GHIDUL SOLICITANTULUI din 7 iunie 2017pentru măsura II.2 - "Investiții productive în acvacultură"
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 476 bis din 23 iunie 2017  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 188 din 7 iunie 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 476 din 23 iunie 2017.

  PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT
  ȘI AFACERI MARITIME 2014 - 2020
  PRIORITATEA UNIUNII EUROPENE 2
  STIMULAREA ACVACULTURII DURABILE DIN PUNCTUL DE
  VEDERE AL MEDIULUI, EFICIENTE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL
  UTILIZĂRII RESURSELOR, INOVATOARE, COMPETITIVE ȘI
  BAZATE PE CUNOAȘTERE
  GHIDUL SOLICITANTULUI
  Obiectiv specific 2.2. Sporirea competitivității și a viabilității întreprinderilor din sectorul acvaculturii, inclusiv îmbunătățirea siguranței sau a condițiilor de lucru, în special ale IMM-urilor. Măsura: II.2 Investiții productive în acvacultură

  Tipul apelului: Competitiv, cu termen limită de depunere
  Iunie 2018
  Versiunea 3
   +  CUPRINS1. LEGISLAȚIA UNIUNII EUROPENE ȘI NAȚIONALĂ APLICABILĂ, ALTE DOCUMENTE RELEVANTE1.1. LEGISLAȚIA UNIUNII EUROPENE1.2. LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ2. PREVEDERI GENERALE3. CONDIȚII SPECIFICE PENTRU OBȚINEREA FINANȚĂRII3.1. Solicitanții eligibili3.2. Eligibilitatea proiectului3.3. Activități eligibile3.4. Cheltuieli eligibile4. CEREREA DE FINANȚARE4.1. Întocmirea cererii de finanțare4.2. Lista documentelor din dosarul Cererii de finanțare4.3. Înregistrarea Cererii de finanțare5. VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI A ELIGIBILITĂȚII CERERII DE FINANȚARE6. EVALUAREA ȘI SELECȚIA CERERILOR DE FINANȚARE6.1. Evaluarea cererii de finanțare6.2. Selecția cererii de finanțare7. CONTESTAȚII8. CONTRACTAREA8.1. Contractul de finanțare8.2. Obligațiile specifice ale beneficiarului (clauze specifice la contractul de finanțare)8.3. Modificarea contractului de finanțare9. MANAGEMENTUL FINANCIAR AL PROIECTULUI9.1. Dovada cofinanțării9.2. Derularea și verificarea procedurilor de achiziții9.3. Rambursarea cheltuielilor9.3.1. Precizări referitoare la acordarea avansului9.3.2. Plata10. MONITORIZARE ȘI CONTROL11. INFORMARE ȘI PUBLICITATE12. ANEXE1. LEGISLAȚIA UNIUNII EUROPENE ȘI NAȚIONALĂ APLICABILĂ, ALTE DOCUMENTE RELEVANTE1.1. LEGISLAȚIA UNIUNII EUROPENE• Regulamentul (UE) nr. 508/2014 privind Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului;• Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1242/2014 al Comisiei din 20 noiembrie 2014 de stabilire, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, a normelor privind prezentarea datelor relevante cumulative cu privire la operațiuni;• Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1243/2014 al Comisiei din 20 noiembrie 2014 de stabilire a unor norme în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește informațiile care trebuie trimise de statele membre, precum și în ceea ce privește necesitățile în materie de date și sinergiile dintre potențialele surse de date;• Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;• Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 – 2020;• Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului;• Regulamentul (UE) nr. 1268/2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii;• Regulamentul Consiliului (CE, EURATOM) nr. 2988/1995 privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene;• Regulamentul (UE) nr. 763/2014 de stabilire a unormelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește informațiile care trebuie trimise de statele membre, precum și în ceea ce privește caracteristicile tehnice ale măsurilor de informare și de publicitate și instrucțiunile referitoare la crearea emblemei Uniunii;• Regulamentul delegat (UE) 2015/2252 al Comisiei din 30 septembrie 2015 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/288 în ceea ce privește perioada de inadmisibilitate a cererilor pentru sprijin din partea Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime;• Decizia Comisiei nr. C (2015) 8416 final din 25.11.2015 de aprobare a programului operațional „Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime pentru România” pentru sprijin din partea Fondului European pentru Pescuit și Afaceri Maritime în România;• Regulamentul delegat (UE) nr. 1014/2014 al Comisiei din 22 iulie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește conținutul și construcția unui sistem de monitorizare și de evaluare comun pentru operațiunile finanțate din Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime.1.2. LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ• O.U.G. nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, cu modificărie și completările ulterioare;• H.G. nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanțate din FEPAM prin POPAM 2014-2020;• Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 816/2016 privind aprobarea Listei detaliată cu cheltuieli eligibile pentru operațiunile finanțate în cadrul POPAM 2014¬2020, cu modificările și completările ulterioare;• O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;• H.G. nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;• O.U.G. nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, cu modificările și completările ulterioare;• Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 332/2008 privind înscrierea unităților de producție în acvacultură în Registrul unităților de acvacultură și eliberarea liceențelor de acvacultură, cu modificările și completările ulterioare;• H.G. nr. 1.191/2010 privind stabilirea sistemului de înregistrare a loturilor de sturioni din crescătorii și a caviarului obținut din activități de acvacultura și de marcare prin etichetare a caviarului;• Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;• O.U.G. nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare;• O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;• Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare;• Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;• H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentației tehnico economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;• Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;• H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; • Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanții privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene;• Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;• Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;• Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;• H.G. nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările ulteriare;• Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1189/R/2018 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;• Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1370/R/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare;• Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Turism nr. 65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism, cu modificările și completările ulterioare.2. PREVEDERI GENERALEProgramul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014 – 2020 își propune să creeze condițiile necesare redresării economice, generării creșterii locurilor de muncă din domeniul pescuitului, acvaculturii și afacerilor maritime. Programul a fost aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 8416/2015 și permite accesarea fondurilor structurale și de investiție prin intermediul Fondului European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM).Acvacultura reprezintă unul din principalii piloni ai Programului și este vizată în cadrul Priorității Uniunii nr. 2 (PU2) - Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștere.Obiectivul general pentru acvacultură este acela de a îmbunătăți viabilitatea economică a întreprinderilor, de a garanta siguranța și sănătatea alimentară, de a construi avantaje competitive pentru acest sector.Obiectivul specific al Măsurii II.2 vizează sporirea competitivității și a viabilității întreprinderilor din sectorul acvaculturii, inclusiv îmbunătățirea siguranței sau a condițiilor de lucru, în special ale IMM-urilor.Măsura II.2 vizează toate tipurile de investiții legate de valoarea adăugată a produselor, creșterea producției și a eficienței resurselor, inclusiv tratarea deșeurilor, precum și activități complementare legate de activitățile de bază (acvacultura) ale întreprinderii. Măsurile de investiții pot fi combinate cu cele care vizează sănătatea animală, în vederea reducerii expunerii la risc a producției. Totodată, prin intermediul acestei măsuri este sprijinită introducerea în acvacultură de specii cu valoare economică ridicată, în special din ihtiofauna autohtonă, precum păstrăv, șalău, calcan, știucă, lin, crap, sturioni (inclusiv polyodon), moluște, somn european. Această prioritizare se reflectă în criteriile de selecție.Prezentul document se adresează întreprinzătorilor din domeniul acvaculturii care doresc să acceseze fonduri nerambursabile, potențiali solicitanți ai Programului Operațional pentruPescuit și Afaceri Maritime, Prioritatea Uniunii nr. 2 Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștere, Măsura II.2 – Investiții productive în acvacultură, și reprezintă, totodată, un îndrumar pentru întocmirea Cererilor de finanțare.Înainte de a începe completarea Cererii de finanțare vă recomandăm să citiți cu atenție toate informațiile prezentate în acest Ghid și să vă asigurați că ați înțeles toate aspectele specifice prezentei scheme de finanțare nerambursabilă. Pentru o mai bună înțelegere vă recomandăm să consultați și: – Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 - 2020;– Art. 48 litera (a)-(d) și (f)-(h) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014.Totodată vă recomandăm să consultați periodic pagina de internet a DGP- AMPOPAM – www.ampeste.ro – pentru a fi la curent cu eventualele comunicări/informări cu privire la prezenta măsură de finanțare.Ghidul solicitantului nu se substituie legislației naționale și a Uniunii Europene în vigoare, solicitantul având obligația cunoașterii și respectării acesteia.
  ***
  SediuAdresăContactJudețe arondate
  DGP- AMPOPAMB-dul. Carol I nr.2-4, sector 3, Municipiul BucureștiTel: 021.307 98 02Fax. 021.307.24.74-
  CR POPAM BrașovIntern.Trade Center, str. Alexandru Vlahuță, nr.10, Et.1, Brașov, județul BrașovTel. 0725.256.2350725.256.236Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu.
  CR POPAM BucureștiStr. Mihai Eminescu, nr.6, Buftea, județul IlfovTel. 0725.256.2230725.256.224Argeș, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Prahova și Municipiul București.
  CR POPAM ConstanțaStr. Capitan Petre Romulus nr. 7bis, Constanța, județul ConstanțaTel. 0241.511.580, 0725.256.231,0725.256.2320725.256.239Constanța, Ialomița, Călărași.
  CR POPAM ClujStr. Dorobanților, nr.69, Cluj-Napoca, județul ClujTel. 0725.256.2330725.256.234Alba, Bistrița- Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu- Mare, Sălaj.
  CR POPAM DoljBloc TCIF, str. Nicolae Romanescu, nr.39, etaj 2, Craiova, județul DoljTel. 0251.425.008, 0725.256.221, 0725.256.222,0725.256.236Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Teleorman, Vâlcea.
  CR POPAM GalațiStr. Basarabiei, nr.55, bloc A16, parter, Galați, județul GalațiTel. 0725.256.2250725.256.226Brăila, Buzău, Galați, Vrancea.
  CR POPAM IașiOJRSA, Aleea Mihail Sadoveanu, nr.10bis, Iași, județul IașiTel/Fax. 0232.273.0700725.256.2290725.256.230Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui.
  CR POPAM TimișCalea Buziașului, nr.11A, cladire Ob6A, et.1, Timișoara, județul TimișTel. 0726.777.657Arad, Bihor, Caraș Severin, Hunedoara, Timiș.
  CR POPAM TulceaIberom Business Center Str. Portului, nr.14, etaj 2, Tulcea, județul TulceaTel/Fax.0240.535.029,0725.256.2370725.256.238Tulcea

  ***
   +  CINE POATE BENEFICIA DE SPRIJINUL FINANCIAR NERAMBURSABIL? Întreprinderile și ONG-urile cu activitate economică din domeniul acvaculturii.  +  CE ACTIVITĂȚI SUNT FINANȚATE ÎN CADRUL ACESTEI MĂSURI?– Investiții noi productive;– Investiții privind modernizarea fermelor;– Diversificarea producției și a speciilor de cultură.– Diversificarea surselor de venituri și creșterea profitabilității fermelor prin dezvoltarea turismului și pescuitului recreativ.  +  CARE SUNT ȚINTELE DE ATINS ÎN CADRUL PROIECTULUI?  +  INDICATORI Indicator prestabilit (de program) Indicatorul de program face obiectul monitorizării performanțelor măsurii programului și se referă la: Variația volumului producției de acvacultură - tone, definit ca: volumul anual al producției din unitatea de acvacultură (cu excepția icrelor embrionate, larvelor și a puietului predezvoltat cu o masă corporală nu mai mare de 1 gram), calculat ca diferență între volumul total al producției exprimate în viu după implementarea operațiunii și volumul total al producției exprimate în viu înainte de operațiune, conform formulei: Variația volumului = A - B Unde: ● A = Volumul total (tone) al producție în viu DUPĂ operațiune; ● B = Volumul total (tone) al producției în viu ÎNAINTE de operațiune (în cazul unui sistem nou, valoarea este 0) Prin "volum" se înțelege: ● Pentru pești, crustacee, moluște și alte animale acvatice: echivalentul greutății în viu a producției; ● Pentru moluște: greutatea în viu include și greutatea cochiliei. Beneficiarii vor furniza: ● Volumul anual total al producției ÎNAINTE de operațiune (se poate prezenta media volumului producției înregistrate pe ultimii trei ani); ● Volumul anual total al producției DUPĂ operațiune. Indicatorul se consideră a fi îndeplinit indiferent în ce an se atinge ținta propusă, atâta timp cât anul în care acesta este atins este cuprins în intervalul dintre finalizarea implementării investiției și sfârșitul perioadei de monitorizare (în cel puțin unul din anii ulteriori implementării proiectului, dar nu mai târziu de ultimul an al perioadei de monitorizare). Nerespectarea indicatorului - Volumul producției de acvacultură - asumat prin Cererea de finanțare va atrage după sine recuperarea finanțării nerambursabile acordate direct proporțional cu gradul de nerealizarea acestuia.  +  Indicatori suplimentari (de proiect) ● Suprafața luciului de apă (ape interioare) pe care se implementează proiectele ce propun măsuri de conservare, reducere a impactului pescuitului și acvaculturii (ha); ● Suprafața pe care se practică acvacultura (ha); ● Suprafețe degradate pe care se amplasează noi unități piscicole (ha); ● Volumele de apă preluate pentru acvacultură (mii mc); ● Suprafața pe care este practicată acvacultura ecologică (ha).  +  Date privind implementarea proiectului ● Tipul de investiție - În funcție de tipul proiectului, în tabelul de mai jos se va bifa doar varianta cea mai relevantă pentru proiect:
  67[ ]Investiții productive
  68[ ]Diversificare
  69[ ]Modernizare
  70[ ]Sănătatea animalelor
  71[ ]Calitatea produselor
  72[ ]Restaurare
  73[ ]Activități complementare
  ● Numărul de angajați care beneficiază de operațiune.
   +  ATENȚIE! Completarea indicatorilor și a datelor de implementare în cadrul cererii de finanțare este obligatorie Criteriul "număr de locuri de muncă create/menținute", asumat prin cererea de finanțare, este obligatoriu de respectat pe parcursul a minimum 12 luni consecutive în perioada de monitorizare a proiectului.
   +  CÂȚI BANI SE POT PRIMI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI?  +  INTENSITATEA AJUTORULUI FINANCIAR Cuantumul sprijinului financiar nerambursabil acordat în cadrul unei Cereri de finanțare este de:– 50% din valoarea eligibilă a proiectului (inclusiv TVA eligibilă) pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și ONG-uri cu activitate economică în domeniul acvaculturii;– 30% din valoarea eligibilă a proiectului (inclusiv TVA eligibilă) pentru întreprinderile care nu se încadrează în definiția IMM-urilor și ONG-urilor cu activitate economică în domeniul acvaculturii. Pentru implementarea proiectului, beneficiarul se va angaja să asigure o cofinanțare în procent de minimum 50%, respectiv minimum 70% (în funcție de încadrarea în categoria de IMM) din valoarea eligibilă a proiectului. Pentru derularea proiectului, beneficiarul va asigura cofinanțarea investiției prin mai multe modalități: aport în natură, aport în numerar constituit de beneficiar, surse de finanțare (credit bancar) sau combinații dintre acestea. Cuantumul sprijinului financiar nerambursabil se va stabili în funcție de încadrarea solicitantului în categoria IMM.Cofinanțarea prin aport în natură trebuie dovedită și depusă odată cu cererea de finanțare. Aceasta trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 5 din H.G. nr. 347/2016. Contribuția în natură poate fi depusă doar de către solicitanții care dețin dreptul de proprietate asupra sa.  +  ATENȚIE!Pentru a putea fi acceptată cofinanțarea prin aport în natură, solicitantul va trebui să argumenteze că aceasta este necesară și strict legată de implementarea proiectului în sensul că aceasta trebuie să contribuie la atingerea indicatorilor asumați prin cererea de finanțare. În lipsa unor argumente solide care să demonstreze acest lucru, cofinanțarea prin aport în natură nu va fi luată în considerare, solicitantul urmând să asigure cofinanțare proiectului prin modalitățile prevăzute la capitolul 9.Când aportul în natură nu asigură valoarea totală a cofinanțării, acesta poate fi completat până la valoarea totală prin aport în numerar. În această situație, solicitantul va depune contribuția în natură odată cu cererea de finanțare, iar diferența în conformitate cu condițiile descrise la capitolul 9.Cofinanțarea prin aport în numerar sau credit bancar poate fi depusă odată cu cererea de finanțare sau în conformitate cu condițiile descrise la capitolul 9. Contribuția în natură face parte integrantă din proiect și ea nu poate face obiectul altui proiect depus indiferent de măsură/apel/program operațional.În situația în care solicitantul va prezenta la momentul depunerii cererii de finanțare un document justificativ (raport de evaluare pentru aportul în natură, extras de cont cu blocarea sumei sau contract de credit bancar) privind asigurarea cofinanțării investiției, acesta va fi punctat în conformitate cu criteriul 4 din Anexa 5 - Criterii de selecție. Cofinanțarea prin aport în natură se va dovedi și depune numai odată cu cererea de finanțare. Pentru proiectele la care valoarea contribuției în natură depășește cota procentuală stabilită pentru contribuția proprie a beneficiarului, sprijinul financiar nerambursabil va fi diminuat cu cota procentuală ce depășește contribuția proprie.În situația în care solicitantul va prezenta la momentul depunerii cererii de finanțare un document justificativ (raport de evaluare pentru aportul în natură, extras de cont cu blocarea sumei sau contract de finanțare) privind asigurarea cofinanțării investiției, în cuantum de minimum 20% din valoarea cofinanțării, acesta va fi punctat în conformitate cu criteriul 4 din Anexa 5 - Criterii de selecție.  +  CARE ESTE VALOAREA MAXIMĂ A PROIECTULUI? Valoarea maximă și minimă eligibilă aferentă unui proiect va fi precizată în anunțul de lansare a apelului. În cadrul acestor valori este inclusă TVA doar în cazul solicitanților neplătitori de TVA. Pentru solicitanții plătitori de TVA, în cadrul plafonului nu este inclusă TVA.Pentru proiectul a cărui valoare totală eligibilă depășește 1.000.000 euro, echivalentul în lei la cursul INFOREURO precizat în anunțul de lansarea apelului și care generează venituri nete ulterior finalizării acestuia i se aplică prevederile art. 61 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Calculul cu privire la veniturile nete generate de proiect se realizează în conformitate cu Anexa nr. 13. Ajutorul financiar nerambursabil se va diminua cu veniturile nete astfel determinate.Veniturile nete sunt declarate de către solicitant. În situația în care, în perioada de monitorizare a contractului se constată de către organele de control și alte venituri nete decât cele declarate, Autoritatea de Management pentru POPAM recuperează aceste sume cu aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  ALOCAREA FINANCIARĂ Alocarea financiară pentru această măsură este precizată în anunțul de lansare a apelului. Contribuția FEPAM în cadrul operațiunii este de 75%, iar contribuția publică națională este de 25% (valoarea totală a finanțărilor, fără TVA). Un solicitant din teritoriul ITI Delta Dunării (ITI DD) poate depune un proiect în cadrul apelului lansat cu respectarea condițiilor din prezentul ghid. După înregistrarea cererii de finanțare în sistemul informatic MySMIS, solicitantul va depune la ADI ITI DD o cerere de eliberare a unui aviz însoțită de fișa de proiect în baza căruia va solicita avizul de conformitate a obiectivelor din cadrul cererii de finanțare depuse cu obiectivele strategice, pilonii și obiectivele sectoriale din cadrul strategiei ITI Delta Dunării. Avizul favorabil sau nefavorabil va fi depus de solicitant la sediul Autorității de Management pentru POPAM. Prezentarea avizului se va realiza în termen de maximum 15 zile lucrătoare (include și perioada eventualei contestații asupra unui aviz nefavorabil la ADI ITI DD) de la data depunerii dosarului cererii de finanțare. Modelul fișei de prezentare a proiectului se regăsește pe site-ul ADI ITI DD, putând fi accesat la adresa http://www.itideltadunarii.com/informare-procedura-de-avizare-pentru-conformitatea-cu-sidddd-2030/#8dda50d7755d34e8b În etapa de selecție, solicitanții din cadrul teritoriului ITI DD vor fi ierarhizați în baza punctajului și numai după ce s-a depus avizul de la ADI ITI DD pentru respectiva cerere de finanțare. Solicitanții care nu au depus aviz sau cererile de finanțare care au aviz de neconformitate vor intra în competiția națională.
