ANEXE din 18 aprilie 2024pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 201/2023 privind aprobarea sistemelor de sancțiuni pentru Intervenția DR 06 "Bunăstarea animalelor" pachet a) - porcine și pachet b) - păsări din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicate în  MONITORUL OFICIAL nr. 380 bis din 23 aprilie 2024  Notă
  Conținute de ORDINUL nr. 147 din 18 aprilie 2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 23 aprilie 2024.
   +  Anexa Nr. 1 (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 201/2023)
  Sistemul de sancțiuni pentru Intervenția
  DR-06 "Bunăstarea animalelor" - pachetul a) porcine
  Sistemul de sancțiuni, se aplică cererilor de plată depuse de beneficiarii intervenției DR - 06 "Bunăstarea animalelor" - pachetul a) - porcine din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, denumit în continuare PS 2023-2027 și se stabilește ținându-se cont de următoarele aspecte ale neconformităților constatate:– Neglijența - presupune aplicarea unei reduceri din suma totală calculată fără penalități, chiar dacă acestuia i-au fost stabilite/nu i-au fost stabilite alte sancțiuni, în cazul în care nerespectarea s-a datorat acțiunii neintenționate a beneficiarului;– Neconformitate înseamnă nerespectarea cerințelor legale în materie de gestionare în temeiul legislației Uniunii, menționate la articolul 12 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2021/2115, sau a standardelor privind bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor, stabilite în conformitate cu articolul 13 din regulamentul respectiv, precum și orice nerespectare a criteriilor de eligibilitate, a angajamentelor asumate sau al altor obligații legate de condițiile de acordare a ajutorului– "Repetarea" unei neconformități înseamnă nerespectarea aceleiași cerințe sau a aceluiași standard, constatată de mai multe ori pe parcursul unei perioade de trei ani calendaristici consecutivi, cu condiția ca beneficiarul să fi fost informat despre un caz precedent de neconformitate și să fi avut posibilitatea, după caz, să ia măsurile necesare pentru a remedia situația anterioară de neconformitate.– Amploarea unei neconformități (extinderea) - este determinată examinând, în special, dacă neconformitatea are un impact de anvergură asupra operațiunii în ansamblu.– Gravitatea unei neconformități - presupune cazul de nerespectare a cerinței sau standardului care depinde în special de importanța consecințelor acestuia, având în vedere obiectivele urmărite prin angajamentele sau obligațiile care nu au fost respectate;– Durata - presupune cazul de nerespectare a cerinței sau a standardului care depinde în special de lungimea perioadei în care se manifestă efectele acestuia sau de posibilitățile de a pune capăt acestor efecte prin mijloace rezonabile;– Intenția (neconformitatea deliberată) - presupune prevederea de către beneficiar a rezultatului faptei sale în condițiile în care, fie urmărește producerea lui prin intermediul faptei, fie, deși nu îl urmărește, acceptă posibilitatea producerii acestui rezultat. Aceste cazuri se pot referi, dar nu sunt limitate, la: inducerea în eroare cu bună-știință a autorităților cu atribuții în verificarea documentelor justificative, furnizarea de date sau documente false și orice altă încercare de fraudă comisă în scopul obținerii unor plăți din fonduri europene nerambursabile. A doua repetare a unei neconformități similare (în condițiile definiției de mai sus) este considerată intenție (neconformitate deliberată). Prevederea se aplică doar la cerințele specifice, nu și la sancțiunile administrative în ceea ce privește animalele declarate și numai în cazul în care procentul rezultat din raportul dintre efectivul afectat de neconformitatea care a generat a doua repetare și efectivul declarat conform documentelor este mai mare de 10%. În cazul în care acest raport nu depășește 10%, se tratează ca repetare.  +  Definiții Efectiv estimat - reprezintă efectivul de animale estimat de beneficiar în cererea de plată anuală pentru fiecare exploatație cu autorizație sanitară-veterinară, pe cele două categorii, pe perioada unui an de angajament, respectiv efectivul necesar planificării alocărilor financiare anuale. Efectiv declarat (solicitat) - reprezintă efectivul conform documentelor înscris în deconturile trimestriale/decontul anual, efectiv livrat/ efectiv mediu realizat pentru fiecare exploatație cu autorizație sanitară-veterinară, pe cele două categorii, pe perioada unui an de angajament (EFS = EFSP1 + EFSP2 + EFSP3 + EFSP4). Efectivul declarat (solicitat) nu poate depăși capacitatea maximă a spațiilor de creștere în condiții superioare înmulțită cu nr. de cicluri declarate dintr-un an, conform tehnologiei de creștere a suinelor. În cazul în care Efectivul declarat (solicitat) este mai mare decât capacitatea maximă a spațiilor de cazare în condiții superioare înmulțită cu numărul de cicluri declarate într-un an (capacitatea maximă anuală), se va lua în considerare la calculul sancțiunilor/plății valoarea minimă dintre cele două. Capacitatea maximă anuală = nr. locuri cazare în condiții superioare * nr. de cicluri de producție declarate într-un an - reprezintă numărul maxim de animale crescute în spații autorizate sanitar veterinar, care respectă densitatea în condiții superioare de bunăstare pe durata unui an de angajament. Efectivul anual eligibil la plată reprezintă baza de calcul pentru stabilirea sumei de plată fără penalizări (valoare fără reduceri/sancțiuni) exprimată în euro/lei. Suma eligibilă la plată finală, exprimată în euro/lei, se stabilește după aplicarea tuturor reducerilor și sancțiunilor (dacă este cazul). Efectivul anual eligibil la plată (EEP) reprezintă pentru categoria porci grași suma efectivelor eligibile la plată determinate în fiecare decont trimestrial pentru fiecare exploatație cu autorizație sanitară-veterinară pe perioada unui an de angajament (EEP1 + EEP2 + EEP3 + EEP4), iar pentru animale de reproducție este efectivul eligibil la plată determinat din decontul anual pentru fiecare exploatație cu autorizație sanitară-veterinară. În cazul în care efectivul eligibil la plată determinat din decontul trimestrial pentru categoria porci grași, respectiv decontul anual pentru categoria animale de reproducție este mai mare decât efectivul solicitat în decontul respectiv, se va lua în considerare valoarea minimă dintre cele două.  +  Etapele calculului efectivelor anual eligibile: Determinarea Efectivelor declarate conform documentelor (nr.capete): Efective declarate conform documentelor = Efective declarate conform documentelor din P1 + Efective declarate conform documentelor din P2 + Efective declarate conform documentelor din P3 + Efective declarate conform documentelor din P4/efectiv mediu anual declarat Unde: P1, P2, P3, P4 = perioada 1, perioada 2, perioada 3, perioada 4 - perioade trimestriale aferente deconturilor justificative. Determinarea Efectivului eligibil (nr. capete): Efectivul eligibil reprezintă efectivul declarat conform documentelor efectiv livrat și/sau efectiv mediu din care s-au scăzut efectivele neeligibile, dar înainte de scăderea efectivelor afectate de nerespectarea condițiilor minime (efectivele pentru care în urma controalelor administrative sau pe teren s-au constatat neconformități privind respectarea condițiilor minime - baseline -) pentru fiecare decont trimestrial/anual în parte. Efectiv eligibil = efectiv eligibil conform documentelor - efectiv neeligibil În categoriile de animale neeligibile se încadrează: ● animale care nu au intrat în categorie (ex. vieri) ● porcii grași a căror populare/intrare în exploatație s-a realizat după intrarea în categorie (la o greutate medie de peste 30 kg/cap - rezultată din documentele de livrare) ● porci grași livrați la o greutate medie de sub 96 de kg/cap (rezultată din documentele de livrare), ● animalele reformă, cele sacrificate de necesitate și mortalitățile; ● numărul de animale care depășește capacitatea maximă anuală a exploatației în condiții minime de bunăstare; Capacitatea maximă anuală a spațiilor de creștere în condiții minime de bunăstare reprezintă numărul maxim de animale ce pot fi crescute în spațiul/spații autorizat/e sanitar veterinar rezultat/e din documentele emise de DSVSA: referat, autorizație sanitar-veterinară sau alte asemenea, pe durata unui an de angajament Notă* Având în vedere faptul că anumite categorii de porcine (animalele reformă, cele sacrificate din necesitate, mortalitățile) sunt încadrate conform fișei intervenției ca efective neeligibile, dar sunt considerate și ieșiri în fișa de urmărire a activității, fiind luate în calcul la determinarea efectivului mediu, se va urmări ca efectivul categoriilor respective să nu fie cuantificat de două ori în cadrul etapei de determinare a efectivului eligibil la plată. În asemenea cazuri efectivele respective vor fi eliminate o singură dată și anume la determinarea efectivului mediu. Notă** Efectivele de porci grași livrate care depășesc numărul maxim de cicluri eligibile pe an de angajament (3,2 cicluri/an) și sunt crescute în condiții superioare de bunăstare nu beneficiază de plată compensatorie și nu generează sancțiuni. Nota*** Efectivele livrate în perioada 01.01.2024 până la data depunerii cererii de plată de către beneficiarii Intervenției DR-06 pentru subpachetul 1a, pentru care nu se respectă condițiile superioare de densitate, nu sunt eligibile la plata compensatorie pentru anul de angajament 2024. Nerespectarea condiției pentru efectivele livrate până la data depunerii cererii nu se sancționează conform ordinului de sancțiuni , perioada respectivă fiind considerată perioadă de adaptare pentru a asigura o scădere suficientă a numărului de porcine în spațiile de creștere cu scopul conformării la condițiile de reducere a densității cu 15% (subpachetele 1a) față de densitatea rezultată din aplicarea cerințelor minime obligatorii privind suprafața minimă alocată pentru fiecare categorie de porcine. Determinarea efectivelor anuale eligibile la plată (nr. capete) (calculate pe exploatație, pe subpachet și pe categorii): Efectiv anual eligibil la plată = Efectiv eligibil - Efectivul afectat anual determinat de nerespectarea condițiilor minime Determinarea Efectivului afectat anual determinat de nerespectarea condițiilor minime (nr. capete): Efectiv afectat anual determinat de nerespectarea condițiilor minime = Efectiv eligibil x A_condiții minime(%), unde: A_condiții minime(%) - "procentul de abatere" privind nerespectarea condițiilor minime de bunăstare: Determinarea procentului de abatere A_condiții minime(%): A_condiții minime(%): = efectiv afectat anual care nu respectă condițiile minime/(efectiv realizat - efectiv afectat anual care nu respectă condițiile minime) * 100 (în cazul în care rezultatul este mai mare de 100% se va calcula cu 100%) Efectiv realizat = Stoc inițial la început an + intrări total an - mortalități total an Efectiv afectat anual care nu respectă condițiile minime (număr capete) = efectiv afectat care nu respectă condițiile minime în P1 + efectiv afectat care nu respectă condițiile minime în P2 + efectiv afectat care nu respectă condițiile minime în P3 + efectiv afectat care nu respectă condițiile minime în P4 + efectivul afectat care nu respectă condițiile minime rezultat în urma vizitei la fața locului (dacă este cazul) + efectivul afectat care nu respectă condițiile minime rezultat în urma verificărilor efectuate pentru beneficiarii incluși în eșantionul de supracontrol (dacă este cazul). Observație: eliminarea efectivelor care nu respectă condițiile minime de bunăstare (conform formulei de mai sus) se va face înainte de aplicarea sancțiunilor administrative în ceea ce privește animalele declarate. Determinarea procentului de abatere privind nerespectarea condițiilor superioare de bunăstare A_condiții superioare(%): A_condiții superioare(%) = efectiv afectat care nu respectă condițiile superioare/(efectiv realizat - efectiv afectat care nu respectă condițiile superioare - efectiv afectat care nu respectă condițiile minime) * 100 (în cazul în care rezultatul este mai mare de 100% se va calcula cu 100%). Efectiv afectat anual care nu respectă condițiile superioare = efectiv afectat care nu respectă condițiile superioare în P1 + efectiv afectat care nu respectă condițiile superioare în P2 + efectiv afectat condițiile superioare în P3 + efectiv afectat care nu respectă condițiile superioare în P4 + efectiv afectat care nu respectă condițiile superioare rezultat în urma vizitei la fața locului (dacă este cazul) + efectiv afectat care nu respectă condițiile superioare rezultat în urma verificărilor efectuate pentru beneficiarii incluși în eșantionul de supracontrol (dacă este cazul). Atenție! Se va urmări să nu se dubleze numărul de capete afectate. Astfel, dacă într-una din etapele de verificare - controlul administrativ, controlul ANSVSA sau controlul AFIR pentru supravegherea funcției delegate - se constată că un efectiv nu respectă cerințele de bunăstare (minime sau superioare), nu va fi cuantificat de două ori dacă pentru același efectiv se constată nerespectarea cerințelor și în cadrul altei etape pe verificare.  +  Ordinea aplicării sancțiunilor; Calculul sancțiunilor. Calcularea sancțiunilor se realizează pe fiecare exploatație, în cadrul exploatației pe fiecare subpachet și în cadrul subpachetului pe fiecare categorie de porcine. Există 4 categorii de sancțiuni, care se aplică în următoarea ordine, prin calcularea din suma rămasă, după etapa anterioară de calcul:
