LEGE nr. 207 din 20 aprilie 2001pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activităţilor de transport, comercializare şi recuperare a ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 2 mai 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 271 din 7 decembrie 2000 privind regimul activităţilor de transport, comercializare şi recuperare a ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 15 decembrie 2000, cu următoarele modificări:1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Agenţii economici care desfăşoară activităţi de transport prin conducte al produselor prevăzute la art. 1 alin. (1), autorizaţi în condiţiile legii, sunt, de asemenea, autorizaţi sa transporte pe calea ferată sau cu mijloace auto, precum şi sa comercializeze ţiţei, gazolina, condensat sau etan lichid, în măsura în care aceste activităţi sunt accesorii operaţiunii de transport prin conducte."2. După articolul 3 se introduce articolul 3^1 cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - Sunt autorizaţi să efectueze operaţiuni de recuperare agenţii economici care desfăşoară activitatea de transport prin conducte al produselor prevăzute la art. 1 alin. (1), autorizaţi în condiţiile legii, pentru acumularile intamplatoare de ţiţei, gazolina, condensat sau etan lichid."3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Agenţii economici, persoane fizice sau juridice, alţii decât cei prevăzuţi la art. 2, 3 şi 3^1, care realizează venituri din recuperarea ţiţeiului, gazolinei, condensatului sau etanului lichid, îşi pot desfăşura activitatea numai în baza autorizaţiei de executare a operaţiunilor de recuperare, emisă de Ministerul Industriei şi Resurselor. (2) Condiţiile care trebuie îndeplinite pentru eliberarea autorizaţiei prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului industriei şi resurselor."4. Articolele 5 şi 6 se abroga.5. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Executarea fără autorizaţie a oricărei operaţiuni de recuperare a ţiţeiului, gazolinei, condensatului sau etanului lichid constituie contravenţie, dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât să fie considerată, potrivit legii penale, infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 200.000.000 lei."6. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Sancţiunea amenzii pentru săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 9-12 se aplică şi persoanelor juridice."7. Alineatul (3) al articolului 15 va avea următorul cuprins:"(3) Mijloacele care au servit la săvârşirea contravenţiei prevăzute la art. 12 se confisca şi se valorifica în condiţiile legii."8. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Fapta persoanei de a efectua săpături în zona de protecţie a conductelor de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului sau etanului lichid, în scopul sustragerii lor din conducta, constituie contravenţie, dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât sa constituie infracţiune, potrivit legii penale, şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 19 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU-------