GHIDUL SOLICITANTULUI din 7 iunie 2017pentru măsura II.2 - "Investiții productive în acvacultură"
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 476 bis din 23 iunie 2017  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 188 din 7 iunie 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 476 din 23 iunie 2017.

  PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME 2014 - 2020
  PRIORITATEA UNIUNII EUROPENE 2
  STIMULAREA ACVACULTURII DURABILE DIN
  PUNCTUL DE VEDERE AL MEDIULUI, EFICIENTE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL
  UTILIZĂRII RESURSELOR, INOVATOARE, COMPETITIVE ȘI BAZATE PE CUNOAȘTERE
  GHIDUL SOLICITANTULUI
  Obiectiv specific 2.2 Sporirea competitivității și a viabilității întreprinderilor din sectorul acvaculturii, inclusiv îmbunătățirea siguranței sau a condițiilor de lucru, în special ale IMM-urilor. Măsura: II.2 Investiții productive în acvacultură
  Tipul apelului: Competitiv, cu termen limită de depunere
  Martie 2021
  Versiunea 5
   +  CUPRINS1. LEGISLAȚIA UNIUNII EUROPENE ȘI NAȚIONALĂ, ALTE DOCUMENTE RELEVANTE1.1. Legislația Uniunii Europene1.2. Legislația Națională2. PREVEDERI GENERALE3. CONDIȚII SPECIFICE PENTRU OBȚINEREA FINANȚĂRII3.1. Solicitanții eligibili3.2. Eligibilitatea proiectului3.3. Activități eligibile3.4. Cheltuieli eligibile3.5. Cheltuieli neeligibile4. CEREREA DE FINANȚARE4.1. Întocmirea cererii de finanțare4.2. Lista documentelor din dosarul Cererii de finanțare4.3. Înregistrarea Cererii de finanțare5. VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI A ELIGIBILITĂȚII CERERII DE FINANȚARE6. EVALUAREA ȘI SELECȚIA CERERILOR DE FINANȚARE6.1. Evaluarea cererii de finanțare6.2. Selecția cererii de finanțare7. CONTESTAȚII8. CONTRACTAREA8.1. Contractul de finanțare8.2. Obligațiile specifice ale beneficiarului (clauze specifice la contractul de finanțare)8.3. Modificarea contractului de finanțare9. MANAGEMENTUL FINANCIAR AL PROIECTULUI9.1. Dovada cofinanțării9.2. Derularea și verificarea procedurilor de achiziții9.3. Rambursarea cheltuielilor9.3.1. Precizări referitoare la acordarea avansului9.3.2. Plata10. MONITORIZARE ȘI CONTROL10.1. Monitorizarea tehnică și financiară10.2. Control11. INFORMARE ȘI PUBLICITATE12. ANEXE1. LEGISLAȚIA UNIUNII EUROPENE ȘI NAȚIONALĂ, ALTE DOCUMENTE RELEVANTE1.1. Legislația Uniunii Europene• Regulamentul (UE) nr. 508/2014 privind Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului cu modificările și completările ulterioare;• Regulamentul (UE) 2020/560 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 508/2014 și (UE) nr. 1379/2013 în ceea ce privește măsurile specifice de atenuare a impactului epidemiei de COVID-19 în sectorul pescuitului și acvaculturii;• Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1242/2014 al Comisiei din 20 noiembrie 2014 de stabilire, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, a normelor privind prezentarea datelor relevante cumulative cu privire la operațiuni;• Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1243/2014 al Comisiei din 20 noiembrie 2014 de stabilire a unor norme în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește informațiile care trebuie trimise de statele membre, precum și în ceea ce privește necesitățile în materie de date și sinergiile dintre potențialele surse de date;• Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;• Regulamentul Delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei din 3 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime;• Regulamentul (UE. EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 - 2020;• Regulamentul (UE. EURATOM) nr. 1046/2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 966/2012 al Consiliului;• Regulamentul Consiliului (CE. EURATOM) nr. 2988/1995 privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene;• Regulamentul (UE) nr. 763/2014 de stabilire a unormelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește informațiile care trebuie trimise de statele membre, precum și în ceea ce privește caracteristicile tehnice ale măsurilor de informare și de publicitate și instrucțiunile referitoare la crearea emblemei Uniunii;• Regulamentul delegat (UE) 2015/2252 al Comisiei din 30 septembrie 2015 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/288 în ceea ce privește perioada de inadmisibilitate a cererilor pentru sprijin din partea Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime;• Decizia Comisiei nr. C (2015) 8416 final din 25.11.2015 de aprobare a programului operațional „Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime pentru România” pentru sprijin din partea Fondului European pentru Pescuit și Afaceri Maritime în România;• Regulamentul delegat (UE) nr. 1014/2014 al Comisiei din 22 iulie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește conținutul și construcția unui sistem de monitorizare și de evaluare comun pentru operațiunile finanțate din Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime.1.2. Legislația Națională• O.U.G. nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificărie și completările ulterioare;• Hotărârea Guvernului nr. 640/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, cu modificările și completările ulterioare;• H.G. nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) prin POPAM 2014-2020, cu modificărie și completările ulterioare;• Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 816/2016 privind aprobarea Listei detaliate cu cheltuieli eligibile pentru operațiunile finanțate în cadrul POPAM 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;• Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și ministrul finanțelor publice nr. 835/25.10.2018 și nr. 2214/22.05.2109 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor alin. (1) al art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime prin Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020;• O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare;• H.G. nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;• O.U.G. nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare;• Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 332/2008 privind înscrierea unităților de producție în acvacultură în Registrul unităților de acvacultură și eliberarea liceențelor de acvacultură, cu modificările și completările ulterioare;• H.G. nr. 1.191/2010 privind stabilirea sistemului de înregistrare a loturilor de sturioni din crescătorii și a caviarului obținut din activități de acvacultura și de marcare prin etichetare a caviarului;• Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;• Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;• O.U.G. nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;• O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;• Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;• Legea nr. 1/21 februarie 2005 privind organizarea și funcționarea cooperației cu modificările și completările ulterioare;• H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentației tehnico economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;• Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;• H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;• Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanții privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene;• Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;• Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;• Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;• H.G. nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările ulteriare;• Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1681/R/24.10.2019 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;• Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1656/R/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare• Decizia Comitetului de Monitorizare al Programului Operațional Pescuit și Afaceri Maritime nr. 3/2016 privind aprobarea „criteriilor de selecție” pentru operațiunile finanțate în cadrul măsurii II.2: Investiții productive în acvacultură - Art. 48 litera (a)-(d) și (f)-(h) .2. PREVEDERI GENERALEProgramul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014 - 2020 își propune să creeze condițiile necesare redresării economice, generării creșterii locurilor de muncă din domeniul pescuitului, acvaculturii și afacerilor maritime. Programul a fost aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 8416/2015 și permite accesarea fondurilor structurale și de investiție prin intermediul Fondului European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM).Acvacultura reprezintă unul din principalii piloni ai Programului și este vizată în cadrul Priorității Uniunii nr. 2 (PU2) - Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștere.Obiectivul general pentru acvacultură este acela de a îmbunătăți viabilitatea economică a întreprinderilor, de a garanta siguranța și sănătatea alimentară, de a construi avantaje competitive pentru acest sector.Obiectivul specific al Măsurii II.2 vizează sporirea competitivității și a viabilității întreprinderilor din sectorul acvaculturii, inclusiv îmbunătățirea siguranței sau a condițiilor de lucru, în special ale IMM-urilor.Măsura II.2 vizează toate tipurile de investiții legate de valoarea adăugată a produselor, creșterea producției și a eficienței resurselor, inclusiv tratarea deșeurilor, precum și activități complementare legate de activitățile de bază (acvacultura) ale întreprinderii. Măsurile de investiții pot fi combinate cu cele care vizează sănătatea animală, în vederea reducerii expunerii la risc a producției. Totodată, prin intermediul acestei măsuri este sprijinită introducerea în acvacultură de specii cu valoare economică ridicată, în special din ihtiofauna autohtonă, precum păstrăv, șalău, calcan, știucă, lin, crap, sturioni (inclusiv polyodon), moluște, somn european. Această prioritizare se reflectă în criteriile de selecție.Prezentul ghid se adresează întreprinzătorilor din domeniul acvaculturii care doresc să acceseze fonduri nerambursabile, potențiali solicitanți ai Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime, Prioritatea Uniunii nr. 2 Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștere, Măsura II.2 - Investiții productive în acvacultură, și reprezintă, totodată, un îndrumar pentru întocmirea Cererilor de finanțare.
  Înainte de a începe completarea Cererii de finanțare vă recomandăm să citiți cu atenție toate informațiile prezentate în prezentul Ghid și să vă asigurați că ați înțeles toate aspectele specifice prezentei scheme de finanțare nerambursabilă. Pentru o mai bună înțelegere vă recomandăm să consultați și:- Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 - 2020; - Art. 48 litera (a) - (d) și (f) - (h) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014.Totodată vă recomandăm să consultați periodic pagina de internet a Direcției generale pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM (DGP-AMPOPAM) - www.ampeste.ro - pentru a fi la curent cu eventualele comunicări/informări cu privire la prezenta măsură de finanțare.
  Ghidul solicitantului nu se substituie legislației naționale și a Uniunii Europene în vigoare, solicitantul având obligația cunoașterii și respectării acesteia.

  * * *
  Datele de contact ale Autorității de Management pentru POPAM și a Compartimentelor regionale POPAM (CR-POPAM) sunt:
  SediuAdresăContactJudețe arondate
  DGP-AMPOPAMB-dul. Carol I nr. 2-4, sector 3, Municipiul BucureștiTel: 021.307 98 02 Fax. 021.307.24.74-
  CR POPAM BrașovIntern.Trade Center, str. Alexandru Vlahuță, nr. 10, Et. 1, Brașov, județul BrașovTel. 0725.256.235 0725.256.236Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu.
  CR POPAM BucureștiStr.Mihai Eminescu, nr.6, Buftea, județul IlfovTel. 0725.256.223 0725.256.224Arges, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Prahova șiMunicipiul București.
  CR POPAM ConstanțaStr.Capitan Petre Romulus nr. 7bis, Constanța, județul ConstanțaTel. 0241.511.580, 0725.256.239Constanța, Ialomița, Călărași.
  CR POPAM ClujStr.Dorobanților, nr. 69, Cluj-Napoca, județul ClujTel. 0725.256.233 0725.256.234Alba, Bistrița- Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu- Mare, Sălaj.
  CR POPAM DoljBloc TCIF, str.Nicolae Romanescu, nr. 39, etaj 2, Craiova, județul DoljTel. 0251.425.008, 0725.256.221, 0725.256.222,0725.256.236Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Teleorman, Vâlcea.
  CR POPAM GalațiStr.Basarabiei, nr. 55, bloc A16, parter, Galați, județul GalațiTel. 0725.256.225 0725.256.226Brăila, Buzău, Galați, Vrancea.
  CR POPAM IașiOJRSA, Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 10bis, Iași, județul IașiTel/Fax. 0232.273.0700725.256.2290725.256.230Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui.
  CR POPAM TimișCalea Buziașului, nr. 11A, cladire Ob6A, et.1, Timișoara, județul TimișTel. 0726.777.657Arad, Bihor, Caraș Severin, Hunedoara,Timiș.
  CR POPAM TulceaIberom Business Center Str.Portului, nr. 14, etaj 2, Tulcea, județul TulceaTel/Fax.0240.535.029,0725.256.2370725.256.238Tulcea

  * * *
  CINE POATE BENEFICIA DE SPRIJINUL FINANCIAR NERAMBURSABIL? Întreprinderile, ONG-urile cu activitate economică din domeniul acvaculturii, Unități de cercetare cu activitate de producție în domeniul acvaculturii și cooperativele. CE ACTIVITĂȚI SUNT FINANȚATE ÎN CADRUL ACESTEI MĂSURI?– Investiții noi productive;– Investiții privind modernizarea fermelor;– Diversificarea producției și a speciilor de cultură.– Diversificarea surselor de venituri și creșterea profitabilității fermelor prin activități de procesare și comercializare directă a producției proprii. ACTIVITĂȚI CARE NU SUNT FINANȚATE, PREVĂZUTE ÎN ORDINUL MADR Nr. 816/2016, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, CAPITOLUL III, SECȚIUNEA 10, LITERA J DIN ANEXĂ
  - activități de alimentație publică;- facilități de cazare;- turism piscicol, turism pentru pescuitul recreativ-sportiv, turism legat de observarea păsărilor acvatice, turism educațional referitor la protecția mediului acvatic;servicii de mediu aferente acvaculturii;activități educaționale referitoare la acvacultură
  CARE SUNT ȚINTELE DE ATINS ÎN CADRUL PROIECTULUI? INDICATORI Indicator prestabilit (de program) Indicatorul de program face obiectul monitorizării performanțelor măsurii programului și se referă la: Variația volumului producției de acvacultură - tone, definit ca: volumul anual al producției din unitatea de acvacultură (cu excepția icrelor embrionate, larvelor și a puietului predezvoltat cu o masă corporală nu mai mare de 1 gram), calculat ca diferență între volumul total al producției exprimate în viu după implementarea operațiunii și volumul total al producției exprimate în viu înainte de operațiune, conform formulei:
  Variația volumului = A - B
  Unde: ● A = Volumul total (tone) al producție în viu DUPĂ operațiune; ● B = Volumul total (tone) al producției în viu ÎNAINTE de operațiune (în cazul unui sistem nou, valoarea este 0) Prin "volum" se înțelege: ● Pentru pești, crustacee, moluște și alte animale acvatice: echivalentul greutății în viu a producției; ● Pentru moluște: greutatea în viu include și greutatea cochiliei. Beneficiarii vor furniza: ● Volumul anual total al producției ÎNAINTE de operațiune (se poate prezenta media volumului producției înregistrate pe ultimii trei ani); ● Volumul anual total al producției DUPĂ operațiune.
  Indicatorul se consideră a fi îndeplinit indiferent în ce an se atinge ținta propusă, atâta timp cât anul în care acesta este atins este cuprins în intervalul dintre finalizarea implementării investiției și sfârșitul perioadei de monitorizare (în cel puțin unul din anii ulteriori implementării proiectului, dar nu mai târziu de ultimul an al perioadei de monitorizare).
  Nerespectarea indicatorului - Volumul producției de acvacultură - asumat prin Cererea de finanțare va atrage după sine recuperarea finanțării nerambursabile acordate direct proporțional cu gradul de nerealizare a acestuia.
  Indicatori suplimentari (de proiect) ● Suprafața luciului de apă (ape interioare) pe care se implementează proiectele ce propun măsuri de conservare, reducere a impactului pescuitului și acvaculturii (ha); ● Suprafața pe care se practică acvacultura (ha); ● Suprafețe degradate pe care se amplasează noi unități piscicole (ha); ● Volumele de apă preluate pentru acvacultură (mii mc); ● Suprafața pe care este practicată acvacultura ecologică (ha). Date privind implementarea proiectului ● Tipul de investiție - În funcție de tipul proiectului, în tabelul de mai jos se va bifa doar varianta cea mai relevantă pentru proiect:
  67 [ ]Investiții productive
  68 [ ]Diversificare
  69 [ ]Modernizare
  70 [ ]Sănătatea animalelor
  71 [ ]Calitatea produselor
  72 [ ]Restaurare
  73 [ ]Activități complementare
  ● Numărul de angajați care beneficiază de operațiune.
  ATENȚIE! Completarea indicatorilor și a datelor de implementare în cadrul cererii de finanțare este obligatorie.Criteriul „numărul de locuri de muncă create/menținute”, asumat prin cererea de finanțare, este obligatoriu de respectat pe parcursul a minimum 12 luni consecutive în perioada de monitorizare a proiectului.
  CÂȚI BANI SE POT PRIMI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI? INTENSITATEA AJUTORULUI FINANCIARCuantumul sprijinului financiar nerambursabil acordat în cadrul unei Cereri de finanțare este stabilit în baza prevederilor art. 9S din REGULAMENTUL (UE) NR. SOS din 1S mai 2014, cu modificările și completările ulterioare. după cum urmează:– 100% din cheltuielile eligibile totale ale operațiunii atunci când beneficiarul este un organism de drept public;– 75% din cheltuielile eligibile totale ale operațiunii atunci când beneficiarul este o societate cooperativă pescărească, ce desfășoară activități economice în domeniul acvaculturii;– 75% din cheltuielile eligibile totale ale operațiunii atunci când beneficiarii sunt asociații înființate legal, care desfășoară activitate economică;– 50% din valoarea eligibilă a proiectului (inclusiv TVA eligibilă) pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și ONG-uri cu activitate economică în domeniul acvaculturii;– 30% din valoarea eligibilă a proiectului (inclusiv TVA eligibilă) pentru întreprinderile care nu se încadrează în definiția IMM-urilor și ONG-urilor cu activitate economică în domeniul acvaculturii. Pentru implementarea proiectului, beneficiarul se va angaja să asigure o cofinanțare egală cu diferența dintre valoarea totală eligibilă și valoarea sprijinului acordat. Pentru derularea proiectului, beneficiarul va asigura cofinanțarea investiției prin: aport în natură, aport în numerar constituit de beneficiar, surse de finanțare (credit bancar) sau combinații dintre acestea.
  Cuantumul sprijinului financiar nerambursabil se va stabili în funcție de încadrarea solicitantului.
  Cuantumul sprijinului financiar pentru cooperative, este 75% din cheltuielile eligibile totale ale operațiunii cu condiția ca aceasta să desfășoare activități economice în domeniul acvaculturii.Cuantumul sprijinului financiar pentru unitățile de cercetare cu activitate de producție în domeniul acvaculturii, este de 100 % din valoarea eligibilă a proiectului, cu condiția ca acestea să fie organisme de drept public sau întreprinderi însărcinate cu gestionarea unor servicii de interes economic general, după cum prevede art. 95, alin. (2) lit. (a) din REGULAMENTUL (UE) NR. 508 din 15 mai 2014 cu modificările și completările ulterioare. Cofinanțarea prin aport în natură trebuie dovedită și depusă odată cu cererea de finanțare. Aceasta trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 5 din H.G. nr. 347/2016 cu completările și modificările ulterioare.
  Contribuția în natură poate fi depusă doar de către solicitanții care dețin dreptul de proprietate asupra sa.
  ATENȚIE! Pentru a putea fi acceptată cofinanțarea prin aport în natură, solicitantul va trebui să argumenteze că aceasta este necesară și strict legată de implementarea proiectului, în sensul că aceasta trebuie să contribuie la atingerea indicatorilor asumați prin cererea de finanțare. În lipsa unor argumente solide care să demonstreze acest lucru, cofinanțarea prin aport în natură nu va fi luată în considerare, solicitantul urmând să asigure cofinanțare proiectului prin modalitățile prevăzute la capitolul 9. Când aportul în natură nu asigură valoarea totală a cofinanțării, acesta poate fi completat până la valoarea totală prin aport în numerar. În această situație, solicitantul va depune contribuția în natură odată cu cererea de finanțare, iar diferența în conformitate cu condițiile descrise la capitolul 9. Cofinanțarea prin aport în numerar sau credit bancar poate fi depusă odată cu cererea de finanțare sau în conformitate cu condițiile descrise la capitolul 9.
  Contribuția în natură face parte integrantă din proiect și ea nu poate face obiectul altui proiect depus indiferent de măsură/apel/program operațional.
  Valoarea contribuției prin aport în natură se stabilește printr-un raport de evaluare și se anexează cererii de finanțare.
  Pentru proiectele la care valoarea contribuției în natură depășește cota procentuală stabilită pentru contribuția proprie a beneficiarului, sprijinul financiar nerambursabil va fi diminuat cu cota procentuală ce depășește contribuția proprie.
