LEGE nr. 1 din 18 martie 1975cu privire la depunerea jurămîntului de credinţa şi devotament faţă de Republica Socialistă România
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 30 din 21 martie 1975    Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Membrii organelor de stat alese, precum şi personalul unităţilor socialiste prevăzut în prezenta lege, vor depune, la investirea lor în funcţiile care le sînt încredinţate, un jurământ de credinţa şi devotament faţă de patrie şi statul socialist - Republica Socialistă România.  +  Articolul 2Jurământul constituie angajamentul solemn faţă de stat şi popor, al celor care îl depun, de a infaptui politica partidului şi statului, de a îndeplini, cu întreaga răspundere, atribuţiile încredinţate, de a apara oranduirea socialistă, de a asigura înfăptuirea legalităţii şi ordinii de drept socialiste.  +  Articolul 3Jurământul are următorul cuprins: " Eu ........................................... Jur sa servesc cu devotament Republica Socialistă România, poporul român, sa pun întreaga mea capacitate de muncă în slujba infaptuirii politicii interne şi externe a partidului şi statului, sa aduc la îndeplinire, cu întreaga răspundere, atribuţiile care imi sînt încredinţate, sa actionez neclintit pentru întărirea şi dezvoltarea oranduirii noastre socialiste, pentru apărarea patriei, a suveranităţii, independentei şi integrităţii tarii. Jur sa respect Constituţia Republicii Socialiste România şi legile tari, sa păstrez cu stricteţe secretul de stat, sa apar proprietatea socialistă, sa actionez potrivit principiilor democratismului socialist, ale eticii şi echităţii socialiste."  +  Articolul 4Jurământul se depune oral. După prestarea jurămîntului, textul jurămîntului se semnează, pentru atestare, de către persoana în faţa căreia a fost depus. În cazul în care jurământul se semnează, pentru atestare, de către persoana care rezideaza lucrările acestui organ.  +  Articolul 5Persoanele care, potrivit prevederilor legale, au obligaţia de a depune jurământul, vor putea sa exercite atribuţiile ce revin funcţiilor în care au fost alese sau numite, numai după depunerea jurămîntului.  +  Capitolul 2 Depunerea jurămîntului de către organele de stat alese  +  Secţiunea I. Depunerea jurămîntului de către membrii organelor supreme ale puterii de stat  +  Articolul 6În şedinţa de constituire a Marii Adunări Naţionale, după validare, deputaţii depun jurământul. Deputaţii care nu au fost prezenţi la şedinţa de constituire vor depune jurământul într-o alta şedinţa a Marii Adunări Naţionale. Deputaţii aleşi prin alegeri parţiale vor depune jurământul îndată după validarea alegerii lor.  +  Articolul 7Preşedintele Republicii Socialiste România depune în faţa Marii Adunări Naţionale jurământul prevăzut de Constituţie la art. 73.  +  Articolul 8Vicepreşedinţii şi ceilalţi membri ai Consiliului de Stat depun jurământul, după ce au fost aleşi, în faţa Marii Adunări Naţionale.  +  Articolul 9Documentele privind depunerea jurămîntului de către membrii organelor prevăzute în art. 6-8 se păstrează la Marea Adunare Naţionala.  +  Secţiunea II. Depunerea jurământului de către membrii Consiliului de Miniştri, ai Tribunalului Suprem şi de către procurorul generalDepunerea jurămîntului de către membrii Consiliului de Miniştrii, ai Tribunalului Suprem şi de către procurorul general  +  Articolul 10Primul ministru şi ceilalţi membri ai Consiliului de Miniştri, membrii Tribunalului Suprem, precum şi procurorul general depun jurământul, la investirea lor în funcţii, în faţa Preşedintelui Republicii Socialiste România.  +  Articolul 11Documentele privind depunerea jurămîntului de către membrii organelor prevăzute la art. 10 se păstrează la Consiliul de Stat.  +  Secţiunea III. Depunerea jurămîntului de către membrii organelor locale de stat alese  +  Articolul 12În şedinţa de constituire a consiliului popular, după validare, deputaţii depun jurământul. Deputaţii care nu au fost prezenţi la şedinţa de constituire vor depune jurământul într-o alta şedinţa a consiliului popular. Deputaţii aleşi prin alegeri parţiale vor depune jurământul îndată după validarea alegerii lor.  +  Articolul 13Membrii comitetelor sau ale birourilor executive, precum şi membrii celorlalte organe de stat alese de către consiliile populare, depun jurământul în faţa consiliilor populare care i-au ales.  +  Articolul 14Documentele privind depunerea jurămîntului de către membrii consiliilor populare şi ai organelor alese de acestea se păstrează la consiliile populare respective.  +  Capitolul 3 Depunerea jurămîntului de către personalul unităţilor socialiste de stat  +  Articolul 15Depunerea jurămîntului este obligatorie pentru următoarele categorii de personal al unităţilor socialiste de stat: a) conducătorii organelor centrale de stat; b) persoanele numite în funcţie prin hotărîre a Consiliului de Miniştri; c) personalul de conducere din toate unităţile socialiste de stat; d) personalul de execuţie tehnic, economic, de alta specialitate şi administrativ din toate unităţile socialiste de stat; e) cadrele din învăţămîntul de toate gradele; f) cercetatorii ştiinţifici şi proiectantii; g) personalul medical de specialitate; h) personalul din organele sistemului justiţiei, procuraturii, notariatului de stat şi arbitrajului de stat; i) alte categorii de personal prevăzute de lege.  +  Articolul 16Depunerea jurămîntului de către conducătorii organelor centrale de stat, prevăzuţi la art. 15 lit. a) are loc în faţa Preşedintelui Republicii Socialiste România. Preşedintele Republicii Socialiste România poate delega, în acest scop, pe unul dintre vicepreşedinţii Consiliului de Stat. Documentele privind depunerea jurămîntului potrivit prezentului articol se păstrează la Consiliul de Stat.  +  Articolul 17Depunerea jurămîntului de către persoanele numite în funcţie prin hotărîre a Consiliului de Miniştri are loc în faţa primului-ministru. Documentele privind depunerea jurămîntului se păstrează la Consiliul de Miniştri.  +  Articolul 18Depunerea jurămîntului pentru funcţiile prevăzute în art. 15. lit c) - i) are loc în faţa conducătorului unităţii socialiste de stat respective. Conducătorii unităţilor socialiste de stat depun jurământul în faţa conducătorilor unităţilor ierarhic superioare care au decis încadrarea lor în funcţie. Documentele privind depunerea jurămîntului se păstrează la unitatea socialistă de stat în care se face încadrarea sau, după caz, la unitatea ierarhic superioară.  +  Articolul 19Membrii numiţi sau aleşi în organele colective de conducere ale unităţilor socialiste de stat, care nu au depus jurământ în temeiul funcţiei în care sînt încadraţi, vor depune jurământul, la numirea sau alegerea lor, în faţa preşedintelui organului colectiv de conducere.  +  Capitolul 4 Dispozitiii finale şi tranzitorii  +  Articolul 20Depunerea jurămîntului de către organele de stat alese se aplică începînd cu constituirea acestor organe, în temeiul alegerilor din 9 martie 1975.  +  Articolul 21Ministerele, celelalte organe centrale, precum şi organele locale, vor lua măsuri ca, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, personalul aflat în funcţiile prevăzute în art. 15 să depună jurământul potrivit prevederilor prezentei legi. ART. 22Depunerea jurămîntului de către militari rămîne reglementată prin dispoziţiile legale speciale în vigoare.  +  Articolul 23Depunerea jurămîntului de către personalul de paza are loc potrivit prevederilor legale privind paza bunurilor. PreşedinteleMarii Adunări Naţionale,NICOLAE GIOSAN---------