  A. Sancțiuni administrative în ceea ce privește animalele declarate;
  B. Sancțiuni pentru nerespectarea condițiilor de eligibilitate, standardelor de bază și superioare;
  C. Sancțiuni pentru nedepunerea decontului justificativ;
  D. Sancțiuni pentru nerespectarea condiționalității.
  Beneficiarul nu va fi sancționat în cazurile de forță majoră și circumstanțe excepționale dacă a prezentat documente justificative în acest sens, conform legislației în vigoare și reglementărilor procedurale specifice de implementare a PS 2023-2027*1). *1) Exemplificativ și fără a se opri la acestea, următoarele documente se consideră documente justificative în cazul apariției forței majore/circumstanței excepționale datorate-pestei porcine africane sau unei pandemii:– Actul sanitar veterinar de declarare a focarului de boală– Raport de notificare internă a bolilor suspiciune/confirmare– Buletin de analiză– Decizia de plasare sub supraveghere în suspiciunea pestă porcină africană și de informare a proprietarului/fermierului cu privire la focare și măsuri– Decizie de ucidere în caz de suspiciune/confirmare de pestă porcină africană/– Anexa nr 4^1 - Fișa de evaluare pentru pesta porcină africană din HG 1214/2009 cu modificările și completările ulterioare;– Alte documente din care să reiasă cazul de forță majoră/situație excepțională - pesta porcină, pandemie, reglementate prin procedurile de implementare specifice. Prin forță majoră se înțelege acel eveniment imprevizibil și imposibil de înlăturat, independent de voința omului, intervenit pe durata angajamentului care împiedică executarea lui și care exonerează de răspundere partea care o invocă. Dacă un beneficiar nu și-a putut îndeplini angajamentul din cauza unui caz de forță majoră sau a unor circumstanțe excepționale, beneficiarul își păstrează dreptul de a beneficia de ajutor pentru perioada cât a suportat costuri suplimentare și a înregistrat pierderi de venit înaintea manifestării cazului de forță majoră sau a circumstanțelor excepționale. Nu se aplică nicio retragere în legătură cu criteriile de eligibilitate și cu alte obligații și nu se aplică nici o sancțiune administrativă. Sunt recunoscute, în special, următoarele cazuri de forță majoră sau circumstanțe excepționale,a) decesul beneficiarului;b) incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului;c) o catastrofă naturală gravă care afectează foarte mult suprafețele agricole ale exploatației;d) distrugerea accidentală a clădirilor destinate creșterii animalelor, aflate în exploatație;e) o epizootie care afectează parțial sau integral șeptelul agricultorului.f) exproprierea întregii exploatații agricole sau a unei mari părți a acesteia, dacă exproprierea respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data depunerii cererii;g) o situație epidemiologică internațională, declarată pandemie de către Organizația Mondială a Sănătății incidentă și pe teritoriul României reglementată în condițiile stabilite prin legislația națională și reglementările procedurale specifice de implementare a PS 2023-2027. Fără a aduce atingere circumstanțelor concrete, care trebuie examinate în fiecare caz în parte, se pot recunoaște, în special, următoarele circumstanțe naturale:(a) moartea unui animal ca urmare a unei boli;(b) moartea unui animal ca urmare a unui accident pentru care beneficiarul nu poate fi considerat responsabil. Diminuarea efectivului anual eligibil la plată ca efect al forței majore sau circumstanțelor excepționale/naturale nu va fi luată în considerare la calculul sancțiunilor. Nu se aplică sancțiuni administrative în ceea ce privește partea cererii de plată în legătură cu care beneficiarul informează în scris autoritatea competentă că cererea de plată este incorectă sau a devenit incorectă după depunere, cu condiția ca beneficiarul să nu fi fost informat cu privire la intenția autorității competente de a efectua un control la fața locului și ca autoritatea să nu fi informat deja beneficiarul în legătură cu eventualele neconformități din cererea de plată. Pe baza informațiilor furnizate de beneficiar, cererea de plată este modificată astfel încât să reflecte situația reală. În cazul în care beneficiarul care a depus cererea de plată și a fost selectat pentru controlul pe teren nu permite inspectarea fermei de către reprezentanții organismelor abilitate, se consideră că acesta nu a respectat angajamentul. În acest caz beneficiarului nu i se va acorda nicio plată pentru intervenția respectivă pentru anul în curs.A) Sancțiuni administrative în ceea ce privește animalele declarate În cazul speciei suine pragul echivalent cu numărul de trei animale de la care se aplică sancțiuni administrative, s-a stabilit în funcție de unitățile de vită mare, adaptat speciilor cu ciclu scurt de producție, precum și în funcție de dimensiunea fermelor, astfel:
  categoriecoeficienți3UVMPrag în funcție de dimensiunea fermelor
  UVM/capcicluri/ancap/cicluricap/anraportRO:UEPRAG(cap.)PRAG(UVM)
  (1)(2)(3)(4) = 3 UVM/(2)(5) = (3) * (4)(6)(7) = (5) * (6)(8) = (7) * (2)
  Porci grași0,33,21032561.792538
  animale de reproducție – femele (scrofițe și scroafe)0,516,006,00336168
  Sancțiunile administrative în ceea ce privește animalele declarate se calculează pe baza Efectivului declarat (solicitat) anual din decontul/deconturile justificative (echivalent UVM) și a efectivului anual eligibil la plată (echivalent UVM) pentru fiecare exploatație, în cadrul exploatației pentru fiecare subpachet și în cadrul subpachetului pentru fiecare categorie de porcine și este egal cu suma efectivelor eligibile la plată din fiecare decont, după formula: Procent rezultat = (efectivul declarat (solicitat) - efectivul anual eligibil la plată)/efectivul anual eligibil la plată x 100. Dacă efectivul declarat (solicitat) anual în deconturile justificative/decontul anual (echivalent UVM) este mai mic sau egal cu efectivul anual eligibil la plată (echivalent UVM) nu se aplică nici o sancțiune, iar valoarea sprijinului este calculată la efectivul declarat anual (solicitat) în deconturile justificative, dar nu mai mult de capacitatea maximă a spațiilor de cazare în condiții superioare înmulțită cu numărul de cicluri de producție din anul de angajament (echivalent UVM). În cazul în care neconformitățile vizează un număr de animale mai mic sau egal cu pragul stabilit (echivalent UVM), iar efectivul de animale declarat (solicitat) (echivalent UVM) în decontul/deconturile anuale depășește efectivul de animale anual eligibil la plată (echivalent UVM), valoarea sprijinului se calculează pe baza efectivului de animale anual eligibil la plată (echivalent UVM). Dacă efectivul declarat (solicitat) anual în deconturile justificative (echivalent UVM) este mai mare decât efectivul anual eligibil la plată (echivalent UVM), stabilit în urma controalelor administrative și/sau controalelor la fața locului, sprijinul se calculează pe baza efectivului anual de animale eligibil la plată și se aplică sancțiuni administrative, în funcție de procentul rezultat din raportul dintre numărul de animale cu neconformități (efectivul declarat (solicitat) - efectivul anual eligibil la plată) și efectivul anual eligibil la plată x 100, astfel:a) În cazul în care neconformitățile se referă la un număr de animale ce depășește pragul stabilit (echivalent UVM), valoarea totală a sprijinului la care are dreptul beneficiarul în cadrul subpachetului pentru anul de cerere în cauză se va reduce cu procentul rezultat din raportul menționat dacă acest procent nu depășește 20% (inclusiv).b) În cazul în care neconformitățile se referă la un număr de animale ce depășește pragul stabilit (echivalent UVM), valoarea totală a sprijinului la care are dreptul beneficiarul în cadrul subpachetului pentru anul de cerere în cauză, se va reduce cu dublul procentului rezultat din raportul menționat dacă acest procent este mai mare de 20%, dar nu mai mare de 30% (inclusiv).c) În cazul în care neconformitățile se referă la un număr de animale ce depășește pragul stabilit (echivalent UVM) și dacă procentul rezultat din raportul menționat depășește 30%, nu se acordă beneficiarului sprijinul pentru subpachetul solicitat pentru anul în cauză.d) În cazul în care neconformitățile se referă la un număr de animale ce depășește pragul stabilit (echivalent UVM) și dacă procentul rezultat din raportul menționat depășește 50%, nu se acordă sprijinul la care ar fi avut dreptul beneficiarul pentru subpachetul pentru anul în cauză. La calculul sancțiunilor administrative în ceea ce privește numărul animalelor declarate se va lua în considerare întregul efectiv anual eligibil la plată (echivalent UVM), pentru categoriile eligibile și subpachetele pentru care s-au solicitat plăți, fără a se lua în considerare neconformitățile privind respectarea condițiilor superioare de bunăstare. Pentru acestea se vor aplica sancțiunile prevăzute la punctul B.
  B) Sancțiuni pentru nerespectarea condițiilor de eligibilitate, standardelor de bază și superioare
  Codul sancțiuniiTipul sancțiunii
  1aSe aplică o sancțiune de 2% din valoarea sprijinului pe subpachet pe anul respectiv de angajament.
  1bSe aplică o sancțiune de 5% din valoarea sprijinului pe subpachet pe anul respectiv de angajament.
  1cSe aplică o sancțiune de 10% din valoarea sprijinului pe subpachet pe anul respectiv de angajament.
  2aSe aplică o sancțiune de 20% din valoarea sprijinului pe subpachet pe anul respectiv de angajament.
  2bSe aplică o sancțiune de 30% din valoarea sprijinului pe subpachet pe anul respectiv de angajament.
  3Se aplică o sancțiune de 50% din valoarea sprijinului pe subpachet pe anul respectiv de angajament.
  4Se aplică o sancțiune de 75% din valoarea sprijinului pe subpachet pe anul respectiv de angajament.
  5Se aplică o sancțiune de 100% din valoarea sprijinului pe subpachet, exploatația fiind exclusă de la plata sprijinului pe subpachet în anul respectiv de angajament.
  6Se aplică o sancțiune de 100% din valoarea sprijinului pe anul respectiv pe intervenție, exploatația fiind exclusă de la plată în anul respectiv.
  7Se aplică o sancțiune de 100% din valoarea sprijinului pe anul respectiv pe intervenție, exploatația fiind exclusă de la toată intervenția pe anul respectiv și, în plus, exploatația va fi exclusă de la plată pentru anul calendaristic următor.
  La calculele efectuate se va ține cont de toleranța specifică fiecărui aparat de măsurat, conform datelor din cartea tehnică. Sistemul de sancțiuni este unul progresiv: în cazul în care într-un an pentru care beneficiarul a depus cerere de plată anuală a fost aplicată o sancțiune (de exemplu: 1a) pentru o anumită neconformitate, iar într-un an ulterior pentru care beneficiarul a depus o altă cerere de plată anuală se constată reapariția aceleiași neconformități, atunci pentru acel an se va aplica sancțiunea următoare (de exemplu: 1b). La stabilirea nivelului sancțiunilor s-a ținut seama de gravitatea, amploarea, durata (persistența) și repetarea neconformităților. Sancțiunea se aplică pentru fiecare condiție nerespectată în parte. Dacă în cadrul unui subpachet nu sunt îndeplinite mai multe condiții pentru exploatația respectivă, beneficiarului i se aplică pe subpachetul respectiv cea mai mare sancțiune dintre sancțiunile aplicate pentru fiecare condiție nerespectată în parte.
  Condiții de eligibilitate generale, definite conform fișei intervenției din PS 2023-2027Indicator (modalitatea de control*)Condiția de aplicare a sancțiuniiSancțiune
  GeneraleBeneficiarul este înregistrat în BND al ANSVSA și deține un cod de exploatație.Control administrativ al cererii de plată-Efectivele de animale crescute de beneficiar în exploatație pentru perioadele în care exploatația respectivă nu este înregistrată în BND al ANSVSA / nu deține cod de exploatație, nu sunt eligibile pentru plată (se va verifica la controlul administrativ al cererii de plată).
  Beneficiarul deține autorizație sanitară veterinară pentru întreaga exploatație cu cod ANSVSAControl administrativ al cererii de plată-Efectivele de animale crescute de beneficiar într-o exploatație în perioade neacoperite de autorizație sanitar veterinară valabilă nu sunt eligibile pentru plată.
  Beneficiarul se angajează să respecte cerințele de bază relevante și cerințele specifice subpachetelor pentru care aplică pe întreaga perioadă a angajamentuluiControl administrativ al cererii de plată-Nu se permite deschiderea angajamentului dacă nu au fost semnate angajamentele de respectare a cerințelor de bază relevante și a cerințelor specifice subpachetelor pentru care beneficiarul aplică.
  Cerințe obligatorii relevante conform prevederilor fișei intervenției DR-06 din PS 2023-2027Indicator (modalitatea de control*)Condiția de aplicare a sancțiuniiSancțiune
  Subpachetul 1a
  creșterea cu cel puțin 15% a spațiului alocat disponibil fiecărui animalSMR10Toate exploatațiile de porcine trebuie să corespundă următoarelor cerințe: a) suprafața liberă de pardoseală disponibilă pentru fiecare purcel înțărcat sau purcel în creștere, ținut în grup, cu excepția scrofițelor după montă și a scroafelor, trebuie să fie de cel puțin:(i) 0,15 mp - pentru purceii cu o greutate vie de până la 10 kg;(ii) 0,20 mp - pentru porcii cu o greutate vie cuprinsă între 10 și 20 kg;(iii) 0,30 mp - pentru porcii cu o greutate vie cuprinsă între 20 și 30 kg;(iv) 0,40 mp - pentru porcii cu o greutate vie cuprinsă între 30 și 50 kg;(v) 0,55 mp - pentru porcii cu o greutate vie cuprinsă între 50 și 85 kg;(vi) 0,65 mp - pentru porcii cu o greutate vie cuprinsă între 85 și 110 kg;(vii) 1,00 mp - pentru porcii cu o greutate vie mai mare de 110 kg;b) suprafața liberă totală de pardoseală disponibilă pentru fiecare scrofiță după montă, precum și pentru fiecare scroafă, atunci când scrofițele și/sau scroafele sunt ținute în grup, trebuie să fie de cel puțin 1,64 mp, respectiv 2,25 mp. Atunci când aceste animale sunt ținute în grupuri mai mici de 6 indivizi, suprafața liberă de pardoseală trebuie să fie mărită cu 10%. Atunci când aceste animale sunt ținute în grupuri de 40 sau mai mulți indivizi, suprafața liberă de pardoseală poate fi redusă cu 10%.Vizită pe teren (în cazul includerii în eșantion)Încălcarea cerințelor obligatorii relevanteSe aplică prevederile ordinului de sancțiuni pentru condiționalitate
  Subpachetul 2a
  Reducerea pulberilor cu 30% și a concentrației de amoniac cu 15% față de nivelul minim obligatoriu prin menținerea în limite optime a parametrilor de microclimatSMR11:Adăposturi și cazare- Circulația aerului, nivelul de pulberi, temperatura, umiditatea relativă a aerului și concentrația gazelor trebuie menținute în limite care să nu fie dăunătoare animalelor.Vizită pe teren (în cazul includerii în eșantion)/Încălcarea cerințelor obligatorii relevanteSe aplică prevederile ordinului de sancțiuni pentru condiționalitate
  Subpachetul 3a
  Îmbunătățirea condițiilor zonei de odihnăSMR10:Condiții generale de creștere a porcilor: Adăposturile pentru porci trebuie construite astfel încât să permită animalelor: a) să aibă acces la o zonă de odihnă confortabilă din punct de vedere fizic și termic, drenată și curățată corespunzător și care să permită tuturor animalelor să se odihnească în același timp;Vizită pe teren (în cazul includerii în eșantion)Încălcarea cerințelor obligatorii relevanteSe aplică prevederile ordinului de sancțiuni pentru condiționalitate
  Cerințe de bază (baseline) definite conform intervenției din PS 2023-2027Indicator (modalitatea de control*)Condiția de aplicare a sancțiuniiSancțiune
  Subpachetul 1a
  creșterea cu cel puțin 15% a spațiului alocat disponibil fiecărui animalSuprafață de pardoseală disponibilă minimă obligatorie:- porci cu o greutate vie între 50 - 85 kg - 0,55 mp- porci cu o greutate vie între 85-110 kg - 0,65 mp- porci cu o greutate vie peste 110 kg - 1,00 mp- scrofițe și scroafe ținute în grup - 1,64 mp, respectiv 2,25 mpVizită pe teren (în cazul includerii în eșantion)/ Control administrativ verificare documente din deconturile trimestriale/anualeÎncălcarea cerințelor minimeÎn cazul în care se constată o încălcare a cerințelor minime se calculează „procentul de abatere” privind nerespectarea condițiilor minime de bunăstare și se diminuează efectivul eligibil cu efectivul afectat anual determinat de nerespectarea condițiilor minime (pe categorii). Calculul sancțiunilor administrative privind animalele declarate, al sancțiunilor pentru nerespectarea condițiilor superioare, etc. va avea în vedere acest efectiv eligibil diminuat.
