LEGE nr. 370 din 20 septembrie 2004 (**republicată**)pentru alegerea Președintelui României
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 12 septembrie 2011  **) Republicată în temeiul dispozițiilor art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2009 privind modificarea și completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 3 septembrie 2009, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 3 octombrie 2009 și aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 98/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 20 iunie 2011, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 29 septembrie 2004 și a mai fost modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2004 pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 920 din 9 octombrie 2004, aprobată prin Legea nr. 592/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.232 din 21 decembrie 2004.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta lege reglementează modul de organizare și desfășurare a alegerilor pentru Președintele României.(2) Președintele României se alege prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat, în condițiile prezentei legi.(3) Este declarat ales candidatul care a întrunit, în primul tur de scrutin, majoritatea de voturi ale alegătorilor înscriși în listele electorale permanente.(4) În cazul în care niciunul dintre candidați nu a întrunit majoritatea prevăzută la alin. (3), se organizează al doilea tur de scrutin, la care participă numai primii 2 candidați stabiliți în ordinea numărului de voturi obținute în primul tur. Este declarat ales candidatul care a obținut cel mai mare număr de voturi valabil exprimate.(5) Alegătorul are dreptul la un singur vot, în fiecare tur de scrutin organizat pentru alegerea Președintelui României, potrivit art. 81 alin. (2) și (3) din Constituția României, republicată.(6) Alegătorul poate vota prin corespondență sau la secția de votare, în condițiile legii. (la 28-07-2019, Articolul 1 din Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 )  +  Articolul 2(1) În sensul prezentei legi, termenii de mai jos au următoarele semnificații:a) perioadă electorală - intervalul de timp care începe la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor și se încheie odată cu publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezultatului scrutinului; perioada electorală cuprinde intervalul de timp dintre data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor și data începerii campaniei electorale, campania electorală, desfășurarea efectivă a votării, numărarea și centralizarea voturilor, stabilirea rezultatului votării, atribuirea mandatului, validarea alegerilor și publicarea rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I;b) majoritatea de voturi ale alegătorilor - se determină ca parte întreagă, nerotunjită, a raportului dintre numărul alegătorilor înscriși în listele electorale permanente și cifra 2, la care se adaugă o unitate, și reprezintă numărul minim de voturi valabil exprimate pe care trebuie să le obțină un candidat, în primul tur, pentru a fi ales Președinte al României;c) liste electorale permanente - listele cuprinzând cetățenii români cu drept de vot care au împlinit vârsta de 18 ani până în ziua alegerilor inclusiv;d) act de identitate - cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate ori pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic, pașaportul de serviciu, pașaportul de serviciu electronic, pașaportul simplu, pașaportul simplu electronic, pașaportul simplu temporar, iar, în cazul elevilor din școlile militare, carnetul de serviciu militar, valabile în ziua votării; (la 12-09-2019, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 12 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 12 septembrie 2019 ) e) partide politice parlamentare - partidele și alte formațiuni politice care au grup parlamentar propriu în cel puțin una din Camerele Parlamentului și care au obținut în urma ultimelor alegeri generale pentru Parlamentul României mandate de deputați sau senatori pentru candidații înscriși pe listele acestora ori pe listele unei alianțe politice sau electorale din care au făcut parte partidele ori formațiunile politice respective. (la 27-06-2014, Lit. e) a alin. (1) al art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 27 iunie 2014. ) Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 418 din 18 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 13 iulie 2020, s-a admis excepția de neconstituționalitate, constatându-se că sintagma „care au grup parlamentar propriu în cel puțin una din Camerele Parlamentului“ din cuprinsul art. 2 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României este neconstituțională.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstițutionale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstițutionale sunt suspendate de drept.
  În concluzie, în intervalul 13 iulie 2020 - 26 august 2020, sintagma „care au grup parlamentar propriu în cel puțin una din Camerele Parlamentului“ din cuprinsul art. 2 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României a fost suspendată de drept, încetându-și efectele juridice începând cu data de 27 august 2020, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
  (2) Pașaportul simplu, pașaportul simplu electronic și pașaportul simplu temporar pot fi folosite pentru exercitarea dreptului de vot numai de cetățenii români care votează în străinătate sau de cetățenii români cu domiciliul în străinătate care votează în România. (la 12-09-2019, Alineatul (2) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 12 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 12 septembrie 2019 )
   +  Articolul 3Curtea Constituțională, potrivit art. 146 lit. f) din Constituția României, republicată, veghează la respectarea în întreaga țară a prevederilor prezentei legi și confirmă rezultatele sufragiului.  +  Articolul 4(1) La alegerile pentru Președintele României se pot prezenta candidați propuși de partide politice sau alianțe politice, constituite potrivit Legii partidelor politice nr. 14/2003, cu completările ulterioare, precum și candidați independenți. Partidele și alianțele politice pot propune numai câte un singur candidat. Partidele membre ale unei alianțe politice care propune un candidat nu pot propune și candidați în mod separat.(2) Candidaturile propuse de partidele și de alianțele politice, precum și candidaturile independente pot fi depuse numai dacă sunt susținute de cel puțin 200.000 de alegători. Un alegător poate susține mai mulți candidați. (la 28-07-2019, Alineatul (2) din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 )  +  Articolul 5(1) Ziua alegerilor este duminica. Alegerile au loc cu cel mult 3 luni anterioare lunii în care ajunge la termen mandatul de președinte. Cu cel puțin 75 de zile înaintea zilei votării, Guvernul stabilește data alegerilor prin hotărâre. (la 10-05-2024, Alineatul (1) , Articolul 5 , Capitolul I a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 125 din 30 aprilie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 7 mai 2024 ) (2) În situațiile prevăzute la art. 97 alin. (1) din Constituția României, republicată, data alegerilor va fi stabilită prin hotărâre și adusă la cunoștința publică de Guvern în cel mult 30 de zile de la data la care a intervenit vacanța funcției.(3) Hotărârea privind stabilirea datei alegerilor se adoptă la propunerea Ministerului Afacerilor Interne și a Autorității Electorale Permanente. (la 28-07-2019, sintagma: Ministerului Administrației și Internelor a fost înlocuită de Punctul 39, Articolul I LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 )  +  Articolul 6(1) În situația în care mai multe partide politice, alianțe politice și organizații legal constituite ale cetățenilor aparținând minorităților naționale reprezentate în Consiliul Minorităților Naționale doresc să propună același candidat la funcția de Președinte al României, acestea se pot asocia între ele numai la nivel național, pe bază de protocol, constituind o alianță electorală. Un partid politic, o alianță politică sau o organizație legal constituită a cetățenilor aparținând minorităților naționale reprezentate în Consiliul Minorităților Naționale nu poate face parte decât dintr-o singură alianță electorală. Alianța electorală care a participat la alegerile anterioare, indiferent de tipul acestora, sub o denumire o poate păstra numai dacă nu și-a schimbat componența inițială. Denumirea respectivă nu poate fi utilizată de o altă alianță.(2) Protocolul de constituire a alianței electorale se depune în scris la Biroul Electoral Central în termen de cel mult 24 de ore de la data completării acestui birou electoral cu reprezentanții Autorității Electorale Permanente și ai partidelor politice parlamentare.(3) Biroul Electoral Central se pronunță în ședință publică asupra admiterii sau respingerii protocolului de constituire a alianței electorale, în termen de cel mult 24 de ore de la înregistrarea acestuia.(4) Decizia Biroului Electoral Central de admitere a protocolului de constituire a alianței electorale poate fi contestată în scris de orice persoană fizică sau juridică interesată la Înalta Curte de Casație și Justiție, în termen de cel mult 24 de ore de la afișare.(5) Decizia Biroului Electoral Central de respingere a protocolului de constituire a alianței electorale poate fi contestată de semnatarii protocolului la Înalta Curte de Casație și Justiție, în termen de cel mult 24 de ore de la afișare.(6) Înalta Curte de Casație și Justiție se pronunță asupra contestațiilor prevăzute la alin. (4) și (5) în termen de cel mult 24 de ore de la înregistrarea contestației, prin hotărâri definitive, care se comunică Biroului Electoral Central. (la 02-06-2012, Alin. (6) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. 53 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012. ) (7) Acordul de desființare a protocolului de constituire a unei alianțe electorale se depune în scris la Biroul Electoral Central, până cel mai târziu cu 4 zile înaintea datei la care expiră termenul de depunere a candidaturilor.(8) Dispozițiile alin. (3)-(6) se aplică în mod corespunzător în cazul acordului de desființare a protocolului de constituire a unei alianțe electorale.
   +  Capitolul II Organizarea și desfășurarea alegerilor  +  Secţiunea 1Listele electorale (la 28-07-2019, Titlul secțiunii 1 din capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 )  +  Articolul 7Listele electorale permanente din țară se întocmesc și se tipăresc cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 49 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare. (la 28-07-2019, Articolul 7 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 ) Notă
  A se vedea dispozițiile HOTĂRÂRII AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE nr. 29 din 30 august 2019, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 30 august 2019.
   +  Articolul 8(1) Începând cu data de 1 aprilie a anului în care au loc alegeri pentru Președintele României la termen și până la data expirării a cel mult 15 zile de la data începerii perioadei electorale, alegătorul, care dorește să voteze în străinătate la alegerile pentru Președintele României, se poate înregistra în Registrul electoral ca alegător în străinătate, prin intermediul unui formular on-line, aflat pe site-ul Autorității Electorale Permanente, în care va înscrie numele, prenumele, codul numeric personal, localitatea și statul unde optează să voteze, la care anexează copia scanată sau fotografia actului de identitate.(2) Pentru a vota prin corespondență, alegătorul cu domiciliul sau reședința în străinătate trebuie să se înregistreze ca alegător prin corespondență, conform legii.(3) Alegătorii prevăzuți la alin. (1) sunt înscriși în listele electorale permanente din străinătate.(4) Alegătorii prevăzuți la alin. (2) sunt înscriși în listele electorale permanente din străinătate pentru votul prin corespondență.(5) Listele prevăzute la alin. (3) și (4) se întocmesc de Autoritatea Electorală Permanentă în format electronic și sunt puse la dispoziția biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate. (la 28-07-2019, Articolul 8 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 )  +  Articolul 9(1) Listele electorale suplimentare se întocmesc pe durata votării de către președintele biroului electoral al secției de votare și/sau de către membrii biroului electoral al secției de votare desemnați de către acesta, pentru a consemna prezența la vot a următoarelor categorii de alegători:a) alegătorii care se prezintă la vot și fac dovada că au domiciliul pe raza secției de votare respective, însă au fost omiși din lista electorală permanentă a secției de votare respective;b) membrii biroului electoral al secției de votare, persoanele însărcinate cu menținerea ordinii și operatorii de calculator, dacă aceștia nu sunt înscriși în lista electorală permanentă a secției de votare respective;c) alegătorii care își au domiciliul în altă localitate;d) alegătorii cu mobilitate redusă care nu sunt înscriși în lista electorală permanentă a secției de votare respective;e) alegătorii care votează în străinătate la altă secție de votare decât cea unde au fost arondați;f) alegătorii care votează în străinătate fără a fi formulat o cerere conform art. 8 alin. (1).(2) Listele electorale suplimentare cuprind rubrici pentru numele, codul numeric personal, domiciliul, seria și numărul actului de identitate, numărul secției de votare și semnătura alegătorului.(3) Modelul listei electorale suplimentare este stabilit prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente.(4) Întâmpinările formulate cu privire la înscrierea alegătorilor în listele electorale suplimentare se soluționează pe loc de către biroul electoral al secției de votare, prin decizie.(5) Alegătorii care își exercită dreptul de vot prin intermediul urnei speciale sunt înscriși într-un extras din listele electorale.(6) Listele electorale suplimentare din străinătate sunt generate în format electronic, în mod automat, pe baza datelor înregistrate în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal.(7) În situația disfuncționalității Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, listele electorale suplimentare din străinătate se întocmesc pe suport hârtie și cuprind rubrici pentru numele și prenumele, codul numeric personal și semnătura alegătorului. (la 28-07-2019, Articolul 9 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 )
   +  Secţiunea a 2-a Secțiile de votare  +  Articolul 10Operațiunile electorale se desfășoară în secțiile de votare organizate conform Legii nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare. (la 28-07-2019, Articolul 10 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 ) Notă
  Conform art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 3/H din 3 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 7 octombrie 2019, în interpretarea art. 54 alin. (1) coroborat cu art. 10 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 21 alin. (1) și art. 23 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și functionarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, în situații justificate din punct de vedere obiectiv, sediile secțiilor de votare din străinătate utilizate la al doilea tur pentru alegerea Președintelui Romaniei pot fi diferite față de cele folosite la primul tur de scrutin, sub condiția asigurării accesibilității și publicității acestora.
   +  Articolul 11Abrogat. (la 27-06-2014, Art. 11 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 27 iunie 2014. )  +  Articolul 12Abrogat. (la 28-07-2019, Articolul 12 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 )
   +  Secţiunea a 3-a Birourile electorale  +  Articolul 13(1) Pentru organizarea și desfășurarea operațiunilor specifice perioadei electorale se constituie Biroul Electoral Central, birourile electorale județene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului București, biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate și birourile electorale ale secțiilor de votare.(2) Birourile electorale sunt alcătuite numai din cetățeni cu drept de vot. Președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare, locțiitorii acestora și reprezentanții Autorității Electorale Permanente în birourile electorale nu pot avea apartenență politică. Candidații în alegeri, soțul, soția, rudele și afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv nu pot fi membri ai birourilor electorale.(3) În îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, membrii birourilor electorale exercită o funcție ce implică autoritatea de stat. Exercitarea corectă și imparțială a funcției de membru al biroului electoral este obligatorie. Nerespectarea acestei obligații atrage răspunderea juridică, civilă sau penală, după caz.(4) Nimeni nu poate fi în același timp membru a două sau mai multe birouri electorale.(5) Procesele-verbale întocmite cu prilejul constituirii și completării birourilor electorale atestă calitatea de membru al biroului electoral. Notă
  Prin HOTARAREA nr. 1/H din 3 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 4 septembrie 2019 se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a birourilor electorale constituite pentru alegerea Președintelui României din anul 2019 și a aparatului de lucru al acestora, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotarare.
