GHIDUL SOLICITANTULUI din 7 iunie 2017pentru măsura I.6 - "Diversificarea veniturilor și noi forme de venit"
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 476 bis din 23 iunie 2017  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 188 din 7 iunie 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 476 din 23 iunie 2017.

  PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU
  PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME
  2014 - 2020
  Prioritatea Uniunii Europene 1
  PROMOVAREA PESCUITULUI SUSTENABIL DIN PUNCTUL DE VEDERE
  AL MEDIULUI, EFICIENT DIN PUNCTUL DE VEDERE AL UTILIZĂRII
  RESURSELOR, INOVATOR, COMPETITIV ȘI BAZAT PE CUNOAȘTERE

  GHIDUL SOLICITANTULUI
  Obiectiv specific 1.4 - Sporirea competitivității și a viabilității întreprinderilor din
  domeniul pescuitului, inclusiv a flotei costiere la scară mică și îmbunătățirea
  siguranței sau a condițiilor de lucru.
  Măsura I.6: Diversificarea veniturilor și noi forme de venit
  Tipul apelului: competitiv, cu termen limită de depunere.
  Versiunea 4
  Iulie 2018
   +  CUPRINS1. LEGISLAȚIE A UNIUNII EUROPENE ȘI NAȚIONALĂ, ALTE DOCUMENTE RELEVANTE2. PREVEDERI GENERALE3. CONDIȚII SPECIFICE PENTRU OBȚINEREA FINANȚĂRII3.1. Solicitanți eligibili3.2. Eligibilitatea proiectului3.2.1. Categorii de proiecte3.2.2. Criterii de eligibilitate a proiectului3.3. Activități eligibile3.4. Cheltuieli eligibile3.5. Cheltuieli neeligibile4. CEREREA DE FINANȚARE4.1. Întocmirea și completarea Cererii de finanțare4.2. Lista documentelor anexate Cererii de finanțare4.3. Depunerea Cererii de finanțare5. VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI A ELIGIBILITĂȚII6. EVALUAREA ȘI SELECȚIA CERERILOR DE FINANȚARE6.1. Evaluarea calitativă a Cererilor de finanțare6.2. Selecția Cererilor de finanțare7. CONTESTAȚII8. CONTRACTAREA8.1. Contractul de finanțare8.2. Obligații specifice ale beneficiarului8.3. Modificarea contractului de finanțare9. MANAGEMENTUL FINANCIAR AL PROIECTULUI9.1. Dovada cofinanțării9.2. Derularea și verificarea achizițiilor în cadrul proiectului9.3. Rambursarea cheltuielilor9.3.1. Precizări referitoare la acordarea avansului9.3.2. Plata10. MONITORIZARE ȘI CONTROL10.1 Monitorizarea tehnică și financiară10.2. Control11. INFORMARE ȘI PUBLICITATE12. ANEXE1. LEGISLAȚIE A UNIUNII EUROPENE ȘI NAȚIONALĂ, ALTE DOCUMENTE RELEVANTE  +  Legislație UE ● Regulamentul (UE) NR. 508 din 15 mai 2014 privind Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului; ● Regulamentul delegat (UE) AL COMISIEI 288/2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește perioada și datele de inadmisibilitate a cererilor; ● Regulamentul delegat (UE) nr. 1014/2014 AL COMISIEI din 22 iulie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește conținutul și construcția unui sistem de monitorizare și de evaluare comun pentru operațiunile finanțate din Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime; ● Regulamentul de punere în aplicare (UE) NR. 1243/2014 AL COMISIEI din 20 noiembrie 2014 de stabilire a unor norme în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește informațiile care trebuie trimise de statele membre, precum și în ceea ce privește necesitățile în materie de date și sinergiile dintre potențialele surse de date; ● Regulamentul (UE) NR. 1303/2013 din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului; ● Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 - 2020. ● Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului; ● Regulamentul (UE) nr. 1268/2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii; ● Regulamentul Consiliului (CE, EURATOM) nr. 2988/1995 privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene; ● Regulamentul (UE) NR. 763/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește informațiile care trebuie trimise de statele membre, precum și în ceea ce privește caracteristicile tehnice ale măsurilor de informare și de publicitate și instrucțiunile referitoare la crearea emblemei Uniunii; ● Regulamentul delegat (UE) 2015/2252 AL COMISIEI din 30 septembrie 2015 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/288 în ceea ce privește perioada de inadmisibilitate a cererilor pentru sprijin din partea Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime; ● Decizia Comisiei nr. C (2015) 8416 final din 25.11.2015 de aprobare a programului operațional "Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime pentru România" pentru sprijin din partea Fondului European pentru Pescuit și Afaceri Maritime în România;  +  Legislație naționalăLegea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare;Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare;Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare;Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, cu modificărie și completările ulterioare;Hotărârea Guvernului nr. 640/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării;Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor,cu modificările și completările ulterioare;Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanțate din Fondul European Pentru Pescuit și Afaceri Maritime, prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020;Legea 98/2016 privind achizițiile publice;Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;Hotărârea Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 816 din 24.05.2016 privind aprobarea Listei detaliată cu cheltuieli eligibile pentru operațiunile finanțate în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 cu modificările și completările ulterioare;Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 1284 din 08.08.2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanții privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene;Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura aprobată prin Legea nr. 317 din 13 octombrie 2009, cu modificările și completările ulterioare;Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin legea 49/2011;Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare.2. PREVEDERI GENERALE Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014 - 2020 reprezintă un program care își propune să creeze condițiile necesare redresării economice, generării creșterii și locurilor de muncă din domeniul pescuitului, acvaculturii și afacerilor maritime. Programul a fost aprobat prin decizia Comisiei Europene nr. 8416/25.11.2015 și permite accesarea fondurilor structurale și de investiție prin intermediul Fondului European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM). Acest document se adresează întreprinzătorilor din domeniul pescuitului în scopul orientării lor în accesarea finanțărilor nerambursabile și totodată, reprezintă un îndrumar privind întocmirea Cererilor de finanțare și se adresează tuturor potențialilor solicitanți ai Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime, Prioritatea Uniunii nr.1 Promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv și bazat pe cunoaștere, Măsura I.6 - Diversificarea veniturilor și noi forme de venit. Obiectivul general al priorității este de a contribui la obiectivele PCP(Politica Comuna de Pescuit) de a realiza MSY(Producția Maximă Durabilă), prin reducerea capturilor nedorite. Se va acorda atenție nu numai micului pescuit costier, dar în special ambarcațiunilor din pescuitul interior. Prioritatea Uniunii nr. 1 cuprinde opt măsuri printre care și Măsura I.6 - Diversificare veniturilor și noi forme de venituri, Art.30 și Art.44, alin. (4) din Regulamentul nr. 508/2014 (CE) care pune accent pe creșterea veniturilor pescarilor prin activități complementare. Obiectiv specific al Măsurii I.6 vizează creșterea competitivității și a viabilității întreprinderilor din domeniul pescuitului, inclusiv a flotei costiere la scară mică și îmbunătățirea siguranței sau a condițiilor de lucru. Măsura I.6 include toate tipurile de investiții legate de: investiții la bord, turism pentru pescuitul cu undița, restaurante cu specific pescăresc, servicii de mediu aferente pescuitului, activități educaționale care privesc pescuitul. Înainte de a începe completarea Cererii de finanțare va recomandăm să citiți cu atenție toate informațiile prezentate în acest Ghid și să va asigurați ca ați înțeles toate aspectele specifice prezentei scheme de finanțare nerambursabila. Pentru o mai buna înțelegere va recomandăm să consultați și: Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 - 2020, Regulamentul nr. 508/2014 (CE), Art. 30 și art. 44 alin(4). Totodată vă recomandăm să consultați periodic pagina de internet a DGPAMPOPAM - www.ampeste.ro - pentru a fi la curent cu eventualele cu eventualele comunicări/informări cu privire la prezenta măsura de finanțare.  +  CARE SUNT ȚINTELE DE ATINS ÎN CADRUL PROIECTULUI?  +  INDICATORI  +  Indicatorii prestabiliți (Indicatori de program) Indicatori prestabiliți de rezultat
  IndicatorUnitate de măsură
  Locuri de muncă (ENI) create în sectorul pescuitului sau activități complementare:nr.
  -femei
  -bărbați
  Locuri de muncă (ENI) menținute în sectorul pescuitului sau activități complementare:nr.
  -femei
  -bărbați
  ATENȚIE! Nerespectarea indicatorilor prestabiliți asumați prin Cererea de finanțare va atrage după sine recuperarea finanțării nerambursabile acordate direct proporțional cu gradul de nerealizare a acestora. Criteriul, număr de locuri muncă create, menținute, asumat prin cererea de finanțare, este obligatoriu de respectat pe parcursul a minim 12 luni consecutive în perioada de monitorizare a proiectului.
   +  Indicatori prestabiliți de realizare
  IndicatorUnitate de măsură
  Numărul de proiecte privind promovarea capitalului uman și a dialogului social, diversificare și noi forme de venit, întreprinderi nou înființate pentru pescari și sănătate/siguranță.nr.
   +  Indicatorii suplimentari de proiect
  IndicatorUnitate de măsură
  Creșterea cifrei de afaceriMii lei
  Date de implementare
  Precizare dacă operațiunea privește:
  Pescuit marin
  Pescuit în apele interioare
  Ambele
  Tipul de investiție
  Investiții la bord
  Turism pentru pescuitul cu undița
  Restaurante
  Servicii privind protecția mediului
  Activități educative
  Numărul de pescari care beneficiază de operațiune
  ATENȚIE! Completarea indicatorilor și a datelor de implementare este obligatorie.
   +  CÂȚI BANI SE POT PRIMI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI?  +  INTENSITATEA AJUTORULUI FINANCIAR Cuantumul sprijinului financiar nerambursabil acordat în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte este de maxim 50 % din valoarea totală eligibilă rezultată din bugetul previzionat în planul de afaceri pentru fiecare operațiune și nu depășește suma maximă de 75.000 EUR (inclusiv TVA eligibil) echivalentul în LEI la cursul INFOREURO precizat în anunțul de lansare a apelului. Un solicitant poate depune una sau mai multe cereri de finanțare în cadrul măsurii cu condiția ca sprijinul financiar solicitat să nu depășească cumulat echivalentul în lei a 75.000 euro la cursul INFOREURO precizat în anunțul de lansare a apelului. Pentru derularea proiectului, beneficiarul va asigura cofinanțarea investiției, în cuantum de minim 50% prin mai multe modalități: aport în natură, aport în numerar constituit de beneficiar, surse de finanțare (credit bancar). Cofinanțarea prin aport în natură trebuie dovedită și depusă odată cu cererea de finanțare. Aceasta trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 5 din H.G. nr. 347/2016. Contribuția în natură poate fi depusă doar de către solicitanții care dețin dreptul de proprietate asupra sa.  +  ATENȚIE! Pentru a putea fi acceptată cofinanțarea prin aport în natură, solicitantul va trebui să argumenteze că aceasta este necesară și strict legată de implementarea proiectului. În lipsa unor argumente solide care să demonstreze acest lucru, cofinanțarea prin aport în natură nu va fi luată în considerare, solicitantul urmând să asigure cofinanțare proiectului prin modalitățile prevăzute la secțiunea 9.1. Dovada cofinanțării. Când aportul în natură nu asigură valoarea totală a cofinanțării, acesta poate fi completat până la valoarea totală prin aport în numerar. În această situație, solicitantul va depune contribuția în natură odată cu cererea de finanțare, iar diferența în conformitate cu condițiile descrise la secțiunea 9.1. Dovada cofinanțării. Cofinanțarea prin aport în numerar sau credit bancar poate fi depusă odată cu cererea de finanțare sau în conformitate cu condițiile descrise la secțiunea 9.1. Dovada cofinanțării. Contribuția în natură face parte integrantă din proiect și ea nu poate face obiectul altui proiect depus indiferent de masura/apel/program operațional. Cofinanțarea prin aport în natură se va dovedi și depune odată cu cererea de finanțare. Pentru proiectele la care valoarea contribuției în natură depășește cota procentuală stabilită pentru contribuția proprie a beneficiarului, sprijinul financiar nerambursabil va fi diminuat cu cota procentuală ce depășește contribuția proprie. Atenție! Pentru solicitanții care nu se încadrează în categoria IMM-urilor sprijinul financiar nerambursabil este de maxim 30%. Cuantumul sprijinului financiar nerambursabil se va stabili în funcție de încadrarea solicitantului, ca urmare a completării Secțiunii Solicitant - Structura grupului din Cererea de finanțare.  +  CARE ESTE VALOAREA MAXIMĂ ȘI MINIMĂ A PROIECTULUI ȘI PE CE PERIOADĂ? Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect va fi echivalentul în LEI a 150.000 EURO la cursul INFOREURO precizat în anunțul de lansare a apelului (În cadrul acestui plafon este inclus TVA -ul doar în cazul solicitanților neplătitori de TVA). Pentru solicitanții plătitori de TVA, în cadrul plafonului nu este inclus TVA-ul. Valoarea minimă eligibilă a proiectului va fi precizată în anunțul de lansare a apelului. Durata de implementare a unui proiect este de maximum 24 de luni. Durata minimă de implementare a unui proiect este de 1 lună. Un solicitant din teritoriul ITI Delta Dunării (ITI DD) poate depune un proiect în cadrul apelului lansat cu respectarea condițiilor din prezentul ghid. După înregistrarea cererii de finanțare în sistemul informatic MYSMIS2014, solicitantul va depune la ADI ITI DD o cerere de eliberare a unui aviz însoțită de fișa de proiect în baza căruia va solicita avizul de conformitate a obiectivelor din cadrul cererii de finanțare depuse cu obiectivele strategice, pilonii și obiectivele sectoriale din cadrul strategiei ITI Delta Dunării. Avizul favorabil sau nefavorabil va fi depus de solicitant la sediul Autorității de Management pentru POPAM. Prezentarea avizului se va realiza în termen de maxim 15 zile lucrătoare (include și perioada eventualei contestații asupra unui aviz nefavorabil la ADI ITI DD) de la data depunerii dosarului cererii de finanțare în MYSMIS2014. Documentația de avizare a proiectului se regăsește pe site-ul ADI ITI DD, putând fi accesată la adresa http://www.itideltadunarii.com/informare/ În etapa de selecție, solicitanții din cadrul teritoriului ITI DD, vor fi ierarhizați în baza punctajului și numai după ce s-a depus avizul de la ADI ITI DD pentru respectiva cerere de finanțare. Cererile de finanțare care nu au depus aviz sau cererile de finanțare care au aviz de neconformitate vor intra în competiția națională.
  * * *
  Datele de contact ale Autorității de Management pentru POPAM și a Compartimentelor regionale POPAM (CR-POPAM) sunt:
  SediuAdresăContactJudețe arondate
  DGP- AMPOPAMB-dul. Carol I nr.2- 4, sector 3, Municipiul BucureștiTel: 021.307.98.02-
  Fax. 021.307.24.74
  CR POPAM BrașovIntern.Trade Center, str. Alexandru Vlahuță, nr.10, Et.1, Brașov, județul BrașovTel. 0725.256.235Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu.
  0725.256.236
  CR POPAM BucureștiStr.Mihai Eminescu, nr.6, Buftea, județul IlfovTel. 0725.256.223Argeș, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Prahova și Municipiul București.
  0725.256.224
  CR POPAM ConstanțaStr.Capitan Petre Romulus nr. 7bis, Constanța, județul ConstanțaTel. 0241.511.580, 0725.256.231,Constanța, Ialomița, Călărași.
  0725.256.232
  0725.256.239
  CR POPAM ClujStr.Dorobanților, nr.69, Cluj-Napoca, județul ClujTel. 0725.256.233Alba, Bistrița- Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu- Mare, Sălaj.
  0725.256.234
  CR POPAM DoljBloc TCIF, str.Nicolae Romanescu, nr.39, etaj 2, Craiova, județul DoljDoli, Gorj, Mehedinți, Olt, Teleorman, Vâlcea.
  Tel. 0251.425.008 , 0725.256.221, 0725.256.222,0725.256.236
  CR POPAM GalațiStr.Basarabiei, nr.55, bloc A16, parter, Galați, județul GalațiTel. 0725.256.225Brăila, Buzău, Galați, Vrancea.
  0725.256.226
  CR POPAM IașiOJRSA, Aleea Mihail Sadoveanu, nr.10bis, Iași, județul IașiTel/Fax. 0232.273.070Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui.
  0725.256.229
  0725.256.230
  CR POPAM TimișCalea Buziașului, nr.11A, clădire Ob6A, et.1, Timișoara, județul TimișArad, Bihor, Caraș Severin, Hunedoara, Timiș.
  Tel. 0726.777.657
  CR POPAM TulceaIberom Business Center Str.Portului, nr.14, etaj 2, Tulcea, județul TulceaTel/Fax.0240.535.029,0725.256.237 0725.256.238Tulcea
  3. CONDIȚII SPECIFICE PENTRU OBȚINEREA FINANȚĂRII În această secțiune găsiți informații legate de solicitanții eligibili, condițiile de eligibilitate a proiectului, activități eligibile, precum și cheltuielile eligibile.3.1. Solicitanți eligibili Solicitanții eligibili în vederea acordării sprijinului financiar nerambursabil acordat prin măsura I.6 - Diversificarea veniturilor și noi forme de venit sunt pescarii, persoane fizice autorizate sau persoane juridice care: ● înaintează un plan de afaceri pentru dezvoltarea noilor lor activități; ● dețin sau urmează să dețină competențe profesionale corespunzătoare noilor activități dezvoltate; ● au minim 60 de zile de pescuit comercial în ultimele 24 de luni. În conformitate cu art. 3 din Regulamentul 508/2014, "pescar" înseamnă orice persoană care practică activități de pescuit comercial, astfel cum sunt recunoscute de statul membru în cauză;3.1.1. Categorii de solicitanți eligibili ● Entități cu personalitate juridică înființate în baza Ordonanței de urgență nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare și anume: () Persoană fizică autorizată; () Întreprindere individuală; () Întreprindere familială; ● Entități cu personalitate juridică constituite conform prevederilor Legii nr. 31 privind societățile comerciale din 16 noiembrie 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și anume: () societate în nume colectiv(SNC); () societate în comandită simplă(SCS); () societate pe acțiuni(SA); () societate în comandită pe acțiuni(SCA); () societate cu răspundere limitată(SRL).3.1.1. Criterii de eligibilitate a solicitanților ● Solicitantul are ca obiect de activitate înregistrat în domeniul pescuitului (coduri CAEN 0311-Pescuitul maritim, 0312-Pescuitul în ape dulci). ● Solicitantul are minim 60 de zile de pescuit comercial în ultimele 24 de luni. ● Solicitantul deține sau urmează să dețină competențe profesionale corespunzătoare noilor activități dezvoltate în cadrul proiectului într-o perioadă de grație de maximum 24 de luni de la data semnării contractului de finanțare, dar nu mai târziu de ultima tranșă de plată ● Solicitantul nu se află în procedură de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității sau nu este într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; ● Solicitantul se încadrează într-una dintre categoriile: microîntreprindere/întreprindere mică/ întreprindere mijlocie/întreprindere mare; () IMPORTANT! Dovada încadrării în categoriile de mai sus se face prin completarea Secțiunii Solicitant - Structura grupului din Cererea de finanțare. ● Solicitantul nu este înregistrat în Registrul debitorilor MADR AM POP/AM POPAM, pentru POP 2007 - 2013 și POPAM 2014-2020 în calitate de DEBITOR, cu excepția solicitanților care beneficiază de înlesniri la plată aferente acestor debite, acordate de către organul fiscal în conformitate cu dispozițiile Codului de procedură fiscală; ● Solicitantul nu se află în situațiile prevăzute la art. 10 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014; ● Solicitantul a înregistrat în ultimele situații financiare înregistrate la Administrația Financiară un rezultat din exploatare pozitiv (inclusiv 0), pentru cazul în care întreprinderea a avut activitate. În cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale, venitul brut obținut în anul financiar precedent anului depunerii proiectului trebuie să fie cel puțin egal cu cheltuielile deductibile, exclusiv contribuții sociale obligatorii (Conform Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice); Nu se va lua în calcul anul înființării în care rezultatul poate fi negativ, situație în care condiția pentru verificarea rezultatului financiar se va considera îndeplinită. Sunt exceptați solicitanții care sunt înființați în anul depunerii cererii de finanțare, cei înființați în anul precedent depunerii cererii de finanțare sau cei care au avut activitatea suspendată conform legii. Totodată sunt exceptați și solicitanții care fac dovada că situația provine în urma unui proces investițional pentru implementarea unui proiect prin fonduri europene sau proiect finanțat exclusiv din surse proprii sau au suferit din cauza calamităților în ultimii 2 ani precedenți depunerii Cererii de finanțare (a se vedea lista documentelor din dosarul cererii de finanțare). Inadmisibilitatea cererilor de finanțare depuse de categoriile de solicitanți prevăzuți la art. 10 din Regulamentul (CE) nr. 508/2014, respectiv: ● Solicitanții care au săvârșit o încălcare gravă în temeiul articolului 42 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului sau al articolului 90 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, stabilită de către o autoritate competentă, sunt inadmisibili pentru depunerea de proiecte pe o perioadă de timp după cum urmează:– 12 luni în situația atribuirii a 9 puncte de încălcare/operator/navă de pescuit pentru infracțiunile prevăzute la punctele 1, 2 și 5 din anexa XXX a R404/2011;– cu încă o lună peste cele 12 luni pentru fiecare punct peste 9 puncte de încălcare. Data de începere a perioadei de inadmisibilitate este data primei decizii oficiale formulate de către o autoritate competentă care stabilește că s-a comis o încălcare gravă în sensul articolului 42 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 sau al articolului 90 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009. În scopul calculării perioadei de inadmisibilitate, se iau în considerare numai infracțiunile grave comise începând cu 1 ianuarie 2013 și pentru care s-a luat o decizie în sensul paragrafului de mai sus începând cu acea dată. Dacă punctele de încălcare acumulate de un operator pentru o navă de pescuit sunt mai puține de 9, cererile pentru sprijin din partea POPAM depuse de către operatorul respectiv sunt admisibile. ● Solicitanții care au fost implicați în operarea, gestionarea sau deținerea în proprietate a navelor de pescuit incluse pe lista de nave de pescuit INN a Uniunii, în conformitate cu articolul 40 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 sunt inadmisibili pe toată perioada în care operatorul figurează pe listă, dar cel puțin 24 de luni. ● Solicitanții ale căror nave de pescuit se află sub pavilionul unor țări identificate drept țări terțe necooperante, astfel cum se prevede la art. 33 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008, sunt inadmisibili pe parcursul întregii perioade în care țara respectivă este inclusă pe listă și, în orice caz, pentru o perioadă de cel puțin 12 luni. ● Solicitanții declarați printr-o decizie definitivă emisă de o autoritate competentă că au comis una dintre infracțiunile prevăzute la art. 3 din Directiva 2008/99/CE nu sunt eligibili pentru depunerea de proiecte pe o perioadă de timp de 12 de luni în cazul unei infracțiuni comise din neglijență gravă și de 24 de luni în cazul unei infracțiuni comise cu intenției. Se adaugă 6 luni de inadmisibilitate dacă s-a reținut că există circumstanțe agravante sau infracțiunea a fost săvârșită pe o perioadă de mai mult de un an. Data de începere a perioadei de inadmisibilitate se calculează de la data deciziei definitive formulate de către o autoritate competentă care stabilește că s-au comis una sau mai multe dintre infracțiunile menționate la articolul 3. ● Solicitanții declarați printr-o decizie definitivă emisă de o autoritate competentă că au comis una dintre infracțiunile prevăzute la art. 4 din Directiva 2008/99/CE nu sunt eligibili pentru depunerea de proiecte pe o perioadă de timp de 24 de luni. Se adaugă 6 luni de inadmisibilitate dacă s-a reținut că există circumstanțe agravante sau infracțiunea a fost săvârșită pe o perioadă de mai mult de un an. Data de începere a perioadei de inadmisibilitate se calculează de la data deciziei definitive formulate de către o autoritate competentă care stabilește că s-au comis una sau mai multe dintre infracțiunile menționate la articolul 4. ● Solicitanții care au comis o fraudă legată de FEP sau de FEPAM, stabilită de o autoritate competentă, nu sunt admisibili pe toată perioada de derulare a FEPAM (până la 31 decembrie 2023). Inadmisibilitatea este stabilită de la data primei decizii definitive de stabilire a fraudei. Inadmisibilitatea cererilor de finanțare depuse de categoriile de solicitanți prevăzuți la art. 30 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 49/2015, cu modificările și completările ulterioare: ● Solicitanții care sunt înregistrați în Registrul debitorilor MADR AM POP pentru POP 2007-2013 nu pot depune cereri de finanțare de la data înregistrării debitului până la achitarea integrală a datoriei față de MADR AM POP, inclusiv a accesoriilor, cu excepția solicitanților care beneficiază de înlesniri la plată aferente acestor debite, acordate de către organul fiscal în conformitate cu dispozițiile Codului de procedură fiscală. Beneficiarii, după depunerea Cererii de finanțare, vor îndeplini pe întreaga durată de punere în aplicare a operațiunii și pentru o perioadă de cinci ani după efectuarea ultimei plăți, cerințele menționate la alineatul (1) literele (a)-(d) articolului 10 din Regulamentul (CE) nr. 508/2014 al Consiliului.3.2. Eligibilitatea proiectului3.2.1. Categorii de proiecte Prezentul apel se adresează solicitanților care vor dezvolta următoarele categorii de proiecte:1. Proiecte cu construcții-montaj și anume: ● Proiecte de construcții pentru crearea de noi investiții; ● Proiecte de modernizare, extindere, consolidare și schimbare de destinație a unei construcții;2. Proiecte fără construcții-montaj(proiecte de dotări). Pentru această categorie de proiecte sunt acceptate și lucrări exceptate de la autorizare (dacă este cazul). Tipurile de lucrări exceptate de la autorizare sunt cele menționate la art. 11 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 18 din Ordinul ministerului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.3.2.2. Criterii de eligibilitate a proiectului Pentru a fi eligibil proiectul trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:1. Să fie implementat pe teritoriul României;2. Să conțină activitățile eligibile din Ghidul solicitantului;3. Cheltuielile pentru care se solicită finanțare în Cererea de finanțare au fost efectuate începând cu data de 01.01.2014 și până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului;4. Valoarea eligibilă aferentă unui proiect să se încadreze între valorile minimă și maximă (inclusiv) stabilite prin anunțul de lansare a apelului și prin Ghidul solicitantului.5. Suma solicitată ca sprijin financiar nerambursabil respectă intensitatea ajutorului financiar specific măsurii și statutului fiecărui solicitant;6. Bugetul respectă limitele prevăzute pentru anumite categorii de cheltuieli precizate în Ghidul solicitantului.7. Durata maximă de implementare a proiectului este de 24 luni, calculată de la momentul semnării contractului de finanțare, cu posibilitatea prelungirii, cu acordul prealabil al părților contractante, cu maximum 12 luni și cu diminuarea intensității sprijinului prevăzut în contractul de finanțare;8. Proiectul/activitățile pentru care se solicită sprijin nerambursabil prin Cererea de finanțare nu trebuie să facă obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau ale Uniunii Europene, în ultimii 5 ani. ATENȚIE: Proiectele care privesc doar achiziția de construcții nu sunt eligibile. Nota: Managementul proiectului poate fi asigurat de un manager de proiect și un responsabil financiar sau poate fi subcontractat total sau parțial.3.3. Activități eligibile În cadrul măsurii I.6 sunt sprijinite investițiile la nivelul întregului teritoriu al României. Un proiect poate cuprinde atât cheltuieli eligibile cât și cheltuieli neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmând a fi suportate de beneficiarul proiectului. În cadrul acestei cereri de propunere de proiecte, POPAM va acorda sprijin financiar nerambursabil pentru dezvoltarea unor activități complementare care contribuie la diversificarea veniturilor pescarilor, incluzând:– Investiții la bord;– Turism pentru pescuitul cu undița;– Restaurante cu specific pescăresc;– Servicii de mediu aferente pescuitului;– Activități educaționale care privesc pescuitul. Proiectul poate viza una sau mai multe din activitățile complementare pescuitului menționate anterior.– Investițiile la bord pot cuprinde doar activități care au ca scop diversificarea veniturilor pescarilor cum ar fi: () Investiții necesare realizării activităților de agrement la bordul ambarcațiunii de pescuit comercial. Condițiile de desfășurare a activității de agrement nautic, precum și condițiile de autorizare a ambarcațiunilor de agrement nautic este reglementata de hotărârea nr. 452 din 18 aprilie 2003 privind desfășurarea activității de agrement nautic și Ordinul ministrului transporturilor nr. 1079 din 24 iunie 2014 pentru stabilirea procedurilor privind evidenta și înmatricularea ambarcațiunilor de agrement, condițiile tehnice și încadrarea cu personal navigant a acestora și avizarea operatorilor economici pentru desfășurarea activităților de agrement nautic. () Investiții necesare realizării activităților de pescuit recreativ-sportiv la bordul ambarcațiunii de pescuit comercial. Condițiile de desfășurare a activităților de pescuit recreativ-sportiv la bordul ambarcațiunii de pescuit comercial sunt următoarele:– deținerea licenței de turism.– permis de pescuit sportiv pentru turiștii aflați la bordul ambarcațiunii de pescuit. În cazul investițiilor la bord, beneficiarii nu transfera nava respectiva în afara Uniunii pentru cel puțin cinci ani de la data plății efective a respectivului sprijin către beneficiar. În cazul în care o nava este transferată în aceasta perioada, sumele plătite în mod necuvenit în legatură cu operațiunea sunt recuperate de statul membru proporțional cu perioada pentru care nu a fost îndeplinită cerința. Vezi Anexa B - din Lista documentelor din dosarul Cererii de finanțare.– turismul pentru pescuitul cu undița poate cuprinde activități cum ar fi: () investiții necesare turismului pentru pescuitul recreativ - sportiv pe pontoane (Ex: Căsuțe cu ponton individual cu dotările aferente); () investiții necesare pescuitului recreativ - sportiv pe ambarcațiuni. () achiziția de ambarcațiuni cu destinație recreativă. () Investiții necesare realizării unor centre de pescuit recreativ sportiv. () structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare aferente pescuitului recreativ sportiv. Important! Precizări cu privire la structurile turistice cu funcțiuni de cazare aferente pescuitului recreativ-sportiv:– Structurile de cazare vor fi în conformitate cu normele de clasificare prevăzute în legislația națională în vigoare, respectiv Ordinul nr. 65/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism iar nivelul de confort și calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie să atingă standardul de calitate de minimum o stea.