LEGE nr. 216 din 26 aprilie 2001a bugetului de stat pe anul 2001
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 26 aprilie 2001    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Obiectul prezentei legi îl constituie stabilirea volumului veniturilor şi a structurii acestora, pe surse, şi al cheltuielilor, pe destinaţii, pentru bugetul de stat şi bugetele fondurilor speciale pentru anul 2001, regimul acestora, precum şi responsabilităţile instituţiilor publice implicate în procesul de execuţie a acestor bugete.  +  Articolul 2Bugetul de stat autorizează fluxurile financiare publice de formare a veniturilor şi de repartizare a acestora pe destinaţii şi ordonatori principali de credite, în conformitate cu obiectivele de dezvoltare economico-socială a ţării şi ale politicii financiare specifice anului 2001.  +  Articolul 3 (1) Estimarea veniturilor bugetare pentru anul 2001 a fost realizată pe baza proiecţiei indicatorilor macroeconomici. (2) Sinteza bugetului de stat pe anul 2001, detaliată, la venituri, pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, titluri şi articole, precum şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1. (3) Sinteza cheltuielilor bugetului de stat pe anul 2001, cu detalierea pe articole de cheltuieli şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2, iar bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevăzute în anexa nr. 3*). (4) Bugetul de stat pe anul 2001 se stabileşte la venituri în sumă de 153.092,4 miliarde lei, iar la cheltuieli, în sumă de 194.398,2 miliarde lei, cu un deficit de 41.305,8 miliarde lei. (5) Bugetele fondurilor speciale sunt prevăzute în anexele nr. 10-13.---------- Notă *) Anexa nr. 3 se publică ulterior.  +  Capitolul II Structura şi regimul veniturilor bugetare  +  Articolul 4Constituirea resurselor financiare publice se face pe seama impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi veniturilor nefiscale, prelevate de la persoanele juridice şi fizice.  +  Articolul 5Încasarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a celorlalte venituri ale bugetului de stat, ale bugetelor locale şi ale bugetelor fondurilor speciale pe anul 2001, de orice natură şi provenienţa, se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum şi potrivit dispoziţiilor prezentei legi.  +  Articolul 6 (1) Impozitele, taxele şi celelalte venituri, precum şi actele normative care le reglementează, în baza cărora se fac încasări în anul 2001 la bugetul de stat, la bugetele locale şi la bugetele fondurilor speciale, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 4. (2) Controlul fiscal pentru stabilirea, urmărirea şi încasarea debitelor pe anii precedenţi, în limita perioadei de prescripţie, se efectuează, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare, la data operaţiunilor supuse controlului.  +  Articolul 7Impozitele care se cuprind la capitolul "Impozitul pe venit", restante la data de 31 decembrie 1999 şi neîncasate până la data de 31 decembrie 2000, se încasează şi se înregistrează în anul 2001 la aceleaşi bugete şi subdiviziuni la care au fost datorate.  +  Articolul 8Veniturile bugetului de stat pe anul 2001 sunt în sumă de 153.092,4 miliarde lei şi se prezintă astfel:                                              - miliarde lei -                                              ----------------    VENITURI - TOTAL 153.092,4    din care:     Venituri curente 151.740,4       din acestea:        a) venituri fiscale: 144.668,9        - impozite directe 44.294,0          din care:          - impozitul pe profit 25.367,0          - impozitul pe venit 32.130,0          - cote şi sume defalcate            din impozitul pe venit            (se scad) -26.284,0        - impozite indirecte 100.374,9           din care:          - taxa pe valoarea adăugată 49.856,2          - taxa pe valoarea adăugată            încasată 71.517,0          - sume defalcate din taxa            pe valoarea adăugată            (se scad) -21.660,8        - accize 31.562,0        - taxe vamale 10.409,0    b) venituri nefiscale 7.071,5    Venituri din capital 146,0    Donaţii şi sponsorizări 20,0    Încasări din rambursarea împrumuturilor 1.186,0  +  Capitolul III Regimul şi destinaţiile cheltuielilor prevăzute în bugetul de stat  +  Articolul 9Cheltuielile prevăzute în bugetul de stat pe anul 2001 reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite, iar modificarea lor se va face în condiţiile legii. Angajarea, contractarea de lucrări, bunuri şi servicii, precum şi efectuarea de cheltuieli de către ordonatorii de credite se fac numai cu respectarea prevederilor legale şi în limita creditelor bugetare aprobate.  +  Articolul 10În structură economică cheltuielile bugetului de stat pe anul 2001 în sumă de 194.398,2 miliarde lei se prezintă astfel:                                                   - miliarde lei -                                                   ----------------    CHELTUIELI - TOTAL 194.398,2    din care:    1. Cheltuieli curente 166.832,1       din acestea:       a) cheltuieli de personal 28.494,8       b) cheltuieli materiale şi servicii 17.707,5       c) subvenţii 8.930,1       d) prime acordate producătorilor agricoli 701,0       e) transferuri 58.473,3       f) dobânzi aferente datoriei publice          şi alte cheltuieli 50.617,1       g) rezerve 1.908,3    2. Cheltuieli de capital 11.430,5    3. Împrumuturi acordate 262,5    4. Rambursări de credite, plăţi de dobânzi       şi comisioane la credite 15.873,1       din acestea:       a) rambursări de credite externe 10.632,2       b) plăţi de dobânzi şi comisioane       la credite externe 5.240,9  +  Articolul 11 (1) Ordonatorii principali de credite vor stabili numărul de posturi, salariile de bază, indemnizaţiile de conducere şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare prevăzute de lege, cu încadrarea în cheltuielile de personal şi în numărul maxim de posturi aprobate pentru anul 2001, potrivit anexei nr. 3. (2) În cheltuielile de personal pe anul 2001 sunt incluse şi sumele necesare în vederea acordării premiului anual pentru activitatea anului 2000 la ordonatorii de credite care nu au achitat integral aceste drepturi în anul 2000. (3) În limita cheltuielilor de personal şi a numărului maxim de posturi ordonatorii principali de credite vor aproba, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, statele de funcţii, numai cu avizul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale. Un exemplar al statelor de funcţii ale ordonatorilor principali de credite şi statele de personal centralizate, pentru instituţiile din subordinea acestora, se vor depune la Ministerul Finanţelor Publice în termen de 15 zile de la aprobarea acestora. Aceste prevederi nu se aplica în cazul ordonatorilor principali de credite de la Camera Deputaţilor, Senat şi Administraţia prezidenţială.  +  Articolul 12Cheltuielile pentru deplasări, detaşări, transferări, prevăzute în bugetul de stat pe anul 2001, nu pot fi majorate prin virări de credite bugetare de la alte articole de cheltuieli, cu excepţia virărilor de la un alineat la altul, în limita sumelor totale prevăzute cu aceasta destinaţie, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.  +  Articolul 13 (1) Începând cu luna în care prezenta lege se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, valoarea de referinţă universală care se utilizează în vederea determinării valorii de referinţă sectorială şi, respectiv, a indemnizaţiilor şi a salariilor de bază, după caz, pentru personalul salarizat potrivit anexelor nr. II/1 cap. I, II/2 şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, cu modificările ulterioare, este de 2.444.000 lei, iar indicatorul de prioritate intersectorială prevăzut la nr. crt. 1, 2 şi 3 din anexa nr. I la legea sus-menţionată se stabileşte la 0,62. (2) Valoarea de referinţă universală prevăzută la alin. (1) se utilizează numai la stabilirea drepturilor salariale pentru personalul care ocupă funcţii salarizate potrivit anexelor menţionate la alin. (1). (3) Prevederile din unele acte normative referitoare la stabilirea indemnizaţiilor sau a salariilor de bază, după caz, pentru alte categorii de personal pe baza valorii de referinţă sectorială, prevăzută de lege pentru funcţiile de demnitate publică alese sau numite, potrivit alin. (1), nu se aplică în anul 2001.  +  Articolul 14În vederea monitorizării cheltuielilor de personal prevăzute în bugetul de stat şi în bugetele fondurilor speciale, anexe la prezenta lege, ordonatorii principali de credite bugetare au următoarele obligaţii: a) în termen de 20 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, vor prezenta Ministerului Finanţelor Publice situaţia privind repartizarea pe fiecare lună a cheltuielilor de personal aprobate, având în vedere asigurarea condiţiilor de desfăşurare a activităţii potrivit atribuţiilor stricte ale acestora până la sfârşitul anului; b) lunar vor raporta plăţile de casă aferente cheltuielilor de personal, la datele şi în structura stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice, care va fi emis în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I; c) vor asigura că drepturile stabilite şi plăţile de casă aferente cheltuielilor de personal, cumulate de la începutul anului, să nu depăşească sumele repartizate potrivit lit. a) pentru perioada respectivă.  +  Articolul 15Veniturile proprii, alocaţiile de la bugetul de stat şi cheltuielile ce se suportă din acestea, veniturile şi cheltuielile gestionate în regim extrabugetar, precum şi intrările de credite externe sunt prevăzute în anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite.  +  Articolul 16 (1) Cheltuielile pentru autorităţile publice, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2001, se stabilesc în sumă de 11.922,1 miliarde lei, din care: 7.244,2 miliarde lei cheltuieli de personal, 2.256,1 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 29,6 miliarde lei alocaţii de la buget pentru instituţii publice, 637,1 miliarde lei transferuri, 1.243,8 miliarde lei cheltuieli de capital, 511,3 miliarde lei rambursări de credite şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora. (2) Cheltuielile pentru autorităţile publice sunt în sumă de 994,5 miliarde lei pentru Camera Deputaţilor, 447,9 miliarde lei pentru Senat, 92,1 miliarde lei pentru Administraţia prezidentială, 44,0 miliarde lei pentru Curtea Constituţională, 426,7 miliarde lei pentru Curtea de Conturi, 3.993,1 miliarde lei pentru autoritatea judecătorească, 28,2 miliarde lei pentru Consiliul Legislativ, 16,1 miliarde lei pentru Avocatul Poporului, 83,4 miliarde lei pentru Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, 25,0 miliarde lei pentru Consiliul Concurenţei, 5.771,1 miliarde lei pentru administraţia publică centrală, din care: 225,8 miliarde lei pentru Secretariatul General al Guvernului şi 5.545,3 miliarde lei pentru ministere şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate. (3) Administraţia prezidentială poate să deconteze, în limitele prevăzute de dispoziţiile legale, cheltuielile de transport, cazare şi alte cheltuieli pentru membrii delegaţiilor oficiale, reprezentanţii unor instituţii şi reprezentanţii mass-media, care nu sunt salariaţii Administraţiei prezidenţiale şi care îl însoţesc pe Preşedintele României în vizitele pe care le efectuează în străinătate, de la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii", articolul "Alte cheltuieli". Cheltuielile aferente deplasărilor efectuate de personalul Administraţiei prezidenţiale se suportă de la acelaşi articol de cheltuieli. Administraţia prezidentială poate solicita instituţiilor reprezentate în delegaţiile oficiale conduse de Preşedintele României, care se deplasează în străinătate, decontarea cheltuielilor de transport ce le revin din costul total al prestaţiilor realizate cu aeronavele speciale avute la dispoziţie. (4) Cheltuielile de întreţinere şi reparaţii ale bunurilor din patrimoniul administrat de Camera Deputaţilor, repartizate în scopul exercitării mandatului de către deputaţi în circumscripţiile electorale, sunt cuprinse în bugetul Camerei Deputaţilor la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii". (5) Cheltuielile pentru exploatarea şi întreţinerea Clubului Parlamentarilor Români şi a cabinetului medical din cadrul Camerei Deputaţilor se suportă din bugetul acesteia. Cheltuielile pentru exploatarea şi întreţinerea cabinetului medical din cadrul Senatului se suportă din bugetul acestuia. (6) Veniturile realizate de Camera Deputaţilor, respectiv de Senat, vor fi reţinute integral de către acestea pentru acoperirea unor cheltuieli curente şi de capital aferente acţiunilor şi activităţilor extrabugetare, organizate cu aprobarea Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, respectiv al Senatului. Administrarea, contabilizarea şi raportarea veniturilor şi cheltuielilor respective se vor realiza în regim extrabugetar, iar disponibilităţile de la sfârşitul anului se vor reporta în anul următor, pentru a fi cheltuite cu aceleaşi destinaţii. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, respectiv al Senatului poate aproba utilizarea încasărilor în lei sau în valută şi pentru alte destinaţii, în condiţiile legii. (7) La determinarea nivelului cheltuielilor materiale şi servicii şi al cheltuielilor de capital din bugetul Ministerului Justiţiei au fost avute în vedere şi sumele rămase neutilizate din anii precedenţi, realizate, potrivit Legii nr. 146/1997, din taxele judiciare de timbru.  +  Articolul 17 (1) Cheltuielile pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2001, se stabilesc în sumă de 36.915,4 miliarde lei, din care: 16.420,7 miliarde lei cheltuieli de personal, 9.212,6 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 2.142,2 miliarde lei alocaţii de la buget pentru instituţii publice, 1.146,2 miliarde lei transferuri, 1.117,5 miliarde lei cheltuieli de capital, 6.876,2 miliarde lei rambursări de credite şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora. (2) Cheltuielile pentru apărare naţională se stabilesc în sumă de 17.748,8 miliarde lei, în care se cuprind şi cheltuielile privind asigurarea interoperabilităţii în cadrul acţiunilor de integrare euroatlantică, pentru participarea la operaţiuni de menţinere a păcii în curs de desfăşurare, pentru participarea armatei române în cadrul Programului "Parteneriat pentru Pace", pentru constituirea forţei de reactie rapida, precum şi pentru alte acţiuni, aprobate în condiţiile legii. (3) Cheltuielile pentru ordine publică şi siguranţă naţională se stabilesc în sumă de 19.166,6 miliarde lei. (4) Cheltuielile pentru pregătirea personalului în instituţiile militare de învăţământ se suportă de către ordonatorii principali de credite care au în subordine astfel de unităţi de învăţământ, indiferent de instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională din care face parte personalul militar şcolarizat.  +  Articolul 18 (1) Cheltuielile social-culturale, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2001, se stabilesc în sumă de 43.934,5 miliarde lei, din care: 2.878,0 miliarde lei cheltuieli de personal, 4.283,5 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 1.720,0 miliarde lei alocaţii de la buget pentru instituţii publice, 29.646,3 miliarde lei transferuri, 2.505,5 miliarde lei cheltuieli de capital, 2.901,2 miliarde lei rambursări de credite şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora. (2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de cheltuieli sunt în sumă de 10.098,0 miliarde lei pentru învăţământ, 7.042,4 miliarde lei pentru sănătate, 3.296,6 miliarde lei pentru cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret şi 23.497,5 miliarde lei pentru asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii. (3) În bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, la cap. 57.01 "Învăţământ", titlul "Cheltuieli materiale şi servicii" este cuprinsă şi suma de 200,0 miliarde lei reprezentând contravaloarea ajutoarelor ce se acordă, cu ocazia începerii anului şcolar, unor categorii de elevi care provin din familii cu venituri reduse. (4) În bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, la cap. 57.01 "Învăţământ", titlul "Cheltuieli de capital" sunt cuprinse şi fonduri pentru achiziţionarea de mijloace auto pentru transportul elevilor şi pentru dotarea cu calculatoare a instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat. Bunurile astfel achiziţionate vor fi transferate unităţilor beneficiare. (5) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării se suportă şi bursele studenţilor din Republica Moldova, acordate potrivit dispoziţiilor legale. (6) Guvernul poate garanta credite externe, în limita a 150,0 milioane dolari S.U.A., contractate de către instituţiile de învăţământ superior de stat pe baza de proiecte, în condiţiile legii. (7) În bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale sunt cuprinse şi fonduri pentru plata contribuţiilor care revin statului român în baza acordurilor încheiate cu alte state pe linia acordării de asistenţă medicală. (8) Din transferurile pentru susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap, prevăzute în bugetul Ministerului Sănătăţii şi Familiei, se asigură şi sumele necesare în vederea aplicării prevederilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 72/1999 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, aprobată prin Legea nr. 55/2000. (9) Transferurile prevăzute în bugetul Ministerului Informaţiilor Publice se utilizează pe destinaţiile prevăzute în anexa nr. 3/33. (10) Sumele de la bugetul de stat destinate Comitetului Olimpic Român sunt prevăzute în anexa la bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului. (11) Suma de 17,6 miliarde lei, prevăzută în bugetul Ministerului Afacerilor Externe la capitolul "Cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret", se alocă pentru finanţarea activităţii Fundaţiei Culturale Române. (12) Din bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, de la cap. 60.01 "Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii", titlul "Cheltuieli materiale şi servicii" se finanţează cheltuielile aferente gratuităţilor şi reducerilor la transportul pe calea ferată, metrou, auto şi naval de care beneficiază, în condiţiile legii, persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern. (13) Taxele poştale percepute de Compania Naţională "Poşta Română" - S.A. pentru prestaţiile privind plata la domiciliul beneficiarilor a drepturilor de pensii, în anul 2001, nu pot depăşi 1,35% din valoarea sumelor plătite.  +  Articolul 19 (1) Cheltuielile pentru servicii şi dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2001, se stabilesc în sumă de 4.674,3 miliarde lei, din care: 206,3 miliarde lei cheltuieli de personal, 49,6 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 1.589,6 miliarde lei transferuri, 1.940,4 miliarde lei cheltuieli de capital şi 888,4 miliarde lei rambursări de credite şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora. (2) Cheltuielile pentru servicii şi dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape, pe capitole de cheltuieli, sunt în sumă de 3.174,5 miliarde lei pentru servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe şi de 1.499,8 miliarde lei pentru mediu şi ape.  +  Articolul 20 (1) Cheltuielile din bugetul de stat pentru acţiuni economice se stabilesc în sumă de 36.875,6 miliarde lei, din care: 988,1 miliarde lei cheltuieli de personal, 1.020,6 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 4.955,9 miliarde lei subvenţii, 701,0 miliarde lei prime, 20.552,9 miliarde lei transferuri, 4.033,5 miliarde lei cheltuieli de capital, 4.623,6 miliarde lei rambursări de credite şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora. (2) Cheltuielile pentru acţiuni economice, pe capitole de cheltuieli, sunt în sumă de 6.084,1 miliarde lei pentru industrie, 9.718,0 miliarde lei pentru agricultura şi silvicultura, 15.554,7 miliarde lei pentru transporturi şi comunicaţii şi 5.518,8 miliarde lei pentru alte acţiuni economice. (3) Din bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, de la cap. 68.01 "Transporturi şi comunicaţii", titlul "Transferuri" se finanţează şi cheltuielile aferente facilităţilor acordate elevilor şi studenţilor pentru transportul pe calea ferată şi cu metroul, inclusiv obligaţiile neachitate la data de 31 decembrie 2000. (4) Gestionarea Fondului de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit anexelor nr. 1 şi 2 la Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, se va face în condiţiile prevederilor legale şi se va utiliza pe baza normelor metodologice elaborate de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor. (5) Cheltuielile destinate stimulării producţiei de export şi a exportului se stabilesc în sumă de 800,0 miliarde lei, din care: a) 400,0 miliarde lei pentru stabilizarea ratei dobânzii la creditele pe termen scurt, mediu şi lung, acordate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. şi de bănci pentru producţia de export şi pentru exportul de maşini, utilaje, instalaţii complexe şi executarea de obiective în străinătate, precum şi pentru alte exporturi creditate pe termen scurt, efectuate în anii 2000 şi 2001, potrivit prevederilor art. 9 lit. c) şi ale art. 10 lit. b) din Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. şi instrumentele specifice de sustinere a comerţului exterior; b) 350,0 miliarde lei pentru stimularea realizării de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, destinate exportului în condiţiile prevederilor art. 5 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/1995 privind unele măsuri pentru stimularea realizării de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, destinate exportului, aprobată prin Legea nr. 70/1995, şi în conformitate cu prevederile art. 9 lit. a), b) şi c) şi ale art. 10 lit. b) din Legea nr. 96/2000, din care: 250,0 miliarde lei pentru acordarea de bonificatii de dobânda, 50,0 miliarde lei fondul pentru garanţii de export şi 50,0 miliarde lei fondul pentru asigurarea şi reasigurarea creditelor de export pe termen scurt, mediu şi lung, a garanţiilor de export şi a investiţiilor române în străinătate; c) 50,0 miliarde lei fondul pentru asigurarea şi reasigurarea creditelor obţinute în vederea realizării de bunuri şi servicii destinate exportului pentru exportul de mărfuri generale, altele decât cele prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 14/1995, potrivit prevederilor art. 9 lit. d) din Legea nr. 96/2000. (6) În bugetul Ministerului pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperatie sunt cuprinse şi sume pentru constituirea capitalului social al Fondului naţional de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, potrivit legii.  +  Articolul 21 (1) Cheltuielile pentru alte acţiuni, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2001, se stabilesc în sumă de 4.288,3 miliarde lei, din care: 757,4 miliarde lei cheltuieli de personal, 885,1 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 82,4 miliarde lei subvenţii, 1.901,1 miliarde lei transferuri, 589,8 miliarde lei cheltuieli de capital şi 72,5 miliarde lei plăţi de dobânzi şi comisioane aferente creditelor externe. (2) Cheltuielile pentru alte acţiuni, pe capitole de cheltuieli, sunt în sumă de 2.680,9 miliarde lei pentru cercetare ştiinţifică şi de 1.607,4 miliarde lei pentru alte acţiuni. (3) Ministerul Educaţiei şi Cercetării este autorizat, conform art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finanţarea, în sistem descentralizat, în domeniul ştiinţei, tehnologiei şi inovarii, ca, în afară sumelor prevăzute pentrul anul 2001, să angajeze pentru anii 2002-2004 sume de până la 800,0 miliarde lei anual, în vederea finanţării multianuale a programelor de cercetaredezvoltare şi stimulare a inovarii, cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare. (4) În anul 2001 Academia Română poate utiliza, în vederea finanţării unor cheltuieli de personal, veniturile extrabugetare realizate în condiţiile Legii nr. 70/1992 pentru acordarea dreptului unităţilor de cercetare ştiinţifică ale Academiei Române de a folosi veniturile suplimentare obţinute din contracte. (5) Din bugetul Academiei Române de la cap. 71.01 "Cercetare ştiinţifică" se finanţează şi cheltuielile aferente transportului intern pe calea ferată pentru membrii Academiei Române, potrivit regulamentului aprobat de Prezidiul Academiei Române.  +  Articolul 22La partea de cheltuieli a bugetului de stat se stabilesc şi se utilizează, pe bază de hotărâri ale Guvernului: a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, în sumă de 1.141,9 miliarde lei, care se foloseşte pentru finanţarea unor acţiuni şi sarcini intervenite în cursul anului în bugetul de stat şi în bugetele locale, cu menţinerea echilibrului bugetar. Alocarea de sume din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, pentru bugetele locale, se face prin majorarea sumelor defalcate sau a transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe, după caz; b) Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, în sumă de 650,0 miliarde lei, se utilizează pentru lucrări operative de înlăturare a efectelor unor calamităţi naturale şi pentru acordarea de sprijin financiar familiilor sinistrate. Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului poate fi majorat de Guvern din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, în funcţie de necesităţile privind asigurarea sumelor pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale; c) Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova, în sumă de 116,4 miliarde lei, din care: 57,5 miliarde lei pentru proiecte economice şi culturale dintre România şi Republica Moldova, inclusiv 2,25 miliarde lei pentru publicarea revistelor: "Literatură şi artă", "Glasul naţiunii", "Limba română" şi "Florile dalbe", 32,5 miliarde lei pentru plata retransmisiei emisiunilor Programului 1 al Societăţii Române de Televiziune pe teritoriul Republicii Moldova, conform Hotărârii Guvernului nr. 605/1998, pentru care ordonator principal de credite este Societatea Română de Televiziune, şi 26,4 miliarde lei reprezentând echivalentul în lei al ajutorului nerambursabil acordat Republicii Moldova sub formă de energie electrică, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.255/2000 privind acordarea unui ajutor nerambursabil Republicii Moldova, sub formă de energie electrică, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 23În anul 2001, prin bugetul de stat se vor acorda împrumuturi în sumă de 262,5 miliarde lei, din care: 210,2 miliarde lei pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale, 1,8 miliarde lei pentru persoanele care beneficiază de statutul de refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenţă şi 50,5 miliarde lei microcredite acordate persoanelor fizice care desfăşoară activităţi pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întreţinerii materiale.  +  Capitolul IV Deficitul bugetar, datoria publică şi împrumutul guvernamental  +  Articolul 24Deficitul bugetului de stat se stabileşte în sumă de 41.305,8 miliarde lei.  +  Articolul 25 (1) Cheltuielile pentru dobânzile aferente datoriei publice se stabilesc în sumă de 50.617,1 miliarde lei, din care: 31.201,0 miliarde lei reprezintă dobânzi aferente datoriei publice interne, 3.100,8 miliarde lei dobânzi aferente datoriei publice externe, care, potrivit reglementărilor legale, se plătesc de la bugetul de stat, 7.803,9 miliarde lei cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscul garanţiilor acordate de stat în condiţiile legii, 2.597,1 miliarde lei diferenţe de curs aferente datoriei publice externe, în care sunt incluse şi diferenţele de curs nefavorabile aferente rambursarii ratelor şi dobânzilor scadente la împrumuturile externe contractate pentru susţinerea balanţei de plăţi şi pentru ajustare structurală, 1.716,0 miliarde lei diferenţe de curs aferente datoriei publice interne, 3.969,9 miliarde lei rambursări de credite externe pentru importul de combustibili şi 228,4 miliarde lei dobânzi şi comisioane aferente creditului extern pentru importul de combustibil. (2) În cheltuielile pentru datoria publică se cuprind şi cheltuielile ocazionate în anii 2000 şi 2001 de stabilirea riscului de ţară (rating) prin agenţiile specializate. (3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca, pentru plata datoriei României către Polonia, decurgând din acordul guvernamental bilateral de cliring cu Polonia, să stabilească nivelul costurilor din lei în dolari S.U.A., aferente modernizării drumului comunal Cacica-Solonetu Nou, în limita sumei de 1,8 milioane dolari S.U.A., alocata de partea poloneză acestui obiectiv conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/1997 privind aprobarea Protocolului încheiat între Ministerul Finanţelor din România şi Ministerul Finanţelor din Republica Polona în problema lichidării datoriei în valută convertibilă a României fata de Republica Polona, semnat la Bucureşti la 25 februarie 1997, aprobată prin Legea nr. 92/1997, pe baza cursului de schimb leu/dolar S.U.A., comunicat de Banca Naţionala a României, în vigoare la data emiterii facturii reprezentând executarea lucrărilor. (4) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va asigura din bugetul Fondului special al drumurilor publice resursele necesare reprezentând contribuţia părţii române în anul 2001 la execuţia obiectivului de investiţii "Modernizarea drumului comunal Cacica-Solonetu Nou", care se va realiza şi cu sprijin financiar acordat de Polonia. (5) Guvernul, prin Ministerul Finanţelor Publice, este autorizat să contracteze împrumuturi de stat pentru finanţarea şi refinanţarea deficitelor bugetului de stat din anii anteriori şi din anul 2001, până la nivelul înregistrat la finele fiecărui an. (6) În vederea asigurării finanţării temporare a deficitului curent al bugetului de stat pe anul 2001 din disponibilităţile aflate în contul general al trezoreriei statului, împrumuturile de stat pentru finanţarea şi refinanţarea deficitului bugetului de stat pot fi contractate independent de soldul contului general al trezoreriei statului. (7) Veniturile din privatizare şi din valorificarea activelor bancare neperformante se vor utiliza în condiţiile prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2000 privind unele măsuri pentru diminuarea datoriei publice interne.  +  Capitolul V Dispoziţii referitoare la agenţii economici  +  Articolul 26 (1) Regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi celelalte societăţi comerciale pot efectua anual, în limita unei cote de până la 1,5%, aplicată asupra fondului de salarii realizat anual, aferent salariaţilor cu contract individual de muncă, cheltuieli care sunt deductibile la calculul profitului impozabil, pentru funcţionarea corespunzătoare a unor activităţi sau unităţi aflate în administrarea acestora potrivit legii, şi anume: grădiniţe, creşe, dispensare, cabinete medicale, servicii de sănătate acordate în cazul bolilor profesionale şi al accidentelor de muncă până la internarea într-o unitate sanitară, muzee, cantine, baze sportive, cluburi, cămine de nefamilişti, precum şi pentru şcolile pe care le au sub patronaj. (2) În cadrul aceleiaşi limite prevăzute la alin. (1) unităţile menţionate pot aloca sume şi pentru: acoperirea unei părţi din cheltuielile ocazionate de procurarea unor daruri pentru copiii salariaţilor; acoperirea parţială a costului transportului la şi de la locul de muncă al salariaţilor; suportarea parţială a costului biletelor de tratament sau de odihnă pentru salariaţii proprii şi pentru membrii de familie ai acestora, inclusiv al transportului; acordarea de ajutoare pentru înmormântare; acordarea de ajutoare unor salariaţi care au suferit pierderi însemnate în gospodăriile proprii ca urmare a calamităţilor naturale, pentru acoperirea unei părţi din cheltuieli, în cazul unor boli grave sau incurabile, precum şi pentru contribuţia la fondurile de intervenţie ale asociaţiei profesionale, potrivit prevederilor art. 51 din Legea minelor nr. 61/1998. (3) Persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente şi care obţin venituri comerciale sau venituri din profesii liberale, precum şi asociaţiile fără personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea cu salariaţi cu contract individual de muncă pot efectua, în limita unei cote de 1,5% din drepturile salariale realizate anual pentru salariaţii în cauză, cheltuieli care sunt deductibile fiscal la calculul venitului net, pentru destinaţiile prevăzute la alin. (2). (4) Cheltuielile de natura celor prevăzute la alin. (1) şi (2), inclusiv cele suportate din transferurile pentru protecţia socială, acordate de către regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale subvenţionate de la bugetul de stat sau care primesc transferuri de la bugetul de stat, precum şi de către societăţile comerciale subvenţionate de la bugetul de stat, se prevăd în bugetele de venituri şi cheltuieli ale acestora, la nivelul stabilit şi aprobat de către Guvern. (5) Veniturile de natura celor prevăzute la alin. (2) şi (3), realizate de salariaţi, nu se supun impozitării. (6) Pentru regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995, subvenţionate de la bugetul de stat, precum şi pentru societăţile comerciale subvenţionate de la bugetul de stat şi societăţile comerciale cu capital de stat, care au prevăzut în actul constitutiv de înfiinţare aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli prin hotărâre a Guvernului, cheltuielile de protocol, reclamă şi publicitate sunt deductibile fiscal în limitele aprobate prin legile care le reglementează şi se aprobă de către Guvern o dată cu aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale acestora.  +  Articolul 27 (1) Bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2001 ale regiilor autonome, societăţilor sau companiilor naţionale cu capital majoritar de stat, societăţilor comerciale subvenţionate de la bugetul de stat şi ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995, vor fi fundamentate şi întocmite în urma analizei unui set de indicatori economicofinanciari aleşi de fiecare minister, organ central sau local, în funcţie de specificul de activitate al agentului economic, astfel încât acesta să asigure resursele pentru acoperirea cheltuielilor necesare în vederea desfăşurării în condiţii de eficienta a activităţilor proprii. (2) La regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, aflate sub autoritatea unor ministere sau organe centrale, fondul de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2001 va fi propus şi dimensionat de către fiecare minister sau organ central consultând asociaţiile patronale şi organizaţiile sindicale din domeniu. (3) Fundamentarea fondului de salarii se va realiza pe baza analizei unui set de indicatori, cum sunt: producţia fizică sau volumul serviciilor, nivelul veniturilor, nivelul cheltuielilor, productivitatea muncii, profitul brut şi alţi indicatori economico-financiari, specifici domeniului de activitate al agentului economic, astfel încât în anul 2001, faţă de anul 2000, indicele productivităţii muncii să fie superior indicelui câştigului salarial mediu şi activitatea să se desfăşoare în condiţii de eficienţă economică în funcţie de specificul fiecărui sector. (4) Modul de întocmire a bugetelor de venituri şi cheltuieli, precum şi execuţia pe luni a acestora vor fi analizate de către fiecare minister şi, după caz, organ central, împreună cu Comitetul de monitorizare a Acordului social încheiat în anul 2001.  +  Articolul 28 (1) Dividendele nete realizate în anul 2000, conform legii, de societăţile şi companiile naţionale şi de celelalte societăţi comerciale la care drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de acţionar al statului român se exercită de către instituţii publice implicate în procesul de privatizare, altele decât Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, se vor face venit la bugetul de stat sau la bugetele locale, după caz. (2) Sumele se virează la bugetul de stat sau la bugetele locale, după caz, la capitolul "Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome", în termen de 30 de zile de la data oficială de depunere a bilanţurilor contabile anuale, potrivit reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 29 (1) Regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale pot emite titluri negociabile numai cu aprobarea Ministerului Finanţelor Publice, pe baza propunerilor prezentate de ministere, consilii locale, judeţene şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz. (2) Titlurile negociabile pot fi obligaţiuni sau orice alte titluri de credit, stabilite de Ministerul Finanţelor Publice.  +  Capitolul VI Dispoziţii referitoare la bugetele locale  +  Articolul 30 (1) Din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat se stabilesc sume defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale, reprezentând 4.000,0 miliarde lei, din care: 1.019,7 miliarde lei se aloca bugetelor proprii ale judeţelor, potrivit anexei nr. 5, iar diferenţa se repartizează pe comune, oraşe şi municipii de către consiliul judeţean, prin hotărâre, cu prioritate acelor unităţi administrative-teritoriale care înregistrează venituri proprii insuficiente, după consultarea primarilor şi cu asistenta tehnica de specialitate a direcţiei generale a finanţelor publice. (2) Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei, în sumă de 2.524,0 miliarde lei, prevăzută în anexa nr. 6, se repartizează de către consiliul judeţean, pe unităţi administrativ-teritoriale, în condiţiile prevăzute la alin. (1), în funcţie de cantitatea de energie termica livrata populaţiei, la care preţul local depăşeşte preţul naţional de referinţa. (3) Din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat, începând cu luna următoare celei în care se publică prezenta lege în Monitorul Oficial al României, Partea I, la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale se aloca lunar, în termen de 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care s-a încasat acest impozit, o cota de 36,5% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, pe teritoriul cărora îşi desfăşoară activitatea angajatorii, 10% la bugetul propriu al judeţului şi 15% la dispoziţia consiliului judeţean pentru echilibrarea bugetelor comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţului. (4) Pentru municipiul Bucureşti cota este de 61,5% şi se repartizează în condiţiile prevăzute la alin. (3), astfel: 18% la bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, 36,5% la bugetul propriu al municipiului Bucureşti şi 7% la dispoziţia Consiliului General al Municipiului Bucureşti, numai pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor acestuia. Aceste procente se aplica asupra impozitului pe venit încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărui sector, începând cu luna iulie 2001, urmând ca până la finele lunii respective Consiliul General al Municipiului Bucureşti să descentralizeze cheltuielile bugetare către sectoare, în concordanta cu sursele de venituri ale acestora. (5) Plătitorii de impozite şi taxe care au organizate puncte de lucru stabile sunt obligaţi să solicite înregistrarea fiscală a acestora ca plătitori de impozit pe venituri din salarii, la organul fiscal în a cărui raza teritorială se afla punctul de lucru. (6) Solicitarea se face în termen de 15 zile de la data înfiinţării pentru punctele de lucru nou-înfiinţate, iar pentru cele existente, în termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. (7) Plătitorii prevăzuţi la alin. (5) au obligaţia să organizeze evidenta contabila corespunzătoare pentru determinarea impozitului pe venitul din salarii calculat, reţinut şi vărsat. (8) Ministerul Finanţelor Publice împreună cu Ministerul Administraţiei Publice vor elabora norme metodologice pentru aplicarea prevederilor de mai sus, care se vor aproba prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului administraţiei publice în termen de 5 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. (9) Criteriile de repartizare pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din impozitul pe venit şi a celor din cota de 15% la dispoziţia consiliului judeţean pentru echilibrarea bugetelor locale sunt prevăzute în anexa nr. 7. (10) În anul 2001 se acorda transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe, în sumă de 1.500,0 miliarde lei. (11) Ministerul Finanţelor Publice împreună cu Ministerul Administraţiei Publice vor repartiza transferurile respective pe judeţe şi pe municipiul Bucureşti pentru finanţarea unor proiecte de investiţii care beneficiază de împrumuturi externe, potrivit acordurilor de împrumut încheiate cu organismele financiare internaţionale. (12) În cazul obiectivelor de dezvoltare a utilităţilor municipale cu finanţare parţială din împrumuturi externe, în baza acordurilor încheiate de România cu organismele financiare internaţionale, pentru contractele încheiate cu finanţare mixtă din împrumuturi externe şi din fonduri locale, respectiv alocaţii din bugetele locale şi transferuri de la bugetul de stat, avansurile se acorda, în condiţiile prevăzute în contractele respective, potrivit acordurilor încheiate. (13) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, care beneficiază de transferuri din bugetul de stat pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe, au obligaţia să analizeze lunar execuţia lucrărilor de investiţii şi, în situaţia constatării de fonduri disponibile, să propună Ministerului Finanţelor Publice reîntregirea transferurilor de la bugetul de stat, prevăzute în poziţie globală.  +  Articolul 31 (1) Finanţarea cheltuielilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat, cu excepţia celor prevăzute la art. XIII alin. (1) lit. a)-e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2001, creşelor şi centrelor locale de consultanţa agricolă se asigura din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în a căror raza acestea îşi desfăşoară activitatea. (2) Pentru finanţarea cheltuielilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat, creşelor şi centrelor locale de consultanţa agricolă, descentralizate începând cu anul 2001, din taxa pe valoarea adăugată încasată la bugetul de stat se stabilesc sume defalcate pentru bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, în sumă de 21.660,8 miliarde lei, potrivit anexelor nr. 8, 8a) şi 8b), sume ce se repartizează pe comune, oraşe, municipii şi judeţ, de către consiliul judeţean, prin hotărâre şi cu asistenta tehnica de specialitate a direcţiei generale a finanţelor publice. Repartizarea sumelor defalcate pentru finanţarea cheltuielilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat se va face şi cu asistenta tehnica de specialitate a inspectoratului şcolar judeţean, potrivit normelor metodologice elaborate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Administraţiei Publice şi Ministerul Finanţelor Publice, aprobate prin hotărâre a Guvernului. (3) Numărul maxim de posturi finanţat pentru învăţământul preuniversitar de stat şi centrele locale de consultanţa agricolă este prevăzut în anexa nr. 8c). (4) Cheltuielile efectuate de la bugetul de stat, începând cu data de 1 ianuarie 2001 până la data de 30 iunie 2001, pentru finanţarea cheltuielilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat, creşelor şi centrelor locale de consultanţa agricolă se regularizează cu bugetele locale până la data de 31 iulie 2001, conform precizărilor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice, în termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. (5) Până la data efectuării regularizărilor, Ministerului Educaţiei şi Cercetării i se pot deschide credite bugetare pentru acoperirea cheltuielilor rămase în finanţarea acestuia. Până la finele lunii iunie 2001 Ministerul Finanţelor Publice va deschide credite bugetare Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor pentru finanţarea cheltuielilor instituţiilor prevăzute la alin. (1). (6) În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor vor asigura predarea, pe bază de protocol, a patrimoniului instituţiilor şi activităţilor preluate de către consiliile locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti. (7) Din bugetele locale se suportă şi cheltuielile aferente facilităţilor de transport feroviar pe liniile interne pentru personalul didactic preuniversitar, potrivit prevederilor art. 107 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic.  +  Articolul 32Sumele prevăzute în bugetele unor ministere, reprezentând transferuri către bugetele locale, defalcate pe judeţe prin anexă la bugetele acestora, se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale de către consiliul judeţean, prin hotărâre, cu consultarea primarilor.  +  Articolul 33Categoriile de venituri şi cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2001 sunt prevăzute în anexa nr. 9.  +  Articolul 34 (1) Limitele maxime ale numărului de posturi din aparatul propriu al consiliilor locale de la comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti, precum şi de la consiliile judeţene sunt prevăzute în anexa nr. 9a). (2) La stabilirea concretă a numărului de posturi din aparatul propriu consiliile locale şi consiliile judeţene vor lua în considerare numărul populaţiei din comunele, oraşele, municipiile şi judeţele respective, suprafaţa şi numărul de localităţi componente ale unităţilor administrativ-teritoriale. (3) Stabilirea numărului de posturi se va face în condiţiile cheltuirii eficiente a fondurilor publice şi încadrării cheltuielilor de personal în veniturile bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale.  +  Articolul 35Regiile autonome de interes local care în anul 2001 se transforma, în condiţiile legii, în societăţi comerciale vor plăţi la bugetele locale impozit pe profit şi vărsăminte din profitul net aferent perioadei în care au funcţionat ca regii autonome şi impozit pe profit aferent perioadei din an în care funcţionează ca societăţi comerciale. În anii următori transformarii în societăţi comerciale impozitul pe profit se plăteşte la bugetul de stat, în condiţiile prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul VII Bugetele fondurilor speciale  +  Articolul 36 (1) Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului pentru asigurări sociale de sănătate pe anul 2001, constituit în baza prevederilor Legii nr. 145/1997 privind asigurările sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 10. (2) La stabilirea sumelor care se prevăd în contractele ce se încheie de către spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru plata serviciilor medicale se au în vedere şi cheltuielile aferente instalării aparaturii de înaltă performanţă achiziţionate din credite externe cu garanţia statului.  +  Articolul 37Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic pe anul 2001, constituit în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/1994, aprobată prin Legea nr. 136/1994, cu modificările ulterioare, sunt cuprinse în anexa nr. 11.  +  Articolul 38 (1) Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special al drumurilor publice pe anul 2001, constituit în baza prevederilor Legii nr. 118/1996, republicată, cu modificările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 12. (2) Repartizarea pe judeţe a cotei din Fondul special al drumurilor publice, destinată drumurilor judeţene şi celor de interes local, se face de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 118/1996, republicată, cu modificările ulterioare, cu consultarea preşedinţilor de consilii judeţene.  +  Articolul 39 (1) Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special pentru protejarea asiguraţilor pe anul 2001, constituit în baza prevederilor Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurarile în România, sunt prevăzute în anexa nr. 13. (2) Veniturile Fondului special pentru protejarea asiguraţilor se constituie prin aplicarea unei cote de 1,5% asupra volumului de prime brute încasate, potrivit art. 60 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurarile în România. (3) Gestionarea Fondului special pentru protejarea asiguraţilor se face de către Ministerul Finanţelor Publice, respectiv de către Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, după numirea acestuia, în conformitate cu art. 45 alin. (4) din Legea nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările ulterioare, iar eventualele disponibilităţi rămase nefolosite la finele anului se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.  +  Capitolul VIII Responsabilităţi în aplicarea legii  +  Articolul 40Guvernul răspunde de realizarea prevederilor bugetare, scop în care examinează periodic situaţia financiară pe economie, execuţia bugetară şi stabileşte măsuri pentru menţinerea sau îmbunătăţirea echilibrului bugetar, după caz.  +  Articolul 41Guvernul poate aproba, prin hotărâre, modificări în structura şi între ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în nivelul total al intrărilor de credite externe, cuprinse în anexele nr. 1 şi 2, în funcţie de derularea programelor de împrumut extern, aprobate potrivit legii.  +  Articolul 42 (1) La propunerea justificată a ordonatorilor principali de credite, în funcţie de derularea procesului investiţional şi de evoluţia preţurilor, se autorizează Guvernul, prin Ministerul Finanţelor Publice, să aprobe, până la data de 31 octombrie 2001, modificări în listele de investiţii, anexe la bugetele ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu excepţia poziţiei "Alte cheltuieli de investiţii", la care se pot aproba modificări numai la cheltuielile privind proiectarea şi execuţia consolidărilor şi intervenţiilor pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi calamităţi naturale, cuprinse la aceasta poziţie, cu încadrarea în cheltuielile de capital aprobate la capitolul respectiv, conform clasificaţiei funcţionale. (2) Limitele valorice privind competenţa de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice, prevăzute în Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice, se modifică pentru anul 2001 conform prevederilor anexei nr. 14.  +  Articolul 43 (1) Ordonatorii principali de credite au obligaţia să analizeze lunar situaţia creditelor bugetare aprobate prin bugetul de stat pe anul 2001, pentru care, în baza unor dispoziţii legale sau a altor cauze, acţiunile şi sarcinile au fost ori pot fi anulate sau amânate, şi să propună Ministerului Finanţelor Publice anularea creditelor respective. (2) Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului se majorează cu creditele bugetare anulate potrivit prevederilor alin. (1).  +  Articolul 44 (1) În bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevăzute, după caz, şi sumele reprezentând contribuţia Guvernului României la realizarea programelor şi proiectelor cu finanţare internaţională. (2) Ordonatorii principali de credite au obligaţia ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate pe anul 2001, să asigure integral şi cu prioritate fondurile necesare reprezentând componenta locală aferentă derulării programelor şi proiectelor cu finanţare internaţională. (3) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Transferuri", alineatele "Contribuţii la programele realizate cu finanţare internaţională" şi "Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale" la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare. (4) Sumele reprezentând contribuţia Guvernului la realizarea obiectivelor de investiţii cu finanţare externă de la titlul "Cheltuieli de capital" nu pot fi redistribuite la alte obiective de investiţii.  +  Articolul 45Ordonatorii de credite au obligaţia ca, în cadrul prevederilor bugetare aprobate, să asigure cu prioritate plata facturilor reprezentând consumurile de energie electrică şi termică şi de gaze naturale de la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii".  +  Articolul 46 (1) Sumele destinate plăţii cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, aprobate potrivit prevederilor legale, inclusiv plăţii eventualelor comisioane bancare percepute de băncile străine corespondente ale Băncii Naţionale a României pentru efectuarea transferurilor valutare aferente, sunt prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul "Transferuri". Contribuţia României la organisme financiar-bancare internaţionale, stabilită potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, se asigură din bugetul Ministerului Finanţelor Publice. (2) În vederea asigurării plăţii la scadenţă a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale şi la organisme financiar-bancare internaţionale, precum şi a rambursarilor de credite externe, plăţilor de dobânzi şi a comisioanelor aferente acestora, ordonatorii principali de credite pot efectua, înainte de angajarea cheltuielilor, virări de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol, în cursul întregului an. (3) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la tilul "Rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare. (4) Din transferurile aferente contribuţiilor la programele realizate cu finanţare internaţională, prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite, se pot efectua cheltuieli materiale şi servicii şi cheltuieli de capital pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse în Programul Naţional de Aderare a României la Uniunea Europeană.  +  Articolul 47 (1) Cheltuielile privind despăgubirile, inclusiv cele provenite din aplicarea impozitelor, taxelor şi a celorlalte venituri ale bugetului de stat, alte daune stabilite ca fiind datorate de Ministerul Finanţelor Publice, în nume propriu sau în reprezentarea interesului statului, pe baza hotărârilor definitive ale instanţelor judecătoreşti, precum şi obligaţiile băneşti ale statului român, născute din aplicarea Convenţiei europene a drepturilor omului şi constatate prin acorduri de soluţionare amiabilă, prin decizii ale Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei şi hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului, se acoperă de către Ministerul Finanţelor Publice, pe baza de documente legale, din sumele prevăzute cu aceasta destinaţie în bugetul de stat pe anul 2001. (2) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Finanţelor Publice pentru despăgubiri civile, precum şi pentru cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale, se asigura şi fondurile necesare în vederea aplicării Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor romani pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940.  +  Articolul 48 (1) Ordonatorii principali şi secundari de credite vor aproba şi vor transmite instituţiilor publice din subordine bugetele pe structura de cheltuieli prevăzută în anexa nr. 3, în termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1) Guvernul va aproba bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2001 ale regiilor autonome, societăţilor sau companiilor naţionale, societăţilor comerciale subvenţionate de la bugetul de stat şi institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995, la propunerea ministerelor şi a altor organe centrale coordonatoare, precum şi bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2001 ale societăţilor comerciale cu capital de stat care au aceasta prevedere în actul constitutiv. (3) Cu sumele realizate peste prevederile bugetare la taxele judiciare de timbru pentru activitatea instanţelor, din taxele de timbru pentru activitatea notarială, stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările ulterioare, precum şi cu cele provenite din amenzi judiciare şi din recuperarea cheltuielilor de judecată avansate de stat, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 30/1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, se suplimenteaza prevederile la aceste venituri şi creditele bugetare aprobate Ministerului Justiţiei. Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi în structura bugetului de stat.  +  Articolul 49 (1) Pentru proiectele de investiţii finanţate din credite externe contractate de statul român de la organismele financiare internaţionale - Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Europeană de Investiţii, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei şi altele - echivalentul în valută împrumutului al părţii în lei, reprezentând contribuţia părţii române la finanţarea acestor proiecte, este cel valabil la data încheierii acordurilor de împrumut dintre România şi organismele financiare respective şi poate fi modificat pe parcursul executării lucrărilor cu diferenţele rezultate din actualizarea valorii totale a proiectelor, în funcţie de evoluţia indicelui preţurilor de consum total, comunicat de Institutul Naţional de Statistică şi Studii Economice, pe propria răspundere a ordonatorilor principali de credite şi a unităţilor beneficiare de împrumut extern. (2) În cazul schimbării statutului juridic al beneficiarilor finali de credite externe contractate de statul român de la organismele financiare internaţionale - Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Europeană de Investiţii, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei şi altele - transferurile de la bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din credite externe şi, după caz, alocaţiile din bugetele locale, reprezentând parţial contribuţia părţii române la finanţarea acestor proiecte, vor fi asigurate în continuare în măsura în care Ministerul Finanţelor Publice a avizat schimbarea statutului juridic. (3) Cheltuielile suplimentare rezultate în condiţiile alin. (1), precum şi eventualele depăşiri provenite din modificarea unor dispoziţii legale în domeniul impozitelor şi taxelor aferente proiectelor pe parcursul derulării acestora, se finanţează din bugetul de stat, bugetele locale sau din surse proprii ale beneficiarilor finali ai împrumuturilor externe, după caz, până la finalizarea proiectelor respective.  +  Articolul 50Ordonatorii principali de credite pot delega dreptul de a aproba folosirea şi repartizarea creditelor bugetare înlocuitorilor de drept ai acestora, precum şi altor persoane împuternicite special în acest scop.  +  Articolul 51Guvernul poate prezenta Parlamentului, până la data de 30 noiembrie 2001, propuneri de rectificare a bugetului de stat şi a bugetelor fondurilor speciale pe anul 2001, ca urmare a schimbărilor intervenite în evoluţia indicatorilor macroeconomici, a unor măsuri fiscale, a adaptării legislaţiei la condiţiile economiei de piaţa sau a altor cauze justificate.  +  Capitolul IX Dispoziţii finale  +  Articolul 52 (1) În anul 2001 sunt deductibile la calculul profitului impozabil cheltuielile corespunzătoare tichetelor de masă repartizate de către unităţile emitente, autorizate potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, şi acordate de către angajatori, în limita valorii nominale prevăzute de lege, unui număr maxim de 611.000 salariaţi în trimestrul I, 711.000 salariaţi în trimestrul II, 811.000 salariaţi în trimestrul III şi 1.011.000 salariaţi în trimestrul IV. Pentru instituţiile publice eliberarea tichetelor de masă salariaţilor se va face în limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinaţie. (2) Unităţile emitente nu vor elibera tichete de masă angajatorilor care înregistrează obligaţii neachitate la scadenţă la sfârşitul anului 2000 faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale. (3) În anul 2001 cadrele militare, militarii angajaţi pe bază de contract şi salariaţii civili, care au dreptul la hrană potrivit normelor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată şi modificată prin Legea nr. 143/1994, atunci când nu beneficiază de alimente primesc în locul acestora contravaloarea drepturilor de hrană la nivelul lunii decembrie 2000.  +  Articolul 53 (1) Până la data de 15 decembrie 2001 contravaloarea în lei a garanţiilor reţinute în cota de 10% din valoarea utilajelor livrate la Combinatul minier de îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi Rog-Ucraina se compensează cu obligaţiile de plată datorate la bugetul de stat până la data de 31 decembrie 2000 şi neachitate până la data compensării, de către societăţile comerciale furnizoare, iar majorările de întârziere aferente acestor obligaţii se scutesc la plata. Procedura de compensare se realizează de către organele fiscale teritoriale cu condiţia încheierii în prealabil a unei convenţii între fiecare societate comercială furnizoare şi Ministerul Industriei şi Resurselor, prin care să se prevadă obligaţia expresă a acestor societăţi de a aduce furnitura livrată, pe cheltuială proprie, într-o nouă garanţie care să expire o dată cu garanţia externă. Ministerul Industriei şi Resurselor va confirma suma garanţiilor reţinute, actualizate la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Naţională a României, în vigoare la data compensării. (2) Dacă societăţile comerciale care au beneficiat de compensarea obligaţiilor bugetare conform alin. (1) nu îşi îndeplinesc obligaţiile asumate în convenţie, acestea vor restitui contravaloarea garanţiilor compensate, actualizate la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Naţională a României, în vigoare la data restituirii garanţiei. Recuperarea acestor sume, ce constituie venituri la bugetul de stat, se face de către organele fiscale teritoriale competente ale Ministerului Finanţelor Publice, în baza convenţiei care constituie titlu executoriu. (3) În procedura de compensare prevăzută la alin. (1) nu sunt cuprinse societăţile comerciale debitoare aflate în procedura de dizolvare-lichidare sau reorganizare judiciară şi faliment, după caz, conform prevederilor legale în vigoare. (4) Obligaţiile datorate bugetului de stat, scadente până la data de 31 decembrie 2000 şi neachitate de către Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A. se sting prin compensare cu contravaloarea carburanţilor şi lubrifianţilor livraţi de societatea respectivă Ministerului Apărării Naţionale, precum şi unităţilor subordonate acestui minister până la data de 15 decembrie 2001, în limita sumei de până la 1.000,0 miliarde lei. (5) Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să elaboreze precizări metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentului articol, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 54Pentru echilibrarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în anul 2001 se alocă din bugetul de stat transferuri în sumă de 1.500,0 miliarde lei, din care suma de 500,0 miliarde lei reprezintă dobânda datorată trezoreriei statului pentru sumele utilizate din contul general al trezoreriei statului pentru acoperirea deficitului înregistrat de bugetul asigurărilor sociale de stat în anii anteriori.  +  Articolul 55 (1) Ordonatorii principali de credite prevăzuţi în anexa nr. 15 vor definitiva, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, principalele programe care se experimentează şi se finanţează din bugetele acestora în anul 2001. (2) Structura, indicatorii şi fondurile aferente acestor programe se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (3) Auditul extern al acestor programe se realizează de către Curtea de Conturi.  +  Articolul 56Anexele nr. 1-15 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 12 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELECAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 26 aprilie 2001.Nr. 216.  +  Anexa 1                          BUGETUL DE STAT PE ANUL 2001                                   - Sinteza -                                                                    - mii lei -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C S T a u i p b- t A i c l l t a u/ i Denumire Program Intrări de o p A n indicatori 2001 credite Total l i r e externe     t t a     o i t     l c         o         l────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       A B 1 2 3 = 1+2────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0001 VENITURI 153.092.442.700 153.092.442.7000002 I. VENITURI                 CURENTE 151.740.442.700 151.740.442.7000003 A. VENITURI                 FISCALE 144.668.942.700 144.668.942.7000004 A1. IMPOZITE                  DIRECTE 44.294.000.000 44.294.000.0000101 IMPOZITUL              PE PROFIT 25.367.000.000 25.367.000.0000201 IMPOZITUL              PE SALARII 600.000.000 600.000.000     01 Impozitul pe              salarii - total - 600.000.000 600.000.0000601 IMPOZITUL PE VENIT 32.130.000.000 32.130.000.000     01 Impozit pe veni-              turi din activi-              tăţi independente 650.000.000 650.000.000     02 Impozit pe venituri              din salarii 28.648.000.000 28.648.000.000     03 Impozit pe venituri              din cedarea folo-              sinţei bunurilor 450.000.000 450.000.000     04 Impozit pe venituri              din dividende 500.000.000 500.000.000     05 Impozit pe venituri              din dobânzi 250.000.000 250.000.000     06 Impozit pe alte              venituri 100.000.000 100.000.000     07 Impozit pe venit              din pensii 300.000.000 300.000.000     08 Impozitul pe veni-              turile obţinute din              jocurile de noroc,              din premii şi din              prime în bani              şi/sau natură 80.000.000 80.000.000     09 Impozitul pe veni-              turile obţinute              din transferul              dreptului de pro-              prietate asupra              valorilor mobiliare              şi vânzarea părţi-              lor sociale 40.000.000 40.000.000     10 Regularizări 982.000.000 982.000.000     11 Impozitul pe              veniturile din              valorificarea sub              orice formă a              drepturilor de              proprietate              intelectuală 30.000.000 30.000.000     12 Impozitul pe veni-              turile realizate              de persoanele              fizice nerezidente 100.000.000 100.000.0000701 COTE ŞI SUME              DEFALCATE DIN              IMPOZITUL PE VENIT                (se scad) -26.284.000.000 -26.284.000.000     01 Cote defalcate din              impozitul pe venit              (se scad) -19.760.000.000 -19.760.000.000     02 Sume defalcate              din impozitul pe              venit pentru              echilibrarea              bugetelor locale              (se scad) -4.000.000.000 -4.000.000.000     03 Sume defalcate              din impozitul pe              venit pentru              subvenţionarea              energiei termice              livrate populaţiei              (se scad) -2.524.000.000 -2.524.000.0000801 ALTE IMPOZITE                DIRECTE 6.825.000.000 6.825.000.000     01 Impozitul pe veni-              turile realizate              de persoanele              juridice nerezi-              dente 1.900.000.000 1.900.000.000     02 Impozitul pe profit              obţinut din activi-              tăţi comerciale              ilicite sau din              nerespectarea Legii              privind protecţia              consumatorilor 20.000.000 20.000.000     03 Impozitul pe divi-              dende de la              societăţile              comerciale 1.000.000.000 1.000.000.000     07 Contribuţia agen-              ţilor economici              pentru învăţământul              de stat 3.900.000.000 3.900.000.000     30 Alte încasări              din impozite              directe 5.000.000 5.000.0000901 CONTRIBUŢII 5.656.000.000 5.656.000.000     04 Contribuţia pentru              pensia suplimentară 156.000.000 156.000.000     09 Contribuţia agen-              ţilor economici              pentru persoanele              cu handicap 5.500.000.000 5.500.000.0001300 A2. IMPOZITE                  INDIRECTE 100.374.942.700 100.374.942.7001301 TAXA PE VALOAREA                   ADĂUGATĂ 49.856.242.700 49.856.242.700     01 TVA încasată 71.517.000.000 71.517.000.000     03 Sume defalcate din              TVA pentru bugetele              locale (se scad) -21.660.757.300 -21.660.757.3001401 ACCIZE 31.562.000.000 31.562.000.0001601 TAXE VAMALE 10.409.000.000 10.409.000.000     01 Taxe vamale de la              persoane juridice 10.284.000.000 10.284.000.000     02 Taxe vamale şi alte              venituri încasate              de la persoane              fizice prin unită-              ţile vamale 125.000.000 125.000.0001701 ALTE IMPOZITE                  INDIRECTE 8.547.700.000 8.547.700.000     01 Taxe pentru jocu-              rile de noroc 600.000.000 600.000.000     03 Taxe şi tarife              pentru eliberarea              de licenţe şi              autorizaţii de              funcţionare 300.000.000 300.000.000     04 Taxa pentru acti-              vitatea de prospec-              ţiune, explorare              şi exploatare a              resurselor minerale 1.250.000.000 1.250.000.000     10 Taxe judiciare de              timbru 800.000.000 800.000.000     12 Taxe de timbru              pentru activitatea              notarială 800.000.000 800.000.000     13 Taxe extrajudiciare              de timbru 7.000.000 7.000.000     15 Amenzi judiciare 15.000.000 15.000.000     16 