   +  Articolul 14(1) Birourile electorale lucrează legal în prezența majorității membrilor care le compun.(2) Ședințele birourilor electorale sunt conduse de președinți.(3) În lipsa președintelui biroului electoral, atribuțiile acestuia sunt îndeplinite de locțiitorul său.(4) Prezența la ședințe a membrilor birourilor electorale este obligatorie. În cazuri justificate, președinții birourilor electorale pot aproba ca unii membri ai acestora să lipsească de la ședință.(5) Birourile electorale adoptă acte și iau măsuri, potrivit competenței lor, numai cu votul majorității membrilor prezenți. În caz de egalitate de voturi, votul președintelui este hotărâtor.  +  Articolul 15(1) Reprezentanții formațiunilor politice în birourile electorale nu pot primi și nu pot exercita alte însărcinări în afara celor prevăzute de prezenta lege.(2) Reprezentanții formațiunilor politice în birourile electorale pot fi înlocuiți, la cererea celor care i-au propus, cu aprobarea biroului electoral ierarhic superior, până în preziua votării, iar în caz de deces, îmbolnăviri sau accidente, chiar și în ziua votării, cu respectarea condițiilor prevăzute de art. 16-23.(3) Calitatea de membru al unui birou electoral încetează de drept în cazul în care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni prevăzute la art. 385-391 din Codul penal sau în condițiile prevăzute la art. 56 alin. (5). Constatarea încetării de drept a calității de membru al unui birou electoral se face, în termen de 48 de ore de la intervenirea cazului, de către președintele biroului electoral ierarhic superior, iar în cazul Biroului Electoral Central, de către președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție. (la 01-02-2014, Alin. (3) al art. 15 a fost modificat de pct. 1 al art. 153 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )  +  Articolul 16(1) Biroul Electoral Central este alcătuit din 5 judecători ai Înaltei Curți de Casație și Justiție, președintele și vicepreședinții Autorității Electorale Permanente și din cel mult 10 reprezentanți ai formațiunilor politice.(2) Desemnarea celor 5 judecători se face de președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție în ședință publică, în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor, prin tragere la sorți, dintre judecătorii în exercițiu ai Curții. Data ședinței se aduce la cunoștința publică prin mass-media de către președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, cu două zile înainte de desfășurarea acesteia.(3) Rezultatul tragerii la sorți se consemnează într-un proces-verbal, semnat de președinte și de prim-magistratul-asistent al Înaltei Curți de Casație și Justiție.(4) În termen de 24 de ore de la învestire, judecătorii desemnați aleg din rândul lor, prin vot secret, președintele Biroului Electoral Central și locțiitorul acestuia. În termen de 24 de ore de la alegerea președintelui Biroului Electoral Central, în componența Biroului Electoral Central intră președintele, vicepreședinții Autorității Electorale Permanente și câte un reprezentant al fiecărui partid politic parlamentar. Astfel constituit, Biroul Electoral Central îndeplinește toate atribuțiile ce îi revin potrivit prezentei legi până la completarea lui cu reprezentanții formațiunilor politice neparlamentare care au propus candidați.(5) Constituirea Biroului Electoral Central se consemnează într-un proces-verbal care reprezintă actul de învestire.(6) În termen de cel mult 48 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor, fiecare formațiune politică care nu este reprezentată în Parlament și a propus candidat comunică Biroului Electoral Central numele și prenumele reprezentantului său. Comunicările transmise după acest termen nu se mai iau în considerare. Completarea Biroului Electoral Central cu reprezentanții propuși se face prin tragere la sorți, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care se fac comunicările, de președintele Biroului Electoral Central, în prezența membrilor biroului și a candidaților sau a persoanelor delegate de către conducerile formațiunilor politice care au propus candidații, în limita numărului de reprezentanți prevăzut la alin. (1).(7) Biroul Electoral Central are un aparat tehnic de lucru format din personal de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, al Autorității Electorale Permanente și al Institutului Național de Statistică. (la 28-07-2019, sintagma: Ministerului Administrației și Internelor a fost înlocuită de Punctul 39, Articolul I LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 ) (8) Biroul Electoral Central, în componența prevăzută la alin. (4), adoptă prin hotărâre, în termen de 3 zile de la constituire, un regulament de organizare și funcționare a birourilor electorale și a aparatului de lucru al acestora, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și este obligatoriu pentru toate birourile electorale și aparatul tehnic al acestora.  +  Articolul 17(1) Biroul Electoral Central are următoarele atribuții:a) asigură aplicarea și interpretarea unitară a dispozițiilor prezentei legi;b) constată îndeplinirea condițiilor de fond și de formă prevăzute de prezenta lege pentru candidaturi; comunică birourilor electorale județene, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București și biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate candidaturile înregistrate, le face cunoscute prin intermediul serviciilor publice de radio și de televiziune, precum și prin afișare pe pagina proprie de internet;c) în 48 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor stabilește ordinea de înscriere în buletinul de vot, prin tragere la sorți, în prima etapă din rândul candidaților propuși de partidele politice parlamentare, iar în a doua etapă din rândul celorlalți candidați; comunică ordinea înscrierii candidaților și a semnelor electorale ale acestora în buletinul de vot Curții Constituționale și Regiei Autonome "Monitorul Oficial" și o aduce la cunoștința publică prin intermediul serviciilor publice de radio și de televiziune, precum și prin afișare pe pagina proprie de internet; (la 27-06-2014, Lit. c) a alin. (1) al art. 17 a fost modificată de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 27 iunie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. ) d) rezolvă întâmpinările referitoare la propria sa activitate și contestațiile cu privire la activitatea birourilor electorale județene, a birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București și a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate; în cazul în care pentru soluționarea unei întâmpinări sau contestații sunt necesare verificări de fapt, acestea se efectuează în prezența unui judecător din cadrul Biroului Electoral Central; asemenea verificări nu se pot face în data alegerilor;e) centralizează rezultatele alegerilor, constată candidatul ales și prezintă Curții Constituționale documentația necesară validării mandatului de Președinte al României;f) organizează și implementează un sistem de colectare de date și de informare periodică a opiniei publice privind prezența populației la vot; (la 27-06-2014, Lit. f) a alin. (1) al art. 17 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 27 iunie 2014. ) g) transmite Autorității Electorale Permanente, după publicarea rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I, toate materialele și documentele deținute;h) dispune renumărarea voturilor într-o secție de votare sau refacerea centralizării voturilor și a rezultatului alegerilor, în situația în care constată că au fost comise erori sau există neconcordanțe între datele consemnate în procesele-verbale;i) îndeplinește orice alte obligații ce îi revin potrivit prezentei legi.(2) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin potrivit prevederilor prezentei legi, Biroul Electoral Central adoptă decizii și hotărâri.(3) Deciziile Biroului Electoral Central se adoptă pentru aplicarea unitară a prevederilor prezentei legi, pentru admiterea sau respingerea protocolului de constituire a unei alianțe electorale, pentru înregistrarea sau respingerea înregistrării candidaturilor, pentru înregistrarea sau respingerea înregistrării semnelor electorale, pentru soluționarea întâmpinărilor și contestațiilor care sunt de competența sa, precum și pentru alte cazuri prevăzute de prezenta lege. Deciziile Biroului Electoral Central sunt obligatorii pentru toate autoritățile, instituțiile publice, birourile electorale, organismele cu atribuții în materie electorală, precum și pentru toți participanții la alegeri, se comunică părților interesate și se aduc la cunoștința publică prin afișare pe pagina proprie de internet.(4) Hotărârile Biroului Electoral Central se adoptă pentru interpretarea unitară a prezentei legi, sunt general obligatorii și se aduc la cunoștința publică prin afișare pe pagina proprie de internet și prin publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 18(1) Biroul electoral județean, respectiv biroul electoral al sectorului municipiului București este constituit din 3 judecători, un reprezentant al Autorității Electorale Permanente desemnat de către aceasta prin hotărâre și din cel mult 7 reprezentanți ai formațiunilor politice care au propus candidați.(2) Desemnarea judecătorilor se face în ședință publică, în termen de cel mult 10 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor, de către președintele tribunalului, prin tragere la sorți, dintre judecătorii în exercițiu ai acestuia sau, în cazul biroului electoral al sectorului municipiului București, dintre judecătorii în exercițiu ai judecătoriei sectorului. Data ședinței se aduce la cunoștința publică, prin presă, de președintele tribunalului, cu cel puțin 24 de ore înainte de desfășurarea acesteia. Tragerea la sorți se face pe funcții, președinte și locțiitor, și se consemnează într-un proces-verbal semnat de președintele tribunalului, care constituie actul de învestire. Biroul electoral județean sau al sectorului municipiului București astfel constituit îndeplinește toate atribuțiile ce îi revin potrivit prezentei legi, urmând a fi completat în termen de 24 de ore cu reprezentantul Autorității Electorale Permanente.(3) În termen de cel mult 48 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor, fiecare formațiune politică care a propus candidat comunică biroului electoral județean sau biroului electoral al sectorului municipiului București numele și prenumele reprezentantului său. Comunicările transmise după acest termen nu se mai iau în considerare. În termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care se fac comunicările, biroul electoral județean sau biroul electoral al sectorului municipiului București se completează cu reprezentanții propuși de partidele politice parlamentare care au propus candidați, în limita numărului de reprezentanți prevăzut la alin. (1). În termen de 24 de ore de la completarea birourilor electorale județene sau birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București cu reprezentanții propuși de partidele politice parlamentare care au propus candidați, acestea se completează de către președintele biroului electoral județean sau al biroului electoral al sectorului municipiului București, după caz, cu reprezentanții celorlalte formațiuni politice care au propus candidați, în limita numărului de reprezentanți prevăzut la alin. (1), prin tragere la sorți, dacă este cazul, în prezența membrilor biroului și a candidaților sau a persoanelor delegate de către conducerile formațiunilor politice care au propus candidații. (la 27-06-2014, Alin. (3) al art. 18 a fost modificat de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 27 iunie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. ) Notă
  Articolul 1 din HOTĂRÂREA nr. 2/H din 26 septembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 787 din 27 septembrie 2019, prevede:
  Articolul 1
  Prin sintagma „partide politice parlamentare care au propus candidați“ prevăzută de art. 18 alin. (3) și art. 22 alin. (3) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se înțelege „orice formațiuni politice (partide politice parlamentare; organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale care au grup parlamentar propriu în cel puțin una din Camerele Parlamentului și care au obținut în urma ultimelor alegeri generale pentru Parlamentul României mandate de deputați sau senatori pentru candidații înscriși pe listele acestora; alianțe politice și alianțe electorale care au în componență cel puțin un partid politic parlamentar) care au propus candidaturi rămase definitive“.
   +  Articolul 19(1) Birourile electorale județene, respectiv birourile electorale ale sectoarelor municipiului București au următoarele atribuții:a) urmăresc și asigură aplicarea unitară și respectarea dispozițiilor prezentei legi, precum și a hotărârilor și deciziilor Biroului Electoral Central de către toate autoritățile, instituțiile și organismele cu responsabilități în materie electorală din cadrul județului sau al sectorului municipiului București;b) asigură, împreună cu prefecții și Autoritatea Electorală Permanentă, instruirea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora;c) rezolvă întâmpinările referitoare la propria activitate și contestațiile cu privire la operațiunile birourilor electorale ale secțiilor de votare și la procesul de votare; deciziile date sunt definitive;d) distribuie, pe bază de proces-verbal, prin intermediul primarilor, buletinele de vot, ștampilele de control, ștampilele cu mențiunea "VOTAT" și celelalte materiale necesare procesului electoral birourilor electorale ale secțiilor de votare;e) centralizează rezultatele numărării voturilor pentru județul sau sectorul municipiului București în care funcționează și înaintează Biroului Electoral Central procesele-verbale privind centralizarea rezultatelor votării la nivelul unităților administrativ teritoriale la care funcționează, procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secțiilor de votare, dosarele cuprinzând listele electorale permanente și tabelele utilizate în cadrul secțiilor de votare, după caz, precum și toate contestațiile și întâmpinările primite; (la 28-07-2019, sintagma: copiile de pe listele electorale permanente a fost înlocuită de Punctul 37, Articolul I LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 ) Notă
  Potrivit art. I pct. 37 din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 617 din 25 iulie 2019, în tot cuprinsul Legii nr. 370/2004, sintagma „tabele electorale“ se înlocuiește cu sintagma „liste electorale suplimentare“.
  f) predau, pe bază de proces-verbal, tribunalelor județene, respectiv Tribunalului București buletinele de vot nule și cele contestate, precum și celelalte documente și materiale deținute, care nu sunt predate Biroului Electoral Central.
  (2) Birourile electorale județene și birourile electorale ale sectoarelor municipiului București îndeplinesc orice alte atribuții ce le revin potrivit prezentei legi.(3) În exercitarea atribuțiilor ce le revin potrivit prevederilor prezentei legi, birourile electorale județene și birourile electorale ale sectoarelor municipiului București adoptă decizii. Deciziile sunt obligatorii pentru toate autoritățile, instituțiile publice, birourile electorale, organismele cu atribuții în materie electorală, precum și pentru toți participanții la alegeri la care se referă, din raza teritorială de competență a biroului, și se aduc la cunoștința publică prin afișare sau prin orice alt mijloc de publicitate.
   +  Articolul 20(1) Biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate este constituit din 3 judecători în exercițiu ai Tribunalului București, un reprezentant al Autorității Electorale Permanente desemnat de aceasta prin hotărâre și din cel mult 7 reprezentanți ai formațiunilor politice care au propus candidați.(2) Dispozițiile art. 18 alin. (2)-(3) se aplică în mod corespunzător.(3) Biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate are următoarele atribuții:a) urmărește și asigură aplicarea unitară și respectarea dispozițiilor legale privitoare la alegeri de către toate autoritățile, instituțiile și organismele cu responsabilități în materie electorală pentru organizarea scrutinului în străinătate;b) asigură instruirea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare organizate în străinătate;c) rezolvă întâmpinările referitoare la propria activitate și contestațiile cu privire la activitatea birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate;d) distribuie birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, pe bază de proces-verbal, buletinele de vot, ștampilele de control, ștampilele cu mențiunea "VOTAT", precum și celelalte materiale necesare procesului electoral;e) centralizează rezultatele numărării voturilor din secțiile de votare din străinătate și înaintează Biroului Electoral Central procesul-verbal privind centralizarea rezultatelor votării la secțiile de votare din străinătate, procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate, precum și toate contestațiile și întâmpinările primite;f) predă, pe bază de proces-verbal, Tribunalului București toate documentele și materialele deținute, care nu sunt predate Biroului Electoral Central.(4) Biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate îndeplinește orice alte atribuții ce îi revin potrivit legii.(5) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin potrivit prevederilor prezentei legi, biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate adoptă decizii. Deciziile biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate sunt obligatorii pentru toate autoritățile, instituțiile publice, birourile electorale, organismele cu atribuții în materie electorală, precum și pentru toți participanții la alegeri la care se referă, din raza teritorială de competență a biroului, și se aduc la cunoștința publică prin afișare sau prin orice alt mijloc de publicitate.  +  Articolul 21(1) Birourile electorale ale secțiilor de votare din țară sunt alcătuite din cel mult 9 membri, din care un președinte, un locțiitor al acestuia și cel mult 7 membri propuși de formațiunile politice care participă la alegeri. Birourile electorale ale secțiilor de votare din țară nu pot funcționa cu mai puțin de 5 membri.(2) Președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și locțiitorii acestora sunt desemnați cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 15 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, până cel mai târziu cu 15 zile înaintea zilei votării.(3) În cazul în care președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare, locțiitorii acestora și membrii acestora, respectiv operatorii de calculator nu își îndeplinesc atribuțiile ce le revin sau săvârșesc contravenții prevăzute de prezenta lege, sunt înlocuiți de îndată, la solicitarea biroul electoral ierarhic superior, de către organismele sau persoanele care le-au desemnat, după caz, cu alte persoane desemnate potrivit procedurilor prevăzute de prezenta lege. (la 28-07-2019, Articolul 21 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 )  +  Articolul 22(1) În cel mult două zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 21 alin. (2), formațiunile politice care au propus candidați sunt obligate să comunice biroului electoral județean, respectiv biroului electoral al sectorului, în cazul municipiului București, lista reprezentanților lor în birourile electorale ale secțiilor de votare, sub forma unui tabel care cuprinde următoarele: numărul secției de votare, numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reședința și modalitatea de contact, respectiv numărul de telefon, de fax sau adresa de e-mail. O formațiune politică poate avea într-un birou electoral al unei secții de votare cel mult 2 reprezentanți. (la 28-07-2019, Alineatul (1) din Articolul 22 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 ) (2) Completarea birourilor electorale ale secțiilor de votare cu reprezentanții formațiunilor politice se face de președintele biroului electoral județean, respectiv de președintele biroului electoral al sectorului municipiului București, în prezența reprezentanților formațiunilor politice în biroul electoral județean sau în biroul electoral al sectorului respectiv, în 48 de ore de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1). Operațiunile de completare a birourilor electorale ale secțiilor de votare pot avea loc pe tot cuprinsul celor 48 de ore și se consemnează în procese-verbale, care constituie actele de învestitură. Birourile electorale ale secțiilor de votare se consideră constituite la data completării acestora cu reprezentanții formațiunilor politice.(3) Completarea birourilor electorale ale secțiilor de votare se face în prima etapă cu reprezentanții partidelor politice parlamentare care au propus candidați, iar în a doua etapă, prin tragere la sorți, pentru fiecare secție de votare, cu reprezentanții celorlalte formațiuni politice care au propus candidați, de către președintele biroului electoral județean sau al sectorului municipiului București, după caz. (la 27-06-2014, Alin. (3) al art. 22 a fost modificat de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 27 iunie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. ) Notă
  Articolul 1 din HOTĂRÂREA nr. 2/H din 26 septembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 787 din 27 septembrie 2019, prevede:
  Articolul 1
  Prin sintagma „partide politice parlamentare care au propus candidați“ prevăzută de art. 18 alin. (3) și art. 22 alin. (3) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se înțelege „orice formațiuni politice (partide politice parlamentare; organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale care au grup parlamentar propriu în cel puțin una din Camerele Parlamentului și care au obținut în urma ultimelor alegeri generale pentru Parlamentul României mandate de deputați sau senatori pentru candidații înscriși pe listele acestora; alianțe politice și alianțe electorale care au în componență cel puțin un partid politic parlamentar) care au propus candidaturi rămase definitive“.
  (4) În cazul în care, în urma efectuării operațiunilor prevăzute la alin. (2) și (3), mai există birouri electorale ale secțiilor de votare care nu au numărul maxim de membri prevăzut de alin. (1), acestea urmează a fi completate, prin tragere la sorți, pentru fiecare secție de votare, dintre toate formațiunile politice care au depus propuneri pentru cel de-al doilea reprezentant la secția de votare respectivă.(5) În cazul în care, în urma efectuării operațiunilor prevăzute la alin. (2)-(4), mai există birouri electorale ale secțiilor de votare care nu au cel puțin 5 membri, respectiv președinte, locțiitor și 3 membri, acestea urmează a fi completate cu persoane din rezerva aflată la dispoziția președintelui biroului electoral județean sau al sectorului municipiului București, după caz, prin tragere la sorți, cu respectarea prevederilor art. 21 alin. (8). Notă
  Articolul 1 din HOTĂRÂREA nr. 5/H din 29 octombrie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 877 din 31 octombrie 2019, prevede:
  „Articolul 1
  Art. 22 alin. (5) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se interpretează ca făcând trimitere la Corpul experților electorali și la prevederile art. 15 alin. (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare”.
  (6) La solicitarea scrisă a reprezentanților formațiunilor politice în biroul electoral, președintele biroului electoral județean ori, după caz, al biroului electoral al sectorului municipiului București pune la dispoziția acestora copii certificate ale proceselor-verbale de completare a birourilor electorale ale secțiilor de votare.(7) Câte o copie certificată a proceselor-verbale de completare se predă, prin intermediul primarilor, președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare.