– Pentru investițiile noi în structuri de cazare, suprafața de teren aferentă investiției trebuie să fie în conformitate cu prevederile legislației naționale în vigoare în domeniul turismului, în vederea evitării supra-aglomerării și a fragmentării excesive a peisajului natural (construcție nouă sau extindere).– Angajament din partea beneficiarului că va introduce obiectivul investițional în circuitul turistic.– Beneficiarul trebuie să respecte cerințele de mediu specifice investițiilor în perimetrul ariilor naturale protejate.– restaurante cu specific pescăresc; () investiții noi; () adaptarea/modernizarea unor clădiri existente. () achiziția de dotări specifice restaurantelor. IMPORTANT! PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA RESTAURANTELE CU SPECIFIC PESCĂRESC:– Restaurantele cu specific pescăresc vor fi în conformitate cu normele de clasificare prevăzute în legislația națională în vigoare, respectiv Ordinul nr. 65/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism iar nivelul de confort și calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie să atingă standardul de calitate de minimum o stea.– Pentru investițiile noi în restaurante cu specific pescăresc, suprafața de teren aferentă restaurantului cu specific pescăresc trebuie să fie în conformitate cu prevederile legislației naționale în vigoare în domeniul turismului, în vederea evitării supraaglomerării și a fragmentării excesive a peisajului natural (construcție nouă sau extindere).– Angajament din partea beneficiarului că va introduce obiectivul investițional în circuitul turistic.– Beneficiarul trebuie să respecte cerințele de mediu specifice investițiilor în perimetrul ariilor naturale protejate.– servicii de mediu aferente pescuitului; () investiții ce vizează colectarea de deșeuri marine sau deșeuri pe ape interioare; () investiții ce vizează prelucrarea și comercializarea deșeurilor marine sau a deșeurilor de apele interioare colectate; () investiții ce vizează servicii de întreținere și igienizare a plajelor și a zonelor de agrement;– activități educaționale care privesc pescuitul. () Investiții necesare desfășurării de activități educative care privesc pescuitul, de tip "Școala Altfel". () Investiții necesare realizării de tabere tematice pentru copii în zonele de pescuit. ATENȚIE! Activitățile de informare și publicitate și de auditare a proiectului sunt activități obligatorii. Următoarele categorii de activități NU sunt eligibile pentru finanțare în cadrul prezentei măsuri: ● Activitățile neeligibile conformitate cu art. 11 din Regulamentul 508/2014 și anume: () operațiunile care determină creșterea capacității de pescuit a unei nave sau a unui echipament care sporește capacitatea navei de a găsi pește; () construcția de noi nave de pescuit sau importul de nave de pescuit; () încetarea temporară sau definitivă a activităților de pescuit, în absența unei dispoziții contrare în prezentul regulament; () Pescuitul de explorare; () Transferul dreptului de proprietate asupra unei întreprinderi. ● Investițiile la bord care vizează: () Sănătatea și siguranța la bord conform Articolului 32 și articolul 44 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul 508/2014. () Investiții în echipamente la bord care vizează Eficiența energetică și atenuarea schimbărilor climatice conform Articolului 41 alineatul (1) literele (a)-(c) și articolul 44 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul 508/2014. () Investiții la bord care vizează Valoare adăugată, calitatea produselor și utilizarea capturilor nedorite conform Articolului 42 și articolul 44 alineatul (1) litera (e) Regulamentul 508/2014.3.4. Cheltuieli eligibile În conformitate cu dispozițiile H.G. nr. 347/2016 și ale Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 816/2016, cu modificările și completările ulterioare, sunt eligibile următoarele cheltuieli:A. Cheltuieli comune tuturor măsurilor finanțate în cadrul Programului operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020: ● Cheltuieli cu auditarea proiectului. ● Cheltuieli cu informarea și publicitatea. ● Cheltuieli privind taxele, altele decât cele prevăzute la cap. I secțiunea a 5-a pct. 5.2 din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. ● Cheltuielile bancare de deschidere și de administrare a conturilor, astfel cum sunt prevăzute la art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016. ● Cheltuielile aferente garanțiile emise de o instituție bancară sau nebancară, astfel cum sunt prevăzute la art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016. ● Cheltuieli cu achiziționarea semnăturii digitale pentru MySMIS2014.B. Cheltuieli comune măsurilor de investiții finanțate în cadrul Programului operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020 ● Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului: () Obținerea terenului () Amenajarea terenului () Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială ● Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții. ● Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică, precum și cheltuielile cu serviciile de consultanță pentru întocmirea dosarului cererii de finanțare. () Studii () Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații () Expertizare tehnică a construcțiilor existente, a structurilor și/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică. () Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor () Proiectare () Organizarea procedurilor de achiziție () Consultanță ■ managementul de proiect pentru obiectivul de investiții; ■ auditul financiar. () Asistență tehnică ■ Asistență tehnică din partea proiectantului: ■ Dirigenție de șantier, asigurată de personal tehnic de specialitate, autorizat. () Cheltuielile cu serviciile de consultanță pentru întocmirea dosarului cererii de finanțare. ● Cheltuieli pentru investiția de bază. () Construcții și Instalații () Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale () Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj () Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport () Dotări () Active necorporale ● Alte cheltuieli. () Organizare de șantier ■ Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier ■ Cheltuieli conexe organizării de șantier () Comisioane, cote, taxe () Cheltuieli diverse și neprevăzute () Cheltuieli pentru informare și publicitate ● Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste. () Pregătirea personalului de exploatare () Probe tehnologice și teste ● Cheltuieli cu amortizarea ● Cheltuieli cu leasing-ul ● Cheltuieli cu echipa de implementareC. Cheltuielile eligibile specifice în cadrul măsurii I.6 sunt următoarele: ● Cheltuieli cu investițiile la bord () cheltuieli cu Investiții necesare realizării activităților de agrement la bordul ambarcațiunii de pescuit comercial. () cheltuieli pentru Investiții necesare realizării activităților de pescuit recreativ-sportiv la bordul ambarcațiunii de pescuit comercial. ● Cheltuieli pentru turismul privind pescuitul recreativ-sportiv: () cheltuieli pentru investiții necesare turismului pentru pescuitul recreativ- sportiv pe pontoane; () cheltuieli cu achiziția de ambarcațiuni cu destinație recreativă; () cheltuieli pentru investiții necesare pescuitului recreativ-sportiv pe ambarcațiuni. () cheltuieli pentru investiții necesare realizării unor centre de pescuit recreativ- sportiv. () cheltuieli cu realizarea de structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare aferente pescuitului recreativ sportiv. ● Cheltuieli pentru restaurante cu specific pescăresc () Cheltuieli pentru investiții noi; () Cheltuieli pentru adaptarea/modernizarea unor clădiri existente. () Cheltuieli cu achiziția de dotări specifice restaurantelor. ● Cheltuieli pentru servicii de mediu aferente pescuitului () Cheltuieli pentru investiții ce vizează colectarea de deșeuri marine sau deșeuri pe ape interioare; () Cheltuieli pentru investiții ce vizează prelucrarea și comercializarea deșeurilor marine sau a deșeurilor de apele interioare colectate; () Cheltuieli pentru investiții ce vizează servicii de întreținere și igienizare a plajelor și a zonelor de agrement; ● Cheltuieli pentru activități educaționale care privesc pescuitul () Cheltuieli pentru investiții necesare desfășurării de activități educative care privesc pescuitul(de ex. "Școala Altfel"). () Cheltuieli pentru investiții necesare realizării de tabere tematice pentru copii în zonele de pescuit. Modul de încadrare a cheltuielilor se regăsește în Lista orientativă privind încadrarea cheltuielilor aferente proiectului în categoriile/subcategoriile de cheltuieli conform nomenclatorului MYSMIS (Anexa C). IMPORTANT! Cheltuielile specifice vor fi încadrate în una din categoriile de cheltuieli de la A, B de la Secțiunea 3.4 Cheltuieli eligibile în funcție de natura cheltuielii. Exemplu: cheltuiala cu achiziția unui software pentru comenzi online pentru restaurant cu specific pescăresc se va încadra la active necorporale (Categorie/Subcategorie SMIS 22 - cheltuieli cu achiziția de active necorporale/76 - cheltuieli cu achiziția de active necorporale) Condiții generale de eligibilitate a cheltuielilora) să fie angajată de către beneficiar și plătită efectiv de acesta în condițiile legii, între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2023, cu condiția ca operațiunea cofinanțată să nu fi fost încheiată în mod fizic sau implementată integral înainte de depunerea de către beneficiar a cererii de finanțare în cadrul Programului operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020 la Autoritatea de management, indiferent dacă toate plățile aferente au fost efectuate de către beneficiar, potrivit dispozițiilor art. 65 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului;b) să fie însoțită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislației naționale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligația de plată, precum și de documente justificative privind efectuarea plății și realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate/certificate, cu excepția cheltuielilor aferente asistenței rambursabile acordate în una din formele prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. b), c) și d) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului;c) să fie în conformitate cu contractul de finanțare, încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea de management pentru POPAM, și beneficiar;d) să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și naționale aplicabile;e) să fie în conformitate cu prevederile programului;f) să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.  +  Alte condiții de eligibilitate a cheltuielilor În conformitate cu prevederile HG nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din fondul european pentru pescuit și afaceri maritime prin programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020:1. (1) Costul achiziției de teren cu sau fără construcții este eligibil în limita a 10%, respectiv 15% în cazul siturilor abandonate și al siturilor utilizate anterior pentru activități industriale care conțin clădiri, din totalul cheltuielilor eligibile ale operațiunii, potrivit dispozițiilor art. 69 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.(2) Terenul prevăzut la alin. (1) este utilizat pentru destinația stabilită în cadrul operațiunii finanțate, potrivit dispozițiilor prevăzute în contractul de finanțare. În caz contrar, beneficiarul este obligat să restituie fondurile nerambursabile aferente, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.(3) în cazul în care se achiziționează o clădire în vederea demolării și utilizării ulterioare a terenului în scopul atingerii obiectivelor operațiunii, este eligibil numai costul achiziției terenului, dacă respectă prevederile alin. (1) și (2).2. Costul de achiziție al construcțiilor, cu excepția cazului prevăzut la art. 7 alin. (3), inclusiv terenul pe care se află construcția, este eligibil dacă sunt îndeplinite prevederile art. 4 și următoarele condiții specifice:a) construcția nu a fost achiziționată/construită prin intermediul unei finanțări nerambursabile publice în ultimii 5 ani;b) construcția este strict necesară implementării operațiunii;c) se certifică de către un evaluator autorizat și independent de beneficiarul operațiunii că prețul/costul de achiziție al construcțiilor, inclusiv terenul pe care se află construcția, nu depășește valoarea de piață;d) construcțiile trebuie să fie libere de orice sarcini/interdicții ce afectează implementarea operațiunii și să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către potențialul beneficiar, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești, la momentul depunerii cererii de finanțare.3. (1) heltuielile bancare de deschidere și de administrare a conturilor sunt eligibile în situația în care implementarea unei operațiuni necesită deschiderea unui cont sau a mai multor conturi separate, cerință obligatorie printr-o clauză explicită în contractul de finanțare.(2) obânda rezultată din operațiunile prevăzute la alin. (1) se deduce din cheltuielile bancare.(3) Costurile garanțiilor emise de o instituție bancară sau nebancară înregistrată în registrul special al Băncii Naționale a României sau ale polițelor de asigurare, sunt eligibile în situația în care garanțiile/polițele de asigurare sunt necesare, conform legislației naționale sau ale Uniuni Europene.4. Prin excepție de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. a), amortizarea este considerată cheltuială eligibilă dacă respectă celelalte prevederi aplicabile de la art. 4 din HG 347/2016 și pe cele ale art. 69 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului. Sunt eligibile cheltuielile cu amortizarea pentru activele care fac obiectul investiției de bază, astfel: () activele aduse ca aport în natură; () alte active deținute de solicitant care intră în obiectul investiției de bază, care nu sunt aduse ca aport în natură și la a căror achiziționare nu au contribuit granturile publice. Acest tip de cheltuială este eligibilă doar pe perioada de implementare a proiectului, calculat pe baza principiilor contabile general acceptate.5. Cheltuielile privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuțiile suportate de către angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii, respectiv un manager de proiect, un contabil și un expert de specialitate, efectuate de beneficiar în cadrul și exclusiv pe durata implementării operațiunii, constituie cheltuieli eligibile dacă acestea sunt în mod real și definitiv suportate de către beneficiar, în limita:a) a maximum 2% din valoarea totală eligibilă a operațiunii, pentru operațiunea care prevede construcții-montaj;b) și a maximum 1% din valoarea totală eligibilă a operațiunii, pentru operațiunea care nu prevede construcții-montaj.6. Cheltuielile pentru proiectare și asistența tehnica, inclusiv cheltuielile cu consultanța pentru elaborarea cererii de finanțare () maximum 5% din cheltuielile totale eligibile pentru proiectele fără construcții montaj(dotări). () maximum 10% din cheltuielile totale eligibile pentru proiectele cu construcții montaj.3.5. Cheltuieli neeligibile1. dobânzile debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții pentru dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare, nu sunt eligibile pentru cofinanțarea din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime.2. cheltuielile cu achiziția de terenuri cu sau fără construcții, care depășesc limitele prevăzute la art. 69 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului;3. cheltuielile prevăzute la art. 69 alin. (3) lit. a) și c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului;4. cheltuielile aferente activităților prevăzute la art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime;5. amenzi, penalități, cheltuieli de judecată și cheltuieli de arbitraj;6. cheltuielile efectuate peste plafoanele specifice stabilite de Autoritatea de Management prin Ghidul solicitantului;7. cheltuielile efectuate de beneficiar în regie proprie;8. costul achiziționării de bunuri/echipamente de ocazie;4. CEREREA DE FINANȚARE În cadrul acestei secțiuni veți găsi informații privind întocmirea, modalitatea de completare și depunere online a Cererii de finanțare, precum și informații cu privire la documentele pe care va trebui să le atașați. Anunțul privind sesiunea de depunere a cererilor de finanțare se publică pe site-ul www.madr.ro, secțiunea FEPAM și www.ampeste.ro, secțiunea POPAM 2014-2020. Cererea de finanțare și documentele din dosarul Cererii de finanțare vor fi introduse și respectiv atașate online cu semnatura electronica în aplicația electronica MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduriue.ro/mysmis, doar în intervalul menționat în anunțul de lansare a apelului.4.1. Întocmirea și completarea Cererii de finanțare Cererea de finanțare se va completa urmărind "Instrucțiunile de completare a cererii de finanțare", Anexa nr. 1 la ghidul solicitantului, precum și tutorialele și instrucțiunile pe care le puteți găsi pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene la adresa http://www.fonduri-ue.ro/mysmis#manuale. Cererea de finanțare (formularul cererii de finanțare și anexele acesteia) trebuie să fie întocmită în limba română. Documentele redactate în altă limbă vor fi însoțite, în mod obligatoriu de o traducere legalizată sau autorizată.  +  ATENȚIE! Documentele încărcate în aplicația MySMIS, ca parte din cererea de finanțare, trebuie să fie lizibile și complete. Se recomandă, așadar, o atenție sporită la scanarea anumitor documente (e.g. planșe, schițe, tabele) de dimensiuni mari, ori care necesită o rezoluție adecvată pentru a asigura lizibilitatea. Urmăriți cu atenție toate indicațiile prezentate la fiecare punct al cererii de finanțare și în câmpurile aferente acestora pentru a completa corect Cererea de finanțare. Pentru a vă putea încadra în limita de caractere aferent fiecărui câmp din cererea de finanțare vă recomandăm completarea fără diacritice. Cererea de finanțare trebuie completată într-un mod clar și coerent pentru a înlesni procesul de verificare a acesteia. În acest sens, se vor furniza informațiile necesare și relevante, prin care va preciza modul în care va fi atins obiectivul proiectului prin activitățile propuse, rezultatele preconizate și bugetul propus prin proiect. Cererea de finanțare, anexele și declarațiile se semnează electronic de reprezentantul legal al solicitantului al acestuia.4.2. Lista documentelor anexate Cererii de finanțare
  Nr. crt.Document
  1. Documente comune tuturor solicitanților
  a)Anexa A - Declarație pe propria răspundere
  Anexa B - Declarația pe propria răspundere de respectare a prevederilor art.25 alin.1 din Reg. 508/2014 - se depune numai în cazul investițiilor la bord.
  Anexa C - Lista orientativă privind încadrarea cheltuielilor aferente proiectului în categoriile/subcategoriile de cheltuieli conform nomenclatorului MYSMIS
  Anexele D - Declarație privind eligibilitatea TVA
  Anexa E - Declarația pe propria răspundere pentru obținerea competențelor profesionale - dacă pescarul nu deține la momentul depunerii cererii de finanțare aceste competențe.
  b)Permisul de pescuit comercial - în copie conformă cu originalul
  c)Autorizație de pescuit comercial - în copie conformă cu originalul
  d)Licența de pescuit (în cazul investițiilor la bord) - în copie conformă cu originalul
  e)Adresă ANPA cu privire la activitatea proprietarului / ambarcațiunii / navei în pescuitul comercial, în ultimele 24 de luni.
  f)Extras din Jurnal de bord/Jurnalul de pescuit/Declarație de descărcare/Alte documente justificative - în copie conformă cu originalul, care să ateste activitatea de pescuit comercial de minim 60 de zile în ultimele 24 de luni.
  g)Pentru bunurile propuse spre achiziționare precum și pentru servicii se vor atașa minim două oferte pentru categoriile de bunuri/servicii care depășesc valoarea de 135.060 LEI (exclusiv TVA) și o ofertă pentru categoriile de bunuri/servicii cu o valoare mai mică de 135.060 LEI (exclusiv TVA) (alin. (5), art. 7 din Legea 98/2016), cu justificarea ofertei alese, menționată în devizele pe obiect.
  Pentru lucrările propuse a se achiziționa se vor atașa minim două oferte pentru valoarea estimativă ce depășește 450.200 LEI (exclusiv TVA) și o ofertă în cazul în care valoarea estimativă este mai mică de 450.200 LEI (exclusiv TVA) (alin. (5), art. 7 din Legea 98/2016), cu justificarea ofertei alese, menționată în devizele pe obiect
  SAU
  Declarația pe proprie răspundere a proiectantului privind sursa de prețuri folosită în elaborarea devizelor pe obiect
  h)Dacă pescarul comercial deține la momentul depunerii cererii de finanțare competențele profesionale corespunzătoare activităților complementare
  Documente care să ateste competențele profesionale corespunzătoare activităților complementare pe care pescarul le deține la momentul depunerii Cererii de finanțare (CV însoțit de copii după Diplome de studii sau Certificate de calificare profesională emise de furnizori de formare profesională acreditați ANC sau recunoașterea de către un centru de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale autorizat ANC a competențelor dobândite ca urmare a experienței profesionale)
  În cazul persoanelor fizice autorizate și întreprinderilor individuale competențele profesionale vor trebui dovedite de către titularul PFA sau II, iar în cazul întreprinderilor familiale de către unul din membrii întreprinderii familiale.
  În cazul societăților comerciale competențele vor trebuie dovedite de către:
  • acționarul unic
  • acționarul majoritar
  • sau, în cazul în care firma are mai mulți acționari care dețin părți sociale egale de către unul din acționari.
  i)Pentru echipa de management (implementare) a proiectului (manager de proiect, responsabil financiar) se vor prezenta următoarele documente:
  - CV-ul, model EUROPASS, însoțit de diploma de studii/diplome de calificare/specializare, documente care să ateste calificarea și experiența (documente scanate);
  și/sau
  Portofoliul activităților firmei care realizează managementul de proiect.
  2. În funcție de tipul solicitantului trebuiesc depuse următoarele documente
  a) Solicitanții înființați în baza Legii 31/1990Ultimele situații financiare înregistrate la Administrația Financiară/dovada (recipisă)
  sau
  Declarația de inactivitate înregistrată la Administrația Financiară în cazul solicitanților care nu au desfășurat activitate în anul anterior depunerii Cererii de finanțare dar care au minim 60 de zile de pescuit comercial în ultimele 24 de luni.
  sau
  *) Solicitanții înființați în anul în care se depune Cererea de finanțare dar care au minim 60 de zile de pescuit comercial în ultimele 24 de luni nu trebuie să prezinte documentele mai sus menționate.
  b) Solicitanții înființați în baza OUG 44/2008 (persoane fizice autorizate (PFA)/ întreprinderi individuale (II)/ întreprinderi familiale (IF):)Declarația specială privind veniturile realizate în anul anterior depunerii Cererii de finanțare înregistrată la Administrația Financiară conform legislației în vigoare - pentru persoane fizice autorizate (PFA)/ întreprinderi individuale / întreprinderi familiale (Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice).
  Obs. ref. la punctele a) și b):
  Se vor accepta situații financiare având rezultat din exploatare negativ în cazul în care solicitantul face dovada că situația provine în urma unui proces investițional pentru implementarea unui proiect prin fonduri europene sau proiect finanțat exclusiv din surse proprii sau a suferit din cauza calamităților în ultimii 2 ani, precedenți depunerii Cererii de finanțare. În aceste cazuri se vor prezenta copiile Proceselor verbale de calamitate pe ultimii 2 ani (eliberate de organismele abilitate, ex. Comitetul local pentru situații de urgență) sau documente justificative privind procesul investițional.
  3. Documente care să ateste dreptul de utilizare a activelor pe care se fac investițiile
  1. Actele/documentele prin care s-a dobândit dreptul de proprietate asupra clădirilor/terenului/terenului de sub luciul de apă;
  sau
  2. Documente care să ateste dreptul de folosință asupra clădirilor/ terenului/terenului de sub luciul de apă pentru perioada de implementare / execuție și monitorizare a proiectului, împreună cu acordul proprietarului/administratorului cu privire la realizarea investiției
  Atenționare!
  Beneficiarul trebuie să țină cont ca documentele care atestă dreptul de proprietate/folosință să acopere eventuale prelungiri ale perioadei de implementare a proiectului (maxim 2 +1 ani de implementare) și anii aferenți perioadei de monitorizare (5 ani de la ultima plată).
  4. În funcție de tipul proiectului de investiții se vor depune obligatoriu următoarele documente:
  a) Proiecte de investiții care prevăd lucrări de construcții montaj1. Planul de afaceri - Anexa 7
  2. Studiul de fezabilitate, însoțit de devizul general și devizele pe obiect ale investiției întocmite conform H.G. nr. 907/2016 în cazul proiectelor care vizează investiții noi;
  sau
  Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții însoțită de devizul general și devizele pe obiect ale investiției întocmite conform H.G. nr. 907/2016, în cazul proiectelor ce prevăd intervenții la construcțiile existente;
  Notă: *) La dosarul cererii de finanțare se vor atașa doar acele avize/acorduri care au impact asupra soluției tehnico-economice prevăzute în Studiul de fezabilitate.
  sau
  Studiul de fezabilitate, completat cu elementele specifice din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, însoțit de devizul general și devizele pe obiect ale investiției întocmite conform H.G. nr. 907/2016 în cazul obiectivelor mixte de investiții;
  3. Extrase de carte funciară pentru informare de dată recentă (emise cu maximum 30 de zile înainte de depunerea cererii de finanțare), din care să rezulte că imobilele (terenurile, cu sau fără construcții) pe care se realizează investiția sunt libere de sarcini.
  b) Proiecte de investiții care nu prevăd lucrări de construcții montaj (proiecte de dotări)Plan de afaceri - Anexa 7
  Notă! Pentru această categorie de proiecte sunt acceptate și lucrări exceptate de la autorizare (dacă este cazul). Tipurile de lucrări exceptate de la autorizare sunt cele menționate la art. 11 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 18 din Ordinul ministerului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.
  5. Pentru proiectele de investiții care prevăd achiziții de terenuri/imobile:
  Raportul de evaluare, întocmit de un expert autorizat ANEVAR, independent de solicitant, privind valoarea de piață a terenului/imobilelor achiziționate în cadrul proiectului (întocmit cu cel mult șase luni înaintea depunerii cererii de finanțare). Valoarea de piață din Raportul de evaluare se va prezenta obligatoriu și în lei.
  6. Pentru proiectele de investiții care prevăd contribuție în natură:
  a)Raportul de evaluare, întocmit de un expert autorizat ANEVAR, independent de solicitant, privind valoarea de piață a contribuției în natură, conform art. 69 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (întocmit cu cel mult șase luni înaintea depunerii cererii de finanțare) - Valoarea de piață din Raportul de evaluare se va prezenta obligatoriu și în lei.
  b)Extrase de carte funciară pentru informare de dată recentă (emise cu maximum 30 de zile înainte de depunerea cererii de finanțare), din care să rezulte că imobilele (terenurile, cu sau fără construcții) aduse ca și contribuție în natură sunt în proprietatea solicitantului și sunt libere de sarcini.
  c)Declarație pe proprie răspundere a solicitantului conform căreia echipamentele, instalațiile și utilajele aduse ca și contribuție în natură sunt libere de sarcini.
  Ofertele bunurile propuse spre achiziționare precum și pentru servicii sunt documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor și trebuie să aiba cel puțin următoarele caracteristici:– să fie datate, personalizate și semnate;– să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale;– să conțină prețul de achiziție pentru bunuri/servicii– La ofertele de servicii, se vor menționa și tarifele orare. Atenție: la dosarul cererii de finanțare vor fi atașate numai paginile relevante din ofertele respective, cuprinzând prețul, furnizorul și caracteristicile tehnice ale bunului, detaliate mai sus (maxim 2-3 pagini/oferta). Se va atașa un tabel comparativ al ofertelor care au stat la baza întocmirii bugetului indicativ astfel încât să poată fi verificată rezonabilitatea preturilor. Ofertele indicative de preț vor avea menționata valoarea aferenta montajului (după caz). Pentru documentele care trebuie completate și atașate cu semnatura electronica este obligatorie utilizarea machetelor editabile, disponibile pe site-ul DGP-AMPOPAM. Utilizarea altor tipuri de formulare, anexe sau declarații duce la respingerea Cererii de finanțare în etapa evaluării conformității administrative. Machetele formularelor, anexelor și declarațiilor, în format editabil, de pe pagina de internet a DGP-AMPOPAM - www.ampeste.ro.
  4.3. Depunerea Cererii de finanțare Depunerea se va efectua online prin completarea cu atenție a tuturor câmpurilor din sistemul informatic MySMIS2014 și după ce ați apăsat butonul Vizualizare proiect care va avea ca efect generarea Cererii de finanțare cu toate datele introduse și salvate în funcțiile anterioare. Transmiterea cererii de finanțare se va face apăsând butonul Transmitere proiect. Această funcție presupune parcurgerea următorilor pași:– pas 1 - se selectează funcția "Transmitere proiect";– pas 2 - se apasă butonul "Blocare editare proiect";– pas 3 - se confirmă continuarea procesului;– pas 4 - se poate genera cererea de finanțare în format pdf;– pas 5 - la final se transmite documentul generat semnat electronic; Fiecare Cerere de finanțare va primi automat din partea sistemului informatic un cod de identificare denumit Cod SMIS. Nici o Cerere de finanțare nu va fi luată în considerare dacă data și ora limita pentru depunerea acesteia au fost depășite, acest fapt determinând respingerea acesteia. În cazul constatării unor discrepanțe/omisiuni/erori, se pot solicita clarificări/informații suplimentare care vor fi transmise online în sistemul informatic SMIS 2014-2020, conform procedurii de evaluare "flux scurt". Solicitantul poate renunța la cererea de finanțare în orice moment, în timpul procesului de verificare a acesteia prin accesarea butonului "Retragere proiect din evaluare" din Secțiunea Cereri de finanțare din MYSMIS2014, completarea motivelor care stau la baza retragerii Cererii de finanțare în Câmpul "Justificare retragere din evaluare", descărcarea Solicitării de retragere a cererii de finanțare, semnarea electronică a acesteia și încărcarea în sistemul informatic. După transmitere, statusul proiectului se va modifica în "Retras din evaluare de către beneficiar". Prin Solicitarea de retragere a Cererii de finanțare solicitantul își asumă renunțarea la proiect și respingerea acestuia de la finanțare. Renunțarea la Cererea de finanțare implică întreruperea procesului de analiză a cererii de finanțare.