  Subpachetul 2a
  Reducerea pulberilor cu 30% și a concentrației de amoniac cu 15% față de nivelul minim obligatoriu prin menținerea în limite optime a parametrilor de microclimat (Valorile parametrilor de microclimat sunt prevăzute în Ordinul ANSVSA nr. 129/2017)- concentrația maximă de pulberi din adăpost este de 15 mg/mc.- valoarea maximă a amoniacului 26 ppm(NH_3).Vizită pe teren (în cazul includerii în eșantion)/ Control administrativ verificare documente din deconturile trimestriale/anualeÎncălcarea cerințelor minimeÎn cazul în care se constată o încălcare a cerințelor minime se calculează „procentul de abatere” privind nerespectarea condițiilor minime de bunăstare și se diminuează efectivul eligibil cu efectivul afectat anual determinat de nerespectarea condițiilor minime (pe categorii).Calculul sancțiunilor administrative privind animalele declarate, al sancțiunilor pentru nerespectarea condițiilor superioare, etc. va avea în vedere acest efectiv eligibil diminuat.
  Subpachetul 3 a
  Îmbunătățirea condițiilor zonei de odihnă1. Adăposturile pentru porci trebuie construite astfel încât să permită animalelor să aibă acces la o zona de odihnă confortabila din punct de vedere termic, drenată și curățată corespunzător și care să permită tuturor animalelor să se odihnească în același timp; (verificare la vizita pe teren)2. Utilizarea materialelor higroscopice prin aplicarea zilnică în primele 7 zile de la popularea fiecărui ciclu de producție și într-o cantitate redusă (50 g material higroscopic/mp) pentru porcul gras (numărul de administrări este de 7 aplicări x 3,2 cicluri/an = 22,4 aplicări/an), iar în cazul scrofițelor și scroafelor se utilizează într-o cantitate redusă minim 50 g material absorbant/ m2 aplicat cu o zi înaintea populării și încă 10 zile după ce acestea se întorc în boxa în care sunt cazate în grup (nr. de administrări/an =11 aplicări x 2,3 fătări/an = 25,3 aplicări/ an).Materialele higroscopice trebuie aplicate în cantitatea de peste 50 g/mp prevăzută de PS sau în cantitatea recomandată în fișa tehnică a produsului, dacă aceasta depășește 50 g/mp.Vizită pe teren (în cazul includerii în eșantion) Control administrativ verificare documente din deconturile trimestriale/anuale (numai pentru punctul 2)Încălcarea cerințelor minimeÎn cazul în care se constată o încălcare a cerințelor minime se calculează „procentul de abatere” privind nerespectarea condițiilor minime de bunăstare, și se diminuează efectivul eligibil cu efectivul afectat anual determinat de nerespectarea condițiilor minime (pe categorii). Calculul sancțiunilor administrative privind animalele declarate, al sancțiunilor pentru nerespectarea condițiilor superioare, etc. va avea în vedere acest efectiv eligibil diminuat.
  Pentru determinarea codului sancțiunii pentru nerespectarea condițiilor superioare se va folosi A_cond.sup.(%) - "Procentul de abatere" privind nerespectarea condițiilor superioare de bunăstare, ținând cont de gravitatea și amploarea neconformității, conform tabelelor de mai jos:
  SubpachetulCategoriaAmploare = efectul neconformității asupra operațiunii (efectivul afectat anual determinat de nerespectarea condițiilor superioare)
  toatetoateprocent de abatere < 15 %.
  procent de abatere între 15% și 30%
  procent de abatere între 30% și 50%
  Procent de abatere ≥ 50%
  Intervale de gravitate pe subpachete și categorii de porcine:
  SubpachetulCategoria/ greutateGravitate mareGravitate medieGravitate mică
  1a) - creșterea cu cel puțin 15% a spațiului alocat disponibil fiecărui animalPorc gras 50-85 kg0,550 mp < suprafața disponibilă< 0,5800 mp0,5800 mp ≤ suprafața disponibilă < 0,6050 mp0,6050 mp ≤ suprafața disponibilă < 0,6325 mp
  Porc gras 85-110 kg0,650 mp < suprafața disponibilă < 0,6800 mp0,6800 mp ≤ suprafața disponibilă < 0,7150mp0,7150 mp ≤ suprafața disponibilă < 0,7475 mp
  Porc gras > 110 kg1,000 mp < suprafața disponibilă < 1,050 mp1,050 mp ≤ suprafața disponibilă < 1,100 mp1,100 mp ≤ suprafața disponibilă < 1,1500 mp
  Animale de reproducție (scrofițe ținute în grup)1,640 mp < suprafața disponibilă < l,7220 mp1,7220 mp ≤ suprafața disponibilă < 1,8040 mp1,8040 mp ≤ suprafața disponibilă <1,886 mp
  Animale de reproducție (scroafe ținute în grup)2,250 mp < suprafața disponibilă < 2,3625 mp2,3625 ≤ mp suprafața disponibilă < 2,4750mp2,4750 mp ≤ suprafața disponibilă < 2,5875 mp
  2a) - reducerea pulberilor cu 30% și a concentrației de amoniac cu 15% față de nivelul minim obligatoriu prin menținerea în limite optime a parametrilor de microclimatToate categoriile-13,5 mg/mc < nivel pulberi determinat < 15 mg/mc24,7 ppm (NH_3) < concentrație amoniac determinată < 26 ppm NH_312 mg/mc < nivel pulberi determinat ≤ 13,5 mg/mc23,4 ppm (NH_3) < concentrație amoniac determinată ≤ 24,7 ppm NH_310,5 mg/mc < nivel pulberi determinat ≤ 12mg/mc22,1 ppm (NH_3) < concentrație amoniac determinată ≤ 23,4 ppm NH_3
  3a) - Îmbunătățirea condițiilor zonei de odihnăPorc grasmaterialele higroscopice nu s-au aplicat în 5 zile /6 zile/7 zile din primele 7 zile de aplicare zilnică, dar s-au aplicat de 2 ori pe săptămână în perioada următoare/s-au aplicat zilnic în primele 7 zile dar nu s-au aplicat de 2 ori pe săptămână în câte 3 săptămâni aferente fiecărui decont sau 12 săptămâni pe an din oricare decont/deconturi / materialele nu s-au aplicat în 5 zile /6 zile/7 zile din primele 7 zile de aplicare zilnică și nici nu s-au aplicat de 2 ori pe săptămână în câte 3 săptămâni din fiecare decont sau 12 săptămâni pe an din oricare decont/deconturi.materialele higroscopice nu s-au aplicat în 2 zile/3 zile/4 zile din primele 7 zile de aplicare zilnică, dar s-au aplicat de 2 ori pe săptămână în perioada următoare/s-au aplicat zilnic în primele 7 zile de aplicare zilnică, dar nu s-au aplicat de 2 ori pe săptămână în câte două săptămâni din fiecare decont sau 8 săptămâni pe an din oricare decont/deconturi/ materialele higroscopice nu s-au aplicat în 2 zile/3 zile/4 zile din primele 7 zile de aplicare zilnică și nu s-au aplicat de 2 ori pe săptămână în câte două săptămâni din fiecare decont sau 8 săptămâni pe an din oricare decont/deconturimaterialele nu s-au aplicat într-o zi din primele 7 zile de aplicare zilnică, dar s-au aplicat de 2 ori pe săptămână în perioada următoare/s-au aplicat zilnic în primele 7 zile, dar nu s-au aplicat de 2 ori pe săptămână în câte o săptămână din fiecare decont sau 4 săptămâni pe an din oricare decont/deconturi
  Animale de reproducțiematerialele higroscopice nu s-au aplicat în 5 zile /6 zile/7 zile din primele 7 zile de aplicare zilnică, dar s-au aplicat de 2 ori pe săptămână în perioada următoare/s-au aplicat zilnic în primele 7 zile dar nu s-au aplicat de 2 ori pe săptămână în câte 12 săptămâni din anul de angajament/ materialele nu s-au aplicat în 5 zile /6 zile/7 zile din primele 7 zile de aplicare zilnică și nici nu s-au aplicat de 2 ori pe săptămână în câte 12 săptămâni din anul de angajament.materialele higroscopice nu s-au aplicat în 2 zile/3 zile/4 zile din primele 7 zile de aplicare zilnică, dar s-au aplicat de 2 ori pe săptămână în perioada următoare/s-au aplicat zilnic în primele 7 zile de aplicare zilnică, dar nu s-au aplicat de 2 ori pe săptămână în câte 8 săptămâni din anul de angajament/materialele higroscopice nu s-au aplicat în 2 zile/3 zile/4 zile din primele 7 zile de aplicare zilnică și nu s-au aplicat de 2 ori pe săptămână în câte 8 săptămâni din anul de angajament.materialele nu s-au aplicat într-o zi din primele 7 zile de aplicare zilnică, dar s-au aplicat de 2 ori pe săptămână în perioada următoare/s-au aplicat zilnic în primele 7 zile, dar nu s-au aplicat de 2 ori pe săptămână în câte 4 săptămâni din anul de angajament.
  În cazul în care există efective afectate care se încadrează în tipuri de gravitate diferite (mică, medie, mare) în halele exploatației și/sau în perioade diferite se va proceda astfel:– se adună efectivele afectate din fiecare hală care se încadrează în același tip de gravitate (x capete afectate cu gravitate mică, y capete afectate cu gravitate medie, z capete afectate cu gravitate mare) și se obține total efectiv afectat la nivel de exploatație;– fiecărui efectiv afectat calculat la nivel de exploatație care se încadrează în același tip de gravitate i se atribuie o valoare (gravitate mică = 1, gravitate medie = 2, gravitate mare = 3);– se ponderează efectivul afectat total care se încadrează în același tip de gravitate cu valoarea atribuită în funcție de tipul de gravitate și se obțin capetele ponderate pe același tip de gravitate care se însumează pe total exploatație;– se calculează un coeficient ca raport între total capete ponderate și total capete afectate pe total exploatație; coeficientul obținut se încadrează într-unul din intervalele prestabilite de mai jos:
  Intervale de gravitate
  1,00 - 1,99 (mică)
  2,00 - 2,99 (medie)
  = 3,00 (mare)
  – după încadrarea în interval se stabilește gravitatea neconformității (mică, medie și mare) și procentul de sancțiune care se aplică.
  În cazul în care există nerespectări ale cerințelor superioare în mai multe zile dintr-un ciclu, se vor lua în calcul efectivele afectate din ziua în care depășirea cerinței este cea mai mare. În cazul în care nivelul pulberilor rezultat din măsurători sau alte verificări se încadrează într-un tip de gravitate, iar nivelul amoniacului rezultat din măsurători sau alte verificări se încadrează într-un alt tip de gravitate, ambii parametri se vor încadra la gravitatea cea mai mare dintre cele două.
  Subpachetul 1a)Valoarea plății compensatorii pe categorii de animaleCerințe specifice (standarde superioare de bunăstare) definite conform intervenției DR 06 din PS 2023-2027Indicator(modalitatea de control*)Condiția de aplicare a sancțiunii – amploare nerespectarea cerinței superioare pentru un procent de abatere calculatCondiția de aplicare a sancțiunii - gravitate – în funcție de importanța consecințelor nerespectării cerințeiCodul sancțiunii
  Creșterea cu cel puțin 15% a spațiului alocat disponibil fiecărui animalPorci grași 28,05euro/UVM/cicluAnimale de reproducție - femele (scroafe și scrofițe) 149,50 euro/UVM/an1.1 Suprafața de pardoseală disponibilă în condiții superioare de bunăstare:Porc gras:- 0,6325 mp – pentru porci cu o greutate vie între 50-85 kg,- 0,7475 mp – pentru porci cu o greutate vie între 85-110 kg,- 1,15 mp – pentru porci cu o greutate vie peste 110 kg.Animale de reproducție - femele:- 1,886 mp – pentru scrofițe ținute în grup ;- 2,5875 mp – pentru scroafe ținute în grupVizită pe teren (în cazul includerii în eșantion)Control administrative (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale)procent de abatere <15 %.gravitate mică1a
  gravitate medie1b
  gravitate mare1c
  procent de abatere între 15% și 30%gravitate mică1b
  gravitate medie1c
  gravitate mare2b
  procent de abatere între 30% și 50%gravitate mică1c
  gravitate medie2b
  gravitate mare3
  procent de abatere mai mare de 50%gravitate mică3
  gravitate medie4
  gravitate mare5
  Reapariție+1 ( față de anul anterior)
  Intenție(neconformitate deliberată)7
  1.2 Menținerea parametrilor de ventilație corespunzători populării halei la nivelul cerinței minime de bunăstare privind densitatea.Vizită pe teren (în cazul includerii în eșantion)Control administrative (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale)Varianta 1 - Cazul în care beneficiarul solicită subpachetele 1a (densitate) și 2a (pulberi), cerința se va verifica în funcție de respectarea condițiilor privind nivelul pulberilor și concentrației de amoniac de la subpachetul 2a, astfel:
  1. În cazul în care beneficiarul respectă nivelul pulberilor și concentrației de amoniac în condiții superioare, adică nivelul pulberilor și concentrației de amoniac nu trebuie să depășească maximum 10,5 mg/mc pulberi în adăpost și 22,1 ppm concentrație amoniac, se consideră că cerința este îndeplinită.
