DECRET nr. 70 din 4 iunie 1975privind unele măsuri referitoare la organizarea şi sistematizarea zonelor şi platformelor industriale, precum şi la proiectarea şi realizarea obiectivelor de investiţii*)
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 53 din 4 iunie 1975    ----------- Notă *) Acest decret a devenit Legea nr. 29/1975. EXPUNERE DE MOTIVEDocumentele de partid şi de stat au stabilit sarcini concrete cu privire la sistematizarea teritoriului, a judeţelor, oraşelor şi comunelor a zonelor şi platformelor industriale, în scopul apărării şi bunei gospodariri a fondului funciar, prin restrîngerea la strictul necesar a terenurilor alocate obiectivelor de investiţii, prin utilizarea cu prioritate a terenurilor degradate sau improprii agriculturii, precum şi prin simplificarea, rationalizarea şi gruparea reţelelor tehnice-edilitare, de telecomunicaţii şi de transport.Pentru aducerea la îndeplinire a acestor sarcini, a apărut necesar să se stabilească unele măsuri referitoare la proiectarea şi executarea obiectivelor de investiţii în zone şi pe platforme industriale, care să asigure folosirea completa şi cu eficienta sporită a tuturor terenurilor, stricta respectare a reglementărilor referitoare la sistematizarea teritoriului judeţelor, oraşelor şi comunelor. În acest scop a fost emis alăturatul decret al Consiliului de Stat. Decretul prevede obligaţia ministerelor şi a altor organe de a asigura: gruparea şi comasarea obiectelor de investiţii în cadrul zonelor şi platformelor industriale; adoptarea de fluxuri tehnologice care să permită desfăşurarea procesului de producţie pe verticala şi în hale monobloc; proiectarea într-o conceptie unitară a obiectelor şi instalaţiilor care deservesc producţia în vederea folosirii lor în comun de către toţi beneficiarii din aceeaşi zona sau platforma industriala; concentrarea şi comasarea depozitelor, magaziilor, laboratoarelor, spaţiilor administrative şi dotărilor social-culturale, în obiecte unice care să deserveasca întreaga zona sau platforma industriala; dimensionarea utilităţilor în stricta concordanta cu necesităţile întregii zone sau platforme industriale. Pentru a preveni risipa de teren, se prevede executarea printr-un singur antreprenor general a tuturor obiectelor din zona sau platforma industriala, pe baza unui proiect de organizare coordonator, care va urmări realizarea de baze de producţie, depozite şi dotări social-culturale folosibile în comun.Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Schiţele de sistematizare a municipiilor, oraşelor şi comunelor vor prevedea, de regula, o singura zona sau platforma industriala pe localitate. La elaborarea detaliilor de sistematizare a acestora se va asigura, în mod obligatoriu, restrîngerea la strictul necesar şi utilizarea cu eficienta maxima a suprafeţelor de teren afectate obiectivelor industriale, prin comasarea unor funcţiuni şi obiecte, simplificarea, rationalizarea şi gruparea reţelelor de utilităţi şi a celor de comunicaţii şi transport, prin realizarea clădirilor auxiliare de producţie şi a celor social-administrative ce pot fi utilizate în comun, ca obiecte unice pentru întreaga zona sau platforma industriala. La proiectarea investiţiilor şi amplasarea obiectivelor în cadrul zonelor sau platformelor industriale este obligatorie încadrarea în prevederile schitelor de sistematizare a localităţilor şi detaliilor de sistematizare a zonelor sau platformelor industriale, aprobate.  +  Articolul 2Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, centralele industriale şi întreprinderile vor asigura folosirea completa şi cu eficienta sporită a terenurilor la proiectarea şi realizarea obiectivelor de investiţii, precum şi respectarea stricta a reglementărilor privind sistematizarea localităţilor, zonelor şi platformelor industriale. În îndeplinirea acestor sarcini, organele şi unităţile economice menţionate răspund, în principal, pentru: a) gruparea în întreprinderi unice a obiectivelor subordonate aceluiaşi minister şi concentrarea în zone sau pe platforme a obiectivelor industriale din aceeaşi ramura sau din ramuri înrudite, reducerea la minimum a distantelor dintre cartierele de locuit şi zonele sau platformele industriale, apărarea şi buna gospodărire a fondului funciar prin amplasarea acestora cu prioritate pe terenuri degradate, improprii producţiei agricole; b) adoptarea detaliilor de sistematizare a zonelor sau platformelor industriale şi a planurilor generale ale obiectivelor de investiţii, în variantele care solicită cea mai mica suprafaţa de teren, cele mai rationale reţele de utilităţi şi cele mai reduse costuri de investiţii. Desfăşurarea pe verticala - ori de cîte ori este posibil - a fluxurilor şi proceselor de producţie, amplasarea în comun, în aceleaşi clădiri, a unor obiective, fabrici şi capacităţi de producţie, auxiliare şi de deservire, din aceeaşi ramura sau din ramuri diferite, şi adoptarea soluţiilor constructive cu hale comasate, monobloc; c) asigurarea energiei electrice, aburului şi apei calde - atît pentru obiectivele industriale din zona, cît