GHIDUL SOLICITANTULUI din 7 iunie 2017pentru măsura IV.4 - "Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură"
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 476 bis din 23 iunie 2017  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 188 din 7 iunie 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 476 din 23 iunie 2017.

  PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME
  2014 - 2020
  PRIORITATEA UNIUNII EUROPENE NR.5
  Stimularea comercializării și prelucrării
  Obiectiv specific 5.2: Încurajarea investițiilor în sectoarele prelucrării și comercializării Măsura: IV.4 Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură
  GHIDUL SOLICITANTULUI
  Tipul apelului: Competitiv, cu termen limită de depunere Martie 2019, versiunea 5 CUPRINS1. LEGISLAȚIE A UNIUNII EUROPENE ȘI NAȚIONALĂ, ALTE DOCUMENTE RELEVANTE2. PREVEDERI GENERALE3. CONDIȚII SPECIFICE PENTRU OBȚINEREA FINANȚĂRII3.1. Solicitanți eligibili3.2. Eligibilitatea proiectului3.3. Activități eligibile3.4. Cheltuieli eligibile4. ÎNTOCMIREA CERERII DE FINANȚARE4.1. Întocmirea Cererii de finanțare / Înregistrarea Cererii de finanțare4.2. Lista documentelor din dosarul Cererii de finanțare4.3. Înregistrarea cererii de finanțare5. VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERII DE FINANȚARE6. EVALUAREA ȘI SELECȚIA CERERILOR DE FINANȚARE6.1. Evaluarea Cererilor de finanțare6.2. Selecția Cererilor de finanțare7. CONTESTAȚII8. CONTRACTAREA8.1. Contractul de finanțare8.2. Obligații specifice ale beneficiarului (clauze specifice la contractul de finanțare)8.3 Modificarea contractului de finanțare9. MANAGEMENTUL FINANCIAR AL PROIECTULUI9.1. Dovada cofinanțării9.2. Derularea și verificarea procedurii de achiziții9.3. Rambursarea cheltuielilor9.3.1. Precizări referitoare la acordarea avansului9.3.2. Plata10. MONITORIZARE ȘI CONTROL11. INFORMARE ȘI PUBLICITATE12. ANEXE1. LEGISLAȚIE A UNIUNII EUROPENE ȘI NAȚIONALĂ, ALTE DOCUMENTE RELEVANTE Legislație UE ● Regulamentul (UE) nr. 508 din 15 mai 2014 privind Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului; ● Regulamentul (UE) nr. 763/2014 de stabilire a unormelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește informațiile care trebuie trimise de statele membre, precum și în ceea ce privește caracteristicile tehnice ale măsurilor de informare și de publicitate și instrucțiunile referitoare la crearea emblemei Uniunii; ● Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1242/2014 AL COMISIEI din 20 noiembrie 2014 de stabilire, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, a normelor privind prezentarea datelor relevante cumulative cu privire la operațiuni; ● Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1243/2014 AL COMISIEI din 20 noiembrie 2014 de stabilire a unor norme în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește informațiile care trebuie trimise de statele membre, precum și în ceea ce privește necesitățile în materie de date și sinergiile dintre potențialele surse de date; ● Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului; ●Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului; ● Regulamentul (UE) nr. 1268/2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii; ● Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 - 2020; ● Regulamentul Consiliului (CE, EURATOM) nr. 2988/1995 privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene. ● Regulamentul delegat (UE) nr. 2015/2252 AL COMISIEI din 30 septembrie 2015 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 2015/288 în ceea ce privește perioada de inadmisibilitate a cererilor pentru sprijin din partea Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime; ● Decizia Comisiei nr. C (2015) 8416 final din 25.11.2015 de aprobare a programului operațional "Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime pentru România" pentru sprijin din partea Fondului European pentru Pescuit și Afaceri Maritime în România ● Regulamentul nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al consiliului privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură ● Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală); Legislație naționalăLegea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare;Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 44/2008, privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare;Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociații și fundații aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005 cu modificările și completările ulterioare;Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, cu modificările și completările ulterioare;Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările ulterioare;Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanțate din FEPAM prin POPAM 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 816 din 24.05.2016 privind aprobarea Listei detaliată cu cheltuieli eligibile pentru operațiunile finanțate în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;Ordonanța Guvernului nr. 24 din 24 august 2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman;Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentației tehnico economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;Legea nr. 317/2009 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura cu modificările și completările ulterioare;Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicatăLegea nr. 1/21 februarie 2005 privind organizarea și funcționarea cooperației cu modificările și completările ulterioare;Legea nr. 346/14 iulie 2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;2. PREVEDERI GENERALE Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014 - 2020 reprezintă un program care își propune să creeze condițiile necesare redresării economice, generării creșterii locurilor de muncă din domeniul pescuitului, acvaculturii și afacerilor maritime. Programul a fost aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 8416/2015 cu modificările ulterioare și permite accesarea fondurilor structurale și de investiție prin intermediul Fondului European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM). Prin intermediul măsurilor selectate în cadrul Priorității Uniunii nr. 5 - Stimularea comercializării și prelucrării se urmărește îmbunătățirea organizării piețelor produselor obținute din pescuit și din acvacultură și a produselor prelucrate, POPAM 2014-2020 promovând activitățile necesare pentru sporirea competitivității operatorilor în prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură, prin investiții în creșterea și modernizarea capacităților de producție și facilitarea accesului la piață, cu o ofertă care să poată satisface cerințele consumatorilor. Sprijinul acordat prin Măsura IV.4 va contribui la înființarea și/sau modernizarea unităților de procesare, introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese, creșterea numărului de locuri de muncă, economii de energie (tehnologii moderne și forme alternative de energie), reducerea impactului asupra mediului (prin prelucrarea la scară mică a deșeurilor de pește). Prezentul document se adresează IMM-urilor care au ca obiect de activitate prelucrarea produselor din pescuit și acvacultură în scopul orientării lor în accesarea finanțărilor nerambursabile și totodată, reprezintă un îndrumar privind întocmirea solicitărilor de finanțare adresându-se tuturor potențialilor beneficiari ai POPAM 2014-2020, Prioritatea Uniunii nr. 5 - Stimularea comercializării și a prelucrării, măsura IV.4 - Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură, Art. 69 din Regulamentul nr. 508/2014 (CE). - Stimularea comercializării și a prelucrării, măsura IV.4 - Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură, Art. 69 din Regulamentul nr. 508/2014 (CE).
  CÂȚI BANI SE POT PRIMI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI?
  INTENSITATEA AJUTORULUI FINANCIAR
  Intensitatea maximă a ajutorului public este cuprins între 50%-75% din valoarea totală eligibilă a proiectului (inclusiv TVA eligibil), în funcție de categoria solicitantului, contribuția acestuia fiind în cazul acestei măsuri de minim 25% din valoarea totală eligibilă a proiectului (inclusiv TVA eligibil). Pentru derularea proiectului, solicitantul va asigura cofinanțarea investiției, în cuantumul corespunzător (între 25%-50%) prin mai multe modalități: aport în natură, aport în numerar constituit de beneficiar, surse de finanțare (credit bancar). Rata de cofinanțare poate fi asigurată și prin combinarea modalităților mai sus prezentate, parțial prin aport în natură și parțial prin aport în numerar sau surse de finanțare (credit bancar). În situația în care solicitantul alege să asigure cofinanțarea integral sau parțial prin aport în natură, aceasta trebuie dovedită și depusă odată cu cererea de finanțare. Pentru proiectele la care valoarea contribuției în natură depășește cota procentuală stabilită pentru contribuția proprie a beneficiarului, sprijinul financiar nerambursabil va fi diminuat cu cota procentuală ce depășește contribuția proprie. Pentru a putea fi acceptată cofinanțarea prin aport în natură, solicitantul va trebui să argumenteze că aceasta este necesară și strict legată de implementarea proiectului, în sensul că aceasta trebuie să contribuie la atingerea indicatorilor asumați prin cererea de finanțare. În lipsa unor argumente solide care să demonstreze acest lucru, cofinanțarea prin aport în natură nu va fi luată în considerare, solicitantul urmând să asigure cofinanțare proiectului prin modalitățile prevăzute la capitolul 9. Dacă contribuția în natură nu asigură valoarea totală a cofinanțării, aceasta poate fi completată până la valoarea totală prin aport în numerar. Contribuția în natură poate fi depusă doar de către solicitanții care dețin dreptul de proprietate asupra sa. Contribuția în natură face parte integranta din proiect și ea nu poate face obiectul altui proiect depus indiferent de măsura/apel/program operațional. În situația în care solicitantul va prezenta la momentul depunerii cererii de finanțare un document justificativ (raport de evaluare pentru aportul în natură, extras de cont cu blocarea sumei sau contract de finanțare) privind asigurarea cofinanțării investiției, acesta va fi punctat în conformitate cu criteriul 4 din Anexa 5 - Criterii de selecție.
  CARE ESTE VALOAREA MAXIMĂ A PROIECTULUI
  Valoarea maximă și minimă eligibilă pentru un proiect vor fi stabilite în anunțul de lansare a apelului, conform cursului de schimb valutar EUR/RON afișat de INFOREURO la data lansării apelului. În cadrul acestor valori este inclus TVA-ul eligibil, în cazul solicitanților neplătitori de TVA. Pentru solicitanții plătitori de TVA, în valoarea eligibilă nu este inclus TVA-ul întrucât acesta este considerat neeligibil. Pentru proiectul a cărui valoare totală eligibilă depășește 1.000.000 EURO, echivalentul în LEI la cursul INFOREURO precizat în anunțul de lansare a apelului și care generează venituri nete ulterior finalizării acestuia i se aplică prevederile Art. 61 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Calculul cu privire la veniturile nete generate de proiect se realizează în conformitate cu Anexa nr. 14 - Anexe financiare proiecte generatoare de venit. Ajutorul financiar nerambursabil se va diminua cu veniturile nete astfel determinate. Veniturile nete sunt declarate de către solicitant. În situația în care, pe perioada de monitorizare a contractului se constată de către organele de control și alte venituri nete decât cele declarate, Autoritatea de management recuperează aceste sume cu aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.
  ALOCAREA FINANCIARĂ
  Pentru măsura IV.4 Procesarea produselor pescărești și de acvacultură rata de cofinanțare este de 75% din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) și 25% din bugetul național. Un solicitant din teritoriul ITI Delta Dunării (ITI DD) poate depune un proiect în cadrul apelului lansat cu respectarea condițiilor din prezentul ghid. După înregistrarea cererii de finanțare în sistemul informatic MySMIS, solicitantul va depune la ADI ITI DD o cerere de eliberare a unui aviz însoțită de fișa de proiect în baza căruia va solicita avizul de conformitate a obiectivelor din cadrul cererii de finanțare depuse cu obiectivele strategice, pilonii și obiectivele sectoriale din cadrul strategiei ITI Delta Dunării. Avizul favorabil sau nefavorabil va fi depus de solicitant la sediul Autorității de Management pentru POPAM. Prezentarea avizului se va realiza în termen de maxim 15 zile lucrătoare (include și perioada eventualei contestații asupra unui aviz nefavorabil la ADI ITI DD) de la data depunerii dosarului cererii de finanțare. În etapa de selecție, solicitanții din cadrul teritoriului ITI DD, vor fi ierarhizați în baza punctajului și numai după ce s-a depus avizul de la ADI ITI DD pentru respectiva cerere de finanțare. Cererile de finanțare pentru care nu s-a depus aviz sau cererile de finanțare care au aviz de neconformitate vor intra în competiția națională. Modelul fișei de prezentare a proiectului se regăsește pe site-ul ADI ITI DD, putând fi accesată la adresa: http://www.itideltadunarii.com/informare-procedura-deavizare-pentru-conformitatea-cu-sidddd-2030/#8dda50d7755d34e8b
  CARE SUNT ȚINTELE DE ATINS ÎN CADRUL PROIECTULUI?
  INDICATORI
  INDICATORI DE PROGRAM PRESTABILIȚI Pentru urmărirea efectelor programului, cât și pentru monitorizarea și evaluarea punerii în aplicare a acestuia, s-a adoptat un sistem orientat către rezultat, prin introducerea indicatorilor de rezultat. Indicatorii de rezultat, estimați înainte și validați după implementarea proiectului, reprezintă efectul imediat al operațiunii asupra beneficiarilor și sunt corelați cu obiectivele specifice ale fiecărei priorități. În cadrul măsurii IV.4 Procesarea produselor pescărești și de acvacultură au fost stabiliți 2 indicatori de rezultat: ● variația valorii primelor vânzări (mii Euro): se calculează scăzând valoarea anuală a vânzărilor înainte de implementarea proiectului din valoarea anuală a vânzărilor după implementarea proiectului ● variația volumului primelor vânzări (tone): se calculează scăzând volumul anual al vânzărilor înainte de implementarea proiectului din volumul anual al vânzărilor după implementarea proiectului * Conform art. 2 (9) din Regulamentul nr. 1303/2013, "operațiunea" este definită ca fiind un proiect, un contract, o acțiune sau un grup de proiecte selectate de autoritățile de management ale programelor în cauză sau sub responsabilitatea acestora, care contribuie la realizarea obiectivelor unei priorități sau unor priorități aferente; în contextul instrumentelor financiare, o operațiune este constituită de contribuțiile financiare dintr-un program la instrumentele financiare și la sprijinul financiar ulterior oferit de respectivele instrumente financiare. * În sensul prezentului ghid termenul de " Primă vânzare " se referă la prima punere în vânzare a produselor imediat după prelucrare.Această etapă de primă vânzare presupune introducerea pe piață pentru angrosiști și consumatori, indiferent de proveniența materiei prime. Pentru fiecare indicator de rezultat, obligatoriu, beneficiarul își va stabili și ținta în funcție de resursele alocate și modul de gestionare a acestora, pentru operațiunea în cauză. Ținta se referă la valoarea care va fi atinsă până la sfârșitul perioadei de monitorizare. Ex: dacă un contract de finanțare nerambursabilă se semnează în anul n și perioada de implementare a contractului este de 2 ani, ținta reprezintă valoarea atinsă până în anul n+7 (7=5(perioada de monitorizare) + 2 (perioada de derulare a contractului). Indicatorul se consideră a fi îndeplinit indiferent în ce an se atinge ținta propusă, atât timp cât anul în care se atinge este cuprins în intervalul dintre finalizarea implementării investiției și sfârșitul perioadei de monitorizare (în cel puțin unul din anii ulteriori implementării proiectului, dar nu mai târziu de ultimul an al perioadei de monitorizare). Ex: Dacă un contract de finanțare nerambursabilă se semnează în anul n și perioada de implementare a contractului este de 2 ani, iar ținta stabilită se atinge în anul n+3 (dar aceasta nu se menține obligatoriu și în anul n+4), indicatorul se consideră a fi îndeplinit. Nerespectarea indicatorilor de program prestabiliți asumați prin cererea de finanțare conduce la recuperarea finanțării nerambursabile acordate direct proporțional cu gradul de nerealizare a acestora. În cadrul măsurii IV.4 Procesarea produselor pescărești și de acvacultură există următorul indicator de realizare: ● Numărul de proiecte privind prelucrarea produselor:* * Se va completa cu cifra 1
  DATE PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI
  conform Regulamentului nr. 1242/2014
  Tipul de investiție
  128[ ]Economisirea energiei și reducerea impactului asupra mediului
  129[ ]Îmbunătățirea siguranței, a igienei, a sănătății și a condițiilor de muncă
  130[ ]Prelucrarea capturilor care nu sunt destinate consumului uman
  131[ ]Prelucrarea produselor secundare
  132[ ]Prelucrarea produselor obținute din acvacultura ecologică
  133[ ]Produse noi sau îmbunătățite, procese sau sistem de gestionare
  ● Numărul de angajați care beneficiază de operațiune:– la depunere– la sfârșitul ultimului an de monitorizare ● Numărul de întreprinderi sprijinite: * Se va completa cu cifra 1 ATENȚIE! Completarea indicatorilor și a datelor de implementare în cadrul cererii de finanțare este obligatorie.Criteriul număr de locuri de muncă create/menținute, asumat prin cererea de finanțare, este obligatoriu de respectat pe parcursul a minim 12 luni consecutive în perioada de monitorizare a proiectului. Indicatori suplimentari (de proiect) ● Cantități de deșeuri din producție/procesare din sectoarele pescuit și acvacultură, reprocesate (kg):– la depunere– la sfârșitul ultimului an de monitorizare Anunțul privind sesiunea de depunere a cererilor de finanțare se publică pe site-ul www.madr.ro, secțiunea FEPAM și www.ampeste.ro, secțiunea POPAM 2014-2020. Pentru solicitarea de informații suplimentare/clarificări și contestații, locațiile și datele de contact ale Autorității de management și Centrelor regionale sunt:
  SediuAdresăContactJudețe
  DGP- AMPOPAMB-dul Carol I nr. 24, sector 3, municipiul BucureștiTel: 021-307 9802Fax. 021 307 2474
  CR POPAMBrașovIntern.Trade Center, str. Alexandru Vlahuță, nr. 10, , Et. 1,Brașov , județul BrașovTel. 0725.256.2350725.256.236Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu
  CR POPAMBucureștiStr. Mihai Eminescu, nr. 11, cam.7, Buftea, județul IlfovTel. 0725.256.2230725.256.224Arges, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Prahova și municipiul București
  CR POPAMConstanțaStr. Capitan Petre Romulus nr. 7 bis, Constanța, județul ConstanțaTel. 0241.511.580,0725.256.231,0725.256.2320725.256.218Constanța, Ialomița, Călărași
  CR POPAMClujStr. Dorobanților, nr. 69, cam. 8,Cluj-Napoca, județul ClujTel. 0725.256.2330725.256.234Alba, Bistrița- Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu- Mare, Sălaj
  CR POPAMDoljBloc TCIF, str. Nicolae Romanescu,nr. 39, etaj 2, Craiova, județul DoljTel. 0725.256.221Dolj, Gorj, Mehedinți,Olt, Teleorman, Vâlcea
  CR POPAMGalațiStr. Basarabiei, nr. 55, bloc A16,parter, Galați, județul GalațiTel. 0725.256.2250725.256.226Brăila, Buzău, Galați, Vrancea;
  CR POPAM IașiOJRSA, Aleea Mihail Sadoveanu, nr.10 bis, Iași, județul IașiTel. /Fax. 0232.462.8570725.256.2290725.256.230Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui;
  CR POPAMTimișCalea Buziașului, nr. 11A, cladireOB 6A, et. 1, Timișoara, județul TimișTel. 0725.256.2280726.777.657Arad, Bihor, Caraș Severin, Hunedoara, Timiș;
  CR POPAMTulceaIberom InternationalStr. Ing. Dumitru Ivanov, nr. 6, Tulcea, județul TulceaTel. 0725.256.2370725.256.238Tulcea
  Baza legală a Ghidului Solicitantului este pe pagina de internet a DGP-AMPOPAM - www.ampeste.ro Ghidul solicitantului nu se substituie legislației naționale și a Uniunii Europene în vigoare, solicitantul având obligația cunoașterii și respectării acesteia. Înainte de a începe completarea Cererii de finanțare vă recomandăm să citiți cu atenție toate informațiile prezentate în acest Ghid și să vă asigurați că ați înțeles toate aspectele specifice prezentei scheme de finanțare nerambursabilă. Pentru o mai bună înțelegere vă recomandăm să consultați și:– Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 - 2020;– Regulamentul nr. 508/2014 (CE), art. 69. Totodată vă recomandăm să consultați periodic pagina de internet a DGP- AMPOPAM - www.ampeste.ro - pentru a fi la curent cu eventualele comunicări/informări cu privire la prezenta măsură de finanțare.