   +  Articolul 23(1) Birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate sunt alcătuite din 9 membri, din care un președinte, un locțiitor al acestuia și cel mult 7 membri propuși de formațiunile politice care participă la alegeri. Birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate nu pot funcționa cu mai puțin de 3 membri.(2) Președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate și locțiitorii acestora sunt desemnați de către șefii misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare. Desemnarea se realizează în baza cererilor cetățenilor cu drept de vot, semnate și datate, care cuprind datele prevăzute de art. 16 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, transmise prin poștă, fax ori e-mail sau depuse la misiunile diplomatice și oficiile consulare. Desemnarea președinților birourilor secțiilor de votare din străinătate și a locțiitorilor acestora se consemnează în procese-verbale care reprezintă actele de învestire și care se comunică biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate. Operațiunile de desemnare a președinților birourilor secțiilor de votare din străinătate și a locțiitorilor acestora încep cu 45 de zile înaintea primei zile a votării în străinătate, pe măsură ce sunt stabilite sediile secțiilor de votare din străinătate, și se finalizează până cel mai târziu cu 15 zile înaintea primei zile a votării în străinătate, fiind aduse la cunoștință publică prin afișarea pe site-ul biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate. (la 12-09-2019, Alineatul (2) din Articolul 23 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 12 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 12 septembrie 2019 ) (3) Președintele biroului electoral al secției de votare din străinătate și locțiitorul acestuia care îndeplinesc atribuțiile ce revin operatorilor de calculator trebuie să urmeze o sesiune de instruire în acest sens. Președintele biroului electoral al secției de votare din străinătate și locțiitorul pot lipsi, în cazuri justificate, de la activitatea biroului electoral al secției de votare din străinătate, cu condiția să nu lipsească amândoi în același timp. Biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate poate stabili, prin decizie, în cazuri justificate, orarul prezenței președintelui biroului electoral al secției de votare din străinătate și a locțiitorului acestuia la activitatea biroului electoral al secției de votare. (la 12-09-2019, Alineatul (3) din Articolul 23 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 12 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 12 septembrie 2019 ) (4) În cel mult 5 zile de la data desemnării președintelui biroului electoral al unei secții de votare din străinătate și a locțiitorului acestuia, formațiunile politice care au propus candidaturi ce au rămas definitive transmit biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, prin mijloace electronice, listele reprezentanților lor în secția de votare din străinătate respectivă, cuprinzând numele, prenumele, telefoanele, e-mailurile și codurile numerice personale ale titularului și supleanților, însoțite de declarațiile lor de acceptare. O formațiune politică poate avea un titular și 2 supleanți, cu rol de locțiitori, pentru fiecare secție de votare. Pentru a îndeplini atribuțiile ce revin operatorilor de calculator, reprezentanții formațiunilor politice trebuie să urmeze o sesiune de instruire în acest sens. Supleanții pot înlocui temporar titularii numai când aceștia nu pot participa la activitatea birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate. (la 12-09-2019, Alineatul (4) din Articolul 23 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 12 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 12 septembrie 2019 ) (4^1) În cel mult 5 zile de la data expirării termenului prevăzut de alin. (4), președintele biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate completează birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate, ai căror președinți și locțiitori au fost desemnați. În această componență, birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate îndeplinesc toate atribuțiile prevăzute de prezenta lege. Operațiunile de completare a birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate se consemnează în procese-verbale care reprezintă actele de învestire, fiind aduse la cunoștință publică prin afișare pe site-ul biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate. (la 12-09-2019, Articolul 23 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 12 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 12 septembrie 2019 ) (4^2) Operațiunile de completare a birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate trebuie să se finalizeze până cel mai târziu cu 10 zile înaintea primei zile a votării din străinătate. (la 12-09-2019, Articolul 23 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 12 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 12 septembrie 2019 ) (4^3) În urma învestirii într-un birou electoral al secției de votare din străinătate, președintele, locțiitorul și ceilalți membri sunt obligați să îndeplinească atribuțiile ce le revin conform legii, aceștia răspunzând pentru buna gestiune a materialelor ce le sunt predate pentru desfășurarea procesului electoral. (la 12-09-2019, Articolul 23 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 12 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 12 septembrie 2019 ) (4^4) În situația în care, până cu 10 zile înaintea primei zile a votării, birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate nu dispun de un număr suficient de membri care să îndeplinească atribuțiile operatorilor de calculator, acestea pot fi completate de către președintele biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate cu personal asigurat de către Ministerul Afacerilor Externe, precum și de alte autorități publice la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe. Costurile deplasării și cazării personalului trimis în străinătate pentru a face parte din birourile electorale ale secțiilor de votare sunt suportate de către Ministerul Afacerilor Externe. (la 12-09-2019, Articolul 23 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 12 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 12 septembrie 2019 ) (5) În cazul în care numărul persoanelor propuse de formațiunile politice este insuficient pentru completarea birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, acestea sunt completate cu cetățeni români cu drept de vot propuși de către șefii misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare, după caz.(6) Prin excepție de la prevederile alin. (1), dacă președintele biroului electoral al unei secții de votare din străinătate constată, în preziua sau ziua votării, că numărul membrilor biroului electoral este insuficient pentru buna desfășurare a votării, acesta poate suplimenta numărul membrilor biroului electoral respectiv, până la cel mult 15 membri, cu aprobarea biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate. Completarea se poate face cu supleanții propuși de către partidele politice sau, dacă numărul acestora nu este suficient, cu orice cetățean român cu drept de vot, fiind consemnată într-un proces-verbal.(7) Toate cheltuielile privind transportul, cazarea, masa și alte cheltuieli curente ale membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate se suportă de către cei care îi desemnează. (la 28-07-2019, Articolul 23 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 ) Notă
  *) Potrivit alin. (1) al art. 4 din HOTĂRÂREA nr. 33 din 3 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 4 octombrie 2019, se aprobă modelul cererii pentru desemnarea in biroul electoral al secției de votare din străinătate la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, conform art. 23 alin. (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 1.
   +  Articolul 24(1) În ziua premergătoare zilei votării, birourile electorale ale secțiilor de votare din țară primesc, pe bază de proces-verbal, următoarele:a) un exemplar al listei electorale permanente;b) buletinele de vot;c) ștampila de control;d) ștampilele cu mențiunea «VOTAT»;e) formularele pentru încheierea proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor votării;f) formularele listei electorale suplimentare și ale extrasului din listele electorale;g) formularele necesare pentru consemnarea situațiilor semnalate de Sistemul informatic pentru monitorizarea prezenței la vot și prevenirea votului ilegal;h) alte materiale stabilite prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente;i) un buletin de vot anulat de către președintele biroului electoral județean, al sectorului municipiului București sau al biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, după caz, pe care îl vor afișa la sediul secției de votare. Notă
  Potrivit art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 4/H din 21 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 22 octombrie 2019, în interpretarea art. 34 alin. (1) teza a II-a coroborat cu art. 24 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, materialele electorale se distribuie birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară în ziua premergatoare zilei votării.
  (2) Predarea materialelor prevăzute la alin. (1) se asigură de către primari.(3) În ziua premergătoare primei zile a votării, birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate primesc materialele prevăzute la alin. (1), cu excepția celor de la lit. a) și f), prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe.(4) Birourile electorale ale secțiilor de votare îndeplinesc următoarele atribuții:a) asigură buna organizare a votării;b) verifică, prin mijloace electronice, îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru exercitarea dreptului de vot conform metodologiei stabilite prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente;c) numără voturile și consemnează rezultatele votării în procesele-verbale prevăzute la art. 49 alin. (1); pot decide renumărarea voturilor, la solicitarea oricărui membru, înainte de consemnarea rezultatului numărătorii în procesul-verbal prevăzut la art. 49 alin. (1);d) verifică, prin mijloace electronice, corelațiile din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, conform metodologiei stabilite prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente;e) rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor activitate;f) îndeplinesc orice alte atribuții stabilite potrivit prezentei legi.(5) Președintele biroului electoral al secției de votare ia toate măsurile de ordine în localul de vot și în jurul acestuia.(6) Membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare efectuează sub coordonarea președintelui biroului electoral al secției de votare operațiunile necesare pentru exercitarea dreptului de vot de către alegătorii care se prezintă la urne, precum și pentru consemnarea și centralizarea rezultatelor votării.(7) Birourile electorale ale secțiilor de votare predau, pe bază de proces-verbal, birourilor electorale județene sau, după caz, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București procesele-verbale cuprinzând rezultatele votării, buletinele de vot nule și cele contestate, împreună cu întâmpinările, contestațiile și materialele la care acestea se referă, precum și dosarele cuprinzând listele electorale utilizate în cadrul secției de votare, îndosariate pe tipuri de liste; birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate predau procesele-verbale cuprinzând rezultatele votării, buletinele de vot nule și cele contestate, împreună cu întâmpinările, contestațiile și materialele la care acestea se referă, Ministerului Afacerilor Externe.(8) Birourile electorale ale secțiilor de votare predau separat, pe bază de proces-verbal, birourilor electorale județene sau, după caz, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București buletinele de vot întrebuințate și necontestate, buletinele de vot anulate, ștampilele și celelalte materiale utilizate în desfășurarea votării. Birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate predau aceste materiale reprezentanțelor diplomatice, care, în termen de 3 luni de la publicarea rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I, le predau în vederea topirii de către operatorii economici specializați.(9) Birourile electorale ale secțiilor de votare îndeplinesc orice alte atribuții care le revin potrivit legii.(10) Prefecții iau măsurile necesare pentru a asigura transportul materialelor prevăzute la alin. (1) până în interiorul localului de vot, precum și transportul materialelor prevăzute la alin. (7) și (8) din interiorul localului de vot până în sediul biroului electoral județean sau al biroului electoral al sectorului municipiului București, după caz.(11) În cazul secțiilor de votare din străinătate, după primire, materialele prevăzute la alin. (3) se sigilează de către președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și se păstrează, până la transportul lor în localurile de vot, într-un singur spațiu pus la dispoziție de șeful reprezentanței diplomatice din statul respectiv.(12) Birourile electorale județene și birourile electorale ale sectoarelor municipiului București au obligația de a stabili, cu consultarea prefecților, calendarul operațiunilor prevăzute la alin. (1), (7) și (8), astfel încât să asigure realizarea optimă a acestora. În cazul secțiilor de votare din străinătate, calendarul operațiunilor prevăzute la alin. (1), (7) și (8) este stabilit de biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate cu consultarea Ministerului Afacerilor Externe. (la 28-07-2019, Articolul 24 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 )
   +  Articolul 25(1) Formațiunile politice care participă la alegeri și candidații pot contesta modul de formare și componența birourilor electorale, în cel mult două zile de la expirarea termenului de constituire sau, după caz, de completare a acestor birouri.(2) Contestațiile se depun la biroul electoral ierarhic superior sau, în cazul în care contestația se referă la Biroul Electoral Central, la Înalta Curte de Casație și Justiție și se soluționează de acestea în termen de cel mult două zile de la înregistrare. Decizia biroului electoral ierarhic superior sau, după caz, hotărârea pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție este definitivă. (la 02-06-2012, Alin. (2) al art. 25 a fost modificat de pct. 2 al art. 53 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012. )  +  Articolul 26Birourile electorale județene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului București, biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate și birourile electorale ale secțiilor de votare își încetează activitatea la data validării rezultatului alegerilor pentru președintele ales.
   +  Secţiunea a 4-a Candidaturile  +  Articolul 27(1) Propunerile de candidați pentru alegerea Președintelui României se depun la Biroul Electoral Central, cel mai târziu cu 50 de zile înainte de data alegerilor. (la 28-07-2019, Alineatul (1) din Articolul 27 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 ) (2) Propunerile se fac în scris și vor fi primite numai dacă:a) sunt semnate de conducerea partidului sau a alianței politice ori de conducerile acestora, care au propus candidatul sau, după caz, de candidatul independent;b) cuprind prenumele și numele, locul și data nașterii, starea civilă, domiciliul, studiile, ocupația și profesia candidatului și precizarea că îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru a candida;c) sunt însoțite de declarația de acceptare a candidaturii, scrisă, semnată și datată de candidat, de declarația de avere, declarația de interese, de o declarație pe propria răspundere a candidatului în sensul că a avut sau nu calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia, precum și de lista susținătorilor, al căror număr nu poate fi mai mic de 200.000 de alegători.(3) Lista susținătorilor este un act public, sub sancțiunea prevăzută de art. 292 din Codul penal. Lista sau listele susținătorilor trebuie să cuprindă data alegerilor, prenumele și numele candidatului, precum și prenumele și numele, data nașterii, adresa, denumirea, seria și numărul actului de identitate și semnătura alegătorilor care susțin candidatura. În finalul listei persoana care a întocmit-o este obligată să facă o declarație pe propria răspundere prin care să ateste veridicitatea semnăturilor susținătorilor. Modelul listei susținătorilor și al declarației pe propria răspundere sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.(3^1) Lista susținătorilor prevăzută la alin. (3) se depune într-un singur exemplar original la Biroul Electoral Central. (la 27-06-2014, Alin. (3^1) al art. 27 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 27 iunie 2014. ) (4) Propunerea de candidatură se depune și se înregistrează la Biroul Electoral Central în 4 exemplare, un exemplar original și 3 copii. Exemplarul original și o copie se păstrează la Biroul Electoral Central, un altul se înaintează la Curtea Constituțională, iar al patrulea, certificat de președintele Biroului Electoral Central, se restituie depunătorului.(5) Declarațiile pe propria răspundere ale candidaților în sensul că au avut sau nu calitatea de lucrători ai Securității sau de colaboratori ai acesteia sunt înaintate, în termen de 24 de ore de la depunere, Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității.(6) Declarațiile de avere și declarațiile de interese ale candidaților se publică pe pagina de internet a Biroului Electoral Central, în termen de 48 de ore de la înregistrarea candidaturilor.(7) Dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică, în mod corespunzător, și pentru candidații propuși de către organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și pentru candidații propuși de către alianțele electorale.(8) Apartenența politică a candidatului la partidul politic, organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale sau la unul dintre membrii alianței politice sau alianței electorale care îl propune nu constituie o condiție pentru a candida. Notă
  A se vedea dispozițiile HOTĂRÂRII AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE nr. 26 din 30 august 2019, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 30 august 2019.
   +  Articolul 28(1) Nu pot candida persoanele care, la data depunerii candidaturii, nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 37 din Constituția României, republicată, pentru a fi alese sau care au fost alese anterior, de două ori, ca Președinte al României.(2) Nu pot candida persoanele care, la data depunerii candidaturii, au fost condamnate definitiv la pedepse privative de libertate pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, dacă nu a intervenit reabilitarea, amnistia postcondamnatorie sau dezincriminarea. (la 07-07-2022, Articolul 28 din Secțiunea a 4-a, Capitolul II a fost completat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 196 din 4 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 04 iulie 2022 )  +  Articolul 29(1) Biroul Electoral Central verifică îndeplinirea condițiilor de fond și de formă prevăzute de prezenta lege pentru candidaturi, înregistrează candidaturile care îndeplinesc aceste condiții și respinge înregistrarea candidaturilor care nu îndeplinesc condițiile legale.(2) Înregistrarea și respingerea înregistrării candidaturilor de către Biroul Electoral Central se fac prin decizie, în termen de cel mult 48 de ore de la depunerea acestora.(3) Biroul Electoral Central întocmește procese-verbale din care rezultă data și ora afișării deciziilor de înregistrare sau, după caz, de respingere a înregistrării candidaturilor.(4) Candidații pot renunța la candidaturi până la data rămânerii definitive a candidaturilor. În acest scop, aceștia declară în scris pe propria răspundere că renunță la candidatură. Declarația se depune la Biroul Electoral Central.  +  Articolul 30(1) Semnele electorale se depun la Biroul Electoral Central în scris și în format electronic odată cu depunerea candidaturii.(2) Semnele electorale ale candidaților la funcția de Președinte al României trebuie să se deosebească clar între ele, fiind interzisă utilizarea acelorași simboluri grafice, oricare ar fi figura geometrică în care sunt încadrate. Candidații propuși de partide politice și alianțe politice pot întrebuința ca semn electoral semnul permanent cu care aceste formațiuni politice s-au înscris la Tribunalul București.(3) Semnele electorale nu pot reproduce sau combina simbolurile naționale ale statului român, ale altor state, ale Uniunii Europene, ale organismelor internaționale ori ale cultelor religioase.(4) În cazul în care un candidat optează pentru semnul electoral al partidului politic, al organizației cetățenilor aparținând unei minorități naționale, alianței politice sau electorale care îl propune, după caz, acesta îl poate folosi dacă formațiunea politică respectivă, înregistrată legal începând din anul 1990, l-a folosit prima, și nu poate fi însușit sau utilizat de alt partid politic, alianță politică, alianță electorală, organizație a cetățenilor aparținând unei minorități naționale înregistrată ulterior sau de un candidat independent decât cu consimțământul celor cărora le-a aparținut, respectiv al partidelor care au alcătuit alianța politică sau alianța electorală inițială.(5) În cazul în care același semn electoral este solicitat de mai mulți candidați, atribuirea se face candidatului care a depus primul semnul respectiv.(6) Înregistrarea sau respingerea înregistrării semnelor electorale se face de către Biroul Electoral Central, prin decizie, odată cu înregistrarea sau respingerea înregistrării candidaturilor.  +  Articolul 31(1) În cel mult 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la art. 29 alin. (2), respectiv la art. 30 alin. (6), candidații, partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice, alianțele electorale și alegătorii pot contesta înregistrarea sau respingerea înregistrării candidaturilor sau a semnelor electorale, după caz. Contestațiile se fac în scris și se depun la Curtea Constituțională.(2) Curtea Constituțională soluționează contestațiile în termen de cel mult două zile de la înregistrare. Hotărârile sunt definitive, se comunică de îndată Biroului Electoral Central și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) În cel mult 24 de ore de la expirarea termenului de soluționare a contestațiilor prevăzut la alin. (2), Biroul Electoral Central aduce la cunoștința publică, prin afișare pe pagina proprie de internet și prin intermediul mass-mediei, candidaturile și semnele electorale definitive, în ordinea în care au fost depuse. În același termen, Biroul Electoral Central comunică birourilor electorale județene, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București și biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, candidaturile și semnele electorale definitive, în ordinea în care au fost depuse, acestea având obligația de a le afișa de îndată la sediul lor.
