ORDIN nr. 699 din 11 aprilie 2024privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2024 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 16 aprilie 2024    Având în vedere dispozițiile art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 80 alin. (2) și ale art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,în baza dispozițiilor art. 4 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor art. 5 și art. 9 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor emite următorul ordin:  +  Articolul ISituațiile financiare trimestriale și anuale, precum și raportările financiare lunare în anul 2024 se întocmesc de instituțiile publice cu respectarea prevederilor prezentului ordin și ale dispozițiilor legale cuprinse în următoarele ordine:1. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare - Forexebug, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 21 aprilie 2016, cu modificările și completările ulterioare;2. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.801/2020 pentru aprobarea componenței, a modelelor și a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situațiile financiare, a rapoartelor privind notele la situațiile financiare și alte rapoarte/anexe trimestriale și anuale generate din sistemul național de raportare - Forexebug, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 3 aprilie 2020, cu modificările și completările ulterioare;3. Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.287/2023 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2023 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 11 aprilie 2023;4. Ordinul ministrului finanțelor nr. 77/2024 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2023 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 17 ianuarie 2024;5. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 15 aprilie 2019, cu modificările și completările ulterioare;6. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 129/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 28 ianuarie 2019, cu modificările și completările ulterioare;7. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 640/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 9 mai 2017, cu modificările și completările ulterioare (anexa nr. 3 „Corelații între formularele de situații financiare trimestriale“);8. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 1 februarie 2018, cu modificările și completările ulterioare (anexa nr. 2 „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare trimestriale“).  +  Articolul II(1) Începând cu situațiile financiare ale trimestrului I 2024, raportul „Balanța de verificare“ generat din sistemul național de raportare - Forexebug este principalul instrument pe baza căruia se întocmesc:a) formularele din sfera situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și alte rapoarte generate din sistemul național de raportare - Forexebug;b) formularele de situații financiare întocmite pe suport hârtie și în formatul electronic generat de programul informatic pus la dispoziție de Ministerul Finanțelor.(2) În vederea întocmirii corecte a situațiilor financiare ale trimestrului I 2024 trebuie respectat principiul intangibilității, potrivit căruia bilanțul de deschidere pentru fiecare exercițiu financiar trebuie să corespundă cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent.(3) În situația constatării unor diferențe între soldurile finale la indicatorii „Active nete“ și „Capitaluri proprii“, raportați la 31 decembrie 2023 în formularul „Bilanț“ întocmit pe suport hârtie și în format electronic, și soldurile inițiale existente la 1 ianuarie 2024 în raportul „Bilanț“ generat din sistemul național de raportare - Forexebug, ordonatorii principali de credite întocmesc și transmit la Ministerul Finanțelor și unitățile subordonate o notă explicativă care să cuprindă natura și valoarea acestor diferențe, precum și cauzele care au condus la acestea.(4) Pentru diferențele constatate, ordonatorii de credite vor lua măsuri pentru corectarea acestora pe parcursul exercițiului financiar 2024, în funcție de realitatea economică.  +  Articolul IIIÎncepând cu situațiile financiare trimestriale aferente trimestrului I 2024 se suspendă întocmirea și depunerea/transmiterea la Ministerul Finanțelor și unitățile subordonate a următoarelor formulare care fac parte din situațiile financiare trimestriale, prevăzute la pct. 1.3 din anexa la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 15 aprilie 2019, cu modificările și completările ulterioare:1. formularul „Bilanț“ (anexa nr. 1 la situațiile financiare) și instrucțiunile de completare prevăzute la pct. 1.5.(1);2. formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (anexa nr. 2 la situațiile financiare) și instrucțiunile de completare prevăzute la pct. 1.5.(17);3. formularul „Disponibil din mijloace cu destinație specială“ (anexa nr. 14a la situațiile financiare) și instrucțiunile de completare prevăzute la pct. 1.5.