GHIDUL SOLICITANTULUI din 7 iunie 2017pentru măsura I.23 - Porturi de pescuit, locuri de debarcare, hale de licitații și adăposturi - investiții de îmbunătățire a infrastructurii porturilor de pescuit și a halelor de licitații sau a locurilor de debarcare și a adăposturilor; construirea de adăposturi, pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 476 bis din 23 iunie 2017  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 188 din 7 iunie 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 476 din 23 iunie 2017

  PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME
  2014 - 2020
  Prioritatea Uniunii Europene 1
  PROMOVAREA PESCUITULUI SUSTENABIL DIN PUNCTUL DE VEDERE AL MEDIULUI,
  EFICIENT DIN PUNCTUL DE VEDERE AL UTILIZĂRII RESURSELOR,
  INOVATOR, COMPETITIV ȘI BAZAT PE CUNOAȘTERE
  GHIDUL SOLICITANTULUI
  Obiectiv specific 1.4 - Sporirea competitivității
  și a viabilității întreprinderilor din domeniul pescuitului,
  inclusiv a flotei costiere la scară mică, și
  îmbunătățirea condițiilor de siguranță sau de lucru
   +  Măsura I.23. Porturi de pescuit, locuri de debarcare, hale de licitații și adăposturi - investiții de îmbunătățire a infrastructurii porturilor de pescuit și a halelor de licitații sau a locurilor de debarcare și a adăposturilor; Construirea de adăposturi, pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor Tipul apelului: Competitiv, cu termen limită de depunere August 2018 Versiunea 41. LEGISLAȚIE A UNIUNII EUROPENE ȘI NAȚIONALĂ, ALTE DOCUMENTE RELEVANTE2. PREVEDERI GENERALE3. CONDIȚII SPECIFICE PENTRU OBȚINEREA FINANȚĂRII3.1. Solicitanți eligibili:3.2. ELIGIBILITATEA PROIECTULUI:3.3. ACTIVITĂȚI ELIGIBILE:3.4. CHELTUIELI ELIGIBILE:4. CEREREA DE FINANȚARE4.1. Întocmirea cererii de finanțare4.2. Lista documentelor din dosarul cererii de finanțare4.3. Înregistrarea Cererii de finanțare5. VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERII DE FINANȚARE6. EVALUAREA ȘI SELECȚIA CERERILOR DE FINANȚARE6.1. Evaluarea Cererilor de finanțare6.2. Selecția Cererilor de finanțare7. CONTESTAȚII8. CONTRACTUL DE FINANȚARE8.1. Contractul de finanțare8.2. Obligații specifice ale beneficiarului (clauze specifice la contractul de finanțare)8.3. Modificarea Contractului de finanțare9. MANAGEMENTUL FINANCIAR AL PROIECTULUI9.1. Dovada cofinanțării9.2. Derularea și verificarea procedurii de achiziție9.3. Rambursarea cheltuielilor9.3.1. Precizări referitoare la acordarea avansului9.3.2. Plata10. MONITORIZARE ȘI CONTROL10.1. Monitorizarea tehnică și financiară10.2. Control11. INFORMARE ȘI PUBLICITATE12. ANEXE1. LEGISLAȚIE A UNIUNII EUROPENE ȘI NAȚIONALĂ, ALTE DOCUMENTE RELEVANTE  +  Legislație UE ● Regulamentul (UE) NR. 508 din 15 mai 2014 privind Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului; ● Regulamentul de punere în aplicare (UE) NR. 1242/2014 AL COMISIEI din 20 noiembrie 2014 de stabilire, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, a normelor privind prezentarea datelor relevante cumulative cu privire la operațiuni; ● Regulamentul de punere în aplicare (UE) NR. 1243/2014 AL COMISIEI din 20 noiembrie 2014 de stabilire a unor norme în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește informațiile care trebuie trimise de statele membre, precum și în ceea ce privește necesitățile în materie de date și sinergiile dintre potențialele surse de date; ● Regulamentul (UE) NR. 1303/2013 din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului; ● Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 - 2020. ● Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului; ● Regulamentul (UE) nr. 1268/2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii; ● Regulamentul Consiliului (CE, EURATOM) nr. 2988/1995 privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene. ● Regulamentul (UE) NR. 763/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește informațiile care trebuie trimise de statele membre, precum și în ceea ce privește caracteristicile tehnice ale măsurilor de informare și de publicitate și instrucțiunile referitoare la crearea emblemei Uniunii ● Regulamentul delegat (UE) AL COMISIEI 288/2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește perioada și datele de inadmisibilitate a cererilor ● Regulamentul delegat (UE) 2252/2015 AL COMISIEI din 30 septembrie 2015 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/288 în ceea ce privește perioada de inadmisibilitate a cererilor pentru sprijin din partea Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime; ● Decizia Comisiei nr. C (2015) 8416 final din 25.11.2015 de aprobare a programului operațional "Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime pentru România" pentru sprijin din partea Fondului European pentru Pescuit și Afaceri Maritime în România; ● REGULAMENTUL (UE, Euratom) 2018/1046 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 18 iulie 2018.  +  Legislație națională și alte documente relevanteLegea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;OUG 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare;OG nr. 26/2000, cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 246/2005;O.U.G. nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, cu modificările și completările ulterioare;OUG nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, cu modificările și completările ulterioare;Hotărârea nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor.Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanțate din FEPAM prin POPAM 2014-2020;Hotărârea nr. 30 din 18 ianuarie 2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale ● Ordinul nr. 1228/R/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale; ● Ordinul nr. 1504/R/2018 privind aprobarea structurii organizatorice și a statutului de funcții ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 816 din 24.05.2016 privind aprobarea Listei detaliată cu cheltuieli eligibile pentru operațiunile finanțate în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 cu modificările și completările ulterioare; ● Decizia CM POPAM nr. 5/2016 privind modificarea POPAM 2014-2020. ● Decizia CM POPAM nr. 10/2016 privind aprobarea criteriilor de selecție.Legea 98/2016 privind achizițiile publice.Legea nr.317/2009 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura cu modificările și completările ulterioareOrdinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europeneHotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publiceLegea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică republicată2. PREVEDERI GENERALE Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014 - 2020 reprezintă un program care își propune să creeze condițiile necesare redresării economice, generării creșterii locurilor de muncă din domeniul pescuitului, acvaculturii și afacerilor maritime. Programul a fost aprobat prin decizia Comisiei Europene nr. 8416/25.11.2015 și permite accesarea fondurilor structurale și de investiție prin intermediul Fondului European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM). Acest document se adresează întreprinzătorilor din domeniul pescuitului inclusiv organismelor de drept public în scopul orientării lor în accesarea finanțărilor nerambursabile și totodată, reprezintă un îndrumar privind întocmirea Cererilor de finanțare și se adresează tuturor potențialilor solicitanți ai Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime, Prioritatea Uniunii nr.1. Promovarea pescuitului sustenabil din punctul de vedere al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv și bazat pe cunoaștere, Măsura I.23: Porturi de pescuit, locuri de debarcare, hale de licitații și adăposturi - investiții de îmbunătățire a infrastructurii porturilor de pescuit și a halelor de licitații sau a locurilor de debarcare și a adăposturilor; Construirea de adăposturi, pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor. Prioritatea Uniunii nr. 1 cuprinde opt măsuri printre care și Măsura I.23 - Porturile de pescuit, locurile de debarcare, halele de licitații și adăposturile conform Art. 43 alineatele (1) și (3) și articolul 44 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul nr. 508/2014 (CE) care pune accent pe îmbunătățirea infrastructurii specifică atât pentru pescuitul interior cât și pentru cel marin, inclusiv îmbunătățirea siguranței pescarilor. Înainte de a începe completarea Cererii de finanțare vă recomandăm să citiți cu atenție toate informațiile prezentate în acest Ghid și să vă asigurați că ați înțeles toate aspectele specifice prezentei scheme de finanțare nerambursabilă. Pentru o mai bună înțelegere vă recomandăm să consultați și:– Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 - 2020;– Regulamentul nr. 508/2014 (CE) Art. 43 alineatele (1) și (3) și articolul 44 alineatul (1) litera (f). Totodată vă recomandăm să consultați periodic pagina de internet a DGP-AMPOPAM - www.ampeste.ro - pentru a fi la curent cu eventualele modificări aduse Ghidului solicitantului și cu eventualele comunicări/informări cu privire la prezenta măsură de finanțare. Ghidul solicitantului nu se substituie legislației naționale și a Uniunii Europene în vigoare, solicitantul având obligația cunoașterii și respectării acesteia. CINE POATE BENEFICIA DE SPRIJINUL FINANCIAR NERAMBURSABIL? CE ACTIVITĂȚI SUNT FINANȚATE ÎN CADRUL ACESTEI MĂSURI?  +  CARE SUNT ȚINTELE DE ATINS ÎN CADRUL PROIECTULUI?  +  INDICATORI Indicatori prestabiliți (Indicatori de program) Indicatorii de program fac obiectul monitorizării performanțelor măsurii programului și se referă la: ● Locuri de muncă (ENI) create în sectorul pescuitului sau activități complementare; Unitate de măsură: Echivalent normă întreagă (ENI). Definiție: Număr de persoane în locuri de muncă nou create și remunerate în sectorul maritim sau pescăresc (angajați sau liber profesioniști care aduc un venit pentru ei sau pentru familia lor) Calcul: Locuri de muncă nou create (ENI) = Suma (Ai * Bi / C), Unde: Ai = Persoana nou angajată DUPĂ începerea operațiunii. "Persoană nou angajată" este o persoană încadrată pe un loc de muncă plătit în sectorul maritim sau pescăresc (angajați sau liber profesioniști care aduc un venit pentru ei sau pentru familia lor), care nu exista înainte de începerea operațiunii Bi = "unități de timp lucrate pe an", de ex: numărul de ore/zi pentru fiecare nou angajat, efectiv lucrate C = "coeficient ENI" - de ex: numărul de referință la nivel național pentru normă întreagă: 1720 ore/an. Beneficiarul va trebui să aibă evidențe cu numărul de persoane angajate (ENI) înainte de operațiune, iar noile locuri de muncă (ENI) să poată fi deosebite de cele vechi la finalizarea operațiunii. ● Locuri de muncă (ENI) menținute în sectorul pescuitului sau activități complementare; Unitate de măsură: Echivalent normă întreagă (ENI). Definiție: Număr de persoane în locuri de muncă existente și remunerate în sectorul maritim sau pescăresc (angajați sau liber profesioniști care aduc un venit pentru ei sau pentru familia lor); trebuie să existe un risc de pierdere a locurilor de muncă respective fără intervenția prin POPAM. Se exprimă în ENI pe baza coeficientului ENI la nivel național. Calcul: Locuri de muncă menținute (ENI) = SUMA (Ai * Bi /C), Unde: ● Ai = persoana încadrată pe un loc de muncă plătit în sectorul pescăresc sau maritim ● Bi = "unități de timp lucrate pe an", de ex: numărul de ore/zi pentru fiecare nou angajat, efectiv lucrate ● C = "coeficient ENI" - de ex: numărul de referință la nivel național pentru normă întreagă: 1720 ore/an ATENȚIE! Nerespectarea indicatorilor de program prestabiliți asumați prin Cererea de finanțare (Număr locuri muncă create și Număr locuri muncă menținute) va atrage după sine recuperarea finanțării nerambursabile acordate direct proporțional cu gradul de nerealizare a acestora. Indicatori suplimentari de realizare
  Indicator suplimentar de realizareUnitate de măsură
  Cantități de deșeuri marine, inclusiv cele generate de sectorul de pescuit, în special a uneltelor de pescuit pierdute și abandonate în mare(kg)
  Date privind implementarea proiectului conform R(UE) 1242/2014: ● Precizare dacă operațiunea privește pescuitul maritim sau pescuitul în apele interioare ori ambele - În funcție de tipul proiectului, în tabelul de mai jos se pot bifa una sau mai multe opțiuni privind datele de implementare:
  1[ ]Pescuit marin
  2[ ]Pescuit în apele interioare
  3[ ]Ambele
  ● Categoria de investiție: porturi de pescuit; locuri de debarcare; centre de licitații; adăposturi. În funcție de tipul proiectului, în tabelul de mai jos se pot bifa una sau mai multe opțiuni privind datele de implementare:
  1[ ]Porturi de pescuit
  2[ ]Locuri de debarcare
  3[ ]Centre de licitații
  4[ ]Adăposturi
  Tipul de investiție: calitate; control și trasabilitate; eficiența energetică; protecția mediului; siguranță și condiții de lucru - În funcție de tipul proiectului, în tabelul de mai jos se pot bifa una sau mai multe opțiuni privind datele de implementare:
  59[ ]Calitate
  60[ ]Control și trasabilitate
  61[ ]Eficiența energetică
  62[ ]Protecția mediului
  63[ ]Siguranță și condiții de lucru
  ● Numărul pescarilor care beneficiază de operațiune - Numeric; ● Numărul de alți utilizatori portuari sau alți lucrători care beneficiază de operațiune - Numeric; ATENȚIE! Completarea indicatorilor și a datelor de implementare în cadrul cererii de finanțare este obligatorie. Criteriul număr de locuri de muncă create/menținute, asumat prin cererea de finanțare, este obligatoriu de respectat pe parcursul a minim 12 luni consecutive în perioada de monitorizare a proiectului ATENȚIE! Toate activitățile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin Cererea de finanțare și pentru care a primit punctaj la selecție, devin condiții obligatorii pentru menținerea sprijinului pe toată perioada de valabilitate a contractului de finanțare ATENȚIE! Perioada de monitorizare a unui proiect se calculează pentru o perioadă de cinci ani după efectuarea ultimei plăți către beneficiarul respectiv
   +  CÂȚI BANI SE POT PRIMI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI?  +  INTENSITATEA AJUTORULUI FINANCIAR ȘI COTA DE COFINANȚARE Cuantumul sprijinului financiar nerambursabil acordat în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte din valoarea totală eligibilă rezultată din bugetul previzionat în planul de afaceri, este de: ● 100 % din cheltuielile eligibile totale, pentru organisme de drept public; ● 80 % din cheltuielile eligibile totale, pentru Operațiuni referitoare la pescuitul costier la scară mică; ● 75 % din cheltuielile eligibile totale, pentru organizații de producători, asociații de organizații de producători sau organizații interprofesionale; ● 60 % din cheltuielile eligibile totale pentru organizații de pescari sau de alți beneficiari colectivi; ● 50 % din cheltuielile eligibile totale, pentru alte tipuri de beneficiari privați. Dacă proiectul se adresează pescuitului costier la scară redusă: ● maxim 30% din valoarea total eligibilă rezultată din bugetul indicativ al proiectului pentru întreprinderi mari; ● maxim 80% din valoarea totală eligibilă rezultată din bugetul indicativ al proiectului pentru categoria pescarilor și IMM-urilor; ● maxim 80 % din valoarea totală eligibilă rezultată din bugetul indicativ al proiectului pentru Asociațiile și Organizațiile de pescari; ● maxim 80 % pentru organizații de producători sau asociații de organizații de producători. "pescuitul costier la scară mică" înseamnă activitatea de pescuit desfășurată de nave de pescuit cu o lungime totală mai mică de 12 metri care nu utilizează uneltele de pescuit tractate enumerate în tabelul 3 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 26/2004 al Comisiei ( 2 ); ATENȚIE! Se poate aplica o intensitate maximă a ajutorului public de 100 % din cheltuielile eligibile totale ale operațiunii atunci când operațiunea pusă în aplicare îndeplinește toate criteriile următoare: ● este în interesul colectiv; ● are un beneficiar colectiv; ● are caracteristici inovatoare, după caz, la nivel local. Solicitanții care nu se încadrează în categoria IMM-urilor sprijinul financiar nerambursabil este de maxim 30%. Pentru implementarea proiectului, beneficiarul se va angaja să asigure o cofinanțare în procent de minim 70%, 50%, 40%, 25%, respectiv 20% (în funcție de tipul de beneficiar) prin aport în numerar sau prin aport în natură. Pentru derularea proiectului, beneficiarul va asigura cofinanțarea investiției prin mai multe modalități: aport în natură, aport în numerar constituit de beneficiar, surse de finanțare (credit bancar). Rata de cofinanțare poate fi asigurată și prin combinarea modalităților mai sus prezentate, parțial prin aport în natură și parțial prin aport în numerar sau surse de finanțare (credit bancar). În situația în care beneficiarul alege să asigure cofinanțarea prin aport în natură aceasta trebuie dovedită și depusă odată cu cererea de finanțare, fie la valoarea totală a procentului de cofinanțare, fie într-un cuantum din aceasta. Dacă contribuția în natură nu asigură valoarea totală a cofinanțării, aceasta poate fi completată până la valoarea totală prin aport în numerar. Contribuția în natură poate fi depusă doar de către solicitanții care dețin dreptul de proprietate asupra sa. Cofinanțarea prin aport în natură se va dovedi și depune numai odată cu cererea de finanțare. ATENȚIE! Pentru a putea fi acceptată cofinanțarea prin aport în natură, solicitantul va trebui să argumenteze că aceasta este necesară și strict legată de implementarea proiectului, în sensul că aceasta trebuie să contribuie la atingerea indicatorilor asumați prin cererea de finanțare. În lipsa unor argumente solide care să demonstreze acest lucru, cofinanțarea prin aport în natură nu va fi luată în considerare, solicitantul urmând să asigure cofinanțare proiectului prin modalitățile prevăzute la capitolul 9. Când aportul în natură nu asigură valoarea totală a cofinanțării, acesta poate fi completat până la valoarea totală prin aport în numerar. În această situație, solicitantul va depune contribuția în natură odată cu cererea de finanțare, iar diferența în conformitate cu condițiile descrise la capitolul 9. Cofinanțarea prin aport în numerar sau credit bancar poate fi depusă odată cu cererea de finanțare sau în conformitate cu condițiile descrise la capitolul 9. Contribuția în natură face parte integrantă din proiect și ea nu poate face obiectul altui proiect depus indiferent de măsură/apel/program operațional. Pentru proiectele la care valoarea contribuției în natură depășește cota procentuală stabilită pentru contribuția proprie a beneficiarului, sprijinul financiar nerambursabil va fi diminuat cu cota procentuală ce depășește contribuția proprie. CONFORM art. 5 din HG NR. 347/2016 PRIVIND STABILIREA CADRULUI GENERAL DE IMPLEMENTARE A OPERAȚIUNILOR COFINANȚATE DIN F.E.P.A.M. PRIN POPAM 2014-20201. Prin excepție de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) și b), contribuția în natură este considerată eligibilă dacă îndeplinește condițiile impuse de art. 69 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.2. în cadrul Programului operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020 sunt acceptate ca și contribuție în natură echipamente, instalații și utilaje, terenuri, clădiri și imobile.3. Contribuția în natură constituită din bunurile prevăzute la alin. (2) trebuie să îndeplinească cumulativ și următoarele condiții:a) obiectul contribuției în natură a fost achiziționat sau construit de către beneficiar din alte surse de finanțare decât cele nerambursabile publice;b) bunurile trebuie să fie libere de orice sarcini/interdicții ce afectează implementarea operațiunii și să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către potențialul solicitant, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești, la momentul depunerii cererii de finanțare;c) contribuția în natură să fie necesară și strict legată de implementarea operațiunii;d) valoarea bunurilor este certificată de un evaluator autorizat și independent de beneficiarul operațiunii, potrivit prevederilor legale în vigoare. în cazul terenurilor valoarea contribuției în natură nu poate depăși limita prevăzută la art. 69 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.  +  CARE ESTE VALOAREA MAXIMĂ A PROIECTULUI ȘI PE CE PERIOADĂ? Valoarea maximă și minimă eligibilă aferentă unui proiect va fi precizată în anunțul de lansare a apelului. În cadrul acestor valori este inclus TVA -ul doar în cazul solicitanților neplătitori de TVA. Pentru solicitanții plătitori de TVA, în cadrul plafonului nu este inclus TVA-ul. Durata de implementare a unui proiect este de maximum 2 (doi) ani. Durata minimă de implementare a unui proiect este de 1 lună.  +  ALOCAREA FINANCIARĂ Alocarea financiară pentru această măsură este precizată în anunțul de lansare a apelului. Contribuția FEPAM în cadrul operațiunii este de 75%, iar contribuția publică națională este de 25% (valoarea totală a finanțărilor, fără TVA). Un solicitant din teritoriul ITI Delta Dunării (ITI DD) poate depune un proiect în cadrul apelului lansat cu respectarea condițiilor din prezentul ghid. După înregistrarea cererii de finanțare în sistemul informatic MySMIS, solicitantul va depune la ADI ITI DD, în termen de 1 zi lucrătoare după înregistrarea acesteia, o cerere de eliberare a unui aviz însoțită de fișa de proiect în baza căruia va solicita avizul de conformitate a obiectivelor din cadrul cererii de finanțare depuse cu obiectivele strategice, pilonii și obiectivele sectoriale din cadrul strategiei ITI Delta Dunării. Avizul favorabil sau nefavorabil va fi depus de solicitant la sediul Autorității de Management pentru POPAM. Prezentarea avizului se va realiza în termen de maxim 15 zile lucrătoare (include și perioada eventualei contestații asupra unui aviz nefavorabil la ADI ITI DD) de la data depunerii dosarului cererii de finanțare. Modelul fișei de prezentare a proiectului se regăsește pe site-ul ADI ITI DD, putând fi accesată la adresa http://www.itideltadunarii.com/informare-procedura-de-avizare-pentru-conformitatea-cu-sidddd-2030/#8dda50d7755d34e8b În etapa de selecție, solicitanții din cadrul teritoriului ITI DD, vor fi ierarhizați în baza punctajului și numai după ce s-a depus avizul de la ADI ITI DD pentru respectiva cerere de finanțare. Cererile de finanțare care nu au depus aviz sau cererile de finanțare care au aviz de neconformitate vor întra în competiția națională. Anunțul privind sesiunea de depunere a cererilor de finanțare se publică pe site-ul www.ampeste.ro, secțiunea POPAM 2014-2020. ATENȚIE! În cadrul prezentului apel Cererea de finanțare și documentele din dosarul Cererii de finanțare vor fi introduse și respectiv atașate on line cu semnătură electronică în aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în intervalul menționat în anunțul de lansare a apelului. Etapele de verificare a conformității administrative, a eligibilității, a evaluării tehnice și financiare precum și a celei de selecție, solicitarea de informații suplimentare/clarificări și contestațiile nu se realizează online, ci pe suport de hârtie. Toate documentele înaintate de solicitant pe suport de hârtie vor fi semnate de reprezentantul legal al solicitantului, până la disponibilitatea acestor module în sistemul online MySMIS. Pentru solicitarea de informații suplimentare/clarificări și depunerea de contestații, locațiile și datele de contact ale Autorității de management și a Centrelor regionale sunt:
  SediuAdresăContactJudețe arondate
  DGP-AMPOPAB-dul Carol I nr. 24, sector 3, municipiul BucureștiTel: 021-307 9802 Fax. 021 307 2474-
  CR BrașovIntern.Trade Center, str. Alexandru Vlahuță, nr. 10, Et. 1, Brașov, județul BrașovTel.: 0268.546.511 0725.256.235Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu.
  CR BucureștiStr. Mihai Eminescu, nr. 11, cam. 7, Buftea, județul IlfovTel. 0725.256.223 0725.256.224Argeș, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Prahova și municipiul București.
  CR ConstanțaStr. Capitan Petre Romulus nr. 7 bis, Constanța, județul ConstanțaTel.: 0241.511.580, 0725.256.231, 0725.256.232 0725.256.239Constanța, Ialomița, Călărași.
  CR ClujStr. Dorobanților, nr. 69, cam. 8, Cluj-Napoca, județul ClujTel. 0725.256.233 0725.256.234Alba, Bistrița- Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu- Mare, Sălaj.
  CR DoljBloc TCIF, str. Nicolae Romanescu, nr. 39, etaj 2, Craiova, județul DoljTel. 0251 .425 .008 0725.256.221 0725.256.222 0725.256.236Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Teleorman, Vâlcea.
  CR GalațiStr. Basarabiei, nr. 55, bloc A16, parter, Galați, județul GalațiTel. 0725.256.225 0725.256.226Brăila, Buzău, Galați, Vrancea.
  CR IașiOJRSA, Aleea Mihail Sadoveanu, nr.10 bis, Iași, județul IașiTel./Fax. 0232.273.070 0725.256.229 0725.256.230Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui.
  CR TimișCalea Buziașului, nr. 11A, clădire OB 6A, et. 1, Timișoara, județul TimișTel.: 0726.777.657Arad, Bihor, Caraș Severin, Hunedoara, Timiș.
  CR TulceaIberom Business Center Str. Portului, nr. 14, etaj 2, Tulcea, județul TulceaTel. 0725.256.237 0725.256.238Tulcea
  Ghidul solicitantului nu se substituie legislației naționale și a Uniunii Europene în vigoare, solicitantul având obligația cunoașterii și respectării acesteia.