şi pentru cartierele de locuit invecinate - printr-o singura centrala termica sau termoelectrica, cu staţii de transformare aferente şi gestiune unica; d) prevederea, în comun, a unor surse unice pentru alimentarea cu apa industriala şi potabilă a obiectivelor amplasate în zona sau platforma industriala şi a cartierelor de locuit invecinate; e) conceptia de ansamblu a zonelor industriale şi a planurilor generale ale obiectivelor, care trebuie să asigure gruparea şi optimizarea reţelelor de utilităţi tehnico-edilitare şi energetice, pe baza unor scheme simple, cu trasee scurte, amplasate la distanţe minime faţă de clădirile de producţie, executarea lor, după caz, în tunele sau canale unice, precum şi asigurarea în comun a utilităţilor necesare obiectivelor industriale din zona şi ale localităţii; f) epurarea apelor reziduale printr-o statie unica de epurare pe întreaga zona sau platforma industriala, cu excepţia cazurilor cînd cerinţe de ordin tehnic impun realizarea mai multor staţii de epurare; g) racordarea căilor ferate care deservesc zonele sau platformele industriale la staţiile de cale ferată existente; se admite crearea de noi staţii tehnice numai în cazurile cînd staţiile existente nu pot prelua traficul din zona şi nu pot fi dezvoltate, iar prevederea liniilor de garaj, numai pentru obiectivele industriale la care volumul de transport justifica o astfel de soluţie; h) proiectarea reţelei de drumuri pentru transportul uzinal şi a statiilor de transport în comun, pentru asigurarea nevoilor de circulaţie şi transport ale tuturor obiectivelor industriale din zona; crearea legăturii dintre zona industriala şi soseaua principala, de regula, cu un singur drum de racord; i) dimensionarea secţiilor de producţie auxiliare - ateliere mecanice, forje, scularii, matriţerii, remize şi ateliere de reparaţii, centrale de oxigen, aer comprimat şi instrumental şi alte instalaţii asemănătoare -, a clădirilor şi instalaţiilor privind paza contra incendiilor, în cadrul unor obiecte unice, care să satisfacă nevoile tuturor obiectivelor industriale din zona; amplasarea acestora astfel încît să se asigure cele mai scurte distanţe faţă de obiectivele pe care le deservesc şi administrarea lor de către întreprinderea care deţine ponderea în utilizarea capacităţilor respective; j) stabilirea necesarului de dotări social-culturale - dispensar, cantina-restaurant, club, baza sportiva şi alte dotări - şi amplasarea comasata a acestora în obiective unice, care să satisfacă nevoile tuturor obiectivelor industriale din zona; gruparea laboratoarelor, spaţiilor de proiectare şi a celor administrative, necesare tuturor obiectivelor industriale amplasate în zona, de regula, în clădiri unice, etajate.  +  Articolul 3Execuţia lucrărilor de construcţii-montaj pentru toate obiectivele amplasate în zona sau pe platforma industriala se asigura de către o singura organizaţie de construcţii-montaj, cu funcţia de antreprenor general, care lucrează pe baza unui proiect de organizare coordonator. Prin proiectul de organizare coordonator se vor stabili: o baza unica de producţie pe întreaga zona sau platforma, o baza unica de utilaje şi mijloace de transport, depozite şi anexe social-administrative unice, care să fie utilizate în comun atît de antreprenorul general, cît şi de organizaţiile specializate ce lucrează în subantrepriză acestuia.  +  Articolul 4Faza de producţie realizată conform prevederilor proiectului de organizare coordonator va fi astfel concepută şi dimensionata încît sa ocupe suprafeţe minime de teren, degradate sau improprii producţiei agricole, să fie amplasata în apropierea obiectivelor industriale din zona, să poată fi utilizata pe întreaga durata de execuţie a acestora şi să asigure o eficienta sporită a fondurilor de organizare, prin utilizarea temporară a unor obiecte de baza ale investiţiilor, care să preia virfurile de activitate în organizarea de şantier.  +  Articolul 5Consiliile de conducere ale ministerelor şi celorlalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti răspund pentru stabilirea distantelor strict necesare la toate obiectivele din planul lor de investiţii, între hale şi clădiri de producţie, instalaţii, depozite şi cai de comunicaţii, restrîngerea la minimum a suprafeţelor de teren alocate acestora şi asigurarea unei securitati depline a obiectivelor de investiţii împotriva incendiilor. Aceleaşi raspunderi revin antreprenorilor generali pentru lucrările privind organizarea de şantier.  +  Articolul 6Nerespectarea prevederilor prezentului decret atrage, potrivit legii, răspunderea disciplinară, administrativă, materială, civilă sau penală, după caz.  +  Articolul 7Pe data prezentului decret se abroga prevederile referitoare la distanţele dintre clădiri, depozite şi cai de comunicaţii, precum şi la amplasarea acestora, cuprinse în Normativul pentru proiectarea şi executarea construcţiilor din punct de vedere al prevenirii incendiilor, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 90/1961, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte prevederi contrare. ----------