  În situația în care solicitantul va prezenta la momentul depunerii cererii de finanțare un document justificativ (raport de evaluare pentru aportul în natură, extras de cont cu blocarea sumei sau contract de finanțare) privind asigurarea cofinanțării investiției, în cuantum de minimum 20% din valoarea cofinanțării, acesta va fi punctat în conformitate cu criteriul 4 din Anexa 4 - Criterii de selecție
  CARE ESTE VALOAREA MAXIMĂ A PROIECTULUI? Valoarea maximă și minimă eligibilă aferentă unui proiect va fi precizată în anunțul de lansare a apelului. În cadrul acestor valori este inclusă TVA doar în cazul solicitanților neplătitori de TVA. Pentru solicitanții plătitori de TVA, în cadrul plafonului nu este inclusă TVA. ALOCAREA FINANCIARĂ Alocarea financiară pentru fiecare apel de depunere de proiecte este precizată în anunțul de lansare a apelului respectiv. Contribuția FEPAM în cadrul operațiunii este de 75%, iar contribuția publică națională este de 25% (valoarea totală a finanțărilor, fără TVA).
  Un solicitant din teritoriul ITI Delta Dunării (ITI DD) poate depune un proiect în cadrul apelului lansat cu respectarea condițiilor din prezentul ghid. După înregistrarea cererii de finanțare în sistemul informatic MySMIS, solicitantul va depune la ADI ITI DD o cerere de eliberare a unui aviz însoțită de fișa de proiect în baza căruia va solicita avizul de conformitate a obiectivelor din cadrul cererii de finanțare depuse cu obiectivele strategice, pilonii și obiectivele sectoriale din cadrul strategiei ITI Delta Dunării. Avizul favorabil sau nefavorabil va fi depus de solicitant la sediul Autorității de Management pentru POPAM. Prezentarea avizului se va realiza în termen de maximum 15 zile lucrătoare (include și perioada eventualei contestații asupra unui aviz nefavorabil la ADI ITI DD) de la data depunerii dosarului cererii de finanțare.
  Modelul fișei de prezentare a proiectului se regăsește pe site-ul ADI ITI DD, putând fi accesat la adresa http://www.itideltadunarii.com/informare-procedura-de-avizare-pentru-conformitatea-cu-sidddd-2030/#8dda50d7755d34e8b
  În etapa de selecție, solicitanții din cadrul teritoriului ITI DD vor fi ierarhizați în baza punctajului și numai după ce s-a depus avizul de la ADI ITI DD pentru respectiva cerere de finanțare. Solicitanții care nu au depus aviz sau cererile de finanțare care au aviz de neconformitate vor intra în competiția națională.
  3. CONDIȚII SPECIFICE PENTRU OBȚINEREA FINANȚĂRII În această secțiune regăsiți informații despre:– solicitanții eligibili;– eligibilitatea proiectului;– activități eligibile;– cheltuieli eligibile;– cheltuieli neeligibile.3.1. Solicitanții eligibiliCategoriile de solicitanți eligibili care pot accesa fonduri nerambursabile prin POPAM sunt cei care au ca obiect de activitate înregistrat - Cod CAEN 0321 - „Acvacultura maritimă” sau 0322 - „Acvacultura în ape dulci”.Sunt eligibile pentru finanțare atât întreprinderile care au istoric de funcționare, cât și întreprinderile nou înființate, organizate sub următoarele forme:– Persoană fizică autorizată, întreprindere individuală și întreprindere familială (înființate în baza O.U.G. nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);– Societate în nume colectiv - SNC, societate în comandită simplă - SCS, societate pe acțiuni - SA, societate în comandită pe acțiuni - SCA, societate cu răspundere limitată - SRL (înființate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare);– Asociații înființate legal care desfășoară activitate economică;– Societăți cooperative pescărești, care desfășoară activități economice, în domeniul acvaculturii;– Unități de cercetare cu activitate de producție în domeniul acvaculturii care desfășoară activitate economică, în conformitate cu prevederile art. 95, alin. (2) lit. (a) din REGULAMENTUL (UE) NR. 508 din 15 mai 2014.Pentru a fi eligibili în vederea obținerii finanțării pentru Măsura II.2 - Investiții productive în acvacultură, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:– să aibă obiect de activitate înregistrat - Cod CAEN 0321 - „Acvacultura maritimă” sau 0322 - „Acvacultura în ape dulci”;– să nu se afle în proces de lichidare, fuziune, reorganizare sau faliment;– să se încadreaze în una din categoriile de mai jos:• Microîntreprindere: până la 9 salariați și o cifră de afaceri anuală < 2 mil. euro sau deține active totale de până la 2 mil. euro, echivalent în lei;• Întreprindere mică: între 10 și 49 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală < 10 mil. euro sau deține active totale de până la 10 mil. euro, echivalent în lei;• Întreprindere mijlocie: între 50 și 249 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală < 50 mil. euro, echivalent în lei, sau deține active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 mil. euro;• Întreprindere mare: peste 250 de salariați și realizează o cifra de afaceri anuală > 50 mil. euro, echivalent în lei.IMPORTANT! Dovada încadrării în categoriile de mai sus se face la punctul 1- Solicitant din Formularul cererii de finanțare– Nu este înregistrat în Registrul debitorilor MADR AM POP/AM POPAM, pentru POP 2007 - 2013 și POPAM 2014-2020 în calitate de DEBITOR, cu excepția solicitanților care beneficiază de înlesniri la plată aferente acestor debite, acordate de către organul fiscal în conformitate cu dispozițiile Codului de procedură fiscală;– Nu se află în situațiile prevăzute la art. 10 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014;– A înregistrat în ultimele situații financiare înregistrate la Administrația Financiară un rezultat din exploatare pozitiv (inclusiv 0), pentru cazul în care întreprinderea a avut activitate.Nu se va lua în calcul anul înființării în care rezultatul poate fi negativ, situație în care condiția pentru verificarea rezultatului financiar se va considera îndeplinită.Sunt exceptați solicitanții care sunt înființați în anul depunerii cererii de finanțare, cei înființați în anul precedent depunerii cererii de finanțare sau cei care au avut activitatea suspendată conform legii. Totodată sunt exceptați și solicitanții care fac dovada că situația provine în urma unui proces investițional pentru implementarea unui proiect prin fonduri europene sau proiect finanțat exclusiv din surse proprii sau au suferit din cauza calamităților în ultimii 2 ani precedenți depunerii Cererii de finanțare (a se vedea lista documentelor din dosarul cererii de finanțare).În cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale, veniturile obținute în anul financiar precedent anului depunerii proiectului trebuie să fie cel puțin egale cu cheltuielile.
  Inadmisibilitatea cererilor de finanțare depuse de categoriile de solicitanți prevăzuți la art. 10 din Regulamentul (CE) nr. 508/2014, respectiv:● Solicitanții care au săvârșit o încălcare gravă în temeiul articolului 42 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului sau al articolului 90 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, stabilită de către o autoritate competentă, sunt inadmisibili pentru depunerea de proiecte pe o perioadă de timp după cum urmează:- 12 luni în situația atribuirii a 9 puncte de încălcare/operator/navă de pescuit pentru infracțiunile prevăzute la punctele 1, 2 și 5 din anexa XXX a R404/2011;- cu încă o lună peste cele 12 luni pentru fiecare punct peste 9 puncte de încălcare.Data de începere a perioadei de inadmisibilitate este data primei decizii oficiale formulate de către o autoritate competentă care stabilește că s-a comis o încălcare gravă în sensul articolului 42 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 sau al articolului 90 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.În scopul calculării perioadei de inadmisibilitate, se iau în considerare numai infracțiunile grave comise începând cu 1 ianuarie 2013 și pentru care s-a luat o decizie în sensul paragrafului de mai sus începând cu acea dată.Dacă punctele de încălcare acumulate de un operator pentru o navă de pescuit sunt mai puține de 9, cererile pentru sprijin din partea POPAM depuse de către operatorul respectiv sunt admisibile.● Solicitanții care au fost implicați în operarea, gestionarea sau deținerea în proprietate a navelor de pescuit incluse pe lista de nave de pescuit INN a Uniunii, în conformitate cu articolul 40 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 sunt inadmisibili pe toată perioada în care operatorul figurează pe listă, dar cel puțin 24 de luni.● Solicitanții ale căror nave de pescuit se află sub pavilionul unor țări identificate drept țări terțe necooperante, astfel cum se prevede la art. 33 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008, sunt inadmisibili pe parcursul întregii perioade în care țara respectivă este inclusă pe listă și, în orice caz, pentru o perioadă de cel puțin 12 luni.● Solicitanții declarați printr-o decizie definitivă emisă de o autoritate competentă că au comis una dintre infracțiunile prevăzute la art. 3 din Directiva 2008/99/CE nu sunt eligibili pentru depunerea de proiecte pe o perioadă de timp de 12 de luni în cazul unei infracțiuni comise din neglijență gravă și de 24 de luni în cazul unei infracțiuni comise cu intenției.Se adaugă 6 luni de inadmisibilitate dacă s-a reținut că există circumstanțe agravante sau infracțiunea a fost săvârșită pe o perioadă de mai mult de un an.Data de începere a perioadei de inadmisibilitate se calculează de la data deciziei definitive formulate de către o autoritate competentă care stabilește că s-au comis una sau mai multe dintre infracțiunile menționate la articolul 3.● Solicitanții declarați printr-o decizie definitivă emisă de o autoritate competentă că au comis una dintre infracțiunile prevăzute la art. 4 din Directiva 2008/99/CE nu sunt eligibili pentru depunerea de proiecte pe o perioadă de timp de 24 de luni. Se adaugă 6 luni de inadmisibilitate dacă s-a reținut că există circumstanțe agravante sau infracțiunea a fost săvârșită pe o perioadă de mai mult de un an.Data de începere a perioadei de inadmisibilitate se calculează de la data deciziei definitive formulate de către o autoritate competentă care stabilește că s-au comis una sau mai multe dintre infracțiunile menționate la articolul 4.● Solicitanții care au comis o fraudă legată de Fondul European pentru Pescuit (FEP) sau de FEPAM, stabilită de o autoritate competentă, nu sunt admisibili pe toată perioada de derulare a FEPAM (până la 31 decembrie 2023). Inadmisibilitatea este stabilită de la data primei decizii definitive de stabilire a fraudei.Inadmisibilitatea cererilor de finanțare depuse de categoriile de solicitanți prevăzuți la art. 30 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 49/2015, cu modificările și completările ulterioare:Solicitanții care sunt înregistrați în Registrul debitorilor MADR AM POP pentru POP 2007-2013 nu pot depune cereri de finanțare de la data înregistrării debitului până la achitarea integrală a datoriei față de MADR AM POP, inclusiv a accesoriilor, cu excepția solicitanților care beneficiază de înlesniri la plată aferente acestor debite, acordate de către organul fiscal în conformitate cu dispozițiile Codului de procedură fiscală.
  Solicitanții care își încep activitatea în domeniul acvaculturii prezintă un plan de afaceri și, în cazul în care valoarea investițiilor depășește 50.000 EUR, iar acestea presupun lucrări de constucții-montaj, un studiu de fezabilitate/documentația de avizarea lucrărilor (DALI) /studiu de fezabilitate însoțit de elemente specifice ale DALI, care include o evaluare a impactului operațiunilor asupra mediului. Sprijinul se acordă doar atunci când existența unor perspective de piață favorabile și durabile pentru produsul respectiv, este susținută de Studiul de piață pentru sectorul pescăresc, publicat pe site-ul www.ampeste.ro, secțiunea POPAM 2014-2020.
  Beneficiarii finanțării vor îndeplini pe întreaga durată de punere în aplicare a operațiunii, precum și pentru o perioadă de cinci ani după efectuarea ultimei plăți, cerințele menționate la art. 10 alin. (1) literele (a)-(d) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014.
  3.2. Eligibilitatea proiectuluiPentru a fi eligibil proiectul trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:1) să fie implementat pe teritoriul României;2) să conțină activități/cheltuieli eligibile de tipul celor menționate în prezentul ghid;3) cheltuielile pentru care se solicită finanțare în Cererea de finanțare să fi fost efectuate începând cu data de 01.01.2014 și până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului;4) valoarea eligibilă aferentă unui proiect să se încadreze între valorile minimă și maximă (inclusiv) stabilite prin anunțul de lansare a apelului;5) suma solicitată ca sprijin financiar nerambursabil trebuie să respecte intensitatea ajutorului financiar specific statutului fiecărui solicitant;6) bugetul trebuie să respecte limitele prevăzute pentru anumite categorii de cheltuieli precizate în Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 816/2016 cu modificările și completările ulterioare și să fie în conformitate cu dispozițiile HG. nr. 347/2016 cu modificările și completările ulterioare;7) durata de execuție/implementare a proiectului este de 24 de luni de la data semnării contractului de finanțare, cu posibilitatea de prelungire, dar nu mai târziu de 31.12.2023 conform art. 65 alin (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;8) proiectul/activitățile pentru care se solicită sprijin nerambursabil prin Cererea de finanțare nu trebuie să facă obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau ale Uniunii Europene, în ultimii 5 ani.Managementul proiectului poate fi asigurat de un manager de proiect, un responsabil financiar și un specialist în acvacultură (care să aibă studii sau experiență într-o unitatea de acvacultură de minim 6 luni) sau poate fi subcontractat total sau parțial în condițiile respectării structurii și calității echipei de management.3.3. Activități eligibileÎn conformitate cu dispozițiile art. 48 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, POPAM poate sprijini:a) investiții productive în acvacultură;b) investiții în diversificarea producției de acvacultură și a speciilor de cultură;c) investiții în modernizarea unităților de acvacultură, inclusiv îmbunătățirea condițiilor de lucru și de siguranță a lucrătorilor din domeniul acvaculturii;d) investiții în îmbunătățirea și modernizarea referitoare la sănătatea și bunăstarea animalelor, inclusiv achiziționarea de echipamente în scopul de a proteja fermele împotriva animalelor sălbatice de pradă;f) investițiile care vizează sporirea calității sau a valorii produselor de acvacultură;g) investiții în refacerea iazurilor sau a lagunelor existente utilizate pentru acvacultură prin îndepărtarea mâlului sau investițiile menite să prevină depunerea mâlului;h) investiții în diversificarea veniturilor obținute de întreprinderile din domeniul acvaculturii prin dezvoltarea unor activități complementare;Sprijinul prevăzut la litera (h) se acordă numai întreprinderilor din domeniul acvaculturii, cu condiția ca activitățile complementare care să fie legate de activitatea de acvacultură și să fie reprezentate de:– investiții specifice în activități de procesare a peștelui, cu condiția ca cel puțin 50% din materia primă să provină din producție proprie;– construirea sau amenajarea unui centru de vânzare (magazin pescăresc) direct către consumatorii finali.
  Se pot realiza investiții în activități complementare cu condiția ca acestea să fie în legătură directă cu activitatea de acvacultură.
  Sprijinul poate fi acordat pentru creșterea producției și/sau modernizarea întreprinderilor existente din domeniul acvaculturii sau pentru crearea de noi astfel de întreprinderi, cu condiția ca acest lucru să fie în conformitate cu planul strategic național multianual pentru dezvoltarea acvaculturii (postat pe site-ul www.ampeste.ro), menționat la art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.În cazul în care operațiunile constau în investiții în echipamente sau infrastructură prin care se asigură îndeplinirea cerințelor viitoare privind mediul, sănătatea umană sau animală, igiena sau bunăstarea animalelor prevăzute de dreptul Uniunii Europene, se poate acorda sprijin până la data la care aceste cerințe devin obligatorii pentru întreprinderile în cauză.Activele corporale și necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanțate în cadrul Măsurii II.2 trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului și să fie utilizate pentru activitatea care a beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți.Sprijinul nu se acordă pentru creșterea de organisme modificate genetic.Sprijinul nu se acordă operațiunilor care vizează:– transferul dreptului de proprietate asupra unei întreprinderi;– repopularea directă, cu excepția cazului în care această operațiune este prevăzută în mod explicit de un act juridic al Uniunii Europene ca măsură de conservare sau în cazul repopulării experimentale.
  În cadrul măsurii sunt obligatorii:• activitățile de informare și publicitate;• activitatea de auditare a proiectului.
  3.4. Cheltuieli eligibileSprijinul financiar nerambursabil se acordă pentru activitățile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor din cadrul Cererii de Finanțare. Cadrul legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 este reglementat de H.G. nr. 347/2016, cu modificările și completările ulterioare, iar detalierea costurilor eligibile se realizează în conformitate cu Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 816/2016, cu modificările și completările ulterioare.
  Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții cu caracter general, prevăzute la art. 4 alin. (1) din H.G. nr. 347/2016:a) să fie angajată de către beneficiar și plătită efectiv de acesta în condițiile legii între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2023, cu condiția ca operațiunea cofinanțată să nu fi fost încheiată în mod fizic sau implementată integral înainte de depunerea de către beneficiar a cererii de finanțare în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 la Autoritatea de Management, indiferent dacă toate plățile aferente au fost efectuate de către beneficiar, conform art. 65 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare;b) să fie însoțită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislației naționale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligația de plată, precum și de documente justificative privind efectuarea plății și realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate/certificate, cu excepția prevederilor art. 67 alin. (1) lit. b), c) și d) din Regulamentul nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare;c) să fie în conformitate cu contractul de finanțare, încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Autoritatea de Management pentru POPAM și beneficiar;d) să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și naționale aplicabile;e) să fie în conformitate cu prevederile programului;f) să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.
  În conformitate cu dispozițiile art. 5 din H.G. nr. 347/2016, prin excepție de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) și b) din același act normativ, contribuția în natură este considerată eligibilă dacă îndeplinește condițiile impuse de art. 69 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.În cadrul Programului operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014—2020 sunt acceptate ca și contribuție în natură echipamente, instalații, utilaje, terenuri și imobile.Contribuția în natură constituită din bunurile enumerate anterior trebuie să îndeplinească cumulativ și următoarele condiții:a) obiectul contribuției în natură a fost achiziționat sau construit de către beneficiar din alte surse de finanțare decât cele nerambursabile publice și/sau din fonduri publice în cadrul operațiunilor pentru care perioada de monitorizare ex-post s-a încheiat;b) bunurile trebuie să fie libere de orice sarcini/interdicții ce afectează implementarea operațiunii și să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către potențialul solicitant, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești, la momentul depunerii cererii de finanțare;c) contribuția în natură trebuie să facă parte integrantă din operațiunea finanțată astfel încât să participe la atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați prin cererea de finanțare;d) valoarea bunurilor este certificată de un evaluator autorizat și independent de beneficiarul operațiunii, potrivit prevederilor legale în vigoare. În cazul terenurilor valoarea contribuției înnatură nu poate depăși limita prevăzută la art. 69 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.Conform prevederilor alin. (4) art. 5 din HG nr. 347/2016, valoarea contribuției în natură nu se rambursează.
  Conform dispozițiilor art. 10 din H.G. nr. 347/2016, cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă de beneficiarul operațiunii, potrivit dispozițiilor legale, cu respectarea prevederilor art. 69 alin. (3) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.Pentru a fi eligibilă, această cheltuială trebuie să fie aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul operațiunilor finanțate
  Modul de încadrare a chetuielilor se regăsește în Lista orientativă privind încadrarea cheltuielilor aferente proiectului în categoriile/subcategoriile de cheltuieli conform nomenclatorului MYSMIS (Anexa C)Cheltuielile eligibile se regăsesc în cadrul Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 816/2016, cu modificările și completările ulterioare și sunt în conformitate cu dispozițiile H.G. nr. 347/2016 cu modificările completările ulterioare.
  Pentru proiectele care prevăd diversificarea activității prin realizarea de investiții privind:- activității de procesare a peștelui, cu condiția ca cel puțin 50% din materia primă să provină din producție proprie;- construirea sau amenajarea unui centru de vânzare (magazin pescăresc) direct către consumatorii finali;cheltuielile totale eligibile aferente acestor activități nu pot depăși suma de 200.000 euro (echivalentul în lei la cursul de schimb valutar EUR/RON afișat de către INFOREURO la data lansării apelului).
  Categoriile de cheltuieli eligibile pentru Cererile de finanțare depuse în cadrul acestei măsuri sunt detaliate după cum urmează:1. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului (cheltuiala cu achiziția terenului este eligibilă în cuantum de maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului, respectiv 15% în cazul siturilor abandonate și al siturilor utilizate anterior pentru activități industriale care conțin clădiri, din totalul cheltuielilor eligibile ale operațiunii).
