ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 59 din 25 aprilie 2001privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedura civilă
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 27 aprilie 2001    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICOrdonanţa de urgenta a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedura civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 2 octombrie 2000, modificată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 290/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000 şi aprobată prin Legea nr. 32/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 7 martie 2001, se modifica şi se completează după cum urmează:I. La articolul I:1. După punctul 3 se introduce punctul 3^1 cu următorul cuprins:"3^1. Punctul 3 al articolului 2 va avea următorul cuprins:<<3. ca instanţe de recurs, recursurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii, care, potrivit legii, nu sunt supuse apelului;>>"2. La punctul 4, punctul 1 al articolului 3 se modifica şi va avea următorul cuprins:"1. în prima instanţa, procesele şi cererile în materie comercială al căror obiect are o valoare de peste 10 miliarde lei, precum şi procesele şi cererile în materie de contencios administrativ privind actele autorităţilor şi instituţiilor centrale."3. La punctul 5, punctul 3 al articolului 3 se modifica şi va avea următorul cuprins:"3. ca instanţe de recurs, recursurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de tribunale în apel sau împotriva hotărârilor pronunţate în prima instanţa de tribunale, care, potrivit legii, nu sunt supuse apelului, precum şi în alte cauze prevăzute de lege;"4. După punctul 20 se introduce punctul 20^1 cu următorul cuprins:"20^1. Alineatul 4 al articolului 68 va avea următorul cuprins:<>"5. La punctul 23, alineatul 1 al articolului 81 se modifica şi va avea următorul cuprins:"Cheltuielile pentru care partea a beneficiat de scutiri sau reduceri prin încuviinţarea asistenţei judiciare vor fi puse în sarcina celeilalte părţi, dacă aceasta a căzut în pretenţiile sale, şi vor fi urmărite potrivit legii. Dispozitivul hotărârii, cuprinzând obligaţia de plată a acestor sume, constituie titlu executoriu. În cazul în care executarea este de competenţa organelor fiscale titlul executoriu va fi comunicat acestor organe, din oficiu, prin îngrijirea grefierului."6. La punctul 36, articolul 92^1 se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 92^1. - Comunicarea citaţiei şi a altor acte de procedura nu se poate realiza prin afişare în cazul persoanelor juridice, precum şi al asociaţiilor sau societăţilor care, potrivit legii, pot sta în judecata, cu excepţia cazurilor în care se refuza primirea sau dacă se constata, la termen, lipsa oricărei persoane la sediul acestora."7. La punctul 42, alineatul 1 al articolului 114 se modifica şi va avea următorul cuprins:"La primirea cererii de chemare în judecata preşedintele sau judecătorul care îl înlocuieşte va verifica dacă aceasta întruneşte cerinţele prevăzute de lege. Când este cazul, reclamantului i se pune în vedere sa completeze sau sa modifice cererea şi să depună, potrivit art. 112 alin. 2 şi art. 113, cererea şi copii certificate de pe toate înscrisurile pe care îşi întemeiază cererea."8. La punctul 42, după alineatul 3 al articolului 114 se introduce un alineat nou, care devine alineatul 4, cu următorul cuprins:"Dacă obligaţiile privind completarea sau modificarea cererii nu sunt îndeplinite în termenul prevăzut la alin. 2, suspendarea judecaţii se pronunţa prin încheiere potrivit dispoziţiilor art. 339."9. La punctul 43, alineatul 3 al articolului 114^1 se modifica şi va avea următorul cuprins:"Termenul de judecată va fi stabilit astfel încât de la data primirii citaţiei pârâtul să aibă la dispoziţie cel puţin 15 zile pentru a-şi pregati apărarea, iar în procesele urgente, cel puţin 5 zile."10. După punctul 44 se introduce punctul 44^1 cu următorul cuprins:"44^1. Alineatul 1 al articolului 119 va avea următorul cuprins:<>"11. La punctul 51, alineatul 3 al articolului 153 se modifica şi va avea următorul cuprins:"Termenul luat în cunoştinţa sau pentru care au fost trimise citaţiile nu poate fi preschimbat decât pentru motive temeinice şi cu citarea părţilor. Citarea acestora se face în termen scurt, în camera de consiliu. Soluţionarea cererii de preschimbare a primului termen de judecată este de competenţa preşedintelui