Venituri din              recuperarea              cheltuielilor              judiciare avansate              de stat 32.000.000 32.000.000     18 Taxa asupra unor              activităţi dăuna-              toare sănătăţii şi              din publicitatea              lor 550.000.000 550.000.000     21 Taxa de timbru              social asupra              jocurilor de noroc 300.000.000 300.000.000     22 Taxa de timbru              social asupra              valorii automo-              bilelor noi din              import 20.000.000 20.000.000     23 Contribuţia agen-              ţilor economici              din turism 131.000.000 131.000.000     24 Impozitul pe              ţiţeiul din pro-              ducţia internă şi              gazele naturale 2.899.000.000 2.899.000.000     25 Taxe de autorizare              pentru comerciali-              zarea alcoolului,              băuturilor alcoo-              lice, produselor              din tutun şi a              cafelei 228.000.000 228.000.000     26 Venituri cu desti-              naţie specială din              comisionul pentru              servicii vamale 400.000.000 400.000.000     27 Venituri cu desti-              naţie specială din              cotele aplicate              asupra veniturilor              realizate în              domeniul aviaţiei              civile 195.700.000 195.700.000     30 Alte încasări din              impozite indirecte 20.000.000 20.000.0001900 B. VENITURI                 NEFISCALE 7.071.500.000 7.071.500.0002001 VĂRSĂMINTE DIN              PROFITUL NET AL              REGIILOR AUTONOME 650.000.000 650.000.0002101 VĂRSĂMINTE DE LA              INSTITUŢIILE              PUBLICE 2.022.400.000 2.022.400.000     01 Taxe de metrologie 100.000 100.000     03 Taxe pentru              prestaţiile efec-              tuate şi pentru              eliberarea auto-              rizaţiilor de              transport în tra-              fic internaţional 8.800.000 8.800.000     04 Taxe consulare 970.000.000 970.000.000     05 Taxe pentru ana-              lize efectuate de              laboratoare,              altele decât cele              sanitare, de pe              lângă instituţii 15.000.000 15.000.000     10 Taxe şi alte veni-              turi din protecţia              mediului 500.000 500.000     12 Vărsăminte din              disponibilităţile              instituţiilor              publice şi activi-              tăţilor autofi-              nanţate 3.000.000 3.000.000     13 Vărsăminte din              veniturile insti-              tuţiilor publice              şi activităţilor              autofinanţate 25.000.000 25.000.000     30 Alte venituri de              la instituţiile              publice 1.000.000.000 1.000.000.0002201 DIVERSE VENITURI 4.399.100.000 4.399.100.000     01 Venituri din apli-              carea prescripţiei              extinctive 85.000.000 85.000.000     03 Venituri din              amenzi şi alte              sancţiuni apli-              cate, potrivit              dispoziţiilor              legale 870.000.000 870.000.000     04 Încasări din cota              reţinută, conform              Codului Penal 2.000.000 2.000.000     05 Restituiri de              fonduri din              finanţarea buge-              ţară a anilor              precedenţi 500.000.000 500.000.000     07 Venituri din              concesiuni 2.350.000.000 2.350.000.000     08 Penalităţi pentru              nedepunerea sau              depunerea cu în-              târziere a decla-              raţiei de impozite              şi taxe 5.000.000 5.000.000     09 Încasarea dobân-              zilor aferente              ratelor lunare din              vânzarea locuin-              ţelor construite              din fondurile              statului 10.000.000 10.000.000     11 Vărsăminte de la              persoane juridice,              pentru persoane              cu handicap              neîncadrate 31.100.000 31.100.000     12 Încasări din valo-              rificarea bunu-              rilor confiscate,              abandonate şi alte              sume constatate o              dată cu confisca-              rea potrivit legii 290.000.000 290.000.000     16 Venituri realizate              din încasarea              debitelor eviden-              ţiate în bilanţu-              rile de lichidare              a patrimoniului              fostelor coopera-              tive agricole              de producţie 1.000.000 1.000.000     19 Venituri din              dividende 5.000.000 5.000.000     30 Încasări din              alte surse 250.000.000 250.000.0003000 II. VENITURI DIN                   CAPITAL 146.000.000 146.000.0003001 VENITURI DIN               VALORIFICAREA              UNOR BUNURI ALE                  STATULUI 146.000.000 146.000.000     01 Venituri din              valorificarea unor              bunuri ale insti-              tuţiilor publice 131.000.000 131.000.000     02 Venituri din valo-              rificarea stocuri-              lor de la rezerve-              le materiale naţi-              onale şi de              mobilizare 15.000.000 15.000.0004000 VII. DONAŢII ŞI               SPONSORIZĂRI 20.000.000 20.000.0004001 DONAŢII ŞI               SPONSORIZĂRI 20.000.000 20.000.000     01 Donaţii 20.000.000 20.000.0004200 VIII. ÎNCASĂRI                DIN RAMBURSAREA                ÎMPRUMUTURILOR                 ACORDATE 1.186.000.000 1.186.000.0004201 ÎNCASĂRI DIN              RAMBURSAREA              ÎMPRUMUTURILOR              ACORDATE 1.186.000.000 1.186.000.000     01 Încasări din              rambursarea              împrumuturilor              acordate pentru              finalizarea unor              obiective aprobate              prin convenţii              bilaterale şi              acorduri inter-              guvernamentale 900.000 900.000     05 Încasări din              rambursarea              împrumuturilor              acordate persoa-              nelor care benefi-              ciază de statutul              de refugiat 100.000 100.000     07 Încasări din              rambursarea              împrumuturilor              pentru finanţarea              lucrărilor              agricole 900.000.000 900.000.000     09 Încasări din              rambursarea împru-              muturilor acordate              pentru acoperirea              arieratelor către              CONEL şi ROMGAZ 250.000.000 250.000.000     10 Încasări din ram-              bursarea împrumu-              turilor din fondul              de redresare              financiară 30.000.000 30.000.000     11 Încasări din ram-              bursarea împrumu-              turilor acordate              pentru proiecte              de investiţii              în turism 5.000.000 5.000.0005001 II. CHELTUIELI -                    TOTAL 194.398.242.700 21.407.749.906 215.805.992.606        01 CHELTUIELI CURENTE 166.832.087.842 10.549.086.689 177.381.174.531        02 CHELTUIELI DE               PERSONAL 28.494.799.507 23.407.140 28.518.206.647        20 CHELTUIELI              MATERIALE ŞI              SERVICII 17.707.436.987 469.683.778 18.177.120.765        34 SUBVENŢII 8.930.084.446 205.560.000 9.135.644.446        35 01 Alocaţii de la              buget pentru              instituţii              publice 4.666.055.633 205.560.000 4.871.615.633        35 02 Subvenţii pe              produse şi              activităţi 2.745.027.027 2.745.027.027        35 03 Subvenţii pentru              acoperirea dife-              renţelor de preţ              şi tarif 1.519.001.786 1.519.001.786        36 PRIME 701.000.000 701.000.000        38 TRANSFERURI 58.473.339.794 9.850.435.771 68.323.775.565        39 Transferuri              consolidabile 7.851.972.214 7.851.972.214        39 03 Transferuri din              bugetul de stat              către bugetele              locale pentru              investiţii finan-              ţate parţial din              împrumuturi externe 1.500.000.000 1.500.000.000        39 04 Transferuri din              bugetul de stat              către bugetul              asigurărilor              sociale de stat 1.500.000.000 1.500.000.000        39 07 Transferuri din              bugetul de stat              către bugetele              locale pentru              susţinerea              sistemului de              protecţie a drep-              turilor copilului 1.712.200.000 1.712.200.000        39 10 Transferuri din              bugetul de stat              către bugetul              fondului de asi-              gurări sociale              de sănătate,              reprezentând              contribuţia              datorată de              persoanele care              satisfac serviciul              militar în termen 204.448.410 204.448.410        39 11 Transferuri din              bugetul de stat              către bugetul              fondului de asi-              gurări sociale              de sănătate,              reprezentând              contribuţia              datorată de              persoanele care              execută o pedeapsă              privativă de              libertate sau              arest preventiv 121.468.804 121.468.804        39 14 Program privind              pietruirea drumu-              rilor comunale şi              alimentarea cu apă              a satelor 400.000.000 400.000.000        39 15 Transferuri pentru              susţinerea sis-              temului de pro-              tecţie a persoane-              lor cu handicap 1.699.200.000 1.699.200.000        39 16 Contribuţia per-              soanelor asigurate              pentru finanţarea              ocrotirii sănătăţii 291.300.000 291.300.000        39 19 Transferuri de la              bugetul de stat              către bugetele              locale pentru              construcţii de              locuinţe 385.000.000 385.000.000        39 20 Transferuri de la              bugetul de stat              către bugetele              locale pentru              finanţarea ela-              borării şi/sau              actualizării              planurilor urba-              nistice generale              şi a regulamen-              telor locale de              urbanism 9.000.000 9.000.000        39 24 Transferuri către              bugetele locale              pentru aeroporturi              de interes local 29.355.000 29.355.000        40 Transferuri              neconsolidabile 50.621.367.580 9.850.435.771 60.471.803.351        40 01 Locuinţe 500.000.000 500.000.000        40 02 Burse 965.995.030 965.995.030        40 03 Alocaţii şi alte              ajutoare pentru              copii 8.015.230.980 8.015.230.980        40 04 Pensii şi aju-              toare I.O.V.R.,              militari şi alte              persoane 8.631.006.473 8.631.006.473        40 08 Ajutoare sociale 40.000.000 40.000.000        40 09 Alte ajutoare,              alocaţii şi indem-              nizaţii 119.734.392 119.734.392        40 11 Contribuţii şi              cotizaţii la              organisme              internaţionale 631.966.619 631.966.619        40 13 Diferenţa de              dobânzi aferentă              creditelor bancare              subventionată              potrivit dispozi-              ţiilor legale 3.000 3.000        40 15 plăţi compen-              satorii 586.243.527 586.243.527        40 16 Fondul de cerce-              tare-dezvoltare 533.496.801 533.496.801        40 17 Fondul pentru              stimularea              inovării 292.394.000 292.394.000        40 19 Alocaţia supli-              mentară pentru              familiile cu copii 1.029.300.000 1.029.300.000        40 21 Plăţi efectuate              în cadrul progra-              melor de dezvoltare 992.125.094 992.125.094        40 22 Cheltuieli pentru              susţinerea              programelor teh-              nice de conservare              sau de închidere a              minelor 450.000.000 464.223.000 914.223.000        40 23 Protecţie socială              ce se acordă              pentru unele acti-              vităţi din              sectorul minier 601.875.000 601.875.000        40 24 Cheltuieli pentru              susţinerea              transportului              feroviar public              de călători 4.055.000.000 4.055.000.000        40 26 Transferuri              aferente              Fondului Naţional              de Preaderare 2.628.698.000 2.628.698.000        40 27 Transferuri              aferente              Fondului Român              de Dezvoltare              Socială 66.521.500 314.050.000 380.571.500        40 28 Executarea silită              a creanţelor              bugetare 15.000.000 15.000.000        40 29 Despăgubiri              civile, precum              şi cheltuieli              judiciare şi              extrajudiciare              derivate din              acţiuni în              reprezentarea              intereselor              statului, potrivit              dispoziţiilor              legale 394.374.540 394.374.540        40 30 Onorariile pentru              expertizele con-              tabile dispuse în              cadrul procesului              penal 3.220.000 3.220.000        40 32 Sprijinirea              organizaţiilor              cetăţenilor              aparţinând              minorităţilor              naţionale, altele              decât cele care              primesc subvenţii              de la bugetul de              stat, potrivit              legii 94.000.000 94.000.000        40 33 Proiecte de comu-              nicare, informare              publică şi promo-              varea imaginii şi              intereselor româ-              neşti peste hotare 27.254.997 27.254.997        40 34 Sprijinirea acti-              vităţii românilor              de pretutindeni şi              a organizaţiilor              reprezentative ale              acestora 7.000.000 7.000.000        40 35 Finanţarea părţi-              delor politice 58.000.000 58.000.000        40 36 Finanţarea              acţiunilor cu ca-              racter ştiinţific              şi social-cultural 2.500.000 2.500.000        40 37 Finanţarea unor              programe şi pro-              iecte în cadrul              Campaniei europene              pentru combaterea              rasismului,              xenofobiei,              antisemitismului              şi intoleranţei 800.000 800.000        40 38 Finanţarea              Ansamblului               "Memorialul              victimelor comu-              nismului şi al              rezistenţei Sighet" 2.000.000 2.000.000        40 39 Comenzi de stat              pentru cărţi              şi publicaţii 24.000.000 24.000.000        40 40 Sprijin financiar              pentru producerea              şi distribuirea              filmelor 12.900.000 12.900.000        40 41 Asociaţii şi              fundaţii 36.900.000 36.900.000        40 42 Alocaţie de încre-              dinţare şi pla-              sament familial 191.600.000 191.600.000        40 43 Ajutor anual              pentru veteranii              de război 63.000.000 63.000.000        40 44 Programe pentru              sănătate 1.120.686.959 1.120.686.959        40 45 Programe pentru              tineret 23.154.000 23.154.000        40 46 Sprijin financiar              pentru activitatea              Comitetului              Olimpic Român 41.270.000 41.270.000        40 47 Cadastru imobiliar 35.000.000 35.000.000        40 48 Meteorologie şi              hidrologie 95.431.860 690.453.200 785.885.060        40 49 Prevenirea şi              combaterea              inundaţiilor              şi îngheţurilor 391.500 391.500        40 50 Cheltuieli pentru              valorificarea              cenuşilor de              pirită 40.000.000 40.000.000        40 51 Cooperare              economică              internaţională 185.646.000 185.646.000        40 53 Sprijinirea              producătorilor              agricoli pentru              terenuri agricole              cultivate 5.000.000.000 5.000.000.000        40 54 Cabaline din              patrimoniul              genetic naţional 25.400.000 25.400.000        40 55 Contribuţii la              programe realizate              cu finanţare              internaţională 4.829.727.354 8.144.601.250 12.974.328.604        40 56 Transferuri pentru              drumuri, căi              ferate, aviaţie              şi navigaţie 1.000.000.000 1.000.000.000        40 57 Transferuri pentru              finanţarea de bază              a învăţământului              superior 3.600.000.000 3.600.000.000        40 58 Transferuri pentru              constituirea              fondului de              garantare a              creditelor              bancare acordate              studenţilor 3.000.000 3.000.000        40 59 Transferuri pentru              cercetare-dezvol-              tare (granturi) 81.672.127 81.672.127        40 60 Transferuri pentru              acţiuni de              sănătate 803.412.471 803.412.471        40 61 Susţinerea              cultelor 40.000.000 40.000.000        40 62 Stimularea              exporturilor 800.000.000 800.000.000        40 64 Fondul la dispo-              ziţia primului-              ministru pentru              sprijinirea              comunităţilor              româneşti de              pretutindeni 1.000.000 1.000.000        40 66 Contribuţia statu-              lui la salarizarea              personalului de              cult 606.786.062 606.786.062        40 68 Programe de pro-              tecţie socială şi              integrare socio-              profesională a              persoanelor cu              handicap 25.000.000 25.000.000        40 70 Susţinerea siste-              mului de protecţie              a copilului 60.000.000 237.108.321 297.108.321        40 75 Contribuţia statu-              lui, care se alocă              Patriarhiei Române              pentru sprijinirea              aşezămintelor              Bisericii Ortodoxe              Române din afară              graniţelor 21.204.000 21.204.000        40 79 Transferuri              pentru aparatură              medicală de mare              performanţă 5.000.000 5.000.000        40 80 Alte transferuri 269.244.783 269.244.783        40 81 Fond de garantare              a împrumuturilor              pentru întreprin-              deri mici şi              mijlocii 50.000.000 50.000.000        40 82 Transferuri pentru              acţiuni de              ecologizare 123.750.000 123.750.000        40 83 Transferuri către              Consiliul Naţional              de Formare Profe-              sională a Adulţilor 2.683.568 2.683.568        40 84 Finanţarea              Ansamblului              "Memorialul               revoluţiei -              Decembrie 1989"              din municipiul              Timişoara 2.500.000 2.500.000        40 85 Transferuri              pentru transportul              de călători cu              metroul 565.000.000 565.000.000        40 86 Programul de              realizare a sis-              temului naţional              antigrindină 40.000.000 40.000.000        40 87 Sume destinate              finanţării progra-              melor sportive              realizate de              structurile              sportive de drept              privat 100.000 100.000        40 88 Transferuri către              Consiliul Naţional              al Persoanelor              Varstnice 2.176.943 2.176.943        40 89 Transferuri pentru              sprijinirea              proprietarilor              de păduri 28.000.000 28.000.000        40 91 Renta viageră 21.990.000 21.990.000        49 DOBÂNZI 50.617.100.000 50.617.100.000        60 REZERVE 1.908.327.108 1.908.327.108        70 CHELTUIELI DE                CAPITAL 11.430.571.567 10.858.663.217 22.289.234.784        79 ÎMPRUMUTURI                ACORDATE 262.461.800 262.461.800        80 02 Împrumuturi acor-              date pentru              finalizarea unor              obiective aprobate              prin convenţii              bilaterale şi              acorduri inter-              guvernamentale 210.219.000 210.219.000        80 05 Împrumuturi acor-              date persoanelor              care beneficiază              de statutul de              refugiat şi sunt              lipsite de              mijloace de              existenţă 1.760.880 1.760.880        80 13 Microcredite              acordate persoa-              nelor fizice              care desfăşoară              activităţi pe cont              propriu, aducătoa-              re de venituri,              în vederea între-              ţinerii materiale 50.481.920 50.481.920        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE, PLĂŢI              DE DOBÂNZI ŞI              COMISIOANE LA               CREDITE 15.873.121.491 15.873.121.491        85 Rambursări de              credite externe              şi plăţi de              dobânzi şi              comisioane la              creditele externe              contractate de              ordonatorii              de credite 15.873.121.491 15.873.121.491        85 01 Rambursări de              credite externe 10.632.260.598 10.632.260.598        85 02 Plăţi de dobânzi              şi comisioane 5.240.860.893 5.240.860.8935100 Partea I -              SERVICII PUBLICE                 GENERALE 11.922.148.909 362.585.001 12.284.733.9105101 AUTORITĂŢI PUBLICE 11.922.148.909 362.585.001 12.284.733.910        01 CHELTUIELI CURENTE 10.167.027.136 305.857.578 10.472.884.714        02 CHELTUIELI DE                 PERSONAL 7.244.186.673 285.500 7.244.472.173        20 CHELTUIELI              MATERIALE ŞI                SERVICII 2.256.059.227 25.096.878 2.281.156.105        34 SUBVENŢII 29.632.490 29.632.490        35 01 Alocaţii de la              buget pentru              instituţii publice 29.632.490 29.632.490        38 TRANSFERURI 637.148.746 280.475.200 917.623.946        40 Transferuri              neconsolidabile 637.148.746 280.475.200 917.623.946        40 11 Contribuţii şi              cotizaţii la              organisme              internaţionale 493.164.303 493.164.303        40 41 Asociaţii şi              fundaţii 400.000 400.000        40 55 Contribuţii la              programe realizate              cu finanţare              internaţionala 143.584.443 280.475.200 424.059.643        70 CHELTUIELI DE                 CAPITAL 1.243.815.636 56.727.423 1.300.543.059        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE, PLĂŢI              DE DOBÂNZI ŞI              COMISIOANE LA               CREDITE 511.306.137 511.306.137        85 Rambursări de              credite externe              şi plăţi de              dobânzi şi comişi-              oane la creditele              externe contrac-              tate de ordona-              torii de credite 511.306.137 511.306.137        85 01 Rambursări de              credite externe 414.967.885 414.967.885        85 02 Plăţi de dobânzi              şi comisioane 96.338.252 96.338.252     01 Administraţia              Prezidentiala 92.057.096 92.057.096     02 Autorităţi              legislative 1.442.393.106 1.442.393.106     03 Autorităţi              judecătoreşti 3.993.118.803 3.993.118.803     04 Alte organe ale              autorităţilor              publice 628.273.061 628.273.061     05 Autorităţi              executive 5.766.306.843 362.585.001 6.128.891.8445400 Partea a II-a -              APĂRARE, ORDINE              PUBLICA ŞI SIGU-              RANTA NAŢIONALA 36.915.379.934 5.187.100.400 42.102.480.334        01 CHELTUIELI CURENTE 28.921.652.539 28.921.652.539        02 CHELTUIELI DE                PERSONAL 16.420.721.197 16.420.721.197        20 CHELTUIELI MATE-              RIALE ŞI SERVICII 9.212.551.082 9.212.551.082        34 SUBVENŢII 2.142.165.700 2.142.165.700        35 01 Alocaţii de la              buget pentru              instituţii publice 2.142.165.700 2.142.165.700        38 TRANSFERURI 1.146.214.560 1.146.214.560        39 Transferuri              consolidabile 317.831.256 317.831.256        39 10 Transferuri din              bugetul de stat              către bugetul              Fondului de asigu-              rari sociale              de sănătate              reprezentând              contribuţia              datorată de              persoanele care              satisfac serviciul              militar în termen 196.362.452 196.362.452        39 11 Transferuri din              bugetul de stat              către bugetul              Fondului de              asigurări sociale              de sănătate repre-              zentand contribuţia              datorată de per-              soanele care              executa o pedeapsa              privativă de              libertate sau              arest preventiv 121.468.804 121.468.804        40 Transferuri              neconsolidabile 828.383.304 828.383.304        40 09 Alte ajutoare,              alocaţii şi              indemnizaţii 100.000 100.000        40 11 Contribuţii şi              cotizaţii la              organisme              internaţionale 7.763.666 7.763.666        40 15 Plăţi compensatorii 586.243.527 586.243.527        40 55 Contribuţii la              programe realizate              cu finanţare              internaţionala 3.474.100 3.474.100        40 60 Transferuri pentru              acţiuni de              sănătate 230.407.471 230.407.471        70 CHELTUIELI DE                CAPITAL 1.117.536.975 5.187.100.400 6.304.637.375        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE, PLĂŢI DE              DOBÂNZI ŞI COMIŞI-              OANE LA CREDITE 6.876.190.420 6.876.190.420        85 Rambursări de              credite externe              şi plăţi de              dobânzi şi              comisioane la              creditele externe              contractate de              ordonatorii de              credite 6.876.190.420 6.876.190.420        85 01 Rambursări de              credite externe 5.387.941.730 5.387.941.730        85 02 Plăţi de dobânzi              şi comisioane 1.488.248.690 1.488.248.6905401 APĂRARE NAŢIONALA 17.748.817.688 3.177.973.800 20.926.791.488        01 CHELTUIELI CURENTE 11.888.804.585 11.888.804.585        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 7.179.388.616 7.179.388.616        20 CHELTUIELI MATE-              RIALE ŞI SERVICII 3.880.310.799 3.880.310.799        38 TRANSFERURI 829.105.170 829.105.170        39 Transferuri              consolidabile 95.023.488 95.023.488        39 10 Transferuri din              bugetul de stat              către bugetul              Fondului de              asigurări sociale              de sănătate              reprezentând              contribuţia              datorată de              persoanele care              satisfac serviciul              militar în termen 95.023.488 95.023.488        40 Transferuri              neconsolidabile 734.081.682 734.081.682        40 11 Contribuţii şi              cotizaţii la              organisme              internaţionale 4.376.971 4.376.971        40 15 Plăţi compensatorii 586.243.527 586.243.527        40 60 Transferuri pentru              acţiuni de              sănătate 143.461.184 143.461.184        70 CHELTUIELI DE                CAPITAL 577.349.503 3.177.973.800 3.755.323.303        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE, PLĂŢI DE              DOBÂNZI ŞI COMIŞI-               OANE LA CREDITE 5.282.663.600 5.282.663.600        85 Rambursări de              credite externe şi              plăţi de dobânzi              şi comisioane la              creditele externe              contractate de              ordonatorii de              credite 5.282.663.600 5.282.663.600        85 01 Rambursări de              credite externe 4.423.879.600 4.423.879.600        85 02 Plăţi de dobânzi              şi comisioane 858.784.000 858.784.000     01 Administraţie              centrală 199.095.980 199.095.980     02 Apărare naţională              şi operaţiuni de              menţinere a păcii 10.867.299.731 3.177.973.800 14.045.273.531     03 Acţiuni de              integrare euro-              atlantica şi              pentru constitui-              rea forţei de              reactie rapida 5.954.385.555 5.954.385.555     04 Parteneriat pentru              pace 137.500.000 137.500.000     05 Plăţi              compensatorii 590.536.422 590.536.4225501 ORDINE PUBLICA ŞI               SIGURANŢA               NAŢIONALA 19.166.562.246 2.009.126.600 21.175.688.846        01 CHELTUIELI CURENTE 17.032.847.954 17.032.847.954        02 CHELTUIELI DE                 PERSONAL 9.241.332.581 9.241.332.581        20 CHELTUIELI MATERI-               ALE ŞI SERVICII 5.332.240.283 5.332.240.283        34 SUBVENŢII 2.142.165.700 2.142.165.700        35 01 Alocaţii de la              buget pentru              instituţii publice 2.142.165.700 2.142.165.700        38 TRANSFERURI 317.109.390 317.109.390        39 Transferuri              consolidabile 222.807.768 222.807.768        39 10 Transferuri din              bugetul de stat              către bugetul              Fondului de asigu-              rari sociale de              sănătate reprezen-              tand contribuţia              datorată de per-              soanele care              satisfac serviciul              militar în termen 101.338.964 101.338.964        39 11 Transferuri din              bugetul de stat              către bugetul              Fondului de asigu-              rari sociale              de sănătate              reprezentând              contribuţia              datorată de per-              soanele care              executa o pedeapsa              privativă de              libertate sau              arest preventiv 121.468.804 121.468.804        40 Transferuri              neconsolidabile 94.301.622 94.301.622        40 09 Alte ajutoare,              alocaţii şi              indemnizaţii 100.000 100.000        40 11 Contribuţii şi              cotizaţii la              organisme              internaţionale 3.386.695 3.386.695        40 29 Despăgubiri civi-              le, precum şi              cheltuieli              judiciare şi              extrajudiciare              derivate din              acţiuni în              reprezentarea              intereselor statu-              lui, potrivit              dispoziţiilor              legale 174.540 174.540        40 30 Onorariile pentru              expertizele conta-              bile dispuse în              cadrul procesului              penal 220.000 220.000        40 55 Contribuţii la              programe realizate              cu finanţare              internaţionala 3.474.100 3.474.100        40 60 Transferuri pentru              acţiuni de              sănătate 86.946.287 86.946.287        70 CHELTUIELI DE                CAPITAL 540.187.472 2.009.126.600 2.549.314.072        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE, PLĂŢI DE              DOBÂNZI ŞI COMIŞI-              OANE LA CREDITE 1.593.526.820 1.593.526.820        85 Rambursări de              credite externe şi              plăţi de dobânzi              şi comisioane la              creditele externe              contractate de              ordonatorii de              credite 1.593.526.820 1.593.526.820        85 01 Rambursări de              credite externe 964.062.130 964.062.130        85 02 Plăţi de dobânzi              şi comisioane 629.464.690 629.464.690     01 Administraţie              centrală 716.924.510 716.924.510     02 Poliţie 5.222.028.428 1.313.200.000 6.535.228.428     03 Protecţie şi paza              contra incendiilor 941.642.377 941.642.377     04 Paza şi suprave-              gherea frontierei 1.740.538.654 1.740.538.654     05 Jandarmerie 2.481.042.025 2.481.042.025     06 Siguranţa              naţională 4.991.489.406 695.926.600 5.687.416.006     07 Penitenciare 2.304.427.300 2.304.427.300     50 Alte instituţii              şi acţiuni privind              ordinea publică              şi siguranţa              naţională 768.469.546 768.469.5465700 Partea a III-a -              CHELTUIELI SOCIAL-                 CULTURALE 43.934.520.740 3.646.230.255 47.580.750.995        01 CHELTUIELI CURENTE 38.527.780.323 1.106.535.567 39.634.315.890        02 CHELTUIELI DE                PERSONAL 2.878.036.815 21.810.267 2.899.847.082        20 CHELTUIELI MATERI-               ALE ŞI SERVICII 4.283.478.846 419.366.979 4.702.845.825        34 SUBVENŢII 1.719.961.055 1.719.961.055        35 01 Alocaţii de la              buget pentru in-              stitutii publice 1.719.961.055 1.719.961.055        38 TRANSFERURI 29.646.303.607 665.358.321 30.311.661.928        39 Transferuri              consolidabile 3.709.486.108 3.709.486.108        39 07 Transferuri din              bugetul de stat              către bugetele              locale pentru              susţinerea              sistemului de              protecţie a              drepturilor              copilului 1.712.200.000 1.712.200.000        39 10 Transferuri din              bugetul de stat              către bugetul              Fondului de asigu-              rari sociale              de sănătate              reprezentând              contribuţia              datorată de              persoanele care              satisfac serviciul              militar în termen 6.786.108 6.786.108        39 15 Transferuri pentru              susţinerea siste-              mului de protecţie              a persoanelor              cu handicap 1.699.200.000 1.699.200.000        39 16 Contribuţia per-              soanelor asigurate              pentru finanţarea              ocrotirii              sănătăţii 291.300.000 291.300.000        40 Transferuri              neconsolidabile 25.936.817.499 665.358.321 26.602.175.820        40 02 Burse 941.995.030 941.995.030        40 03 Alocaţii şi alte              ajutoare pentru              copii 8.015.230.980 8.015.230.980        40 04 Pensii şi ajutoare              I.O.V.R., militari              şi alte persoane 8.631.006.473 8.631.006.473        40 08 Ajutoare sociale 40.000.000 40.000.000        40 09 Alte ajutoare,              alocaţii şi              indemnizaţii 119.634.392 119.634.392        40 11 Contribuţii şi              cotizaţii la              organisme              internaţionale 40.222.553 40.222.553        40 13 Diferenţa de              dobânzi aferentă              creditelor bancare              subventionata              potrivit dispozi-              