   +  Secţiunea a 5-a Buletinele de vot și ștampilele electorale  +  Articolul 32(1) Modelul, dimensiunile și condițiile de tipărire ale buletinelor de vot se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor, la propunerea Autorității Electorale Permanente și a Ministerului Afacerilor Interne. (la 28-07-2019, sintagma: Ministerului Administrației și Internelor a fost înlocuită de Punctul 39, Articolul I LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 ) Notă
  A se vedea dispozițiile HOTĂRÂRII AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE nr. 28 din din 30 august 2019, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 30 august 2019.
  (2) Buletinele de vot se imprimă de către Regia Autonomă "Monitorul Oficial", cu litere de aceeași mărime și aceleași caractere și cu aceeași cerneală, în atâtea exemplare câți alegători sunt înscriși în listele electorale permanente, cu un supliment de 10%, la care se adaugă numărul estimat al buletinelor de vot necesare pentru secțiile de votare din străinătate. În acest sens, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor, Autoritatea Electorală Permanentă comunică Biroului Electoral Central numărul alegătorilor cu domiciliul în România înscriși în Registrul electoral, iar Ministerul Afacerilor Externe comunică Biroului Electoral Central numărul estimat de buletine de vot necesare pentru secțiile de votare din străinătate. (la 27-06-2014, Alin. (2) al art. 32 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 27 iunie 2014. ) (3) Cu cel puțin 15 zile înaintea datei alegerilor, macheta buletinului de vot se prezintă de Regia Autonomă "Monitorul Oficial" membrilor Biroului Electoral Central. Operațiunea de prezentare a buletinului de vot se consemnează într-un proces-verbal care se semnează de toate persoanele prezente. Eventualele obiecții se formulează pe loc, obiecțiile ulterioare nemaifiind luate în considerare. Membrii Biroului Electoral Central trebuie să solicite Regiei Autonome "Monitorul Oficial" modificarea machetei și tipărirea corectă a buletinelor de vot, dacă numele și prenumele candidaților, ordinea de înscriere a acestora, precum și semnele electorale sunt incorect imprimate ori nu sunt vizibile.(4) Un exemplar al buletinului de vot, vizat și anulat de președintele Biroului Electoral Central, va fi afișat pe site-ul acestei instituții.
   +  Articolul 33(1) Confecționarea ștampilelor birourilor electorale județene, ale birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București, a ștampilelor de control ale birourilor electorale ale secțiilor de votare, a ștampilei biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate și a ștampilelor birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate se realizează prin grija prefecților, respectiv a Ministerului Afacerilor Externe până cel mai târziu cu 10 zile înaintea datei alegerilor.(2) Ștampila Biroului Electoral Central se confecționează de Ministerul Afacerilor Interne, iar ștampilele cu mențiunea "VOTAT" se confecționează de Regia Autonomă "Monetăria Statului". Ștampila cu mențiunea "VOTAT" trebuie astfel dimensionată încât să fie mai mică decât patrulaterele de pe buletinul de vot, respectiv decât distanța dintre acestea. (la 28-07-2019, sintagma: Ministerul Administrației și Internelor a fost înlocuită de Punctul 39, Articolul I LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 ) (3) În cazul pierderii sau furtului unor ștampile electorale, birourile electorale ierarhic superioare celor cărora le aparțineau ștampilele electorale respective iau măsuri în vederea înlocuirii acestora, cu sprijinul Regiei Autonome "Monetăria Statului", prefectului sau Ministerului Afacerilor Externe, după caz.  +  Articolul 34(1) Buletinele de vot, ștampilele de control și ștampilele cu mențiunea "VOTAT", formularele pentru încheierea proceselor-verbale, copiile de pe listele electorale, tabelele prevăzute la art. 9 și celelalte materiale necesare desfășurării procesului electoral se preiau de către prefect, împreună cu președintele biroului electoral județean sau al biroului electoral al sectorului municipiului București, pe bază de proces-verbal, și se păstrează în încăperi speciale, încuiate și sigilate. Aceste materiale se distribuie, prin intermediul primarilor, președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare, pe bază de proces-verbal, cel mai târziu cu două zile înaintea alegerilor. Pentru secțiile de votare din străinătate, preluarea și predarea acestor materiale se fac, pe bază de proces-verbal, de către președintele biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe. Notă
  Potrivit art. I pct. 37 din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 617 din 25 iulie 2019, sintagma „copiile de pe listele electorale permanente“ se înlocuiește cu sintagma „listele electorale permanente“, iar sintagma „tabele electorale“ se înlocuiește cu sintagma „liste electorale suplimentare.
  Potrivit art. I pct. 38 din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 617 din 25 iulie 2019, sintagma „tabelul prevăzut la art. 9 alin. (1)“ se înlocuiește cu sintagma „lista electorală suplimentară“, iar sintagma „tabelul prevăzut la art. 9 alin. (2)“ se înlocuiește cu sintagma „extrasul din listele electorale“.
  Potrivit art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 4/H din 21 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 22 octombrie 2019, în interpretarea art. 34 alin. (1) teza a II-a coroborat cu art. 24 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, materialele electorale se distribuie birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară în ziua premergatoare zilei votării.
  (2) Predarea și distribuirea buletinelor de vot se fac în pachete sigilate de câte 100 de bucăți sau multiplu de 100 de bucăți, pe bază de proces-verbal.(3) În preziua alegerilor, la sediul fiecărei secții de votare se afișează un buletin de vot, vizat și anulat, după caz, de președintele biroului electoral județean, al sectorului municipiului București sau al biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate.
   +  Secţiunea a 6-a Campania electorală  +  Articolul 35(1) Campania electorală începe cu 30 de zile înainte de data alegerilor și se încheie în dimineața zilei de sâmbătă de dinaintea datei alegerilor, la ora 7,00.(2) Președintele în funcție poate participa la campania prezidențială a partidului politic sau a alianței politice care l-a propus sau îi susține candidatura, potrivit art. 27.  +  Articolul 36(1) Pentru candidații la alegerea Președintelui României, accesul la serviciile publice de radio și televiziune este egal și gratuit.(2) Orarul pentru campania electorală și repartizarea timpilor de antenă pentru accesul egal și gratuit al candidaților la serviciile publice de radio și televiziune se fac, după încheierea perioadei de depunere a candidaturilor, de birourile permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului, împreună cu reprezentanții serviciilor publice de radio și televiziune și cu participarea candidaților.(3) Dacă alegerile pentru Președintele României au loc concomitent cu cele pentru Camera Deputaților și Senat, se vor avea în vedere și orarul și repartizarea timpilor de antenă pentru campania electorală privind alegerea celor două Camere.  +  Articolul 37(1) În campania electorală candidații și, după caz, partidele politice, alianțele politice și alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care i-au propus, precum și cetățenii au dreptul să își exprime opiniile în mod liber și fără nicio discriminare, prin mitinguri, adunări, marșuri, precum și prin intermediul mass-mediei. Organizarea mitingurilor, adunărilor și marșurilor se poate face numai cu autorizările prevăzute de legislația în vigoare.(2) Mijloacele folosite în campania electorală nu pot contraveni ordinii de drept.(3) În unitățile militare, în unitățile de învățământ, în timpul programului de învățământ, în sediile reprezentanțelor diplomatice, precum și în penitenciare, acțiunile de campanie electorală de orice tip sunt interzise.(4) În timpul campaniei electorale, primarii asigură candidaților și formațiunilor politice care i-au propus, în mod nediscriminatoriu, spații corespunzătoare pentru a se întâlni cu alegătorii.  +  Articolul 38(1) Campania electorală, prin serviciile de programe audiovizuale, publice și private, trebuie să servească următoarelor interese generale:a) ale electoratului - de a primi informații corecte, astfel încât să își poată exercita dreptul de vot în cunoștință de cauză;b) ale candidaților și partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care îi susțin - de a se face cunoscuți și de a-și prezenta platformele, programele politice și ofertele electorale;c) ale radiodifuzorilor - de a-și exercita drepturile și responsabilitățile care decurg din profesiunea de jurnalist.(2) Radiodifuzorii publici și privați sunt obligați să asigure, în cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfășurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate și corecte pentru toți candidații și toate partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care îi susțin.  +  Articolul 39(1) În perioada electorală, în cazul prezentării de sondaje de opinie cu conținut electoral, acestea trebuie însoțite de următoarele informații:a) denumirea instituției care a realizat sondajul;b) data sau intervalul de timp în care a fost efectuat sondajul și metodologia utilizată;c) dimensiunea eșantionului și marja maximă de eroare;d) cine a solicitat și cine a plătit efectuarea sondajului.(2) Televotul sau anchetele făcute pe stradă în rândul electoratului nu trebuie să fie prezentate ca reprezentative pentru opinia publică sau pentru un anumit grup social ori etnic.(3) Cu 48 de ore înainte de ziua votării este interzisă prezentarea de sondaje de opinie, televoturi sau anchete cu conținut electoral făcute pe stradă.(4) Pot efectua sondaje de opinie la ieșirea de la urne institutele de sondare a opiniei publice sau societățile comerciale ori organizațiile neguvernamentale care au în obiectul de activitate realizarea de sondaje de opinie și care sunt acreditate de Biroul Electoral Central, prin decizie, în acest sens. Operatorii de sondaj ai acestora au acces, în baza acreditării instituției pentru care lucrează, în zona de protecție a secției de votare prevăzută la art. 43 alin. (6), fără a avea acces în interiorul localului secției de votare.(5) În ziua votării este interzisă prezentarea sondajelor realizate la ieșirea de la urne, înainte de încheierea votării.  +  Articolul 40(1) Candidații sunt obligați să solicite, până la data începerii campaniei electorale, conducerii serviciilor publice de radio și televiziune acordarea timpilor de antenă. Solicitările peste acest termen nu se iau în considerare.(2) Accesul candidaților la serviciile publice și private de radio și televiziune este gratuit. Posturile private de radio și televiziune vor oferi candidaților timpi de antenă proporționali cu cei practicați de posturile publice. Nerespectarea prevederilor prezentului alineat de către posturile private de radio și televiziune atrage sancționarea acestora. Sancțiunile sunt stabilite prin decizii ale Consiliului Național al Audiovizualului.(2^1) Partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri beneficiază de timpi de antenă, la serviciile private de radio și televiziune, contra cost. (la 12-09-2019, Articolul 40 din Sectiunea a 6-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 12 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 12 septembrie 2019 ) (3) Este interzisă introducerea spoturilor publicitare electorale în alte emisiuni decât cele electorale.(4) În termen de 10 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor, Consiliul Național al Audiovizualului stabilește, prin decizie, regulile de desfășurare prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale a campaniei electorale pentru președinte.(5) Candidații își pot desemna coordonatori de campanie la nivelul județelor, sectoarelor municipiului București și pentru străinătate, pe care îi notifică Biroului Electoral Central și Autorității Electorale Permanente în cel mult 48 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor.(6) Coordonatorii de campanie ai candidaților au rolul de a reprezenta candidații și de a conduce campania electorală a acestora, acolo unde au fost desemnați.  +  Articolul 41(1) Primarii sunt obligați ca după data expirării termenului de depunere a candidaturilor, dar până la rămânerea definitivă a acestora, să stabilească, prin dispoziție care se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul primăriei, locuri speciale pentru afișajul electoral, în care să amplaseze panouri electorale, ținând seama de numărul candidaților.(2) Locurile speciale pentru afișaj trebuie să fie stabilite în locuri publice frecventate de cetățeni, astfel încât să poată fi folosite fără stânjenirea circulației pe drumurile publice și a celorlalte activități din localitățile respective. În prealabil, primarii sunt obligați să asigure înlăturarea din spațiul public a oricăror materiale de propagandă electorală rămase de la campaniile electorale precedente.(3) Locurile speciale pentru afișaj electoral pot fi folosite numai de candidații la funcția de președinte și de partidele care i-au propus.(4) Este interzisă utilizarea de către un candidat a locurilor speciale pentru afișaj electoral, astfel încât să împiedice folosirea acestora de către un alt candidat.(5) Afișajul electoral este permis în alte locuri decât cele stabilite potrivit alin. (2) numai cu acordul scris al proprietarilor sau, după caz, al deținătorilor și numai cu luarea măsurilor impuse de legislația în vigoare pentru asigurarea siguranței cetățenilor.(6) Pe un panou electoral fiecare candidat poate aplica un singur afiș electoral. Un afiș electoral amplasat în locurile prevăzute la alin. (1) nu poate depăși dimensiunile de 500 mm o latură și 300 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune electorală, 400 mm o latură și 250 mm cealaltă latură.(7) Sunt interzise afișele electorale care combină culorile într-o succesiune care reproduce drapelul României sau al altui stat.(8) Se interzice afișajul în scop electoral prin aplicarea pe pereții sau pilonii de susținere a podurilor, tunelurilor, viaductelor, pe indicatoarele rutiere, panourile de orientare și informare rutieră, precum și pe sistemele electronice de reglementare a circulației.(9) Activitățile de propagandă electorală nu pot afecta în niciun fel spațiile verzi, rezervațiile naturale și zonele protejate ecologic.(10) Folosirea minorilor cu vârsta sub 16 ani pentru distribuirea sau amplasarea de materiale de propagandă electorală este interzisă.(11) După încheierea campaniei electorale se interzice difuzarea de mesaje electorale în format audio, vizual sau mixt pe ecrane digitale amplasate în locuri publice ori private, precum și prin intermediul unor vehicule special amenajate.(12) Primarul, cu sprijinul organelor de ordine publică, este obligat să asigure integritatea panourilor, afișelor electorale și a altor materiale de propagandă electorală amplasate în locuri autorizate.(13) Primarii pot aproba instalarea pe domeniul public de către candidați și, după caz, de către partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice și alianțele electorale care îi susțin a unor amenajări provizorii în scopul distribuirii de materiale de propagandă electorală, dacă prin amplasarea lor nu se instituie restricții de circulație rutieră sau pietonală.(14) Campania electorală se poate desfășura în alt stat decât România numai cu respectarea legislației în vigoare a statului respectiv.  +  Articolul 42(1) Birourile electorale județene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului București și biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate veghează la corecta desfășurare a campaniei electorale, soluționând, prin decizii, plângerile cu privire la campania electorală. Decizia se aduce la cunoștința publică prin afișare la loc vizibil la sediul biroului electoral emitent.(2) Dacă birourile electorale județene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului București și biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate consideră, cu ocazia soluționării plângerii, că este necesară luarea unor măsuri administrative sau aplicarea unor sancțiuni contravenționale ori penale, sesizează autoritățile competente.(3) Împotriva deciziilor birourilor electorale județene, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București și biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate se pot face contestații la Biroul Electoral Central, în termen de cel mult 48 de ore de la afișarea acestora.(4) Soluționarea plângerilor și a contestațiilor se face în termen de 3 zile de la înregistrarea lor.(5) Contestațiile formulate în termenul legal împotriva deciziilor adoptate de birourile electorale județene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului București și biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate suspendă executarea acestora.(6) Deciziile adoptate de birourile electorale județene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului București și biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate devin executorii de la datele la care expiră termenele de contestare a acestora.(7) Contestațiile cu privire la împiedicarea unui partid sau a unei formațiuni politice ori a unui candidat de a-și desfășura campania electorală în condițiile legii se soluționează de Curtea Constituțională, cu votul majorității judecătorilor, în termen de cel mult 48 de ore de la înregistrarea lor.  +  Secţiunea a 7-a Votarea  +  Articolul 43(1) Fiecare local al secțiilor de votare trebuie să posede un număr suficient de urne de vot, cabine, ștampile cu mențiunea "VOTAT", proporțional cu numărul alegătorilor înscriși în listele electorale permanente și cu numărul estimat al alegătorilor care vor fi înscriși în tabelele prevăzute la art. 9, precum și o urnă de vot specială. (la 28-07-2019, sintagma: copiile de pe listele electorale permanente a fost înlocuită de Punctul 37, Articolul I LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 ) Notă
  Potrivit art. I pct. 37 din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 617 din 25 iulie 2019, sintagma „tabele electorale“ se înlocuiește cu sintagma „liste electorale suplimentare“.