  3. CONDIȚII SPECIFICE PENTRU OBȚINEREA FINANȚĂRII În această secțiune găsiți informații referitoare la solicitanții eligibili, eligibilitatea proiectului, activități eligibile,cheltuielile eligibile precum și cheltuielile neeligibile.3.1. Solicitanți eligibili: Solicitanții eligibili în vederea acordării sprijinului financiar nerambursabil acordat prin Măsura I.23 - Porturile de pescuit, locurile de debarcare, halele de licitații și adăposturile sunt: ● organisme de drept public - autoritate publică sau instituție publică - care acționează la nivel central ori la nivel regional sau local; ● pescari sau organizații de pescari sau asociații de pescari; ● organizații neguvernamentale în parteneriat cu organizații de pescari sau cu asociații de pescari; ● organizații de producători, asociații de organizații de producători sau organizații interprofesionale; ● alte tipuri de beneficiari privați care au activități în domeniul pescuitului.  +  SOLICITANTUL TREBUIE SĂ RESPECTE URMĂTOARELE: ● Să desfășoare activitate în domeniul pescuitului (coduri CAEN 0311 -Pescuitul maritim, 0312- Pescuitul în ape dulci), cu excepția organismelor de drept public/ Compania Națională" Administrația Porturilor Maritime" S.A. Constanța; ● Nu se află în proces de lichidare, fuziune, reorganizare, faliment; ● Nu este înregistrat în Registrul debitorilor MADR AM POP/AM POPAM, pentru POP 2007 - 2013 și POPAM 2014-2020 în calitate de DEBITOR, cu excepția solicitanților care beneficiază de înlesniri la plată aferente acestor debite, acordate de către organul fiscal în conformitate cu dispozițiile Codului de procedură fiscală; ● A înregistrat în ultimele situații financiare înregistrate la Administrația Financiară un rezultat din exploatare pozitiv (inclusiv 0), pentru cazul în care întreprinderea a avut activitate. Nu se va lua în calcul anul înființării în care rezultatul poate fi negativ, situație în care condiția pentru verificarea rezultatului financiar se va considera îndeplinită. Sunt exceptați solicitanții care sunt înființați în anul depunerii cererii de finanțare, cei înființați în anul precedent depunerii cererii de finanțare sau cei care au avut activitatea suspendată conform legii. Totodată sunt exceptați și solicitanții care fac dovada că situația provine în urma unui proces investițional pentru implementarea unui proiect prin fonduri europene sau proiect finanțat exclusiv din surse proprii sau au suferit din cauza calamităților în ultimii 2 ani precedenți depunerii Cererii de finanțare (a se vedea lista documentelor din dosarul cererii de finanțare). În cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale, veniturile obținute în anul financiar precedent anului depunerii proiectului trebuie să fie cel puțin egale cu cheltuielile. În conformitate cu art. 3 din Regulamentul 508/2014, "pescar" înseamnă orice persoană care practică activități de pescuit comercial, astfel cum sunt recunoscute de statul membru în cauză; În conformitate cu art. 2. pct. 27 din LEGEA nr. 317/2009 pescar profesionist - persoana fizică atestată, conform reglementărilor legale în vigoare, să practice pescuitul în scop comercial;  +  CATEGORIILE DE SOLICITANȚI ELIGIBILI CARE POT PRIMI FONDURI NERAMBURSABILE PE ACEASTĂ MĂSURĂ SUNT:– Persoana fizică autorizată (înființată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);– Întreprinderi individuale (înființate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);– Întreprinderi familiale (înființate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);– Societate în nume colectiv - SNC (înființată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);– Societate în comandită simplă - SCS (înființată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);– Societate pe acțiuni - SA (înființată în bazaLegii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);– Societate în comandită pe acțiuni - SCA (înființată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);– Societate cu răspundere limitată - SRL (înființată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);– Societate comercială cu capital privat (înființată în baza Legii nr. 15/1990, cu modificările și completările ulterioare);– Asociații constituite conform prevederilor OG nr. 26/2000 cu modificările și completările ulterioare, care desfășoară activitate economică.– Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" S.A. Constanța (înființată în baza H.G. nr.517/1998, completată și modificată prin H.G. nr. 464/2003);– Autoritățile publice sau instituțiile publice care acționează la nivel central ori la nivel regional sau local. IMPORTANT! Dovada încadrării în categoriile de mai sus se face la punctul 1- Solicitant din Anexa 1 - Cererea de finanțare, la prezentul ghid Pentru a fi eligibili în vederea obținerii finanțării pentru Măsura I.23. - Porturile de pescuit, locurile de debarcare, halele de licitații și adăposturile, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:– Să nu fi comis fraude în perioada anterioară depunerii solicitării de asistență financiară conform Convenției privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene;– Nu se află în situațiile prevăzute la Art. 10 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014; Pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii și ale contribuabililor săi, sunt restricționați de la finanțare operatorii care, într-o perioadă determinată anterioară depunerii unei cereri de asistență financiară, au comis încălcări grave, infracțiuni sau fraude, astfel cum se precizează la articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, și nu beneficiază de asistență financiară din partea FEPAM. Încălcările grave de către operatori ale normelor PCP duc la interzicerea temporară sau permanentă a accesului la asistența financiară a Uniunii și/sau la aplicarea unor reduceri financiare. ATENȚIE! Un solicitant nu este eligibil în temeiul articolului 10 din Regulamentul (CE) nr. 508/2014 al Consiliului (alin. 1 - 5) dacă autoritatea competentă a stabilit că:– Solicitanții care au săvârșit o încălcare gravă în temeiul articolului 42 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului sau al articolului 90 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, stabilită de către o autoritate competentă, sunt inadmisibili pentru depunerea de proiecte pe o perioadă de timp după cum urmează:– 12 luni în situația atribuirii a 9 puncte de încălcare/operator/navă de pescuit pentru infracțiunile prevăzute la punctele 1, 2 și 5 din anexa XXX a R404/2011;– cu încă o lună peste cele 12 luni pentru fiecare punct peste 9 puncte de încălcare. Data de începere a perioadei de inadmisibilitate este data primei decizii oficiale formulate de către o autoritate competentă care stabilește că s-a comis o încălcare gravă în sensul articolului 42 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 sau al articolului 90 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009. În scopul calculării perioadei de inadmisibilitate, se iau în considerare numai infracțiunile grave comise începând cu 1 ianuarie 2013 și pentru care s-a luat o decizie în sensul paragrafului de mai sus începând cu acea dată. Dacă punctele de încălcare acumulate de un operator pentru o navă de pescuit sunt mai puține de 9, cererile pentru sprijin din partea POPAM depuse de către operatorul respectiv sunt admisibile;– Solicitanții care au fost implicați în operarea, gestionarea sau deținerea în proprietate a navelor de pescuit incluse pe lista de nave de pescuit INN a Uniunii, în conformitate cu articolul 40 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 sunt inadmisibili pe toată perioada în care operatorul figurează pe listă, dar cel puțin 24 de luni;– Solicitanții ale căror nave de pescuit se află sub pavilionul unor țări identificate drept țări terțe necooperante, astfel cum se prevede la articolul 33 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008, sunt inadmisibili pe parcursul întregii perioade în care țara respectivă este inclusă pe listă și, în orice caz, pentru o perioadă de cel puțin 12 luni;– Solicitanții declarați printr-o decizie definitivă emisă de o autoritate competentă că au comis una dintre infracțiunile prevăzute la articolul 3 din Directiva 2008/99/CE nu sunt eligibili pentru depunerea de proiecte pe o perioadă de timp de 12 de luni în cazul unei infracțiuni comise din neglijență gravă și de 24 de luni în cazul unei infracțiuni comise cu intenție. Se adaugă 6 luni de inadmisibilitate dacă s-a reținut că există circumstanțe agravante sau infracțiunea a fost săvârșită pe o perioadă de mai mult de un an. Data de începere a perioadei de inadmisibilitate se calculează de la data primei decizii oficiale formulate de către o autoritate competentă care stabilește că s-au comis una sau mai multe dintre infracțiunile menționate la articolul 3;– Solicitanții declarați printr-o primă decizie oficială emisă de o autoritate competentă că au comis una dintre infracțiunile prevăzute la articolul 4 din Directiva 2008/99/CE nu sunt eligibili pentru depunerea de proiecte pe o perioadă de timp de 24 de luni. Se adaugă 6 luni de inadmisibilitate dacă s-a reținut că există circumstanțe agravante sau infracțiunea a fost săvârșită pe o perioadă de mai mult de un an. Data de începere a perioadei de inadmisibilitate se calculează de la data primei decizii oficiale formulate de către o autoritate competentă care stabilește că s-au comis una sau mai multe dintre infracțiunile menționate la articolul 4;– Solicitanții care au comis o fraudă legată de FEP sau de FEPAM, stabilită de o autoritate competentă, nu sunt admisibili pe toată perioada de derulare a FEPAM (până la 31 decembrie 2023). Inadmisibilitatea este stabilită de la data primei decizii oficiale de stabilire a fraudei. Inadmisibilitatea solicitanților în temeiul articolului 30 alineatul (2), lit. a OUG 49/2015 cu modificările ulterioare:– Solicitanții care sunt înregistrați în Registrul debitorilor MADR AM POP pentru POP 2007-2013 nu pot depune cereri de finanțare de la data înregistrării debitului până la achitarea integrală a datoriei față de MADR AM POP, inclusiv a accesoriilor. Nu sunt admiși la finanțare pe toată durata eligibilității în cadrul FEPAM, respectiv până la 31 decembrie 2023 solicitanții care au comis fraude în perioada anterioară depunerii Cererii de asistență financiară ATENȚIE! Solicitanții, după depunerea Cererii de finanțare, vor îndeplini pe întreaga durată de punere în aplicare a operațiunii și pentru o perioadă de cinci ani după efectuarea ultimei plăți către beneficiarul respectiv, cerințele menționate la alineatul (1) literele (a)-(d) articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 508/2014 al Consiliului Managementul proiectului poate fi asigurat de un manager de proiect, și un responsabil financiar (care să aibă studii și experiență în domeniu) sau poate fi subcontractat total sau parțial.3.2. ELIGIBILITATEA PROIECTULUI: Pentru a fi eligibil proiectul trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:1. să fie implementat pe teritoriul României;2. să conțină activități/cheltuieli eligibile de tipul celor menționate în prezentul ghid;3. cheltuielile pentru care se solicită finanțare în Cererea de finanțare să fi fost efectuate începând cu data de 01.01.2014 și până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului;4. valoarea eligibilă aferentă unui proiect să se încadreze între valorile minimă și maximă (inclusiv) stabilite prin anunțul de lansare a apelului;5. suma solicitată ca sprijin financiar nerambursabil trebuie să respecte intensitatea ajutorului financiar specific statutului fiecărui solicitant;6. bugetul trebuie să respecte limitele prevăzute pentru anumite categorii de cheltuieli precizate în Ghidul solicitantului;7. durata maximă de implementare a proiectului este de 24 luni, calculată de la momentul semnării contractului de finanțare, cu posibilitatea prelungirii, cu acordul prealabil al părților contractante, cu maximum 12 luni și cu diminuarea intensității sprijinului prevăzut în contractul de finanțare;8. proiectul/activitățile pentru care se solicită sprijin nerambursabil prin Cererea de finanțare nu trebuie să facă obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau ale Uniunii Europene, în ultimii 5 ani.3.3. ACTIVITĂȚI ELIGIBILE: Conform Art. 43 alineatele (1) și (3) și articolul 44 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul nr. 508/2014 (CE) FEPPAM sprijină investițiile în:1. Modernizarea infrastructurii specifice activității de pescuit comercial - infrastructura porturilor de pescuit și a halelor de licitații sau a locurilor de debarcare;2. Înființarea sau modernizarea adăposturilor pescărești în vederea îmbunătățirii siguranței pescarilor.3. Instalațiile de colectare a deșeurilor generate de activitățile de realizare a proiectelor de investiții în porturi sau puncte de debarcare, inclusiv a deșeurilor marine în scopul aducerii unei contribuții la protecția mediului. ATENȚIE! Nu se acordă sprijin financiar nerambursabil pentru construcții de noi porturi de pescuit, locuri de debarcare sau hale de licitații. Următoarea operațiune nu este eligibilă în cadrul FEPAM conform RE 508/2014: Art. 11, litera e) respectiv, transferul dreptului de proprietate asupra unei întreprinderi; Eligibilitatea unei activități nu este echivalentă cu eligibilitatea cheltuielilor efectuate pentru realizarea acelei activități. În acest sens, vă recomandăm consultarea Hotărârii Guvernului nr. 347/2016. În cazul în care operațiunile constau în investiții în echipamente sau infrastructură prin care se asigură îndeplinirea cerințelor viitoare privind mediul, se poate acorda sprijin până la data la care aceste cerințe devin obligatorii pentru întreprinderile în cauză. ATENȚIE! În cadrul măsurii sunt obligatorii: ● activitățile de informare și publicitate; ● activitatea de auditare a proiectului.3.4. CHELTUIELI ELIGIBILE: În cadrul măsurii I.23 sunt sprijinite investițiile la nivelul întregului teritoriu al României. Un proiect poate conține cheltuieli eligibile și neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmând a fi suportate integral de către beneficiarul proiectului. Sprijinul financiar nerambursabil se acordă pentru activitățile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor din cadrul Cererii de Finanțare. Cadrul legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 este reglementat de HG nr. 347/2016, iar detalierea costurilor eligibile se realizează în conformitate cu Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 816/2016 cu completările și modificările ulterioare ATENȚIE! În conformitate cu articolul 4 alin (1) din HG nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 Condiție generală de eligibilitate a cheltuielilor:(1) Fără a încălca prevederile art. 5 și 6, pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții cu caracter general:a) să fie angajată de către beneficiar și plătită efectiv de acesta în condițiile legii între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2023, cu condiția ca operațiunea cofinanțată să nu fi fost încheiată în mod fizic sau implementată integral înainte de depunerea de către beneficiar a cererii de finanțare în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 la Autoritatea de Management, indiferent dacă toate plățile aferente au fost efectuate de către beneficiar, conform art. 65 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului;b) să fie însoțită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislației naționale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligația de plată, precum și de documente justificative privind efectuarea plății și realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate/certificate, cu excepția prevederilor art. 67 alin. (1) lit. b), c) și d) din Regulamentul nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului;d) să fie în conformitate cu contractul de finanțare, încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Autoritatea de Management pentru POPAM și beneficiar;e) să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și naționale aplicabile.f) să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului. ATENȚIE! În conformitate cu articolul 10 din HG nr. 347 /2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020.1. Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă de beneficiarul operațiunii, potrivit dispozițiilor legale, cu respectarea prevederilor art. 69 alin. (3) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.2. Pentru a fi eligibilă, cheltuiala prevăzută la alin. (1) trebuie să fie aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul operațiunilor finanțate.3. Instrucțiunile de aplicare a prevederilor alin. (1) se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului finanțelor publice în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri. Modul de încadrare a cheltuielilor se regăsește în Lista orientativă privind încadrarea cheltuielilor aferente proiectului în categoriile/subcategoriile de cheltuieli conform nomenclatorului MYSMIS (Anexa C)  +  CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBILE: Categorii de cheltuielile eligibile pentru Cererile de finanțare depuse în cadrul acestui apel sunt următoarele:1. Cheltuieli comune tuturor măsurilor finanțate în cadrul Programului operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020:1. Cheltuieli cu auditarea proiectului.2. Cheltuieli cu informarea și publicitatea.3. Cheltuieli privind taxele, altele decât cele prevăzute la Alte cheltuieli - Comisioane, cote, taxe din Anexa 6 - Capitolul I - Structura devizului general din HG 907/2016 și ORDINUL nr. 816 din 24 mai 2016 pct.5.4. Cheltuielile bancare de deschidere și de administrare a conturilor, astfel cum sunt prevăzute la art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016.5. Cheltuielile aferente garanțiile emise de o instituție bancară sau nebancară, astfel cum sunt prevăzute la art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016.6. Cheltuieli cu achiziționarea semnăturii digitale pentru MySMIS2014.2. Cheltuieli comune măsurilor de investiții finanțate în cadrul Programului operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-20201. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului:1.1. Obținerea terenului Cuprinde cheltuielile efectuate pentru:a) cumpărarea de terenuri;1.2. Amenajarea terenului Cuprinde cheltuielile efectuate pentru pregătirea amplasamentului și care constau în:a) demolări;b) demontări;c) dezafectări;d) defrișări;e) colectare, sortare și transport la depozitele autorizate al deșeurilor rezultate;f) sistematizări pe verticală;g) acces drumuri/alei/parcări/drenuri/rigole/canale de scurgere, ziduri de sprijin;h) drenaje;i) epuizmente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiția de bază);n) lucrări pentru pregătirea amplasamentului.1.3. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială Cuprinde cheltuielile efectuate pentru lucrări și acțiuni de protecția mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, de exemplu:a) plantare de copaci;b) reamenajare spații verzi;d) lucrări/acțiuni pentru protecția mediului. Pentru cheltuielile menționate în cadrul acestui capitol trebuie respectate prevederile Art. 7 și Art. 8 din HG nr. 347/2016 Art. 7 (1) Costul achiziției de teren cu sau fără construcții este eligibil în limita a 10%, respectiv 15% în cazul siturilor abandonate și al siturilor utilizate anterior pentru activități industriale care conțin clădiri, din totalul cheltuielilor eligibile ale operațiunii, potrivit art. 69 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.(2) Terenul prevăzut la alin. (1) este utilizat pentru destinația stabilită în cadrul operațiunii finanțate, potrivit dispozițiilor prevăzute în contractual de finanțare. În caz contrar,beneficiarul este obligat să restituie fondurile nerambursabile aferente, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.(3) În cazul în care se achiziționează o clădire în vederea demolării și utilizării ulterioare a terenului în scopul atingerii obiectivelor operațiunii, este eligibil numai costul achiziției terenului, dacă respectă prevederile alin. (1) și alin. (2). Art. 8 Costul de achiziție al construcțiilor, cu excepția cazului prevăzut la art. 7 alin. (3) , inclusiv terenul pe care se află construcția, este eligibil dacă sunt îndeplinite cumulativ prevederile art. 4 și următoarele condiții specifice:a) construcția nu a fost achiziționată/construită prin intermediul unei finanțări nerambursabile publice în ultimii 5 ani;b) construcția este strict necesară implementării operațiunii;c) se certifică de către un evaluator autorizat și independent de beneficiarul operațiunii că prețul/costul de achiziție al construcțiilor, inclusiv terenul pe care se află construcția, nu depășește valoarea de piață;d) construcțiile trebuie să fie libere de orice sarcini/interdicții ce afectează implementarea operațiunii și să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către potențialul beneficiar, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești, la momentul depunerii cererii de finanțare.2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții. Cuprinde cheltuielile aferente lucrărilor pentru asigurarea cu utilitățile necesare a funcționării obiectivului de investiție, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparținând obiectivului de investiție, precum și cheltuielile aferente racordării la rețelele de utilități, precum:a) alimentare cu apă;b) canalizare;c) alimentare cu gaze naturale;d) agent termic;e) energie electrică;f) telecomunicații;g) drumuri de acces;i) alte utilități.3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică, precum și cheltuielile cu serviciile de consultanță pentru întocmirea dosarului cererii de finanțare.3.1. Studii Cuprinde cheltuielile pentru:3.1.1. studii de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografica și de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiție;3.1.2. raport privind impactul asupra mediului;3.1.3. studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.3.2. Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații Cuprinde toate cheltuielile necesare pentru elaborarea documentațiilor și obținerea avizelor:a) obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism;b) obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare;c) obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețele publice de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrică, telefonie;d) obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresă;e) întocmirea documentației, obținerea numărului cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în cartea funciară;f) obținerea actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului;g) obținerea avizului de protecție civilă;i) alte avize, acorduri și autorizații.3.3. Expertizare tehnică a construcțiilor existente, a structurilor și/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică.3.4. Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor3.5. Proiectare Cuprinde cheltuielile pentru:3.5.1. tema de proiectare;3.5.2. studiu de prefezabilitate;3.5.3. studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general;3.5.4. documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor;3.5.5. verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție;3.5.6. proiect tehnic și detalii de execuție.3.6. Organizarea procedurilor de achiziție3.6.1. Cuprinde cheltuieli aferente organizării și derulării procedurilor de achiziții publice: cheltuieli aferente întocmirii documentației de atribuire și multiplicării acesteia (exclusiv cele cumpărate de ofertanți); cheltuieli cu onorariile membrilor desemnați în comisiile de evaluare; anunțuri de intenție, de participare și de atribuire a contractelor, corespondență prin poștă, fax, poștă electronică în legătură cu procedurile de achiziție publică.3.6.2. Cuprinde cheltuieli aferente organizării și derulării procedurilor de achiziții aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați: publicarea anunțurilor, întocmirea specificațiilor tehnice necesare pentru elaborarea ofertei, corespondență prin poștă, fax, poștă electronică în legătură cu procedurile de achiziție.3.7. Consultanță Cuprinde cheltuieli efectuate pentru:3.7.1. managementul de proiect pentru obiectivul de investiții;3.7.2. auditul financiar.3.8. Asistență tehnică Cuprinde cheltuielile efectuate pentru:3.8.1. asistență tehnică din partea proiectantului:a) pe perioada de execuție a lucrărilor;b) pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții;3.8.2. dirigenție de șantier, asigurată de personal tehnic de specialitate, autorizat.3.9. Cheltuielile cu serviciile de consultanță pentru întocmirea dosarului cererii de finanțare. Pentru cheltuielile menționate în cadrul acestui capitol trebuie respectate prevederile Art. 13 din HG nr. 347/2016. ATENȚIE! În conformitate cu HG nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-20201. Cheltuielile pentru proiectare și asistență tehnică, sunt eligibile în limita a 10% din valoarea totală eligibilă a operațiunii, dacă operațiunea prevede construcții- montaj sau 5% din valoarea totală eligibilă a operațiunii, dacă operațiunea nu prevede construcții-montaj;4. Cheltuieli pentru investiția de bază.4.1. Construcții și Instalații Cuprinde cheltuielile aferente execuției tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiție. Proiectantul va delimita obiectele de construcții din cadrul obiectivului de investiții și va nominaliza cheltuielile pe fiecare obiect. Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcție se regăsesc în devizul pe obiect.4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale Cuprinde cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice și al utilajelor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv rețelele aferente necesare funcționării acestora. Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție.4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj Cuprinde cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum și a celor incluse în instalațiile funcționale. Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție.4.4. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport Cuprinde cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor care nu necesită montaj, precum și a echipamentelor de transport, inclusiv tehnologic. Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție.4.5. Dotări Cuprinde cheltuielile pentru procurarea de bunuri care intră în categoria mijloacelor fixe sau obiectelor de inventar, precum: mobilier, dotări cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, dotări de uz gospodăresc, dotări privind protecția muncii. Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție.Dotările se cuprind în devizul general în baza fundamentării privind necesitatea și oportunitatea finanțării acestora, întocmită de autoritatea contractantă și aprobată de către autoritatea administrației publice centrală competentă din domeniul căreia se realizează investiția publică.4.6. Active necorporale Cuprinde cheltuielile cu achiziționarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete, licențe, know-how sau cunoștințe tehnice nebrevetate. ATENȚIE! În conformitate cu HG nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020: Art. 8 Costul de achiziție al construcțiilor, cu excepția cazului prevăzut la art. 7 alin. (3), inclusiv terenul pe care se află construcția, este eligibil dacă sunt îndeplinite cumulativ prevederile art. 4 și următoarele condiții specifice:a) construcția nu a fost achiziționată/construită prin intermediul unei finanțări nerambursabile publice în ultimii 5 ani;b) construcția este strict necesară implementării operațiunii;c) se certifică de către un evaluator autorizat și independent de beneficiarul operațiunii că prețul/costul de achiziție al construcțiilor, inclusiv terenul pe care se află construcția, nu depășește valoarea de piață;d) construcțiile trebuie să fie libere de orice sarcini/interdicții ce afectează implementarea operațiunii și să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către potențialul beneficiar, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești, la momentul depunerii cererii de finanțare.5. Alte cheltuieli.5.1. Organizare de șantier Cuprinde cheltuieli necesare în vederea creării condițiilor de desfășurare a activității de construcții- montaj, din punct de vedere tehnologic și organizatoric.5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier Cuprinde cheltuieli aferente realizării unor construcții provizorii sau amenajări în construcții existente, precum și cheltuieli de desființare a organizării de șantier:a) vestiare/barăci/spații de lucru pentru personalul din șantier;b) platforme tehnologice/dezafectarea platformelor tehnologice;c) grupuri sanitare;d) rampe de spălare auto;e) depozite pentru materiale;f) fundații pentru macarale;g) rețele electrice de iluminat și forță;h) căi de acces auto și căi ferate;i) branșamente/racorduri la utilități;j) împrejmuiri;k) panouri de prezentare;l) pichete de incendiu;m) cheltuieli pentru desființarea organizării de șantier, inclusiv cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor de investiții, cu excepția cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială" din structura devizului general;5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier Cuprinde cheltuielile pentru:a) obținerea autorizației de construire/desființare aferente lucrărilor de organizare de șantier;b) taxe de amplasament;c) închirieri semne de circulație;d) întreruperea temporară a rețelelor de transport sau distribuție de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale, a circulației rutiere, feroviare, navale sau aeriene;e) contractele de asistență cu poliția rutieră;f) contracte temporare cu furnizorul de energie electrică, cu furnizorul de apă și cu unități de salubrizare;g) taxe depozit ecologic;h) taxe locale;i) chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public;j) cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor de investiții/intervenții, operațiune care constituie obligația executanților, cu excepția cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială" din structura devizului general;k) costul energiei electrice și al apei consumate în incinta organizării de șantier pe durata de execuție a lucrărilor;l) costul transportului muncitorilor nelocalnici și/sau cazarea acestora;m) paza șantierului;n) asigurarea pompierului autorizat;o) cheltuieli privind asigurarea securității și sănătății în timpul execuției lucrărilor pe șantier.5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului Cuprinde, după caz:5.2.2. cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;5.2.3. cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;5.2.4. cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor-CSC, în aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor.;5.2.5. taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare.5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute Cheltuielile diverse și neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislația în domeniul achizițiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuției. Cheltuielile diverse și neprevăzute se estimează procentual, din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 ale devizului general, astfel:a) 10% în cazul executării unui obiectiv/obiect nou de investiții;b) 20% în cazul executării lucrărilor de intervenției la construcție existentă.5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitate Cuprinde cheltuielile pentru publicitate și informare, inclusiv pentru diseminarea informațiilor de interes public. ATENȚIE! Conform art. 11 din HG nr. 347/2016, privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 20142020:1. Cheltuielile bancare de deschidere și de administrare a conturilor sunt eligibile în situația în care implementarea unei operațiuni necesită deschiderea unui cont sau a mai multor conturi separate, cerință obligatorie printr-o clauză explicită în contractul de finanțare.2. Dobânda rezultată din operațiunile prevăzute la alin. (1) se deduce din cheltuielile bancare.3. Costurile garanțiilor emise de o instituție bancară sau nebancară înregistrată în registrul special al Băncii Naționale a României sau ale polițelor de asigurare, sunt eligibile în situația în care garanțiile/polițele de asigurare sunt necesare, conform legislației naționale sau ale Uniuni Europene.6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste.6.1. Pregătirea personalului de exploatare Cuprinde cheltuielile necesare instruirii/școlarizării personalului în vederea utilizării corecte și eficiente a utilajelor și tehnologiilor.6.2. Probe tehnologice și teste Cuprinde cheltuielile aferente execuției probelor/încercărilor, prevăzute în proiect, rodajelor, expertizelor la recepție, omologărilor. În situația în care se obțin venituri ca urmare a probelor tehnologice, în devizul general se înscrie valoarea rezultată prin diferența dintre cheltuielile realizate pentru efectuarea probelor și veniturile realizate din acestea.7. Cheltuieli cu amortizarea și leasingul, astfel cum sunt prevăzute la art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016; Prin excepție de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. a), amortizarea este considerată cheltuială eligibilă dacă respectă celelalte prevederi aplicabile de la art. 4 din HG 347/2016 și pe cele ale art. 69 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului. Cheltuieli cu leasing-ul, astfel cum prevede Art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016; Conform Art. 9 din HG nr. 347/2016, în cazul leasingului financiar, cheltuielile sunt eligibile dacă respectă cumulativ prevederile art. 4 și următoarele condiții specifice:a) beneficiarul operațiunii este utilizatorul bunurilor care fac obiectul contractului de leasing;b) ratele de leasing plătite de utilizator sunt aferente contractului de leasing și sunt justificate cu documente contabile;c) în cazul achiziționării bunului, valoarea cumulată a ratelor de leasing rambursată nu depășește valoarea de intrare a bunului în contabilitatea proiectului;d) sunt respectate prevederile art. 10;e) beneficiarul este obligat să devină proprietar al bunului care face obiectul leasingului financiar, în maxim 5 ani de la efectuarea ultimei plăți de către Autoritatea de Management în cadrul contractului de finanțare.8. Cheltuieli cu echipa de implementare, astfel cum sunt prevăzute la art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 CONFORM art. 13, alin (2) din HG nr. 347/2016 PRIVIND STABILIREA CADRULUI GENERAL DE IMPLEMENTARE A OPERAȚIUNILOR COFINANȚATE DIN F.E.P.A.M.PRIN POPAM 2014-2020.2. Cheltuielile privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuțiile suportate de către angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii, respectiv un manager de proiect, un contabil și un expert de specialitate, efectuate de beneficiar în cadrul și exclusiv pe durata implementării operațiunii, constituie cheltuieli eligibile dacă acestea sunt în mod real și definitiv suportate de către beneficiar, în limita:a) a maximum 2% din valoarea totală eligibilă a operațiunii, pentru operațiunea care prevede construcții-montaj;b) și a maximum 1% din valoarea totală eligibilă a operațiunii, pentru operațiunea care nu prevede construcții-montaj.În baza prevederilor HG nr. 347/2016, Art. 4, alin. (2) și (3), se vor respecta următoarele:– Cheltuielile aferente subcontractării/subantreprizei sunt eligibile în limita a maxim 30% din valoarea totală eligibilă a contractului de lucrări și/sau antrepriză– Cheltuielile aferente subcontractării de servicii sunt eligibile în limita a maxim 40% din valoarea totală eligibilă a contractului de servicii.  +  CHELTUIELILE ELIGIBILE SPECIFICE ÎN CADRUL MĂSURII I.23 conform OM 816/2016 pot fi:1. Porturi de pescuit:a) cheltuieli pentru dezvoltarea și modernizarea danelor specializate pentru navele și/sau ambarcațiunile de pescuit;b) cheltuieli pentru realizarea și achiziționarea de echipamente care facilitează descărcarea/ încărcarea produselor pescărești și asigură siguranța pe parcursul procesului de descărcare/încărcare;c) cheltuieli pentru modernizarea și extinderea cheiurilor;d) cheltuieli pentru realizarea și achiziționarea de echipamente care asigură aprovizionarea cu combustibil, energie, gheață și alimentarea cu apă;e) cheltuieli pentru realizarea și achiziționarea de echipamente care fac posibilă menținerea și depozitarea la rece a produselor de pescuit;f) cheltuieli pentru realizarea de spații de depozitare, altele decât cele pentru depozitarea la rece;g) cheltuieli pentru realizarea și achiziționarea de echipamente pentru întreținerea și repararea navelor și ambarcațiunilor de pescuit în cadrul portului;h) cheltuieli pentru realizarea, achiziționarea și instalarea de echipamente pentru depozitarea, tratarea și reciclarea deșeurilor;i) cheltuieli pentru reabilitarea și modernizarea dotărilor și utilităților (utilaje, instalații, rețele de apă, electricitate, gaze, căi de acces);j) cheltuieli pentru realizarea și achiziționarea de echipamente și facilități pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă în porturile de pescuit.2. Locurile de debarcare:a) cheltuieli pentru modernizarea infrastructurii specifice locurilor de debarcare;b) cheltuieli pentru realizarea și achiziționarea de echipamente care facilitează descărcarea/ încărcarea produselor pescărești și asigură siguranța pe parcursul procesului de descărcare/încărcare;c) cheltuieli pentru realizarea și achiziționarea de echipamente care fac posibilă menținerea și depozitarea la rece a produselor de pescuit;d) cheltuieli pentru realizarea și achiziționarea de echipamente care asigură aprovizionarea cu energie, gheață și alimentarea cu apă;e) cheltuieli pentru realizarea de spații de depozitare, altele decât cele pentru depozitarea la rece;f) cheltuieli pentru realizarea și achiziționarea de echipamente care asigură producerea gheții;g) realizarea și achiziționarea de echipamente pentru operațiunile de manipulare;h) cheltuieli pentru realizarea și achiziționarea de echipamente și facilități pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă în porturile de pescuit;i) cheltuieli pentru achiziționarea și, dacă este cazul, instalarea de echipamente în cadrul locurilor de debarcare pentru depozitarea și reciclarea deșeurilor;j) cheltuieli pentru modernizarea locurilor de acostare a bărcilor de pescari.3. Centre de licitații:a) cheltuieli pentru realizarea și achiziționarea de echipamente care fac posibilă menținerea, prelucrarea și depozitarea la rece a produselor de pescuit;b) cheltuieli pentru realizarea și achiziționarea de echipamente care facilitează încărcarea produselor pescărești și asigură siguranța pe parcursul procesului de încărcare;c) cheltuieli pentru realizarea și achiziționarea de echipamente și facilități pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă în centrele de licitații;d) cheltuieli pentru realizarea și achiziționarea de echipamente pentru operațiunile de manipulare;e) cheltuieli pentru crearea și amenajarea de facilități pentru prima vânzare;f) cheltuieli pentru modernizarea locurilor de acostare a bărcilor de pescari.4. Adăposturile pescăreștia) cheltuieli pentru construirea sau modernizarea de mici adăposturi necesare pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor;b) cheltuieli pentru realizarea și achiziționarea de echipamente și facilități pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor și îmbunătățirea condițiilor de viață în adăposturile pescărești;c) cheltuieli pentru realizarea de spații de depozitare a ambarcațiunilor de pescuit;d) cheltuieli pentru realizarea de spații de depozitare a uneltelor de pescuit;e) cheltuieli pentru realizarea și achiziția de echipamente pentru întreținerea și repararea ambarcațiunilor de pescuit în cadrul adăposturilor pescărești;f) cheltuieli pentru realizarea și achiziția de echipamente pentru întreținerea și repararea uneltelor de pescuit în cadrul adăposturilor pescărești;g) cheltuieli pentru realizarea și achiziționarea materialelor igienico-sanitare și a materialelor care facilitează servirea mesei în adăposturile pescărești;h) cheltuieli pentru realizarea de instalații pentru alimentarea cu apă potabilă, instalații sanitare și vestiare (trebuie prevăzute pentru lucrători dușuri corespunzătoare și în număr suficient, cabine de WC-uri și chiuvete);i) cheltuieli pentru achiziții de mijloace tehnice de radio-telefon;j) cheltuieli pentru modernizarea locurilor de acostare a bărcilor de pescari.  +  ATENȚIE! CHELTUIELI NEELIGIBILE În conformitate cu HG nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 următoarele cheltuieli sunt neeligibile: Art. 12 Dobânzile debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții pentru dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare, nu sunt eligibile pentru cofinanțarea din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime Art. 16a) cheltuielile cu achiziția de terenuri cu sau fără construcții, care depășesc limitele prevăzute la art. 69 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului;b) cheltuielile prevăzute la art. 69 alin. (3) lit. a) și c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului;c) cheltuielile aferente activităților prevăzute la art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 privind Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime;d) amenzi, penalități, cheltuieli de judecată și cheltuieli de arbitraj;e) cheltuielile efectuate peste plafoanele specifice stabilite de Autoritatea de Management prin Ghidul solicitantului;f) cheltuielile efectuate de beneficiar în regie proprie;g) costul achiziționării de bunuri/echipamente de ocazie. ATENȚIE! Cheltuielile cu achiziția construcțiilor, care depășesc limita a 50% din totalul cheltuielilor sunt neeligibile.4. CEREREA DE FINANȚARE4.1. Întocmirea cererii de finanțare Cererea de finanțare se va completa urmărind "Instrucțiunile de completare a cererii de finanțare", Anexa 1 la ghidul solicitantului, precum și tutorialele și instrucțiunile pe care le puteți găsi pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene la adresa http://www.fonduri-ue.ro/mysmis#manuale. Cererea de finanțare (formularul cererii de finanțare,anexele sale,piesele desenate ) trebuie să fie întocmită în limba română. Documentele redactate în altă limbă vor fi însoțite, în mod obligatoriu de traducere legalizată sau autorizată. Aveți obligația de a încărca electronic toate formularele și anexele solicitate și de a completa toate câmpurile din Cererea de finanțare chiar și cu sintagma "nu se aplică". Documentele încărcate în aplicația MySMIS, ca parte din cererea de finanțare, trebuie să fie lizibile și complete. Se recomandă o atenție sporită la scanarea planșelor, schițelor, tabelelor de dimensiuni mari, ori care necesită o rezoluție adecvată pentru a asigura lizibilitatea. Urmăriți cu atenție toate indicațiile prezentate la fiecare punct al cererii de finanțare și în câmpurile aferente acestora pentru a completa corect Cererea de finanțare. Cererea de finanțare trebuie completată într-un mod clar și coerent pentru a înlesni procesul de verificare a acesteia. În acest sens, se vor furniza informațiile necesare și relevante, prin care solicitantul va preciza modul în care va fi atins obiectivul proiectului prin activitățile propuse, rezultatele preconizate și bugetul propus prin proiect. Bugetul Cererii de finanțare va fi întocmit în lei, cu două zecimale. Cererea de finanțare, anexele și declarațiile se semnează electronic de reprezentantul legal al solicitantului. Anunțul privind sesiunea de depunere a cererilor de finanțare se publică pe site-ul www.ampeste.ro, secțiunea POPAM 2014-2020. Cererea de finanțare și documentele din dosarul Cererii de finanțare vor fi introduse și respectiv atașate online cu semnătură electronică în aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în intervalul menționat în anunțul de lansare a apelului.4.2. Lista documentelor din dosarul cererii de finanțare Dosarul Cererii de finanțare va cuprinde următoarele documente, care vor fi scanate la rezoluția recomandată de 300 dpi, semnate electronic de reprezentantul legal al solicitantului și introduse în aplicația electronică MySMIS2014 a Cererii de finanțare:
  1. Documente comune tuturor solicitanților
  a)- Declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al solicitantului Anexa A - din care să rezulte că acesta din urmă:- îndeplinește condițiile de eligibilitate;- respectă criteriile enumerate la art. 10 alin. (1) din Regulamentul nr. 508/2014;- nu a comis vreo fraudă, astfel cum este aceasta definită la articolul 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene;- Declarație privind eligibilitatea TVA - Anexa B - va fi completată doar de către solicitanții pentru care TVA este eligibil
  b)- Pentru bunurile propuse spre achiziționare precum și pentru servicii se vor atașa minim două oferte pentru categoriile de bunuri/servicii care depășesc valoarea de 135.060 LEI (exclusiv TVA) și o ofertă pentru categoriile de bunuri/servicii cu o valoare mai mică de 135.060 LEI (exclusiv TVA) (alin. (5), art. 7 din Legea 98/2016), cu justificarea ofertei alese, menționată în devizele pe obiect.- Pentru lucrările propuse a se achiziționa se vor atașa minim două oferte pentru valoarea estimativă ce depășește 450.200 LEI (exclusiv TVA) și o ofertă în cazul în care valoarea estimativă este mai mică de 450.200 LEI (exclusiv TVA) (alin. (5), art. 7 din Legea 98/2016), cu justificarea ofertei alese, menționată în devizele pe obiect.- SAU- Declarația pe proprie răspundere a proiectantului privind sursa de prețuri folosită în elaborarea devizelor pe obiect
  c)Pentru echipa de management al proiectului (manager de proiect și responsabil financiar) se vor prezenta următoarele documente:- CV-ul, model EUROPASS, însoțit de diploma de studii/diplome de calificare/specializare, documente care să ateste experiența în domeniu (documente scanate);și/sauPortofoliul activităților firmei care realizează managementul de proiect.
  2. În funcție de tipul solicitantului trebuiesc depuse următoarele documente
  a) Solicitanții înființați în baza OG 26/2000 (Asociații și Fundații)1. Actele constitutive pentru asociațiile/fundațiile înființate conform legii, respectiv:• Act constitutiv, împreună cu toate modificările rezultate din hotărârile Adunării generale și ale actelor adiționale, unde este cazul;• Statut, împreună cu toate modificările rezultate din hotărârile Adunării generale și ale actelor adiționale, unde este cazul, care trebuie să corespundă cu informațiile stipulate în Extrasul din Registrul asociațiilor și fundațiilor2. Ultimele situații financiare înregistrate la Administrația Financiară/dovada (recipisă)sauDeclarație de inactivitate înregistrată la Administrația Financiară, conform legii, în cazul solicitanților care nu au desfășurat activitate anterioară depunerii proiectului.*) Solicitanții înființați în anul în care depune Cererea de finanțare nu trebuie să prezinte documentele mai sus menționate.
  b) Solicitanții înființați în baza Legii 31/1990Ultimele situații financiare înregistrate la Administrația Financiară/dovada (recipisă)sauDeclarație de inactivitate înregistrată la Administrația Financiară, conform legii, în cazul solicitanților care nu au desfășurat activitate anterioară depunerii proiectului.Sau*) Solicitanții înființați în anul în care depune Cererea de finanțare nu trebuie să prezinte documentele mai sus menționate.
  c) Solicitanții înființați în baza OUG 44/2008 (persoane fizice autorizate (PFA)/întreprinderi individuale (II)/întreprinderi familiale (IF):)Declarație privind veniturile realizate în România în anul anterior depunerii cererii, înregistrată la Administrația Financiară conform legislației în vigoare-.
  d) Compania Națională” Administrația Porturilor Maritime” S.A. ConstanțaUltimele situații financiare înregistrate la Administrația Financiară/dovada (recipisă)
  Obs. ref. la punctele a)-d):Se vor accepta situații financiare având rezultat din exploatare negativ în cazul în care solicitantul face dovada că situația provine în urma unui proces investițional pentru implementarea unui proiect prin fonduri europene sau proiect finanțat exclusiv din surse proprii sau a suferit din cauza calamităților în ultimii 2 ani, precedenți depunerii Cererii de finanțare. În aceste cazuri se vor prezenta copiile Proceselor verbale de calamitate pe ultimii 2 ani (eliberate de organismele abilitate, ex. Comitetul local pentru situații de urgență) sau documente justificative privind procesul investițional.
  3. Documente care să ateste dreptul de utilizare a activelor pe care se fac investițiile
  1. Actele/documentele prin care s-a dobândit dreptul de proprietate asupra clădirilor/terenului pe care se realizează investiția;sau2. Documente care să ateste dreptul de folosință asupra clădirilor/terenului pentru perioada de implementare / execuție și monitorizare a proiectului, împreună cu acordul proprietarului/administratorului cu privire la realizarea investițieiAtenționare!Beneficiarul trebuie să tină cont ca documentele care atestă dreptul de proprietate/folosință să acopere eventuale prelungiri ale perioadei de implementare a proiectului (maxim 2 +1 ani de implementare) și anii aferenți perioadei de monitorizare
  4. În funcție de tipul proiectului de investiții se vor depune obligatoriu următoarele documente:
  a) Proiecte de investiții care prevăd lucrări de construcții montajNotă: Autoritățile publice sau instituțiile publice nu vor depune Anexa 9 - Planul de afaceri;Notă: **) La dosarul cererii de finanțare se vor atașa doar acele avize/acorduri care au impact asupra soluției tehnico-economice prevăzute în Studiul de fezabilitate.1. Planul de afaceri - Anexa 92. Studiul de fezabilitate, însoțit de devizul general și devizele pe obiect ale investiției întocmite conform H.G. nr. 907/2016 în cazul proiectelor care vizează investiții noi;sauDocumentația de avizare a lucrărilor de intervenții însoțită de devizul general și devizele pe obiect ale investiției întocmite conform H.G. nr. 907/2016, în cazul proiectelor ce prevăd intervenții la construcțiile existente;sauStudiul de fezabilitate, completat cu elementele specifice din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, însoțit de devizul general și devizele pe obiect ale investiției întocmite conform H.G. nr. 907/2016 în cazul obiectivelor mixte de investiții;3. Extrase de carte funciară pentru informare de dată recentă (emise cu maximum 30 de zile înainte de depunerea cererii de finanțare), din care să rezulte că imobilele (terenurile, cu sau fără construcții) pe care se realizează investiția sunt libere de sarcini.Excepție: În lipsa extrasului de carte funciară, solicitanții care au încheiate contracte de concesiune cu autorități publice/instituții publice, trebuie să prezinte o adresă din partea concedentului cu privire la faptul că imobilele ce fac obiectul contractului de concesiune sunt libere de sarcini.
  b. Proiecte de investiții care nu prevăd lucrări de construcții montaj (proiecte de dotări) și pentru proiectele depuse de Autoritățile publice sau instituțiile publice.Memoriul justificativ - Anexa nr. 8
  5. Anexa financiară nr. 10 (după machetele în format Word și Excel, semnate și scanate în format pdf.) întocmită conform Anexei nr. 11 - Precizarea ipotezelor care au stat la baza întocmirii proiecțiilor financiare. Fac excepție organismelor de drept public
  6. Pentru proiectele de investiții care prevăd achiziții de terenuri/imobile:
  Raportul de evaluare, întocmit de un expert autorizat ANEVAR, independent de solicitant, privind valoarea de piață a terenului/imobilelor achiziționate în cadrul proiectului (întocmit cu cel mult șase luni înaintea depunerii cererii de finanțare). Valoarea de piață din Raportul de evaluare se va prezenta obligatoriu și în lei.
  7. Pentru proiectele de investiții care prevăd contribuție în natură:
  a)Raportul de evaluare, întocmit de un expert autorizat ANEVAR, independent de solicitant, privind valoarea de piață a contribuției în natură, conform art. 69 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (întocmit cu cel mult șase luni înaintea depunerii cererii de finanțare) - Valoarea de piață din Raportul de evaluare se va prezenta obligatoriu și în lei.
  b)Extrase de carte funciară pentru informare de dată recentă (emise cu maximum 30 de zile înainte de depunerea cererii de finanțare) sau Dovada din care să rezulte că imobilele (terenurile, cu sau fără construcții) aduse ca și contribuție în natură sunt în proprietatea solicitantului și sunt libere de sarcini
  c)Declarație pe proprie răspundere a solicitantului conform căreia echipamentele, instalațiile și utilajele aduse ca și contribuție în natură sunt libere de sarcini.
  8.Document justificativ privind asigurarea cofinanțării investiției (dacă este cazul).
  9. Obs. ref. la punctele 1)- 4): Cu excepția organismelor de drept public.1. Permisul de pescuit comercial, după caz - în copie conformă cu originalul2. Autorizație de pescuit comercial, după caz - în copie conformă cu originalul;3. Adresă ANPA cu privire la activitatea proprietarului / ambarcațiunii / navei în pescuitul comercial, în ultimele 24 de luni - după caz;4. Extras din Jurnal de bord/Jurnalul de pescuit/Declarație de descărcare/Alte documente justificative - în copie conform cu originalul, care să ateste activitatea de pescuit comercial și captura totală debarcată în ultimele 24 de luni - după caz.
  Este obligatorie utilizarea machetelor editabile, disponibile pe site-ul DGP-AM POPAM www.ampeste.ro. Utilizarea altor tipuri de formulare, anexe sau declarații duce la respingerea Cererii de finanțare în etapa evaluării conformității administrative. Fiecare document solicitat în lista documentelor Cererii de finanțare va avea atașată semnătura electronică a reprezentantului legal al solicitantului. ATENȚIE! Ofertele bunurilor propuse spre achiziționare precum și serviciilor sunt documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor și trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici:– să fie datate, personalizate și semnate;– să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale;– să conțină prețul de achiziție pentru bunuri/servicii– La ofertele de servicii, se vor menționa și tarifele orare. Atenție: la dosarul cererii de finanțare vor fi atașate numai paginile relevante din ofertele respective, cuprinzând prețul, furnizorul și caracteristicile tehnice ale bunului, detaliate mai sus (maxim 2-3 pagini/oferta). Se va atașa un tabel comparativ al ofertelor care au stat la baza întocmirii bugetului indicativ astfel încât să poată fi verificată rezonabilitatea prețurilor. Ofertele indicative de preț vor avea menționată valoarea aferentă montajului (după caz).