(4).1;4. formularul „Disponibil din mijloace cu destinație specială“ (anexa nr. 14b la situațiile financiare) și instrucțiunile de completare prevăzute la pct. 1.5.(4).2;5. formularul „Situația sumelor evidențiate în conturi în afara bilanțului rezultate din operațiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat“ (anexa nr. 32 la situațiile financiare) și instrucțiunile de completare prevăzute la pct. 1.5.(13).  +  Articolul IVÎncepând cu situațiile financiare întocmite la finele exercițiului financiar 2024 se suspendă întocmirea și depunerea/transmiterea la Ministerul Finanțelor și unitățile subordonate a următoarelor formulare care fac parte din situațiile financiare anuale, prevăzute la pct. 1.5.(1) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 129/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 28 ianuarie 2019, cu modificările și completările ulterioare:1. formularul „Bilanț“ (anexa nr. 1 la situațiile financiare) și instrucțiunile de completare prevăzute la pct. 4.1.(1);2. formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (anexa nr. 2 la situațiile financiare) și instrucțiunile de completare prevăzute la pct. 4.1.(2), 4.1.(3), 4.1.(4);3. formularul „Disponibil din mijloace cu destinație specială“ (anexa nr. 14a la situațiile financiare) și instrucțiunile de completare prevăzute la pct. 4.14;4. formularul „Disponibil din mijloace cu destinație specială“ (anexa nr. 14b la situațiile financiare) și instrucțiunile de completare prevăzute la pct. 4.15;5. formularul „Situația sumelor evidențiate în conturi în afara bilanțului rezultate din operațiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat“ (anexa nr. 32 la situațiile financiare) și instrucțiunile de completare prevăzute la pct. 4.28;6. formularul „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (anexa nr. 34 la situațiile financiare) și instrucțiunile de completare prevăzute la pct. 4.29.  +  Articolul V(1) Informațiile aferente formularelor suspendate potrivit art. III și IV precum și cele din formularele suspendate potrivit Ordinului ministrului finanțelor nr. 1.287/2023 se preiau și se valorifică din următoarele rapoarte/note/anexe generate din sistemul național de raportare - Forexebug, prevăzute la art. 2 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.801/2020, cu modificările și completările ulterioare, care înlocuiesc formularele suspendate:1. „Bilanț“;2. „Contul de rezultat patrimonial“;3. anexa nr. 4 „Cont de execuție non-trezor“;4. anexa nr. 19 „Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare“;5. anexa nr. 27 „Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 și titlul 60)“;6. anexa nr. 28 „Situația plăților efectuate la titlul 61 «Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR» și la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabil㻓;7. anexa nr. 30 „Plăți restante și situația numărului de posturi“;8. Nota 31 „Acțiuni și alte participații, deținute de entitățile publice, în numele statului român, la societăți, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine“;9. Nota 31B „Acțiuni/Alte participații deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici“;10. anexa nr. 32 „Situația sumelor evidențiate în conturi în afara bilanțului rezultate din operațiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat“;11. Nota 33a „Venituri din impozite, taxe și contribuții“;12. Nota 33b „Venituri din vânzare de bunuri și servicii“;13. Nota 33c „Cheltuieli cu transferuri“;14. Nota 33d „Venituri și cheltuieli - transfer active fixe și stocuri între instituții publice“;15. „Situația modificărilor în structura activelor nete sau capitalurilor proprii“;16. Nota 35a „Active fixe corporale“;17. Nota 35c „Active fixe necorporale“;18. Nota 36 „Provizioane“;19. Nota 38 „Creanțe“;20. Nota 39 „Datorii“;21. Nota 37 „Situația stocurilor“.(2) În baza procedurii de funcționare a sistemului național de raportare - Forexebug, în funcție de necesități și de cerințele utilizatorilor, se pot genera și alte tipuri de rapoarte, inclusiv rapoartele centralizate pe județe pentru cele prevăzute la alin. (1).  +  Articolul VI(1) Formularele care fac parte din situațiile financiare trimestriale întocmite în anul 2024 prevăzute la punctul 1.3 din anexa la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.998/2019, cu modificările și completările ulterioare, includ anexele nr. 3, 4, 5, 6, 7, 7b, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17,18, 20a, 20b, 40a, 40b, 40c la situațiile financiare trimestriale.(2) Formularele prevăzute la alin. (1) întocmite de instituțiile publice în anul 2024 nu se mai transmit pe suport hârtie la Ministerul Finanțelor și la unitățile subordonate. Acestea se transmit în format electronic, generate de programul informatic pus la dispoziție de Ministerul Finanțelor și prin e-mail scanate, semnate de către persoanele cu atribuții în acest sens, însoțite de o adresă de înaintare.