tiilor legale 3.000 3.000        40 19 Alocaţia suplimen-              ţara pentru fami-              liile cu copii 1.029.300.000 1.029.300.000        40 32 Sprijinirea              organizaţiilor              cetăţenilor              aparţinând              minorităţilor              naţionale, altele              decât cele care              primesc subvenţii              de la bugetul de              stat, potrivit              legii 94.000.000 94.000.000        40 33 Proiecte de comu-              nicare, informare              publică şi promo-              varea imaginii              şi intereselor              româneşti peste              hotare 27.254.997 27.254.997        40 34 Sprijinirea acti-              vitatii romanilor              de pretutindeni şi              a organizaţiilor              reprezentative              ale acestora 7.000.000 7.000.000        40 36 Finanţarea              acţiunilor cu              caracter stiin-              tific şi              social-cultural 2.500.000 2.500.000        40 37 Finanţarea unor              programe şi pro-              iecte în cadrul              Campaniei europene              pentru combaterea              rasismului,              xenofobiei,              antisemitismului              şi intolerantei 800.000 800.000        40 38 Finanţarea              Ansamblului              "Memorialul              victimelor comu-              nismului şi al              rezistentei              Sighet" 2.000.000 2.000.000        40 39 Comenzi de stat              pentru cărţi şi              publicaţii 24.000.000 24.000.000        40 40 Sprijin financiar              pentru producerea              şi distribuirea              filmelor 12.900.000 12.900.000        40 41 Asociaţii şi              fundaţii 36.500.000 36.500.000        40 42 Alocaţie de              încredinţare şi              plasament familial 191.600.000 191.600.000        40 43 Ajutor anual              pentru veteranii              de război 63.000.000 63.000.000        40 44 Programe pentru              sănătate 1.120.686.959 1.120.686.959        40 45 Programe pentru              tineret 23.154.000 23.154.000        40 46 Sprijin financiar              pentru activitatea              Comitetului              Olimpic Român 41.270.000 41.270.000        40 55 Contribuţii la              programe realizate              cu finanţare              internaţionala 418.368.759 428.250.000 846.618.759        40 57 Transferuri              pentru finanţarea              de baza a învaţă-              mantului superior 3.600.000.000 3.600.000.000        40 58 Transferuri              pentru              constituirea              fondului de              garantare a              creditelor              bancare acordate              studenţilor 3.000.000 3.000.000        40 60 Transferuri              pentru acţiuni              de sănătate 573.005.000 573.005.000        40 61 Susţinerea              cultelor 40.000.000 40.000.000        40 64 Fondul la              dispoziţia              primului-ministru              pentru sprijinirea              comunităţilor              româneşti de              pretutindeni 1.000.000 1.000.000        40 66 Contribuţia              statului la              salarizarea              personalului de              cult 606.786.062 606.786.062        40 68 Programe de              protecţie              socială              şi integrare              socioprofesionala              a persoanelor cu              handicap 25.000.000 25.000.000        40 70 Susţinerea              sistemului de              protecţie              a copilului 60.000.000 237.108.321 297.108.321        40 75 Contribuţia              statului, care se              aloca Patriarhiei              Române pentru              sprijinirea              aşezămintelor              Bisericii Ortodoxe              Române din afară              graniţelor 21.204.000 21.204.000        40 79 Transferuri pentru              aparatura medicală              de mare              performanta 5.000.000 5.000.000        40 80 Alte transferuri 89.944.783 89.944.783        40 83 Transferuri către              Consiliul Naţional              de Formare              Profesională a              Adulţilor 2.683.568 2.683.568        40 84 Finanţarea              Ansamblului              "Memorialul              revoluţiei              - Decembrie 1989"              din municipiul              Timişoara 2.500.000 2.500.000        40 87 Sume destinate              finanţării              programelor              sportive realizate              de structurile              sportive de drept              privat 100.000 100.000        40 88 Transferuri către              Consiliul Naţional              al Persoanelor              Varstnice 2.176.943 2.176.943        40 91 Renta viageră 21.990.000 21.990.000        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 2.505.517.967 2.539.694.688 5.045.212.655        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE, PLĂŢI DE              DOBÂNZI ŞI              COMISIOANE LA              CREDITE 2.901.222.450 2.901.222.450        85 Rambursări de              credite externe şi              plăţi de dobânzi              şi comisioane la              creditele externe              contractate de              ordonatorii de              credite 2.901.222.450 2.901.222.450        85 01 Rambursări de              credite externe 1.956.982.590 1.956.982.590        85 02 Plăţi de dobânzi              şi comisioane 944.239.860 944.239.8605701 ÎNVĂŢĂMÂNT 10.098.024.200 2.063.023.000 12.161.047.200        01 CHELTUIELI CURENTE 8.412.849.567 759.721.667 9.172.571.234        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 1.706.674.486 20.999.667 1.727.674.153        20 CHELTUIELI              MATERIALE ŞI              SERVICII 1.193.471.500 310.472.000 1.503.943.500        34 SUBVENŢII 600.000.000 600.000.000        35 01 Alocaţii de la              buget pentru              instituţii              publice 600.000.000 600.000.000        38 TRANSFERURI 4.912.703.581 428.250.000 5.340.953.581        39 Transferuri              consolidabile 6.723.360 6.723.360        39 10 Transferuri din              bugetul de stat              către bugetul              Fondului de              asigurări sociale              de sănătate              reprezentând              contribuţia              datorată de              persoanele care              satisfac serviciul              militar în termen 6.723.360 6.723.360        40 Transferuri              neconsolidabile 4.905.980.221 428.250.000 5.334.230.221        40 02 Burse 941.995.030 941.995.030        40 55 Contribuţii la              programe realizate              cu finanţare              internaţionala 356.148.750 428.250.000 784.398.750        40 57 Transferuri pentru              finanţarea de baza              a învăţământului              superior 3.600.000.000 3.600.000.000        40 58 Transferuri pentru              constituirea              fondului de              garantare a              creditelor bancare              acordate              studenţilor 3.000.000 3.000.000        40 66 Contribuţia              statului la              salarizarea              personalului de              cult 2.996.658 2.996.658        40 80 Alte transferuri 1.839.783 1.839.783        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 1.385.399.633 1.303.301.333 2.688.700.966        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE, PLĂŢI DE              DOBÂNZI ŞI              COMISIOANE LA              CREDITE 299.775.000 299.775.000        85 Rambursări de              credite externe              şi plăţi de              dobânzi şi              comisioane la              creditele externe              contractate de              ordonatorii de              credite 299.775.000 299.775.000        85 01 Rambursări de              credite externe 60.811.500 60.811.500        85 02 Plăţi de dobânzi              şi comisioane 238.963.500 238.963.500     01 Administraţie              centrală 36.693.411 36.693.411     02 Învăţământ              preşcolar 137.120.230 81.738.650 218.858.880     03 Învăţământ primar              şi gimnazial 967.723.838 1.144.341.100 2.112.064.938     04 Învăţământ liceal 564.854.072 408.693.250 973.547.322     05 Învăţământ              profesional 49.785.389 49.785.389     08 Învăţământ special 20.000.000 20.000.000     09 Învăţământ              superior 5.768.042.493 428.250.000 6.196.292.493     10 Biblioteci              centrale,              universitare şi              pedagogice 141.995.857 141.995.857     14 Internate, cămine              şi cantine pentru              elevi şi studenţi 389.451.550 389.451.550     25 Servicii publice              descentralizate 664.876.965 664.876.965     50 Alte instituţii şi              acţiuni de              învăţământ 1.357.480.395 1.357.480.3955801 SĂNĂTATE 7.042.441.131 1.162.121.755 8.204.562.886        01 CHELTUIELI CURENTE 3.579.482.799 3.579.482.799        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 802.178.058 802.178.058        20 CHELTUIELI              MATERIALE ŞI              SERVICII 1.048.437.092 1.048.437.092        34 SUBVENŢII 12.500.000 12.500.000        35 01 Alocaţii de la              buget pentru              instituţii              publice 12.500.000 12.500.000        38 TRANSFERURI 1.716.367.649 1.716.367.649        39 Transferuri              consolidabile 17.928 17.928        39 10 Transferuri din              bugetul de stat              către bugetul              Fondului de              asigurări sociale              de sănătate              reprezentând              contribuţia              datorată de              persoanele care              satisfac              serviciul militar              în termen 17.928 17.928        40 Transferuri              neconsolidabile 1.716.349.721 1.716.349.721        40 11 Contribuţii şi              cotizaţii la              organisme              internaţionale 12.874.553 12.874.553        40 44 Programe pentru              sănătate 1.120.686.959 1.120.686.959        40 55 Contribuţii la              programe realizate              cu finanţare              internaţionala 4.783.209 4.783.209        40 60 Transferuri pentru              acţiuni de              sănătate 573.005.000 573.005.000        40 79 Transferuri pentru              aparatura medicală              de mare              performanta 5.000.000 5.000.000        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 908.618.382 1.162.121.755 2.070.740.137        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE, PLĂŢI DE              DOBÂNZI ŞI              COMISIOANE LA              CREDITE 2.554.339.950 2.554.339.950        85 Rambursări de              credite externe              şi plăţi de              dobânzi şi              comisioane la              creditele externe              contractate de              ordonatorii de              credite 2.554.339.950 2.554.339.950        85 01 Rambursări de              credite externe 1.887.891.590 1.887.891.590        85 02 Plăţi de dobânzi              şi comisioane 666.448.360 666.448.360     01 Administraţie              centrală 598.151.034 598.151.034     03 Spitale 1.462.948.917 1.162.121.755 2.625.070.672     04 Sanatorii de              recuperare şi              balneare 7.007.709 7.007.709     05 Creşs 2.027.167 2.027.167     07 Centre de              transfuzii              sanguine 484.000.000 484.000.000     09 Centre de              sănătate 137.277.413 137.277.413     25 Servicii publice              descentralizate 2.206.075.934 2.206.075.934     50 Alte instituţii şi              acţiuni sanitare 2.144.952.957 2.144.952.9575901 CULTURA, RELIGIE              ŞI ACŢIUNI PRIVIND              ACTIVITATEA              SPORTIVA ŞI DE              TINERET 3.296.540.484 71.375.000 3.367.915.484        01 CHELTUIELI CURENTE 3.133.609.122 71.375.000 3.204.984.122        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 144.606.493 144.606.493        20 CHELTUIELI              MATERIALE ŞI              SERVICII 910.709.321 71.375.000 982.084.321        34 SUBVENŢII 1.094.388.287 1.094.388.287        35 01 Alocaţii de la              buget pentru              instituţii              publice 1.094.388.287 1.094.388.287        38 TRANSFERURI 983.905.021 983.905.021        39 Transferuri              consolidabile 44.820 44.820        39 10 Transferuri din              bugetul de stat              către bugetul              Fondului de              asigurări sociale              de sănătate              reprezentând              contribuţia              datorată de              persoanele care              satisfac              serviciul militar              în termen 44.820 44.820        40 Transferuri              neconsolidabile 983.860.201 983.860.201        40 11 Contribuţii şi              cotizaţii la              organisme              internaţionale 24.348.000 24.348.000        40 13 Diferenţa de              dobânzi aferentă              creditelor bancare              subventionata              potrivit              dispoziţiilor              legale 3.000 3.000        40 32 Sprijinirea              organizaţiilor              cetăţenilor              aparţinând              minorităţilor              naţionale,              altele decât cele              care primesc              subvenţii de la              bugetul de stat,              potrivit legii 94.000.000 94.000.000        40 33 Proiecte de              comunicare,              informare publică              şi promovarea              imaginii şi              intereselor              româneşti peste              hotare 27.254.997 27.254.997        40 34 Sprijinirea              activităţii              romanilor de              pretutindeni şi              a organizaţiilor              reprezentative              ale acestora 7.000.000 7.000.000        40 36 Finanţarea              acţiunilor cu              caracter              ştiinţific şi              social-cultural 2.500.000 2.500.000        40 37 Finanţarea unor              programe şi              proiecte în cadrul              Campaniei europene              pentru combaterea              rasismului,              xenofobiei,              antisemitismului              şi intolerantei 800.000 800.000        40 38 Finanţarea              Ansamblului              "Memorialul              victimelor              comunismului şi al              rezistentei              Sighet" 2.000.000 2.000.000        40 39 Comenzi de stat              pentru cărţi              şi publicaţii 24.000.000 24.000.000        40 40 Sprijin financiar              pentru producerea              şi distribuirea              filmelor 12.900.000 12.900.000        40 45 Programe pentru              tineret 23.154.000 23.154.000        40 46 Sprijin financiar              pentru activitatea              Comitetului              Olimpic Român 41.270.000 41.270.000        40 55 Contribuţii la              programe realizate              cu finanţare              internaţionala 52.536.800 52.536.800        40 61 Susţinerea              cultelor 40.000.000 40.000.000        40 64 Fondul la              dispoziţia              primului-ministru              pentru sprijinirea              comunităţilor              româneşti de              pretutindeni 1.000.000 1.000.000        40 66 Contribuţia              statului la              salarizarea              personalului de              cult 603.789.404 603.789.404        40 75 Contribuţia              statului, care se              aloca Patriarhiei              Române pentru              sprijinirea              aşezămintelor              Bisericii Ortodoxe              Române din afară              graniţelor 21.204.000 21.204.000        40 80 Alte transferuri 3.500.000 3.500.000        40 84 Finanţarea              Ansamblului              "Memorialul              revoluţiei              - Decembrie 1989"              din municipiul              Timişoara 2.500.000 2.500.000        40 87 Sume destinate              finanţării              programelor              sportive realizate              de structurile              sportive de drept              privat 100.000 100.000        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 153.795.362 153.795.362        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE, PLĂŢI DE              DOBÂNZI ŞI              COMISIOANE LA              CREDITE 9.136.000 9.136.000        85 Rambursări de              credite externe              şi plăţi de              dobânzi şi              comisioane la              creditele externe              contractate de              ordonatorii de              credite 9.136.000 9.136.000        85 02 Plăţi de dobânzi              şi comisioane 9.136.000 9.136.000     01 Administraţie              centrală 109.599.591 109.599.591     02 Biblioteci publice              naţionale 105.030.439 105.030.439     04 Muzee 154.316.534 154.316.534     05 Teatre şi              instituţii              profesioniste              de spectacole şi              concerte 246.853.259 246.853.259     15 Culte religioase 664.993.404 664.993.404     20 Activitatea              sportiva 633.417.314 633.417.314     21 Activitatea de              tineret 60.303.000 60.303.000     25 Servicii publice              descentralizate 78.127.019 78.127.019     50 Alte instituţii şi              acţiuni privind              cultura, religia              şi activitatea              sportivă şi de              tineret 1.243.899.924 71.375.000 1.315.274.9246001 ASISTENŢĂ SOCIALĂ,              ALOCAŢII, PENSII,              AJUTOARE ŞI              INDEMNIZAŢII 23.497.514.925 349.710.500 23.847.225.425        01 CHELTUIELI CURENTE 23.401.838.835 275.438.900 23.677.277.735        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 224.577.778 810.600 225.388.378        20 CHELTUIELI              MATERIALE ŞI              SERVICII 1.130.860.933 37.519.979 1.168.380.912        34 SUBVENŢII 13.072.768 13.072.768        35 01 Alocaţii de la              buget pentru              instituţii              publice 13.072.768 13.072.768        38 TRANSFERURI 22.033.327.356 237.108.321 22.270.435.677        39 Transferuri              consolidabile 3.702.700.000 3.702.700.000        39 07 Transferuri din              bugetul de stat              către bugetele              locale pentru              susţinerea              sistemului de              protecţie a              drepturilor              copilului 1.712.200.000 1.712.200.000        39 15 Transferuri pentru              susţinerea              sistemului de              protecţie a              persoanelor              cu handicap 1.699.200.000 1.699.200.000        39 16 Contribuţia              persoanelor              asigurate pentru              finanţarea              ocrotirii              sănătăţii 291.300.000 291.300.000        40 Transferuri              neconsolidabile 18.330.627.356 237.108.321 18.567.735.677        40 03 Alocaţii şi alte              ajutoare pentru              copii 8.015.230.980 8.015.230.980        40 04 Pensii şi ajutoare              I.O.V.R., militari              şi alte persoane 8.631.006.473 8.631.006.473        40 08 Ajutoare sociale 40.000.000 40.000.000        40 09 Alte ajutoare,              alocaţii şi              indemnizaţii 119.634.392 119.634.392        40 11 Contribuţii şi              cotizaţii la              organisme              internaţionale 3.000.000 3.000.000        40 19 Alocaţia              suplimentară              pentru familiile              cu copii 1.029.300.000 1.029.300.000        40 41 Asociaţii şi              fundaţii 36.500.000 36.500.000        40 42 Alocaţie de              încredinţare şi              plasament              familial 191.600.000 191.600.000        40 43 Ajutor anual              pentru veteranii              de război 63.000.000 63.000.000        40 55 Contribuţii la              programe realizate              cu finanţare              internaţională 4.900.000 4.900.000        40 68 Programe de              protecţie socială              şi integrare              socioprofesională              a persoanelor cu              handicap 25.000.000 25.000.000        40 70 Susţinerea              sistemului de              protecţie              a copilului 60.000.000 237.108.321 297.108.321        40 80 Alte transferuri 84.605.000 84.605.000        40 83 Transferuri către              Consiliul Naţional              de Formare              Profesională a              Adulţilor 2.683.568 2.683.568        40 88 Transferuri către              Consiliul Naţional              al Persoanelor              Vârstnice 2.176.943 2.176.943        40 91 Renta viageră 21.990.000 21.990.000        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 57.704.590 74.271.600 131.976.190        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE, PLĂŢI DE              DOBÂNZI ŞI              COMISIOANE LA              CREDITE 37.971.500 37.971.500        85 Rambursări de              credite externe şi              plăţi de              dobânzi şi              comisioane la              creditele externe              contractate de              ordonatorii de              credite 37.971.500 37.971.500        85 01 Rambursări de              credite externe 8.279.500 8.279.500        85 02 Plăţi de dobânzi              şi comisioane 29.692.000 29.692.000     01 Administraţie              centrală 130.105.837 11.276.679 141.382.516     08 Centre de primire              a minorilor 780.636 780.636     09 Ajutor social 40.000.000 40.000.000     14 Alocaţia de              încredinţare şi              plasament              familial 191.600.000 191.600.000     15 Alocaţia de stat              pentru copii 8.015.230.980 8.015.230.980     17 Ajutoare pentru              soţii de militari              în termen 1.002.392 1.002.392     18 Centre de primire,              triere şi cazare              a persoanelor              solicitante a              statutului              de refugiat 3.598.250 3.598.250     19 Alocaţia              suplimentară              pentru familiile              cu copii 1.029.300.000 1.029.300.000     20 Pensii, ajutoare,              indemnizaţii şi              sporuri I.O.V.R.,              veterani de război              şi pentru alte              categorii de              beneficiari 4.102.776.338 4.102.776.338     21 Pensii militari 3.606.932.035 3.606.932.035     25 Servicii publice              descentralizate 224.265.448 101.325.500 325.590.948     29 Concediu plătit              pentru creşterea              copiilor până la              2 ani 3.360.000 3.360.000     37 Ajutoare speciale 996.536.555 996.536.555     38 Indemnizaţii              nevăzători              salariaţi 7.452.000 7.452.000     43 Susţinerea              sistemului de              protecţie a              drepturilor              copilului 1.772.200.000 237.108.321 2.009.308.321     44 Susţinerea              sistemului de              protecţie              a persoanelor cu              handicap 1.699.200.000 1.699.200.000     48 Programe de              protecţie socială              şi integrare              socioprofesionala              a persoanelor              cu handicap 25.000.000 25.000.000     50 Alte acţiuni              privind asistenta              socială, alocaţii,              pensii, ajutoare              şi indemnizaţii 1.648.174.454 1.648.174.4546300 Partea a IV-a -              SERVICII ŞI              DEZVOLTARE              PUBLICA, LOCUINŢE,              MEDIU ŞI APE 4.674.317.494 2.125.861.550 6.800.179.044        01 CHELTUIELI CURENTE 1.845.541.814 1.079.218.550 2.924.760.364        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 206.328.791 206.328.791        20 CHELTUIELI              MATERIALE ŞI              SERVICII 49.640.954 49.640.954        38 TRANSFERURI 1.589.572.069 1.079.218.550 2.668.790.619        39 14 Program privind              pietruirea              drumurilor              comunale şi              alimentarea cu apa              a satelor 400.000.000 400.000.000        39 19 Transferuri de la              bugetul de stat              către bugetele              locale pentru              construcţii              de locuinţe 385.000.000 385.000.000        39 20 Transferuri de la              bugetul de stat              către bugetele              locale pentru              finanţarea              elaborării şi/sau              actualizării              planurilor              urbanistice              generale şi a              regulamentelor              locale de urbanism 9.000.000 9.000.000        40 Transferuri              neconsolidabile 795.572.069 1.079.218.550 1.874.790.619        40 01 Locuinţe 500.000.000 500.000.000        40 11 Contribuţii şi              cotizaţii la              organisme              internaţionale 8.647.650 8.647.650        40 47 Cadastru imobiliar 35.000.000 35.000.000        40 55 Contribuţii la              programe realizate              cu finanţare              internaţionala 203.174.419 1.079.218.550 1.282.392.969        40 82 Transferuri pentru              acţiuni de              ecologizare 48.750.000 48.750.000        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 1.940.413.880 1.046.643.000 2.987.056.880        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE, PLĂŢI DE              DOBÂNZI ŞI              COMISIOANE LA              CREDITE 888.361.800 888.361.800        85 Rambursări de              credite externe şi              plăţi de dobânzi              şi comisioane la              creditele externe              contractate de              ordonatorii de              credite 888.361.800 888.361.800        85 01 Rambursări de              credite externe 533.199.800 533.199.800        85 02 Plăţi de dobânzi              şi comisioane 355.162.000 355.162.0006301 SERVICII ŞI              DEZVOLTARE PUBLICA              ŞI LOCUINŢE 3.174.552.013 1.079.218.550 4.253.770.563        01 CHELTUIELI CURENTE 1.523.259.339 1.079.218.550 2.602.477.889        38 TRANSFERURI 1.523.259.339 1.079.218.550 2.602.477.889        39 Transferuri              consolidabile 794.000.000 794.000.000        39 14 Program privind              pietruirea              drumurilor              comunale şi              alimentarea cu apa              a satelor 400.000.000 400.000.000        39 19 Transferuri de la              bugetul de stat              către bugetele              locale pentru              construcţii              de locuinţe 385.000.000 385.000.000        39 20 Transferuri de la              bugetul de stat              către bugetele              locale pentru              finanţarea              elaborării şi/sau              actualizării              planurilor              urbanistice              generale şi a              regulamentelor              locale de urbanism 9.000.000 9.000.000        40 Transferuri              neconsolidabile 729.259.339 1.079.218.550 1.808.477.889        40 01 Locuinţe 500.000.000 500.000.000        40 47 Cadastru imobiliar 35.000.000 35.000.000        40 55 Contribuţii la              programe realizate              cu finanţare              internaţionala 194.259.339 1.079.218.550 1.273.477.889        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 798.332.874 798.332.874        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE, PLĂŢI DE              DOBÂNZI ŞI              COMISIOANE LA              CREDITE 852.959.800 852.959.800        85 Rambursări de              credite externe şi              plăţi de dobânzi              şi comisioane la              creditele externe              contractate de              ordonatorii de              credite 852.959.800 852.959.800        85 01 Rambursări de              credite externe 533.199.800 533.199.800        85 02 Plăţi de dobânzi              şi comisioane 319.760.000 319.760.000     08 Locuinţe 1.683.332.874 1.683.332.874     50 Alte acţiuni              privind              dezvoltarea              publică şi              locuinţe 1.491.219.139 1.079.218.550 2.570.437.6896401 MEDIU ŞI APE 1.499.765.481 1.046.643.000 2.546.408.481        01 CHELTUIELI CURENTE 322.282.475 322.282.475        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 206.328.791 206.328.791        20 CHELTUIELI              MATERIALE ŞI              SERVICII 49.640.954 49.640.954        38 TRANSFERURI 66.312.730 66.312.730        40 Transferuri              neconsolidabile 66.312.730 66.312.730        40 11 Contribuţii şi              cotizaţii la              organisme              internaţionale 8.647.650 8.647.650        40 55 Contribuţii la              programe realizate              cu finanţare              internaţionala 8.915.080 8.915.080        40 82 Transferuri pentru              acţiuni de              ecologizare 48.750.000 48.750.000        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 1.142.081.006 1.046.643.000 2.188.724.006        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE, PLĂŢI DE              DOBÂNZI ŞI              COMISIOANE LA              CREDITE 35.402.000 35.402.000        85 Rambursări de              credite externe şi              plăţi de dobânzi              şi comisioane la              creditele externe              contractate de              ordonatorii de              credite 35.402.000 35.402.000        85 02 Plăţi de dobânzi              şi comisioane 35.402.000 35.402.000     01 Administraţie              centrală 79.060.222 79.060.222     02 Dezvoltare surse              de apa, acumulări              şi amenajări              hidrotehnice 1.060.483.006 1.046.643.000 2.107.126.006     03 Supraveghere şi              protecţie mediu,              reducerea              şi controlul              poluarii 333.612.253 333.612.253     04 Prospecţiuni              geologice privind              sursele de apa 900.000 900.000     05 Controlul              activităţilor              nucleare 25.710.000 25.710.0006600 Partea a V-a -              ACŢIUNI ECONOMICE 36.875.647.788 9.388.496.200 46.264.143.988        01 CHELTUIELI CURENTE 28.218.578.537 7.716.893.700 35.935.472.237        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 988.145.772 988.145.772        20 CHELTUIELI              MATERIALE ŞI              SERVICII 1.020.599.490 1.020.599.490        34 SUBVENŢII 4.955.866.635 205.560.000 5.161.426.635        35 01 Alocaţii de la              buget pentru              instituţii              publice 763.737.822 205.560.000 969.297.822        35 02 Subvenţii pe              produse şi              activităţi 2.673.127.027 2.673.127.027        35 03 Subvenţii pentru              acoperirea              diferenţelor              de preţ şi tarif 1.519.001.786 1.519.001.786        36 PRIME 701.000.000 701.000.000        38 TRANSFERURI 20.552.966.640 7.511.333.700 28.064.300.340        39 24 Transferuri către              bugetele locale              pentru aeroporturi              de interes local 29.355.000 29.355.000        40 Transferuri              neconsolidabile 20.523.611.640 7.511.333.700 28.034.945.340        40 02 Burse 24.000.000 24.000.000        40 11 Contribuţii şi              cotizaţii la              organisme              internaţionale 30.618.553 30.618.553        40 21 Plăţi efectuate in              cadrul programelor              de dezvoltare 992.125.094 992.125.094        40 22 Cheltuieli pentru              susţinerea              programelor              tehnice de              conservare              sau de închidere a              minelor 450.000.000 464.223.000 914.223.000        40 23 Protecţie socială              ce se acorda              pentru unele              activităţi din              sectorul minier 601.875.000 601.875.000        40 24 Cheltuieli pentru              susţinerea              transportului              feroviar public              de călători 4.055.000.000 4.055.000.000        40 26 Transferuri              aferente Fondului              Naţional de              Preaderare 2.628.698.000 2.628.698.000        40 48 Meteorologie şi              hidrologie 95.431.860 690.453.200 785.885.060        40 49 Prevenirea şi              combaterea              inundatiilor              şi ingheturilor 391.500 391.500        40 50 Cheltuieli pentru              valorificarea              cenusilor de              pirita 40.000.000 40.000.000        40 51 Cooperare              economică              internaţionala 40.000.000 40.000.000        40 53 Sprijinirea              producătorilor              agricoli pentru              terenuri agricole              cultivate 5.000.000.000 5.000.000.000        40 54 Cabaline din              patrimoniul              genetic naţional 25.400.000 25.400.000        40 55 Contribuţii la              programe realizate              cu finanţare              internaţionala 3.717.125.633 6.356.657.500 10.073.783.133        40 56 Transferuri pentru              drumuri, cai              ferate, aviaţie şi              navigaţie 1.000.000.000 1.000.000.000        40 62 Stimularea              exporturilor 800.000.000 800.000.000        40 80 Alte transferuri 119.300.000 119.300.000        40 81 Fond de garantare              a împrumuturilor              pentru intreprin-              deri mici şi              mijlocii 50.000.000 50.000.000        40 82 Transferuri pentru              acţiuni de              ecologizare 75.000.000 75.000.000        40 85 Transferuri pentru              transportul              de călători cu              metroul 565.000.000 565.000.000        40 86 Programul de              realizare a              sistemului              naţional              antigrindina 40.000.000 40.000.000        40 89 Transferuri pentru              sprijinirea              proprietarilor de              păduri 28.000.000 28.000.000        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 4.033.488.467 1.671.602.500 5.705.090.967        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE, PLĂŢI DE              DOBÂNZI ŞI              COMISIOANE LA              CREDITE 4.623.580.784 4.623.580.784        85 Rambursări de              credite externe şi              plăţi de dobânzi              şi comisioane la              creditele