  5. VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI A ELIGIBILITĂȚII Verificarea conformității administrative și eligibilității Cererii de finanțare se realizează conform listei de întrebări din Anexa nr. 2C, de către experții CR - POPAM. Experții CR - POPAM pot solicita informații suplimentare (Anexa nr. 5), dacă pe parcursul verificărilor privind conformitatea și/sau eligibilitatea se constată că acest lucru este necesar. În acest caz, corespondența se va face on-line în sistemul informatic SMIS 2014-2020. În cazul în care experții Compartimentului regional constată faptul că solicitantul a omis să completeze secțiuni din cadrul cererii de finanțare sau să depună documente menționate în Lista documentelor dosarului Cererii de finanțare, (cu excepția Studiului de fezabilitate, Planului de afaceri, după caz) vor solicita prin intermediul președintelui și secretarului apelului respectiv, să completeze/depună în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării în sistemul informatic, secțiunile/documentele lipsă. Experții compartimentului regional pot solicita informații suplimentare de cel mult două ori pentru etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității cererii de finanțare. Dacă cel puțin o condiție de conformitate/eligibilitate nu este îndeplinită, Cererea de finanțare este declarată neconformă/neeligibilă. Solicitanții pot contesta rezultatele procesului de verificare a conformității administrative/eligibilității, conform prevederilor Capitolului 7. Contestații din prezentul ghid.6. EVALUAREA ȘI SELECȚIA CERERILOR DE FINANȚARE Sesiunea pentru depunerea Cererilor de finanțare este un apel de tip competitiv, cu termen limită de depunere. Evaluarea Cererilor de finanțare se realizează în mod continuu, după verificarea conformității administrative și a eligibilității, pentru toate cererile primite în termenul de depunere. Dacă pe parcursul procesului de evaluare și selecție se constată necesitatea solicitării unor informații suplimentare, se poate solicita reprezentantului legal transmiterea acestora în baza unei Notificări de solicitare a informațiilor suplimentare - Anexa nr. 5 la prezentul ghid.6.1. Evaluarea calitativă a Cererilor de finanțare Evaluarea Cererilor de finanțare se realizează în mod continuu, după verificarea conformității administrative și a eligibilității, pentru toate Cererile primite în termenul de depunere. Cererile de finanțare sunt evaluate din punct de vedere calitativ de către experții DGP-AMPOPAM pe baza grilei de evaluare calitativă - Anexa 3. În cadrul etapei de evaluare fiecare criteriu/subcriteriu, va fi evaluat de fiecare expert evaluator utilizând un sistem de bifare de tip DA/NU, urmat de stabilirea punctajului conform Criteriilor de selecție, aprobate de către Comitetul de Monitorizare (CM). Cererile de finanțare care nu realizează minim 50 puncte nu sunt selectate. Evaluarea tehnico-economică a cererilor de finanțare se va efectua în sistemul informatic SMIS 2014-2020, conform procedurii de "Evaluare flux scurt" (elaborată de MDRAPFE). Experții evaluatori pot solicita de maximum 2 ori, documente lipsă și informații suplimentare în cazul în care dosarul Cererii de finanțare conține informații contradictorii în cuprinsul său, precum și în cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele generale și devizele pe obiect) există diferențe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu este făcută corect. În acest caz, corespondența se va face on-line în sistemul informatic SMIS 2014-2020. În etapa de evaluare calitativă, experții evaluatori pot propune modificarea bugetului proiectului în sensul reducerii acestuia, după cum urmează: ● cu valoarea cheltuielilor neeligibile pe care solicitantul le-a încadrat greșit ca eligibile și/sau ● cu valoarea cheltuielilor potențial eligibile dar care:– fie nu au legătură directă cu activitățile propuse;– fie nu sunt necesare pentru realizarea proiectului;– fie sunt disproporționate în raport cu obiectivul proiectului;– fie nu sunt rezonabile. Solicitantul are obligația de a justifica rezonabilitatea cheltuielilor din cadrul fiecărei linii din bugetul estimativ la data întocmirii acestuia (valoarea cheltuielilor eligibile din cadrul bugetului estimativ este o valoare estimată, Autoritatea Contractanta nefiind obligată să o ramburseze). În cazul în care cererea de finanțare este respinsă în etapa de evaluare tehnico- economică, solicitantul va fi notificat privind respingerea cererii, având posibilitatea de a contesta rezultatul acestei etape conform procedurii de soluționare a contestațiilor, în vigoare.6.2. Selecția Cererilor de finanțare Selecția Cererilor de finanțare se va realiza după încheierea etapei de evaluare tehnică și financiară a tuturor Cererilor de finanțare depuse în cadrul sesiunii. Selecția Cererilor de finanțare se va face de către o Comisie de selecție în baza evaluării calitative - conform Anexei 3 și a Criteriilor de selecție prezentate în Anexa 4, în conformitate cu Manualul de proceduri pentru evaluarea și selectarea Cererilor de finanțare, publicat pe site-ul DGP-AMPOPAM www.ampeste.ro În urma selecției se va întocmi Lista Cererilor de finanțare, în ordinea punctajului obținut, care se va publica pe site-ul DGP-AMPOPAM www.ampeste.ro. Solicitanții vor fi notificați cu privire la bugetul rezultat în urma evaluării tehnico- economice și a punctajului obținut în urma selecției, Solicitanții vor putea contesta rezultatul în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării cu privire la neselectarea cererii de finanțare, dar nu mai mult de 12 zile lucrătoare de la data publicării pe site-ul www.ampeste.ro. În cazul în care solicitantul nu va transmite bugetul refăcut conform notificării și nu depune nici contestație potrivit prevederilor procedurii de soluționare a contestațiilor în vigoare, cererea de finanțare va fi respinsă.
  Lista documentelor solicitate în vederea contractării
  Nr. crt.Document
  1.Certificat privind impozitele și taxele locale valabil la data depunerii acestuia, privind datoriile restante fiscale și sociale emise de primăriile pe raza cărora solicitantul își are sediul social și punctul de lucru (dacă este cazul) unde urmează să se realizeze proiectul - în original, din care să rezulte că nu are taxe și impozite locale restante.
  2.Certificatul de atestare fiscală*), în termen de valabilitate, emis de către organul fiscal competent din subordinea Administrației Finanțelor Publice, pentru obligațiile fiscale și sociale de plată către bugetul general consolidat al statului – în original, din care să rezulte că nu are obligații de plată nete ce depășesc 1/12 din totalul obligațiilor datorate în ultimele 12 luni
  *) Certificatul de atestare fiscală trebuie să aibă completată secțiunea C "Informații pentru verificarea eligibilității contribuabililor pentru accesarea fondurilor nerambursabile";
  3.Copia actului de identitate a reprezentantului legal.
  4.Mandatul de reprezentare, pentru împuternicit, autentificat prin notariat (duplicatul eliberat de notar), clar și explicit în ceea ce privește perioada și activitățile pentru care este dată împuternicirea – după caz.
  5.Graficul de rambursare a cheltuielilor (cererilor de rambursare) – Anexa 9
  6.Solicitare privind confidențialitatea (dacă este cazul).
  7.Formular de identificare financiară cu datele de identificare ale trezoreriei/băncii și ale contului solicitantului - în original.
  8.Contract individual de muncă, contract de prestări servicii pentru managerul de proiect și responsabilul financiar sau contract de prestări servicii de consultanță, încheiat cu operatorul economic care realizează managementul de proiect – în copie cu mențiunea “Conform cu originalul”.
  9.Hotărârea Adunării Generale a Asociaților/Acționarilor sau Decizia asociat unic sau Hotărârea pentru persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/membrilor întreprinderii familiale, privind aprobarea investiției, emisă conform actelor constitutive ale solicitantului
  10.Certificat de cazier judiciar al solicitantului – în original, din care să rezulte că acesta nu are mențiuni înscrise în certificatul judiciar
  11.Contractul de leasing pentru construcțiile și/sau echipamentele care fac parte integrantă din investiție - în copie cu mențiunea “Conform cu originalul”– dacă este cazul
  Pentru pregătirea documentelor solicitate vă recomandăm să verificați Anexa 2S. Este obligatorie prezentarea documentelor în termen de 15 zile lucrătoare din momentul primirii notificării. În situația în care aceste documente nu se vor prezenta în termenul precizat, cererea este respinsă. Documentele menționate în Lista documentelor solicitate în vederea contractării vor fi prezentate în forma solicitată până când aplicația My SMIS este operațională și pe modulul de contractare. Odată devenită operațională aplicația MySMIS, documentele originale vor fi scanate și atașate contractului. Vă recomandăm pentru pregătirea documentelor solicitate în această etapă să consultați Anexa 2 S. Cererile de finanțare care nu realizează minim 50 puncte nu sunt selectate.  +  IMPORTANT! Cererile de finanțare depuse în cadrul mecanismului ITI Delta Dunării (cele cu aviz ADI ITI DD) vor intra în competiție între ele pe bugetul alocat ITI în cadrul acestei sesiuni, iar celelalte cereri de finanțare pe restul bugetului alocat sesiunii. În cazul în care în urma selectării cererilor de finanțare ce au avizul de conformitate eliberat de ADI ITI DD, depuse în cadrul mecanismului ITI Delta Dunării nu se contractează întreaga suma alocată, diferența rămasă necontractata se realoca pentru celelalte cereri de finanțare din cadrul competiției naționale. În cazul în care în urma selectării cererilor de finanțare depuse în cadrul ITI se contractează întreaga suma alocată rămânând cereri de finanțare neacoperite, diferența necesara va fi acoperită din cadrul alocării competiției naționale, în situația în care rămân fonduri disponibile urmare acestei selecții (inclusiv rezolvarea contestațiilor). Fondurile neutilizate urmare selecției naționale vor putea fi utilizate în mod flexibil pentru proiectele depuse în cadrul ITI DD care au depășit alocările apelurilor dedicate până la concurența sumei totale alocate în POPAM pentru ITI DD. Finalizarea selecției se va realiza conform Manualului de proceduri pentru evaluarea și selectarea Cererilor de finanțare. Dacă cel puțin o condiție din lista de verificare nu este îndeplinită, Cererea de finanțare este respinsă. După verificare se va întocmi Lista Cererilor de finanțare selectate în vederea finanțării ce va fi publicată pe site www.ampeste.ro și solicitantul va fi notificat în acest sens. Pentru fiecare Cerere de finanțare care a fost selectată se va întocmi Contractul de finanțare. Solicitantul va fi Notificat cu privire la selectarea Cererii de finanțare și perioada în care reprezentantul legal, desemnat în Cererea de finanțare, se poate prezenta la sediul DGP-AM POPAM pentru semnarea Contractului de finanțare. IMPORTANT! Toate activitățile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin Cererea de finanțare și pentru care a primit punctaj la selecție, devin condiții obligatorii pentru menținerea sprijinului pe toată perioada de valabilitate a contractului de finanțare. Obligații specifice ale beneficiarului Contractul de finanțare va cuprinde următoarele clauze specifice:– Dovada privind obținerea competențele profesionale adecvate activităților complementare implementate în cadrul proiectului într-o perioadă de grație de maximum 24 de luni de la data semnării contractului de finanțare, dar nu mai târziu de ultima tranșă de plată.– Proiectul tehnic va fi depus în termen de maxim 4 luni de la semnarea contractului de finanțare. Proiectul tehnic va fi realizat în conformitate cu varianta selectată în cadrul Cererii de finanțare;– Autorizația de construire va fi depusă odată cu prima cerere de rambursare;– Beneficiarii prezintă prima cerere de rambursare însoțită de documente justificative în termen de cel mult 3 luni de la data semnării contractului de finanțare în cazul proiectelor pentru investiții care nu prevăd construcții montaj, respectiv în termen de 6 luni în cazul proiectelor pentru investiții care prevăd construcții-montaj;– Contractul de finanțare va cuprinde o clauză suspensivă referitoare la dovada privind asigurarea cofinanțării investiției, în cuantum de minim 20% din valoarea de cofinanțare. În termen de 3 luni de la semnarea contractului beneficiarul va face dovada existenței acestei cofinanțări în termenul specificat, în caz contrar contractul de finanțare se reziliază.– Contractul va cuprinde și alte clauze cu privire la achizițiile private ale beneficiarilor; Contractul va cuprinde obligații privind respectarea procedurii de rambursare a cheltuielilor (completarea cererii de rambursare și documente doveditoare) conform procedurii în vigoare;– Contractul va cuprinde și clauze specifice cu privire la obligația beneficiarului de a păstra în bune condiții toate documentele originale privind implementarea proiectului, inclusiv documentele contabile;– Beneficiarul are obligația de a asigura accesul neîngrădit al autorităților naționale cu atribuții de verificare, control și audit și al departamentelor de specialitate din cadrul UE în limitele competențelor ce le revin.– În cazul constatării unei nereguli cu privire la încheierea ori executarea Contractului, inclusiv în cazul în care beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plată sau a fost declanșată procedura insolvenței/ falimentului, precum și în situația în care Autoritatea Contractantă constată că cele declarate pe proprie răspundere de beneficiar, prin reprezentanții săi, nu corespund realității sau documentele/ autorizațiile/ avizele depuse în vederea obținerii finanțării nerambursabile sunt constatate ca fiind neadevărate/ false/ incomplete/ expirate/ inexacte/ nu corespund realității, AMPOPAM poate înceta valabilitatea Contractului, de plin drept, printr-o notificare scrisă adresată Beneficiarului, fără punere în întârziere, fără nicio altă formalitate și fără intervenția instanței judecătorești.– În aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanțare nerambursabilă, împreună cu dobânzi și penalități, în procentul stabilit conform dispozițiilor legale în vigoare, și în conformitate cu dispozițiile contractuale. Prin excepție, în situația în care neîndeplinirea obligațiilor contractuale nu este de natură a afecta condițiile de eligibilitate și selecție a proiectului, recuperarea sprijinului financiar se va realiza proporțional cu gradul de neîndeplinire. Anterior încetării Contractului de Finanțare, AMPOPAM poate suspenda contractul și/sau plățile ca o măsură de precauție, fără o avertizare prealabilă.– Beneficiarii pot solicita avansuri pentru realizarea contractelor de finanțare, potrivit prevederilor legale în vigoare, numai dacă în prealabil fac dovada existenței cofinanțării și după avizarea favorabilă de către DGP-AMPOPAM a unei proceduri de achiziții.– Beneficiarul trebuie să respecte condițiile de eligibilitate pe toată perioada de valabilitate a contractului (perioada de execuție + 5 ani de la ultima plată).
  7. CONTESTAȚII Depunerea contestației privind neconformitatea / neeligibilitatea / respingerea în cadrul evaluării calitative a cererii de finanțare / selecția / precontractarea se va face conform Manualului de procedură pentru soluționarea contestațiilor (în vigoare la data respectivă, disponibil pe site-ul www.ampeste.ro) și nu va putea depăși termenul de 10 zile de la primirea notificării de respingere.8. CONTRACTAREA8.1. Contractul de finanțare Contractul de finanțare este documentul în baza căruia sunt stabilite regulile de desfășurare a activității și conține referințe la obligațiile Autorității de management și la cele ale beneficiarului. Contractul se semnează la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Direcția Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM cu sediul în Bulevardul Carol I nr. 2-4, sector 3, București, telefon 40-21-3079802, Fax: 40-21-3072474. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Direcția Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM în calitate de autoritate contractantă și beneficiarul se obligă prin acest contract de finanțare nerambursabilă să respecte prevederile acestuia având ca obiect implementarea proiectului finanțat. Beneficiarul trebuie să depună din proprie inițiativă toate eforturile pentru a lua cunoștintă de toate informațiile publice referitoare la măsurile finanțate prin POPAM 2014- 2020, pentru care depune proiectul și să cunoască toate drepturile și obligațiile prevăzute în contractul de finanțare, înainte de semnarea acestuia. Modelul contractului de finanțare este atașat prezentului ghid al solicitantului (Anexa nr. 8).8.2. Obligații specifice ale beneficiarului Beneficiarul trebuie să respecte clauzele specifice contractului de finanțare menționate la Subcapitolul 6.2 din prezentul ghid. Nerespectarea clauzelor specifice menționate anterior are ca efect rezilierea contractului de finanțare.  +  Atenție! Potrivit alin. (1) art. 17 din partea generala a contractului de finanțare, informațiile/documentele privind executarea contractului de finanțare, inclusiv anexele sale, constituie informații de interes public, în condițiile prevederilor Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, în afară de secțiunile/documentele/elementele care nu pot avea caracter confidențial, astfel cum sunt prevăzute la alin. (2) al aceluiași articol. În conformitate cu prevederile art. 18 din partea generala a contractului de finanțare, părțile contractante, de comun acord, pot reglementa ca,anumite documente, secțiuni, respectiv informațiile din proiect să aibă caracter confidențial, în situația în care, publicarea acestora pot aduce atingere, principiului concurenței loiale, respectiv proprietății intelectuale ori altor dispoziții legale aplicabile.8.3. Modificarea contractului de finanțare Precizări referitoare la modificarea Contractului de finanțare: Contractul de finanțare, semnat atât de către MADR - DGP AMPOPAM cât și de beneficiar, poate fi modificat în conformitate cu dispozițiile contractului de finanțare și cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 347/2017. Solicitările de modificare a contractelor de finanțare se depun la compartimentul regional POPAM, pe raza căruia se implementează proiectul/operațiunea. Orice solicitare de modificare a contractului de finanțare nu va fi automat acceptată de către DGP -AM POPAM. Pentru modificarea contractului trebuie să existe motive bine justificate, care vor fi analizate de către experții din cadrul DGP - AMPOPAM. De la data funcționării sistemului informatic SMIS 2014 se vor respecta pașii descriși în modulul informatic.9. MANAGEMENTUL FINANCIAR AL PROIECTULUI9.1. Dovada cofinanțării Pentru derularea proiectului se va solicita beneficiarului dovada asigurării cofinanțării investiției, în cuantum de minim 20% din valoarea cofinanțării. Pentru implementarea proiectului, beneficiarul se va angaja să asigure o cofinanțare în procent de minim 50%, respectiv minim 70% (funcție de categoria de beneficiar) din valoarea totală eligibilă a proiectului. În primele 3 luni de la semnarea contractului, beneficiarul se angajează să facă dovada asigurării de minim 20% din cota de cofinanțare. Beneficiarul poate realiza dovada contribuției sale, prin mai multe modalități:1. aport în numerar constituit de beneficiar;2. surse de finanțare (credit bancar); Aportul în numerar se va dovedi prin extras de cont, prin blocarea sumei într-un cont special al proiectului, care se folosește numai pentru efectuarea plăților de implementare a proiectului. Aceste sume vor fi deblocate numai în baza solicitărilor beneficiarilor (titularilor de cont), cu confirmarea expresă a DGP-AMPOPAM. Dovada creditului bancar se poate face prin prezentarea contractului de credit încheiat cu banca, obiectul creditului fiind reprezentat de finanțarea proiectului de investiții contractat. În cazul în care beneficiarul face dovada contribuției proprii, prin aport în natura care depășește 20% din cofinanțare, în cadrul cererii de finanțare, acesta nu mai are obligația de a face dovada cofinanțării după semnarea contractului de finanțare. Beneficiarii pot solicita avansuri pentru realizarea contractelor de finanțare, potrivit prevederilor legale în vigoare, numai dacă în prealabil fac dovada existentei cofinanțării.9.2. Derularea și verificarea achizițiilor în cadrul proiectului Beneficiarii privați vor derula achizițiile conform Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 1284 din 08.08.2016, privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene. În cazul în care asociațiile/organizațiile înființate în baza OG 26/2000 includ și autorități contractante, acestea vor aplica prevederile legii 98/2006 (conform art. 4 lit. c) Dosarele achizițiilor vor fi depuse la sediul CRPOP, în două exemplare pe hârtie și un exemplar pe suport electronic. Din momentul în care aplicația informatică MySMIS devine operațională, depunerea dosarelor de achiziții, în integralitatea lor, se va face exclusiv online. Beneficiarii au obligația să finalizeze procedurile de achiziții în timp util, înainte de a solicita rambursarea cheltuielilor și să depună dosarele de achiziții la CRPOP, în vederea avizării.9.3. Rambursarea cheltuielilor9.3.1. Precizări referitoare la acordarea avansului Conform art. 29 din OUG 49/2015 pentru pentru beneficiarul care a optat pentru avans, în vederea demarării proiectului, AMPOPAM poate să acorde un avans de până la maximum 50% din valoarea eligibilă nerambursabilă. Beneficiarii pot primi avansul numai după avizarea unei proceduri de achiziții de către DGP-AMPOPAM și după prezentarea dovezii privind asigurarea cofinanțării. Beneficiarul trebuie să justifice avansul primit de la AMPOPAM, pe baza documentelor solicitate conform Instrucțiunilor de plată la Contractul de Finanțare, până la ultima cerere de rambursare. DGP-AMPOPAM poate acorda un avans de până la 100% din valoarea totală eligibilă nerambursabilă a tranșei de plată, cu excepția ultimei tranșe, pentru care nu se acordă acest avans. Acest avans se acordă beneficiarilor pe baza facturii/ facturilor aferente tranșei de plată. Avansul se justifică, în termen de 7 zile, de către beneficiar, prin prezentarea ordinului/ordinelor de plată aferent/ aferente facturii/ facturilor pentru care s-a eliberat avansul. Documentele justificative aferente obiectului facturilor, pentru care a fost acordat avans, vor fi prezentate de către beneficiar în următoarea cerere de rambursare. Plata avansului, pentru ambele situații descrise mai sus, este subordonată constituirii unei garanții, prezentate sub formă de scrisoare de garanție bancară - SGB, scrisoare de garanție eliberată de fondurile de garantare înregistrate în Registrul special al Băncii Naționale a României sau unei polițe de asigurare eliberate de o societate de asigurări autorizată conform legislației naționale în vigoare, care corespunde procentului de 100% din suma avansului. Conform art.28 din OUG 49/2015, Beneficiarii privați, la depunerea spre decontare a cererii de rambursare, pot proceda după cum urmează:a) anexează documentele, ordinele de plată și extrasele de cont sau alte documente cu valoare echivalentă care dovedesc efectuarea plăților, atât pentru partea de contribuție publică, cât și pentru cea proprie; saub) anexează documentele, ordinele de plată și extrasele de cont sau alte documente cu valoare echivalentă care dovedesc efectuarea plăților, cu excepția ordinelor de plată și/sau a extraselor de cont ori a altor documente cu valoare echivalentă care dovedesc efectuarea plăților pentru partea de contribuție publică. Garanțiile aferente avansurilor de 100%, din valoarea totala eligibilă nerambursabila a transei de plata, trebuie să aiba valabilitate 30 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de rambursare. Garanțiile aferente avansurilor de 50% din valoarea totala a sprijinului financiar nerambursabil trebuie să aiba valabilitatea mai mare cu minimum 15 zile lucrătoare față de durata de execuție a contractului.9.3.2. Plata Beneficiarii sunt obligați să depună la sediul CRPOP, Graficul de rambursare a cheltuielilor, potrivit formatului standard, în maximum 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data semnării contractului de finanțare. În condițiile în care au intervenit modificări față de versiunea din Contractul de finanțare graficul de rambursare se depune în maxim 30 zile de la apariției modificărilor, cu justificările care au condus la modificarea acestuia. Dosarul Cererii de rambursare va fi depus la CRPOP, într-un singur exemplar pe hârtie și un exemplar pe suport electronic. Din momentul în care aplicația informatică SMIS devine operațională, depunerea cererilor de rambursare se va face exclusiv online. Dosarul Cererii de plată/ rambursare trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în Instrucțiunile de plată anexate la Contractul de finanțare. Cererea de rambursare va cuprinde numai acele cheltuieli pentru care s-a primit aviz favorabil din punct de vedere al achiziției respective, unde este cazul. Termenul limită de efectuare a plăților către beneficiar este de maximum 45 (patruzeci și cinci) de zile lucrătoare de la data înregistrării fiecărei cereri de rambursare depuse la sediul CRPOP. Pentru fiecare Cerere de rambursare se va efectua o vizită în teren. În cazul investițiilor care nu presupun lucrări de construcții montaj, Beneficiarul va depune maxim 3 cereri de rambursare. În cazul investițiilor care presupun lucrări de construcții montaj, Beneficiarul va depune maxim 5 cereri de rambursare.10. MONITORIZARE ȘI CONTROL10.1. Monitorizarea tehnică și financiară Beneficiarul este obligat ca în perioada de implementare a proiectului să depună semestrial Rapoarte de progres privind situația implementării proiectului la DGP-AMPOPAM. După implementarea proiectului Beneficiarul trebuie să transmită semestrial, pe toată perioada de monitorizare (5 ani de la data efectuării ultimei plăți) indicatorii de rezultat, conținuți în Raportul de progres. Formularul acestui document poate fi găsit pe site-ul www.ampeste.ro. Beneficiarul trebuie să asigure atingerea rezultatelor și a obiectivelor, asumate prin Cererea de Finanțare și anexele aferente acesteia, precum și respectarea prevederilor contractuale specifice operațiunii finanțate și a prevederilor art. 71 din Regulamentul nr.1303/2013 privind caracterul durabil al operațiunilor. Beneficiarul finanțării are obligația de a arhiva toate documentele referitoare la implementarea proiectelor aprobate spre finanțare în cadrul POPAM în spații special amenajate astfel încât să fie asigurată păstrarea în bune condiții a documentelor, să evite distrugerea intenționată/ accidentală sau sustragerea neautorizată a acestora, asigurând păstrarea unei piste de audit corespunzătoare a operațiunilor efectuate. Beneficiarul trebuie să asigure arhivarea următoarelor documente:– documente referitoare la solicitarea finanțării proiectului și la aprobarea acestuia de către AM (Cererea de finanțare și anexele sale, Contractul de finanțare și anexele sale);– documentele referitoare la procedurile de achiziție publică derulate în cadrul proiectelor aprobate, ca bază legală pentru efectuarea unor cheltuieli;– documente referitoare la implementarea proiectului;– facturi și documente justificative aferente acestora, documente de plată;– documentele contabile conform prevederilor legale. Documentele trebuie arhivate într-una din următoarele forme:– originale;– fotocopii ale documentelor originale certificate "conform cu originalul";– versiuni electronice ale documentelor originale;– documente care există doar în format electronic, caz în care trebuie să se asigure securitatea sistemului informatic.10.2. Control Proiectele finanțate prin POPAM vor fi verificate la fața locului de o echipă de control desemnată de DGP-AMPOPAM. Acest control poate interveni în orice moment al implementării proiectului, cât și după plata finală (ex-post), pe o perioada de cinci (5) ani de la data efectuării ultimei plăți și va cuprinde verificări de natură tehnică și economico-financiară. DGP-AMPOPAM este însărcinată cu gestionarea și implementarea Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, după cum urmează:– să verifice furnizarea de produse și de servicii cofinanțate și să controleze dacă toate cheltuielile declarate de beneficiari pentru operațiuni au fost suportate efectiv și că sunt în conformitate cu normele comunitare și naționale;– să se asigure că există un sistem de înregistrare și de arhivare sub formă electronică a documentelor contabile pentru fiecare operațiune în cadrul programului operațional, și este asigurată disponibilitatea acestora;– să se asigure că beneficiarii și alte organisme care participă la realizarea operațiunilor aplică fie un sistem de contabilitate separat, fie o codificare contabilă adecvată pentru toate tranzacțiile privind operațiunea, fără a aduce atingere standardelor contabile naționale;– să se asigure că sunt respectate toate obligațiile cu privire la informare și publicitate. Verificările trebuie să asigure faptul că declararea cheltuielilor este reală, că achiziția de produse sau servicii a fost făcută în concordanță cu Contractul de finanțare, că cererile de rambursare sunt corecte și că operațiile și cheltuielile sunt în concordanță cu regulile Comunitare și naționale. Pentru a asigura buna desfășurare a verificărilor la fața locului, veți fi înștiințat în prealabil despre data la care vor avea loc acestea. Obligația dumneavoastră este de a pune la dispoziția echipei de control toate documentele administrative și contabile solicitate, în original, de a asigura accesul la sistemele informatice și la toate documentele stocate în format electronic privind gestiunea tehnică și financiară a proiectului. Totodată aveți obligația de a garanta prezența, în timpul controlului, a persoanelor împuternicite să dea toate informațiile utile la nivel administrativ, contabil și tehnic. Echipa de control verifică următoarele aspecte:– legalitatea, regularitatea și realitatea operațiunilor financiare desfășurate până la acel moment;– înregistrarea corectă în contabilitate a tuturor operațiunilor aferente proiectului;– modalitatea de atribuire a contractelor de achiziții în sensul respectării prevederilor legale în materie de achiziții publice;– îndeplinirea obligațiilor privind asigurarea vizibilității și publicității proiectului.11. INFORMARE ȘI PUBLICITATE Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităților de informare și publicitate în legătură cu asistența financiară nerambursabilă obținută prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime, în conformitate cu prevederile prezentului Ghid Solicitantului. Detalii privind modalitatea de realizare a publicității sunt cuprinse în Anexa 3 la Contractul de finanțare - Măsuri de informare și publicitate.12. ANEXE– Anexa A - Declarație pe propria răspundere– Anexa B - Declarația pe propria răspundere de respectare a prevederilor art.25 alin.1 din Reg. 508/2014 - se depune numai în cazul investițiilor la bord.– Anexa C - Lista orientativă privind încadrarea cheltuielilor aferente proiectului în categoriile/subcategoriile de cheltuieli conform nomenclatorului MYSMIS– Anexa D - Declarație privind eligibilitatea TVA– Anexa E - Declarația pe propria răspundere pentru obținerea competențelor profesionale - dacă pescarul nu deține la momentul depunerii cererii de finanțare aceste competențe.– Anexa 1 - Instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare– Anexa 2C - Lista de verificare a conformității administrative și eligibilității.– Anexa 2S - Lista de verificare a documentelor solicitate în vederea contractării– Anexa 3 - Grila De Evaluare Calitativă– Anexa 4 - Grila de selecție.– Anexa 5 - Notificare informații suplimentare– Anexa 6 - Notificare cu privire la neconformitatea/neeligibilitatea/neselectarea/respingerea Cererii De Finanțare– Anexa 7 - Plan de Afaceri– Anexa 8 - Contract Finanțare– Anexa 9 - Graficul de rambursare a cheltuielilor  +  Anexa A
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  Prioritatea Uniunii Nr. ... : .....................................................................................................................