  3. CONDIȚII SPECIFICE PENTRU OBȚINEREA FINANȚĂRIIÎn această secțiune regăsiți informații despre:– solicitanții eligibili;– eligibilitatea proiectului;– activități eligibile;– cheltuieli eligibile;– cheltuieli neeligibile.3.1. Solicitanții eligibiliCategoriile de solicitanți eligibili care pot accesa fonduri nerambursabile prin POPAM sunt cei care au ca obiect de activitate înregistrat – Cod CAEN 0321 – „Acvacultura maritimă” sau 0322 – „Acvacultura în ape dulci”.Sunt eligibile pentru finanțare atât întreprinderile care au istoric de funcționare, cât și întreprinderile nou înființate, organizate sub următoarele forme:– Persoană fizică autorizată, întreprindere individuală și întreprindere familială (înființate în baza O.U.G. nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);– Societate în nume colectiv – SNC, societate în comandită simplă – SCS, societate pe acțiuni – SA, societate în comandită pe acțiuni – SCA, societate cu răspundere limitată – SRL (înființate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare);– Regii autonome care au obiect de activitate înregistrat "acvacultura";– Asociații înființate legal care desfășoară activitate economică.Pentru a fi eligibili în vederea obținerii finanțării pentru Măsura II.2 - Investiții productive în acvacultură, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:– să aibă obiect de activitate înregistrat – Cod CAEN 0321 – „Acvacultura maritimă” sau 0322 – „Acvacultura în ape dulci”– să nu se afle în proces de lichidare, fuziune, reorganizare sau faliment;– să se încadreaze în una din categoriile de mai jos:• Microîntreprindere: până la 9 salariați și o cifra de afaceri anuală < 2 mil. eurosau deține active totale de până la 2 mil. euro, echivalent în lei;• Întreprindere mică: între 10 și 49 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală < 10 mil. euro sau deține active totale de până la 10 mil. euro, echivalent în lei;• Întreprindere mijlocie: între 50 și 249 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală < 50 mil. euro, echivalent în lei, sau deține active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 mil. euro;• Întreprindere mare: peste 250 de salariați și realizează o cifra de afaceri anuală > 50 mil. euro, echivalent în lei.IMPORTANT! Dovada încadrării în categoriile de mai sus se face la punctul 1- Solicitant din Anexa 1 - Cererea de finanțare, la prezentul ghid– Nu este înregistrat în Registrul debitorilor MADR AM POP/AM POPAM, pentru POP 2007 – 2013 și POPAM 2014-2020 în calitate de DEBITOR, cu excepția solicitanților care beneficiază de înlesniri la plată aferente acestor debite, acordate de către organul fiscal în conformitate cu dispozițiile Codului de procedură fiscală;– Nu se află în situațiile prevăzute la art. 10 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014;– A înregistrat în ultimele situații financiare înregistrate la Administrația Financiară un rezultat din exploatare pozitiv (inclusiv 0), pentru cazul în care întreprinderea a avut activitate.Nu se va lua în calcul anul înființării în care rezultatul poate fi negativ, situație în care condiția pentru verificarea rezultatului financiar se va considera îndeplinită.Sunt exceptați solicitanții care sunt înființați în anul depunerii cererii de finanțare, cei înființați în anul precedent depunerii cererii de finanțare sau cei care au avut activitatea suspendată conform legii. Totodată sunt exceptați și solicitanții care fac dovada că situația provine în urma unui proces investițional pentru implementarea unui proiect prin fonduri europene sau proiect finanțat exclusiv din surse proprii sau au suferit din cauza calamităților în ultimii 2 ani precedenți depunerii Cererii de finanțare (a se vedea lista documentelor din dosarul cererii de finanțare).În cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale, veniturile obținute în anul financiar precedent anului depunerii proiectului trebuie să fie cel puțin egale cu cheltuielile.Inadmisibilitatea cererilor de finanțare depuse de categoriile de solicitanți prevăzuți la art. 10 din Regulamentul (CE) nr. 508/2014, respectiv:• Solicitanții care au săvârșit o încălcare gravă în temeiul articolului 42 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului sau al articolului 90 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, stabilită de către o autoritate competentă, sunt inadmisibili pentru depunerea de proiecte pe o perioadă de timp după cum urmează:– 12 luni în situația atribuirii a 9 puncte de încălcare/operator/navă de pescuit pentru infracțiunile prevăzute la punctele 1, 2 și 5 din anexa XXX a R404/2011;– cu încă o lună peste cele 12 luni pentru fiecare punct peste 9 puncte de încălcare.Data de începere a perioadei de inadmisibilitate este data primei decizii oficiale formulate de către o autoritate competentă care stabilește că s-a comis o încălcare gravă în sensul articolului 42 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 sau al articolului 90 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.În scopul calculării perioadei de inadmisibilitate, se iau în considerare numai infracțiunile grave comise începând cu 1 ianuarie 2013 și pentru care s-a luat o decizie în sensul paragrafului de mai sus începând cu acea dată.Dacă punctele de încălcare acumulate de un operator pentru o navă de pescuit sunt mai puține de 9, cererile pentru sprijin din partea POPAM depuse de către operatorul respectiv sunt admisibile.• Solicitanții care au fost implicați în operarea, gestionarea sau deținerea în proprietate a navelor de pescuit incluse pe lista de nave de pescuit INN a Uniunii, în conformitate cu articolul 40 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 sunt inadmisibili pe toată perioada în care operatorul figurează pe listă, dar cel puțin 24 de luni.• Solicitanții ale căror nave de pescuit se află sub pavilionul unor țări identificate drept țări terțe necooperante, astfel cum se prevede la art. 33 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008, sunt inadmisibili pe parcursul întregii perioade în care țara respectivă este inclusă pe listă și, în orice caz, pentru o perioadă de cel puțin 12 luni.• Solicitanții declarați printr-o decizie definitivă emisă de o autoritate competentă că au comis una dintre infracțiunile prevăzute la art. 3 din Directiva 2008/99/CE nu sunt eligibili pentru depunerea de proiecte pe o perioadă de timp de 12 de luni în cazul unei infracțiuni comise din neglijență gravă și de 24 de luni în cazul unei infracțiuni comise cu intenției.Se adaugă 6 luni de inadmisibilitate dacă s-a reținut că există circumstanțe agravante sau infracțiunea a fost săvârșită pe o perioadă de mai mult de un an.Data de începere a perioadei de inadmisibilitate se calculează de la data deciziei definitive formulate de către o autoritate competentă care stabilește că s-au comis una sau mai multe dintre infracțiunile menționate la articolul 3.• Solicitanții declarați printr-o decizie definitivă emisă de o autoritate competentă că au comis una dintre infracțiunile prevăzute la art. 4 din Directiva 2008/99/CE nu sunt eligibili pentru depunerea de proiecte pe o perioadă de timp de 24 de luni. Se adaugă 6 luni de inadmisibilitate dacă s-a reținut că există circumstanțe agravante sau infracțiunea a fost săvârșită pe o perioadă de mai mult de un an.Data de începere a perioadei de inadmisibilitate se calculează de la data deciziei definitive formulate de către o autoritate competentă care stabilește că s-au comis una sau mai multe dintre infracțiunile menționate la articolul 4.• Solicitanții care au comis o fraudă legată de FEP sau de FEPAM, stabilită de o autoritate competentă, nu sunt admisibili pe toată perioada de derulare a FEPAM (până la 31 decembrie 2023). Inadmisibilitatea este stabilită de la data primei decizii definitive de stabilire a fraudei.Inadmisibilitatea cererilor de finanțare depuse de categoriile de solicitanți prevăzuți la art. 30 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 49/2015, cu modificările și completările ulterioare:• Solicitanții care sunt înregistrați în Registrul debitorilor MADR AM POP pentru POP 2007-2013 nu pot depune cereri de finanțare de la data înregistrării debitului până la achitarea integrală a datoriei față de MADR AM POP, inclusiv a accesoriilor, cu excepția solicitanților care beneficiază de înlesniri la plată aferente acestor debite, acordate de către organul fiscal în conformitate cu dispozițiile Codului de procedură fiscală.Solicitanții care își încep activitatea în domeniul acvaculturii prezintă un plan de afaceri și, în cazul în care valoarea investițiilor depășește 50.000 EUR, iar acestea presupun lucrări de constucții-montaj, un studiu de fezabilitate/documentația de avizarea lucrărilor (DALI) /studiu de fezabilitate însoțit de elemente specifice ale DALI, care include o evaluare a impactului asupra mediului. Sprijinul se acordă doar atunci când existența unor perspective de piață favorabile și durabile pentru produsul respectiv, este susținută de Studiul de piață pentru sectorul pescăresc, publicat pe site- ul www.ampeste.ro, secțiunea POPAM 2014-2020 Beneficiarii finanțării vor îndeplini pe întreaga durată de punere în aplicare a operațiunii, precum și pentru o perioadă de cinci ani după efectuarea ultimei plăți, cerințele menționate la art. 10 alin. (1) literele (a)-(d) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014.3.2. Eligibilitatea proiectuluiPentru a fi eligibil proiectul trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:1) să fie implementat pe teritoriul României;2) să conțină activități/cheltuieli eligibile de tipul celor menționate în prezentul ghid;3) cheltuielile pentru care se solicită finanțare în Cererea de finanțare să fi fost efectuate începând cu data de 01.01.2014 și până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului;4) valoarea eligibilă aferentă unui proiect să se încadreze între valorile minimă și maximă (inclusiv) stabilite prin anunțul de lansare a apelului;5) suma solicitată ca sprijin financiar nerambursabil trebuie să respecte intensitatea ajutorului financiar specific statutului fiecărui solicitant;6) bugetul trebuie să respecte limitele prevăzute pentru anumite categorii de cheltuieli precizate în Ghidul solicitantului;7) durata maximă de implementare a proiectului este de 24 luni, calculată de la momentul semnării contractului de finanțare, cu posibilitatea prelungirii, cu acordul prealabil al părților contractante, cu maximum 12 luni și cu diminuarea intensității sprijinului prevăzut în contractul de finanțare;8) proiectul/activitățile pentru care se solicită sprijin nerambursabil prin Cererea de finanțare nu trebuie să facă obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau ale Uniunii Europene, în ultimii 5 ani.Managementul proiectului poate fi asigurat de un manager de proiect, un responsabil financiar și un specialist în acvacultură (care să aibă studii sau experiență într-o unitatea de acvacultură de minim 6 luni) sau poate fi subcontractat total sau parțial în condițiile respectării structurii și calității echipei de management.3.3. Activități eligibileÎn conformitate cu dispozițiile art. 48 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, POPAM poate sprijini:a) investiții productive în acvacultură;b) investiții în diversificarea producției de acvacultură și a speciilor de cultură;c) investiții în modernizarea unităților de acvacultură, inclusiv îmbunătățirea condițiilor de lucru și de siguranță a lucrătorilor din domeniul acvaculturii;d) investiții în îmbunătățirea și modernizarea referitoare la sănătatea și bunăstarea animalelor, inclusiv achiziționarea de echipamente în scopul de a proteja fermele împotriva animalelor sălbatice de pradă;f) investițiile care vizează sporirea calității sau a valorii produselor de acvacultură;g) investiții în refacerea iazurilor sau a lagunelor existente utilizate pentru acvacultură prin îndepărtarea mâlului sau investițiile menite să prevină depunerea mâlului;h) investiții în diversificarea veniturilor obținute de întreprinderile din domeniul acvaculturii prin dezvoltarea unor activități complementare;Sprijinul prevăzut la litera (h) se acordă numai întreprinderilor din domeniul acvaculturii, cu condiția ca activitățile complementare să fie legate de activitatea de acvacultură, respectiv:– procesare, cu condiția ca cel puțin 50% din materia primă să provină din producție proprie;– comercializarea directă – centru de vânzare (magazin pescăresc) direct către consumatorii finali;– activități de alimentație publică;– facilități de cazare (exclus hoteluri);– turism piscicol, turism pentru pescuitul de agrement, turism legat de observarea păsărilor acvatice, turism educațional referitor la protecția mediului acvatic;– operațiuni care includ reducerea impactului acvaculturii asupra mediului;– activități educaționale referitoare la acvacultură.  +  IMPORTANT!Lista activităților complementare eligibile de mai sus este orientativă.Alte activități decât cele de mai sus pot fi considerate eligibile dacă solicitantul justifică necesitatea derulării lor în scopul implementării proiectului în condiții optime, respectând obiectivele măsurii lansate prin acest ghid, cu condiția ca acestea să nu fie aferente unor activități neeligibile sau să nu implice efectuarea unor cheltuieli neeligibile.Se pot realiza investiții în activități complementare cu condiția ca acestea să fie în legătură directă cu activitatea de acvacultură.Sprijinul poate fi acordat pentru creșterea producției și/sau modernizarea întreprinderilor existente din domeniul acvaculturii sau pentru crearea de noi astfel de întreprinderi, cu condiția ca acest lucru să fie în conformitate cu planul strategic național multianual pentru dezvoltarea acvaculturii (postat pe site-ul www.ampeste.ro), menționat la art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.În cazul în care operațiunile constau în investiții în echipamente sau infrastructură prin care se asigură îndeplinirea cerințelor viitoare privind mediul, sănătatea umană sau animală, igiena sau bunăstarea animalelor prevăzute de dreptul Uniunii Europene, se poate acorda sprijin până la data la care aceste cerințe devin obligatorii pentru întreprinderile în cauză.Activele corporale și necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanțate în cadrul Măsurii II.2 trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului și să fie utilizate pentru activitatea care a beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți.Precizări cu privire la structurile de primire turistică:– Structurile de primire turistică trebuie să îndeplinească criteriile minime obligatorii prevăzute în Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Turism nr. 65/2013, cu modificările și completările ulterioare.– Beneficiarul își va lua angajamentul că va introduce obiectivul investițional în circuitul turistic.– Beneficiarul trebuie să respecte cerințele de mediu specifice investițiilor în perimetrul ariilor naturale protejate. În situația în care beneficiarul nu prezintă toate autorizațiile solicitate înainte de ultima tranșă de plată, proiectul devine neeligibil. – Căsuțele de tip camping vor avea capacitate de cazare de maximum 4 locuri, asigurând o distanță față de celelalte de minimum 3 m, necesară parcării unei mașini.– În cadrul perimetrului se acceptă construirea unui singur bungalow sau o singură pensiune/vilă turistică/structură de primire cu funcțiuni de cazare pe pontoane plutitoare, nave maritime și fluviale, cu o capacitate de cazare de maximum 10 camere (20 locuri).Sprijinul nu se acordă pentru creșterea de organisme modificate genetic.Sprijinul nu se acordă operațiunilor care vizează:– transferul dreptului de proprietate asupra unei întreprinderi;– repopularea directă, cu excepția cazului în care această operațiune este prevăzută în mod explicit de un act juridic al Uniunii Europene ca măsură de conservare sau în cazul repopulării experimentale.În cadrul măsurii sunt obligatorii:• activitățile de informare și publicitate;• activitatea de auditare a proiectului.3.4. Cheltuieli eligibileSprijinul financiar nerambursabil se acordă pentru activitățile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor din cadrul Cererii de Finantare. Cadrul legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 este reglementat de H.G. nr. 347/2016, iar detalierea costurilor eligibile se realizează în conformitate cu Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 816/2016, cu modificările și completările ulterioare.Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții cu caracter general, prevăzute la art. 4 alin. (1) din H.G. nr. 347/2016:a) să fie angajată de către beneficiar și plătită efectiv de acesta în condițiile legii între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2023, cu condiția ca operațiunea cofinanțată să nu fi fost încheiată în mod fizic sau implementată integral înainte de depunerea de către beneficiar a cererii de finanțare în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 la Autoritatea de Management, indiferent dacă toate plățile aferente au fost efectuate de către beneficiar, conform art. 65 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;b) să fie însoțită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislației naționale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligația de plată, precum și de documente justificative privind efectuarea plății și realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate/certificate, cu excepția prevederilor art. 67 alin. (1) lit. b), c) și d) din Regulamentul nr. 1303/2013;c) să fie în conformitate cu contractul de finanțare, încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Autoritatea de Management pentru POPAM și beneficiar;d) să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și naționale aplicabile; e) să fie în conformitate cu prevederile programului;f) să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.În conformitate cu dispozițiile art. 5 din H.G. nr. 347/2016, prin excepție de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) și b) din același act normativ, contribuția în natură este considerată eligibilă dacă îndeplinește condițiile impuse de art. 69 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.În cadrul Programului operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014— 2020 sunt acceptate ca și contribuție în natură echipamente, instalații și utilaje, terenuri, clădiri și imobile.Contribuția în natură constituită din bunurile enumerate anterior trebuie să îndeplinească cumulativ și următoarele condiții:a) obiectul contribuției în natură a fost achiziționat sau construit de către beneficiar din alte surse de finanțare decât cele nerambursabile publice;b) bunurile trebuie să fie libere de orice sarcini/interdicții ce afectează implementarea operațiunii și să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către potențialul solicitant, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești, la momentul depunerii cererii de finanțare;c) contribuția în natură să fie necesară și strict legată de implementarea operațiunii;d) valoarea bunurilor este certificată de un evaluator autorizat și independent de beneficiarul operațiunii, potrivit prevederilor legale în vigoare. În cazul terenurilor valoarea contribuției în natură nu poate depăși limita prevăzută la art. 69 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.Conform dispozițiilor art. 10 din H.G. nr. 347/2016, cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă de beneficiarul operațiunii, potrivit dispozițiilor legale, cu respectarea prevederilor art. 69 alin. (3) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.Pentru a fi eligibilă, această cheltuială trebuie să fie aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul operațiunilor finanțate.Modul de încadrare a chetuielilor se regăsește în Lista orientativă privind încadrarea cheltuielilor aferente proiectului în categoriile/subcategoriile de cheltuieli conform nomenclatorului MYSMIS (Anexa C)În conformitate cu dispozițiile H.G. nr. 347/2016 și ale Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 816/2016, cu modificările și completările ulterioare, sunt eligibile următoarele cheltuieli:1. pentru obținerea și amenajarea terenului, astfel cum sunt prevăzute în cap. I secțiunea 1 din Anexa nr. 6 la H.G. nr. 907/2016, cu excepția cheltuielilor efectuate pentru:– plata concesiunii (redevenței) pe durata realizării lucrărilor;– exproprieri și despăgubiri;– schimbarea regimului juridic al terenului;– scoaterea temporară sau definitivă din circuitul agricol;– cheltuieli de aceeași natură, prevăzute de lege;– devieri de cursuri de apă; – strămutări de localități;– strămutări de monumente istorice;– descărcări de sarcină arheologică sau, după caz, protejare în timpul execuției obiectivului de investiții (în cazul executării unor lucrări pe amplasamente ce fac parte din Lista monumentelor istorice sau din Repertoriul arheologic național);– reintroducerea în circuitul agricol a suprafețelor scoase temporar din uz;– cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților (devieri rețele de utilități din amplasament).2. pentru asigurarea utilităților necesare, astfel cum sunt prevăzute în cap. I secțiunea 2 din Anexa nr. 6 la H.G. nr. 907/2016, cu excepția cheltuielilor aferente căilor ferate industriale;3. pentru proiectare și asistență tehnică, astfel cum sunt prevăzute în cap. I secțiunea 3 din Anexa nr. 6 la H.G. nr. 907/2016, precum și cheltuielile cu serviciile de consultanță pentru întocmirea dosarului cererii de finanțare, cu excepția cheltuielilor pentru avizul de specialitate în cazul obiectivelor de patrimoniu;4. pentru investiția de bază, astfel cum sunt prevăzute în cap. I secțiunea 4 din Anexa nr. 6 la H.G. nr. 907/2016;5. alte cheltuieli, astfel cum sunt prevăzute în cap. I secțiunea 5 din Anexa nr. 6 la H.G. nr. 907/2016, cu excepția: comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare;6. cheltuieli pentru probe tehnologice și teste, astfel cum sunt prevăzute în cap. I secțiunea 6 din Anexa nr. 6 la H.G. nr. 907/2016;7. cheltuieli cu amortizarea, astfel cum sunt prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 347/2016;8. cheltuieli cu leasing-ul, astfel cum sunt prevăzute la art. 9 din H.G. nr. 347/2016;9. cheltuieli cu echipa de implementare, astfel cum sunt prevăzute la art. 13 din H.G. nr. 347/2016;10. cheltuieli privind taxele, astfel cum sunt prevăzute la pct. 3 din Capitolul I din Anexa la O.M.A.D.R. nr. 816/2016, cu modificările și complementările ulterioare;11. cheltuieli bancare de deschidere și de administrare a conturilor, astfel cum se prevede la pct. 4 din Capitolul I din Anexa la O.M.A.D.R. nr. 816/2016, cu modificările și complementările ulterioare, și cheltuielile aferente garanțiilor emise de o institutie bancară sau nebancară, astfel cum sunt prevăzute la art. 11 din H.G. nr. 347/2016;12. cheltuieli cu achiziționarea semnăturii digitale MYSMIS;13. contribuția în natură;– Contribuția proprie aferentă terenului.