instanţei, a vicepreşedintelui instanţei, a preşedintelui de secţie ori a judecătorului care îl înlocuieşte. În cursul judecării procesului cererea de preschimbare a termenului se soluţionează de către completul de judecată."12. La punctul 53, alineatul 2 al articolului 155^1 se modifica şi va avea următorul cuprins:"La cererea părţii, judecata va fi reluată dacă obligaţiile la care se referă alin. 1 au fost îndeplinite şi, potrivit legii, aceasta poate continua. Dispoziţiile art. 155 alin. 2 se aplică în mod corespunzător."13. Punctul 73 se abroga.14. După punctul 76 se introduce punctul 76^1 cu următorul cuprins:"76^1. Punctul 2 al alineatului 1 al articolului 244 va avea următorul cuprins:<<2. când s-a început urmărirea penală pentru o infracţiune care ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra hotărârii ce urmează să se dea.>>"15. La punctul 81, după alineatul 2 al articolului 252 se introduce un alineat nou, care devine alineatul 3, cu următorul cuprins:"Perimarea cererii de chemare în judecata nu poate fi ridicată pentru prima oara în instanţa de apel."16. După punctul 84 se introduce punctul 84^1 cu următorul cuprins:"84^1. Punctul 8 al alineatului 1 al articolului 261 va avea următorul cuprins:<<8. arătarea ca pronunţarea s-a făcut în şedinţa publică, precum şi semnăturile judecătorilor şi grefierului. Lipsa semnaturilor poate fi complinita oricând în cursul procesului.>>"17. După punctul 85 se introduce punctul 85^1 cu următorul cuprins:"85^1. Alineatul 1 al articolului 264 va avea următorul cuprins:<>"18. După punctul 85^1 se introduce punctul 85^2 cu următorul cuprins:"85^2. Alineatul 3 al articolului 266 va avea următorul cuprins:<>"19. După punctul 93 se introduce punctul 93^1 cu următorul cuprins:"93^1 . Alineatul 2 al articolului 282 va avea următorul cuprins:<<Împotriva încheierilor premergătoare nu se poate face apel decât o dată cu fondul, în afară de cazul când prin ele s-a întrerupt cursul judecaţii.>>"20. După punctul 95 se introduce punctul 95^1 cu următorul cuprins:"95^1. Punctul 1 al alineatului 1 al articolului 287 va avea următorul cuprins:<<1. numele, domiciliul sau reşedinţa părţilor ori, pentru persoanele juridice, denumirea şi sediul lor, precum şi, după caz, numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice, codul fiscal şi contul bancar. Dacă apelantul locuieşte în străinătate, va arata şi domiciliul ales în România, unde urmează sa i se facă toate comunicările privind procesul;>>"21. La punctul 97, alineatul 2 al articolului 291 se modifica şi va avea următorul cuprins:"Dacă intimatul lipseşte la prima zi de înfăţişare şi instanţa constata ca motivele de apel nu au fost comunicate, va dispune amânarea cauzei şi efectuarea comunicării, iar dacă motivele nu au fost comunicate în termen, instanţa va dispune amânarea cauzei cu îndeplinirea cerinţelor art. 114^1 alin. 3 sau 4, după caz."22. La punctul 103, articolul 296 se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 296. - Instanţa de apel poate păstra ori schimba, în tot sau în parte, hotărârea atacată. Apelantului nu i se poate însă crea în propria cale de atac o situaţie mai grea decât aceea din hotărârea atacată, în afară de cazul în care el consimte la aceasta ori sunt aplicabile dispoziţiile art. 293 sau 293^1."23. La punctul 104, alineatul 1 al articolului 297 se modifica şi va avea următorul cuprins:"În cazul în care prima instanţa a respins sau a anulat cererea de chemare în judecata fără a intră în cercetarea fondului şi instanţa de apel, găsind apelul întemeiat, a anulat hotărârea apelata, va evoca fondul şi va judeca procesul, pronunţând o hotărâre definitivă."24. După punctul 106 se introduce punctul 106^1 cu următorul cuprins:"106^1. Articolul 299 va avea următorul cuprins:<>"25. După punctul 109 se introduce punctul 109^1 cu următorul cuprins:"109^1. Articolul 301 va avea următorul cuprins:<>"26. După punctul 120 se introduce punctul 120^1 cu următorul cuprins:"120^1. Alineatul 1 al articolului 318 va avea următorul cuprins:<>"27. După punctul 121 se introduce punctul 121^1 cu următorul cuprins:"121^1. După articolul 319 se introduce articolul 319^1 cu următorul cuprins:<>"28. La punctul 131, punctul 2 al articolului 330 se modifica şi va avea următorul cuprins:"2. când prin hotărârea atacată s-a produs o încălcare esenţială a legii, ce a determinat o soluţionare gresita a cauzei pe fond ori aceasta hotărâre este vadit netemeinica;"29. La punctul 132, articolul 330^1 se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 330^1. - În cazurile prevăzute de art. 330 pct. 1 şi 2, recursul în anulare se poate declara în termen de 1 an de la data când hotărârea judecătorească a rămas irevocabilă.Pentru motivul prevăzut la art. 330 pct. 3, recursul în anulare se poate declara în termen de 1 an de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.