  Pentru cheltuielile menționate în cadrul acestui capitol trebuie respectate prevederile art. 7 din H.G. nr. 347/2016, respectiv:Terenul achiziționat trebuie utilizat pentru destinația stabilită în cadrul operațiunii finanțate, potrivit dispozițiilor prevăzute în contractul de finanțare. În caz contrar, beneficiarul este obligat să restituie fondurile nerambursabile aferente, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.În cazul în care se achiziționează o clădire în vederea demolării și utilizării ulterioare a terenului în scopul atingerii obiectivelor operațiunii, este eligibil numai costul achiziției terenului, dacă respectă prevederile art. 7 alin. (1) și alin. (2) din H.G. nr. 347/2016
  În cadrul acestei categorii de cheltuieli se cuprind:1.1. Obținerea terenului: Se includ cheltuielile efectuate pentru cumpărarea de terenuri;1.2. Amenajarea terenului: Se includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului și care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrișări, colectare, sortare și transport la depozitele autorizate al deșeurilor rezultate; sistematizări pe verticală; accesuri /drumuri/alei/ parcări/ drenuri/ rigole/ canale de scurgere, ziduri de sprijin; drenaje; epuizmente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiția de bază); lucrări pentru pregătirea amplasamentului;1.3. Amenajări pentru protecția mediului și/sau aducerea la starea inițială: Se includ cheltuielile efectuate pentru lucrări și acțiuni de protecția mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, reamenajare spații verzi, și lucrări/acțiuni pentru protecția mediului.
  2. Asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții. Se includ cheltuielile aferente asigurării cu utilitățile necesare funcționării obiectivului de investiție, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicații, drumuri de acces, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca aparținând obiectivului de investiție, precum și cheltuielile aferente racordării la rețelele de utilități.3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică includ:3.1. Studii – cuprind cheltuieli pentru:3.1.1. Studii de teren (studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiție);3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului;3.1.3. Studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției3.2. Documentații suport și cheltuieli pentru obținere avize, acorduri și autorizații, respectiv: obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism; obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare; obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețele publice de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrică, telefonie; obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresă; întocmirea documentației, obținerea numărului cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în cartea funciară; obținerea actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului; obținerea avizului de protecție civilă; alte avize, acorduri și autorizații3.3. Expertiză tehnică a construcțiilor existente, a structurilor și/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică;3.4. Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor3.5. Proiectare cuprinde cheltuielile pentru:3.5.1. tema de proiectare;3.5.2. studiu de prefezabilitate;3.5.3. studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general;3.5.4. documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor;3.5.5. verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție;3.5.6. proiect tehnic și detalii de execuție.3.6. Organizarea procedurilor de achiziție3.6.1. Cuprinde cheltuieli aferente organizării și derulării procedurilor de achiziții publice: cheltuieli aferente întocmirii documentației de atribuire și multiplicării acesteia (exclusiv cele cumpărate de ofertanți); cheltuieli cu onorariile membrilor desemnați în comisiile de evaluare; anunțuri de intenție, de participare și de atribuire a contractelor, corespondență prin poștă, fax, poștă electronică în legătură cu procedurile de achiziție publică.3.6.2. Cuprinde cheltuieli aferente organizării și derulării procedurilor de achiziții aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați: publicarea anunțurilor, întocmirea specificațiilor tehnice necesare pentru elaborarea ofertei, corespondență prin poștă, fax, poștă electronică în legătură cu procedurile de achiziție.3.7. ConsultanțăSe includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:3.7.1. managementul de proiect pentru obiectivul de investiții;3.7.2. auditul financiar.3.8. Asistență tehnică. Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:3.8.1. asistență tehnică din partea proiectantului– pe perioada de execuție a lucrărilor (în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectului);– pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții;3.8.2. dirigenție de șantier, asigurată de personal tehnic de specialitate, autorizat.3.9. Cheltuielile cu serviciile de consultanță pentru întocmirea dosarului cererii de finanțare
  Conform art. 13 din H.G. nr. 347/2016, cheltuielile pentru proiectare și asistență tehnică sunt eligibile în limita a 10% din valoarea totală eligibilă a operațiunii, dacă operațiunea prevede construcții-montaj sau 5% din valoarea totală eligibilă a operațiunii, dacă operațiunea nu prevede construcții-montaj.
  4. Cheltuieli pentru investiția de bază4.1. Construcții și instalații.Se cuprind:4.1.1. Cheltuielile aferente execuției tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiție Proiectantul trebuie să delimiteze obiectele de construcții din cadrul obiectivului de investiții și să nominalizeze cheltuielile pe fiecare obiect.Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcție se regăsesc în devizul pe obiect. Cheltuielile se detaliază pe obiecte de construcție, iar delimitarea obiectelor se face de către proiectant.Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcție sunt estimate prin devizul pe obiect, conform Anexei nr. 8 la H.G. nr.907/2016.4.1.2. Achiziții de construcții
  Conform dispozițiilor art. 8 din H.G. nr. 347/2016, costul de achiziție al construcțiilor, cu excepția cazului prevăzut la art. 7 alin. (3) din același act normativ, inclusiv terenul pe care se află construcția, este eligibil dacă sunt îndeplinite cumulativ prevederile art. 4 din același act normativ și următoarele condiții specifice:a) construcția nu a fost achiziționată/construită prin intermediul unei finanțări nerambursabile publice în ultimii 5 ani;b) construcția este strict necesară implementării operațiunii;c) se certifică de către un evaluator autorizat și independent de beneficiarul operațiunii că prețul/costul de achiziție al construcțiilor, inclusiv terenul pe care se află construcția, nu depășește valoarea de piață;construcțiile trebuie să fie libere de orice sarcini/interdicții ce afectează implementarea operațiunii și să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către potențialul beneficiar, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești, la momentul depunerii cererii de finanțare.
  Costul de achiziție al construcțiilor este eligibil în limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale operațiunii.
  4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționaleSe cuprind cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice și al utilajelor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv rețelele aferente necesare funcționării acestora. Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție.4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montajSe cuprind cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum și a celor incluse în instalațiile funcționale. Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție.4.4. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transportSe includ cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor care nu necesită montaj, precum și a echipamentelor și a echipamentelor de transport tehnologic. Cheltuielile se detaliază pe obiecte de construcție.4.5. DotăriSe cuprind cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria mijloacelor fixe sau obie Beneficiarul este obligat ca în perioada cte de inventar, precum: mobilier, dotări cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, dotări de uz gospodăresc, dotări privind protecția muncii. Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție.4.6. Active necorporaleSe cuprind cheltuielile cu achiziționarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete, licențe, know-how sau cunoștințe tehnice nebrevetate.
  5. Alte cheltuieli5.1. Organizarea de șantierCuprinde cheltuieli necesare în vederea creării condițiilor de desfășurare a activității de construcții-montaj, din punct de vedere tehnologic și organizatoric.5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantierSe cuprind cheltuielile aferente construirii provizorii sau amenajării la construcții existente pentru vestiare/barăci/spații de lucru pentru personalul din șantier; platforme tehnologice/dezafectarea platformelor tehnologice; grupuri sanitare; rampe de spălare auto; depozite pentru materiale; fundații pentru macarale; rețele electrice de iluminat și forță; căi de acces auto și căi ferate; branșamente/racorduri la utilități; împrejmuiri; panouri de prezentare; pichete de incendiu; cheltuieli pentru desființarea organizării de șantier, inclusiv cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor de investiții, cu excepția cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială" din structura devizului general;5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantieruluiSe cuprind cheltuielile pentru: obținerea autorizației de construire/desființare aferente lucrărilor de organizare de șantier; taxe de amplasament; închirieri semne de circulație ;întreruperea temporară a rețelelor de transport sau distribuție de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale, a circulației rutiere, feroviare, navale sau aeriene; contractele de asistență cu poliția rutieră; contracte temporare cu furnizorul de energie electrică, cu furnizorul de apă și cu unități de salubrizare; taxe depozit ecologic; taxe locale; chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public; cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor de investiții/intervenții, operațiune care constituie obligația executanților, cu excepția cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială" din structura devizului general; costul energiei electrice și al apei consumate în incinta organizării de șantier pe durata de execuție a lucrărilor; costul transportului muncitorilor nelocalnici și/sau cazarea acestora; paza șantierului; asigurarea pompierului autorizat; cheltuieli privind asigurarea securității și sănătății în timpul execuției lucrărilor pe șantier.5.2. Comisioane, cote, taxe. Se cuprind, după caz:5.2.1. cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată,5.2.2. cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;5.2.3. cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC, în aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor;5.2.4. taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare;5.2.5. alte taxe.5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzuteCheltuielile diverse și neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislația în domeniul achizițiilor ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuției.Cheltuielile diverse și neprevăzute se estimează procentual din valoarea cheltuielilor prevăzute la capitolele/subcapitolele 1.2, 1.3, 2, 3.5, 3.8 și 4 ale devizului general, în funcție de natura și complexitatea lucrărilor, după cum urmează:– 10% în cazul executării unui obiectiv/obiect nou de investiții;– 20% în cazul executării lucrărilor de intervenției la o construcție existentă.5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitateCuprinde cheltuielile pentru publicitate și informare, inclusiv pentru diseminarea informațiilor de interes public.6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste6.1. Pregătirea personalului de exploatare - Cuprinde cheltuielile necesare instruirii/școlarizării personalului în vederea utilizării corecte și eficiente a utilajelor și tehnologiilor;6.2. Probe tehnologice și teste - Cuprinde cheltuielile aferente execuției probelor/încercărilor, prevăzute în proiect, rodajelor, expertizelor la recepție, omologărilor. În situația în care se obțin venituri ca urmare a probelor tehnologice, în devizul general se înscrie valoarea rezultată prin diferența dintre cheltuielile realizate pentru efectuarea probelor și veniturile realizate din acestea.7. Cheltuieli cu amortizarea
  Conform dispozițiilor art. 6 din H.G. nr. 347/2016, prin excepție de la prevederile art. 4 alin. (1) lit a) din același act normativ, amortizarea este considerată cheltuială eligibilă dacă respectă celelalte prevederi aplicabile de la art. 4 și pe cele ale art. 69 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.În situația activelor care fac obiectul investiției de bază, dacă acestea au o durată de funcționare mai mare decât durata proiectului sunt eligibile doar costurile de amortizare pe durata proiectului, calculat pe baza principiilor contabile general acceptate.
  Sunt eligibile cheltuielile cu amortizarea pentru activele care fac obiectul investiției de bază, după cum urmează:> activele care constituie contribuția în natură;> alte active deținute de solicitant care intră în obiectul investiției de bază, care nu sunt aduse ca aport în natură și la a căror achiziționare nu au contribuit granturile publice. Acest tip de cheltuială este eligibilă doar pe perioada de implementare a proiectului, calculat pe baza principiilor contabile general acceptate.
  8. Cheltuieli cu leasing-ul
  Conform dispozițiilor art. 9 din H.G. nr. 347/2016, în cazul leasingului financiar, cheltuielile sunt eligibile în situația în care sunt îndeplinite cumulativ prevederile art. 4 din același act normativ și următoarele condiții specifice:a) beneficiarul operațiunii este utilizatorul bunurilor care fac obiectul contractului de leasing;b) ratele de leasing plătite de utilizator sunt aferente contractului de leasing și sunt justificate cu documente contabile;c) în cazul achiziționării bunului, valoarea cumulată a ratelor de leasing rambursată nu depășește valoarea de intrare a bunului în contabilitatea proiectului;d) sunt respectate prevederile art. 10 din H.G. nr. 347/2016;e) beneficiarul este obligat să devină proprietar al bunului care face obiectul leasingului financiar, în maxim 5 ani de la efectuarea ultimei plăți de către autoritatea de management în cadrul contractului de finanțare.
  9. Cheltuieli cu echipa de implementare, inclusiv contribuțiile suportate de către angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii, respectiv un manager de proiect, un contabil și un expert de specialitate, efectuate de beneficiar în cadrul și exclusiv pe durata implementării operațiunii.
  Conform dispozițiilor art. 13 alin. (2) din H.G. nr. 347/2016, cheltuielile privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuțiile suportate de angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii, respectiv un manager de proiect, un contabil și un expert de specialitate, efectuate de beneficiar în cadrul și exclusiv pe durata implementării operațiunii, constituie cheltuieli eligibile dacă acestea sunt în mod real și definitiv suportate de către beneficiar, în limita:a) a maximum 2% din valoarea totală eligibilă a operațiunii, pentru operațiunea care prevede constucții- montaj;b) și a maximum 1% din valoarea totală eligibilă a operațiunii, pentru operațiunea care nu prevede constucții-montaj.
  10. Cheltuieli bancare și pentru obținerea de garanții, care includ:– Cheltuielile bancare de deschidere și de administrare a conturilor astfel cum sunt prevăzute la Capitolul I pct. 4 din Anexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 816/2016, cu modificările și completările ulterioare;– Cheltuieli aferente garanțiilor emise de o instituție bancară sau nebancară, astfel cum sunt prevăzute la art. 11 din H.G. nr. 347/2016.
  Conform dispozițiilor art. 11 din H.G. nr. 347/2016, cheltuielile bancare de deschidere și de administrare a conturilor sunt eligibile în situația în care implementarea unei operațiuni necesită deschiderea unui cont sau a mai multor conturi separate, cerință obligatorie prevăzută printr-o clauză explicită în contractul de finanțare.Dobânda rezultată din operațiunile prevăzute anterior se deduce din cheltuielile bancare.Costurile garanțiilor emise de o instituție bancară sau nebancară înregistrată în registrul special al Băncii Naționale a României sau ale polițelor de asigurare, sunt eligibile în situația în care garanțiile/polițele de asigurare sunt necesare, potrivit legislației naționale sau a Uniunii Europene
  11. Cheltuieli cu achiziționarea semnăturii digitale pentru MySMIS2014 (active necorporale)12. Contribuție în natură:– Contribuția proprie aferentă terenului;– Contribuia proprie pentru investiția de bază.
  Conform dispozițiilor art. 4 alin. (2) și (3) din H.G. nr. 347/2016, cheltuielile aferente subcontractării/subantreprizei sunt eligibile în limita a maximum 30% din valoarea totală eligibilă a contractului de lucrări și/sau antrepriză, iar cheltuielile aferente subcontractării de servicii sunt eligibile în limita a maxim 40% din valoarea totală eligibilă a contractului de servicii.
  3.5. Cheltuieli neeligibilePotrivit dispozițiilor art.12 și art. 16 din H.G. nr. 347/2016 nu sunt eligibile pentru cofinanțarea din Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime:– dobânzile debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții pentru dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare;– cheltuielile cu achiziția de terenuri cu sau fără construcții, care depășesc limitele prevăzute la art. 69 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;– cheltuielile prevăzute la art. 69 alin. (3) lit. a) și c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;– cheltuielile aferente activităților prevăzute la art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014;– amenzi, penalități, cheltuieli de judecată și cheltuieli de arbitraj;– cheltuielile efectuate peste plafoanele specifice stabilite de Autoritatea de Management prin Ghidul solicitantului;– cheltuielile efectuate de beneficiar în regie proprie;– costul achiziționării de bunuri/echipamente de ocazie.
  Cheltuielile cu achiziția construcțiilor care depășesc limita a 50% din totalul cheltuielilor sunt neeligibile.
  4. CEREREA DE FINANȚARE În această secțiune regăsiți informații despre modul de întocmire, înregistrare a cererii de finanțare și documentele ce trebuie atașate cererii de finanțare. Anunțul privind sesiunea de depunere a cererilor de finanțare se publică pe site-ul www.ampeste.ro, secțiunea POPAM 2014-2020.
  Cererea de finanțare și documentele din dosarul Cererii de finanțare vor fi introduse și respectiv atașate online cu semnătură electronică în aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în intervalul menționat în anunțul de lansare a apelului.
  4.1. Întocmirea cererii de finanțare Cererea de finanțare se va completa urmărind instrucțiunile de completare a cererii de finanțare regăsite pe site-ul www.ampeste.ro (https://www.ampeste.ro/popam-2014-2020/instrucțiuni-utilizare-mysmis.html) - Instrucțiuni utilizare MySMIS - Manual Frontoffice, precum și tutorialele și instrucțiunile pe care le puteți găsi pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene la adresa http://www.fonduri-ue.ro/mysmis#manuale . Formularul cererii de finanțare se completează exclusiv în aplicația electronică MySMIS.
  În cazul în care o secțiune nu se poate completa, atașați informațiile aferente sub forma unui document scanat la o altă secțiune unde este permisă încărcarea de documente.
  Cererea de finanțare și documentele încărcate trebuie să fie redactate în limba română. Documentele redactate în altă limbă vor fi însoțite, în mod obligatoriu de o traducere legalizată sau autorizată. ATENȚIE! Documentele încărcate în aplicația MySMIS, ca parte din cererea de finanțare, trebuie să fie lizibile și complete. Se recomandă, așadar, o atenție sporită la scanarea documentelor atașate.
  4.2. Lista documentelor din dosarul Cererii de finanțare Dosarul Cererii de finanțare va cuprinde următoarele documente scanate ce se vor atașate cu semnătură electronică în aplicația electronică MySMIS a Cererii de finanțare:
  1. Documente comune tuturor solicitanților
  a)- Declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al solicitantuluiAnexa A - din care să rezulte că acesta din urmă:- îndeplinește condițiile de eligibilitate;- respectă criteriile enumerate la art. 10 alin. (1) din regulamentul nr. 508/2014;- nu a comis vreo fraudă, astfel cum este aceasta definită la articolul 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene;- Declarație privind eligibilitatea TVA – Anexa B – va fi completată doar de către solicitanții pentru care TVA este eligibil
  b)- Pentru bunurile propuse spre achiziționare precum și pentru servicii se vor atașa minim două oferte pentru categoriile de bunuri/servicii care depășesc valoarea de135.060 LEI (exclusiv TVA) și o ofertă pentru categoriile de bunuri/servicii cu o valoare mai mică de 135.060 LEI (exclusiv TVA) (alin. (5), art. 7 din Legea 98/2016), cu justificarea ofertei alese, menționată în devizele pe obiect.- Pentru lucrările propuse a se achiziționa se vor atașa minim două oferte pentru valoarea estimativă ce depășește 450.200 LEI (exclusiv TVA) și o ofertă în cazul în care valoarea estimativă este mai mică de 450.200 LEI (exclusiv TVA) (alin. (5), art. 7 din Legea 98/2016), cu justificarea ofertei alese, menționată în devizele pe obiect.SAU- Declarația pe proprie răspundere a proiectantului privind sursa de prețuri folosită în elaborarea devizelor pe obiect
  c)Pentru echipa de management al proiectului (manager de proiect, responsabil financiar și specialist în acvacultură) se vor prezenta următoarele documente:- CV-ul, model EUROPASS, însoțit de diploma de studii/diplome de calificare/specializare,documente care să ateste experiența de minim 6 luni (documente scanate);și/sauPortofoliul activităților firmei care realizează managementul de proiect.