– Contribuția proprie pentru investiția de bază.În conformitate cu dispozițiile H.G. nr. 347/2016 și ale Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 816/2016, cu modificările și completările ulterioare, sunt eligibile următoarele cheltuieli specifice:1. Cheltuieli pentru construirea de noi ferme de acvacultură;2. Cheltuieli pentru modernizarea și reabilitarea unităților de acvacultură prin investiții pentru refacerea digurilor, refacerea și/sau îmbunătățirea circuitului de alimentare și/sau evacuare a apei tehnologice, canalelor și infrastructurii de pescuit, echipamente de pompare, construirea și modernizarea stațiilor de reproducere;3. Cheltuieli cu achiziția de echipamente pentru îndepărtarea mâlului sau menite să prevină depunerea mâlului;4. Cheltuieli cu achiziția de unelte de pescuit;5. Cheltuieli cu achiziția de ambarcațiuni pentru furajare, recoltarea și transportul peștelui;6. Cheltuieli pentru achiziționarea de echipamente și instalații pentru producerea furajelor;7. Cheltuieli pentru realizarea de investiții specifice activității de procesare a peștelui, cu condiția ca cel puțin 50% din materia primă să provină din producție proprie;8. Cheltuieli pentru construirea sau amenajarea unui centru de vânzare (magazin pescăresc) direct către consumatorii finali;9. Cheltuieli pentru realizarea/amenajarea de capacități de depozitare a peștelui și a subproduselor din pește, prin investiții noi sau adaptarea/modernizarea unor clădiri existente;10. Cheltuieli pentru realizarea de drumuri și platforme tehnologice din interiorul fermelor de acvacultură;11. Cheltuieli pentru construirea și/sau modernizarea depozitelor de furaje;12. Cheltuieli cu achiziționarea de echipamente în scopul de a proteja fermele împotriva animalelor sălbatice de pradă;, cu conditia respectarii legilsatiei de mediu in vigoare13. Cheltuieli cu amenajarea de standuri și pontoane pentru pescuitul recreativ- sportiv;14. Cheltuieli cu achiziția de ambarcațiuni cu destinație recreativă;15. Cheltuieli pentru investiții necesare pescuitului recreativ-sportiv pe ambarcațiuni;16. Cheltuieli pentru restaurant cu specific pescăresc pe raza orașului sau comunei unde se află unitatea de acvacultură:a) cheltuieli pentru investiții noi;b) cheltuieli pentru adaptarea/modernizarea unor clădiri existente;c) cheltuieli cu achiziția de dotări specifice restaurantelor.17. Cheltuieli pentru amenajarea spațiilor de cazare în interiorul fermei, în legătură cu pescuitul recreativ-sportiv:a) cheltuieli pentru investiții noi;b) cheltuieli pentru adaptarea/modernizarea unor clădiri existente;c) cheltuieli cu achiziția de dotări specifice spațiilor de cazare.18. Cheltuieli pentru realizarea de marcaje de orientare și de promovare a turismului pentru pescuitul recreativ-sportiv;19. Cheltuieli cu amenajarea unor spații pentru activități educaționale;20. Cheltuieli necesare desfășurării de activități educative care privesc pescuitul din cadrul fermelor de acvacultură21. Cheltuieli necesare realizării de tabere tematice pentru copii în zonele de pescuit din cadrul fermelor de acvacultură22. Cheltuieli pentru construirea de observatoare în vederea studierii păsărilor acvatice;23. Cheltuieli cu achiziționarea de mijloace de transport, categoria N – autovehicule concepute și construite în principal pentru transportul mărfurilor conform Directivei 2007/46/CE, pentru transportul peștelui viu, peștelui proaspăt, a produselor rezultate în urma procesării și aprovizionarea cu materii prime, care să fie folosite pentru unitatea de acvacultură;24. Cheltuieli cu achiziționarea de mijloace de transport, categoria O - remorci concepute și construite în principal pentru transportul mărfurilor, conform Directivei 2007/46/CE, care să fie folosite pentru unitatea de acvacultură;25. Cheltuieli pentru achiziționarea de tehnologii noi și know-how;26. Cheltuieli pentru achiziționarea de mașini, utilaje (inclusiv utilaje agricole) și echipamente folosite la întreținerea bazinelor, digurilor, barajelor, canalelor din cadrul fermei de acvacultură;27. Cheltuieli cu achiziționarea de utilaje și echipamente pentru menținerea și monitorizarea în condiții optime a biomediului acvatic; 28. Cheltuieli cu achiziționarea de echipamente și instalații pentru colectarea și gestionarea deșeurilor din unitățile de acvacultură;29. Cheltuieli privind achiziționarea de software și sisteme de monitorizare;30. Cheltuieli privind primele de asigurare a investițiilor pentru perioada de implementare (execuție) a proiectului;31. Cheltuieli pentru investiții în producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, biomasă, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, ca o componentă secundară în cadrul unui proiect de investiții, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu, nu mai mult de 10% din totalul costurilor eligibile ale proiectului;32. Cheltuieli pentru îmbunătățirea condițiilor de lucru și de siguranță a lucrătorilor din domeniului acvaculturii;33. Cheltuieli privind eficiența utilizării resurselor, reducerea utilizării apei și a substanțelor chimice, recirculare sisteme de minimizare a utilizării apei, astfel cum sunt prevăzute la cap. III lit. K - măsura II.3 din O.M.A.D.R. nr. 816/2016, în limita a maximum 40% din valoarea totală eligibilă a proiectului.  +  ATENȚIONARECheltuielile privind achiziționarea de software și sisteme de monitorizare nu includ cheltuielile ocazionate de achiziționarea de echipamente folosite împotriva furturilor de efectiv piscicol din cadrul fermei.Pentru proiectele care prevăd diversificarea activității prin realizarea de investiții privind:– activități de alimentație publică;– facilități de cazare;– turism piscicol, turism pentru pescuitul recreativ-sportiv, turism legat de observarea păsărilor acvatice, turism educațional referitor la protecția mediului acvatic;– servicii de mediu aferente acvaculturii;– activități educaționale referitoare la acvacultură;cheltuielile totale eligibile aferente activităților de diversificare nu pot depăși suma de 700.000 euro (echivalentul în lei la cursul de schimb valutar EUR/RON afișat de către INFOREURO la data lansării apelului).Categoriile de cheltuieli eligibile pentru Cererile de finanțare depuse în cadrul acestei măsuri sunt detaliate după cum urmează:1. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului (cheltuiala cu achiziția terenului este eligibilă în cuantum de maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului, respectiv 15% în cazul siturilor abandonate și al siturilor utilizate anterior pentru activități industriale care conțin clădiri, din totalul cheltuielilor eligibile ale operațiunii).Pentru cheltuielile menționate în cadrul acestui capitol trebuie respectate prevederile art. 7 din H.G. nr. 347/2016, respectiv:Terenul achiziționat trebuie utilizat pentru destinația stabilită în cadrul operațiunii finanțate, potrivit dispozițiilor prevăzute în contractul de finanțare. În caz contrar, beneficiarul este obligat să restituie fondurile nerambursabile aferente, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.În cazul în care se achiziționează o clădire în vederea demolării și utilizării ulterioare a terenului în scopul atingerii obiectivelor operațiunii, este eligibil numai costul achiziției terenului, dacă respectă prevederile art. 7 alin. (1) și alin. (2) din H.G. nr. 347/2016.În cadrul acestei categorii de cheltuieli se cuprind:1.1. Obținerea terenuluiSe includ cheltuielile efectuate pentru cumpărarea de terenuri.1.2. Amenajarea terenuluiSe includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului și care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrișări, colectare, sortare și transport la depozitele autorizate al deșeurilor rezultate; sistematizări pe verticală; accesuri/drumuri/alei/parcări/drenuri/rigole/canale de scurgere, ziduri de sprijin; drenaje; epuizmente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiția de bază); lucrări pentru pregătirea amplasamentului.1.3. Amenajări pentru protecția mediului și/sau aducerea la starea inițialăSe includ cheltuielile efectuate pentru lucrări și acțiuni de protecția mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, reamenajare spații verzi, și lucrări/acțiuni pentru protecția mediului.2. Asigurarea utilităților necesare obiectivului de investițiiSe includ cheltuielile aferente asigurării cu utilitățile necesare funcționării obiectivului de investiție, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicații, drumuri de acces, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca aparținând obiectivului de investiție, precum și cheltuielile aferente racordării la rețelele de utilități.3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnicăInclud:3.1. Studii – cuprind cheltuieli pentru:3.1.1. Studii de teren (studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiție);3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului;3.1.3. Studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției3.2. Documentații suport și cheltuieli pentru obținere avize, acorduri și autorizații, respectiv: obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism; obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare; obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețele publice de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrică, telefonie; obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresă; întocmirea documentației, obținerea numărului cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în cartea funciară; obținerea actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului; obținerea avizului de protecție civilă; alte avize, acorduri și autorizații3.3. Expertiză tehnică a construcțiilor existente, a structurilor și/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică;3.4. Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor3.5. ProiectareCuprinde cheltuielile pentru: 3.5.1. tema de proiectare;3.5.2. studiu de prefezabilitate;3.5.3. studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general;3.5.4. documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor;3.5.5. verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție;3.5.6. proiect tehnic și detalii de execuție.3.6. Organizarea procedurilor de achiziție3.6.1. Cuprinde cheltuieli aferente organizării și derulării procedurilor de achiziții publice: cheltuieli aferente întocmirii documentației de atribuire și multiplicării acesteia (exclusiv cele cumpărate de ofertanți); cheltuieli cu onorariile membrilor desemnați în comisiile de evaluare; anunțuri de intenție, de participare și de atribuire a contractelor, corespondență prin poștă, fax, poștă electronică în legătură cu procedurile de achiziție publică.3.6.2. Cuprinde cheltuieli aferente organizării și derulării procedurilor de achiziții aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați: publicarea anunțurilor, întocmirea specificațiilor tehnice necesare pentru elaborarea ofertei, corespondență prin poștă, fax, poștă electronică în legătură cu procedurile de achiziție.3.7. ConsultanțăSe includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:3.7.1. managementul de proiect pentru obiectivul de investiții;3.7.2. auditul financiar.3.8. Asistență tehnicăSe includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:3.8.1. asistență tehnică din partea proiectantului– pe perioada de execuție a lucrărilor (în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectului);– pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții;3.8.2. dirigenție de șantier, asigurată de personal tehnic de specialitate, autorizat.3.9. Cheltuielile cu serviciile de consultanță pentru întocmirea dosarului cererii de finanțareConform art. 13 din H.G. nr. 347/2016, cheltuielile pentru proiectare și asistență tehnică sunt eligibile în limita a 10% din valoarea totală eligibilă a operațiunii, dacă operațiunea prevede construcții-montaj sau 5% din valoarea totală eligibilă a operațiunii, dacă operațiunea nu prevede construcții-montaj.4. Cheltuieli pentru investiția de bază4.1. Construcții și instalațiiSe cuprind:4.1.1. Cheltuielile aferente execuției tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investițieProiectantul trebuie să delimiteze obiectele de construcții din cadrul obiectivului de investiții și să nominalizeze cheltuielile pe fiecare obiect.Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcție se regăsesc în devizul pe obiect. Cheltuielile se detaliază pe obiecte de construcție, iar delimitarea obiectelor se face de către proiectant.Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcție sunt estimate prin devizul pe obiect, conform Anexei nr. 8 la H.G. nr.907/2016.4.1.2. Achiziții de construcțiiConform dispozițiilor art. 8 din H.G. nr. 347/2016, costul de achiziție al construcțiilor, cu excepția cazului prevăzut la art. 7 alin. (3) din același act normativ, inclusiv terenul pe care se află construcția, este eligibil dacă sunt îndeplinite cumulativ prevederile art. 4 din același act normativ și următoarele condiții specifice:a) construcția nu a fost achiziționată/construită prin intermediul unei finanțări nerambursabile publice în ultimii 5 ani;b) construcția este strict necesară implementării operațiunii;c) se certifică de către un evaluator autorizat și independent de beneficiarul operațiunii că prețul/costul de achiziție al construcțiilor, inclusiv terenul pe care se află construcția, nu depășește valoarea de piață;d) construcțiile trebuie să fie libere de orice sarcini/interdicții ce afectează implementarea operațiunii și să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către potențialul beneficiar, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești, la momentul depunerii cererii de finanțare.Costul de achiziție al construcțiilor este eligibil în limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale operațiunii.4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționaleSe cuprind cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice și al utilajelor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv rețelele aferente necesare funcționării acestora. Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție.4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montajSe cuprind cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum și a celor incluse în instalațiile funcționale. Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție.4.4. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transportSe includ cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor care nu necesită montaj, precum și a echipamentelor și a echipamentelor de transport tehnologic. Cheltuielile se detaliază pe obiecte de construcție.4.5. DotăriSe cuprind cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria mijloacelor fixe sau obie Beneficiarul este obligat ca în perioada cte de inventar, precum: mobilier, dotări cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, dotări de uz gospodăresc, dotări privind protecția muncii. Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție.4.6. Active necorporaleSe cuprind cheltuielile cu achiziționarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete, licențe, know-how sau cunoștințe tehnice nebrevetate.5. Alte cheltuieli5.1. Organizarea de șantierCuprinde cheltuieli necesare în vederea creării condițiilor de desfășurare a activității de construcții-montaj, din punct de vedere tehnologic și organizatoric.5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantierSe cuprind cheltuielile aferente construirii provizorii sau amenajării la construcții existente pentru vestiare/barăci/spații de lucru pentru personalul din șantier; platforme tehnologice/dezafectarea platformelor tehnologice; grupuri sanitare; rampe de spălare auto; depozite pentru materiale; fundații pentru macarale; rețele electrice de iluminat și forță; căi de acces auto și căi ferate; branșamente/racorduri la utilități; împrejmuiri; panouri de prezentare; pichete de incendiu; cheltuieli pentru desființarea organizării de șantier, inclusiv cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor de investiții, cu excepția cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială" din structura devizului general;5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantieruluiSe cuprind cheltuielile pentru: obținerea autorizației de construire/desființare aferente lucrărilor de organizare de șantier; taxe de amplasament; închirieri semne de circulație ;întreruperea temporară a rețelelor de transport sau distribuție de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale, a circulației rutiere, feroviare, navale sau aeriene; contractele de asistență cu poliția rutieră; contracte temporare cu furnizorul de energie electrică, cu furnizorul de apă și cu unități de salubrizare; taxe depozit ecologic; taxe locale; chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public; cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor de investiții/intervenții, operațiune care constituie obligația executanților, cu excepția cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială" din structura devizului general; costul energiei electrice și al apei consumate în incinta organizării de șantier pe durata de execuție a lucrărilor; costul transportului muncitorilor nelocalnici și/sau cazarea acestora; paza șantierului; asigurarea pompierului autorizat; cheltuieli privind asigurarea securității și sănătății în timpul execuției lucrărilor pe șantier.5.2. Comisioane, cote, taxeSe cuprind, după caz:5.2.1. cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată,5.2.2. cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;5.2.3. cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC, în aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor;5.2.4. taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare;5.2.5. alte taxe.5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzuteCheltuielile diverse și neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislația în domeniul achizițiilor ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuției.Cheltuielile diverse și neprevăzute se estimează procentual din valoarea cheltuielilor prevăzute la capitolele/subcapitolele 1.2, 1.3, 2, 3.5, 3.8 și 4 ale devizului general, în funcție de natura și complexitatea lucrărilor, după cum urmează:– 10% în cazul executării unui obiectiv/obiect nou de investiții;– 20% în cazul executării lucrărilor de intervenției la o construcție existentă.5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitateCuprinde cheltuielile pentru publicitate și informare, inclusiv pentru diseminarea informațiilor de interes public.6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste6.1. Pregătirea personalului de exploatare - Cuprinde cheltuielile necesare instruirii/școlarizării personalului în vederea utilizării corecte și eficiente a utilajelor și tehnologiilor;6.2. Probe tehnologice și teste - Cuprinde cheltuielile aferente execuției probelor/încercărilor, prevăzute în proiect, rodajelor, expertizelor la recepție, omologărilor. În situația în care se obțin venituri ca urmare a probelor tehnologice, în devizul general se înscrie valoarea rezultată prin diferența dintre cheltuielile realizate pentru efectuarea probelor și veniturile realizate din acestea.7. Cheltuieli cu amortizareaConform dispozițiilor art. 6 din H.G. nr. 347/2016, prin excepție de la prevederile art. 4 alin. (1) lit a) din același act normativ, amortizarea este considerată cheltuială eligibilă dacă respectă celelalte prevederi aplicabile de la art. 4 și pe cele ale art. 69 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.