DECRET nr. 306 din 9 octombrie 1981privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea unor fapte care afectează buna aprovizionare a populaţiei
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 77 din 9 octombrie 1981    Pentru a asigura buna aprovizionare a populaţiei cu produse alimentare, respectarea normelor eticii şi echităţii socialiste şi ţinînd seama de cererile exprimate de un număr mare de cetăţeni de a se aplică măsuri ferme faţă de toţi cei care prin sustrageri, distrugere sau degradare de produse agricole din avutul obştesc, ori prin stocarea peste nevoile de consum a unor produse alimentare creează perturbari în aprovizionare şi afectează interesele generale ale cumparatorilor,Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Constituie infracţiune de specula şi se pedepseşte potrivit prevederilor Codului penal cu închisoare de la 6 luni la 5 ani cumpărarea de la unităţile comerciale de stat şi cooperatiste, în scop de stocare, în cantităţi care depăşesc nevoile consumului familial pe o perioadă de o luna, de ulei, zahăr, făina, malai, orez, cafea, precum şi de alte produse alimentare a căror stocare afectează interesele celorlalţi cumpărători şi buna aprovizionare a populaţiei. Dispoziţiile alineatului precedent nu se aplică în cazul cumpărării de legume, cartofi sau fructe în scopul aprovizionarii obişnuite pentru perioada de iarna. Cu pedeapsa prevăzută în alin. 1 se sancţionează şi cumpărarea de pîine şi alte produse fainoase pentru a fi folosite la furajarea animalelor.  +  Articolul 2Persoanele care deţin stocuri de produse alimentare din cele prevăzute la art. 1, sînt obligate ca, în termen de 3 zile de la data prezentului decret, sa restituie unităţilor comerciale cantităţile de produse ce depăşesc nevoile de consum familial pe o luna, urmînd a primi contravaloarea lor la preţurile legale de cumpărare. Nepredarea cantităţilor suplimentare de produse alimentare în termen de 3 zile constituie infracţiune şi se sancţionează cu pedeapsa prevăzută la art. 1.  +  Articolul 3Consiliile populare sînt obligate sa ia măsuri ca unităţile comerciale şi cooperatiste sa vinda zahăr şi ulei numai cetăţenilor care au domiciliul sau care sînt încadraţi în munca la unităţi din localitatea respectiva. În localităţile mari, consiliile populare pot stabili magazine pentru aprovizionarea cu zahăr şi ulei a populaţiei din zona acestora, în scopul unei desfaceri ritmice, evitării aglomerarilor şi deplasarii cetăţenilor.  +  Articolul 4Personalul unităţilor comerciale este obligat sa vinda cumparatorilor produsele alimentare prevăzute la art. 1 numai în cantităţile şi condiţiile stabilite de consiliile populare. Nerespectarea prevederilor alin. 1 constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.  +  Articolul 5Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani, dacă legea nu prevede o pedeapsă mai mare, sustragerile sub orice formă din avutul obştesc de produse agricole, de pe cimp, din mijloacele de transport, din locurile de depozitare ori de desfacere. Constituie, de asemenea, infracţiune şi se pedepseşte potrivit prevederilor Codului penal distrugerea sau degradarea, în orice condiţii, cu intenţie ori din culpa, în paguba avutului obştesc, de produse agricole din locurile prevăzute la alin. 1. Faptele prevăzute în prezentul articol sînt, în toate cazurile, de competenţa instanţelor judecătoreşti.  +  Articolul 6Produsele alimentare care fac obiectul infracţiunilor prevăzute la art. 1, 2 şi 4 se confisca, potrivit prevederilor Codului penal. NICOLAE CEAUŞESCU Preşedintele RepubliciiSocialiste România -------------