  2. În cazul în care beneficiarul nu respectă nivelul pulberilor și/sau concentrației de amoniac în condiții superioare de bunăstare (nivelul pulberilor ≤ 10,5 mg/mc pulberi în adăpost și concentrația de amoniac ≤ 22,1 ppm NH_3), dar respectă nivelul pulberilor și concentrației de amoniac în condiții minime (nivelul pulberilor ≤ 15 mg/mc, respectiv concentrația de amoniac ≤ 22,1 ppm NH_3 ) se consideră că cerința este îndeplinită, dar pentru subpachetul 2a) se vor aplica sancțiunile prevăzute la pct 2.1.1 în funcție de gravitatea și amploarea neconformității.
  3. În cazul în care beneficiarul nu respectă condițiile minime de la subpachetul 2a) (nivelul pulberilor > 15 mg/mc pulberi în adăpost, si/sau nivelul concentrației de amoniac >26 ppm (NH_3), se consideră că acesta nu respectă condițiile superioare de bunăstare pentru această cerință și se vor aplica sancțiuni astfel:
  Nerespectarea cerințelor de bunăstare superioare pentru un “procent de abatere” calculat mai mic de 15 %.1a
  Nerespectarea cerințelor de bunăstare superioare pentru un “procent de abatere” calculat cuprins între 15% până la 30%.1b
  Nerespectarea cerințelor de bunăstare superioare pentru un “procent de abatere” calculat cuprins între 30% până la 50%.1c
  Nerespectarea cerințelor de bunăstare superioare pentru un “procent de abatere” calculat mai mare de 50%.2a
  Prima reapariție+ 1 (față de anul anterior)
  Intenție (neconformitate deliberată)7
  Varianta 2 - Cazul în care beneficiarul solicit subpachetul 1a (densitate) și 3a (zona de odihnă) fără subpachetul 2a (noxe), se vor verifica valorile parametrilor de microclimat (temperatură, umiditate și viteza curenților de aer) conform Ordinului ANSVSA nr. 129/2017, înregistrate de beneficiari în evidențele fiecărei exploatații, respectiv:- Pentru porci 30 kg - până la abatorizare: temperatura 15-30°C, umiditate relativă 55-75%, viteza aerului pentru temperatura minimă 0,2-0,3 m/s, iar pentru temperatura maximă 1 m/s;- Pentru scroafe gestante, scroafe lactante și scrofițe: temperatură 15-30°C umiditate relativă 55-85%, viteza aerului pentru temperatura minimă 0,2-0,3 m/s, iar pentru temperatura maximă 1 m/s.și în caz de nerespectare a cerințelor de mai sus pot fi aplicate sancțiuni în următoarele situații:
  Beneficiarul prezintă registrul de evidențe pentru anul în curs, dar acesta nu este completat pentru un interval situat până la 10 zile inclusiv din total an de angajament.1a
  Beneficiarul prezintă evidențele pentru anul în curs, dar acestea nu sunt completate pentru o perioadă cuprinsă între 11 zile și până la 30 de zile inclusiv din total an de angajament.1b
  Beneficiarul prezintă evidențele pentru anul în curs, dar acestea nu sunt completate pentru o perioadă cuprinsă între 31 de zile și până la 90 de zile din total an de angajament.2b
  Beneficiarul prezintă evidențele pentru anul în curs, dar acestea nu sunt completate pentru o perioadă cuprinsă între 91 de zile și până la 180 de zile inclusiv din total an de angajament3
  Beneficiarul nu prezintă evidențele pentru anul în curs sau prezintă evidențele dar acestea nu sunt completate pentru o perioada mai mare de 180 de zile din total an de angajament.4
  Obs: prin necompletarea evidențelor se va înțelege, fie că lipsesc toate înregistrările pentru perioada respectivă, fie că în perioada respectivă beneficiarul a completat doar o parte din date, fie datele din registre nu sunt completate corect.
  1.3 Păstrarea evidențelor pentru a fi prezentate autorității de control, privind:- numărul maxim de animale distribuite pe suprafața respectivă și - numărul de animale introduse la fiecare repopulare.Vizită pe teren (în cazul includerii în eșantion)Control administrative (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale)Beneficiarul prezintă registrul de evidențe pentru anul în curs, dar acesta nu este completat pentru un interval situat până la 10 zile inclusiv din total an de angajament.1a
  Beneficiarul prezintă evidențele pentru anul în curs, dar acestea nu sunt completate pentru o perioadă cuprinsă între 11 zile și până la 30 de zile inclusiv din total an de angajament.1b
  Beneficiarul prezintă evidențele pentru anul în curs, dar acestea nu sunt completate pentru o perioadă cuprinsă între 31 de zile și până la 90 de zile inclusiv din total an de angajament.2b
  Beneficiarul prezintă evidențele pentru anul în curs, dar acestea nu sunt completate pentru o perioadă cuprinsă între 91 de zile și până la 180 de zile inclusiv din total an de angajament.3
  Beneficiarul nu prezintă evidențele pentru anul în curs sau prezintă evidențele dar acestea nu sunt completate pentru o perioadă mai mare de 180 de zile din total an de angajament.4
  Obs: prin necompletarea evidențelor se va înțelege, fie că lipsesc toate înregistrările pentru perioada respectivă, fie că în perioada respectivă beneficiarul a completat doar o parte din date, fie datele din registre nu sunt completate corect.
  Subpachetul 2a)Valoarea plății compensatorii pe categorii de animaleCerințe specifice (standarde superioare de bunăstare) definite conform intervenției DR 06 din PS 2023-2027Indicator(modalitatea de control*)Condiția de aplicare a sancțiunii – amploare – nerespectarea cerinței superioare pentru un procent de abatere calculatCondiția de aplicare a sancțiunii – gravitate –în funcție de importanța consecințelor nerespectării cerințeiCodul sancțiunii
  Reducerea pulberilor cu 30% și a concentrației de amoniac cu 15% față de nivelul minim obligatoriu prin menținerea în limite optime a parametrilor de microclimatPorci grași 11,99 euro/UVM/ cicluAnimale de reproducție - femele(scroafe și scrofițe) 79,69 euro/UVM/an2.1.1. Nivelul noxelor din adăpost în condiții superioare de bunăstare:• max. 10,5 mg/mc pulberi• max 22,1 ppm NH_3Vizită pe teren (în cazul includerii în eșantion)Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale)procent de abatere < 15 %.gravitate mică1a
  gravitate medie1b
  gravitate mare1c
  procent de abatere între 15% și 30%gravitate mică1b
  gravitate medie1c
  gravitate mare2b
  procent de abatere între 30% și 50%gravitate mică1c
  gravitate medie2b
  gravitate mare3
  procent de abatere mai mare de 50%gravitate mică3
  gravitate medie4
  gravitate mare5
  Reapariție+1 ( față de anul anterior)
  Intenție(neconformitate deliberată)7
  2.1.2 Prezentarea unui buletin de analiză pe an în urma monitorizării de către o entitate independentVizită pe teren (în cazul includerii în eșantion)Control administrative (verificare documente / deconturile trimestriale/anuale)• Beneficiarul nu prezintă 1 buletin de analiză pe an pentru monitorizarea de către o entitate independentă a nivelului pulberilor.• În cazul în care beneficiarul prezintă buletinul de analiză, dar nivelul pulberilor nu se încadrează în parametrii pentru respectarea condițiilor superioare de bunăstare, se vor aplica sancțiunile de la punctul 2.1.1.1a
  2.2.1 Păstrarea pentru control a evidențelor privind măsurătorile efectuate pentru pulberi prin înregistrări zilnice în registru și păstrarea dovezilor care să demonstreze că au fost atinse condițiile superioare de bunăstareVizită pe teren (în cazul includerii în eșantion)Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale)Beneficiarul prezintă registrul de evidențe pentru anul în curs, dar acesta nu este completat pentru un interval situat până la 10 zile inclusiv din anul respectiv.1a
  Beneficiarul prezintă evidențele pentru anul în curs, dar acestea nu sunt completate pentru o perioadă cuprinsă între 11 zile și până la 30 de zile inclusiv din anul respectiv.1b
  Beneficiarul prezintă evidențele pentru anul în curs, dar acestea nu sunt completate pentru o perioadă cuprinsă între 31 de zile și până la 90 de zile inclusiv din anul respectiv.2b
  Beneficiarul prezintă evidențele pentru anul în curs, dar acestea nu sunt completate pentru o perioadă cuprinsă între 91 de zile și până la 180 de zile inclusiv din anul respectiv.3
  Beneficiarul nu prezintă evidențele pentru anul în curs sau prezintă evidențele dar acestea nu sunt completate pentru o perioadă mai mare de 180 de zile din anul respectiv.4
  Obs: prin necompletarea evidențelor se va înțelege, fie că lipsesc toate înregistrările pentru perioada respectivă, fie că în perioada respectivă beneficiarul a completat doar o parte din date, fie datele din registre nu sunt completate corect.
  2.2.2 Păstrarea pentru control a evidențelor privind măsurătorile efectuate pentru amoniac prin înregistrări lunare în registru (se fac înregistrări în fiecare hală o dată pe lună la nivelul nasului animalului) și păstrarea dovezilor care să demonstreze că au fost atinse condițiile superioare de bunăstareVizită pe teren (în cazul includerii în eșantion)Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale)Beneficiarul prezintă registrul de evidențe pentru anul în curs, dar acesta nu este completat pentru o lună din anul respectiv.1c
  Beneficiarul prezintă registrul de evidențe pentru anul în curs, dar acesta nu este completat pentru 2 luni din anul respectiv.2a
  Beneficiarul prezintă registrul de evidențe pentru anul în curs, dar acesta nu este completat pentru 3 luni din anul respectiv .2b
  Beneficiarul prezintă registrul de evidențe pentru anul în curs, dar acesta nu este completat pentru o perioada cuprinsă între 4 și 5 luni inclusiv din anul respectiv.3
  Beneficiarul nu prezintă evidențele pentru anul în curs sau prezintă evidențele dar acestea nu sunt completate pentru 6 luni din anul respectiv.4
  Obs: prin necompletarea evidențelor se va înțelege, fie că lipsesc toate înregistrările pentru perioada respectivă, fie că în perioada respectivă beneficiarul a completat doar o parte din date, fie datele din registre nu sunt completate corect.
  Subpachetul 3a)Valoarea plății compensatorii pe categorii de animaleCerințe specifice (standarde superioare de bunăstare) definite conform intervenției DR 06 din PS 2023-2027Indicator(modalitatea de control*)Condiția de aplicare a sancțiunii – amploare – nerespectarea cerinței superioare pentru un procent de abatere calculatCondiția de aplicare a sancțiunii – gravitate –în funcție de importanța consecințelor nerespectării cerințeiCodul sancțiunii
  Îmbunătățirea condițiilor zonei de odihnăPorci grași 3,73 euro/UVM/cicluAnimale de reproducție - femele (scroafe și scrofițe) 21,75 euro/UVM/an3.1 Zona de odihnă (suprafața utilă a boxei) în condiții superioare de bunăstare trebuie să fie uscată în permanență prin utilizarea de materiale absorbante corespunzătoare pentru așternut, la vizita pe teren.Materialele se aplică zilnic în primele șapte zile de la populare, iar apoi se aplică de două ori /săptămânăVizită pe teren (în cazul includerii în eșantion)Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale)procent de abatere <15 %.gravitate mică1a
  gravitate medie1b
  gravitate mare1c
  procent de abatere între 15% și 30%gravitate mică1b
  gravitate medie1c
  gravitate mare2b
  procent de abatere între 30% și 50%gravitate mică1c
  gravitate medie2b
  gravitate mare3
  procent de abatere mai mare de 50%gravitate mică3
  gravitate medie4
  gravitate mare5
  Reapariție+1 (față de anul anterior)
  Intenție(neconformitate deliberată)7
  3.2 Păstrarea pentru control a evidențelor privind măsurătorile efectuate prin înregistrări zilnice în registru și păstrarea dovezilor care să demonstreze că au fost atinse condițiile superioare de bunăstare.Vizită pe teren (în cazul includerii în eșantion)Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale)Beneficiarul prezintă registrul de evidențe pentru anul în curs, dar acesta nu este completat pentru un interval situat până la 10 zile inclusiv din total an de angajament.1a
  Beneficiarul prezintă evidențele pentru anul în curs, dar acestea nu sunt completate pentru o perioadă cuprinsă între 11 zile și până la 30 de zile inclusiv din total an de angajament.1b
  Beneficiarul prezintă evidențele pentru anul în curs, dar acestea nu sunt completate pentru o perioadă cuprinsă între 31 zile și până la 90 de zile inclusiv din total an de angajament.2b
  Beneficiarul prezintă evidențele pentru anul în curs, dar acestea nu sunt completate pentru o perioadă cuprinsă între 91 zile și până la 180 de zile inclusiv din total an de angajament.3
  Beneficiarul nu prezintă evidențele pentru anul în curs sau prezintă evidențele, dar acestea nu sunt completate pentru o perioadă mai mare de 180 de zile din total an de angajament.4
  Obs: prin necompletarea evidențelor se va înțelege, fie că lipsesc toate înregistrările pentru perioada respectivă, fie că în perioada respectivă beneficiarul a completat doar o parte din date, fie datele din registre nu sunt completate corect.