În situația activelor care fac obiectul investiției de bază, dacă acestea au o durată de funcționare mai mare decât durata proiectului sunt eligibile doar costurile de amortizare pe durata proiectului, calculat pe baza principiilor contabile general acceptate.Sunt eligibile cheltuielile cu amortizarea pentru activele care fac obiectul investiției de bază, după cum urmează:– activele care constituie contribuția în natură;– alte active deținute de solicitant care intră în obiectul investiției de bază, care nu sunt aduse ca aport în natură și la a căror achiziționare nu au contribuit granturile publice.Acest tip de cheltuială este eligibilă doar pe perioada de implementare a proiectului, calculat pe baza principiilor contabile general acceptate.8. Cheltuieli cu leasing-ulConform dispozițiilor art. 9 din H.G. nr. 347/2016, în cazul leasingului financiar, cheltuielile sunt eligibile în situația în care sunt îndeplinite cumulativ prevederile art. 4 din același act normativ și următoarele condiții specifice:a) beneficiarul operațiunii este utilizatorul bunurilor care fac obiectul contractului de leasing;b) ratele de leasing plătite de utilizator sunt aferente contractului de leasing și sunt justificate cu documente contabile;c) în cazul achiziționării bunului, valoarea cumulată a ratelor de leasing rambursată nu depășește valoarea de intrare a bunului în contabilitatea proiectului;d) sunt respectate prevederile art. 10 din H.G. nr. 347/2016;e) beneficiarul este obligat să devină proprietar al bunului care face obiectul leasingului financiar, în maxim 5 ani de la efectuarea ultimei plăți de către autoritatea de management în cadrul contractului de finanțare.9. Cheltuieli cu echipa de implementare, inclusiv contribuțiile suportate de către angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii, respectiv un manager de proiect, un contabil și un expert de specialitate, efectuate de beneficiar în cadrul și exclusiv pe durata implementării operațiunii.Conform dispozițiilor art. 13 alin. (2) din H.G. nr. 347/2016, cheltuielile privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuțiile suportate de angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii, respectiv un manager de proiect, un contabil și un expert de specialitate, efectuate de beneficiar în cadrul și exclusiv pe durata implementării operațiunii, constituie cheltuieli eligibile dacă acestea sunt în mod real și definitiv suportate de către beneficiar, în limita: a) a maximum 2% din valoarea totală eligibilă a operațiunii, pentru operațiunea care prevede constucții-montaj;b) și a maximum 1% din valoarea totală eligibilă a operațiunii, pentru operațiunea care nu prevede constucții-montaj.10. Cheltuieli bancare și pentru obținerea de garanții, care includ:– Cheltuielile bancare de deschidere și de administrare a conturilor astfel cum sunt prevăzute la Capitolul I pct. 4 din Anexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 816/2016, cu modificările și completările ulterioare;– Cheltuieli aferente garanțiilor emise de o instituție bancară sau nebancară, astfel cum sunt prevăzute la art. 11 din H.G. nr. 347/2016.Conform dispozițiilor art. 11 din H.G. nr. 347/2016, cheltuielile bancare de deschidere și de administrare a conturilor sunt eligibile în situația în care implementarea unei operațiuni necesită deschiderea unui cont sau a mai multor conturi separate, cerință obligatorie prevăzută printr-o clauză explicită în contractul de finanțare.Dobânda rezultată din operațiunile prevăzute anterior se deduce din cheltuielile bancare.Costurile garanțiilor emise de o instituție bancară sau nebancară înregistrată în registrul special al Băncii Naționale a României sau ale polițelor de asigurare, sunt eligibile în situația în care garanțiile/polițele de asigurare sunt necesare, potrivit legislației naționale sau a Uniunii Europene.11. Cheltuieli cu achiziționarea semnăturii digitale pentru MySMIS2014 (active necorporale)12. Contribuție în natură:– Contribuția proprie aferentă terenului;– Contribuia proprie pentru investiția de bază.Conform dispozițiilor art. 4 alin. (2) și (3) din H.G. nr. 347/2016, cheltuielile aferente subcontractării/subantreprizei sunt eligibile în limita a maximum 30% din valoarea totală eligibilă a contractului de lucrări și/sau antrepriză, iar cheltuielile aferente subcontractării de servicii sunt eligibile în limita a maxim 40% din valoarea totală eligibilă a contractului de servicii.3.5. Cheltuieli neeligibilePotrivit dispozițiilor art.12 și art. 16 din H.G. nr. 347/2016 nu sunt eligibile pentru cofinanțarea din Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime:– dobânzile debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții pentru dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare;– cheltuielile cu achiziția de terenuri cu sau fără construcții, care depășesc limitele prevăzute la art. 69 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;– cheltuielile prevăzute la art. 69 alin. (3) lit. a) și c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;– cheltuielile aferente activităților prevăzute la art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014;– amenzi, penalități, cheltuieli de judecată și cheltuieli de arbitraj;– cheltuielile efectuate peste plafoanele specifice stabilite de Autoritatea de Management prin Ghidul solicitantului;– cheltuielile efectuate de beneficiar în regie proprie;– costul achiziționării de bunuri/echipamente de ocazie.Cheltuielile cu achiziția construcțiilor care depășesc limita a 50% din totalul cheltuielilor sunt neeligibile.4. CEREREA DE FINANȚAREÎn această secțiune regăsiți informații despre modul de întocmire, înregistrare a cererii de finanțare și documentele ce trebuie atașate cererii de finanțare.Anunțul privind sesiunea de depunere a cererilor de finanțare se publică pe site-ul www.ampeste.ro, secțiunea POPAM 2014-2020.Cererea de finanțare și documentele din dosarul Cererii de finanțare vor fi introduse și respectiv atașate online cu semnătură electronică în aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri- ue.ro/mysmis, doar în intervalul menționat în anunțul de lansare a apelului.4.1. Întocmirea cererii de finanțareCererea de finanțare se va completa urmărind "Instrucțiunile de completare a cererii de finanțare", Anexa nr. 1 la ghidul solicitantului, precum și tutorialele și instrucțiunile pe care le puteți găsi pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene la adresa http://www.fonduri-ue.ro/mysmis#manuale.Cererea de finanțare (formularul cererii de finanțare și anexele acesteia) trebuie să fie întocmită în limba română. Documentele redactate în altă limbă vor fi însoțite, în mod obligatoriu de o traducere legalizată sau autorizată.  +  ATENȚIE!Documentele încărcate în aplicația MySMIS, ca parte din cererea de finanțare, trebuie să fie lizibile și complete. Se recomandă, așadar, o atenție sporită la scanarea anumitor documente (e.g. planșe, schițe, tabele) de dimensiuni mari, ori care necesită o rezoluție adecvată pentru a asigura lizibilitatea.4.2. Lista documentelor din dosarul Cererii de finanțareDosarul Cererii de finanțare va cuprinde următoarele documente scanate ce se vor atașate cu semnătură electronică în aplicația electronică MySMIS a Cererii de finanțare:
  1. Documente comune tuturor solicitanților
  a)- Declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al solicitantului Anexa A - din care să rezulte că acesta din urmă:- îndeplinește condițiile de eligibilitate;- respectă criteriile enumerate la art. 10 alin. (1) din regulamentul nr. 508/2014;- nu a comis vreo fraudă, astfel cum este aceasta definită la articolul 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene;- Declarație privind eligibilitatea TVA – Anexa B – va fi completată doar de către solicitanții pentru care TVA este eligibil
  b)- Pentru bunurile propuse spre achiziționare precum și pentru servicii se vor atașa minim două oferte pentru categoriile de bunuri/servicii care depășesc valoarea de 135.060 LEI (exclusiv TVA) și o ofertă pentru categoriile de bunuri/servicii cu o valoare mai mică de 135.060 LEI (exclusiv TVA) (alin. (5), art. 7 din Legea 98/2016), cu justificarea ofertei alese, menționată în devizele pe obiect.- Pentru lucrările propuse a se achiziționa se vor atașa minim două oferte pentru valoarea estimativă ce depășește 450.200 LEI (exclusiv TVA) și o ofertă în cazul în care valoarea estimativă este mai mică de 450.200 LEI (exclusiv TVA) (alin. (5), art. 7 din Legea 98/2016), cu justificarea ofertei alese, menționată în devizele pe obiect.- SAU- Declaratia pe proprie raspundere a proiectantului privind sursa de preturi folosita in elaborarea devizelor pe obiect
  c)Pentru echipa de managemental proiectului (manager de proiect, responsabil financiar și specialist în acvacultură) se vor prezenta următoarele documente:- CV-ul, model EUROPASS, însoțit de diploma de studii/diplome de calificare/specializare, documente care să ateste experiența de minim 6 luni (documente scanate);și/sauPortofoliul activităților firmei care realizează managementul de proiect.
  2. În funcție de tipul solicitantului trebuiesc depuse următoarele documente
  a) Solicitanții înființați în baza OG 26/2000 (Asociații și Fundații)1. Actele constitutive pentru asociațiile/fundațiile înființate conform legii, respectiv:• Act constitutiv, împreună cu toate modificările rezultate din hotărârile Adunării generale și ale actelor adiționale, unde este cazul;• Statut, împreună cu toate modificările rezultate din hotărârile Adunării generale și ale actelor adiționale, unde este cazul;care trebuie să corespundă cu informațiile stipulate în Extrasul dinRegistrul asociațiilor și fundațiilor
  2. Ultimele situații financiare înregistrate la Administrația Financiară/dovada (recipisă)sauDeclarație de inactivitate înregistrată la Administrația Financiară, conform legii, în cazul solicitanților care nu au desfășurat activitate anterioară depunerii proiectului.* Solicitanții înființați în anul în care depune Cererea de finanțare nu trebuie să prezinte documentele mai sus menționate.
  b) Solicitanții înființați în baza Legii 31/1990Ultimele situații financiare înregistrate la Administrația Financiară/dovada (recipisă)sauDeclarație de inactivitate înregistrată la Administrația Financiară, conform legii, în cazul solicitanților care nu au desfășurat activitate anterioară depunerii proiectului.Sau*) Solicitanții înființați în anul în care depune Cererea de finanțare nu trebuie să prezinte documentele mai sus menționate.
  c) Solicitanții înființați în baza OUG 44/2008(persoane fizice autorizate (PFA)/întreprinderi individuale (II)/întreprinderi familiale (IF):)Declarație privind veniturile realizate în România în anul anterior depunerii cererii, înregistrată la Administrația Financiară conform legislației în vigoare –.
  d) Regii autonome care au obiect de activitate înregistrat "acvacultura"Ultimele situații financiare înregistrate la AdministrațiaFinanciară/dovada (recipisă)
  Obs. ref. la punctele a)-d):Se vor accepta situații financiare având rezultat din exploatare negativ în cazul în care solicitantul face dovada că situația provine în urma unui proces investițional pentru implementarea unui proiect prin fonduri europene sau proiect finanțat exclusiv din surse proprii sau a suferit din cauza calamităților în ultimii 2 ani, precedenti depunerii Cererii de finanțare. În aceste cazuri se vor prezenta copiile Proceselor verbale de calamitate pe ultimii 2 ani (eliberate de organismele abilitate, ex. Comitetul local pentru situații de urgență) sau documente justificative privind procesul investițional.
  3. Documente care să ateste dreptul de utilizare a activelor pe care se fac investițiile
  1. Actele/documentele prin care s-a dobândit dreptul de proprietate asupra clădirilor/terenului/terenului de sub luciul de apă;sau2. Documente care să ateste dreptul de folosință asupra clădirilor/terenului/terenului de sub luciul de apă pentru perioada de implementare / execuție și monitorizare a proiectului, împreună cu acordul proprietarului/administratorului cu privire la realizarea investițieiAtenționare!Beneficiarul trebuie să țină cont ca documentele care atestă dreptul de proprietate/folosință să acopere eventuale prelungiri ale perioadei de implementare a proiectului (maxim 2 +1 ani de implementare) și anii aferenți perioadei de monitorizare
  4. În funcție de tipul proiectului de investiții se vor depune obligatoriu următoarele documente:Direcția Generala. Pescuit Autoritate de Management pentru POPAM
  a) Proiecte de investiții care prevăd lucrări de construcții montajNotă: *La dosarul cererii de finanțare se vor atașa doar acele avize/acorduri care au impact asupra soluției tehnico-economice prevăzute în Studiul de fezabilitate.1. Planul de afaceri – Anexa 9împreună cu2. Studiul de fezabilitate, însoțit de devizul general și devizele pe obiect ale investiției întocmite conform H.G. nr. 907/2016 în cazul proiectelor care vizează investiții noi;sauDocumentația de avizare a lucrărilor de intervenții însoțită de devizul general și devizele pe obiect ale investiției întocmite conform H.G. nr. 907/2016, în cazul proiectelor ce prevăd intervenții la construcțiile existente;sauStudiul de fezabilitate, completat cu elementele specifice din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, însoțit de devizul general și devizele pe obiect ale investiției întocmite conform H.G. nr. 907/2016 în cazul obiectivelor mixte de investiții;Excepție: În cazul solicitanților care își încep activitatea în domeniul acvaculturii se vor prezenta un Plan de afaceri - Anexa nr. 9 și în cazul în care valoarea investițiilor depășește 50.000 EUR un studiu defezabilitate/documentația de avizarea lucrărilor (DALI) /studiu de fezabilitate însoțit de elemente specifice ale DALI, însoțite de devizul general și devizele pe obiect ale investiției, întocmite conform H.G. nr. 907/2016.
  3. Extrase de carte funciară pentru informare de dată recentă (emise cu maximum 30 de zile înainte de depunerea cererii de finanțare), din care să rezulte că imobilele (terenurile, cu sau fără construcții) pe care se realizează investiția sunt libere de sarcini.Excepție: În lipsa extrasului de carte funciară, solicitanții care au încheiate contracte de concesiune cu autorități publice/instituții publice trebuie să prezinte o adresă din partea concedentului cu privire la faptul că imobilele ce fac obiectul contractului de concesiune sunt libere de sarcini.
  b. Proiecte de investiții care nu prevăd lucrări de construcții montaj (proiecte de dotări)Memoriul justificativ – Anexa nr. 8 sauPlanul de afaceri – Anexa nr. 9, în cazul solicitanților care încep activitatea în domeniul acvaculturii și valoarea investiției nu depășește 50.000 euro
  5. În funcție de valoarea total eligibilă a proiectului se vor depune următoarele Anexe financiare întocmite conform Anexei nr. 11 – Precizarea ipotezelor care au stat la baza întocmirii proiecțiilor financiare.
  a) Proiecte cu o valoare total eligibilă de până la 1.000.000 euroAnexa nr. 10 (după machetele în format Word și Excel, semnate și scanate în format pdf.);
  b) Proiecte cu o valoare total eligibilă de peste 1.000.000 euroAnexa nr. 13 (după machetele în format Word și Excel, semnate și scanate în format pdf.)
  6. Pentru proiectele de investiții care prevăd achiziții de terenuri/imobile:
  Raportul de evaluare, întocmit de un expert autorizat ANEVAR, independent de solicitant, privind valoarea de piață a terenului/imobilelor achiziționate în cadrul proiectului (întocmit cu cel mult șase luni înaintea depunerii cererii de finanțare). Valoarea de piață din Raportul de evaluare se va prezenta obligatoriu și în lei.
  7.Pentru proiectele de investiții care prevăd contribuție în natură:
  a)Raportul de evaluare, întocmit de un expert autorizat ANEVAR, independent de solicitant, privind valoarea de piață a contribuției în natură, conform art. 69 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (întocmit cu cel mult șase luni înaintea depunerii cererii de finanțare)- Valoarea de piață din Raportul de evaluare se va prezenta obligatoriu și în lei.
  b)Extrase de carte funciară pentru informare de dată recentă (emise cu maximum 30 de zile înainte de depunerea cererii de finanțare), din care să rezulte că imobilele(terenurile, cu sau fără construcții) aduse ca și contribuție în natură sunt în proprietatea solicitantului și sunt libere de sarcini.
  c)Declarație pe proprie răspundere a solicitantului conform căreia echipamentele, instalațiile și utilajele aduse ca și contribuție în natură sunt libere de sarcini.
  8.Document justificativ privind asigurarea cofinanțării investiției (dacă este cazul).
  9.Licența de acvacultură valabilă pentru unitățile funcționale care solicită sprijin pentru modernizare și/sau extindere.
  Este obligatorie utilizarea machetelor editabile, disponibile pe site-ul DGP-AM POPAM www.ampeste.ro. Utilizarea altor tipuri de formulare, anexe sau declarații duce la respingerea Cererii de finanțare în etapa evaluării conformității administrative.Fiecare document solicitat în Lista documentelor dosarului Cererii de finanțare va avea atasată semnătura electronică a reprezentantului legal al solicitantului.Lucrările de decolmatări necesită atașarea la cererea de finanțare a unui raport de expertiză tehnică.Ofertele bunurile propuse spre achiziționare precum și pentru servicii sunt documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor și trebuie să aibă cel puțin urmatoarele caracteristici:– sa fie datate, personalizate si semnate;– sa contina detalierea unor specificatii tehnice minimale;– să conțină prețul de achiziție pentru bunuri/servicii– La ofertele de servicii, se vor mentiona si tarifele orare.Atenție: la dosarul cererii de finantare vor fi atașate numai paginile relevante din ofertele respective, cuprinzand pretul, furnizorul si caracteristicile tehnice ale bunului, detaliate mai sus (maxim 2-3 pagini/oferta).Se va atasa un tabel comparativ al ofertelor care au stat la baza intocmirii bugetului indicativ astfel incat sa poata fi verificata rezonabilitatea preturilor.Ofertele indicative de preț vor avea menționată valoarea aferentă montajului (după caz).
  4.3. Înregistrarea Cererii de finanțareÎnregistrarea se va efectua online prin completarea tuturor câmpurilor din sistemul informatic MySMIS și după apăsarea butonului „Vizualizare proiect” care va avea ca efect generarea Cererii de finanțare cu toate datele introduse și salvate în funcțiile anterioare, precum și transmiterea acesteia.Transmiterea cererii de finanțare se va face apăsând butonul „Transmitere proiect”.Această funcție presupune parcurgerea următorilor pași:pas 1 - se selectează funcția „Transmitere proiect”;pas 2 - se apasă butonul „Blocare editare proiect”;pas 3 - se confirmă continuarea procesului;pas 4 - se poate genera cererea de finanțare în format pdf;pas 5 - la final se transmite documentul generat semnat electronic;Fiecare Cerere de finanțare va primi automat din partea sistemului informatic un cod de identificare denumit Cod SMIS.Orice cerere de finanțare depusă după data și ora limită prevăzute în anunțul de lansare a apelului va fi respinsă, fără a fi analizată.În cazul constatării unor discrepanțe/omisiuni/erori, se pot solicita clarificări/informații suplimentare care vor fi transmise online în sistemul informatic SMIS 2014-2020, conform procedurii de evaluare “flux scurt”.Solicitantul poate renunța la cererea de finanțare în orice moment, în timpul procesului de verificare a acesteia prin accesarea butonului “Retragere proiect din evaluare” din Secțiunea Cereri de finanțare din MYSMIS2014, completarea motivelor care stau la baza retragerii Cererii de finanțare în Câmpul “Justificare retragere din evaluare”, descărcarea Solicitării de retragere a cererii de finanțare, semnarea electronică a acesteia și încărcarea în sistemul informatic. După transmitere, statusul proiectului se va modifica în “Retras din evaluare de către beneficiar”. Prin Solicitarea de retragere a Cererii de finanțare solicitantul își asumă renunțarea la proiect și respingerea acestuia de la finanțare.Renunțarea la Cererea de finanțare implică intreruperea procesului de analiză a cererii de finanțare.