  4.3. Înregistrarea Cererii de finanțare Înregistrarea se va efectua online prin completarea tuturor câmpurilor din sistemul informatic MySMIS2014 și după ce ați apăsat butonul Vizualizare proiect (în vederea verificării datelor introduse) care va avea ca efect generarea Cererii de finanțare cu toate datele introduse și salvate în funcțiile anterioare. Transmiterea cererii de finanțare se va face apăsând butonul Transmitere proiect. Această funcție presupune parcurgerea următorilor pași:– pas 1 - se selectează funcția "Transmitere proiect";– pas 2 - se apasă butonul "Blocare editare proiect";– pas 3 - se confirmă continuarea procesului;– pas 4 - se poate genera cererea de finanțare în format pdf;– pas 5 - la final se transmite documentul generat semnat electronic; Fiecare Cerere de finanțare va primi automat din partea sistemului informatic un cod de identificare denumit Cod SMIS. ATENȚIE! Nici un dosar al Cererii de finanțare nu va fi luată în considerare dacă data și ora limită pentru depunerea acesteia au fost depășite, acest fapt determinând respingerea acesteia. Solicitantul are obligația de a încărca electronic toate formularele și anexele solicitate care vor fi completate în limba română și de a completa toate câmpurile din cererea de finanțare chiar și cu sintagma "nu se aplică" În cazul constatării unor discrepanțe/omisiuni/erori, se pot solicita clarificări/informații suplimentare care vor fi transmise online în sistemul informatic SMIS 2014-2020, conform procedurii de evaluare "flux scurt". Solicitantul poate renunța la cererea de finanțare în orice moment, în timpul procesului de verificare a acesteia prin accesarea butonului "Retragere proiect din evaluare" din Secțiunea Cereri de finanțare din MYSMIS2014, completarea motivelor care stau la baza retragerii Cererii de finanțare în Câmpul "Justificare retragere din evaluare", descărcarea Solicitării de retragere a cererii de finanțare, semnarea electronică a acesteia și încărcarea în sistemul informatic. După transmitere, statusul proiectului se va modifica în "Retras din evaluare de către beneficiar". Prin Solicitarea de retragere a Cererii de finanțare solicitantul își asumă renunțarea la proiect și respingerea acestuia de la finanțare. Renunțarea la Cererea de finanțare implică întreruperea procesului de analiză a cererii de finanțare
  5. VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERII DE FINANȚARE Verificarea conformității administrative și eligibilității Cererii de finanțare se realizează conform listei de întrebări dinAnexa 2.C, de către experții CR - POP Experții CR - POP pot solicita informații suplimentare (Anexa nr. 6), dacă pe parcursul verificărilor privind conformitatea și/sau eligibilitatea se constată că acest lucru este necesar. În acest caz, corespondența se va face on-line în sistemul informatic SMIS 2014-2020. În cazul în care experții Compartimentului regional constată faptul că solicitantul a omis să completeze secțiuni din cadrul cererii de finanțare sau să depună documente menționate în Lista documentelor dosarului Cererii de finanțare, (cu excepția Studiului de fezabilitate, Memoriului justificativ, Planului de afaceri, după caz) vor solicita prin intermediul președintelui și secretarului apelului respectiv, să completeze/ depună în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării în sistemul informatic, secțiunile/ documentele lipsă. Experții compartimentului regional pot solicita informații suplimentare de cel mult două ori pentru etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității cererii de finanțare În funcție de obiectivul general/scopul proiectului, experții pot efectua o vizită în teren, pentru a se verifica îndeplinirea prevederilor alin. (6) al art. 65 din Regulamentul (UE) NR. 1303/2013, respectiv că operațiunea nu este încheiată în mod fizic sau implementată integral la data depunerii cererii de finanțare. Notificarea vizitei pe teren va fi transmisă solicitantului, iar responsabilul legal are obligația transmiterii unei confirmări în 2 zile lucrătoare de la data primirii notificării de verificare pe teren. Dacă cel puțin o condiție de conformitate/eligibilitate nu este îndeplinită nici după solicitarea de informații suplimentare, Cererea de finanțare este declarată neconformă/neeligibilă, iar solicitantul va primi o notificare în acest sens. Solicitanții pot contesta rezultatele procesului de verificare a conformității administrative/eligibilității, conform prevederilor Capitolului 7. Contestații din prezentul ghid. Notificarea privind respingerea cererii de finanțare pentru neconformitate/neeligibiliate este prevăzută în Anexa 7 din prezentul ghid.6. EVALUAREA ȘI SELECȚIA CERERILOR DE FINANȚARE Sesiunea pentru depunerea Cererilor de finanțare este un apel de tip competitiv, cu termen limită de depunere. Evaluarea Cererilor de finanțare se realizează în mod continuu, după verificarea conformității administrative și a eligibilității, pentru toate Cererile admise în această etapă. Procesul de selecție a cererilor de finanțare se realizează după încheierea etapei de evaluare tehnică și economică a cererilor depuse în cadrul sesiunii. Dacă pe parcursul procesului de evaluare și selecție se constată necesitatea cererii unor informații suplimentare, se poate solicita reprezentantului legal transmiterea acestora, în baza unei Notificări de solicitare a informațiilor suplimentare - Anexa 6 la prezentul ghid.6.1. Evaluarea Cererilor de finanțare Cererile de finanțare sunt evaluate din punct de vedere calitativ, economic și tehnic, de către experții DGP-AMPOPAM pe baza grilelor de evaluare Anexa 3 și Anexa 4 din prezentul ghid. În cadrul etapei de evaluare fiecare criteriu/subcriteriu, va fi evaluat de fiecare expert evaluator utilizând un sistem de bifare de tip DA/NU, urmat de stabilirea punctajului conform Criteriilor de selecție, aprobate de către Comitetul de Monitorizare (CM), Anexa 5 din prezentul ghid. Cererile de finanțare depuse în cadrul mecanismului ITI Delta Dunării (cele cu aviz ADI ITI DD) vor intra în competiție între ele pe bugetul alocat ITI în cadrul acestei sesiuni, iar celelalte solicitări de finanțare pe restul bugetului alocat sesiunii. În cazul în care în urma selectării cererilor de finanțare ce au avizul de conformitate eliberat de ADI ITI DD, depuse în cadrul mecanismului ITI Delta Dunării nu se contractează întreaga sumă alocată, diferența rămasă necontractată se realocă pentru celelalte solicitări de finanțare din cadrul competiției naționale. În cazul în care în urma selectării cererilor de finanțare depuse în cadrul ITI se contractează întreaga sumă alocată rămânând solicitări de finanțare neacoperite, diferența necesară va fi acoperită din cadrul alocării competiției naționale, în situația în care rămân fonduri disponibile urmare acestei selecții (inclusiv rezolvarea contestațiilor). Fondurile neutilizate urmare selecției naționale vor putea fi utilizate în mod flexibil pentru proiectele depuse în cadrul ITI DD care au depășit alocările apelurilor dedicate până la concurența sumei totale alocate în POPAM pentru ITI DD. Evaluarea tehnico-economică a cererilor de finanțare se va efectua în sistemul informatic SMIS 2014-2020, conform procedurii de "Evaluare flux scurt" (elaborată de MDRAPFE) Experții evaluatori pot solicita de maximum 2 ori, documente lipsă și informații suplimentare în cazul în care dosarul Cererii de finanțare conține informații contradictorii în cuprinsul său, precum și în cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele generale și devizele pe obiect) există diferențe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu este făcută corect. În acest caz, corespondența se va face on-line în sistemul informatic SMIS 2014-2020. În etapa de evaluare calitativă, experții evaluatori pot recomanda modificarea bugetului proiectului în sensul reducerii acestuia, astfel: ● cu valoarea cheltuielilor neeligibile pe care solicitantul le-a încadrat greșit ca eligibile și/sau ● cu valoarea cheltuielilor potențial eligibile dar care:– fie nu au legătură directă cu activitățile propuse,– fie nu sunt necesare pentru realizarea proiectului,– fie sunt disproporționate în raport cu obiectivul proiectului,– fie nu sunt rezonabile. Cererile de finanțare care nu realizează minim 25 puncte nu sunt selectate. Solicitantul are obligația de a justifica rezonabilitatea cheltuielilor din cadrul fiecărei linii din bugetul estimativ la data întocmirii acestuia (valoarea cheltuielilor eligibile din cadrul bugetului estimativ este o valoare estimată, Autoritatea Contractantă nefiind obligată să o ramburseze În cazul în care cererea de finanțare este respinsă în etapa de evaluare tehnico- economică, solicitantul va fi notificat privind respingerea cererii, având posibilitatea de a contesta rezultatul acestei etape conform procedurii de soluționare a contestațiilor, în vigoare.6.2. Selecția Cererilor de finanțare Selecția Cererilor de finanțare se va realiza în baza grilelor de selecție prezentate în Anexa nr. 5, în conformitate cu Manualul de procedură pentru evaluarea și selectarea Cererilor de finanțare, publicat pe site-ul DGP-AMPOPAM www.ampeste.ro. Proiectele care nu întrunesc punctajul minim necesar în vederea selectării sunt considerate respinse, indiferent dacă suma alocată permite finanțarea acestora. După finalizarea selecției se va întocmi Lista Cererilor de finanțare selectate în vederea finanțării ce va fi publicată pe site-ul www.ampeste.ro. Solicitanții vor fi notificați cu privire la bugetul rezultat în urma evaluării tehnico-economice și a punctajului obținut în urma selecției. În cazul în care solicitantul nu va transmite bugetul refăcut conform notificării și nu depune nici contestație potrivit prevederilor procedurii de soluționare a contestațiilor în vigoare, cererea de finanțare va fi respinsă. Solicitanții vor putea contesta rezultatul procesului de evaluare și selecție în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării, dar nu mai mult de 12 zile lucrătoare de la data publicării pe site-ul www.ampeste.ro. Solicitanții care au fost selectați, vor fi notificați să prezinte, în termen de maxim 15 zile lucrătoare următoarele documente menționate mai jos. Lista documentelor solicitate în vederea contractării
  1.Certificat cu datele din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor - în original, eliberat de Judecătoria pe raza căreia este înregistrată asociația, pentru asociațiile/ONG-urile înființate conform legii, eliberat cu maximum 30 de zile înainte de data depunerii acestuia la DGP-AMPOPAM, prin care se face dovada că solicitantul nu se află în stare de dizolvare, faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, și-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale. *) Verificarea pentru beneficiarii care funcționează în baza Legii nr. 31/1990 și OUG nr. 44/2008 se realizează de către DGP - AM POPAM prin consultarea on-line a portalului Oficiului Național al Registrului Comerțului.
  2.Certificat/Certificate de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local - în original, valabile la data depunerii acestora, emise de primăriile pe raza cărora solicitantul își are sediul social și punctul de lucru unde urmează a se realiza proiectul, din care să rezulte că solicitantul nu figurează cu taxe și/sau impozite locale restante - dacă este cazul.
  3.Certificat de atestare fiscală - în original / semnat electronic de către organul fiscal, în termen de valabilitate, emis de către organul fiscal competent din subordinea Administrației Finanțelor Publice, pentru obligațiile fiscale și sociale de plată către bugetul general consolidat al statului, din care să rezulte că nu înregistrează datorii la bugetul statului sau nu înregistrează obligații de plată nete ce depășesc 1/12 din totalul obligațiilor datorate în ultimele 12 luni.*) Certificatul de atestare fiscală trebuie să aibă completată secțiunea C "Informații pentru verificarea eligibilității contribuabililor pentru accesarea fondurilor nerambursabile".
  4.Contract individual de muncă, contract de prestări servicii pentru managerul de proiect și a responsabilul financiar sau contract de prestări servicii de consultanță, încheiat cu operatorul economic care realizează managementul de proiect - în copie cu mențiunea “Conform cu originalul”.
  5.Copia actului de identitate a reprezentantului legal al solicitantului - cu mențiunea “Conform cu originalul”.
  6.Mandatul de reprezentare, pentru împuternicit, autentificat prin notariat (duplicatul eliberat de notar), clar și explicit în ceea ce privește perioada și activitățile pentru care este dată împuternicirea – după caz.
  7.Graficul de rambursare a cheltuielilor (cererilor de rambursare) – Anexa 13
  8.Contractul de leasing pentru construcțiile și/sau echipamentele care fac parte integrantă din investiție - în copie cu mențiunea “Conform cu originalul”– dacă este cazul
  9.Certificat de cazier judiciar al solicitantului – în original, din care să rezulte că acesta nu are mențiuni înscrise în certificatul judiciar.
  10.Solicitare privind confidențialitatea, care să conțină justificările/motivele aferente fiecărui document/informație ce se dorește a fi confidențială – după caz.
  11.Hotărârea Consiliului Județean/Hotărârea Consiliului Local/Hotărârea Consiliului de administrație/ Hotărârea Adunării Generale a Asociaților/Acționarilor sau Decizia asociat unic sau Hotărârea pentru persoane fizice autorizate / întreprinderi individuale/membrilor întreprinderii familiale, privind aprobarea investiției, emisă conform actelor constitutive ale solicitantului
  12.Indicatori suplimentari de proiect - menționați la pagina 8
  ATENȚIE! Este obligatorie prezentarea documentelor în termen de 15 zile lucrătoare din momentul primirii notificării de către solicitant. În situația în care aceste documente nu se vor prezenta în termenul precizat, cererea este respinsă. Documentele menționate în Lista documentelor solicitate în vederea contractării vor fi prezentate în forma solicitată pânâ când aplicația My SMIS este operațională și pe segmentul de contractare. Odată devenită operațională aplicația My SMIS, documentele originale vor fi scanate și atașate contractului. Vă recomandăm pentru pregătirea documentelor solicitate în această etapă să consultați Anexa 2 S Dacă cel puțin o condiție din lista de verificare nu este îndeplinită, Cererea de finanțare este respinsă. Selecția Cererilor de finanțare se finalizează cu întocmirea Listei Cererilor de finanțare selectate în vederea finanțării ce va fi publicat pe site www.ampeste.ro și solicitantul va fi notificat în acest sens. Pentru fiecare Cerere de finanțare care a fost selectată se va întocmi Contractul de finanțare. Solicitantul va fi Notificat cu privire la semnarea Contractului de finanțare și perioada în care reprezentantul legal, desemnat în Cererea de finanțare, se poate prezenta la sediul DGP-AM POPAM pentru semnarea acestuia ATENȚIE! Toate activitățile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin Cererea de finanțare și pentru care a primit punctaj la selecție, devin condiții obligatorii pentru menținerea sprijinului pe toată perioada de valabilitate a contractului de finanțare. Criteriul, număr de locuri muncă create/menținute, asumat prin cererea de finanțare, este obligatoriu de respectat pe parcursul a minim 12 luni consecutive în perioada de monitorizare a proiectului. Beneficiarii care fac dovada depunerii a minimum 20% din cofinanțare, în cadrul cererii de finanțare, nu mai au obligația de a mai prezenta această dovadă după semnarea contractului.
  7. CONTESTAȚII Depunerea contestației privind neconformitatea / neeligibilitatea / respingerea în cadrul evaluării calitative a cererii de finanțare / selecția / precontractarea se va face conform Manualului de procedură pentru soluționarea contestațiilor (în vigoare la data respectivă, disponibil pe site-ul www.ampeste.ro) și nu va putea depăși termenul de 10 zile de la primirea notificării de respingere.8. CONTRACTUL DE FINANȚARE8.1. Contractul de finanțare Contractul de finanțare este actul juridic încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea de management pentru POPAM, și beneficiar, prin care se acordă acestuia din urmă asistența financiară nerambursabilă aferentă unei operațiuni în scopul atingerii obiectivelor POPAM, supus regulilor de adeziune, comutativ și sinalagmatic, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării operațiunilor selectate specifice POPAM 2014-2020. Contractul se semnează la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Direcția Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM cu sediul în Bulevardul Carol I nr. 2-4, sector 3, București, telefon 40-21-3079802, Fax: 40-21-3072474. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Direcția Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM în calitate de autoritate contractantă și beneficiarul se obligă prin acest contract de finanțare nerambursabilă să respecte prevederile acestuia având ca obiect execuția și atingerea indicatorilor asumați prin cererea de finanțare pentru proiectul finanțat din FEPAM și din bugetul de stat Beneficiarul trebuie să depună din proprie inițiativă toate eforturile pentru a lua cunoștință de toate informațiile publice referitoare la măsurile finanțate prin POPAM 2014-2020, pentru care depune proiectul și să cunoască toate drepturile și obligațiile prevăzute în contractul de finanțare, înainte de semnarea acestuia. Modelul contractului de finanțare este atașat prezentului ghid al solicitantului (Anexa nr. 12).8.2. Obligații specifice ale beneficiarului (clauze specifice la contractul de finanțare) Beneficiarul are obligația să respecte toate clauzele contractului de finanțare, inclusiv cele specifice. Contractul de finanțare va cuprinde și următoarele clauze specifice: ● Proiectul tehnic va fi depus în termen de maximum 4 luni de la semnarea contractului de finanțare și va fi realizat în conformitate cu varianta selectată în cadrul studiului de fezabilitate din cererea de finanțare; ● Autorizația de construire va fi depusă odată cu prima cerere de rambursare; ● Beneficiarii prezintă prima cerere de rambursare/plată însoțită de documente justificative în termen de cel mult 3 luni de la data semnării contractului de finanțare în cazul proiectelor pentru investiții care nu prevăd construcții montaj, respectiv în termen de 6 luni în cazul proiectelor pentru investiții care prevăd construcții-montaj; ● Contractul de finanțare va cuprinde o clauză suspensivă referitoare la dovada privind asigurarea cofinanțării investiției, în cazul în care dovada nu a fost depusă odată cu cererea de finanțare, în cuantum de minimum 20% din valoarea de cofinanțare. În termen de 3 luni de la semnarea contractului beneficiarul va face dovada existenței acestei cofinanțări în termenul specificat, în caz contrar contractul de finanțare se reziliază; ● Contractul va cuprinde și alte clauze cu privire la achizițiile private ale beneficiarilor (conform Manualului de procedură privind achizițiile și a prevederilor legale în vigoare la data achiziției); ● Contractul va cuprinde obligații privind respectarea procedurii de rambursare a cheltuielilor (completarea cererii de rambursare și documente doveditoare) conform procedurii în vigoare; ● Contractul va cuprinde și clauze specifice cu privire la obligația beneficiarului de a păstra în bune condiții toate documentele originale privind implementarea proiectului, inclusiv documentele contabile; ● Beneficiarul are obligația de a asigura accesul neîngrădit al autorităților naționale cu atribuții de verificare, control și audit și al departamentelor de specialitate din cadrul UE, în limitele competențelor ce le revin, la toate datele și documentele, în sedii, pe terenuri, în mijloace de transport sau în alte spații folosite în scopuri economice, care au legătură cu obiectivele proiectului; ● În cazul constatării unei nereguli cu privire la încheierea ori executarea Contractului, inclusiv în cazul în care beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plată sau a fost declanșată procedura insolvenței/falimentului, precum și în situația în care Autoritatea Contractantă constată că cele declarate pe proprie răspundere de beneficiar, prin reprezentanții săi, nu corespund realității sau documentele/autorizațiile/avizele depuse în vederea obținerii finanțării nerambursabile sunt constatate ca fiind neadevărate/false/incomplete/expirate/inexacte, MADR, prin DGP-AMPOPAM poate înceta valabilitatea Contractului, de plin drept, printr-o notificare scrisă adresată Beneficiarului, fără punere în întârziere, fără nicio altă formalitate și fără intervenția instanței judecătorești. În aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanțare nerambursabilă, împreună cu dobânzi și penalități, în procentul stabilit conform dispozițiilor legale în vigoare, și în conformitate cu dispozițiile contractuale. Prin excepție, în situația în care neîndeplinirea obligațiilor contractuale nu este de natură a afecta condițiile de eligibilitate și selecție a proiectului, recuperarea sprijinului financiar se va realiza proporțional cu gradul de neîndeplinire. Anterior încetării Contractului de finanțare, MADR, prin DGP-AMPOPAM poate suspenda contractul și/sau plățile ca o măsură de precauție, fără o avertizare prealabilă; ● Beneficiarii pot solicita avansuri pentru realizarea contractelor de finanțare, potrivit prevederilor legale în vigoare, numai dacă în prealabil fac dovada existenței cofinanțării și după avizarea favorabilă de către DGP-AMPOPAM a unei proceduri de achiziții; ● Orice modificare care privește sediul social, contul, datele de contact, calitatea de reprezentant legal al beneficiarului, se face prin notificarea Autorității Contractante și depunerea de documente doveditoare. Autoritatea Contractantă va analiza solicitarea și, în situația în care constată neconcordanțe, aceasta va fi respinsă; ● Pentru proiectele la care cheltuielile eligibile sunt mai mari de 1.000.000 EUR, în situația în care, în perioada de monitorizare a contractului se constată de către organele de control și alte venituri nete decât cele declarate, MADR, prin DGP-AMPOPAM recuperează aceste sume, în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare. Nerespectarea clauzelor specifice menționate anterior are ca efect rezilierea contractului de finanțare. ATENȚIE! Potrivit alin. (1) art. 17 din partea generala a contractului de finanțare, informațiile/documentele privind executarea contractului de finanțare, inclusiv anexele sale, constituie informații de interes public, în condițiile prevederilor Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, în afară de secțiunile/documentele/elementele care nu pot avea caracter confidențial, astfel cum sunt prevăzute la alin. (2) al aceluiași articol. În conformitate cu prevederile art. 18 din partea generala a contractului de finanțare, părțile contractante, de comun acord, pot reglementa ca, anumite documente, secțiuni, respectiv informațiile din proiect să aibă caracter confidențial, în situația în care, publicarea acestora pot aduce atingere, principiului concurenței loiale, respectiv proprietății intelectuale ori altor dispoziții legale aplicabile. În această situație, este necesar ca, solicitantul să completeze o solicitare privind confidențialitatea, care să conțină justificările/motivele aferente fiecărui document/informație ce se dorește a fi confidențială.8.3. Modificarea Contractului de finanțare Precizări referitoare la modificarea Contractului de finanțare: Contractul de finanțare, semnat atât de către MADR - DGP AMPOPAM cât și de beneficiar, poate fi modificat în conformitate cu dispozițiile contractului de finanțare și cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 347/2017. Solicitările de modificare a contractelor de finanțare se depun la compartimentul regional POP, pe raza căruia a fost depusă cererea de finanțare. Orice solicitare de modificare a contractului de finanțare nu va fi automat acceptată de către DGP - AM POPAM. Pentru modificarea contractului trebuie să existe motive bine justificate, care vor fi analizate de către experții din cadrul DGP - AMPOPAM. De la data funcționării sistemului informatic SMIS 2014 se vor respecta pașii descriși în modulul informatic. Beneficiarul trebuie să depună din proprie inițiativă toate eforturile pentru a lua cunoștință de toate informațiile publice referitoare la măsurile finanțate prin POPAM 2014-2020, pentru care depune proiectul și să cunoască toate drepturile și obligațiile prevăzute în contractul de finanțare, înainte de semnarea acestuia.9. MANAGEMENTUL FINANCIAR AL PROIECTULUI9.1. Dovada cofinanțării Pentru implementarea proiectului, beneficiarul se va angaja să asigure o cofinanțare în procent de minim 20% respectiv 70% (funcție de categoria de beneficiar) din valoarea eligibilă. Cofinanțarea prin contribuție în natură se poate realiza numai odată cu cererea de finanțare. Dacă solicitanții nu au depus odată cu cererea de finanțare și dovada cofinanțării prin aport în natură sau aport în numerar, în primele 3 luni de la semnarea contractului, aceștia trebuie să facă dovada asigurării a minim 20% din cota de cofinanțare. În această etapă beneficiarul poate realiza dovada contribuției sale, doar prin:1. aport în numerar constituit de beneficiar;2. surse de finanțare (credit bancar); Aportul în numerar se va dovedi prin extras de cont, prin blocarea sumei într-un cont special al proiectului, care se folosește numai pentru efectuarea plăților de implementare a proiectului. Aceste sume vor fi deblocate numai în baza solicitărilor beneficiarilor (titularilor de cont), cu confirmarea expresă de AM POPAM. Dovada creditului bancar se poate face prin prezentarea contractului de credit încheiat cu banca, obiectul creditului fiind reprezentat de finanțarea proiectului de investiții contractat. În cazul în care beneficiarul face dovada contribuției proprii, prin aport în natură care depășește 20% din cofinanțare, în cadrul cererii de finanțare, acesta nu mai are obligația de a face dovada cofinanțării după semnarea contractului de finanțare. Beneficiarii pot solicita avansuri pentru realizarea contractelor de finanțare, potrivit prevederilor legale în vigoare, numai dacă în prealabil fac dovada existenței cofinanțării. Pentru proiectele la care valoarea contribuției în natură depășește cota procentuală stabilită pentru contribuția proprie a beneficiarului, sprijinul financiar nerambursabil va fi diminuat cu cota procentuală care depășește contribuția proprie.9.2. Derularea și verificarea procedurii de achiziție Beneficiarii care au calitatea de autoritate contractantă (beneficiari publici), vor realiza toate achizițiile conform legislației în vigoare (legea 98/2016, respectiv HG 395/2016). Beneficiarii privați vor derula achizițiile conform Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 1284 din 08.08.2016, privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene. În cazul în care asociațiile/organizațiile înființate în baza OG 26/2000 includ și autorități contractante, acestea vor aplica prevederile legii 98/2016 (conform art. 4 lit. c) Dosarele achizițiilor vor fi depuse la sediul CRPOPAM, în două exemplare pe hârtie și un exemplar pe suport electronic. Din momentul în care aplicația informatică MySMIS devine operațională, depunerea dosarelor de achiziții, în integralitatea lor, se va face exclusiv online. Beneficiarii au obligația să finalizeze procedurile de achiziții în timp util, înainte de a solicita rambursarea cheltuielilor și să depună dosarele de achiziții la CRPOPAM, în vederea avizării.9.3. Rambursarea cheltuielilor9.3.1. Precizări referitoare la acordarea avansului Conform art. 29 din OUG 49/2015 pentru pentru beneficiarul care a optat pentru avans, în vederea demarării proiectului, AMPOPAM poate să acorde un avans de până la maximum 50% din valoarea eligibilă nerambursabilă. Beneficiarii pot primi avansul numai după avizarea unei proceduri de achiziții de către DGP-AMPOPAM și după prezentarea dovezii privind asigurarea cofinanțării. Beneficiarul trebuie să justifice avansul primit de la AMPOPAM, pe baza documentelor solicitate conform Instrucțiunilor de plată la Contractul de Finanțare, până la ultima cerere de rambursare. DGP-AMPOPAM poate acorda un avans de până la 100% din valoarea totală eligibilă nerambursabilă a tranșei de plată, cu excepția ultimei tranșe, pentru care nu se acordă acest avans. Acest avans se acordă beneficiarilor pe baza facturii/ facturilor aferente tranșei de plată. Avansul se justifică, în termen de 7 zile, de către beneficiar, prin prezentarea ordinului/ordinelor de plată aferent/ aferente facturii/ facturilor pentru care s-a eliberat avansul. Documentele justificative aferente obiectului facturilor, pentru care a fost acordat avans, vor fi prezentate de către beneficiar în următoarea cerere de rambursare. Plata avansului, pentru ambele situații descrise mai sus, este subordonată constituirii unei garanții, prezentate sub formă de scrisoare de garanție bancară - SGB, scrisoare de garanție eliberată de fondurile de garantare înregistrate în Registrul special al Băncii Naționale a României sau unei polițe de asigurare eliberate de o societate de asigurări autorizată conform legislației naționale în vigoare, care corespunde procentului de 100% din suma avansului. Conform art. 28 din OUG 49/2015, Beneficiarii privați, la depunerea spre decontare a cererii de plată(plata la factură), pot proceda după cum urmează:a) anexează documentele, ordinele de plată și extrasele de cont sau alte documente cu valoare echivalentă care dovedesc efectuarea plăților, atât pentru partea de contribuție publică, cât și pentru cea proprie; saub) anexează documentele, ordinele de plată și extrasele de cont sau alte documente cu valoare echivalentă care dovedesc efectuarea plăților, cu excepția ordinelor de plată și/sau a extraselor de cont ori a altor documente cu valoare echivalentă