  Măsura Nr. : .............................................................................................................................................
  Titlul proiectului : ................................................................................
  Durata de implementare.............(luni); Valoarea eligibilă.............(lei);
  Solicitant
  Denumire.....................................................................................................................................................
  Statut juridic................................................................................................................................................
  Tel/fax................................................................ Email..............................................................................
  Subsemnatul/a ........................ posesor al CI/BI/Pașaport seria .... nr. ........, CNP .............. eliberată de ................. la data de ................, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al solicitantului ........... denumire solicitant ................, având la Oficiul Național al Registrului și Comerțului Nr. ............. și/sau Codul de înregistrare fiscală (CIF) .................. constituit în baza ............, în anul ....., cu sediul în Localitatea: .................., Județul .............. Strada ................ Nr. ...., Bl. ...,Sc. ..., Etaj. ...., Apartament nr. .... ,cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, conform Art. 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că: ● Proiectul pentru care se solicită finanțare în prezenta Cererea de finanțare, din care această declarație face parte integrantă, nu face obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau ale Uniunii Europene și nu a mai beneficiat de finanțare din alte programe naționale sau comunitare în ultimii 5 ani înainte de data depunerii Cererii de finanțare pentru aceleași activități. ● Cheltuielile efectuate pentru implementarea proiectului vor fi evidențiate, monitorizate și verificate distinct, în conformitate cu legislația specifică în vigoare. ● Operațiunea care face obiectul prezentei cereri de finanțare nu este încheiată în mod fizic sau implementată integral înainte de depunerea cererii de finanțare în cadrul prezentului apel. ● Informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu. ● Solicitantul îndeplinește condițiile de eligibilitate aferente măsurii; ● Solicitantul nu se află în niciuna din situațiile de mai jos: ● a comis o fraudă, astfel cum este aceasta definită la articolul 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunității Europene; ● s-a dispus condamnarea printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă pentru o infracțiune privind conduita profesională de către o instanță judecătorească cu putere de "res judicata"; ● este vinovat de grave greșeli profesionale pe care Autoritatea de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime le poate dovedi prin orice mijloace; ● a fost subiectul unei judecăți de tip res judicata pentru fraudă, corupție, implicare în organizații criminale sau orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene, stabilit în baza unei decizii definitive și irevocabile emise de o instanță de judecată; ● a fost declarat a fi într-o situație gravă de încălcare contractuală prin neîndeplinirea obligațiilor provenind dintr-o procedură de achiziții sau de altă finanțare nerambursabilă din fondurile Uniunii Europene, de către autoritățile competente; ● a fost subiect al unui conflict de interese stabilit în baza unei decizii definitive și irevocabile emise de o instanță de judecată; ● este vinovat de inducerea gravă în eroare a Autorității de Management pentru POP 2007-2013 și POPAM 2014-2020 prin furnizarea de informații incorecte sau nefurnizarea informațiilor solicitate; ● a săvârșit o încălcare gravă în temeiul articolului 42 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului (1) sau al articolului 90 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009; ● a fost implicat în operarea, gestionarea sau deținerea în proprietate a navelor de pescuit incluse pe lista de nave de pescuit INN a Uniunii, în conformitate cu articolul 40 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr.1005/2008 sau a navelor sub pavilionul țărilor identificate ca țări terțe necooperante, astfel cum este prevăzut la articolul 33 din respectivul regulament; ● a săvârșit o încălcare gravă a normelor PCP identificate ca atare în alte acte juridice adoptate de parlamentul European și de Consiliu; ● a comis oricare dintre infracțiunile stabilite la articolele 3 și 4 din Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2), în cazul în care se prezintă o cerere de sprijin în temeiul titlului V capitolul II din Regulamentul 508/2014. Totodată, declar că mă angajez:a) să respect prevederile legislației în vigoare cu privire la egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul ocupării și al muncii, precum și egalitatea de șanse și nediscriminarea conform:art. 4 alin. (2) și art. 16 alin. (1) din Constituția României;art. 3-9 din Codul Muncii;Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată;Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, republicată;Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2003 pentru protecția maternității la locurile de muncă, cu modificările ulterioare;Legea nr. 210/1999 a concediului paternal;b) să iau în considerare în implementarea Proiectului toate politicile și practicile prin care nu se va realiza nici o deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de: ● rasă, naționalitate, etnie; ● limbă, religie, categorie socială, convingeri; ● sex, orientare sexuală; ● vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV; ● apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice. Totodată, declar pe propria răspundere că solicitantul nu va încerca să obțină informații confidențiale sau să influențeze Autoritatea de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime în timpul procesului de evaluare a proiectului și nu va face presiuni la adresa evaluatorului. Înțeleg că Autoritatea de Management pentru POPAM are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc Cererea de finanțare, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră precum și experiența, competența și resursele de care dispunem. Reprezentant legal al solicitantului ............. (nume, prenume - cu majuscule) ............
  semnătură
  electronică
  Data: ...............
   +  Anexa B
  DECLARAȚIE
  privind respectarea prevederilor
  art. 25 alin. (1) din Regulamentul 508/2015
  Prioritatea Uniunii Nr. .. : ................................................................
  Măsura Nr. :......................................................................................
  Titlul proiectului :...............................................................................
  Durata de implementare ............(luni); Valoarea eligibilă ..........................(lei); POPAM .................(%)
  Solicitant
  Denumire.....................................................................................................................................................
  Statut juridic ...............................................................................................................................................
  Tel/fax .......................... Email ..........................
  Subsemnatul/a .................. posesor al CI/BI/Pașaport seria .... nr. ....., CNP .................... eliberată de ..................la data de ...................., reprezentant legal al solicitantului .....denumire solicitant...., având la Oficiul Național al Registrului și Comerțului Nr. .......... și/sau Codul de înregistrare fiscală (CIF) ............. constituit în baza ..................., în anul ........, cu sediul în Localitatea ............, Județul ............... Strada ............... Nr. .....,Bl. ..., Sc. ..., Etaj. ..., Apartament nr. ...., cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, conform Art.326 privind falsul în declarații din Codul Penal, în calitate de solicitant al sprijinului financiar prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime mă angajez prin această declarație care face parte integrantă din Cererea de finanțare să respect prevederile art. 25 alin (1) din Regulamentul nr. 508/2015. De asemenea, declar că sunt de acord și voi respecta toți termenii și condițiile prevăzute în legislația comunitară și națională în vigoare, cu modificările și completările ulterioare. Reprezentant legal al solicitantului ............. (nume, prenume - cu majuscule) ............
  semnătură
  electronică
  Data: ...............
   +  Anexa C
  Lista orientativă
  privind încadrarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului
  în categoriile/subcategoriile de cheltuieli conform MySmis2014:
  Categorie MySMISSubcategorie MySMISSubcategoria (descrierea cheltuielii) conține:
  Cheltuielile eligibile12 – cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului34 – cheltuieli pentru achiziția terenului, cu sau fără construcții• Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului
  Obținerea terenului*) - Cuprinde cheltuielile efectuate pentru: cumpărarea de terenuri
  12 - cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului38 - cheltuieli pentru amenajarea terenului• Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului
  Amenajarea terenului
  Cuprinde cheltuielile efectuate pentru pregătirea amplasamentului și care constau în: demolări; demontări; dezafectări; defrișări; colectare, sortare și transport la depozitele autorizate al deșeurilor rezultate; sistematizări pe verticală; accesuri/drumuri/alei/parcări/drenuri/rigole/canale de scurgere, ziduri de sprijin; drenaje; epuizmente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiția de bază); lucrări pentru pregătirea amplasamentului.
  12 – cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului39 - cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială• Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului
  Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială
  Cuprinde cheltuielile efectuate pentru lucrări și acțiuni de protecția mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, de exemplu: plantare de copaci; reamenajare spații verzi; lucrări/acțiuni pentru protecția mediului.
  13 - cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului40 - cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului• Asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții
  Se includ cheltuielile aferente asigurării cu utilitățile necesare funcționării obiectivului de investiție, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicații, drumuri de acces, alte utilități
  14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28• Studii
  Studii de teren - Se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiție
  Raport privind impactul asupra mediului
  Alte studii specifice - studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției
  14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică43 - cheltuieli pentru (documentații suport) și obținere avize, acorduri, autorizații· Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații
  Cuprinde toate cheltuielile necesare pentru elaborarea documentațiilor și obținerea avizelor: obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism; obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare; obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețele publice de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrică, telefonie; obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresă; întocmirea documentației, obținerea numărului cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în cartea funciară; obținerea actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului; obținerea avizului de protecție civilă; alte avize, acorduri și autorizații.
  14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică172 - Cheltuieli pentru expertizare tehnică a construcțiilor existente, a structurilor și/sau, după caz, a proiectelor tehnice· Expertiză tehnică a construcțiilor existente, a structurilor și/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică
  14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică173 - Cheltuieli pentru certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor· Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor
  14 – cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică174 – Cheltuieli pentru proiectare cf HG 907· Proiectare
  Tema de proiectare
  Studiu de prefezabilitate
  Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general
  Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor
  Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție
  Proiect tehnic și detalii de execuție
  14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică47 - cheltuieli pentru organizarea procedurilor de achiziție· Organizarea procedurilor de achiziție
  Cuprinde cheltuieli aferente organizării și derulării procedurilor de achiziții publice: cheltuieli aferente întocmirii documentației de atribuire și multiplicării acesteia (exclusiv cele cumpărate de ofertanți); cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea și diurna membrilor desemnați în comisiile de evaluare; anunțuri de intenție, de participare și de atribuire a contractelor, corespondență prin poștă, fax, poștă electronică în legătură cu procedurile de achiziție publică; cheltuieli aferente organizării și derulării procedurilor de achiziții publice.
  14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică175 - Cheltuieli de consultanță aferente managementului de proiect pentru obiectivul de investiții· Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții
  14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică176 - Cheltuieli de consultanță pentru auditul financiar· Auditul financiar
  14 – cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică50 - cheltuieli cu asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție· Asistență tehnică
  Asistență tehnică din partea proiectantului
  - pe perioada de execuție a lucrărilor
  - pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții
  14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică51 - cheltuieli cu plata diriginților de șantier· Dirigenție de șantier
  14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică45 - cheltuieli pentru consultanță· Servicii de consultanță pentru întocmirea dosarului cererii de finanțare
  15 - cheltuieli pentru investiția de bază53 - cheltuieli pentru construcții și instalații• Construcții și instalații
  Cheltuieli aferente execuției tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiție
  Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție, iar delimitarea obiectelor se face de către proiectant.
  Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcție sunt estimate prin devizul pe obiect.
  Achiziția de construcții*)
  Se includ cheltuielile efectuate pentru achiziția de construcții
  15 - cheltuieli pentru investiția de bază178 - cheltuieli cu montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale• Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale
  Se cuprind cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice și al utilajelor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv rețelele aferente necesare funcționării acestora. Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție.
  15 - cheltuieli pentru investiția de bază179 - cheltuieli cu utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj• Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj
  Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj
  Se cuprind cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum și a celor incluse în instalațiile funcționale.
  Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție.
  15 - cheltuieli pentru investiția de bază180 - cheltuieli cu utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport• Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport
  Se includ cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor care nu necesită montaj, precum și a echipamentelor și a echipamentelor de transport tehnologic.
  Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție.
  15 – cheltuieli pentru investiția de bază55 - cheltuieli cu active necorporale• Active necorporale
  Se cuprind cheltuielile cu achiziționarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete, licențe, know-how sau cunoștințe tehnice nebrevetate.
  15 – cheltuieli pentru investiția de bază54 - cheltuieli cu dotările (utilaje, echipamente cu și fără montaj, dotări)• Dotări
  Se cuprind cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria mijloacelor fixe sau obiecte de inventar, precum: mobilier, dotări P.S.I., dotări de uz gospodăresc, dotări privind protecția muncii.
  Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție.
  16 - cheltuieli cu organizarea de șantier57 - cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier• Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier
  Cuprinde cheltuieli aferente realizării unor construcții provizorii sau amenajări în construcții existente, precum și cheltuieli de desființare a organizării de șantier: vestiare/barăci/spații de lucru pentru personalul din șantier; platforme tehnologice/dezafectarea platformelor tehnologice; grupuri sanitare; rampe de spălare auto; depozite pentru materiale; fundații pentru macarale; rețele electrice de iluminat și forță; căi de acces auto și căi ferate; branșamente/racorduri la utilități; împrejmuiri; panouri de prezentare; pichete de incendiu; cheltuieli pentru desființarea organizării de șantier, inclusiv cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor de investiții, cu excepția cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială" din structura devizului general
  16 - cheltuieli cu organizarea de șantier58 - cheltuieli conexe organizării de șantier• Cheltuieli conexe organizării de șantier
  Cuprinde cheltuielile pentru: obținerea autorizației de construire/desființare aferente lucrărilor de organizare de șantier; taxe de amplasament; închirieri semne de circulație; întreruperea temporară a rețelelor de transport sau distribuție de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale, a circulației rutiere, feroviare, navale sau aeriene; contractele de asistență cu poliția rutieră; contracte temporare cu furnizorul de energie electrică, cu furnizorul de apă și cu unități de salubrizare; taxe depozit ecologic; taxe locale; chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public; cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor de investiții/intervenții, operațiune care constituie obligația executanților, cu excepția cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială" din structura devizului general; costul energiei electrice și al apei consumate în incinta organizării de șantier pe durata de execuție a lucrărilor; costul transportului muncitorilor nelocalnici și/sau cazarea acestora; paza șantierului; asigurarea pompierului autorizat; cheltuieli privind asigurarea securității și sănătății în timpul execuției lucrărilor pe șantier.
  17 – cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe· Comisioane, cote, taxe
  Cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;
  Cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC, în aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor.
  Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare.
  Alte taxe.
  18 – cheltuieli diverse și neprevăzute60 – cheltuieli diverse și neprevăzute· Cheltuieli diverse și neprevăzute
  Cheltuielile diverse și neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislația în domeniul achizițiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuției.
  Cheltuielile diverse și neprevăzute se estimează procentual, din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 2, 3.5, 3.8, 4 ale devizului general, astfel: 10% în cazul executării unui obiectiv/obiect nou de investiții; 20% în cazul executării lucrărilor de intervenției la construcție existentă.
  8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate17 - cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului• Cheltuieli pentru informare și publicitate
  Cuprinde cheltuielile pentru publicitate și informare, inclusiv pentru diseminarea informațiilor de interes public
  19 – cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar61 – cheltuieli pentru pregătirea personalului de exploatare• Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste
  Pregătirea personalului de exploatare
  Cuprinde cheltuielile necesare instruirii/școlarizării personalului în vederea utilizării corecte și eficiente a utilajelor și tehnologiilor.
  19 - cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar62 - cheltuieli pentru probe tehnologice și teste· Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste
  Probe tehnologice și teste
  Cuprinde cheltuielile aferente execuției probelor/încercărilor, prevăzute în proiect, rodajelor, expertizelor la recepție, omologărilor. În situația în care se obțin venituri ca urmare a probelor tehnologice, în devizul general se înscrie valoarea rezultată prin diferența dintre cheltuielile realizate pentru efectuarea probelor și veniturile realizate din acestea.
  2 - cheltuieli cu amortizarea2 - cheltuieli cu amortizarea· Cheltuieli cu amortizarea
  4 - cheltuieli de leasing7 - cheltuieli de leasing cu achiziție· Cheltuieli cu leasing-ul
  Se includ cheltuielile privind plata ratelor de leasing aferente terenurilor și construcțiilor, echipamentelor și utilajelor aferente investiției de bază.
  25 – cheltuieli salariale195 - Cheltuieli salariale POPAM cu echipa de implementare· Cheltuieli cu echipa de implementare
  Se includ cheltuielile privind plata drepturilor salariale inclusiv contribuțiile suportate de către angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii, respectiv un manager de proiect, un contabil și un expert de specialitate, efectuate de beneficiar în cadrul și exclusiv pe durata implementării operațiunii
  17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe· Cheltuielile bancare de deschidere și de administrare a conturilor astfel cum prevede pct. 4 din Capitolul I din Anexa la Ordinul 816/2016 cu modificările și completările ulterioare
  · Cheltuieli aferente garanțiilor emise de o instituție bancară sau nebancară, astfel cum sunt prevăzute la art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016
  22 - cheltuieli cu achiziția de active necorporale76 - cheltuieli cu achiziția de active necorporale· Cheltuieli cu achiziționarea semnăturii digitale MYSMIS2014
  1 – cheltuieli aferente contribuției în natură1 – cheltuieli aferente contribuției în natură· Contribuție în natură
  Contribuția proprie aferentă terenului
  Contribuția proprie pentru investiția de bază
  3 - cheltuieli cuachiziția imobilelor deja construite6 - cheltuieli cu achiziția imobilelor deja construite· Achiziția de construcții*)
  · Se includ cheltuielile efectuate pentru achiziția de construcții
  La nivel de proiect pot fi decontate cheltuieli plafonate procentual, după cum urmează:1. Cheltuielile pentru proiectare și asistență tehnică, inclusiv cheltuielile cu consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare () maximum 5% din cheltuielile totale eligibile pentru proiectele fără construcții montaj(dotări). () maximum 10% din cheltuielile totale eligibile pentru proiectele cu construcții montaj.2. Cheltuieli cu echipa de implementare - Cheltuielile privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuțiile suportate de către angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii, respectiv un manager de proiect, un contabil și un expert de specialitate, efectuate de beneficiar în cadrul și exclusiv pe durata implementării operațiunii, constituie cheltuieli eligibile dacă acestea sunt în mod real și definitiv suportate de către beneficiar, în limita: a) maximum 2% din valoarea totală eligibilă a operațiunii, pentru operațiunea care prevede construcții-montaj; b) maximum 1% din valoarea totală eligibilă a operațiunii, pentru operațiunea care nu prevede construcții-montaj. Cheltuielile se decontează conform contractului de muncă sau proporțional cu procentul prevăzut în fișa postului.
   +  Anexa D
  DECLARAȚIE
  privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor
  ce vor fi efectuate în cadrul operațiunii propuse
  spre finanțare din FEPAM 2014-2020
  A. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI JURIDICE
  Cod de identificare[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  Denumire
  Domiciliul fiscal
  Județ LocalitateStrada
  Ap. Cod poștalSectorTelefon
  Fax E-mail
  B. DATE DE IDENTIFICARE A OPERAȚIUNII
  Titlul proiectului
  Numele programului
  Axa prioritară
  Prioritate de investiție
  Data depunerii operațiunii
  C. .......................(numele și statutul juridic al beneficiarului), solicitant de finanțare pentru operațiunea menționată mai sus, la ....(numele Autorității de Management), în conformitate cu prevederile Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare, declar că mă încadrez în următoarea categorie de persoane din punct de vedere al regimului de TVA aplicabil:a) [ ] persoană neînregistrată în scopuri de TVAb) [ ] persoană înregistrată în scopuri de TVAD. .......(numele și statutul juridic al beneficiarului), solicitant de finanțare pentru operațiunea menționată mai sus, la ......(numele Autorității de Management), în conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar că pentru achizițiile, din cadrul proiectului, cuprinse în tabelul de mai jos, TVA este nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal și nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3), litera c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.
  Nr. crt.AchizițiaScopul achiziției/activitatea prevăzută în cadrul operațiunii*1)
  *1) Atenție! Se va completa cu aceleași informații corespunzătoare din Cererea de Finanțare
  Numele și prenumele*)[....................] *) se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului sau o persoană abilitată să reprezinte Funcția: [....................]
  Semnătura electronică [....................]
   +  Anexa E
  DECLARAȚIE DE ANGAJAMENT
  PENTRU OBȚINEREA COMPETENȚELOR PROFESIONALE
  Prioritatea Uniunii Nr. ... : ...........................................................................................................
  Măsura Nr. :....................................................................................................................................
  Titlul proiectului : ..........................................................................................................................
  Durata de implementare ...... (luni); Valoarea eligibilă ..........................(lei);
  Solicitant
  Denumire..........................................................................................................................................
  Statut juridic ...................................................................................................................................
  Tel/fax .......................... Email....................................................
  Subsemnatul/a ...................... posesor al CI/BI/Pașaport seria .... nr. ........, CNP ................... eliberată de .................... la data de ..............., reprezentant legal al solicitantului .....denumire solicitant..., având la Oficiul Național al Registrului și Comerțului Nr. ............. și/sau Codul de înregistrare fiscală (CIF) ........................... constituit în baza ..........................., în anul .............., cu sediul în Localitatea , Județul .............. Strada .................... Nr....,Bl....,Sc. ..., Etaj. ..., Apartament nr. ....., cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, conform Art.326 privind falsul în declarații din Codul Penal, în calitate de solicitant al sprijinului financiar prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime mă angajez prin această declarație care face parte integrantă din Cererea de finanțare:– să obțin competențele profesionale adecvate activităților complementare implementate în cadrul proiectului într-o perioadă de grație de maximum 24 de luni de la data semnării contractului de finanțare, dar nu mai târziu de ultima tranșă de plată. De asemenea, declar că sunt de acord și voi respecta toți termenii și condițiile prevăzute în legislația comunitară și națională în vigoare, cu modificările și completările ulterioare. Reprezentant legal al solicitantului ............. (nume, prenume - cu majuscule) ............
  semnătură
  electronică
  Data: ...............