  2. În funcție de tipul solicitantului trebuiesc depuse următoarele documente
  a) Solicitanții înființați în baza OG 26/2000(Asociații și Fundații)1. Actele constitutive pentru asociațiile/fundațiile înființate conform legii, respectiv:· Act constitutiv, împreună cu toate modificările rezultate din hotărârile Adunării generale și ale actelor adiționale, unde este cazul;· Statut, împreună cu toate modificările rezultate din hotărârile Adunării generale și ale actelor adiționale, unde este cazul;care trebuie să corespundă cu informațiile stipulate în Extrasul din Registrul asociațiilorși fundațiilor
  2. Ultimele situații financiare înregistrate la Administrația Financiară/dovada (recipisă)sauDeclarație de inactivitate înregistrată la Administrația Financiară, conform legii, în cazul solicitanților care nu au desfășurat activitate anterioară depunerii proiectului.* Solicitanții înființați în anul în care depune Cererea de finanțare nu trebuie săprezinte documentele mai sus menționate.
  b) Solicitanții înființați în baza Legii 31/1990Ultimele situații financiare înregistrate la Administrația Financiară/dovada (recipisă)sauDeclarație de inactivitate înregistrată la Administrația Financiară, conform legii, în cazul solicitanților care nu au desfășurat activitate anterioară depunerii proiectului.Sau* Solicitanții înființați în anul în care depune Cererea de finanțare nu trebuie să prezinte documentele mai sus menționate.
  c) Solicitanții înființați în baza OUG 44/2008Declarație privind veniturile realizate în România în anul anterior depunerii cererii, înregistrată la Administrația Financiară conform legislației în vigoare.
  d) CooperativeActele constitutive pentru instituție conform legii, respectiv:· Act constitutiv, împreună cu toate modificările rezultate din hotărârile Adunării generale și ale actelor adiționale, unde este cazul;· Statut, împreună cu toate modificările rezultate din hotărârile Adunării generale și ale actelor adiționale, unde este cazul;Ultimele situații financiare înregistrate la Administrația Financiară/dovada (recipisă)
  e) Unități de cercetareActele constitutive pentru instituție conform legii, respectiv:· Actul de înființare,· Regulamentul de organizare și funcționareUltimele situații financiare înregistrate la Administrația Financiară/dovada (recipisă)
  Obs. ref. la punctele a)-e):Se vor accepta situații financiare având rezultat din exploatare negativ în cazul în care solicitantul face dovada că situația provine în urma unui proces investițional pentru implementarea unui proiect prin fonduri europene sau proiect finanțat exclusiv din surse proprii sau a suferit din cauza calamităților în ultimii 2 ani, precedenti depunerii Cererii de finanțare. În aceste cazuri se vor prezenta copiile Proceselor verbale de calamitate pe ultimii 2 ani (eliberate de organismele abilitate, ex. Comitetul local pentru situații de urgență) sau documente justificative privind procesul investițional.
  3. Documente care să ateste dreptul de utilizare a activelor pe care se fac investițiile
  1. Actele/documentele prin care s-a dobândit dreptul de proprietate asupra clădirilor/terenului/terenului de sub luciul de apă;sau2. Documente care să ateste dreptul de folosință asupra clădirilor/terenului/terenului de sub luciul de apă pentru perioada de implementare / execuție și monitorizare a proiectului, împreună cu acordul proprietarului/administratorului cu privire la realizarea investițieiAtenționare!Beneficiarul trebuie să țină cont ca documentele care atestă dreptul de proprietate/folosință să acopere eventuale prelungiri ale perioadei de implementare a proiectului (maxim 2 +1 ani de implementare) și anii aferenți perioadei de monitorizare
  4. În funcție de tipul proiectului de investiții se vor depune obligatoriu următoarele documente:
  a) Proiecte de investiții care prevăd lucrări de construcții montajNotă: *La dosarul cererii de finanțare se vor atașa doar acele avize/acorduri care au impact asupra soluției tehnico-economice prevăzute în Studiul de fezabilitate.1. Planul de afaceri – Anexa 8 împreună cu2. Studiul de fezabilitate, însoțit de devizul general și devizele pe obiect ale investiției întocmite conform H.G. nr. 907/2016 în cazul proiectelor care vizează investiții noi;sauDocumentația de avizare a lucrărilor de intervenții însoțită de devizul general și devizele pe obiect ale investiției întocmite conform H.G. nr. 907/2016, în cazul proiectelor ce prevăd intervenții la construcțiile existente;sauStudiul de fezabilitate, completat cu elementele specifice din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, însoțit de devizul general și devizele pe obiect ale investiției întocmite conform H.G. nr. 907/2016 în cazul obiectivelor mixte de investiții;Excepție: În cazul solicitanților care își încep activitatea în domeniul acvaculturii se vor prezenta un Plan de afaceri - Anexa nr. 8 și în cazul în care valoarea investițiilor depășește 50.000 EUR un studiu de fezabilitate/documentația de avizarea lucrărilor (DALI) /studiu de fezabilitate însoțit de elemente specifice ale DALI, însoțite de devizul generalși devizele pe obiect ale investiției, întocmite conform H.G. nr. 907/2016.
  3. Extrase de carte funciară pentru informare de dată recentă (nu mai vechi de 30 de zile), din care să rezulte că imobilele (terenurile, cu sau fără construcții) pe care se realizează investiția sunt libere de sarcini.Excepție: În lipsa extrasului de carte funciară, solicitanții care au încheiate contracte de concesiune cu autorități publice/instituții publice trebuie să prezinte o adresă din partea concedentului cu privire la faptul că imobilele ce fac obiectul contractului de concesiune sunt libere de sarcini.
  b. Proiecte de investiții care nu prevăd lucrări de construcții montaj(proiecte de dotări)Memoriul justificativ – Anexa nr. 7 sauPlanul de afaceri – Anexa nr. 8, în cazul solicitanților care încep activitatea în domeniul acvaculturii și valoarea investiției nu depășește 50.000 euro
  5. Anexe financiare întocmite conform Anexei nr. 10 – Precizarea ipotezelor care au stat la bazaîntocmirii proiecțiilor financiare.
  Anexa nr. 9 (după machetele în format Word și Excel, semnate și scanate în format pdf.);
  6.Pentru proiectele de investiții care prevăd achiziții de terenuri/imobile:
  Raportul de evaluare, întocmit de un expert autorizat ANEVAR, independent de solicitant, privind valoarea de piață a terenului/imobilelor achiziționate în cadrul proiectului (întocmit cu cel mult șase luni înaintea depunerii cererii de finanțare). Valoarea de piață din Raportul de evaluare se va prezenta obligatoriu și în lei și nuconține TVA.
  7.Pentru proiectele de investiții care prevăd contribuție în natură:
  a)Raportul de evaluare, întocmit de un expert autorizat ANEVAR, independent de solicitant, privind valoarea de piață a contribuției în natură, conform art. 69 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (întocmit cu cel mult șase luni înaintea depunerii cererii de finanțare)- Valoarea de piață din Raportul de evaluare se va prezentaobligatoriu și în lei și nu conține TVA.
  b)Extrase de carte funciară pentru informare de dată recentă (nu mai vechi de 30 dezile), din care să rezulte că imobilele(terenurile, cu sau fără construcții) aduse ca și contribuție în natură sunt în proprietatea solicitantului și sunt libere de sarcini.
  c)Declarație pe proprie răspundere a solicitantului conform căreia echipamentele, instalațiile și utilajele aduse ca și contribuție în natură sunt libere de sarcini.
  8.Document justificativ privind asigurarea cofinanțării investiției (dacă este cazul).
  9.Licența de acvacultură valabilă pentru unitățile funcționale care solicită sprijin pentrumodernizare și/sau extindere.
  Este obligatorie utilizarea machetelor editabile, disponibile pe site-ul DGP-AM POPAM www.ampeste.ro. Utilizarea altor tipuri de formulare, anexe sau declarații duce la respingerea Cererii de finanțare în etapa evaluării conformității administrative.
  Fiecare document solicitat în Lista documentelor dosarului Cererii de finanțare va avea atașată semnătura electronică a reprezentantului legal al solicitantului.
  Lucrările de decolmatări necesită atașarea la cererea de finanțare a unui raport de expertiză tehnică.
  Ofertele pentru bunurile propuse spre achiziționare precum și pentru servicii sunt documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor și trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici:- să fie datate, personalizate și semnate;- să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale;- să conțină prețul de achiziție pentru bunuri/servicii- La ofertele de servicii, se vor menționa și tarifele orare.Atenție: la dosarul cererii de finanțare vor fi atașate numai paginile relevante din ofertele respective, cuprinzând prețul, furnizorul și caracteristicile tehnice ale bunului, detaliate mai sus (maxim 2-3 pagini/ofertă).Se va atașa un tabel centralizator al tuturor ofertelor care au stat la baza întocmirii bugetului indicativ astfel încât să poată fi verificată rezonabilitatea prețurilor.Ofertele indicative de preț vor avea menționată valoarea aferentă montajului (după caz).
  4.3. Înregistrarea Cererii de finanțareÎnregistrarea se va efectua online prin completarea tuturor câmpurilor din sistemul informatic MySMIS și după apăsarea butonului „Vizualizare proiect” care va avea ca efect generarea Cererii de finanțare cu toate datele introduse și salvate în funcțiile anterioare, precum și transmiterea acesteia.Transmiterea cererii de finanțare se va face apăsând butonul „Transmitere proiect”.Această funcție presupune parcurgerea următorilor pași:pas 1 - se selectează funcția „Transmitere proiect”;pas 2 - se apasă butonul „Blocare editare proiect”;pas 3 - se confirmă continuarea procesului;pas 4 - se poate genera cererea de finanțare în format pdf;pas 5 - la final se transmite documentul generat semnat electronic;Fiecare Cerere de finanțare va primi automat din partea sistemului informatic un cod de identificare denumit Cod SMIS.Atenționare:Formularul cererii de finanțare se completează exclusiv în aplicația electronică MySMIS. În cadrul site- ului www.ampeste.ro se regăsește Formularul cererii de finanțare care prezintă secțiunile și include instrucțiuni recomandări și clarificări privind modul de completare. Aceste detalii sunt disponibile inclusiv în cadrul aplicației MySMIS, la completarea fiecărei secțiuni în parte.În cazul constatării unor discrepanțe/omisiuni/erori, se pot solicita clarificări/informații suplimentare care vor fi transmise online în sistemul informatic SMIS 2014-2020, conform procedurii de evaluare “flux scurt”.Solicitantul poate renunța la cererea de finanțare în orice moment, în timpul procesului de verificare a acesteia prin accesarea butonului “Retragere proiect din evaluare” din Secțiunea Cereri de finanțare din MYSMIS2014, completarea motivelor care stau la baza retragerii Cererii de finanțare în Câmpul “Justificare retragere din evaluare”, descărcarea Solicitării de retragere a cererii de finanțare, semnarea electronică a acesteia și încărcarea în sistemul informatic. După transmitere, statusul proiectului se va modifica în “Retras din evaluare de către beneficiar”. Prin Solicitarea de retragere a Cererii de finanțare solicitantul își asumă renunțarea la proiect și respingerea acestuia de la finanțare.Renunțarea la Cererea de finanțare implică intreruperea procesului de analiză a cererii de finanțare.
  5. VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI A ELIGIBILITĂȚII CERERII DE FINANȚAREVerificarea conformității administrative și eligibilității Cererii de finanțare se realizează conform listei de verificare din Anexa nr. 1C, de către experții CR – POPAM.Experții CR – POPAM pot solicita informații suplimentare (Anexa nr. 5), dacă pe parcursul verificărilor privind conformitatea și/sau eligibilitatea se constată că acest lucru este necesar. În acest caz, corespondența se va face on-line în sistemul informatic SMIS 2014-2020.În cazul în care experții Compartimentului regional constată faptul că solicitantul a omis să completeze secțiuni din cadrul cererii de finanțare sau să depună documente menționate în Lista documentelor dosarului Cererii de finanțare, (cu excepția Studiului de fezabilitate, Memoriului justificativ, Planului de afaceri, după caz) vor solicita prin intermediul președintelui și secretarului apelului respectiv, să completeze/depună în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării în sistemul informatic, secțiunile/documentele lipsă.Experții compartimentului regional pot solicita informații suplimentare de cel mult două ori pentru etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității cererii de finanțare.Dacă cel puțin o condiție de conformitate/eligibilitate nu este îndeplinită, nici după solicitarea de informații suplimentare, Cererea de finanțare este declarată neconformă/neeligibilă.Solicitanții pot contesta rezultatele procesului de verificare a conformității administrative/eligibilității, conform prevederilor Capitolului 7. Contestații din prezentul ghid.6. EVALUAREA ȘI SELECȚIA CERERILOR DE FINANȚARE Sesiunea pentru depunerea Cererilor de finanțare este un apel de tip competitiv, cu termen limită de depunere.Evaluarea Cererilor de finanțare se realizează în mod continuu, după verificarea conformității administrative și a eligibilității, pentru toate cererile primite în termenul de depunere. Dacă pe parcursul procesului de evaluare și selecție se constată necesitatea solicitării unor informații suplimentare, se poate solicita reprezentantului legal transmiterea acestora în baza unei Notificări de solicitare a informațiilor suplimentare – Anexa nr. 5 la prezentul ghid.6.1. Evaluarea cererii de finanțareCererile de finanțare sunt evaluate din punct de vedere calitativ, economic și tehnic, de către experții DGP- AMPOPAM pe baza grilei de evaluare, Anexele nr. 2 și 3 și în conformitate cu procedura prevăzută în cadrul Manualului de procedură pentru evaluarea și selectarea cererilor de finanțare.În cadrul etapei de evaluare fiecare criteriu/subcriteriu, va fi evaluat de fiecare expert evaluator utilizând un sistem de bifare de tip DA/NU, urmat de stabilirea punctajului conform Criteriilor de selecție, aprobate de către Comitetul de Monitorizare (CM), prevăzute în Anexa nr. 4.
  Cererile de finanțare care nu însumează minimum 20 puncte sunt eliminate din procesul de selecție.
  Cererile de finanțare depuse în cadrul mecanismului ITI Delta Dunării (cele cu aviz ADI ITI DD) vor intra în competiție între ele pe bugetul alocat ITI în cadrul acestei sesiuni, iar celelalte solicitări de finanțare pe restul bugetului alocat sesiunii.În cazul în care în urma selectării cererilor de finanțare ce au avizul de conformitate eliberat de ADI ITI DD, depuse în cadrul mecanismului ITI Delta Dunării nu se contractează întreaga sumă alocată, diferența rămasă necontractată se realocă pentru celelalte solicitări de finanțare din cadrul competiției naționale.În cazul în care în urma selectării cererilor de finanțare depuse în cadrul ITI se contractează întreaga sumă alocată ramânând solicitări de finanțare neacoperite, diferența necesară va fi acoperită din cadrul alocării competiției nationale, în situația în care rămân fonduri disponibile urmare a acestei selecții (inclusiv rezolvarea contestațiilor).Fondurile neutilizate ca urmare a selecției naționale vor putea fi utilizate în mod flexibil pentru proiectele depuse în cadrul ITI DD care au depășit alocările apelurilor dedicate până la concurența sumei totale alocate în POPAM pentru ITI DD.
  De la data funcționării sistemului informatic SMIS 2014-2020 (modul evaluare) evaluarea tehnico- economică a cererilor de finanțare se va efectua atât pe format de hârtie cât și în format electronic în conformitate cu procedura de ”Evaluare flux scurt” (elaborată de MDRAPFE).Experții evaluatori pot solicita de maximum 2 ori, documente lipsă și informații suplimentare în cazul în care dosarul Cererii de finanțare conține informații contradictorii în cuprinsul său, precum și în cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele generale și devizele pe obiect) există diferențe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu este făcută corect. În acest caz, corespondența se va face on-line în sistemul informatic SMIS 2014-2020.În etapa de evaluare calitativă, experții evaluatori pot propune modificarea bugetului proiectului în sensul reducerii acestuia, după cum urmează:● cu valoarea cheltuielilor neeligibile pe care solicitantul le-a încadrat greșit ca eligibile și/sau● cu valoarea cheltuielilor potențial eligibile dar care:– fie nu au legătură directă cu activitățile propuse;– fie nu sunt necesare pentru realizarea proiectului;– fie sunt disproporționate în raport cu obiectivul proiectului;– fie nu sunt rezonabile.
  Solicitantul are obligația de a justifica rezonabilitatea cheltuielilor din cadrul fiecărei linii din bugetul estimativ la data întocmirii acestuia (valoarea cheltuielilor eligibile din cadrul bugetului estimativ este o valoare estimată, Autoritatea Contractantă nefiind obligată să o ramburseze).
  În cazul în care cererea de finanțare este respinsă în etapa de evaluare tehnico-economică, solicitantul va fi notificat privind respingerea cererii, având posibilitatea de a contesta rezultatul acestei etape conform procedurii de soluționare a contestațiilor, în vigoare.
  6.2. Selecția cererii de finanțareSelecția Cererilor de finanțare se va realiza după încheierea etapei de evaluare calitativă, tehnică și economică, a tuturor Cererilor de finanțare depuse în cadrul sesiunii.Selecția Cererilor de finanțare se va realiza în baza criteriilor de selecție prezentate în Anexa nr. 4, în conformitate cu Manualul de procedură pentru evaluarea și selectarea Cererilor de finanțare, publicat pe site-ul DGP-AMPOPAM www.ampeste.ro.Punctarea criteriilor de selecție se face după cum urmează:Criteriul 1: se punctează cantitatea de pește obținută în cadrul amenajării indiferent daca aceasta se comercializează sau nu. Cantitatea de pește se calculează în echivalent tone crap conform notei de subsol din Anexa nr.4;Criteriul 2: se va puncta specia cultivată în monocultură sau specia predominantă în cazul policulturii. Punctajul se acordă din persectiva contribuției proiectului la indicatorul asumat prin POPAM, precum și a ierarhiei speciilor din cadrul POPAM. Pentru unitățile piscicole existente indiferent dacă specia propusă prin proiect este sau nu crescută deja în cadrul amenajării piscicole, aceasta va fi punctată corespunzător;Criteriul 3: determinarea creșterii cifrei de afaceri din activități complementare se face la total cifră de afaceri previzionată a se realiza prin proiect. În situația în care se obțin venituri și din alte surse care nu privesc acvacultura și nici activitățile de diversificare realizate și care se vor realiza prin proiect, acestea nu se vor lua în calcul la determinarea procentului;
  Proiectele care prevăd diversificarea veniturilor obținute prin dezvoltarea activităților complementare și pentru care CIFRA DE AFACERI din activități complementare depășește 50% din TOTAL CIFRĂ DE AFACERI generată de către proiect, nu vor fi punctate la criteriul nr. 3 din Anexa nr. 4.
  Criteriul 4: se punctează doar în situația în care solicitantul va prezenta la momentul depunerii cererii de finanțare un document justificativ (raport de evaluare pentru aportul în natură, extras de cont cu blocarea sumei sau contract de credit bancar) privind asigurarea cofinanțării investiției;Criteriul 5: se determină prin raportarea valorii investiției la volumul producției;Criteriul 6: se punctează corespunzător crearea/menținerea locurilor de muncă.În urma selecției se va întocmi Lista Cererilor de finanțare, în ordinea punctajului obținut, care se va publica pe site-ul DGP-AMPOPAM www.ampeste.ro.Solicitanții vor fi notificați cu privire la bugetul rezultat în urma evaluării tehnico-economice și a punctajului obținut în urma selecției,Solicitanții vor putea contesta rezultatul în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării cu privire la neselectarea cererii de finanțare, dar nu mai mult de 12 zile lucrătoare de la data publicării pe site-ul www.ampeste.ro.
  În cazul în care solicitantul nu va transmite bugetul refăcut conform notificării și nu depune nici contestație potrivit prevederilor procedurii de soluționare a contestațiilor în vigoare, cererea de finanțare va fi respinsă.
  Solicitanții care au fost selectați vor fi notificați să prezinte în termen de maximum 15 zile lucrătoare următoarele documente:
  Lista documentelor solicitate în vederea contractării
  1.Certificat cu datele din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor - în original, eliberat de Judecătoria pe raza căreia este înregistrată asociația, pentru asociațiile/ONG-urile înființate conform legii, eliberat cu maximum 30 de zile înainte de data depunerii acestuia la DGP- AMPOPAM, prin care se face dovada că solicitantul nu se află în stare de dizolvare, faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, și-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale.*Verificarea pentru beneficiarii care funcționează în baza Legii nr. 31/1990 și OUG nr. 44/2008 se realizează de către DGP – AM POPAM prin consultarea on-line a portaluluiOficiului Național al Registrului Comerțului.
  2.Certificat/Certificate de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local - în original, valabile la data depunerii acestora, emise de primăriile pe raza cărora solicitantul își are sediul social și punctul de lucru unde urmează a se realiza proiectul, din care să rezulte că solicitantul nu figurează cu taxe și/sau impozite locale restante - dacă este cazul.
  3.Certificat de atestare fiscală - în original / semnat electronic de către organul fiscal, în termen de valabilitate, emis de către organul fiscal competent din subordinea Administrației Finanțelor Publice, pentru obligațiile fiscale și sociale de plată către bugetul general consolidat al statului, din care să rezulte că nu înregistrează datorii la bugetul statului sau nu înregistrează obligații de plată nete ce depășesc 1/12 din totalul obligațiilor datorate în ultimele 12 luni.*Certificatul de atestare fiscală trebuie să aibă completată secțiunea C "Informații pentruverificarea eligibilității contribuabililor pentru accesarea fondurilor nerambursabile".