  3. CONDIȚII SPECIFICE PENTRU OBȚINEREA FINANȚĂRII În această secțiune regăsiți informații despre:– solicitanții eligibili;– eligibilitatea proiectului;– activități eligibile;– cheltuieli eligibile.– cheltuieli neeligibile3.1. Solicitanți eligibili ● În vederea acordării sprijinului financiar acordat prin Măsura IV.4 - Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură, solicitantul trebuie să fie întreprindere din categoria IMM-urilor(microîntreprindere, întreprindere mică și mijlocie), în domeniul procesării produselor pescărești și de acvacultură. Încadrarea în categoria microîntreprindere, întreprindere mică și mijlocie se va realiza conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu modificările și completările ulterioare. Categoriile de solicitanți eligibili care pot primi fonduri nerambursabile pe această măsură sunt: ● Persoana fizică autorizată (înființată în baza O.U.G. nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare); ● Întreprinderi individuale (înființate în baza O.U.G. nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare); ● Întreprinderi familiale (înființate în baza O.U.G. nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare); ● Societate în nume colectiv - SNC (înființată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare); ● Societate în comandită simplă - SCS (înființată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare); ● Societate pe acțiuni - SA (înființată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare); ● Societate în comandită pe acțiuni - SCA (înființată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare); ● Societate cu răspundere limitată - SRL (înființată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare); ● Societate comercială cu capital privat (înființată în baza Legii nr. 15/1990, cu modificările și completările ulterioare); ● Asociații/fundații/federații constituite legal, care desfășoară activitate economică, inclusiv organizații de pescari, organizații de producători o recunoscute, asociații de organizații de producători recunoscute sau organizații interprofesionale recunoscute. ● Societăți cooperative pescărești care desfășoară activități economice în domeniul prelucrării produselor pescărești și de acvacultură Respectarea încadrării solicitanților eligibili în categoria de microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii se realizează conform legislației, astfel: ● Întreprindere micro: care are până la 9 salariați și realizează o cifra de afaceri anuală netă sau dețin active totale < 2 milioane Euro, echivalent în lei; ● Întreprindere mică: care are între 10-49 salariați și realizează o cifra de afaceri anuală netă sau dețin active totale < 10 milioane Euro, echivalent în lei; ● Întreprindere mijlocie: care are între 50-249 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă < 50 milioane Euro sau dețin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei. Solicitantul trebuie să respecte următoarele:– Să nu fie înregistrat în Registrul debitorilor MADR AM POP/AMPOPAM, pentru POP 2007 - 2013/POPAM 2014-2020 în calitate de DEBITOR cu excepția solicitanților care beneficiază de înlesniri la plată aferente acestor debite, acordate de către organul fiscal în conformitate cu dispozițiile Codului de procedură fiscală;– Să nu se afle în situațiile prevăzute la art.10 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 în ceea ce privește perioada și datele de inadminisibilitate a cererilor;– Să nu se afle în proces de lichidare, fuziune, reorganizare, faliment;– A înregistrat în ultimele situații financiare înregistrate la Administrația Financiară un rezultat din exploatare pozitiv (inclusiv 0), pentru cazul în care întreprinderea a avut activitate. Nu se va lua în calcul anul înființării în care rezultatul poate fi negativ, situație în care condiția pentru verificarea rezultatului financiar se va considera îndeplinită. Sunt exceptați solicitanții care sunt înființați în anul depunerii cererii de finanțare, cei înființați în anul precedent depunerii cererii de finanțare sau cei care au avut activitatea suspendată conform legii. Totodată sunt exceptați și solicitanții care fac dovada că situația provine în urma unui proces investițional pentru implementarea unui proiect prin fonduri europene sau proiect finanțat exclusiv din surse proprii sau au suferit din cauza calamităților în ultimii 2 ani precedenți depunerii Cererii de finanțare (a se vedea lista documentelor din dosarul cererii de finanțare). În cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale, veniturile obținute în anul financiar precedent anului depunerii proiectului trebuie să fie cel puțin egale cu cheltuielile.– Să aibă obiect de activitate înregistrat în domeniul prelucrării și conservării peștelui, crustaceelor și moluștelor (cod CAEN 1020).  +  Inadmisibilitatea solicitanților în temeiul art. 10 din Regulamentul (CE) nr. 508/2014 al Consiliului alin. (1 - 5)– Solicitanții care au săvârșit o încălcare gravă în temeiul art. 42 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului sau al art. 90 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, stabilită de către o autoritate competentă, sunt inadmisibili pentru depunerea de proiecte pe o perioadă de timp după cum urmează: ● 12 luni în situația atribuirii a 9 puncte de încălcare/operator/navă de pescuit pentru infracțiunile prevăzute la punctele 1, 2 și 5 din anexa XXX a R404/2011; ● cu încă o lună peste cele 12 luni pentru fiecare punct peste 9 puncte de încălcare. Data de începere a perioadei de inadmisibilitate este data primei decizii oficiale formulate de către o autoritate competentă care stabilește că s-a comis o încălcare gravă în sensul art. 42 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 sau al art. 90 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009. În scopul calculării perioadei de inadmisibilitate, se iau în considerare numai infracțiunile grave comise începând cu 1 ianuarie 2013 și pentru care s-a luat o decizie în sensul paragrafului de mai sus începând cu acea dată. Dacă punctele de încălcare acumulate de un operator pentru o navă de pescuit sunt mai puține de 9, cererile pentru sprijin din partea POPAM depuse de către operatorul respectiv sunt admisibile;– Solicitanții care au fost implicați în operarea, gestionarea sau deținerea în proprietate a navelor de pescuit incluse pe lista de nave de pescuit INN a Uniunii, în conformitate cu art. 40 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 sunt inadmisibili pe toată perioada în care operatorul figurează pe listă, dar cel puțin 24 de luni;– Solicitanții ale căror nave de pescuit se află sub pavilionul unor țări identificate drept țări terțe necooperante, astfel cum se prevede la art. 33 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008, sunt inadmisibili pe parcursul întregii perioade în care țara respectivă este inclusă pe listă și, în orice caz, pentru o perioadă de cel puțin 12 luni;– Solicitanții declarați printr-o decizie definitivă emisă de o autoritate competentă că au comis una dintre infracțiunile prevăzute la art. 3 din Directiva nr. 2008/99/CE nu sunt eligibili pentru depunerea de proiecte pe o perioadă de timp de 12 de luni în cazul unei infracțiuni comise din neglijență gravă și de 24 de luni în cazul unei infracțiuni comise cu intenției. Se adaugă 6 luni de inadmisibilitate dacă s-a reținut că există circumstanțe agravante sau infracțiunea a fost săvârșită pe o perioadă de mai mult de un an. Data de începere a perioadei de inadmisibilitate se calculează de la data decizii definitive formulate de către o autoritate competentă care stabilește că s-au comis una sau mai multe dintre infracțiunile menționate la art. 3;– Solicitanții declarați printr-o decizie definitivă emisă de o autoritate competentă că au comis una dintre infracțiunile prevăzute la art. 4 din Directiva nr. 2008/99/CE nu sunt eligibili pentru depunerea de proiecte pe o perioadă de timp de 24 de luni. Se adaugă 6 luni de inadmisibilitate dacă s-a reținut că există circumstanțe agravante sau infracțiunea a fost săvârșită pe o perioadă de mai mult de un an. Data de începere a perioadei de inadmisibilitate se calculează de la data deciziei definitive formulate de către o autoritate competentă care stabilește că s- au comis una sau mai multe dintre infracțiunile menționate la art. 4;– Solicitanții care au comis o fraudă legată de FEP sau de FEPAM, stabilită de o autoritate competentă, nu sunt admisibili pe toată perioada de derulare a FEPAM (până la 31 decembrie 2023). Inadmisibilitatea este stabilită de la data primei decizii oficiale de stabilire a fraudei.  +  Inadmisibilitatea solicitanților în temeiul art. 30 alin. (2), lit. a O.U.G. nr. 49/2015 cu modificările ulterioare:– Solicitanții care sunt înregistrați în Registrul debitorilor MADR AM POP pentru POP 2007-2013 nu pot depune cereri de finanțare de la data înregistrării debitului până la achitarea integrală a datoriei față de MADR AM POP, inclusiv a accesoriilor, cu excepția solicitanților care beneficiază de înlesniri la plată aferente acestor debite, acordate de către organul fiscal în conformitate cu dispozițiile Codului de procedură fiscală. Solicitanții, după depunerea Cererii de finanțare, vor îndeplini pe întreaga durată de punere în aplicare a operațiunii și pentru o perioadă de cinci ani după efectuarea ultimei plăți către beneficiarul respective, cerințele menționate la alin. (1) lit. (a) - (d) art. 10 din Regulamentul (CE) nr. 508/2014 al Consiliului. Durata maximă de implementare a proiectului este de 24 de luni de la data semnării contractului de finanțare în condițiile prevăzute la art. 18 alin. (1) din H.G. nr. 347/2016, cu modificările și completările ulterioare.3.2. Eligibilitatea proiectului Pentru a fi eligibil proiectul trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:1) să fie implementat pe teritoriul României;2) să conțină activitățile/cheltuieli eligibile menționate în prezentul ghid;3) cheltuielile pentru care se solicită finanțare în Cererea de finanțare se încadrează în perioada 01.01.2014 și până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului;4) respectă gradul de intervenție publică stabilit prin ghidul solicitantului;5) proiectul/activitățile pentru care se solicită sprijin financiar nerambursabil în Cererea de finanțare nu trebuie să facă obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau ale Uniunii Europene, în ultimii 5 ani;6) bugetul respectă limitele prevăzute pentru anumite categorii de cheltuieli precizate în Ghidul solicitantului;7) durata maximă de implementare este de 24 luni de la momentul semnării contractului de finanțare, cu posibilitatea prelungirii cu acordul prealabil al părților contractante, cu maximum 12 luni și cu diminuarea intensității sprijinului prevăzut în contractul de finanțare;8) valoarea eligibilă aferenta unui proiect să se încadreze între valorile minimă și maximă (inclusiv) stabilite prin anunțul de lansare a apelului Managementul proiectului poate fi asigurat de un manager de proiect, un responsabil financiar și un specialist în procesarea produselor din pescuit și acvacultură care să aibă studii în domeniu sau experiență într-o unitate de procesare de minim 6 luni sau poate fi realizat printr-un contract de prestări servicii, în condițiile respectării structurii și calității echipei de management.3.3. Activități eligibile Activități eligibile În cadrul măsurii de finanțare IV.4 sunt eligibile activități care presupun construirea de noi unități și/sau extinderea/modernizarea unităților existente precum și echiparea acestora pentru cel puțin una din următoarele tipuri de investiții: ● Investiții în prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură care contribuie la economia de energie sau care reduc impactul asupra mediului, inclusiv în ceea ce privește tratamentul deșeurilor, pentru solicitanții cu istoric în activitatea de procesare a produselor pescărești și de acvacultură. ● Investiții în prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură care îmbunătățesc siguranța, igiena, sănătatea și condițiile de muncă, pentru solicitanții cu istoric în activitatea de procesare a produselor pescărești și de acvacultură. ● Investiții în prelucrarea capturilor de pește comercial care nu poate fi destinat consumului uman. ● Investiții în prelucrarea subproduselor pescărești și de acvacultură care rezultă din activitățile de prelucrare principale. ● Investiții în prelucrarea produselor obținute din acvacultura ecologică, în conformitate cu art. 6 și 7 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007. ● Investiții în prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură care au ca rezultat produse noi sau îmbunătățite, procese noi sau îmbunătățite sau o gestiune și sisteme de organizare noi sau îmbunătățite. Inovația este considerată ca fiind ca motorul principal al creșterii economice în economia globală de astăzi. Prin introducerea în practică a inovațiilor se pot obține produse cu caracteristici de calitate îmbunătățite, servicii de calitate superioară, procese de producție noi, mai eficiente și mai curate (ecologice), modele îmbunătățite ale sistemului de management al afacerilor, metode moderne de management al forței de muncă etc. Printre motivațiile întreprinderilor și organizațiilor de a inova se pot enumera creșterea cotei de piață, cucerirea de noi piețe, ameliorarea calității produselor, lărgirea gamei de produse, înlocuirea produselor învechite, reducerea impactului asupra mediului etc. Manualul Oslo versiunea 3 din 2005 consideră inovația ca fiind punerea în aplicare a unui element nou sau îmbunătățit semnificativ, constând în produse, procese, gestiuni și sisteme de organizare. Cerința minimă pentru o inovație este ca produsul, procesul, gestiunea sau sistemul de organizare să fie noi sau semnificativ îmbunătățite la nivel de întreprindere. Sunt incluse aici atât inovații dezvoltate în premieră absolută de către întreprinderea în cauză, cât și cele adoptate/dezvoltate deja de alte întreprinderi. Un produs nou sau îmbunătățit este implementat atunci când este introdus pe piață. Noile procese, gestiuni și sisteme de organizare sunt implementate atunci când sunt introduse în uz, în operațiile din cadrul întreprinderii. Inovarea de produs reprezintă implementarea unui bun sau serviciu nou sau semnificativ îmbunătățit. Inovările de produs includ atât introducerea unor bunuri și servicii noi, cât și îmbunătățirea semnificativă a caracteristicilor funcționale sau de folosire a bunurilor și serviciilor existente. Acestea includ schimbări semnificative ale specificațiilor tehnice, ale componentelor sau materialelor, ale software-ului încorporat, utilizare accesibilă sau alte caracteristici funcționale. Se referă numai la schimbările aduse produsului în sine nu la schimbări care vor interveni eventual și în procesul de fabricație și care vor ține de inovarea de proces. Inovarea de proces înseamnă punerea în aplicare a unei metode de producție sau de livrare noi sau îmbunătățite semnificativ (inclusiv modificări semnificative de tehnici, echipamente sau software), excepție făcând schimbările sau îmbunătățirile minore, creșterea capacităților de producție sau de prestare de servicii prin adăugarea de sisteme de fabricație sau logistice care sunt foarte asemănătoare cu cele utilizate deja, încetarea utilizării unui proces, simpla înlocuire sau majorare a capitalului, schimbări rezultate numai din modificarea prețurilor factorilor, personalizarea producției, localizarea, schimbările regulate, sezoniere și alte schimbări ciclice și comercializarea de produse noi sau îmbunătățite semnificativ. Inovările de proces se referă la metode noi pentru scăderea costurilor unitare de producție sau de livrare (care pot să nu aducă nici o schimbare asupra produsului în sine), metode noi pentru îmbunătățirea calității produsului sau livrării acestuia (care pot să nu includă schimbări în caracteristicile funcționale sau să nu aducă utilizări noi ale produsului) sau metode noi sau semnificativ îmbunătățite pentru producerea și distribuția unui produs nou sau semnificativ îmbunătățit (în aceste cazuri va fi vorba și despre o inovare de produs). Metodele de producție implică tehnici, echipamente și software utilizate pentru producerea bunurilor. Aceste metode vor contribui la scăderea costurilor unitare ale producției sau la îmbunătățirea calității producției. Metodele de livrare privesc logistica întreprinderii și echipamentele incluse, software și tehnici în vederea identificării rezultatelor, a alocării materialelor din întreprindere sau livrării produselor finale. Inovările de proces includ metode semnificativ îmbunătățite sau noi pentru oferirea și crearea serviciilor. Acestea implică schimbări semnificative în software-ul folosit în întreprinderile orientate către servicii sau în tehnicile folosite pentru livrarea serviciilor având ca bază rezultate de cercetare - dezvoltare sau idei brevetate. Inovările de proces acoperă de asemenea tehnici, echipamente și software-uri noi sau semnificativ îmbunătățite pentru activitățile suport auxiliare, precum achizițiile, contabilitatea, informatizarea sau mentenanța. Inovarea organizațională înseamnă punerea în aplicare a unei noi metode organizaționale în practicile comerciale, organizarea locului de muncă sau relațiile externe ale unei întreprinderi, cu excepția modificărilor care sunt bazate pe metode organizaționale deja în funcțiune în întreprindere, a modificărilor aduse strategiei de gestionare, a fuziunilor și achizițiilor, a încetării utilizării unui proces, a simplei înlocuiri sau majorări a capitalului, a schimbărilor rezultate numai din modificarea prețurilor factorilor, a personalizării, a localizării, a schimbărilor regulate, sezoniere și a altor schimbări ciclice și a comercializării de produse noi sau îmbunătățite semnificativ. Pentru solicitanții care nu au desfășurat până în momentul depunerii cererii de finanțare activități de procesare a produselor pescărești și de acvacultură sunt eligibile activități aferente următoarelor tipuri de investiții: ● investiții în prelucrarea capturilor de pește comercial care nu poate fi destinat consumului uman. ● investiții în prelucrarea subproduselor pescărești și de acvacultură care rezultă din activitățile de prelucrare principale. ● investiții în prelucrarea produselor obținute din acvacultura ecologică,în conformitate cu art. 6 și art. 7 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007. ● investiții în prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură care au ca rezultat produse noi sau îmbunătățite/procese noi sau îmbunătățite/gestiuni și sisteme de organizare noi sau îmbunătățite. Pentru acest tip de investiție, raportarea se va realiza la nivel național(și nu la nivel de întreprindere), calitatea de nou sau îmbunătățit urmând a fi demonstrată de solicitant în Memoriul Justificativ/Planul de Afaceri. Pentru investițiile care presupun prelucrarea produselor obținute din acvacultura ecologică solicitanții trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul Justificativ că vor colecta și procesa produse ecologice atestate conform legislației în vigoare. Activele corporale și necorporale rezultate din implementarea proiectului și finanțate prin intermediul acestuia vor fi utilizate exclusiv pentru activitatea care a beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru minim 5 ani de la data efectuării ultimei plăți. Nu este eligibilă în cadrul FEPAM transferul dreptului de proprietate asupra unei întreprinderi. Informarea și publicitatea precum și auditul financiar sunt activități obligatorii în proiect.3.4. Cheltuieli eligibile Modul de încadrare a a cheltuielilor se regăsește în Lista orientativă privind încadrarea cheltuielilor aferente proiectului în categoriile/subcategoriile de cheltuieli conform nomenclatorului MYSMIS (Anexa C) În cadrul măsurii IV.4 sunt sprijinite investițiile la nivelul întregului teritoriu al României. Un proiect poate conține cheltuieli eligibile și neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmând a fi suportate integral de către beneficiarul proiectului. Sprijinul financiar nerambursabil se acordă pentru activitățile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul Cererii de Finanțare. Stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 este reglementată de H.G. nr. 347/2016 cu modificările și completările ulterioare, iar detalierea costurilor eligibile se realizează în conformitate cu OMADR nr. 816/2016 cu modificările și completările ulterioare.  +  IMPORTANT!ÎN CONFORMITATE CU articolul 4 alin (1) din HG NR. 347/2016 cu modificările și completările ulterioare PRIVIND STABILIREA CADRULUI GENERAL DE IMPLEMENTARE A OPERAȚIUNILOR COFINANȚATE DIN FONDUL EUROPEAN PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME 2014-2020 Condiție generală de eligibilitate a cheltuielilor(1) Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții cu caracter general:a) să fie angajată de către beneficiar și plătită efectiv de acesta în condițiile legii între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2023, cu condiția ca operațiunea cofinanțată să nu fi fost încheiată în mod fizic sau implementată integral înainte de depunerea de către beneficiar a cererii de finanțare în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 la Autoritatea de Management, indiferent dacă toate plățile aferente au fost efectuate de către beneficiar, conform art. 65 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului;b) să fie însoțită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislației naționale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligația de plată, precum și de documente justificative privind efectuarea plății și realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate/certificate, cu excepția prevederilor art. 67 alin. (1) lit. b), c) și d) din Regulamentul nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului,;c) să fie în conformitate cu contractul de finanțare, încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Autoritatea de Management pentru POPAM și beneficiar;d) să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și naționale aplicabile.e) să fie în conformitate cu prevederile programului;f) să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.  +  IMPORTANT!ÎN CONFORMITATE CU articolul 10 din H.G NR. 347/2016 cu modificările și completările ulterioare PRIVIND STABILIREA CADRULUI GENERAL DE IMPLEMENTARE A OPERAȚIUNILOR COFINANȚATE DIN FONDUL EUROPEAN PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME 2014-2020(1) Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă de beneficiarul operațiunii, potrivit dispozițiilor legale, cu respectarea prevederilor art. 69 alin.(3) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.(2) Pentru a fi eligibilă, cheltuiala prevăzută la alin. (1) trebuie să fie aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul operațiunilor finanțate. În conformitate cu H.G. nr. 347/2016 cu modificările și completările ulterioare și OMADR nr. 816/2016 cu modificările și completările ulterioare sunt eligibile următoarele cheltuieli:1. Obținerea și amenajarea terenului, astfel cum sunt prevăzute în Anexa nr. 6, secțiunea 1 din H.G. nr. 907/2016 cu excepția literelor:1.1.b) plata concesiunii (redevenței) pe durata realizării lucrărilor;1.1.c) exproprieri și despăgubiri;1.1.d) schimbarea regimului juridic al terenului;1.1.e) scoaterea temporară sau d efinitivă din circuitul agricol;1.1.f) cheltuieli de aceeași natură, prevăzute de lege;1.2.j) devieri de cursuri de apă;1.2.k) strămutări de localități;1.2.l) strămutări de monumente istorice;1.2.m) descărcări de sarcină arheologică sau, după caz, protejare în timpul execuției obiectivului de investiții (în cazul executării unor lucrări pe amplasamente ce fac parte din Lista monumentelor istorice sau din Repertoriul arheologic național);1.3.c) reintroducerea în circuitul agricol a suprafețelor scoase temporar din uz;1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților (devieri rețele de utilități din amplasament)2. Asigurarea utilităților necesare, astfel cum sunt prevăzute în Anexa nr. 6, secțiunea 2 din H.G. nr. 907/2016 cu excepția literei:h) căi ferate industriale;3. Proiectare și asistență tehnică, astfel cum sunt prevăzute în Anexa nr. 6, secțiunea 3 din H.G. nr. 907/2016 cu excepția literei:h) avizul de specialitate în cazul obiectivelor de patrimoniu;4. Cheltuieli pentru investiția de bază, astfel cum sunt prevăzute în Anexa nr. 6, secțiunea 4 din H.G. nr. 907/2016;5. Alte cheltuieli, astfel cum sunt prevăzute în Anexa nr. 6, secțiunea 5 din H.G. nr. 907/2016 cu excepția literei:5.2.1. comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare;6. Cheltuieli pentru probele tehnologice și teste, astfel cum sunt prevăzute în Anexa nr. 6, secțiunea 6 din H.G. nr. 907/2016;7. Cheltuieli cu amortizarea, astfel cum prevede art. 6 din H.G. nr. 347/2016 cu modificările și completările ulterioare;8. Cheltuieli cu leasing-ul, astfel cum prevede Art. 9 din H.G. nr. 347/2016 cu modificările și completările ulterioare;9. Cheltuieli cu echipa de implementare, astfel cum prevede la Art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 cu modificările și completările ulterioare;10. Cheltuieli privind taxele, astfel cum prevede Art. 3, din Capitolul I din Anexă la Ord. nr. 816/2017 cu modificări și completări;11.1. Cheltuielile bancare de deschidere și de administrare a conturilor, astfel cum prevede Art. 3, din Capitolul I din Anexă la Ord. nr. 816/2017 cu modificări și completări;11.2. Cheltuieli aferente garanțiilor emise de o instituție bancara sau nebancară, astfel cum sunt prevăzute la art 11. Din H.G. nr. 347/2016 cu modificările și completările ulterioare;12. Cheltuieli cu achiziționarea semnăturii digitale MYSMIS;13. Contribuția în natură. ● Contribuția proprie aferentă terenului. ● Contribuția proprie pentru investiția de bază Categoriile de cheltuieli enumerate anterior sunt detaliate astfel:1. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, astfel cum sunt prevăzute mai sus. Pentru cheltuielile menționate în cadrul acestui capitol trebuie respectate prevederile Art. 7 din H.G. nr. 347/2016 cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 7(1) Costul achiziției de teren cu sau fără construcții este eligibil în limita a 10%, respectiv15% în cazul siturilor abandonate și al siturilor utilizate anterior pentru activități industriale care conțin clădiri, din totalul cheltuielilor eligibile ale operațiunii, potrivit dispozițiilor art.69 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.(2) Terenul prevăzut la alin. (1) este utilizat pentru destinația stabilită în cadrul operațiunii finanțate, potrivit dispozițiilor prevăzute în contractul de finanțare. în caz contrar,beneficiarul este obligat să restituie fondurile nerambursabile aferente, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.(3) în cazul în care se achiziționează o clădire în vederea demolării și utilizării ulterioare a terenului în scopul atingerii obiectivelor operațiunii, este eligibil numai costul achiziției terenului, dacă respectă prevederile alin. (1) și (2). În cadrul acestei categorii de cheltuieli se cuprind:1.1. Obținerea terenului: Se includ cheltuielile efectuate pentru cumpărarea de terenuri.1.2. Amenajarea terenului Se includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului și care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrișări, colectare, sortare și transport la depozitele autorizate al deșeurilor rezultate; sistematizări pe verticală; accesuri/drumuri/alei/parcări/drenuri/rigole/canale de scurgere, ziduri de sprijin;drenaje;epuizmente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiția de bază); lucrări pentru pregătirea amplasamentului.1.3. Amenajări pentru protecția mediului și/sau aducerea la starea inițială Se includ cheltuielile efectuate pentru lucrări și acțiuni de protecția mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, reamenajare spații verzi;2. Asigurarea utilităților necesare obiectivului Se includ cheltuielile aferente asigurării cu utilitățile necesare funcționării obiectivului de investiție, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicații, drumuri de acces, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca aparținând obiectivului de investiție, precum și cheltuielile aferente racordării la rețelele de utilități.3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică În cadrul acestui capitol se cuprind cheltuieli pentru:3.1 Studii - cuprind cheltuieli pentru:3.1.1. Studii de teren (studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiție);3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului;3.1.3. Studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.3.2. Documentații suport și cheltuieli pentru obținere avize, acorduri și autorizații, respectiv:obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism; obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare; obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețele publice de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrică, telefonie;obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresă; întocmirea documentației, obținerea numărului cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în cartea funciară;obținerea actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului;obținerea avizului de protecție civilă;alte avize, acorduri și autorizații.3.3. Expertiză tehnică a construcțiilor existente, a structurilor și/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică;3.4. Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor3.5. Proiectare: Cuprinde cheltuielile pentru:3.5.1. tema de proiectare;3.5.2. studiu de prefezabilitate;3.5.3. studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general;3.5.4. documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor;3.5.5. verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție;3.5.6. proiect tehnic și detalii de execuție.3.6. Organizarea procedurilor de achiziție Cuprinde cheltuieli aferente organizării și derulării procedurilor de achiziții publice: cheltuieli aferente întocmirii documentației de atribuire și multiplicării acesteia (exclusiv cele cumpărate de ofertanți);cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea și diurna membrilor desemnați în comisiile de evaluare;anunțuri de intenție, de participare și de atribuire a contractelor, corespondență prin poștă, fax, poștă electronică în legătură cu procedurile de achiziție publică;cheltuieli aferente organizării și derulării procedurilor de achiziții publice.3.6.1. Cuprinde cheltuieli aferente organizării și derulării procedurilor de achiziții publice: cheltuieli aferente întocmirii documentației de atribuire și multiplicării acesteia (exclusiv cele cumpărate de ofertanți); cheltuieli cu onorariile membrilor desemnați în comisiile de evaluare; anunțuri de intenție, de participare și de atribuire a contractelor, corespondență prin poștă, fax, poștă electronică în legătură cu procedurile de achiziție publică.3.6.2. Cuprinde cheltuieli aferente organizării și derulării procedurilor de achiziții aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați: publicarea anunțurilor, întocmirea specificațiilor tehnice necesare pentru elaborarea ofertei, corespondență prin poștă, fax, poștă electronică în legătură cu procedurile de achiziție.3.7. Consultanță: Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:3.7.1. managementul de proiect pentru obiectivul de investiții;3.7.2. auditul financiar.3.8. Asistență tehnică: Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:3.8.1. asistență tehnică din partea proiectantului– pe perioada de execuție a lucrărilor (în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectului);– pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții;3.8.2. dirigenție de șantier, asigurată de personal tehnic de specialitate, autorizat.3.9. Cheltuieli cu serviciile de consultanță pentru întocmirea dosarului cererii de finanțare.  +  IMPORTANT!ÎN CONFORMITATE CU art. 13 din H.G NR. 347/2016 cu modificările și completările ulterioare PRIVIND STABILIREA CADRULUI GENERAL DE IMPLEMENTARE A OPERAȚIUNILOR COFINANȚATE DIN FONDUL EUROPEAN PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME 2014-2020.1. Cheltuielile pentru proiectare și asistență tehnică sunt eligibile în limita a 10% din valoarea totală eligibilă a operațiunii, dacă operațiunea prevede construcții-montaj, sau 5% din valoarea totală eligibilă a operațiunii, dacă operațiunea nu prevede construcții-montaj.4. Cheltuieli pentru investiția de bază Se cuprind:4.1.1. Cheltuielile aferente execuției tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiție.Proiectantul va delimita obiectele de construcții din cadrul obiectivului de investiții și va nominaliza cheltuielile pe fiecare obiect.Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcție se regăsesc în devizul pe obiect.Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție, iar delimitarea obiectelor se face de către proiectant. Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcție sunt estimate prin devizul pe obiect, conform anexa 8 din H.G. nr. 907/2017.4.1.2. Achiziții de construcții.  +  Articolul 8 Costul de achiziție al construcțiilor, cu excepția cazului prevăzut la art. 7 alin. (3), inclusiv terenul pe care se află construcția, este eligibil în situația în care sunt îndeplinite cumulativ prevederile art. 4 și următoarele condiții specifice:a) construcția nu a fost achiziționată/construită prin intermediul unei finanțări nerambursabile publice în ultimii 5 ani;b) construcția este strict necesară implementării operațiunii;c) se certifică de către un evaluator autorizat și independent de beneficiarul operațiunii că prețul/costul de achiziție al construcțiilor, inclusiv terenul pe care se află construcția, nu depășește valoarea de piațăd) construcțiile trebuie să fie libere de orice sarcini/interdicții ce afectează implementarea operațiunii și să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către potențialul beneficiar, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești, la momentul depunerii cererii de finanțare. Costul de achiziție al construcțiilor este eligibil în limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale operațiunii.4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale Se cuprind cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice și al utilajelor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv rețelele aferente necesare funcționării acestora. Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție.4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj - Se cuprind cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum și a celor incluse în instalațiile funcționale. Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție.4.4. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport - Se includ cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor care nu necesită montaj, precum și a echipamentelor și a echipamentelor de transport tehnologic. Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție.4.5. Dotări - Se cuprind cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria mijloacelor fixe sau obiecte de inventar, precum: mobilier, dotări cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, dotări de uz gospodăresc, dotări privind protecția muncii. Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție.4.6. Active necorporale - Se cuprind cheltuielile cu achiziționarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete, licențe, know-how sau cunoștințe tehnice nebrevetate.5. Alte cheltuieli5.1. Organizarea de șantier- Cuprinde cheltuieli necesare în vederea creării condițiilor de desfășurare a activității de construcții-montaj, din punct de vedere tehnologic și organizatoric.5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier - Se cuprind cheltuielile aferente construirii provizorii sau amenajării la construcții existente pentru vestiare/barăci/spații de lucru pentru personalul din șantier;b) platforme tehnologice/dezafectarea platformelor tehnologice;c) grupuri sanitare;d) rampe de spălare auto;e) depozite pentru materiale;f) fundații pentru macarale;g) rețele electrice de iluminat și forță;h) căi de acces auto și căi ferate;i) branșamente/racorduri la utilități;j) împrejmuiri;k) panouri de prezentare;l) pichete de incendiu;m) cheltuieli pentru desființarea organizării de șantier, inclusiv cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor de investiții, cu excepția cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială" din structura devizului general;5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului - Se cuprind cheltuielile pentru: obținerea autorizației de construire/desființare aferente lucrărilor de organizare de șantier;taxe de amplasament;închirieri semne de circulație;întreruperea temporară a rețelelor de transport sau distribuție de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale, a circulației rutiere, feroviare, navale sau aeriene; contractele de asistență cu poliția rutieră;contracte temporare cu furnizorul de energie electrică, cu furnizorul de apă și cu unități de salubrizare; taxe depozit ecologic;taxe locale;chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public;cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor de investiții/intervenții, operațiune care constituie obligația executanților, cu excepția cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială" din structura devizului general;costul energiei electrice și al apei consumate în incinta organizării de șantier pe durata de execuție a lucrărilor; costul transportului muncitorilor nelocalnici și/sau cazarea acestora;paza șantierului;asigurarea pompierului autorizat;cheltuieli privind asigurarea securității și sănătății în timpul execuției lucrărilor pe șantier.5.2. Comisioane, cote, taxe Se cuprind, după caz:5.2.2. cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;5.2.3. cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;5.2.4. cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC, în aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor;5.2.5. taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare.5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute - Cheltuielile diverse și neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislația în domeniul achizițiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuției. Cheltuielile diverse și neprevăzute se estimează procentual din valoarea cheltuielilor prevăzute la capitolele/subcapitolele 1.2, 1.3, 2, 3.5, 3.8 și 4 ale devizului general, în funcție de natura și complexitatea lucrărilor astfel:– 10% în cazul executării unui obiectiv/obiect nou de investiții;– 20% în cazul executării lucrărilor de intervenției la construcție existentă.5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitate Cuprinde cheltuielile pentru publicitate și informare, inclusiv pentru diseminarea informațiilor de interes public.6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste6.1. Pregătirea personalului de exploatare - Cuprinde cheltuielile necesare instruirii/școlarizării personalului în vederea utilizării corecte și eficiente a utilajelor și tehnologiilor;6.2. Probe tehnologice și teste - Cuprinde cheltuielile aferente execuției probelor/încercărilor, prevăzute în proiect, rodajelor, expertizelor la recepție, omologărilor.În situația în care se obțin venituri ca urmare a probelor tehnologice, în devizul general se înscrie valoarea rezultată prin diferența dintre cheltuielile realizate pentru efectuarea probelor și veniturile realizate din acestea.7. Cheltuieli cu amortizarea ATENȚIE! Conform art. 6 din H.G. nr. 347/2016 cu modificările și completările ulterioare  +  Articolul 6 Prin excepție de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. a), amortizarea esteconsiderată cheltuială eligibilă dacă respectă celelalte prevederi aplicabile de la art. 4 și pe cele ale art. 69 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului. În situația activelor care fac obiectul investiției de bază, dacă acestea au o durată de funcționare mai mare decât durata proiectului sunt eligibile doar costurile de amortizare pe durata proiectului, calculat pe baza principiilor contabile general acceptate. Sunt eligibile cheltuielile cu amortizarea pentru activele care fac obiectul investiției de bază, astfel: ● activele care constituie contribuția în natură; ● alte active deținute de solicitant care intră în obiectul investiției de bază, care nu sunt aduse ca aport în natură și la a căror achiziționare nu au contribuit granturile publice. Acest tip de cheltuială este eligibilă doar pe perioada de implementare a proiectului, calculat pe baza principiilor contabile general acceptate.8. Cheltuieli cu leasingul Conform Art. 9 din H.G. nr. 347/2016 cu modificările și completările ulterioare, în cazul leasingului financiar, cheltuielile sunt eligibile dacă respectă cumulativ prevederile art. 4 și următoarele condiții specifice:a) beneficiarul operațiunii este utilizatorul bunurilor care fac obiectul contractului de leasing;b) ratele de leasing plătite de utilizator sunt aferente contractului de leasing și sunt justificate cu documente contabile;c) în cazul achiziționării bunului, valoarea cumulată a ratelor de leasing rambursată nu depășește valoarea de intrare a bunului în contabilitate a proiectului;d) sunt respectate prevederile art. 10;e) beneficiarul este obligat să devină proprietar al bunului care face obiectul leasingului financiar, în maxim 5 ani de la efectuarea ultimei plăți de către Autoritatea de Management în cadrul contractului de finanțare.9. Cheltuieli cu echipa de implementare inclusiv contribuțiile suportate de către angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii, respectiv un manager de proiect, un contabil și un expert de specialitate, efectuate de beneficiar în cadrul și exclusiv pe durata implementării operațiunii.  +  IMPORTANT!CONFORM Art.13, alin. 2 din H.G NR. 347/2016 cu modificările și completările ulterioare PRIVIND STABILIREA CADRULUI GENERAL DE IMPLEMENTARE AOPERAȚIUNILOR COFINANȚATE DIN FONDUL EUROPEAN PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME 2014-20202. Cheltuielile privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuțiile suportate de către angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii,respectiv un manager de proiect, un contabil și un expert de specialitate, efectuate de beneficiar în cadrul și exclusiv pe durata implementării operațiunii, constituie cheltuieli eligibile dacă acestea sunt în mod real și definitiv suportate de către beneficiar, în limita:a) a maximum 2% din valoarea totală eligibilă a operațiunii, pentru operațiunea care prevede construcții-montaj;b) și a maximum 1% din valoarea totală eligibilă a operațiunii, pentru operațiunea care nu prevede construcții-montaj.10. Cheltuieli privind taxele (astfel cum prevede Art. 3, din Capitolul I din Anexă la Ord. nr. 816/2017 cu modificări și completări)11. Cheltuielile bancare și pentru obținere garanții11.1. Cheltuieli bancare de deschidere și de administrare a conturilor astfel cum prevede Art. 3, din Capitolul I din Anexă la Ord. nr. 816/2017 cu modificări și completări ulterioare11.2. Cheltuieli aferente garanțiilor emise de o instituție bancara sau nebancară, astfel cum sunt prevăzute la art 11. Din H.G. nr. 347/2016 cu modificările și completările ulterioare  +  IMPORTANT!ÎN CONFORMITATE CU articolul 11 H.G NR. 347/2016 cu modificările și completările ulterioare PRIVIND STABILIREA CADRULUI GENERAL DE IMPLEMENTARE AOPERAȚIUNILOR COFINANȚATE DIN FONDUL EUROPEAN PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME 2014-2020(1) Cheltuielile bancare de deschidere și de administrare a conturilor sunt eligibile în situația în care implementarea unei operațiuni necesită deschiderea unui cont sau a mai multor conturi separate, cerință obligatorie printr-o clauză explicită în contractul de finanțare.(2) Dobânda rezultată din operațiunile prevăzute la alin. (1) se deduce din cheltuielile bancare.(3) Costurile garanțiilor emise de o instituție bancară sau nebancară înregistrată în registrul special al Băncii Naționale a României sau ale polițelor de asigurare sunt eligibile în situația în care garanțiile/polițele de asigurare sunt necesare, potrivit legislației naționale sau a uniunii Europene.12. Cheltuieli cu achiziționarea semnăturii digitale MYSMIS13. Contribuția în natură sub formă de echipamente, instalații și utilaje, terenuri, clădiri și imobile este considerată eligibilă, conform H.G. nr. 347/2016 cu modificările și completările ulterioare. Pentru proiectele la care valoarea contribuției în natură depășește cota procentuală stabilită pentru contribuția proprie a beneficiarului, sprijinul financiar nerambursabil va fi diminuat cu cota procentuală care depășește contribuția proprie. Contribuția în natură poate fi depusă doar de către solicitanții care dețin dreptul de proprietate asupra sa. Contribuția în natură face parte integrantă din proiect și ea nu poate face obiectul altui proiect depus indiferent de măsura/apel/program operațional.  +  IMPORTANT!ÎN CONFORMITATE CU articolul 5 din HG NR. 347/2016 cu modificările și completările ulterioare PRIVIND STABILIREA CADRULUI GENERAL DE IMPLEMENTARE A OPERAȚIUNILOR COFINANȚATE DIN FONDUL EUROPEAN PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME 2014- 2020(1) Prin excepție de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) și b), contribuția în natură este considerată eligibilă dacă îndeplinește condițiile impuse de art. 69 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.(2) în cadrul Programului operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020 sunt acceptate ca și contribuție în natură echipamente, instalații și utilaje, terenuri, clădiri și imobile.(3) Contribuția în natură constituită din bunurile prevăzute la alin. (2) trebuie să îndeplinească cumulativ și următoarele condiții:a) obiectul contribuției în natură a fost achiziționat sau construit de către beneficiar din alte surse de finanțare decât cele nerambursabile publice;b) bunurile trebuie să fie libere de orice sarcini/interdicții ce afectează implementarea operațiunii și să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către potențialul solicitant, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești, la momentul depunerii cererii de finanțare;c) contribuția în natură să fie necesară și strict legată de implementarea operațiunii;d) valoarea bunurilor este certificată de un evaluator autorizat și independent de beneficiarul operațiunii, potrivit prevederilor legale în vigoare. în cazul terenurilor valoarea contribuției în natură nu poate depăși limita prevăzută la art. 69 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului. Conform art. 4, alin. (2) și (3) din H.G. nr. 347/2016 cu modificările și completările ulterioare– Cheltuielile aferente subcontractării/subantreprizei sunt eligibile în limita a maxim 30% din valoarea totală eligibilă a contractului de lucrări și/sau antrepriză– Cheltuielile aferente subcontractării de servicii sunt eligibile în limita a maxim 40% din valoarea totală eligibilă a contractului de servicii În conformitate cu H.G. nr. 347/2016 cu modificările și completările ulterioare și OMADR nr. 816/2016 cu modificările și completările ulterioare sunt eligibile următoarele cheltuieli specifice:1. cheltuieli privind achiziționarea de echipamente pentru procesarea produselor și subproduselor;2. cheltuieli privind achiziționarea de tehnologii noi și metode de producție inovatoare;3. cheltuieli privind achiziționarea de mijloace de transport specializate pentru transportul peștelui, produselor din pește și pentru alte materii prime necesare procesării, identificate ca necesare în Memoriul Justificativ/Studiul de Fezabilitate;4. cheltuieli pentru achiziționarea de camere și/sau construirea de depozite frigorifice pentru materia primă și depozitarea produselor și subproduselor din pește, precum și a conservelor și semiconservelor din pește;5. cheltuieli privind extinderea și/sau modernizarea camerelor/depozitelor frigorifice pentru materia primă și depozitarea peștelui, produselor și subproduselor din pește, a conservelor și semiconservelor din pește;6. cheltuieli privind achiziționarea de instalații și echipamente destinate exclusiv tratării, prelucrării deșeurilor de produse pescărești și de acvacultură;7. cheltuieli privind achiziționarea de echipamente care vizează îmbunătățirea siguranței, igienei, sănătății și condițiilor de muncă;8. cheltuieli privind realizarea infrastructurii și achiziționarea de echipamente privind prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură, care contribuie la economia de energie sau care reduc impactul asupra mediului, inclusiv în ceea ce privește tratamentul deșeurilor;9. cheltuieli pentru investiții privind energia neconvențională sunt eligibile cu condiția ca energia astfel obținută să fie folosită numai pentru activitatea de producție ce face obiectul proiectului.10. cheltuieli privind achiziționarea de software și sisteme de monitorizare pentru managementul unităților de procesare;11. cheltuieli privind primele de asigurare a investițiilor pentru perioada de implementare (execuție) a proiectului.12. cheltuieli privind achiziționarea de echipamente capabile să îmbunătățească calitatea, siguranța și trasabilitatea produselor Cheltuieli neeligibile
  CHELTUIELI NEELIGIBILE
   +  IMPORTANT!ÎN CONFORMITATE CU Art.12 și Art. 16 DIN H.G NR. 347/2016 cu modificările și completările ulterioare PRIVIND STABILIREA CADRULUI GENERAL DE IMPLEMENTARE A OPERAȚIUNILOR COFINANȚATE DIN FONDUL EUROPEAN PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME 2014-2020  +  Articolul 12 Dobânzile debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții pentru dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare, nu sunt eligibile pentru cofinanțarea din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime.  +  Articolul 16 Următoarele categorii de cheltuieli nu sunt eligibile:a) cheltuielile cu achiziția de terenuri cu sau fără construcții, care depășesc limitele prevăzute la art. 69 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului;b) cheltuielile prevăzute la art. 69 alin. (3) lit. a) și c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului;c) cheltuielile aferente activităților prevăzute la art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime;d) amenzi, penalități, cheltuieli de judecată și cheltuieli de arbitraj;e) cheltuielile efectuate peste plafoanele specifice stabilite de Autoritatea de Management prin Ghidul solicitantului;f) cheltuielile efectuate de beneficiar în regie proprie;g) costul achiziționării de bunuri/echipamente de ocazie; Cheltuielile cu achiziția construcțiilor sunt neeligibile în condițiile în care depășesc limita a 50% din totalul cheltuielilor.
  4. ÎNTOCMIREA CERERII DE FINANȚARE În cadrul acestei secțiuni veți găsi informații privind modalitatea de întocmire și înregistrare a cererii de finanțare, precum și informații cu privire la documentele ce vor trebui atașate cererii de finanțare.4.1. Întocmirea Cererii de finanțare/Înregistrarea Cererii de finanțare Cererea de finanțare se va completa urmărind "Instrucțiunile de completare a cererii de finanțare", Anexa 1 la Ghidul solicitantului, precum și tutorialele și instrucțiunile pe care le puteți găsi pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene la adresa http://www.fonduri- ue.ro/mysmis#manuale Aveți obligația de a încărca electronic toate formularele și anexele solicitate care vor fi completate în prealabil în limba română și de a completa toate câmpurile din Cererea de finanțare chiar și cu sintagma "nu se aplică". Documentele redactate în altă limbă vor fi însoțite, în mod obligatoriu de traducere legalizată sau autorizată. Documentele încărcate în aplicația MySMIS, ca parte din cererea de finanțare, trebuie să fie lizibile și complete. Se recomandă așadar, o atenție sporită la scanarea anumitor documente (e.g. planșe, schițe, tabele) de dimensiuni mari, ori care necesită o rezoluție adecvată pentru a asigura lizibilitatea. Urmăriți cu atenție toate indicațiile prezentate la fiecare punct al cererii de finanțare și în câmpurile aferente acestora pentru a completa corect Cererea de finanțare. Pentru a vă putea încadra în limita de caractere aferentă fiecărui câmp din cererea de finanțare vă recomandăm completarea fără diacritice. Cererea de finanțare trebuie completată într-un mod clar și coerent pentru a înlesni procesul de verificare a acesteia. În acest sens, se vor furniza informațiile necesare și relevante, se va preciza modul prin care va fi atins obiectivul proiectului prin activitățile propuse, rezultatele preconizate și bugetul propus prin proiect. Bugetul Cererii de finanțare va fi întocmit în lei, cu două zecimale.4.2. Lista documentelor din dosarul Cererii de finanțare Dosarul Cererii de finanțare va cuprinde următoarele documente, în formă scanată la rezoluția recomandată de 300 dpi, la care se va atașa semnătura electronică:
  1.Declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al solicitantului Anexa A - din care să rezulte că acesta din urmă:îndeplinește condițiile de eligibilitate;- respectă criteriile enumerate la art. 10 alin. (1) din Regulamentul nr. 508/2014;- nu a comis vreo fraudă, astfel cum este aceasta definită la articolul 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene;- Declarație privind eligibilitatea TVA – Anexa B – va fi completată doar de către solicitanții pentru care TVA este eligibil
  2.Actele constitutive pentru solicitanții de tip asociație/fundație/federație:-Act constitutiv, împreună cu toate modificările rezultate din hotărârile Adunării generale și ale actelor adiționale, unde este cazul;-Statut, împreună cu toate modificările rezultate din hotărârile Adunării generale și ale actelor adiționale, unde este cazul;- Certificat Unic de Înregistrare și certificat constatator în cazul cooperativelor pescăreștiPentru solicitanții de tip asociație/fundație/federație actele constitutive trebuie să corespundă cu informațiile stipulate în Extrasul din Registrul asociațiilor și fundațiilor.
  3.Ultimele situații financiare înregistrate la Administrația Financiară/dovada (recipisă)sauDeclarație de inactivitate înregistrată la Administrația Financiară, conform legii, în cazul solicitanților care nu au desfășurat activitate anterioară depunerii proiectului.* Solicitanții înființați în anul în care depune Cererea de finanțare nu trebuie să prezinte documentele mai sus menționate.** Se vor accepta situații financiare având rezultat din exploatare negativ în cazul în care solicitantul face dovada că situația provine în urma unui proces investițional pentru implementarea unui proiect prin fonduri europene sau proiect finanțat exclusiv din surse proprii sau a suferit din cauza calamităților în ultimii 2 ani, precedenti depunerii Cererii de finanțare. În aceste cazuri se vor prezenta copiile Proceselor verbale de calamitate pe ultimii 2 ani (eliberate de organismele abilitate,ex. Comitetul local pentru situații de urgență) sau documente justificative privind procesul investițional.
  4.Declarația specială privind veniturile realizate în anul anterior depunerii solicitării de finantare înregistrată la Administrația Financiară conform legislației în vigoare - pentru persoane solicitanții înființați în baza OUG 44/2008 (fizice autorizate (PFA)/ întreprinderi individuale (II) / întreprinderi familiale (IF)
  5.Pentru proiectele de investiții care prevăd lucrări de construcții montaj:- Anexa 8.1 - Planul de afaceri împreună cu:-Studiu de fezabilitate însoțit de devizul general și devizele pe obiect ale investiției întocmite conform HG 907/2016, în cazul proiectelor ce prevăd obiective noi de investițiisau-Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții însoțită de devizul general și devizele pe obiect ale investiției întocmite conform HG 907/2016, în cazul proiectelor ce prevăd intervenții la construcțiile existentesau-Studiu de fezabilitate, completat cu elementele specifice din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, însoțit de devizul general și devizele pe obiect ale investiției întocmite conform HG 907/2016 în cazul obiectivelor mixte de investițiiPentru proiecte care nu prevăd lucrări de construcții-montaj:-Anexa nr. 8.2 - Memoriul justificativNotă: *La dosarul cererii de finanțare se vor atașa doar acele avize/acorduri care au impact asupra soluției tehnico-economice prevăzute în Studiul de fezabilitate.
  6.Anexa nr. 10 – Anexe financiare (după machetele în format word și excel, semnate și scanate în format pdf) pentru proiectele cu valoarea totală eligibilă de până la1.000.000 EUR întocmită conform Anexei nr. 9- Precizarea ipotezelor din prezentul ghid.sauAnexa nr. 14 – Anexe financiare (după machetele în format word și excel, semnate și scanate în format pdf) – pentru proiectele cu valoarea totală eligibilă de peste 1.000.000 EUR, întocmită conform Anexei nr. 9- Precizarea ipotezelor din prezentul ghid
  7.Pentru bunurile propuse spre achizitionare precum si pentru servicii se vor atașa minim două oferte pentru categoriile de bunuri/servicii care depasesc valoarea de 135.060,00 RON fără TVA si minim o oferta pentru categoriile de bunuri/servicii cu o valoare mai mică de 135.060,00 RON fără TVA (alin. (5), art. 7 din Legea 98/2016), cu justificarea ofertei alese, menționată în devizele pe obiect.Pentru lucrările propuse a se achiziționa se vor atașa minim 2 oferte pentru valoarea estimativă ce depășește 450.200 LEI (exclusiv TVA) și o ofertă în cazul în care valoarea estimativă este mai mică de 450.200 LEI (exclusiv TVA) (alin. (5), art. 7 din Legea 98/2016), cu justificarea ofertei alese, menționată în devizele pe obiect sau declarația pe propria răspundere a proiectantului privind sursa de prețuri folosită în elaborarea devizelor pe obiect.*Ofertele bunurile propuse spre achiziționare precum și pentru servicii sunt documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor și trebuie să aibă cel puțin urmatoarele caracteristici:- sa fie datate, personalizate si semnate;- sa contina detalierea unor specificatii tehnice minimale;- să conțină prețul de achiziție pentru bunuri/serviciiLa ofertele de servicii, se vor mentiona si tarifele orare.Atenție: la dosarul cererii de finantare vor fi atașate numai paginile relevante din ofertele respective, cuprinzand pretul, furnizorul si caracteristicile tehnice ale bunului, detaliate mai sus (maxim 2-3 pagini/oferta).Se va atasa un tabel comparativ al ofertelor care au stat la baza intocmirii bugetului indicativ astfel incat sa poata fi verificata rezonabilitatea preturilor.Ofertele indicative de preț vor avea menționată valoarea aferentă montajului (după caz).Ofertele indicative de preț trebuie să fie în perioada de valabilitate la data înregistrării cererii de finanțare în sistemul My SMIS.
  8.Actele/documentele prin care s-a dobândit dreptul de proprietate asupra activelor pe care se fac investițiilesauDocumente care să ateste dreptul de folosință asupra clãdirilor/terenului/luciului de apã pentru perioada de implementare /execuție și monitorizare a proiectului, împreună cu acordul proprietarului/administratorului cu privire la realizarea investiției.Atenționare!Beneficiarul trebuie să țină cont ca documentele care atestă dreptul de proprietate/folosință să acopere eventuale prelungiri ale perioadei de implementare a proiectului (maxim 2 +1 ani de implementare) și anii aferenți perioadei de monitorizare
  9.Extrase de carte funciară pentru informare de dată recentă (emise cu maximum 30 de zile înainte de depunerea cererii de finanțare), din care să rezulte că imobilele (terenurile cu sau fără construcții) pe care se realizează investiția sunt libere de sarcini/interdicții care ar putea afecta implementarea operațiunii.*Pentru proiectele care includ doar dotãri și nu fac obiectul contribuției în natură nu se solicitã extras de carte funciarã.**Pentru proiectele care prevãd contribuție în naturã, se vor prezenta Extrase de carte funciară pentru informare de dată recentă (emise cu maximum 30 de zile înainte de depunerea cererii de finanțare), din care să rezulte că imobilele(terenurile cu sau fără construcții) aduse ca și contribuție în natură sunt în proprietatea solicitantului și sunt libere de sarcini/interdicții.
  10.Declaratie pe propria răspundere a solicitantului conform căreia echipamentele, instalațiile și utilajele aduse ca și contribuție în natură sunt libere de sarcini
  11.Raportul de evaluare întocmit de un expert autorizat ANEVAR, independent de solicitant, privind valoarea de piata a terenului/imobilelor achizitionate în cadrul proiectului (întocmit cu cel mult șase luni înaintea depunerii cererii de finanțare).Valoarea de piață din Raportul de evaluare se va prezenta obligatoriu și în lei.
  12.Raportul de evaluare întocmit de un expert autorizat ANEVAR, independent de solicitant, privind valoarea de piață a contribuției în natură adusă conform art.69, alin.1 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (întocmit cu cel mult șase luni înaintea depunerii cererii de finanțare). Valoarea de piață din Raportul de evaluare se va prezenta obligatoriu și în lei.
  13.Pentru echipa de management a proiectului (manager de proiect, responsabil financiar și a specialistului în procesarea produselor din pescuit și acvacultură) se vor prezenta CV-urile (model EUROPASS) însoțite de Diplomele de studii care să ateste specialitatea în domeniu sau dovada experienței de minim 6 luni în domeniul procesării produselor din pescuit și acvaculturăȘi/SauPortofoliul activităților firmei care realizează managementul de proiect.
  14.Document justificativ privind asigurarea cofinanțării investiției, dacă este cazul
  15.Avizul de recunoaștere conform Ordinului 772/2007 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu modificările și completările ulterioare, pentru organizațiile de producători/asociațiile de organizații de producători recunoscute
  16.Document justificativ de recunoaștere pentru organizațiile de pescari/organizațiile interprofesionale
  Este obligatorie utilizarea machetelor editabile, disponibile pe site-ul DGPAMPOPAM www.ampeste.ro, pentru documentele solicitate de tip anexe/formulare. Utilizarea altor tipuri de formulare, anexe sau declarații duce la respingerea Cererii de finanțare în etapa evaluării conformității administrative. Fiecare document solicitat în Lista documentelor dosarului Cererii de finanțare va avea atașată semnătura electronică a reprezentantului legal al solicitantului.
  4.3. Înregistrarea cererii de finanțare Înregistrarea cererii de finanțare se va efectua online prin completarea cu atenție a tuturor câmpurilor din sistemul informatic MySMIS2014 și după ce ați apăsat butonul Vizualizare proiect care va avea ca efect generarea Cererii de finanțare cu toate datele introduse și salvate în funcțiile anterioare. Transmiterea cererii de finanțare se va face apăsând butonul Transmitere proiect. Această funcție presupune parcurgerea următorilor pași: pas 1 - se selectează funcția "Transmitere proiect"; pas 2 - se apasă butonul "Blocare editare proiect"; pas 3 - se confirmă continuarea procesului; pas 4 - se poate genera cererea de finanțare în format pdf; pas 5 - la final se transmite documentul generat semnat electronic; Fiecare Cerere de finanțare va primi automat din partea sistemului informatic un cod de identificare denumit Cod SMIS. Niciun dosar al Cererii de finanțare nu va fi luat în considerare dacă data și ora limită pentru înregistrarea acestuia au fost depășite, acest fapt determinând respingerea acestuia. În cazul constatării unor discrepanțe/omisiuni/erori, se pot solicita clarificări/informații suplimentare care vor fi transmise online în sistemul informatic SMIS 2014-2020, conform procedurii de evaluare "flux scurt". Solicitantul poate renunța la cererea de finanțare în orice moment, în timpul procesului de verificare a acesteia prin accesarea butonului "Retragere proiect din evaluare" din Secțiunea Cereri de finanțare din MYSMIS2014, completarea motivelor care stau la baza retragerii Cererii de finanțare în Câmpul "Justificare retragere din evaluare", descărcarea Solicitării de retragere a cererii de finanțare, semnarea electronică a acesteia și încărcarea în sistemul informatic. După transmitere, statusul proiectului se va modifica în "Retras din evaluare de către beneficiar". Prin Solicitarea de retragere a Cererii de finanțare solicitantul își asumă renunțarea la proiect și respingerea acestuia de la finanțare. Renunțarea la Cererea de finanțare implică întreruperea procesului de analiză a cererii de finanțare.
  5. VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERII DE FINANȚARE Verificarea conformității administrative și eligibilității Cererii de finanțare se realizează conform listei de întrebări din Anexa 2.C, de către experții CR - POPAM. Experții CR - POPAM pot solicita informații suplimentare (Anexa 6), dacă pe parcursul verificărilor de conformitate și eligibilitate se constată că acest lucru este necesar. În acest caz, corespondența se va face on-line în sistemul informatic SMIS 2014-2020. În cazul în care experții Compartimentului regional constată faptul că solicitantul a omis să completeze secțiuni din cadrul cererii de finanțare sau să depună documente menționate în Lista documentelor dosarului Cererii de finanțare (cu excepția Studiului de fezabilitate, Memoriului justificativ, Planului de afaceri, după caz), vor solicita prin intermediul președintelui și secretarului apelului respectiv, să completeze/depună în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării în sistemul informatic, secțiunile/documentele lipsă. Experții compartimentului regional pot solicita informații suplimentare de cel mult două ori pentru etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității cererii de finanțare. Dacă cel puțin o condiție de conformitate/eligibilitate nu este îndeplinită nici după solicitarea de informații suplimentare, Cererea de finanțare este declarată neconformă/neeligibilă. Solicitanții pot contesta rezultatele procesului de verificare a conformității administrative/eligibilității, conform prevederilor Capitolului 7. Contestații din prezentul ghid.6. EVALUAREA ȘI SELECȚIA CERERILOR DE FINANȚARE Sesiunea pentru depunerea Cererilor de finanțare este un apel de tip competitiv, cu termen limită de depunere. Evaluarea Cererilor de finanțare se realizează în mod continuu, după verificarea conformității administrative și a eligibilității, pentru toate cererile primite în termenul de depunere. Dacă pe parcursul procesului de evaluare și selecție se constată necesitatea solicitării unor informații suplimentare, se poate solicita reprezentantului legal transmiterea acestora, în baza unei Notificări de solicitare a informațiilor suplimentare - Anexa 6 la prezentul ghid.6.1. Evaluarea Cererilor de finanțare Cererile de finanțare sunt evaluate din punct de vedere calitativ, economic și tehnic, de către experții DGP-AMPOPAM pe baza grilelor de evaluare Anexa 3 și Anexa 4. În cadrul etapei de evaluare fiecare criteriu/subcriteriu, va fi evaluat de fiecare expert evaluator utilizând un sistem de bifare de tip DA/NU, urmat de stabilirea punctajului conform Criteriilor de selecție, aprobate de către Comitetul de Monitorizare (CM), Anexa 5. Evaluarea tehnico-economică a cererilor de finanțare se va efectua în sistemul informatic SMIS 2014-2020, conform procedurii de "Evaluare flux scurt" (elaborată de MDRAPFE). Experții evaluatori pot solicita de maximum 2 ori documente lipsă și informații suplimentare în cazul în care dosarul Cererii de finanțare conține informații contradictorii în cuprinsul său, precum și în cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizul generale și devizele pe obiect) există diferențe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu este făcută corect. În acest caz, corespondența se va face on-line în sistemul informatic SMIS 2014- 2020. Astfel, în etapa de evaluare calitativă, experții evaluatori pot propune modificarea bugetului proiectului în sensul reducerii acestuia, după cum urmează: ● cu valoarea cheltuielilor neeligibile pe care solicitantul le-a încadrat greșit ca eligibile și/sau ● cu valoarea cheltuielilor potențial eligibile dar care:– fie nu au legătură directă cu activitățile propuse;– fie nu sunt necesare pentru realizarea proiectului;– fie sunt disproporționate în raport cu obiectivul proiectului;– fie nu sunt rezonabile. Cererile de finanțare care nu realizează minim 20 puncte sunt eliminate din procesul de selecție. În situația în care solicitantul va prezenta la momentul depunerii un document justificativ (raport de evaluare pentru aport în natură, extras de cont cu blocarea sumei sau contract de finanțare) privind asigurarea cofinanțării investiției, acesta va fi punctat în conformitate cu criteriul 7 din Anexa 5 - Criterii de Selecție. Solicitările de finanțare depuse în cadrul mecanismului ITI Delta Dunării (cele cu aviz ADI ITI DD) vor intra în competiție între ele pe bugetul alocat ITI în cadrul acestei sesiuni, iar celelalte solicitări de finanțare pe restul bugetului alocat sesiunii. În cazul în care în urma selectării solicitărilor de finanțare ce au avizul de conformitate eliberat de ADI ITI DD, depuse în cadrul mecanismului ITI Delta Dunării nu se contractează întreaga sumă alocată, diferența rămasă necontractată se realocă pentru celelalte solicitări de finanțare din cadrul competiției naționale. În cazul în care în urma selectării solicitărilor de finanțare depuse în cadrul ITI se contractează întreaga sumă alocată rămânând solicitări de finanțare neacoperite, diferența necesară va fi acoperită din cadrul alocării competiției naționale, în situația în care rămân fonduri disponibile urmare acestei selecții(inclusiv rezolvarea contestațiilor). Fondurile neutilizate urmare selecției naționale vor putea fi utilizate în mod flexibil pentru proiectele depuse în cadrul ITI DD care au depășit alocările apelurilor dedicate până la concurența sumei totale alocate în POPAM pentru ITIDD. Solicitantul are obligația de a justifica rezonabilitatea cheltuielilor din cadrul fiecărei linii din bugetul estimativ la data întocmirii acestuia (valoarea cheltuielilor eligibile din cadrul bugetului estimativ este o valoare estimată, Autoritatea Contractantă nefiind obligată să o ramburseze). În cazul în care cererea de finanțare este respinsă în etapa de evaluare tehnico- economică, solicitantul va fi notificat privind respingerea cererii, având posibilitatea de a contesta rezultatul acestei etape conform procedurii de soluționare a contestațiilor, în vigoare.6.2. Selecția Cererilor de finanțare Selecția Cererilor de finanțare se va realiza după încheierea etapei de evaluare calitativă, tehnică și economică, a tuturor Cererilor de finanțare depuse în cadrul sesiunii. Selecția Cererilor de finanțare se va realiza în baza Criteriilor de selecție prezentate în Anexa 5, în conformitate cu Manualul de procedură pentru evaluarea și selectarea Cererilor de finanțare, publicat pe site-ul DGP-AMPOPAM www.ampeste.ro. În urma selecției se va întocmi Lista Cererilor de finanțare, în ordinea punctajului obținut, care va fi făcută publică pe site-ul DGP-AMPOPAM www.ampeste.ro. Solicitanții vor fi notificați cu privire la bugetul rezultat în urma evaluării tehnico-economice și a punctajului obținut în urma selecției. Solicitanții vor putea contesta rezultatul în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării cu privire la neselectarea cererii de finanțare, dar nu mai mult de 12 zile lucrătoare de la data publicării pe site-ul www.ampeste.ro. În cazul în care solicitantul nu va transmite bugetul refăcut conform notificării și nu depune nici contestație potrivit prevederilor procedurii de soluționare a contestațiilor în vigoare, cererea de finanțare va fi respinsă. Solicitanții care au fost selectați vor fi notificați să prezinte în termen de maxim 15 zile lucrătoare următoarele documente. Lista de documente solicitate în vederea contractării:
  1.Certificat cu datele din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor - în original, eliberat de Judecătoria pe raza căreia este înregistrată asociația, pentru asociațiile/ONG-urile înființate conform legii, eliberat cu maximum 30 de zile înainte de data depunerii acestuia la DGP-AMPOPAM, prin care se face dovada că solicitantul nu se află în stare de dizolvare, faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, și-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale.*Verificarea pentru beneficiarii care funcționează în baza Legii nr. 31/1990 și OUG nr. 44/2008 și Legea nr. 1/2005 se realizează de către DGP – AM POPAM prin consultarea on-line a portalului Oficiului Național al Registrului Comerțului.