   +  Anexa nr. 1
  Instrucțiuni de completare
  a Cererii de finanțare
   +  Cuprins1. SOLICITANT1.1. DATELE DE IDENTIFICARE, REPREZENTANT LEGAL ȘI SEDIU SOCIAL1.2. DATE FINANCIARE1.3. FINANȚĂRI1.3.1. ASISTENȚĂ ACORDATĂ ANTERIOR1.3.2. ASISTENȚĂ SOLICITATĂ1.4. STRUCTURA GRUPULUI2. ATRIBUTE PROIECT3. RESPONSABIL DE PROIECT4. CAPACITATE SOLICITANT5. LOCALIZARE PROIECT6. OBIECTIVE PROIECT7. DATE DE IMPLEMENTARE PROIECT POPAM8. REZULTATE AȘTEPTATE9. CONTEXT10. JUSTIFICARE11. GRUP ȚINTĂ12. SUSTENABILITATE13. RELEVANȚĂ14. RISCURI15. PRINCIPII ORIZONTALE16. DESCRIEREA TEHNICĂ A PROIECTULUI17. STUDII DE FEZABILITATE18. INDICATORI PRESTABILIȚI19. INDICATORI SUPLIMENTARI PROIECT20. PLAN DE ACHIZIȚII21. RESURSE UMANE IMPLICATE22. RESURSE MATERIALE IMPLICATE23. ACTIVITĂȚI PREVIZIONATE24. BUGET - ACTIVITĂȚI ȘI CHELTUIELI -  +  Date generale Acest document reprezintă un îndrumar pentru completarea în aplicația electronică MySMIS a unei cereri de finanțare pentru apelul de proiecte depuse în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020. Aici sunt descrise secțiunile cererii de finanțare, aplicabile acestui apel, ce trebuie completate în MySMIS. Sunt incluse instrucțiuni, recomandări și explicații pentru completarea corectă a datelor solicitate. Pentru a putea întocmi și depune o cerere de finanțare, prin aplicația MySMIS, trebuie să vă creați mai întâi un cont de utilizator - http://www.fonduri-ue.ro/images/files/mysmis/1.Creare.cont.pdf De asemenea, este necesară identificarea, crearea unei entități juridice - http://www.fonduri-ue.ro/images/files/mysmis/4.Identificare.electronic%C4%83.pdf După crearea unui cont de utilizator și identificarea unei entități juridice (i.e. solicitantul), puteți selecta, dintre apelurile deschise în cadrul diferitelor programe operaționale, apelul de proiecte aferent măsurii I.6 Diversificare și noi forme de venituri. După crearea proiectului se pot introduce date în funcțiile definite de AM la apelul ales. Introducerea de date se poate face pe pași, unul după celălalt, sau utilizând aleatoriu funcțiile din stânga ecranului. Înainte de a începe completarea cererii de finanțare, citiți cu atenție prevederile din ghidul specific aferent acestui apel și asigurați-vă că ați înțeles toate condițiile de accesare a finanțării. Citiți cu atenție instrucțiunile, recomandările și explicațiile incluse în acest document, înainte de completarea cererii de finanțare. Nerespectarea acestora poate conduce la respingerea cererii de finanțare pentru neconformitate administrativă sau depunctarea proiectului în etapa de evaluare tehnică și financiară. După introducerea informațiilor în pasul respectiv este necesară salvarea acestora. După parcurgerea și completarea cu informații a tuturor pașilor se va putea genera din sistem cererea de finanțare în structura solicitată și cu datele introduse.  +  ATENȚIE! Pentru o evitare a pierderii de date, se recomandă salvarea informațiilor după fiecare completare a câmpurilor prin apăsarea butonului "Salvare".  +  ATENȚIE! Indicațiile de completare a cererii de finanțare sunt orientative, fiecare Autoritate de Management va stabili pentru fiecare apel în ghidul solicitantului structura cererii de finanțare (pașii) și indicațiile punctuale de completare ale cererilor de finanțare pe apelul respectiv. Pentru acest apel de proiecte, aplicația MySMIS permite atașarea, la anumite secțiuni, a unor documente la cererea de finanțare, prin încărcarea fișierelor ce conțin aceste documente. Conform prevederilor din ghidul specific, este obligatorie anexarea documentelor enumerate capitolul 4, punctul 4.2. " Lista documentelor din dosarul Cererii de finanțare" din ghid. Toate aceste documente vor fi încărcate în MySMIS, în format PDF, după ce au fost semnate digital. Anexele vor fi încărcate în secțiunile precizate în Instrucțiunile de completare. Pentru unele din anexele obligatorii, ghidul conține modele standard (e.g. declarația de angajament, declarația privind evitarea dublei finanțări, declarație de eligibilitate, declarație privind egalitatea de șanse, declarația de neîncadrare și de angajament pentru Art. 10 din Regulamentul UE 508/2014, declarația privind neductibilitatea TVA, declarația privind încadrarea IMM, macheta ce conține analiza și previziunea financiară din planul de afaceri) sau recomandate (memoriu justificativ) - după completare, acestea vor fi salvate în format PDF, semnate digital și încărcate în MySMIS. Celelalte documente (e.g. documente statutare, CV-uri, etc.) vor fi scanate, salvate în format PDF, semnate digital și încărcate în MySMIS, la completarea cererii de finanțare. La încărcarea în aplicația MySMIS, denumiți fiecare fișier în mod corespunzător și sugestiv, în câmpul "Fișierul reprezintă". Atenție! Dimensiunea unui fișier atașat nu poate depăși 50MB1. Solicitant Funcția Solicitant este completată automat din datele introduse anterior în rubricile aferente, respectiv prin accesarea Profil Persoană Juridică - Modificare Persoană Juridică - Date Generale/Date Financiare/Finanțări/Structura Grupului.1.1. Datele de identificare, reprezentant legal și sediu social Datele cu privire la identificarea solicitantului, a reprezentantului legal și a sediului social sunt obligatorii. Datele trebuie să fie corelate cu cele din documentele statutare. Tipul organizației - selectați: ● "microîntreprindere", "întreprindere mică" sau "întreprindere mijlocie", dacă solicitantul se încadrează în categoria IMM-urilor cu activitate în domeniul pescuitului, în conformitate cu prevederile Legii 346/2004, cu modificările și completările ulterioare. ● "Întreprindere mare", dacă solicitantul se încadrează în categoria întreprinderilor mari. Nr. Înregistrare - introduceți numărul de înregistrare în Registrul Comerțului. Registru - selectați Registrul Comerțului sau Registrul Asociaților și Fundațiilor Cod CAEN principal - Introduceți codul CAEN de 4 cifre (clasa CAEN) ce reprezintă obiectul principal de activitate al societății. Nu introduceți aici codul CAEN vizat de proiect; acesta va fi introdus într-o altă secțiune din cererea de finanțare. Înregistrat în scopuri de TVA - selectați DA sau NU. Dacă solicitantul este înregistrat în scopuri de TVA, atunci trebuie anexată la cererea de finanțare inclusiv Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA. În ceea ce privește reprezentantul legal, datele de identificare ale acestuia trebuie să corespundă cu documentul de identificare ce va fi anexat. Reprezentantul legal al solicitantului este persoana care are dreptul, conform actelor constitutive, să reprezinte organizația și să semneze în numele acesteia. În cazul necorelării informațiilor din documentele anterior menționate și cererea de finanțare, aceasta va fi respinsă în cadrul etapei de conformitate administrativă și eligibilitate.1.2. Date financiare Se vor completa datele de identificare ale conturilor bancare ce se preconizează a fi utilizate în cadrul proiectului. În acest sens, vă rugăm să aveți în vedere modelul standard de contract de finanțare cu privire la rambursarea/ plata cheltuielilor. Se vor completa informațiile aferente ultimelor 3 exerciții financiare (sau a tuturor exercițiilor financiare încheiate, în cazul solicitanților care au mai puțin de 3 exerciții financiare încheiate) anterioare depunerii cererii de finanțare. Informațiile trebuie să corespundă cu situațiile financiare aferente. Se vor completa, în mod obligatoriu, cel puțin următoarele date:– Numărul mediu de salariați– Cifra de afaceri– Active totale– Capitalul social subscris– Capitalul social propriu– Profitul net– Profitul din exploatare1.3. Finanțări1.3.1. Asistență acordată anterior Completați datele solicitate pentru toate finanțările din surse publice obținute de entitatea solicitantă în ultimii 3 ani fiscali (i.e. ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanțare și anul curent depunerii cererii de finanțare).1.3.2. Asistență solicitată Dacă este cazul, completați cu informații despre finanțările solicitate, pentru care nu a fost încă emisă o decizie privind finanțarea.1.4. Structura grupului Descrierea structurii grupului descriere [........................] La Descrierea structurii grupului se menționează dacă entitatea face parte dintr-un grup economic, respectiv are întreprinderi partenere sau legate (în sensul Legii nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii) Se poate modifica doar de către reprezentantul legal/împuternicit.2. Atribute proiect Se completează câmpurile cu datele proiectului și se apasă butonul [Salvează]. Cod asociere proiect 100219-649 Codul de asociere în proiect este generat automat de sistem. Acesta este relevant doar pentru apelurile de proiecte în care solicitantul eligibil poate fi un parteneriat între diferite entități. Nu este cazul acestui apel Tip proiect - Selectați Proiecte de investiții în infrastructură sau Proiecte de dotări. Proiect major [] Da [●] Nu Proiectul figurează în lista de proiecte majore [] Da [●] Nu Proiect major - bifați "Nu" la ambele întrebări. În acest apel de proiecte nu sunt finanțabile proiectele majore. Codul comun de identificare se aplică proiectelor majore. Proiect fazat [] Da [●] Nu Proiect fazat - bifați "Nu". Fazarea proiectelor nu este aplicabilă acestui apel. Proiectul face parte dintr-o rețea transeuropeană [] Da [●] Nu Proiectul este plan de acțiune comun [] Da [●] Nu Rețea transeuropeană, plan de acțiune comun - bifați "Nu" la ambele întrebări. Sprijinul public va constitui ajutor de stat [●] Da [] Nu Ajutor de stat - bifați "NU". Finanțarea în cadrul acestui apel face obiectul unei scheme de ajutor de minimis. Proiectul este generator de venit [] Da [●] Nu Proiect generator de venit - bifați "Nu". Normele privind proiectele generatoare de venituri nete și calculul necesarului de finanțare ("funding gap") nu se aplica acestui apel de proiecte. Proiectul este asociat cu site-ul Natura2000 [] Da [] Nu Natura 2000 - bifați "Da" sau "Nu", după caz. Relevant pentru mecanismul ITI Delta Dunării [] Da [●] Nu ITI Delta Dunării - bifați "Da" sau "Nu". În cadrul acestui apel sunt finanțate și proiectele localizate pe teritoriul acoperit de instrumentul Investitii Teritoriale Integrate (ITI) Delta Dunării (municipiul Tulcea, orașele Babadag, Isaccea, Macin și Sulina și 32 de comune).3. Responsabil de proiect Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salvează]. Pentru adăugarea de date precum telefon, fax și email se apasă butonul [+Adauga]. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele pentru editare și pentru ștergere. Completați cu datele persoanei responsabile din partea solicitantului cu implementarea prezentului proiect (managerul de proiect).4. Capacitate solicitant Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salvează]. Sursa de cofinanțare - selectați "Contribuție privată", varianta aplicabilă acestui apel de proiecte. Calitatea entității în proiect - nu selectați niciuna din opțiunile disponibile (opțiunile disponibile nu sunt aplicabile acestui apel de proiecte). Cod CAEN relevant - selectați domeniul de activitate (clasa CAEN = codul format din 4 cifre) vizat de proiect prin această cerere de finanțare. La momentul depunerii cererii de finanțare, domeniul de activitate trebuie să fie deja înscris în obiectul de activitate a solicitantului (conform actului constitutiv), indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii respectiv 0311-Pescuitul maritim, 0312-Pescuitul în ape dulci.  +  Capacitate administrativă Capacitatea administrativă (vă rugăm să menționați după caz, documente de înființare, acționari, existența unei echipe de management capabile să implementeze și să deruleze proiectul și, dacă este posibil, includeți organigrama propusă pentru implementarea și derularea proiectului).  +  Capacitate financiară Capacitatea financiară (vă rugăm să confirmați cel puțin capacitatea financiară a organismului responsabil pentru implementarea proiectului, pentru a demonstra că acesta este în măsură să garanteze lichiditățile necesare pentru o finanțare adecvată a proiectului, astfel încât să se asigure implementarea cu succes a acestuia și funcționarea în viitor, în plus față de celelalte activități ale organismului)  +  Capacitate tehnică Capacitatea tehnică (vă rugăm să furnizați cel puțin un rezumat al expertizei necesare pentru implementarea proiectului. Se va descrie succint solicitantul (personalul angajat, servicii oferite, alte informații relevante)  +  Capacitate juridică Capacitatea juridică (indicați cel puțin statutul juridic al beneficiarului care permite implementarea proiectului, precum și capacitatea sa de a întreprinde acțiuni legale, dacă este necesar).5. Localizare proiect Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salvează]. Pentru adăugarea de date precum județ, localitate și informații proiect se apasă butonul [+Adauga]. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele pentru editare și butonul pentru ștergere. Completați datele de identificare a locului de implementare a proiectului. Selectați Județul, Localitatea. Completați câmpul "Informații proiect" cu adresa completă a punctului de lucru identificat ca loc de implementare. Regiunea de dezvoltare va fi generată automat. Locul de implementare a proiectului trebuie să fie înregistrat ca sediu principal sau secundar (punct de lucru), conform certificatului constatator ORC.6. Obiective proiect Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salvează]. Pentru adăugarea de date precum descriere obiective specifice ale proiectului se apasă butonul [+Adauga]. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele pentru editare și butonul pentru ștergere. Obiectiv general al proiectului/Scopul proiectului - Se va prezenta și descrie obiectivul general al proiectului. Obiective specifice ale proiectului - Se vor formula obiectivele specifice ale proiectului. Obiectivele trebuie să fie formulate clar, cuantificate și în strânsă corelare cu activitățile și rezultatele (output) prevăzute a se realiza/obține. De regulă, obiectivele specifice sunt atinse ca urmare a realizării unei activități / set de activități (componente) din cadrul proiectului, în timp ce atingerea obiectivului general este o consecință a îndeplinirii obiectivelor specifice.7. Date de implementare proiect POPAM Se vor selecta/bifa opțiunile care se aplică proiectului dumneavoastră. Dacă proiectul privește pescuitul marin se va selecta selecta/bifa "1", iar dacă privește pescuitul în apele interioare se va selecta/bifa "2". În cazul în care proiectul vizează atât pescuitul marin cât și cel în apele interioare se va bifa/selecta 3. În ceea ce privește tipul de serviciu de consiliere, dacă proiectul vizează unul din cele 3 tipuri de servicii de consiliere se va selecta/bifa tipul de serviciu vizat de proiect, iar în cazul în care proiectul vizează mai multe servicii de consiliere se vor selecta/bifa toate acele servicii. Dacă, din motive tehnice sistemul informatic nu vă permite selectarea/bifarea datelor menționate anterior veți completa și atașa scanat tabelul de mai jos.
  Codul măsuriiDată de implementareCodul numeric
  I.6 - Art.30 și Art.44, alin. (4)Precizare dacă operațiunea privește:
  Pescuit marin1
  Pescuit în apele interioare2
  Ambele3
  Tipul de serviciu de consiliere
  Investiții la bord18
  turism pentru pescuitul cu undița19
  Restaurante20
  Servicii privind protecția mediului21
  Activități educative22
  Numărul de pescari care beneficiază de operațiuneSe va completa cu nr.
  8. Rezultate așteptate Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salvează]. Pentru adăugarea de date se apasă butonul [+Adauga]. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele pentru editare și butonul pentru ștergere. Definiți rezultatele așteptate ca urmare a realizării proiectului, în strânsă corelare cu obiectivele specifice identificate mai sus (obținerea rezultatelor așteptate ar trebui să asigure îndeplinirea obiectivelor specifice).9. Context Se completează câmpul funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salvează] În cadrul acestei secțiuni se vor prezenta, cu titlu de exemplu, următoarele:– Contextul promovării proiectului, precum și complementaritatea cu alte proiecte finanțate din fonduri europene sau alte surse.– Date generale privind proiectul– Componentele și activitățile proiectului, și modul în care adresează problemele identificate în secțiunea Justificarea proiectului.– Aspecte detaliate legate de localizarea proiectului.10. Justificare Se completează câmpul funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salvează]. Prezentați succint premisele realizării proiectului și măsura în care aceasta va răspunde unei anumite probleme, nevoi din domeniul pescuitului comercial.11. Grup țintă Se completează câmpul funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salvează] Enumerați categoriile de entități (persoane fizice, persoane juridice) care vor beneficia ca urmare a implementării proiectului ce face obiectul acestei cereri de finanțare. Identificați beneficiarii direcți, respectiv indirecți și beneficiile acestora, ca urmare a realizării proiectului.12. Sustenabilitate Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salvează]. Completați doar câmpul Descriere/ Valorificarea rezultatelor, precizând modul în care proiectul se va auto-susține financiar după încetarea finanțării solicitate prin prezenta cerere de finanțare, capacitatea de a asigura operarea și întreținerea proiectului după finalizare (entități responsabile, fonduri, activități, orizont de timp), precum și de menținere.13. Relevanță Referitoare la proiect Explicați modul în care Obiectivele proiectului contribuie la realizarea obiectivului specific 4 al Priorității Uniunii nr. 1 și se încadrează în intervenția strategică 2. din cadrul Priorității. Referitoare la SUERD Se va completa cu informații despre relevanța proiectului în contextul contribuției la implementarea ariei prioritare SUERD. Referitoare la alte strategii Se va completa cu informații privind modul în care proiectul va contribui la realizarea obiectivelor uneia/ a mai multora dintre strategiile enumerate mai jos, sau a altor strategii relevante.14. Riscuri Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salvează]. Pentru adăugarea de date se apasă butonul [+Adauga]. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele pentru editare și butonul pentru ștergere. Identificați riscurile ce pot afecta implementarea proiectului în condițiile prevăzute (activități, rezultate, obiective, buget, plan de achiziții etc) și masurile de atenuare a acestora.15. Principii orizontale Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salvează]. Egalitate de șanse A se vedea în acest sens recomandările din Ghidul privind integrarea principiilor orizontale în cadrul proiectelor finanțate din Fondurile Europene Structurale și de Investiții 2014-2020. Egalitatea de gen - Se completează cu o prezentare sumară a modului în care beneficiarul va asigura egalitatea de șanse și de tratament între angajați, femei și bărbați, în cadrul relațiilor de muncă de orice fel. Nediscriminare - Se completează cu o prezentare sumară a modului în care beneficiarul va asigura condițiile pentru prevenirea oricărei forme de discriminare în implementarea proiectului. Accesibilitate persoane cu dizabilități - Se completează cu o prezentare sumară a modului în care solicitantul se va asigura că principiul accesibilității va fi respectat. (în cadrul tuturor investițiilor în infrastructură, se va avea în vedere ca toate obstacolele fizice să fie înlăturate / ameliorate, vor fi prevăzute spații speciale de acces în vederea asigurării accesibilității pentru persoanele cu dizabilități, îndeplinind astfel prevederile legislației în vigoare cu privire la accesul în clădirile și structurile de utilitate publică). Schimbări demografice - Nu este obligatorie completarea acestei secțiuni. Dezvoltare durabilă A se vedea în acest sens recomandările din Ghidul privind integrarea principiilor orizontale în cadrul proiectelor finanțate din Fondurile Europene Structurale și de Investiții 2014-2020, partea a II-a. Utilizarea eficientă a resurselor - Se va completa cu descrierea efectivă a activităților din proiect orientate către direcționarea investițiilor spre opțiunile cele mai economice din punct de vedere al utilizării resurselor și cele mai durabile, evitarea investițiilor care pot avea un impact negativ semnificativ asupra mediului sau climatului și sprijinirea acțiunilor de atenuare a altor eventuale impacturi, adoptarea unei perspective pe termen lung pentru compararea costului diferitelor opțiuni de investiții asupra ciclului de viață sau creșterea utilizării achizițiilor publice ecologice. Specificați în clar dacă proiectul prevede măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice, altele decât măsurile de conformare cu obligațiile legale în aceste domenii, prin:– Utilizarea surselor regenerabile de energie– Retehnologizarea/ achiziționarea echipamentelor mai eficiente energetic (inclusiv eficientizarea iluminatului în spațiile de producție), optimizarea funcționării instalațiilor și a fluxurilor tehnologice– Minimizarea la sursă a deșeurilor generate, creșterea gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor Detaliați componentele proiectului pe care le considerați relevante pentru punctele de mai sus și justificați relevanța. Corelați informațiile furnizate cu descrierea tehnică a proiectului din secțiunile relevante ale cererii de finanțare și ale planului de afaceri, precum și cu bugetul proiectului (prin identificarea corespunzătoare a costurilor aferente acestor măsuri). Nu este obligatorie completarea următoarelor secțiuni:– Poluatorul plătește– Protecția biodiversității– Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice– Reziliența la dezastre16. Descrierea tehnică a proiectului Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salvează]. Descrieți proiectul, specificând ce se dorește a se realiza prin implementarea acestuia. Nu este necesar să enumerați activitățile proiectului, acestea făcând obiectul secțiunii dedicate activităților.17. Studii de fezabilitate În cadrul acestei secțiuni veți atașa Planul de afaceri (Anexa 7) și Devizul general și Devizele pe obiecte, Anexele financiare aferente Planului de Afaceri, Studiu de fezabilitate, DALI și Studiu de fezabilitate cu DALI(după caz) . Câmpurile din MYSMIS se completează cu sintagma Nu este cazul.18. Indicatori prestabiliți Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salvează]. Pentru adăugarea de date se apasă butonul [+Adauga]. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele pentru editare și butonul pentru ștergere. Selectați din nomenclator indicatorii prestabiliți de rezultat:1.7 - Locuri de muncă (ENI) create în sectorul pescuitului sau activități complementare.1.8 - Locuri de muncă (ENI) menținute în sectorul pescuitului sau activități complementare. La Valoare de referință se va trece valoarea indicatorului înaintea depunerii cererii de finanțare. La Anul de referință se va trece anul anterior depunerii cererii de finanțare. La Total se va trece valoarea estimată a indicatorului după implementarea proiectului (5 ani de la ultima plată) Exemplu: Dacă implementați un proiect de investiții ce vizează realizarea unui restaurant ci specific pescăresc cu durata de implementare de 24 de luni, proiect care începe implementarea la 1 ianuarie 2017 și se finalizează la 31 Decembrie 2018, atunci cei 5 angajați (2 bărbați și 3 femei) care vor deservi restaurantul îi veți angaja începând cu luna următoare finalizării restaurantului, adică începând cu ianuarie 2019. Astfel la Total veti completa 5 (din care 2 bărbați și 3 femei). Selectați din nomenclator indicatorii prestabiliți de realizare:– 1.9 - Numărul de proiecte privind promovarea capitalului uman și a dialogului social, diversificare și noi forme de venit, întreprinderi nou înființate pentru pescari și sănătate/siguranță - Completați Total cu valoarea "1" Câmpul Anul de referință se va completa cu anul estimat pentru finalizarea implementării proiectului.19. Indicatori suplimentari proiect Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salvează]. Pentru adăugarea de date se apasă butonul [+Adauga]. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele pentru editare și butonul pentru ștergere. Introduceți un singur indicator la indicatori suplimentari de rezultat - "Creșterea cifrei de afaceri" Denumire indicator - "Creșterea cifrei de afaceri" Unitate măsură - completați cu "mii lei" An - completați cu anul anterior depunerii cererii de finanțare. Valoare referință - se completează cu valoarea la anul anterior depunerii cererii. Total - completați cu valoarea țintă a indicatorului ca urmare implementării proiectului (5 ani de la ultima plată). Femei, Bărbați - nu completați aceste câmpuri Atenție: în cazul Persoanelor fizice autorizate, Întreprinderilor individuale și Întreprinderilor familiale se va trece valoarea veniturilor brute realizate(așa cum apar în Declarația unică).20. Plan de achiziții Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salvează]. Pentru adăugarea de date se apasă butonul [+Adauga]. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele pentru editare și butonul pentru ștergere. Completați detaliile aferente tuturor contractelor de achiziție atribuite și/sau preconizate a fi atribuite pentru implementarea proiectului, indiferent de procedura de atribuire urmată, indiferent dacă este vorba de cheltuieli eligibile/neeligibile. Atribuirea contractelor de achiziție lucrări, servicii, bunuri trebuie să se realizeze cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.284/2016, privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene. Atribuirea contractelor de achiziție pentru cheltuielile ce pot fi considerate eligibile înainte de semnarea contractului de finanțare (ex. consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare) trebuie să fie realizate cu respectarea prevederilor aceluiași Ordin. Pentru achizițiile realizate deja (contracte de achiziție atribuite) până la depunerea cererii de finanțare (e.g. serviciile de consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare), completați următoarele: Titlu achiziție (obligatoriu) - titlul contractului de achiziție, succint și sugestiv– Descriere achiziție (opțional) - descriere succintă a obiectului contractului de achiziție– CPV (obligatoriu) - selectați din nomenclator, conform Vocabularului comun privind achizițiile publice (Common Procurement Vocabulary), aprobat prin Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 (http://eur-lex.europa.eu/legal- content/RO/TXT/?uri=celex:32002R2195)– Tip contract (obligatoriu) - selectați din nomenclator opțiunea aplicabilă– Tip procedura (obligatoriu) - selectați din nomenclator "Achiziție directă" sau "Achiziție privată", după caz– Valoare contract (obligatoriu) - introduceți valoarea contractului de achiziție, inclusiv TVA, indiferent dacă cheltuiala aferentă acestei achiziții este inclusă, în bugetul proiectului, în categoria eligibile sau neeligibile.– Moneda (obligatoriu) - selectați din nomenclator– Dată publicare procedură - selectați data completă (an, lună, zi)– Dată publicare rezultat - selectați data completă (an, lună, zi)– Dată semnare contract (obligatoriu) - selectați data completă (an, lună, zi)– Dată transmitere J.O.U.E. (dacă este cazul) Pentru achiziții previzionate după semnarea contractului de finanțare completați următoarele:– Titlu achiziție (obligatoriu) - titlul contractului de achiziție, succint și sugestiv– Descriere achiziție (opțional) - descriere succintă a obiectului contractului de achiziție– CPV (obligatoriu) - selectați din nomenclator– Tip contract (obligatoriu) - selectați din nomenclator opțiunea aplicabilă– Tip procedura (obligatoriu) - selectați din nomenclator "Achiziție directă" sau "Achiziție privată", după caz– Valoare contract (obligatoriu) - introduceți valoarea contractului de achiziție, inclusiv TVA, indiferent dacă cheltuiala aferentă acestei achiziții este inclusă, în bugetul proiectului, în categoria eligibile sau neeligibile.– Moneda (obligatoriu) - selectați din nomenclator– Dată publicare procedură (obligatoriu) - selectați cel puțin anul și luna, estimând demararea implementării proiectului (semnarea contractului de finanțare) la aproximativ 6 luni de la depunerea cererii de finanțare– Dată publicare rezultat (obligatoriu) - selectați cel puțin anul și luna, estimând demararea implementării proiectului (semnarea contractului de finanțare) la aproximativ 6 luni de la depunerea cererii de finanțare– Dată semnare contract (obligatoriu) - selectați cel puțin anul și luna, estimând demararea implementării proiectului (semnarea contractului de finanțare) la aproximativ 6 luni de la depunerea cererii de finanțare– Dată transmitere J.O.U.E. (dacă este cazul)21. Resurse umane implicate Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salvează]. Pentru adăugarea de date se apasă butonul [+Adauga]. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele pentru editare și butonul pentru ștergere. Dacă managementul proiectului va fi realizat cu resurse umane proprii selectați Tipul formularului și completați cu datele aferente Fișei de post și/sau CV-ului dacă persoana respectivă este deja angajată în cadrul societății. Adăugați fiecare expert implicat în implementarea proiectului (echipa de implementare a proiectului)– Rol (e.g. manager de proiect, responsabil financiar, expert achiziții)– Codul ocupației (selectați din nomenclator, conform COR)– Tip formular - completați detalii suplimentare cu privire la expertul înregistrat. Furnizarea acestor detalii poate fi făcută la nivel de:– Fișa postului (pentru experți ce urmează a fi cooptați în echipa de implementare a proiectului) - introduceți cerințele privind educația, experiența, competențele, cunoștințele de limbă străină solicitate.– Curriculum Vitae (pentru experți cooptați deja în echipa de implementare a proiectului) - introduceți date de identificare a expertului și informații din CV- ul acestuia.22. Resurse materiale implicate Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salvează]. Pentru adăugarea de date se apasă butonul [+Adauga]. Se completează cu titlul amplasamentului. Pusă la dispoziție de: Se va selecta singura opțiune disponibilă și anume Solicitantul. Adresa: Se va completa cu date referitoare la proveniența resursei și cu adresa exactă unde este localizată. Informații extra: Se va completa cu informații suplimentare relevante referitoare la resursa materială Se vor preciza resursele materiale aferente activităților prevăzute prin proiect:– informațiile privind terenul și/sau clădirile unde urmează a se realiza investiția, Pentru proiectele ce prevăd lucrări de infrastructură se va menționa inclusiv nr. cadastral și suprafața terenului pe care se realizează investiția. În cazul în care pe terenul respectiv există mai multe construcții se vor menționa care sunt construcțiile pe care se va interveni prin proiect. În cazul în care proiectul vizează mai multe suprafețe de teren, se va preciza nr. cadastral pentru fiecare dintre acestea (ex. arii naturale protejate, situri contaminate, prevenirea inundațiilor etc.). Se va menționa numărul, data și tipul documentului prin care se constituie dreptul de a realiza implementarea proiectului, în conformitate cu prevederile ghidului general/specifice.– dotările, echipamente IT deținute și utilizate pentru implementarea proiectului, alte tipuri de echipamente specifice domeniului de finanțare;– se va menționa care dintre echipamentele existente se vor folosi în cadrul proiectului și pentru ce activități, justificați pe scurt necesitatea achiziționării noilor echipamente și pentru care activități sunt ele necesare. Resursa: Se va preciza tipul de resursă materială aferente activităților prevăzute prin proiect. Cantitate: Se va completa cu cantitatea resursei pusă la dispoziție prin proiect. UM: Se va completa cu unitatea de măsură. Partener: Este selectat automat solicitantul.23. Activități previzionate– Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salvează].– Pentru adăugarea de date se apasă butonul [+Adauga]. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele pentru editare și butonul pentru ștergere.– Pentru adăugarea de subactivități se apasă butonul [+] și se completează datele solicitate. Aceste activități și subactivități se vor prelua în funcția "Buget - Activități și cheltuieli" unde se vor completa cheltuielile aferente. După completarea datelor subactivității în pop-up-ul apărut, datele introduse se pot consulta apăsând pe săgețica din dreptul fiecărei subactivități;– În cazul în care există activități fără subactivități în cadrul proiectului, pentru a putea introduce datele complete, se va crea o subactivitate– În momentul introducerii și salvării primei subactivități se va afișa automat Diagrama Gantt. Diagrama nu este inclusă automat în cererea de finanțare în format .pdf. Această diagramă se poate descărca apăsând butonul; dacă se dorește atașarea diagramei la dosarul cererii de finanțare se descarcă diagrama ca pdf, se semnează digital și se încarcă la rubrica "Atașare documente". Completați detalii cu privire la activitățile și subactivitățile proiectului, atât cele care au avut loc până la momentul depunerii Cererii de finanțare, cât și cele previzionate a se realiza după momentul depunerii Cererii de finanțare. Atenție! Introduceți activitățile, la nivel de titlu. Activitățile introduse sunt grupate, în mod automat, în cadrul "Componentei 1". Pentru completarea activităților previzionate vă rugăm să consultați Ghidul Solicitantului - Secțiunea 3.3. Activități eligibile. La fiecare activitate în parte, definiți subactivitățile componente. Detaliile privind calendarul de realizare, responsabili etc, pot fi definite doar la nivel de subactivitate. În cazul în care nu ați intenționat structurarea unei activități în subactivități, este obligatorie crearea a cel puțin unei subactivități, pentru a putea introduce detalii suplimentare și pentru a putea asocia o cheltuială bugetară respectivei activități/subactivități. Completați următoarele:-– Titlu subactivitate - concis, sugestiv.– Anul începerii/Luna începerii/Ziua începerii - Anul finalizării/luna finalizării/Ziua finalizării Pentru subactivități realizate deja înainte de depunerea cererii de finanțare - se vor introduce cel puțin anul și luna. () Pentru subactivități previzionate a se realiza după semnarea contractului de finanțare - selectați cel puțin anul și luna, estimând demararea implementării proiectului (semnarea contractului de finanțare) la aproximativ 6 luni de la depunerea cererii de finanțare. ● Acolo unde este cazul, includeți (sub)activități referitoare la:– Elaborarea cererii de finanțare– Elaborarea documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție și derularea procedurilor de atribuire aferente– Execuția și monitorizarea fiecăruia din contractele de achiziție lucrări, bunuri, servicii– Angajarea de personal– Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanțare– Implementarea măsurilor de informare și publicitate obligatorii, conform prevederilor contractului de finanțare– Auditul financiar al proiectului Având în vedere faptul că durata de implementare este calculată automat de către sistem, iar durata maximă de implementare a proiectului este de 24 de luni, pentru subactivitățile realizate înainte de depunerea cererii de finanțare Data începerii - Data finalizării se va completa în interiorul duratei maxime de implementare de 24 de luni, cu precizarea în câmpul Detalierea subactivității a perioadei în care a fost desfășurată activitatea. Ex: Activitatea de elaborare a cererii de finanțare a fost realizată în luna ianuarie 2018, proiectul a fost depus în luna martie 2018 și este estimat să înceapă implementarea în luna septembrie. Data de începere a activității septembrie 2018 - Data finalizării - Septembrie 2018. ● Rezultate previzionate - selectați rezultatul (anterior definit) la a cărui realizare contribuie implementarea respectivei subactivități. ● Partenerii implicați ai subactivității - se va selecta denumirea solicitantului. ● Amplasamentele din cadrul subactivității - Nu este obligatorie (definirea amplasamentelor, în secțiunea Resurse materiale implicate nu este obligatorie). ● Detalierea subactivității - se va completa pe scurt subactivitatea. Durata de implementare a proiectului va fi calculată în mod automat. Aceste activități și subactivități se vor prelua în funcția "Buget - Activități și cheltuieli" unde se vor completa cheltuielile aferente. În cazul în care există activități fără subactivități în cadrul proiectului, pentru a putea introduce datele complete, se va crea o subactivitate.24. Buget - Activități și cheltuieli - Introducerea datelor în această funcție depinde de definirea activităților și subactivităților din funcția "Activități previzionate". Aceste activități și subactivități se vor prelua în funcția "Buget - Activități și cheltuieli" unde se vor completa cheltuielile aferente. Pentru adăugarea cheltuielilor se apasă butonul [+] și se completează datele solicitate. Dacă se dorește atașarea de documente la nivel de detaliere a cheltuielilor (ex. facturi...) ele vor trebui să fie atașate premergător în pagina principală a funcției "Buget - Activități și cheltuieli". Pentru a atașa un document se apasă butonul [+Fișier nou], se completează datele din fereastra ce se va deschide și apoi se salvează. Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salvează]. Pentru adăugarea de date se apasă butonul [+Adauga]. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele pentru editare și butonul pentru ștergere. Observație: Câmpul TVA este un câmp editabil. În cazul cheltuielilor nepurtătoare de TVA, TVA-ul este 0. Pentru a șterge o activitate se aplică principiul ștergerii informațiilor de la sfârșit la început (respectiv se vor șterge subactivitățile, iar apoi activitatea principală). Introducerea cheltuielilor se realizează la nivel de subactivitate. Nu este posibila introducerea, în bugetul proiectului, a unei cheltuieli care nu poate fi asociată unei anumite subactivități. Nu este posibilă introducerea, în bugetul proiectului, a unei cheltuieli care să fie asociată unei activități Toate valorile se introduc în lei. Se va selecta NU. Descrierea cheltuielii - Se va trece cheltuiala specifică corespondentă de la secțiunea 3.4 Cheltuieli eligibile din Ghidul solicitantului și se va descrie pe scurt natura cheltuielii. Justificare - Se justifică pe scurt cheltuiala inclusiv prin indicarea ofertei de preț/contractului de achiziție ce a stat la baza fundamentării.