  4.Contract individual de muncă pentru managerul de proiect, responsabilul financiar și a specialistului în acvacultură sau contract de prestări servicii de consultanță, încheiat cu operatorul economic care realizează managementul de proiect acoperă perioada deimplementare – în copie cu mențiunea “Conform cu originalul”.
  5.Copia actului de identitate a reprezentantului legal al solicitantului - cu mențiunea“Conform cu originalul”.
  6.Mandatul de reprezentare, pentru împuternicit, autentificat prin notariat (duplicatul eliberat de notar), clar și explicit în ceea ce privește perioada și activitățile pentru care este dată împuternicirea – după caz.
  7.Graficul de rambursare a cheltuielilor (cererilor de rambursare) – Anexa nr. 11
  8.Contractul de leasing pentru construcțiile și/sau echipamentele care fac parteintegrantă din investiție - în copie cu mențiunea “Conform cu originalul”– dacă este cazul
  9.Certificat de cazier judiciar al solicitantului – în original, din care să rezulte că acestanu are mențiuni înscrise în certificatul judiciar
  10.Solicitare privind confidențialitatea, care să conțină justificările/motivele aferentefiecărui document/informație ce se dorește a fi confidențială – după caz.
  11.Hotărârea Adunării Generale a Asociaților/Acționarilor, Hotărârea Consiliului de Administrație sau a Organului de Conducere, sau Decizia asociat unic sau Hotărârea pentru persoane fizice autorizate / întreprinderi individuale/membrilor întreprinderii familiale, privind aprobarea investiției, emisă conform actelor constitutive alesolicitantului
  12.Dovada înscrierii solicitantului în Registrul CITES – conform H.G. nr. 1191/2010 privind stabilirea sistemului de înregistrare a loturilor de sturioni din crescătorii și a caviarului obținut din activități de acvacultură și de marcare prin etichetare a caviarului -dacă este cazul.
  13.Indicatori suplimentari de proiect - menționați la pagina 9
  Este obligatorie prezentarea documentelor în termen de 15 zile lucrătoare din momentul primirii notificării. În situația în care aceste documente nu se vor prezenta în termenul precizat, cererea este respinsă. Solicitantul va putea contesta rezultatul în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării cu privire la respingerea cererii de finanțare.Documentele menționate în Lista documentelor solicitate în vederea contractării vor fi prezentate în forma solicitată pânâ când aplicația My SMIS este operațională și pe segmentul de contractare. Odată devenită operațională aplicația MySMIS, documentele originale vor fi scanate și atașate contractului.Vă recomandăm pentru pregătirea documentelor solicitate în această etapă să consultați Anexa nr. 1 S.
  După finalizarea selecției se va întocmi Lista Cererilor de finanțare selectate în vederea finanțării ce va fi publicată pe site-ul www.ampeste.ro .Pentru fiecare Cerere de finanțare care a fost selectată se va întocmi Contractul de finanțare. Solicitantul va fi notificat cu privire la perioada în care reprezentantul legal/împuternicitul se poate prezenta la sediul MADR-DGP-AMPOPAM pentru semnarea Contractului de finanțare.
  Toate activitățile pentru care solicitantul s-a angajat să le efectueze prin Cererea de finanțare și pentru care a primit punctaj la selecție, devin condiții obligatorii pentru menținerea sprijinului pe toată perioada de valabilitate a contractului de finanțare.Criterul „număr de locuri muncă create/menținute”, asumat prin crerea de finanțare, este obligatoriu de respectat pe parcursul a minimum 12 luni consecutive în perioada de monitorizare a proiectului.
  7. CONTESTAȚIIDepunerea contestației privind neconformitatea/neeligibilitatea/respingerea în cadrul evaluării calitative a cererii de finanțare/selecția/precontractarea se va face conform Manualului de procedură pentru soluționarea contestațiilor (în vigoare la data respectivă, disponibil pe site-ul www.ampeste.ro) și nu va putea depăși termenul de 10 zile de la primirea notificării de respingere.8. CONTRACTAREAÎn cadrul acestei secțiuni veți putea găsi informații cu privire la contractul de finanțare, precum și obligațiile care decurg din semnarea acestuia.8.1. Contractul de finanțareContractul de finanțare este actul juridic încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea de Management pentru POPAM, și Beneficiar, prin care se acordă acestuia din urmă asistența financiară nerambursabilă aferentă unei operațiuni în scopul atingerii obiectivelor POPAM, supus regulilor de adeziune, comutativ și sinalagmatic, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților.Contractul de finanțare nerambursabilă se semnează de către reprezentantul legal al aplicantului sau împuternicitul acestuia, cu semnatură electronică, în sistemul informatic MySMIS.Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Direcția Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM, în calitate de Autoritate Contractantă, și Beneficiarul se obligă prin acest contract de finantare nerambursabilă să respecte prevederile acestuia având ca obiect execuția și atingerea indicatorilor asumați prin cererea de finanțare pentru proiectul cofinanțat din FEPAM și din bugetul de stat.Beneficiarul trebuie să depună din proprie inițiativă toate eforturile pentru a lua cunoștință de toate informațiile publice referitoare la măsurile finanțate prin POPAM 2014Ǧ2020, pentru care depune proiectul și să cunoască toate drepturile și obligațiile prevăzute în contractul de finanțare, înainte de semnarea acestuia.Modelul contractului de finanțare se regăsește în cadrul Manualului de procedură pentru contractare (în vigoare la data respectivă, disponibil pe site-ul www.ampeste.ro).8.2. Obligațiile specifice ale beneficiarului (clauze specifice la contractul de finanțare)Beneficiarul are obligația să respecte toate clauzele contractului de finanțare, inclusiv cele specifice.Contractul de finanțare va cuprinde și următoarele clauze specifice:• Proiectul tehnic va fi depus în termen de maximum 4 luni de la semnarea contractului de finanțare și va fi realizat în conformitate cu varianta selectată în cadrul studiului de fezabilitate din cererea de finanțare;• Autorizația de construire va fi depusă odată cu prima cerere de rambursare;• Beneficiarii prezintă prima cerere de rambursare/plată însoțită de documente justificative în termen de cel mult 3 luni de la data semnării contractului de finanțare în cazul proiectelor pentru investiții care nu prevăd construcții montaj, respectiv în termen de 6 luni în cazul proiectelor pentru investiții care prevăd construcții-montaj;• Contractul de finanțare va cuprinde o clauză suspensivă referitoare la dovada privind asigurarea cofinanțării investiției, în cazul în care dovada nu a fost depusă odată cu cererea de finanțare, în cuantum de minimum 20% din valoarea de cofinanțare. În termen de 3 luni de la semnarea contractului beneficiarul va face dovada existenței acestei cofinanțări, în caz contrar contractul de finanțare se reziliază;• Contractul va cuprinde și alte clauze cu privire la achizițiile private ale beneficiarilor (conform Manualului de procedură privind achizițiile și a prevederilor legale în vigoare la data achiziției);• Contractul va cuprinde obligații privind respectarea procedurii de rambursare a cheltuielilor (completarea cererii de rambursare și documente doveditoare) conform procedurii în vigoare;• Contractul va cuprinde și clauze specifice cu privire la obligația beneficiarului de a păstra în bune condiții toate documentele originale privind implementarea proiectului, inclusiv documentele contabile;• Beneficiarul are obligația de a asigura accesul neîngrădit al autorităților naționale cu atribuții de verificare, control și audit și al departamentelor de specialitate din cadrul UE, în limitele competențelor ce le revin, la toate datele și documentele, în sedii, pe terenuri, în mijloace de transport sau în alte spații folosite în scopuri economice, care au legătură cu obiectivele proiectului;• În cazul constatării unei nereguli cu privire la încheierea ori executarea Contractului, inclusiv în cazul în care beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plată sau a fost declanșată procedura insolvenței/falimentului, precum și în situația în care Autoritatea Contractantă constată că cele declarate pe proprie răspundere de beneficiar, prin reprezentanții săi, nu corespund realității sau documentele/autorizațiile/avizele depuse în vederea obținerii finanțării nerambursabile sunt constatate ca fiind neadevărate/false/incomplete/expirate/inexacte, MADR, prin DGP-AMPOPAM poate înceta valabilitatea Contractului, de plin drept, printrǦo notificare scrisă adresată Beneficiarului, fără punere în întârziere, fără nicio altă formalitate și fără intervenția instanței judecătorești. În aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanțare nerambursabilă, împreună cu dobânzi și penalități, în procentul stabilit conform dispozițiilor legale în vigoare, și în conformitate cu dispozițiile contractuale. Prin excepție, în situația în care neîndeplinirea obligațiilor contractuale nu este de natură a afecta condițiile de eligibilitate și selecție a proiectului, recuperarea sprijinului financiar se va realiza proporțional cu gradul de neîndeplinire. Anterior încetării Contractului de finanțare, MADR, prin DGP-AMPOPAM poate suspenda contractul și/sau plățile ca o măsură de precauție, fără o avertizare prealabilă;• Beneficiarii pot solicita avansuri pentru realizarea contractelor de finanțare, potrivit prevederilor legale în vigoare, numai dacă în prealabil fac dovada existenței cofinanțării și după avizarea favorabilă de către DGP-AMPOPAM a unei proceduri de achiziții;• Orice modificare care privește sediul social, contul, datele de contact, calitatea de reprezentant legal al beneficiarului, se face prin notificarea Autorității Contractante și depunerea de documente doveditoare. Autoritatea Contractantă va analiza solicitarea și, în situația în care constată neconcordanțe, aceasta va fi respinsă;ATENȚIE!Potrivit prevederilor art. 17 alin. (1) din partea generală a contractului de finanțare, informațiile/documentele privind executarea contractului de finanțare, inclusiv anexele sale, constituie informații de interes public, în condițiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția secțiunilor/documentelor/elementelor care nu pot avea caracter confidențial, astfel cum sunt acestea prevăzute la alin. (2) al aceluiași articol.În conformitate cu prevederile art. 18 din partea generală a contractului de finanțare, părțile contractante, de comun acord, pot stabili ca anumite documente, secțiuni sau informații din proiect să aibă caracter confidențial, în situția în care publicarea acestora ar putea aduce atingere principiului concurenței loiale, proprietății intelectuale ori altor dispoziții legale aplicabile.În această situație este necesar ca solicitantul să completeze o solicitare privind confidențialitatea, care să conțină justificările/motivele aferente fiecărui document/informație ce se dorește a fi confidențială.8.3. Modificarea contractului de finanțarePrecizări referitoare la modificarea Contractului de finanțare:Contractul de finanțare, semnat atât de către MADR – DGP-AMPOPAM, cât și de către Beneficiar, poate fi modificat în conformitate cu prevederile contractului de finanțare și cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 347/2016 cu modificările ulterioare.Toate solicitările de modificare a contractelor de finanțare se vor transmite prin intermediul modulul de „Comunicare” din sistemul informatic MySMIS.Orice solicitare de modificare a contractului de finanțare nu va fi automat acceptată de către MADR - DGP - AMPOPAM. Pentru modificarea contractului trebuie să existe motive bine justificate, care vor fi analizate de către experții din cadrul DGP - AMPOPAM.
  De la data funcționării sistemului informatic SMIS 2014 se vor respecta pașii descriși în modulul informatic.
  9. MANAGEMENTUL FINANCIAR AL PROIECTULUI9.1. Dovada cofinanțăriiPentru implementarea proiectului, beneficiarul se va angaja să asigure o cofinanțare în procent de minimum:-0% din cheltuielile eligibile totale ale operațiunii atunci cand beneficiarul este un organism de drept public;-25% din cheltuielile eligibile totale ale operațiunii atunci cand beneficiarul este o societate cooperativă pescărească, ce desfășoară activități economice în domeniul acvaculturii;-50% din valoarea eligibilă a proiectului pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și ONG-uri cu activitate economică în domeniul acvaculturii;-70% din valoarea eligibilă a proiectului pentru întreprinderile care nu se încadrează în definiția IMM- urilor și ONG-urilor cu activitate economică în domeniul acvaculturiiPentru derularea proiectului, beneficiarul va asigura cofinanțarea investiției prin: aport în natură, aport în numerar constituit de beneficiar, surse de finanțare (credit bancar) sau combinații dintre acestea.În primele 3 luni de la semnarea contractului, beneficiarul se angajează să facă dovada asigurării de minimum 20% din cota de cofinanțare.Odată semnat contractul, Beneficiarul, în cazul în care nu a asigurat cofinanțarea odată cu depunerea cererii de finanțare, poate face dovada contribuției sale, numai prin următoarele modalități:1. aport în numerar constituit de beneficiar;2. surse de finanțare (credit bancar);Aportul în numerar se va dovedi prin extras de cont, prin blocarea sumei într-un cont special al proiectului, care se folosește numai pentru efectuarea plăților aferente implementării proiectului.Aceste sume vor fi deblocate numai în baza solicitărilor beneficiarilor (titularilor de cont), cu confirmarea expresă a DGP - AM POPAM.Dovada creditului bancar se poate face prin prezentarea contractului de credit încheiat cu banca, obiectul creditului fiind reprezentat de finanțarea proiectului de investiții contractat.
  În cazul în care beneficiarul a făcut dovada contribuției proprii, într-un procent de minimum 20% din cofinanțare, în cadrul cererii de finanțare, acesta nu mai are obligația de a face dovada cofinanțării după semnarea contractului de finanțare.
  Beneficiarii pot solicita avansuri pentru realizarea contractelor de finanțare, potrivit prevederilor legale în vigoare, numai dacă în prealabil fac dovada existenței cofinanțării.
  9.2. Derularea și verificarea procedurilor de achizițiiBeneficiarii privați vor derula achizițiile în conformitate cu dispozițiile Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene.În cazul în care asociațiile/organizațiile înființate în baza O.G. nr. 26/2000 includ și autorități contractante, acestea vor aplica prevederile Legii nr. 98/2016 (conform art. 4 lit. c).Dosarele achizițiilor vor fi încărcate în aplicația informatică MySMIS în Planul de Achiziții, în integralitatea lor, iar prin modulul Comunicare se va transmite către AM POPAM solicitarea de avizare a acestora însoțite de dosarul achiziției scanat în integralitatea lui. Verificarea se va face exclusiv online, iar Notificarea privind rezultatul verificării dosarului de achiziție se transmite beneficiarului prin intermediul Modulului COMUNICARE.Beneficiarii au obligația să finalizeze procedurile de achiziții în timp util, înainte de a solicita rambursarea cheltuielilor și să depună dosarele de achiziții în aplicația informatică MySMIS în modulul Comunicare, în vederea avizării acestora.9.3. Rambursarea cheltuielilor9.3.1. Precizări referitoare la acordarea avansuluiPotrivit dispozițiilor art. 29 din O.U.G. nr. 49/2015, pentru Beneficiarul care a optat pentru avans, în vederea demarării investiției, MADR, prin DGP-AMPOPAM, poate să acorde un avans de până la maximum 50% din valoarea eligibilă nerambursabilă. Beneficiarii pot primi avansul numai după avizarea unei proceduri de achiziții de către DGP-AMPOPAM și după prezentarea dovezii privind asigurarea cofinanțării.Beneficiarul trebuie să justifice avansul primit de la MADR, pe baza documentelor solicitate conform Instrucțiunilor de plată la Contractul de Finanțare, până la ultima cerere de rambursare.MADR, prin DGP-AMPOPAM poate acorda un avans de până la 100% din valoarea totală eligibilă nerambursabilă a tranșei de plată, cu excepția ultimei cereri, pentru care nu se acordă acest avans. Acest avans se acordă beneficiarilor pe baza facturii/facturilor aferente tranșei de plată. Avansul se justifică în termen de 7 zile, de către beneficiar, prin prezentarea ordinului/ordinelor de plată aferent/aferente facturii/facturilor pentru care s-a eliberat avansul. Documentele justificative aferente obiectului facturilor, pentru care a fost acordat avans, vor fi prezentate de către beneficiar în următoarea cerere de rambursare.Plata avansului, pentru ambele situații descrise mai sus este subordonată constituirii unei garanții, prezentate sub formă de scrisoare de garanție bancară - SGB, scrisoare de garanție eliberată de fondurile de garantare înregistrate în Registrul special al Băncii Naționale a României sau unei polițe de asigurare eliberate de o societate de asigurări autorizată conform legislației naționale în vigoare, care corespunde procentului de 100% din suma avansului.Beneficiarul care a încasat avans de la MADR și solicită prelungirea perioadei maxime de execuție, aprobate prin contractul de finanțare, este obligat să depună la DGP-AMPOPAM și documentul prin care dovedește prelungirea valabilității Scrisorii de Garanție Bancară/Nebancară sau poliței de asigurare, care să acopere noul termen de execuție solicitat.Conform dispozițiilor art. 28 din O.U.G. nr. 49/2015, beneficiarii privați, la depunerea spre decontare a cererii de rambursare, pot proceda după cum urmează:a) anexează documentele, ordinele de plată și extrasele de cont sau alte documente cu valoare echivalentă care dovedesc efectuarea plăților, atât pentru partea de contribuție publică, cât și pentru cea proprie; saub) anexează documentele, ordinele de plată și extrasele de cont sau alte documente cu valoare echivalentă care dovedesc efectuarea plăților, cu excepția ordinelor de plată și/sau a extraselor de cont ori a altor documente cu valoare echivalentă care dovedesc efectuarea plăților pentru partea de contribuție publică.
  Garanțiile aferente avansurilor de 100% din valoarea totală eligibilă nerambursabilă a tranșei de plată trebuie să aibă valabilitate de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de plată.Garanțiile aferente avansurilor de 50% din valoarea totală a sprijinului financiar nerambursabil trebuie să aibă valabilitatea mai mare cu minimum 15 zile lucrătoare față de durata de execuție a contractului.
  9.3.2. PlataBeneficiarii sunt obligați să încarce în aplicația informatică MySMIS prin modulul Comunicare, Graficul de rambursare a cheltuielilor, conform formatului standard (Anexa nr. 11 la prezentul Ghid), în maximum 30 (treizeci) zile calendaristice de la data semnării contractului de finanțare. În condițiile în care au intervenit modificări față de versiunea din Contractul de finanțare graficul de rambursare se depune în maximum 30 zile de la apariției modificărilor, cu justificările care au condus la modificarea acestuia.Dosarul Cererii de rambursare va fi încărcat în aplicația informatică MySMIS prin modulul Comunicare.Dosarul Cererii de plată/rambursare trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în Instrucțiunile de plată anexate la Contractul de finanțare. Cererea de rambursare va cuprinde numai acele cheltuieli pentru care s-a primit aviz favorabil din punct de vedere al achiziției respective, unde este cazul.Plata către beneficiari a cererilor de plată/rambursare se realizează de către MADR în termen de maximum 45 (patruzeci și cinci) de zile lucrătoare de la data înregistrării fiecărei cereri de plată/rambursare, cu excepția acelor situații în care termenul de plată/rambursare se suspendă.Pentru fiecare Cerere de rambursare se va efectua o vizită în teren.În cazul investițiilor care nu presupun lucrări de construcții montaj, beneficiarul va depune maximum 3 cereri de rambursare.În cazul investițiilor care presupun lucrări de construcții montaj, beneficiarul va depune maximum 5 cereri de rambursare.