  2.Certificat/Certificate privind taxele și impozitele locale, valabile la data depunerii acestora, emise de primăriile pe raza cărora solicitantul își are sediul social și punctul de lucru unde urmează a se realiza proiectul (dacă este cazul) – în original, din care să rezulte că nu are taxe și impozite locale restante
  3.Certificatul de atestare fiscală emis de către organul fiscal competent din subordinea Administrației Finanțelor Publice, pentru obligațiile fiscale și sociale de plată către bugetul general consolidat al statului – în original, din care să rezulte că nu înregistrează obligații de plată nete ce depășesc 1/12 din totalul obligațiilor datorate în ultimele 12 luni;* Certificatul de atestare fiscală trebuie să aibă completată secțiunea C "Informații pentru verificarea eligibilității contribuabililor pentru accesarea fondurilor nerambursabile"
  4.Contractul individual de muncă/ Contractul de prestări servicii al managerului de proiect, al responsabilului financiar și al specialistului în procesarea produselor din pescuit și acvacultură, sau contract de prestări servicii cu firmă de consultanță care realizează managementul de proiect, valabile pe perioada de implementare și monitorizare a proiectului în copie/copii cu mențiunea „conform cu originalul”
  5.Copia actului de identitate al reprezentantului legal, cu mențiunea „conform cu originalul”
  6.Mandatul de reprezentare pentru împuternicit, autentificat prin notariat (duplicatul eliberat de notar), clar și explicit în ceea ce privește perioada și activitățile pentru care este dată împuternicirea – după caz
  7.Graficul de rambursare a cheltuielilor (cererilor de rambursare) – Anexa 12
  8.Certificat de cazier judiciar al solicitantului
  9.Contractul de leasing, pentru construcțiile și/sau echipamentele ce fac parte integrantă din investiție – (dacă este cazul)
  10.Hotărârea adunării generale a asociaților / Hotărârea asociatului unic/ Hotărârea pentru PFA/ înreprindere individuală / membrilor întreprinderii familiale/ Hotărârea adunării generale a membrilor societății cooperative, privind aprobarea investiției, emisă conform actelor constitutive ale solicitantului
  11.Solicitare privind confidențialitatea, care să conțină justificările/motivele aferente fiecărui document/informație ce se dorește a fi confidențială – după caz
  12.Indicatori suplimentari de proiect - menționați la pagina 11 din Ghid
  Este obligatorie prezentarea documentelor în termen de maxim 15 zile lucrătoare din momentul primirii notificării. În situația în care aceste documente nu se vor prezenta în termenul precizat, cererea de finanțare este respinsă. Solicitantul va putea contesta rezultatul în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării cu privire la respingerea cererii de finanțare. Documentele menționate în Lista documentelor solicitate în vederea contractării vor fi prezentate în forma solicitată până când aplicația My smis este operațională și pe segmentul de contractare. Odată devenită operațională aplicația My SMIS, documentele originale vor fi scanate și atașate contractului.Vă recomandăm pentru pregătirea documentelor solicitate în această etapă să consultați Anexa 2.S. După finalizarea selecției se va întocmi Lista Cererilor de finanțare selectate în vederea finanțării ce va fi publicată pe site www.ampeste.ro Pentru fiecare Cerere de finanțare care a fost selectată se va întocmi Contractul de finanțare. Solicitantul va fi notificat cu privire la perioada în care reprezentantul legal/împuternicitul se poate prezenta la sediul DGP-AM POPAM pentru semnarea Contractului de finanțare. Toate activitățile pentru care solicitantul s-a angajat să le efectueze prin Cererea de finanțare și pentru care a primit punctaj la selecție, devin condiții obligatorii pentru menținerea sprijinului pe toată perioada de valabilitate a contractului de finanțare. Criteriul "număr de locuri muncă create/menținute", asumat prin cererea de finanțare, este obligatoriu de respectat pe parcursul a minimum 12 luni consecutive în perioada de monitorizare a proiectului.
  7. CONTESTAȚII Depunerea contestației privind neconformitatea/neeligibilitatea/respingerea în cadrul evaluării calitative a cererii de finanțare/selecția/precontractarea se va face conform Manualului de procedură pentru soluționarea contestațiilor (în vigoare la data respectivă, disponibil pe site-ul DGP-AMPOPAM (www.ampeste.ro) și nu va putea depăși termenul de 10 zile de la data primirii notificării de respingere8. CONTRACTAREA8.1. Contractul de finanțare Contractul de finanțare este actul juridic încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea de management pentru POPAM, și beneficiar, prin care se acordă acestuia din urmă asistența financiară nerambursabilă aferentă unei operațiuni în scopul atingerii obiectivelor POPAM, supus regulilor de adeziune, comutativ și sinalagmatic, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării operațiunilor selectate specifice POPAM 2014-2020. Contractul de finanțare se semnează la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Direcția Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM cu sediul în Bulevardul Carol I nr. 2-4, sector 3, București, telefon 40-21-3079802, Fax: 40-21-3072474. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Direcția Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM în calitate de autoritate contractantă și beneficiarul se obligă prin acest contract de finanțare nerambursabilă să respecte prevederile acestuia având ca obiect execuția și atingerea indicatorilor asumați prin cererea de finanțare pentru proiectul finanțat din FEPAM și BN. Beneficiarul trebuie să depună din proprie inițiativă toate eforturile pentru a lua cunoștință de toate informațiile publice referitoare la măsurile finanțate prin POPAM 2014- 2020, pentru care depune proiectul și să cunoască toate drepturile și obligațiile prevăzute în contractul de finanțare, înainte de semnarea acestuia. Modelul contractului de finanțare este atașat prezentului ghid al solicitantului (Anexa nr.11).8.2. Obligații specifice ale beneficiarului (clauze specifice la contractul de finanțare) Beneficiarul are obligația să respecte toate clauzele contractului de finanțare, inclusiv pe cele specifice. Contractul de finanțare va cuprinde și următoarele clauze specifice: ● Proiectul tehnic va fi depus în termen de maximum 4 luni de la semnarea contractului de finanțare și va fi realizat în conformitate cu varianta selectată în cadrul studiului de fezabilitate din cererea de finanțare; ● Autorizația de construire va fi depusă odată cu prima cerere de rambursare; ● Beneficiarii prezintă prima cerere de rambursare/plată însoțită de documente justificative în termen de cel mult 3 luni de la data semnării contractului de finanțare în cazul proiectelor pentru investiții care nu prevăd construcții montaj, respectiv în termen de 6 luni în cazul proiectelor pentru investiții care prevăd construcții-montaj; ● Contractul de finanțare va cuprinde o clauză suspensivă referitoare la dovada privind asigurarea cofinanțării investiției, în cazul în care dovada nu a fost depusă odată cu cererea de finanțare, în cuantum de minimum 20% din valoarea de cofinanțare. În termen de 3 luni de la semnarea contractului beneficiarul va face dovada existenței acestei cofinanțări în termenul specificat, în caz contrar contractul de finanțare se reziliază; ● Contractul va cuprinde și alte clauze cu privire la achizițiile private ale beneficiarilor (conform Manualului de procedură privind achizițiile și a prevederilor legale în vigoare la data achiziției); ● Contractul va cuprinde obligații privind respectarea procedurii de rambursare a cheltuielilor (completarea cererii de rambursare și documente doveditoare) conform procedurii în vigoare; ● Contractul va cuprinde și clauze specifice cu privire la obligația beneficiarului de a păstra în bune condiții toate documentele originale privind implementarea proiectului, inclusiv documentele contabile; ● Beneficiarul are obligația de a asigura accesul neîngrădit al autorităților naționale cu atribuții de verificare, control și audit și al departamentelor de specialitate din cadrul UE, în limitele competențelor ce le revin, la toate datele și documentele, în sedii, pe terenuri, în mijloace de transport sau în alte spații folosite în scopuri economice, care au legătură cu obiectivele proiectului; ● În cazul constatării unei nereguli cu privire la încheierea ori executarea Contractului, inclusiv în cazul în care beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plată sau a fost declanșată procedura insolvenței/falimentului, precum și în situația în care Autoritatea Contractantă constată că cele declarate pe proprie răspundere de beneficiar, prin reprezentanții săi, nu corespund realității sau documentele/autorizațiile/avizele depuse în vederea obținerii finanțării nerambursabile sunt constatate ca fiind neadevărate/false/incomplete/expirate/inexacte, MADR, prin DGP-AMPOPAM poate înceta valabilitatea Contractului, de plin drept, printr-o notificare scrisă adresată Beneficiarului, fără punere în întârziere, fără nicio altă formalitate și fără intervenția instanței judecătorești. În aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanțare nerambursabilă, împreună cu dobânzi și penalități, în procentul stabilit conform dispozițiilor legale în vigoare, și în conformitate cu dispozițiile contractuale. Prin excepție, în situația în care neîndeplinirea obligațiilor contractuale nu este de natură a afecta condițiile de eligibilitate și selecție a proiectului, recuperarea sprijinului financiar se va realiza proporțional cu gradul de neîndeplinire. Anterior încetării Contractului de finanțare, MADR, prin DGP-AMPOPAM poate suspenda contractul și/sau plățile ca o măsură de precauție, fără o avertizare prealabilă; ● Beneficiarii pot solicita avansuri pentru realizarea contractelor de finanțare, potrivit prevederilor legale în vigoare, numai dacă în prealabil fac dovada existenței cofinanțării și după avizarea favorabilă de către DGP-AMPOPAM a unei proceduri de achiziții; ● Orice modificare care privește sediul social, contul, datele de contact, calitatea de reprezentant legal al beneficiarului, se face prin notificarea Autorității Contractante și depunerea de documente doveditoare. Autoritatea Contractantă va analiza solicitarea și, în situația în care constată neconcordanțe, aceasta va fi respinsă; ● Pentru proiectele la care cheltuielile eligibile sunt mai mari de 1.000.000 EUR, în situația în care, în perioada de monitorizare a contractului se constată de către organele de control și alte venituri nete decât cele declarate, MADR, prin DGP-AMPOPAM recuperează aceste sume, în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare. Atenție! Potrivit alin. (1) art. 17 din partea generala a contractului de finanțare, informațiile/documentele privind executarea contractului de finanțare, inclusiv anexele sale, constituie informații de interes public, în condițiile prevederilor Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, în afară de secțiunile/documentele/elementele care nu pot avea caracter confidențial, astfel cum sunt prevăzute la alin. (2) al aceluiași articol. În conformitate cu prevederile art. 18 din partea generala a contractului de finanțare, părțile contractante, de comun acord, pot reglementa ca,anumite documente, secțiuni, respectiv informațiile din proiect să aibă caracter confidențial, în situația în care, publicarea acestora pot aduce atingere, principiului concurenței loiale, respectiv proprietății intelectuale ori altor dispoziții legale aplicabile. În această situație, este necesar ca, solicitantul să completeze o solicitare privind confidențialitatea, care să conțină justificările/motivele aferente fiecărui document/informație ce se dorește a fi confidențială.8.3 Modificarea contractului de finanțare ● Contractul de finanțare semnat de către MADR-DGP-AMPOPAM și de beneficiar poate fi modificat în conformitate cu dispozițiile contractului de finanțare și cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 347/2016 cu modificările și completările ulterioare; ● Solicitările de modificare a contractelor de finanțare se depun la compartimentul regional POPAM pe raza căruia se implementează proiectul/operațiunea; ● Orice solicitare de modificare a contractului de finanțare nu va fi automat acceptată de către DGP-AMPOPAM. Pentru modificarea contractului de finanțare trebuie să existe motive bine justificate, care vor fi analizate de către experții din cadrul DGP-AMPOPAM; De la data funcționării sistemului informatic SMIS 2014 se vor respecta pașii descriși în modulul informatic.9. MANAGEMENTUL FINANCIAR AL PROIECTULUI9.1. Dovada cofinanțării Pentru derularea proiectului se va solicita beneficiarului dovada asigurării cofinanțării investiției, în cuantum de minim 20% din valoarea cofinanțării. Pentru implementarea proiectului beneficiarul se va angaja să asigure o cofinanțare în procentul corespunzător categoriei de solicitant, cuprins între 25% și 50% din valoarea totală eligibilă a proiectului. În primele trei luni de la semnarea contractului, beneficiarul se va angaja să facă dovada asigurării de minim 20% din valoarea de cofinanțare (20% din cota de 25%, 40% sau 50%). Beneficiarul poate realiza dovada contribuției sale, prin mai multe modalități:1. aport în numerar constituit de beneficiar;2. surse de finanțare (credit bancar); Aportul în numerar se va dovedi prin extras de cont, prin blocarea sumei într-un cont special al proiectului, care se folosește numai pentru efectuarea plăților de implementare a proiectului. Aceste sume vor fi deblocate numai în baza solicitărilor beneficiarilor (titularilor de cont), cu confirmarea expresă de AM POPAM. Dovada creditului bancar se poate face prin prezentarea contractului de credit încheiat cu banca, obiectul creditului fiind reprezentat de finanțarea proiectului de investiții contractat. În cazul în care beneficiarul face dovada contribuției proprii, prin aport în natură care depășește 20% din cofinanțare, în cadrul cererii de finanțare, acesta nu mai are obligația de a face dovada cofinanțării după semnarea contractului de finanțare. Beneficiarii pot solicita avansuri pentru realizarea contractelor de finanțare,potrivit prevederilor legale în vigoare, numai dacă în prealabil fac dovada existenței cofinanțării.9.2. Derularea și verificarea procedurii de achiziții Beneficiarii privați vor derula achizițiile conform Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 1284 din 08.08.2016, privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene. În cazul în care asociațiile/organizațiile înființate în baza O.G. nr. 26/2000 includ și autorități contractante, acestea vor aplica prevederile legii nr. 98/2006 (conform art. 4 lit. c) Dosarele achizițiilor vor fi depuse la sediul CRPOPAM, în două exemplare pe hârtie și un exemplar pe suport electronic. Din momentul în care aplicația informatică MySMIS devine operațională, depunerea dosarelor de achiziții, în integralitatea lor, se va face exclusiv online. Beneficiarii au obligația să finalizeze procedurile de achiziții în timp util, înainte de a solicita rambursarea cheltuielilor și să depună dosarele de achiziții la CRPOPAM, în vederea avizării.9.3. Rambursarea cheltuielilor9.3.1. Precizări referitoare la acordarea avansului Conform art. 29 din O.U.G. nr. 49/2015 pentru Beneficiarul care a optat pentru avans, în vederea demarării investiției, AMPOPAM poate să acorde un avans de până la maximum 50% din valoarea eligibilă nerambursabilă. Beneficiarii pot primi avansul numai după avizarea unei proceduri de achiziții de către DGP-AMPOPAM, și după prezentarea dovezii privind asigurarea cofinanțării. Beneficiarul trebuie să justifice avansul primit de la AMPOPAM, pe baza documentelor solicitate conform Instrucțiunilor de plată la Contractul de Finanțare, până la ultima cerere de rambursare. Beneficiarul care a încasat avans de la AMPOPAM și solicită prelungirea perioadei maxime de execuție, aprobate prin contractul de finanțare, este obligat să depună la DGP-AMPOPAM și documentul prin care dovedește prelungirea valabilității Scrisorii de Garanție Bancară/Nebancară sau poliței de asigurare, care să acopere noul termen de execuție solicitat. DGP-AMPOPAM poate acorda un avans de până la 100% din valoarea totală eligibilă nerambursabilă a tranșei de plată, cu excepția ultimei tranșe, pentru care nu se acordă acest avans. Acest avans se acordă beneficiarilor pe baza facturii/facturilor aferente cererii de rambursare. Avansul se justifică, în termen de 7 zile, de către beneficiar, prin prezentarea ordinului/ordinelor de plată aferent/aferente facturii/facturilor pentru care s-a eliberat avansul. Documentele justificative aferente obiectului facturilor, pentru care a fost acordat avans, vor fi prezentate de către beneficiar în următoarea cerere de rambursare. Plata avansului, pentru ambele situații descrise mai sus, este subordonată constituirii unei garanții, prezentate sub formă de scrisoare de garanție bancară - SGB, scrisoare de garanție eliberată de fondurile de garantare înregistrate în Registrul special al Băncii Naționale a României sau unei polițe de asigurare eliberate de o societate de asigurări autorizată conform legislației naționale în vigoare, care corespunde procentului de 100% din suma avansului. Conform art. 28 din O.U.G. nr. 49/2015, Beneficiarii privați, la depunerea spre decontare a cererii de plată (plata la factură), pot proceda după cum urmează:a) anexează documentele, ordinele de plată și extrasele de cont sau alte documente cu valoare echivalentă care dovedesc efectuarea plăților, atât pentru partea de contribuție publică, cât și pentru cea proprie; saub) anexează documentele, ordinele de plată și extrasele de cont sau alte documente cu valoare echivalentă care dovedesc efectuarea plăților, cu excepția ordinelor de plată și/sau a extraselor de cont ori a altor documente cu valoare echivalentă care dovedesc efectuarea plăților pentru partea de contribuție publică. Garanțiile aferente avansurilor de 100%, din valoarea totală eligibilă nerambursabilă a tranșei de plată, trebuie să fie aibă valabilitate 30 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de plată. Garanțiile aferente avansurilor de 50% din valoarea totală a sprijinului financiar nerambursabil trebuie să aibă valabilitatea mai mare cu minimum15 zile lucrătoare față de durata de execuție a contractului.9.3.2. Plata Beneficiarii sunt obligați să depună la sediul CRPOPAM, Graficul de rambursare a cheltuielilor, potrivit formatului standard, în maximum 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data semnării contractului de finanțare. În condițiile în care au intervenit modificări față de versiunea din Contractul de finanțare graficul de rambursare se depune în maxim 30 zile de la apariției modificărilor, cu justificările care au condus la modificarea acestuia. Dosarul Cererii de rambursare va fi depus la CRPOPAM, într-un singur exemplar pe hârtie și un exemplar pe suport electronic. Din momentul în care aplicația informatică SMIS devine operațională, depunerea cererilor de rambursare se va face exclusiv online. Dosarul Cererii de plată/rambursare trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în Instrucțiunile de plată anexate la Contractul de finanțare. Cererea de rambursare va cuprinde numai acele cheltuieli pentru care s-a primit aviz favorabil din punct de vedere al achiziției respective, unde este cazul. Plata către beneficiari a cererilor de plată/rambursare se realizează de către DGP-AMPOPAM în termen de maxim 45 (patruzeci și cinci) de zile lucrătoare de la data înregistrării fiecărei cereri de plată/rambursare, cu excepția acelor situații în care termenul de plată/rambursare se suspendă. Pentru fiecare Cerere de rambursare se va efectua o vizită în teren. În cazul investițiilor fără construcții montaj, beneficiarul va depune maxim 3 cereri de rambursare. În cazul investițiilor care presupun lucrări de construcții montaj, beneficiarul va depune maxim 5 cereri de rambursare.10. MONITORIZARE ȘI CONTROL  +  Monitorizarea tehnică și financiară Beneficiarul este obligat ca în perioada de implementare a proiectului să depună anual, la DGP- AM POPAM, Rapoarte de progres privind situația implementării proiectului. După implementarea proiectului Beneficiarul trebuie să comunice anual, pe toată perioada de monitorizare (5 ani de la data efectuării ultimei plăți) indicatorii de rezultat, menționați în Raportul de progres. Beneficiarul trebuie să asigure atingerea indicatorilor și a obiectivelor, asumate prin Cererea de Finanțare și anexele aferente acesteia, precum și respectarea prevederilor contractuale specifice operațiunii finanțate și a prevederilor art. 71 din Regulamentul nr. 1303/2013 privind caracterul durabil al operațiunilor. Beneficiarul finanțării are obligația de a arhiva toate documentele referitoare la implementarea proiectelor aprobate spre finanțare în cadrul POPAM în spații special amenajate astfel încât să fie asigurată păstrarea în bune condiții a documentelor, să evite distrugerea intenționată/accidentală sau sustragerea neautorizată a acestora, asigurând păstrarea unei piste de audit corespunzătoare a operațiunilor efectuate. Beneficiarul trebuie să asigure arhivarea următoarelor documente: ● documente referitoare la solicitarea finanțării proiectului și la aprobarea acestuia de către AM (Cererea de finanțare și anexele sale, Contractul de finanțare și anexele sale); ● documentele referitoare la procedurile de achiziție publică derulate în cadrul proiectelor aprobate, ca bază legală pentru efectuarea unor cheltuieli; ● documente referitoare la implementarea proiectului; ● facturi și documente justificative aferente acestora, documente de plată; ● documentele contabile conform prevederilor legale. Documentele trebuie arhivate într-una din următoarele forme: ● originale; ● fotocopii ale documentelor originale certificate "conform cu originalul"; ● versiuni electronice ale documentelor originale; ● documente care există doar în format electronic, caz în care trebuie să se asigure securitatea sistemului informatic.  +  Control Proiectele finanțate prin POPAM vor fi verificate la fața locului de o echipă de control desemnată de DGP-AMPOPAM. Acest control poate interveni în orice moment al implementării proiectului, cât și după plata finală (ex-post), pe o perioada de cinci (5) ani de la data efectuării ultimei plăți și va cuprinde verificări de natură tehnică și economico-financiară. DGP-AMPOPAM este însărcinată cu gestionarea și implementarea Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, după cum urmează: ● să verifice furnizarea de produse și de servicii cofinanțate și să controleze dacă toate cheltuielile declarate de beneficiari pentru operațiuni au fost suportate efectiv și că sunt în conformitate cu normele comunitare și naționale; ● să se asigure că există un sistem de înregistrare și de arhivare sub formă electronică a documentelor contabile pentru fiecare operațiune în cadrul programului operațional, și este asigurată disponibilitatea acestora; ● să se asigure că beneficiarii și alte organisme care participă la realizarea operațiunilor aplică fie un sistem de contabilitate separat, fie o codificare contabilă adecvată pentru toate tranzacțiile privind operațiunea, fără a aduce atingere standardelor contabile naționale; ● să se asigure că sunt respectate toate obligațiile cu privire la informare și de publicitate. Verificările trebuie să asigure faptul că declararea cheltuielilor este reală, că achiziția de produse sau servicii a fost făcută în concordanță cu Contractul de finanțare, că cererile de rambursare sunt corecte și că operațiile și cheltuielile sunt în concordanță cu regulile Comunitare și naționale. Pentru a asigura buna desfășurare a verificărilor la fața locului, veți fi înștiințat în prealabil despre data la care vor avea loc acestea. Obligația dumneavoastră este de a pune la dispoziția echipei de control toate documentele administrative și contabile solicitate, în original, de a asigura accesul la sistemele informatice și la toate documentele stocate în format electronic privind gestiunea tehnică și financiară a proiectului. Totodată aveți obligația de a garanta prezența, în timpul controlului, a persoanelor împuternicite să dea toate informațiile utile la nivel administrativ, contabil și tehnic. Echipa de control verifică următoarele aspecte: ● legalitatea, regularitatea și realitatea operațiunilor financiare desfășurate până la acel moment; ● înregistrarea corectă în contabilitate a tuturor operațiunilor aferente proiectului; ● modalitatea de atribuire a contractelor de achiziții în sensul respectării prevederilor legale în materie de achiziții publice; ● îndeplinirea obligațiilor privind asigurarea vizibilității și publicității proiectului.11. INFORMARE ȘI PUBLICITATE Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităților de informare și publicitate în legătură cu asistența financiară nerambursabilă obținută prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime, în conformitate cu prevederile prezentului ghid. Detalii privind modalitatea de realizare a publicității sunt cuprinse în Anexa 13 - Măsuri de informare și publicitate.12. ANEXE– Anexa A - Declarația pe propria răspundere– Anexa B - Declarație privind eligibilitatea TVA– Anexa C - Lista orientativă privind încadrarea cheltuielilor aferente proiectului în categoriile/subcategoriile de cheltuieli conform nomenclatorului MYSMIS– Anexa 1. Instrucțiunile de completare a Cererii de finanțare– Anexa 2.C. Lista de verificare a conformității administrative și eligibilității– Anexa 2.S. Lista de verificare a documentelor solicitate în vederea contractării– Anexa 3. Grila de evaluare calitativă economică– Anexa 4. Grila de evaluare calitativă tehnică– Anexa 5. Criteriile de selecție– Anexa 6. Notificare informații suplimentare– Anexa 7. Notificare cu privire la neconformitatea/neeligibilitatea/nerespectarea/respingerea cererii de finanțare– Anexa 8.1. Plan de Afaceri– Anexa 8.2. Memoriu Justificativ– Anexa 9. Precizarea ipotezelor– Anexa 10. Anexe financiare– Anexa 11. Contract de finanțare– Anexa 12. Grafic de rambursare cheltuieli– Anexa 13. Măsuri de informare și publicitate– Anexa 14. Anexe financiare proiecte generatoare de venit  +  Anexa A
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  Prioritatea Uniunii Nr: ...................Măsura Nr. : ......................
  Titlul proiectului : ...................... Durata de implementare .…(luni); Valoarea eligibilă ...................... (lei);
  Solicitant
  Denumire . ....................................Statut juridic ................................................Tel/fax ........................ Email .....................