   +  Anexa nr. 2 C CR-POPAM
  LISTA DE VERIFICARE A
  CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI ELIGIBILITĂȚII
  Prioritatea Uniunii Nr. 1 : Promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv și bazat pe cunoaștere
  Măsura : I.6 – Diversificarea veniturilor și noi forme de venit
  Titlul proiectului : ....................................................................................................................................
  COD SMIS
  SolicitantReprezentant legal
  Denumire ........................................................................................Nume ……………………………
  Tel/fax .............................................................................................Prenume …………………………
  Email ..............................................................................................Funcție ……………………………
  Nr. crt.PUNCTE DE VERIFICATREZULTATUL EVALUĂRII
  DANUNU ESTE CAZUL
  I.CONFORMITATEA ADMINISTRATIVĂ
  1.Au fost depuse toate documentele solicitate prin Lista de documente din Ghidul solicitantului sau documentele solicitate ca informații suplimentare?
  2.Documentele depuse respectă formatul tip stabilit în Ghidul solicitantului?
  3.Documentele sunt destinate solicitantului?
  4.Documentele sunt în termenele de valabilitate?
  5.Reprezentantul legal a fost desemnat corect?
  *) Se vor verifica înscrisurile din RECOM-online și actele constitutive, după caz, precum și datele din Cererea de finanțare – secțiunea Solicitant
  6.Cererea de finanțare a fost completată în conformitate cu „Instrucțiunile de completare a Cererii de finanțare”, prevăzute în Anexa nr. 1 la Ghidul solicitantului, sau prin notificarea de solicitare a informațiilor suplimentare?
  *) Se va verifica, îndeosebi, dacă au fost completate datele de implementare a proiectului și toți indicatorii, în conformitate cu Ghidul solicitantului.
  II.ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI
  1.Solicitantul este organizat sub una din formele prevăzute în Ghidul solicitantului, respectiv: persoană fizică autorizată, întreprindere individuală și întreprindere familială, societate înființată în baza Legii nr. 31/1990, care are ca obiect de activitate înregistrat ”pescuitul” (coduri CAEN 0311-Pescuitul maritim, 0312-Pescuitul în ape dulci)?
  *) Se verifică, în funcție de forma de organizare, după caz, solicitantul în RECOM–online, precum și datele din Cererea de Finanțare- Secțiunea – Solicitant, Licența de pescuit (în cazul investițiilor la bord) / Autorizația de pescuit comercial emise de ANPA
  2.Solicitantul deține sau urmează să dețină competențe profesionale corespunzătoare activităților complementare?
  Se verifică CV-ul însoțit de copii după Diplome de studii sau Certificatele de calificare profesională emise de furnizori de formare profesională acreditați ANC.
  Sau
  Declarația pe propria răspundere pentru obținerea competențelor profesionale pentru activitățile complementare – Anexa E
  3.Solicitantul a desfășurat activitate minim 60 zile de pescuit comercial în ultimele 24 de luni?
  Verificați datele în Extrasul din Jurnalul de bord/Jurnalul de pescuit/Declarații de descărcare/ alte documente care să ateste activitatea de pescuit comercial de minim 60 de zile în ultimele 24 de luni.
  4.Solicitantul se află în proces de lichidare, fuziune, reorganizare sau faliment?
  *) Se verifică solicitantul în RECOM–online.
  **) Se verifică Cererea de Finanțare în secțiunea - Capacitate Solicitant.
  5.Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor MADR - AM POP/AM POPAM, pentru POP 2007 – 2013 și/sau POPAM 2014-2020 în calitate de debitor și nu beneficiază de înlesniri la plată pentru acestea, acordate de organul fiscal în conformitate cu Codul de procedură fiscală?
  *) Se verifică dacă solicitantul este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP/POPAM și dacă beneficiază de înlesniri la plată pentru aceste debite.
  6.Solicitantul se află în vreuna din situațiile prevăzute la art. 10 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014?
  *) Se verifică veridicitatea declarației pe proprie răspundere – Anexa A, în baza informațiilor disponibile la entitățile abilitate.
  Registrul național de evidență a încălcărilor - ANPA / Direcția politici și inspecții maritime (adresă negație/ situație încălcări emisă de ANPA).
  7.Solicitantul a înregistrat în ultimele situații financiare înregistrate la Administrația Financiară un rezultat din exploatare pozitiv (inclusiv 0), pentru cazul în care întreprinderea a avut activitate sau, în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale, veniturile obținute în anul financiar precedent anului depunerii proiectului sunt cel puțin egale cu cheltuielile?
  *) Nu se va lua în calcul anul înființării în care rezultatul poate fi negativ, situație în care condiția pentru verificarea rezultatului financiar se va considera îndeplinită.
  **) Se vor verifica situațiile financiare depuse de solicitant
  8.Solicitantul respectă prevederile art.25 alin.1 din Reg. 508/2014? (în cazul investițiilor la bord)
  Verificați Declarația pe proprie răspundere conform art.25 alin.1 din Reg. 508/2014 – Anexa B.
  9.Solicitantul prezintă în ultimele situații financiare înregistrate la Administrația Financiară un rezultat din exploatare negativ și are Procese verbale de calamitate pe ultimii 2 ani sau face dovada că situația provine în urma unui proces investițional pentru implementarea unui proiect prin fonduri europene sau proiect finanțat exclusiv din surse proprii
  *) Se verifică situațiile financiare.
  Se verifică procesele verbale de calamitate – dacă este cazul.
  Se verifică documentele justificative aferente procesului investițional – dacă este cazul.
  10.Solicitantul sau ambarcațiunea / nava face obiectul altei Cereri de finanțare pe aceeași măsură în cadrul unei sesiuni de finanțare și valoarea cumulată a sprijinului financiar nerambursabil solicitat în cererile de finanțare depuse depășește 75.000 Euro?
  III.ELIGIBILITATEA PROIECTULUI
  1.Proiectul este implementat pe teritoriul României?
  *) Se vor verifica datele din Cererea de finanțare - secțiunea - Localizare proiect.
  2.Proiectul conține activități eligibile de tipul celor menționate în Ghidul solicitantului?
  3.Cheltuielile pentru care se solicită finanțare în Cererea de finanțare au fost efectuate începând cu data de 01.01.2014? (dacă este cazul)
  *) Se verifică Cererea de finanțare – secțiunea - Plan de achiziții – achiziții realizate deja.
  4.Valoarea eligibilă aferentă unui proiect se încadrează între valorile minimă și maximă (inclusiv) stabilite prin anunțul de lansare a apelului și Ghidul solicitantului?
  5.Suma solicitată ca sprijin financiar nerambursabil respectă intensitatea ajutorului financiar specific statutului fiecărui solicitant?
  *) Se verifică respectarea procentelor de finanțare nerambursabilă și a încadrării solicitantului în categoria IMM, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 346/2004, în următoarele documente:
  Bilanțul pentru verificarea numărului mediu de salariați și a cifrei de afaceri anuală netă/activele totale anuale;
  Cererea de Finanțare - secțiunea Solicitant și secțiunea – Buget – Activități și cheltuieli
  6.Cheltuielile de proiectare și asistență tehnică respectă limita maximă de 5% din valoarea totală eligibilă a operațiunii dacă operațiunea nu prevede construcții-montaj sau de 10% din valoarea totală eligibilă a operațiunii dacă operațiunea prevede construcții-montaj?
  *) Se verifică în Cererea de finanțare -secțiunea – Buget – Activități și cheltuieli - dacă se respectă limita maximă de 5% sau 10% (după caz) din valoarea totală eligibilă a operațiunii pentru cheltuielile de proiectare și asistență tehnică.
  7.Proiectul respectă limita maximă de 2%, respectiv de 1% (după caz) din valoarea totală eligibilă a operațiunii privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuțiile suportate de către angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii cu construcții –montaj, respectiv fără construcții –montaj?
  *) Se verifică în Cererea de finanțare – secțiunea Buget – Activități și cheltuieli
  8.Proiectul nu prevede doar achiziția de construcții?
  *) Se verifică cererea de finanțare, devizul pe obiect și devizul general.
  **) Se verifică în Cererea de finanțare – secțiunea – Buget – Activități și cheltuieli - dacă se respectă limita maximă.
  9.Proiectul/activitățile pentru care se solicită sprijin nerambursabil prin Cererea de finanțare (inclusiv contribuția în natură) a/au făcut obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau ale Uniunii Europene, în ultimii 5 ani?
  *) Se verifică documentele contabile privind sursa de proveniență și modul de finanțare a bunurilor ce fac obiectul contribuției în natură.
  10.Imobilele pe care se realizează investiția sunt libere de orice sarcini/interdicții ce afectează implementarea operațiunii și se află în proprietatea/folosința solicitantului, la momentul depunerii cererii de finanțare?
  *) Se verifică Extrasul de carte funciară pentru informare de dată recentă (emis cu maximum 30 de zile înainte de depunerea cererii de finanțare) din care să rezulte că sunt libere de orice sarcini/ interdicții ce afectează implementarea operațiunii și că se află în proprietatea/folosința solicitantului.
  Se verifică declarația pe propria răspundere din care să rezulte că sunt libere de orice sarcini/ interdicții ce afectează implementarea operațiunii
  **) Sunt exceptate de la verificare cererile de finanțare care vizează doar dotări și lucrări de construcții ce nu se supun autorizării.
  11.Activitățile propuse se încadrează în durata maximă de derulare a proiectului de 24 de luni?
  *) Se verifică în Cererea de finanțare, Studiul de fezabilitate, Planul de afaceri dacă activitățile propuse se încadrează în durata de 24 luni.
  Dacă în urma solicitării de clarificare/completare a documentelor atașate Cererii de finanțare, solicitantul finanțării nu clarifică/completează documentele, iar experții CR- POPAM bifează cu "NU" unul din subpunctele de verificat la pct. I, Cererea de Finanțare este declarată neconformă administrativ. Dacă cel puțin o condiție de eligibilitate de la punctele de verificare II-III nu este îndeplinită, iar experții CR-POPAM bifează coloana "NU" la subpunctele II.1-3, 7-9 și III.1-7, 10-11 sau coloana "DA" la subpunctele II.4-6 și 5 și III.8-9, atunci Cererea de Finanțare este declarată neeligibilă.
   +  Anexa nr. 2 S DG-AMPOPAM
  LISTA DE VERIFICARE
  A DOCUMENTELOR SOLICITATE ÎN VEDEREA CONTRACTĂRII
  Prioritatea Uniunii Nr. 1 : Promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv și bazat pe cunoaștere
  Măsura : I.6 - Diversificarea veniturilor și noi forme de venit
  Titlul proiectului :......................................................................................................................
  COD SMIS
  SolicitantReprezentant legal
  Denumire..................................................................................................Nume ..............................
  Tel/fax ...........................Prenume...........................
  Email .............................Funcție ............................
  Nr. crt.PUNCTE DE VERIFICATREZULTATUL VERIFICĂRII
  DANUNU ESTE CAZUL
  1.Solicitantul nu se află în stare de dizolvare, faliment sau nu face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, nu și-a suspendat activitatea economică sau nu face obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale
  *) Se verifică solicitantul în RECOM-online
  2.Solicitantul nu figurează cu taxe și impozite locale restante
  *) Se verifică dacă documentul este în original, este destinat solicitantului și nu are termenul de valabilitate expirat;
  **) Se verifică datele înscrise în Certificatul/Certificatele privind taxele și impozitele locale emise de primăriile pe raza cărora solicitantul își are sediul social și punctele de lucru.
  3.Solicitantul nu înregistrează obligații de plată nete ce depășesc 1/12 din totalul obligațiilor datorate în ultimele 12 luni
  *) Se verifică datele înscrise în Certificatul de atestare fiscală emis de către organul fiscal competent din subordinea Administrației Finanțelor Publice, pentru obligațiile fiscale și sociale de plată către bugetul general consolidat al statului.
  **) Se verifică dacă Certificatul de atestare fiscală are completată secțiunea C "Informații pentru verificarea eligibilității contribuabililor pentru accesarea fondurilor nerambursabile".
  4.Contractul individual de muncă, contractul de prestări servicii pentru managerul de proiect și responsabilul financiar sau contractul de prestări servicii cu firma de consultanță care realizează managementul de proiect acoperă perioada de implementare
  *) Se verifică dacă documentele sunt în copie cu mențiunea "Conform cu originalul" și dacă solicitantul este parte în contractul/contractele în cauză.
  **) Se verifică dacă perioada de valabilitate a contractelor este aceeași cu cea de implementare a proiectului.
  5.Există Actul de identitate al reprezentantului legal
  *) Se verifică dacă documentul este în copie cu mențiunea “Conform cu originalul" și este în termenul de valabilitate.
  6.Există Mandatul de reprezentare pentru împuternicit, autentificat prin notariat (duplicatul eliberat de notar), clar și explicit în ceea ce privește perioada și activitățile pentru care este dată împuternicirea - după caz
  *) Se verifică dacă duplicatul eliberat de notar prezintă clar și explicit perioada și activitățile pentru care este dată împuternicirea.
  7.Există graficul de rambursare a cheltuielilor
  *) Se verifică dacă există graficul de rambursare a cheltuielilor (maximum 5 cereri de rambursare), dacă valoarea totală a cererilor de rambursare corespunde cu valoarea din bugetul indicativ, precum și termenul de depunere a primei cereri de rambursare.
  8.Există Contractul de leasing pentru construcțiile și/sau echipamentele care fac parte integrantă din investiție
  9.Există certificatul de cazier judiciar al solicitantului
  *) Se verifică dacă solicitantul nu are mențiuni înscrise în certificatul judiciar
  10.Există Hotărîrea Adunării Generale a Asociaților / Acționarilor / sau Decizia asociat unic sau Hotărîrea pentru persoane fizice autorizate / întreprinderi individuale / membrilor întreprinderii familiale, privind aprobarea investiției
  *) Se verifică dacă documentul a fost emis conform actelor constitutive ale solicitantului
  Dacă cel puțin o condiție de la punctele de verificare nu este îndeplinită, iar în Rezultatul verificării se bifează în coloana NU, atunci Cererea de Finanțare este respinsă.
   +  Anexa nr. 3
  GRILA DE EVALUARE CALITATIVĂ
  Prioritatea Uniunii Nr. 1 : Promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv și bazat pe cunoaștere
  Măsura : I.6 – Diversificarea veniturilor și noi forme de venit
  Titlul proiectului :............................................................................................................................
  Durata de implementare .…(luni); Valoarea eligibilă………………..…(lei); Cofinanțarea …..(%)
  COD SMIS
  SolicitantReprezentant legal
  Denumire ...........................................................................................Nume ...............................
  Statut juridic ...............................Tel/fax ...........................Prenume............................
  Email .................................................................................Funcție .............................
  Nr. crt.Denumire criteriu/ subcriteriuDA / NU
  1.RELEVANȚA ȘI COERENȚA PROIECTULUI
  1.1Obiectivele proiectului
  Obiectivele proiectului contribuie la realizarea obiectivului specific 4 al Priorității Uniunii nr. 1 și se încadrează în intervenția strategică 2. din cadrul Priorității.
  1.2Activitățile proiectului
  Graficul de implementare a activităților este realist și are o succesiune logică.
  1.3Indicatorii proiectului
  Indicatorii asumați sunt corect stabiliți și justificați în raport cu investiția propusă.
  Numărul de locuri de muncă create/menținute este realist în raport cu sprijinul nerambursabil solicitat.
  2CALITATEA, MATURITATEA ȘI SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
  2.1Capacitatea solicitantului de a realiza investiția propusă
  Resursele materiale și umane (echipa de proiect) sunt clar definite și sunt adecvate pentru implementarea proiectului.
  Solicitantul are experiență în domeniul de activitate ce face obiectul proiectului propus.
  Veniturile proprii/atrase sunt suficiente pentru implementarea proiectului.
  2.2Metodologia de implementare
  Obiectivele proiectului sunt clare și pot fi atinse în perspectiva realizării proiectului. Activitățile proiectului sunt clar identificate și detaliate și strâns corelate, în cadrul calendarului de realizare, cu planificarea achizițiilor. Rezultatele proiectului și indicatorii de realizare sunt corelați cu activitățile și țintele stabilite sunt fezabile.
  2.3Bugetul proiectului
  Bugetul este complet și perfect corelat cu activitățile prevăzute, cu resursele materiale implicate în realizarea proiectului și cu rezultatele anticipate, adică: nu există mențiuni în secțiunile privind activitățile, resursele și rezultatele anticipate din cererea de finanțare care nu au acoperire într-un subcapitol bugetar / linie bugetară; de asemenea, nu există subcapitol bugetar / linie bugetară fără corespondență în secțiunile privind activitățile, resursele și rezultatele.
  Cheltuielile au fost corect încadrate în categoria celor eligibile sau neeligibile, iar pragurile pentru anumite cheltuieli au fost respectate conform ordinului privind cheltuielile eligibile și prevederilor ghidului solicitantului.
  Există corelare perfectă între buget și sursele de finanțare.
  Costurile sunt realiste (corect estimate), suficiente și necesare pentru implementarea proiectului.
  Bugetul respectă modelul standard pentru această măsură, este corect calculat, TVA-ul este calculat cu două zecimale. Valoarea totală a proiectului se încadrează în limitele stabilite pentru această măsură.
  Vor fi verificate comparativ ofertele de prețuri pe baza cărora este fundamentat planul de achiziții cu informații aflate la dispoziția experților verificatori. Ex: internet, baze de date, etc. Ofertele de prețuri care stau la baza estimării valorii achiziției provin de la un operator economic care poate fi identificat prin denumire și CUI ?)
  2.4Calitatea planului de afaceri
  Datele sunt suficiente, corecte și justificate. Analiza pieței demonstrează existența unei piețe/cereri certe pentru produsele/serviciile oferite de solicitant. Analiza concurenței identifică competitorii, punctele lor tari și slabe, avantajul competitiv al solicitantului (în termeni tehnici, de marketing, operaționali, organizaționali). Proiecțiile financiare sunt corecte și realiste. Calculațiile de costuri și venituri sunt corecte și realiste și fundamentează proiecțiile financiare.
  2.5Sustenabilitatea investiției
  Solicitantul dovedește capacitate solidă de a asigura menținerea, întreținerea și funcționarea investiției/ firmei, după încheierea proiectului și încetarea finanțării nerambursabile.
  Fluxul de numerar net cumulat este pozitiv pe toată durata de analiză a investiției iar riscul imposibilității de a asigura funcționarea investiției este minim (sau acest risc este inexistent). Datele utilizate (și ipotezele de lucru) sunt corecte, argumentate și realiste.
   +  Anexa nr. 4
  GRILA DE SELECȚIE
  Prioritatea Uniunii Nr. 1 : Promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv și bazat pe cunoaștere
  Măsura : I.6 – Diversificarea veniturilor și noi forme de venit
  Titlul proiectului :.................................................................................................................
  Durata de implementare .…(luni); Valoarea eligibilă………………..…(lei); Cofinanțarea …..(%)
  COD SMIS
  SolicitantReprezentant legal
  Denumire ...........................................................................................Nume ...............................
  Statut juridic .............................Tel/fax ...........................Prenume............................
  Email ..............................................................................Funcție .............................
  NR. CRT.CRITERII / SUBCRITERIIPUNCTAJ
  1Contribuția proiectului la realizarea obiectivelor specifice ale măsuriiMaxim
  Tipurile de operațiuni propuse în proiect vizează:25
  a. Investiții la bord - 25 puncte25
  b. Turismul pentru pescuitul cu undița - 22 puncte22
  c. Servicii de protecția mediului - 19 puncte19
  d. Investiții în restaurante - 16 puncte16
  e. Activități educative - 13 puncte13
  Notă: În cazul în care proiectul vizează mai multe tipuri de operațiuni eligibile, atunci punctajul acordat pentru acest criteriu se va calcula ca medie ponderată a operațiunilor selectate de solicitant în cererea de finanțare în funcție de cota procentuală rezultată din cifra de afaceri stabilită pentru fiecare operațiune eligibilă în planul de afaceri.
  2Crearea / menținerea locurilor de muncă:Maxim 25
  a. Menținerea și crearea a mai mult de 3 noi locuri de muncă - 25 puncte25
  b. Menținerea și crearea de 1-3 noi locuri de muncă - 20 puncte20
  c. Menținerea locurilor de muncă - 15 puncte15
  3Efectele economice preconizate (Creșterea cifrei de afaceri):Maxim 20
  a. Creșterea cifrei de afaceri cu peste 15% dar nu mai mult de 50 % - 20 puncte20
  b. Creșterea cifrei de afaceri cu 7 - 15% - 15 puncte15
  c. Creșterea cifrei de afaceri cu mai puțin de 7% - 10 puncte10
  4Tipul de pescuit:Maxim 15
  a. Proiectul este destinat pescuitului în ape interioare - 15 puncte15
  b. Proiectul este destinat pescuitului costier la scară redusă - 15 puncte15
  c. Proiectul este destinat pescuitului marin - 10 puncte10
  5Experiența solicitantului în activitatea de pescuit:Maxim 15
  a. Expertiză ≥ 15 ani - 15 puncte15
  b. Expertiză între 10 și 15 ani - 10 puncte10
  c. Expertiză între 5 și 10 ani - 5 puncte5
  d. Expertiză între 2 și 5 ani - 3 puncte3
  e. Expertiză < 2 ani (dar minim 60 de zile) - 2 puncte2
  PUNCTAJ TOTALMaxim 100
  Punctaj minim necesar - 50 de puncte
   +  Anexa nr. 5 DGP-AM POPAM/CR Nr. de înregistrare ...... data ............
  NOTIFICARE DE SOLICITARE
  A INFORMAȚIILOR SUPLIMENTARE
  Prioritatea Uniunii Nr. : .....................................................................................................................
  Măsura Nr. :........................................................................................................................................
  Titlul proiectului :...............................................................................................................................
  Durata de implementare ... (luni); Valoarea eligibilă ........................ (lei);
  COD SMIS
  SolicitantReprezentat legal
  Denumire................................................................................Nume ...................................................
  Statut juridic.................................. Tel/fax............................Prenume ...............................................
  Email......................................................................................Funcție .................................................
  Vă aducem la cunoștință faptul că, în urma verificării efectuate în etapa de conformitate administrativă/eligibilitate/evaluare calitativă/selecție asupra Cererii de finanțare având COD SMIS ............... a rezultat necesitatea clarificării unor subiecte pe care vi le prezentăm în partea I din acest formular. Va rugăm să completați partea a - II-a a formularului și să-l returnați Compartimentului regional POP......./DGP AMPOPAM în maxim 5 zile lucrătoare de la data primiri notificării. În cazul în care răspunsul dumneavoastră nu ne parvine în termenul menționat sau documentele nu respectă cerințele sau nu oferă clarificările solicitate, Cererea dumneavoastră de finanțare va fi declarată neconformă/neeligibilă/neselectată/respinsă.  +  Partea IA se completa de expertul Compartimentului regional POPAM/SSC
  Nr. crt.Referința (document/pct. din doc.)Precizări
  1
  2
  3
  Pentru motivarea răspunsului dumneavoastră va rugăm să atașați următoarele documente1. ..................... în original/copie cu mențiunea conform cu originalul2. ..................... în original/copie cu mențiunea conform cu originalul3. ..................... în original/copie cu mențiunea conform cu originalul4. ..................... în original/copie cu mențiunea conform cu originalul5. ..................... în original/copie cu mențiunea conform cu originalul
   +  Partea IIA se completa de Solicitant1. Precizările Reprezentantului legal referitoare la solicitările menționate în Partea I:
  Nr. crt.Referința (document/ pct. din doc.)Precizări
  1
  2
  3
  4
  5
  Declar că sunt de acord cu modificările și atașez următoarele documente solicitate:1. ..................... în original/copie cu mențiunea conform cu originalul2. ..................... în original/copie cu mențiunea conform cu originalul Reprezentant legal (nume, prenume, semnătura, ștampila, data)
   +  Anexa nr. 6 DGP-AM POPAM Nr. de înregistrare ....... data ...............
  NOTIFICARE CU PRIVIRE LA NECONFORMITATEA ADMINISTRATIVĂ/
  NEELIGIBILITATEA/NESELECTAREA/RESPINGEREA CERERII DE FINANȚARE
  Stimată Doamnă/Stimate Domn,
  Vă facem cunoscut că solicitarea dumneavoastră de sprijin financiar pregătitor a fost declarată neconformă administrativ / neeligibilă/ neselectată /respinsă, după verificarea conformității administrative, eligibilității, selecției cererii de finanțare având COD SMIS: COD SMIS [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] Cererea de finanțare a fost declarată neconformă administrativ/neeligibilă/ neselectată /respinsă din următoarele motive:1) ...........................................................................2) ........................................................................... În cazul în care doriți să contestați rezultatul verificărilor, contestația se depune prin email/fax/poștă cu confirmare de primire sau personal la sediul DGP-AM POPAM din București, Bld. Carol I, nr.2-4, Sector 3, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii prezentei Notificări. Vă mulțumim pentru interesul pe care îl manifestați în legătură cu Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020. Cu stimă,
   +  Anexa nr. 7
  PLAN DE AFACERI
  A. DESCRIEREA SOLICITANTULUI Se vor furniza date cu privire la: ● Denumirea entității*2); *2) Prin entitate se înțelege societate comerciala/PFA/II/IF. ● Scurtă descriere a entității ● Forma de organizare; ● Tipul de pescuit desfășurat de solicitant: ape interioare, pescuit costier la scară redusă(ambarcațiuni până în 12 m), pescuit marin;(Criteriul 4 - Grila de selecție). ● Experiența solicitantului în activitatea de pescuit;(Criteriul 5 - Grila de selecție). ● Numele complet al reprezentantului legal/ administratorilor și acționarilor, cote de participare deținute, prin completarea următorului tabel: Tabel nr. ... Denumire tabel
  Nr.crt.Nume și prenumePoziția în cadrul companiei (administrator(i)/acționar(i))Cota de participare deținută (%)
  1
  2
  ● Localizare, adresa sediului social (principal), sucursale, filiale - unde este cazul; ● Cod unic de identificare/ înregistrare fiscală (unde se aplică); ● Număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului (unde se aplică).
  B. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII CURENTE A SOLICITANTULUI1. Istoricul activității2. Principalele mijloace fixe din patrimoniul actual (inclusiv terenuri)
  Denumire mijloc fixData achizițieiValoare netă la data întocmiriiultimului bilanț -RON-Bucăți
  1.CLĂDIRI TOTAL
  1.1 detaliați ........
  1.n detaliați ........
  2.UTILAJE TOTAL
  2.1 detaliați ........
  2.n detaliați ........
  TOTAL ^^^^^^^^^^
  TERENURI
  Nr. crt.Amplasare Județ/LocalitateSuprafața totală (mp) / Categoria de folosințăValoarea contabilă - RON-Regim juridic
  3. Producția obținută în ultimii doi ani de activitate (cu detaliere pe tipuri de produse)4. Performanța financiară pe ultimii trei ani de activitate (în LEI)a) Pentru societățile comerciale înființate în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare.
  IndicatoriAn n-3An n-2An n-l
  1. Active fixe nete
  2. Active totale
  3. Capitaluri proprii
  4. Datorii pe o perioada mai mare de 1 an
  5. Cifra de afaceri
  6. Rezultat operațional
  7. Profit net
  8. Rentabilitatea comercială (7/2*100)
  9. Rata îndatorării la termen (3/2*100)
  b) Pentru entități cu personalitate juridică înființate în baza Ordonanței de urgență nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare respectiv: Persoană fizică autorizată, Întreprindere individuală, Întreprindere familială(Se va completa cu informațiile din declarația 200/declarația unică privind veniturile realizate).