externe              contractate de              ordonatorii de              credite 4.623.580.784 4.623.580.784        85 01 Rambursări de              credite externe 2.316.956.693 2.316.956.693        85 02 Plăţi de dobânzi              şi comisioane 2.306.624.091 2.306.624.0916601 INDUSTRIE 6.084.137.951 464.223.000 6.548.360.951        01 CHELTUIELI CURENTE 4.341.695.877 464.223.000 4.805.918.877        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 85.023.594 85.023.594        20 CHELTUIELI              MATERIALE ŞI              SERVICII 162.042.500 162.042.500        34 SUBVENŢII 2.662.460.000 2.662.460.000        35 01 Alocaţii de la              buget pentru              instituţii publice 1.175.000 1.175.000        35 02 Subvenţii pe              produse şi              activităţi 2.660.285.000 2.660.285.000        35 03 Subvenţii pentru              acoperirea              diferenţelor de              preţ şi tarif 1.000.000 1.000.000        38 TRANSFERURI 1.432.169.783 464.223.000 1.896.392.783        40 Transferuri              neconsolidabile 1.432.169.783 464.223.000 1.896.392.783        40 11 Contribuţii şi              cotizaţii la              organisme              internaţionale 5.589.283 5.589.283        40 22 Cheltuieli pentru              susţinerea              programelor              tehnice de              conservare sau de              închidere a              minelor 450.000.000 464.223.000 914.223.000        40 23 Protecţie socială              ce se acorda              pentru unele              activităţi din              sectorul minier 601.875.000 601.875.000        40 50 Cheltuieli pentru              valorificarea              cenusilor de              pirita 40.000.000 40.000.000        40 51 Cooperare              economică              internaţionala 145.646.000 145.646.000        40 55 Contribuţii la              programe realizate              cu finanţare              internaţionala 111.059.500 111.059.500        40 80 Alte transferuri 3.000.000 3.000.000        40 82 Transferuri pentru              acţiuni de              ecologizare 75.000.000 75.000.000        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 1.700.000.000 1.700.000.000        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE, PLĂŢI DE              DOBÂNZI ŞI              COMISIOANE LA              CREDITE 42.442.074 42.442.074        85 Rambursări de              credite externe şi              plăţi de dobânzi              şi comisoane la              creditele externe              contractate de              ordonatorii de              credite 42.442.074 42.442.074        85 01 Rambursări de              credite externe 11.732.337 11.732.337        85 02 Plăţi de dobânzi              şi comisioane 30.709.737 30.709.737     01 Administraţie              centrală 167.397.877 464.223.000 631.620.877     02 Prospecţiuni şi              lucrări geologice              pentru descoperi              -rea de resurse              minerale 97.000.000 97.000.000     03 Combustibili              minerali solizi 1.481.038.421 1.481.038.421     06 Resurse minerale,              altele decât              combustibili 2.434.481.579 2.434.481.579     07 Industrie              prelucratoare 227.000.000 227.000.000     50 Alte cheltuieli in              domeniul              industriei 1.677.220.074 1.677.220.0746701 AGRICULTURA ŞI              SILVICULTURA 9.717.997.739 194.425.500 9.912.423.239        01 CHELTUIELI CURENTE 9.201.848.129 47.678.500 9.249.526.629        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 651.988.584 651.988.584        20 CHELTUIELI              MATERIALE ŞI              SERVICII 382.319.353 382.319.353        34 SUBVENŢII 2.213.997.357 2.213.997.357        35 01 Alocaţii de la              buget pentru              instituţii publice 696.997.357 696.997.357        35 03 Subvenţii pentru              acoperirea              diferenţelor de              preţ şi tarif 1.517.000.000 1.517.000.000        36 PRIME 701.000.000 701.000.000        38 TRANSFERURI 5.252.542.835 47.678.500 5.300.221.335        40 Transferuri              neconsolidabile 5.252.542.835 47.678.500 5.300.221.335        40 11 Contribuţii şi              cotizaţii la              organisme              internaţionale 9.441.485 9.441.485        40 53 Sprijinirea              producătorilor              agricoli pentru              terenuri agricole              cultivate 5.000.000.000 5.000.000.000        40 54 Cabaline din              patrimoniul              genetic naţional 25.400.000 25.400.000        40 55 Contribuţii la              programe realizate              cu finanţare              internaţionala 74.401.350 47.678.500 122.079.850        40 80 Alte transferuri 115.300.000 115.300.000        40 89 Transferuri pentru              sprijinirea              proprietarilor de              păduri 28.000.000 28.000.000        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 374.141.910 146.747.000 520.888.910        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE, PLĂŢI DE              DOBÂNZI ŞI              COMISIOANE LA              CREDITE 142.007.700 142.007.700        85 Rambursări de              credite externe şi              plăţi de dobânzi              şi comisioane la              creditele externe              contractate de              ordonatorii de              credite 142.007.700 142.007.700        85 01 Rambursări de              credite externe 93.358.500 93.358.500        85 02 Plăţi de dobânzi              şi comisioane 48.649.200 48.649.200     01 Administraţie              centrală 69.000.000 69.000.000     02 Amendare soluri              acide şi alcaline 7.000.000 7.000.000     03 Acoperire sume              fixe la seminţe 459.000.000 459.000.000     04 Combatere              daunatori şi boli              în sectorul              vegetal 232.768.380 232.768.380     05 Reproducţie şi              selecţie animale 187.000.000 187.000.000     06 Programe pentru              susţinerea              preţurilor la              produsele agricole 63.666.500 63.666.500     07 Subventionare              dobânzi aferente              creditelor bancare              acordate producă-              torilor agricoli 58.000.000 58.000.000     10 Alte programe              pentru sprijinirea              producătorilor              agricoli 5.700.000.000 5.700.000.000     14 Îmbunătăţiri              funciare,              irigaţii, desecări              şi combatere a              eroziunii solului 1.154.094.000 1.154.094.000     15 Silvicultura 305.129.260 146.747.000 451.876.260     17 Prevenirea şi              combaterea bolilor              la animale şi              combaterea              epizootiilor 290.000.000 290.000.000     25 Servicii publice              descentralizate 863.845.914 863.845.914     50 Alte unităţi şi              acţiuni din              domeniul agricul-              turii şi              şilviculturii 328.493.685 47.678.500 376.172.1856801 TRANSPORTURI ŞI              COMUNICAŢII 15.554.695.173 7.832.407.000 23.387.102.173        01 CHELTUIELI CURENTE 9.408.586.499 6.307.551.500 15.716.137.999        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 125.466.781 125.466.781        20 CHELTUIELI              MATERIALE ŞI              SERVICII 116.924.093 116.924.093        34 SUBVENŢII 12.842.027 12.842.027        35 02 Subvenţii pe              produse şi              activităţi 12.842.027 12.842.027        38 TRANSFERURI 9.153.353.598 6.307.551.500 15.460.905.098        39 Transferuri              consolidabile 29.355.000 29.355.000        39 24 Transferuri către              bugetele locale              pentru aeroporturi              de interes local 29.355.000 29.355.000        40 Transferuri              neconsolidabile 9.123.998.598 6.307.551.500 15.431.550.098        40 02 Burse 24.000.000 24.000.000        40 11 Contribuţii şi              cotizaţii la              organisme              internaţionale 10.315.115 10.315.115        40 24 Cheltuieli pentru              susţinerea              transportului              feroviar public de              călători 4.055.000.000 4.055.000.000        40 55 Contribuţii la              programe realizate              cu finanţare              internaţionala 3.468.683.483 6.307.551.500 9.776.234.983        40 56 Transferuri pentru              drumuri, cai              ferate, aviaţie şi              navigaţie 1.000.000.000 1.000.000.000        40 80 Alte transferuri 1.000.000 1.000.000        40 85 Transferuri pentru              transportul de              călători cu              metroul 565.000.000 565.000.000        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 1.844.708.574 1.524.855.500 3.369.564.074        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE, PLĂŢI DE              DOBÂNZI ŞI              COMISIOANE LA              CREDITE 4.301.400.100 4.301.400.100        85 Rambursări de              credite externe şi              plăţi de dobânzi              şi comisioane la              creditele externe              contractate de              ordonatorii de              credite 4.301.400.100 4.301.400.100        85 01 Rambursări de              credite externe 2.147.845.050 2.147.845.050        85 02 Plăţi de dobânzi              şi comisioane 2.153.555.050 2.153.555.050     01 Administraţie              centrală 1.292.313.235 1.142.000.000 2.434.313.235     02 Aviaţie civilă 1.818.765.596 382.570.000 2.201.335.596     03 Navigaţie civilă 720.626.100 1.147.710.000 1.868.336.100     05 Drumuri şi poduri 3.537.967.483 1.941.400.000 5.479.367.483     06 Transport feroviar 6.816.261.000 2.904.677.000 9.720.938.000     07 Transport în comun 1.150.050.127 314.050.000 1.464.100.127     08 Aeroporturi de              interes local 29.355.000 29.355.000     09 Aviaţie civilă              finanţată din              venituri cu              destinaţie              specială 166.345.000 166.345.000     10 Comunicaţii 22.011.632 22.011.632     50 Alte cheltuieli in              domeniul              transporturilor              şi comunicaţiilor 1.000.000 1.000.0006901 ALTE ACŢIUNI              ECONOMICE 5.518.816.925 897.440.700 6.416.257.625        01 CHELTUIELI CURENTE 5.266.448.032 897.440.700 6.163.888.732        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 125.666.813 125.666.813        20 CHELTUIELI              MATERIALE ŞI              SERVICII 359.313.544 359.313.544        34 SUBVENŢII 66.567.251 205.560.000 272.127.251        35 01 Alocaţii de la              buget pentru              instituţii              publice 65.565.465 205.560.000 271.125.465        35 03 Subvenţii pentru              acoperirea              diferenţelor              de preţ şi tarif 1.001.786 1.001.786        38 TRANSFERURI 4.714.900.424 691.880.700 5.406.781.124        40 Transferuri              neconsolidabile 4.714.900.424 691.880.700 5.406.781.124        40 11 Contribuţii şi              cotizaţii la              organisme              internaţionale 5.272.670 5.272.670        40 21 Plăţi efectuate in              cadrul programelor              de dezvoltare 992.125.094 992.125.094        40 26 Transferuri              aferente Fondului              Naţional de              Preaderare 2.628.698.000 2.628.698.000        40 48 Meteorologie şi              hidrologie 95.431.860 690.453.200 785.885.060        40 49 Prevenirea şi              combaterea              inundatiilor              şi ingheturilor 391.500 391.500        40 51 Cooperare              economică              internaţionala 40.000.000 40.000.000        40 55 Contribuţii la              programe realizate              cu finanţare              internaţionala 62.981.300 1.427.500 64.408.800        40 62 Stimularea              exporturilor 800.000.000 800.000.000        40 81 Fond de garantare              a împrumuturilor              pentru intreprin-              deri mici şi              mijlocii 50.000.000 50.000.000        40 86 Programul de              realizare a              sistemului              naţional              antigrindina 40.000.000 40.000.000        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 114.637.983 114.637.983        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE, PLĂŢI DE              DOBÂNZI ŞI              COMISIOANE LA              CREDITE 137.730.910 137.730.910        85 Rambursări de              credite externe şi              plăţi de dobânzi              şi comisioane la              creditele externe              contractate de              ordonatorii de              credite 137.730.910 137.730.910        85 01 Rambursări de              credite externe 64.020.806 64.020.806        85 02 Plăţi de dobânzi              şi comisioane 73.710.104 73.710.104     01 Administraţie              centrală 1.221.396.327 206.987.500 1.428.383.827     02 Rezerve materiale              naţionale şi de              mobilizare 303.627.633 303.627.633     03 Prevenirea şi              combaterea              inundatiilor              şi ingheturilor 1.368.717 1.368.717     04 Meteorologie şi              hidrologie 209.380.620 690.453.200 899.833.820     05 Stimulare              producţie de              export şi a              exportului 800.000.000 800.000.000     06 Acţiuni de co-              operare economică              internaţionala 40.000.000 40.000.000     07 Stimulare între-              prinderi mici şi              mijlocii 50.000.000 50.000.000     10 Sistemul naţional              antigrindina 40.000.000 40.000.000     13 Promovarea şi              dezvoltarea              turismului 166.001.786 166.001.786     18 Fondul Naţional de              Preaderare 2.628.698.000 2.628.698.000     50 Alte cheltuieli              pentru acţiuni              economice 58.343.842 58.343.8427100 Partea a VI-a -              ALTE ACŢIUNI 4.288.338.927 697.476.500 4.985.815.427        01 CHELTUIELI CURENTE 3.626.080.385 340.581.294 3.966.661.679        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 757.380.259 1.311.373 758.691.632        20 CHELTUIELI              MATERIALE ŞI              SERVICII 885.107.388 25.219.921 910.327.309        34 SUBVENŢII 82.458.566 82.458.566        35 01 Alocaţii de la              buget pentru              instituţii publice 10.558.566 10.558.566        35 02 Subvenţii pe              produse şi              activităţi 71.900.000 71.900.000        38 TRANSFERURI 1.901.134.172 314.050.000 2.215.184.172        39 Transferuri              consolidabile 1.299.850 1.299.850        39 10 Transferuri din              bugetul de stat              către bugetul              Fondului de              asigurări sociale              de sănătate              reprezentând              contribuţia              datorată de              persoanele care              satisfac serviciul              militar în termen 1.299.850 1.299.850        40 Transferuri              neconsolidabile 1.899.834.322 314.050.000 2.213.884.322        40 11 Contribuţii şi              cotizaţii la              organisme              internaţionale 51.549.894 51.549.894        40 16 Fondul de              cercetare              -dezvoltare 533.496.801 533.496.801        40 17 Fondul pentru              stimularea              inovarii 292.394.000 292.394.000        40 27 Transferuri              aferente Fondului              Român de              Dezvoltare Socială 66.521.500 314.050.000 380.571.500        40 28 Executarea silită              a creanţelor              bugetare 15.000.000 15.000.000        40 29 Despăgubiri              civile, precum şi              cheltuieli              judiciare şi              extrajudiciare              derivate din              acţiuni in              reprezentarea              intereselor              statului, potrivit              dispoziţiilor              legale 394.200.000 394.200.000        40 30 Onorariile pentru              expertizele              contabile dispuse              în cadrul              procesului penal 3.000.000 3.000.000        40 35 Finanţarea              partidelor              politice 58.000.000 58.000.000        40 55 Contribuţii la              programe realizate              cu finanţare              internaţionala 344.000.000 344.000.000        40 59 Transferuri pentru              cercetare-              dezvoltare              (granturi) 81.672.127 81.672.127        40 80 Alte transferuri 60.000.000 60.000.000        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 589.798.642 356.895.206 946.693.848        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE, PLĂŢI DE              DOBÂNZI ŞI              COMISIOANE LA              CREDITE 72.459.900 72.459.900        85 Rambursări de              credite externe şi              plăţi de dobânzi              şi comisioane la              creditele externe              contractate de              ordonatorii de              credite 72.459.900 72.459.900        85 01 Rambursări de              credite externe 22.211.900 22.211.900        85 02 Plăţi de dobânzi              şi comisioane 50.248.000 50.248.0007101 CERCETARE              ŞTIINŢIFICĂ 2.680.889.587 2.680.889.587        01 CHELTUIELI CURENTE 2.537.663.996 2.537.663.996        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 392.211.333 392.211.333        20 CHELTUIELI              MATERIALE ŞI              SERVICII 781.669.219 781.669.219        34 SUBVENŢII 10.558.566 10.558.566        35 01 Alocaţii de la              buget pentru              instituţii publice 10.558.566 10.558.566        38 TRANSFERURI 1.353.224.878 1.353.224.878        39 Transferuri              consolidabile 112.056 112.056        39 10 Transferuri din              bugetul de stat              către bugetul              Fondului de              asigurări sociale              de sănătate              reprezentând              contribuţia              datorată de              persoanele care              satisfac serviciul              militar în termen 112.056 112.056        40 Transferuri              neconsolidabile 1.353.112.822 1.353.112.822        40 11 Contribuţii şi              cotizaţii la              organisme              internaţionale 51.549.894 51.549.894        40 16 Fondul de              cercetare-              dezvoltare 533.496.801 533.496.801        40 17 Fondul pentru              stimularea              inovarii 292.394.000 292.394.000        40 55 Contribuţii la              programe realizate              cu finanţare              internaţionala 344.000.000 344.000.000        40 59 Transferuri pentru              cercetare-              dezvoltare              (granturi) 81.672.127 81.672.127        40 80 Alte transferuri 50.000.000 50.000.000        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 143.225.591 143.225.591     01 Administraţie              centrală 84.729.000 84.729.000     02 Cercetare              fundamentală 346.819.749 346.819.749     03 Cercetare              aplicativa şi              experimentală 2.004.986.364 2.004.986.364     50 Alte instituţii şi              acţiuni pentru              cercetare              ştiinţifică 244.354.474 244.354.4747201 ALTE ACŢIUNI 1.607.449.340 697.476.500 2.304.925.840        01 CHELTUIELI CURENTE 1.088.416.389 340.581.294 1.428.997.683        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 365.168.926 1.311.373 366.480.299        20 CHELTUIELI              MATERIALE ŞI              SERVICII 103.438.169 25.219.921 128.658.090        34 SUBVENŢII 71.900.000 71.900.000        35 02 Subvenţii pe              produse şi              activităţi 71.900.000 71.900.000        38 TRANSFERURI 547.909.294 314.050.000 861.959.294        39 Transferuri              consolidabile 1.187.794 1.187.794        39 10 Transferuri din              bugetul de stat              către bugetul              Fondului de              asigurări sociale              de sănătate              reprezentând              contribuţia              datorată de              persoanele care              satisfac serviciul              militar în termen 1.187.794 1.187.794        40 Transferuri              neconsolidabile 546.721.500 314.050.000 860.771.500        40 27 Transferuri              aferente Fondului              Român de              Dezvoltare Socială 66.521.500 314.050.000 380.571.500        40 28 Executarea silită              a creanţelor              bugetare 15.000.000 15.000.000        40 29 Despăgubiri              civile, precum şi              cheltuieli              judiciare şi              extrajudiciare              derivate din              acţiuni in              reprezentarea              intereselor              statului, potrivit              dispoziţiilor              legale 394.200.000 394.200.000        40 30 Onorariile pentru              expertizele              contabile dispuse              în cadrul              procesului penal 3.000.000 3.000.000        40 35 Finanţarea              partidelor              politice 58.000.000 58.000.000        40 80 Alte transferuri 10.000.000 10.000.000        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 446.573.051 356.895.206 803.468.257        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE, PLĂŢI DE              DOBÂNZI ŞI              COMISIOANE LA              CREDITE 72.459.900 72.459.900        85 Rambursări de              credite externe şi              plăţi de dobânzi              şi comisioane la              creditele externe              contractate de              ordonatorii de              credite 72.459.900 72.459.900        85 01 Rambursări de              credite externe 22.211.900 22.211.900        85 02 Plăţi de dobânzi              şi comisioane 50.248.000 50.248.000     01 Administraţie              centrală vamală şi              unităţi              teritoriale 276.145.751 276.145.751     05 Sistemul naţional              de decoraţii 25.000.000 25.000.000     06 Cheltuieli pentru              aplicarea              tratatelor              internaţionale 4.000.000 4.000.000     07 Protecţie civilă 137.063.251 137.063.251     08 Executarea silită              a creanţelor              bugetare 15.000.000 15.000.000     10 Despăgubiri              civile, precum si              cheltuieli              judiciare şi              extrajudiciare              derivate din              acţiuni in              reprezentarea              intereselor              statului potrivit              dispoziţiilor              legale 394.200.000 394.200.000     11 Onorarii pentru              expertizele              contabile dispuse              în cadrul              procesului penal 3.000.000 3.000.000     12 Dezvoltarea şi              modernizarea              punctelor de              control pentru              trecerea              frontierei, precum              şi a celorlalte              unităţi vamale 490.890.900 369.151.500 860.042.400     18 Măsuri active              pentru combaterea              somajului 14.275.000 14.275.000     19 Zboruri speciale 71.900.000 71.900.000     20 Fondul Român de              Dezvoltare Socială 92.787.500 314.050.000 406.837.500     50 Alte cheltuieli 97.461.938 97.461.9388500 Partea a XI-a -              TRANSFERURI 3.000.000.000 3.000.000.0008501 TRANSFERURI DIN              BUGETUL DE STAT 3.000.000.000 3.000.000.000        01 CHELTUIELI CURENTE 3.000.000.000 3.000.000.000        38 TRANSFERURI 3.000.000.000 3.000.000.000        39 Transferuri              consolidabile 3.000.000.000 3.000.000.000        39 03 Transferuri din              bugetul de stat              către bugetele              locale pentru              investiţii              finanţate parţial              din împrumuturi              externe 1.500.000.000 1.500.000.000        39 04 Transferuri din              bugetul de stat              către bugetul              asigurărilor              sociale de stat 1.500.000.000 1.500.000.000     03 Transferuri din              bugetul de stat              către bugetele              locale pentru              investiţii              finanţate parţial              din împrumuturi              externe 1.500.000.000 1.500.000.000     04 Transferuri din              bugetul de stat              către bugetul              asigurărilor              sociale de stat 1.500.000.000 1.500.000.0008600 Partea a XII-a -              ÎMPRUMUTURI              ACORDATE 262.461.800 262.461.8008601 ÎMPRUMUTURI 262.461.800 262.461.800        79 ÎMPRUMUTURI              ACORDATE 262.461.800 262.461.800        80 02 Împrumuturi              acordate pentru              finalizarea unor              obiective aprobate              prin convenţii              bilaterale şi              acorduri inter-              guvernamentale 210.219.000 210.219.000        80 05 Împrumuturi              acordate              persoanelor care              beneficiază de              statutul de              refugiat şi sunt              lipsite de              mijloace de              existenta 1.760.880 1.760.880        80 13 Microcredite              acordate              persoanelor fizice              care desfăşoară              activităţi pe cont              propriu,              aducătoare de              venituri, in              vederea              întreţinerii              materiale 50.481.920 50.481.920     02 Împrumuturi pentru              finalizarea unor              obiective aprobate              prin convenţii              bilaterale şi              acorduri inter-              guvernamentale 210.219.000 210.219.000     05 Împrumuturi              acordate              persoanelor care              beneficiază de              statutul de              refugiat şi sunt              lipsite de              mijloace de              existenta 1.760.880 1.760.880     11 Microcredite              acordate              persoanelor fizice              care desfăşoară              activităţi pe cont              propriu,              aducătoare de              venituri, in              vederea              întreţinerii              materiale 50.481.920 50.481.9208800 Partea a XIII-a -              PLĂŢI DE DOBÂNZI              ŞI ALTE CHELTUIELI 50.617.100.000 50.617.100.0008801 DOBÂNZI AFERENTE              DATORIEI PUBLICE              ŞI ALTE CHELTUIELI 50.617.100.000 50.617.100.000     01 Dobânzi aferente              datoriei publice              interne 31.201.000.000 31.201.000.000     02 Dobânzi aferente              datoriei publice              externe 3.100.800.000 3.100.800.000     03 Cheltuieli              ocazionate de              emisiunea şi              plasarea              titlurilor de stat              şi de riscul              garanţiilor date              de stat, in              condiţiile legii 7.803.900.000 7.803.900.000     04 Diferenţe de curs              aferente datoriei              publice externe 2.597.100.000 2.597.100.000     05 Diferenţe de curs              aferente datoriei              publice interne 1.716.000.000 1.716.000.000     06 Rambursări de              credite externe              pentru importul de              combustibili 3.969.900.000 3.969.900.000     07 Dobânzi şi              comisioane              aferente              creditului extern              pentru importul de              combustibili 228.400.000 228.400.0009500 Partea a XV-a -              FONDURI DE REZERVA 1.908.327.108 1.908.327.1089501 FONDURI DE REZERVA 1.908.327.108 1.908.327.108     01 Fond de rezerva              bugetară la              dispoziţia              Guvernului 1.141.927.108 1.141.927.108     02 Fond de              intervenţie la              dispoziţia              Guvernului 650.000.000 650.000.000     03 Fond la dispoziţia              Guvernului              României pentru              relaţiile cu              Republica Moldova 116.400.000 116.400.0009901 DEFICIT -41.305.800.000 -21.407.749.906 -62.713.549.906────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 2                           BUGETUL DE STAT PE ANUL 2001                    - detalierea pe articole de cheltuieli -                                                                   - mii lei -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Capi- S T A Program Intrăritol u i l Denumirea 2001 de credite Total      b t i indicatorilor externe      c l n      a u e      p / a      i A t      t r      o t      l i        c        o        l────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       A B 1 2 3 = 1+2────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5001 II. CHELTUIELI -                  TOTAL 194.398.242.700 21.407.749.906 215.805.992.606        01 CHELTUIELI CURENTE 166.832.087.842 10.549.086.689 177.381.174.531        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 28.494.799.507 23.407.140 28.518.206.647        20 CHELTUIELI              MATERIALE ŞI              SERVICII 17.707.436.987 469.683.778 18.177.120.765        34 SUBVENŢII 8.930.084.446 205.560.000 9.135.644.446        35 01 Alocaţii de la              buget pentru              instituţii              publice 4.666.055.633 205.560.000 4.871.615.633        35 02 Subvenţii pe              produse şi              activităţi 2.745.027.027 2.745.027.027        35 03 Subvenţii pentru              acoperirea              diferenţelor de              preţ şi tarif 1.519.001.786 1.519.001.786        36 PRIME 701.000.000 701.000.000        38 TRANSFERURI 58.473.339.794 9.850.435.771 68.323.775.565        39 Transferuri              consolidabile 7.851.972.214 7.851.972.214        39 03 Transferuri din              bugetul de stat              către bugetele              locale pentru              investiţii              finanţate parţial              din împrumuturi              externe 1.500.000.000 1.500.000.000        39 04 Transferuri din              bugetul de stat              către bugetul              asigurărilor              sociale de stat 1.500.000.000 1.500.000.000        39 07 Transferuri din              bugetul de stat              către bugetele              locale pentru              susţinerea              sistemului de              protecţie a              drepturilor              copilului 1.712.200.000 1.712.200.000        39 10 Transferuri din              bugetul de stat              către bugetul              Fondului de              asigurări sociale              de sănătate              reprezentând              contribuţia              datorată de              persoanele care              satisfac serviciul              militar în termen 204.448.410 204.448.410        39 11 Transferuri din              bugetul de stat              către bugetul              Fondului de              asigurări sociale              de sănătate              reprezentând              contribuţia              datorată de              persoanele care              executa o pedeapsa              privativă de              libertate sau              arest preventiv 121.468.804 121.468.804        39 14 Program privind              pietruirea              drumurilor              comunale şi              alimentarea cu apa              a satelor 400.000.000 400.000.000        39 15 Transferuri pentru              susţinerea              sistemului de              protecţie a              persoanelor cu              handicap 1.699.200.000 1.699.200.000        39 16 Contribuţia              persoanelor              asigurate pentru              finanţarea              ocrotirii              sănătăţii 291.300.000 291.300.000        39 19 Transferuri de la              bugetul de stat              către bugetele              locale pentru              construcţii de              locuinţe 385.000.000 385.000.000        39 20 Transferuri de la              bugetul de stat              către bugetele              locale pentru              finanţarea              elaborării şi/sau              a actualizării              planurilor              urbanistice              generale şi a              regulamentelor              locale de urbanism 9.000.000 9.000.000        39 24 Transferuri către              bugetele locale              pentru aeroporturi              de interes local 29.355.000 29.355.000        40 Transferuri              neconsolidabile 50.621.367.580 9.850.435.771 60.471.803.351        40 01 Locuinţe 500.000.000 500.000.000        40 02 Burse 965.995.030 965.995.030        40 03 Alocaţii şi alte              ajutoare pentru              copii 8.015.230.980 8.015.230.980        40 04 Pensii şi ajutoare              I.O.V.R., militari              şi alte persoane 8.631.006.473 8.631.006.473        40 08 Ajutoare sociale 40.000.000 40.000.000        40 09 Alte ajutoare,              alocaţii şi              indemnizaţii 119.734.392 119.734.392        40 11 Contribuţii şi              cotizaţii la              organisme              internaţionale 631.966.619 631.966.619        40 13 Diferenţa de              dobânzi aferentă              creditelor              bancare,              subventionata              potrivit              dispoziţiilor              legale 3.000 3.000        40 15 Plăţi              compensatorii 586.243.527 586.243.527        40 16 Fondul de              cercetare-              dezvoltare 533.496.801 533.496.801        40 17 Fondul pentru              stimularea              inovarii 292.394.000 292.394.000        40 19 Alocaţia              suplimentară              pentru familiile              cu copii 1.029.300.000 1.029.300.000        40 21 Plăţi efectuate in              cadrul programelor              de dezvoltare 992.125.094 992.125.094        40 22 Cheltuieli pentru              susţinerea              programelor              tehnice de              conservare sau de              închidere a              minelor 450.000.000 464.223.000 914.223.000        40 23 Protecţie socială              ce se acorda              pentru unele              activităţi din              sectorul minier 601.875.000 601.875.000        40 24 Cheltuieli pentru              susţinerea              transportului              feroviar public              de călători 4.055.000.000 4.055.000.000        40 26 Transferuri              aferente Fondului              Naţional de              Preaderare 2.628.698.000 2.628.698.000        40 27 Transferuri              aferente Fondului              Român de              Dezvoltare Socială 66.521.500 