  * Modalitatea de control este detaliată în procedurile de lucru ale APIA/ANSVSA/AFIR. Cele 3 tipuri de angajamente de bunăstare disponibile pentru suine vor fi aplicate printr-o combinație de minim două subpachete, fiind obligatorie aplicarea subpachetului 1a - creșterea cu cel puțin 15% a spațiului alocat disponibil fiecărui animal.
  C. Sancțiuni pentru nedepunerea decontului justificativ– Cererile de plată aferente Intervenției DR 06 se depun pentru anul 2024 în perioada 27 februarie - 24 martie. Începând cu anul 2025, cererile se vor depune în perioada 2 ianuarie-31 ianuarie a fiecărui an de angajament.– Cererile de plată depuse în afara perioadelor de depunere stabilite de statul membru nu vor fi luate în considerare pentru plată.– Modificările la o cerere de plată pot fi acceptate doar până în ultima dată posibilă de depunere a cererilor.Modificările depuse după data de depunere nu sunt admise la plată.– Deconturile justificative trebuie depuse în perioadele stipulate în Ghidul solicitantului pentru DR 06 - Bunăstarea animalelor-pachet a) - Plăți în favoarea bunăstării porcinelor.– Deconturile justificative/documentele justificative depuse în afara perioadelor legale de depunere nu se vor lua în considerare la plată pentru trimestrul/anul respectiv, dar se verifică respectarea condițiilor superioare de bunăstare. Se exceptează cazurile în care nu au existat livrări în trimestrul respectiv, iar documentele justificative au fost depuse în altă perioadă. Se exceptează, de asemenea, cazurile în care ferma nu a fost populată o anumită perioadă din anul de angajament, iar solicitantul a anunțat APIA în termen de 10 zile de la întreruperea activității, a prezentat documente care justifică motivele nepopulării și a anunțat și ANSVSA de această situație. Pe parcursul unui an de angajament trebuie să existe obligatoriu o perioadă de activitate de producție și reproducție minimă. Perioada de activitate de producție minimă pentru categoria porc gras reprezintă un ciclu de producție, iar pentru scroafe și scrofițe perioada de activitate de reproducție minimă reprezintă cel puțin perioada cuprinsă de la montă la fătare. Perioadele de activitate minimă includ obligatoriu și livrări, după caz (pentru porc gras).Nedesfășurarea activităților de creștere și/sau reproducție a porcilor cel puțin pe perioada minimă de activitate de producție și/sau reproducție pe parcursul anului de angajament (inclusiv livrări pentru porc gras) duce la excluderea de la plată pentru anul respectiv, cu excepția cazurilor de forță majoră/circumstanțe excepționale invocate conform legislației în vigoare și reglementărilor procedurale specifice de implementare a PS 2023-2027. În cazul prezentării de cereri de plată/deconturi justificative/documente justificative incomplete se vor solicita documentele lipsă. În situația în care, în urma notificării de clarificare, nu se vor prezenta documentele solicitate se va proceda astfel:– În cazul neprezentării registrelor obligatorii sau a celorlalte documente pentru care s-au prevăzut sancțiuni la punctul B, se vor aplica sancțiunile de la acest punct;– În cazul neprezentării documentelor solicitate, altele decât cele sus-menționate, se vor elimina parțial/total de la plată efectivele pentru trimestrul/anul respectiv subpachetul/le pentru care nu s-au prezentat documentele. În situația în care un beneficiar nu a depus decontul justificativ, nu se vor lua în considerare la plată efectivele pentru trimestrul/anul respectiv. Se exceptează cazurile în care ferma nu a fost populată o anumită perioadă din anul de angajament, iar solicitantul a anunțat APIA în termen de 10 zile de la data întreruperii activității în exploatație și a prezentat documente care justifică motivele nepopulării. De asemenea, beneficiarul trebuie să notifice ANSVSA de această situație. Nedepunerea deconturilor justificative/documentelor justificative nu este sancționată în cazurile de forță majoră și în circumstanțe excepționale, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și reglementărilor procedurale specifice de implementare a PS 2023-2027.  +  Retragerea cererii de plată O cerere de plată poate fi retrasă total sau parțial în orice moment, în urma unei solicitări scrise, cu excepția cazului în care beneficiarul a fost înștiințat cu privire la neconformitățile pe care le conține cererea de plată sau a fost înștiințat cu privire la intenția agenției de a întreprinde un control la fața locului. Dacă în urma acestui control au fost constatate neconformități, beneficiarul nu mai poate retrage părțile din cererea de plată la care se referă aceste neconformități. Dacă în urma controlului realizat nu se identifică neconformități, beneficiarul poate retrage cererea de plată. În perioada dintre înștiințarea beneficiarului cu privire la efectuarea controlului pe teren și stabilirea concluziei finale ca urmare a controlului pe teren, beneficiarul nu își poate retrage cererea de plată. În cazul retragerii parțiale (un subpachet, o categorie sau o exploatație), se va închide angajamentul anual asumat prin depunerea cererii de plată (anuală) pentru categoria/exploatația respectivă. Se poate retrage un subpachet numai dacă rămân alte două subpachete solicitate din care este obligatoriu subpachetul 1a - creșterea cu cel puțin 15% a spațiului alocat disponibil fiecărui animal. În urma retragerilor efectuate, beneficiarul revine la situația în care se afla înainte de a depune cererea de plată sau partea respectivă din cererea de plată.  +  Creare de condiții artificiale și constatarea fraudei În cazul în care se constată crearea de condiții artificiale, beneficiarului nu i se va acorda niciun sprijin în anul de cerere respectiv pentru exploatația/categoria/subpachetul pentru care s-a constatat crearea de condiții artificiale. Dacă se constată crearea de condiții artificiale care afectează cererea de plată din anul respectiv, ulterior efectuării plăților, atunci se vor recupera sumele plătite pentru cererea de plată. În funcție de constatările privind crearea de condiții artificiale beneficiarul poate să depună sau nu o nouă cerere de plată în anul următor pentru exploatația/categoria/subpachetul pentru care s-a constatat crearea de condiții artificiale. În cazul în care se constatată existența fraudei (de către organismele abilitate), angajamentul se închide, cererea de plată va fi exclusă de la plată pe anul respectiv și se vor recupera toate sumele acordate pentru anul afectat de existența fraudei, dacă e cazul. În plus, cererea de plată pentru anul următor va fi exclusă de la plată.D. Sancțiuni pentru nerespectarea condiționalității Beneficiarii care solicită plăți pentru angajamente privind bunăstarea animalelor au obligația de a respecta pe suprafața întregii ferme normele privind condiționalitatea în cadrul eco- schemelor și intervențiilor pentru fermieri în România aprobate prin ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale/ministrului mediului, apelor și pădurilor, președintelui Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și Siguranța Alimentelor (MADR/MMAP/ANSVSA) nr. 54/570/32/2023 pentru punerea în aplicare a normelor privind condiționalitatea în cadrul intervențiilor sub formă de plăți directe și al unor intervenții și măsuri pentru dezvoltare rurală începând cu anul 2023. În cazul în care se constată nerespectarea de către fermieri a normelor de condiționalitate, se vor aplica sancțiuni administrative în conformitate cu Sistemul de sancțiuni pentru nerespectarea normelor de condiționalitate aprobat prin ordin comun.
   +  Anexa Nr. 2 (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 201/2023)
  SISTEMUL DE SANCȚIUNI
  pentru Intervenția DR-06 "Bunăstarea animalelor" - pachetul b) păsări
  Sistemul de sancțiuni, se aplică cererilor de plată depuse de beneficiarii intervenției DR - 06 "Bunăstarea animalelor"- pachetul b) - păsări din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, denumit în continuare PS 2023-2027 și se stabilește ținându-se cont de următoarele aspecte ale neconformităților constatate:– Neglijența - presupune aplicarea unei reduceri din suma totală calculată fără penalități, chiar dacă acestuia i-au fost stabilite/ nu i-au fost stabilite alte sancțiuni, în cazul în care nerespectarea s-a datorat acțiunii neintenționate a beneficiarului;– Neconformitate înseamnă nerespectarea cerințelor legale în materie de gestionare în temeiul legislației Uniunii, menționate la articolul 12 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2021/2115, sau a standardelor privind bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor, stabilite în conformitate cu articolul 13 din regulamentul respectiv, precum și orice nerespectare a criteriilor de eligibilitate, a angajamentelor asumate sau al altor obligații legate de condițiile de acordare a ajutorului ;– Repetarea" unei neconformități înseamnă nerespectarea aceleiași cerințe sau a aceluiași standard, constatată de mai multe ori pe parcursul unei perioade de trei ani calendaristici consecutivi, cu condiția ca beneficiarul să fi fost informat despre un caz precedent de neconformitate și să fi avut posibilitatea, după caz, să ia măsurile necesare pentru a remedia situația anterioară de neconformitate;– Amploarea unei neconformități (extinderea) - este determinată examinând, în special, dacă neconformitatea are un impact de anvergură asupra operațiunii în ansamblu;– Gravitatea unei neconformități - presupune cazul de nerespectare a cerinței sau standardului care depinde în special de importanța consecințelor acestuia, având în vedere obiectivele urmărite prin angajamentele sau obligațiile care nu au fost respectate;– Durata - presupune cazul de nerespectare a cerinței sau a standardului care depinde în special de lungimea perioadei în care se manifestă efectele acestuia;– Intenția (neconformitatea deliberată) - presupune prevederea de către beneficiar a rezultatului faptei sale în condițiile în care, fie urmărește producerea lui prin intermediul faptei, fie, deși nu îl urmărește, acceptă posibilitatea producerii acestui rezultat. Aceste cazuri se pot referi, dar nu sunt limitate, la: inducerea în eroare cu bună-știință a autorităților cu atribuții în verificarea documentelor justificative, furnizarea de date sau documente false și orice altă încercare de fraudă comisă în scopul obținerii unor plăți din fonduri europene nerambursabile. A doua repetare a unei neconformități similare (în condițiile definiției de mai sus) este considerată intenție (neconformitate deliberată). Prevederea se aplică doar la cerințele specifice, nu și la sancțiunile administrative în ceea ce privește animalele declarate și numai în cazul în care procentul rezultat din raportul dintre efectivul afectat de neconformitatea care a generat a doua repetare și efectivul declarat conform documentelor este mai mare de 10%. În cazul în care acest raport nu depășește 10%, se tratează ca repetare.  +  Definiții: Efectiv estimat - reprezintă efectivul de animale estimat de beneficiar în cererea de plată anuală pentru fiecare exploatație cu autorizație sanitară-veterinară, pe cele patru categorii, pe perioada unui an de angajament, respectiv efectivul necesar planificării alocărilor financiare anuale. Efectiv declarat (solicitat) - reprezintă efectivul conform documentelor înscris în deconturile trimestriale/decontul anual, efectiv livrat/ efectiv mediu realizat pentru fiecare exploatație cu autorizație sanitară-veterinară, pe cele patru categorii, pe perioada unui an de angajament (EFS=EFSP1+EFSP2+EFSP3+EFSP4) Efectivul declarat (solicitat) nu poate depăși capacitatea maximă a spațiilor de creștere în condiții superioare înmulțită cu nr. de serii declarate dintr-un an, conform tehnologiei de creștere a păsărilor. În cazul în care Efectivul declarat (solicitat) este mai mare decât capacitatea în condiții superioare maximă a spațiilor de cazare înmulțită cu numărul de serii declarate într- un an (capacitatea maximă anuală), se va lua în considerare la calculul sancțiunilor/plății valoarea minimă dintre cele două. Capacitatea maximă anuală a spațiilor de creștere în condiții superioare= nr. locuri cazare în condiții superioare * nr. de cicluri de producție (serii) declarate întrun an = reprezintă numărul maxim de animale crescute în spații autorizate sanitar veterinar, care respectă densitatea în condiții superioare de bunăstare pe durata unui an de angajament. Efectivul anual eligibil la plată reprezintă baza de calcul pentru stabilirea sumei de plată fără penalizări (valoare fără reduceri/sancțiuni) exprimată în euro/lei. Suma eligibilă la plata finală, exprimată în euro/lei, se stabilește după aplicarea tuturor reducerilor și sancțiunilor (dacă este cazul). Efectivul anual eligibil la plată (EEP) reprezintă pentru categoria pui carne/pui curcă suma efectivelor eligibile la plată determinate în fiecare decont trimestrial pentru fiecare exploatație cu autorizație sanitară-veterinară pe perioada unui an de angajament (EEP1+ EEP2+ EEP3+ EEP4), iar pentru categoria găini ouătoare/ găini de reproducție rase grele este efectivul eligibil la plată determinat din decontul anual pentru fiecare exploatație cu autorizație sanitară- veterinară. În cazul în care efectivul eligibil la plată determinat din decontul trimestrial pentru categoria pui carne/pui curcă, respectiv decontul anual pentru categoria găini ouătoare/ găini de reproducție rase grele este mai mare decât efectivul solicitat în decontul respectiv, se va lua în considerare valoarea minimă dintre cele două.  +  Etapele calculului efectivelor anual eligibile la plată: Determinarea Efectivelor declarate conform documentelor (nr. capete): Efective declarate conform documentelor = Efective declarate conform documentelor din P1 + Efective declarate conform documentelor din P2 + Efective declarate conform documentelor din P3+ Efective declarate conform documentelor din P4/efectiv mediu anual declarat Unde: P1, P2, P3, P4 = perioada 1, perioada 2, perioada 3, perioada 4 - perioade trimestriale aferente deconturilor justificative. Determinarea Efectivului eligibil (nr. capete): Efectivului eligibil reprezintă efectivul declarat conform documentelor, efectiv livrat și/sau efectiv mediu din care s-au scăzut efectivele neeligibile dar înainte de scăderea efectivelor afectate de nerespectarea condițiilor minime (efectivele pentru care în urma controalelor administrative sau pe teren s-au constatat neconformități privind respectarea condițiilor minime - baseline -) pentru fiecare decont trimestrial/anual în parte.Efectiv eligibil = efectiv declarat conform documentelor - efectiv neeligibilÎn categoriile de păsări neeligibile se încadrează: ● păsările care nu au intrat în categorie (ex. pui zburați, tineret de înlocuire, cocoși de reproducție, etc.), ● păsările care nu au stat în exploatație perioada minimă de eligibilitate a ciclului de producție, ● păsările reformă, cele sacrificate de necesitate și mortalitățile, ● numărul de păsări care depășește capacitatea maximă anuală a exploatației în condiții minime de bunăstare, inclusiv răririle (necesare pentru asigurarea densității pe întreaga perioadă a ciclului de producție). Capacitatea maximă anuală a spațiilor de creștere în condiții minime de bunăstare reprezintă numărul maxim de animale ce pot fi crescute în spațiul/spații autorizat/e sanitar veterinar rezultat din documentele emise de DSVSA: referat, autorizație sanitar-veterinară sau alte asemenea, pe durata unui an de angajament. Notă* Având în vedere faptul că anumite categorii de păsări (păsările reformă, cele sacrificate din necesitate, mortalitățile) sunt încadrate conform fișei intervenției la efective neeligibile, dar sunt considerate și ieșiri în fișa de urmărire a activității, fiind luate în calcul la determinarea efectivului mediu, se va urmări ca efectivul categoriilor respective să nu fie cuantificat de două ori în cadrul etapei de determinare a efectivului eligibil la plată. În asemenea cazuri efectivele respective vor fi eliminate o singură dată și anume la determinarea efectivului mediu. Notă** Efectivele de pui livrate care depășesc numărul maxim de cicluri eligibile pe an de angajament (6,5 cicluri/an pentru categoria pui carne și 3,7 cicluri/an pentru categoria pui de curcă) și sunt crescute în condiții superioare de bunăstare, nu beneficiază de plată compensatorie și nu generează sancțiuni. Notă*** Efectivele livrate în perioada 01.01.2024 până la data depunerii cererii de plată de către beneficiarii Intervenției DR-06 pentru subpachetul 1b, pentru care nu se respectă condițiile superioare de densitate, nu sunt eligibile la plata pentru anul de angajament 2024. Nerespectarea condiției pentru efectivele livrate până la data depunerii cererii nu se sancționează conform ordinului de sancțiuni , perioada respectivă fiind considerată perioadă de adaptare pentru a asigura o scădere suficientă a numărului de păsări în spațiile de creștere cu scopul conformării la condițiile de reducere a densității cu 15% (subpachetele 1b) față de densitatea rezultată din aplicarea cerințelor minime obligatorii privind suprafața minimă alocată pentru fiecare categorie de păsări. Determinarea efectivelor anual eligibile la plată (nr. capete) (calculate pe exploatație, pe subpachet și pe categorii): Efectiv anual eligibil la plată = Efectiv livrat eligibil - Efectivul afectat anual determinat de nerespectarea condițiilor minime. Determinarea Efectivului afectat anual determinat de nerespectarea condițiilor minime (nr. capete): Efectiv afectat anual determinat de nerespectarea condițiilor minime = Efectiv livrat eligibil x A_condiții minime (%) Unde: A_condiții minime (%) - "procentul de abatere" privind nerespectarea condițiilor minime de bunăstare: Determinarea procentului de abatere A_condiții minime (%): A_condiții minime(%):= efectiv afectat anual care nu respectă condițiile minime/ (efectiv realizat - efectiv afectat anual care nu respectă condițiile minime) * 100 (în cazul în care rezultatul este mai mare de 100% se va calcula cu 100%) Efectiv realizat = Stoc inițial la început an + intrări total an - mortalități total an Efectiv afectat anual care nu respectă condițiile minime (număr capete) = efectiv afectat care nu respectă condițiile minime în P1 + efectiv afectat care nu respectă condițiile minime în P2+ efectiv afectat care nu respectă condițiile minime în P3 + efectiv afectat care nu respectă condițiile minime în P4 + efectivul afectat care nu respectă condițiile minime rezultat în urma vizitei la fața locului (dacă este cazul) + efectivul afectat care nu respectă condițiile minime rezultat în urma verificărilor efectuate pentru beneficiarii incluși în eșantionul de supracontrol (dacă este cazul). Observație: eliminarea efectivelor care nu respectă condițiile minime de bunăstare (conform formulei de mai sus) se va face înainte de aplicarea sancțiunilor administrative în ceea ce privește animalele declarate. Determinarea procentului de abatere privind nerespectarea condițiilor superioare de bunăstare A_condiții superioare (%): A_condiții superioare(%) = efectiv afectat care nu respectă condițiile superioare/ (efectiv realizat - efectiv afectat care nu respectă condițiile superioare - efectiv afectat care nu respectă condițiile minime) * 100 (în cazul în care rezultatul este mai mare de 100% se va calcula cu 100%) Efectiv afectat anual care nu respectă condițiile superioare = efectiv afectat care nu respectă condițiile superioare în P1 + efectiv afectat care nu respectă condițiile superioare în P2 + efectiv afectat condițiile superioare în P3 + efectiv afectat care nu respectă condițiile superioare în P4 + efectiv afectat care nu respectă condițiile superioare rezultat în urma vizitei la fața locului (dacă este cazul) + efectiv afectat care nu respectă condițiile superioare rezultat în urma verificărilor efectuate pentru beneficiarii incluși în eșantionul de n supracontrol (dacă este cazul). Atenție! Se va urmări să nu se dubleze numărul de capete afectate. Astfel, dacă într-una din etapele de verificare - controlul administrativ, controlul ANSVSA sau controlul AFIR pentru supravegherea funcției delegate - se constată că un efectiv nu respectă cerințele de bunăstare (minime sau superioare), nu va fi cuantificat de două ori dacă pentru același efectiv se constată nerespectarea cerințelor și în cadrul altei etape pe verificare.  +  Ordinea aplicării sancțiunilor; Calculul sancțiunilor. Calcularea sancțiunilor se realizează pe fiecare exploatație, în cadrul exploatației pe fiecare subpachet și în cadrul subpachetului pe fiecare categorie de păsări. Există 4 categorii de sancțiuni, care se aplică în următoarea ordine, prin calcularea din suma rămasă, după etapa anterioară de calculare:
  A. Sancțiuni administrative în ceea ce privește animalele declarate;
  B. Sancțiuni pentru nerespectarea condițiilor de eligibilitate, standardelor de bază și superioare;
  C. Sancțiuni pentru nedepunerea decontului justificativ;
  D. Sancțiuni pentru nerespectarea condiționalității;
  Beneficiarul nu va fi sancționat în cazurile de forță majoră și circumstanțe excepționale dacă a prezentat documente justificative în acest sens, conform legislației în vigoare și reglementărilor procedurale specifice de implementare a PS 2023-2027*1). *1) Exemplificativ și fără a se opri la acestea, următoarele documente se consideră documente justificative în cazul apariției forței majore/circumstanței excepționale datorate gripei aviare sau unei pandemii:– Actul sanitar veterinar de declarare a focarului de boală– Raport de notificare internă a bolii - suspiciune/confirmare, emisă de ANSVSA– Buletin de analiză– Notificarea de suspiciune a beneficiarului către ANSVSA– Decizie de confirmare a focarului de gripă aviară emisă de ANSVSA– Decizie de ucidere în caz de suspiciune/confirmare de gripă aviară– Fisa de intervenție incinerare– Alte documente din care să reiasă cazul de forță majoră/circumstantă excepțională - gripa aviară sau pandemie reglementate prin procedurile de implementare specifice. Dacă un beneficiar nu și-a putut îndeplini angajamentul din cauza unui caz de forță majoră sau a unor circumstanțe excepționale, beneficiarul își păstrează dreptul de a beneficia de ajutor pentru perioada cât a suportat costuri suplimentare și a înregistrat pierderi de venit înaintea manifestării cazului de forță majoră sau a circumstanțelor excepționale. Nu se aplică nicio retragere în legătură cu criteriile de eligibilitate și cu alte obligații și nu se aplică nicio sancțiune administrativă. Prin forță majoră se înțelege acel eveniment imprevizibil și imposibil de înlăturat, independent de voința omului, intervenit pe durata angajamentului, care împiedică executarea lui și care exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt recunoscute, în mod special, următoarele cazuri de forță majoră sau circumstanțe excepționale:a) decesul beneficiarului;b) incapacitatea profesională de lungă durată a solicitantului;c) o catastrofa naturală gravă care afectează foarte mult suprafețele agricole ale exploatației;d) distrugerea accidentală a clădirilor destinate creșterii păsărilor, aflate în exploatație;e) o epizootie care afectează parțial sau integral șeptelul, efectivul de păsări sau familii de albine ale solicitantului.f) exproprierea unei părți importante a exploatației, în cazul în care această expropiere nu era previzibilă la data subscrierii la respectivul angajament;g) o situație epidemiologică internațională, declarată pandemie de către Organizația Mondială a Sănătății incidentă și pe teritoriul României reglementată în condițiile stabilite prin legislația națională și reglementările procedurale specifice de implementare a PS 2023-2027; Fără a aduce atingere circumstanțelor concrete, care trebuie examinate în fiecare caz în parte, se pot recunoaște, în special, următoarele circumstanțe naturale:(a) moartea unui animal ca urmare a unei boli;(b) moartea unui animal ca urmare a unui accident pentru care beneficiarul nu poate fi considerat responsabil. Diminuarea efectivului anual eligibil la plată ca efect al forței majore sau circumstanțelor excepționale/naturale nu va fi luată în considerare la calculul sancțiunilor administrative în ceea ce privește animalele declarate. Nu se aplică sancțiuni administrative în ceea ce privește partea cererii de plată în legătură cu care beneficiarul informează în scris autoritatea competentă că cererea de plată este incorectă sau a devenit incorectă după depunere, cu condiția ca beneficiarul să nu fi fost informat cu privire la intenția autorității competente de a efectua un control la fața locului și ca autoritatea să nu fi informat deja beneficiarul în legatură cu eventualele neconformități din cererea de plată. Pe baza informațiilor furnizate de beneficiar, cererea de plată este modificată astfel încât să reflecte situația reală. În cazul în care beneficiarul care a depus cererea de plată și a fost selectat pentru controlul pe teren nu permite inspectarea fermei de către reprezentanții organismelor abilitate, se consideră că acesta nu a respectat angajamentul. În acest caz beneficiarului nu i se va acorda nicio plată pentru intervenția respectivă pentru anul în curs.A) Sancțiuni administrative în ceea ce privește animalele declarate În cazul speciei păsări pragul echivalent cu numărul de trei animale de la care se aplică sancțiuni administrative, s-a stabilit în funcție de unitățile de vită mare, adaptat speciilor cu ciclu scurt de producție, precum și în funcție de dimensiunea fermelor din România. Astfel:
  categoriecoeficienți3UVMPropunere în funcție de dimensiunea fermelor
  UVM/capserii/ancap/seriecap/anraport RO:UEPRAG(cap.)PRAG(UVM)
  (1)(2)(3)(4) = UVM/(2)(5) = (3) * (4)(6)(7) = (5) * (6)(8) = (7) * (2)
  pui carne0,0076,5428,42.784,62261.261,2429
  pui curcă0,033,7100370,008.140244
  găini ouătoare0,0141214214,294.71466
  găini reproducție0,0141214214,294.71466
  Sancțiunile administrative în ceea ce privește animalele declarate se calculează pe baza Efectivului declarat (solicitat) anual din decontul/deconturile justificative (echivalent UVM) și a efectivului anual eligibil la plată (echivalent UVM) pentru fiecare exploatație, în cadrul exploatației pentru fiecare subpachet și în cadrul subpachetului pentru fiecare categorie de păsări și este egal cu suma efectivelor eligibile la plată din fiecare decont, după formula: procent rezultat = (efectivul declarat (solicitat) - efectivul anual eligibil la plată)/ efectivul anual eligibil la plată x 100 Dacă efectivul declarat (solicitat) în deconturile justificative/decontul anual (echivalent UVM) este mai mic sau egal cu efectivul anual eligibil la plată (echivalent UVM) nu se aplică nici o sancțiune, iar valoarea sprijinului este calculată la efectivul declarat anual (solicitat) în deconturile justificative, dar nu mai mult de capacitatea maximă a spațiilor de cazare în condiții superioare înmulțită cu numărul de serii (cicluri) din anul de angajament (echivalent UVM). În cazul în care neconformitățile vizează un număr de animale mai mic sau egal cu pragul stabilit (echivalent UVM), iar efectivul de animale declarat (solicitat) (echivalent UVM) în decontul/deconturile anuale depășește efectivul de animale anual eligibil la plată (echivalent UVM), valoarea sprijinului se calculează pe baza efectivului de animale anual eligibil la plată (echivalent UVM). Dacă efectivul declarat (solicitat) anual în deconturile justificative (echivalent UVM) este mai mare decât efectivul anual eligibil la plată (echivalent UVM) stabilit în urma controalelor administrative și/sau a controalelor la fața locului, sprijinul se calculează pe baza efectivului anual de animale eligibil la plată și se aplică sancțiuni administrative în funcție de procentul rezultat din raportul dintre numărul de animale cu neconformități (efectivul declarat (solicitat) - efectivul anual eligibil la plată) și efectivul anual eligibil la plată x 100), astfel:a) În cazul în care neconformitățile se referă la un număr de animale ce depășește pragul stabilit (echivalent UVM), valoarea totală a sprijinului la care are dreptul beneficiarul în cadrul subpachetului pentru anul de cerere în cauză se va reduce cu procentul rezultat din raportul menționat, dacă acest procent nu depășește 20% (inclusiv).b) În cazul în care neconformitățile se referă la un număr de animale ce depășește pragul stabilit (echivalent UVM), valoarea totală a sprijinului la care are dreptul beneficiarul în cadrul subpachetului pentru anul de cerere în cauză se va reduce cu dublul procentului rezultat din raportul menționat dacă acest procent este mai mare de 20%, dar nu mai mare de 30% (inclusiv).c) În cazul în care neconformitățile se referă la un număr de animale ce depășește pragul stabilit (echivalent UVM) și dacă procentul rezultat din raportul menționat depășește 30%, nu se acordă beneficiarului sprijinul pentru subpachetul solicitat pentru anul în cauză.d) În cazul în care neconformitățile se referă la un număr de animale ce depășește pragul stabilit (echivalent UVM) și dacă procentul rezultat din raportul menționat depășește 50%, nu se acordă beneficiarului sprijin pentru subpachet pentru anul în cauză. La calculul sancțiunilor administrative în ceea ce privește numărul animalelor declarate se va lua în considerare întregul efectiv anual eligibil la plată (UVM), pentru categoriile eligibile și subpachetele pentru care s-au solicitat plăți, fără a se lua în considerare neregulile privind respectarea condițiilor superioare de bunăstare. Pentru acestea se vor aplica sancțiunile prevăzute la punctul B.