În cazul prevăzut de art. 330 pct. 4, recursul în anulare se poate declara în termen de 1 an de la data comunicării hotărârii Curţii Europene a Drepturilor Omului către statul român."30. La punctul 133, alineatul 1 al articolului 330^2 se modifica şi va avea următorul cuprins:"După introducerea recursului în anulare, la cererea procurorului general sau a părţii interesate, instanţa poate să dispună suspendarea executării hotărârii atacate. În cazul în care suspendarea este cerută de partea interesată, cauţiunea este obligatorie şi va fi stabilită de către instanţa. Dispoziţiile art. 403 alin. 3 se aplică în mod corespunzător."31. La punctul 137, la articolul 371^2 după alineatul 2 se introduce un nou alineat, care devine alineatul 3, cu următorul cuprins:"Dacă titlul executoriu conţine suficiente criterii în funcţie de care organul de executare poate actualiza valoarea obligaţiei stabilite în bani, indiferent de natura ei, se va proceda şi la actualizarea ei. În cazul în care titlul executoriu nu conţine nici un criteriu, organul de executare va proceda la actualizare în funcţie de cursul monedei în care se face plata, determinat la data plăţii efective a obligaţiei cuprinse în titlul executoriu."32. La punctul 158, la articolul 405^1 după alineatul 1 se introduce un nou alineat, care devine alineatul 2, cu următorul cuprins:"După încetarea suspendării, prescripţia îşi reia cursul, socotindu-se şi timpul scurs înainte de suspendare." 33. La punctul 208, punctul 8 al articolului 516 se modifica şi va avea următorul cuprins:"8. menţiunea ca actul de adjudecare este titlu de proprietate şi ca poate fi înscris în cartea funciară, precum şi faptul ca, pentru adjudecatar, constituie titlu executoriu împotriva debitorului, dacă imobilul se afla în posesiunea acestuia din urma."34. La punctul 210, articolul 564 se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 564. - Dacă exista creditori care, asupra bunului vândut, au drepturi de gaj, ipoteca sau alte drepturi de preferinta conservate, în condiţiile prevăzute de lege, la distribuirea sumei rezultate din vânzarea bunului, creanţele lor vor fi plătite înaintea creanţelor prevăzute la art. 563 alin. 1 lit. b)."35. La punctul 210, alineatul 1 al articolului 567 se modifica şi va avea următorul cuprins:"Creanţele condiţionale sau afectate de un termen suspensiv se vor plati potrivit ordinii de preferinta prevăzute de art. 563 şi 564."36. După punctul 217 se introduce punctul 217^1 cu următorul cuprins:"217^1. Alineatul 2 al articolului 588 va avea următorul cuprins:<>"37. La punctul 218, articolul 595 se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 595. - În cazul în care cererea principala, în temeiul căreia a fost încuviinţată măsura asiguratorie, a fost anulată, respinsă sau perimata prin hotărâre irevocabilă, ori dacă cel care a făcut-o a renunţat la judecarea acesteia, debitorul poate cere ridicarea măsurii de către instanţa care a încuviinţat-o. Asupra cererii instanţa se pronunţa prin încheiere irevocabilă, data fără citarea părţilor. Dispoziţiile art. 593 se aplică în mod corespunzător."38. La punctul 224, articolul 720^9 se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 720^9. - Pentru hotărârea judecătorească data în materie comercială, care se aduce la îndeplinire prin executare silită, hotărârea, purtând menţiunea ca este irevocabilă, constituie titlu executoriu, fără efectuarea altor formalităţi."39. La punctul 225, la articolul 725 după alineatul 2 se introduce un nou alineat, care devine alineatul 3, cu următorul cuprins:"În cazul în care instanţa este desfiintata, dosarele se vor trimite din oficiu instanţei competente potrivit legii noi de procedura."II. La articolul III alineatul 1 se elimina liniuţa a 12-a .III. La articolul VIII, liniuţa a 4-a se modifica şi va avea următorul cuprins:"- art. 889-906 şi 909 din Codul comercial;"PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:----------------Ministrul justiţiei,Rodica Mihaela Stanoiu-------------