314.050.000 380.571.500        40 28 Executarea silită              a creanţelor              bugetare 15.000.000 15.0000.000        40 29 Despăgubiri              civile, precum şi              cheltuieli              judiciare şi              extrajudiciare              derivate din              acţiuni in              reprezentarea              intereselor              statului, potrivit              dispoziţiilor              legale 394.374.540 394.374.540        40 30 Onorariile pentru              expertizele              contabile dispuse              în cadrul              procesului penal 3.220.000 3.220.000        40 32 Sprijinirea              organizaţiilor              cetăţenilor              aparţinând              minorităţilor              naţionale, altele              decât cele care              primesc subvenţii              de la bugetul de              stat, potrivit              legii 94.000.000 94.000.000        40 33 Proiecte de              comunicare,              informare publică              şi promovarea              imaginii şi              intereselor              româneşti peste              hotare 27.254.997 27.254.997        40 34 Sprijinirea              activităţii              romanilor de              pretutindeni şi              a organizaţiilor              reprezentative ale              acestora 7.000.000 7.000.000        40 35 Finanţarea              partidelor              politice 58.000.000 58.000.000        40 36 Finanţarea              acţiunilor cu              caracter              ştiinţific şi              social-cultural 2.500.000 2.500.000        40 37 Finanţarea unor              programe şi              proiecte în cadrul              Campaniei europene              pentru combaterea              rasismului,              xenofobiei,              antisemitismului              şi intolerantei 800.000 800.000        40 38 Finanţarea              Ansamblului              "Memorialul              victimelor              comunismului şi              al rezistentei              Sighet" 2.000.000 2.000.000        40 39 Comenzi de stat              pentru cărţi şi              publicaţii 24.000.000 24.000.000        40 40 Sprijin financiar              pentru producerea              şi distribuirea              filmelor 12.900.000 12.900.000        40 41 Asociaţii şi              fundaţii 36.900.000 36.900.000        40 42 Alocaţie de              încredinţare şi              plasament familial 191.600.000 191.600.000        40 43 Ajutor anual              pentru veteranii              de război 63.000.000 63.000.000        40 44 Programe pentru              sănătate 1.120.686.959 1.120.686.959        40 45 Programe pentru              tineret 23.154.000 23.154.000        40 46 Sprijin financiar              pentru activitatea              Comitetului              Olimpic Român 41.270.000 41.270.000        40 47 Cadastru imobiliar 35.000.000 35.000.000        40 48 Meteorologie şi              hidrologie 95.431.860 690.453.200 785.885.060        40 49 Prevenirea şi              combaterea              inundatiilor şi a              ingheturilor 391.500 391.500        40 50 Cheltuieli pentru              valorificarea              cenusilor de              pirita 40.000.000 40.000.000        40 51 Cooperare              economică              internaţionala 185.646.000 185.646.000        40 53 Sprijinirea              producătorilor              agricoli pentru              terenuri agricole              cultivate 5.000.000.000 5.000.000.000        40 54 Cabaline din              patrimoniul              genetic naţional 25.400.000 25.400.000        40 55 Contribuţii la              programe realizate              cu finanţare              internaţionala 4.829.727.354 8.144.601.250 12.974.328.604        40 56 Transferuri pentru              drumuri, căi              ferate, aviaţie şi              navigaţie 1.000.000.000 1.000.000.000        40 57 Transferuri pentru              finanţarea de bază              a învăţământului              superior 3.600.000.000 3.600.000.000        40 58 Transferuri pentru              constituirea              Fondului de              garantare a              creditelor bancare              acordate              studenţilor 3.000.000 3.000.000        40 59 Transferuri pentru              cercetare-              dezvoltare              (granturi) 81.672.127 81.672.127        40 60 Transferuri pentru              acţiuni de              sănătate 803.412.471 803.412.471        40 61 Susţinerea              cultelor 40.000.000 40.000.000        40 62 Stimularea              exporturilor 800.000.000 800.000.000        40 64 Fondul la              dispoziţia              primului-ministru              pentru sprijinirea              comunităţilor              româneşti de              pretutindeni 1.000.000 1.000.000        40 66 Contribuţia              statului la              salarizarea              personalului de              cult 606.786.062 606.786.062        40 68 Programe de              protecţie socială              şi integrare              socioprofesionala              a persoanelor cu              handicap 25.000.000 25.000.000        40 70 Susţinerea              sistemului de              protecţie a              copilului 60.000.000 237.108.321 297.108.321        40 75 Contribuţia              statului care se              aloca Patriarhiei              Române pentru              sprijinirea              aşezămintelor              Bisericii Ortodoxe              Române din afară              graniţelor 21.204.000 21.204.000        40 79 Transferuri pentru              aparatura medicală              de mare              performanta 5.000.000 5.000.000        40 80 Alte transferuri 269.244.783 269.244.783        40 81 Fond de garantare              a împrumuturilor              pentru intreprin-              deri mici şi              mijlocii 50.000.000 50.000.000        40 82 Transferuri pentru              acţiuni de              ecologizare 123.750.000 123.750.000        40 83 Transferuri către              Consiliul Naţional              de Formare              Profesională a              Adulţilor 2.683.568 2.683.568        40 84 Finanţarea              Ansamblului              "Memorialul              revoluţiei -              Decembrie 1989"              din municipiul              Timişoara 2.500.000 2.500.000        40 85 Transferuri pentru              transportul de              călători cu              metroul 565.000.000 565.000.000        40 86 Programul de              realizare a              sistemului              naţional              antigrindina 40.000.000 40.000.000        40 87 Sume destinate              finanţării              programelor              sportive realizate              de structurile              sportive de drept              privat 100.000 100.000        40 88 Transferuri către              Consiliul Naţional              al Persoanelor              Varstnice 2.176.943 2.176.943        40 89 Transferuri pentru              sprijinirea              proprietarilor              de păduri 28.000.000 28.000.000        40 91 Renta viageră 21.990.000 21.990.000        49 DOBÂNZI 50.617.100.000 50.617.100.000        50 01 Dobânzi aferente              datoriei publice              interne 31.201.000.000 31.201.000.000        50 02 Dobânzi aferente              datoriei publice              externe 3.100.800.000 3.100.800.000        50 03 Cheltuieli              ocazionate de              emisiunea şi              plasarea              titlurilor de stat              şi de riscurile              garanţiilor date              de stat in              condiţiile legii 7.803.900.000 7.803.900.000        50 04 Diferenţe de curs              aferente datoriei              publice externe 2.597.100.000 2.597.100.000        50 05 Diferenţe de curs              aferente datoriei              publice interne 1.716.000.000 1.716.000.000        50 06 Rambursări de              credite externe              pentru importul de              combustibili 3.969.900.000 3.969.900.000        50 07 Dobânzi şi              comisioane              aferente              creditului              extern pentru              importul de              combustibili 228.400.000 228.400.000        60 REZERVE 1.908.327.108 1.908.327.108        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 11.430.571.567 10.858.663.217 22.289.234.784        79 ÎMPRUMUTURI              ACORDATE 262.461.800 262.461.800        80 02 Împrumuturi              acordate pentru              finalizarea unor              obiective aprobate              prin convenţii              bilaterale şi              acorduri inter-              guvernamentale 210.219.000 210.219.000        80 05 Împrumuturi              acordate              persoanelor care              beneficiază de              statutul de              refugiat şi sunt              lipsite de              mijloace de              existenta 1.760.880 1.760.880        80 13 Microcredite              acordate              persoanelor fizice              care desfăşoară              activităţi pe cont              propriu,              aducătoare de              venituri, in              vederea              întreţinerii              materiale 50.481.920 50.481.920        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE, PLĂŢI              DE DOBÂNZI ŞI              COMISIOANE LA              CREDITE 15.873.121.491 15.873.121.491        85 Rambursări de              credite externe              şi plăţi de              dobânzi şi              comisioane la              creditele externe              contractate de              ordonatorii de              credite 15.873.121.491 15.873.121.491        85 01 Rambursări de              credite externe 10.632.260.598 10.632.260.598        85 02 Plăţi de dobânzi              şi comisioane 5.240.860.893 5.240.860.8935101 AUTORITĂŢI PUBLICE 11.922.148.909 362.585.001 12.284.733.910        01 CHELTUIELI CURENTE 10.167.027.136 305.857.578 10.472.884.714        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 7.244.186.673 285.500 7.244.472.173        10 Cheltuieli cu              salariile 4.927.284.097 4.927.284.097        11 Contribuţii pentru              asigurări sociale              de stat 1.143.596.171 1.143.596.171        12 Cheltuieli pentru              constituirea              Fondului pentru              plata ajutorului              de şomaj 229.727.181 229.727.181        13 Deplasări,              detaşări,              transferări: 618.047.968 285.500 618.333.468        13 01 - deplasări,              detaşări,              transferări in              ţara 376.540.348 200.000 376.740.348        13 02 - deplasări in              străinătate 241.507.620 85.500 241.593.120        14 Contribuţii pentru              constituirea              Fondului de              asigurări sociale              de sănătate 325.531.256 325.531.256        20 CHELTUIELI              MATERIALE ŞI              SERVICII 2.256.059.227 25.096.878 2.281.156.105        21 Drepturi cu              caracter social 11.384.905 11.384.905        22 Hrana 4.394.875 4.394.875        23 Medicamente şi              materiale sanitare 4.000.000 4.000.000        24 Cheltuieli pentru              întreţinere şi              gospodărie 995.490.690 7.505.700 1.002.996.390        25 Materiale şi              prestări de              servicii cu              caracter              funcţional 301.646.307 157.000 301.803.307        26 Obiecte de              inventar de mica              valoare sau              scurta durata şi              echipament 66.895.491 61.878 66.957.369        27 Reparaţii curente 155.035.681 1.770.100 156.805.781        28 Reparaţii capitale 407.002.200 5.595.800 412.598.000        29 Cărţi şi              publicaţii 33.296.610 33.296.610        30 Alte cheltuieli 268.612.468 10.006.400 278.618.868        32 Fondul              Preşedintelui 4.300.000 4.300.000        33 Fondul Primului-              ministru 4.000.000 4.000.000        34 SUBVENŢII 29.632.490 29.632.490        35 01 Alocaţii de la              buget pentru              instituţii publice 29.632.490 29.632.490        38 TRANSFERURI 637.148.746 280.475.200 917.623.946        40 Transferuri              neconsolidabile 637.148.746 280.475.200 917.623.946        40 11 Contribuţii şi              cotizaţii la              organisme              internaţionale 493.164.303 493.164.303        40 41 Asociaţii şi              fundaţii 400.000 400.000        40 55 Contribuţii la              programe realizate              cu finanţare              internaţionala 143.584.443 280.475.200 424.059.643        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 1.243.815.636 56.727.423 1.300.543.059        72 Investiţii ale              instituţiilor              publice 1.243.815.636 56.727.423 1.300.543.059        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE, PLĂŢI              DE DOBÂNZI ŞI              COMISIOANE              LA CREDITE 511.306.137 511.306.137        85 Rambursări de              credite externe              şi plăţi de              dobânzi şi              comisioane la              creditele externe              contractate de              ordonatorii de              credite 511.306.137 511.306.137        85 01 Rambursări de              credite externe 414.967.885 414.967.885        85 02 Plăţi de dobânzi              şi comisioane 96.338.252 96.338.2525401 APĂRARE NAŢIONALĂ 17.748.817.688 3.177.973.800 20.926.791.488        01 CHELTUIELI CURENTE 11.888.804.585 11.888.804.585        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 7.179.388.616 7.179.388.616        10 Cheltuieli cu              salariile 5.797.665.863 5.797.665.863        11 Contribuţii pentru              asigurări sociale              de stat 592.122.968 592.122.968        12 Cheltuieli pentru              constituirea              Fondului pentru              plata ajutorului              de şomaj 105.733.566 105.733.566        13 Deplasări,              detaşări,              transferări: 285.000.000 285.000.000        13 01 - deplasări,              detaşări,              transferări in              ţara 110.000.000 110.000.000        13 02 - deplasări in              străinătate 175.000.000 175.000.000        14 Contribuţii pentru              constituirea              Fondului de              asigurări sociale              de sănătate 398.866.219 398.866.219        20 CHELTUIELI              MATERIALE ŞI              SERVICII 3.880.310.799 3.880.310.799        21 Drepturi cu              caracter social 645.895.615 645.895.615        22 Hrana 1.820.836.734 1.820.836.734        23 Medicamente şi              materiale sanitare 13.818.500 13.818.500        24 Cheltuieli pentru              întreţinere şi              gospodărie 439.384.532 439.384.532        25 Materiale şi              prestări de              servicii cu              caracter              funcţional 772.557.800 772.557.800        26 Obiecte de              inventar de mica              valoare sau              scurta durata şi              echipament 79.471.043 79.471.043        27 Reparaţii curente 47.838.610 47.838.610        28 Reparaţii capitale 27.927.250 27.927.250        29 Cărţi şi              publicaţii 2.455.950 2.455.950        30 Alte cheltuieli 30.124.765 30.124.765        38 TRANSFERURI 829.105.170 829.105.170        39 Transferuri              consolidabile 95.023.488 95.023.488        39 10 Transferuri din              bugetul de stat              către bugetul              Fondului de              asigurări sociale              de sănătate              reprezentând              contribuţia              datorată de              persoanele care              satisfac serviciul              militar în termen 95.023.488 95.023.488        40 Transferuri              neconsolidabile 734.081.682 734.081.682        40 11 Contribuţii şi              cotizaţii la              organisme              internaţionale 4.376.971 4.376.971        40 15 Plăţi              compensatorii 586.243.527 586.243.527        40 60 Transferuri pentru              acţiuni de              sănătate 143.461.184 143.461.184        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 577.349.503 3.177.973.800 3.755.323.303        72 Investiţii ale              instituţiilor              publice 577.349.503 3.177.973.800 3.755.323.303        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE, PLĂŢI              DE DOBÂNZI ŞI              COMISIOANE LA              CREDITE 5.282.663.600 5.282.663.600        85 Rambursări de              credite externe              şi plăţi de              dobânzi şi              comisioane la              creditele externe              contractate de              ordonatorii de              credite 5.282.663.600 5.282.663.600        85 01 Rambursări de              credite externe 4.423.879.600 4.423.879.600        85 02 Plăţi de dobânzi              şi comisioane 858.784.000 858.784.0005501 ORDINE PUBLICĂ ŞI              SIGURANŢĂ              NAŢIONALĂ 19.166.562.246 2.009.126.600 21.175.688.846        01 CHELTUIELI CURENTE 17.032.847.954 17.032.847.954        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 9.241.332.581 9.241.332.581        10 Cheltuieli cu              salariile 7.083.417.939 7.083.417.939        11 Contribuţii pentru              asigurări sociale              de stat 258.984.902 258.984.902        12 Cheltuieli pentru              constituirea              Fondului pentru              plata ajutorului              de şomaj 39.579.444 39.579.444        13 Deplasări,              detaşări,              transferări: 125.783.712 125.783.712        13 01 - deplasări,              detaşări,              transferări in              ţara 94.863.712 94.863.712        13 02 - deplasări in              străinătate 30.920.000 30.920.000        14 Contribuţii pentru              constituirea              Fondului de              asigurări sociale              de sănătate 393.248.364 393.248.364        20 CHELTUIELI              MATERIALE ŞI              SERVICII 5.332.240.283 5.332.240.283        21 Drepturi cu              caracter social 260.599.180 260.599.180        22 Hrana 2.134.078.850 2.134.078.850        23 Medicamente şi              materiale sanitare 34.440.696 34.440.696        24 Cheltuieli pentru              întreţinere şi              gospodărie 473.535.454 473.535.454        25 Materiale şi              prestări de              servicii cu              caracter              funcţional 310.470.912 310.470.912        26 Obiecte de              inventar de mica              valoare sau scurta              durata şi              echipament 783.334.470 783.334.470        27 Reparaţii curente 55.873.291 55.873.291        28 Reparaţii capitale 49.062.113 49.062.113        29 Cărţi şi              publicaţii 2.760.782 2.760.782        30 Alte cheltuieli 208.181.540 208.181.540        34 SUBVENŢII 2.142.165.700 2.142.165.700        35 01 Alocaţii de la              buget pentru              instituţii publice 2.142.165.700 2.142.165.700        38 TRANSFERURI 317.109.390 317.109.390        39 Transferuri              consolidabile 222.807.768 222.807.768        39 10 Transferuri din              bugetul de stat              către bugetul              Fondului de              asigurări sociale              de sănătate              reprezentând              contribuţia              datorată de              persoanele care              satisfac serviciul              militar în termen 101.338.964 101.338.964        39 11 Transferuri din              bugetul de stat              către bugetul              Fondului de              asigurări sociale              de sănătate              reprezentând              contribuţia              datorată de              persoanele care              executa o pedeapsa              privativă de              libertate sau              arest preventiv 121.468.804 121.468.804        40 Transferuri              neconsolidabile 94.301.622 94.301.622        40 09 Alte ajutoare,              alocaţii şi              indemnizaţii 100.000 100.000        40 11 Contribuţii şi              cotizaţii la              organisme              internaţionale 3.386.695 3.386.695        40 29 Despăgubiri              civile, precum şi              cheltuieli              judiciare şi              extrajudiciare              derivate din              acţiuni in              reprezentarea              intereselor              statului, potrivit              dispoziţiilor              legale 174.540 174.540        40 30 Onorariile pentru              expertizele              contabile dispuse              în cadrul              procesului penal 220.000 220.000        40 55 Contribuţii la              programe realizate              cu finanţare              internaţionala 3.474.100 3.474.100        40 60 Transferuri pentru              acţiuni de              sănătate 86.946.287 86.946.287        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 540.187.472 2.009.126.600 2.549.314.072        72 Investiţii ale              instituţiilor              publice 540.187.472 2.009.126.600 2.549.314.072        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE, PLĂŢI              DE DOBÂNZI ŞI              COMISIOANE LA              CREDITE 1.593.526.820 1.593.526.820        85 Rambursări de              credite externe              şi plăţi              de dobânzi şi              comisioane la              creditele              externe              contractate de              ordonatorii              de credite 1.593.526.820 1.593.526.820        85 01 Rambursări de              credite externe 964.062.130 964.062.130        85 02 Plăţi de dobânzi              şi comisioane 629.464.690 629.464.6905701 ÎNVĂŢĂMÂNT 10.098.024.200 2.063.023.000 12.161.047.200        01 CHELTUIELI              CURENTE 8.412.849.567 759.721.667 9.172.571.234        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 1.706.674.486 20.999.667 1.727.674.153        10 Cheltuieli cu              salariile 1.291.709.673 1.291.709.673        11 Contribuţii pentru              asigurări sociale              de stat 240.749.917 240.749.917        12 Cheltuieli pentru              constituirea              Fondului              pentru plata              ajutorului de              şomaj 48.106.913 48.106.913        13 Deplasări,              detaşări,              transferări: 39.739.689 20.999.667 60.739.356        13 01 - deplasări,              detaşări,              transferări              în ţara 29.592.861 29.592.861        13 02 - deplasări in              străinătate 10.146.828 20.999.667 31.146.495        14 Contribuţii pentru              constituirea              Fondului              de asigurări              sociale de              sănătate 86.368.294 86.368.294        20 CHELTUIELI              MATERIALE ŞI              SERVICII 1.193.471.500 310.472.000 1.503.943.500        21 Drepturi cu              caracter social 372.646.765 372.646.765        22 Hrana 207.942.247 207.942.247        23 Medicamente şi              materiale sanitare 2.479.487 2.479.487        24 Cheltuieli pentru              întreţinere şi              gospodărie 128.017.683 128.017.683        25 Materiale şi              prestări de              servicii cu              caracter              funcţional 16.177.765 15.000.000 31.177.765        26 Obiecte de              inventar de mica              valoare sau              scurta durata              şi echipament 42.822.334 42.822.334        27 Reparaţii curente 25.391.315 25.391.315        28 Reparaţii capitale 113.683.783 113.683.783        29 Cărţi şi publicaţii 7.175.243 7.175.243        30 Alte cheltuieli 48.734.878 295.472.000 344.206.878        31 Manuale 228.400.000 228.400.000        34 SUBVENŢII 600.000.000 600.000.000        35 01 Alocaţii de la              buget pentru              instituţii publice 600.000.000 600.000.000        38 TRANSFERURI 4.912.703.581 428.250.000 5.340.953.581        39 Transferuri              consolidabile 6.723.360 6.723.360        39 10 Transferuri din              bugetul de stat              către bugetul              Fondului de              asigurări sociale              de sănătate              reprezentând              contribuţia              datorată de              persoanele care              satisfac              serviciul militar              în termen 6.723.360 6.723.360        40 Transferuri              neconsolidabile 4.905.980.221 428.250.000 5.334.230.221        40 02 Burse 941.995.030 941.995.030        40 55 Contribuţii la              programe realizate              cu finanţare              internaţionala 356.148.750 428.250.000 784.398.750        40 57 Transferuri pentru              finanţarea de baza              a învăţământului              superior 3.600.000.000 3.600.000.000        40 58 Transferuri pentru              constituirea              Fondului de              garantare a              creditelor              bancare acordate              studenţilor 3.000.000 3.000.000        40 66 Contribuţia              statului la              salarizarea              personalului              de cult 2.996.658 2.996.658        40 80 Alte transferuri 1.839.783 1.839.783        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 1.385.399.633 1.303.301.333 2.688.700.966        72 Investiţii ale              instituţiilor              publice 1.385.399.633 1.303.301.333 2.688.700.966        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE, PLĂŢI              DE DOBÂNZI ŞI              COMISIOANE LA              CREDITE 299.775.000 299.775.000        85 Rambursări de              credite externe              şi plăţi de              dobânzi şi              comisioane la              creditele              externe              contractate de              ordonatorii de              credite 299.775.000 299.775.000        85 01 Rambursări de              credite externe 60.811.500 60.811.500        85 02 Plăţi de dobânzi              şi comisioane 238.963.500 238.963.5005801 SĂNĂTATE 7.042.441.131 1.162.121.755 8.204.562.886        01 CHELTUIELI CURENTE 3.579.482.799 3.579.482.799        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 802.178.058 802.178.058        10 Cheltuieli cu              salariile 583.432.639 583.432.639        11 Contribuţii pentru              asigurări sociale              de stat 143.080.446 143.080.446        12 Cheltuieli pentru              constituirea              Fondului              pentru plata              ajutorului              de şomaj 29.057.084 29.057.084        13 Deplasări,              detaşări,              transferări: 5.773.966 5.773.966        13 01 - deplasări,              detaşări,              transferări              în ţara 4.928.265 4.928.265        13 02 - deplasări in              străinătate 845.701 845.701        14 Contribuţii pentru              constituirea              Fondului              de asigurări              sociale de              sănătate 40.833.923 40.833.923        20 CHELTUIELI              MATERIALE ŞI              SERVICII 1.048.437.092 1.048.437.092        21 Drepturi cu              caracter social 622.872 622.872        22 Hrana 120.048.274 120.048.274        23 Medicamente şi              materiale              sanitare 202.257.044 202.257.044        24 Cheltuieli pentru              întreţinere şi              gospodărie 143.625.885 143.625.885        25 Materiale şi              prestări de              servicii cu              caracter              funcţional 380.763.026 380.763.026        26 Obiecte de              inventar de              mica valoare              sau scurta durata              şi echipament 38.179.469 38.179.469        27 Reparaţii curente 74.241.297 74.241.297        28 Reparaţii capitale 7.785.809 7.785.809        29 Cărţi şi publicaţii 1.929.939 1.929.939        30 Alte cheltuieli 78.983.477 78.983.477        34 SUBVENŢII 12.500.000 12.500.000        35 01 Alocaţii de la              buget pentru              instituţii publice 12.500.000 12.500.000        38 TRANSFERURI 1.716.367.649 1.716.367.649        39 Transferuri              consolidabile 17.928 17.928        39 10 Transferuri din              bugetul de stat              către bugetul              Fondului de              asigurări              sociale de              sănătate              reprezentând              contribuţia              datorată de              persoanele              care satisfac              serviciul              militar in              termen 17.928 17.928        40 Transferuri              neconsolidabile 1.716.349.721 1.716.349.721        40 11 Contribuţii şi              cotizaţii la              organisme              internaţionale 12.874.553 12.874.553        40 44 Programe pentru              sănătate 1.120.686.959 1.120.686.959        40 55 Contribuţii la              programe realizate              cu finanţare              internaţionala 4.783.209 4.783.209        40 60 Transferuri pentru              acţiuni de sănătate 573.005.000 573.005.000        40 79 Transferuri pentru              aparatura medicală              de mare performanta 5.000.000 5.000.000        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 908.618.382 1.162.121.755 2.070.740.137        72 Investiţii ale              instituţiilor              publice 908.618.382 1.162.121.755 2.070.740.137        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE, PLĂŢI              DE DOBÂNZI ŞI              COMISIOANE LA              CREDITE 2.554.339.950 2.554.339.950        85 Rambursări de              credite externe              şi plăţi de              dobânzi şi              comisioane la              creditele              externe              contractate de              ordonatorii              de credite 2.554.339.950 2.554.339.950        85 01 Rambursări de              credite externe 1.887.891.590 1.887.891.590        85 02 Plăţi de dobânzi              şi comisioane 666.448.360 666.448.3605901 CULTURA, RELIGIE              ŞI ACŢIUNI              PRIVIND              ACTIVITATEA              SPORTIVA              ŞI DE TINERET 3.296.540.484 71.375.000 3.367.915.484        01 CHELTUIELI              CURENTE 3.133.609.122 71.375.000 3.204.984.122        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 144.606.493 144.606.493        10 Cheltuieli cu              salariile 89.539.147 89.539.147        11 Contribuţii pentru              asigurări sociale              de stat 21.937.090 21.937.090        12 Cheltuieli pentru              constituirea              Fondului pentru              plata ajutorului              de şomaj 4.476.957 4.476.957        13 Deplasări,              detaşări,              transferări: 22.385.557 22.385.557        13 01 - deplasări,              detaşări,              transferări              în ţara 8.388.904 8.388.904        13 02 - deplasări in              străinătate 13.996.653 13.996.653        14 Contribuţii pentru              constituirea              Fondului de              asigurări              sociale de              sănătate 6.267.742 6.267.742        20 CHELTUIELI              MATERIALE ŞI              SERVICII 910.709.321 71.375.000 982.084.321        24 Cheltuieli pentru              întreţinere şi              gospodărie 23.870.609 23.870.609        25 Materiale şi              prestări de              servicii cu              caracter              funcţional 560.819.212 560.819.212        26 Obiecte de              inventar de              mica valoare              sau scurta              durata şi              echipament 1.530.976 1.530.976        27 Reparaţii              curente 2.051.739 2.051.739        28 Reparaţii              capitale 1.319.835 1.319.835        29 Cărţi şi              publicaţii 7.532.145 7.532.145        30 Alte cheltuieli 313.584.805 71.375.000 384.959.805        34 SUBVENŢII 1.094.388.287 1.094.388.287        35 01 Alocaţii de la              buget pentru              instituţii publice 1.094.388.287 1.094.388.287        38 TRANSFERURI 983.905.021 983.905.021        39 Transferuri              consolidabile 44.820 44.820        39 10 Transferuri din              bugetul de stat              către bugetul              Fondului de              asigurări sociale              de sănătate              reprezentând              contribuţia              datorată de              persoanele care              satisfac              serviciul militar              în termen 44.820 44.820        40 Transferuri              neconsolidabile 983.860.201 983.860.201        40 11 Contribuţii şi              cotizaţii la              organisme              internaţionale 24.348.000 24.348.000        40 13 Diferenţa de              dobânzi aferentă              creditelor bancare,              subventionata              potrivit              dispoziţiilor              legale 3.000 3.000        40 32 Sprijinirea              organizaţiilor              cetăţenilor              aparţinând              minorităţilor              naţionale,              altele decât cele              care primesc              subvenţii de la              bugetul de stat,              potrivit legii 94.000.000 94.000.000        40 33 Proiecte de              comunicare,              informare              publică şi              promovare a              imaginii şi a              intereselor              româneşti peste              hotare 27.254.997 27.254.997        40 34 Sprijinirea              activităţii              romanilor de              pretutindeni              şi a organizaţiilor              reprezentative              ale acestora 7.000.000 7.000.000        40 36 Finanţarea              acţiunilor cu              caracter              ştiinţific şi              social-cultural 2.500.000 2.500.000        40 37 Finanţarea unor              programe şi              proiecte în cadrul              Campaniei europene              pentru combaterea              rasismului, xenofobiei,              antisemitismului şi              intolerantei 800.000 800.000        40 38 Finanţarea              Ansamblului              "Memorialul              victimelor              comunismului              şi al rezistentei              Sighet" 2.000.000 2.000.000        40 39 Comenzi de