  5. VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI A ELIGIBILITĂȚII CERERII DE FINANȚAREVerificarea conformității administrative și eligibilității Cererii de finanțare se realizează conform listei de întrebări din Anexa nr. 2C, de către experții CR – POPAM.Experții CR – POPAM pot solicita informații suplimentare (Anexa nr. 6), dacă pe parcursul verificărilor privind conformitatea și/sau eligibilitatea se constată că acest lucru este necesar. În acest caz, corespondența se va face on-line în sistemul informatic SMIS 2014-2020.În cazul în care experții Compartimentului regional constată faptul că solicitantul a omis să completeze secțiuni din cadrul cererii de finanțare sau să depună documente menționate în Lista documentelor dosarului Cererii de finanțare, (cu excepția Studiului de fezabilitate, Memoriului justificativ, Planului de afaceri, după caz) vor solicita prin intermediul președintelui și secretarului apelului respectiv, să completeze/depună în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării în sistemul informatic, secțiunile/documentele lipsă.Experții compartimentului regional pot solicita informații suplimentare de cel mult două ori pentru etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității cererii de finanțare.Dacă cel puțin o condiție de conformitate/eligibilitate nu este îndeplinită,nici după solicitarea de informații suplimentare, Cererea de finanțare este declarată neconformă/neeligibilă.Solicitanții pot contesta rezultatele procesului de verificare a conformității administrative/eligibilității, conform prevederilor Capitolului 7. Contestații din prezentul ghid.6. EVALUAREA ȘI SELECȚIA CERERILOR DE FINANȚARESesiunea pentru depunerea Cererilor de finanțare este un apel de tip competitiv, cu termen limită de depunere.Evaluarea Cererilor de finanțare se realizează în mod continuu, după verificarea conformității administrative și a eligibilității, pentru toate cererile primite în termenul de depunere. Dacă pe parcursul procesului de evaluare și selecție se constată necesitatea solicitării unor informații suplimentare, se poate solicita reprezentantului legal transmiterea acestora în baza unei Notificări de solicitare a informațiilor suplimentare – Anexa nr. 6 la prezentul ghid.6.1. Evaluarea cererii de finanțareCererile de finanțare sunt evaluate din punct de vedere calitativ, economic și tehnic, de către experții DGP-AMPOPAM pe baza grilei de evaluare, Anexele nr. 3 și 4.În cadrul etapei de evaluare fiecare criteriu/subcriteriu, va fi evaluat de fiecare expert evaluator utilizând un sistem de bifare de tip DA/NU, urmat de stabilirea punctajului conform Criteriilor de selecție, aprobate de către Comitetul de Monitorizare (CM), prevăzute în Anexa nr. 5.Cererile de finanțare care nu însumează minimum 20 puncte sunt eliminate din procesul de selecție.Cererile de finanțare depuse în cadrul mecanismului ITI Delta Dunării (cele cu aviz ADI ITI DD) vor intra în competiție între ele pe bugetul alocat ITI în cadrul acestei sesiuni, iar celelalte solicitări de finanțare pe restul bugetului alocat sesiunii.În cazul în care în urma selectării cererilor de finanțare ce au avizul de conformitate eliberat de ADI ITI DD, depuse în cadrul mecanismului ITI Delta Dunării nu se contractează întreaga sumă alocată, diferența rămasă necontractată se realocă pentru celelalte solicitări de finanțare din cadrul competiției naționale.În cazul în care în urma selectării cererilor de finanțare depuse în cadrul ITI se contractează întreaga sumă alocată ramânând solicitări de finanțare neacoperite, diferența necesară va fi acoperită din cadrul alocării competiției nationale, în situația în care rămân fonduri disponibile urmare a acestei selecții (inclusiv rezolvarea contestațiilor).Fondurile neutilizate ca urmare a selecției naționale vor putea fi utilizate în mod flexibil pentru proiectele depuse în cadrul ITI DD care au depășit alocările apelurilor dedicate până la concurența sumei totale alocate în POPAM pentru ITI DD.Evaluarea tehnico-economică a cererilor de finanțare se va efectua în sistemul informatic SMIS 2014-2020, conform procedurii de ”Evaluare flux scurt” (elaborată de MDRAPFE).Experții evaluatori pot solicita de maximum 2 ori, documente lipsă și informații suplimentare în cazul în care dosarul Cererii de finanțare conține informații contradictorii în cuprinsul său, precum și în cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele generale și devizele pe obiect) există diferențe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu este făcută corect. În acest caz, corespondența se va face on-line în sistemul informatic SMIS 2014-2020. În etapa de evaluare calitativă, experții evaluatori pot propune modificarea bugetului proiectului în sensul reducerii acestuia, după cum urmează:• cu valoarea cheltuielilor neeligibile pe care solicitantul le-a încadrat greșit ca eligibile și/sau• cu valoarea cheltuielilor potențial eligibile dar care:– fie nu au legătură directă cu activitățile propuse;– fie nu sunt necesare pentru realizarea proiectului;– fie sunt disproporționate în raport cu obiectivul proiectului;– fie nu sunt rezonabile.Solicitantul are obligația de a justifica rezonabilitatea cheltuielilor din cadrul fiecărei linii din bugetul estimativ la data întocmirii acestuia (valoarea cheltuielilor eligibile din cadrul bugetului estimativ este o valoare estimată, Autoritatea Contractantă nefiind obligată să o ramburseze).În cazul în care cererea de finanțare este respinsă în etapa de evaluare tehnico- economică, solicitantul va fi notificat privind respingerea cererii, având posibilitatea de a contesta rezultatul acestei etape conform procedurii de soluționare a contestațiilor, în vigoare.6.2. Selecția cererii de finanțareSelecția Cererilor de finanțare se va realiza după încheierea etapei de evaluare calitativă, tehnică și economică, a tuturor Cererilor de finanțare depuse în cadrul sesiunii.Selecția Cererilor de finanțare se va realiza în baza de selecție prezentate în Anexa nr. 5, în conformitate cu Manualul de procedură pentru evaluarea și selectarea Cererilor de finanțare, publicat pe site-ul DGP-AMPOPAM www.ampeste.ro.Proiectele care prevăd diversificarea veniturilor obținute prin dezvoltarea activităților complementare și pentru care CIFRA DE AFACERI din activități complementare depășește 50% din TOTAL CIFRĂ DE AFACERI generată de către proiect, nu vor fi punctate la criteriul nr. 3 din Anexa nr. 5.În urma selecției se va întocmi Lista Cererilor de finanțare, în ordinea punctajului obținut, care se va publica pe site-ul DGP-AMPOPAM www.ampeste.ro.Solicitanții vor fi notificați cu privire la bugetul rezultat în urma evaluării tehnico- economice și a punctajului obținut în urma selecției,Solicitanții vor putea contesta rezultatul în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării cu privire la neselectarea cererii de finanțare, dar nu mai mult de 12 zile lucrătoare de la data publicării pe site-ul www.ampeste.ro.În cazul în care solicitantul nu va transmite bugetul refăcut conform notificării și nu depune nici contestație potrivit prevederilor procedurii de soluționare a contestațiilor în vigoare, cererea de finanțare va fi respinsă.Solicitanții care au fost selectați vor fi notificați să prezinte în termen de maximum 15 zile lucrătoare următoarele documente:
  Lista documentelor solicitate în vederea contractării
  1.Certificat cu datele din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor - în original, eliberat de Judecătoria pe raza căreia este înregistrată asociația, pentru asociațiile/ONG-urile înființate conform legii, eliberat cu maximum 30 de zile înainte de data depunerii acestuia la DGP-AMPOPAM, prin care se face dovada că solicitantul nu se află în stare de dizolvare, faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, și-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale.*Verificarea pentru beneficiarii care funcționează în baza Legii nr. 31/1990 și OUG nr. 44/2008 se realizează de către DGP – AM POPAM prin consultarea on-line a portalului Oficiului Național al Registrului Comerțului.
  2.Certificat/Certificate de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local - în original, valabile la data depunerii acestora, emise de primăriile pe raza cărora solicitantul își are sediul social și punctul de lucru unde urmează a se realiza proiectul, din care să rezulte că solicitantul nu figurează cu taxe și/sau impozite locale restante - dacă este cazul.
  3.Certificat de atestare fiscală - în original / semnat electronic de către organul fiscal, în termen de valabilitate, emis de către organul fiscal competent din subordinea Administrației Finanțelor Publice, pentru obligațiile fiscale și sociale de plată către bugetul general consolidat al statului, din care să rezulte că nu înregistrează datorii la bugetul statului sau nu înregistrează obligații de plată nete ce depășesc 1/12 din totalul obligațiilor datorate în ultimele 12 luni.*Certificatul de atestare fiscală trebuie să aibă completată secțiunea C "Informații pentru verificarea eligibilității contribuabililor pentru accesarea fondurilor nerambursabile".
  4.Contract individual de muncă, contract de prestări servicii pentru managerul de proiect, responsabilul financiar și a specialistului în acvacultură sau contract de prestări servicii de consultanță, încheiat cu operatorul economic care realizează managementul de proiect – în copie cu mențiunea “Conform cu originalul”.
  5.Copia actului de identitate a reprezentantului legal al solicitantului - cu mențiunea “Conform cu originalul”.
  6.Mandatul de reprezentare, pentru împuternicit, autentificat prin notariat (duplicatul eliberat de notar), clar și explicit în ceea ce privește perioada și activitățile pentru care este dată împuternicirea – după caz.
  7.Graficul de rambursare a cheltuielilor (cererilor de rambursare) – Anexa nr. 14
  8.Contractul de leasing pentru construcțiile și/sau echipamentele care fac parte integrantă din investiție - în copie cu mențiunea “Conform cu originalul”– dacă este cazul
  9.Certificat de cazier judiciar al solicitantului – în original, din care să rezulte că acesta nu are mențiuni înscrise în certificatul judiciar
  10.Solicitare privind confidențialitatea, care să conțină justificările/motivele aferente fiecărui document/informație ce se dorește a fi confidențială – după caz.
  11.Hotărârea Adunării Generale a Asociaților/Acționarilor sau Decizia asociat unic sau Hotărârea pentru persoane fizice autorizate / întreprinderi individuale/membrilor întreprinderii familiale, privind aprobarea investiției, emisă conform actelor constitutive ale solicitantului
  12.Dovada înscrierii solicitantului în Registrul CITES – conform H.G. nr. 1191/2010 privind stabilirea sistemului de înregistrare a loturilor de sturioni din crescătorii și a caviarului obținut din activități de acvacultură și de marcare prin etichetare a caviarului - dacă este cazul.
  13.Indicatori suplimentari de proiect - menționați la pagina 8
  Este obligatorie prezentarea documentelor în termen de 15 zile lucrătoare din momentul primirii notificării. În situația în care aceste documente nu se vor prezenta în termenul precizat, cererea este respinsă. Solicitantul va putea contesta rezultatul în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării cu privire la respingerea cererii de finanțare.Documentele menționate în Lista documentelor solicitate în vederea contractării vor fi prezentate în forma solicitată pânâ când aplicația My SMIS este operațională și pe segmentul de contractare. Odată devenită operațională aplicația My SMIS, documentele originale vor fi scanate și atașate contractului. Vă recomandăm pentru pregătirea documentelor solicitate în această etapă să consultați Anexa nr. 2 S.După finalizarea selecției se va întocmi Lista Cererilor de finanțare selectate în vederea finanțării ce va fi publicată pe site-ul www.ampeste.ro.Pentru fiecare Cerere de finanțare care a fost selectată se va întocmi Contractul de finanțare. Solicitantul va fi notificat cu privire la perioada în care reprezentantul legal/împuternicitul se poate prezenta la sediul MADR-DGP-AMPOPAM pentru semnarea Contractului de finanțare.Toate activitățile pentru care solicitantul s-a angajat să le efectueze prin fi Cererea de finanțare și pentru care a primit punctaj la selecție, devin condiții obligatorii pentru menținerea sprijinului pe toată perioada de valabilitate a contractului de finanțare.Criterul „număr de locuri muncă create/menținute”, asumat prin crerea de finanțare, este obligatoriu de respectat pe parcursul a minimum 12 luni consecutive în perioada de monitorizare a proiectului.
  7. CONTESTAȚIIDepunerea contestației privind neconformitatea / neeligibilitatea / respingerea în cadrul evaluării calitative a cererii de finanțare / selecția / precontractarea se va face conform Manualului de procedură pentru soluționarea contestațiilor (în vigoare la data respectivă, disponibil pe site-ul www.ampeste.ro) și nu va putea depăși termenul de 10 zile de la primirea notificării de respingere.8. CONTRACTAREAÎn cadrul acestei secțiuni veți putea găsi informații cu privire la contractul de finanțare, precum și obligațiile care decurg din semnarea acestuia.8.1. Contractul de finanțareContractul de finanțare este actul juridic încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea de Management pentru POPAM, și Beneficiar, prin care se acordă acestuia din urmă asistența financiară nerambursabilă aferentă unei operațiuni în scopul atingerii obiectivelor POPAM, supus regulilor de adeziune, comutativ și sinalagmatic, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților.Contractul se semnează la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Direcția Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM, situat în Bulevardul Carol I nr. 2-4, sector 3, București, telefon 40-21-3079802, Fax: 40-21-3072474.Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Direcția Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM, în calitate de Autoritate Contractantă, și Beneficiarul se obligă prin acest contract de finantare nerambursabilă să respecte prevederile acestuia având ca obiect execuția și atingerea indicatorilor asumați prin cererea de finanțare pentru proiectul cofinanțat din FEPAM și din bugetul de stat.Beneficiarul trebuie să depună din proprie inițiativă toate eforturile pentru a lua cunoștință de toate informațiile publice referitoare la măsurile finanțate prin POPAM 2014-2020, pentru care depune proiectul și să cunoască toate drepturile și obligațiile prevăzute în contractul de finanțare, înainte de semnarea acestuia.Modelul contractului de finanțare este atașat prezentului ghid al solicitantului (Anexa nr. 12).8.2. Obligațiile specifice ale beneficiarului (clauze specifice la contractul de finanțare)Beneficiarul are obligația să respecte toate clauzele contractului de finanțare, inclusiv cele specifice.Contractul de finanțare va cuprinde și următoarele clauze specifice:• Proiectul tehnic va fi depus în termen de maximum 4 luni de la semnarea contractului de finanțare și va fi realizat în conformitate cu varianta selectată în cadrul studiului de fezabilitate din cererea de finanțare;• Autorizația de construire va fi depusă odată cu prima cerere de rambursare;• Beneficiarii prezintă prima cerere de rambursare/plată însoțită de documente justificative în termen de cel mult 3 luni de la data semnării contractului de finanțare în cazul proiectelor pentru investiții care nu prevăd construcții montaj, respectiv în termen de 6 luni în cazul proiectelor pentru investiții care prevăd construcții-montaj;• Contractul de finanțare va cuprinde o clauză suspensivă referitoare la dovada privind asigurarea cofinanțării investiției, în cazul în care dovada nu a fost depusă odată cu cererea de finanțare, în cuantum de minimum 20% din valoarea de cofinanțare. În termen de 3 luni de la semnarea contractului beneficiarul va face dovada existenței acestei cofinanțări în termenul specificat, în caz contrar contractul de finanțare se reziliază;• Contractul va cuprinde și alte clauze cu privire la achizițiile private ale beneficiarilor (conform Manualului de procedură privind achizițiile și a prevederilor legale în vigoare la data achiziției);• Contractul va cuprinde obligații privind respectarea procedurii de rambursare a cheltuielilor (completarea cererii de rambursare și documente doveditoare) conform procedurii în vigoare;• Contractul va cuprinde și clauze specifice cu privire la obligația beneficiarului de a păstra în bune condiții toate documentele originale privind implementarea proiectului, inclusiv documentele contabile;• Beneficiarul are obligația de a asigura accesul neîngrădit al autorităților naționale cu atribuții de verificare, control și audit și al departamentelor de specialitate din cadrul UE, în limitele competențelor ce le revin, la toate datele și documentele, în sedii, pe terenuri, în mijloace de transport sau în alte spații folosite în scopuri economice, care au legătură cu obiectivele proiectului;• În cazul constatării unei nereguli cu privire la încheierea ori executarea Contractului, inclusiv în cazul în care beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plată sau a fost declanșată procedura insolvenței/falimentului, precum și în situația în care Autoritatea Contractantă constată că cele declarate pe proprie răspundere de beneficiar, prin reprezentanții săi, nu corespund realității sau documentele/autorizațiile/avizele depuse în vederea obținerii finanțării nerambursabile sunt constatate ca fiind neadevărate/false/incomplete/expirate/inexacte, MADR, prin DGP-AMPOPAM poate înceta valabilitatea Contractului, de plin drept, printr-o notificare scrisă adresată Beneficiarului, fără punere în întârziere, fără nicio altă formalitate și fără intervenția instanței judecătorești. În aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanțare nerambursabilă, împreună cu dobânzi și penalități, în procentul stabilit conform dispozițiilor legale în vigoare, și în conformitate cu dispozițiile contractuale. Prin excepție, în situația în care neîndeplinirea obligațiilor contractuale nu este de natură a afecta condițiile de eligibilitate și selecție a proiectului, recuperarea sprijinului financiar se va realiza proporțional cu gradul de neîndeplinire. Anterior încetării Contractului de finanțare, MADR, prin DGP-AMPOPAM poate suspenda contractul și/sau plățile ca o măsură de precauție, fără o avertizare prealabilă;• Beneficiarii pot solicita avansuri pentru realizarea contractelor de finanțare, potrivit prevederilor legale în vigoare, numai dacă în prealabil fac dovada existenței cofinanțării și după avizarea favorabilă de către DGP-AMPOPAM a unei proceduri de achiziții;• Orice modificare care privește sediul social, contul, datele de contact, calitatea de reprezentant legal al beneficiarului, se face prin notificarea Autorității Contractante și depunerea de documente doveditoare. Autoritatea Contractantă va analiza solicitarea și, în situația în care constată neconcordanțe, aceasta va fi respinsă;• Pentru proiectele la care cheltuielile eligibile sunt mai mari de 1.000.000 EUR, în situația în care, în perioada de monitorizare a contractului se constată de către organele de control și alte venituri nete decât cele declarate, MADR, prin DGP-AMPOPAM recuperează aceste sume, în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  ATENȚIE!Potrivit prevederilor art. 17 alin. (1) din partea generala a contractului de finanțare, informațiile/documentele privind executarea contractului de finanțare, inclusiv anexele sale, constituie informații de interes public, în condițiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția secțiunilor/documentelor/elementelor care nu pot avea caracter confidențial, astfel cum sunt acestea prevăzute la alin. (2) al aceluiași articol.În conformitate cu prevederile art. 18 din partea generala a contractului de finanțare, părțile contractante, de comun acord, pot stabili ca anumite documente, secțiuni sau informații din proiect să aibă caracter confidențial, în situția în care publicarea acestora ar putea aduce atingere principiului concurenței loiale, proprietății intelectuale ori altor dispoziții legale aplicabile.În această situație este necesar ca solicitantul să completeze o solicitare privind confidențialitatea, care să conțină justificările/motivele aferente fiecărui document/informație ce se dorește a fi confidențială.8.3. Modificarea contractului de finanțarePrecizări referitoare la modificarea Contractului de finanțare:Contractul de finanțare, semnat atât de către MADR – DGP-AMPOPAM, cât și de către Beneficiar, poate fi modificat în conformitate cu prevederile contractului de finanțare și cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 347/2017.Solicitările de modificare a contractelor de finanțare se depun la Compartimentul regional POPAM, pe raza căruia se implementează operațiunea.Orice solicitare de modificare a contractului de finanțare nu va fi automat acceptată de către MADR - DGP - AMPOPAM. Pentru modificarea contractului trebuie să existe motive bine justificate, care vor fi analizate de către experții din cadrul DGP - AMPOPAM.De la data funcționării sistemului informatic SMIS 2014 se vor respecta pașii descriși în modulul informatic.9. MANAGEMENTUL FINANCIAR AL PROIECTULUI9.1. Dovada cofinanțăriiPentru implementarea proiectului, beneficiarul se va angaja să asigure o cofinanțare în procent de minimum 50%, respectiv minimum 70% (în funcție de categoria de beneficiar) din valoarea eligibilă.Cofinanțarea prin contribuție în natură se poate realiza numai odată cu cererea de finanțare.