  Subsemnatul/a ......... posesor al CI/BI/Pașaport seria .......... nr ..........., CNP.......... eliberată de .......... la data de .........., în calitate de reprezentant legal/împuternicit al solicitantului .......... denumire solicitant .........., având la Oficiul Național al Registrului și Comerțului Nr. .......... și/sau Codul de înregistrare fiscală (CIF) .......... constituit în baza .........., în anul .........., cu sediul în Localitatea: .........., Județul .......... Strada .......... Nr. .........,Bl. .........,Sc. ...., Etaj ...., Apartament nr. ...,cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, conform Art. 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că: ● Proiectul pentru care se solicită finanțare în prezenta Cererea de finanțare, din care această declarație face parte integrantă, nu face obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau ale Uniunii Europene și nu a mai beneficiat de finanțare din alte programe naționale sau comunitare în ultimii 5 ani înainte de data depunerii Cererii de finanțare pentru aceleași activități. ● Cheltuielile efectuate pentru implementarea proiectului vor fi evidențiate, monitorizate și verificate distinct, în conformitate cu legislația specifică în vigoare. ● Operațiunea care face obiectul prezentei cereri de finanțare nu este încheiată în mod fizic sau implementată integral înainte de depunerea cererii de finanțare în cadrul prezentului apel. ● Informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu.● Solicitantul îndeplinește condițiile de eligibilitate aferente măsurii;Solicitantul nu se află în niciuna din situațiile de mai jos:– a comis o fraudă, astfel cum este aceasta definită la art. 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunității Europene;– s-a dispus condamnarea acestuia printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă pentru o infracțiune privind conduita profesională de către o instanță judecătorească cu putere de "res judicata";– este vinovat de grave greșeli profesionale pe care Autoritatea de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime le poate dovedi prin orice mijloace;– a fost subiectul unei judecăți de tip res judicata pentru fraudă, corupție, implicare în organizații criminale sau orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene, stabilit în baza unei decizii definitive și irevocabile emise de o instanță de judecată;– a fost declarat a fi într-o situație gravă de încălcare contractuală prin neîndeplinirea obligațiilor provenind dintr-o procedură de achiziții sau de altă finanțare nerambursabilă din fondurile Uniunii Europene, de către autoritățile competente;– a fost subiect al unui conflict de interese stabilit în baza unei decizii definitive și irevocabile emise de o instanță de judecată;– este vinovat de inducerea gravă în eroare a Autorității de Management pentru POP 2007-2013 și POPAM 2014-2020 prin furnizarea de informații incorecte sau nefurnizarea informațiilor solicitate;– a săvârșit o încălcare gravă în temeiul art. 42 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului (1) sau al art. 90 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009;– a fost implicat în operarea, gestionarea sau deținerea în proprietate a navelor de pescuit incluse pe lista de nave de pescuit INN a Uniunii, în conformitate cu art. 40 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 sau a navelor sub pavilionul țărilor identificate ca țări terțe necooperante, astfel cum este prevăzut la art. 33 din respectivul regulament;– a săvârșit o încălcare gravă a normelor PCP identificate ca atare în alte acte juridice adoptate de parlamentul European și de Consiliu;– a comis oricare dintre infracțiunile stabilite la art. 3 și 4 din Directiva nr. 2008/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2), în cazul în care se prezintă o cerere de sprijin în temeiul titlului V capitolul II din Regulamentul nr. 508/2014. Totodată, declar că mă angajez:a) să respect prevederile legislației în vigoare cu privire la egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul ocupării și al muncii, precum și egalitatea de șanse și nediscriminarea conform:art. 4 alin. (2) și art. 16 alin. (1) din Constituția României;art. 3-9 din Codul Muncii;Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată;Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, republicată;Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2003 pentru protecția maternității la locurile de muncă, cu modificările ulterioare;Legea nr. 210/1999 a concediului paternal;b) să iau în considerare în implementarea Proiectului toate politicile și practicile prin care nu se va realiza nici o deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de: ● rasă, naționalitate, etnie; ● limbă, religie, categorie socială, convingeri; ● sex, orientare sexuală; ● vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV; ● apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice. Totodată, declar pe propria răspundere că solicitantul nu va încerca să obțină informații confidențiale sau să influențeze Autoritatea de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime în timpul procesului de evaluare a proiectului și nu va face presiuni la adresa evaluatorului. Înțeleg că Autoritatea de Management pentru POPAM are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc Cererea de finanțare, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră precum și experiența, competența și resursele de care dispunem. Reprezentant legal al solicitantului.....nume, prenume - cu majuscule..... semnătură electronicăData: .......
   +  Anexa B
  DECLARAȚIE
  privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi
  efectuate în cadrul operațiunii propuse spre finanțare
  din FEPAM 2014-2020
  A. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI JURIDICE Cod de identificare [][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]Denumire ...................... Domiciliul fiscalJudeț ........... Localitate ........... Strada ...........Ap .... Cod poștal ........... Sector .... Telefon ...........Fax ........... E-mail ...........B. DATE DE IDENTIFICARE A OPERAȚIUNIITitlul proiectului ...........Numele programului ...........Axa prioritară ...........Prioritate de investiție ...........Data depunerii operațiunii ...........C. .......... (numele și statutul juridic al beneficiarului), solicitant de finanțare pentru operațiunea menționată mai sus, la.......... (numele Autorității de Management), în conformitate cu prevederile Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare, declar că mă încadrez în următoarea categorie de persoane din punct de vedere al regimului de TVA aplicabil:a) [ ] persoană neînregistrată în scopuri de TVAb) [ ] persoană înregistrată în scopuri de TVAD. .......... (numele și statutul juridic al beneficiarului), solicitant de finanțare pentru operațiunea menționată mai sus, la.......... (numele Autorității de Management), în conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar că pentru achizițiile, din cadrul proiectului, cuprinse în tabelul de mai jos, TVA este nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal și nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3), lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.
  Nr. crt.AchizițiaScopul achiziției/activitatea prevăzută în cadrul operațiunii*1
  *1 Atenție! Se va completa cu aceleași informații corespunzătoare din Cererea de Finanțare
  Numele și prenumele ...........Funcția: ...........Semnătura ........... * se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului sau o persoană abilitată să reprezinte solicitantul
   +  Anexa C
  Lista orientativă privind încadrarea cheltuielilor eligibile
  aferente proiectului în categoriile/subcategoriile de cheltuieli
  conform MySmis2014:
  Categorie MySMISSubcategorie MySMISSubcategoria (descrierea cheltuielii) conține:
  Cheltuielile eligibile12 - cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului34 - cheltuieli pentru achiziția terenului, cu sau fără construcțiiCheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenuluiObținerea terenului* - Cuprinde cheltuielile efectuate pentru: cumpărarea de terenuri
  12 - cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului38 -cheltuieli pentru amenajarea terenuluiCheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenuluiAmenajarea terenuluiCuprinde cheltuielile efectuate pentru pregătirea amplasamentului și care constau în: demolări; demontări; dezafectări; defrișări; colectare, sortare și transport la depozitele autorizate al deșeurilor rezultate; sistematizări pe verticală; accesuri/drumuri/alei/parcări/drenuri/rigole/canale de scurgere, ziduri de sprijin; drenaje; epuizmente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiția de bază); lucrări pentru pregătirea amplasamentului.
  12 - cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului39 - cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițialăCheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenuluiAmenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițialăCuprinde cheltuielile efectuate pentru lucrări și acțiuni de protecția mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, de exemplu: plantare de copaci; reamenajare spații verzi; lucrări/acțiuni pentru protecția mediului.
  13 - cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului40 - cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivuluiAsigurarea utilităților necesare obiectivului de investițiiSe includ cheltuielile aferente asigurării cu utilitățile necesare funcționării obiectivului de investiție, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicații, drumuri de acces, alte utilități
  14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28StudiiStudii de teren - Se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investițieRaport privind impactul asupra mediuluiAlte studii specifice - studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției
  14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică43 - cheltuieli pentru (documentații suport) și obținere avize, acorduri, autorizațiiDocumentații suport și cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri și autorizațiiCuprinde toate cheltuielile necesare pentru elaborarea documentațiilor și obținerea avizelor:obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism; obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare; obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețele publice de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrică, telefonie;obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresă; întocmirea documentației, obținerea numărului cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în cartea funciară;obținerea actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului;obținerea avizului de protecție civilă; alte avize, acorduri și autorizații.
  14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică172 - Cheltuieli pentru expertizare tehnică a construcțiilor existente, a structurilor și/sau, după caz, a proiectelor tehniceExpertiză tehnică a construcțiilor existente, a structurilor și/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică
  14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică173 - Cheltuieli pentru certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilorCertificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor
  14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică174 - Cheltuieli pentru proiectare cf HG 907Proiectare Tema de proiectareStudiu de prefezabilitateStudiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz generalDocumentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilorVerificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executieProiect tehnic si detalii de executie
  14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică47 - cheltuieli pentru organizarea procedurilor de achizițieOrganizarea procedurilor de achizițieCuprinde cheltuieli aferente organizării și derulării procedurilor de achiziții publice: cheltuieli aferente întocmirii documentației de atribuire și multiplicării acesteia (exclusiv cele cumpărate de ofertanți);cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea și diurna membrilor desemnați în comisiile de evaluare;anunțuri de intenție, de participare și de atribuire a contractelor, corespondență prin poștă, fax, poștă electronică în legătură cu procedurile de achiziție publică; cheltuieli aferente organizării și derulării procedurilor de achiziții publice.
  14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică175 - Cheltuieli de consultanță aferente managementului de proiect pentru obiectivul de investițiiManagementul de proiect pentru obiectivul de investiții
  14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică176 - Cheltuieli de consultanță pentru auditul financiarAuditul financiar
  14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică50 - cheltuieli cu asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuțieAsistență tehnicăAsistență tehnică din partea proiectantului- pe perioada de execuție a lucrărilor- pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții
  14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică51 - cheltuieli cu plata diriginților de șantierDirigenție de șantier
  14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică45 - cheltuieli pentru consultanțăServicii de consultanță pentru întocmirea dosarului cererii de finanțare
  15 - cheltuieli pentru investiția de bază53 - cheltuieli pentru construcții și instalațiiConstrucții și instalațiiCheltuieli aferente execuției tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investițieCheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție, iar delimitarea obiectelor se face de către proiectant.Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcție sunt estimate prin devizul pe obiect.Achiziția de construcții*Se includ cheltuielile efectuate pentru achiziția de construcții
  15 - cheltuieli pentru investiția de bază178 - cheltuieli cu montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționaleMontaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționaleSe cuprind cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice și al utilajelor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv rețelele aferente necesare funcționării acestora. Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție.
  3 - cheltuieli cu achiziția imobilelor deja construite6 - cheltuieli cu achiziția imobilelor deja construiteAchiziția de construcții*Se includ cheltuielile efectuate pentru achiziția de construcții
  15 - cheltuieli pentru investiția de bază179 - cheltuieli cu utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montajUtilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montajUtilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj Se cuprind cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum și a celor incluse în instalațiile funcționale.Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție.
  15 - cheltuieli pentru investiția de bază180 - cheltuieli cu utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transportUtilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transportSe includ cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor care nu necesită montaj, precum și a echipamentelor și a echipamentelor de transport tehnologic.Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție.
  15 - cheltuieli pentru investiția de bază55 - cheltuieli cu active necorporaleActive necorporaleSe cuprind cheltuielile cu achiziționarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete, licențe, know-how sau cunoștințe tehnice nebrevetate.
  15 - cheltuieli pentru investiția de bază54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)DotăriSe cuprind cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria mijloacelor fixe sau obiecte de inventar, precum: mobilier, dotări P.S.I., dotări de uz gospodăresc, dotări privind protecția muncii.Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție.
  16 - cheltuieli cu organizarea de șantier57 - cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantierLucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantierCuprinde cheltuieli aferente realizării unor construcții provizorii sau amenajări în construcții existente, precum și cheltuieli de desființare a organizării de șantier: vestiare/barăci/spații de lucru pentru personalul din șantier; platforme tehnologice/dezafectarea platformelor tehnologice; grupuri sanitare; rampe de spălare auto; depozite pentru materiale; fundații pentru macarale; rețele electrice de iluminat și forță; căi de acces auto și căi ferate; branșamente/racorduri la utilități; împrejmuiri; panouri de prezentare; pichete de incendiu; cheltuieli pentru desființarea organizării de șantier, inclusiv cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor de investiții, cu excepția cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială" din structura devizului general
  16 - cheltuieli cu organizarea de șantier58 - cheltuieli conexe organizării de șantierCheltuieli conexe organizării de șantierCuprinde cheltuielile pentru: obținerea autorizației de construire/desființare aferente lucrărilor de organizare de șantier; taxe de amplasament; închirieri semne de circulație; întreruperea temporară a rețelelor de transport sau distribuție de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale, a circulației rutiere, feroviare, navale sau aeriene; contractele de asistență cu poliția rutieră; contracte temporare cu furnizorul de energie electrică, cu furnizorul de apă și cu unități de salubrizare; taxe depozit ecologic; taxe locale; chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public; cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor de investiții/intervenții, operațiune care constituie obligația executanților, cu excepția cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială" din structura devizului general; costul energiei electrice și al apei consumate în incinta organizării de șantier pe durata de execuție a lucrărilor; costul transportului muncitorilor nelocalnici și/sau cazarea acestora; paza șantierului; asigurarea pompierului autorizat; cheltuieli privind asigurarea securității și sănătății în timpul execuției lucrărilor pe șantier.
  17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxeComisioane, cote, taxeCota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;Cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC, în aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor.Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare.Alte taxe.
  18 - cheltuieli diverse și neprevăzute60 - cheltuieli diverse și neprevăzuteCheltuieli diverse și neprevăzuteCheltuielile diverse și neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislația în domeniul achizițiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuției.Cheltuielile diverse și neprevăzute se estimează procentual, din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 2, 3.5, 3.8, 4 ale devizului general, astfel: 10% în cazul executării unui obiectiv/obiect nou de investiții;20% în cazul executării lucrărilor de intervenției la construcție existentă.
  8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate17 - cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiaruluiCheltuieli pentru informare și publicitateCuprinde cheltuielile pentru publicitate și informare, inclusiv pentru diseminarea informațiilor de interes public
  19 - cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar61 - cheltuieli pentru pregătirea personalului de exploatareCheltuieli pentru probe tehnologice și testePregătirea personalului de exploatareCuprinde cheltuielile necesare instruirii/școlarizării personalului în vederea utilizării corecte și eficiente a utilajelor și tehnologiilor.
  19 - cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar62 - cheltuieli pentru probe tehnologice și testeCheltuieli pentru probe tehnologice și testeProbe tehnologice și testeCuprinde cheltuielile aferente execuției probelor/încercărilor, prevăzute în proiect, rodajelor, expertizelor la recepție, omologărilor.În situația în care se obțin venituri ca urmare a probelor tehnologice, în devizul general se înscrie valoarea rezultată prin diferența dintre cheltuielile realizate pentru efectuarea probelor și veniturile realizate din acestea.
  2 - cheltuieli cu amortizarea2 - cheltuieli cu amortizareaCheltuieli cu amortizarea
  4 - cheltuieli de leasing7 - cheltuieli de leasing cu achizițieCheltuieli cu leasing-ulSe includ cheltuielile privind plata ratelor de leasing aferente terenurilor și contrucțiilor, echipamentelor și utilajelor aferente investiției de bază.
  25 - cheltuieli salariale195 - Cheltuieli salariale POPAM cu echipa de implementareCheltuieli cu echipa de implementareSe includ cheltuielile privind plata drepturilor salariale inclusiv contribuțiile suportate de către angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii, respectiv un manager de proiect, un contabil și specialist în acvacultură, efectuate de beneficiar în cadrul și exclusiv pe durata implementării operațiunii
  17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxeCheltuielile bancare de deschidere și de administrare a conturilor astfel cum prevede pct. 4 din Capitolul I din Anexa la Ordinul 816/2016 cu modificările și completările ulterioare Cheltuieli aferente garanțiilor emise de o instituție bancară sau nebancară, astfel cum sunt prevăzute la art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 cu modificările și completările ulterioare
  22 - cheltuieli cu achiziția de active necorporale76 - cheltuieli cu achiziția de active necorporaleCheltuieli cu achiziționarea semnăturii digitale MYSMIS2014
  1 - cheltuieli aferente contribuției în natură1 - cheltuieli aferente contribuției în naturăContribuție în naturăContribuția proprie aferentă terenului Contribuția proprie pentru investiția de bază
  La nivel de proiect pot fi decontate cheltuieli plafonate procentual, după cum urmează:1. Cheltuielile pentru proiectare și asistență tehnică, inclusiv cheltuielile cu consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare ● maximum 5% din cheltuielile totale eligibile pentru proiectele fără construcții montaj(dotări). ● maximum 10% din cheltuielile totale eligibile pentru proiectele cu construcții montaj.2. Cheltuieli cu echipa de implementare - Cheltuielile privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuțiile suportate de către angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii, respectiv un manager de proiect, un contabil și un expert de specialitate, efectuate de beneficiar în cadrul și exclusiv pe durata implementării operațiunii, constituie cheltuieli eligibile dacă acestea sunt în mod real și definitiv suportate de către beneficiar, în limita:a) maximum 2% din valoarea totală eligibilă a operațiunii, pentru operațiunea care prevede construcții-montaj;b) maximum 1% din valoarea totală eligibilă a operațiunii, pentru operațiunea care nu prevede construcții-montaj. Cheltuielile se decontează conform contractului de muncă sau proporțional cu procentul prevăzut în fișa postului.
   +  Anexa nr. 1
  Instrucțiuni de completare a cererii de finanțare
   +  Date generale Acest document reprezintă un îndrumar pentru completarea în aplicația electronică MySMIS a unei cereri de finanțare pentru apelul de proiecte depuse în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020. Aici sunt descrise secțiunile cererii de finanțare, aplicabile acestui apel, ce trebuie completate în MySMIS. Sunt incluse instrucțiuni, recomandări și explicații pentru completarea corectă a datelor solicitate. Pentru a putea întocmi și depune o cerere de finanțare, prin aplicația MySMIS, trebuie să vă creați mai întâi un cont de utilizator - http://www.fonduri- ue.ro/images/files/mysmis/1.Creare.cont.pdf De asemenea, este necesară identificarea, crearea unei entități juridice - http://www.fonduri-ue.ro/images/files/mysmis/4.Identificare.electronic%C4%83.pdf După crearea unui cont de utilizator și identificarea unei entități juridice (i.e. solicitantul), puteți selecta, dintre apelurile deschise în cadrul diferitelor programe operaționale, apelul de proiecte aferent Priorității Uniunii Europene nr. 5, Art. 69 - Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură, Măsura IV.4 - Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură. După crearea proiectului se pot introduce date în funcțiile definite de AM la apelul ales. Introducerea de date se poate face pe pași, unul după celălalt, sau utilizând aleatoriu funcțiile din stânga ecranului. Înainte de a începe completarea cererii de finanțare, citiți cu atenție prevederile din ghidul specific aferent acestui apel și asigurați-vă că ați înțeles toate condițiile de accesare a finanțării. Citiți cu atenție instrucțiunile, recomandările și explicațiile incluse în acest document, înainte de completarea cererii de finanțare. Nerespectarea acestora poate conduce la respingerea cererii de finanțare pentru neconformitate administrativă sau depunctarea proiectului în etapa de evaluare tehnică și financiară. După introducerea informațiilor în pasul respectiv este necesară salvarea acestora. După parcurgerea și completarea cu informații a tuturor pașilor se va putea genera din sistem cererea de finanțare în structura solicitată și cu datele introduse. ATENȚIE! Pentru o evitare a pierderii de date, se recomandă salvarea informațiilor după fiecare completare a câmpurilor prin apăsarea butonului "Salvare". ATENȚIE! În cazul în care proiectul este finanțat din mai multe apeluri, componenta reprezintă proiectul pentru fiecare apel. ATENȚIE! Indicațiile de completare a cererii de finanțare sunt orientative, fiecare Autoritate de Management va stabili pentru fiecare apel în ghidul solicitantului structura cererii de finanțare (pașii) și indicațiile punctuale de completare ale cererilor de finanțare pe apelul respectiv. Pentru acest apel de proiecte, aplicația MySMIS permite atașarea, la anumite secțiuni, a unor documente la cererea de finanțare, prin încărcarea fișierelor ce conțin aceste documente. Conform prevederilor din ghidul specific, este obligatorie anexarea documentelor enumerate capitolul 4, punctul 4.2. "Lista documentelor din dosarul Cererii de finanțare" din ghid. Toate aceste documente vor fi încărcate în MySMIS, în format PDF, după ce au fost semnate digital. Anexele pot fi încărcate în totalitate la o singură secțiune din cererea de finanțare (respectiv, la secțiunea Solicitant). Pentru unele din anexele obligatorii, ghidul conține modele standard (e.g. declarația de angajament, declarație pe propria răspundere, declarație privind eligibilitatea TVA, macheta ce conține analiza și previziunea financiară din planul de afaceri) sau recomandate (planul de afaceri) - după completare, acestea vor fi salvate în format PDF, semnate digital și încărcate în MySMIS. Celelalte documente (e.g. documente statutare, documente cadastrale) vor fi scanate, salvate în format PDF, semnate digital și încărcate în MySMIS, la completarea cererii de finanțare. La încărcarea în aplicația MySMIS, denumiți fiecare fișier în mod corespunzător și sugestiv, în câmpul "Fișierul reprezintă".  +  Cuprins:1. Solicitant2. Atribute proiect3. Responsabil de proiect4. Persoana de contact5. Capacitate solicitant6. Localizare proiect7. Obiective proiect8. Rezultate așteptate9. Context10. Justificare11. Grup țintă12. Sustenabilitate13. Relevanță14. Riscuri15. Principii orizontale16. Metodologie17. Descrierea investiției18. Descrierea tehnică a proiectului19. Descrierea produsului20. Studii de fezabilitate/memoriu justificativ/plan de afaceri, după caz21. Indicatori prestabiliți22. Plan de achiziții23. Resurse umane implicate24. Resurse materiale implicate25. Activități previzionate26. Buget - Activități și cheltuieli27. Date de implementare28. Vizualizare proiect1. Solicitant Funcția Solicitant este completată automat din datele introduse anterior în rubricile aferente, respectiv prin accesarea Profil Persoană Juridică - Modificare Persoană Juridică - Date Generale/Date Financiare/Finanțări/Structura Grupului. Funcția se completează de către lider (de către reprezentanți sau împuterniciți NU de către persoanele înrolate). Sistemul preia automat datele aferente profilului persoanei juridice. NOTĂ: Dacă se dorește ca și alți utilizatori având calitate de persoană fizică să introducă date aferente cererii de finanțare, se folosește funcția Drepturi acces utilizatori, utilizând codul de înrolare al liderului. Pentru Registru și Cod CAEN, se completează selectând din nomenclatorul aferent. Pentru Conturi Bancare și Exerciții financiare Informația se completează în profilul entității juridice, dreapta sus, funcția Modificare persoană juridică. Pentru Finanțări - Asistență acordată anterior Eligibil Proiect = contribuție finanțator + buget de stat + contribuție eligibilă beneficiar Eligibil Beneficiar = contribuție finanțator + buget de stat + contribuție eligibilă beneficiar (aferentă membrului dacă proiectul a fost implementat în parteneriat) Sprijin Beneficiar = contribuție finanțator + buget de stat (aferentă membrului dacă proiectul a fost implementat în parteneriat sau aferentă beneficiarului, dacă a fost un singur beneficiar) Notă: în cazul în care proiectul a avut un singur beneficiar, se va introduce aceeași suma în coloanele Eligibil Proiect și Eligibil Beneficiar La Descrierea structurii grupului se menționează dacă entitatea face parte dintr-un grup economic, respectiv are întreprinderi partenere sau legate (în sensul Legii nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii) Se poate modifica doar de către reprezentantul legal/împuternicit.2. Atribute proiect Se completează câmpurile cu datele proiectului și se apasă butonul salvează. Pentru Tip proiect se selectează din nomenclatorul existent. Pentru proiectele care prevăd lucrări de construcții-montaj se va selecta Proiecte de investiții în infrastructură Pentru proiectele care prevăd doar dotări(achiziții simple) se va selecta Proiecte de dotări Proiectul figurează în lista de proiecte majore - Se va selecta NU. Proiect fazat - Se va selecta NU Proiectul face parte dintr-o rețea transeuropeană - Se va selecta NU Proiectul este plan de acțiune comun - Se va selecta NU Sprijinul public va constitui ajutor de stat - Se va selecta NU Proiectul este generator de venit- Se va selecta NU Se completează în Anexele financiare 14.1-14.13 Proiectul este asociat cu sit-ul Natura2000 - se va selecta după caz Mecanismul ITI Delta Dunării - Se bifează DA doar în cazul în care proiectul are aviz ADI ITI Delta Dunării. Proiectul este instrument financiar - Se va selecta NU3. Responsabil de proiect Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul Salvează. Pentru adăugarea de date precum telefon, fax și email se apasă butonul Adaugă. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele pentru editare și pentru ștergere. Completați cu datele persoanei responsabile din partea solicitantului cu implementarea prezentului proiect (managerul de proiect).4. Persoana de contact Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul Salvează.Pentru adăugarea de date precum telefon, fax și email se apasă butonul Adaugă.Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele pentru editare și butonul pentru ștergere. Persoana de contact este persoana desemnată de Solicitant să mențină contactul cu Autoritatea de Management în procesul de evaluare și selecție a Cererii de finanțare. Persoana de contact poate fi aceeași cu reprezentantul legal sau managerul de proiect.5. Capacitate solicitant Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul Salvează. Sursa de cofinanțare - selectați "Contribuție privată", varianta aplicabilă acestui apel de proiecte. Calitatea entității în proiect - nu selectați niciuna din opțiunile disponibile (opțiunile disponibile sunt aplicabile doar proiectele depuse în parteneriat) Alege cod CAEN relevant - selectați domeniul de activitate (clasa CAEN = codul format din 4 cifre) vizat de proiect prin această cerere de finanțare. La momentul depunerii cererii de finanțare, domeniul de activitate trebuie să fie deja înscris în obiectul de activitate a solicitantului (conform actului constitutiv), indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii. 1020 - Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor Capacitate administrativă Capacitatea administrativă (vă rugăm să menționați după caz, documente de înființare, acționari, existența unei echipe de management a proiectului capabile să implementeze și să deruleze proiectul și, dacă este posibil, includeți organigrama propusă pentru implementarea și derularea proiectului). Capacitate financiară Capacitatea financiară (vă rugăm să confirmați cel puțin capacitatea financiară a organismului responsabil pentru implementarea proiectului, pentru a demonstra că acesta este în măsură să garanteze lichiditățile necesare pentru o finanțare adecvată a proiectului, astfel încât să se asigure implementarea cu succes a acestuia și funcționarea în viitor, în plus față de celelalte activități ale organismului) Capacitate tehnică Capacitatea tehnică (vă rugăm să furnizați cel puțin un rezumat al expertizei necesare pentru implementarea proiectului și să precizați numărul persoanelor cu o astfel de expertiză disponibile în cadrul organizației și alocate proiectului). Se va descrie succint solicitantul (personalul angajat, servicii oferite, alte informații relevante) Capacitate juridică Capacitatea juridică (indicați cel puțin statutul juridic al beneficiarului care permite implementarea proiectului, precum și capacitatea sa de a întreprinde acțiuni legale, dacă este necesar).6. Localizare proiect Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul Salvează. Pentru adăugarea de date precum județ, localitate și informații proiect se apasă butonul Adaugă. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele Editare pentru editare și butonul Șterge pentru ștergere. Se completează pentru fiecare componentă. Regiune - Se selectează mai întâi județul, apoi localitatea, iar sistemul va atribui automat regiunea/regiunile de dezvoltare unde va fi implementat proiectul. Județ - Se va/vor selecta județul/județele Localitate - Se va/vor selecta localitatea/localitățile Informații proiect - Se va completa cu alte informații relevante despre localizarea proiectului.7. Obiective proiect Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul Salvează. Pentru adăugarea de date precum descriere obiective specifice ale proiectului se apasă butonul Adaugă. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele Editare pentru editare și butonul Șterge pentru ștergere. Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului Se va prezenta și descrie obiectivul general al proiectului; de asemenea, se va explica cum contribuie proiectul la realizarea obiectivului specific al măsurii de finanțare (A se vedea Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime pentru România Obiectivele specifice ale proiectului Se vor formula obiectivele specifice ale proiectului. Se va descrie ce se dorește sa se realizeze prin proiect, respectiv, crearea de noi capacități de producție eficiente și competitive, produse cu valoare adăugată cât mai mare, utilizarea optimă a resurselor existente, productivitate sporită a muncii, implementarea standardelor comunitare etc. Se va descrie conformitatea obiectivelor investiției urmărite prin proiect cu obiectivele măsurii și se va preciza capacitatea existenta și capacitatea propusa a se realiza la finalizarea investiției. Obiectivele trebuie să fie formulate clar, cuantificate și în strânsă corelare cu activitățile și rezultatele (output) prevăzute a se realiza/obține.8. Rezultate așteptate Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul Salvează. Pentru adăugarea de date se apasă butonul Adaugă. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele Editare pentru editare și butonul Șterge pentru ștergere. Se completează pentru fiecare componentă. Se completează cu formularea și descrierea fiecărui rezultat.9. Context Se completează câmpul funcției cu datele proiectului și se apasă butonul Salvează. În cadrul acestei secțiuni se vor prezenta, cu titlu de exemplu, următoarele:– Contextul promovării proiectului, precum și complementaritatea cu alte proiecte finanțate din fonduri europene sau alte surse– Date generale privind investiția propusă– Componentele și activitățile investiției, și modul în care adresează problemele identificate în secțiunea Justificarea proiectului Aspecte detaliate legate de localizarea proiectului10. Justificare Se completează câmpul funcției cu datele proiectului și se apasă butonul Salvează. În vederea justificării proiectului, se vor prezenta următoarele elemente:– modul în care proiectul relaționează/se încadrează/răspunde unei strategii naționale în domeniu, modul în care proiectul se corelează cu alte proiecte finanțate din fonduri publice/private în regiune/județ/național, modul în care proiectul se încadrează în strategia națională sau locală de dezvoltare, etc.– principalele probleme care justifică intervențiile probleme legate de guvernanța în domeniu care justifică necesitatea/oportunitatea proiectului11. Grup țintă Se completează câmpul funcției cu datele proiectului și se apasă butonul Salvează. Se vor indica grupurile/entitățile care vor beneficia sau care sunt vizate de rezultatele proiectului, direct sau indirect (Beneficiarul finanțării, comunitatea locală, bugetul local, sectorul în care activează etc) Specificați în clar dacă proiectul prevede angajarea de persoane din categorii defavorizate. Dacă da, menționați categoria (categoriile) avute în vedere, precum și alte detalii pe care le considerați relevante în acest context.12. Sustenabilitate Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul Salvează. Descriere/valorificarea rezultatelor: Se va preciza modul în care proiectul se va auto susține financiar după încetarea finanțării solicitate prin prezenta cerere de finanțare, capacitatea de a asigura operarea și întreținerea investiției după finalizare (entități responsabile, fonduri, activități, orizont de timp. De asemenea, se va preciza modalitatea prin care proiectul va evalua/cuantifica și estima impactul pe care îl au activitățile de diseminare/conștientizare, atât în perioada de implementare, cât și după finalizarea proiectului):– Ce acțiuni/activități vor trebui realizate și/sau continuate după finalizarea proiectului– Cum vor fi realizate aceste acțiuni/activități și ce resurse vor fi necesare– Posibilitatea de a obține alte fonduri după finalizarea proiectului– Nivelul/Statutul de protecție vizat conform legislației naționale cu privire la . . . . . . . . . .(dacă este relevant)– Cum, unde și de cine va fi utilizat echipamentul/locația/etc. după finalizarea proiectului Furnizați informații cu privire la toate acordurile instituționale relevante cu părți terțe pentru implementarea proiectului și exploatarea cu succes a facilităților care au fost planificate și eventual încheiate Se completează după caz. Oferiți detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului (și anume, numele operatorului; metode de selecție - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.) Nu este cazul Transferabilitatea rezultatelor Nu este cazul13. Relevanță ● Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul Salvează. Referitoare la proiect - Se va completa cu informații despre relevanța proiectului Referitoare la SUERD - Se va completa cu informații despre relevanța proiectului în contextul contribuției la implementarea ariei prioritare SUERD. Strategia UE pentru regiunea Dunării (SUERD) este un mecanism comunitar de cooperare a statelor din bazinul Dunării, destinat dezvoltării economice și sociale a macro-regiunii dunărene, prin consolidarea implementării în regiune a politicilor și legislației UE. Aria prioritară SUERD - se selectează din nomenclator. Referitoare la alte strategii - se completează cu informații relevante privind strategiile relevante selectate. Strategii relevante - se selectează din nomenclator14. Riscuri Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul Salvează. Pentru adăugarea de date se apasă butonul Adaugă. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele Editează pentru editare și butonul Șterge pentru ștergere. Identificați riscurile ce pot afecta implementarea proiectului în condițiile prevăzute (activități, rezultate, obiective, buget, plan de achiziții etc) și masurile de atenuare a acestora. Descriere - Se vor descrie principalele constrângeri și riscuri identificate pentru implementarea proiectului. Risc identificat - Se va completa pentru fiecare risc identificat pentru implementarea proiectului. Masuri de atenuare ale riscului - Se vor descrie măsurile de diminuare/remediere cu precizarea impactul pentru fiecare risc identificat - semnificativ/mediu/mic.15. Principii orizontale Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul Salvează. EGALITATEA DE ȘANSE - A se vedea în acest sens recomandările din Ghidul privind integrarea principiilor orizontale în cadrul proiectelor finanțate din Fondurile Europene Structurale și de Investiții 2014-2020. Egalitatea de gen ● Pentru a promova egalitatea de gen, proiectul trebuie să încorporeze diverse acțiuni, ca parte integrantă a stadiilor din ciclul de viață al unui proiect, care să reflecte modul în care va fi transpus principiul mai sus menționat. ● Respectarea principiului egalității de gen presupune asigurarea unui nivel egal de vizibilitate, afirmare și participare pentru ambele sexe în toate sferele vieții publice și private. Egalitatea de gen este opusul inegalității de gen, nu a diferențelor de gen, și urmărește promovarea participării depline a femeilor și bărbaților în societate. ● Se vor prezenta. după caz, acele măsuri specifice prin care se asigură respectarea prevederilor legale în domeniul egalității de gen. ● Se completează cu o prezentare a modului în care beneficiarul va asigura egalitatea de șanse și de tratament între angajați, femei și bărbați, în cadrul relațiilor de muncă de orice fel. Nediscriminare ● Pentru a asigura respectarea principiului nediscriminării, proiectul trebuie să ofere o descriere a modului în care activitățile desfășurate se supun reglementărilor care interzic discriminarea. ● Se completează cu o prezentare a modului în care beneficiarul va asigura condițiile pentru prevenirea oricărei forme de discriminare în implementarea proiectului. ● Prin discriminare se înțelege "orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice" (Ordonanța de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare,Art. 2.1). Accesibilitate persoane cu dizabilități ● Conceptul de accesibilitate este definit în "Strategia europeană a dizabilității 2010 - 2020 - Reînnoirea angajamentului către o Europă fără bariere" ca "posibilitatea asigurată persoanelor cu dizabilități de a avea acces, în condiții de egalitate cu ceilalți cetățeni, la mediul fizic, transport, tehnologii și sisteme de informații și comunicare, precum și la alte facilități și servicii".● Se completează cu o prezentare a modului în care solicitantul se va asigura că principiul accesibilității va fi respectat. (în cadrul tuturor investițiilor în infrastructură, se va avea în vedere ca toate obstacolele fizice să fie înlăturate/ameliorate, vor fi prevăzute spații speciale de acces în vederea asigurării accesibilității pentru persoanele cu dizabilități, îndeplinind astfel prevederile legislației în vigoare cu privire la accesul în clădirile și structurile de utilitate publică). Schimbări demografice ● Conceptul de "schimbări demografice" descrie structura de vârstă a unei populații care se adaptează permanent la schimbări în condițiile sau mediul de viață. În consecință, modificările în compoziția structurii de vârstă reprezintă rezultatul schimbărilor sociale. ● Uniunea Europeană se confruntă cu schimbări demografice majore, reprezentate de:– Îmbătrânirea populației;– Rate scăzute ale natalității;– Structuri familiale modificate;– Migrație. ● Schimbările demografice impun o serie măsuri proactive, cum ar fi:– îmbunătățirea condițiilor de muncă și a posibilităților de angajare a persoanelor în vârstă; DEZVOLTARE DURABILĂ - A se vedea în acest sens recomandările din Ghidul privind integrarea principiilor orizontale în cadrul proiectelor finanțate din Fondurile Europene Structurale și de Investiții 2014-2020. Poluatorul plătește ● Se completează prin referirea la modul în care proiectul va aduce o contribuție la respectarea principiului care prevede ca plata costurilor cauzate de poluare să fie suportată de cei care o generează Protecția biodiversității ● În vederea protejării acestui valoros capital natural și asigurării unei stări favorabile de conservare a habitatelor naturale, este importantă implementarea măsurilor privind conservarea și protejarea biodiversității în orice proiect de dezvoltare viitoare. ● Biodiversitatea implică patru nivele de abordare, respectiv diversitatea ecosistemelor, diversitatea speciilor, diversitatea genetică și diversitatea etnoculturală. ● Se completează, spre exemplu, prin referirea la modul în care proiectul va aduce o contribuție la implementarea legislației privind managementul ariilor naturale protejate, conservarea zonelor umede etc. Utilizarea eficientă a resurselor ● Se va completa cu descrierea efectivă a activităților din proiect orientate către direcționarea investițiilor spre opțiunile cele mai economice din punct de vedere al utilizării resurselor și cele mai durabile, evitarea investițiilor care pot avea un impact negativ semnificativ asupra mediului sau climatului și sprijinirea acțiunilor de atenuare a altor eventuale impacturi, adoptarea unei perspective pe termen lung pentru compararea costului diferitelor opțiuni de investiții asupra ciclului de viață sau creșterea utilizării achizițiilor publice ecologice. Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice ● Prin schimbări climatice se înțeleg acele schimbări ale climatului pe glob datorită activității umane, în principal datorită emisiilor de gaze cu efect de seră (CO2, metan, monoxid de azot etc.), al căror efect principal este încălzirea globală a atmosferei. ● Adaptarea înseamnă luarea de măsuri pentru a consolida rezistența societății la schimbările climatice și pentru a reduce la minimum impactul efectelor negative ale acestora. ● Atenuarea înseamnă reducerea sau limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră. ● Se completează, spre exemplu, cu descrierea modului în care activitățile proiectului, prin măsurile dedicate ariilor naturale protejate, în special zonele împădurite, zonele umede sau alte tipuri de infrastructură verde, contribuie direct sau indirect la sechestrarea carbonului, etc; Reziliența la dezastre Se completează cu descrierea modului în care activitățile proiectului contribuie, spre exemplu, la măsurile de protecție a biodiversității, inclusiv crearea de zone umede, refacerea ecosistemelor și alte măsuri de infrastructură verde, ce contribuie la reținerea naturală a apei și reducerea riscului de secetă, prevenirea și reducerea riscurilor de inundații și incendii de pădure. Se completează dacă este cazul.16. Metodologie Se completează câmpul funcției cu datele proiectului și se apasă butonul Salvează. Vor fi descrise/detaliate:– managementul proiectului: organizațiile implicate, echipa de proiect, rolul managerului de proiect și a celorlalți membrii ai echipei de implementare, repartizarea atribuțiilor, rolurile persoanelor implicate etc. cheltuielile cu salariile, respectiv pentru fiecare persoană care implementează activități din cadrul beneficiarului (valoarea netă/oră, valoarea totală/oră, nr. ore/zi, nr zile/luni lucrate).17. Descrierea investiției Se completează câmpul funcției cu datele proiectului și se apasă butonul Salvează. Fundamentați necesitatea și oportunitatea investiției. Se va descrie rezumativ investiția ce urmează a fi executată. Se va menționa dacă investiția prevede operațiuni de construcții montaj18. Descrierea tehnică a proiectului Se completează câmpul funcției cu datele proiectului și se apasă butonul Salvează. Descrieți pe scurt caracteristicile tehnice și funcționale ale componentelor achiziționate19. Descrierea produsului Se completează câmpul funcției cu datele proiectului și se apasă butonul Salvează. Se va descrie produsul rezultat în urma implementării proiectului, caracteristici, funcționalitate, beneficii principale, calitatea și siguranța alimentara, după caz.20. Studii de fezabilitate Se anexează Studiul de fezabilitate (conform H.G. nr. 907/2016) /memoriu justificativ (anexa 8.2) /planul de afaceri (anexa 8.1) și anexele financiare aferente.21. Indicatori prestabiliți Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul Salvează. Pentru adăugarea de date se apasă butonul Adaugă. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele Editează pentru editare și Șterge butonul pentru ștergere. Se completează pentru fiecare componentă: Indicatori prestabiliți de rezultat
  Nr. crt.Denumire indicatorUnitate măsuraValoare referințaAnul de referințaTotalFemeiBarbatiRegiuni dezvoltateRegiuni mai puțin dezvoltate
  1.Variația valorii primelor vânzări*2Mii EuroNu este cazulNu este cazul
  2.Variația volumului primelor vânzări*3ToneNu este cazulNu este cazul
  *2 Variația valorii primelor vânzări (mii Euro): se calculează scăzând valoarea anuală a vânzărilor înainte de implementarea proiectului din valoarea care va fi atinsă până la sfârșitul perioadei de monitorizare, anul de referință fiind anul (anterior) depunerii cererii de finanțare. *3 Variația volumului primelor vânzări (tone): se calculează scăzând volumul anual al vânzărilor înainte de implementarea proiectului din volumul care va fi atins până la sfârșitul perioadei de monitorizare, anul de referință fiind anul (anterior) depunerii cererii de finanțare.
  Indicatori prestabiliți de realizare (de proiect) Indicatori prestabiliți de realizare Selectați din nomenclator indicatorii prestabiliți de realizare: Numărul de proiecte Procesarea produselor pescărești și de acvacultura - Completați la Valoare țintă cu valoarea "1" Femei, Bărbați - nu completați aceste câmpuri
  22. Plan de achiziții Se completează doar pentru proiectele care au prevăzute achiziții (pentru achizițiile finalizate, pentru achiziții previzionate) Informațiile din această secțiune sunt doar pentru vizualizare. Utilizați modulul de Achiziții pentru editarea informațiilor aferente planului de achiziții urmărind instrucțiunile de completare din Manualul de utilizare MySMIS2014 - Front Office disponibil pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene pe http://www.fonduriue.ro/mysmis#manuale.23. Resurse umane implicate Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul Salvare.Pentru adăugarea de date se apasă butonul Adaugă.Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele pentru editare și butonul pentru ștergere. Dacă managementul proiectului va fi realizat cu resurse umane proprii selectați Tipul formularului și completați cu datele aferente Fișei de post și/sau CV-ului dacă persoana respectivă este deja angajată în cadrul societății. Adăugați fiecare expert implicat în implementarea proiectului (echipa de implementare a proiectului)– Rol (e.g. manager de proiect, responsabil financiar, expert achiziții)– Codul ocupației (selectați din nomenclator, conform COR)– Tip formular - completați detalii suplimentare cu privire la expertul înregistrat. Furnizarea acestor detalii poate fi făcută la nivel de:– Fișa postului (pentru experți ce urmează a fi cooptați în echipa de implementare a proiectului) - introduceți cerințele privind educația, experiența, competențele, cunoștințele de limbă străină solicitate.– Curriculum Vitae (pentru experți cooptați deja în echipa de implementare a proiectului) - introduceți date de identificare a expertului și informații din CV-ul acestuia.24. Resurse materiale implicate Se va completa în mod similar pentru fiecare localizare a proiectului
  AdresaSe va completa cu date referitoare la proveniența resursei, fie cu adresa exactă unde este localizată
  Extra infoSe va completa cu informații suplimentare relevante referitoare la resursa materialSe vor preciza resursele materiale aferente activităților prevăzuteproiect:- informațiile privind terenul și/sau clădirile unde urmează a se realiza investiția,Pentru proiectele ce prevăd lucrări de infrastructură se va mentiona inclusiv nr. cadastral și suprafața terenului pe care se realizeaza investiția.În cazul în care pe terenul respectiv există mai multe construcții se va menționa care sunt construcțiile pe care se va interveni prin proiectÎn cazul în care proiectul vizează mai multe suprafețe de teren, se va preciza nr. cadastral pentru fiecare dintre acestea (ex. arii naturale protejate, situri contaminate, prevenirea inundațiilor etc.).Se va menționa numărul, data și tipul documentului prin care se constituie dreptul de a realiza implementarea proiectului in conformitate cu prevederile ghidului general/specifice.- dotările, echipamente IT deținute și utilizate pentru implementarea proiectului, alte tipuri de echipamente specifice domeniului de finanțare;Se va menționa care dintre echipamentele existente se vor folosi în cadrul proiectului și pentru ce activități, justificați pe scurt necesitatea achiziționării noilor echipamente și pentru care activități sunt ele necesare
  ȚARĂSe selectează din nomenclator
  LOCALITATE
  COD POSTAL
  PUS LA DISPOZIȚIE DESe va completa cu numele entității implicată în proiect care pune la dispoziție resursa materială, selectând din nomenclator
  ResursaCantitateUMPartener
  Se va preciza tipul de resursă materiale aferente activităților prevăzute prin proiectSe va completa cu cantitatea resursei pusă la dispoziție prin proiectSe va completa cu unitatea de măsurăSe va complete numele en ce va a resursa
  25. Activități previzionate– Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul Salvează.– Pentru adăugarea de date se apasă butonul Adaugă. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele pentru editare și butonul pentru ștergere.– Pentru adăugarea de subactivități se apasă butonul Adaugă și se completează datele solicitate. Aceste activități și subactivități se vor prelua în funcția "Buget - Activități și cheltuieli" unde se vor completa cheltuielile aferente. După completarea datelor subactivității în pop-up-ul apărut, datele introduse se pot consulta apăsând pe săgețica din dreptul fiecărei subactivități;– În cazul în care există activități fără subactivități în cadrul proiectului, pentru a putea introduce datele complete, se va crea o subactivitate– În momentul introducerii și salvării primei subactivități se va afișa automat Diagrama Gantt. Diagrama nu este inclusă automat în cererea de finanțare în format .pdf. Această diagramă se poate descărca apăsând butonul Descarcă; dacă se dorește atașarea diagramei la dosarul cererii de finanțare se descarcă diagrama ca pdf, se semnează digital și se încarcă la rubrica "Atașare documente". Completați detalii cu privire la activitățile și subactivitățile proiectului, atât cele care au avut loc până la momentul depunerii Cererii de finanțare, cât și cele previzionate a se realiza după momentul depunerii Cererii de finanțare. Atenție! Introduceți activitățile, la nivel de titlu. Activitățile introduse sunt grupate, în mod automat, în cadrul "Componentei 1". Pentru completarea activităților previzionate vă rugăm să consultați Ghidul Solicitantului - Secțiunea 3.3. Activități eligibile. La fiecare activitate în parte, definiți subactivitățile componente. Detaliile privind calendarul de realizare, responsabili etc, pot fi definite doar la nivel de subactivitate. În cazul în care nu ați intenționat structurarea unei activități în subactivități, este obligatorie crearea a cel puțin unei subactivități, pentru a putea introduce detalii suplimentare și pentru a putea asocia o cheltuială bugetară respectivei activități/subactivități. Completați următoarele:-– Titlu subactivitate - concis, sugestiv.– Anul începerii/Luna începerii/Ziua începerii - Anul finalizării luna finalizării/Ziua finalizării Pentru subactivități realizate deja înainte de depunerea cererii de finanțare - se vor introduce cel puțin anul și luna.Pentru subactivități previzionate a se realiza după semnarea contractului de finanțare - selectați cel puțin anul și luna, estimând demararea implementării proiectului (semnarea contractului de finanțare) la aproximativ 6 luni de la depunerea cererii de finanțare.Acolo unde este cazul, includeți (sub)activități referitoare la: ● Elaborarea cererii de finanțare ● Elaborarea documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție și derularea procedurilor de atribuire aferente ● Execuția și monitorizarea fiecăruia din contractele de achiziție lucrări, bunuri, servicii ● Angajarea de personal ● Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanțare ● Implementarea măsurilor de informare și publicitate obligatorii, conform prevederilor contractului de finanțare ● Auditul financiar al proiectului Având în vedere faptul că durata de implementare este calculată automat de către sistem, iar durata maximă de implementare a proiectului este de 24 de luni, pentru subactivitățile realizate înainte de depunerea cererii de finanțare Data începerii - Data finalizării se va completa în interiorul duratei maxime de implementare de 24 de luni, cu precizarea în câmpul Detalierea subactivității a perioadei în care a fost desfășurată activitatea. Ex: Activitatea de elaborare a cererii de finanțare a fost realizată în luna ianuarie 2018, proiectul a fost depus în luna martie 2018 și este estimat să înceapă implementarea în luna septembrie. Data de începere a activității septembrie 2018 - Data finalizării - Septembrie 2018. ● Rezultate previzionate - selectați rezultatul (anterior definit) la a cărui realizare contribuie implementarea respectivei subactivități. ● Partenerii implicați ai subactivității - se va selecta denumirea solicitantului. ● Amplasamentele din cadrul subactivității - Nu este obligatorie (definirea amplasamentelor, în secțiunea Resurse materiale implicate nu este obligatorie). ● Detalierea subactivității - se va completa pe scurt subactivitatea. Durata de implementare a proiectului va fi calculată în mod automat. Aceste activități și subactivități se vor prelua în funcția "Buget - Activități și cheltuieli" unde se vor completa cheltuielile aferente. În cazul în care există activități fără subactivități în cadrul proiectului, pentru a putea introduce datele complete, se va crea o subactivitate.26. Buget - Activități și cheltuieli ● Introducerea datelor în această funcție depinde de definirea activităților și subactivităților din funcția "Activități previzionate". Aceste activități și subactivități se vor prelua în funcția " Buget - Activități și cheltuieli" unde se vor completa cheltuielile aferente. ● Pentru adăugarea cheltuielilor se apasă butonul PLUS și se completează datele solicitate.● Dacă se dorește atașarea de documente la nivel de detaliere a cheltuielilor (ex. facturi ........) ele vor trebui sa fie atașate premergător în pagina principală a funcției "Buget - Activități și cheltuieli". ● Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele pentru editare și butonul pentru ștergere . ● Sistemul permite atașarea de documente, cu condiția ca, pentru acel pas, sa fi fost permisă atașarea de documente la definirea apelului de către AM/OI. Pentru a atașa un document se apasă butonul FIȘIER NOU, se completează datele din fereastra ce se va deschide și apoi se salvează. ● Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul SALVEAZĂ. Observație:– Câmpul TVA este un câmp editabil. În cazul cheltuielilor nepurtătoare de TVA, TVA- ul este 0;– Pentru a șterge o activitate se aplică principiul ștergerii informațiilor de la sfârșit la început (respectiv se vor șterge subactivitățile, iar apoi activitatea principală).– Pentru a extinde informațiile detaliate pe fiecare activitate în parte se va da click pe săgețica din stânga activității și tot așa până la cel mai mic detaliu; Descrierea cheltuielii - Se va trece cheltuiala specifică corespondentă de la secțiunea 3.4 Cheltuieli eligibile din Ghidul solicitantului și se va descrie pe scurt natura cheltuielii. Justificare - Se justifica pe scurt cheltuiala inclusiv prin indicarea ofertei de preț/contractului de achiziție ce a stat la baza fundamentării. Modul de încadrare a a cheltuielilor se regăsește în Lista orientativă privind încadrarea cheltuielilor aferente proiectului în categoriile/subcategoriile de cheltuieli conform nomenclatorului MYSMIS(Anexa C)27. Vizualizare proiect Va genera Cererea de finanțare cu toate datele introduse și salvate în funcțiile anterioare.28. Date de implementare Se vor selecta/bifa opțiunile care se aplică proiectului dumneavoastră, scanați și atașați tabelul de mai jos. Tipul de investiție - În funcție de tipul proiectului, în tabelul de mai jos se pot bifa una sau mai multe opțiuni privind datele de implementare:
  128[ ]Economisirea energiei și reducerea impactului asupra mediului
  129[ ]Îmbunătățirea siguranței, a igienei, a sănătății și a condițiilor de muncă
  130[ ]Prelucrarea capturilor care nu sunt destinate consumului uman
  131[ ]Prelucrarea produselor secundare
  132[ ]Prelucrarea produselor obținute din acvacultura ecologică
  133[ ]Produse noi sau îmbunătățite, procese sau sistem de gestionare
  ● Numărul de angajați care beneficiază de operațiune.– la depunerea cererii de finanțare– la sfârșitul ultimului an de monitorizare
   +  Anexa nr. 2.C CR-POPAM
  LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE
  ȘI A ELIGIBILITĂȚII
  Prioritatea Uniunii Nr 5 : Stimularea comercializării și prelucrării Măsura IV.4: Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură
  Titlul proiectului : .....................COD SMISM [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
  SolicitantReprezentant legal
  Denumire .....................Tel/fax .....................Email .....................Nume ..................... Prenume .....................Funcție .....................
  Nr. crt.PUNCTE DE VERIFICATREZULTATUL EVALUĂRII
  DANUNU ESTE CAZUL
  I.CONFORMITATEA ADMINISTRATIVĂ
  1.Au fost depuse toate documentele solicitate prin Lista de documente din Ghidul solicitantului sau documentele solicitate ca informații suplimentare?
  2.Documentele depuse respectă formatul tip stabilit în Ghidul solicitantului?
  3.Documentele sunt destinate solicitantului?
  4.Documentele sunt în termenele de valabilitate?
  5.Reprezentantul legal a fost desemnat corect?*Se vor verifica înscrisurile din RECOM-online și actele constitutive, după caz, precu și datele din Cererea de finanțare – secțiunea Solicitant
  6.Cererea de finanțare a fost completată în conformitate cu „Instrucțiunile de completare a Cererii de finanțare”, prevăzute în Anexa nr. 1 la Ghidul solicitantului, inclusiv prin răspunsul la notificarea de solicitare a informațiilor suplimentare?*Se va verifica, îndeosebi, dacă au fost completate datele de implementare a proiectului și toți indicatorii, în conformitate cu Ghidul solicitantului.
  II.ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI
  1.Solicitantul este organizat în una din categoriile prevăzute la categoria solicitanților eligibili (capitolul 3.1) din Ghidul Solicitantului aferent măsurii IV.4?* Se verifică, în funcție de forma de organizare, după caz, solicitantul în RECOM–online sau Certificatul cu date din Registrul asociațiilor și fundațiilor și actele constitutive ale acestuia, precum și datele din Cererea de Finanțare- Secțiunea- Solicitant.
  2.Solicitantul are ca obiect de activitate înregistrat – Cod CAEN 1020 – „Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor* Se verifică, în funcție de forma de organizare, după caz, solicitantul în RECOM–online sau actele constitutive ale acestuia, precum și datele din Cererea de Finanțare- Secțiunea – Solicitant -Date de identificare.
  3.Solicitantul nu se află în proces de lichidare, fuziune, reorganizare sau faliment?* Se verifică solicitantul în RECOM–online/certificatul cu date din Registrul asociațiilor și fundațiilor și actele constitutive ale solicitantului, după caz.** Se verifică Cererea de Finanțare în secțiunea -Capacitate Solicitant.