stat              pentru cărţi şi              publicaţii 24.000.000 24.000.000        40 40 Sprijin financiar              pentru producerea              şi distribuirea              filmelor 12.900.000 12.900.000        40 45 Programe pentru              tineret 23.154.000 23.154.000        40 46 Sprijin financiar              pentru activitatea              Comitetului Olimpic              Român 41.270.000 41.270.000        40 55 Contribuţii la              programe realizate              cu finanţare              internaţionala 52.536.800 52.536.800        40 61 Susţinerea cultelor 40.000.000 40.000.000        40 64 Fondul la dispoziţia              primului-ministru              pentru sprijinirea              comunităţilor              româneşti de              pretutindeni 1.000.000 1.000.000        40 66 Contribuţia              statului la              salarizarea              personalului              de cult 603.789.404 603.789.404        40 75 Contribuţia              statului care              se aloca              Patriarhiei              Române pentru              sprijinirea              aşezămintelor              Bisericii Ortodoxe              Române din afară              graniţelor 21.204.000 21.204.000        40 80 Alte transferuri 3.500.000 3.500.000        40 84 Finanţarea              Ansamblului              "Memorialul              revoluţiei -              Decembrie 1989"              din municipiul              Timişoara 2.500.000 2.500.000        40 87 Sume destinate              finanţării              programelor              sportive realizate              de structurile              sportive de drept              privat 100.000 100.000        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 153.795.362 153.795.362        72 Investiţii ale              instituţiilor              publice 153.795.362 153.795.362        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE, PLĂŢI              DE DOBÂNZI ŞI              COMISIOANE LA              CREDITE 9.136.000 9.136.000        85 Rambursări de              credite externe              şi plăţi de              dobânzi şi              comisioane la              creditele externe              contractate de              ordonatorii de              credite 9.136.000 9.136.000        85 02 Plăţi de dobânzi              şi comisioane 9.136.000 9.136.0006001 ASISTENŢĂ SOCIALĂ,              ALOCAŢII, PENSII,              AJUTOARE ŞI              INDEMNIZAŢII 23.497.514.925 349.710.500 23.847.225.425        01 CHELTUIELI CURENTE 23.401.838.835 275.438.900 23.677.277.735        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 224.577.778 810.600 225.388.378        10 Cheltuieli cu              salariile 165.158.139 165.158.139        11 Contribuţii pentru              asigurări sociale              de stat 33.248.961 33.248.961        12 Cheltuieli pentru              constituirea              Fondului pentru              plata ajutorului              de şomaj 8.257.907 8.257.907        13 Deplasări,              detaşări,              transferări: 6.351.700 810.600 7.162.300        13 01 - deplasări,              detaşări,              transferări              în ţara 4.154.400 300.000 4.454.400        13 02 - deplasări in              străinătate 2.197.300 510.600 2.707.900        14 Contribuţii pentru              constituirea              Fondului de              asigurări sociale              de sănătate 11.561.071 11.561.071        20 CHELTUIELI              MATERIALE ŞI              SERVICII 1.130.860.933 37.519.979 1.168.380.912        21 Drepturi cu              caracter social 963.252.531 963.252.531        22 Hrana 358.000 358.000        23 Medicamente şi              materiale              sanitare 65.000 65.000        24 Cheltuieli              pentru întreţinere              şi gospodărie 49.643.250 525.000 50.168.250        25 Materiale şi              prestări de              servicii cu              caracter              funcţional 3.990.787 11.646.679 15.637.466        26 Obiecte de              inventar de mica              valoare sau              scurta durata şi              echipament 3.856.870 420.000 4.276.870        27 Reparaţii curente 14.101.696 14.101.696        28 Reparaţii capitale 16.720.000 16.720.000        29 Cărţi şi publicaţii 1.719.200 2.700.000 4.419.200        30 Alte cheltuieli 77.153.599 22.228.300 99.381.899        34 SUBVENŢII 13.072.768 13.072.768        35 01 Alocaţii de la              buget pentru              instituţii publice 13.072.768 13.072.768        38 TRANSFERURI 22.033.327.356 237.108.321 22.270.435.677        39 Transferuri              consolidabile 3.702.700.000 3.702.700.000        39 07 Transferuri din              bugetul de stat              către bugetele              locale pentru              susţinerea              sistemului de              protecţie a              drepturilor              copilului 1.712.200.000 1.712.200.000        39 15 Transferuri              pentru susţinerea              sistemului              de protecţie a              persoanelor cu              handicap 1.699.200.000 1.699.200.000        39 16 Contribuţia              persoanelor              asigurate              pentru finanţarea              ocrotirii sănătăţii 291.300.000 291.300.000        40 Transferuri              neconsolidabile 18.330.627.356 237.108.321 18.567.735.677        40 03 Alocaţii şi alte              ajutoare pentru              copii 8.015.230.980 8.015.230.980        40 04 Pensii şi ajutoare              I.O.V.R., militari              şi alte persoane 8.631.006.473 8.631.006.473        40 08 Ajutoare sociale 40.000.000 40.000.000        40 09 Alte ajutoare,              alocaţii şi              indemnizaţii 119.634.392 119.634.392        40 11 Contribuţii              şi cotizaţii              la organisme              internaţionale 3.000.000 3.000.000        40 19 Alocaţia              suplimentară              pentru familiile              cu copii 1.029.300.000 1.029.300.000        40 41 Asociaţii şi              fundaţii 36.500.000 36.500.000        40 42 Alocaţie de              încredinţare şi              plasament familial 191.600.000 191.600.000        40 43 Ajutor anual pentru              veteranii de război 63.000.000 63.000.000        40 55 Contribuţii la              programe realizate              cu finanţare              internaţionala 4.900.000 4.900.000        40 68 Programe de              protecţie socială              şi integrare              socioprofesionala              a persoanelor cu              handicap 25.000.000 25.000.000        40 70 Susţinerea              sistemului de              protecţie a              copilului 60.000.000 237.108.321 297.108.321        40 80 Alte transferuri 84.605.000 84.605.000        40 83 Transferuri către              Consiliul Naţional              de Formare              Profesională a              Adulţilor 2.683.568 2.683.568        40 88 Transferuri către              Consiliul Naţional              al Persoanelor              Varstnice 2.176.943 2.176.943        40 91 Renta viageră 21.990.000 21.990.000        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 57.704.590 74.271.600 131.976.190        72 Investiţii ale              instituţiilor              publice 57.704.590 74.271.600 131.976.190        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE, PLĂŢI              DE DOBÂNZI ŞI              COMISIOANE LA              CREDITE 37.971.500 37.971.500        85 Rambursări de              credite externe              şi plăţi de              dobânzi şi              comisioane la              creditele              externe              contractate de              ordonatorii de              credite 37.971.500 37.971.500        85 01 Rambursări de              credite externe 8.279.500 8.279.500        85 02 Plăţi de dobânzi              şi comisioane 29.692.000 29.692.0006301 SERVICII ŞI              DEZVOLTARE PUBLICĂ              ŞI LOCUINŢE 3.174.552.013 1.079.218.550 4.253.770.563        01 CHELTUIELI CURENTE 1.523.259.339 1.079.218.550 2.602.477.889        38 TRANSFERURI 1.523.259.339 1.079.218.550 2.602.477.889        39 Transferuri              consolidabile 794.000.000 794.000.000        39 14 Program privind              pietruirea              drumurilor              comunale şi              alimentarea cu              apa a satelor 400.000.000 400.000.000        39 19 Transferuri de la              bugetul de stat              către bugetele              locale pentru              construcţii de              locuinţe 385.000.000 385.000.000        39 20 Transferuri de la              bugetul de stat              către bugetele              locale pentru              finanţarea              elaborării şi/sau              a actualizării              planurilor              urbanistice              generale şi a              regulamentelor              locale de urbanism 9.000.000 9.000.000        40 Transferuri              neconsolidabile 729.259.339 1.079.218.550 1.808.477.889        40 01 Locuinţe 500.000.000 500.000.000        40 47 Cadastru              imobiliar 35.000.000 35.000.000        40 55 Contribuţii la              programe              realizate              cu finanţare              internaţionala 194.259.339 1.079.218.550 1.273.477.889        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 798.332.874 798.332.874        72 Investiţii ale              instituţiilor              publice 798.332.874 798.332.874        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE, PLĂŢI              DE DOBÂNZI ŞI              COMISIOANE LA              CREDITE 852.959.800 852.959.800        85 Rambursări de              credite externe              şi plăţi de dobânzi              şi comisioane la              creditele externe              contractate de              ordonatorii de              credite 852.959.800 852.959.800        85 01 Rambursări de              credite externe 533.199.800 533.199.800        85 02 Plăţi de dobânzi              şi comisioane 319.760.000 319.760.0006401 MEDIU ŞI APE 1.499.765.481 1.046.643.000 2.546.408.481        01 CHELTUIELI CURENTE 322.282.475 322.282.475        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 206.328.791 206.328.791        10 Cheltuieli cu              salariile 146.076.331 146.076.331        11 Contribuţii pentru              asigurări sociale              de stat 35.788.701 35.788.701        12 Cheltuieli pentru              constituirea              Fondului pentru              plata ajutorului              de şomaj 7.303.817 7.303.817        13 Deplasări,              detaşări,              transferări: 6.934.599 6.934.599        13 01 - deplasări,              detaşări,              transferări în ţara 4.434.599 4.434.599        13 02 - deplasări in              străinătate 2.500.000 2.500.000        14 Contribuţii pentru              constituirea              Fondului de              asigurări sociale              de sănătate 10.225.343 10.225.343        20 CHELTUIELI              MATERIALE ŞI              SERVICII 49.640.954 49.640.954        24 Cheltuieli pentru              întreţinere şi              gospodărie 13.462.630 13.462.630        25 Materiale şi              prestări de              servicii cu              caracter              funcţional 22.517.130 22.517.130        26 Obiecte de              inventar de mica              valoare sau scurta              durata şi echipament 1.270.800 1.270.800        27 Reparaţii curente 2.328.160 2.328.160        29 Cărţi şi publicaţii 1.484.260 1.484.260        30 Alte cheltuieli 8.577.974 8.577.974        38 TRANSFERURI 66.312.730 66.312.730        40 Transferuri              neconsolidabile 66.312.730 66.312.730        40 11 Contribuţii şi              cotizaţii la              organisme              internaţionale 8.647.650 8.647.650        40 55 Contribuţii la              programe realizate              cu finanţare              internaţionala 8.915.080 8.915.080        40 82 Transferuri pentru              acţiuni de              ecologizare 48.750.000 48.750.000        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 1.142.081.006 1.046.643.000 2.188.724.006        72 Investiţii ale              instituţiilor              publice 90.500.000 90.500.000        73 Investiţii ale              regiilor autonome,              societăţilor              şi companiilor              naţionale şi ale              societăţilor              comerciale cu              capital majoritar              de stat 1.051.581.006 1.046.643.000 2.098.224.006        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE, PLĂŢI              DE DOBÂNZI ŞI              COMISIOANE LA              CREDITE 35.402.000 35.402.000        85 Rambursări de              credite externe              şi plăţi de dobânzi              şi comisioane la              creditele externe              contractate de              ordonatorii de              credite 35.402.000 35.402.000        85 02 Plăţi de dobânzi              şi comisioane 35.402.000 35.402.0006601 INDUSTRIE 6.084.137.951 464.223.000 6.548.360.951        01 CHELTUIELI CURENTE 4.341.695.877 464.223.000 4.805.918.877        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 85.023.594 85.023.594        10 Cheltuieli cu              salariile 57.106.664 57.106.664        11 Contribuţii pentru              asigurări sociale              de stat 13.991.133 13.991.133        12 Cheltuieli pentru              constituirea Fondului              pentru plata              ajutorului de şomaj 2.855.333 2.855.333        13 Deplasări, detaşări,              transferări: 7.072.998 7.072.998        13 01 - deplasări,              detaşări,              transferări în ţara 928.598 928.598        13 02 - deplasări în              străinătate 6.144.400 6.144.400        14 Contribuţii pentru              constituirea Fondului              de asigurări              sociale de sănătate 3.997.466 3.997.466        20 CHELTUIELI MATERIALE              ŞI SERVICII 162.042.500 162.042.500        24 Cheltuieli pentru              întreţinere şi              gospodărie 33.324.200 33.324.200        25 Materiale şi prestări              de servicii cu              caracter funcţional 2.785.950 2.785.950        26 Obiecte de inventar              de mica valoare              sau scurta durata              şi echipament 846.750 846.750        27 Reparaţii curente 1.688.200 1.688.200        28 Reparaţii capitale 59.400 59.400        29 Cărţi şi publicaţii 282.300 282.300        30 Alte cheltuieli 123.055.700 123.055.700        34 SUBVENŢII 2.662.460.000 2.662.460.000        35 01 Alocaţii de la              buget pentru              instituţii              publice 1.175.000 1.175.000        35 02 Subvenţii pe              produse şi              activităţi 2.660.285.000 2.660.285.000        35 03 Subvenţii pentru              acoperirea              diferenţelor              de preţ şi tarif 1.000.000 1.000.000        38 TRANSFERURI 1.432.169.783 464.223.000 1.896.392.783        40 Transferuri              neconsolidabile 1.432.169.783 464.223.000 1.896.392.783        40 11 Contribuţii şi              cotizaţii la              organisme              internaţionale 5.589.283 5.589.283        40 22 Cheltuieli pentru              susţinerea              programelor              tehnice de              conservare sau de              închidere              a minelor 450.000.000 464.223.000 914.223.000        40 23 Protecţie socială              ce se acorda              pentru unele              activităţi din              sectorul minier 601.875.000 601.875.000        40 50 Cheltuieli pentru              valorificarea              cenusilor de              pirita 40.000.000 40.000.000        40 51 Cooperare economică              internaţionala 145.646.000 145.646.000        40 55 Contribuţii la              programe realizate              cu finanţare              internaţionala 111.059.500 111.059.500        40 80 Alte transferuri 3.000.000 3.000.000        40 82 Transferuri pentru              acţiuni de              ecologizare 75.000.000 75.000.000        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 1.700.000.000 1.700.000.000        72 Investiţii ale              instituţiilor              publice 10.567.500 10.567.500        73 Investiţii ale              regiilor autonome,              societăţilor              şi companiilor              naţionale şi              societăţilor              comerciale cu              capital majoritar              de stat 1.689.432.500 1.689.432.500        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE, PLĂŢI              DE DOBÂNZI ŞI              COMISIOANE LA              CREDITE 42.442.074 42.442.074        85 Rambursări de              credite externe              şi plăţi de dobânzi              şi comisioane la              creditele externe              contractate de              ordonatorii de              credite 42.442.074 42.442.074        85 01 Rambursări de              credite externe 11.732.337 11.732.337        85 02 Plăţi de dobânzi              şi comisioane 30.709.737 30.709.7376701 AGRICULTURA ŞI              SILVICULTURA 9.717.997.739 194.425.500 9.912.423.239        01 CHELTUIELI CURENTE 9.201.848.129 47.678.500 9.249.526.629        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 651.988.584 651.988.584        10 Cheltuieli cu              salariile 465.705.923 465.705.923        11 Contribuţii pentru              asigurări sociale              de stat 114.097.950 114.097.950        12 Cheltuieli pentru              constituirea              Fondului pentru              plata ajutorului              de şomaj 23.285.296 23.285.296        13 Deplasări,              detaşări,              transferări 16.300.000 16.300.000        13 01 - deplasări,              detaşări,              transferări              în ţara 14.100.000 14.100.000        13 02 - deplasări in              străinătate 2.200.000 2.200.000        14 Contribuţii pentru              constituirea              Fondului de              asigurări sociale              de sănătate 32.599.415 32.599.415        20 CHELTUIELI              MATERIALE ŞI              SERVICII 382.319.353 382.319.353        22 Hrana 969.000 969.000        23 Medicamente şi              materiale sanitare 56.834.085 56.834.085        24 Cheltuieli pentru              întreţinere şi              gospodărie 55.054.064 55.054.064        25 Materiale şi              prestări de              servicii cu              caracter              funcţional 253.485.401 253.485.401        26 Obiecte de inventar              de mica valoare              sau scurta durata              şi echipament 2.206.770 2.206.770        27 Reparaţii curente 2.020.365 2.020.365        28 Reparaţii capitale 8.291.210 8.291.210        29 Cărţi şi publicaţii 1.027.543 1.027.543        30 Alte cheltuieli 2.430.915 2.430.915        34 SUBVENŢII 2.213.997.357 2.213.997.357        35 01 Alocaţii de la              buget pentru              instituţii publice 696.997.357 696.997.357        35 03 Subvenţii pentru              acoperirea              diferenţelor              de preţ şi tarif 1.517.000.000 1.517.000.000        36 PRIME 701.000.000 701.000.000        37 Prime acordate              producătorilor              agricoli 701.000.000 701.000.000        38 TRANSFERURI 5.252.542.835 47.678.500 5.300.221.335        40 Transferuri              neconsolidabile 5.252.542.835 47.678.500 5.300.221.335        40 11 Contribuţii şi              cotizaţii la              organisme              internaţionale 9.441.485 9.441.485        40 53 Sprijinirea              producătorilor              agricoli pentru              terenuri agricole              cultivate 5.000.000.000 5.000.000.000        40 54 Cabaline din              patrimoniul              genetic naţional 25.400.000 25.400.000        40 55 Contribuţii la              programe realizate              cu finanţare              internaţionala 74.401.350 47.678.500 122.079.850        40 80 Alte transferuri 115.300.000 115.300.000        40 89 Transferuri pentru              sprijinirea              proprietarilor              de păduri 28.000.000 28.000.000        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 374.141.910 146.747.000 520.888.910        72 Investiţii ale              instituţiilor              publice 126.120.000 126.120.000        73 Investiţii ale              regiilor autonome,              societăţilor              şi companiilor              naţionale şi              societăţilor              comerciale cu              capital majoritar              de stat 248.021.910 146.747.000 394.768.910        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE, PLĂŢI              DE DOBÂNZI ŞI              COMISIOANE LA              CREDITE 142.007.700 142.007.700        85 Rambursări de              credite externe              şi plăţi de dobânzi              şi comisioane la              creditele externe              contractate de              ordonatorii de              credite 142.007.700 142.007.700        85 01 Rambursări de              credite externe 93.358.500 93.358.500        85 02 Plăţi de dobânzi              şi comisioane 48.649.200 48.649.2006801 TRANSPORTURI ŞI              COMUNICAŢII 15.554.695.173 7.832.407.000 23.387.102.173        01 CHELTUIELI CURENTE 9.408.586.499 6.307.551.500 15.716.137.999        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 125.466.781 125.466.781        10 Cheltuieli cu              salariile 88.325.967 88.325.967        11 Contribuţii pentru              asigurări sociale              de stat 21.639.862 21.639.862        12 Cheltuieli pentru              constituirea              Fondului pentru              plata ajutorului              de şomaj 4.416.298 4.416.298        13 Deplasări,              detaşări,              transferări 4.901.836 4.901.836        13 01 - deplasări,              detaşări,              transferări              în ţara 2.391.340 2.391.340        13 02 - deplasări              în străinătate 2.510.496 2.510.496        14 Contribuţii pentru              constituirea Fondului              de asigurări sociale              de sănătate 6.182.818 6.182.818        20 CHELTUIELI MATERIALE              ŞI SERVICII 116.924.093 116.924.093        21 Drepturi cu caracter              social 400.000 400.000        22 Hrana 1.239.053 1.239.053        23 Medicamente şi              materiale sanitare 12.150 12.150        24 Cheltuieli pentru              întreţinere şi              gospodărie 44.040.620 44.040.620        25 Materiale şi              prestări de              servicii cu              caracter              funcţional 30.990.461 30.990.461        26 Obiecte de              inventar de mica              valoare sau              scurta durata şi              echipament 2.303.936 2.303.936        27 Reparaţii curente 14.820.344 14.820.344        28 Reparaţii capitale 6.950.000 6.950.000        29 Cărţi şi publicaţii 2.416.512 2.416.512        30 Alte cheltuieli 13.751.017 13.751.017        34 SUBVENŢII 12.842.027 12.842.027        35 02 Subvenţii pe              produse şi              activităţi 12.842.027 12.842.027        38 TRANSFERURI 9.153.353.598 6.307.551.500 15.460.905.098        39 Transferuri              consolidabile 29.355.000 29.355.000        39 24 Transferuri către              bugetele locale              pentru aeroporturi              de interes local 29.355.000 29.355.000        40 Transferuri              neconsolidabile 9.123.998.598 6.307.551.500 15.431.550.098        40 02 Burse 24.000.000 24.000.000        40 11 Contribuţii şi              cotizaţii la              organisme              internaţionale 10.315.115 10.315.115        40 24 Cheltuieli pentru              susţinerea              transportului              feroviar public              de călători 4.055.000.000 4.055.000.000        40 55 Contribuţii la              programe realizate              cu finanţare              internaţionala 3.468.683.483 6.307.551.500 9.776.234.983        40 56 Transferuri pentru              drumuri, cai ferate,              aviaţie şi navigaţie 1.000.000.000 1.000.000.000        40 80 Alte transferuri 1.000.000 1.000.000        40 85 Transferuri pentru              transportul de              călători cu metroul 565.000.000 565.000.000        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 1.844.708.574 1.524.855.500 3.369.564.074        72 Investiţii ale              instituţiilor              publice 206.488.356 206.488.356        73 Investiţii ale              regiilor autonome,              societăţilor              şi companiilor              naţionale şi              societăţilor              comerciale cu              capital majoritar              de stat 1.638.220.218 1.524.855.500 3.163.075.718        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE, PLĂŢI              DE DOBÂNZI ŞI              COMISIOANE LA              CREDITE 4.301.400.100 4.301.400.100        85 Rambursări de              credite externe              şi plăţi de dobânzi              şi comisioane la              creditele externe              contractate de              ordonatorii de              credite 4.301.400.100 4.301.400.100        85 01 Rambursări de              credite externe 2.147.845.050 2.147.845.050        85 02 Plăţi de dobânzi              şi comisioane 2.153.555.050 2.153.555.0506901 ALTE ACŢIUNI              ECONOMICE 5.518.816.925 897.440.700 6.416.257.625        01 CHELTUIELI CURENTE 5.266.448.032 897.440.700 6.163.888.732        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 125.666.813 125.666.813        10 Cheltuieli cu              salariile 89.288.145 89.288.145        11 Contribuţii pentru              asigurări sociale              de stat 21.875.596 21.875.596        12 Cheltuieli pentru              constituirea              Fondului              pentru plata              ajutorului de              şomaj 4.464.406 4.464.406        13 Deplasări, detaşări,              transferări 3.788.493 3.788.493        13 01 - deplasări,              detaşări,              transferări in              ţara 1.725.310 1.725.310        13 02 - deplasări in              străinătate 2.063.183 2.063.183        14 Contribuţii pentru              constituirea              Fondului de              asigurări sociale              de sănătate 6.250.173 6.250.173        20 CHELTUIELI MATERIALE              ŞI SERVICII 359.313.544 359.313.544        22 Hrana 25.000 25.000        23 Medicamente şi              materiale sanitare 1.000 1.000        24 Cheltuieli pentru              întreţinere şi              gospodărie 113.487.408 113.487.408        25 Materiale şi              prestări de              servicii cu              caracter              funcţional 39.679.553 39.679.553        26 Obiecte de inventar              de mica valoare              sau scurta durata              şi echipament 4.304.202 4.304.202        27 Reparaţii curente 15.498.686 15.498.686        28 Reparaţii capitale 16.213.271 16.213.271        29 Cărţi şi publicaţii 847.802 847.802        30 Alte cheltuieli 169.256.622 169.256.622        34 SUBVENŢII 66.567.251 205.560.000 272.127.251        35 01 Alocaţii de la buget              pentru instituţii              publice 65.565.465 205.560.000 271.125.465        35 03 Subvenţii pentru              acoperirea              diferenţelor              de preţ şi tarif 1.001.786 1.001.786        38 TRANSFERURI 4.714.900.424 691.880.700 5.406.781.124        40 Transferuri              neconsolidabile 4.714.900.424 691.880.700 5.406.781.124        40 11 Contribuţii şi              cotizaţii la              organisme              internaţionale 5.272.670 5.272.670        40 21 Plăţi efectuate              în cadrul              programelor              de dezvoltare 992.125.094 992.125.094        40 26 Transferuri              aferente Fondului              Naţional de              Preaderare 2.628.698.000 2.628.698.000        40 48 Meteorologie şi              hidrologie 95.431.860 690.453.200 785.885.060        40 49 Prevenirea şi              combaterea              inundatiilor              şi ingheturilor 391.500 391.500        40 51 Cooperare economică              internaţionala 40.000.000 40.000.000        40 55 Contribuţii la              programe realizate              cu finanţare              internaţionala 62.981.300 1.427.500 64.408.800        40 62 Stimularea              exporturilor 800.000.000 800.000.000        40 81 Fond de garantare              a împrumuturilor              pentru întreprinderi              mici şi mijlocii 50.000.000 50.000.000        40 86 Programul de              realizare a              sistemului              naţional              antigrindina 40.000.000 40.000.000        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 114.637.983 114.637.983        71 Stocuri pentru              rezerve materiale              naţionale şi de              mobilizare 94.822.123 94.822.123        72 Investiţii ale              instituţiilor              publice 19.721.170 19.721.170        73 Investiţii ale              regiilor autonome,              societăţilor              şi companiilor              naţionale şi              societăţilor              comerciale cu              capital majoritar              de stat 94.690 94.690        84 RAMBURSĂRI DE              DE DOBÂNZI ŞI              COMISIOANE LA              CREDITE 137.730.910 137.730.910        85 Rambursări de              credite externe              şi plăţi de              dobânzi şi              comisioane la              creditele              externe contractate              de ordonatorii de              credite 137.730.910 137.730.910        85 01 Rambursări de              credite externe 64.020.806 64.020.806        85 02 Plăţi de dobânzi              şi comisioane 73.710.104 73.710.1047101 CERCETARE              ŞTIINŢIFICĂ 2.680.889.587 2.680.889.587        01 CHELTUIELI CURENTE 2.537.663.996 2.537.663.996        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 392.211.333 392.211.333        10 Cheltuieli cu              salariile 287.224.688 287.224.688        11 Contribuţii pentru              asigurări sociale              de stat 68.876.089 68.876.089        12 Cheltuieli pentru              constituirea              Fondului pentru              plata ajutorului              de şomaj 13.876.179 13.876.179        13 Deplasări, detaşări,              transferări 2.604.281 2.604.281        13 01 - deplasări,              detaşări,              transferări în ţara 1.950.994 1.950.994        13 02 - deplasări in              străinătate 653.287 653.287        14 Contribuţii pentru              constituirea Fondului              de asigurări              sociale de sănătate 19.630.096 19.630.096        20 CHELTUIELI MATERIALE              ŞI SERVICII 781.669.219 781.669.219        21 Drepturi cu caracter              social 4.243.076 4.243.076        22 Hrana 4.610.326 4.610.326        23 Medicamente şi              materiale sanitare 28.827 28.827        24 Cheltuieli pentru              întreţinere şi              gospodărie 19.690.151 19.690.151        25 Materiale şi              prestări de servicii              cu caracter              funcţional 7.656.634 7.656.634        26 Obiecte de inventar              de mica valoare              sau scurta durata              şi echipament 886.086 886.086        27 Reparaţii curente 1.887.192 1.887.192        28 Reparaţii capitale 2.565.000 2.565.000        29 Cărţi şi publicaţii 631.006 631.006        30 Alte cheltuieli 739.470.921 739.470.921        34 SUBVENŢII 10.558.566 10.558.566        35 01 Alocaţii de la buget              pentru instituţii              publice 10.558.566 10.558.566        38 TRANSFERURI 1.353.224.878 1.353.224.878        39 Transferuri              consolidabile 112.056 112.056        39 10 Transferuri din              bugetul de stat              către bugetul              Fondului de              asigurări sociale              de sănătate              reprezentând              contribuţia              datorată de              persoanele care              satisfac              serviciul militar              în termen 112.056 112.056        40 Transferuri              neconsolidabile 1.353.112.822 1.353.112.822        40 11 Contribuţii şi              cotizaţii la              organisme              internaţionale 51.549.894 51.549.894        40 16 Fondul de              cercetare-dezvoltare 533.496.801 533.496.801        40 17 Fondul pentru              stimularea inovarii 292.394.000 292.394.000        40 55 Contribuţii la              programe realizate              cu finanţare              internaţionala 344.000.000 344.000.000        40 59 Transferuri pentru              cercetare-dezvoltare              (granturi) 81.672.127 81.672.127        40 80 Alte transferuri 50.000.000 50.000.000        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 143.225.591 143.225.591        72 Investiţii ale              instituţiilor publice 143.225.591 143.225.5917201 ALTE ACŢIUNI 1.607.449.340 697.476.500 2.304.925.840        01 CHELTUIELI CURENTE 1.088.416.389 340.581.294 1.428.997.683        02 CHELTUIELI DE              PERSONAL 365.168.926 1.311.373 366.480.299        10 Cheltuieli cu              salariile 275.388.247 940.000 276.328.247        11 Contribuţii pentru              asigurări sociale              de stat 52.218.501 52.218.501        12 Cheltuieli pentru              constituirea Fondului              pentru plata              ajutorului de şomaj 10.387.449 10.387.449        13 Deplasări, detaşări,              transferări 8.432.300 371.373 8.803.673        13 01 - deplasări, detaşări,              transferări în ţara 4.900.000 171.373 5.071.373        13 02 - deplasări in              străinătate 3.532.300 200.000 3.732.300        14 Contribuţii pentru              constituirea Fondului              de asigurări sociale              de sănătate 18.742.429 18.742.429        20 CHELTUIELI MATERIALE              ŞI SERVICII 103.438.169 25.219.921 128.658.090        22 Hrana 17.383.030 17.383.030        24 Cheltuieli pentru              întreţinere şi              gospodărie 12.812.151 3.000.000 15.812.151        25 Materiale şi prestări              de servicii cu              caracter              funcţional 2.829.107 