În primele 3 luni de la semnarea contractului, beneficiarul se angajează să facă dovada asigurării de minimum 20% din cota de cofinanțare.Odată semnat contractul, Beneficiarul, în cazul în care nu a asigurat cofinanțarea odată cu depunerea cererii de finanțare, poate face dovada contribuției sale, numai prin următoarele modalități:1. aport în numerar constituit de beneficiar;2. surse de finanțare (credit bancar);Aportul în numerar se va dovedi prin extras de cont, prin blocarea sumei într-un cont special al proiectului, care se folosește numai pentru efectuarea plăților aferente implementării proiectului.Aceste sume vor fi deblocate numai în baza solicitărilor beneficiarilor (titularilor de cont), cu confirmarea expresă a DGP - AM POPAM. Dovada creditului bancar se poate face prin prezentarea contractului de credit încheiat cu banca, obiectul creditului fiind reprezentat de finanțarea proiectului de investiții contractat.În cazul în care beneficiarul a făcut dovada contribuției proprii, într-un procent de minimum 20% din cofinanțare, în cadrul cererii de finanțare, acesta nu mai are obligația de a face dovada cofinanțării după semnarea contractului de finanțare.Beneficiarii pot solicita avansuri pentru realizarea contractelor de finanțare, potrivit prevederilor legale în vigoare, numai dacă în prealabil fac dovada existenței cofinanțării.9.2. Derularea și verificarea procedurilor de achizițiiBeneficiarii privați vor derula achizițiile în conformitate cu dispozițiile Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene.În cazul în care asociațiile/organizațiile înființate în baza O.G. nr. 26/2000 includ și autorități contractante, acestea vor aplica prevederile Legii nr. 98/2016 (conform art. 4 lit. c).Dosarele achizițiilor vor fi depuse la sediul CR-POPAM, în două exemplare, pe format hârtie și un exemplar pe suport electronic. Din momentul în care aplicația informatică MySMIS devine operațională, depunerea dosarelor de achiziții, în integralitatea lor, se va face exclusiv online.Beneficiarii au obligația să finalizeze procedurile de achiziții în timp util, înainte de a solicita rambursarea cheltuielilor și să depună dosarele de achiziții la CR-POPAM, în vederea avizării acestora.9.3. Rambursarea cheltuielilor9.3.1. Precizări referitoare la acordarea avansuluiPotrivit dispozițiilor art. 29 din O.U.G. nr. 49/2015, pentru Beneficiarul care a optat pentru avans, în vederea demarării investiției, MADR, prin DGP-AMPOPAM, poate să acorde un avans de până la maximum 50% din valoarea eligibilă nerambursabilă. Beneficiarii pot primi avansul numai după avizarea unei proceduri de achiziții de către DGP-AMPOPAM și după prezentarea dovezii privind asigurarea cofinanțării.Beneficiarul trebuie să justifice avansul primit de la MADR, pe baza documentelor solicitate conform Instrucțiunilor de plată la Contractul de Finanțare, până la ultima cerere de rambursare.MADR, prin DGP-AMPOPAM poate acorda un avans de până la 100% din valoarea totală eligibilă nerambursabilă a tranșei de plată, cu excepția ultimei cereri, pentru care nu se acordă acest avans. Acest avans se acordă beneficiarilor pe baza facturii/facturilor aferente tranșei de plată. Avansul se justifică în termen de 7 zile, de către beneficiar, prin prezentarea ordinului/ordinelor de plată aferent/aferente facturii/facturilor pentru care s-a eliberat avansul. Documentele justificative aferente obiectului facturilor, pentru care a fost acordat avans, vor fi prezentate de către beneficiar în următoarea cerere de rambursare.Plata avansului, pentru ambele situații descrise mai sus este subordonată constituirii unei garanții, prezentate sub formă de scrisoare de garanție bancară - SGB, scrisoare de garanție eliberată de fondurile de garantare înregistrate în Registrul special al Băncii Naționale a României sau unei polițe de asigurare eliberate de o societate de asigurări autorizată conform legislației naționale în vigoare, care corespunde procentului de 100% din suma avansului.Beneficiarul care a încasat avans de la MADR și solicită prelungirea perioadei maxime de execuție, aprobate prin contractul de finanțare, este obligat să depună la DGP-AMPOPAM și documentul prin care dovedește prelungirea valabilității Scrisorii de Garanție Bancară/Nebancară sau poliței de asigurare, care să acopere noul termen de execuție solicitat.Conform dispozițiilor art. 28 din O.U.G. nr. 49/2015, beneficiarii privați, la depunerea spre decontare a cererii de rambursare, pot proceda după cum urmează:a) anexează documentele, ordinele de plată și extrasele de cont sau alte documente cu valoare echivalentă care dovedesc efectuarea plăților, atât pentru partea de contribuție publică, cât și pentru cea proprie; saub) anexează documentele, ordinele de plată și extrasele de cont sau alte documente cu valoare echivalentă care dovedesc efectuarea plăților, cu excepția ordinelor de plată și/sau a extraselor de cont ori a altor documente cu valoare echivalentă care dovedesc efectuarea plăților pentru partea de contribuție publică.Garanțiile aferente avansurilor de 100% din valoarea totală eligibilă nerambursabilă a tranșei de plată trebuie să aibă valabilitate de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de plată.Garanțiile aferente avansurilor de 50% din valoarea totală a sprijinului financiar nerambursabil trebuie sa aibă valabilitatea mai mare cu minimum 15 zile lucrătoare față de durata de execuție a contractului.9.3.2. PlataBeneficiarii sunt obligați să depună la sediul CR-POPAM, Graficul de rambursare a cheltuielilor, conform formatului standard (Anexa nr. 14 la prezentul Ghid), în maximum 30 (treizeci) zile calendaristice de la data semnării contractului de finanțare. În condițiile în care au intervenit modificări față de versiunea din Contractul de finanțare graficul de rambursare se depune în maximum 30 zile de la apariției modificărilor, cu justificările care au condus la modificarea acestuia.Dosarul Cererii de rambursare va fi depus la CR-POPAM, într-un singur exemplar, pe format hârtie, și un exemplar pe suport electronic. Din momentul în care aplicația informatică MySMIS devine operațională, depunerea cererilor de rambursare se va face exclusiv online.Dosarul Cererii de plată/rambursare trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în Instrucțiunile de plată anexate la Contractul de finanțare. Cererea de rambursare va cuprinde numai acele cheltuieli pentru care s-a primit aviz favorabil din punct de vedere al achiziției respective, unde este cazul.Plata către beneficiari a cererilor de plată/rambursare se realizează de către MADR în termen de maximum 45 (patruzeci și cinci) de zile lucrătoare de la data înregistrării fiecărei cereri de plată/rambursare, cu excepția acelor situații în care termenul de plată/rambursare se suspendă.Pentru fiecare Cerere de rambursare se va efectua o vizită în teren.În cazul investițiilor care nu presupun lucrări de construcții montaj, beneficiarul va depune maximum 3 cereri de rambursare.În cazul investițiilor care presupun lucrări de construcții montaj, beneficiarul va depune maximum 5 cereri de rambursare.10. MONITORIZARE ȘI CONTROL10.1. Monitorizarea tehnică și financiarăBeneficiarul este obligat ca în perioada de implementare a proiectului să depună anual, la DGP-AMPOPAM, Rapoarte de progres privind situația implementării proiectului. După Beneficiarul trebuie să comunice anual, pe toatăimplementarea proiectuluiperioada de monitorizare (5 ani de la data efectuării ultimei plăți) indicatorii de rezultat, menționați în Raportul de progres. Formularul acestui document poate fi găsit pe site-ul www.ampeste.ro.Beneficiarul trebuie să asigure atingerea rezultatelor și a obiectivelor, asumate prin Cererea de Finanțare și anexele aferente acesteia, precum și respectarea prevederilor contractuale specifice operațiunii finanțate și a prevederilor art. 71 din Regulamentul nr. 1303/2013 privind caracterul durabil al operațiunilor.Beneficiarul finanțării are obligația de a arhiva toate documentele referitoare la implementarea proiectelor aprobate spre finanțare în cadrul POPAM în spații special amenajate, astfel încât să fie asigurată păstrarea în bune condiții a documentelor, să evite distrugerea intenționată/accidentală sau sustragerea neautorizată a acestora, asigurând păstrarea unei piste de audit corespunzătoare a operațiunilor efectuate.Beneficiarul trebuie să asigure arhivarea următoarelor documente:– documente referitoare la solicitarea finanțării proiectului și la aprobarea acestuia de către AM (Cererea de finanțare și anexele sale, Contractul de finanțare și anexele sale);– documentele referitoare la procedurile de achiziție publică derulate în cadrul proiectelor aprobate, ca bază legală pentru efectuarea unor cheltuieli;– documente referitoare la implementarea proiectului;– facturi și documente justificative aferente acestora, documente de plată;– documentele contabile conform prevederilor legale.Documentele trebuie arhivate într-una din următoarele forme:– originale;– fotocopii ale documentelor originale certificate „conform cu originalul”;– microfișe ale documentelor originale;– versiuni electronice ale documentelor originale;– documente care există doar în format electronic, caz în care trebuie să se asigure securitatea sistemului informatic.10.2. ControlProiectele finanțate prin POPAM vor fi verificate la fața locului de către o echipă de control desemnată de către DGP-AMPOPAM. Acest control poate interveni în orice moment al implementării proiectului, cât și după plata finală (ex-post), pe o perioada de cinci (5) ani de la data efectuării ultimei plăți și va cuprinde verificări de natură tehnică și economico-financiară. DGP- AMPOPAM este însărcinată cu gestionarea și implementarea Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, după cum urmează:– să verifice furnizarea de produse și de servicii cofinanțate și să controleze dacă toate cheltuielile declarate de beneficiari pentru operațiuni au fost suportate efectiv și că aceastea sunt în conformitate cu normele Uniunii Europene și naționale;– să se asigure că există un sistem de înregistrare și de arhivare sub formă electronică a documentelor contabile pentru fiecare operațiune în cadrul programului operațional, și este asigurată disponibilitatea acestora;– să se asigure că beneficiarii și alte organisme care participă la realizarea operațiunilor aplică fie un sistem de contabilitate separat, fie o codificare contabilă adecvată pentru toate tranzacțiile privind operațiunea, fără a aduce atingere standardelor contabile naționale;– să se asigure că sunt respectate toate obligațiile cu privire la informare și de publicitate.Verificările trebuie să asigure faptul că declararea cheltuielilor este reală, că achiziția de produse sau servicii a fost făcută în concordanță cu Contractul de finanțare, că cererile de rambursare sunt corecte și că operațiile și cheltuielile sunt în concordanță cu regulile Uniunii Europene și naționale. Pentru a asigura buna desfășurare a verificărilor la fața locului, beneficiarul va fi înștiințat în prealabil despre data la care vor avea loc acestea. Obligația acestuia este de a pune la dispoziția echipei de control toate documentele administrative și contabile solicitate, în original, de a asigura accesul la sistemele informatice și la toate documentele stocate în format electronic privind gestiunea tehnică și financiară a proiectului. Totodată, beneficiarul are obligația de a garanta prezența, în timpul controlului, a persoanelor împuternicite să dea toate informațiile utile d.p.d.v. administrativ, contabil și tehnic. Echipa de control verifică următoarele aspecte:– legalitatea, regularitatea și realitatea operațiunilor financiare desfășurate până la acel moment;– dacă înregistrarea în contabilitate a tuturor operațiunilor aferente proiectului este corectă;– modalitatea de atribuire a contractelor de achiziții în sensul respectării prevederilor legale în materie de achiziții publice/private;– îndeplinirea obligațiilor privind asigurarea vizibilității și publicității proiectului.11. INFORMARE ȘI PUBLICITATEBeneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităților de informare și publicitate în legătură cu asistența financiară nerambursabilă obținută prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, în conformitate cu prevederile din prezentul Ghid.Detalii privind modalitatea de realizare a publicității sunt cuprinse în Anexa nr. 15 – Măsuri de informare și publicitate.12. ANEXE– Anexa nr. 1 - Instrucțiuni de completare a cererii de finanțare– Anexa nr. 2C - Lista de verificare a conformității administrative și a eligibilității– Anexa nr. 2S - Lista de verificare a documentelor solicitate în vederea contractării– Anexa nr. 3 - Grila de evaluare calitativă economică– Anexa nr. 4 - Grila de evaluare calitativă tehnică– Anexa nr. 5 - Criteriile de selecție– Anexa nr. 6 - Notificare informații suplimentare– Anexa nr. 7 - Notificare cu privire la neconformitatea /neeligibilitatea/ nerespectarea/ respingerea cererii de finanțare– Anexa nr. 8 - Memoriu justificativ– Anexa nr. 9 - Plan de afaceri– Anexa nr. 10 - Proiecții financiare– Anexa nr. 11 - Ipoteze ce stau la baza proiecțiilor financiare– Anexa nr. 12 - Contract de finanțare– Anexa nr. 13 - Proiecții financiare aferente proiectelor generatoare de venit– Anexa nr. 14 - Graficul de rambursare a cheltuielilor– Anexa nr. 15 - Măsurile de informare și publicitate– Anexa A - Declarația pe propria răspundere– Anexa B - Declarație privind eligibilitatea TVA– Anexa C - Lista orientativă privind încadrarea cheltuielilor aferente proiectului în categoriile/subcategoriile de cheltuieli conform nomenclatorului MYSMIS  +  Anexa nr. 1
  Instrucțiuni de completare a cererii de finanțare
   +  Date generaleAcest document reprezintă un îndrumar pentru completarea în aplicația electronică MySMIS a unei cereri de finanțare pentru apelul de proiecte depuse în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020. Aici sunt descrise secțiunile cererii de finanțare, aplicabile acestui apel, ce trebuie completate în MySMIS. Sunt incluse instrucțiuni, recomandări și explicații pentru completarea corectă a datelor solicitate.Pentru a putea întocmi și depune o cerere de finanțare, prin aplicația MySMIS, trebuie să vă creați mai întâi un cont de utilizator – http://www.fonduri-ue.ro/images/files/mysmis/1.Creare.cont.pdf De asemenea, este necesară identificarea, crearea unei entități juridice - http://www.fonduri- ue.ro/images/files/mysmis/4.Identificare.electronic%C4%83.pdfDupă crearea unui cont de utilizator și identificarea unei entități juridice (i.e. solicitantul), puteți selecta, dintre apelurile deschise în cadrul diferitelor programe operaționale, apelul de proiecte aferent priorității de investiții II.2. – Articolul 48 alineatul (1) literele (a)-(d) și (f)-(h) Investiții productive în acvacultură Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020. După crearea proiectului se pot introduce date în funcțiile definite de AM la apelul ales. Introducerea de date se poate face pe pași, unul după celalalt, sau utilizând aleatoriu funcțiile din stânga ecranului.Înainte de a începe completarea cererii de finanțare, citiți cu atenție prevederile din ghidul specific aferent acestui apel și asigurați-vă că ați înțeles toate condițiile de accesare a finanțării. Citiți cu atenție instrucțiunile, recomandările și explicațiile incluse în acest document, înainte de completarea cererii de finanțare. Nerespectarea acestora poate conduce la respingerea cererii de finanțare pentru neconformitate administrativă sau depunctarea proiectului în etapa de evaluare tehnică și financiară.După introducerea informațiilor în pasul respectiv este necesară salvarea acestora. După parcurgerea și completarea cu informații a tuturor pașilor se va putea genera din sistem cererea de finanțare în structura solicitată și cu datele introduse.ATENȚIE! Pentru o evitare a pierderii de date, se recomandă salvarea informațiilor după fiecare completare a câmpurilor prin apăsarea butonului ”Salvare”.ATENȚIE! În cazul în care proiectul este finanțat din mai multe apeluri, componenta reprezintă proiectul pentru fiecare apel.ATENȚIE! Indicațiile de completare a cererii de finanțare sunt orientative, fiecare Autoritate de Management va stabili pentru fiecare apel în ghidul solicitantului structura cererii de finanțare (pașii) și indicațiile punctuale de completare ale cererilor de finanțare pe apelul respectiv. Pentru acest apel de proiecte, aplicația MySMIS permite atașarea, la anumite secțiuni, a unor documente la cererea de finanțare, prin încărcarea fișierelor ce conțin aceste documente. Conform prevederilor din ghidul specific, este obligatorie anexarea documentelor enumerate capitolul 4, punctul 4.2. ” Lista documentelor din dosarul Cererii de finanțare” din ghid.Toate aceste documente vor fi încărcate în MySMIS, în format PDF, după ce au fost semnate digital. Anexele pot fi încărcate în totalitate la o singură secțiune din cererea de finanțare (respectiv, la secțiunea Solicitant). Pentru unele din anexele obligatorii, ghidul conține modele standard (e.g. declarația de angajament, declarație pe propria răspundere, declarație privind eligibilitatea TVA, macheta ce conține analiza și previziunea financiară din planul de afaceri) sau recomandate (planul de afaceri) – după completare, acestea vor fi salvate în format PDF, semnate digital și încărcate în MySMIS. Celelalte documente (e.g. documente statutare, documente cadastrale) vor fi scanate, salvate în format PDF, semnate digital și încărcate în MySMIS, la completarea cererii de finanțare. La încărcarea în aplicația MySMIS, denumiți fiecare fișier în mod corespunzător și sugestiv, în câmpul „Fișierul reprezintă”.  +  Cuprins:1. Solicitant2. Atribute proiect3. Responsabil de proiect4. Persoana de contact5. Capacitate solicitant6. Localizare proiect7. Obiective proiect8. Rezultate așteptate9. Context10. Justificare11. Grup țintă12. Sustenabilitate13. Relevanță14. Riscuri15. Principii orizontale16. Metodologie17. Descrierea investiției18. Descrierea tehnică a proiectului19. Descrierea produsului20. Studii de fezabilitate/memoriu justificativ/plan de afaceri, după caz21. Indicatori prestabiliți22. Plan de achiziții23. Resurse umane implicate24. Resurse materiale implicate25. Activități previzionate26. Buget-Activități și cheltuieli27. Date de implementare28. Vizualizare proiect1. Solicitant Funcția Solicitant este completată automat din datele introduse anterior în rubricile aferente, respectiv prin accesarea Profil Persoană Juridică - Modificare Persoană Juridică - Date Generale/Date Financiare/Finanțări/Structura Grupului. Funcția se completează de către lider (de către reprezentanți sau împuterniciți NU de către persoanele înrolate). Sistemul preia automat datele aferente profilului persoanei juridice.  +  NOTĂ: Dacă se dorește ca și alți utilizatori având calitate de persoană fizică să introducă date aferente cererii de finanțare, se folosește funcția Drepturi acces utilizatori, utilizând codul de înrolare al liderului. Pentru Registru și Cod CAEN, se completează selectând din nomenclatorul aferent. Pentru Conturi Bancare și Exerciții financiare Informația se completează în profilul entității juridice, dreapta sus, funcția Modificare persoană juridică. Pentru Finanțări - Asistență acordată anterior Eligibil Proiect = contribuție finanțator + buget de stat + contribuție eligibilă beneficiar Eligibil Beneficiar = contribuție finanțator + buget de stat + contribuție eligibilă beneficiar (aferentă membrului dacă proiectul a fost implementat în parteneriat) Sprijin Beneficiar = contribuție finanțator + buget de stat (aferentă membrului dacă proiectul a fost implementat în parteneriat sau aferentă beneficiarului, dacă a fost un singur beneficiar) Notă: În cazul în care proiectul a avut un singur beneficiar, se va introduce aceeași sumă în coloanele Eligibil Proiect și Eligibil BeneficiarLa Descrierea structurii grupului se menționează dacă entitatea face parte dintr-un grup economic, respectiv are întreprinderi partenere sau legate (în sensul Legii nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii) Se poate modifica doar de către reprezentantul legal/împuternicit.2. Atribute proiectSe completează câmpurile cu datele proiectului și se apasă butonul [Salvează]. Pentru Tip proiect se selectează din nomenclatorul existent. Pentru proiectele care prevăd lucrări de construcții-montaj se va selecta Proiecte de investiții în infrastructură Pentru proiectele care prevăd doar dotări(achiziții simple) se va selecta Proiecte de dotări Proiectul figurează în lista de proiecte majore - Se va selecta NU. Proiect fazat - Se va selecta NU Proiectul face parte dintr-o rețea transeuropeană - Se va selecta NU Proiectul este plan de acțiune comun - Se va selecta NU Sprijinul public va constitui ajutor de stat - Se va selecta NU Proiectul este generator de venit - Se va selecta NUSe completează în Anexele financiare 13.1-13.13 Proiectul este asociat cu sit-ul Natura 2000 - se va selecta după caz Mecanismul ITI Delta Dunării - Se bifează DA doar în cazul în care proiectul are aviz ADI ITI Delta Dunării. Proiectul este instrument financiar - Se va selecta NU3. Responsabil de proiectSe completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salvare]. Pentru adăugarea de date precum telefon, fax și email se apasă butonul [Adaugă]. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele pentru [Editare] și pentru [Ștergere]. Completați cu datele persoanei responsabile din partea solicitantului cu implementarea prezentului proiect (managerul de proiect).4. Persoana de contactSe completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salvează]. Pentru adăugarea de date precum telefon, fax și email se apasă butonul [Adaugă]. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele pentru [Editare] și butonul pentru [Ștergere]. Persoana de contact este persoana desemnată de Solicitant să mențină contactul cu Autoritatea de Management în procesul de evaluare și selecție a Cererii de finanțare. Persoana de contact poate fi aceeași cu reprezentantul legal sau managerul de proiect.5. Capacitate solicitantSe completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salvează]. Sursa de cofinanțare - selectați "Contribuție privată", varianta aplicabilă acestui apel de proiecte. Calitatea entității în proiect - nu selectați niciuna din opțiunile disponibile (opțiunile disponibile sunt aplicabile doar proiectele depuse în parteneriat) Alege cod CAEN relevant - selectați domeniul de activitate (clasa CAEN = codul format din 4 cifre) vizat de proiect prin această cerere de finanțare. La momentul depunerii cererii de finanțare, domeniul de activitate trebuie să fie deja înscris în obiectul de activitate a solicitantului (conform actului constitutiv), indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii. 0322 - Acvacultura în ape dulci 0321 - Acvacultura maritimă  +  Capacitate administrativă Capacitatea administrativă (vă rugăm să menționați după caz, documente de înființare, acționari, existența unei echipe de management a proiectului capabile să implementeze și să deruleze proiectul și, dacă este posibil, includeți organigrama propusă pentru implementarea și derularea proiectului).  +  Capacitate financiară Capacitatea financiară (vă rugăm să confirmați cel puțin capacitatea financiară a organismului responsabil pentru implementarea proiectului, pentru a demonstra că acesta este în măsură să garanteze lichiditățile necesare pentru o finanțare adecvată a proiectului, astfel încât să se asigure implementarea cu succes a acestuia și funcționarea în viitor, în plus față de celelalte activități ale organismului)  +  Capacitate tehnică Capacitatea tehnică (vă rugăm să furnizați cel puțin un rezumat al expertizei necesare pentru implementarea proiectului și să precizați numărul persoanelor cu o astfel de expertiză disponibile în cadrul organizației și alocate proiectului). Se va descrie succint solicitantul (personalul angajat, servicii oferite, alte informații relevante)  +  Capacitate juridică Capacitatea juridică (indicați cel puțin statutul juridic al beneficiarului care permite implementarea proiectului, precum și capacitatea sa de a întreprinde acțiuni legale, dacă este necesar).6. Localizare proiectSe completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salvează]. Pentru adăugarea de date precum județ, localitate și informații proiect se apasă butonul [Adaugă]. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele pentru [Editare] și butonul pentru [Ștergere]. Se completează pentru fiecare componentă. Regiune - Se selectează mai întâi județul, apoi localitatea, iar sistemul va atribui automat regiunea/regiunile de dezvoltare unde va fi implementat proiectul. Județ - Se va/vor selecta județul/județele Localitate - Se va/vor selecta localitatea/localitățile Informații proiect - Se va completa cu alte informații relevante despre localizarea proiectului.7. Obiective proiectSe completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salvează]. Pentru adăugarea de date precum descriere obiective specifice ale proiectului se apasă butonul [Adăugare]. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele pentru [Editare] și butonul pentru [Ștergere].  +  Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului Se va prezenta și descrie obiectivul general al proiectului; de asemenea, se va explica cum contribuie proiectul la realizarea obiectivului specific al măsurii de finanțare (A se vedea Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime pentru România, pag. 45-46 și pag. 51- 53)  +  Obiectivele specifice ale proiectului Se vor formula obiectivele specifice ale proiectului. Se va descrie ce se dorește să se realizeze prin proiect, respectiv, crearea de noi capacități de producție eficiente și competitive, produse cu valoare adăugată cât mai mare, utilizarea optimă a resurselor existente, productivitate sporită a muncii, implementarea standardelor comunitare etc. Se va descrie conformitatea obiectivelor investiției urmărite prin proiect cu obiectivele măsurii și se va preciza capacitatea existentă și capacitatea propusă a se realiza la finalizarea investiției. Obiectivele trebuie să fie formulate clar, cuantificate și în strânsă corelare cu activitățile și rezultatele (output) prevăzute a se realiza/obține.8. Rezultate așteptateSe completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salvează]. Pentru adăugarea de date se apasă butonul [Adaugă]. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele pentru [Editare] și butonul pentru [Ștergere]. Se completează pentru fiecare componentă. Se completează cu formularea și descrierea fiecărui rezultat.9. ContextSe completează câmpul funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salvează]. În cadrul acestei secțiuni se vor prezenta, cu titlu de exemplu, următoarele:– Contextul promovării proiectului, precum și complementaritatea cu alte proiecte finanțate din fonduri europene sau alte surse– Date generale privind investiția propusă– Componentele și activitățile investiției, și modul în care adresează problemele identificate în secțiunea Justificarea proiectului Aspecte detaliate legate de localizarea proiectului10. Justificare Se completează câmpul funcției cu datele proiectului și se apasă butonul Salvează. În vederea justificării proiectului, se vor prezenta următoarele elemente:– modul în care proiectul relaționează/se încadrează/răspunde unei strategii naționale în domeniu, modul în care proiectul se corelează cu alte proiecte finanțate din fonduri publice/private în regiune/județ/național, modul în care proiectul se încadrează în strategia națională sau locală de dezvoltare, etc.– principalele probleme care justifică intervențiile probleme legate de guvernanța în domeniu care justifică necesitatea/oportunitatea proiectului11. Grup țintăSe completează câmpul funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salvează]. Se vor indica grupurile/entitățile care vor beneficia sau care sunt vizate de rezultatele proiectului, direct sau indirect (Beneficiarul finanțării, comunitatea locală, bugetul local, sectorul în care activează etc) Specificați în clar dacă proiectul prevede angajarea de persoane din categorii defavorizate. Dacă da, menționați categoria (categoriile) avute în vedere, precum și alte detalii pe care le considerați relevante în acest context.12. SustenabilitateSe completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salvează].  +  Descriere/valorificarea rezultatelor: Se va preciza modul în care proiectul se va autosusține financiar după încetarea finanțării solicitate prin prezenta cerere de finanțare, capacitatea de a asigura operarea și întreținerea investiției după finalizare (entități responsabile, fonduri, activități, orizont de timp. De asemenea, se va preciza modalitatea prin care proiectul va evalua/cuantifica și estima impactul pe care îl au activitățile de diseminare/conștientizare, atât în perioada de implementare, cât și după finalizarea proiectului):– Ce acțiuni/activități vor trebui realizate și/sau continuate după finalizarea proiectului– Cum vor fi realizate aceste acțiuni/activități și ce resurse vor fi necesare– Posibilitatea de a obține alte fonduri după finalizarea proiectului– Nivelul/Statutul de protecție vizat conform legislației naționale cu privire la ........(dacă este relevant)– Cum, unde și de cine va fi utilizat echipamentul/locația/etc. după finalizarea proiectului Furnizați informații cu privire la toate acordurile instituționale relevante cu părți terțe pentru implementarea proiectului și exploatarea cu succes a facilităților care au fost planificate și eventual încheiate Se completează după caz. Oferiți detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului (și anume, numele operatorului; metode de selecție - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.) Nu este cazul Transferabilitatea rezultatelor Nu este cazul13. Relevanță– Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salvează]. Referitoare la proiect - Se va completa cu informații despre relevanța proiectului Referitoare la SUERD - Se va completa cu informații despre relevanța proiectului în contextul contribuției la implementarea ariei prioritare SUERD. Strategia UE pentru regiunea Dunării (SUERD) este un mecanism comunitar de cooperare a statelor din bazinul Dunării, destinat dezvoltării economice și sociale a macro-regiunii dunărene, prin consolidarea implementării în regiune a politicilor și legislației UE. Aria prioritară SUERD - se selectează din nomenclator. Referitoare la alte strategii - se completează cu informații relevante privind strategiile relevante selectate. Strategii relevante - se selectează din nomenclator14. RiscuriSe completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salveaza]. Pentru adăugarea de date se apasă butonul [Adauga]. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele pentru [Editare] și butonul pentru [Stergere]. Identificați riscurile ce pot afecta implementarea proiectului în condițiile prevăzute (activități, rezultate, obiective, buget, plan de achiziții etc.) și măsurile de atenuare a acestora. Descriere - Se vor descrie principalele constrângeri și riscuri identificate pentru implementarea proiectului. Risc identificat - Se va completa pentru fiecare risc identificat pentru implementarea proiectului. Măsuri de atenuare ale riscului - Se vor descrie măsurile de diminuare/remediere cu precizarea impactul pentru fiecare risc identificat - semnificativ/mediu/mic.15. Principii orizontaleSe completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salvează]. EGALITATEA DE ȘANSE - A se vedea în acest sens recomandările din Ghidul privind integrarea principiilor orizontale în cadrul proiectelor finanțate din Fondurile Europene Structurale și de Investiții 2014-2020.  +  Egalitatea de gen– Pentru a promova egalitatea de gen, proiectul trebuie să încorporeze diverse acțiuni, ca parte integrantă a stadiilor din ciclul de viață al unui proiect, care să reflecte modul în care va fi transpus principiul mai sus menționat.– Respectarea principiului egalității de gen presupune asigurarea unui nivel egal de vizibilitate, afirmare și participare pentru ambele sexe în toate sferele vieții publice și private. Egalitatea de gen este opusul inegalității de gen, nu a diferențelor de gen, și urmărește promovarea participării depline a femeilor și bărbaților în societate.– Se vor prezenta, după caz, acele măsuri specifice prin care se asigură respectarea prevederilor legale în domeniul egalității de gen.– Se completează cu o prezentare a modului în care beneficiarul va asigura egalitatea de șanse și de tratament între angajați, femei și bărbați, în cadrul relațiilor de muncă de orice fel.  +  Nediscriminare– Pentru a asigura respectarea principiului nediscriminării, proiectul trebuie să ofere o descriere a modului în care activitățile desfășurate se supun reglementărilor care interzic discriminarea.– Se completează cu o prezentare a modului în care beneficiarul va asigura condițiile pentru prevenirea oricărei forme de discriminare în implementarea proiectului.– Prin discriminare se înțelege "orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice" (Ordonanța de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, Art. 2.1).  +  Accesibilitate persoane cu dizabilități– Conceptul de accesibilitate este definit în "Strategia europeană a dizabilității 2010 - 2020 - Reînnoirea angajamentului către o Europă fără bariere" ca "posibilitatea asigurată persoanelor cu dizabilități de a avea acces, în condiții de egalitate cu ceilalți cetățeni, la mediul fizic, transport, tehnologii și sisteme de informații și comunicare, precum și la alte facilități și servicii".– Se completează cu o prezentare a modului în care solicitantul se va asigura că principiul accesibilității va fi respectat. (în cadrul tuturor investițiilor în infrastructură, se va avea în vedere ca toate obstacolele fizice să fie înlăturate/ameliorate, vor fi prevăzute spații speciale de acces în vederea asigurării accesibilității pentru persoanele cu dizabilități, îndeplinind astfel prevederile legislației în vigoare cu privire la accesul în clădirile și structurile de utilitate publică).  +  Schimbări demografice– Conceptul de "schimbări demografice" descrie structura de vârstă a unei populații care se adaptează permanent la schimbări în condițiile sau mediul de viață. În consecință, modificările în compoziția structurii de vârstă reprezintă rezultatul schimbărilor sociale.– Uniunea Europeană se confruntă cu schimbări demografice majore, reprezentate de: ● Îmbătrânirea populației; ● Rate scăzute ale natalității; ● Structuri familiale modificate; ● Migrație.– Schimbările demografice impun o serie măsuri proactive, cum ar fi: ● Îmbunătățirea condițiilor de muncă și a posibilităților de angajare a persoanelor în vârstă; DEZVOLTARE DURABILĂ - A se vedea în acest sens recomandările din Ghidul privind integrarea principiilor orizontale în cadrul proiectelor finanțate din Fondurile Europene Structurale și de Investiții 2014-2020. Poluatorul plătește– Se completează prin referirea la modul în care proiectul va aduce o contribuție la respectarea principiului care prevede ca plata costurilor cauzate de poluare să fie suportată de cei care o generează  +  Protecția biodiversității– În vederea protejării acestui valoros capital natural și asigurării unei stări favorabile de conservare a habitatelor naturale, este importantă implementarea măsurilor privind conservarea și protejarea biodiversității în orice proiect de dezvoltare viitoare.– Biodiversitatea implică patru nivele de abordare, respectiv diversitatea ecosistemelor, diversitatea speciilor, diversitatea genetică și diversitatea etnoculturală.– Se completează, spre exemplu, prin referirea la modul în care proiectul va aduce o contribuție la implementarea legislației privind managementul ariilor naturale protejate, conservarea zonelor umede etc.  +  Utilizarea eficientă a resurselor– Se va completa cu descrierea efectivă a activităților din proiect orientate către direcționarea investițiilor spre opțiunile cele mai economice din punct de vedere al utilizării resurselor și cele mai durabile, evitarea investițiilor care pot avea un impact negativ semnificativ asupra mediului sau climatului și sprijinirea acțiunilor de atenuare a altor eventuale impacturi, adoptarea unei perspective pe termen lung pentru compararea costului diferitelor opțiuni de investiții asupra ciclului de viață sau creșterea utilizării achizițiilor publice ecologice.  +  Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice– Prin schimbări climatice se înțeleg acele schimbări ale climatului pe glob datorită activității umane, în principal datorită emisiilor de gaze cu efect de seră (CO2, metan, monoxid de azot etc.), al căror efect principal este încălzirea globală a atmosferei.– Adaptarea înseamnă luarea de măsuri pentru a consolida rezistența societății la schimbările climatice și pentru a reduce la minimum impactul efectelor negative ale acestora.– Atenuarea înseamnă reducerea sau limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră.– Se completează, spre exemplu, cu descrierea modului în care activitățile proiectului, prin măsurile dedicate ariilor naturale protejate, în special zonele împădurite, zonele umede sau alte tipuri de infrastructură verde, contribuie direct sau indirect la sechestrarea carbonului, etc;  +  Reziliența la dezastre Se completează cu descrierea modului în care activitățile proiectului contribuie, spre exemplu, la măsurile de protecție a biodiversității, inclusiv crearea de zone umede, refacerea ecosistemelor și alte măsuri de infrastructură verde, ce contribuie la reținerea naturală a apei și reducerea riscului de secetă, prevenirea și reducerea riscurilor de inundații și incendii de pădure. Se completează dacă este cazul.16. MetodologieSe completează câmpul funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salvează]. Vor fi descrise/detaliate:– managementul proiectului: organizațiile implicate, echipa de proiect, rolul managerului de proiect și a celorlalți membri ai echipei de implementare, repartizarea atribuțiilor, rolurile persoanelor implicate etc.– cheltuielile cu salariile, respectiv pentru fiecare persoană care implementează activități din cadrul beneficiarului (valoarea netă/oră, valoarea totală/oră, nr. ore/zi, nr zile/luni lucrate).17. Descrierea investițieiSe completează câmpul funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salvează]. Fundamentați necesitatea și oportunitatea investiției. Se va descrie rezumativ investiția ce urmează a fi executată. Se va menționa dacă investiția prevede operațiuni de construcții montaj18. Descrierea tehnică a proiectuluiSe completează câmpul funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salvează]. Descrieți pe scurt caracteristicile tehnice și funcționale ale componentelor achiziționate19. Descrierea produsuluiSe completează câmpul funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salvează]. Se va descrie produsul rezultat în urma implementării proiectului, caracteristici, funcționalitate, beneficii principale, calitatea și siguranța alimentară, după caz.20. Studii de fezabilitateSe anexează Studiul de fezabilitate (conform HG 907/2016)/memoriu justificativ (anexa 8)/planul de afaceri (anexa 9) și anexele finanaciare aferente.21. Indicatori prestabilițiSe completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salvează]. Pentru adăugarea de date se apasă butonul [Adaugă]. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele pentru [Editare] și butonul pentru [Ștergere]. Se completează pentru fiecare componentă Valoare referință - completați cu 0 în cazul unităților nou înființate sau Volumul anual total al producției ÎNAINTE de operațiune (se poate prezenta media volumului producției înregistrate pe ultimii trei ani); An de referință - completați cu anul anterior depunerii cererii de finanțare. Valoare țintă - Volumul anual total al producției DUPĂ operațiune. Femei, Bărbați - nu completați aceste câmpuri  +  Indicatori prestabiliți de realizare Selectați din nomenclator indicatorii prestabiliți de realizare: Numărul de proiecte investiți productive în acvacultură - Completați la Valoare țintă cu valoarea "1" Femei, Bărbați - nu completați aceste câmpuri22. Plan de achiziții Se completează doar pentru proiectele care au prevăzute achiziții (pentru achizițiile finalizate, pentru achiziții previzionate) Informațiile din această secțiune sunt doar pentru vizualizare. Utilizați modulul de Achiziții pentru editarea informațiilor aferente planului de achiziții urmărind instrucțiunile de completare din Manualul de utilizare MySMIS2014 - Front Office disponibil pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene pe http://www.fonduri-ue.ro/mysmis#manuale.23. Resurse umane implicateSe completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salvează]. Pentru adăugarea de date se apasă butonul [Adăugare]. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele pentru [Editare] și butonul pentru [Ștergere]. Dacă managementul proiectului va fi realizat cu resurse umane proprii selectați Tipul formularului și completați cu datele aferente Fișei de post și/sau CV-ului dacă persoana respectivă este deja angajată în cadrul societății. Adăugați fiecare expert implicat în implementarea proiectului (echipa de implementare a proiectului)– Rol (e.g. manager de proiect, responsabil financiar, expert achiziții)– Codul ocupației (selectați din nomenclator, conform COR)– Tip formular - completați detalii suplimentare cu privire la expertul înregistrat. Furnizarea acestor detalii poate fi făcută la nivel de:– Fișa postului (pentru experți ce urmează a fi cooptați în echipa de implementare a proiectului) - introduceți cerințele privind educația, experiența, competențele, cunoștințele de limbă străină solicitate.– Curriculum Vitae (pentru experți cooptați deja în echipa de implementare a proiectului) - introduceți date de identificare a expertului și informații din CV-ul acestuia.24. Resurse materiale implicate
  Se va completa în mod similar pentru fiecare localizare a proiectului
  AdresaSe va completa cu date referitoare la proveniența resursei, fie cu adresa exactă unde este localizată