  10. MONITORIZARE ȘI CONTROL10.1. Monitorizarea tehnică și financiarăBeneficiarul este obligat ca în perioada de implementare a proiectului să depună anual, la DGP- AMPOPAM, Rapoarte de progres privind situația implementării proiectului. După implementarea proiectului Beneficiarul trebuie să comunice anual, pe toată perioada de monitorizare (5 ani de la data efectuării ultimei plăți) indicatorii de rezultat, menționați în Raportul de progres. Formularul acestui document poate fi găsit pe site-ul www.ampeste.ro.Beneficiarul trebuie să asigure atingerea rezultatelor și a obiectivelor, asumate prin Cererea de Finanțare și anexele aferente acesteia, precum și respectarea prevederilor contractuale specifice operațiunii finanțate și a prevederilor art. 71 din Regulamentul nr. 1303/2013 privind caracterul durabil al operațiunilor.Beneficiarul finanțării are obligația de a arhiva toate documentele referitoare la implementarea proiectelor aprobate spre finanțare în cadrul POPAM în spații special amenajate, astfel încât să fie asigurată păstrarea în bune condiții a documentelor, să evite distrugerea intenționată/accidentală sau sustragerea neautorizată a acestora, asigurând păstrarea unei piste de audit corespunzătoare a operațiunilor efectuate.Beneficiarul trebuie să asigure arhivarea următoarelor documente:– documente referitoare la solicitarea finanțării proiectului și la aprobarea acestuia de către AM (Cererea de finanțare și anexele sale, Contractul de finanțare și anexele sale);– documentele referitoare la procedurile de achiziție publică derulate în cadrul proiectelor aprobate, ca bază legală pentru efectuarea unor cheltuieli;– documente referitoare la implementarea proiectului;– facturi și documente justificative aferente acestora, documente de plată;– documentele contabile conform prevederilor legale.Documentele trebuie arhivate într-una din următoarele forme:– originale;– fotocopii ale documentelor originale certificate „conform cu originalul”;– microfișe ale documentelor originale;– versiuni electronice ale documentelor originale;– documente care există doar în format electronic, caz în care trebuie să se asigure securitatea sistemului informatic.10.2. ControlProiectele finanțate prin POPAM vor fi verificate la fața locului de către o echipă de control desemnată de către DGP-AMPOPAM. Acest control poate interveni în orice moment al implementării proiectului, cât și după plata finală (ex-post), pe o perioada de cinci (5) ani de la data efectuării ultimei plăți și va cuprinde verificări de natură tehnică și economico-financiară. DGP-AMPOPAM este însărcinată cu gestionarea și implementarea Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, după cum urmează:> să verifice furnizarea de produse și de servicii cofinanțate și să controleze dacă toate cheltuielile declarate de beneficiari pentru operațiuni au fost suportate efectiv și că aceastea sunt în conformitate cu normele Uniunii Europene și naționale;> să se asigure că există un sistem de înregistrare și de arhivare sub formă electronică a documentelor contabile pentru fiecare operațiune în cadrul programului operațional, și este asigurată disponibilitatea acestora;> să se asigure că beneficiarii și alte organisme care participă la realizarea operațiunilor aplică fie un sistem de contabilitate separat, fie o codificare contabilă adecvată pentru toate tranzacțiile privind operațiunea, fără a aduce atingere standardelor contabile naționale;> să se asigure că sunt respectate toate obligațiile cu privire la informare și de publicitate.Verificările trebuie să asigure faptul că declararea cheltuielilor este reală, că achiziția de produse sau servicii a fost făcută în concordanță cu Contractul de finanțare, că cererile de rambursare sunt corecte și că operațiile și cheltuielile sunt în concordanță cu regulile Uniunii Europene și naționale. Pentru a asigura buna desfășurare a verificărilor la fața locului, beneficiarul va fi înștiințat în prealabil despre data la care vor avea loc acestea. Obligația acestuia este de a pune la dispoziția echipei de control toate documentele administrative și contabile solicitate, în original, de a asigura accesul la sistemele informatice și la toate documentele stocate în format electronic privind gestiunea tehnică și financiară a proiectului. Totodată, beneficiarul are obligația de a garanta prezența, în timpul controlului, a persoanelor împuternicite să dea toate informațiile utile din punct de vedere administrativ, contabil și tehnic. Echipa de control verifică următoarele aspecte:> legalitatea, regularitatea și realitatea operațiunilor financiare desfășurate până la acel moment;> dacă înregistrarea în contabilitate a tuturor operațiunilor aferente proiectului este corectă;> modalitatea de atribuire a contractelor de achiziții în sensul respectării prevederilor legale în materie de achiziții publice/private;> îndeplinirea obligațiilor privind asigurarea vizibilității și publicității proiectului.11. INFORMARE ȘI PUBLICITATEBeneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităților de informare și publicitate în legătură cu asistența financiară nerambursabilă obținută prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, în conformitate cu prevederile din prezentul Ghid.Detalii privind modalitatea de realizare a publicității sunt cuprinse în Anexa nr. 12 – Măsuri de informare și publicitate.12. ANEXE– Anexa nr. 1.C - Lista de verificare a conformității administrative și a eligibilității– Anexa nr. 1.S - Lista de verificare a documentelor solicitate în vederea contractării– Anexa nr. 2 - Grila de evaluare calitativă economică– Anexa nr. 3 - Grila de evaluare calitativă tehnică– Anexa nr. 4 - Criteriile de selecție– Anexa nr. 5 - Notificare informații suplimentare– Anexa nr. 6 - Notificare cu privire la neconformitatea /neeligibilitatea/ nerespectarea/ respingerea cererii de finanțare– Anexa nr. 7 - Memoriu justificativ– Anexa nr. 8 - Plan de afaceri– Anexa nr. 9 - Proiecții financiare– Anexa nr. 10 - Ipoteze ce stau la baza proiecțiilor financiare– Anexa nr. 11 - Graficul de rambursare a cheltuielilor– Anexa nr. 12 - Măsurile de informare și publicitate– Anexa A – Declarația pe propria răspundere– Anexa B – Declarație privind eligibilitatea TVA– Anexa C – Lista orientativă privind încadrarea cheltuielilor aferente proiectului în categoriile/subcategoriile de cheltuieli conform nomenclatorului MYSMIS  +  Anexa Nr. 1.CCR-POPAM
  LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI A ELIGIBILITĂȚII
  Prioritatea Uniunii nr. 2: Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștereMăsura nr. II.2: Investiții productive în acvacultură art. 48 alin.(1) lit. (a)-(d) si (f)-(h) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014
  Titlul proiectului : ……………………………………………………………………………
  COD SMIS
  SolicitantReprezentant legal
  Denumire………………………………..…….......... Tel/fax………………………Email …………………………………………Nume…………………………… Prenume…………………………… Funcție …………………
  Nr. crt.PUNCTE DE VERIFICATREZULTATUL EVALUĂRII
  DANUNU ESTE CAZUL
  I.CONFORMITATEA ADMINISTRATIVĂ
  1.Au fost depuse toate documentele solicitate prin Lista de documente din Ghidul solicitantului și documentele solicitate ca informații suplimentare?
  2.Documentele depuse respectă formatul tip stabilit în Ghidul solicitantului?
  3.Documentele sunt destinate solicitantului?
  4.Documentele sunt în termenele de valabilitate?
  5.Reprezentantul legal a fost desemnat corect?*Se vor verifica înscrisurile din RECOM-online și actele constitutive, după caz, precum și datele din Cererea de finanțare – secțiunea Solicitant
  6.Sunt completate toate câmpurile cererii de finanțare?*Se va verifica, îndeosebi, dacă au fost completate datele de implementare a proiectului și toți indicatorii, în conformitate cu Ghidul solicitantului.
  II.ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI
  1.Solicitantul este organizat sub una din formele prevăzute în Ghidul solicitantului, respectiv: persoană fizică autorizată, întreprindereindividuală și întreprindere familială, societate înființată în baza Legii nr. 31/1990, cooperativă sau asociație înființată legal care desfășoară activitate economică, unitate de cercetare cu activitate de producție în domeniul acvaculturii care desfasoară activitate economică?* Se verifică, în funcție de forma de organizare, după caz, solicitantul în RECOM–online sau Certificatul cu date din Registrul asociațiilor și fundațiilor și actele constitutive ale acestuia, precum și datele din Cererea de Finanțare- Secțiunea - Solicitant.
  2.Solicitantul are ca obiect de activitate înregistrat – Cod CAEN 0321 – „Acvacultura maritimă” sau 0322 – „Acvacultura în ape dulci”?* Se verifică, în funcție de forma de organizare, după caz, solicitantul în RECOM–online sau actele constitutive ale acestuia, precum și datele din Cererea de Finanțare- Secțiunea – Solicitant - Date de identificare.
  3.Solicitantul nu se află în proces de lichidare, fuziune, reorganizare sau faliment?* Se verifică solicitantul în RECOM–online/certificatul cu date din Registrul asociațiilor și fundașiilor și actele constitutive ale solicitantului, după caz.** Se verifică Cererea de Finanțare în secțiunea - Capacitate Solicitant.
  4.Solicitantul nu este înregistrat în Registrul debitorilor MADR - AM POP/AM POPAM, pentru POP 2007 – 2013 și/sau POPAM 2014-2020 în calitate de debitor și nu beneficiază de înlesniri la plată pentru acestea, acordate de organul fiscal în conformitate cu Codul de procedură fiscală?* Se verifică dacă solicitantul este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP/POPAM și dacă beneficiază de înlesniri la plată pentru aceste debite.
  5.Solicitantul nu se află în vreuna din situațiile prevăzute la art. 10 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014?* Se verifică veridicitatea declarației pe proprie răspundere – Anexa A, în baza informațiilor disponibile la entitățile abilitate.
  6.Solicitantul a înregistrat în ultimele situații financiare înregistrate la Administrația Financiară un rezultat din exploatare pozitiv (inclusiv 0), pentru cazul în care întreprinderea a avut activitate sau, în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale, veniturile obținute în anul financiar precedent anului depunerii proiectului sunt cel puțin egale cu cheltuielile?*Nu se va lua în calcul anul înființării în care rezultatul poate fi negativ, situație în care condiția pentru verificarea rezultatului financiar se va considera îndeplinită.** Se vor verifica situațiile financiare depuse de solicitant.
  7.Solicitantul prezintă în ultimele situații financiare înregistrate la Administrația Financiară un rezultat din exploatare negativ și are Procese verbale de calamitate pe ultimii 2 ani sau face dovada că situația provine în urma unui proces investițional pentru implementarea unui proiect prin fonduri europene sau proiect finanțat exclusiv din surse proprii*Se verifică situațiile financiare.Se verifică procesele verbale de calamitate – dacă este cazul.Se verifică documentele justificative aferente procesului investițional – dacă este cazul.
  III.ELIGIBILITATEA PROIECTULUI
  1.Proiectul este implementat pe teritoriul României?*Se vor verifica datele din Cererea de finanțare - secțiunea -Localizare proiect.
  2.Proiectul conține activități/cheltuieli eligibile de tipul celor menționate în Ghidul solicitantului?
  3.Cheltuielile pentru care se solicită finanțare în Cererea de finanțare au fost efectuate începând cu data de 01.01.2014? (dacă este cazul)*Se verifică Cererea de finanțare – secțiunea - Plan de achiziții – achiziții realizate deja.
  4.Valoarea eligibilă aferentă unui proiect se încadrează între valorile minimă și maximă (inclusiv) stabilite prin anunțul de lansare a apelului?
  5.Suma solicitată ca sprijin financiar nerambursabil respectă intensitatea ajutorului financiar specific statutului fiecărui solicitant?* Se verifică respectarea procentelor de finanțare nerambursabilă și a încadrării solicitantului în categoria IMM, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 346/2004, în următoarele documente:- Bilanțul pentru verificarea numărului mediu de salariați și a cifrei de afaceri anuală netă/activele totale anuale;- Cererea de Finanțare - secțiunea Solicitant și secțiunea - Buget - Activități și cheltuieli
  6.Cheltuielile de proiectare și asistență tehnică respectă limita maximă de 5% din valoarea totală eligibilă a operațiunii dacă operațiunea nu prevede construcții-montaj sau de 10% din valoarea totală eligibilă a operațiunii dacă operațiunea prevede construcții- montaj?* Se verifică în Cererea de finanțare -secțiunea – Buget – Activități și cheltuieli - dacă se respectă limita maximă de 5% sau 10% (după caz) din valoarea totală eligibilă a operațiunii pentru cheltuielile deproiectare și asistență tehnică.
  7.Proiectul respectă limita maximă de 2%, respectiv de 1% (după caz) din valoarea totală eligibilă a operațiunii privind plata drepturilorsalariale, inclusiv contribuțiile suportate de către angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii cu construcții – montaj, respectiv fără construcții – montaj?*Se verifică în Cererea de finanțare – secțiunea Buget – Activități și cheltuieli
  8.Cheltuielile cu achiziția construcțiilor se încadrează în limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile?* Se verifică cererea de finanțare, devizul pe obiect și devizul general.** Se verifică în Cererea de finanțare – secțiunea – Buget – Activități și cheltuieli - dacă se respectă limita maximă.
  9.Proiectul/activitățile pentru care se solicită sprijin nerambursabil prin Cererea de finanțare (inclusiv contribuția în natură) nu a/au făcut obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau ale Uniunii Europene, în ultimii 5 ani?* Se verifică documentele contabile privind sursa de proveniență și modul de finanțare a bunurilor ce fac obiectul contribuției în natură.
  10.Imobilele pe care se realizează investiția sunt libere de orice sarcini/interdicții ce afectează implementarea operațiunii și se află în proprietatea/folosința solicitantului, la momentul depunerii cererii de finanțare?* Se verifică Extrasul de carte funciară pentru informare de dată recentă (emis cu maximum 30 de zile înainte de depunerea cererii de finanțare) din care să rezulte că sunt libere de orice sarcini/ interdicții ce afectează implementarea operațiunii și că se află în proprietatea/folosința solicitantului.** Sunt exceptate de la verificare cererile de finanțare care vizează doar dotări și lucrări de construcții ce nu se supun autorizării.
  11.Activitățile propuse se încadrează în durata maximă de derulare a proiectului de 24 de luni?* Se verifică în Cererea de finanțare, Studiul de fezabilitate, Memoriul justificativ dacă activitățile propuse se încadrează în durata de 24 luni.
  Dacă în urma solicitării de clarificare/completare a documentelor atașate Cererii de finanțare, solicitantul finanțării nu clarifică/completează documentele, iar experții CR-POPAM bifează cu "NU" unul din subpunctele de verificat la pct. I, Cererea de Finanțare este declarată neconformă administrativ. Dacă cel puțin o condiție de eligibilitate de la punctele de verificare II-III nu este îndeplinită, iar în lista de verificare a eligibilității se bifează în coloana "NU", atunci Cererea de Finanțare este declarată neeligibilă.
   +  Anexa Nr. 1.S
  LISTA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR SOLICITATE ÎN VEDEREA CONTRACTĂRII
  Prioritatea Uniunii nr. 2: Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștere Măsura nr. II.2: Investiții productive în acvacultură art. 48 alin. (1) lit. (a) - (d) și (f) - (h) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014
  Titlul proiectului: ..........................................................................................................................
  COD SMIS
  Solicitant Reprezentant legal
  Denumire ..........................................................Tel/fax ..............................................................E-mail ................................................................Nume ..........................................................Prenume .....................................................Funcție ........................................................
  Nr. crt.PUNCTE DE VERIFICATREZULTATUL VERIFICĂRII
  DANUNU ESTE CAZUL
  1.Solicitantul nu se află în stare de dizolvare, faliment sau nu face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, nu și-a suspendat activitatea economică sau nu face obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeasi natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale*Se verifică solicitantul în RECOM–online sau Certificatul cu date din Registrul de Asociații, Fundații și Federații, valabil la data depunerii.**Se verifică dacă extrasul din Registrul de Asociații, Fundații și Federații este în original, este destinat solicitantului, valabil la data depunerii.
  2.Solicitantul nu figurează cu taxe și impozite locale restante*Se verifcă dacă documentul este în original, este destinat solicitantului și nu are termenul de valabilitate expirat;** Se verifică datele înscrise în Certificatul/Certificatele privind taxele și impozitele locale emise de primăriile pe raza cărora solicitantul își aresediul social și punctele de lucru.
  3.Solicitantul nu înregistrează obligații de plată nete ce depășesc 1/12 din totalul obligațiilor datorate în ultimele 12 luni*Se verifică datele înscrise în Certificatul de atestare fiscală emis de către organul fiscal competent din subordinea Administrației Finanțelor Publice, pentru obligațiile fiscale și sociale de plată către bugetul general consolidat al statului.** Se verifică dacă Certificatul de atestare fiscală are completată secțiuneaC "Informații pentru verificarea eligibilității contribuabililor pentru accesarea fondurilor nerambursabile".
  4.Contractul individual de muncă, contractul de prestări servicii pentru managerul de proiect, responsabilul financiar și a specialistului în acvacultură sau contractul de prestări servicii cu firma de consultanță care realizează managementul de proiect acoperă perioada de implementare*Se verifică dacă documentele sunt în copie cu mențiunea "Conform cu originalul" și dacă solicitantul este parte în contractul/contractele în cauză.** Se verifică dacă perioada de valabilitate a contractelor este aceeași cu cea de implementare a proiectului.
  5.Există Actul de identitate al reprezentantului legal*Se verifică dacă documentul este în copie cu mențiunea “Conform cu originalul” și este în termenul de valabilitate.
  6.Există Mandatul de reprezentare pentru împuternicit, autentificat prin notariat (duplicatul eliberat de notar), clar și explicit în ceea ce privește perioada și activitățile pentru care este dată împuternicirea – după caz*Se verifică dacă duplicatul eliberat de notar prezintă clar și explicit perioada și activitățile pentru care este dată împuternicirea.
  7.Există graficul de rambursare a cheltuielilor*Se verifică dacă există graficul de rambursare a cheltuielilor (maximum 5 cereri de rambursare), dacă valoarea totală a cererilor de rambursare corespunde cu valoarea din bugetul indicativ, precum și termenul de depunere a primei cereri de rambursare.
  8.Există Contractul de leasing pentru construcțiile și/sau echipamentele care fac parte integrantă din investiție
  9.Există certificatul de cazier judiciar al solicitantului*Se verifică dacă solicitantul nu are mențiuni înscrise în certificatul judiciar
  10.Solicitantul nu se află în niciuna din situațiile de inadmisibilitate prevăzute de art. 10 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014*Se verifică solicitantul în RECOM–online.**Se verifică veridicitatea declarației pe proprie răspundere conform art. 10 alin. (5) din 10 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, în baza informațiilor disponibile la entitățile abilitate.
  11.Există Hotărîrea Adunării Generale a Asociaților/Acționarilor/ sau Decizia asociat unic sau Hotărîrea pentru persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/membrilor întreprinderii familiale, privind aprobarea investiției*Se verifică dacă documentul a fost emis conform actelor constitutive ale solicitantului
  12.Există dovada înscrierii solicitantului în Registrul CITES
  13.Există indicatorii suplimentari de proiect
  Dacă cel puțin o condiție de la punctele de verificare nu este îndeplinită, iar în Rezultatul verificării se bifează în coloana NU, atunci Cererea de Finanțare este respinsă.
   +  Anexa Nr. 2
  GRILĂ DE EVALUARE CALITATIVĂ ECONOMICĂ
  Prioritatea Uniunii nr. 2: Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștere Măsura nr. II.2: Investiții productive în acvacultură Art. 48 alin. (1) literele (a) - (d) și (f) - (h)
  Titlul proiectului: ..........................................................................................................................Durata de implementare ...... (luni); Valoarea eligibilă ............ (lei); Fonduri publice ............. (%)
  COD SMIS
  Solicitant Reprezentant legal
  Denumire ..........................................................Tel/fax ..............................................................E-mail ................................................................Nume ..........................................................Prenume .....................................................Funcție ........................................................