  B) Sancțiuni pentru nerespectarea condițiilor de eligibilitate, standardelor de bază și superioare
  Codul sancțiuniiTipul sancțiunii
  1aSe aplică o sancțiune de 2% din valoarea sprijinului pe subpachet pe anul respectiv de angajament.
  1bSe aplică o sancțiune de 5% din valoarea sprijinului pe subpachet pe anul respectiv de angajament.
  1cSe aplică o sancțiune de 10% din valoarea sprijinului pe subpachet pe anul respectiv de angajament.
  2aSe aplică o sancțiune de 20% din valoarea sprijinului pe subpachet pe anul respectiv de angajament.
  2bSe aplică o sancțiune de 30% din valoarea sprijinului pe subpachet pe anul respectiv de angajament.
  3Se aplică o sancțiune de 50% din valoarea sprijinului pe subpachet pe anul respectiv de angajament.
  4Se aplică o sancțiune de 75% din valoarea sprijinului pe subpachet pe anul respectiv de angajament.
  5Se aplică o sancțiune de 100% din valoarea sprijinului pe subpachet, exploatația fiind exclusă de la plata sprijinului pe subpachet în anul respectiv de angajament.
  6Se aplică o sancțiune de 100% din valoarea sprijinului pe anul respectiv pe intervenție, exploatația fiind exclusă de la plata pe anul respectiv.
  7Se aplică o sancțiune de 100% din valoarea sprijinului pe anul respectiv pe intervenție, exploatația fiind exclusă de la toată intervenția pe anul respectiv și, în plus, exploatația va fi exclusă de la plată pentru anul calendaristic următor.
  La calculele efectuate se va ține cont de toleranța specifică fiecărui aparat de măsurat, conform datelor din cartea tehnică. Sistemul de sancțiuni este unul progresiv: în cazul în care într-un an pentru care beneficiarul a depus cerere de plată anuală a fost aplicată o sancțiune (de exemplu: 1a) pentru o anumită neconformitate, iar într-un an ulterior pentru care beneficiarul a depus o altă cerere de plată anuală se constată reapariția aceleiași neconformități, atunci pentru acel an se va aplica sancțiunea următoare (de exemplu: 1b). La stabilirea nivelului sancțiunilor s-a ținut seama de gravitatea, amploarea, durata (persistența) și repetarea neconformităților. Sancțiunea se aplică pentru fiecare condiție nerespectată în parte. Dacă în cadrul unui subpachet nu sunt îndeplinite mai multe condiții pentru exploatația respectivă, beneficiarului i se aplică pe subpachetul respectiv cea mai mare sancțiune dintre sancțiunile aplicate pentru fiecare condiție nerespectată în parte.
  Condiții de eligibilitate generale, definite conform fișei intervenției în PS 2023-2027Indicator (modalitatea de control*)Condiția de aplicare a sancțiuniiSancțiune
  GeneraleBeneficiarul deține autorizație sanitară veterinară pentru întreaga exploatațieControl administrativ al cererii de plată-Efectivele de animale crescute de beneficiar într-o exploatație în perioade neacoperite de autorizație sanitar veterinară valabilă nu sunt eligibile pentru plată.
  Beneficiarul se angajează să respecte cerințele de bază relevante și cerințele specifice subpachetelor pentru care aplică pe întreaga perioadă a angajamentuluiControl administrativ al cererii de plată-Nu se permite deschiderea angajamentului dacă nu au fost semnate angajamentele de respectare a condițiilor de bază relevante și a cerințelor specifice subpachetelor pentru care beneficiarul aplică..
  Cerințe obligatorii relevante conform prevederilor fișei intervenției DR-06 din PS 2023-2027Indicator(modalitatea de control*)Condiția de aplicare a sancțiuniiSancțiune
  Subpachetul 1b)
  Reducerea densității păsărilor cu 15% față de densitatea rezultată din aplicarea cerințelor minime obligatorii privind suprafața minimă alocată pentru fiecare categorie de păsăriSMR11:Libertatea de mișcare- Libertatea de mișcare a unui animal, având în vedere specia acestuia și în conformitate cu experiența acumulată și cu cunoștințele științifice, nu trebuie să fie îngrădită de o asemenea manieră încât să i se cauzeze acestuia suferințe sau vătămări inutile.Vizită pe teren (în cazul includerii în eșantion)Încălcarea cerințelor obligatorii relevanteSe aplica prevederile ordinului de sancțiuni pentru condiționalitate
  Subpachetul 2b)
  Reducerea noxelor cu 30% față de nivelul minim obligatoriu prin menținerea în limite optime a parametrilor de microclimatSMR11:Adăposturi și cazare- Circulația aerului, nivelul de pulberi, temperatura, umiditatea relativă a aerului și concentrația gazelor trebuie menținute în limite care să nu fie dăunătoare animalelorVizită pe teren (în cazul includerii în eșantion)Încălcarea cerințelor obligatorii relevanteSe aplica prevederile ordinului de sancțiuni pentru condiționalitate
  Cerințe de bază (baseline) definite conform intervenției din PS 2023-2027Indicator (modalitatea de control*)Condiția de aplicare a sancțiuniiSancțiune
  Subpachetul 1b)
  Reducerea densității păsărilor cu 15% față de densitatea rezultată din aplicarea cerințelor minime obligatorii privind suprafața minimă alocată pentru fiecare categorie de păsăriSuprafață disponibilă minimă obligatorie:Pui de came baseline:• situația 1:33 kg/mp• situația II: 39 kg/mp• situația III: 42 kg/mpGăini ouătoare baseline:• 9 găini ouătoare/mp în sistem alternativ• 750 cmp/cap - sistem cuști îmbunătățiteGăini reproducție rase grele baseline:• 25 kg/mpPui de curcă baseline:• masculi - 55 kg/mp• femele - 50 kg/mpVizită pe teren (în cazul includerii în eșantion)/Control administrativverificare documente din deconturile trimestriale/anualeÎncălcarea cerințelor minimeÎn cazul în care se constată o încălcare a cerințelor minime se calculează „procentul de abatere” privind nerespectarea condițiilor minime de bunăstare, și se diminuează efectivul eligibil cu efectivul afectat anual determinat de nerespectarea condițiilor minime (pe categorii). Calculul sancțiunilor administrative privind animalele declarate, al sancțiunilor pentru nerespectarea condițiilor superioare, etc. va avea în vedere acest efectiv eligibil diminuat.
  Subpachetul 2b)
  Reducerea noxelor cu 30% față de nivelul minim obligatoriu prin menținerea în limite optime a parametrilor de microclimatNivelul noxelor din adăpost baseline:- 20 ppm amoniac (NH3)- 3000 ppm dioxid de carbon (CO2)Vizită pe teren (în cazul includerii în eșantion)/Control administrativ verificare documente din deconturile trimestriale/anualeÎncălcareacerințelorminimeÎn cazul în care se constată o încălcare a cerințelor minime se calculează „procentul de abatere” privind nerespectarea condițiilor minime de bunăstare, și se diminuează efectivul eligibil cu efectivul afectat anual determinat de nerespectarea condițiilor minime (pe categorii). Calculul sancțiunilor administrative privind animalele declarate, al sancțiunilor pentru nerespectarea condițiilor superioare, etc. va avea în vedere acest efectiv eligibil diminuat.
  Pentru determinarea codului sancțiunii pentru nerespectarea condițiilor superioare se va folosi A_cond.sup.(%) - "Procentul de abatere" privind nerespectarea condițiilor superioare de bunăstare, ținând cont de gravitatea și amploarea neconformității, conform tabelelor de mai jos:
  SubpachetulCategoriaAmploare = efectul neconformității asupra operațiunii (efectivul afectat anual determinat de nerespectarea condițiilor superioare )
  toatetoateprocent de abatere < 15 %.
  procent de abatere între 15% si 30%
  procent de abatere între 30% si 50%
  Procent de abatere ≥ 50%
  Intervale de gravitate pe subpachete și categorii de păsări:
  SubpachetulCategoria/ densitatea practicată/suprafața disponibilăGravitate mareGravitate medieGravitate mică
  1b)-Reducerea densității păsărilor cu 15% față de densitatea rezultată din aplicarea cerințelor minime obligatorii privind suprafața minimă alocată pentru fiecare categorie de păsăriPui carne - densitatea practicată în condiții minime: 33kg/mp31,56 kg/mp < densitate < 3 3 kg/mp30,12 kg/mp < densitate ≤ 31,56 kg/mp28,69 kg/mp < densitate ≤ 30,12 kg/mp
  Pui carne - densitatea practicată în condiții minime: 39 kg/mp37,3 kg/mp < densitate < 39 kg/mp35,60 kg/mp < densitate ≤ 37,3 0kg/mp33,91 kg/mp < densitate ≤ 35,60 kg/mp
  Pui carne - densitatea practicată în condiții minime: 42 kg/mp40,17 kg/mp < densitate < 42 kg/mp38,34 kg/mp < densitate ≤ 40,17 kg/mp36,52 kg/mp < densitate ≤ 38,34 kg/mp
  Găini ouătoare în sistem alternativ1111 cmp/cap < suprafața disponibilă < 1167 cmp/cap1167 cmp/cap ≤ suprafața disponibila < 1222,33 cmp/cap1222,33 cmp/cap ≤ suprafața disponibila < 1278cmp/cap
  Găini ouătoare în sistem cuști îmbunătățite750 cmp/cap < suprafața disponibilă < 787 cmp/cap787 cmp/cap ≤ suprafața disponibilă < 825cmp/cap825 cmp/cap ≤ suprafața disponibilă < 862cmp/cap
  Găini de reproducție rase grele23,91 kg/mp < densitate < 25 kg/mp22,83 kg/mp < densitate ≤ 23,91 kg/mp21,74 kg/mp < densitate ≤ 22,83 kg/mp
  Pui curcă masculi52,61 kg/mp < densitate ≤ 55 kg/mp50,22 kg/mp < densitate ≤ 52,61 kg/mp47,83 kg/mp < densitate ≤ 50,22 kg/mp
  Pui curcă femele47,83 kg/mp < densitate < 50 kg/mp45,65kg/mp < densitate ≤ 47,83 kg/mp43,48kg/mp < densitate ≤ 45,65kg/mp
  2b)- Reducerea noxelor cu 30% față de nivelul minim obligatoriu prin menținerea în limite optime a parametrilor de microclimatToate categoriile18 ppm amoniac și 2700 ppm dioxid de carbon < nivel noxe < 20 ppm amoniac și 3000 ppm dioxid de carbon16 ppm amoniac și 2400 ppm dioxid de carbon < nivel noxe ≤ 18 ppm amoniac și 2700 ppm dioxid de carbon14 ppm amoniac și 2100 ppm dioxid de carbon < nivel noxe ≤ 16 ppm amoniac și 2400 ppm dioxid de carbon
  În cazul în care există efective afectate care se încadrează în tipuri de gravitate diferite (mică, medie, mare) în halele exploatației și/sau în perioade diferite se va proceda astfel:– se adună efectivele afectate din fiecare hală care se încadrează în același tip de gravitate (x capete afectate cu gravitate mică, y capete afectate cu gravitate medie, z capete afectate cu gravitate mare) și se obține total efectiv afectat la nivel de exploatație;– fiecărui efectiv afectat calculat la nivel de exploatație care se încadrează în același tip de gravitate i se atribuie o valoare (gravitate mică = 1, gravitate medie = 2, gravitate mare = 3);– se ponderează efectivul afectat total care se încadrează în aceleași tip de gravitate cu valoarea atribuită în funcție de tipul de gravitate și se obțin capetele ponderate pe același tip de gravitate care se însumează pe total exploatație;– se calculează un coeficient ca raport între total capete ponderate și total capete afectate pe total exploatație; coeficientul obținut se încadrează întrunul din intervalele prestabilite de mai jos:
  Intervale de gravitate
  1,00 - 1,99 (mică)
  2,00 - 2,99 (medie)
  = 3,00 (mare
  – după încadrarea în interval se stabilește gravitatea neconformității (mică, medie și mare) și procentul de sancțiune care se aplică.
  În cazul în care există nerespectări ale cerințelor superioare în mai multe zile dintr-o serie se vor lua în calcul efectivele afectate din ziua în care depășirea cerinței este cea mai mare. În cazul în care nivelul amoniacului rezultat din măsurători sau alte verificări se încadrează într-un tip de gravitate, iar nivelul dioxidului de carbon rezultat din măsurători sau alte verificări se încadrează într-un alt tip de gravitate, ambii parametri se vor încadra la gravitatea cea mai mare dintre cele două. În cazul subpachetului 1b, se va lua în calcul gravitatea cea mai mare din ziua în care nu a fost respectată cerința superioară de bunăstare privind densitatea conform fișelor de lot.