  IndicatoriAn n-3An n-2An n-l
  1.Venit brut
  2.Venit net
  3.Pierdere fiscală anuală (rd.2-rd.1) / Pierdere netă anuală
  C. ANALIZA DE PIAȚĂ1. Caracteristici generale ale pieței produselor2. Analiza concurentei3. Politica de produs și fluxul tehnologic (dacă e cazul)4. Politica de aprovizionare. Principalii furnizori de materii prime (conform tabelului de mai jos)
  POTENȚIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI
  Denumire furnizor de materii prime/materiale auxiliare/produse/serviciiAdresaProdus furnizat și cantitate aproximativăValoare aproximativă - LEI-% din total achiziții
  5. Politica de pret6. Politica de distribuție. Principalii clienți (conform tabelului de mai jos)
  POTENȚIALII CLIENȚI AI SOLICITANTULUI
  Nr.crtClient (Denumire și adresa)Valoare -LEI -% din vânzări
  1
  2
  n
  D. DESCRIEREA PROIECTULUI DE INVESTIȚIE PROPUS1. Prezentarea proiectului1.1. Cifră de Afaceri previzionată pentru fiecare activitate complementară propusă în proiect.(Criteriile 1 și 3 - Grila de Selecție)
  Nr.Operațiune eligibilăCifra de afaceri previzionată (mii lei)/ Venitul brut în cazul PFA,II, AFProcent din total cifră de afaceri previzionată (%)
  1.Investiții la bord
  2.Turismul pentru pescuitul cu undița
  3.Servicii de protecția mediului
  4.Investiții în restaurante
  5.Activități educative
  Pentru Cifra de afaceri previzionată aferentă fiecare activități complementare propuse prin proiect se va prezenta o fundamentare cu modul de estimare a acesteia, fundamentare ce va include costuri unitare pentru serviciile prestate/bunurile furnizate. Se va descrie:1.2. Descrierea activității propuse prin proiect. Se va descrie activitatea propusă a fi realizată prin proiect. Ce reprezintă, ce nevoi satisface, care sunt materialele și echipamentele necesare prestării serviciului, etape în procesul de prestare a serviciului, beneficii pentru clienți1.3. Justificarea necesității proiectului Se vor identifica oportunitățile și/sau amenințările identificate în strânsă legătură cu punctele tari/slabe ale entității.1.4. Impactul, în special cel economic Se vor evidenția beneficiile directe și indirecte.1.5. Justificarea necesității finanțării publice a proiectului.1.6. Justificarea modalității în care investiția contribuie la dezvoltarea de noi activități și/sau îmbunătățirea celei/celor existente, precum și contribuția lor la crearea de valoare adăugată din punct de vedere economic, social, etc. (Criteriul 2 - Grila de selecție).1.7. Beneficiile și avantajele rezultatelor preconizate în urma implementării proiectului Se vor detalia beneficiile și avantajele preconizate a se obține prin implementarea proiectului comparativ cu concurența.1.8. Amplasarea investiției (numai pentru proiecte ce prevăd construcții- montaj) Se vor prezenta informații/date cu privire la: ● modul în care se realizează accesul la infrastructura proiectului ● modul în care se realizează accesul la clădirea/spațiul unde se vor monta/instala echipamentele; ● clădirea/spațiul unde se vor monta/instala și utiliza utilajele și echipamentele (suprafețe, funcțiuni, act doveditor privind proprietatea sau dreptul de utilizare, s.a.). Se va preciza dacă este necesară modificarea destinației clădirii/spațiului unde se vor monta/instala utilajele și echipamentele. ● Se va descrie dacă la locul de amplasare a investiției sunt:a) utilități existente/necesare Se vor prezenta informații/date cu privire la: ● echiparea clădirii/spațiului cu utilități existente. ● informații/date cu privire la necesarul de utilități pentru utilajele și echipamentele care vor fi montate/instalate. De asemenea, se vor prezenta, dacă este cazul, modificările/intervențiile și/sau operațiunile necesare conectării utilajelor și echipamentelor la rețelele/instalațiile de utilități (apă, canal, energie electrică, s.a.).b) autorizații, avize și acorduri obținute/necesare Se vor analiza prevederile Certificatului de Urbanism(dacă este cazul) și se va prezenta dacă prin realizarea investiției propuse sunt respectate reglementările în vigoare cu privire la mediu, securitate la incendiu, s.a.
  2. Descrierea tehnică a proiectului. După caz, se vor prezenta informații/date cu privire la: ● gradul de noutate a utilajelor și a echipamentelor propuse a fi achiziționate în cadrul proiectului, în context național, comparativ cu nivelul internațional; ● rolul și funcțiunea fiecărui utilaj și echipament propus; ● planșe de utilaje și echipamente tehnologice. Se vor cuprinde, în funcție de situația aplicabilă, în principal, planșele principale de tehnologie și montaj, dimensiuni, detalii montaj și anume:– planșe de ansamblu;– scheme ale fluxului tehnologic;– scheme ale instalațiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicații, rețele de combustibil, apă, iluminat și altele asemenea, precum și ale instalațiilor tehnologice;– planșe de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj;– liste cu utilaje și echipamente din componenta planșelor tehnologice, inclusiv fișe cuprinzând parametrii, performanțele și caracteristicile acestora. Se va analiza dacă montarea/instalarea utilajelor și echipamentelor presupune/nu presupune modificări constructive ale clădirii/spațiului.3. Maturitatea proiectului. Se va prezenta stadiul pregătirii documentației proiectului (de ex. studiul de impact asupra mediului, autorizații/acorduri/avize, alte studii etc.)4. Graficul estimat al activităților proiectului (Gantt).5. Investiția propusă prin proiect În funcție de tipul de proiect și de ce se propune a se achiziționa se va completa următorul tabel cuprinzând lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /neeligibile (dacă este cazul):
  Nr. crt.Denumirea echipamentelor /lucrărilor/ serviciilorUMCantitatePrețul unitar (fără T.V.A)Valoare totalăLinia bugetarăEligibil/ neeligibil
  (se va menționa suma inclusă pe eligibil și suma inclusă pe neeligibil)
  012345(3x4)67
  Echipamente și dotări (se va prelua denumirea liniei bugetare corespunzătoare)
  TOTAL
  Mobilier
  TOTAL
  Denumire lucrări
  TOTAL
  Denumire servicii
  TOTAL
  E. PLANIFICAREA RESURSELOR UMANE Detaliați echipa proiectului propus în cererea de finanțare: structura, rolurile, funcțiile, responsabilitățile, relațiile funcționale între membrii echipei de proiect, expertiza. Se va realiza: () Descrierea echipei de management a proiectului (structura în organigrama entității, rolurile în echipa de implementare, funcțiile, responsabilitățile și expertiza acestora)– dacă este cazul; () Descrierea măsurii în care proiectul contribuie la menținerea locurilor de muncă existente momentul depunerii cererii de finanțare. () Descrierea măsurii în care proiectul contribuie la crearea locurilor de muncă; () Modul în care se va realiza recrutarea, selecția și integrarea (pentru posturile nou create); () Descrierea modului în care va fi realizată fiecare activitate, persoanele responsabile, rezultatele preconizate și durata de realizare a acestora corelate cu calendarul activităților din graficul Gantt.F. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI Se va descrie: ● Metodologia de monitorizare, evaluare și control a proiectului. ● Capacitatea de a asigura menținerea, întreținerea, funcționarea investiției/entității după încheierea proiectului și încetarea finanțării nerambursabile. ● Modul în care proiectul contribuie la introducerea și/sau utilizarea de echipamente, tehnologii care asigură protecția mediului și/sau care conduc la diminuarea consumurilor de materii prime, materiale, de energie, combustibil (dacă este cazul). Trebuie să se descrie concret și să demonstreze modul în care finanțarea investiției contribuie la obiectivele politicii de dezvoltare durabilă. ● Modul în care principiile egalității de șanse, de gen și nediscriminare sunt promovate prin investiția propusă, detaliindu-se concret, care sunt măsurile și instrumentele prin care solicitantul va garanta aplicarea respectivelor principii.G. ANALIZA FINANCIARĂ Analiza financiară cuprinde următoarele seturi de date și analize:1. Bugetul proiectului și planul de finanțare2. Analiza întreprinderii solicitante - situația curentă3. Analiza financiară a investiției4. Analiza întreprinderii solicitante - proiecții financiare1. Bugetul proiectului și planul de finanțare Se va descrie modul de constituire a bugetului proiectului (costurile investiționale) și planul de finanțare (sursele de finanțare ale costurilor investiționale. Informațiile prezentate la acest capitol trebuie să fie corelate cu Secțiunea Buget - Activități și cheltuieli din Cererea de finanțare. Bugetul proiectului trebuie fundamentat, spre exemplu prin ofertă de preț/ catalog/ website, trimitere la o analiza, la un studiu de piață, orice document anexat care poate să susțină prețul inclus în buget. Costurile sunt realiste (corect estimate) și necesare pentru implementarea proiectului.2. Analiza întreprinderii solicitante - situația curentă Din analiza financiară a situației curente furnizată la punctul B. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII CURENTE A SOLICITANTULUI, punctul 4. Performanța financiară pe ultimii trei ani de activitate (în LEI) (pentru ultimele 3 exerciții financiare / pentru ultimul exercițiu financiar în cazul entităților cu vechime de un an) se vor analiza și interpreta indicatorii: de echilibru financiar, a solduri intermediare de gestiune, a ratelor de rentabilitate și de gestiune, a ratelor de lichiditate, solvabilitate, îndatorare. De asemenea, se va analiza dacă societatea comercială este în dificultate în conformitate cu Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate (JO C 242/01.10.2004).3. Analiza financiară a investiției Solicitantul va realiza o proiecție financiară a veniturilor și cheltuielilor aferente operării investiției(veniturile și cheltuielile după finalizarea proiectului). Scopul acestei proiecții este de a permite analizarea rentabilității și sustenabilității investiției.4. Analiza întreprinderii solicitante - proiecții financiare Beneficiarul va realiza o proiecție anuală a veniturilor și cheltuielilor pentru perioada de implementare a investiției (pe numărul de ani pentru care gândește proiectul). Se va prezenta întreaga activitate a societății. Dacă societatea desfășoară activități în mai multe domenii economice (Coduri CAEN), se vor estima venituri și/sau cheltuieli și din alte activități decât cea care face obiectul proiectului, detaliați aceste venituri și cheltuieli.H. ANEXE ȘI ALTE DOCUMENTE Se vor anexa orice alte documente pe care le considerați relevante sau care susțin anumite puncte de vedere din planul dvs. de afaceri.
   +  Anexa nr. 8 Model contract de finanțare cadru
  CONTRACT DE FINANȚARE
  PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME
  2014-2020
  Nr: ..../............
  ....NUME BENEFICIAR....
  ....TITLUL PROIECTULUI....
  ....COD SMIS 2014....
  ....RO.....
  CONTRACT DE FINANȚARE
  1. Părțile Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Direcția Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM, în calitate de Autoritate de Management, cu sediul în București, bulevardul Carol I, nr. 2 - 4, sectorul 3, România, cod poștal ........., telefon: ................ fax: ............, poștă electronică: ............ cod fiscal ............., reprezentat prin (persoana fizică, nume, prenume, funcția deținută) ........................, pe de o parte, denumit în cele ce urmează AM și [Persoana juridică] .................., cod de identificare fiscală ............, înregistrată la ............. sub nr. ....../....../..., cu sediul în localitatea ....................., str. ................... nr. ........., sector/județul ........, România, telefon ............, fax ............., poștă electronică ............................, reprezentată legal prin .....(funcția deținută..................), identificat prin .............., în calitate de Beneficiar al finanțării, au convenit încheierea prezentului Contract de Finanțare, în următoarele condiții:2. Precizări prealabile(1) În prezentul Contract de Finanțare, cu excepția situațiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:(a) cuvintele care indică singularul includ și pluralul, iar cuvintele care(b) indică pluralul includ și singularul;(c) cuvintele care indică un gen includ toate genurile;(d) termenul "zi" reprezintă zi calendaristică, dacă nu se specifică altfel;(e) trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și orice alte acte normative subsecvente.(2) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Contract de Finanțare este sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea și posibilitatea de executare a celorlalte prevederi din prezentul Contract de Finanțare vor rămâne neafectate, iar Părțile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte și/sau modificări care ar conduce la același rezultat legal și/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii Contractului de Finanțare.(3) înțelesul prezentului Contract de Finanțare, atunci când există și parteneri, drepturile și obligațiile beneficiarilor revin și partenerilor;(4) Finanțarea nerambursabilă acordată Beneficiarului este stabilită în termenii și condițiile prezentului Contract.  +  CONDIȚII GENERALE  +  Articolul 1 Obiectul Contractului de Finanțare(1) Obiectul acestui Contract de Finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AM .............., pentru implementarea Proiectului nr. ............. intitulat:..........................................., denumit în continuare Proiect, pe durata stabilită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul Contract de Finanțare inclusiv Anexele care fac parte integrantă din acesta.(2) Beneficiarul se angajează să implementeze Proiectul, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract, legislația europeană și națională aplicabile acestuia.(3) AM se angajează să plătească finanțarea nerambursabilă, la termenele și în condițiile prevăzute în prezentul contract și în conformitate cu legislația europeană și națională aplicabile acestuia.  +  Articolul 2 Durata Contractului și perioada de implementare a proiectului(1) Contractul de Finanțare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării lui de către ultima parte.(2) Perioada de implementare a Proiectului este de [durata] luni, respectiv între data [z/l/a] și data [z/l/a], aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.(3) Perioada de implementare a proiectului poate fi prelungită prin acordul părților, în conformitate cu prevederile art. 10 - Modificări și completări și/sau a Condițiilor specifice.(4) Contractul de Finanțare își încetează valabilitatea la data închiderii Programului Operațional, sau la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.(5) În cazul proiectelor care includ investiții productive sau de infrastructură și care nu sunt co-finanțate din FSE, perioada de durabilitate a proiectului este de minim 3 ani pentru beneficiarii încadrați în categoria IMM, respectiv minim 5 ani pentru beneficiarii care fac parte din categoria întreprinderilor mari și beneficiarilor publici, de la efectuarea plății finale în cadrul prezentului contract sau durata prevăzută în reglementările privind ajutorul de stat, oricare dintre acestea este mai mare.(6) În cazul unei operațiuni constând în investiții în infrastructură sau producție, contribuția din partea fondurilor ESI se rambursează dacă, în termen de 10 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar, activitatea de producție în cauză este delocalizată în afara Uniunii, cu excepția situației în care beneficiarul este un IMM.  +  Articolul 3 Valoarea Contractului de Finanțare(1) Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de ....... lei (valoarea în litere), după cum urmează: După caz: (pentru proiecte negeneratoare de venituri)
  Valoarea totalăValoarea totală eligibilăValoarea eligibilă nerambursabilă din FEPAMValoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naționalValoarea cofinanțării eligibile a BeneficiaruluiValoarea neeligibilă inclusiv TVA
  (lei)(lei)(lei)(%)(lei)(%)(lei)(%)(lei)
  1 = 2 + 92 = 3 + 5+73456789
  (pentru proiecte generatoare de venituri)
  Valoarea totalăValoarea totală eligibilăValoarea veniturilor nete generateValoarea necesară de finanțareValoarea eligibilă nerambursabilă din FEPAMValoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naționalValoarea cofinanțării eligibile a BeneficiaruluiValoarea neeligibilă inclusiv TVA
  (lei)(lei)(lei)(%)(lei)(%)(lei)(%)(lei)(%)(lei)(%)(lei)
  1 = 2 + 92 = 3 + 5+11345= 2-367= 8*589= 5*101011= 5*121213
  (2) AM acordă o finanțare nerambursabilă în sumă maximă de ....... LEI(valoarea în litere)*3), echivalentă cu ....[valoarea] % din valoarea totală eligibilă aprobată. *3) Reprezentând suma coloanelor 3 și 5 din tabelul aferent proiectelor negeneratoare de venituri, sau suma coloanelor 7 și 9 tabelul aferent proiectelor generatoare de venituri(3) În cazul în care valoarea totală a Proiectului crește față de valoarea convenită prin prezentul Contract de Finanțare, diferența astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar*4). *4) Prevederile art. 3, alin. (2) nu se aplică proiectelor finanțate din asistență tehnică(4) Finanțarea va fi acordată, în baza cererilor de prefinanțare/rambursare/plată, elaborate în conformitate cu anexele corespunzătoare - Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare a cheltuielilor la contract.(5) În cazul în care, valoarea totală autorizată este mai mică decât valoarea prevazută în coloana 2/5*5), după caz, din tabelul de mai sus, finanțarea nerambursabilă prevăzută la alineatul (2) se va reduce corespunzător. *5) Se va alege una dintre opțiuni
   +  Articolul 4 Eligibilitatea cheltuielilor(1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu :(a) Legislația națională și europeană aplicabilă;(b) Ghidul Solicitantului;(c) Secțiunea "Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor" din Anexa 1 - Condiții Specifice(2) Cheltuielile aferente prezentului Proiect sunt eligibile cu condiția ca acestea să fie cuprinse în Cererea de Finanțare.  +  Articolul 5 Acordarea și recuperarea prefinanțării Beneficiarul are dreptul de a primi prefinanțare, în condițiile legislației în vigoare, conform Secțiunii "Acordarea și recuperarea prefinanțării" din Anexa 1 - Condiții Specifice, după caz.  +  Articolul 6Rambursarea/plata cheltuielilor(1) Rambursarea sau plata se va realiza de către AM în conformitate cu Secțiunea "Condiții de rambursare și plata cheltuielilor" din Anexa 1 - Condiții Specifice, pe baza cererilor Beneficiarului înaintate la AM.(2) În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a cererilor de rambursare/plată însoțite de documentele justificative prevăzute în Secțiunea "d" "Condiții specifice Programului Operațional" din Anexa 1 - Condiții Specifice, AM va autoriza cheltuielile eligibile cuprinse în Cererea de Rambursare/Plată. În cazul în care sunt necesare clarificări, termenul de plată se întrerupe pe perioada clarificărilor, fără ca durata cumulată de întrerupere a acestora să poată depăși 10 zile lucrătoare.(3) După autorizarea cheltuielilor, AM va efectua plata în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul în care AM dispune de resurse în conturile sale, și va informa Beneficiarul cu privire la plata aferentă cheltuielilor autorizate din Cererea de Rambursare/Plată.(4) Beneficiarul poate accesa mecanismul de decontare prin cereri de plată, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției din fonduri externe nerambursabile și H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014- 2020, sau după caz, OUG 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014 - 2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării.(5) AM va efectua transferul fondurilor în limita disponibilităților, iar în cazul insuficienței fondurilor, procesul de plată se va suspenda până când conturile AM sunt alimentate cu sumele aferente fondurilor necesare. În cazul suspendării procesului de plată, Beneficiarul poate să solicite suspendarea sau prelungirea implementării proiectului, pentru aceeași perioadă, fără a se depăși perioada de finalizare a programului aferent.  +  Articolul 7 Drepturile și obligațiile Beneficiarului(1) Beneficiarul are obligația și responsabilitatea să asigure managementul și implementarea Proiectului în concordanță cu prevederile acestui contract, ale legislației europene și naționale aplicabile.(2) Beneficiarul are obligația de a începe executarea contractului în cel mult 6 luni de la intrarea în vigoare a acestuia și de a realiza toate activitățile prevăzute în Anexa 2 - Cererea de Finanțare, fără a depăși perioada de implementare.(3) Beneficiarul poate solicita în scris punctul de vedere al AM, cu privire la aspectele survenite de natură să afecteze buna implementare a proiectului.(4) Beneficiarul/Partenerii vor deschide contul/conturile de proiect în sistemul Trezoreriei Statului, în cazul în care, fac parte din categoria instituțiilor publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare. Celelalte categorii de Beneficiari/Parteneri pot opta pentru deschiderea contului/conturilor speciale de proiect în sistemul Trezoreriei Statului sau la o bancă comercială în conformitate cu legislația aplicabilă.(5) Beneficiarul și/sau partenerii au obligația de a pune la dispoziția AM, sau oricărui alt organism abilitat de lege documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 zile lucrătoare și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.(6) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (5), Beneficiarul și membrii Parteneriatului se angajează să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate astfel încât, să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze organismele și autoritățile menționate la alin.(5) cu privire la locul arhivării documentelor, în termen de 3 zile de la transmiterea solicitării de către AM organism abilitat și de a asigura accesul neîngrădit al acestora la documentație în locul respectiv.(7) Beneficiarul se va asigura că în contractele/acordurile încheiate cu terțe părți se prevede obligația acestora de a asigura disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfășurate de AM sau de alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor comunitare și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora, după caz.(8) Beneficiarul are obligația îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original precum și copii ale documentelor partenerilor, dacă este cazul, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația comunitară și națională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.(9) În cazul nerespectării prevederilor alin. (5) și (8), Beneficiarul este obligat să restituie suma aferentă documentelor lipsă, rambursată în cadrul Proiectului, reprezentând asistența financiară nerambursabilă, iar în cazul nerespectării prevederilor alin.(6) Beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă rambursată aferentă proiectului, inclusiv dobânzile/penalizările aferente.(10) Beneficiarul este obligat să adauge toate documentele și să completeze datele pentru care este răspunzător, actualizandu-le corespunzător ori de câte ori este cazul, în MySMIS 2014.(11) Beneficiarul este obligat să plătească sumele necesare asigurării cofinanțării eligibile și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului, ce îi revin conform articolului 3.(12) Beneficiarul trebuie să țină o evidență contabilă analitică a proiectului, utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.(13) În situația în care implementarea Proiectului presupune achiziționarea de bunuri, servicii ori lucrări, Beneficiarul are obligația de a respecta prevederile legislației naționale în vigoare în domeniul achizițiilor publice sau ale dispozițiilor legale privind achizițiile efectuate de beneficiarii privați, în cazul în care Beneficiarul nu reprezintă autoritate contractantă, în sensul legislației naționale privind atribuirea contractelor de achiziții publice.(14) Beneficiarul are obligația întocmirii Rapoartelor de Progres și a Cererilor de Rambursare și, după caz, a Cererilor de Plată și de a pune la dispoziția AM documentele justificative ce însoțesc Cererea de Rambursare/Plată, spre a fi verificate de către AM în vederea efectuării rambursării/platii.(15) Beneficiarul, pentru asigurarea finanțării cheltuielilor necesare implementării proiectului, precum și pentru asigurarea durabilității, poate constitui garanții, în favoarea unei instituții de credit, sub forma instituirii unei ipoteci asupra activelor fixe care fac obiectul Contractului de Finanțare, în condițiile legii. Beneficiarul este obligat să transmită AM, o copie a Contractului de Credit și Ipotecă în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la semnarea acestuia; în cazul imobilelor, aceasta va fi însoțită de raportul de evaluare a imobilului finanțat în cadrul prezentului Contract de Finanțare, realizat de către un evaluator bancar sau independent.(16) Beneficiarul este obligat să respecte prevederile cuprinse în Anexa 2 - Cererea de Finanțare, referitoare la asigurarea conformității cu politicile Uniunii Europene și naționale, privind achizițiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de șanse, dezvoltarea durabilă, informarea și publicitatea.(17) Beneficiarul este obligat să includă în bugetul propriu sumele necesare finanțării Proiectului, inclusiv asigurarea co-finanțării și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului.(18) Beneficiarul își asumă obligația de a furniza AM, Comisiei Europene și/sau agenților lor autorizați orice document sau informație solicitată, în termenul indicat, în vederea realizării evaluării Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 și/sau a Proiectului implementat.(19) Beneficiarul are obligația să asigure resursele necesare desfășurării activităților proiectului, conform Cererii de Finanțare, în termenele stabilite prin prezentul Contract de Finanțare.(20) Beneficiarul este obligat să realizeze măsurile de informare și publicitate în conformitate cu obligațiile asumate prin Anexa 2 - Cererea de Finanțare, cu respectarea prevederilor din Anexa 3 - Măsuri de informare și publicitate.(21) Beneficiarul/Liderul de parteneriat/Partenerii are/au obligația de a restitui AM, orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.(22) Beneficiarul este obligat să informeze AM despre orice situație care poate determina încetarea sau întârzierea executării Contractului de Finanțare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoștință despre o astfel de situație, urmând ca AM să decidă cu privire la măsurile corespunzătoare, conform Anexei 1- Condiții Specifice.(23) Beneficiarul are obligația de a informa AM în termen de maximum 3 zile lucrătoare cu privire la următoarele aspecte, care nu vor face obiectul aprobării AM:(a) schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediului beneficiarului;(b) schimbarea contului special deschis pentru Proiect;(c) înlocuirea reprezentantului legal;(24) Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa, pe durata contractului. AM va fi degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terților de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentului Contract de Finanțare, cu excepția celor care pot fi direct imputabile acestora.(25) În cazul în care, se realizează verificări la fața locului, Beneficiarul este obligat să participe și să invite persoanele care sunt implicate în implementarea proiectului și care pot furniza informațiile și documentele necesare verificărilor, conform solicitărilor AM.(26) Beneficiarul își exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea și arhivarea datelor obținute pe parcursul desfășurării Contractului de Finanțare, în vederea utilizării, pe toată durata, precum și după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare și/sau a respectării clauzelor contractuale, a legislației naționale și comunitare.(27) În cazul unei defecțiuni a sistemului MySMIS 2014 sau a forței majore, Beneficiarul poate prezenta informațiile solicitate în format scriptic. De îndată ce imposibilitatea folosirii sistemului sau forța majoră încetează, Beneficiarul va adăuga documentele respective în MySMIS 2014.(28) În cazul în care proiectul include investiții în infrastructură sau producție, Beneficiarul are obligația de a nu delocaliza activitatea de producție în afara Uniunii Europene, în termen de 10 ani de la efectuarea plății finale.  +  Articolul 8 Drepturile și obligațiile AM(1) AM are obligația de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea Proiectului.(2) AM are obligația de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile și recomandările care au impact asupra Proiectului acestuia, formulate de către Comisia Europeană și orice altă autoritate competentă.(3) AM are obligația de a răspunde în scris conform competențelor stabilite, în termen de 15 zile lucrătoare, oricărei solicitări a Beneficiarului privind informațiile sau clarificările pe care acesta le consideră necesare pentru implementarea Proiectului.(4) AM are obligația de a procesa cererile de prefinanțare, cererile de rambursare și cererile de plată în conformitate cu Secțiunile aferente din Anexa 1 - "Condiții Specifice".(5) AM are obligația de a efectua transferul prefinanțării, în condițiile prevăzute în prezentul Contract de Finanțare, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării Cererii de Prefinanțare la AM, Beneficiarilor care au acest drept conform legii.(6) AM are obligația de a efectua rambursarea sau plata cheltuielilor cu respectarea prevederilor articolului 6 din prezentul contract.(7) AM are dreptul de a monitoriza din punct de vedere tehnic și financiar implementarea proiectului în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor proiectului și prevenirii neregulilor.(8) AM are dreptul de a verifica legalitatea și realitatea tuturor activităților aferente implementării proiectului care face obiectul prezentului Contract de Finanțare.(9) În situația în care, în urma constatării unor indicii de fraudă sau tentativă la fraudă, organul de urmărire penală transmite cazul spre soluționare instanțelor de judecată devin incidente prevederile art. 8 din OUG nr. 66/2011.(10) AM are obligația de a efectua verificarea la fața locului a activităților aferente implementării Proiectului, în conformitate cu prevederile Contractului, asigurând cel puțin o vizită de verificare pe durata de implementare a Proiectului.(11) AM va informa despre data închiderii oficiale/parțiale a Programului prin intermediul mijloacelor publice de informare.  +  Articolul 9 Contractarea și cesiunea(1) În cazul externalizării/contractării unor activități din cadrul Proiectului, responsabilitatea pentru implementarea acelor activități revine Beneficiarului, în conformitate cu dispozițiile legale.(2) Prezentul Contract, precum și toate drepturile și obligațiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau parțiale, novației, subrogației sau a oricărui alt mecanism de transmisiune și/sau transformare a obligațiilor și drepturilor.  +  Articolul 10 Modificări și completări(1) Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Contract de Finanțare, de a conveni modificarea clauzelor și/sau Anexelor acestuia, prin act adițional, încheiat în aceleași condiții ca și Contractul de Finanțare, cu excepțiile menționate la alin. (7) al prezentului articol.(2) În cazul în care propunerea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului, acesta are obligația de a o transmite AM cu cel puțin 20 de zile lucrătoare înainte de termenul la care este intenționată a intra în vigoare, cu excepția circumstanțelor acceptate de AM. Beneficiarul va transmite, de asemenea, odată cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare.(3) AM răspunde solicitării de modificare a Contractului prin act adițional, în termen de 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării.(4) În cazul propunerilor de acte adiționale care au ca obiect reducerea valorii indicatorilor ce urmează a fi atinsă prin proiect, valoarea totală eligibilă a Proiectului va fi redusă proporțional, cu excepția cazurilor temeinic justificate.(5) Actul adițional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte, cu excepția cazurilor în care prin actul adițional se confirmă modificări intervenite în legislația națională și/sau europeană relevantă, cu impact asupra executării prezentului Contract, situații în care modificarea respectivă intră în vigoare de la data menționată în actul normativ corespunzător.