  Nr. crt.Denumire criteriu/ subcriteriuDA / NUObservații/ Justificări
  1.CALITATEA ȘI COERENȚA PROIECTULUI
  1.1.Se va evalua claritatea studiului de fezabilitate/memoriului justificativ/planului de afaceri, coerența și realismul proiectului înraport cu activitățile de realizare a investiției și a tehnologiei promovate, a graficului de implementare a activităților
  2.SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
  2.1.Solicitantul dovedește capacitatea financiară de a asigura menținerea rezultatelor și efectelor proiectului după încheierea proiectului și încetarea finanțării nerambursabile
  3.EVALUAREA ECONOMICĂ ȘI FINANCIARĂ A PROIECTULUI
  3.1.Bugetul proiectului este corect întocmit și corelat cu activitățile prevăzute cu resursele materiale implicate în realizarea proiectului și cu rezultatele anticipate
  3.2.Raportul cost/beneficiu (costurile sunt realiste și justificate)Vor fi verificate comparativ ofertele de prețuri pe baza cărora este fundamentat planul de achiziții cu informații aflate la dispoziția experților verificatori. Ex: internet, baze de date, etc.Ofertele de prețuri care stau la baza estimării valorii achiziției provin de la un operator economic care poate fi identificat prin denumire și CUI
  4.CAPACITATEA SOLICITANTULUI DE A IMPLEMENTA PROIECTUL
  4.1.Resursele umane pentru implementarea proiectului sunt suficiente (număr, calificare, experiență). Atribuțiile membrilor echipei de proiect sunt clar definite și sunt adecvate metodologiei de implementare a proiectului
   +  Anexa Nr. 3
  GRILA DE EVALUARE CALITATIVĂ TEHNICĂ
  Prioritatea Uniunii nr. 2: Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștere Măsura nr. II.2: Investiții productive în acvacultură Art. 48 alin. (1) literele (a) - (d) și (f) - (h)
  Titlul proiectului: ..........................................................................................................................Durata de implementare ...... (luni); Valoarea eligibilă ............ (lei); Fonduri publice ............. (%)
  COD SMIS
  Solicitant Reprezentant legal
  Denumire ..........................................................Tel/fax ..............................................................E-mail ................................................................Nume ..........................................................Prenume .....................................................Funcție ........................................................
  Nr. crt.Denumire criteriu/ subcriteriuDA/ NU/ NAObservații/ Justificări
  1.CALITATEA ȘI COERENȚA PROIECTULUI
  1.1Coerența documentației tehnice. Datele sunt suficiente și justificate
  1.2Piesele scrise sunt corelate și respectă concluziile din studiile de teren, expertiza tehnica (daca este cazul).
  1.3Părțile desenate corespund cu părțile scrise
  1.4Devizele (general și pe obiecte) estimative sunt clare și corelate cu specificațiile tehnice
  1.5Proiectul este realist în raport cu activitățile de realizare ale investiției și a tehnologiei promovate
  1.6Graficul de implementare a activităților este corect stabilit și prezentat într- o înlănțuire logică
  1.7Obiectivele proiectului sunt corelate cu rezultatele, indicatorii proiectului și cu obiectivele priorității.
  1.8Indicatorii asumați sunt corect stabiliți și justificați prin coerența tehnologiei cu datele tehnice ale investiției
  1.9Se demonstrează că indicatorii contribuie la atingerea obiectivelor măsurii
  1.10Soluția tehnică este fezabilă
  2SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
  2.1Solicitantul dovedește capacitatea tehnică de a asigura menținerearezultatelor și efectelor proiectului după încheierea proiectului și încetarea finanțării nerambursabile
  3CAPACITATEA SOLICITANTULUI DE A IMPLEMENTA PROIECTUL
  3.1Resursele umane pentru implementarea proiectului sunt suficiente (număr, calificare, experiență).
  3.2Atribuțiile membrilor echipei de proiect sunt clar definite și sunt adecvate metodologiei de implementare a proiectului
   +  Anexa Nr. 4
  CRITERII DE SELECȚIE
  Măsură: P U II.2: Investiții productive în acvacultură
  COD II.2: Art. 48, alin. (1) literele (a) - (d) și (f) - (h)
  CRITERII/SUBCRITERII Punctaj maxim
  1. Contribuția proiectului la realizarea obiectivelor specifice ale măsurii, corelat cu PSNMA și cu indicatorii de rezultat stabiliți30
  Contribuția proiectului la creșterea producției în acvacultură*:
  - < 20 echivalent tone crap;5
  - 20 - 40 echivalent tone crap;- 40 - 60 echivalent tone crap;- 60 - 80 echivalent tone crap;- 80 - 100 echivalent tone crap;8-24**
  - peste 100 echivalent tone crap;30
  2. Contribuția proiectului la diversificarea producției din acvacultură în concordanță cu ierarhizarea speciilor din cadrul POPAM 2014- 2020***:20
  - Păstrăv (indiferent de specie) ..................................................- Șalău .......................................................................................- Calcan .....................................................................................- Știuca ......................................................................................- Lin ...........................................................................................- Crap comun .............................................................................- Sturion (inclusiv polyodon) ....................................................- Moluște ...................................................................................- Somn European ......................................................................- Alte specii ...............................................................................20191915151010888
  3. Contribuția proiectului la diversificarea veniturilor realizate din dezvoltarea activităților complementare15
  Creșterea cifrei de afaceri din activități complementare
  - peste 41%, până la maxim 50%;- între 31% - 40%;- între 21% - 30%;- între 11% - 20%- până la 10% 1512963
  4. Capacitatea de co-finanțare a investiției****:- aport în natură și/sau sursă de finanțare proprie sau atrasă între 41% - 50%- aport în natură și/sau sursă de finanțare proprie sau atrasă între 31% - 40%- aport în natură și/sau sursă de finanțare proprie sau atrasă între 21% - 30%- aport în natură și/sau sursă de finanțare proprie sau atrasă până la 20% 1010864
  5. Valoarea investiției raportată la variația volumului producției - EURO/echivalent tone crap20
  • până la 10.000 euro/echivalent tone crap;• între 10.001 euro - 15.000 euro/echivalent tone crap;• între 15.001 euro - 20.000 euro/echivalent tone crap;• între 20.001 euro - 25.000 euro/echivalent tone crap;• peste 25.000 euro/echivalent tone crap; 20161284
  6. Crearea/menținerea locurilor de muncă- Crearea a mai mult de 5 noi locuri de muncă;- Crearea 3 - 5 noi locuri de muncă;- Crearea 1 - 2 noi locuri de muncă;- Menținerea locurilor de muncă 55321
  PUNCTAJ TOTAL 100
  * Echivalent tone crap:1 tonă păstrăv consum = 1,5 tone crap;1 tonă calcan consum = 4,5 tone crap;1 tonă șalău consum = 1,7 tone crap;1 tonă lin consum = 1,7 tone crap;1 tonă știucă consum = 1,7 tone crap;1 tonă sturioni (inclusiv polyodon) = 2,5 tone crap;1 tonă moluște consum = 2,0 tone crap;1 tonă somn european consum = 1,7 tone crap;1 tonă alte specii consum = 0,6 tone crap;* Echivalent tone puiet pe grupe de specii:1 tonă puiet păstrăv = 2,5 tone păstrăv consum;1 tonă puiet calcan = 10 tone calcan consum;1 tonă puiet șalău = 1,4 tone șalău consum;1 tonă puiet lin = 1,4 tone lin consum;1 tonă puiet știucă = 1,6 tone știucă consum;1 tonă puiet sturioni (inclusiv polyodon) = 3,5 tone sturion consum;1 tonă puiet somn european = 1,4 tone somn european consum;1 tonă puiet alte specii = 1,4 tone alte specii consum;1 tonă puiet crap = 1,25 tone crap consum
  ** Se acordă 8 puncte pentru 20 echivalent tone crap, apoi se acordă câte 0,2 puncte pentru fiecare echivalent tonă crap. *** În cazul policulturii se punctează doar specia predominantă. **** Reprezintă procentul din contribuția proprie aferentă cheltuielilor eligibile.
   +  Anexa Nr. 5DGP-AM POPAM/CR Nr. de înregistrare .......... data ............
  NOTIFICARE DE SOLICITARE A INFORMAȚIILOR SUPLIMENTARE
  Prioritatea Uniunii Nr. .......: ..........................................................................................Măsura Nr.: ....................................................................................................................
  Titlul proiectului: ...........................................................................................................Durata de implementare ............. (luni); Valoarea eligibilă ..................... (lei);
  COD SMIS
  Solicitant Reprezentat legal
  Denumire ..........................................................Tel/fax ..............................................................E-mail ................................................................Nume ..........................................................Prenume .....................................................Funcție ........................................................
  Vă aducem la cunoștință, faptul că, în urma verificării efectuate în etapa de conformitate administrativă/eligibilitate/selecție asupra Cererii de finanțare având COD SMIS a rezultat necesitatea clarificării unor subiecte pe care vi le prezentăm în partea I din acest formular.Va rugăm să completați partea a - II-a a formularului și să-l returnați Compartimentului regional POPAM… /DGP AMPOPAM în maximum 5 zile lucrătoare de la data primiri notificării.În cazul în care răspunsul dumneavoastră nu ne parvine în termenul menționat sau documentele nu respectă cerințele sau nu oferă clarificările solicitate, Cererea dumneavoastră de finanțare va fi verificată conform documentelor existentePrecizăm că documentele transmise nu vor aduce completări și/sau înlocuiri substanțiale documentelor existente în dosarul cererii de finanțare, iar în cazul modificării bugetului nu vor fi introduse cheltuieli eligibile noi.  +  PARTEA IA se completa de expertul Compartimentului regional POPAM/SSC
  Nr. crt.Referința(document/pct. din doc.)Subiecte de clarificat/Document lipsă
  1
  2
  3
  ….
  Pentru motivarea răspunsului dumneavoastră vă rugăm să atașați următoarele documente:1. .............. în original/copie cu mențiunea conform cu originalul2. .............. în original/copie cu mențiunea conform cu originalul3. .............. în original/copie cu mențiunea conform cu originalul
   +  PARTEA IIA se completa de Solicitant1. Precizările Reprezentantului legal referitoare la solicitările menționate în Partea I:
  Nr. crt. Referința (document/pct. din doc.) Precizări
  1
  2
  3
  ...
  Declar că sunt de acord cu modificările și atașez următoarele documente solicitate:1. .............. în original/copie cu mențiunea conform cu originalul2. .............. în original/copie cu mențiunea conform cu originalul Reprezentantul legal (nume, prenume, semnătura, ștampila, data)
   +  Anexa Nr. 6DGP AMPOPAM Nr. de înregistrare .......... data ............
  NOTIFICARE CU PRIVIRE LA
  NECONFORMITATEA/NEELIGIBILITATEA/NESELECTAREA/RESPINGEREA CERERII DE FINANȚARE
  Stimată Doamnă/Stimate Domn,Vă facem cunoscut că solicitarea dumneavoastră de sprijin financiar nerambursabil a fost declarată neconformă administrativ/neeligibilă/neselectată/respinsă după verificarea conformității administrative/eligibilității/evaluării calitative/selecției Cererii de finanțare având cod SMIS:
  COD SMIS
  Cererea de finanțare a fost declarată neconformă administrativ/neeligibilă/neselectată/respinsă din următoarele motive:1. ..........................................2. .......................................... În cazul în care doriți să contestați rezultatul verificărilor, contestația se depune prin poștă/e-mail/fax cu confirmare de primire sau personal la sediul DGP-AM POPAM din București, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii prezentei Notificări. Vă mulțumim pentru interesul pe care îl manifestați în legătură cu Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 - 2020. Cu stimă,
   +  Anexa Nr. 7
  MEMORIUL JUSTIFICATIV
  pentru proiecte fără lucrări de construcții - montaj
  (1) Date generale:1. denumirea obiectivului de investiții;2. amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul);3. titularul investiției;4. beneficiarul investiției;5. elaboratorul studiului.(2) Descrierea activității curente a solicitantului:1.1. Denumirea solicitantului și date de identificare ale acestuia;1.2. Scurt istoric al solicitantului (structura capitalului social și evoluția acestuia de la înființare, administratori, date despre nivelul de calificare al managerului);1.3. Obiectul de activitate ale solicitantului (pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comerțului în sensul că desfășoară respectivele activități);1.4. Locul de desfășurare a activității și a investiției;1.5. Litigii în desfășurare (dacă este cazul);1.6. Principalele mijloace fixe aflate în patrimoniul solicitantului: resurse funciare (cu precizarea regimului proprietății), construcții, utilaje și echipamente, pește, etc.
  Denumire mijloc fix Data achiziției Valoare netă la data întocmirii ultimului bilanț- Lei - Bucăți
  1. CONSTRUCȚII TOTAL
  1.1 detaliați .................
  1.n detaliați .................
  2. UTILAJE TOTAL
  2.1 detaliați .................
  2.n detaliați .................
  3. ALTELE - detaliați
  TOTAL
  Valoarea producției piscicole - dacă este cazul
  Specia Greutate medie Număr bucăți Greutatea totală Valoare netă la data întocmirii ultimului bilanț- Lei -
  1. CRAP
  1.1. Puiet vara I
  1.2. Puiet vara II
  1.3. Pește marfă
  1.4. Remonți și reproducători
  2. PĂSTRĂV
  3.1. detaliați ............
  3.n. detaliați ............
  3. STURION
  3.1. detaliați ............
  3.n. detaliați ............
  4. ALTELE - detaliați
  TOTAL
  Acest tabel se va completa de către întreprinderile care activează deja în domeniu, în funcție de speciile crescute, pe categorii de vârstă.
  TERENURI
  Nr. crt. Amplasare Județ/Localitate Suprafața totală (mp)/Categoria de folosințăValoarea contabilă- Lei -Regim juridic
  Producția obținută în ultimii trei ani de activitate (cu detaliere pe tipuri de specii).pp Performanța financiară pe ultimii trei ani de activitate (în LEI)
  Indicatori An n-3 An n-2 An n-1
  1. Active fixe nete
  2. Active totale
  3. Capitaluri proprii
  4. Datorii pe o perioada mai mare de 1 an
  5. Cifra de afaceri
  6. Rezultat operațional
  7. Profit net
  8. Rentabilitatea comercială (7/2*100)
  9. Rata îndatorării la termen (3/2*100)
  (3) Analiza de piață1. Caracteristici generale ale pieței produselor2. Analiza concurenței3. Politica de produs și fluxul tehnologic (dacă e cazul)4. Politica de aprovizionare. Principalii furnizori de materii prime (conform tabelului de mai jos)
  POTENȚIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI
  Nr.crt.Denumire furnizor de materii prime/materiale auxiliare/produse/servicii Adresa Produs furnizat și cantitate aproximativă Valoare aproximativă- LEI -% din total achiziții
  5. Politica de preț6. Politica de distribuție. Principalii clienți (conform tabelului de mai jos)
  POTENȚIALII CLIENȚI AI SOLICITANTULUI
  Nr.crt.Client(Denumire și adresă) Valoare - LEI - % din vânzări
  1
  2
  n
  (4) Date privind forța de muncă și managementul proiectului Total personal existent .............................din care personal de execuție ........................... Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției Număr locuri de muncă nou-create ......, Responsabil legal (nume, prenume, funcție în cadrul organizației, studii și experiența profesională), relevante pentru proiect(5) Descrierea investiției:1. scenariul tehnico-economic prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse (Necesitatea și oportunitatea investiției) Se precizează tipul de acțiune eligibilă conform Ghidului. La această secțiune se va fundamenta necesitatea și oportunității investiției. În cazul în care investiția vizează adaptarea unității la standarde sanitar-veterinare, sanitare, ale Uniunii Europene, se va preciza standardul la care se adaptează. Se va avea în vedere descrierea îndeplinirii fiecărui criteriu de eligibilitate (după caz) și de selecție (după caz) detaliind cerințele prevăzute în ghidul solicitantului din dreptul fiecărui criteriu. Se vor prezenta criteriile de selecție aplicabile în funcție de tipul investiției. Se vor descrie obiectivele tehnice, financiare și de mediu. În situația în care realizarea investiției este condiționată de obținerea de avize și acorduri se va realiza o corelare a datelor tehnice din acestea cu caracteristicile investiției. Se va descrie modul în care prin realizarea investiției se realizează adaptarea la standarde sau respectarea noilor cerințe ale legislației europene. Se va prezenta cantitatea de materie primă folosită cantitățile de produse finite obținute și consumul specific pe fiecare produs.2. Descrierea achizițiilor realizate prin proiect, respectiv denumirea, numărul, valoarea și caracteristicile tehnice și funcționale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/dotărilor ce urmează a fi achiziționate prin proiect.
  Nr.crt.Denumire/Tip utilaj/echipament Număr bucăți Valoare fără TVA- Lei -TVA- Lei -Total cu TVA- Lei -
  Atenție! Nu se va menționa marca, denumirea producătorului, firma etc. Se vor preciza de asemenea denumirea, numărul și valoarea utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/dotărilor care vor fi achiziționate, cu fundamentarea necesității acestora din punct de vedere tehnic și economic. Se va realiza o prezentare tehnică a construcțiilor în care urmează a fi amplasate utilajele/dotările (inclusiv utilități). Achizițiile trebuie să fie fundamentate în funcție de capacitatea de producție existentă și/sau prognozată. Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea și tehnologia aplicată în cadrul proiectului (plan de producție pe perioada de cinci ani)
  3. descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesității și oportunității investiției Se va descrie conformitatea obiectivelor investiției urmărite prin proiect cu obiectivele măsurii și se va preciza capacitatea existentă și capacitatea propusă a se realiza la finalizarea investiției
  (6) Durata de realizare și etapele principale; graficul de realizare a investiției exprimat valoric pe luni și activități(7) Costurile estimative ale investiției1. valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general; Documente necesare:a) listele de echipamente;b) fișele de date exclusiv tehnice pentru echipamente;c) oferte de preț, prețuri de catalog pentru echipamentele și utilajele ce se intenționează a fi achiziționate În estimarea costurilor investiției prin întocmirea bugetului estimativ se va ține seama de următoarele aspecte:– pentru bunurile propuse spre achiziționare precum și pentru servicii, se vor atașa minim două oferte pentru categoriile de bunuri/servicii care depășesc valoarea de 135.060 LEI (exclusiv TVA) și o ofertă pentru categoriile de bunuri/servicii cu o valoare mai mică de 135.060 LEI (exclusiv TVA), cu justificarea ofertei alese.– La ofertele de servicii, se vor menționa și tarifele orare. Ofertele sunt documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor și trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici:– să fie datate, personalizate și semnate;– să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale;– să conțină prețul de achiziție pentru bunuri/servicii. Atenție: la dosarul cererii de finanțare vor fi atașate numai paginile relevante din ofertele respective, cuprinzând prețul, furnizorul și caracteristicile tehnice ale bunului, detaliate mai sus (maxim 2 - 3 pagini/ofertă). Se va atașa un tabel comparativ al ofertelor care au stat la baza întocmirii bugetului indicativ astfel încât să poată fi verificată rezonabilitatea prețurilor.2. eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției.(8) Sursele de finanțare a investiției Sursele de finanțare a investițiilor se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile și alte surse legal constituite. Pentru a se verifica încadrarea cheltuielilor eligibile din buget în limitele prevăzute în ghidul solicitantului se va utiliza cursul de schimb Euro/Lei publicat pe pagina web a Băncii Central Europene www.ecb.int/index.html echivalent în lei la cursul de schimb INFOREURO valabil la data lansării apelului de proiecte.
  Curs Euro/leu ................. din data de ................
  Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile Total
  Lei Euro Lei Euro Lei Euro
  Ajutor public nerambursabil
  Sursele de finanțare pentru completarea necesarului de finanțare din care:
  - autofinanțare
  - împrumuturi
  TOTAL PROIECT
  (9) Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei) (în prețuri - luna, anul, 1 euro = .... lei), din care:– valoare eligibilă;2. eșalonarea investiției:– luna I;– luna II;– luna III; etc.3. durata de realizare (luni);4. capacități de producție rezultate ca urmare a investiției (în unități fizice și valorice);5. alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz.(10) Avize și acorduri de principiu Toate avizele și acordurile necesare, impuse de legislație, prevăzute în Ghidul Solicitantului, în funcție de tipul investiției. Documentele vor respecta condițiile de formă, conținut și semnături conform legislației în vigoare și vor fi semnate de persoane autorizate.(11) Proiecții financiare și indicatori financiari– Prognoza veniturilor;– Prognoza cheltuielilor;– Proiecția contului de profit și pierdere;– Bilanțul și contul de profit și pierdere;– Fluxul de numerar - previziuni;– Indicatori financiari.