care dovedesc efectuarea plăților pentru partea de contribuție publică. Garanțiile aferente avansurilor de 100%, din valoarea totală eligibilă nerambursabilă a tranșei de plată, trebuie să aibă valabilitate 30 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de plată. Garanțiile aferente avansurilor de 50% din valoarea totală a sprijinului financiar nerambursabil trebuie să aibă valabilitatea mai mare cu minimum 15 zile lucrătoare față de durata de execuție a contractului.9.3.2. Plata Beneficiarii sunt obligați să depună la sediul CRPOPAM, Graficul de rambursare a cheltuielilor, potrivit formatului standard, în maximum 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data semnării contractului de finanțare. În condițiile în care au intervenit modificări față de versiunea din Contractul de finanțare graficul de rambursare se depune în maxim 30 zile de la apariției modificărilor, cu justificările care au condus la modificarea acestuia. Dosarul Cererii de rambursare va fi depus la CRPOPAM, într-un singur exemplar pe hârtie și un exemplar pe suport electronic. Din momentul în care aplicația informatică SMIS devine operațională, depunerea cererilor de rambursare se va face exclusiv online. Dosarul Cererii de plată/ rambursare trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în Instrucțiunile de plată anexate la Contractul de finanțare. Cererea de rambursare va cuprinde numai acele cheltuieli pentru care s-a primit aviz favorabil din punct de vedere al achiziției respective, unde este cazul. Plata către beneficiari a cererilor de plată/rambursare se realizează de către DGP-AMPOPAM în termen de maxim 45 (patruzeci și cinci) de zile lucrătoare de la data înregistrării fiecărei cereri de plată/rambursare, cu excepția acelor situații în care termenul de plată/rambursare se suspendă. Pentru fiecare Cerere de rambursare se va efectua o vizită în teren. În cazul investițiilor care nu presupun lucrări de construcții montaj, beneficiarul va depune maxim 3 cereri de rambursare. În cazul investițiilor care presupun lucrări de construcții montaj, beneficiarul va depune maxim 5 cereri de rambursare.10. MONITORIZARE ȘI CONTROL10.1. Monitorizarea tehnică și financiară Beneficiarul este obligat ca în perioada de implementare a proiectului să depună anual, la DGP- AM POPAM, Rapoarte de progres privind situația implementării proiectului. După implementarea proiectului Beneficiarul trebuie să comunice anual, pe toată perioada de monitorizare (5 ani de la data efectuării ultimei plăți) indicatorii de rezultat, menționați în Raportul de progres. Beneficiarul trebuie să asigure atingerea rezultatelor și a obiectivelor, asumate prin Cererea de Finanțare și anexele aferente acesteia, precum și respectarea prevederilor contractuale specifice operațiunii finanțate și a prevederilor art. 71 din Regulamentul nr.1303/2013 privind caracterul durabil al operațiunilor. Beneficiarul finanțării are obligația de a arhiva toate documentele referitoare la implementarea proiectelor aprobate spre finanțare în cadrul POPAM în spații special amenajate astfel încât să fie asigurată păstrarea în bune condiții a documentelor, să evite distrugerea intenționată/ accidentală sau sustragerea neautorizată a acestora, asigurând păstrarea unei piste de audit corespunzătoare a operațiunilor efectuate. Beneficiarul trebuie să asigure arhivarea următoarelor documente:– documente referitoare la solicitarea finanțării proiectului și la aprobarea acestuia de către AM (Cererea de finanțare și anexele sale, Contractul de finanțare și anexele sale);– documentele referitoare la procedurile de achiziție publică derulate în cadrul proiectelor aprobate, ca bază legală pentru efectuarea unor cheltuieli; ni documente referitoare la implementarea proiectului;– facturi și documente justificative aferente acestora, documente de plată;– documentele contabile conform prevederilor legale. Documentele trebuie arhivate într-una din următoarele forme:– originale;– fotocopii ale documentelor originale certificate "conform cu originalul";– microfișe ale documentelor originale;– versiuni electronice ale documentelor originale; documente care există doar în format electronic, caz în care trebuie să se asigure securitatea sistemului informatic.10.2. Control Proiectele finanțate prin POPAM vor fi verificate la fața locului de o echipă de control desemnată de DGP-AMPOPAM. Acest control poate interveni în orice moment al implementării proiectului, cât și după plata finală (ex-post), pe o perioada de cinci (5) ani de la data efectuării ultimei plăți și va cuprinde verificări de natură tehnică și economico-financiară. DGP-AMPOPAM este însărcinată cu gestionarea și implementarea Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, după cum urmează:– să verifice furnizarea de produse și de servicii cofinanțate și să controleze dacă toate cheltuielile declarate de beneficiari pentru operațiuni au fost suportate efectiv și că sunt în conformitate cu normele comunitare și naționale;– să se asigure că există un sistem de înregistrare și de arhivare sub formă electronică a documentelor contabile pentru fiecare operațiune în cadrul programului operațional, și este asigurată disponibilitatea acestora;– să se asigure că beneficiarii și alte organisme care participă la realizarea operațiunilor aplică fie un sistem de contabilitate separat, fie o codificare contabilă adecvată pentru toate tranzacțiile privind operațiunea, fără a aduce atingere standardelor contabile naționale;– să se asigure că sunt respectate toate obligațiile cu privire la informare și publicitate. Verificările trebuie să asigure faptul că declararea cheltuielilor este reală, că achiziția de produse sau servicii a fost făcută în concordanță cu Contractul de finanțare, că cererile de rambursare sunt corecte și că operațiile și cheltuielile sunt în concordanță cu regulile Comunitare și naționale. Pentru a asigura buna desfășurare a verificărilor la fața locului, veți fi înștiințat în prealabil despre data la care vor avea loc acestea. Obligația dumneavoastră este de a pune la dispoziția echipei de control toate documentele administrative și contabile solicitate, în original, de a asigura accesul la sistemele informatice și la toate documentele stocate în format electronic privind gestiunea tehnică și financiară a proiectului. Totodată aveți obligația de a garanta prezența, în timpul controlului, a persoanelor împuternicite să dea toate informațiile utile la nivel administrativ, contabil și tehnic. Echipa de control verifică următoarele aspecte:– legalitatea, regularitatea și realitatea operațiunilor financiare desfășurate până la acel moment;– înregistrarea corectă în contabilitate a tuturor operațiunilor aferente proiectului;– modalitatea de atribuire a contractelor de achiziții în sensul respectării prevederilor legale în materie de achiziții publice;– îndeplinirea obligațiilor privind asigurarea vizibilității și publicității proiectului.11. INFORMARE ȘI PUBLICITATE Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităților de informare și publicitate în legătură cu asistența financiară nerambursabilă obținută prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime, în conformitate cu prevederile din prezentul Ghid a solicitantului. Detalii privind modalitatea de realizare a publicității sunt cuprinse în Anexa 15 - Măsuri de informare și publicitate.12. ANEXE– Anexa A - Declarația pe propria răspundere;– Anexa B - Declarație privind eligibilitatea TVA;– Anexa C - Lista orientativă privind încadrarea cheltuielilor aferente proiectului în categoriile/subcategoriile de cheltuieli conform nomenclatorului MYSMIS;– Anexa 1. Instrucțiunile de completare a Cererii de finanțare;– Anexa 2.C. Lista de verificare a conformității administrative și eligibilității;– Anexa 2.S. Lista de verificare a documentelor solicitate în vederea contractării;– Anexa 3. Grila de evaluare calitativă economică;– Anexa 4. Grila de evaluare calitativă tehnică;– Anexa 5. Criteriile de selecție;– Anexa 6. Notificare informații suplimentare;– Anexa 7. Notificare cu privire la neconformitatea /neeligibilitatea/ neselectarea/ respingerea cererii de finanțare;– Anexa 8. Memoriu justificativ;– Anexa 9. Plan de afaceri;– Anexa 10. Proiecții financiare;– Anexa 11. Ipoteze ce stau la baza proiecțiilor financiare;– Anexa 12. Contract de finanțare;– Anexa 13. Graficul de rambursare a cheltuielilor– Anexa 14. Măsuri de informare și publicitate.  +  Anexa A
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  Prioritatea Uniunii Nr. ... : .....................................................................................................................Măsura Nr. : .............................................................................................................................................
  Titlul proiectului : ...................................................................................................................................Durata de implementare.............(luni); Valoarea eligibilă.............(lei);
  Solicitant
  Denumire.....................................................................................................................................................Statut juridic................................................................................................................................................Tel/fax................................................................ Email..............................................................................
  Subsemnatul/a ............... posesor al CI/BI/Pașaport seria .... nr. ......., CNP ............ eliberată de ........ la data de .............., în calitate de reprezentant legal/împuternicit al solicitantului ......... denumire solicitant ......., având la Oficiul Național al Registrului și Comerțului Nr. ...... și/sau Codul de înregistrare fiscală (CIF) .............. constituit în baza ........, în anul ......., cu sediul în Localitatea: ......., Județul .............. Strada ......... Nr. ...., Bl. ....., Sc. ...., Etaj ......., Apartament nr ......., cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, conform Art. 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că: ● Proiectul pentru care se solicită finanțare în prezenta Cererea de finanțare, din care această declarație face parte integrantă, nu face obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau ale Uniunii Europene și nu a mai beneficiat de finanțare din alte programe naționale sau comunitare în ultimii 5 ani înainte de data depunerii Cererii de finanțare pentru aceleași activități. ● Cheltuielile efectuate pentru implementarea proiectului vor fi evidențiate, monitorizate și verificate distinct, în conformitate cu legislația specifică în vigoare. ● Operațiunea care face obiectul prezentei cereri de finanțare nu este încheiată în mod fizic sau implementată integral înainte de depunerea cererii de finanțare în cadrul prezentului apel. ● Informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu. ● Solicitantul îndeplinește condițiile de eligibilitate aferente măsurii; ● Solicitantul nu se află în niciuna din situațiile de mai jos:– a comis o fraudă, astfel cum este aceasta definită la articolul 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunității Europene;– s-a dispus condamnarea printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă pentru o infracțiune privind conduita profesională de către o instanță judecătorească cu putere de "res judicata";– este vinovat de grave greșeli profesionale pe care Autoritatea de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime le poate dovedi prin orice mijloace;– a fost subiectul unei judecăți de tip res judicata pentru fraudă, corupție, implicare în organizații criminale sau orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene, stabilit în baza unei decizii definitive și irevocabile emise de o instanță de judecată;– a fost declarat a fi într-o situație gravă de încălcare contractuală prin neîndeplinirea obligațiilor provenind dintr-o procedură de achiziții sau de altă finanțare nerambursabilă din fondurile Uniunii Europene, de către autoritățile competente;– a fost subiect al unui conflict de interese stabilit în baza unei decizii definitive și irevocabile emise de o instanță de judecată;– este vinovat de inducerea gravă în eroare a Autorității de Management pentru POP 2007-2013 și POPAM 2014-2020 prin furnizarea de informații incorecte sau nefurnizarea informațiilor solicitate;– a săvârșit o încălcare gravă în temeiul articolului 42 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului (1) sau al articolului 90 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009;– a fost implicat în operarea, gestionarea sau deținerea în proprietate a navelor de pescuit incluse pe lista de nave de pescuit INN a Uniunii, în conformitate cu articolul 40 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr.1005/2008 sau a navelor sub pavilionul țărilor identificate ca țări terțe necooperante, astfel cum este prevăzut la articolul 33 din respectivul regulament;– a săvârșit o încălcare gravă a normelor PCP identificate ca atare în alte acte juridice adoptate de parlamentul European și de Consiliu;– a comis oricare dintre infracțiunile stabilite la articolele 3 și 4 din Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2), în cazul în care se prezintă o cerere de sprijin în temeiul titlului V capitolul II din Regulamentul 508/2014. Totodată, declar că mă angajez:a) să respect prevederile legislației în vigoare cu privire la egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul ocupării și al muncii, precum și egalitatea de șanse și nediscriminarea conform:art. 4 alin. (2) și art. 16 alin. (1) din Constituția României;art. 3-9 din Codul Muncii;Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată;Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, republicată;Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2003 pentru protecția maternității la locurile de muncă, cu modificările ulterioare;Legea nr. 210/1999 a concediului paternal;b) să iau în considerare în implementarea Proiectului toate politicile și practicile prin care nu se va realiza nici o deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de: ● rasă, naționalitate, etnie; ● limbă, religie, categorie socială, convingeri; ● sex, orientare sexuală; ● vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV; ● apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice. Totodată, declar pe propria răspundere că solicitantul nu va încerca să obțină informații confidențiale sau să influențeze Autoritatea de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime în timpul procesului de evaluare a proiectului și nu va face presiuni la adresa evaluatorului. Înțeleg că Autoritatea de Management pentru POPAM are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc Cererea de finanțare, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră precum și experiența, competența și resursele de care dispunem.
  Reprezentant legal al solicitantului
  ......(nume, prenume - cu majuscule)........
  (semnătură electronică)
   +  Anexa B
  DECLARAȚIE
  privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor
  ce vor fi efectuate în cadrul operațiunii propuse
  spre finanțare din FEPAM 2014-2020
  A. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI JURIDICE
  Cod de identificare [][][][][][][][][][][][][]
  Denumire
  Domiciliul fiscal
  JudețLocalitateStrada
  Ap.Cod poștalSectorTelefon
  FaxE-mail
  B. DATE DE IDENTIFICARE A OPERAȚIUNII
  Titlul proiectului
  Numele programului
  Axa prioritară
  Prioritate de investiție
  Data depunerii operațiunii
  C. ........(numele și statutul juridic al beneficiarului), solicitant de finanțare pentru operațiunea menționată mai sus, la ..............(numele Autorității de Management).........., în conformitate cu prevederile Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare, declar că mă încadrez în următoarea categorie de persoane din punct de vedere al regimului de TVA aplicabil:a) [ ] persoană neînregistrată în scopuri de TVAb) [ ] persoană înregistrată în scopuri de TVAD. ........(numele și statutul juridic al beneficiarului)......., solicitant de finanțare pentru operațiunea menționată mai sus, la ..........(numele Autorității de Management)......., în conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar că pentru achizițiile, din cadrul proiectului, cuprinse în tabelul de mai jos, TVA este nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal și nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3), litera c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.
  Nr. crt.AchizițiaScopul achiziției/activitatea prevăzută în cadrul operațiunii*1)
  Numele și prenumele*)
  Semnătura
  Funcția:
  *) se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului sau o persoană abilitată să reprezinte solicitantul
   +  Anexa C
  Lista orientativă privind încadrarea cheltuielilor
  eligibile aferente proiectului în categoriile/subcategoriile
  de cheltuieli conform MySmis2014:
  Categorie MySMISSubcategorie MySMISSubcategoria (descrierea cheltuielii) conține:
  Cheltuielile eligibile12 - cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului34 - cheltuieli pentru achiziția terenului, cu sau fără construcții· Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenuluiObținerea terenului*) - Cuprinde cheltuielile efectuate pentru: cumpărarea de terenuri
  12 - cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului38 - cheltuieli pentru amenajarea terenului· Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenuluiAmenajarea terenuluiCuprinde cheltuielile efectuate pentru pregătirea amplasamentului și care constau în: demolări; demontări; dezafectări; defrișări; colectare, sortare și transport la depozitele autorizate al deșeurilor rezultate; sistematizări pe verticală; accesuri/drumuri/alei/parcări/drenuri/rigole/ canale de scurgere, ziduri de sprijin; drenaje; epuizmente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiția de bază); lucrări pentru pregătirea amplasamentului.
  12 - cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului39 - cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială· Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenuluiAmenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițialăCuprinde cheltuielile efectuate pentru lucrări și acțiuni de protecția mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, de exemplu: plantare de copaci; reamenajare spații verzi; lucrări/acțiuni pentru protecția mediului.
  13 - cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului40 - cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului· Asigurarea utilităților necesare obiectivului de investițiiSe includ cheltuielile aferente asigurării cu utilitățile necesare funcționării obiectivului de investiție, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicații, drumuri de acces, alte utilități
  14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28· StudiiStudii de teren - Se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investițieRaport privind impactul asupra mediuluiAlte studii specifice - studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției
  14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică43 - cheltuieli pentru (documentații suport) și obținere avize, acorduri, autorizații· Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizațiiCuprinde toate cheltuielile necesare pentru elaborarea documentațiilor și obținerea avizelor: obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism; obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare; obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețele publice de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrică, telefonie; obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresă; întocmirea documentației, obținerea numărului cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în cartea funciară; obținerea actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului; obținerea avizului de protecție civilă; alte avize, acorduri și autorizații.
  14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică172 - Cheltuieli pentru expertizare tehnică a construcțiilor existente, a structurilor și/sau, după caz, a proiectelor tehnice· Expertiză tehnică a construcțiilor existente, a structurilor și/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică
  14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică173 - Cheltuieli pentru certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor· Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor
  14 - cheltuieli pentru proiectare și asistențătehnică174 - Cheltuielipentru proiectare cf HG 907· ProiectareTema de proiectareStudiu de prefezabilitateStudiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz generalDocumentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuțieProiect tehnic și detalii de execuție
  14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică47 - cheltuieli pentru organizarea procedurilor de achiziție· Organizarea procedurilor de achizițieCuprinde cheltuieli aferente organizării și derulării procedurilor de achiziții publice: cheltuieli aferente întocmirii documentației de atribuire și multiplicării acesteia (exclusiv cele cumpărate de ofertanți); cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea și diurna membrilor desemnați în comisiile de evaluare; anunțuri de intenție, de participare și de atribuire a contractelor, corespondență prin poștă, fax, poștă electronică în legătură cu procedurile de achiziție publică; cheltuieli aferente organizării și derulării procedurilor de achiziții publice.
  14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică175 - Cheltuieli de consultanță aferente managementului de proiect pentru obiectivul de investiții· Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții
  14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică176 - Cheltuieli de consultanță pentru auditul financiar· Auditul financiar
  14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică50 - cheltuieli cu asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție· Asistență tehnică Asistență tehnică din partea proiectantului- pe perioada de execuție a lucrărilor - pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții
  14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică51 - cheltuieli cu plata diriginților de șantier· Dirigenție de șantier
  14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică45 - cheltuieli pentru consultanță· Servicii de consultanță pentru întocmirea dosarului cererii de finanțare
  15 - cheltuieli pentru investiția de bază53 - cheltuieli pentru construcții și instalații· Construcții și instalațiiCheltuieli aferente execuției tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiție.Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție, iar delimitarea obiectelor se face de către proiectantCheltuielile aferente fiecărui obiect de construcție sunt estimate prin devizul pe obiect.Achiziția de construcții*)Se includ cheltuielile efectuate pentru achiziția de construcții
  15 - cheltuieli pentru investițiade bază178 - cheltuieli cu montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale· Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționaleSe cuprind cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice și al utilajelor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv rețelele aferente necesare funcționării acestora. Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție.
  3 - cheltuieli cu achiziția imobilelor deja construite6 - cheltuieli cu achiziția imobilelor deja construiteAchiziția de construcții*)· Se includ cheltuielile efectuate pentru achiziția de construcții
  15 - cheltuieli pentru investiția de bază179 - cheltuieli cu utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj· Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montajUtilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montajSe cuprind cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum și a celor incluse în instalațiile funcționale.Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție.
  15 - cheltuieli pentru investiția de bază180 - cheltuieli cu utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport· Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transportSe includ cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor care nu necesită montaj, precum și a echipamentelor și a echipamentelor de transport tehnologic.Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție.
  15 – cheltuieli pentru investiția de bază55 - cheltuieli cu active necorporale· Active necorporaleSe cuprind cheltuielile cu achiziționarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete, licențe, know-how sau cunoștințe tehnice nebrevetate.
  15 – cheltuieli pentru investiția de bază54 - cheltuieli cu dotările (utilaje, echipamente cu și fără montaj, dotări)· DotăriSe cuprind cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria mijloacelor fixe sau obiecte de inventar, precum: mobilier, dotări P.S.I., dotări de uz gospodăresc, dotări privind protecția muncii.Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție.
  16 - cheltuieli cu organizarea deșantier57 - cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier· Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantierCuprinde cheltuieli aferente realizării unor construcții provizorii sau amenajări în construcții existente, precum și cheltuieli de desființare a organizării de șantier: vestiare/barăci/spații de lucru pentru personalul din șantier; platforme tehnologice/dezafectarea platformelor tehnologice; grupuri sanitare; rampe de spălare auto; depozite pentru materiale; fundații pentru macarale; rețele electrice de iluminat și forță; căi de acces auto și căi ferate; branșamente/racorduri la utilități; împrejmuiri; panouri de prezentare; pichete de incendiu; cheltuieli pentru desființarea organizării de șantier, inclusiv cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor de investiții, cu excepția cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială" din structura devizului general
  16 - cheltuieli cuorganizarea de șantier58 - cheltuieli conexe organizării de șantier· Cheltuieli conexe organizării de șantier
  Cuprinde cheltuielile pentru: obținerea autorizației de construire/desființare aferente lucrărilor de organizare de șantier; taxe de amplasament; închirieri semne de circulație; întreruperea temporară a rețelelor de transport sau distribuție de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale, a circulației rutiere, feroviare, navale sau aeriene; contractele de asistență cu poliția rutieră; contracte temporare cu furnizorul de energie electrică, cu furnizorul de apă și cu unități de salubrizare; taxe depozit ecologic; taxe locale; chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public; cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor de investiții/intervenții, operațiune care constituie obligația executanților, cu excepția cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială" din structura devizului general; costul energiei electrice și al apei consumate în incinta organizării de șantier pe durata de execuție a lucrărilor; costul transportului muncitorilor nelocalnici și/sau cazarea acestora; paza șantierului; asigurarea pompierului autorizat; cheltuieli privind asigurarea securității și sănătății în timpul execuției lucrărilor pe șantier.
  17 - cheltuielipentru comisioane, cote, taxe59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe· Comisioane, cote, taxeCota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;Cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC, în aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor.Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare.Alte taxe.
  18 – cheltuieli diverse și neprevăzute60 – cheltuieli diverse și neprevăzute· Cheltuieli diverse și neprevăzuteCheltuielile diverse și neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislația în domeniul achizițiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuției.Cheltuielile diverse și neprevăzute se estimează procentual, din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 2, 3.5, 3.8, 4 ale devizului general, astfel: 10% în cazul executării unui obiectiv/obiect nou de investiții; 20% în cazul executării lucrărilor de intervenției la construcție existentă.
  8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate17 - cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului· Cheltuieli pentru informare și publicitateCuprinde cheltuielile pentru publicitate și informare, inclusiv pentru diseminarea informațiilor de interes public
  19 - cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar61 - cheltuieli pentru pregătirea personalului de exploatare· Cheltuieli pentru probe tehnologice și testePregătirea personalului de exploatare Cuprinde cheltuielile necesare instruirii/școlarizării personalului în vederea utilizării corecte și eficiente a utilajelor și tehnologiilor.
  19 - cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar62 - cheltuieli pentru probe tehnologice și teste· Cheltuieli pentru probe tehnologice și testeProbe tehnologice și testeCuprinde cheltuielile aferente execuției probelor/încercărilor, prevăzute în proiect, rodajelor, expertizelor la recepție, omologărilor. În situația în care se obțin venituri ca urmare a probelor tehnologice, în devizul general se înscrie valoarea rezultată prin diferența dintre cheltuielile realizate pentru efectuarea probelor și veniturile realizate din acestea.
  2 - cheltuieli cu amortizarea2 - cheltuieli cu amortizarea· Cheltuieli cu amortizarea
  4 - cheltuieli deleasing7 - cheltuieli de leasing cu achiziție· Cheltuieli cu leasing-ulSe includ cheltuielile privind plata ratelor de leasing aferente terenurilor și construcțiilor, echipamentelor și utilajelor aferente investiției de bază.
