarea ajustării creanțelor rezultate din operațiuni legate de capitalul social subscris și nevărsat, înregistrate ca active financiare potrivit reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară aplicabile instituțiilor de credit persoane juridice române constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii și funcționării băncilor de dezvoltare din România, cu modificările și completările ulterioare.2. La articolul 439 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, lit. f), cu următorul cuprins:f) produse cu nicotină, care nu conțin tutun, destinate consumului pe cale orală, prezentate sub formă de pulbere sau particule sau în orice combinație a formelor respective, comercializate în porții ambalate în pliculețe, cu încadrarea tarifară NC 2404 91 90;3. La articolul 442, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul cuprins:(6) Pentru produsele prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. f), nivelul accizelor se aplică la cantitatea de substrat solid care conține nicotină, conținută în produsele care se încadrează la codul NC 2404 91 90.4. La articolul 444, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Operatorul economic care produce, achiziționează din alte state membre ale Uniunii Europene sau importă produse supuse accizelor de natura celor prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. a)-c) și f) trebuie să se autorizeze la autoritatea competentă, potrivit prevederilor din normele metodologice.5. Anexa nr. 2 la titlul VIII „Accize și alte taxe speciale“ se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta ordonanță de urgență.6. La articolul 500^1, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) persoanele fizice care, la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, au în proprietate/proprietate comună clădiri rezidențiale, astfel cum sunt definite la art. 453 lit. f), situate în România, dacă valoarea impozabilă a clădirii, calculată potrivit dispozițiilor art. 457, depășește 2.500.000 lei. Contribuabilii plătitori de impozit pe clădiri pentru care organul fiscal local a determinat, potrivit prevederilor art. 457, o valoare impozabilă mai mare de 2.500.000 lei sunt înștiințați de către acesta până la data de 30 mai a anului pentru care se datorează impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare.Înștiințarea se comunică persoanei fizice potrivit dispozițiilor art. 47 din Codul de procedură fiscală și trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:1. denumirea organului fiscal emitent;2. datele de identificare ale contribuabilului înștiințat;3. obiectul notificării;4. cuantumul valorii impozabile determinate pentru impozitul pe clădiri, în cazul respectivei clădiri;5. semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, precum și ștampila organului fiscal emitent.7. La articolul 500^1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:(2) În cazul impozitului datorat pentru clădirile rezidențiale a căror valoare impozabilă calculată potrivit art. 457 depășește 2.500.000 lei, organul fiscal local ce a determinat respectiva valoare impozabilă transmite organului fiscal central în a cărui rază de competență se află domiciliul contribuabilului atât o copie a documentației care atestă data comunicării înștiințării, cât și date și informații cu privire la valoarea impozabilă stabilită cu privire la imobilul ce a făcut obiectul înștiințării. În vederea derulării acestei proceduri de transmitere, organul fiscal local solicită A.N.A.F. să îl informeze cu privire la organul fiscal central în a cărui rază de competență se află domiciliul contribuabilului.8. La articolul 500^2, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) în cazul proprietăților reprezentând clădiri rezidențiale, prin aplicarea unei cote de 0,3% asupra diferenței dintre valoarea impozabilă a clădirii comunicată de către organul fiscal local și plafonul de 2.500.000 lei;9. La articolul 500^3 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) până la data de 30 septembrie inclusiv a anului fiscal curent, la organul fiscal central în a cărui rază de competență se află domiciliul contribuabilului, în cazul contribuabililor prevăzuți la art. 500^1 alin. (1) lit. a);10. La articolul 500^3, alineatele (3) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare se plătește la bugetul de stat, până la data de 30 septembrie inclusiv a anului pentru care se datorează, de către contribuabilii prevăzuți la art. 500^1 alin. (1) lit. a) și, respectiv, până la data de 31 decembrie inclusiv a anului pentru care se datorează impozitul, de către contribuabilii prevăzuți la art. 500^1 alin. (1) lit. b)...................................................................................................(5) Modelul și conținutul declarației privind impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare, precum și modalitatea în care se realizează colaborarea între organele fiscale prevăzută la art. 500^1 alin. (2) se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.  +  Articolul VOrdinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală prevăzut la art. 500^3 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se emite în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanțe de urgență și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul VIPrin derogare de la prevederile art. 440 și 441 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru produsele prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. f) din același act normativ, aflate în stoc la data de 1 iunie 2024, faptul generator și exigibilitatea intervin la data vânzării pe piața internă a produselor.  +  Articolul VIIPrin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare:a) prevederile art. IV pct. 1 se aplică pentru calculul impozitului pe profit începând cu anul fiscal 2024;b) prevederile art. IV pct. 2-5 intră în vigoare la 1 iunie 2024.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Bogdan Despescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Marin Țole,
  secretar de stat
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  București, 30 aprilie 2024.Nr. 43.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 2 la titlul VIII al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal)
  Nr crt.Denumirea produsuluiU.M.Acciza (lei/U.M.)
  202420252026
  012345
  1Lichid cu sau fără nicotină ml0,810,911,03
  2Produse care conțin tutun, destinate inhalării fără arderekg1.094,931.146,621.198,28
  3Produse destinate inhalării fără ardere, care conțin înlocuitori de tutun, cu sau fără nicotinăkg1.094,931.146,621.198,28
  4Băuturi nealcoolice cu zahăr adăugat pentru care nivelul total de zahăr este cuprins între 5 g-8 g/100 mlhl404040
  5Băuturi nealcoolice cu zahăr adăugat pentru care nivelul total de zahăr este peste 8 g/100 mlhl606060
  6Produse cu nicotină, care nu conțin tutun, destinate consumului pe cale oralăkg115120,5126
  ------