  Potrivit art. I pct. 38 din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 617 din 25 iulie 2019, sintagma „tabelul prevăzut la art. 9 alin. (1)“ se înlocuiește cu sintagma „lista electorală suplimentară“, iar sintagma „tabelul prevăzut la art. 9 alin. (2)“ se înlocuiește cu sintagma „extrasul din listele electorale“.
  (2) Cabinele și urnele de vot trebuie așezate în aceeași încăpere în care se află biroul electoral al secției de votare. Cabinele și urnele de vot se asigură de către primarii comunelor, orașelor, municipiilor și ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, împreună cu prefecții.(3) Președintele biroului electoral al secției de votare împreună cu membrii acestuia trebuie să fie prezenți la sediul secției de votare, în ajunul zilei votării, la ora 18,00, fiind obligat să dispună măsurile necesare pentru asigurarea ordinii și corectitudinii operațiunilor de votare. În intervalul orar 18,00-20,00 președintele biroului electoral al secției de votare primește, în conformitate cu dispozițiile art. 45 alin. (1), cererile de votare prin intermediul urnei speciale. Președintele biroului electoral al secției de votare asigură, cu sprijinul primarului, îndepărtarea materialelor de propagandă electorală de orice tip din și de pe sediul secției de votare și dispune fixarea posturilor de pază în jurul localului de vot.(4) La plecare, președintele biroului electoral al secției de votare sigilează intrarea în localul de vot prin aplicarea ștampilei de control pe o bandă de hârtie. Este interzisă părăsirea localului de vot cu ștampila de control, ștampile cu mențiunea «VOTAT», buletine de vot sau liste electorale. (la 27-06-2014, Alin. (4) al art. 43 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 27 iunie 2014. ) (5) În ziua votării activitatea biroului electoral al secției de votare începe la ora 6,00. Președintele biroului electoral al secției de votare, în prezenta celorlalți membri și, după caz, a persoanelor acreditate, verifică urnele, copiile listelor electorale permanente, buletinele de vot și ștampilele, consemnând la pct. e) și i) din procesul-verbal prevăzut la art. 49 alin. (1) numărul buletinelor de vot primite, respectiv numărul ștampilelor cu mențiunea "VOTAT" primite. Pe măsură ce deschide pachetele sigilate, președintele asigură aplicarea ștampilei de control pe ultima pagină a fiecărui buletin de vot din acestea. După încheierea acestor operațiuni, președintele închide și sigilează urnele prin aplicarea ștampilei de control pe toate deschizăturile acestora, cu excepția fantei prin care se introduc buletinele de vot. Lipsa unor buletine de vot se consemnează la pct. j) al procesului-verbal prevăzut la art. 49 alin. (1).(6) Președintele biroului electoral al secției de votare este obligat să ia măsurile necesare pentru ca alegerile să decurgă în bune condiții. Atribuțiile acestuia se întind și în afara localului de votare, în curtea acestuia, în intrările în curte, în jurul localului de vot, precum și pe străzi și în piețe publice, până la o distanță de 500 m.(7) Măsurile dispuse de președintele biroului electoral al secției de votare se aduc la cunoștința publică prin afișare la loc vizibil.(8) Măsurile administrative dispuse de birourile electorale referitoare la afișajul electoral se duc la îndeplinire de către primarul unității administrativ-teritoriale, de îndată ce i-au fost comunicate.(9) Pentru menținerea ordinii, președintele biroului electoral al secției de votare are la dispoziție mijloacele de ordine necesare, asigurate de primar și de prefect, împreună cu reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne. (la 28-07-2019, sintagma: Ministerului Administrației și Internelor a fost înlocuită de Punctul 39, Articolul I LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 ) (10) În afară de membrii biroului electoral al secției de votare, de operatorii de calculator, de persoanele însărcinate cu menținerea ordinii, de persoanele prevăzute la art. 47 alin. (1) și de personalul tehnic desemnat să asigure remedierea deranjamentelor sistemelor informatice și de comunicații utilizate în procesul electoral, nicio altă persoană nu poate staționa în locurile publice din zona de votare sau în localul de vot mai mult decât timpul necesar pentru votare. (la 28-07-2019, Alineatul (10) din Articolul 43 , Sectiunea a 7-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 ) (11) Pe durata votării se interzice membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare, persoanelor însărcinate cu menținerea ordinii, persoanelor acreditate și operatorilor de sondaj ai institutelor de sondare a opiniei publice sau ai societăților comerciale ori organizațiilor neguvernamentale să poarte ecusoane, insigne sau alte însemne de propagandă electorală.(12) În ziua votării, între orele 7,00-21,00 sunt interzise comercializarea și consumul băuturilor alcoolice în spațiul de protecție al secției de votare prevăzut la alin. (6).(13) Pentru secțiile de votare din străinătate, dispozițiile prezentului articol se aplică, după caz, cu luarea în considerare a condițiilor specifice privind organizarea acestora.
   +  Articolul 44(1) În ziua de duminică, votarea începe la ora locală 7,00 și se încheie la ora locală 21,00.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), votarea în străinătate se desfășoară și pe parcursul zilelor de vineri și sâmbătă imediat anterioare zilei votării. În ziua de vineri, votarea începe în ziua de vineri, ora locală 12,00 și se încheie la ora locală 21,00, iar în ziua de sâmbătă, votarea se deschide la ora locală 7,00 și se încheie la ora locală 21,00.(3) La sediile secțiilor de votare se afișează la loc vizibil ora la care începe, respectiv se încheie votarea.(4) Alegătorul votează la una dintre următoarele secții de votare:a) în cazul în care se află în unitatea administrativ-teritorială unde își are domiciliul sau reședința, poate vota numai la secția de votare la care este arondată strada sau localitatea unde își are domiciliul ori reședința, conform legii;b) în cazul în care se află în altă unitate administrativ-teritorială decât cea unde își are domiciliul sau reședința, poate vota la orice secție de votare din cadrul acesteia;c) în cazul în care se află în străinătate, poate vota la orice secție de votare organizată în străinătate;d) în cazul în care îndeplinește funcția de membru al biroului electoral al secției de votare sau de operator de calculator al biroului electoral al secției de votare ori asigură menținerea ordinii, votează la secția de votare unde își desfășoară activitatea;e) în cazul în care are mobilitate redusă poate vota la orice secție de votare care îi asigură accesul la vot.(5) Accesul alegătorilor în sala de vot are loc în serii corespunzătoare numărului cabinelor. Alegătorii își prezintă actele de identitate operatorilor de calculator, care preiau și introduc datele personale ale alegătorilor în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, conform hotărârii Autorității Electorale Permanente.(6) Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal semnalează dacă:a) persoana care s-a prezentat la vot nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv;b) persoanei care s-a prezentat la vot i s-a interzis exercitarea dreptului de vot;c) alegătorul care s-a prezentat la vot este arondat la secția de votare respectivă;d) alegătorul care s-a prezentat la vot este arondat la altă secție de votare;e) alegătorul care s-a prezentat la vot este omis din lista electorală permanentă;f) alegătorul care s-a prezentat la vot figurează că și-a mai exercitat dreptul de vot la același scrutin;g) alegătorul care s-a prezentat la vot figurează că a votat prin corespondență, votul prin corespondență transmis de acesta fiind recepționat de biroul electoral competent.(7) În baza rezultatelor generate de Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, a comunicărilor efectuate prin intermediul acestuia și a verificării actului de identitate, președintele biroului electoral al secției de votare:a) oprește de la votare persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării;b) oprește de la votare persoana care figurează că i s-a interzis exercitarea dreptului de vot; în cazul în care persoana care figurează că i s-a interzis exercitarea dreptului de vot prezintă o hotărâre judecătorească din care rezultă că nu are sau nu mai are astfel de interdicții permite alegătorului să voteze; în acest sens, după ce alegătorul semnează în lista electorală permanentă sau în lista electorală suplimentară, după caz, îi încredințează buletinul de vot și ștampila cu mențiunea «VOTAT»;c) permite exercitarea dreptului de vot de către alegătorul care s-a prezentat la vot și care figurează în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal că și-a mai exercitat dreptul de vot la același scrutin, numai după ce asigură verificarea cazului semnalat de Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, precum și sesizarea organelor competente, potrivit procedurii stabilite prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente, și după ce alegătorul dă o declarație potrivit căreia nu și-a mai exercitat dreptul de vot la același scrutin; după ce alegătorul semnează în lista electorală permanentă sau în lista electorală suplimentară, după caz, îi încredințează buletinul de vot și ștampila cu mențiunea «VOTAT»;d) permite exercitarea dreptului de vot de către alegătorul care s-a prezentat la vot și care figurează în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal că a votat prin corespondență, numai după ce asigură verificarea cazului semnalat de Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, precum și sesizarea organelor competente, potrivit procedurii stabilite prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente, și după ce alegătorul dă o declarație potrivit căreia nu și-a exercitat dreptul de vot prin corespondență; după ce alegătorul semnează în lista electorală permanentă sau în lista electorală suplimentară, după caz, îi încredințează buletinul de vot și ștampila cu mențiunea «VOTAT»;e) îndrumă alegătorul să voteze la secția de votare la care este arondat, în cazul în care acesta este arondat la altă secție de votare din aceeași unitate administrativ-teritorială; permite alegătorilor cu mobilitate redusă arondați la altă secție de votare din aceeași unitate administrativ-teritorială să voteze; după ce alegătorul semnează în lista electorală suplimentară, îi încredințează buletinul de vot și ștampila cu mențiunea «VOTAT»;f) permite alegătorului înscris în lista electorală permanentă să voteze; în acest sens, după ce alegătorul semnează în lista electorală permanentă, îi încredințează buletinul de vot și ștampila cu mențiunea «VOTAT»;g) permite alegătorilor prevăzuți la alin. (4) lit. b)-e) să își exercite dreptul de vot; după ce alegătorul semnează în lista electorală suplimentară îi încredințează buletinul de vot și ștampila cu mențiunea «VOTAT»; alegătorul care votează în străinătate semnează pe un dispozitiv electronic.(8) În situația în care alegătorul, din motive bine întemeiate, constatate de către președintele biroului electoral al secției de votare, nu poate semna în lista electorală, președintele face o mențiune în listă, confirmată prin semnătura sa și a încă unui membru al biroului electoral.(9) Alegătorii votează separat în cabine închise, aplicând ștampila cu mențiunea «VOTAT» înăuntrul patrulaterului care cuprinde numele candidatului pentru care optează.(10) Prezența oricărei persoane în cabinele de vot, în afara celei care votează, este interzisă. Alegătorul care, din motive temeinice, constatate de președintele biroului electoral al secției de votare, nu poate să voteze singur are dreptul să cheme în cabina de votare un însoțitor ales de el, pentru a-l ajuta. Acesta nu poate fi din rândul persoanelor acreditate, al membrilor biroului electoral al secției de votare sau al candidaților.(11) După ce a votat, alegătorul are obligația de a introduce buletinul de vot în urnă.(12) La cererea alegătorului, în cazul în care acesta a aplicat greșit ștampila cu mențiunea «VOTAT», dar nu a introdus buletinul în urnă, președintele biroului electoral al secției de votare îi poate elibera, numai o singură dată, un nou buletin, reținând și anulând buletinul de vot inițial și făcând mențiunea corespunzătoare la pct. j) din procesul-verbal prevăzut la art. 49 alin. (1).(13) Ștampila încredințată pentru votare se restituie președintelui sau acelor membri ai biroului electoral al secției de votare desemnați de acesta.(14) Președintele poate lua măsuri ca staționarea unui alegător în cabina de votare să nu se prelungească nejustificat.(15) Candidații și oricare alegător au dreptul să conteste identitatea persoanei care se prezintă la vot. În acest caz, identitatea se stabilește de președintele biroului electoral al secției de votare prin orice mijloace legale. În cazul în care contestația este întemeiată, președintele biroului electoral al secției de votare îl va opri de la votare pe alegătorul contestat, va consemna faptul într-un proces-verbal și va sesiza această situație autorităților competente.(16) Președintele biroului electoral al secției de votare poate suspenda votarea pentru motive temeinice. Durata totală a suspendărilor nu poate depăși o oră. Suspendarea este anunțată prin afișare la ușa sediului secției de votare imediat ce s-a produs evenimentul care a declanșat suspendarea.(17) În timpul suspendării, urnele de votare, ștampilele, buletinele de vot și celelalte documente și materiale ale biroului electoral al secției de votare vor rămâne sub pază permanentă. În timpul suspendării nu poate părăsi sala de votare mai mult de jumătate din numărul membrilor biroului electoral al secției de votare, în același timp. Candidații și persoanele acreditate care asistă la votare nu pot fi obligate să părăsească sala de votare în acest timp. (la 28-07-2019, Articolul 44 din Sectiunea a 7-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 )  +  Articolul 44^1(1) În zilele de vineri și sâmbătă, la încheierea programului de votare prevăzut la art. 44 alin. (2), președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, în prezența celorlalți membri, iau următoarele măsuri:a) sigilează urnele de vot;b) încheie un proces-verbal, în care consemnează numărul buletinelor de vot nefolosite și numărul alegătorilor prezenți la vot*);c) se asigură că toate materialele electorale se află în localul de vot;d) sigilează căile de acces în localul de vot.(2) În fiecare zi, la începerea programului de votare prevăzut la art. 44 alin. (2), ridicarea sigiliilor se va face de către președintele biroului electoral al secției de votare din străinătate, în prezența celorlalți membri ai biroului electoral al secției de votare.(3) Localurile secțiilor de votare din străinătate sunt monitorizate video. (la 28-07-2019, Sectiunea a 7-a din Capitolul II a fost completată de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 ) Notă
  *) Conform art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 39 din 28 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 29 octombrie 2019, se aprobă modelul procesului-verbal prevăzut de art. 44^1 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 2.
   +  Articolul 45(1) Pentru alegătorii netransportabili din motive de boală sau invaliditate, din țară, președintele biroului electoral al secției de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora, depusă cel mai târziu în preziua votării, însoțită de copii ale unor acte medicale sau alte acte oficiale din care să rezulte că persoanele respective sunt netransportabile, ca o echipă formată din cel puțin 2 membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială și cu materialul necesar votării - ștampilă cu mențiunea "VOTAT", buletine de vot și timbre autocolante necesare pentru a se efectua votarea. În raza unei secții de votare se utilizează o singură urnă specială. Urna specială poate fi transportată numai de membrii biroului electoral al secției de votare. Urna specială se poate deplasa numai în raza teritorială arondată la respectiva secție de votare.(1^1) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător persoanelor care în ziua votării se află în țară și care din cauza specificului activității pe care o desfășoară nu se pot prezenta la secția de votare. (la 28-07-2019, Articolul 45 din Sectiunea a 7-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 18, Articolul I din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 ) (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) votarea se face pe baza unui extras din listele electorale. (la 28-07-2019, Alineatul (2) din Articolul 45 , Sectiunea a 7-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 ) (3) Procedura de exercitare a dreptului de vot de către persoanele reținute, deținute în baza unui mandat de arestare preventivă sau persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate, dar care nu și-au pierdut drepturile electorale este stabilită prin decizie a Biroului Electoral Central. Dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător.(4) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în cazul în care într-un penitenciar se solicită exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale de mai mult de 400 de persoane aflate în detenție, cererile de votare prin intermediul urnei speciale pot fi depuse, cel mai târziu în preziua votării, la mai multe secții de votare din localitatea în care se află penitenciarul, stabilite prin decizie a biroului electoral județean sau a biroului electoral al sectorului municipiului București, după caz. (la 27-06-2014, Alin. (4) al art. 45 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 27 iunie 2014. ) (5) Prin derogare de la prevederile alin. (1), cererile de votare prin intermediul urnei speciale formulate de persoanele cu drept de vot internate în spitale pot fi depuse, cel mai târziu în preziua votării, la mai multe secții de votare din localitatea în care se află spitalul, stabilite prin decizie a biroului electoral județean sau a biroului electoral al sectorului municipiului București, după caz. (la 27-06-2014, Alin. (5) al art. 45 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 27 iunie 2014. )  +  Articolul 45^1(1) În modalitatea prevăzută la art. 45 se poate vota numai la secțiile de votare din țară.(2) Datele personale ale alegătorilor care au formulat cereri potrivit art. 45 sunt preînregistrate în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, urmând a fi înregistrate definitiv în acesta la întoarcerea în localul de vot a echipei prevăzute la art. 45 alin. (1), pe baza semnăturilor din extrasul din listele electorale.(3) Înainte ca echipa de membri ai biroului electoral al secției de votare să se deplaseze cu o urnă de vot specială la persoanele care nu pot vota la secția de votare potrivit legii, președintele biroului electoral al secției de votare solicită operatorului să verifice dacă persoanele respective și-au mai exercitat dreptul de vot în aceeași zi. (la 28-07-2019, Sectiunea a 7-a din Capitolul II a fost completată de Punctul 20, Articolul I din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 )  +  Articolul 46(1) La ora 21,00 președintele biroului electoral al secției de votare declară votarea încheiată și dispune închiderea localului de vot.(2) Alegătorii care la ora 21,00 se află la sediul secției de votare, precum și cei care se află la rând în afara sediului secției de votare pentru a intra în localul de vot pot să își exercite dreptul de vot.(3) Doi membri desemnați de biroul electoral al secției de votare, din cadrul acestuia, verifică la ora 21,00 dacă în afara sediului secției de votare se află alegători care așteaptă să își exercite dreptul de vot și constată și monitorizează ordinea în care aceștia au acces în localul de vot.(4) Alegătorii aflați în situațiile prevăzute de alin. (2) și (3) pot vota până cel mult la ora 23,59. (la 28-07-2019, Articolul 46 din Sectiunea a 7-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 )  +  Articolul 47(1) La toate operațiunile efectuate de birourile electorale ale secțiilor de votare pot asista, în afara membrilor acestora, a operatorilor de calculator și a persoanelor însărcinate cu menținerea ordinii, candidații, persoanele acreditate, reprezentanții Autorității Electorale Permanente și membrii birourilor electorale ierarhic superioare.(2) Dispozițiile art. 89 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător. (la 28-07-2019, Articolul 47 din Sectiunea a 7-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 ) Notă
  A se vedea și dispozițiile HOTĂRÂRII AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE nr. 32 din 30 septembrie 2019, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 30 septembrie 2019.