  4.Solicitantul nu este înregistrat în Registrul debitorilor MADR - AM POP/AM POPAM, pentru POP 2007 – 2013 și/sau POPAM 2014-2020 în calitate de debitor și nu beneficiază de înlesniri la plată pentru acestea, acordate de organul fiscal în conformitate cu Codul de procedură fiscală?* Se verifică dacă solicitantul este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP/POPAM și dacă beneficiază de înlesniri la plată pentru aceste debite.
  5.Solicitantul nu se află în vreuna din situațiile prevăzute la art. 10 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014?* Se verifică veridicitatea declarației pe proprie răspundere – Anexa A, în baza informațiilor disponibile la entitățile abilitate.
  6.Solicitantul a înregistrat în ultimele situații financiare înregistrate la Administrația Financiară un rezultat din exploatare pozitiv (inclusiv 0), pentru cazul în care întreprinderea a avut activitate sau, în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale, veniturile obținute în anul financiar precedent anului depunerii proiectului sunt cel puțin egale cu cheltuielile?*Nu se va lua în calcul anul înființării în care rezultatul poate fi negativ, situație în care condiția pentru verificarea rezultatului financiar se va considera îndeplinită.** Se vor verifica situațiile financiare depuse de solicitant.
  7.Solicitantul prezintă în ultimele situații financiare înregistrate la Administrația Financiară un rezultat din exploatare negativ și are Procese verbale de calamitate pe ultimii 2 ani sau face dovada că situația provine în urma unui proces investițional pentru implementarea unui proiect prin fonduri europene sau proiect finanțat exclusiv din surse proprii*Se verifică situațiile financiare.Se verifică procesele verbale de calamitate – dacă este cazul.Se verifică documentele justificative aferente procesului investițional – dacă este cazul.
  III.ELIGIBILITATEA PROIECTULUI
  1.Proiectul este implementat pe teritoriul României?* Se vor verifica datele din Cererea de finanțare - secțiunea -Localizare proiect.
  2.Proiectul conține activități/cheltuieli eligibile de tipul celor menționate în Ghidul solicitantului?
  3.Cheltuielile pentru care se solicită finanțare în Cererea de finanțare au fost efectuate începând cu data de 01.01.2014? (dacă este cazul)* Se verifică Cererea de finanțare – secțiunea - Plan de achiziții – achiziții realizate deja.
  4.Valoarea eligibilă aferentă unui proiect se încadrează între valorile minimă și maximă (inclusiv) stabilite prin anunțul de lansare a apelului?
  5.Suma solicitată ca sprijin financiar nerambursabil respectă intensitatea ajutorului financiar specific statutului fiecărui solicitant?
  * Se verifică respectarea procentelor de finanțare nerambursabilă și a încadrării solicitantului în categoria IMM, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 346/2004, în următoarele documente:Bilanțul pentru verificarea numărului mediu de salariați și a cifrei de afaceri anuală netă/activele totale anuale;Cererea de Finanțare - secțiunea Solicitant și secțiunea – Buget – Activități și cheltuieli
  6.Cheltuielile de proiectare și asistență tehnică respectă limita maximă de 5% din valoarea totală eligibilă a operațiunii dacă operațiunea nu prevede construcții-montaj sau de 10% din valoarea totală eligibilă a operațiunii dacă operațiunea prevede construcții-montaj?* Se verifică în Cererea de finanțare -secțiunea – Buget – Activități și cheltuieli - dacă se respectă limita maximă de 5% sau 10% (după caz) din valoarea totală eligibilă a operațiunii pentru cheltuielile de proiectare și asistență tehnică.
  7.Proiectul respectă limita maximă de 2%, respectiv de 1% (după caz) din valoarea totală eligibilă a operațiunii privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuțiile suportate de către angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii cu construcții –montaj, respectiv fără construcții –montaj?*Se verifică în Cererea de finanțare – secțiunea Buget – Activități și cheltuieli
  8.Cheltuielile cu achiziția construcțiilor se încadrează în limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile?* Se verifică cererea de finanțare, devizul pe obiect și devizul general.** Se verifică în Cererea de finanțare – secțiunea – Buget – Activități și cheltuieli - dacă se respectă limita maximă.
  9.Proiectul/activitățile pentru care se solicită sprijin nerambursabil prin Cererea de finanțare (inclusiv contribuția în natură) nu a/au făcut obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau ale Uniunii Europene, în ultimii 5 ani?* Se verifică documentele contabile privind sursa deproveniență și modul de finanțare a bunurilor ce fac obiectul contribuției în natură.
  10.Imobilele pe care se realizează investiția sunt libere de orice sarcini/interdicții și se află în proprietatea/folosința solicitantului, la momentul depunerii cererii de finanțare?* Se verifică Extrasul de carte funciară pentru informare de dată recentă (emis cu maximum 30 de zile înainte de depunerea cererii de finanțare) din care să rezulte că acestea sunt libere de orice sarcini/interdicții care ar putea afecta implementarea operațiunii și că se află în proprietatea/folosința solicitantului.** Sunt exceptate de la verificare cererile de finanțare care vizează doar dotări.
  11.Activitățile propuse se încadrează în durata maximă de derulare a proiectului de 24 de luni?* Se verifică în Cererea de finanțare, Studiul de fezabilitate, Memoriul justificativ dacă activitățile propuse se încadrează în durata de 24 luni.
  Dacă în urma solicitării de clarificare/completare a documentelor anexate Cererii de finanțare, solicitantul nu clarifică/completează documentele, iar experții CR-POPAM bifează cu "NU" unul din subpunctele de verificat de la punctul I - CONFORMITATEA ADMINISTRATIVĂ, Cererea de Finanțare este declarată neconformă administrativ. Dacă cel puțin o condiție de eligibilitate de la punctul II.- ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI și punctul III - ELIGIBILITATEA PROIECTULUI nu este îndeplinită, iar experții CR-POPAM bifează cu "NU" oricare din subpunctele aferente celor 2 puncte, Cererea de Finanțare este declarată neeligibilă.
   +  Anexa nr. 2S
  LISTA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR SOLICITATE
  ÎN VEDEREA CONTRACTĂRII
  Prioritatea Uniunii Nr 5 : Stimularea comercializării și prelucrării Măsura IV.4: Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură art.69 RUE 508/2014
  Titlul proiectului : .....................COD SMISM [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
  SolicitantReprezentant legal
  Denumire .....................Tel/fax .....................Email .....................Nume ..................... Prenume .....................Funcție .....................
  Nr. crt.PUNCTE DE VERIFICATREZULTATUL VERIFICĂRII
  DANUNU ESTE CAZUL
  1.Solicitantul nu se află în stare de dizolvare, faliment sau nu face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, nu și-a suspendat activitatea economică sau nu face obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeasi natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale*Se verifică solicitantul în RECOM–online sau Certificatul cu date din Registrul de Asociații, Fundații și Federații, valabil la data depunerii.**Se verifică dacă extrasul din Registrul de Asociații, Fundații și Federații este în original, este destinat solicitantului, valabil la data depunerii.
  2.Solicitantul nu figurează cu taxe și impozite locale restante*Se verifcă dacă documentul este în original, este destinat solicitantului și nu are termenul de valabilitate expirat;** Se verifică datele înscrise în Certificatul/Certificatele privind taxele și impozitele locale emise de primăriile pe raza cărorasolicitantul își are sediul social și punctele de lucru.
  3.Solicitantul nu înregistrează obligații de plată nete ce depășesc 1/12 din totalul obligațiilor datorate în ultimele 12 luni*Se verifică datele înscrise în Certificatul de atestare fiscală emis de către organul fiscal competent din subordinea Administrației Finanțelor Publice, pentru obligațiile fiscale și sociale de plată către bugetul general consolidat al statului.** Se verifică dacă Certificatul de atestare fiscală are completată secțiunea C "Informații pentruverificarea eligibilității contribuabililor pentru accesarea fondurilor nerambursabile".
  4.Contractul individual de muncă, contractul de prestări servicii pentru managerul de proiect, responsabilul financiar și a specialistului în procesare sau contractul de prestări servicii cu firma de consultanță care realizează managementul de proiect acoperă perioada de implementare și monitorizare a proiectului*Se verifică dacă documentele sunt în copie cu mențiunea "Conform cu originalul" și dacă solicitantul este parte în contractul/contractele în cauză.** Se verifică dacă perioada de valabilitate a contractelor este aceeași cu cea de implementare și monitorizare a proiectului.
  5.Există Actul de identitate al reprezentantului legal*Se verifică dacă documentul este în copie cu mențiunea “Conform cu originalul” și este în termenul de valabilitate.
  6.Există Mandatul de reprezentare pentru împuternicit, autentificat prin notariat (duplicatul eliberat de notar), clar și explicit în ceea ce privește perioada și activitățile pentru care este dată împuternicirea – după caz*Se verifică dacă duplicatul eliberat de notar prezintă clar și explicit perioada și activitățile pentru care este dată împuternicirea.
  7.Există graficul de rambursare a cheltuielilor*Se verifică dacă există graficul de rambursare a dacă valoarea totală a cererilor de rambursare corespunde cu valoarea din bugetul indicativ, precum și termenul de depunere a primei cereri de rambursare.cheltuielilor (maximum 5 cereri de rambursare),
  8.Există contractul de leasing pentru constructiile si/sau echipamentele care fac parte integranta din investitie
  9.Există certificatul de cazier judiciar al solicitantului*Se verifică dacă solicitantul nu are mențiuni înscrise în certificatul judiciar
  10.Solicitantul nu se află în niciuna din situațiile de inadmisibilitate prevăzute de art. 10 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014*Se verifică solicitantul în RECOM–online.**Se verifică veridicitatea declarației pe proprie răspundere conform art. 10 alin. (5) din 10 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, în bazainformațiilor disponibile la entitățile abilitate.
  11.Există Hotărîrea Adunării Generale a Asociaților / Acționarilor / sau Decizia asociat unic sau Hotărîrea pentru persoane fizice autorizate / întreprinderi individuale / membrilor întreprinderii familiale / Hotararea membrilor societății cooperative pescărești, privind aprobarea investiției*Se verifică dacă documentul a fost emis conform actelor constitutive ale solicitantului
  12.Prezentarea indicatorilor suplimentari de proiect menționați in Ghidul Solicitantului
  Dacă cel puțin o condiție de la punctele de verificare nu este îndeplinită, iar în Rezultatul verificării se bifează în coloana NU, atunci Cererea de Finanțare este respinsă.
   +  Anexa nr. 3
  GRILĂ DE EVALUARE CALITATIVĂ ECONOMICĂ
  Prioritatea Uniunii Nr 5 : Stimularea comercializării și prelucrării Măsura IV.4: Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură
  Titlul proiectului : .....................Durata de implementare ….. luni); Valoarea eligibilă ............... (lei); Fonduri publice …..(%)COD SMISM [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
  SolicitantReprezentant legal
  Denumire .....................Tel/fax .....................Email .....................Nume ..................... Prenume .....................Funcție .....................
  Nr. crt.Denumire criteriu/ subcriteriuDA / NU
  1.CALITATEA ȘI COERENȚA PROIECTULUI
  1.1Calitatea propuneriiSe va evalua claritatea studiului de fezabilitate/memoriu justificativ/planului de afaceri, coerența și realismul proiectului în raport cu activităìile de realizare a investiìiei èi a tehnologiei promovate, a graficului de implementare a activităților
  2.SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
  2.1Solicitantul dovedește capacitatea financiară de a asigura menținerea rezultatelor și efectelor proiectului după încheierea proiectului și încetarea finanțării nerambursabile
  3.EVALUAREA ECONOMICĂ ȘI FINANCIARĂ A PROIECTULUI
  3.1Structura și justificarea bugetului propusBugetul proiectului este corect întocmit și corelat cu activitățile prevăzute cu resursele materiale implicate în realizarea proiectului și cu rezultatele anticipate
  3.2Raportul cost/beneficiu (costurile sunt realiste și justificate)Vor fi verificate comparativ ofertele de prețuri pe baza cărora este fundamentat planul de achiziții cu informații aflate la dispoziția experților verificatori. Ex: internet, baze de date, etc.Ofertele de prețuri care stau la baza estimării valorii achiziției provin de la un operator economic care poate fi identificat prin denumire și CUI
  4CAPACITATEA SOLICITANTULUI DE A IMPLEMENTA PROIECTUL
  4.1Resursele umane pentru implementarea proiectului sunt suficiente (număr, calificare, experiență). Atribuțiile membrilor echipei de proiect sunt clar definite și sunt adecvate metodologiei de implementare a proiectului
   +  Anexa nr. 4
  GRILA DE EVALUARE CALITATIVĂ TEHNICĂ
  Prioritatea Uniunii Nr 5 : Stimularea comercializării și prelucrării Măsura IV.4: Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură
  Titlul proiectului : .....................Durata de implementare .... luni); Valoarea eligibilă ................. (lei); Fonduri publice .......(%)COD SMISM [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
  SolicitantReprezentant legal
  Denumire .....................Tel/fax .....................Email .....................Nume ..................... Prenume .....................Funcție .....................
  Nr. crt.Denumire criteriu/ subcriteriuDA / NU
  1.CALITATEA ȘI COERENȚA PROIECTULUI
  1.1Coerența documentației tehnice. Datele sunt suficiente și justificate
  Piesele scrise sunt corelate și respectă concluziile din studiile de teren, expertiza tehnica (daca este cazul).
  Părțile desenate corespund cu părțile scrise
  Devizele (general și pe obiecte) estimative sunt clare și corelate cu specificațiile tehnice.
  1.2Calitatea propunerii. Proiectul este realist în raport cu activitățile de realizare a investiției și a tehnologiei promovate
  Graficului de implementare a activităților este corect stabilit și prezentat într-o înlănțuire logică
  1.3Corelarea între obiectivele proiectului și rezultatele acestuia.Obiectivele proiectului sunt corelate cu rezultatele, indicatorii proiectului și cu obiectivele priorității.
  Indicatorii asumați sunt corect stabiliți și justificați prin coerența tehnologiei cu datele tehnice ale investiției
  Soluția tehnică este fezabilă
  2SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
  2.1Solicitantul dovedește capacitatea tehnică de a asigura menținerea rezultatelor și efectelor proiectului după încheierea proiectului și încetarea finanțării nerambursabile
  3CAPACITATEA SOLICITANTULUI DE A IMPLEMENTA PROIECTUL
  3.1Resursele umane pentru implementarea proiectului sunt suficiente (număr, calificare, experiență).
  Atribuțiile membrilor echipei de proiect sunt clar definite și sunt adecvate metodologiei de implementare a proiectului
   +  Anexa nr. 5
  CRITERII DE SELECȚIE
  PRIORITATEA UNIUNII EUROPENE Nr. 5 - STIMULAREA COMERCIALIZĂRII ȘI PRELUCRĂRII OS 5.2 - Încurajarea investițiilor în sectorul prelucrării și al comercializării Măsura IV. 4 - Prelucrarea Produselor pescărești și de acvacultură
  NR. CRT.CRITERII / SUBCRITERIIPUNCTAJ
  1Contribuția proiectului la cresterea capacității de procesare (tone)Maxim 25
  a.>6025
  b.50-6023
  c.40-4920
  d.30-3915
  e.20-2910
  2Procent materie primă indigenă utilizată:Maxim 13
  a.70 - 100%13
  b.50 - 69%9
  c.30 - 49%7
  d.25 - 29%3
  3Contribuția proiectului la:Maxim 14
  a. Asigurarea unei economii de energie de min. 10% (respectiv, consumul de energie din surse regenerabile pentru start-up-uri)6
  b. Reducerea impactului asupra mediului prin prelucrarea la scară mică a deșeurilor de pește5
  c. Neutralizarea deșeurilor de pește prin prezența în cadrul unității a unei instalații de tratare a acestora (incinerator)3
  4Contribuția proiectului la prelucrarea produselor obținute din acvacultură ecologică6
  5.Contribuția proiectului la diversificarea sortimentului de produseMaxim 12
  a. Introducerea a 3 sau mai multe produse noi12
  b. Introducerea a 2 produse noi8
  c. Introducerea unui singur produs nou5
  6.Contribuția proiectului la crearea locurilor de muncă:Maxim 7
  a. Crearea a mai mult de 3 noi locuri de muncă7
  b. Crearea a 1-3 noi locuri de muncă5
  7Capacitatea de co-finanțare a investiției :Maxim10
  a. aport în natură și/sau sursă de finanțare proprie sau atrasă între 41% - 50%10
  b. aport în natură și/sau sursă de finanțare proprie sau atrasă între 31% - 40%8
  c. aport în natură și/sau sursă de finanțare proprie sau atrasă între 21% - 30%6
  d. aport în natură și/sau sursă de finanțare proprie sau atrasă până la 20%3
  8.Valoarea investiției raportată la variația volumului productiei (Euro/tona)Maxim 13
  a. <5000 Euro/tona13
  b. 5000-7500 euro/tona10
  c. 7501-9000 euro/tona8
  d. 9001-10000 euro/tona5
  e. > 10000 euro/tona3
  PUNCTAJ TOTALMaxim 100
   +  Anexa nr. 6DGP-AM POPAM/CR ..........Nr. de înregistrare .......... data ..........
  NOTIFICARE DE SOLICITARE A INFORMAȚIILOR SUPLIMENTARE
  Prioritatea Uniunii Nr : ..................................................Măsura IV.4: ..................................................
  Titlul proiectului : ..................... Durata de implementare …………. luni); Valoarea eligibilă ................ (lei);COD SMIS [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
  SolicitantReprezentant legal
  Denumire .....................Statut juridic .................Tel/fax .....................Email .....................Nume ..................... Prenume .....................Funcție .....................
  Vă aducem la cunoștință, faptul că, în urma verificării efectuate în etapa de conformitate administrativă/eligibilitate/evaluare calitativă/selecție asupra Cererii de finanțare având cod SMIS ............... a rezultat necesitatea clarificării unor subiecte pe care vi le prezentăm în partea I din acest formular.Va rugăm să completați partea a II-a a formularului și să-l returnați Compartimentului regional POP ............/DGP AMPOPAM în maxim 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării. În cazul în care răspunsul dumneavoastră nu ne parvine în termenul menționat sau documentele nu respectă cerințele sau nu oferă clarificările solicitate, Cererea dumneavoastră de finanțare va fi declarată neconformă/neeligibilă/neselectată/respinsă.  +  Partea IA se completa de expertul Compartimentului regional POPAM/SSC
  Nr. crt.Referința (document /pct. din doc.)Subiecte de clarificat/Document lipsă
  1
  2
  3
  ….
  Pentru motivarea răspunsului dumneavoastră va rugăm să atașați următoarele documente1. . . . . . . . . . în original/copie cu mențiunea conform cu originalul2. . . . . . . . . . în original/copie cu mențiunea conform cu originalul3. . . . . . . . . . în original/copie cu mențiunea conform cu originalul4. . . . . . . . . . în original/copie cu mențiunea conform cu originalul5. . . . . . . . . . în original/copie cu mențiunea conform cu originalul
   +  Partea IIA se completa de Solicitant1. Precizările Reprezentantului legal referitoare la solicitările menționate în Partea I:
  Nr. crt.Referința(document /pct. din doc.)Precizări
  1
  2
  3
  4
  5
  Declar că sunt de acord cu modificările și atașez următoarele documente solicitate:1. .............. în original/copie cu mențiunea conform cu originalul2. .............. în original/copie cu mențiunea conform cu originalul Reprezentant legal (nume, prenume, semnătura, ștampila, data)
   +  Anexa nr. 7 DGP AMPOPAMNr. de înregistrare ........ data .........
  NOTIFICARE CU PRIVIRE LA
  NECONFORMITATEA/NEELIGIBILITATEA/
  NESELECTAREA/RESPINGEREA CERERII DE FINANȚARE
  Stimată Doamnă/Stimate Domn,
  Vă facem cunoscut că solicitarea dumneavoastră de sprijin financiar nerambursabil a fost declarată neconformă administrativ/neeligibilă/neselectată/respinsă după verificarea conformității administrative/eligibilității/evaluării calitative/selecției Cererii de finanțare având cod SMIS: COD SMIS[][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] Cererea de finanțare a fost declarată neconformă administrativ/neeligibilă/neselectată/respinsă din următoarele motive:1) ...................2) ................... În cazul în care doriți să contestați rezultatul verificărilor, contestația se depune prin poștă/email/fax cu confirmare de primire sau personal la sediul DGP-AM POPAM din București, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii prezentei Notificări.
  Vă mulțumim pentru interesul pe care îl manifestați în legătură cu
  Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020.
  Cu stimă,
   +  Anexa nr. 8.1
  PLAN DE AFACERI
  A. DATE GENERALE PRIVIND SOLICITANTUL1. Denumirea obiectivului de investiții;2. Denumire, obiect de activitate și forma juridica;3. Structura capitalului social și evoluția acestuia de la înființare;4. Administratori;5. Locul de desfășurare a activității și a investiției;6. Litigii în desfășurare (dacă e cazul);7. Elaboratorul studiuluiB. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII CURENTE A SOLICITANTULUI1. Istoricul activității2. Principalele mijloace fixe din patrimoniul actual (inclusiv terenuri)
  Denumire mijloc fixData achizițieiValoare neta la data intocmirii ultimului bilant -RON-Bucati
  1. CLADIRI TOTAL
  1.1 detaliați ........
  1.n detaliați .......
  2. UTILAJE TOTAL
  2.1 detaliați ........
  2.n detaliați ........
  TOTAL .............

  TERENURI
  Nr. crtAmplasare Judet/LocalitateSuprafata totala (mp) / Categoria de folosintaValoarea contabila- RON-Regim juridic
  Valoarea producției procesate - dacă este cazul
  SpeciaGreutate medieNumăr bucățiGreutatea totalăValoare neta la data intocmirii ultimului bilant-Lei-
  1.
  1.1.
  1.2.
  1.3.
  1.4.
  2.
  3.
  4
  TOTAL
  Acest tabel se va completa de către întreprinderile care activează deja în domeniu, în funcție de speciile procesate.
  3. Producția procesată în ultimii doi ani de activitate (cu detaliere pe tipuri de produse)4. Performanta financiara pe ultimii trei ani de activitate (în LEI)
  IndicatoriAn n-3An n-2An n-l
  1. Active fixe nete
  2. Active totale
  3. Capitaluri proprii
  4. Datorii pe o perioada mai mare de 1 an
  5. Cifra de afaceri
  6. Rezultat operational
  7. Profit net
  8. Rentabilitatea comerciala (7/2*100)
  9. Rata indatorarii la termen (3/2*100)
  C. ANALIZA DE PIAȚĂ1. Caracteristici generale ale pieței produselor ce urmează să fie realizate2. Analiza preliminară a produselor care urmează a fi realizate:2.1. Oportunitatea de dezvoltare a produsului/procesului/gestiunii sau sistemului care urmează a fi realizate prin proiect pe o piață nouă sau de penetrare pe o piață existentă, după caz2.2. Metode utilizate în evaluarea pieței pentru produsul/procesul/gestiunea sau sistemul din cadrul proiectului2.3. Compatibilitatea ideii de produs/proces/gestiunii sau sistemului cu obiectivele lege întreprinderii și resursele avute la dispoziție2.4. Prezentarea produsului/procesului/gestiunii sau sistemului și avantajele oferite3. Analiza concurenței pentru produsul/procesul/gestiunea sau sistemul din cadrul proiectului4. Politica de produs și fluxul tehnologic corelate cu ceea ce se va realiza prin proiect (dacă e cazul). Analiza viabilității tehnice a produsului/procesului/gestiunii sau sistemului: se va descrie procesul de determinare a necesarului de mijloace și instrumente de natură tehnică necesare conceperii și obținerii efective a produsului/procesului/gestiunii sau sistemului5. Politica de aprovizionare. Principalii furnizori de materii prime (conform tabelului de mai jos)
  POTENȚIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI
  Denumire furnizor de materii prime/materiale auxiliare/produse/serviciiAdresaProdus furnizat si cantitate aproximativaValoare aproximativa-LEI-% din total achiziții
  5. Politica de preț6. Politica de distribuție. Principalii clienți (conform tabelului de mai jos)
  POTENȚIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI
  Nr.crtClient (Denumire si adresa)Valoare -LEI -% din vanzari
  1
  2
  n
  D. PREZENTAREA PROIECTULUI1. Obiectivele proiectului2. Necesitatea și oportunitatea proiectului3. Prezentarea succintă a obiectivelor investiționale conform tabelului următor (structura se poate modifica în funcție de specificul proiectului)
  Denumire Obiectiv InvestitionalNr. BucățiValoare de Achiziție – LEI FARA TVA-
  1. Proiectare, Consultanta, Asistenta Tehnica, Avize, Acorduri etc.
  1.1 Proiectare
  1.2 Consultanta
  1.3 Asistenta tehnica
  1.4 Avize, acorduri, autorizatii etc.
  2. Constructii
  2.1 detaliati ..........
  2.n detaliati ............
  3. UTILAJE TOTAL
  3.1 detaliati ..........
  3.n detaliati ............
  4. Altele (detaliati)
  -
  4. Planul financiar și graficul de implementare a proiectului5. Impactul proiectului asupra dezvoltării zonei și a mediului de afaceri
  E. POLITICA DE PERSONAL - se vor completa toate punctele cu informații referitoare la proiect1. Organigrama actuala2. Managementul proiectului3. Total personal existent din care personal de execuție4. Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției5. Locuri de muncă nou-createF. PROIECȚII FINANCIARE ȘI INDICATORI FINANCIARI - se vor completa toate punctele cu informații referitoare la proiect1. Prognoza veniturilor2. Prognoza cheltuielilor3. Proiecția contului de profit și pierdere4. Bilanțul și contul de profit și pierderi5. Flux de numerar - previziuni6. Indicatori financiari Obs.:1. Datele pentru acest capitol sunt corelate cu secțiunea economica a cererii de finanțare.2. Se vor prezenta ipotezele care au stat la baza întocmirii planului de afaceri.G. CONCLUZII Se va prezenta, inclusiv capacitatea tehnică de a asigura menținerea rezultatelor și efectelor proiectului după încheierea acestuia și încetarea finanțării nerambursabile.
   +  Anexa nr. 8.2
  MEMORIUL JUSTIFICATIV
  pentru proiecte fără
  lucrări de construcții - montaj
  (1) Date generale:1. denumirea obiectivului de investiții;2. amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul);3. titularul investiției;4. beneficiarul investiției;5. elaboratorul studiului.(2) Descrierea activității curente a solicitantului:1.1. Denumirea solicitantului și date de identificare ale acestuia;1.2. Scurt istoric al solicitantului (structura capitalului social și evoluția acestuia de la înființare, administratori, date despre nivelul de calificare al managerului);1.3. Obiectul de activitate ale solicitantului (pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comerțului în sensul că desfășoară respectivele activități);1.4. Locul de desfășurare a activității și a investiției;1.5. Litigii în desfășurare (dacă este cazul);1.6. Principalele mijloace fixe aflate în patrimoniul solicitantului: resurse funciare (cu precizarea regimului proprietății), construcții, utilaje și echipamente, pește, etc.