(3) Formularele care fac parte din situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2024 prevăzute la punctul 1.5.(1) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, includ anexele nr. 3, 4, 5, 6, 7, 7b, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20a, 20b, 22, 24, 25, 26, 40a, 40b, 40c la situațiile financiare anuale.(4) Formularele prevăzute la alin. (3) întocmite de instituțiile publice pentru anul 2024 se transmit la Ministerul Finanțelor și la unitățile subordonate, pe suport hârtie și în format electronic generat de programul informatic pus la dispoziție de Ministerul Finanțelor, semnate de către persoanele cu atribuții în acest sens, însoțite de o adresă de înaintare.(5) Adresele de e-mail la care/de la care se transmit documentele prevăzute la alin. (1) și (3) se stabilesc de comun acord între Ministerul Finanțelor sau unitățile subordonate, după caz, și instituțiile publice.(6) Răspunderea privind transmiterea la Ministerul Finanțelor sau la unitățile subordonate a situațiilor financiare trimestriale și anuale centralizate revine ordonatorilor principali de credite ai instituțiilor publice.(7) Documentele prevăzute la alin. (1) și (3) transmise la Ministerul Finanțelor și la unitățile subordonate se semnează fie olograf, fie cu semnătură electronică calificată.(8) Termenele de transmitere la Ministerul Finanțelor - Direcția generală de contabilitate publică a situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate sunt cele prevăzute de reglementările în vigoare.  +  Articolul VII(1) În baza rapoartelor lunare/trimestriale/anuale generate din sistemul național de raportare - Forexebug, ordonatorii de credite întocmesc raportul de analiză pe bază de bilanț care cuprinde notele explicative prevăzute la pct. 27.2 - 27.12 din cap. II din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.801/2020, cu modificările și completările ulterioare.(2) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor de șomaj și bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, instituțiile publice autonome transmit notele explicative centralizate scanate, prin e-mail, la Direcția generală de contabilitate publică din Ministerul Finanțelor, la termenele stabilite de reglementările contabile în vigoare, semnate de către persoanele cu atribuții în acest sens.(3) Notele explicative prevăzute la alin. (2) sunt însoțite de o adresă de înaintare, scanată și semnată de conducătorul instituției publice și conducătorul compartimentului financiar-contabil sau persoanele desemnate.(4) Unitățile administrativ-teritoriale transmit notele explicative centralizate scanate, prin e-mail, la unitățile subordonate ale Ministerului Finanțelor, la termenele stabilite de reglementările contabile în vigoare, semnate de către persoanele cu atribuții în acest sens.(5) Notele explicative prevăzute la alin. (4) sunt însoțite de o adresă de înaintare, scanată și semnată de conducătorul instituției publice.(6) Notele explicative centralizate pe total județ se transmit de unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor la Direcția generală de contabilitate publică din Ministerul Finanțelor.(7) În vederea întocmirii notelor explicative centralizate de instituțiile publice prevăzute la alin. (2) și (4), instituțiile publice din subordine transmit notele explicative la ordonatorul ierarhic superior.(8) Răspunderea privind transmiterea notelor explicative centralizate, întocmite potrivit cerințelor de la alin. (2) și (4), la Ministerul Finanțelor sau la unitățile subordonate revine ordonatorilor principali de credite ai instituțiilor publice.(9) Responsabilitatea efectuării verificărilor aparține ordonatorului de credite superior pentru instituțiile subordonate, respectiv Ministerului Finanțelor - Direcția generală de contabilitate publică și compartimentului cu atribuții de verificare din cadrul activităților de trezorerie și contabilitate publică județene și a municipiului București, pentru instituțiile care depun/transmit la acestea.(10) În acest scop, structurile prevăzute la alin. (9) pot solicita explicații suplimentare și efectuarea corecțiilor ori de câte ori consideră necesar.  +  Articolul VIII(1) Instituțiile publice au obligația păstrării și arhivării pe suport electronic și hârtie a setului de situații financiare trimestriale și anuale semnate de conducătorul instituției publice și conducătorul compartimentului financiar-contabil sau alte persoane delegate cu exercitarea acestor competențe, care se păstrează la sediul instituției publice pe durata prevăzută de legislația în vigoare.