  25 – cheltuieli salariale195 - Cheltuieli salariale POPAM cu echipa de implementare· Cheltuieli cu echipa de implementare
  Se includ cheltuielile privind plata drepturilor salariale inclusiv contribuțiile suportate de către angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii, respectiv un manager de proiect, un contabil și specialist în acvacultură, efectuate de beneficiar în cadrul și exclusiv pe durata implementării operațiunii
  17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe· Cheltuielile bancare de deschidere și de administrare a conturilor astfel cum prevede pct. 4 din Capitolul I din Anexa la Ordinul 816/2016 cu modificările și completările ulterioare· Cheltuieli aferente garanțiilor emise de o instituție bancară sau nebancară, astfel cum sunt prevăzute la art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016
  22 - cheltuieli cu achiziția de active necorporale76 - cheltuieli cu achiziția de active necorporale· Cheltuieli cu achiziționarea semnăturii digitale MYSMIS2014
  1 – cheltuieli aferente contribuției în natură1 – cheltuieli aferente contribuției în natură· Contribuție în naturăContribuția proprie aferentă terenuluiContribuția proprie pentru investiția de bază
  La nivel de proiect pot fi decontate cheltuieli plafonate procentual, după cum urmează:1. Cheltuielile pentru proiectare și asistență tehnică, inclusiv cheltuielile cu consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare– maximum 5% din cheltuielile totale eligibile pentru proiectele fără construcții montaj (dotări).– maximum 10% din cheltuielile totale eligibile pentru proiectele cu construcții montaj.2. Cheltuieli cu echipa de implementare - Cheltuielile privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuțiile suportate de către angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii, respectiv un manager de proiect, un contabil și un expert de specialitate, efectuate de beneficiar în cadrul și exclusiv pe durata implementării operațiunii, constituie cheltuieli eligibile dacă acestea sunt în mod real și definitiv suportate de către beneficiar, în limita: a) maximum 2% din valoarea totală eligibilă a operațiunii, pentru operațiunea care prevede construcții-montaj; b) maximum 1% din valoarea totală eligibilă a operațiunii, pentru operațiunea care nu prevede construcții-montaj. Cheltuielile se decontează conform contractului de muncă sau proporțional cu procentul prevăzut în fișa postului. În vederea verificării procentelor de la punctul 2 se va preciza în câmpul Descrierea cheltuielii pentru fiecare cheltuială care se încadrează în una din cele 2 categorii.
   +  Anexa nr. 1
  Instrucțiuni de completare a
  cererii de finanțare
   +  Date generale Acest document reprezintă un îndrumar pentru completarea în aplicația electronică MySMIS a unei cereri de finanțare pentru apelul de proiecte depuse în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020. Aici sunt descrise secțiunile cererii de finanțare, aplicabile acestui apel, ce trebuie completate în MySMIS. Sunt incluse instrucțiuni, recomandări și explicații pentru completarea corectă a datelor solicitate. Pentru a putea întocmi și depune o cerere de finanțare, prin aplicația MySMIS, trebuie să vă creați mai întâi un cont de utilizator - http://www.fonduri-ue.ro/images/files/mysmis/1.Creare.cont.pdf De asemenea, este necesară identificarea, crearea unei entități juridice - http://www.fonduri- ue.ro/images/files/mysmis/4.Identificare.electronic%C4%83. pdf După crearea unui cont de utilizator și identificarea unei entități juridice (i.e. solicitantul), puteți selecta, dintre apelurile deschise în cadrul diferitelor programe operaționale, apelul de proiecte aferent priorității de investiții apelul de proiecte aferent priorității de investiții I.23. - POPAM 47/1 Art. 43 alineatele (1) și (3) și articolul 44 alineatul (1) litera (f) - Porturile de pescuit, locurile de debarcare, halele de licitații și adăposturile Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020. După crearea proiectului se pot introduce date în funcțiile definite de AM la apelul ales. Introducerea de date se poate face pe pași, unul după celălalt, sau utilizând aleatoriu funcțiile din stânga ecranului. Înainte de a începe completarea cererii de finanțare, citiți cu atenție prevederile din ghidul specific aferent acestui apel și asigurați-vă că ați înțeles toate condițiile de accesare a finanțării. Citiți cu atenție instrucțiunile, recomandările și explicațiile incluse în acest document, înainte de completarea cererii de finanțare. Nerespectarea acestora poate conduce la respingerea cererii de finanțare pentru neconformitate administrativă sau depunctarea proiectului în etapa de evaluare tehnică și financiară. După introducerea informațiilor în pasul respectiv este necesară salvarea acestora. După parcurgerea și completarea cu informații a tuturor pașilor se va putea genera din sistem cererea de finanțare în structura solicitată și cu datele introduse. ATENȚIE! Pentru o evitare a pierderii de date, se recomandă salvarea informațiilor după fiecare completare a câmpurilor prin apăsarea butonului "Salvare". ATENȚIE! În cazul în care proiectul este finanțat din mai multe apeluri, componenta reprezintă proiectul pentru fiecare apel. ATENȚIE! Indicațiile de completare a cererii de finanțare sunt orientative, fiecare Autoritate de Management va stabili pentru fiecare apel în ghidul solicitantului structura cererii de finanțare (pașii) și indicațiile punctuale de completare ale cererilor de finanțare pe apelul respectiv. Pentru acest apel de proiecte, aplicația MySMIS permite atașarea, la anumite secțiuni, a unor documente la cererea de finanțare, prin încărcarea fișierelor ce conțin aceste documente. Conform prevederilor din ghidul specific, este obligatorie anexarea documentelor enumerate capitolul 4, punctul 4.2. "Lista documentelor din dosarul Cererii de finanțare" din ghid. Toate aceste documente vor fi încărcate în MySMIS, în format PDF, după ce au fost semnate digital. Anexele pot fi încărcate în totalitate la o singură secțiune din cererea de finanțare (respectiv, la secțiunea Solicitant). Pentru unele din anexele obligatorii, ghidul conține modele standard (e.g. declarația de angajament, declarație pe propria răspundere, declarație privind eligibilitatea TVA, macheta ce conține analiza și previziunea financiară din planul de afaceri) sau recomandate (planul de afaceri) - după completare, acestea vor fi salvate în format PDF, semnate digital și încărcate în MySMIS. Celelalte documente (e.g. documente statutare, documente cadastrale) vor fi scanate, salvate în format PDF, semnate digital și încărcate în MySMIS, la completarea cererii de finanțare. La încărcarea în aplicația MySMIS, denumiți fiecare fișier în mod corespunzător și sugestiv, în câmpul "Fișierul reprezintă".  +  Cuprins:1. Solicitant2. Atribute proiect3. Responsabil de proiect4. Persoana de contact5. Capacitate solicitant6. Localizare proiect7. Obiective proiect8. Rezultate așteptate9. Context10. Justificare11. Grup țintă12. Sustenabilitate13. Relevantă14. Riscuri15. Principii orizontale16. Metodologie17. Descrierea investiției18. Descrierea tehnică a proiectului19. Descrierea produsului20. Studii de fezabilitate/memoriu justificativ/plan de afaceri, după caz21. Indicatori prestabiliți22. Plan de achiziții23. Resurse umane implicate24. Resurse materiale implicate25. Activități previzionate26. Buget - Activități și cheltuieli27. Date de implementare28. Vizualizare proiect1. Solicitant Funcția Solicitant este completată automat din datele introduse anterior în rubricile aferente, respectiv prin accesarea Profil Persoană Juridică - Modificare Persoană Juridică - Date Generale / Date Financiare / Finanțări / Structura Grupului. Funcția se completează de către lider (de către reprezentanți sau împuterniciți NU de către persoanele înrolate). Sistemul preia automat datele aferente profilului persoanei juridice. NOTĂ: Dacă se dorește ca și alți utilizatori având calitate de persoană fizică să introducă date aferente cererii de finanțare, se folosește funcția Drepturi acces utilizatori, utilizând codul de înrolare al liderului. Pentru Registru și Cod CAEN, se completează selectând din nomenclatorul aferent. Pentru Conturi Bancare și Exerciții financiare Informația se completează în profilul entității juridice, dreapta sus, funcția Modificare persoană juridică. Pentru Finanțări - Asistență acordată anterior Eligibil Proiect = contribuție finanțator + buget de stat + contribuție eligibilă beneficiar Eligibil Beneficiar = contribuție finanțator + buget de stat + contribuție eligibilă beneficiar (aferentă membrului dacă proiectul a fost implementat în parteneriat) Sprijin Beneficiar = contribuție finanțator + buget de stat (aferentă membrului dacă proiectul a fost implementat în parteneriat sau aferentă beneficiarului, dacă a fost un singur beneficiar) Notă: în cazul în care proiectul a avut un singur beneficiar, se va introduce aceeași suma în coloanele Eligibil Proiect și Eligibil Beneficiar La Descrierea structurii grupului se menționează dacă entitatea face parte dintr-un grup economic, respectiv are întreprinderi partenere sau legate (în sensul Legii nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii) Se poate modifica doar de către reprezentantul legal/împuternicit.2. Atribute proiect Se completează câmpurile cu datele proiectului și se apasă butonul Salvează. Pentru Tip proiect se selectează din nomenclatorul existent. Pentru proiectele care prevăd lucrări de construcții-montaj se va selecta Proiecte de investiții în infrastructură Pentru proiectele care prevăd doar dotări(achiziții simple) se va selecta Proiecte de dotări Proiectul figurează în lista de proiecte majore - Se va selecta NU. Proiect fazat - Se va selecta NU Proiectul face parte dintr-o rețea transeuropeană - Se va selecta NU Proiectul este plan de acțiune comun - Se va selecta NU Sprijinul public va constitui ajutor de stat - Se va selecta NU Proiectul este generator de venit - Se va selecta NU Proiectul este asociat cu sit-ul Natura2000 - se va selecta după caz Mecanismul ITI Delta Dunării - Se bifează DA doar în cazul în care proiectul are aviz ADI ITI Delta Dunării. Proiectul este instrument financiar - Se va selecta NU3. Responsabil de proiect Completați cu datele persoanei responsabile din partea solicitantului cu implementarea prezentului proiect (managerul de proiect).4. Persoana de contact Persoana de contact este persoana desemnată de Solicitant să mențină contactul cu Autoritatea de Management în procesul de evaluare și selecție a Cererii de finanțare. Persoana de contact poate fi aceeași cu reprezentantul legal sau managerul de proiect.5. Capacitate solicitantSe completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul Salvează. Sursa de cofinanțare - selectați funcție de solicitant: Se selectează din nomenclator:– Buget local– Buget de stat– Bugetul asigurărilor sociale– Venituri proprii ale autorității publice– Contribuție privată Calitatea entității în proiect - nu selectați niciuna din opțiunile disponibile (opțiunile disponibile sunt aplicabile doar proiectele depuse în parteneriat) Alege cod CAEN relevant - selectați domeniul de activitate (clasa CAEN = codul format din 4 cifre) vizat de proiect prin această cerere de finanțare. La momentul depunerii cererii de finanțare, domeniul de activitate trebuie să fie deja înscris în obiectul de activitate a solicitantului (conform actului constitutiv), indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii. 0311 - Pescuit marin 0312 - Pescuit în apele interioare Capacitate administrativă Capacitatea administrativă (vă rugăm să menționați după caz, documente de înființare, acționari, existența unei echipe de management a proiectului capabile să implementeze și să deruleze proiectul și, dacă este posibil, includeți organigrama propusă pentru implementarea și derularea proiectului). Capacitate financiară Capacitatea financiară (vă rugăm să confirmați cel puțin capacitatea financiară a organismului responsabil pentru implementarea proiectului, pentru a demonstra că acesta este în măsură să garanteze lichiditățile necesare pentru o finanțare adecvată a proiectului, astfel încât să se asigure implementarea cu succes a acestuia și funcționarea în viitor, în plus față de celelalte activități ale organismului) Capacitate tehnică Capacitatea tehnică (vă rugăm să furnizați cel puțin un rezumat al expertizei necesare pentru implementarea proiectului și să precizați numărul persoanelor cu o astfel de expertiză disponibile în cadrul organizației și alocate proiectului). Se va descrie succint solicitantul (personalul angajat, servicii oferite, alte informații relevante) Capacitate juridică Capacitatea juridică (indicați cel puțin statutul juridic al beneficiarului care permite implementarea proiectului, precum și capacitatea sa de a întreprinde acțiuni legale, dacă este necesar).6. Localizare proiect Se completează pentru fiecare componenta. Regiune - Se selectează mai întâi județul, apoi localitatea, iar sistemul va atribui automat regiunea/regiunile de dezvoltare unde va fi implementat proiectul. Județ - Se va/vor selecta județul/județele Localitate - Se va/vor selecta localitatea/localitățile Informații proiect - Se va completa cu alte informații relevante despre localizarea proiectului.7. Obiective proiect Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului Se va prezenta și descrie obiectivul general al proiectului; de asemenea, se va explica cum contribuie proiectul la realizarea obiectivului specific al măsurii de finanțare (A se vedea Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime pentru România, pag. 45-46 și pag. 52-53) Obiectivele specifice ale proiectului Se vor formula obiectivele specifice ale proiectului. Se va descrie ce se dorește să se realizeze prin proiect, respectiv modernizarea infrastructurii specifice activității de pescuit comercial - infrastructura porturilor de pescuit și a halelor de licitații sau a locurilor de debarcare; înființarea sau modernizarea adăposturilor pescărești în vederea îmbunătățirii siguranței pescarilor. Se va descrie conformitatea obiectivelor investiției urmărite prin proiect cu obiectivele măsurii și se va preciza capacitatea existența și capacitatea propusă a se realiza la finalizarea investiției. Obiectivele trebuie să fie formulate clar, cuantificate și în strânsă corelare cu activitățile și rezultatele (output) prevăzute a se realiza/obține.8. Rezultate așteptate Se completează pentru fiecare componentă. Se completează cu formularea și descrierea fiecărui rezultat.9. Context În cadrul acestei secțiuni se vor prezenta, cu titlu de exemplu, următoarele:– Contextul promovării proiectului, precum și complementaritatea cu alte proiecte finanțate din fonduri europene sau alte surse– Date generale privind investiția propusă– Componentele și activitățile investiției, și modul în care adresează problemele identificate în secțiunea Justificarea proiectului Aspecte detaliate legate de localizarea proiectului10. Justificare În vederea justificării proiectului, se vor prezenta următoarele elemente:– modul în care proiectul relaționează/se încadrează/răspunde unei strategii naționale în domeniu, modul în care proiectul se corelează cu alte proiecte finanțate din fonduri publice/private în regiune/ județ/național, modul în care proiectul se încadrează în strategia națională sau locală de dezvoltare, etc.– principalele probleme care justifică intervențiile probleme legate de guvernanța în domeniu care justifică necesitatea/oportunitatea proiectului11. Grup țintă Se vor indica grupurile/entitățile care vor beneficia sau care sunt vizate de rezultatele proiectului, direct sau indirect (Beneficiarul finanțării, comunitatea locală, bugetul local, sectorul în care activează etc) Specificați în clar dacă proiectul prevede angajarea de persoane din categorii defavorizate. Dacă da, menționați categoria (categoriile) avute în vedere, precum și alte detalii pe care le considerați relevante în acest context.12. Sustenabilitate Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul Salvează. Descrierea/Valorificarea rezultatelor:
  test
  Furnizează informații cu privire la toate acordurile instituționale relevante cu părți terțe pentru implementarea proiectului și exploatarea cu succes a facilităților care au fost planificate și, eventual, încheiate
  test
  1746 caractere rămase
  Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului (și anume, numele operatorului; metode de selecție - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)
  test
  1746 caractere rămase
  Descriere/valorificarea rezultatelor: Se va preciza modul în care proiectul se va autosusține financiar după încetarea finanțării solicitate prin prezenta cerere de finanțare, capacitatea de a asigura operarea și întreținerea investiției după finalizare (entități responsabile, fonduri, activități, orizont de timp. De asemenea, se va preciza modalitatea prin care proiectul va evalua/cuantifica și estima impactul pe care îl au activitățile de diseminare/conștientizare, atât în perioada de implementare, cât și după finalizarea proiectului):– Ce acțiuni/activități vor trebui realizate și/sau continuate după finalizarea proiectului– Cum vor fi realizate aceste acțiuni/activități și ce resurse vor fi necesare– Posibilitatea de a obține alte fonduri după finalizarea proiectului– Nivelul/Statutul de protecție vizat conform legislației naționale cu privire la ....(dacă este relevant)– Cum, unde și de cine va fi utilizat echipamentul/locația/etc. după finalizarea proiectului– În ce măsură vor fi diseminate rezultatele și experiențele după finalizarea proiectului către persoanele și/sau organizațiile care le-ar putea utiliza cel mai bine (vă rugăm identificați pe cât posibil aceste persoane/organizații) Furnizați informații cu privire la toate acordurile instituționale relevante cu părți terțe pentru implementarea proiectului și exploatarea cu succes a facilităților care au fost planificate și eventual încheiate Se completează după caz. Oferiți detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului (și anume, numele operatorului; metode de selecție - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.) Cum va fi asigurată operarea infrastructurii, unde este cazul Transferabilitatea rezultatelor Dacă este cazul
  13. RelevanțăSe completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul Salvează. Referitoare la proiect - Se va completa cu informații despre relevanța proiectului Referitoare la SUERD - Se va completa cu informații despre relevanța proiectului în contextul contribuției la implementarea ariei prioritare SUERD. Strategia UE pentru regiunea Dunării (SUERD) este un mecanism comunitar de cooperare a statelor din bazinul Dunării, destinat dezvoltării economice și sociale a macro-regiunii dunărene, prin consolidarea implementării în regiune a politicilor și legislației UE. Aria prioritară SUERD - se selectează din nomenclator. Referitoare la alte strategii - se completează cu informații relevante privind strategiile relevante selectate. Strategii relevante - se selectează din nomenclator14. Riscuri Identificați riscurile ce pot afecta implementarea proiectului în condițiile prevăzute (activități, rezultate, obiective, buget, plan de achiziții etc) și măsurile de atenuare a acestora. Descriere - Se vor descrie principalele constrângeri și riscuri identificate pentru implementarea proiectului. Risc identificat - Se va completa pentru fiecare risc identificat pentru implementarea proiectului. Măsuri de atenuare ale riscului - Se vor descrie măsurile de diminuare/remediere cu precizarea impactul pentru fiecare risc identificat - semnificativ/mediu/mic.15. Principii orizontale Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul Salvează. EGALITATEA DE ȘANSE - A se vedea în acest sens recomandările din Ghidul privind integrarea principiilor orizontale în cadrul proiectelor finanțate din Fondurile Europene Structurale și de Investiții 2014-2020. Egalitatea de gen– Pentru a promova egalitatea de gen, proiectul trebuie să încorporeze diverse acțiuni, ca parte integrantă a stadiilor din ciclul de viață al unui proiect, care să reflecte modul în care va fi transpus principiul mai sus menționat.– Respectarea principiului egalității de gen presupune asigurarea unui nivel egal de vizibilitate, afirmare și participare pentru ambele sexe în toate sferele vieții publice și private. Egalitatea de gen este opusul inegalității de gen, nu a diferențelor de gen, și urmărește promovarea participării depline a femeilor și bărbaților în societate.– Se vor prezenta, după caz, acele măsuri specifice prin care se asigură respectarea prevederilor legale în domeniul egalității de gen.– Se completează cu o prezentare a modului în care beneficiarul va asigura egalitatea de șanse și de tratament între angajați, femei și bărbați, în cadrul relațiilor de muncă de orice fel. Nediscriminare– Pentru a asigura respectarea principiului nediscriminării, proiectul trebuie să ofere o descriere a modului în care activitățile desfășurate se supun reglementărilor care interzic discriminarea.– Se completează cu o prezentare a modului în care beneficiarul va asigura condițiile pentru prevenirea oricărei forme de discriminare în implementarea proiectului.– Prin discriminare se înțelege "orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice" (Ordonanța de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, Art. 2.1). Accesibilitate persoane cu dizabilități– Conceptul de accesibilitate este definit în "Strategia europeană a dizabilității 2010 - 2020 - Reînnoirea angajamentului către o Europă fără bariere" ca "posibilitatea asigurată persoanelor cu dizabilități de a avea acces, în condiții de egalitate cu ceilalți cetățeni, la mediul fizic, transport, tehnologii și sisteme de informații și comunicare, precum și la alte facilități și servicii".– Se completează cu o prezentare a modului în care solicitantul se va asigura că principiul accesibilității va fi respectat. (în cadrul tuturor investițiilor în infrastructură, se va avea în vedere ca toate obstacolele fizice să fie înlăturate / ameliorate, vor fi prevăzute spații speciale de acces în vederea asigurării accesibilității pentru persoanele cu dizabilități, îndeplinind astfel prevederile legislației în vigoare cu privire la accesul în clădirile și structurile de utilitate publică). Schimbări demografice– Conceptul de "schimbări demografice" descrie structura de vârstă a unei populații care se adaptează permanent la schimbări în condițiile sau mediul de viață. În consecință, modificările în compoziția structurii de vârstă reprezintă rezultatul schimbărilor sociale.– Uniunea Europeană se confruntă cu schimbări demografice majore, reprezentate de: ● Îmbătrânirea populației; ● Rate scăzute ale natalității; ● Structuri familiale modificate; ● Migrație.– Schimbările demografice impun o serie măsuri proactive, cum ar fi:– îmbunătățirea condițiilor de muncă și a posibilităților de angajare a persoanelor în vârstă; DEZVOLTARE DURABILĂ - A se vedea în acest sens recomandările din Ghidul privind integrarea principiilor orizontale în cadrul proiectelor finanțate din Fondurile Europene Structurale și de Investiții 2014-2020. Poluatorul plătește– Se completează prin referirea la modul în care proiectul va aduce o contribuție la respectarea principiului care prevede ca plata costurilor cauzate de poluare să fie suportată de cei care o generează Protecția biodiversității– În vederea protejării acestui valoros capital natural și asigurării unei stări favorabile de conservare a habitatelor naturale, este importantă implementarea măsurilor privind conservarea și protejarea biodiversității în orice proiect de dezvoltare viitoare.– Biodiversitatea implică patru nivele de abordare, respectiv diversitatea ecosistemelor, diversitatea speciilor, diversitatea genetică și diversitatea etnoculturală.– Se completează, spre exemplu, prin referirea la modul în care proiectul va aduce o contribuție la implementarea legislației privind managementul ariilor naturale protejate, conservarea zonelor umede etc. Utilizarea eficientă a resurselor– Se va completa cu descrierea efectivă a activităților din proiect orientate către direcționarea investițiilor spre opțiunile cele mai economice din punct de vedere al utilizării resurselor și cele mai durabile, evitarea investițiilor care pot avea un impact negativ semnificativ asupra mediului sau climatului și sprijinirea acțiunilor de atenuare a altor eventuale impacturi, adoptarea unei perspective pe termen lung pentru compararea costului diferitelor opțiuni de investiții asupra ciclului de viață sau creșterea utilizării achizițiilor publice ecologice. Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice– Prin schimbări climatice se înțeleg acele schimbări ale climatului pe glob datorită activității umane, în principal datorită emisiilor de gaze cu efect de seră (CO2, metan, monoxid de azot etc.), al căror efect principal este încălzirea globală a atmosferei.– Adaptarea înseamnă luarea de măsuri pentru a consolida rezistența societății la schimbările climatice și pentru a reduce la minimum impactul efectelor negative ale acestora.– Atenuarea înseamnă reducerea sau limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră.– Se completează, spre exemplu, cu descrierea modului în care activitățile proiectului, prin măsurile dedicate ariilor naturale protejate, în special zonele împădurite, zonele umede sau alte tipuri de infrastructură verde, contribuie direct sau indirect la sechestrarea carbonului, etc; Reziliența la dezastre Se completează cu descrierea modului în care activitățile proiectului contribuie, spre exemplu, la măsurile de protecție a biodiversității, inclusiv crearea de zone umede, refacerea ecosistemelor și alte măsuri de infrastructură verde, ce contribuie la reținerea naturală a apei și reducerea riscului de secetă, prevenirea și reducerea riscurilor de inundații și incendii de pădure. Se completează dacă este cazul.16. Metodologie Vor fi descrise/detaliate:– managementul proiectului: organizațiile implicate, echipa de proiect, rolul managerului de proiect și a celorlalți membrii ai echipei de implementare, repartizarea atribuțiilor, rolurile persoanelor implicate etc. cheltuielile cu salariile, respectiv pentru fiecare persoană care implementează activități din cadrul beneficiarului (valoarea netă/oră, valoarea totală/oră, nr. ore/zi, nr. zile/luni lucrate).17. Descrierea investiției Se completează câmpul funcției cu datele proiectului și se apasă butonul Salvează. Fundamentați necesitatea și oportunitatea investiției. Se va descrie rezumativ investiția ce urmează a fi executată. Se va menționa dacă investiția prevede operațiuni de construcții montaj18. Descrierea tehnică a proiectului Descrieți pe scurt caracteristicile tehnice și funcționale ale componentelor achiziționate19. Descrierea produsului Se va descrie produsul rezultat în urma implementării proiectului, caracteristici, funcționalitate, beneficii principale, îmbunătățirea siguranței pescarilor, după caz.20. Studii de fezabilitate Se anexează Studiul de fezabilitate (conform HG 907/2016)/memoriu justificativ (anexa 8) / planul de afaceri (anexa 9)- cu excepția organismelor de drept public și anexele financiare aferente - după caz,21. Indicatori prestabiliți Se completează pentru fiecare componentă Se completează pentru fiecare componentă Indicatori prestabiliți de rezultat Selectați următorii indicatori prestabiliți de rezultat ● Locuri de muncă (ENI) create în sectorul pescuitului sau activități complementare; ● Locuri de muncă (ENI) menținute în sectorul pescuitului sau activități complementare An de referință - completați cu anul anterior depunerii cererii de finanțare. Femei, Bărbați - nu completați aceste câmpuri Indicatori prestabiliți de realizare Selectați din nomenclator indicatorii prestabiliți de realizare:– 1.1 - Numărul de proiecte - Completați Total cu valoarea "1" Câmpul Anul de referință se va completa cu anul estimat pentru finalizarea implementării proiectului.22. Plan de achiziții Se completează doar pentru proiectele care au prevăzute achiziții (pentru achizițiile finalizate, pentru achiziții previzionate) Informațiile din această secțiune sunt doar pentru vizualizare. Utilizați modulul de Achiziții pentru editarea informațiilor aferente planului de achiziții urmărind instrucțiunile de completare din Manualul de utilizare MySMIS2014 - Front Office disponibil pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene pe http://www.fonduri-ue.ro/mysmis#manuale.23. Resurse umane implicate Dacă managementul proiectului va fi realizat cu resurse umane proprii selectați Tipul formularului și completați cu datele aferente Fișei de post și/sau CV-ului dacă persoana respectivă este deja angajată în cadrul societății. Adăugați fiecare expert implicat în implementarea proiectului (echipa de implementare a proiectului)– Rol (e.g. manager de proiect, responsabil financiar, expert achiziții)– Codul ocupației (selectați din nomenclator, conform COR)– Tip formular - completați detalii suplimentare cu privire la expertul înregistrat. Furnizarea acestor detalii poate fi făcută la nivel de:– Fișa postului (pentru experți ce urmează a fi cooptați în echipa de implementare a proiectului) - introduceți cerințele privind educația, experiența, competențele, cunoștințele de limbă străină solicitate.– Curriculum Vitae (pentru experți cooptați deja în echipa de implementare a proiectului) - introduceți date de identificare a expertului și informații din CV-ul acestuia.24. Resurse materiale implicate Se va completa în mod similar pentru fiecare localizare a proiectului