  Denumire mijloc fixData achizitieiValoare neta la data intocmirii ultimului bilant - Lei-Bucati
  1.CLADIRI TOTAL
  1.1 detaliati………
  1.n detaliati…………
  2.UTILAJE TOTAL
  2.1 detaliati…………
  2.n detaliati………
  3.PEȘTE
  3.1 detaliati………
  3.n detaliati…………
  4.ALTELE -detaliati
  TOTAL
  TERENURI
  Nr.crtAmplasare Judet/LocalitateSuprafata totala (mp) / Categoria de folosintaValoarea contabila- Lei-Regim juridic
  Producția obținută în ultimii trei ani de activitate (cu detaliere pe tipuri de specii) Performanta financiara pe ultimii trei ani de activitate (în LEI)
  IndicatoriAn n-3An n-2An n-l
  1. Active fixe nete
  2. Active totale
  3. Capitaluri proprii
  4. Datorii pe o perioada mai mare de 1 an
  5. Cifra de afaceri
  6. Rezultat operational
  7. Profit net
  8. Rentabilitatea comerciala (7/2*100)
  9. Rata indatorarii la termen (3/2*100)
  (3) Analiza de piață3. Caracteristici generale ale pieței produselor care urmează a fi realizate prin proiectul depus;2. Analiza preliminară a produselor care urmează a fi realizate:2.1. Oportunitatea de dezvoltare a produsului/procesului/gestiunii sau sistemului care urmează a fi realizate prin proiect pe o piață nouă sau de penetrare pe o piață existentă, după caz2.2. Metode utilizate în evaluarea pieței pentru produsul/procesul/gestiunea sau sistemul din cadrul proiectului2.3. Compatibilitatea ideii de produs/proces/gestiunii sau sistemului cu obiectivele întreprinderii și resursele avute la dispoziție2.4. Prezentarea produsului/procesului/gestiunii sau sistemului și avantajele oferite3. Analiza concurentei pentru produsul/procesul/gestiunea sau sistemul propuse în cadrul proiectului;4. Politica de produs și fluxul tehnologic corelate cu ceea ce se va realiza prin proiect. Analiza viabilității tehnice a produsului/procesului/gestiunii sau sistemului : se va descrie procesul de determinare a necesarului de mijloace și instrumente de natură tehnică necesare conceperii și obținerii efective a produsului/procesului/gestiunii sau sistemului5. Politica de aprovizionare. Principalii furnizori de materii prime (conform tabelului de mai jos)
  POTENȚIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI
  Nr.crtDenumire furnizor de materii prime/materiale auxiliare/produse/serviciiAdresaProdus furnizat si cantitate aproximativaValoare aproximativa-LEI-% din total achiziții
  6. Politica de Preț7. Politica de distribuție. Principalii clienți (conform tabelului de mai jos)
  POTENȚIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI
  Nr.crtClient (Denumire si adresa)Valoare -LEI -% din vanzari
  1
  2
  n
  (4) Date privind forța de muncă și managementul proiectuluiTotal personal existent .........din care personal de execuție ......... Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investițieiNumăr locuri de muncă nou-create ........., Responsabil legal (nume, prenume, funcție în cadrul organizației, studii și experiența profesională), relevante pentru proiect(5) Descrierea investiției:1. scenariul tehnico-economic prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse (Necesitatea și oportunitatea investiției) Se precizează tipul de acțiune eligibilă conform Ghidului. La aceasta secțiune se va fundamenta necesitatea și oportunității investiției. În cazul în care investiția vizează adaptarea unității la standarde sanitar-veterinare ale Uniunii Europene, se va preciza standardul la care se adaptează. Se va avea în vedere descrierea îndeplinirii fiecărui criteriu de eligibilitate (după caz) și de selecție (după caz) detaliind cerințele prevăzute în ghidul solicitantului din dreptul fiecărui criteriu. Se vor prezenta criteriile de selecție aplicabile în funcție de tipul investiției. Se vor descrie obiectivele tehnice, financiare și de mediu. În situația în care realizarea investiției este condiționată de obținerea de avize și acorduri se va realiza o corelare a datelor tehnice din acestea cu caracteristicile investiției. Se va descrie modul în care prin realizarea investiției se realizează adaptarea la standarde sau respectarea noilor cerințe ale legislației europene. Se va prezenta cantitatea de materie prima folosită cantitățile de produse finite obținute și consumul specific pe fiecare produs.2. Descrierea achizițiilor realizate prin proiect, respectiv denumirea, numărul, valoarea și caracteristicile tehnice și funcționale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/dotărilor ce urmează a fi achiziționate prin proiect.
  Nr.crtDenumire/Tip utilaj/echipamentNumar bucatiValoare fara TVA-Lei-TVA-Lei-Total cu TVA-Lei-
  Atenție! Nu se va menționa marca, denumirea producătorului, firma etc. Se vor preciza de asemenea denumirea, numărul și valoarea utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/dotărilor care vor fi achiziționate, cu fundamentarea necesității acestora din punct de vedere tehnic și economic. Se va realiza o prezentare tehnică a construcțiilor în care urmează a fi amplasate utilajele/dotările (inclusiv utilități). Achizițiile trebuie să fie fundamentate în funcție de capacitatea de producție existentă și/sau prognozată. Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea și tehnologia aplicată în cadrul proiectului (plan de producție pe perioada de cinci ani)
  3. descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesității și oportunității investiției Se va descrie conformitatea obiectivelor investiției urmărite prin proiect cu obiectivele măsurii și se va preciza capacitatea existentă și capacitatea propusă a se realiza la finalizarea investiției
  (6) Durata de realizare și etapele principale; graficul de realizare a investiției exprimat valoric pe luni și activități(7) Costurile estimative ale investiției1. valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general; Documente necesare: (a) listele de echipamente; (b) fișele de date exclusiv tehnice pentru echipamente; (c) oferte de preț, prețuri de catalog pentru echipamentele și utilajele ce se intenționează a fi achiziționate În estimarea costurilor investiției prin întocmirea bugetului estimativ se va ține seama de următoarele aspecte:– pentru bunurile propuse spre achiziționare precum și pentru servicii, se vor atașa minim două oferte pentru categoriile de bunuri/servicii care depășesc valoarea de 135.060,00 RON fără tva și minim o oferta pentru categoriile de bunuri/servicii cu o valoare mai mică de 135.060,00 RON fără TVA– La ofertele de servicii, se vor menționa și tarifele orare. Ofertele sunt documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor și trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici:– sa fie datate, personalizate și semnate;– sa conțină detalierea unor specificații tehnice minimale;– să conțină prețul de achiziție pentru bunuri/servicii Atenție: la dosarul cererii de finanțare vor fi atașate numai paginile relevante din ofertele respective, cuprinzând prețul, furnizorul și caracteristicile tehnice ale bunului, detaliate mai sus (maxim 2-3 pagini/oferta). Se va atașa un tabel comparativ al ofertelor care au stat la baza întocmirii bugetului indicativ astfel încât sa poată fi verificată rezonabilitatea preturilor.2. eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției.(8) Sursele de finanțare a investiției Sursele de finanțare a investițiilor se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile și alte surse legal constituite. Pentru a se verifica încadrarea cheltuielilor eligibile din buget în limitele prevăzute în fișa submăsurii se va utiliza schimb valutar ?/RON afișat de către INFOREURO la data lansării apelului.
  Curs Euro / leu …………..din data de………...….
  Cheltuieli eligibileCheltuieli neeligibileTotal
  LeiEuroLeiEuroLeiEuro
  Ajutor public nerambursabil
  Sursele de finantare pentru completarea necesarului de finantare din care:
  - autofinantare
  - împrumuturi
  TOTAL PROIECT
  (9) Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)(în prețuri - luna, anul, 1 euro = ...... lei), din care:– valoare eligibilă;2. eșalonarea investiției:– luna I;– luna II;– luna III; etc3. durata de realizare (luni);4. capacități de producție rezultate ca urmare a investiției (în unități fizice și valorice);5. alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz.(10) Avize și acorduri de principiu Toate avizele și acordurile necesare, impuse de legislație, prevăzute în Ghidul Solicitantului, în funcție de tipul investiției. Documentele vor respecta condițiile de forma, conținut și semnături conform legislației în vigoare și vor fi semnate de persoane autorizate.(11) Proiecții financiare și indicatori financiari– Prognoza veniturilor;– Prognoza cheltuielilor;– Proiecția contului de profit și pierdere;– Bilanțul și contul de profit și pierdere;– Fluxul de numerar - previziuni;– Indicatori financiari.(12) CONCLUZII Se va prezenta, inclusiv capacitatea tehnică de a asigura menținerea rezultatelor și efectelor proiectului după încheierea acestuia și încetarea finanțării nerambursabile în vederea demonstrării sustenabilității tehnice a proiectului
   +  Anexa nr. 9
  PRECIZAREA IPOTEZELOR CARE AU STAT LA BAZA ÎNTOCMIRII
  PROIECȚIILOR FINANCIARE
  PRECIZĂRILE DE MAI JOS SUNT AFERENTE ANEXELOR FINANCIARE nr. 10 și 14 Atenție:1. Prognozele vor fi întocmite pornind de la situațiile financiare din anul anterior depunerii proiectului!2. Prognozele se referă la două perioade distincte:a. Perioada de implementare a proiectului; șib. Perioada de funcționare. Perioada de implementare începe cu luna în care s-a semnat contractul de finanțare (Luna 1).3. Anexele vor fi întocmite atât de către societăți comerciale, cât și de către PFA, II, IF și alți solicitanți care nu întocmesc situații financiare de sinteza. Principiul utilizat este acela ca investiția productiva implementată generează rezultate economice care pot fi cuantificate, chiar dacă ele nu se raportează în formulare fiscale (respectiv bilanț și cont de profit și pierderi).1. Bugetul cererii de finanțare Anexa se va completa atât cu cheltuielile eligibile cât și cu cele neeligibile. Pentru solicitanții care sunt înregistrați în scopuri de TVA, vor completa TVA- ul aferent cheltuielilor eligibile pe coloana de TVA neeligibil. Pentru solicitanții care nu sunt înregistrați în scopuri de TVA, vor completa TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile pe coloana de TVA eligibil.2. Planul investițional Se vor completa în anexa cheltuielile totale ale investiției defalcat pe cei 2 ani de implementare. În cadrul anexei se vor mai completa sursele de finanțare ale investiției. În cazul unui credit bancar pentru cofinanțarea proiectului se vor menționa rambursările anuale de principal și dobânzi.3. Prognoza veniturilor Se va completa Anexa "Prognoza veniturilor" cu vânzările cantitative și valorice previzionate trimestrial în primii doi ani de activitate (anul 1 și 2 de implementare) după care anual pentru anii 1-5 de funcționare. În cadrul acestei secțiuni se detaliază prezumțiile (pentru o mai buna înțelegere de către persoanele care citesc studiul) care au stat la baza realizării previzionării:– gradul de utilizare a capacității de producție și modul cum evoluează acesta în timp (dacă e cazul); se va estima producția fizica obținută în urma realizării investiției– detalierea producției fizice conform capacității de producție– modul în care au fost previzionate celelalte venituri prognozate Se vor detalia veniturile obținute din alte tipuri de activități decât cea la care se referă proiectul (în cazul în care solicitantul obține venituri și din alte activități decât cea descrisă prin proiect).4. Prognoza cheltuielilor Se va completa Anexa "Prognoza cheltuielilor" cu valorile previzionate pe categorii de cheltuieli trimestrial în primii doi ani de activitate (anul 1 și 2 de implementare) după care anual, pentru anii 1-5 de funcționare. În cadrul acestei secțiuni se detaliază prezumțiile (pentru o mai buna înțelegere de către persoanele care citesc studiul) care au stat la baza realizării previzionării:– urmăriți corelarea informațiilor furnizate aici cu cele menționate în celelalte secțiuni ale planului de afaceri;– corelarea dintre cheltuielile previzionate și capacitatea de producție;– modul în care au fost previzionate fiecare categorie de cheltuiala;– orice alte informații care au stat la baza previzionării sau influențează previzionarea cheltuielilor și au influenta relevanta; Se vor detalia cheltuielile aferente altor tipuri de activități decât cea la care se referă proiectul. (în cazul în care solicitantul obține venituri și suporta cheltuieli din alte activități decât cea descrisă prin proiect).5. Proiecția contului de profit și pierdere În coloana An 0 se vor completa valorile existente în ultimul cont de profit și pierdere încheiat de societate anexat la cererea de finanțare (în cazul în care solicitantul este înființat în anul în curs aceasta coloana nu se completează). Se vor completa în cadrul anexei rândurile aferente: 12 "Venituri Financiare", 13 "Cheltuieli privind dobânzile" (atât pentru creditul ce urmează a fi contractat pentru co- finanțarea investiției din proiect (dacă este cazul), cât și pentru soldul creditelor/leasingurilor/altor datorii financiare angajate), 14 "Alte cheltuieli financiare", 18"Impozit pe profit/cifra de afaceri", restul rândurilor fiind preluate automat din anexele 10.3 și 10.4 (14.3 și 14.4). Se vor face mențiuni privind valorile previzionate și se vor corela cu alte informații (exemplu: cheltuielile privind dobânzile). Atenție: Solicitanții care nu întocmesc situații financiare de sinteza (ex. PFA, II, IF, etc.) nu vor completa coloana 0.6. Bilanț sintetic previzionat Se vor face precizări privind ipotezele luate în considerare în procesul de previzionare a posturilor din bilanț. Se va completa Anexa 10.6 (14.6) cu valorile prognozate ale posturilor din bilanț având în vedere următoarele: ● în coloana An 0 se vor completa cu valorile existente în ultimul bilanț încheiat de societate anexat la cererea de finanțare (în cazul în care solicitantul este înființat în anul în curs aceasta coloana nu se completează); ● valorile activelor imobilizate noi achiziționate se vor adăuga la cele existente (dacă este cazul), din acestea se scad valorile activelor imobilizate vândute în perioada respectiva; ● valoarea amortizării cumulate aferenta activelor imobilizate existente, la care se adăugă amortizarea calculată pentru activele imobilizate noi achiziționate (se va corela cu valoarea cheltuielilor cu amortizările prevăzute în contul de profit și pierdere); ● valoarea stocurilor (materii prime, materiale, produse finite,etc.) va fi corelată cu specificul activității desfășurate (durata procesului de fabricație, etc.) și alte elemente considerate relevante. ● casa și conturi la bănci se preia valoarea rezultată în Fluxul de numerar aferent aceleiași perioade din linia S (din Anexa 10.9 (14.9) "Flux de numerar"); ● datorii ce trebuie plătite într-o perioada de până la un an - se previzionează în funcție de termenele de plata ale furnizorilor, de creditele pe termen scurt previzionate prin fluxul de numerar, valoarea datoriilor fiscale și la asigurările sociale aferente activității. ● datorii ce trebuie plătite într-o perioada mai mare de un an - se previzionează în funcție de soldul și graficul de rambursare a creditelor pe termen mediu și lung primite (dacă este cazul), de soldul și graficul de plata a datoriilor reeșalonate (dacă este cazul); se vor evidenția de asemenea datoriile către acționari/asociați, leasingurile, datoriile către alte instituții financiare. ● venituri în avans - se înscrie soldul existent precum și valoarea previzionată a ajutorului financiar nerambursabil ce urmează a se primi prin Programul Operațional de Pescuit și Afaceri Maritime sau alte programe operaționale cu precizarea acestora, conform bugetului din cererea de finanțare; ● capitalurile proprii - se înscriu sumele rezultate ca urmare a majorărilor de capital social prevăzute, rezultatul exercițiului (acesta se repartizează ca dividende și rezerve la alegere, cota repartizată la rezerve urmând să facă parte din rezerve în anul următor), rezervele deja constituite și alocările suplimentare din rezultatul exercițiului financiar precedent; ● provizioane - se înscriu provizioanele existente sau previzionate; ● se va urmări corelarea datelor introduse cu cele existente în contul de profit și pierdere și fluxul de numerar; Atenție: Solicitanții care nu întocmesc situații financiare de sinteza (ex. PFA, AF etc.) nu vor completa coloana 0.7. Flux de numerar Se vor completa anexele cu datele privind fluxurile de numerar aferente proiectului pe perioada implementării (anexele 10.7 și 10.8 (14.7 și 14.8) vezi atenționarea de mai jos desfășurate lunar) și pentru o perioada de 5 ani de funcționare - anexa 10.9 iar pentru proiectele generatoare de venit se completează pentru o perioada de 10 ani inclusiv perioada de implementare (Anexa nr.14.9). În cadrul acestei secțiuni se detaliază prezumțiile (pentru o mai buna înțelegere de către persoanele care citesc studiul) care au stat la baza realizării previzionării:– valoarea cheltuielilor efectuate înaintea semnării contractului de finanțare (de ex: consultanta, asistență tehnica etc.) va fi inclusă în prima luna a anului 1 de implementare la capitolul "Total ieșiri de lichidități prin investiții";– se va urmări corelarea dintre fluxurile previzionate ca intrări și ieșiri cu celelalte secțiuni;– atenție la rândul "Disponibil de numerar la sfârșitul perioadei" acesta nu poate fi negativ în nici una din lunile de implementare și nici în anii de previziune !– orice alte informații care au stat la baza previzionării sau influențează previzionarea elementelor fluxului de numerar și au influenta relevanta;8. Indicatori financiari Pe baza datelor obținute din prognozele efectuate se vor calcula indicatorii care vor releva sustenabilitatea și viabilitatea investiției ce urmează a fi promovată. Toate prognozele vor fi calculate pentru o perioada de 5 ani, după finalizarea investiției, în preturi constante - anexa 10.10 iar pentru proiectele generatoare de venit se completează pentru o perioadă de 10 ani inclusiv perioada de implementare (Anexa nr.14.10). NOTĂ: Încadrarea unor indicatori în limitele stabilite se va evalua pentru anii 2 - 5 de la momentul finalizării implementării proiectului, reprezentând anii 2-5 de funcționare, respectiv pentru anii 4-10 pentru proiectele generatoare de venit. Modul de calcul și baremurile limită care trebuie respectate sunt următoarele:1. Valoarea investiției (VI) = valoarea totala a proiectului fără TVA, se preia din bugetul proiectului.2. Veniturile din exploatare (Ve) = veniturile realizate din activitatea curenta, conform obiectului de activitate al solicitantului. Se preiau valorile din Anexa "Prognoza Veniturilor" rândul "Total venituri din exploatare" aferente perioadelor respective (pe 5 ani, respectiv 10 ani pentru proiectele generatoare de venit)3. Cheltuieli de exploatare (Ce) = cheltuielile generate de derularea activității curente. Se preiau valorile din Anexa "Prognoza Cheltuielilor" rândul "Cheltuieli pentru exploatare - total" aferente perioadelor respective (pe 5 ani, respectiv 10 ani pentru proiectele generatoare de venit).4. Rata rezultatului din exploatare (rRe) - trebuie să fie minim 8% din Ve începând cu primul an de exploatare. Rezultatul din activitatea curentă (Re) se calculează: Re = Ve - Ce Rata rezultatului din exploatare (rRe) se calculează după formula: r_Re = R_e/V_e x 1005. Durata de recuperare a investiției (Dr) - trebuie să fie maxim 15 ani; Este un indicator ce exprima durata de recuperare a investiției (exprimat în ani). Se calculează astfel: Unde: Se considera ca în anii 6-15 cash-flow-urile din exploatare sunt egale cu cash-flow-ul din exploatare din anul 5.6. Rata rentabilității capitalului investit (rRc) - trebuie să fie minim 5% începând cu primul an de exploatare; Se calculează astfel: r_Rc = Flux_exploatare/VI x 1007. Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) - trebuie sa fie = 1,1, începând cu primul an de exploatare; RAFN = Flux de numerar din exploatare/(dobânzi + plăți leasing + rambursarea datoriilor); Se preiau din tabelul fluxurilor de numerar pentru perioada de prognoza Anexa 7 rândul P "Flux de numerar din activitatea de exploatare" care se împarte la rândul C "Total ieșiri de lichidități prin finanțare".8. Rata îndatorării pe termen mediu și lung (r_I) - trebuie să fie maximum 80% începând cu primul an de exploatare; Este calculată ca raport intre total datorii pe termen mediu și lung și total active.r_I = TD_i/TA_i x 100 unde: TD_i= total datorii pe termen mediu și lung în anul i; TA_i= total active în anul i;9. Rata de actualizare - este de 4%, folosită pentru actualizarea fluxurilor de numerar viitoare.10. Valoarea actualizată netă(VAN) - trebuie sa fie pozitivă; Este calculată astfel: FN_i = flux de lichidități net din anul i;FN__i explt = flux de lichidități din exploatare din anul i VI = valoarea investiției; Disponibilul de numerar la sfârșitul perioadei (rândul S, din anexa 10.9/14.9 "Flux de numerar" trebuie sa fie pozitiv în anii de previzionare evaluați)9. Proiecții financiare investiție Atenție: Anexa se va completa doar în cazul proiectelor generatoare de venit În aceasta secțiune se completează exclusiv parametrii financiari aferenți activității (activităților) ce fac obiectul proiectului de investiție. Proiecțiile se completează pentru un orizont de 10 ani, care include și perioada de implementare a proiectului. Tabel 1 - Proiecții financiare fără adoptarea proiectului de investiție: Completați cu încasările și plățile e rezultate din activitatea corespunzătoare proiectului de investiții, în condițiile în care activitatea s-ar desfășura fără investiție. Dacă nu desfășurați deja această activitate (proiectul dezvoltă o activitate nouă) nu se completează acest tabel. Tabel 2 - Proiecții financiare cu adoptarea proiectului de investiție Completați cu încasările și plățile rezultate din activitatea corespunzătoare proiectului de investiții, în condițiile în care activitatea s-ar desfășura cu investiția realizată. Perioada de implementare a investiției poate fi de maximum 2 ani. Pe perioada de implementare a investiției se poate presupune că veniturile și cheltuielile sunt egale cu varianta FĂRĂ PROIECT (dacă proiectul nu generează venituri și cheltuieli suplimentare în aceasta perioada). După perioada de implementare se vor introduce valorile previzionate în documentația de proiect. Tabel 3 - Proiecții financiare marginale (incrementale) = Proiecții financiare cu adoptarea proiectului de investiție - Proiecții financiare fără adoptarea proiectului de investiție Toate valorile completate în aceasta secțiune (pagina de lucru 14.11) vor fi fundamentate în cadrul documentației de proiect (Memoriu Justificativ/Studiu de Fezabilitate). Vor fi prezentate ipotezele care stau la baza identificării activității ce face obiectul proiectului, a fluxurilor de încasări și plăți aferente acestor activități atât în varianta cu proiect cât și în varianta fără proiect. Ipotezele, modul de calcul al parametrilor financiari completați în aceasta secțiune trebuie sa fie clar prezentate, realiste, fundamentate raportat la valori de piață. Atenție Pentru determinarea fluxului de lichidități NU se va lua în considerare contribuția în natura. Astfel, aceasta nu se va lua în considerare în activitatea de finanțare, pe partea de încasări, la rubrica "Încasări din activitatea de finanțare - aport la capitalul societății" și nici pe partea de ieșiri de numerar, la activitatea de investiții la rubrica "Achiziții de active fixe corporale" sau " Creșterea investițiilor în curs". Ipotezele prezentate în aceasta secțiune trebuie sa fie corelate cu ipotezele folosite în previziunea întregii activități a întreprinderii (anexele 14.3 - 14.10). Cei 10 ani de previziune includ perioada de implementare a proiectului.10. Rentabilitatea investiției Atenție: Anexa se va completa doar în cazul proiectelor generatoare de venit În această anexă sunt înregistrate centralizat încasările și plățile aferente activităților de exploatare și de investiții generate exclusiv de proiectul de investiție. În cadrul acestei anexe se va menționa și valoarea reziduală a investiției. Modalitatea de calcul este menționată în cadrul anexei.11. Venituri nete Atenție: Anexa se va completa doar în cazul proiectelor generatoare de venit Datele sunt preluate automat din secțiunile precedente. Se completează doar valoarea maxima a procentului de finanțare aferent tipului de proiect ce face obiectul analizei. Suma rezultată în câmpul "Finanțarea nerambursabilă (determinată prin aplicarea metodei Necesarului de finanțare)" va reprezenta valoarea nerambursabilă ce se va solicita prin cererea de finanțare, precum și procentul aferent.
   +  Anexa nr. 10
  Proiecții financiare
  Prioritatea Uniunii Nr : 5 : Stimularea comercializarii si prelucrariiMăsura IV.4: Prelucrarea produselor pescăresti si de acvacultură
  Titlul proiectului : ..................... Durata de implementare .…(luni); Valoarea eligibilă ................................ (lei); POPAM …..(%)
  SolicitantResponsabil de proiect
  Denumire .....................Statut juridic .................Tel/fax .....................Email .....................Nume ..................... Prenume .....................Funcție .....................
  Subsemnatul/a .......... posesor al CI/BI/Pașaport seria .......... nr. .........., CNP .......... eliberată de .......... la data de ........., cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere în calitate de reprezentant legal/împuternicit, că situațiile financiare de la care s-a pornit în elaborarea proiecțiilor financiare ale .......... denumire solicitant .......... corespund cu înregistrările contabile: Atașat proiecțiile financiare privind implementarea și derularea proiectului, astfel: ● Anexa 10.1 - Bugetul cererii de finanțare; ● Anexa 10.2 - Planul investițional; ● Anexa 10.3 - Prognoza veniturilor; ● Anexa 10.4 - Prognoza cheltuielilor; ● Anexa 10.5 - Proiecția contului de profit și pierdere (CPP); ● Anexa 10.6 - Bilanț sintetic previzionat; ● Anexa 10.7 - Flux de numerar an 1 implementare; ● Anexa 10.8 - Flux de numerar an 2 implementare; ● Anexa 10.9 - Flux de numerar pe o perioadă de 5 ani de funcționare; ● Anexa 10.10 -Indicatori financiari; Reprezentant legal al solicitantului(nume, prenume - cu majuscule) .......... semnătură electronicăData : ..........
   +  Anexa nr. 10.1
  BUGETUL CERERII DE FINANȚARE
  Nr. crtDenumirea capitolelor și subcapitolelorCheltuieli eligibileTotal eligibilCheltuieli neeligibileTotal neeligibilTOTAL
  BazaTVA elig.BazaTVA ne-elig.
  CAP. 1Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului
  1.1Obținerea terenului
  1.2Amenajarea terenului
  1.3Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
  TOTAL CAPITOL 1
  CAP. 2Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului
  2.1Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
  TOTAL CAPITOL 2
  CAP. 3Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
  3.1Studii
  3.1.1studii de teren
  3.1.2raport privind impactul asupra mediului
  3.1.3studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției
  3.2Documentații-suport și cheltuieli pt. obtinere avize, acorduri, autorizatii
  3.3Expertizate tehnică a construcțiilor existente, a structurilor și/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică
  3.4Certificarea performanței energetice și auditului energetic al clădirilor
  3.5Proiectare
  3.5.1tema de proiectare
  3.5.2studiu de prefezabilitate
  3.5.3studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general
  3.5.4documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor
  3.5.5verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție
  3.5.6proiect tehnic și detalii de execuție
  3.6Organizarea procedurilor de achiziție
  3.7Consultanta
  3.7.1managementul de proiect pentru obiectivul de investiții
  3.7.2auditul financiar
  3.8Asistenta tehnica
  3.8.1asistență tehnică din partea proiectantului
  3.8.2dirigenție de șantier, asigurată de personal tehnic de specialitate, autorizat
  3.9Cheltuieli cu serviciile de consultanță pentru întocmirea dosarului cererii de finanțare
  TOTAL CAPITOL 3
  CAP. 4Cheltuieli pentru investiția de bază
  4.1Construcții și instalații
  4.2Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale
  4.3Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj
  4.4Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport
  4.5Dotări
  4.6Active necorporale
  TOTAL CAPITOL 4
  CAP. 5Alte cheltuieli
  5.1Organizare de șantier
  5.1.1Lucări de construcții și instalații aferente organizării de șantier
  5.1.2Cheltuieli conexe organizării de șantier
  5.2Comisioane, cote, taxe
  5.2.1cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată
  5.2.2cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  5.2.3cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC, în aplicarea
  prevederilor Legii nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor
  5.2.4taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare
  5.3Cheltuieli diverse și neprevăzute
  5.4Cheltuieli pentru informare și publicitate
  TOTAL CAPITOL 5
  CAP. 6Cheltuieli pentru probele tehnologice și teste de predare la beneficiar
  6.1Pregătirea personalului de exploatare
  6.2