  Subpachetul 1b)Valoarea plății compensatorii pe categorii de păsăriCerințe specifice (standarde superioare de bunăstare) definite conform intervenției DR 06 din PS 20232027Indicator (modalitatea de control*)Condiția de aplicare a sancțiunii - amploare - nerespectarea cerinței superioare pentru un procent de abatere calculatCondiția de aplicare a sancțiunii - gravitate - în funcție de importanța consecințelor nerespectării cerințeiCodul sancțiunii
  Reducerea densității păsărilor cu 15% față de densitatea rezultată din aplicarea cerințelor minime obligatorii privind suprafața minimă alocată pentru fiecare categorie de păsăriPui de carne 19,62 euro/UVM/cicluPui de curcă 30,13 euro/UVM/cicluGăini ouătoare119,32 euro/UVM/anGăini rase grele176,11 euro/UVM/an1.1. Indicatori pentru cerință superioară - Suprafața disponibilă• Categoria pui de carne în funcție de densitatea practicatăSituația I - 28,69 kg/mpSituația II- 33,91 kg/mpSituația III - 36,52 kg/mp• Categoria găini ouătoare:- 1278 cmp/cap în sistem alternativ- 862 cmp/cap în sistem cuști îmbunătățite• Categoria găini reproducție rase grele - 21,74 kg/mp• Categoria pui de curcă:- masculi: 47,83 kg/mp- femele: 43,48 kg/mpVizită pe teren (în cazul includerii în eșantion)Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/ anuale)procent de abatere < 15 %.gravitate mică1a
  gravitate medie1b
  gravitate mare1c
  procent de abatere intre 15% si 30%gravitate mică1b
  gravitate medie1c
  gravitate mare2b
  procent de abatere intre 30% si 50%gravitate mică1c
  gravitate medie2b
  gravitate mare3
  procent de abatere mai mare de 50%gravitate mică3
  gravitate medie4
  gravitate mare5
  Reapariție+1 (față de anul anterior)
  Intenție (neconformitate deliberată)7
  1.2 Menținerea parametrilor de ventilație corespunzători populării halei la nivelul cerinței minime de bunăstare privind densitatea.Vizită pe teren (în cazul includerii în eșantion)Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale)Având în vedere obligativitatea accesării a 2 subpachete 1b și 2b cerința se va verifica în funcție de respectarea condițiilor privind nivelul noxelor de la subpachetul 2b, astfel:
  1. În cazul în care beneficiarul respectă nivelul noxelor în condiții superioare de bunăstare (nivelul noxelor nu trebuie să depășească maximul de 14 ppm amoniac și maximul de 2100 ppm dioxid de carbon), se consideră că cerința este îndeplinită și nu se aplică sancțiuni.
  2. În cazul în care beneficiarul nu respectă nivelul noxelor în condiții superioare de bunăstare (concentrație amoniac ≤ 14 ppm amoniac și/sau ≤ 2100 ppm dioxid de carbon), dar respectă nivelul noxelor în condiții minime concentratie amoniac ≤ 20 ppm amoniac și ≤ 3000 ppm dioxid de carbon), se consideră că cerința este îndeplinită, dar pentru subpachetul 2b) se vor aplica sancțiunile prevăzute la pct 2.1 în funcție de gravitatea și amploarea neconformității.
  3. În cazul în care beneficiarul nu respectă condițiile minime de la subpachetul 2b) ( concentrație amoniac > 20 ppm amoniac și/sau > 3000 ppm dioxid de carbon), se consideră că acesta nu respectă condițiile superioare de bunăstare pentru această cerință și se vor aplica sancțiuni astfel:
  Nerespectarea cerințelor de bunăstare superioare pentru un “procent de abatere” calculat mai mic de 15 %.1a
  Nerespectarea cerințelor de bunăstare superioare pentru un “procent de abatere” calculat cuprins între 15% până la 30%.1b
  Nerespectarea cerințelor de bunăstare superioare pentru un “procent de abatere” calculat cuprins între 30% până la 50%.1c
  Nerespectarea cerințelor de bunăstare superioare pentru un “procent de abatere” calculat mai mare de 50%.2a
  Prima reapariție+1 (față de anul anterior)
  Intenție (neconformitate deliberată)7
  1.3 Păstrarea pentru control a evidențelor privind numărul maxim de păsări distribuite pe suprafața respectivă, numărul de păsări introduse la fiecare repopulare și mortalitățile.Vizită pe teren (în cazul includerii în eșantion)Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale)Beneficiarul prezintă registrul de evidențe pentru anul în curs, dar acesta nu este completat pentru un interval situat până la 10 zile din total inclusiv din total an de angajament.1a
  Beneficiarul prezintă evidențele pentru anul în curs, dar acestea nu sunt completate pentru o perioadă cuprinsă între 11 zile și până la 30 de zile inclusiv din total an de angajament.1b
  Beneficiarul prezintă evidențele pentru anul în curs, dar acestea nu sunt completate pentru o perioadă cuprinsă între 31 zile și până la 90 de zile inclusiv din total an de angajament.2b
  Beneficiarul prezintă evidențele pentru anul în curs, dar acestea nu sunt completate pentru o perioadă cuprinsă între 91 zile și până la 180 de zile inclusiv din total an de angajament.3
  Beneficiarul nu prezintă evidențele pentru anul în curs sau prezintă evidențele, dar acestea nu sunt completate pentru o perioadă mai mare de 180 zile din total an de angajament.4
  Obs: prin necompletarea evidențelor se va înțelege, fie că lipsesc toate înregistrările pentru perioada respectivă, fie că în perioada respectivă beneficiarul a completat doar o parte din date, fie datele din registre nu sunt completate corect.
  Subpachetul 2b)Valoarea plății compensatorii pe categorii de păsăriCerințe specifice(standarde superioare de bunăstare) definite conform intervenției DR 06 din PS 2023 - 2027Indicator(modalitatea de control*)Condiția de aplicare a sancțiunii - amploare - nerespectarea cerinței superioare pentru un procent de abatere calculatCondiția de aplicare a sancțiunii - gravitate - în funcție de importanța consecințelor nerespectării cerințeiCodul sancțiunii
  Reducerea noxelor cu 30% față de nivelul minim obligatoriu prin menținerea în limite optime a parametrilor de microclimatPui de carne 6,09 euro/UVM/cicluPui de curcă 4,73 euro/UVM/cicluGăini ouătoare 13,80 euro/UVM/anGăini rase grele 32,36 euro/UVM/an2.1. Nivelulnoxelor din adăpost în condiții superioare de bunăstare:• maximum 14ppm amoniac (NH3);• maximum 2100 ppm dioxid de carbon (CO2)Vizită pe teren (în cazul includerii în eșantion)Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/ anuale)procent de abatere < 15 %.gravitate mică1a
  gravitate medie1b
  gravitate mare1c
  procent de abatere între 15% si 30%gravitate mică1b
  gravitate medie1c
  gravitate mare2b
  procent de abatere intre 30% si 50%gravitate mică1c
  gravitate medie2b
  gravitate mare3
  procent de abatere mai mare de 50%gravitate mică3
  gravitate medie4
  gravitate mare5
  Reapariție+1 (față de anul anterior)
  Intenție (neconformitate deliberată)7
  2.2 Păstrarea pentru control a evidențelor privind măsurătorile efectuate prin înregistrări zilnice în registru și păstrarea dovezilor care să demonstreze că au fost atinse condițiile superioare de bunăstare.Vizită pe teren (în cazul includerii în eșantion)Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale)Vizită pe teren (în cazul includerii în eșantion)Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale)Beneficiarul prezintă registrul de evidențe pentru anul în curs, dar acesta nu este completat pentru un interval situat până la 10 zile inclusiv din total an de angajament.1a
  Beneficiarul prezintă evidențele pentru anul în curs, dar acestea nu sunt completate pentru o perioadă cuprinsă între 11 zile și până la 30 de zile inclusiv din total an de angajament.1b
  Beneficiarul prezintă evidențele pentru anul în curs, dar acestea nu sunt completate pentru o perioadă cuprinsă între 31 zile și până la 90 de zile inclusiv din total an de angajament.2b
  Beneficiarul prezintă evidențele pentru anul în curs, dar acestea nu sunt completate pentru o perioadă cuprinsă între 91 zile și până la 180 de zile inclusiv din total an de angajament.3
  Beneficiarul nu prezintă evidențele pentru anul în curs sau prezintă evidențele, dar acestea nu sunt completate pentru o perioadă mai mare de 180 zile din total an de angajament.4
  Obs: prin necompletarea evidențelor se va înțelege, fie că lipsesc toate înregistrările pentru perioada respectivă, fie că în perioada respectivă beneficiarul a completat doar o parte din date, fie datele din registre nu sunt completate corect.
  *Modalitatea de control este detaliată în procedurile de lucru ale APIA/ANSVSA /AFIRCele 2 tipuri de angajamente de bunăstare a păsărilor vor fi aplicate numai împreună (1b cu 2b).
  C. Sancțiuni pentru nedepunerea/decontului justificativ– Cererile de plată aferente Intervenției DR 06 se depun pentru anul 2024 în perioada 27 februarie- 24 martie. Începând cu anul 2025, cererile se vor depune în perioada 2 ianuarie - 31 ianuarie a fiecărui an de angajament.– Cererile de plată depuse în afara perioadelor legale de depunere stabilite de statul membru nu vor fi luate în considerare pentru plată.– Modificările la o cerere de plată pot fi acceptate doar până în ultima dată posibilă de depunere a cererilor. Modificările depuse după data de depunere nu sunt admise la plată.– Deconturile justificative trebuie depuse în perioadele stipulate în Ghidul solicitantului pentru DR 06 - Bunăstarea animalelor-pachet b) - Plăți în favoarea bunăstării păsărilor.– Deconturile justificative/documentele justificative depuse în afara perioadelor legale de depunere nu se vor lua în considerare la plată pentru trimestrul/anul respectiv, dar se va verifica respectarea condițiilor de bunăstare. Se exceptează cazurile în care nu au existat livrări în trimestrul respectiv, iar documentele justificative au fost depuse în altă perioadă. Se exceptează, de asemenea, cazurile în care ferma nu a fost populată o anumită perioadă din anul de angajament, iar solicitantul a anunțat APIA în termen de 10 zile de la întreruperea activității, a prezentat documente care justifică motivele nepopulării și a anunțat și ANSVSA de această situație. Pe parcursul unui an de angajament trebuie să existe obligatoriu o perioadă de activitate de producție și reproducție minimă. Perioada de activitate de producție și reproducție minimă pentru categoriile pui de curcă și pui de carne reprezintă o serie, iar pentru categoriile găini ouătoare și găini rase grele reprezintă 3 luni de activitate pe perioada anului de angajament. Perioadele de activitate minimă includ obligatoriu și livrări, după caz. Nedesfășurarea activităților de creștere și/sau reproducție a păsărilor cel puțin pe perioada minimă de activitate de producție și/sau reproducție pe parcursul unui an de angajament duce la excluderea de la plată pentru anul respectiv, cu excepția cazurilor de forță majoră/circumstanțe excepționale invocate conform legislației în vigoare și reglementărilor procedurale specifice de implementare a PS 2023-2027. În cazul prezentării de cereri de plată/deconturi justificative/documente justificative incomplete se vor solicita documentele lipsă. În situația în care, în urma notificării de clarificare, nu se vor prezenta documentele solicitate se va proceda astfel:– În cazul neprezentării registrelor obligatorii sau a celorlalte documente pentru care s-au prevăzut sancțiuni la punctul B, se vor aplica sancțiunile de la acest punct;– În cazul neprezentării documentelor solicitate, altele decât cele sus-menționate, se vor elimina parțial/total de la plată efectivele pentru trimestrul/anul respectiv subpachetul/ele pentru care nu s-au prezentat documentele. În situația în care un beneficiar nu a depus decontul justificativ, nu se vor lua în considerare la plată efectivele pentru trimestrul/anul respectiv. Se exceptează cazurile în care ferma nu a fost populată o anumită perioadă din anul de angajament, iar solicitantul a anunțat APIA în termen de 10 zile de la data întreruperii activității în exploatație și a prezentat documente care justifică motivele nepopulării. De asemenea, beneficiarul trebuie să notifice ANSVSA de această situație. Nedepunerea deconturilor justificative/documentelor justificative nu este sancționată în cazurile de forță majoră și în circumstanțe excepționale, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și reglementărilor procedurale specifice de implementare a PS 2023-2027.  +  Retragerea cererii de plată O cerere de plată poate fi retrasă total sau parțial în orice moment, în urma unei solicitări scrise, cu excepția cazului în care beneficiarul a fost înștiințat cu privire la neconformitățile pe care le conține cererea de plată sau a fost înștiințat cu privire la intenția agenției de a întreprinde un control la fața locului. Dacă în urma acestui control au fost constatate neconformități, beneficiarul nu mai poate retrage părțile din cererea de plată la care se referă aceste neconformități. Dacă în urma controlului realizat nu se identifică neconformități, beneficiarul poate retrage cererea de plată. În perioada dintre înștiințarea beneficiarului cu privire la efectuarea controlului pe teren și stabilirea concluziei finale ca urmare a controlului pe teren, beneficiarul nu își poate retrage cererea de plată. În cazul retragerii parțiale (o categorie sau o exploatație), se va închide angajamentul asumat prin depunerea cererii de plată (anuală) pentru categoria/exploatația respectivă. În urma retragerilor efectuate, beneficiarul revine la situația în care se afla înainte de a depune cererea de plată sau partea respectivă din cererea de plată.  +  Creare de condiții artificiale și constatarea fraudei În cazul în care se constată crearea de condiții artificiale, beneficiarului nu i se va acorda niciun sprijin în anul de cerere respectiv pentru exploatația/categoria/subpachetul pentru care s-a constatat crearea de condiții artificiale. Dacă se constată crearea de condiții artificiale care afectează cererea de plată din anul respectiv ulterior efectuării plăților, atunci se vor recupera sumele plătite pentru cererea de plată. În funcție de constatările privind crearea de condiții artificiale beneficiarul poate să depună sau nu o nouă cerere de plată în anul următor pentru exploatația/categoria/subpachetul pentru care s-a constatat crearea de condiții artificiale. În cazul în care se constatată existența fraudei (de către organismele abilitate), angajamentul se închide, cererea plată va fi exclusă de la plată pe anul respectiv și se vor recupera toate sumele acordate pentru anul afectat de existența fraudei, dacă este cazul. În plus, cererea de plată pentru anul următor va fi exclusă de la plată.D. Sancțiuni pentru nerespectarea condiționalitățiiBeneficiarii care solicită plăți pentru angajamente privind bunăstarea animalelor au obligația de a respecta pe suprafața întregii ferme normele privind condiționalitatea în cadrul eco - schemelor și intervențiilor pentru fermieri în România, aprobate prin ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și Siguranța Alimentelor (MADR/MMAP/ANSVSA) nr. 54/570/32/2023 pentru punerea în aplicare a normelor privind condiționalitatea în cadrul intervențiilor sub formă de plăți directe și al unor intervenții și măsuri pentru dezvoltare rurală începând cu anul 2023. În cazul în care se constată nerespectarea de către fermieri a normelor de condiționalitate, se vor aplica sancțiuni administrative în conformitate cu Sistemul de sancțiuni pentru nerespectarea normelor de condiționalitate aprobat prin ordin comun.
  -----