  AdresaSe va completa cu date referitoare la proveniența resursei, fie cu adresa exactă unde este localizată
  Extra infoSe va completa cu informații suplimentare relevante referitoare la resursa materialăSe vor preciza resursele materiale aferente activităților prevăzute prin proiect:- informațiile privind terenul și/sau clădirile unde urmează a se realiza investiția,Pentru proiectele ce prevăd lucrări de infrastructură se va menționa inclusiv nr. cadastral și suprafața terenului pe care se realizează investiția.În cazul în care pe terenul respectiv există mai multe construcții se vor menționa care sunt construcțiile pe care se va interveni prin proiect.În cazul în care proiectul vizează mai multe suprafețe de teren, se va preciza nr. cadastral pentru fiecare dintre acestea (ex. arii naturale protejate, situri contaminate, prevenirea inundațiilor etc.).Se va menționa numărul, data și tipul documentului prin care se constituie dreptul de a realiza implementarea proiectului, în conformitate cu prevederile ghidului general/specifice.- dotările, echipamente IT deținute și utilizate pentru implementarea proiectului, alte tipuri de echipamente specifice domeniului de finanțare;Se va menționa care dintre echipamentele existente se vor folosi în cadrul proiectului și pentru ce activități, justificați pe scurt necesitatea achiziționării noilor echipamente și pentru care activități sunt ele necesare
  ȚARĂSe selectează din nomenclator
  LOCALITATE
  COD POȘTAL
  PUS LA DISPOZIȚIE DESe va completa cu numele entității implicată în proiect care pune la dispoziție resursa materială, selectând din nomenclator
  ResursaCantitateUMPartener
  Se va preciza tipul de resursă materiale aferente activităților prevăzute prin proiectSe va completa cu cantitatea resursei pusă la dispoziție prin proiectSe va completa cu unitatea de măsurăSe va completa cu numele entității ce va asigura resursa
  25. Activități previzionate Completați detalii cu privire la activitățile și subactivitățile proiectului, atât cele care au avut loc până la momentul depunerii Cererii de finanțare, cât și cele previzionate a se realiza după momentul depunerii Cererii de finanțare. Atenție! Introduceți activitățile, la nivel de titlu. Activitățile introduse sunt grupate, în mod automat, în cadrul "Componentei 1". Pentru completarea activităților previzionate vă rugăm să consultați Ghidul Solicitantului - Secțiunea 3.3. Activități eligibile. La fiecare activitate în parte, definiți subactivitățile componente. Detaliile privind calendarul de realizare, responsabili etc, pot fi definite doar la nivel de subactivitate. În cazul în care nu ați intenționat structurarea unei activități în subactivități, este obligatorie crearea a cel puțin unei subactivități, pentru a putea introduce detalii suplimentare și pentru a putea asocia o cheltuială bugetară respectivei activități/subactivități. Completați următoarele: -– Titlu subactivitate - concis, sugestiv.– Anul începerii/Luna începerii/Ziua începerii - Anul finalizării luna finalizării/Ziua finalizării Pentru subactivități realizate deja înainte de depunerea cererii de finanțare - se vor introduce cel puțin anul și luna.– Pentru subactivități previzionate a se realiza după semnarea contractului de finanțare - selectați cel puțin anul și luna, estimând demararea implementării proiectului (semnarea contractului de finanțare) la aproximativ 6 luni de la depunerea cererii de finanțare. ● Acolo unde este cazul, includeți (sub)activități referitoare la:– Elaborarea cererii de finanțare– Elaborarea documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție și derularea procedurilor de atribuire aferente– Execuția și monitorizarea fiecăruia din contractele de achiziție lucrări, bunuri, servicii– Angajarea de personal– Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanțare– Implementarea măsurilor de informare și publicitate obligatorii, conform prevederilor contractului de finanțare– Auditul financiar al proiectului Având în vedere faptul că durata de implementare este calculată automat de către sistem, iar durata maximă de implementare a proiectului este de 24 de luni, pentru subactivitățile realizate înainte de depunerea cererii de finanțare Data începerii - Data finalizării se va completa în interiorul duratei maxime de implementare de 24 de luni, cu precizarea în câmpul Detalierea subactivității a perioadei în care a fost desfășurată activitatea. Ex: Activitatea de elaborare a cererii de finanțare a fost realizată în luna ianuarie 2018, proiectul a fost depus în luna martie 2018 și este estimat să înceapă implementarea în luna septembrie. Data de începere a activității septembrie 2018 - Data finalizării - Septembrie 2020.– Rezultate previzionate - selectați rezultatul (anterior definit) la a cărui realizare contribuie implementarea respectivei subactivități.– Partenerii implicați ai subactivității - se va selecta denumirea solicitantului.– Amplasamentele din cadrul subactivității - Nu este obligatorie (definirea amplasamentelor, în secțiunea Resurse materiale implicate nu este obligatorie).– Detalierea subactivității - se va completa pe scurt subactivitatea. Durata de implementare a proiectului va fi calculată în mod automat. Aceste activități și subactivități se vor prelua în funcția "Buget - Activități și cheltuieli" unde se vor completa cheltuielile aferente. În cazul în care există activități fără subactivități în cadrul proiectului, pentru a putea introduce datele complete, se va crea o subactivitate.26. Buget - Activități și cheltuieli– Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul Salvează Observație:– Câmpul TVA este un câmp editabil. În cazul cheltuielilor nepurtătoare de TVA, TVA-ul este 0;– Pentru a șterge o activitate se aplică principiul ștergerii informațiilor de la sfârșit la început (respectiv se vor șterge subactivitățile, iar apoi activitatea principală).– Pentru a extinde informațiile detaliate pe fiecare activitate în parte se va da click pe săgețica din stânga activității și tot așa până la cel mai mic detaliu; Descrierea cheltuielii - Se va trece cheltuiala specifică corespondentă de la secțiunea 3.4 Cheltuieli eligibile din Ghidul solicitantului și se va descrie pe scurt natura cheltuielii. Justificare - Se justifica pe scurt cheltuiala inclusiv prin indicarea ofertei de preț/contractului de achiziție ce a stat la baza fundamentării. Modul de încadrare a a cheltuielilor se regăsește în Lista orientativă privind încadrarea cheltuielilor aferente proiectului în categoriile/subcategoriile de cheltuieli conform nomenclatorului MYSMIS (Anexa C)27. Date de implementare Se vor selecta/bifa opțiunile care se aplică proiectului dumneavoastră, scanați și atașați în tabelele de mai jos. ● Precizare dacă operațiunea privește pescuitul maritim sau pescuitul în apele interioare ori ambele - În funcție de tipul proiectului, în tabelul de mai jos se pot bifa una sau mai multe opțiuni privind datele de implementare:
  1[ ]Pescuit marin
  2[ ]Pescuit în apele interioare
  3[ ]Ambele
  ● Categoria de investiție: porturi de pescuit; locuri de debarcare; centre de licitații; adăposturi. În funcție de tipul proiectului, în tabelul de mai jos se pot bifa una sau mai multe opțiuni privind datele de implementare:
  1[ ]Porturi de pescuit
  2[ ]Locuri de debarcare
  3[ ]Centre de licitații
  4[ ]Adăposturi
  ● Tipul de investiție: calitate; control și trasabilitate; eficiența energetică; protecția mediului; siguranță și condiții de lucru - În funcție de tipul proiectului, în tabelul de mai jos se pot bifa una sau mai multe opțiuni privind datele de implementare:
  59[ ]Calitate
  60[ ]Control și trasabilitate
  61[ ]Eficiența energetică
  62[ ]Protecția mediului
  63[ ]Siguranță și condiții de lucru
  ● Numărul pescarilor care beneficiază de operațiune - Numeric; Numărul de alți utilizatori portuari sau alți lucrători care beneficiază de operațiune - Numeric
  28. Vizualizare proiect Va genera Cererea de finanțare cu toate datele introduse și salvate în funcțiile anterioare.
   +  Anexa nr. 2.C CR-POPAM
  LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI A ELIGIBILITĂȚII
  Prioritatea Uniunii Nr. 1: Promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv și bazat pe cunoaștere
  Măsura Nr. I.23: – Porturi de pescuit, locuri de debarcare, hale de licitații și adăposturi – Articolul 43 alineatele (1) și (3) și articolul 44 alineatul (1) litera (f).
  Titlul proiectului : ....................................................................................................................................
  COD SMIS
  SolicitantReprezentant legal
  Denumire ........................................................................................Nume ……………………………
  Tel/fax .............................................................................................Prenume …………………………
  Email ..............................................................................................Funcție ……………………………
  Nr. crt.PUNCTE DE VERIFICATREZULTATUL EVALUĂRII
  DANUNU ESTE CAZUL
  I.CONFORMITATEA ADMINISTRATIVĂ
  1.Au fost depuse toate documentele solicitate prin Lista de documente din Ghidul solicitantului sau documentele solicitate ca informații suplimentare?
  2.Documentele depuse respectă formatul tip stabilit în Ghidul solicitantului?
  3.Documentele sunt destinate solicitantului?
  4.Documentele sunt în termenele de valabilitate?
  5.Reprezentantul legal a fost desemnat corect? *Se vor verifica înscrisurile din RECOM-online și actele constitutive, după caz, precum și datele din Cererea de finanțare – secțiunea Solicitant
  6.Cererea de finanțare a fost completată în conformitate cu „Instrucțiunile de completare a Cererii de finanțare”, prevăzute în Anexa nr. 1 la Ghidul solicitantului sau prin notificarea de solicitare a informațiilor suplimentare? *Se va verifica, îndeosebi, dacă au fost completate datele de implementare a proiectului și toți indicatorii, în conformitate cu Ghidul solicitantului.
  II.ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI
  1.Solicitantul este organizat sub una din formele prevăzute în Ghidul solicitantului, respectiv: persoană fizică autorizată, întreprindere individuală și întreprindere familială, societate înființată în baza Legii nr. 31/1990, organism de drept public/sau asociație înființată legal care desfășoară activitate economică?* Se verifică, în funcție de forma de organizare, după caz, solicitantul în RECOM–online sau Certificatul cu date din Registrul asociațiilor și fundațiilor și actele constitutive ale acestuia, precum și datele din Cererea de Finanțare- Secțiunea - Solicitant.
  2.Solicitantul are ca obiect de activitate înregistrat (cu excepția cazului când beneficiarul este un organism de drept public/ Compania Națională” Administrația Porturilor Maritime” S.A. Constanța) - coduri CAEN 0311-Pescuitul maritim, 0312— pescuitul în ape dulci, sau este o organizație/asociație de pescari cu cel puțin 5 pescari comerciali sau o organizație de producători cu activitate în domeniul pescuitului?* Se verifică, în funcție de forma de organizare, după caz, solicitantul în RECOM–online sau actele constitutive ale acestuia, precum și datele din Cererea de Finanțare- Secțiunea– Solicitant -Date de identificare.
  3.Solicitantul nu se află în proces de lichidare, fuziune, reorganizare sau faliment?* Se verifică solicitantul în RECOM–online/certificatul cu date din Registrul asociațiilor și fundațiilor și actele constitutive ale solicitantului, după caz.** Se verifică Cererea de Finanțare în secțiunea - Capacitate Solicitant.
  4.Solicitantul nu este înregistrat în Registrul debitorilor MADR - AM POP/AM POPAM, pentru POP 2007 – 2013 și/sau POPAM 2014-2020 în calitate de debitor și beneficiază de înlesniri la plată pentru acestea, acordate de organul fiscal în conformitate cu Codul de procedură fiscală?* Se verifică dacă solicitantul este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP/POPAM și dacă beneficiază deînlesniri la plată pentru aceste debite.
  5.Solicitantul nu se află în vreuna din situațiile prevăzute la art. 10 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014?* Se verifică veridicitatea declarației pe proprie răspundere – Anexa A, în baza informațiilor disponibile la entitățile abilitate.
  6.Solicitantul a înregistrat în ultimele situații financiare înregistrate la Administrația Financiară un rezultat din exploatare pozitiv (inclusiv 0), pentru cazul în care întreprinderea a avut activitate sau, în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale, veniturile obținute în anul financiar precedent anului depunerii proiectului sunt cel puțin egale cu cheltuielile?*Nu se va lua în calcul anul înființării în care rezultatul poate fi negativ, situație în care condiția pentru verificarea rezultatului financiar se va considera îndeplinită.** Se vor verifica situațiile financiare depuse de solicitant.
  7.Solicitantul prezintă în ultimele situații financiare înregistrate la Administrația Financiară un rezultat din exploatare negativ și are Procese verbale de calamitate pe ultimii 2 ani sau face dovada că situația provine în urma unui proces investițional pentru implementarea unui proiect prin fonduri europene sau proiect finanțat exclusiv din surse proprii*Se verifică situațiile financiare.Se verifică procesele verbale de calamitate – dacă este cazul. Se verifică documentele justificative aferente procesului investițional – dacă este cazul.
  III.ELIGIBILITATEA PROIECTULUI
  1.Proiectul este implementat pe teritoriul României?* Se vor verifica datele din Cererea de finanțare - secțiunea -Localizare proiect.
  2.Proiectul conține activități/cheltuieli eligibile de tipul celor menționate în Ghidul solicitantului?
  3.Cheltuielile pentru care se solicită finanțare în Cererea de finanțare au fost efectuate începând cu data de 01.01.2014? (dacă este cazul)* Se verifică Cererea de finanțare – secțiunea - Plan de achiziții– achiziții realizate deja.
  4.Valoarea eligibilă aferentă unui proiect se încadrează între valorile minimă și maximă (inclusiv) stabilite prin anunțul delansare a apelului?
  5.Suma solicitată ca sprijin financiar nerambursabil respectă intensitatea ajutorului financiar specific statutului fiecărui solicitant?* Se verifică respectarea procentelor de finanțare nerambursabilă și a încadrării solicitantului în categoria IMM, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 346/2004, în următoarele documente:- Bilanțul pentru verificarea numărului mediu de salariați și a cifrei de afaceri anuală netă/activele totale anuale;- Cererea de Finanțare - secțiunea Solicitant și secțiunea – Buget – Activități și cheltuieli
  6.Cheltuielile de proiectare și asistență tehnică respectă limita maximă de 5% din valoarea totală eligibilă a operațiunii dacă operațiunea nu prevede construcții-montaj sau de 10% din valoarea totală eligibilă a operațiunii dacă operațiunea prevede construcții-montaj?* Se verifică în Cererea de finanțare -secțiunea – Buget – Activități și cheltuieli - dacă se respectă limita maximă de 5% sau 10% (după caz) din valoarea totală eligibilă a operațiunii pentru cheltuielile de proiectare și asistență tehnică.
  7.Proiectul respectă limita maximă de 2%, respectiv de 1% (după caz) din valoarea totală eligibilă a operațiunii privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuțiile suportate de către angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii cu construcții –montaj, respectiv fără construcții –montaj?*Se verifică în Cererea de finanțare – secțiunea Buget – Activități și cheltuieli
  8.Cheltuielile cu achiziția construcțiilor se încadrează în limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile?* Se verifică cererea de finanțare, devizul pe obiect și devizul general.** Se verifică în Cererea de finanțare – secțiunea – Buget – Activități și cheltuieli - dacă se respectă limita maximă.
  9.Proiectul/activitățile pentru care se solicită sprijin nerambursabil prin Cererea de finanțare (inclusiv contribuția în natură) nu a/au făcut obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau ale Uniunii Europene, în ultimii 5 ani?* Se verifică documentele contabile privind sursa de proveniență și modul de finanțare a bunurilor ce fac obiectul contribuției în natură.
  10.Imobilele pe care se realizează investiția sunt libere de orice sarcini/interdicții ce afectează implementarea operațiunii și se află în proprietatea/folosința solicitantului, la momentul depunerii cererii de finanțare?* Se verifică Extrasul de carte funciară pentru informare de dată recentă (emis cu maximum 30 de zile înainte de depunerea cererii de finanțare) din care să rezulte că sunt libere de orice sarcini/ interdicții ce afectează implementarea operațiunii și că se află în proprietatea/folosința solicitantului.Se verifică declarația pe propria răspundere din care să rezulte că sunt libere de orice sarcini/ interdicții ce afectează implementarea operațiunii** Sunt exceptate de la verificare cererile de finanțare care vizează doar dotări și lucrări de construcții ce nu se supun autorizării.
  11.Activitățile propuse se încadrează în durata maximă de derulare a proiectului de 24 de luni?* Se verifică în Cererea de finanțare, Studiul de fezabilitate, Memoriul justificativ dacă activitățile propuse se încadrează îndurata de 24 luni.
  Dacă în urma solicitării de clarificare/completare a documentelor anexate Cererii de finanțare, solicitantul nu clarifică/completează documentele, iar experții CR-POP bifează cu "NU" unul din subpunctele de verificat de la punctul I - CONFORMITATEA ADMINISTRATIVĂ, Cererea de Finanțare este declarată neconformă administrativ. Dacă cel puțin o condiție de eligibilitate de la punctul II.- ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI și punctul III - ELIGIBILITATEA PROIECTULUI nu este îndeplinită, iar experții CR-POP bifează cu "NU" oricare din subpunctele aferente celor 2 puncte, Cererea de Finanțare este declarată neeligibilă.
   +  Anexa nr. 2 S DGP-AMPOPAM
  LISTA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR
  SOLICITATE ÎN VEDEREA CONTRACTĂRII
  Prioritatea Uniunii Nr. 1: Promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv și bazat pe cunoaștere
  Măsura Nr. I.23: Porturi de pescuit, locuri de debarcare, hale de licitații și adăposturi – Articolul 43 alineatele (1) și (3) și articolul 44 alineatul (1) litera (f).
  Titlul proiectului : ....................................................................................................................................
  COD SMIS
  SolicitantReprezentant legal
  Denumire ........................................................................................Nume ……………………………
  Tel/fax .............................................................................................Prenume …………………………
  Email ..............................................................................................Funcție ……………………………
  Nr. crt. PUNCTE DE VERIFICATREZULTATUL VERIFICĂRII
  DANUNU ESTE CAZUL
  1.Solicitantul nu se află în stare de dizolvare, faliment sau nu face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, nu și-a suspendat activitatea economică sau nu face obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale*Se verifică solicitantul în RECOM–online sau Certificatul cu date din Registrul de Asociații, Fundații și Federații, valabil la data depunerii.**Se verifică dacă extrasul din Registrul de Asociații, Fundații și Federații este în original, este destinat solicitantului, valabil ladata depunerii.
  2.Solicitantul nu figurează cu taxe și impozite locale restante*Se verifică dacă documentul este în original, este destinat solicitantului și nu are termenul de valabilitate expirat;** Se verifică datele înscrise în Certificatul/Certificatele privind taxele și impozitele locale emise de primăriile pe raza cărora solicitantul își are sediul social și punctele de lucru.
  3.Solicitantul nu înregistrează obligații de plată nete ce depășesc 1/12 din totalul obligațiilor datorate în ultimele 12 luni*Se verifică datele înscrise în Certificatul de atestare fiscală emis de către organul fiscal competent din subordinea Administrației Finanțelor Publice, pentru obligațiile fiscale și sociale de plată către bugetul general consolidat al statului.** Se verifică dacă Certificatul de atestare fiscală are completată secțiunea C "Informații pentru verificarea eligibilității contribuabililor pentru accesarea fondurilor nerambursabile".
  4.Contractul individual de muncă, contractul de prestări servicii pentru managerul de proiect și al responsabilului financiar sau contractul de prestări servicii cu firma de consultanță care realizează managementul de proiect, acoperă perioada de implementare și monitorizare a proiectului?*Se verifică dacă documentele sunt în copie cu mențiunea "Conform cu originalul" și dacă solicitantul este parte în contractul/contractele în cauză.
  5.Există Actul de identitate al reprezentantului legal*Se verifică dacă documentul este în copie cu mențiunea "Conform cu originalul" și este în termenul de valabilitate.
  6.Există Mandatul de reprezentare pentru împuternicit, autentificat prin notariat (duplicatul eliberat de notar), clar și explicit în ceea ce privește perioada și activitățile pentru care este dată împuternicirea – după caz*Se verifică dacă duplicatul eliberat de notar prezintă clar și explicit perioada și activitățile pentru care este dată împuternicirea.
  7.Există graficul de rambursare a cheltuielilor*Se verifică dacă există graficul de rambursare a cheltuielilor (maximum 5 cereri de rambursare), dacă valoarea totală a cererilor de rambursare corespunde cu valoarea din bugetul indicativ, precum și termenul de depunere a primei cereri de rambursare.
  8.Există Contractul de leasing pentru construcțiile și/sau echipamentele care fac parte integrantă din investiție
  9.Există certificatul de cazier judiciar al solicitantului*Se verifică dacă solicitantul nu are mențiuni înscrise în certificatul judiciar
  10.Solicitantul nu se află în niciuna din situațiile de inadmisibilitate prevăzute de art. 10 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014*Se verifică solicitantul în RECOM–online.**Se verifică veridicitatea declarației pe proprie răspundere conform art. 10 alin. (5) din 10 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, în baza informațiilor disponibile la entitățileabilitate.
  11.Hotărârea Consiliului Județean/Hotărârea Consiliului Local/Hotărârea Consiliului de administrație/ Hotărârea Adunării Generale a Asociaților/Acționarilor sau Decizia asociat unic sau Hotărârea pentru persoane fizice autorizate / întreprinderi individuale/membrilor întreprinderii familiale, privind aprobarea investiției, emisă conform actelor constitutive ale solicitantului*Se verifică dacă documentul a fost emis conform actelor constitutive ale solicitantului
  12.Există indicatorii suplimentari de proiect
  Dacă cel puțin o condiție de la punctele de verificare nu este îndeplinită, iar în Rezultatul verificării se bifează în coloana NU, atunci Cererea de Finanțare este respinsă.
   +  Anexa nr. 3
  Grila de Evaluare calitativă - Economică
  Prioritatea Uniunii Nr. 1: Promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv și bazat pe cunoaștere
  Măsura Nr. I.23: Porturi de pescuit, locuri de debarcare, hale de licitații și adăposturile.
  Titlul proiectului : ....................................................................................................................................
  Durata de implementare ....(luni); Valoarea eligibilă............(lei); Fonduri publice...(%)
  COD SMIS
  SolicitantReprezentant legal
  Denumire ........................................................................................Nume ……………………………
  Tel/fax .............................................................................................Prenume …………………………
  Email ..............................................................................................Funcție ……………………………
  Nr. crt.Criterii de evaluare economică și financiarăDA/NU/NAObservații/ Justificări
  1.Calitatea și coerența proiectului
  1.1Coerența documentației tehnico economiceSe va evalua coerența documentației tehnico economice, fezabilitatea calendarului de implementare a proiectului și dacă există corelație între elementele tehnice și cele economice înscrise în Planul de afaceri și anexele financiare
  1.2Claritatea metodologiei de implementare a operațiuniiSe va evalua claritatea metodologiei de implementare, claritatea planului de afaceri.
  2.Sustenabilitatea financiară a proiectului
  2.1Solicitantul dovedește capacitatea financiară pentru implementarea proiectului și de a asigura menținerea rezultatelor și efectelor proiectului după încheierea proiectului și încetarea finanțării nerambursabile
  2.2Operațiunea este durabilă din punct de vedere financiar(profitabilitate și perioada de recuperare a investiției).
  3.Evaluarea economică și financiară a proiectului
  3.1Structura și justificarea bugetului propusBugetul proiectului este corect întocmit și corelat cu activitățile prevăzute cu resursele materiale implicate în realizarea proiectului și cu rezultatele anticipate.
  3.2Bugetul proiectului este corelat cu graficul de implementare?
  3.3Raportul cost/beneficiu (costurile sunt realiste și justificate)Vor fi verificate comparativ ofertele de prețuri pe baza cărora este fundamentat planul de achiziții cu informații aflate la dispoziția experților verificatori. Ex: internet, baze de date, etc.Ofertele de prețuri care stau la baza estimării valorii achiziției provinde la un operator economic care poate fi identificat prin denumire și CUI ?)
  4Capacitatea solicitantului pentru implementarea proiectului
  4.1Resursele umane pentru implementarea proiectului sunt suficiente (număr, calificare, experiență).