(2) Setul de situații financiare trimestriale și anuale întocmit la nivelul fiecărei instituții publice, precum și cele centralizate la nivelul Ministerului Finanțelor se constituie din:a) rapoartele generate de sistemul național de raportare - Forexebug prevăzute de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.801/2020, cu modificările și completările ulterioare;b) formularele prevăzute de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.998/2019, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor suspendate prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.287/2023 și prin prezentul ordin;c) formularele prevăzute de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor suspendate prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.287/2023 și prin prezentul ordin.  +  Articolul IXÎncepând cu situațiile financiare trimestriale și anuale aferente exercițiului financiar 2024 se suspendă întocmirea și depunerea/transmiterea la Ministerul Finanțelor și unitățile subordonate a notelor la situațiile financiare trimestriale și anuale prevăzute de:1. pct. 3 subpct. Note explicative din anexa la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 616/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componența și modul de completare a situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice în anul 2006, precum și modelele acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 din 8 iunie 2006;2. pct. 13 din anexa la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 10 aprilie 2009, cu modificările și completările ulterioare;3. pct. 4.9 și 4.10 din anexa la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 479/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 17 aprilie 2012;4. pct. 4.32 și 4.43 din anexa la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 71/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 29 ianuarie 2013, cu modificările ulterioare.  +  Articolul XÎncepând cu situațiile financiare întocmite pentru trimestrul I 2024 se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții din anexa nr. 3 „Corelații între formularele de situații financiare trimestriale“ la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 640/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 9 mai 2017, cu modificările și completările ulterioare:1. punctele și subpunctele: (1), (1).1, (1).2, (2), (2).1 și (2).2 ale titlului I „Corelații între formularele de situații financiare trimestriale pentru sectorul Administrația publică (S1311 + S1313 + S1314)“;2. punctele și subpunctele: (1), (1).1, (1).2, (1).2 lit. b), (2), (2).1, (2).1 lit. b), (2).2, (2).2 lit. b), (3), (3).1, (3).2, (4) și (4).1-(4).36 ale titlului II „Corelații între formularele de situații financiare trimestriale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“;3. punctele și subpunctele: (1), (1).1, (1).2, (2), (2).1, (2).2, (3), (3).1, (3).2, (4) și (4).1-(4).34 ale titlului III „Corelații între formularele de situații financiare trimestriale la subsectorul Administrația locală (S1313)“;4. punctele și subpunctele: (1), (1).1, (1).2, (2), (2).1, (2).2, (3), (3).1, (3).2, (4) și (4).1-(4).34 ale titlului IV „Corelații între formularele de situații financiare trimestriale din subsectorul Asigurări sociale (S1314)“.  +  Articolul XIÎncepând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2024 se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții din anexa nr. 2 „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale“ la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 1 februarie 2018, cu modificările și completările ulterioare:1. punctele și subpunctele: (1), (1).1-(1).4, (2), (2).1 și (2).2 ale titlului I „Corelații între formularele de situații financiare anuale pentru Administrația publică (S1311 + S1313 + S1314)“;2. punctele și subpunctele: (1), (1).1, (1).2, (1).2 lit. b), (1).3, (1).4, (1).4 lit. b), (2), (2).1, (2).1 lit. b), (2).2, (2).2 lit. b), (2).3, (3), (3).1, (3).2, (3).2 lit. a), (4), (4).1-(4).12, (7) și (7).1-(7).36 ale titlului II „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“;3. punctele și subpunctele: (1), (1).1-(1).4, (2), (2).1-(2).3, (3), (3).1, (3).2, (4), (4).1-(4).34, (8), (8).1-(8).12 ale titlului III „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale la subsectorul Administrația locală (S1313)“;4. punctele și subpunctele: (1), (1).1-(1).4, (2), (2).1, (2).2, (3), (3).1, (3).2, (4), (4).1-4.(34), (7), (7).1-(7).12 ale titlului IV „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale din subsectorul Asigurări sociale (S1314)“.  +  Articolul XIIPrecizările privind dezvoltarea conturilor sintetice în conturi analitice în scop de raportare a Balanței de verificare la Ministerul Finanțelor, prevăzute la cap. III pct. 10 lit. b), pct. b.5) și b.6) din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, cu completările ulterioare, rămân valabile în continuare. Completarea informațiilor se va stabili prin ordin al ministrului finanțelor.  +  Articolul XIIILa data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte dispoziții contrare se abrogă.  +  Articolul XIVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul finanțelor,
    Marcel-Ioan Boloș
    București, 11 aprilie 2024.Nr. 699.-------