(6) Actul adițional nu poate avea caracter retroactiv și nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în Contract, care ar putea aduce atingere condițiilor inițiale de acordare a finanțării sau care ar fi contrare principiului tratamentului egal al solicitanților, în cadrul cererilor de propuneri de tip competitiv.(7) Prin excepție de la prevederile alin. (1), Contractul de Finanțare poate fi modificat prin notificarea adresată AM în următoarele situații:(a) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în limita a 10% între capitole bugetare, stabilită de AM, cu condiția încadrării în limitele maxime prevăzute în Ghidul Solicitantului, după caz, prin respectarea tratamentului egal, la nivelul Programului Operațional având în vedere că acele capitole bugetare implicate în modificare trebuie să respecte limitele mai sus menționate, cu justificarea motivelor care au condus la aceasta;(b) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în cadrul aceluiași capitol bugetar, între tipurile de cheltuieli;(c) înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de implementare a Proiectului acolo unde este cazul;(d) modificarea graficului de activități fără să depășească perioada de implementare a Proiectului;(e) modificarea Graficului de Rambursare a cheltuielilor eligibile;(f) alte situații prevăzute în Anexa 1- Condiții Specifice din prezentul Contract.(8) Notificarea va intra în vigoare și va produce efecte juridice din a 11-a zi de la data înregistrării la AM, dacă nu se solicită clarificări Beneficiarului, sau dacă propunerea de modificare a Contractului nu este respinsă de AM.(9) Contractul poate fi suspendat de către părți, prin comunicarea unei notificări în termen de 5 zile de la intervenirea situației, după cum urmează:(a) De către AM, la solicitarea Beneficiarului, în cazul insuficienței fondurilor,(b) De către AM, în cazul incidenței articolului 8 din O.U.G. nr. 66/2011,(c) De către AM/Beneficiar în caz de forță majoră.  +  Articolul 11 Conflictul de interese(1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, conform capitolului 2, secțiunea 2 din O.U.G. nr. 66/2011.(2) Părțile din categoria subiecților de drept public au obligația de a urmări respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003, în materia conflictului de interese;(3) Beneficiarii care au calitatea de autoritate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictele de interese prevăzute de legislația în materia achizițiilor publice.  +  Articolul 12 Nereguli(1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor în conformitate cu O.U.G. 66/2011.(2) Dacă în procesul de verificare a cererilor de rambursare/plată AM identifică abateri de la aplicarea prevederilor legislației naționale și comunitare (în domeniul achizițiilor publice aferente contractelor de lucrări/servicii/furnizare), înainte de efectuarea plății, AM aplică reduceri procentuale din sumele solicitate la plată de către Beneficiar, în condițiile legii care reglementează sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.(3) Pentru recuperarea sumelor virate în baza cererilor de plata și nejustificate prin cereri de rambursare/cheltuieli neeligibile, Beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerii vor fi notificați de către AM cu privire la obligația restituirii acestora în termen de 5 (cinci) zile de la primirea notificării. În situația nerestituirii respectivelor sume în termenul anterior menționat, recuperarea sumelor se realizează în conformitate cu prevederile O.U.G. 66/2011.  +  Articolul 13 Monitorizarea Monitorizarea Contractului de Finanțare este realizată de către AM în conformitate cu prevederile Anexei 4 - Monitorizarea și raportarea.  +  Articolul 14 Forța majoră(1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil intervenit după data semnării Contractului, care împiedică executarea în tot sau în parte a Contractului și care exonerează de răspundere partea care o invocă.(2) Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: calamitățile naturale (cutremure, inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargo.(3) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 zile de la data apariției și de a dovedi existența situației de forță majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării situației de forță majoră, în termen de 5 zile.(4) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor acțiunii de forță majoră.(5) Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.(6) Executarea Contractului va fi suspendată de la data apariției cazului de forță majoră pe perioada de acțiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților.(7) În cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului Contract pe o perioadă mai mare de 3 luni, părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau reziliere a Contractului de Finanțare.  +  Articolul 15 Încetarea Contractului de Finanțare și recuperarea sumelor plătite(1) Oricare dintre părți poate decide rezilierea prezentului Contract, fără îndeplinirea altor formalități, în cazul neîndeplinirii culpabile de către cealaltă parte a obligațiilor prezentului contract.(2) AM poate decide rezilierea prezentului Contract fără îndeplinirea altor formalități, cu recuperarea integrală a sumelor plătite, în următoarele cazuri:(a) În situația în care Beneficiarul nu a început executarea Contractului într-un termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a Contractului de Finanțare în cazul în care AM și-a respectat obligațiile legale/contractuale;(b) În situația în care, ulterior încheierii prezentului Contract, se constată că Beneficiarul/Partenerii/Proiectul nu au îndeplinit condițiile de eligibilitate la data depunerii cererii de finanțare;(c) Dacă Beneficiarul încalcă prevederile art. 9 alin. (2);(d) Dacă se constată faptul că Proiectul face obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau comunitare sau faptul că a mai beneficiat de finanțare din alte programe naționale sau comunitare, pentru aceleași activități în ultimii 3/5 ani, după caz;(3) Prezentul Contract poate înceta prin acordul părților cu recuperarea proporțională a finanțării acordate, dacă este cazul.(4) În situația încălcării prevederilor art. 7 alin. (28), contribuția din partea fondurilor ESI se recuperează.  +  Articolul 16 Soluționarea litigiilor(1) Părțile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care poate apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului de Finanțare.(2) În cazul în care nu se soluționează amiabil divergențele contractuale, litigiul va fi soluționat de către instanțele românești competente.  +  Articolul 17 Transparență(1) Contractul de finanțare, inclusiv anexele sale, precum și informațiile și documentele vizând executarea acestora constituie informații de interes public în condițiile prevederilor Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea excepțiilor prevăzute de aceasta și a celor stabilite prin prezentul contract.(2) Următoarele elemente, așa cum rezultă acestea din Contractul de finanțare și anexele acestuia, inclusiv, dacă e cazul, din actele adiționale prin care se aduc modificări contractului sau anexele sale, nu pot avea caracter confidențial:(a) denumirea proiectului, denumirea completă a Beneficiarului și, dacă aceștia există, a partenerilor, data de începere și cea de finalizare ale proiectului, date de contact - minimum o adresă de e-mail și numărul de telefon - funcționale pentru echipa proiectului; locul de implementare a proiectului - localitate, județ, regiune și, dacă proiectul include activități care se adresează publicului, adresa exactă și datele de contact pentru spațiile dedicate acestor activități în cadrul proiectului;(b) valoarea totală a finanțării nerambursabile acordate și intensitatea sprijinului, exprimate atât ca sumă concretă, cât și ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum și valoarea plăților efectuate;(c) dimensiunea și caracteristicile grupului țintă și, după caz, ale Beneficiarilor finali ai proiectului;(d) informații privind resursele umane din cadrul proiectului: nume, denumirea postului, timpul de lucru;(e) rezultatele estimate și cele realizate ale proiectului, atât cele corespunzătoare obiectivelor, cât și cele corespunzătoare activităților, cu referire la indicatorii stabiliți;(f) denumirea furnizorilor de produse,prestatorilor de servicii și executanților de lucrări contractați în cadrul proiectului, precum și obiectul contractului, valoarea acestuia și plățile efectuate;(g) elementele de sustenabilitate a rezultatelor proiectului respectiv de durabilitate a investițiilor în infrastructură sau producție - informații conform contractului de finanțare, respectiv conform condițiilor prevăzute în art. 71 din Regulamentul (UE) 1303/2013.  +  Articolul 18 Confidențialitate(1) Părțile convin prin prezentul Contract asupra existenței și duratei caracterului confidențial al documentelor, secțiunilor, respectiv informațiile din proiect menționate explicit în anexa nr. 6, având în vedere că publicitatea acestora aduce atingere, principiului concurenței loiale, respectiv proprietății intelectuale ori altor dispoziții legale aplicabile, conform justificării inclusă în anexa menționată.(2) AM, beneficiarul și, după caz, partenerii sunt exonerați de răspundere pentru dezvăluirea de documente sau informații stabilite de părți ca fiind confidențiale dacă:a. informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea dezvăluire, saub. partea a fost obligată în mod legal să dezvălui informația.  +  Articolul 19 Protecția datelor cu caracter personal(1) Datele cu caracter personal, așa cum sunt acestea definite în Legea nr. 677 din 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, colectate în cadrul proiectului sunt folosite în scopul îndeplinirii obiectivelor proiectului, în scop statistic, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(2) Datele cu caracter personal ale grupului țintă și, după caz, ale Beneficiarilor finali ai proiectului nu pot fi prelucrate și publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea prealabilă a acestora asupra scopului prelucrării sau publicării și obținerea consimțământului acestora, în condițiile legii.  +  Articolul 20 Publicarea datelor Beneficiarul este de acord ca documentele și informațiile menționate la art.17 alin.(2) să fie publicate de către AM, cu respectarea art.19 alin.(2).  +  Articolul 21 Corespondența(1) Întreaga corespondență legată de prezentul Contract de Finanțare se va face exclusiv prin MySMIS 2014, cu excepția situației prevăzute de art.7, alin. (27) din prezentul Contract, caz în care corespondența se trimite la următoarele adrese: Pentru Beneficiar:................... Pentru AM:........................(2) AM poate comunica precizări referitoare la modele și formate de formulare pentru aplicarea prevederilor prezentului Contract de Finanțare.  +  Articolul 22 Legea aplicabilă și limba utilizată(1) Legea care guvernează acest Contract de Finanțare și în conformitate cu care este interpretat este legea română.(2) Limba acestui Contract de Finanțare este limba română.  +  Articolul 23 Anexele Contractului(1) Următoarele documente sunt anexe la prezentul Contract și constituie parte integrantă a prezentului Contract de Finanțare, având aceeași forță juridică: Anexa 1 - Condiții Specifice, din care fac parte:(a) Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare a cheltuielilor(b) Acordarea și recuperarea prefinanțării(c) Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor(d) Condiții aferente Programului Operațional Anexa 2 - Cererea de Finanțare, din care fac parte:(a) Bugetul Proiectului(b) Calendarul estimativ al achizițiilor(c) Indicatori(d) Graficul de activități(e) Echipa de management și experți pe termen lungAnexa 3 - Măsuri de informare și publicitateAnexa 4 - Monitorizarea și raportareaAnexa 5 - Acordul încheiat între Beneficiar și ParteneriAnexa 6 - Confidențialitate, după caz.(2) În cadrul prezentului Contract, prevalează Condițiile Specifice față de cele Generale, precum și asupra celorlalte anexe.  +  Articolul 24 Dispoziții finale Prezentul Contract de Finanțare a fost încheiat în trei exemplare originale, toate având valoare juridică, precum și în MySMIS 2014 și este semnat electronic de toate părțile.
  Pentru MADROrdonator principal de crediteNume/prenumeData ......................................................................Semnătura............................................................Pentru BeneficiarReprezentant legalNume/prenume:Data: ..................................................................Semnătura..........................................................
  Controlor Financiar Preventiv PropriuNume/prenume.....................................................Data :....................................................................Semnătura.............................................................
  Direcția juridicăDirectorNume/prenume:Data :.....................................................................Semnătura..............................................................
  DGP - AMPOPAMDirector GeneralNume/prenume:Data :.....................................................................Semnătura..............................................................
   +  Anexa nr. 1 lit. a) la Contractul de Finanțare nr. ....../......
  GRAFICUL DE DEPUNEREA A CERERILOR DE RAMBURSARE
  *) Se va completa conform datelor din cererea de finanțare
   +  Anexa nr. 1 lit. b) la Contractul de Finanțare nr. ....../......
  ACORDAREA ȘI RECUPERAREA PREFINANȚĂRII
  A. ACORDAREA AVANSURILOR(1) La solicitarea Beneficiarilor de finanțare din POPAM, în aplicarea prevederilor art. 29 din O.U.G. nr. 49/2015, cu modificările și completările ulterioare, se pot acorda avansuri pentru realizarea contractelor de finanțare.(2) Avansul poate fi:a) Pentru beneficiarii care sunt instituții publice, cu excepția celor prevăzute la art. 34 din O.U.G. nr.49/2015, unități administrativ-teritoriale, asociații ale acestora ale căror cereri de finanțare au fost selectate potrivit legii, avansul poate fi de până la 50% din valoarea totală a sprijinului nerambursabil, cu posibilitatea retragerii de către AM POPAM a părții de avans nejustificat de beneficiar înainte de ultima tranșă de plată.b) Pentru beneficiarii privați, avansul poate fi de până la 50% din valoarea totală a sprijinului nerambursabil aferent cheltuielilor eligibile ale căror cereri de finanțare au fost contractate, potrivit legii, și se justifică până la ultima tranșă de plată.c) Pentru toate categoriile de beneficiari, avansul poate fi de până la 100% din valoarea totală eligibilă nerambursabilă a tranșei de plată, cu excepția ultimei tranșe, pentru care nu se acordă acest avans. Avansul se acordă beneficiarilor pe baza facturii/facturilor aferente tranșei de plată. Avansul se justifică, în termen de 7 zile, de către beneficiar, prin prezentarea ordinului/ordinelor de plată aferent/aferente facturii/facturilor pentru care s-a eliberat avansul. În cazul beneficiarilor privați ai sprijinului financiar nerambursabil, plata avansului este subordonată constituirii unei garanții, prezentate sub formă de scrisoare de garanție bancară - SGB, scrisoare de garanție eliberată de fondurile de garantare înregistrate în Registrul special al Băncii Naționale a României sau unei polițe de asigurare eliberate de o societate de asigurări autorizată, conform legislației naționale în vigoare, care corespunde procentului de 100% din suma avansului. În situația în care Beneficiarii privați ai POPAM solicită plata unui avans, potrivit reglementărilor prevăzute la art. 29 alin. (1) și (3) din O.U.G. nr. 49/2015, cu modificările și completările ulterioare și prezintă, în vederea obținerii avansului, o poliță de asigurare conform prevederilor art. 29 alin. (5) din ordonanță, aceasta trebuie să prevadă în mod expres faptul că poate fi executată irevocabil și necondiționat de către DGP - AMPOPAM, la prima sa cerere scrisă și fără ca DGP - AMPOPAM să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea de executare să se specifice că suma cerută este datorată faptului că Beneficiarul POPAM nu a restituit total/parțial avansul primit de la DGP - AMPOPAM.(3) Beneficiarul privat poate primi avansul numai după avizarea favorabilă de către AM POPAM a procedurii de achiziții, conform procedurilor de lucru ale acesteia.(4) Beneficiarul POPAM care a primit anterior avans și pe care nu l-a justificat, nu va putea primi alt avans până la justificarea integrală a primului.(5) Garanția este eliberată în cazul în care MADR, prin AM POPAM, constată că suma cheltuielilor reale efectuate și declarate de beneficiar, care corespund contribuției financiare a Uniunii Europene și contribuției publice naționale, depășește suma avansului.(6) Suma avansului se justifică pe bază de documente, până la expirarea duratei de execuție a proiectului, prevăzute în contractul de finanțare, respectiv până la ultima tranșă de plată. Sumele reprezentând avansuri acordate și nejustificate până la termenele stabilite prin contractul de finanțare sau până cel târziu cu 15 zile lucrătoare înainte de expirarea termenului de valabilitate a garanției, se recuperează de MADR, prin AM POPAM, prin executarea garanției.(7) Perioada de valabilitate a garanțiilor trebuie să fie mai mare cu minimum 15 zile lucrătoare față de durata de execuție a contractului, pentru garanțiile prevăzute la alin (2), lit.a). Garanțiile aferente avansurilor de 100% trebuie să aibă valabilitate 30 de zile lucrătoare de la data depunerii tranșei de plată.(8) În cazul executării garanției de către MADR, prin AM POPAM, Beneficiarul poate plăti suma executată în maximum 5 zile lucrătoare de la depunerea de către MADR, prin AM POPAM, la instituțiile financiar bancare sau la societățile de asigurare, după caz, a cererii de executare a scrisorii de garanție/poliței de asigurare. În cazul în care, contul de debite MADR este creditat cu suma executată, va depune cererea de anulare a executării, iar, în caz contrar, MADR, prin AM POPAM, va notifica instituția care a acordat garanția, pentru continuarea executării.(9) În cazul nejustificării avansurilor la termenele prevăzute, prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (12) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, recuperarea sumelor prin executarea scrisorilor de garanție bancară sau a garanțiilor sau a polițelor de asigurare, după caz, de către MADR se face cu perceperea de dobânzi, calculate și datorate conform Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada cuprinsă între data acordării avansului și data recuperării integrale a acestuia.(10) Procesul-verbal de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii și penalității datorate, emis de MADR, constituie titlu de creanță și este act administrativ în sensul Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 23 alin. (12) - (19) aplicându-se în mod corespunzător.B. DEPUNEREA CERERILOR DE PLATĂ A AVANSULUI(1) După semnarea contractului de finanțare cu Autoritatea de Management și încheierea a cel puțin unui contract achiziții, Beneficiarul completează și transmite către CRPOP pe raza căruia se implementează proiectul aferent cererii de finanțare, cererea de plată a avansului și documentele justificative într-un exemplar original și un exemplar scanat pe suport electronic. Din momentul în care aplicația informatică SMIS devine operațională, depunerea cererilor de plată a avansului se va face exclusiv online.(2) Cererile privind plata avansului trebuie însoțite de formularul de identificare financiară și de dovada constituirii garanției în condițiile art. 29, alin. 5 din O.U.G. nr. 49/2015.(3) Beneficiarii trebuie să anexeze la cererea privind plata avansului și notificările emise de către compartimentul achiziții beneficiari privind procedurile de achiziții efectuate.(4) Plata avansului va fi efectuată în termen de 20 de zile lucrătoare de la depunerea solicitării.(5) Cererea de plată, pentru avans de până la 50% din valoarea totală a sprijinului financiar nerambursabil, se depune la sediul CRPOP pe raza căruia se implementează proiectul aferent cererii de finanțare și va fi însoțită de scrisoarea de garanție bancară/nebancară sau polița de asigurare, formularul financiar și dovada asigurării cofinanțării.(6) Cererea de plată, pentru avans de până la 100% din valoarea totală eligibilă nerambursabilă a tranșei de plată, se depune la sediul CRPOP pe raza căruia se implementează proiectul aferent cererii de finanțare și va fi însoțită de factura/ facturile pentru care se solicită avansul, scrisoarea de garanție bancară/ nebancară sau polița de asigurare, formularul financiar și dovada asigurării cofinanțării.(7) După finalizarea verificărilor de către experții CRPOP, dosarul administrativ al cererii de plată a avansului însoțit de documentele justificative se transmite la DGP-AMPOPAM în vederea autorizării avansului.
   +  Anexa nr. 1 lit. c) la Contractul de Finanțare nr. ...../......
  CONDIȚII DE RAMBURSARE ȘI PLATĂ A CHELTUIELILOR
  A. INFORMAȚII CU CARACTER GENERAL PRIVIND RAMBURSAREA CHELTUIELILOR(1) Verificarea cererilor de rambursare, acoperă aspecte administrative, financiare, tehnice și fizice ale operațiunilor și vor fi efectuate în proporție de 100%, pentru toate cererile de rambursare transmise de beneficiari, în conformitate cu prevederile Manualului de proceduri privind verificarea și autorizarea plăților emis de DGP-AMPOPAM, în vigoare la data solicitării rambursării, care este afișat pe site-ul MADR, incluzând și verificări la fața locului.(2) Beneficiarii pot solicita rambursarea cheltuielilor efectuate în maximum 5 tranșe, pe cât posibil cuantificabile, respectiv solicitarea la rambursare a unor cheltuieli care privesc una sau mai multe etape de execuție care pot fi determinate, una sau mai multe lucrări finalizate, etc.(3) În cazul proiectelor care presupun achiziții fără construcții montaj, beneficiarii pot solicita rambursarea cheltuielilor efectuate în maxim 3 tranșe de plată.(4) Plățile se efectuează de către DGP-AMPOPAM în lei. Plățile efectuate de către DGP- AMPOPAM se consideră a fi efectuate la data când acestea sunt debitate din contul MADR.(5) În cazul în care beneficiarul privat solicită rambursarea cheltuielilor în condițiile prevăzute la art. 28, pct (1), lit b) din O.U.G. nr. 49/23.10.2015, se va proceda conform:  +  art. 28, pct (2): ● beneficiarul privat trebuie să deschidă un cont distinct disponibil la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului în raza căreia este înregistrat fiscal; ● după verificarea dosarului de cererii de plată și autorizării plății, MADR-AMPOPAM virează beneficiarului privat valoarea cheltuielilor rambursabile pentru cheltuielile eligibile, reprezentând contribuția publică, în contul distinct de disponibil, deschis pe numele beneficiarului privat la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului; ● în ziua imediat următoare efectuării viramentului, AM POPAM notifică beneficiarul privat cu privire la efectuarea plății, iar o copie a notificării transmise beneficiarului privat se transmite unității teritoriale a Trezoreriei Statului la care acesta are deschis contul; ● beneficiarul privat prezintă la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la încasarea în cont a contribuției publice, pentru fiecare factură în parte, ordine de plată pentru suma reprezentând contribuția publică, precum și pentru sumele declarate neeligibile în urma verificării cererii de către AMPOPAM;  +  pct. (9): În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către MADR - AMPOPAM, beneficiarii privați au obligația de a depune la AM POPAM ordinele de plată și extrasele de cont aferente plăților efectuate din contribuția publică.(6) DGP-AMPOPAM va aproba sau respinge cererea de rambursare sau va solicita documente sau informații suplimentare în conformitate cu procedura proprie, în termen de maxim 45 (patruzecișicinci) de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii de rambursare. Beneficiarul are la dispoziție 5 (cinci) zile lucrătoare în care să prezinte informațiile suplimentare sau o nouă cerere de rambursare. În situații deosebite, termenul de răspuns la solicitarea de informații suplimentare poate fi prelungit cu acordul DGP-AMPOPAM. Extinderea intervalului pentru aprobarea cererii de rambursare poate conduce la întârzierea plății cu un interval de timp echivalent.(7) În situația în care nu este de acord cu suma autorizată la plată, Beneficiarul poate solicita reverificarea cererii de rambursare în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la dată notificării de către DGP-AMPOPAM privind suma finanțării nerambursabile sau, în lipsa notificării, de la data la care a fost efectuată rambursarea soldului. După această perioadă orice solicitare va fi respinsă de către DGP-AMPOPAM. Răspunsul DGP-AMPOPAM va fi formulat în maxim 30 de zile calendaristice.(8) În situația în care se constată, ulterior autorizării și plății finanțării nerambursabile către Beneficiar, inadvertențe care afectează sumele rambursate, DGP-AMPOPAM va lua măsura corectării acestor sume.B. DEPUNEREA GRAFICULUI DE RAMBURSARE A CHELTUIELILOR(1) Beneficiarii sunt obligați să depună la sediul CRPOP pe raza căruia se implementează proiectul aferent cererii de finanțare, Graficul de rambursare a cheltuielilor actualizat, potrivit formatului standard, în maximum 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data semnării primului contract de achiziție, în condițiile în care au intervenit modificări față de versiunea din Contractul de finanțare. La momentul devenirii operaționale a aplicației SMIS, Graficul de rambursare a cheltuielilor va fi depus exclusiv online.(2) Rectificarea Graficului de rambursare a cheltuielilor se face în condițiile modificării termenului de depunere a uneia dintre cererile de rambursare sau a modificării valorii acesteia față de datele menționate în Graficul de rambursare a cheltuielilor depus inițial.(3) Dacă depunerea Cererii de rambursare la sediul CRPOP pe raza căruia se implementează proiectul aferent cererii de finanțare nu se face la data menționată în Graficul de rambursare a cheltuielilor și dacă până la această dată nu se transmite Graficul de rambursare a cheltuielilor actualizat, DGP-AMPOPAM are dreptul de a rezilia Contractul de finanțare.C. DEPUNEREA CERERILOR DE RAMBURSARE(1) Beneficiarul depune la sediul CRPOP pe raza căruia se implementează proiectul aferent cererii de finanțare, dosarul Cererii de rambursare, semnat și ștampilat pe fiecare pagină, într- un singur exemplar. Același exemplar scanat va fi depus și pe suport electronic. Beneficiarul va păstra documentele originale la sediul său în vederea prezentării acestora la acțiunile de verificări ulterioare la fața locului. Din momentul în care aplicația informatică SMIS devine operațională, depunerea cererilor de rambursare se va face exclusiv online.(2) Cererea de rambursare va fi însoțită de documentele justificative aferente. Documentele vor fi prezentate în copie lizibilă, certificată "conform cu originalul", semnate și ștampilate de responsabilul legal. Formularele Cererii de rambursare, Raportul de progres și Evidența cheltuielilor vor fi depuse în exemplar original. Toate documentele din dosarul cererii de rambursare, care au regim de document tipizat, vor fi în conformitate cu prevederile legale. Pentru toate documentele incluse în dosarul cererii de rambursare, redactate în alte limbi, se va anexa o traducere în limba română realizată de un traducător autorizat.(3) După finalizarea verificărilor de către experții CRPOP, dosarul administrativ al cererii de rambursare însoțit de documentele justificative se transmite la DGP-AMPOPAM în vederea autorizării sumelor de rambursat și efectuării plății.(4) Plata către beneficiari a cererilor de rambursare se realizează de către DGP-AM POPAM în termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării fiecărei cereri de rambursare, cu excepția acelor situații în care termenul de rambursare se suspendă.(5) Dosarul cererii de rambursare trebuie să cuprindă:a) OPISb) Cererea de rambursare, formular însoțit de:– Formular de identificare financiară;– Evidența cheltuielilor respectând structura bugetului estimat (format excel);– Evidența facturilor pentru care se solicită plata conform art 28, lit. (b), pct. (1) din O.U.G. 49/2015– Notificările de aprobare a achizițiilor;– Raport de progres;– La prima cerere de rambursare - Extras de carte funciară în termen de valabilitate;– La prima cerere de rambursare - Actul de proprietate, Contract de concesiune, comodat, sau orice alt contract care atestă dreptul de folosință asupra terenului/clădirilor/luciului de apă, valabil pentru perioada de implementare/execuție și monitorizare a proiectului;– Contractul de asigurare a lucrărilor/ bunurilor pe perioada execuției acestora;– Documentele emise de autoritățile de mediu, sanitar și sanitar veterinar, ISU;– Fotografii realizate pe parcursul implementării proiectului, în special pentru lucrări care devin ascunse - în format electronic;– Raport de audit asupra situațiilor financiare conform art. 207 din Regulamentul DELEGAT (UE) NR. 1268/2012;– Alte documente specificate expres în Manualul de procedură privind verificarea și autorizarea plăților emis de DGP-AMPOPAM, în vigoare la data solicitării rambursării.c) Documentele financiar contabile în copie certificată pentru conformitate cu originalul;– Facturi (Factura menționează numele contractorului, numărul și data contractului de executare lucrări/ furnizare bunuri/ prestare servicii conform căruia se va face plata. Pentru evitarea dublei finanțări fiecare factură originală va avea inscripționat "Finanțat în cadrul POPAM 2014-2020, codul din sistemul informatic (dacă este cazul) și numărul contractului de finanțare";– Ordine de plată/ Dispoziții de plată externă, CEC-uri, bilete la ordin etc;– Extrase de cont;– Balanțe analitice de verificare aferente perioadei de raportare pentru cererea de rambursare în cauză, note contabile, fișe de cont pentru conturile analitice utilizate în evidența contabilă.d) Pentru obligațiile de plată aferente contractelor de lucrări:– Autorizația de construire, în cadrul primei cereri de rambursare care conține lucrări;– Ordin de începere a lucrărilor, în cadrul primei cereri de rambursare care conține lucrări;– Avize ANAR;– Avizul/ acordul ISC;– Autorizația dirigintelui de șantier;– Dovada constituirii garanției de bună execuție;– Procesul verbal de predare-primire a amplasamentului și a bornelor de repere, în cadrul primei cereri de rambursare care conține lucrări;– Programul de urmărire și control al calității lucrărilor actualizat;– Procese verbale de recepție pe faze determinante;– Procese verbale de recepție parțială, la fiecare cerere de rambursare care conține lucrări;– Procese verbale de recepție finală la terminarea lucrărilor;– Situații de lucrări semnate de către antreprenor, diriginte de șantier și beneficiar;– Buletinele de încercări;– Certificate de calitate, declarații de conformitate pentru materialele încorporat în lucrări;– NR-uri și NCS-uri, însoțite de Dispoziția dirigentului de șantier, după caz;– Agrementele tehnice (dacă este cazul).e) Pentru obligațiile de plată aferente contractelor de furnizare:– declarații vamale (pentru bunurile din import, alte țări decât UE);– CMR;– Polița de asigurare a mărfurilor (dacă există);– Procese verbale de predare - primire (cu excepția facturilor de avans) și Procese verbale de punere în funcțiune (se acceptă depunerea acestora la cererea de rambursare finală în cazuri temeinic justificate);– certificate de garanție, certificate de calitate, declarație de conformitate, dacă este cazul.f) Pentru obligațiile de plată aferente contractelor de servicii:– Dovada constituirii garanției de bună execuție pentru servicii (dacă e cazul);– Procesele verbale/rapoartele de prestare a serviciilor;– Devize financiare;– Rapoartele de activitate/de audit, dacă e cazul;– În cazul în care contractul de servicii presupune efectuarea de cursuri: fișe evaluare întocmite de către participanții la cursuri, fișe de prezență la curs, deviz financiar, certificate de participare la curs, certificat constatator al firmei prestatoare, proces verbal de recepție.g) Pentru obligațiile de plată aferente contractelor de muncă încheiate în cadrul proiectelor:– Salarii și asimilate acestora;– Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale și cheltuielilor asimilate acestora (eligibile din program, acolo unde este cazul);– Decizia/ Ordin de numire (pentru funcționarii publici), Contracte individuale de muncă (CIM)/ acte adiționale la CIM, contracte de prestări servicii pentru PFA;