2.800.000 5.629.107        26 Obiecte de inventar              de mica valoare              sau scurta durata              şi echipament 11.241.158 4.400.000 15.641.158        27 Reparaţii curente 1.062.430 1.062.430        28 Reparaţii capitale 30.000 30.000        29 Cărţi şi publicaţii 110.000 112.300 222.300        30 Alte cheltuieli 57.970.293 14.907.621 72.877.914        34 SUBVENŢII 71.900.000 71.900.000        35 02 Subvenţii pe produse              şi activităţi 71.900.000 71.900.000        38 TRANSFERURI 547.909.294 314.050.000 861.959.294        39 Transferuri              consolidabile 1.187.794 1.187.794        39 10 Transferuri din              bugetul de stat              către bugetul              Fondului de              asigurări sociale              de sănătate,              reprezentând              contribuţia              datorată de              persoanele care              satisfac              serviciul militar              în termen 1.187.794 1.187.794        40 Transferuri              neconsolidabile 546.721.500 314.050.000 860.771.500        40 27 Transferuri              aferente Fondului              Român de Dezvoltare              Socială 66.521.500 314.050.000 380.571.500        40 28 Executarea silită              a creanţelor              bugetare 15.000.000 15.000.000        40 29 Despăgubiri civile,              precum şi cheltuieli              judiciare şi              extrajudiciare              derivate din              acţiuni in              reprezentarea              intereselor              statului, potrivit              dispoziţiilor              legale 394.200.000 394.200.000        40 30 Onorariile pentru              expertizele              contabile              dispuse în cadrul              procesului penal 3.000.000 3.000.000        40 35 Finanţarea              partidelor              politice 58.000.000 58.000.000        40 80 Alte transferuri 10.000.000 10.000.000        70 CHELTUIELI DE              CAPITAL 446.573.051 356.895.206 803.468.257        72 Investiţii ale              instituţiilor              publice 446.573.051 356.895.206 803.468.257        84 RAMBURSĂRI DE              CREDITE, PLĂŢI              DE DOBÂNZI ŞI              COMISIOANE LA              CREDITE 72.459.900 72.459.900        85 Rambursări de              credite externe              şi plăţi de dobânzi              şi comisioane la              creditele externe              contractate de              ordonatorii de              credite 72.459.900 72.459.900        85 01 Rambursări de              credite externe 22.211.900 22.211.900        85 02 Plăţi de dobânzi              şi comisioane 50.248.000 50.248.0008501 TRANSFERURI DIN              BUGETUL DE STAT 3.000.000.000 3.000.000.000        01 CHELTUIELI CURENTE 3.000.000.000 3.000.000.000        38 TRANSFERURI 3.000.000.000 3.000.000.000        39 Transferuri              consolidabile 3.000.000.000 3.000.000.000        39 03 Transferuri din              bugetul de stat              către bugetele              locale pentru              investiţii              finanţate parţial              din împrumuturi              externe 1.500.000.000 1.500.000.000        39 04 Transferuri din              bugetul de stat              către bugetul              asigurărilor              sociale de stat 1.500.000.000 1.500.000.0008601 ÎMPRUMUTURI 262.461.800 262.461.800        79 ÎMPRUMUTURI              ACORDATE 262.461.800 262.461.800        80 02 Împrumuturi              acordate pentru              finalizarea              unor obiective              aprobate prin              convenţii              bilaterale şi              acorduri              interguvernamentale 210.219.000 210.219.000        80 05 Împrumuturi acordate              persoanelor care              beneficiază de              statutul de refugiat              şi sunt lipsite de              mijloace de existenta 1.760.880 1.760.880        80 13 Microcredite acordate              persoanelor fizice              care desfăşoară              activităţi pe cont              propriu, aducătoare              de venituri,              în vederea              întreţinerii              materiale 50.481.920 50.481.9208801 DOBÂNZI AFERENTE              DATORIEI PUBLICE              ŞI ALTE CHELTUIELI 50.617.100.000 50.617.100.000        01 CHELTUIELI CURENTE 50.617.100.000 50.617.100.000        49 DOBÂNZI 50.617.100.000 50.617.100.000        50 01 Dobânzi aferente              datoriei publice              interne 31.201.000.000 31.201.000.000        50 02 Dobânzi aferente              datoriei publice              externe 3.100.800.000 3.100.800.000        50 03 Cheltuieli              ocazionate de              emisiunea              şi plasarea              titlurilor de stat              şi de riscurile              garanţiilor date              de stat in              condiţiile legii 7.803.900.000 7.803.900.000        50 04 Diferenţe de curs              aferente datoriei              publice externe 2.597.100.000 2.597.100.000        50 05 Diferenţe de curs              aferente datoriei              publice interne 1.716.000.000 1.716.000.000        50 06 Rambursări de              credite externe              pentru importul              de combustibili 3.969.900.000 3.969.900.000        50 07 Dobânzi şi              comisioane aferente              creditului              extern pentru              importul de              combustibili 228.400.000 228.400.0009501 FONDURI DE REZERVA 1.908.327.108 1.908.327.108        01 Fond de rezerva              bugetară la              dispoziţia              Guvernului 1.141.927.108 1.141.927.108        02 Fond de intervenţie              la dispoziţia              Guvernului 650.000.000 650.000.000        03 Fond la dispoziţia              Guvernului României              pentru relaţiile cu              Republica Moldova 116.400.000 116.400.0009901 DEFICIT -41.305.800.000 -21.407.749.906 -62.713.549.906 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 4                                         LISTA                impozitelor, taxelor şi a celorlalte venituri pe anul 2001 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Denumirea impozitelor, Acte normative care reglementează taxelor şi a celorlalte venituri impozitele, taxele şi alte venituri ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                    I. PENTRU BUGETUL DE STAT I. VENITURI CURENTE A. VENITURI FISCALE: A1. Impozite directe1. Impozitul pe profit Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind                              impozitul pe profit, aprobată şi modificată prin                              Legea nr. 73/1996, republicată în 1997, cu                              modificările şi completările ulterioare; Ordonanţa                              Guvernului nr. 24/1996 privind impozitul pe                              venitul reprezentantelor din România ale                              societăţilor comerciale şi organizaţiilor                              economice străine, aprobată şi modificată prin                              Legea nr. 29/1997, cu modificările ulterioare;                              Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2000                              pentru modificarea Ordonanţei Guvernului                              nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea                              Fondului de garantare a depozitelor în sistemul                              bancar, aprobată şi modificată prin Legea nr.                              88/1997 şi ulterior modificată şi completată prin                              Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/1999;                              Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000,                              modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului                              nr. 240/2000; Legea nr. 199/2000 privind                              utilizarea eficienta a energiei; Ordonanţa                              Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea                              realizării Unităţii 2 din cadrul obiectivului de                              investiţii "Centrala Nuclearoelectrica Cernavodă-                              5x700 MWe"; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.                              273/2000 pentru modificarea Legii nr. 101/1998                              privind Statutul Băncii Naţionale a României;                              Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 297/2000                              pentru completarea Legii nr. 133/1999 privind                              stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru                              înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor                              mici şi mijlocii;2. Impozitul pe venit Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999 privind                              impozitul pe venit, cu modificările ulterioare;                              Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 216/1999                              pentru modificarea Legii nr. 189/1998 privind                              finanţele publice locale; Ordonanţa de urgenţă a                              Guvernului nr. 9/2000 pentru modificarea                              Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/1997                              privind scutirea de la plata a impozitelor pe                              salarii şi/sau pe venituri realizate de                              consultanţi străini pentru activităţile                              desfăşurate în România în cadrul unor acorduri                              de împrumut; Legea educaţiei fizice şi sportului                              nr. 69/2000; Legea nr. 32/2000 privind                              societăţile de asigurare şi supravegherea                              asigurărilor; Legea nr. 19/2000 privind sistemul                              public de pensii şi alte drepturi de asigurări                              sociale; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.                              136/2000 privind modul de stabilire a plăţilor                              compensatorii şi a ajutoarelor care se acorda                              personalului militar; Ordonanţa Guvernului nr.                              83/2000 pentru modificarea şi completarea Legii                              nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi                              ale personalului din organele autorităţii                              judecătoreşti; Ordonanţa Guvernului nr. 75/2000                              privind autorizarea experţilor criminalisti;                              Legea nr. 188/2000 privind executorii                              judecătoreşti; Ordonanţa Guvernului nr. 126/2000                              privind continuarea realizării Unităţii 2 din                              cadrul obiectivului de investiţii "Centrala                              Nuclearoelectrica Cernavodă - 5x700 MWe";3. Alte impozite directe:a) impozitul pe veniturile Ordonanţa Guvernului nr. 83/1998 privind impunerearealizate de persoanele unor venituri realizate din România de persoanejuridice nerezidente fizice şi juridice nerezidente, modificată prin                              Ordonanţa Guvernului nr. 126/2000;                              convenţiile de evitare a dublei impuneri                              încheiate de România cu alte state;b) impozitul pe profit Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţieiobţinut din activităţi impotriva unor activităţi comerciale ilicite,comerciale ilicite republicată în 1991, completată prin Legea nr.sau din nerespectarea 177/1998 şi prin Ordonanţa GuvernuluiLegii privind protecţia nr. 126/1998, aprobată prin Legea nr. 243/1998;consumatorilor Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind                              protecţia consumatorilor, aprobată şi modificată                              prin Legea nr. 11/1994, republicată în 1994,                              cu modificările ulterioare;c) impozitul pe dividende Ordonanţa Guvernului nr. 26/1995 privind impozitulde la societăţile pe dividende, aprobată şi modificată princomerciale Legea nr. 101/1995, cu modificările ulterioare;                              Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 217/1999                              pentru modificarea şi completarea Ordonanţei                              Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul                              pe profit; Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999                              privind impozitul pe venit, cu modificările                              ulterioare;d) contribuţia agenţilor Ordonanţa Guvernului nr. 75/1999 privindeconomici pentru constituirea Fondului special de sustinereînvăţământul de stat a învăţământului de stat, modificată prin                              Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2001;e) alte încasări din impozite Alte legi specifice prin care se stabilescdirecte impozite directe cuvenite bugetului de stat;4. Contribuţii:a) contribuţia pentru pensia Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/1998suplimentară privind unificarea fondurilor componente ale                              bugetului asigurărilor sociale de stat, precum                              şi a celor pentru plata pensiilor cuvenite asi-                              guratilor din unităţile cu atribuţii în domeniul                              apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei                              naţionale; Legea nr. 19/2000 privind sistemul                              public de pensii şi alte drepturi de asigurări                              sociale;b) contribuţia agenţilor Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999economici pentru privind protecţia specială şi încadrarea inpersoanele cu handicap munca a persoanelor cu handicap, modificată şi                              completată prin ordonanţele de urgenţă ale                              Guvernului nr. 40/2000 şi nr. 32/2001; A2. Impozite indirecte1. Taxa pe valoarea adăugată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2000                              privind taxa pe valoarea adăugată; Ordonanţa                              Guvernului nr. 30/1995 privind regimul de                              concesionare a construirii şi exploatării unor                              tronsoane de cai de comunicaţii terestre -                              autostrăzi şi cai ferate, aprobată şi modificată                              prin Legea nr. 136/1996; Ordonanţa de urgenţă a                              Guvernului nr. 31/1997 privind regimul                              investiţiilor străine în România - pentru                              facilităţile în derulare până la expirarea                              termenelor acordate;                              Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997 privind                              operaţiunile de leasing şi societăţile de                              leasing, aprobată şi modificată prin Legea nr.                              90/1998, republicată în 2000; Ordonanţa                              Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea                              Fondului special pentru promovarea şi dezvoltarea                              urismului, modificată şi completată prin                              Ordonanţa Guvernului nr. 43/1998, aprobată şi                              modificată prin Legea nr. 23/2000; Ordonanţa de                              urgenţă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul                              zonelor defavorizate, cu modificările şi                              completările ulterioare; Ordonanţa Guvernului nr.                              116/1998 privind instituirea regimului special                              pentru activitatea de transport maritim                              internaţional; Ordonanţa de urgenţă a                              Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea                              fondurilor nerambursabile alocate României de                              către Comunitatea Europeană, precum şi a                              fondurilor de cofinanţare aferente acestora,                              aprobată prin Legea nr. 22/2000; Ordonanţa de                              urgenţă a Guvernului nr. 88/1999 privind scutirea                              de la plata drepturilor de import a bunurilor                              importate prin servicii poştale şi în regim de                              curierat rapid de către persoanele juridice;                              Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;                              Legea nr. 134/2000 privind regimul parcurilor                              industriale; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului                              nr. 195/2000 privind scutirea de la plata taxelor                              vamale, precum şi a suprataxelor vamale pentru                              instalaţii, echipamente, utilaje şi combustibili                              energetici care sunt importati prin credite                              externe contractate cu garanţia statului de                              companii şi societăţi naţionale, instituţii                              publice şi societăţi comerciale; Ordonanţa de                              urgenţă a Guvernului nr. 208/2000 privind                              scutirea de taxa pe valoarea adăugată pentru                              livrările de bunuri şi/sau prestările de ser-                              vicii prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului                              nr. 211/2000 privind garantarea de către                              Ministerul Finanţelor a unor împrumuturi externe                              pentru Ministerul Apărării Naţionale;                              Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 297/2000                              pentru completarea Legii nr. 133/1999 pri-                              vînd stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru                              înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici                              şi mijlocii; alte legi specifice care prevăd                              reglementări în domeniul taxei pe valoarea                              adăugată;2. Accize Ordonanţa Guvernului nr. 27/2000 privind regimul                              produselor supuse accizelor, cu modificările                              şi completările ulterioare; Ordonanţa de urgenta                              a Guvernului nr. 160/1999 privind instituirea                              unor măsuri de stimulare a activităţii titularilor                              de acorduri petroliere şi subcontractanţilor aces-                              tora, care desfăşoară operaţiuni petroliere in                              perimetre marine ce includ zone cu adâncime de                              apa de peste 100 m; Legea educaţiei fizice şi                              sportului nr. 69/2000;3. Taxe vamale:a) taxe vamale de la Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal alpersoane juridice României; Legea nr. 35/1991 privind regimul                              investiţiilor străine, republicată în 1993, cu                              modificările ulterioare - pentru facilităţile in                              derulare până la expirarea termenelor acordate;                              Ordonanţa Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful                              vamal de import al României, aprobată şi                              modificată prin Legea nr. 102/1994, cu                              modificările ulterioare; Legea minelor nr.                              61/1998; Legea petrolului nr. 134/1995; Ordonanţa                              Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de                              leasing şi societăţile de leasing, aprobată şi                              modificată prin Legea nr. 90/1998, completată şi                              modificată prin Legea nr. 99/1999; Ordonanţa de                              urgenţă a Guvernului nr. 31/1997 privind regimul                              investiţiilor străine în România - pentru                              facilităţile în derulare până la expirarea                              termenelor acordate; Ordonanţa de urgenţă a                              Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor                              defavorizate, cu modificările şi completările                              ulterioare;                              Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999                              privind protecţia specială şi încadrarea in                              munca a persoanelor cu handicap, modificată prin                              Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2000;                              Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 208/1999                              privind regimul vamal al mărfurilor                              comercializate în regim duty-free; Legea                              educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;                              Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2000                              pentru aprobarea modificării taxelor vamale                              aplicate în România la importul anumitor produse                              agricole originare din Uniunea Europeană;                              Ordonanţa Guvernului nr. 126/2000 privind                              continuarea realizării Unităţii 2 din cadrul                              obiectivului de investiţii "Centrala                              Nuclearoelectrica Cernavodă - 5x700 MWe";                              Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2000                              privind scutirea de la plata taxelor vamale,                              precum şi a suprataxelor vamale pentru                              instalaţii, echipamente, utilaje şi combustibili                              energetici care sunt importati                              prin credite externe contractate cu garanţia                              statului de companii şi societăţi naţionale,                              instituţii publice şi societăţi comerciale;                              Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 297/2000                              pentru completarea Legii nr. 133/1999 privind                              stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru                              înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici                              şi mijlocii; alte legi specifice care prevăd                              reglementări în domeniul taxelor vamale;b) taxe vamale şi alte Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal alvenituri încasate de României; Ordonanţa de urgenţă a Guvernuluila persoane fizice nr. 102/1999 privind protecţia specială şiprin unităţile vamale încadrarea în munca a persoanelor cu handicap,                              modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului                              nr. 40/2000.4. Alte impozite indirecte:a) taxe pentru jocuri Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/1998 de noroc privind regimul de autorizare a activităţilor din                              domeniul jocurilor de noroc, aprobată şi                              modificată prin Legea nr. 166/1999, modificată                              şi completată prin Ordonanţa Guvernului                              nr. 36/2000;b) majorări şi penalităţi Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar,de întârziere pentru cinematografic, teatral, muzical, folcloric, alvenituri nevarsate artelor plastice şi de divertisment, modificatăla termen şi completată prin rdonanta Guvernului                              nr. 123/2000;                              Legea nr. 12/1996 pentru modificarea Legii nr.                              3/1992 privind instituirea "Timbrului olimpic";c) taxe şi tarife pentru Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice,eliberarea de licenţe şi cu modificările ulterioare; Legea concurenteiautorizaţii de funcţionare nr. 21/1996, cu modificările ulterioare;                              Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996, cu                              modificările ulterioare; Legea serviciilor                              poştale nr. 83/1996; Legea nr. 111/1996 privind                              desfăşurarea în şiguranţă a activităţilor                              nucleare, modificată şi completată prin Legea                              nr. 16/1998, republicată în 1998; Ordonanţa de                              urgenţă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia                              electrica şi termica, modificată prin Ordonanţa                              de urgenţă a Guvernului nr. 67/2000; Legea nr.                              85/1997 privind acceptarea de către România a                              Codului internaţional de management pentru                              exploatarea în siguranţă a navelor şi pentru                              prevenirea poluarii (Codul internaţional de                              management al siguranţei - Codul I.S.M.),                              adoptat de către Organizaţia Maritima                              Internaţionala prin Rezoluţia A 741 (18) din 4                              noiembrie 1993; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului                              nr. 4/1996 privind acordarea licenţelor de                              instalare şi operare a reţelelor GSM şi DCS 1800                              şi stabilirea taxelor de licenţa, modificată                              prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.                              24/1997, aprobate şi modificate prin Legea nr.                              163/1997, republicată în 1998 şi modificată prin                              Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/1998,                              aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1999;                              Ordonanţa Guvernului nr. 9/1993 privind taxele                              de eliberare a deciziilor de autorizare in                              domeniul audiovizualului, aprobată prin Legea                              nr. 102/1994, modificată şi completată prin                              Ordonanţa Guvernului nr. 19/1998, aprobată şi                              modificată prin Legea nr. 231/1998; Ordonanţa                              Guvernului nr. 42/1995 privind producţia de                              produse alimentare destinate comercializării,                              aprobată şi modificată prin Legea nr. 123/1995,                              modificată şi completată prin Ordonanţa                              Guvernului nr. 33/1999; Legea nr. 137/1995                              privind protecţia mediului, republicată în 2000;                              Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 208/1999                              privind regimul vamal al mărfurilor comerciali-                              zate în regim duty-free;                              Ordonanţa Guvernului nr. 80/1998 privind                              prelungirea duratei de valabilitate a licenţei                              N.M.T. şi stabilirea taxei aferente; Ordonanţa                              de urgenţă a Guvernului nr. 42/1999 pentru                              completarea Legii sanitare veterinare                              nr. 60/1974, aprobată şi modificată prin Legea                              nr. 62/2000 şi modificată prin Ordonanţa de                              urgenţă a Guvernului nr. 90/2000; Ordonanţa                              Guvernului nr. 56/2000 privind reglementarea                              depozitarii cerealelor şi seminţelor oleaginoase,                              regimul certificatelor de depozit pentru acestea,                              precum şi constituirea Fondului de garantare                              pentru certificatele de depozit; Legea                              nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie;                              Ordonanţa Guvernului nr. 49/2000 privind regimul                              de obţinere, testare, utilizare şi comercializare                              a organismelor modificate genetic prin tehnicile                              biotehnologiei moderne, precum şi a produselor                              rezultate din acestea; Ordonanţa Guvernului nr.                              128/2000 pentru stabilirea unor tarife pentru                              serviciile prestate în regim de urgenţă către                              populaţie de Ministerul de Interne; Legea nr.                              176/2000 privind dispozitivele medicale;                              Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 228/2000                              privind protejarea monumentelor istorice;                              Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 243/2000                              privind protecţia atmosferei; Ordonanţa de                              urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind                              gestionarea deşeurilor industriale reciclabile;                              alte legi specifice care prevăd reglementări in                              domeniul taxelor şi tarifelor de licenţa şi al                              autorizaţiilor de funcţionare;d) taxa pentru activitatea Legea petrolului nr. 134/1995; Legea minelor nr.de prospectiune, explorare 61/1998;si exploatare a resurselormineralee) taxe judiciare de timbru Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de                              timbru, cu modificările ulterioare; Legea                              nr. 115/1996 privind declararea şi controlul                              averii demnitarilor, magistraţilor,                              funcţionarilor publici şi a unor persoane cu                              funcţii de conducere; alte legi specifice                              desfăşurării activităţii pentru care se                              stabilesc taxe judiciare de timbru cuvenite                              bugetului de stat;f) taxe de timbru pentru Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare deactivitatea notarială timbru, cu modificările ulterioare; Ordonanţa                              Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru                              pentru activitatea notarială, aprobată şi modi-                              ficata prin Legea nr. 122/1998, cu modificările                              ulterioare;g) taxe extrajudiciare Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciarede timbru de timbru;h) amenzi judiciare Ordonanţa Guvernului nr. 30/1999 pentru                              modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997                              privind taxele judiciare de timbru şi a Ordonanţei                              Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru                              pentru activitatea notarială; Codul de procedura                              penală; Codul de procedura civilă, cu                              modificările ulterioare;i) venituri din recuperarea Ordonanţa Guvernului nr. 30/1999 pentrucheltuielilor judiciare modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997avansate de stat privind taxele judiciare de timbru şi a Ordonanţei                              Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru                              pentru activitatea notarială; Legea nr. 126/1999                              privind aprobarea Ordonanţei Guvernului                              nr. 50/1997 pentru completarea Ordonanţei                              Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea acti-                              vitatii de expertiza contabila şi a contabililor                              autorizaţi;j) taxa asupra unor Ordonanţa Guvernului nr. 22/1992 privindactivităţi dăunătoare finanţarea ocrotirii sănătăţii, aprobată prinsănătăţii şi din Legea nr. 114/1992, modificată şi completată prinpublicitatea lor Ordonanţa Guvernului nr. 109/1999 şi prin                              Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2001;k) taxa de timbru social Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/1999asupra jocurilor de noroc privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului                              naţional de solidaritate, modificată şi                              completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului                              nr. 5/2000 şi prin Ordonanţa de urgenţă a                              Guvernului nr. 32/2001;l) taxa de timbru social Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/1999asupra valorii automobilelor privind înfiinţarea şi utilizarea Fonduluinoi din import naţional de solidaritate, modificată şi completată                              prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului                              nr. 5/2000 şi prin Ordonanţa de urgenţă a                              Guvernului nr. 32/2001;m) contribuţia agenţilor Ordonanţa Guvernului nr. 8/1998 privindeconomici din turism constituirea Fondului special pentru promovarea                              şi dezvoltarea turismului, modificată şi                              completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 43/1998,                              aprobată prin Legea nr. 23/2000, modificată prin