   +  Capitolul III Stabilirea rezultatului alegerilor  +  Articolul 48(1) După închiderea sălii unde se votează, președintele, în prezența membrilor biroului electoral, efectuează operațiunile de numărare a buletinelor de vot și de consemnare a rezultatului votării, după cum urmează:a) verifică starea sigiliilor de pe urnele de votare, sigilează fanta urnelor de votare, introduce ștampilele cu mențiunea "VOTAT" într-un plic care se sigilează prin aplicarea ștampilei de control a secției de votare. Dispariția uneia sau a mai multor ștampile se consemnează la pct. i) al procesului-verbal prevăzut la art. 49 alin. (1);b) anulează buletinele de vot neîntrebuințate, prin înscrierea pe diagonala primei pagini a mențiunii "ANULAT" și aplicarea ștampilei de control a secției de votare; în cazul în care există pachete intacte cu buletine de vot, mențiunea "ANULAT" se înscrie o singură dată pe pachetul respectiv și se aplică o singură dată ștampila de control;c) stabilește numărul alegătorilor înscriși în lista electorală permanentă; este interzis, sub sancțiunea legii, ca pe aceste documente să existe ștersături, modificări sau completări; rezultatul numărării se va înscrie la pct. a) din procesul-verbal prevăzut la art. 49 alin. (1); (la 28-07-2019, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 48 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 23, Articolul I din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 ) d) stabilește numărul alegătorilor prezenți la urne, prin numărarea semnăturilor înscrise pe copiile listelor electorale permanente existente în secția de votare, respectiv pe tabelele întocmite conform art. 9. Rezultatele vor fi consemnate în procesul-verbal la pct. b), respectiv pct. b1, b2 și b3 din procesul-verbal prevăzut la art. 49 alin. (1); Notă
  Potrivit art. I pct. 37 din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 617 din 25 iulie 2019, sintagma „tabele electorale“ se înlocuiește cu sintagma „liste electorale suplimentare“.
  Potrivit art. I pct. 38 din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 617 din 25 iulie 2019, sintagma „tabelul prevăzut la art. 9 alin. (1)“ se înlocuiește cu sintagma „lista electorală suplimentară“, iar sintagma „tabelul prevăzut la art. 9 alin. (2)“ se înlocuiește cu sintagma „extrasul din listele electorale“.
  e) desigilează urnele, una câte una, numără buletinele de vot și deschide buletinele de vot unul câte unul; la deschiderea fiecărui buletin, președintele citește cu voce tare numele și prenumele candidatului votat și arată buletinul de vot celor prezenți; buletinele de vot deschise se grupează pe candidați, se numără și se leagă separat; voturile nule și voturile valabil exprimate pentru fiecare candidat se consemnează în câte un tabel separat de câte un membru al biroului electoral al secției de votare, desemnat de președinte.
  (2) Sunt nule buletinele de vot pe care nu a fost aplicată ștampila de control a secției de votare, buletinele de alt model decât cel legal aprobat, buletinele pe care nu a fost aplicată ștampila cu mențiunea "VOTAT", buletinele de vot la care ștampila cu mențiunea "VOTAT" este aplicată pe mai multe patrulatere sau în afara acestora; votul este valabil exprimat în cazul în care, deși ștampila cu mențiunea "VOTAT" aplicată a depășit limitele patrulaterului, opțiunea alegătorului este evidentă, în cazul în care tușul s-a imprimat și pe cealaltă parte a foii pe care a fost aplicată ștampila cu mențiunea "VOTAT", precum și în situația în care ștampila a fost aplicată de mai multe ori în același patrulater sau atât într-un patrulater, cât și în afara oricărui alt patrulater; efectuarea de ștersături sau acoperirea prin scriere a buletinelor de vot nu atrage nulitatea acestora; buletinele de vot nule nu intră în calculul voturilor valabil exprimate.
   +  Articolul 49(1) După deschiderea urnelor și numărarea voturilor, președintele biroului electoral al secției de votare întocmește un proces-verbal, în 3 exemplare, care cuprinde:a) numărul total al alegătorilor prevăzut în lista electorală permanentă existentă în secția de votare [pct. a) >/= pct. b1]; (la 28-07-2019, sintagma: copia de pe lista electorală permanentă a fost înlocuită de Punctul 37, Articolul I LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 ) b) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne [pct. b) = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3], din care:b1 - numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în lista electorală permanentă; (la 28-07-2019, sintagma: copia de pe lista electorală permanentă a fost înlocuită de Punctul 37, Articolul I LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 ) b2 - numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne și nu sunt cuprinși în lista electorală permanentă, înscriși în lista electorală suplimentară; (la 28-07-2019, sintagma: tabelul prevăzut la art. 9 alin. (1) a fost înlocuită de Punctul 38, Articolul I LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 ) (la 28-07-2019, sintagma: copia de pe lista electorală permanentă a fost înlocuită de Punctul 37, Articolul I LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 ) b3 - numărul total al alegătorilor care au votat utilizând urna specială, înscriși în extrasul din listele electorale; (la 28-07-2019, sintagma: tabelul prevăzut la art. 9 alin. (2) a fost înlocuită de Punctul 38, Articolul I din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 ) c) numărul total al voturilor valabil exprimate [pct. c) d) numărul voturilor nule;e) numărul buletinelor de vot primite [pct. e) >/= pct. c) + pct. d) + pct. f) ];f) numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate;g) numărul voturilor valabil exprimate, obținute de fiecare candidat;h) expunerea pe scurt a întâmpinărilor formulate și a modului de soluționare a acestora, precum și a contestațiilor înaintate biroului electoral județean, biroului electoral al sectorului municipiului București sau biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, după caz;i) numărul ștampilelor cu mențiunea "VOTAT" la începerea votării; se menționează dispariția uneia sau mai multor ștampile, dacă este cazul, precum și starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării;j) alte situații; se menționează dacă numărul buletinelor de vot găsite în urnă diferă de numărul alegătorilor care au votat, rezultat în urma numărării semnăturilor din listele electorale permanente și tabelele prevăzute la art. 9; se menționează dacă numărul buletinelor de vot găsite în urnă adunat cu cel al buletinelor de vot neîntrebuințate și cele anulate diferă de numărul total de buletine de vot primite, precum și orice alte incidente. Notă
  Potrivit art. I pct. 37 din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 617 din 25 iulie 2019, sintagma „tabele electorale“ se înlocuiește cu sintagma „liste electorale suplimentare“.
  Potrivit art. I pct. 38 din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 617 din 25 iulie 2019, sintagma „tabelul prevăzut la art. 9 alin. (1)“ se înlocuiește cu sintagma „lista electorală suplimentară“, iar sintagma „tabelul prevăzut la art. 9 alin. (2)“ se înlocuiește cu sintagma „extrasul din listele electorale“.
  A se vedea dispozițiile HOTĂRÂRII AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE nr. 30 din 30 august 2019, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 30 august 2019.
  (2) Președintele biroului electoral al secției de votare și ceilalți membri semnează procesul-verbal pe care se aplică ștampila de control a biroului electoral. Lipsa semnăturilor unor membri ai biroului secției de votare nu influențează valabilitatea procesului-verbal. Președintele va menționa motivele care au împiedicat semnarea.(3) Un exemplar al procesului-verbal se afișează la loc vizibil, la sediul biroului electoral al secției de votare.(4) Membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare li se eliberează, la cerere, o copie de pe procesul-verbal, certificată de către toți cei care au semnat originalul.(5) Două exemplare ale procesului-verbal prevăzut la alin. (1), toate contestațiile privitoare la operațiunile electorale ale biroului electoral al secției de votare, buletinele de vot nule și cele contestate alcătuiesc un dosar sigilat și ștampilat care trebuie însoțit de ștampila de control. Listele electorale utilizate în cadrul secției de votare alcătuiesc un dosar distinct. În cel mult 24 de ore de la încheierea votării, ambele dosare sunt înaintate biroului electoral județean sau, după caz, biroului electoral al sectorului municipiului București de către președintele biroului electoral al secției de votare, cu pază înarmată, însoțit, la cerere, de alți membri ai biroului electoral respectiv. (la 28-07-2019, Alineatul (5) din Articolul 49 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 ) Notă
  Potrivit art. I pct. 40 din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 617 din 25 iulie 2019, sintagma „pază înarmată“ se înlocuiește cu sintagma „paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne“.
  (6) Procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate, însoțite de toate întâmpinările și contestațiile privitoare la operațiunile electorale ale biroului electoral al secției de votare, sunt transmise prin mijloace electronice la biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, prin grija reprezentanțelor diplomatice, în cel mult 24 de ore de la primirea acestora. Exactitatea datelor din aceste procese-verbale este confirmată telefonic de către președintele sau locțiitorul biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, care contrasemnează și ștampilează documentele primite. Procesele-verbale contrasemnate sunt utilizate în centralizarea rezultatelor votării.(7) În cazul în care constată neconcordanțe între datele conținute de un proces-verbal primit de la un birou electoral al unei secții de votare, biroul electoral județean sau al sectorului municipiului București trebuie să solicite președintelui biroului electoral al secției de votare respectiv să efectueze corecturile necesare. Acestea sunt considerate valabile numai dacă au fost atestate prin semnătură și prin aplicarea ștampilei de control a secției de votare.(8) În cazul în care constată neconcordanțe între datele conținute de procesele-verbale primite de la secțiile de votare organizate în străinătate, biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate trebuie să solicite președintelui biroului electoral al secției de votare să facă corecturile necesare. Acestea sunt considerate valabile numai dacă sunt atestate prin semnătură și prin aplicarea ștampilei de control a secției de votare. Dispozițiile alin. (6) se aplică în mod corespunzător.(9) În termen de 24 de ore de la primirea dosarului prevăzut la alin. (5), biroul electoral județean sau, după caz, al sectorului municipiului București trimite câte un exemplar al fiecărui proces-verbal întocmit de birourile electorale ale secțiilor de votare la tribunalul în a cărui rază teritorială își desfășoară activitatea; biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate transmite câte o copie, contrasemnată și ștampilată, a fiecărui proces-verbal întocmit de birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate Tribunalului București.(10) Candidații pot obține copii de pe exemplarele proceselor-verbale prevăzute la alin. (9).
   +  Articolul 49^1(1) Operatorii de calculator asigură, în condițiile stabilite prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente, înregistrarea video-audio neîntreruptă a operațiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru numărarea voturilor.(2) Președintele biroului electoral al secției de votare asigură transmiterea prin mijloace electronice către Biroul Electoral Central a fotografiei procesului-verbal privind consemnarea rezultatelor votării.(3) Înregistrările prevăzute la alin. (1) și fotografiile proceselor-verbale prevăzute la alin. (2) se realizează în localul de vot prin intermediul terminalelor informatice puse la dispoziție de Serviciul de Telecomunicații Speciale.(4) Serviciul de Telecomunicații Speciale verifică existența înregistrărilor prevăzute la alin. (1), consemnează aspectele constatate în procesul-verbal de primire a terminalelor informatice, cu ocazia primirii acestora de la operatorii de calculator și le transferă pe un mediu de stocare. Înregistrările video-audio se păstrează pentru o perioadă de 12 luni de la data încheierii perioadei electorale, în condițiile legii.(5) Serviciul de Telecomunicații Speciale pune la dispoziția organelor competente să constate contravenții și fraude electorale sau să urmărească infracțiuni, la cererea acestora, copii ale înregistrărilor video-audio prevăzute la alin. (1). (la 28-07-2019, Capitolul III a fost completat de Punctul 25, Articolul I din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 )  +  Articolul 50(1) După primirea proceselor-verbale de la toate birourile electorale ale secțiilor de votare și după soluționarea contestațiilor primite de la birourile electorale ale secțiilor de votare, biroul electoral județean, biroul electoral al sectorului municipiului București sau biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate încheie un proces-verbal care cuprinde:a) numărul total al alegătorilor prevăzuți în listele electorale permanente [pct. a) >/= pct. b1]; (la 28-07-2019, sintagma: copiile de pe listele electorale permanente a fost înlocuită de Punctul 37, Articolul I LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 ) b) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne [pct. b) = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3], din care:b1 - numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale permanente; (la 28-07-2019, sintagma: copiile de pe listele electorale permanente a fost înlocuită de Punctul 37, Articolul I LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 ) b2 - numărul total al alegătorilor care au votat în altă secție de votare decât cea în care au fost arondați conform domiciliului, înscriși în lista electorală suplimentară; (la 28-07-2019, sintagma: tabelul prevăzut la art. 9 alin. (1) a fost înlocuită de Punctul 38, Articolul I LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 ) b3 - numărul total al alegătorilor care au votat utilizând urna specială, înscriși în extrasul din listele electorale; (la 28-07-2019, sintagma: tabelul prevăzut la art. 9 alin. (2) a fost înlocuită de Punctul 38, Articolul I din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 ) c) numărul total al voturilor valabil exprimate [pct. c) d) numărul total al voturilor nule;e) numărul buletinelor de vot primite [pct. e) >/= pct. c) + pct. d) + pct. f) ];f) numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate;g) numărul total al voturilor valabil exprimate, obținute de fiecare candidat;h) expunerea pe scurt a întâmpinărilor și contestațiilor formulate și a deciziilor pronunțate.(2) Prevederile art. 49 alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător.(3) Procesul-verbal prevăzut la alin. (1), împreună cu procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secțiilor de votare, precum și cu toate contestațiile și întâmpinările primite de competența Biroului Electoral Central, formând un dosar sigilat, ștampilat și semnat de membrii biroului electoral județean, ai biroului electoral al sectorului municipiului București sau ai biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, însoțite de ștampila biroului electoral respectiv se înaintează cu pază înarmată la Biroul Electoral Central, în cel mult 48 de ore de la primirea ultimului proces-verbal de la birourile electorale ale secțiilor de votare. (la 28-07-2019, Alineatul (3) din Articolul 50 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 26, Articolul I din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 ) Notă
  Potrivit art. I pct. 40 din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 617 din 25 iulie 2019, sintagma „pază înarmată“ se înlocuiește cu sintagma „paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne“.
  (4) În cazul în care constată neconcordanțe între datele conținute de un proces-verbal primit de la un birou electoral județean, un birou electoral al sectorului municipiului București sau de la biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, Biroul Electoral Central trebuie să solicite președintelui biroului electoral respectiv să efectueze corecturile necesare. Acestea sunt considerate valabile numai dacă au fost atestate prin semnătură și prin aplicarea ștampilei biroului electoral.