  4.2Atribuțiile membrilor echipei de proiect sunt clar definite și sunt adecvate metodologiei de implementare a proiectului
   +  Anexa nr. 4
  Grila de Evaluare calitativă - tehnică
  Prioritatea Uniunii Nr. 1: Promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv și bazat pe cunoaștere
  Măsura Nr. I.23: Porturi de pescuit, locuri de debarcare, hale de licitații și adăposturile.
  Titlul proiectului : ....................................................................................................................................
  Durata de implementare .....(luni); Valoarea eligibilă...........(lei); Fonduri publice.........(%)
  COD SMIS
  SolicitantReprezentant legal
  Denumire ........................................................................................Nume ……………………………
  Tel/fax .............................................................................................Prenume …………………………
  Email ..............................................................................................Funcție ……………………………
  Nr. Crt. Criterii de evaluare tehnică DA/NU/NAObservații/ Justificări
  1.CALITATEA ȘI COERENȚA PROIECTULUI
  1.1Coerența documentației tehnice. Datele sunt suficiente și justificate
  Piesele scrise sunt corelate și respectă concluziile din studiile de teren, expertiza tehnică (dacă este cazul).
  Părțile desenate corespund cu părțile scrise
  Devizele (general și pe obiecte) estimative sunt clare și corelate cu specificațiile tehnice
  1.2Calitatea propunerii. Proiectul este realist în raport cu activitățile derealizare a investiției și a tehnologiei promovate
  Planul de afaceri/Memoriu justificativ, este clar prezentat/după caz
  Graficului de implementare a activităților este corect stabilit și prezentat într-o înlănțuire logică
  1.3Corelarea între obiectivele proiectului și rezultatele acestuia.Obiectivele proiectului sunt corelate cu rezultatele și cu obiectivele priorității.
  Indicatorii asumați sunt corect stabiliți și justificați prin coerența tehnologiei cu datele tehnice ale investiției
  Se demonstrează că indicatorii contribuie la atingerea obiectivelor măsurii
  Soluția tehnică este fezabilă
  2.SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
  2.1Solicitantul dovedește capacitatea tehnică de a asigura menținerea rezultatelor și efectelor proiectului după încheierea proiectului și încetarea finanțării nerambursabile.
  3CAPACITATEA SOLICITANTULUI DE A IMPLEMENTA PROIECTUL
  3.1Resursele umane pentru implementarea proiectului sunt suficiente (număr, calificare, experiență).
  Atribuțiile membrilor echipei de proiect sunt clar definite și sunt adecvate metodologiei de implementare a proiectului
   +  Anexa nr. 5
  CRITERII DE SELECȚIE
  Prioritatea Uniunii Nr. 1: Promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv și bazat pe cunoaștere. OS 4: Sporirea competitivității și a viabilității întreprinderilor din domeniul pescuitului, inclusiv a flotei costiere la scară mică, și îmbunătățirea condițiilor de siguranță sau de lucru Măsura Nr. I.23: Porturi de pescuit, locuri de debarcare, hale de licitații și adăposturile.I. Modernizarea porturilor de pescuit, locurilor de debarcare sau halelor de licitații instalații pentru colectarea deșeurilor.
  Nr. crt.CRITERII / SUBCRITERIIPUNCTAJ MAXIM
  1Contribuția proiectului la realizarea obiectivelor specifice ale măsurii40
  a. Porturi de pescuit40
  b. Locuri de debarcare15
  c. Centre de licitații10
  2.Crearea de noi locuri de muncă sau menținerea locurilor de muncă existente:20
  a. > 5 noi locuri de muncă și menținerea locurilor existente în sectorul pescuitului;20
  b. 4 noi locuri de muncă și menținerea locurilor existente în sectorul pescuitului;17
  c. 3 noi locuri de muncă și menținerea locurilor existente în sectorul pescuitului;13
  d. 2 noi locuri de muncă și menținerea locurilor existente în sectorul pescuitului;9
  e. 1 loc nou de muncă și menținerea locurilor existente în sectorul pescuitului;6
  f. Menținerea locurilor existente în sectorul pescuitului.5
  3.Numărul de pescari care activează în zona implementării proiectului:17
  a. > 100 pescari17
  b. Între 50 – 100 pescari14
  c. < 50 pescari10
  4.Contribuția proiectului la creșterea producției debarcate:13
  a. Peste 20%13
  b. Între 10 și 20%11
  c. Sub 10%9
  5.Colectarea deșeurilor din mare în special a uneltelor de pescuit pierdute sauabandonate și a altor deșeuri marine:10
  a. colectarea uneltelor de pescuit și a altor deșeuri marine și gestionarea lor10
  b. colectarea uneltelor de pescuit și gestionarea lor8
  c. colectarea altor deșeuri marine și gestionarea lor5
  PUNCTAJ TOTAL100
  II. Construirea sau modernizarea adăposturilor.
  NR. CRT.CRITERII DE SELECȚIEPUNCTAJ MAXIM
  1.Numărul de pescari care activează în zona implementării proiectului60
  a. > 30 pescari;60
  b. Între 20 – 30 pescari;40
  c. Între 10 – 20 pescari;30
  d. < 10 pescari.20
  2.Facilități suplimentare asigurate:40
  a. Depozitarea și posibilități de reparare a ambarcațiunilor de pescuit40
  b. Depozitarea și posibilități de reparare a uneltelor de pescuit;30
  c. Depozitarea ambarcațiunilor de pescuit ;20
  d. Depozitarea uneltelor de pescuit10
  PUNCTAJ TOTAL100
   +  Anexa nr. 6 DGP-AM POPAM /CR ............ Nr. de înregistrare ....... data ...............
  NOTIFICARE DE SOLICITARE A INFORMAȚIILOR SUPLIMENTARE
  Prioritatea Uniunii Nr. ..: .................................................................................................................
  Măsura Nr.: .................................................................................................................................
  Titlul proiectului :............................................................................................................................
  Durata de implementare .…(luni); Valoarea eligibilă………………..…(lei);
  COD SMIS
  SolicitantReprezentant legal
  Denumire ...........................................................................................Nume ...............................
  Statut juridic ...............................Tel/fax ...........................Prenume............................
  Email .................................................................................Funcție .............................
  Vă aducem la cunoștință, faptul că, în urma verificării efectuate în etapa de conformitate administrativă/eligibilitate/ evaluare calitativă/selecție asupra Cererii de finanțare având cod SMIS ........... a rezultat necesitatea clarificării unor subiecte pe care vi le prezentăm în partea I din acest formular. Vă rugăm să completați partea a II-a a formularului și să-l returnați Compartimentului regional POP ....../DGP AMPOPAM în maxim 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării. În cazul în care răspunsul dumneavoastră nu ne parvine în termenul menționat sau documentele nu respectă cerințele sau nu oferă clarificările solicitate, Cererea dumneavoastră de finanțare va fi declarată neconformă.
  PARTEA I
  A se completa de expertul Compartimentului regional POPAM/SSC
  Nr. crt.Referința Subiecte de clarificat/Document lipsă
  (document/pct. din doc.)
  1
  2
  3
  ...
  Pentru motivarea răspunsului dumneavoastră va rugăm să atașați următoarele documente 1.......... în original/copie cu mențiunea conform cu originalul 2.......... în original/copie cu mențiunea conform cu originalul 3.......... în original/copie cu mențiunea conform cu originalul 4.......... în original/copie cu mențiunea conform cu originalul 5.......... în original/copie cu mențiunea conform cu originalul
  PARTEA II
  A se completa de Solicitant
  1. Precizările Reprezentantului legal referitoare la solicitările menționate în Partea I:
  Nr. crt.Referința (document/ pct. din doc.)Precizări
  1
  2
  3
  4
  5
  ....
  Declar că sunt de acord cu modificările și atașez următoarele documente solicitate: 1.......... în original/copie cu mențiunea conform cu originalul 2.......... în original/copie cu mențiunea conform cu originalul
  Reprezentant legal
  (nume, prenume, semnătura, ștampila, data)
   +  Anexa nr. 7 DGP-AM POPAM Nr. de înregistrare ....... data .............
  NOTIFICARE CU PRIVIRE LA NECONFORMITATEA ADMINISTRATIVĂ/
  /NEELIGIBILITATEA/NESELECTAREA/RESPINGEREA CERERII DE FINANȚARE
  Stimată Doamnă/Stimate Domn,
  Vă facem cunoscut că solicitarea dumneavoastră de sprijin financiar pregătitor a fost declarată neconformă administrativ / neeligibilă/ neselectată /respinsă, după verificarea conformității administrative, eligibilității, selecției cererii de finanțare având COD SMIS: COD SMIS [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] Cererea de finanțare a fost declarată neconformă administrativ/neeligibilă/ neselectată /respinsă din următoarele motive:1. ...................2. ................... În cazul în care doriți să contestați rezultatul verificărilor, contestația se depune prin email/fax/poștă cu confirmare de primire sau personal la sediul DGP-AM POPAM din București, Bld. Carol I, nr. 2-4, Sector 3, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii prezentei Notificări. Vă mulțumim pentru interesul pe care îl manifestați în legătură cu Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020. Cu stimă,
   +  Anexa nr. 8
  MEMORIUL JUSTIFICATIV pentru proiecte fără
  lucrări de construcții - montaj
  (1) Date generale:1. denumirea obiectivului de investiții;2. amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul);3. titularul investiției;4. beneficiarul investiției;5. elaboratorul studiului.(2) Descrierea activității curente a solicitantului:1. Denumirea solicitantului și date de identificare ale acestuia;2. Scurt istoric al solicitantului (structura capitalului social și evoluția acestuia de la înființare, administratori, date despre nivelul de calificare al managerului);3. Obiectul de activitate ale solicitantului (pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comerțului în sensul că desfășoară respectivele activități);4. Locul de desfășurare a activității și a investiției;5. Litigii în desfășurare (dacă este cazul);6. Principalele mijloace fixe aflate în patrimoniul solicitantului: resurse funciare (cu precizarea regimului proprietății), construcții, utilaje și echipamente, pește, etc.
  Denumire mijloc fixData achizițieiValoare neta la data întocmirii ultimului bilanț -Lei-Bucăți
  1. CLĂDIRI TOTAL
  1.1 detaliați………
  1.n detaliați…………
  2. UTILAJE TOTAL
  2.1 detaliați…………
  2.n detaliați………
  3. ALTELE - detaliați
  TOTAL
  Valoarea producției piscicole - dacă este cazul
  SpeciaGreutate medieNumăr bucățiGreutatea totalăValoare netă la data întocmirii ultimului bilanț -Lei-
  1. CRAP
  1.1.Puiet vara I
  1.2.Puiet vara II
  1.3.Pește marfă
  1.4.Remonți șireproducători
  2. PĂSTRĂV
  3.1 detaliați………
  3.n detaliați…………
  3. STURION
  3.1 detaliați………
  3.n detaliați…………
  4. ALTELE - detaliați
  TOTAL
  Acest tabel se va completa de către întreprinderile care activează deja în domeniu, în funcție de speciile crescute, pe categorii de vârstă.
  TERENURI
  Nr. crt.Amplasare Județ/LocalitateSuprafața totală (mp) / Categoria de folosințăValoarea contabilăRegim juridic
  - Lei -
  Producția obținută în ultimii trei ani de activitate (cu detaliere pe tipuri de specii) Performanța financiară pe ultimii trei ani de activitate (în LEI)
  IndicatoriAn n-3An n-2An n-1
  1. Active fixe nete
  2. Active totale
  3. Capitaluri proprii
  4. Datorii pe o perioadă mai mare de 1 an
  5. Cifra de afaceri
  6. Rezultat operațional
  7. Profit net
  8. Rentabilitatea comercială (7/2*100)
  9. Rata îndatorării la termen (3/2*100)
  (3) Analiza de piață1. Caracteristici generale ale pieței produselor2. Analiza concurentei3. Politica de produs și fluxul tehnologic (dacă e cazul)4. Politica de aprovizionare. Principalii furnizori de materii prime (conform tabelului de mai jos)
  POTENȚIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI
  Nr. crt.Denumire furnizor de materii prime/materiale auxiliare/produse/serviciiAdresaProdus furnizat și cantitate aproximativaValoare aproximativă % din total achiziții
  - LEI-
  5. Politica de preț6. Politica de distribuție. Principalii clienți (conform tabelului de mai jos)
  POTENȚIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI
  Nr. crtClient (Denumire și adresa)Valoare -LEI -% din vânzări
  1
  2
  n
  (4) Date privind forța de muncă și managementul proiectului Total personal existent .................. din care personal de execuție ................. Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției Număr locuri de muncă nou-create ............., Responsabil legal (nume, prenume, funcție în cadrul organizației, studii și experiența profesională), relevante pentru proiect(5) Descrierea investiției:1. scenariul tehnico-economic prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse (Necesitatea și oportunitatea investiției) Se precizează tipul de acțiune eligibilă conform Ghidului. La această secțiune se va fundamenta necesitatea și oportunității investiției. În cazul în care investiția vizează adaptarea unității la standarde sanitar-veterinare, sanitare, ale Uniunii Europene, se va preciza standardul la care se adaptează. Se va avea în vedere descrierea îndeplinirii fiecărui criteriu de eligibilitate (după caz) și de selecție (după caz) detaliind cerințele prevăzute în ghidul solicitantului din dreptul fiecărui criteriu. Se vor prezenta criteriile de selecție aplicabile în funcție de tipul investiției. Se vor descrie obiectivele tehnice, financiare și de mediu. În situația în care realizarea investiției este condiționată de obținerea de avize și acorduri se va realiza o corelare a datelor tehnice din acestea cu caracteristicile investiției. Se va descrie modul în care prin realizarea investiției se realizează adaptarea la standarde sau respectarea noilor cerințe ale legislației europene. Se va prezenta cantitatea de materie primă folosită cantitățile de produse finite obținute și consumul specific pe fiecare produs.2. Descrierea achizițiilor realizate prin proiect, respectiv denumirea, numărul, valoarea și caracteristicile tehnice și funcționale ale utilajelor/ echipamentelor tehnologice/ echipamentelor de transport/dotărilor ce urmează a fi achiziționate prin proiect.
  Nr.crtDenumire/Tip utilaj/echipamentNumăr bucățiValoare fără TVA TVA -Lei-Total cu TVA
  -Lei--Lei-
  Atenție! Nu se va menționa marca, denumirea producătorului, firma etc. Se vor preciza de asemenea denumirea, numărul și valoarea utilajelor/ echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/ dotărilor care vor fi achiziționate, cu fundamentarea necesității acestora din punct de vedere tehnic și economic. Se va realiza o prezentare tehnică a construcțiilor în care urmează a fi amplasate utilajele/dotările (inclusiv utilități). Achizițiile trebuie să fie fundamentate în funcție de capacitatea de producție existentă și/sau prognozată. Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea și tehnologia aplicată în cadrul proiectului (plan de producție pe perioada de cinci ani)
  3. descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesității și oportunității investiției Se va descrie conformitatea obiectivelor investiției urmărite prin proiect cu obiectivele măsurii și se va preciza capacitatea existentă și capacitatea propusă a se realiza la finalizarea investiției
  (6) Durata de realizare și etapele principale; graficul de realizare a investiției exprimat valoric pe luni și activități(7) Costurile estimative ale investiției1. valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general; Documente necesare: (a) listele de echipamente; (b) fișele de date exclusiv tehnice pentru echipamente; (c) oferte de preț, prețuri de catalog pentru echipamentele și utilajele ce se intenționează a fi achiziționate În estimarea costurilor investiției prin întocmirea bugetului estimativ se va ține seama de următoarele aspecte:– pentru bunurile propuse spre achiziționare precum și pentru servicii, se vor atașa minim două oferte pentru categoriile de bunuri/servicii care depășesc valoarea de 135.060 LEI (exclusiv TVA) și o oferta pentru categoriile de bunuri/servicii cu o valoare mai mică de 135.060 LEI (exclusiv TVA), cu justificarea ofertei alese.– La ofertele de servicii, se vor menționa și tarifele orare. Ofertele sunt documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor și trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici:– să fie datate, personalizate și semnate;– să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale;– să conțină prețul de achiziție pentru bunuri/servicii Atenție: la dosarul cererii de finanțare vor fi atașate numai paginile relevante din ofertele respective, cuprinzând prețul, furnizorul și caracteristicile tehnice ale bunului, detaliate mai sus (maxim 2-3 pagini/oferta). Se va atașa un tabel comparativ al ofertelor care au stat la baza întocmirii bugetului indicativ astfel încât să poată fi verificată rezonabilitatea prețurilor.2. eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției.(8) Sursele de finanțare a investiției Sursele de finanțare a investițiilor se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile și alte surse legal constituite. Pentru a se verifica încadrarea cheltuielilor eligibile din buget în limitele prevăzute în ghidul solicitantului se va utiliza cursul de schimb Euro/Lei publicat pe pagina web a Băncii Central Europene www.ecb.int/index.html echivalent în lei la cursul de schimb INFOREURO valabil la data lansării apelului de proiecte.
  Curs Euro / leu .......... din data de .....................
  Cheltuieli eligibileCheltuielineeligibileTotal
  LeiEuroLeiEuroLeiEuro
  Ajutor public nerambursabil
  Sursele de finanțare pentru completarea necesarului de finanțare din care:
  - autofinanțare
  - împrumuturi
  TOTAL PROIECT
  (9) Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei) (în prețuri - luna, anul, 1 euro = .....lei), din care:– valoare eligibilă;2. eșalonarea investiției:– luna I;– luna II;– luna III; etc3. durata de realizare (luni);4. capacități de producție rezultate ca urmare a investiției (în unități fizice și valorice);5. alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz.(10) Avize și acorduri de principiu Toate avizele și acordurile necesare, impuse de legislație, prevăzute în Ghidul Solicitantului, în funcție de tipul investiției. Documentele vor respecta condițiile de formă, conținut și semnături conform legislației în vigoare și vor fi semnate de persoane autorizate.(11) Proiecții financiare și indicatori financiari– Prognoza veniturilor;– Prognoza cheltuielilor;– Proiecția contului de profit și pierdere;– Bilanțul și contul de profit și pierdere;– Fluxul de numerar - previziuni;– Indicatori financiari.
   +  Anexa nr. 9
  PLAN DE AFACERI
  A. DATE GENERALE PRIVIND SOLICITANTUL1. Denumirea obiectivului de investiții;2. Denumire, obiect de activitate și forma juridică;3. Structura capitalului social și evoluția acestuia de la înființare;4. Administratori;5. Locul de desfășurare a activității și a investiției;6. Litigii în desfășurare (dacă e cazul);7. Elaboratorul studiuluiB. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII CURENTE A SOLICITANTULUI1. Istoricul activității2. Principalele mijloace fixe din patrimoniul actual (inclusiv terenuri)
  Denumire mijloc fixData achizițieiValoare netă la data întocmirii ultimului bilanț Bucăți
  -RON-
  1. CLĂDIRI TOTAL
  1.1 detaliați.........
  1.n detaliați........
  2. UTILAJE TOTAL
  2.1 detaliați ........
  2.n detaliați .......
  TOTAL ---------
  TERENURI
  Nr.Crt.Amplasare Județ/LocalitateSuprafața totală (mp) / Categoria de folosințăValoarea contabilăRegim juridic
  - RON-
  Valoarea producției procesate - dacă este cazul
  SpeciaGreutate medieNumăr bucățiGreutatea totalăValoare netă la data întocmirii ultimului bilanț
  -Lei-
  1.
  1.5.
  1.6.
  1.7.
  1.8.
  2.
  3.
  4
  TOTAL
  Acest tabel se va completa de către întreprinderile care activează deja în domeniu, în funcție de speciile procesate.
  3. Producția procesată în ultimii doi ani de activitate (cu detaliere pe tipuri de produse)4. Performanța financiară pe ultimii trei ani de activitate (în LEI)
  IndicatoriAn n-3An n-2An n-l
  1. Active fixe nete
  2. Active totale
  3. Capitaluri proprii
  4. Datorii pe o perioadă mai mare de 1 an
  5. Cifra de afaceri
  6. Rezultat operațional
  7. Profit net
  8. Rentabilitatea comercială (7/2*100)
  9. Rata îndatorării la termen (3/2*100)
  C. ANALIZA DE PIAȚĂ5. Caracteristici generale ale pieței produselor ce urmează să fie realizate la nivel național, regional și local6. Analiza concurenței7. Politica de produs și fluxul tehnologic (dacă e cazul)8. Politica de aprovizionare. Principalii furnizori de materii prime (conform tabelului de mai jos) POTENȚIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI
  Denumire furnizor de materii prime/materiale auxiliare/produse/serviciiAdresaProdus furnizat și cantitate aproximativaValoare aproximativă% din total achiziții
  -LEI-
  7. Politica de preț8. Politica de distribuție. Principalii clienți (conform tabelului de mai jos)
  POTENȚIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI
  Nr. crt.Client (Denumire și adresa)Valoare -LEI -% din vânzări
  1
  2
  n
  D. PREZENTAREA PROIECTULUI1. Obiectivele proiectului2. Necesitatea și oportunitatea proiectului3. Prezentarea succinta a obiectivelor investiționale conform tabelului următor (structura se poate modifica în funcție de specificul proiectului)
  9. Denumire Obiectiv Investițional10. Nr. Bucăți11. Valoare de Achiziție 12. – LEI FĂRĂ TVA-
  13.1. Proiectare, Consultanță, Asistență Tehnică, Avize, Acorduri etc.
  14.1.1 Proiectare
  15.1.2 Consultanță
  16.1.3 Asistență tehnică
  17.1.4 Avize, acorduri, autorizații etc.
  18.2. Construcții
  19.2.1 detaliați .......
  20.2.n detaliați .........
  21.3. UTILAJE TOTAL
  22.3.1 detaliați .......
  23.3.n detaliați .........
  24.4. Altele (detaliați)
  25.-
  4. Planul financiar și graficul de implementare a proiectului5. Impactul proiectului asupra dezvoltării zonei și a mediului de afaceri
  E. POLITICA DE PERSONAL1. Organigrama actuala2. Managementul proiectului3. Total personal existent din care personal de execuție4. Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției5. Locuri de muncă nou-createF. PROIECȚII FINANCIARE ȘI INDICATORI FINANCIARI1. Prognoza veniturilor2. Prognoza cheltuielilor3. Proiecția contului de profit și pierdere4. Bilanțul și contul de profit și pierderi5. Flux de numerar - previziuni6. Indicatori financiari Obs.:1. Datele pentru acest capitol sunt corelate cu secțiunea economică a cererii de finanțare.2. Se vor prezenta ipotezele care au stat la baza întocmirii planului de afaceri.G. CONCLUZII
   +  Anexa nr. 10
  Proiecții financiare
  Prioritatea Uniunii Nr. 1: Promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv și bazat pe cunoaștere
  Măsura Nr. I.23: Porturi de pescuit, locuri de debarcare, hale de licitații și adăposturi – Articolul 43 alineatele (1) și (3) și articolul 44 alineatul (1) litera (f).
  Titlul proiectului : ....................................................................................................................................
  Durata de implementare ... (luni); Valoarea eligibilă .................................... (lei); POPAM ....(%)
  SolicitantResponsabil de proiect
  Denumire ........................................................................................Nume ……………………………
  Statut juridic .............................Tel/fax .........................................Prenume …………………………
  Email ..............................................................................................Funcție ……………………………
  Subsemnatul/a ................. posesor al CI/BI/Pașaport seria ........ nr. ....., CNP .................. eliberată de ......... la data de ..............., cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere în calitate de reprezentant legal/împuternicit, că situațiile financiare de la care s-a pornit în elaborarea proiecțiilor financiare ale ......... denumire solicitant .......... corespund cu înregistrările contabile: Atașat proiecțiile financiare privind implementarea și derularea proiectului, astfel:– ANEXA 10.1 - Bugetul cererii de finanțare;– ANEXA 10.2 - Planul investițional;– ANEXA 10.3 - Prognoza veniturilor;– ANEXA 10.4 - Prognoza cheltuielilor;– ANEXA 10.5 - Proiecția contului de profit și pierdere (CPP);– ANEXA 10.6 - Bilanț sintetic previzionat;– ANEXA 10.7 - Flux de numerar an 1 implementare– ANEXA 10.8 - Flux de numerar an 2 implementare;– ANEXA 10.9 - Flux de numerar pe o perioadă de 5 ani de funcționare;– ANEXA 10.10 - Indicatori financiari;
  Reprezentant legal al solicitantului
  (nume, prenume - cu majuscule) ..........
  Data: ..............
  semnătură electronică
   +  Anexa nr. 10.1
  Bugetul cererii de finanțare
  Nr. crt.Denumirea capitolelor și subcapitolelorCheltuieli eligibileTotal eligibilCheltuieli neeligibileTotal neeligibilTOTAL
  BazaTVA elig.BazaTVA neelig.
  CAP. 1Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului
  1.1Obținerea terenului0,000,000,000,000,000,000,00
  1.2Amenajarea terenului0,000,000,000,000,000,000,00
  1.3Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială0,000,000,000,000,000,000,00
  TOTAL CAPITOL 10,000,000,000,000,000,000,00
  CAP. 2Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului
  2.1Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului0,000,000,000,000,000,000,00
  TOTAL CAPITOL 20,000,000,000,000,000,000,00
  CAP. 3Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
  3.1Studii0,000,000,000,000,000,000,00
  3.1.1studii de teren0,000,000,00
  3.1.2raport privind impactul asupra mediului