   +  Anexa Nr. 8
  PLAN DE AFACERI
  A. DATE GENERALE PRIVIND SOLICITANTUL1. Denumirea obiectivului de investiții;2. Denumire, obiect de activitate și forma juridică;3. Structura capitalului social și evoluția acestuia de la înființare;4. Administratori;5. Locul de desfășurare a activității și a investiției;6. Litigii în desfășurare (dacă e cazul);7. Elaboratorul studiuluiB. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII CURENTE A SOLICITANTULUI1. Istoricul activității2. Principalele mijloace fixe din patrimoniul actual (inclusiv terenuri)
  Denumire mijloc fixData achizițieiValoare netă la data întocmirii ultimului bilanț -RON-Bucati
  1. CONSTRUCȚII TOTAL
  1.1 detaliați .............
  1.n detaliați ............
  2. UTILAJE TOTAL
  2.1 detaliați.............
  2.n detaliați
  TOTAL

  TERENURI
  Nr.crt.AmplasareJudeț/LocalitateSuprafața totală (mp)/Categoria de folosință Valoarea contabilă - RON - Regim juridic
  Valoarea producției piscicole - dacă este cazul
  SpeciaGreutate medieNumăr bucățiGreutatea totalăValoare neta la data intocmirii ultimului bilant - Lei -
  1.CRAP
  2.1.Puiet vara I
  2.2.Puiet vara II
  2.3.Pește marfă
  2.4.Remonți și reproducători
  2.PĂSTRĂV
  3.1 detaliați………
  3.n detaliați…………
  3.STURION
  3.1 detaliați………
  3.n detaliați…………
  4.ALTELE – detaliați
  TOTAL
  Acest tabel se va completa de către întreprinderile care activează deja în domeniu, în funcție de speciile crescute, pe categorii de vârstă.
  3. Producția obținută în ultimii doi ani de activitate (cu detaliere pe tipuri de produse)4. Performanța financiară pe ultimii trei ani de activitate (în LEI)
  Indicatori An n-3 An n-2 An n-1
  1. Active fixe nete
  2. Active totale
  3. Capitaluri proprii
  4. Datorii pe o perioadă mai mare de 1 an
  5. Cifra de afaceri
  6. Rezultat operațional
  7. Profit net
  8. Rentabilitatea comercială (7/2*100)
  9. Rata îndatorării la termen (3/2*100)
  C. ANALIZA DE PIAȚĂ1. Caracteristici generale ale pieței produselor ce urmează să fie realizate la nivel național, regional și local2. Analiza concurenței3. Politica de produs și fluxul tehnologic (dacă e cazul)4. Politica de aprovizionare. Principalii furnizori de materii prime (conform tabel de mai jos)
  POTENȚIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI
  Denumire furnizor de materii prime/ materiale auxiliare/ produse/servicii AdresaProdus furnizat și cantitate aproximativăValoare aproximativă- LEI - % din total achiziții
  5. Politica de preț6. Politica de distribuție. Principalii clienți (conform tabelului de mai jos)
  POTENȚIALII CLIENȚI AI SOLICITANTULUI
  Nr. crt.Client(Denumire și adresă) Valoare - LEI - % din vânzări
  D. PREZENTAREA PROIECTULUI1. Obiectivele proiectului2. Necesitatea și oportunitatea proiectului3. Prezentarea succintă a obiectivelor investiționale conform tabelului următor (structura se poate modifica în funcție de specificul proiectului)
  Denumire Obiectiv Investițional Nr. Bucăți Valoare de Achiziție - LEI FĂRĂ TVA -
  1. Proiectare, Consultanță, Asistență Tehnică, Avize, Acorduri etc.
  1.1 Proiectare
  1.2 Consultanță
  1.3 Asistență tehnică
  1.4 Avize, acorduri, autorizații etc.
  2. Construcții
  2.1 detaliați ............................
  2.n detaliați ............................
  3. UTILAJE TOTAL
  3.1 detaliați ............................
  3.n detaliați ............................
  4. Altele (detaliați)
  -
  4. Planul financiar și graficul de implementare a proiectului5. Impactul proiectului asupra dezvoltării zonei și a mediului de afaceri
  E. POLITICA DE PERSONAL1. Organigrama actuală2. Managementul proiectului3. Total personal existent din care personal de execuție4. Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției5. Locuri de muncă nou-createF. PROIECȚII FINANCIARE ȘI INDICATORI FINANCIARI1. Prognoza veniturilor2. Prognoza cheltuielilor3. Proiecția contului de profit și pierdere4. Bilanțul și contul de profit și pierderi5. Flux de numerar - previziuni6. Indicatori financiari Obs.:1. Datele pentru acest capitol sunt corelate cu secțiunea economică a cererii de finanțare.2. Se vor prezenta ipotezele care au stat la baza întocmirii planului de afaceri.G. CONCLUZII
   +  Anexa Nr. 9
  Proiecții financiare
  Prioritatea Uniunii Nr 2: Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștereMăsura Nr.II.2: Investiții productive în acvacultură Art. 48, alin (1) literele (a)-(d) si (f)-(h)
  Titlul Proiectului: ………………………………………………………………………………Durata de implementare .…(luni); Valoarea eligibilă…………………(lei); POPAM …..(%)
  SolicitantReprezentant legal
  Denumire……………………………… Statut juridic …….... Tel/fax…………………Email ………………………………………………Nume …………….…………..Prenume ……………………Funcție …………………
  Subsemnatul/a ............... posesor al CI/BI/Pașaport seria .... nr. ......., CNP ............. eliberată de .................. la data de ............., cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere în calitate de reprezentant legal/împuternicit, că situațiile financiare de la care s-a pornit în elaborarea proiecțiilor financiare ale ..........denumire solicitant.......... corespund cu înregistrările contabile: Atașat proiecțiile financiare privind implementarea și derularea proiectului, astfel:> Anexa 9.1 – Bugetul cererii de finanțare;> Anexa 9.2 – Planul investituțional;> Anexa 9.3 – Prognoza veniturilor;> Anexa 9.4 – Prognoza cheltuielilor;> Anexa 9.5 – Proiecția contului de profit și pierdere (CPP);> Anexa 9.6 – Bilanț sintetic previzionat;> Anexa 9.7 – Flux de numerar an 1 implementare;> Anexa 9.8 – Flux de numerar an 2 implementare;> Anexa 9.9 – Flux de numerar pe o perioadă de 5 ani;> Anexa 9.10 – Indicatori financiari;
  Reprezentantul legal al solicitantului
  (nume, prenume - cu majuscule)
  .........................................
  semnătura electronică
  Data: .............  +  Anexa Nr. 9.1
  Bugetul cererii de finanțare
  MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALEAnexa 9.1
  DIRECȚIA GENERALĂ PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM
  BUGETUL CERERII DE FINANTARE
  Nr. crtDenumirea capitolelor și subcapitolelorCheltuieli eligibileTotal eligibilCheltuieli neeligibileTotalneeligibilTOTAL
  BazaTVA elig.BazaTVA ne-elig.
  CAP. 1Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului
  1.1Obținerea terenului0.000.000.00
  1.2Amenajarea terenului0.000.000.00
  1.3Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.000.000.00
  TOTAL CAPITOL 10.000.000.000.000.000.000.00
  CAP. 2Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului
  2.1Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului0.000.000.00
  TOTAL CAPITOL 20.000.000.000.000.000.000.00
  CAP. 3Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
  3.1Studii0.000.000.000.000.000.000.00
  3.1.1studii de teren0.000.000.00
  3.1.2raport privind impactul asupra mediului0.000.000.00
  3.1.3studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției0.000.000.00
  3.2Documentații-suport și cheltuieli pt. obtinere avize, acorduri, autorizatii0.000.000.00
  3.3Expertizate tehnică a construcțiilor existente, a structurilor și/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de expertul tehnic a raportului deexpertiză tehnică0.000.000.00
  3.4Certificarea performanței energetice și auditului energetic al clădirilor0.000.000.00
  3.5Proi ectare0.000.000.000.000.000.000.00
  3.5.1tema de proiectare0.000.000.00
  3.5.2studiu de prefezabilitate0.000.000.00
  3.5.3studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general0.000.000.00
  3.5.4documentațiile tehnice necesare în vederea obțineriiavizelor/acordurilor/autorizațiilor0.000.000.00
  3.5.5verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție 0.000.000.00
  3.5.6proiect tehnic și detalii de execuție 0.000.000.00
  3.6Organizarea procedurilor de achiziție0.000.000.00
  3.7Consultanta0.000.000.000.000.000.000.00
  3.7.1managementul de proiect pentru obiectivul de investiții0.000.000.00
  3.7.2auditul financiar0.000.000.00
  3.8Asistenta tehnica0.000.000.000.000.000.000.00
  3.8.1asistență tehnică din partea proiectantului0.000.000.00
  3.8.2dirigenție de șantier, asigurată de personal tehnic de specialitate, autorizat0.000.000.00
  3.9Cheltuieli cu serviciile de consultanță pentru întocmirea dosarului cererii definanțare0.000.000.00
  TOTAL CAPITOL 30.000.000.000.000.000.000.00
  CAP. 4Cheltuieli pentru investiția de bază
  4.1Construcții și instalații 0.000.000.00
  4.2Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale0.000.000.00
  4.3Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj0.000.000.00
  4.4Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și0.000.000.00
  4.5Dotări0.000.000.00
  4.6Active necorporale 0.000.000.00
  TOTAL CAPITOL 40.000.000.000.000.000.000.00
  CAP. 5Alte cheltuieli
  5.1Organizare de șantier0.000.000.000.000.000.000.00
  5.1.1Lucă ri de cons trucți i și instalații aferente organizării de șantier0.000.000.00
  5.1.2Cheltuieli conexe organizării de șantier0.000.000.00
  5.2Comisioane, cote, taxe0.000.000.000.000.000.000.00
  5.2.1cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată potrivit prevederilor Le gii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată0.000.000.00
  5.2.2cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată potrivit prevederilor Le gii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucră ri lor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare0.000.000.00
  5.2.3cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC, în aplicarea prevederilorLe gii nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor0.000.000.00
  5.2.4taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare0.000.000.00
  5.3Cheltuieli diverse și neprevăzute0.000.000.00
  5.4Cheltuieli pentru informare și publicitate0.000.000.00
  TOTAL CAPITOL 50.000.000.000.000.000.000.00
  CAP. 6Cheltuieli pentru probele tehnologice și teste de predare la beneficiar
  6.1Pregătirea personalului de exploatare0.000.000.00
  6.2Probe tehnologice și teste0.000.000.00
  TOTAL CAPITOL 60.000.000.000.000.000.000.00
  CAP. 7Cheltuieli cu amortizarea
  7.1Cheltuieli cu amortizarea0.000.000.00
  TOTAL CAPITOL 70.000.000.000.000.000.000.00
  CAP. 8Cheltuieli cu leasing-ul
  8.1Cheltuieli cu leasing-ul0.000.000.00
  TOTAL CAPITOL 80.000.000.000.000.000.000.00
  CAP. 9Cheltuieli cu echipa de implementare
  9.1Cheltuieli privind plata drepturilor salariale 0.000.000.00
  TOTAL CAPITOL 90.000.000.000.000.000.000.00
  CAP. 10Cheltuieli privind taxele
  10.1Cheltuieli privind taxele 0.000.000.00
  TOTAL CAPITOL 100.000.000.000.000.000.000.00
  CAP. 11Cheltuieli bancare și pentru obținere garanții
  11.1Cheltuielile bancare de deschidere și de administrare a conturilor astfel cumprevede pct. 4 din Capitolul I din Anexa la Ordinul 816/2016 cu modifi că ri le și0.000.000.00
  11.2Cheltuieli aferente garanțiilor emise de o instituție bancară sau nebancară, astfel cum sunt prevăzute la art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 347/20160.000.000.00
  TOTAL CAPITOL 110.000.000.000.000.000.000.00
  CAP. 12Cheltuieli cu achiziționarea semnăturii digitale pentru MySMIS2014
  12.1Cheltuieli cu achiziționarea semnăturii digitale pentru MySMIS20140.000.000.00
  TOTAL CAPITOL 120.000.000.000.000.000.000.00
  CAP. 13Contribuția în natură
  13.1Contribuția proprie aferentă terenului0.000.000.00
  13.2Contribuția proprie pentru investiția de bază0.000.000.00
  TOTAL CAPITOL 130.000.000.000.000.000.000.00
  TOTAL GENERAL0.000.000.000.000.000.000.00
  din care C+M0.000.000.00
  Nr crtSURSE DE FINANȚAREValoare (lei)
  IValoarea totală a cererii de finantare, din care :0.00
  I.a. Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferenta0.00
  I.b.Valoarea totala eligibilă 0.00
  II Contribuția proprie, din care :0.00
  II.a. Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile 0.00
  II.b.Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferenta0.00
  III ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ0.00
   +  Anexa Nr. 9.2
  Planul investițional
  MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALEAnexa 9.2
  DIRECȚIA GENERALĂ PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM
  Planul investitional
  Completați proiectia financiara privind costurile investitiei pe anii de implementare (an 1 ș i 2), in functie de perioada de implementare a proiectului.Coloana "Total ani" verifica suma costurilor anuale cu costul total al investitiei, conform bugetului. Mesajul "Eroare!" se va afisa daca suma valorilor aferente anilor 1 și 2 nu este egala cu valoarea din buget a respectivului cost (coloana "Buget cerere")
  CapitolDenumireBuget cerereTotal aniImplementare
  an 1an 2
  CAP. 1Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului
  1.1Obținerea terenului0.00
  1.2Amenajarea terenului0.00
  1.3Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00
  TOTAL CAPITOL 10.000.000.00
  CAP. 2Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului
  2.1Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului0.00
  TOTAL CAPITOL 20.000.000.00
  CAP. 3Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
  3.1Studii0.000.000.00
  3.1.1studii de teren0.00
  3.1.2raport privind impactul asupra mediului0.00
  3.1.3studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției0.00
  3.2Documentații-suport și cheltuieli pt. obtinere avize, acorduri, autorizatii0.00
  3.3Expertizate tehnică a construcțiilor existente, a structurilor și /sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică0.00
  3.4Certificarea performanței energetice și auditului energetic al clădirilor0.00
  3.5Proi ectare0.000.000.00
  3.5.1tema de proiectare0.00
  3.5.2studiu de prefezabilitate0.00
  3.5.3studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general0.00
  3.5.4documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor0.00
  3.5.5verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție 0.00
  3.5.6proiect tehnic și detalii de execuție 0.00
  3.6Organizarea procedurilor de achiziție0.00
  3.7Consultanta0.000.000.00
  3.7.1managementul de proiect pentru obiectivul de investiții0.00
  3.7.2auditul financiar0.00
  3.8Asistenta tehnica0.000.000.00
  3.8.1asistență tehnică din partea proiectantului0.00
  3.8.2dirigenție de șantier, asigurată de personal tehnic de specialitate, autorizat0.00
  3.9Cheltuieli cu serviciile de consultanță pentru întocmirea dosarului cererii de finanțare0.00
  TOTAL CAPITOL 30.000.000.00
  CAP. 4Cheltuieli pentru investiția de bază
  4.1Construcții și instalații 0.00
  4.2Montaj utilaje, echipamente tehnologice ș i funcționale0.00
  4.3Utilaje, echipamente tehnologice ș i funcționale care necesită montaj0.00
  4.4Utilaje, echipamente tehnologice ș i funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport0.00
  4.5Dotări0.00
  4.6Active necorporale 0.00
  TOTAL CAPITOL 40.000.000.00
  CAP. 5Alte cheltuieli
  5.1Organizare de șantier0.000.000.00
  5.1.1Lucări de construcții și instalații aferente organizării de șantier0.00
  5.1.2Cheltuieli conexe organizării de șantier0.00
  5.2Comisioane, cote, taxe0.000.000.00
  5.2.1cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată0.00
  5.2.2cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucră ri lor de cons trucții, republicată, cu modificările și completările ulterioare0.00
  5.2.3cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC, în aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor0.00
  5.2.4taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare0.00
  5.3Cheltuieli diverse ș i neprevăzute0.00
  5.4Cheltuieli pentru informare și publicitate0.00
  TOTAL CAPITOL 50.000.000.00
  CAP. 6Cheltuieli pentru probele tehnologice și teste de predare la beneficiar
  6.1Pregătirea personalului de exploatare0.00
  6.2Probe tehnologice ș i teste0.00
  TOTAL CAPITOL 60.000.000.00
  CAP. 7Cheltuieli cu amortizarea
  7.1Cheltuieli cu amortizarea0.00
  TOTAL CAPITOL 70.000.000.00
  CAP. 8Cheltuieli cu leasing-ul
  8.1Cheltuieli cu leasing-ul0.00
  TOTAL CAPITOL 80.000.000.00
  CAP. 9Cheltuieli cu echipa de implementare
  9.1Cheltuieli privind plata drepturilor salariale 0.00
  TOTAL CAPITOL 90.000.000.00
  CAP. 10Cheltuieli privind taxele
  10.1Cheltuieli privind taxele 0.00
  TOTAL CAPITOL 100.000.000.00
  CAP. 11Cheltuieli bancare și pentru obținere garanții
  11.1Cheltuielile bancare de deschidere și de administrare a conturilor astfel cum prevede pct. 4 din Capitolul I din Anexa la Ordinul 816/2016 cu modifi că ri le ș i compl etările ulterioare0.00
  11.2Cheltuieli aferente garanțiilor emise de o instituție bancară sau nebancară, astfel cum sunt prevăzute la art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 347/20160.00
  TOTAL CAPITOL 110.000.000.00
  CAP. 12Cheltuieli cu achiziționarea semnăturii digitale pentru MySMIS2014
  12.1Cheltuieli cu achiziționarea semnăturii digitale pentru MySMIS20140.00
  TOTAL CAPITOL 120.000.000.00
  CAP. 13Contribuția în natură
  13.1Contribuția proprie aferentă terenului0.00
  13.2Contribuția proprie pentru investiția de bază0.00
  TOTAL CAPITOL 130.000.000.00
  TOTAL GENERAL0.000.000.00
  TOTAL CHELTUIELI ELIGIBILE0.000.000.00
  TOTAL CHELTUIELI NEELIGIBILE0.00
   +  Anexa Nr. 9.3
  Prognoza veniturilor
  MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALEAnexa 9.3
  DIRECȚIA GENERALĂ PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM
  Prognoza veniturilor -varianta cu proiect
  Anul 1 de implementareAnul 2 de implementareTotal An 1Total An 2Total An 3 (1 de funcționare)TotalAn 4 (2 de funcționare)TotalAn 5 (3 de funcționare)TotalAn 6 (4 de funcționare)TotalAn 7 (5 de funcționare)
  Nr. Crt.CategoriaPret in RON/UMUMTRIM ITRIM IITRIM IIITRIM IVTRIM ITRIM IITRIM IIITRIM IV
  Vanzari fizice previzionate
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  Vanzari valorice previzionate
  1RON
  2RON
  3RON
  4RON
  5RON
  6RON
  7RON
  8RON
  9RON
  10RON
  11RON
  12RON
  Venituri productie proprie – totalRON
  13Alte venituriRON
  Total productie vandutaRON
  14Venituri din vanzari marfuriRON
  15Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri neteRON
  16Venituri din alte activitatiRON
  17Variatia stocurilor (+ pentru C;- pentru D)RON
  18Venituri din productia realizata pentru scopuri proprii si capitalizataRON
  19Alte venituri din exploatareRON
  Total venituri din exploatareRON
   +  Anexa Nr. 9.4
  Prognoza cheltuielilor
  MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEAnexa 9.4
  DIRECȚIA GENERALĂ PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM
  Prognoza cheltuielilor și evoluția capacității de producție - varianta cu proiect
  Anul 1 de implementare Anul 2 de implementare Total An 1 Total An 2 Total An 3(1 de funcționare) Total An 4(2 de funcționare) Total An 5(3 de funcționare) Total An 6(4 de funcționare) Total An 7(5 de funcționare)
  Nr.crt. Categoria UM TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV
  1 Cheltuieli cu materiile prime și cu materialele consumabile RON
  2 Alte cheltuieli materiale RON
  3 Alte cheltuieli din afară (cu energia și apa) RON
  4 Cheltuieli privind mărfurile RON
  5 Cheltuieli materiale - total RON
  6 Cheltuieli cu personalul angajat RON
  7 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială RON
  8 Cheltuieli cu personalul - total RON