   +  Articolul 51(1) Biroul Electoral Central rezolvă contestațiile primite de la birourile electorale județene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului București și biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, după care încheie un proces-verbal care cuprinde:a) numărul total al alegătorilor înscriși în listele electorale permanente [pct. a) >/= pct. b1];b) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne [pct. b) = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3], din care:b1 - numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale permanente; (la 28-07-2019, sintagma: copiile de pe listele electorale permanente a fost înlocuită de Punctul 37, Articolul I LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 ) b2 - numărul total al alegătorilor care au votat în altă secție de votare decât cea în care au fost arondați conform domiciliului, înscriși în lista electorală suplimentară; (la 28-07-2019, sintagma: tabelul prevăzut la art. 9 alin. (1) a fost înlocuită de Punctul 38, Articolul I LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 ) b3 - numărul total al alegătorilor care au votat utilizând urna specială, înscriși în extrasul din listele electorale; (la 28-07-2019, sintagma: tabelul prevăzut la art. 9 alin. (2) a fost înlocuită de Punctul 38, Articolul I din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 ) c) numărul total al voturilor valabil exprimate [pct. c) d) numărul total al voturilor nule;e) numărul buletinelor de vot primite [pct. e) f) numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate;g) numărul de voturi necesare pentru a fi ales Președinte al României, conform art. 2 alin. (1) lit. b) [pct. a)/2 + 1];h) numărul total al voturilor valabil exprimate, obținute de fiecare candidat;i) prenumele și numele candidatului care a îndeplinit condițiile art. 81 din Constituția României, republicată;j) prenumele și numele candidaților care vor participa la al doilea tur de scrutin, dacă este cazul.(2) Prevederile art. 49 alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător.(3) Procesul-verbal, pentru fiecare tur de scrutin, împreună cu procesele-verbale de constatare și centralizare a rezultatelor votării întocmite de birourile electorale județene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului București, biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate și birourile electorale ale secțiilor de votare, primite potrivit art. 50 alin. (3), se înaintează cu paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne la Curtea Constituțională, în termen de 24 de ore de la înregistrarea ultimului dosar. (la 28-07-2019, sintagma: pază înarmată a fost înlocuită de Punctul 40, Articolul I din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 ) (4) La al doilea tur de scrutin, dispozițiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător, urmând ca în procesul-verbal să fie trecute prenumele și numele candidatului a cărui alegere a fost constatată, în conformitate cu prevederile art. 81 alin. (3) din Constituția României, republicată.(5) Abrogat. (la 28-07-2019, Alineatul (5) din Articolul 51 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 27, Articolul I din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 ) (6) Abrogat. (la 28-07-2019, Alineatul (6) din Articolul 51 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 27, Articolul I din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 )  +  Articolul 52(1) Curtea Constituțională anulează alegerile în cazul în care votarea și stabilirea rezultatelor au avut loc prin fraudă de natură să modifice atribuirea mandatului sau, după caz, ordinea candidaților care pot participa la al doilea tur de scrutin. În această situație Curtea va dispune repetarea turului de scrutin în a doua duminică de la data anulării alegerilor.(2) Cererea de anulare a alegerilor se poate face de partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale reprezentate în Consiliul Minorităților Naționale și de candidații care au participat la alegeri, în termen de cel mult 3 zile de la închiderea votării; cererea trebuie motivată și însoțită de dovezile pe care se întemeiază.(3) Soluționarea cererii de către Curtea Constituțională se face până la data prevăzută de lege pentru aducerea la cunoștința publică a rezultatului alegerilor.  +  Articolul 53(1) Curtea Constituțională validează rezultatul fiecărui tur de scrutin, asigură publicarea rezultatului alegerilor în mass-media și în Monitorul Oficial al României, Partea I, pentru fiecare tur de scrutin și validează rezultatul alegerilor pentru președintele ales.(2) Actul de validare se întocmește în 3 exemplare, dintre care unul rămâne la Curtea Constituțională, unul se prezintă Parlamentului pentru depunerea jurământului prevăzut la art. 82 alin. (2) din Constituția României, republicată, iar al treilea se înmânează candidatului ales.  +  Articolul 54(1) Al doilea tur de scrutin are loc în condițiile prevăzute la art. 81 alin. (3) din Constituția României, republicată, la două săptămâni de la primul tur de scrutin, în aceleași secții de votare și circumscripții electorale, sub conducerea operațiunilor electorale de către aceleași birouri electorale și pe baza acelorași liste de alegători de la primul tur. Notă
  Conform art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 3/H din 3 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 7 octombrie 2019, în interpretarea art. 54 alin. (1) coroborat cu art. 10 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 21 alin. (1) și art. 23 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și functionarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, în situații justificate din punct de vedere obiectiv, sediile secțiilor de votare din străinătate utilizate la al doilea tur pentru alegerea Președintelui Romaniei pot fi diferite față de cele folosite la primul tur de scrutin, sub condiția asigurării accesibilității și publicității acestora.
  (2) În al doilea tur de scrutin participă primii 2 candidați care au obținut cel mai mare număr de voturi, valabil exprimate pe întreaga țară la primul tur. Confirmarea acestui număr se face de Curtea Constituțională în termen de 24 de ore de la primirea proceselor-verbale prevăzute la art. 51 alin. (3), prin aducerea la cunoștința publică a prenumelui și numelui celor 2 candidați care vor participa la cel de-al doilea tur de scrutin și a zilei votării stabilite potrivit alin. (1).(3) Campania electorală pentru al doilea tur de scrutin începe de la data când s-a adus la cunoștința publică ziua votării.(4) În termen de două zile de la deschiderea campaniei electorale se vor stabili orarul pentru desfășurarea acesteia la serviciile publice de radio și televiziune și repartizarea timpilor de antenă, potrivit art. 36 care se aplică în mod corespunzător.(5) Persoanele acreditate să asiste la efectuarea operațiunilor electorale la primul tur de scrutin sunt de drept acreditate să asiste la efectuarea acestor operațiuni și la al doilea tur de scrutin.
   +  Capitolul IVContravenții (la 01-02-2014, Titlul cap. IV a fost modificat de pct. 3 al art. 153 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )  +  Articolul 55Constituie contravenții, dacă acestea nu constituie infracțiuni, următoarele fapte:a) înscrierea cu bună știință a unui alegător în mai multe liste electorale permanente, înscrierea în listele electorale sau listele electorale suplimentare a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot; (la 28-07-2019, sintagma: tabelele electorale a fost înlocuită de Punctul 37, Articolul I LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 ) b) păstrarea listelor electorale permanente în condiții necorespunzătoare;c) neefectuarea la termen a comunicărilor prevăzute de lege și neoperarea acestora în listele electorale permanente;d) efectuarea de operațiuni în listele electorale permanente de către persoane neautorizate;e) necomunicarea către Autoritatea Electorală Permanentă a modificărilor operate în lista electorală permanentă; (la 13-02-2014, Lit. e) a art. 55 a fost modificată de pct. 6 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 4 din 5 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 13 februarie 2014. ) f) încălcarea dispozițiilor art. 4 alin. (2) și art. 27 alin. (3);g) încălcarea dispozițiilor referitoare la afișarea propunerilor de candidaturi prevăzute la art. 31 alin. (3);h) folosirea de către un candidat a semnului electoral înregistrat la Biroul Electoral Central de către un alt candidat;i) neluarea de către organizatori a măsurilor necesare desfășurării normale a adunărilor electorale, precum și distribuirea și consumarea de băuturi alcoolice în timpul acestor adunări;j) distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice mod a listelor electorale permanente, a copiilor de pe acestea sau a listelor electorale suplimentare; (la 28-07-2019, sintagma: tabelelor electorale a fost înlocuită de Punctul 37, Articolul I LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 ) k) nerespectarea dispozițiilor art. 37 alin. (1), (3), (4) și ale art. 39 alin. (4);l) afișarea listelor electorale permanente, a copiilor de pe acestea sau a listelor electorale suplimentare; distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice mod a platformelor-program afișate sau a oricăror altor afișe ori anunțuri de propagandă electorală tipărite; (la 28-07-2019, sintagma: tabelelor electorale a fost înlocuită de Punctul 37, Articolul I LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 ) m) nerespectarea deciziilor și hotărârilor birourilor electorale; nerespectarea hotărârilor și instrucțiunilor Autorității Electorale Permanente; nerespectarea hotărârilor Curții Constituționale;n) tipărirea fără drept de buletine de vot, în vederea utilizării acestora în ziua alegerii; (la 01-02-2014, Lit. n) a art. 55 a fost modificată de pct. 4 al art. 153 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. ) o) refuzul de a permite accesul persoanelor acreditate în localul secției de votare, cu excepția cazurilor în care președintele biroului electoral al secției de votare limitează accesul persoanelor acreditate în localul secției de votare datorită mărimii acestuia;p) refuzul de a primi și înregistra o întâmpinare, contestație sau orice altă cerere, formulată în scris;q) refuzul de a se conforma dispozițiilor președintelui biroului electoral al secției de votare cu privire la asigurarea ordinii în localul de vot și în împrejurimi;r) înmânarea buletinului de vot unui alegător care nu prezintă actul de identitate ori care refuză să semneze în lista electorală sau lista electorale suplimentare în care este înscris pentru primirea buletinului de vot și a ștampilei cu mențiunea «VOTAT»; (la 01-02-2014, Lit. r) a art. 55 a fost modificată de pct. 4 al art. 153 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. ) (la 28-07-2019, sintagma: tabelul electoral a fost înlocuită de Punctul 37, Articolul I din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 ) r^1) nerespectarea dispozițiilor legale privind prezența altor persoane în cabina de vot; (la 28-07-2019, Litera r^1) din Articolul 55 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 28, Articolul I din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 ) s) neaplicarea pe actul de identitate a ștampilei cu mențiunea "VOTAT" sau a timbrului autocolant, după caz, precum și reținerea actului de identitate, fără motive întemeiate, de către membrii biroului electoral al secției de votare;ș) nerespectarea dispozițiilor art. 48 alin. (1) lit. e) privind citirea cu voce tare a opțiunii exprimate pe buletinul de vot; întocmirea de către birourile electorale ale secțiilor de votare a proceselor-verbale, cu încălcarea dispozițiilor prezentei legi;t) continuarea propagandei electorale după încheierea acesteia, precum și sfătuirea în ziua votării a alegătorilor la sediul secțiilor de votare să voteze sau să nu voteze un anumit candidat;ț) purtarea pe durata votării de către membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare, persoanele însărcinate cu paza, persoanele acreditate sau de către operatorii de sondaj ai institutelor de sondare a opiniei publice sau ai societăților comerciale ori ai organizațiilor neguvernamentale de ecusoane, insigne ori alte însemne de propagandă electorală;u) încălcarea de către membrii birourilor electorale a obligației de a participa la activitatea acestor birouri;v) refuzul președintelui biroului electoral sau al locțiitorului acestuia de a elibera o copie certificată de pe procesul-verbal persoanelor îndreptățite potrivit prevederilor prezentei legi;w) încălcarea condițiilor de acreditare de către persoanele acreditate potrivit art. 47 și operatorii de sondaj ai institutelor de sondare a opiniei publice, ai societăților comerciale ori ai organizațiilor neguvernamentale care au fost acreditate de Biroul Electoral Central prin decizie;x) nerespectarea dispozițiilor art. 10-12 privind delimitarea, numerotarea și stabilirea secțiilor de votare;y) nerespectarea dispozițiilor art. 39 alin. (1)-(3) și (5);z) nerespectarea dispozițiilor art. 41 privind afișajul electoral;aa) nerespectarea dispozițiilor art. 43 alin. (12) privind comercializarea și consumul băuturilor alcoolice;ab) nerespectarea dispozițiilor art. 43 alin. (4);ac) nerespectarea dispozițiilor art. 48 alin. (1) lit. c).  +  Articolul 56(1) Contravențiile prevăzute la art. 55 lit. b), c), d), e), g), j), k), l), m), o), p), ș), ț), u), v), z), ab) și ac) se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, cele de la lit. f), h), q), t), w), x) și aa), cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, cele de la lit. a), i), n), r), r^1), s) și y), cu amendă de la 4.500 lei la 10.000 lei. (la 28-07-2019, Alineatul (1) din Articolul 56 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 ) (2) Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 55 și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către:a) ofițerii, agenții și subofițerii din cadrul Poliției Române, Poliției de Frontieră Română și Jandarmeriei Române, precum și polițiștii locali, pentru faptele prevăzute la art. 55 lit. i), k), l), n), o), q), r), r^1), t), w), z) și aa); (la 28-07-2019, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 56 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 30, Articolul I din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 ) b) președintele biroului electoral județean, biroului electoral al sectorului municipiului București sau al biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, pentru faptele prevăzute la art. 55 lit. j), p), ș), ab) și ac);c) președintele Biroului Electoral Central, pentru faptele prevăzute la art. 55 lit. f), g) și h);d) președintele biroului electoral, în cazul săvârșirii contravențiilor de către membrii acestuia, ori președintele biroului electoral ierarhic superior, în cazul săvârșirii contravențiilor de către președinții birourilor electorale ierarhic inferioare sau de către locțiitorii acestora, pentru faptele prevăzute la art. 55 lit. n), s), ț), u) și v);e) împuterniciții președintelui Autorității Electorale Permanente, pentru faptele prevăzute la art. 55 lit. a), b), c), d), e) și x);f) împuterniciții președintelui Autorității Electorale Permanente, în cazul în care fapta prevăzută la art. 55 lit. m) este săvârșită de autorități ale administrației publice centrale sau locale și în cazul în care fapta prevăzută la art. 55 lit. y) este comisă de altcineva decât de radiodifuzori; președintele biroului electoral, în cazul în care fapta prevăzută la art. 55 lit. m) este săvârșită de către membrii biroului electoral, ori președintele biroului electoral ierarhic superior, în cazul săvârșirii faptei prevăzute la art. 55 lit. m) de către președinții birourilor electorale ierarhic inferioare; polițiști, în cazul în care fapta prevăzută la art. 55 lit. m) este săvârșită de alte persoane fizice sau juridice;g) Consiliul Național al Audiovizualului, care se autosesizează sau poate fi sesizat de către cei interesați, pentru faptele prevăzute la art. 55 lit. y), în cazul în care acestea sunt comise de radiodifuzori.(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.(4) Contravențiilor prevăzute la art. 55 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(5) Săvârșirea de către membrii birourilor electorale a contravențiilor prevăzute la art. 55 atrage înlocuirea cu alte persoane, la solicitarea președintelui biroului electoral ierarhic superior sau a președintelui Biroului Electoral Central, după caz.  +  Articolul 57(1) Împiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exercițiu al dreptului de vot sau de a fi ales se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.(2) Atacul, prin orice mijloace, asupra localului secției de votare se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.  +  Articolul 58(1) Oferirea sau darea de bani, bunuri ori alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze ori să nu voteze un anumit candidat se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.(2) Nu intră în categoria bunurilor prevăzute la alin. (1) bunurile cu valoare simbolică, inscripționate cu însemnele unei formațiuni politice.  +  Articolul 59(1) Fapta persoanei care votează:a) fără a avea acest drept;b) de două sau mai multe ori;c) prin introducerea în urnă a mai multor buletine de vot decât are dreptul un alegător se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă și interzicerea exercitării unor drepturi.(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează utilizarea unei cărți de alegător sau a unui act de identitate nul ori fals sau a unui buletin de vot fals.  +  Articolul 60(1) Violarea prin orice mijloace a secretului votului se pedepsește cu amendă.(2) Dacă fapta a fost comisă de un membru al biroului electoral al secției de votare, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amendă și interzicerea exercitării unor drepturi.  +  Articolul 61(1) Deschiderea urnelor înainte de ora stabilită pentru închiderea votării se pedepsește cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă și interzicerea exercitării unor drepturi.(2) Încredințarea urnei speciale altor persoane decât membrilor biroului electoral al secției de votare ori transportarea acesteia de către alte persoane sau în alte condiții decât cele prevăzute de lege se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă și interzicerea exercitării unor drepturi.  +  Articolul 62(1) Falsificarea prin orice mijloace a înscrisurilor de la birourile electorale se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și înscrierea în lista electorală permanentă a unor persoane care nu figurează în această listă. (la 28-07-2019, sintagma: copia de pe lista electorală permanentă a fost înlocuită de Punctul 37, Articolul I LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 ) (3) Introducerea în uz sau folosirea unui program informatic cu vicii care alterează înregistrarea ori însumarea rezultatelor obținute în secțiile de votare sau determină repartizarea mandatului în afara prevederilor legii se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.(4) Cu aceeași pedeapsă se sancționează introducerea de date, informații sau proceduri care duc la alterarea sistemului informațional național necesar stabilirii rezultatelor alegerilor.  +  Articolul 63Tentativa la infracțiunile prevăzute în art. 57 și art. 59-62 se pedepsește.  +  Articolul 64Bunurile destinate sau folosite la săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 55 ori rezultate din comiterea acestora se confiscă. (la 01-02-2014, Art. 64 a fost modificat de pct. 6 al art. 153 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )  +  Capitolul V Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 65(1) Cel mai târziu în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor, Guvernul stabilește prin hotărâre, la propunerea Autorității Electorale Permanente și a Ministerului Afacerilor Interne, programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea Președintelui României, bugetul și cheltuielile necesare în vederea pregătirii, organizării și desfășurării scrutinului, precum și măsurile care trebuie luate de autoritățile publice centrale și locale pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor. Notă
  A se vedea dispozițiile HOTĂRÂRII nr. 630 din 27 august 2019, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 28 august 2019.
