ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 58 din 19 aprilie 2001privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 26 aprilie 2001    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul 1 Activitatea de rezidentiat  +  Articolul 1 (1) Rezidentiatul, ca forma de pregătire postuniversitară a medicilor şi farmacistilor, este organizat de Ministerul Sănătăţii şi Familiei sub forma rezidentiatului pe locuri şi/sau a rezidentiatului pe post. (2) Rezidentiatul se organizează anual în funcţie de numărul necesar de medici, estimat pe ţara de Ministerul Sănătăţii şi Familiei, în specialitatile prevăzute de Nomenclatorul specialitatilor medicale şi farmaceutice.  +  Articolul 2 (1) Rezidentiatul pe locuri se organizează în sesiune unica şi oferteaza un număr de locuri pentru toate specialitatile, număr ce asigura necesarul de specialişti şi atingerea standardelor de referinţa din ţările Uniunii Europene. (2) Medicii şi farmaciştii rezidenţi care au obţinut, ca urmare a concursului pe locuri, confirmarea în rezidentiat încheie contract individual de muncă pe perioada rezidentiatului cu unitatea sanitară la care au fost repartizate locurile pentru rezidentiat.  +  Articolul 3 (1) Rezidentiatul pe post se organizează în funcţie de numărul de posturi solicitate de unităţile sanitare din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi Familiei, precum şi de ministerele cu reţea sanitară proprie, în specialitatile prevăzute în Nomenclatorul specialitatilor medicale şi farmaceutice. (2) Rezidentiatul pe post se poate organiza numai din motive de maxima necesitate şi numai pentru zonele geoeconomice defavorizate, sub forma unei sesiuni distincte faţă de concursul naţional anual organizat cu locuri destinate pe specialităţi. Concursul se organizează la nivel naţional. (3) Zonele geoeconomice defavorizate care beneficiază de rezidentiat pe post sunt precizate anual prin hotărâre a Guvernului. (4) Medicii, stomatologii şi farmaciştii rezidenţi, care ocupa prin concurs posturile pentru care se organizează rezidentiat în condiţiile alin. (1) şi (2), încheie contract individual de muncă pe perioada nedeterminată cu unitatea sanitară care a solicitat postul respectiv. (5) După obţinerea titlului de specialist aceştia sunt obligaţi sa lucreze la unitatea sanitară cu care au încheiat contractul individual de muncă cel puţin un număr de ani egal cu durata corespunzătoare finanţării rezidentiatului în specialitatea pentru care s-a scos postul la concurs. (6) Ocuparea unui alt post decât cel pe care au fost confirmati ca rezidenţi se poate face numai după îndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (5).  +  Articolul 4Rezidentii efectuează pregătirea de specialitate în unităţile sanitare nominalizate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei, ţinând seama şi de propunerile universitatilor de medicina şi farmacie şi de capacitatile de pregătire ale unităţilor sanitare clinice, precum şi de cele ale ministerelor cu reţea sanitară proprie.  +  Articolul 5 (1) Drepturile salariale ale rezidenţilor se stabilesc în condiţiile legii şi se acordă prin unităţile sanitare cu care au încheiat contract individual de muncă, pe baza documentelor doveditoare a frecventarii stagiilor, emise de unitatea la care se efectuează pregătirea. (2) Drepturile salariale ale medicilor, stomatologilor şi farmacistilor rezidenţi din primii 2 ani de rezidentiat se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii şi Familiei, de la titlul "Transferuri". (3) Sumele aferente drepturilor de personal pentru medicii şi farmaciştii rezidenţi din anii 3-7 de rezidentiat se plătesc din Fondul de asigurări sociale de sănătate şi se prevăd în mod distinct în contractele încheiate de unităţile sanitare cu casele de asigurări de sănătate. (4) Drepturile salariale ale medicilor şi farmacistilor rezidenţi din activitatea de medicina preventivă, care au încheiat contract individual de muncă cu direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi cu unităţile sanitare finanţate de la bugetul de stat, se suporta din bugetul acestora.  +  Articolul 6 (1) Înscrierea la concursurile de rezidentiat se poate face şi imediat după promovarea examenului de licenţă sau/şi înaintea finalizarii anului de stagiatura, în vederea asigurării posibilităţii obţinerii specializărilor la varste mai apropiate de tendintele actuale ale standardelor internaţionale. (2) Absolvenţii facultăţilor de medicina şi farmacie, care devin rezidenţi în condiţiile alin. (1), obţin dreptul de libera practica după primul an de rezidentiat.  +  Capitolul 2 Activitatea de stagiatura  +  Articolul 7 (1) Stagiatura are durata de un an şi se organizează, conform metodologiei stabilite de Ministerul Sănătăţii şi Familiei prin regulament, pentru absolvenţii facultăţilor de medicina, stomatologie şi farmacie care au promovat examenul de licenţă. (2) Ministerul Sănătăţii şi Familiei stabileşte locurile de muncă pentru efectuarea stagiilor în unităţile sanitare acreditate care încheie contract individual de muncă pe durata determinata de un an, precum şi metodologia de organizare, unităţile sanitare acreditate la care se pot efectua stagiile şi durata acestora. (3) Unităţile sanitare care au încheiat contract individual de muncă cu medicii, stomatologii şi farmaciştii stagiari primesc din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj, pentru fiecare stagiar, pe perioada contractului prevăzut la alin. (2), o sumă lunară reprezentând 70% din salariul de baza net, stabilit la data angajării, dar nu mai mult de 50% din salariul mediu net lunar pe economie, publicat de Institutul Naţional de Statistica şi Studii Economice, la data stabilirii drepturilor. Diferenţa până la nivelul salariului brut, precum şi contribuţiile aferente se suporta din Fondul de asigurări sociale de sănătate şi se prevăd în mod distinct în contractele încheiate de unităţile sanitare cu casele de asigurări de sănătate. (4) Persoanele prevăzute la alin. (3) nu beneficiază de dreptul la ajutor de şomaj pe o durată de 2 ani de la data încheierii perioadei de stagiatura decât în condiţiile în care prezintă dovada că nu exista posturi vacante în reţeaua sanitară corespunzătoare nivelului de pregătire şi specializare al acestora, eliberata de Ministerul Sănătăţii şi Familiei. (5) După efectuarea unui an de stagiatura medicii, stomatologii şi farmaciştii obţin dreptul de libera practica, în condiţiile legii. (6) Medicii, stomatologii şi farmaciştii care au întrerupt în orice mod perioada de efectuare a stagiaturii pot solicita Ministerului Sănătăţii şi Familiei aprobarea în vederea completării acesteia, pentru a putea obţine dreptul de libera practica. (7) Stagiatura cu durata de un an constituie vechime în munca sanitară, medicii, stomatologii şi farmaciştii beneficiind de drepturile şi obligaţiile prevăzute de dispoziţiile legale pentru salariaţii unităţilor din sectorul bugetar, care se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 8 (1) După finalizarea stagiaturii medicii, stomatologii şi farmaciştii care nu promovează concursurile de rezidentiat au statutul de medic de medicina generală, stomatolog şi, respectiv, farmacist. (2) După stagiatura medicii de medicina generală, stomatologii şi farmaciştii pot lucra cu predilectie în subordinea medicului specialist de medicina de familie, de stomatologie generală, respectiv a farmacistului specialist. (3) În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă Colegiul Medicilor din România, Colegiul Farmacistilor din România şi asociaţiile profesionale din domeniu vor inainta Ministerului Sănătăţii şi Familiei propuneri pentru elaborarea Codului deontologic al medicului generalist, al stomatologului şi al farmacistului, în perspectiva reformei sanitare, referitor la drepturi, responsabilităţi şi obligaţii, precum şi la modalităţile de asigurare a pregătirii continue postuniversitare a medicului de medicina generală, a stomatologului de stomatologie generală şi a farmacistului de farmacie generală. Codurile deontologice vor fi aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei.  +  Capitolul 3 Activitatea de cercetare medicală în sectorul sanitar  +  Articolul 9 (1) Drepturile salariale ale personalului angajat în activitatea de cercetare ştiinţifică, clinica şi de medicina preventivă, organizată pe nuclee, colective, departamente sau/şi institute şi care se desfăşoară în cadrul unităţilor din sectorul sanitar, se finanţează din bugetul unităţii sanitare respective. (2) Activităţile de cercetare ştiinţifică fundamentală în domeniul medical, coordonate şi realizate prin Academia de Ştiinţe Medicale, se finanţează de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii şi Familiei. (3) În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Sănătăţii şi Familiei împreună cu Academia de Ştiinţe Medicale vor defini domeniile cercetării ştiinţifice clinice, de medicina preventivă şi fundamentale, nucleele, colectivele, departamentele de cercetare, precum şi instituţiile sanitare în care se desfăşoară activitate de cercetare ştiinţifică, printr-o metodologie aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 10Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 259/2000 privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 659 din 15 decembrie 2000, precum şi orice alte prevederi contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţiişi familiei,Daniela BartosMinistrul muncii şisolidarităţii sociale,Marian Sarbup. Ministrul educaţieişi cercetării,Radu Damian,secretar de statp. Ministrul finanţelorpublice,Maria Manolescu,secretar de stat------------