  (2) În cel mult 5 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor, Autoritatea Electorală Permanentă stabilește prin hotărâri, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, următoarele:a) modelul propunerii de candidatură și modelul cererii de renunțare la candidatură;b) modelul listei electorale permanente, modelul listei electorale suplimentare și modelul extrasului din listele electorale;c) modelele ștampilei Biroului Electoral Central, ștampilei biroului electoral județean, ștampilei biroului electoral al sectorului municipiului București, ștampilei biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, ștampilei de control a secției de votare, ștampilei cu mențiunea «VOTAT» și timbrului autocolant, precum și condițiile de confecționare, gestionare și utilizare a acestora; Notă
  A se vedea dispozițiile HOTĂRÂRII AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE nr. 25 din 30 august 2019, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 30 august 2019 și ale HOTĂRÂRII AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE nr. 27 din 30 august 2019, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 30 august 2019.
  d) modelul buletinului de vot utilizat în secțiile de votare din țară, modelul buletinului de vot utilizat în secțiile de votare din străinătate și modelul buletinului de vot prin corespondență, precum și condițiile de confecționare, gestionare și utilizare a acestora;e) modelele proceselor-verbale de consemnare și centralizare a rezultatelor votării.
  (3) Autoritatea Electorală Permanentă stabilește, prin hotărâre, normative privind logistica electorală utilizată în localurile de vot. (la 28-07-2019, Articolul 65 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 31, Articolul I din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 )
   +  Articolul 66(1) Cheltuielile pentru efectuarea operațiunilor electorale se suportă de la bugetul de stat.(2) Sediul Biroului Electoral Central se asigură de Guvern, al biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate de Ministerul Afacerilor Externe, sediile birourilor electorale județene de prefecți și de președinții consiliilor județene, sediile birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București, precum și ale birourilor electorale ale secțiilor de votare de primari, împreună cu prefecții, iar sediile birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate de către Ministerul Afacerilor Externe.(3) Cheltuielile pentru dotarea sediilor birourilor electorale prevăzute la alin. (2) se asigură de la bugetul de stat.(4) Actele întocmite în exercitarea drepturilor electorale prevăzute în prezenta lege sunt scutite de taxa de timbru.(5) Autoritatea Electorală Permanentă asigură, în condițiile legii, aplicațiile și/sau serviciile informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării la alegerile pentru Președintele României. (la 28-07-2019, Alineatul (5) din Articolul 66 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 32, Articolul I din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 ) (5^1) Institutul Național de Statistică asigură editarea și tipărirea proceselor-verbale pentru constatarea rezultatelor alegerilor la Regia Autonomă "Monitorul Oficial", dotarea cu echipamente, tehnică de calcul și consumabile, precum și instruirea personalului implicat în efectuarea operațiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor alegerilor pentru Președintele României de către Biroul Electoral Central, birourile electorale județene, biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate și birourile electorale ale sectoarelor municipiului București. (la 27-06-2014, Alin. (5^1) al art. 66 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 27 iunie 2014. ) (5^2) Serviciul de Telecomunicații Speciale asigură serviciile de telefonie specială și de comunicații de voce și date, necesare birourilor electorale, la alegerile pentru Președintele României. (la 27-06-2014, Alin. (5^2) al art. 66 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 27 iunie 2014. ) (6) Guvernul asigură Autorității Electorale Permanente sumele necesare pentru achiziționarea programelor de calculator care vor fi utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării, sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor generate de activitatea de verificare a listelor electorale permanente și a tabelelor utilizate la secțiile de votare, precum și de arhivarea electronică a acestora și a documentelor primite de la Biroul Electoral Central. (la 28-07-2019, sintagma: copiilor de pe listele electorale permanente a fost înlocuită de Punctul 37, Articolul I LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 ) (7) Guvernul asigură spațiul necesar depozitării de către Autoritatea Electorală Permanentă a listelor electorale permanente și a tabelelor utilizate la secțiile de votare, precum și a celorlalte materiale rezultate din procesul electoral care se păstrează în arhiva acesteia. (la 28-07-2019, sintagma: copiilor de pe listele electorale permanente a fost înlocuită de Punctul 37, Articolul I LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 ) Notă
  Potrivit art. I pct. 37 din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 617 din 25 iulie 2019, sintagma „tabele electorale“ se înlocuiește cu sintagma „liste electorale suplimentare“.
  Potrivit art. I pct. 38 din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 617 din 25 iulie 2019, sintagma „tabelul prevăzut la art. 9 alin. (1)“ se înlocuiește cu sintagma „lista electorală suplimentară“, iar sintagma „tabelul prevăzut la art. 9 alin. (2)“ se înlocuiește cu sintagma „extrasul din listele electorale“.
   +  Articolul 67(1) Pe durata funcționării birourilor electorale, președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și locțiitorii acestora se consideră detașați și primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizație de 190 lei, dar nu mai mult de 5 zile pentru primul tur de scrutin și de 3 zile pentru al doilea tur de scrutin. Ceilalți membri ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizație de 100 lei, dar nu mai mult de 5 zile pentru primul tur de scrutin și de 3 zile pentru al doilea tur de scrutin.(2) Președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, locțiitorii acestora, respectiv membrii care îndeplinesc atribuțiile ce revin operatorilor de calculator primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizație de 380 lei, dar nu mai mult de 5 zile pentru fiecare tur de scrutin. Ceilalți membri ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizație de 190 lei, dar nu mai mult de 5 zile pentru fiecare tur de scrutin.(2^1) Prin excepție de la prevederile alin. (2), președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate care îndeplinesc atribuțiile prevăzute de lege pentru birourile electorale pentru votul prin corespondență, locțiitorii acestora și membrii care îndeplinesc atribuțiile ce revin operatorilor de calculator primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizație de 380 lei, iar ceilalți membri primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizație de 190 de lei. (la 12-09-2019, Articolul 67 din Capitolul V a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 12 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 12 septembrie 2019 ) (2^2) Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare în vederea participării la procesul electoral ale președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, ale locțiitorilor acestora, precum și ale membrilor birourilor electorale pentru secțiile de votare din străinătate desemnați sau propuși de către șefii misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe, în limitele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare. (la 12-09-2019, Articolul 67 din Capitolul V a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 12 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 12 septembrie 2019 ) (3) Membrii Biroului Electoral Central, membrii birourilor electorale județene, ai birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București, membrii biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, statisticienii, informaticienii și personalul tehnic auxiliar se consideră detașați și primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizație de 150 lei.(4) Pe durata funcționării birourilor electorale, autoritățile și instituțiile publice la care sunt angajate persoanele prevăzute la alin. (1)-(3) le asigură acestora plata drepturilor salariale, a indemnizațiilor de detașare, precum și a oricăror alte diurne și drepturi bănești cuvenite potrivit legii.(5) Primirea indemnizației prevăzute la alin. (1)-(3) nu afectează dreptul de a primi alte diurne, indemnizații, pensii sau alte drepturi bănești cuvenite în baza unor legi speciale.(6) Indemnizațiile acordate membrilor birourilor electorale, statisticienilor, informaticienilor și personalului tehnic auxiliar pentru executarea atribuțiilor privind organizarea și desfășurarea alegerilor prevăzute la alin. (1)-(3) reprezintă venituri din alte surse în sensul art. 114 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru acestea datorându-se și virându-se numai impozitul pe venit potrivit legii.(7) Plata indemnizațiilor prevăzute la alin. (1)-(3), (8) și (9) se face pe baza listelor de prezență aprobate de președinții birourilor electorale, prin zi de activitate înțelegându-se munca desfășurată pe parcursul unei zile calendaristice, indiferent de numărul de ore prestate, dar nu mai puțin de 6 ore pe zi. În cazul informaticienilor, plata indemnizațiilor se face pe baza fișelor de pontaj emise de Autoritatea Electorală Permanentă.(8) Membrii Biroului Electoral Central, statisticienii, informaticienii și personalul tehnic auxiliar al acestuia, precum și personalul Ministerului Afacerilor Interne care aplică măsuri de menținere și asigurare a ordinii și liniștii publice la acest birou au dreptul la o indemnizație de protocol de 10 lei de persoană pentru apă, cafea și gustări pentru fiecare zi de activitate.(9) Membrii birourilor electorale, statisticienii, informaticienii și personalul tehnic auxiliar al acestora, operatorii de calculator ai secțiilor de votare, care participă la realizarea operațiunilor legate de desfășurarea alegerilor pentru Președintele României, precum și personalul Ministerului Afacerilor Interne care aplică măsuri de menținere și asigurare a ordinii și liniștii publice sau care este în misiune de pază la aceste birouri au dreptul în ziua votării la o indemnizație de protocol de 10 lei de persoană pentru apă, cafea și gustări.(10) Membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară au dreptul să primească la cerere o zi liberă plătită de la locul de muncă, în ziua următoare datei votării, pe baza adeverinței eliberate în acest sens de către biroul electoral județean, biroul electoral al sectorului municipiului București sau Autoritatea Electorală Permanentă, după caz.(11) Prin derogare de la Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, indemnizația de protocol prevăzută la alin. (8) și (9) este venit neimpozabil și este exceptată de la plata contribuțiilor sociale.(12) Pentru sprijinirea activității birourilor electorale județene și a birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București, Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă, Institutul Național de Statistică și orice altă autoritate publică desemnată, asigură personalul tehnic auxiliar necesar. Ministerul Afacerilor Externe, împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul Institutului Național de Statistică și al oricărei alte autorități publice desemnate, asigură personalul tehnic auxiliar necesar biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate.(13) La cerere, membrii birourilor electorale primesc o adeverință semnată de președintele secției de votare care să ateste participarea lor în secție. (la 28-07-2019, Articolul 67 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 )  +  Articolul 68(1) Judecarea de către instanțe a cererilor prevăzute de prezenta lege se face potrivit regulilor stabilite de lege pentru ordonanța președințială, cu participarea obligatorie a procurorului.(2) Împotriva hotărârilor definitive pronunțate de instanțele judecătorești (la 02-06-2012, Alin. (2) al art. 68 a fost modificat de pct. 4 al art. 53 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012. ) (3) Hotărârile definitive ale instanțelor judecătorești pronunțate ca urmare a cererilor prevăzute de prezenta lege se comunică de îndată Autorității Electorale Permanente și birourilor electorale interesate. (la 02-06-2012, Alin. (3) al art. 68 a fost modificat de pct. 4 al art. 53 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012. )  +  Articolul 69(1) Termenele pe zile, prevăzute de prezenta lege, cuprind ziua când încep să curgă și se termină la ora 24,00 a zilei când se împlinesc, chiar dacă acestea nu sunt zile lucrătoare.(1^1) Termenele pe ore prevăzute de prezenta lege încep să curgă de la ora 0,00 a zilei următoare. (la 28-07-2019, Articolul 69 din Capitolul V a fost completat de Punctul 34, Articolul I din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 ) (2) Pe întreaga perioadă electorală, birourile electorale funcționează conform programului stabilit de Biroul Electoral Central prin regulamentul de organizare și funcționare a birourilor electorale și a aparatului de lucru al acestora. Instanțele judecătorești asigură permanența activității în vederea exercitării de către cetățeni a drepturilor electorale.  +  Articolul 70(1) Buletinele de vot întrebuințate, buletinele de vot neîntrebuințate, cele nule, listele electorale utilizate, ștampilele necesare votării, celelalte materiale utilizate în procesul electoral, primite de instanțele judecătorești de la birourile electorale județene, birourile sectoarelor municipiului București, de la biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, după caz, sau de la birourile electorale ale secțiilor de votare, documentele primite de Curtea Constituțională de la Biroul Electoral Central, precum și listele de susținători aflate la Curtea Constituțională și cele primite de Autoritatea Electorală Permanentă de la Biroul Electoral Central sunt păstrate în arhivă, separat de celelalte documente, timp de 6 luni de la data publicării rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I. (la 28-07-2019, Alineatul (1) din Articolul 70 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 35, Articolul I din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 ) (2) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), instanțele judecătorești, cu sprijinul instituțiilor prefectului, respectiv Curtea Constituțională și Autoritatea Electorală Permanentă vor preda pe bază de proces-verbal, pentru topire, operatorilor economici specializați buletinele de vot întrebuințate, neîntrebuințate, cele nule, listele electorale utilizate, procesele-verbale și ștampilele necesare votării, celelalte materiale utilizate în procesul electoral, precum și listele de susținători. (la 28-07-2019, Alineatul (2) din Articolul 70 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 35, Articolul I din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 ) (3) Autoritatea Electorală Permanentă asigură arhivarea electronică a documentelor primite de la Biroul Electoral Central, de către un furnizor de servicii de arhivare electronică, conform Legii nr. 135/2007, apoi predă spre topire materialele și documentele primite de la Biroul Electoral Central operatorilor economici specializați.(4) Listele de susținători de la alegerile anterioare pentru Președintele României se predau de către Înalta Curte de Casație și Justiție, spre topire, operatorilor economici specializați.(5) După tipărirea listelor electorale permanente de către primari, potrivit art. 7, orice alte exemplare ale listelor electorale permanente aflate la primării se predau spre topire operatorilor economici specializați. (la 27-06-2014, Alin. (5) al art. 70 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 27 iunie 2014. )  +  Articolul 71(1) Regia Autonomă «Monitorul Oficial» asigură imprimarea buletinelor de vot, a tipizatelor prevăzute de lege, precum și a broșurilor destinate birourilor electorale. Buletinele de vot se capsează sau se lipesc.(2) Hârtia necesară pentru imprimarea materialelor prevăzute la alin. (1) se asigură și se livrează de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, la preț de înregistrare în contabilitate la valorile specificațiilor tehnice ale produsului aflat pe stoc, în condițiile legii.(3) Cantitatea de hârtie aflată în ambalaje originale intacte, rămasă neutilizată, se restituie de către Regia Autonomă «Monitorul Oficial» unităților teritoriale ale Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale de unde a fost livrată, în termen de 10 zile de la data încheierii perioadei electorale, pe bază de proces-verbal de predare-preluare.(4) Plata hârtiei efectiv consumate, după restituirea prevăzută la alin. (3), facturată la preț de înregistrare în contabilitate, se face de către Autoritatea Electorală Permanentă, în termen de 30 de zile de la data încheierii perioadei electorale. (la 28-07-2019, Articolul 71 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 36, Articolul I din LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019 )  +  Articolul 72În cel mult 45 de zile de la publicarea rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I, autoritățile publice implicate în organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Președintele României au obligația de a informa Autoritatea Electorală Permanentă asupra modalității de realizare a atribuțiilor în domeniul electoral, precum și asupra abaterilor și neajunsurilor, inclusiv de ordin legislativ, constatate în organizarea și desfășurarea scrutinului.  +  Articolul 73La data intrării în vigoare a prezentei legi Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Președintelui României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 16 iulie 1992, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă. Notă
  Reproducem prevederile art. III - IV și VI - VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 12 septembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 746 din 12 septembrie 2019:
  Articolul III
  În situația organizării unui al doilea tur pentru alegerea Președintelui României din anul 2019, biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate poate stabili ca în cazurile în care buletinele de vot nu pot fi transmise în termen util înaintea primei zile a votării în străinătate, buletinele de vot ce vor fi folosite în secțiile de votare din străinătate respective să fie tipărite prin grija misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, conform procedurii stabilite prin decizie a Biroului Electoral Central.
  Articolul IV
  (1) Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (4) din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, în continuarea operațiunilor de înregistrare a alegătorilor prin corespondență în contextul alegerilor pentru Președintele României din anul 2019, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la data de 15 septembrie 2019, alegătorii se pot înregistra ca alegători prin corespondență, în condițiile art. 4 alin. (1) din Legea nr. 288/2015, cu modificările și completările ulterioare.
  (2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la data de 15 septembrie 2019, în continuarea operațiunilor de înregistrare a alegătorilor din străinătate în contextul alegerilor pentru Președintele României din anul 2019, alegătorii se pot înregistra ca alegători din străinătate în condițiile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
   +  AnexăDenumirea partidului politic sau alianței politice (ori mențiunea "Candidat independent", după caz)Semnul electoral al partidului politic sau alianței politiceLISTA SUSȚINĂTORILORpentru alegerea Președintelui României- ....................... -(data alegerilor)Candidatul .........../(prenume și nume)...........
  Nr. crt.Prenume Nume Data nașterii Adresa Act de identitate Semnătura*)
  Denumire Seria Numărul
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  --------*) Lista este act public și se află sub incidența art. 292 din Codul penal. Este interzisă semnarea mai multor liste.
  DECLARAȚIE
  Subsemnatul ......./(prenume și nume).........., domiciliat în ......................, născut la data de ................, în comuna/orașul/municipiul .........................., județul ........................, posesor al C.I. (B.I.) seria ...... nr. ......................., declar pe propria răspundere că toate datele și semnăturile cuprinse în prezenta listă, care are un număr de .............. poziții, corespund realității.Data, Localitatea, Semnătura,NOTĂ:Reproducem mai jos art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2009 privind modificarea și completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 98/2011, care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 370/2004 și care se aplică, în continuare, ca dispoziții proprii ale actului modificator:Art. II. - La data intrării în vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, articolele nr. 26^3**)-26^9***) din Legea nr. 370/2004, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță de urgență, se abrogă.---------**) În forma republicată a Legii nr. 370/2004, art. 26^3 a devenit prin renumerotare art. 57.***) În forma republicată a Legii nr. 370/2004, art. 26^9 a devenit prin renumerotare art. 63.
  --------