  Extra infoSe va completa cu informații suplimentare relevante referitoare la resursa materialăSe vor preciza resursele materiale aferente activităților prevăzute prin proiect:- informațiile privind terenul și/sau clădirile unde urmează a se realiza investiția,Pentru proiectele ce prevăd lucrări de infrastructură se va menționa inclusiv nr. cadastral și suprafața terenului pe care se realizează investiția.În cazul în care pe terenul respectiv există mai multe construcții se vor menționa care sunt construcțiile pe care se va interveni prin proiect.În cazul în care proiectul vizează mai multe suprafețe de teren, se va preciza nr. cadastral pentru fiecare dintre acestea (ex. arii naturale protejate, situri contaminate, prevenirea inundațiilor etc.).Se va menționa numărul, data și tipul documentului prin care se constituie dreptul de a realiza implementarea proiectului, în conformitate cu prevederile ghidului general/specifice.- dotările, echipamente IT deținute și utilizate pentru implementarea proiectului, alte tipuri de echipamente specifice domeniului de finanțare;Se va menționa care dintre echipamentele existente se vor folosi în cadrul proiectului și pentru ce activități, justificați pe scurt necesitatea achiziționării noilor echipamente și pentru care activități sunt ele necesare
  ȚARĂSe selectează din nomenclator
  LOCALITATE
  COD POȘTAL
  PUS LA DISPOZIȚIE DESe va completa cu numele entității implicată în proiect care pune la dispoziție resursa materială, selectând din nomenclator
  ResursaCantitateUMPartener
  Se va preciza tipul de resursă materiale aferente activităților prevăzute prin proiectSe va completa cu cantitatea resursei pusă la dispoziție prin proiectSe va completa cu unitatea de măsurăSe va completa cu numele entității ce va asigura resursa
  25. Activități previzionate– Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salvează].– Pentru adăugarea de date se apasă butonul [Adaugă]. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele pentru [Editare] și butonul pentru [Ștergere].– Pentru adăugarea de subactivități se apasă butonul și se completează datele solicitate. Aceste activități și subactivități se vor prelua în funcția "Buget - Activități și cheltuieli" unde se vor completa cheltuielile aferente. După completarea datelor subactivității în pop-up-ul apărut, datele introduse se pot consulta apăsând pe săgețica din dreptul fiecărei subactivități;– În cazul în care există activități fără subactivități în cadrul proiectului, pentru a putea introduce datele complete, se va crea o subactivitate– În momentul introducerii și salvării primei subactivități se va afișa automat Diagrama Gantt. Diagrama nu este inclusă automat în cererea de finanțare în format .pdf. Această diagramă se poate descărca apăsând butonul Descarcă; dacă se dorește atașarea diagramei la dosarul cererii de finanțare se descarcă diagrama ca pdf, se semnează digital și se încarcă la rubrica "Atașare documente". Completați detalii cu privire la activitățile și subactivitățile proiectului, atât cele care au avut loc până la momentul depunerii Cererii de finanțare, cât și cele previzionate a se realiza după momentul depunerii Cererii de finanțare. Atenție! Introduceți activitățile, la nivel de titlu. Activitățile introduse sunt grupate, în mod automat, în cadrul "Componentei 1". Pentru completarea activităților previzionate vă rugăm să consultați Ghidul Solicitantului - Secțiunea 3.3. Activități eligibile. La fiecare activitate în parte, definiți subactivitățile componente. Detaliile privind calendarul de realizare, responsabili etc, pot fi definite doar la nivel de subactivitate. În cazul în care nu ați intenționat structurarea unei activități în subactivități, este obligatorie crearea a cel puțin unei subactivități, pentru a putea introduce detalii suplimentare și pentru a putea asocia o cheltuială bugetară respectivei activități/subactivități. Completați următoarele:– Titlu subactivitate - concis, sugestiv.– Anul începerii/Luna începerii/Ziua începerii - Anul finalizării/Luna finalizării/Ziua finalizării Pentru subactivități realizate deja înainte de depunerea cererii de finanțare - se vor introduce cel puțin anul și luna.() Pentru subactivități previzionate a se realiza după semnarea contractului de finanțare - selectați cel puțin anul și luna, estimând demararea implementării proiectului (semnarea contractului de finanțare) la aproximativ 6 luni de la depunerea cererii de finanțare. ● Acolo unde este cazul, includeți (sub)activități referitoare la: ● Elaborarea cererii de finanțare ● Elaborarea documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție și derularea procedurilor de atribuire aferente ● Execuția și monitorizarea fiecăruia din contractele de achiziție lucrări, bunuri, servicii ● Angajarea de personal ● Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanțare ● Implementarea măsurilor de informare și publicitate obligatorii, conform prevederilor contractului de finanțare ● Auditul financiar al proiectului Având în vedere faptul că durata de implementare este calculată automat de către sistem, iar durata maximă de implementare a proiectului este de 24 de luni, pentru subactivitățile realizate înainte de depunerea cererii de finanțare Data începerii - Data finalizării se va completa în interiorul duratei maxime de implementare de 24 de luni, cu precizarea în câmpul Detalierea subactivității a perioadei în care a fost desfășurată activitatea. Ex: Activitatea de elaborare a cererii de finanțare a fost realizată în luna ianuarie 2018, proiectul a fost depus în luna martie 2018 și este estimat să înceapă implementarea în luna septembrie. Data de începere a activității septembrie 2018 - Data finalizării - Septembrie 2018. ● Rezultate previzionate - selectați rezultatul (anterior definit) la a cărui realizare contribuie implementarea respectivei subactivități. ● Partenerii implicați ai subactivității - se va selecta denumirea solicitantului. ● Amplasamentele din cadrul subactivității - Nu este obligatorie (definirea amplasamentelor, în secțiunea Resurse materiale implicate nu este obligatorie). ● Detalierea subactivității - se va completa pe scurt subactivitatea. Durata de implementare a proiectului va fi calculată în mod automat. Aceste activități și subactivități se vor prelua în funcția "Buget - Activități și cheltuieli" unde se vor completa cheltuielile aferente. În cazul în care există activități fără subactivități în cadrul proiectului, pentru a putea introduce datele complete, se va crea o subactivitate.26. Buget - Activități și cheltuieli– Introducerea datelor în această funcție depinde de definirea activităților și subactivităților din funcția "Activități previzionate". Aceste activități și subactivități se vor prelua în funcția "Buget - Activități și cheltuieli" unde se vor completa cheltuielile aferente.– Pentru adăugarea cheltuielilor se apasă butonul Plus și se completează datele solicitate.– Dacă se dorește atașarea de documente la nivel de detaliere a cheltuielilor (ex. facturi ........) ele vor trebui să fie atașate premergător în pagina principală a funcției "Buget - Activități și cheltuieli".– Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele pentru Editare și butonul pentru Ștergere.– Sistemul permite atașarea de documente, cu condiția ca, pentru acel pas, să fi fost permisă atașarea de documente la definirea apelului de către AM/OI. Pentru a atașa un document se apasă butonul Adaugă, se completează datele din fereastra ce se va deschide și apoi se salvează.– Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul Salvează.  +  Observație:– Câmpul TVA este un câmp editabil. În cazul cheltuielilor nepurtătoare de TVA, TVA-ul este 0;– Pentru a șterge o activitate se aplică principiul ștergerii informațiilor de la sfârșit la început (respectiv se vor șterge subactivitățile, iar apoi activitatea principală).– Pentru a extinde informațiile detaliate pe fiecare activitate în parte se va da click pe săgețica din stânga activității și tot așa până la cel mai mic detaliu; Descrierea cheltuielii - Se va trece cheltuiala specifică corespondentă de la secțiunea 3.4 Cheltuieli eligibile din Ghidul solicitantului și se va descrie pe scurt natura cheltuielii. Justificare - Se justifică pe scurt cheltuiala inclusiv prin indicarea ofertei de preț/contractului de achiziție ce a stat la baza fundamentării. Modul de încadrare a cheltuielilor se regăsește în Lista orientativă privind încadrarea cheltuielilor aferente proiectului în categoriile/subcategoriile de cheltuieli conform nomenclatorului MYSMIS(Anexa C)27. Date de implementare Se vor selecta/bifa opțiunile care se aplică proiectului dumneavoastră, scanați și atașați tabelul de mai jos. Tipul de investiție - În funcție de tipul proiectului, în tabelul de mai jos se pot bifa una sau mai multe opțiuni privind datele de implementare:
  67[ ]Investiții productive
  68[ ]Diversificare
  69[ ]Modernizare
  70[ ]Sănătatea animalelor
  71[ ]Calitatea produselor
  72[ ]Restaurare
  73[ ]Activități complementare
  ● Numărul de angajați care beneficiază de operațiune.
  28. Vizualizare proiect Va genera Cererea de finanțare cu toate datele introduse și salvate în funcțiile anterioare.
   +  Anexa nr. 2.C CR-POPAM
  LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII
  ADMINISTRATIVE ȘI A ELIGIBILITĂȚII
  Prioritatea Uniunii nr. 2 : Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștereMăsura nr. II.2: Investiții productive în acvacultură art. 48 alin.(1) lit. (a)-(d) si (f)-(h) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014
  Titlul proiectului : ............................................................................................................COD SMIS [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
  SolicitantReprezentant legal
  Denumire ........................................................ Tel/fax .............................................................Email ...............................................................Nume ..........................................Prenume .....................................Funcție ........................................
  Nr. crt.PUNCTE DE VERIFICATREZULTATUL EVALUĂRII
  DANUNU ESTE CAZUL
  I.CONFORMITATEA ADMINISTRATIVĂ
  1.Au fost depuse toate documentele solicitate prin Lista de documente din Ghidul solicitantului și documentele solicitate ca informații suplimentare?
  2.Documentele depuse respectă formatul tip stabilit în Ghidul solicitantului?
  3.Documentele sunt destinate solicitantului?
  4.Documentele sunt în termenele de valabilitate?
  5.Reprezentantul legal a fost desemnat corect?*Se vor verifica înscrisurile din RECOM-online și actele constitutive, după caz, precum și datele din Cererea de finanțare – secțiunea Solicitant
  6.Cererea de finanțare a fost completată în conformitate cu „Instrucțiunile de completare a Cererii de finanțare”, prevăzute în Anexa nr. 1 la Ghidul solicitantului, și prin notificarea de solicitare a informațiilor suplimentare?*Se va verifica, îndeosebi, dacă au fost completate datele de implementare a proiectului și toți indicatorii, în conformitate cu Ghidul solicitantului.
  II.ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI
  1.Solicitantul este organizat sub una din formele prevăzute în Ghidul solicitantului, respectiv: persoană fizică autorizată, întreprindere individuală și întreprindere familială, societate înființată în baza Legii nr. 31/1990, regie autonomă care are ca obiect de activitate înregistrat ”acvacultura” sau asociație înființată legal care desfășoară activitate economică?* Se verifică, în funcție de forma de organizare, după caz, solicitantul în RECOM–online sau Certificatul cu date din Registrul asociațiilor și fundațiilor și actele constitutive ale acestuia, precum și datele din Cererea de Finanțare- Secțiunea - Solicitant.
  2.Solicitantul are ca obiect de activitate înregistrat – Cod CAEN 0321 – „Acvacultura maritimă” sau 0322 – „Acvacultura în ape dulci”?* Se verifică, în funcție de forma de organizare, după caz, solicitantul în RECOM–online sau actele constitutive ale acestuia, precum și datele din Cererea de Finanțare- Secțiunea – Solicitant -Date de identificare.
  3.Solicitantul nu se află în proces de lichidare, fuziune, reorganizare sau faliment?* Se verifică solicitantul în RECOM–online/certificatul cu date din Registrul asociațiilor și fundațiilor și actele constitutive ale solicitantului, după caz.** Se verifică Cererea de Finanțare în secțiunea - Capacitate Solicitant.
  4.Solicitantul nu este înregistrat în Registrul debitorilor MADR - AM POP/AM POPAM, pentru POP 2007 – 2013 și/sau POPAM 2014-2020 în calitate de debitor și nu beneficiază de înlesniri la plată pentru acestea, acordate de organul fiscal în conformitate cu Codul de procedură fiscală?* Se verifică dacă solicitantul este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP/POPAM și dacă beneficiază de înlesniri la plată pentru aceste debite.
  5.Solicitantul nu se află în vreuna din situațiile prevăzute la art.10 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014?* Se verifică veridicitatea declarației pe proprie răspundere – Anexa A, în baza informațiilor disponibile la entitățile abilitate.
  6.Solicitantul a înregistrat în ultimele situații financiare înregistrate la Administrația Financiară un rezultat din exploatare pozitiv (inclusiv 0), pentru cazul în care întreprinderea a avut activitate sau, în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale, veniturile obținute în anul financiar precedent anului depunerii proiectului sunt cel puțin egale cu cheltuielile?* Nu se va lua în calcul anul înființării în care rezultatul poate fi negativ, situație în care condiția pentru verificarea rezultatului financiar se va considera îndeplinită.** Se vor verifica situațiile financiare depuse de solicitant.
  7.Solicitantul prezintă în ultimele situații financiare înregistrate la Administrația Financiară un rezultat din exploatare negativ și are Procese verbale de calamitate pe ultimii 2 ani sau face dovada că situația provine în urma unui proces investițional pentru implementarea unui proiect prin fonduri europene sau proiect finanțat exclusiv din surse proprii*Se verifică situațiile financiare.Se verifică procesele verbale de calamitate – dacă este cazul. Se verifică documentele justificative aferente procesului investițional – dacă este cazul.
  III.ELIGIBILITATEA PROIECTULUI
  1.Proiectul este implementat pe teritoriul României?* Se vor verifica datele din Cererea de finanțare - secțiunea - Localizare proiect.
  2.Proiectul conține activități/cheltuieli eligibile de tipul celor menționate în Ghidul solicitantului?
  3.Cheltuielile pentru care se solicită finanțare în Cererea de finanțare au fost efectuate începând cu data de 01.01.2014? (dacă este cazul)* Se verifică Cererea de finanțare – secțiunea - Plan de achiziții – achiziții realizate deja.
  4.Valoarea eligibilă aferentă unui proiect se încadrează între valorile minimă și maximă (inclusiv) stabilite prin anunțul de lansare a apelului?
  5.Suma solicitată ca sprijin financiar nerambursabil respectă intensitatea ajutorului financiar specific statutului fiecărui solicitant?* Se verifică respectarea procentelor de finanțare nerambursabilă și a încadrării solicitantului în categoria IMM, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 346/2004, în următoarele documente:Bilanțul pentru verificarea numărului mediu de salariați și a cifrei de afaceri anuală netă/activele totale anuale;Cererea de Finanțare - secțiunea Solicitant și secțiunea – Buget – Activități și cheltuieli
  6.Cheltuielile de proiectare și asistență tehnică respectă limita maximă de 5% din valoarea totală eligibilă a operațiunii dacă operațiunea nu prevede construcții-montaj sau de 10% din valoarea totală eligibilă a operațiunii dacă operațiunea prevede construcții-montaj?* Se verifică în Cererea de finanțare -secțiunea – Buget – Activități și cheltuieli - dacă se respectă limita maximă de 5% sau 10% (după caz) din valoarea totală eligibilă a operațiunii pentru cheltuielile de proiectare și asistență tehnică.
  7.Proiectul respectă limita maximă de 2%, respectiv de 1% (după caz) din valoarea totală eligibilă a operațiunii privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuțiile suportate de către angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii cu construcții –montaj, respectiv fără construcții –montaj?*Se verifică în Cererea de finanțare - secțiuneaBuget - Activități și cheltuieli
  8.Cheltuielile cu achiziția construcțiilor se încadrează în limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile?* Se verifică cererea de finanțare, devizul pe obiect și devizul general.** Se verifică în Cererea de finanțare – secțiunea – Buget – Activități și cheltuieli - dacă se respectă limita maximă.
  9.Proiectul/activitățile pentru care se solicită sprijin nerambursabil prin Cererea de finanțare (inclusiv contribuția în natură) nu a/au făcut obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau ale Uniunii Europene, în ultimii 5 ani?* Se verifică documentele contabile privind sursa de proveniență și modul de finanțare a bunurilor ce fac obiectul contribuției în natură.
  10.Imobilele pe care se realizează investiția sunt libere de orice sarcini/interdicții ce afectează implementarea operațiunii și se află în proprietatea/folosința solicitantului, la momentul depunerii cererii de finanțare?* Se verifică Extrasul de carte funciară pentru informare de dată recentă (emis cu maximum 30 de zile înainte de depunerea cererii de finanțare) din care să rezulte că sunt libere de orice sarcini/ interdicții ce afectează implementarea operațiunii și că se află în proprietatea/folosința solicitantului.** Sunt exceptate de la verificare cererile de finanțare care vizează doar dotări și lucrări de construcții ce nu se supun autorizării.
  11.Activitățile propuse se încadrează în durata maximă de derulare a proiectului de 24 de luni?* Se verifică în Cererea de finanțare, Studiul de fezabilitate, Memoriul justificativ dacă activitățile propuse se încadrează în durata de 24 luni.
  Dacă în urma solicitării de clarificare/completare a documentelor atașate Cererii de finanțare, solicitantul finanțării nu clarifică/completează documentele, iar experții CR-POPAM bifează cu "NU" unul din subpunctele de verificat la pct. I, Cererea de Finanțare este declarată neconformă administrativ. Dacă cel puțin o condiție de eligibilitate de la punctele de verificare II-III nu este îndeplinită, iar în lista de verificare a eligibilității se bifează în coloana "NU", atunci Cererea de Finanțare este declarată neeligibilă.
   +  Anexa nr. 2.S
  LISTA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR
  SOLICITATE ÎN VEDEREA CONTRACTĂRII
  Prioritatea Uniunii nr. 2 : Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștereMăsura nr. II.2: Investiții productive în acvacultură art. 48 alin.(1) lit. (a)-(d) si (f)-(h) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014
  Titlul proiectului : ............................................................................................................COD SMIS [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
  SolicitantReprezentant legal
  Denumire ........................................................ Tel/fax .............................................................Email ...............................................................Nume ..........................................Prenume .....................................Funcție ........................................
  Nr. crt.PUNCTE DE VERIFICATREZULTATUL VERIFICĂRII
  DANUNU ESTE CAZUL
  1.Solicitantul nu se află în stare de dizolvare, faliment sau nu face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, nu și-a suspendat activitatea economică sau nu face obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeasi natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale*Se verifică solicitantul în RECOM–online sau Certificatul cu date din Registrul de Asociații, Fundații și Federații, valabil la data depunerii.**Se verifică dacă extrasul din Registrul de Asociații, Fundații și Federații este în original, este destinat solicitantului, valabil la data depunerii.
  2.Solicitantul nu figurează cu taxe și impozite locale restante*Se verifcă dacă documentul este în original, este destinat solicitantului și nu are termenul de valabilitate expirat;** Se verifică datele înscrise în Certificatul/Certificatele privind taxele și impozitele locale emise de primăriile pe raza cărora solicitantul își are sediul social și punctele de lucru.
  3.Solicitantul nu înregistrează obligații de plată nete ce depășesc 1/12 din totalul obligațiilor datorate în ultimele 12 luni*Se verifică datele înscrise în Certificatul de atestare fiscală emis de către organul fiscal competent din subordinea Administrației Finanțelor Publice, pentru obligațiile fiscale și sociale de plată către bugetul general consolidat al statului.** Se verifică dacă Certificatul de atestare fiscală are completată secțiunea C "Informații pentru verificarea eligibilității contribuabililor pentru accesarea fondurilor nerambursabile".
  4.Contractul individual de muncă, contractul de prestări servicii pentru managerul de proiect, responsabilul financiar și a specialistului în acvacultură sau contractul de prestări servicii cu firma de consultanță care realizează managementul de proiect acoperă perioada de implementare și monitorizare a proiectului*Se verifică dacă documentele sunt în copie cu mențiunea "Conform cu originalul" și dacă solicitantul este parte în contractul/contractele în cauză.** Se verifică dacă perioada de valabilitate a contractelor este aceeași cu cea de implementare și monitorizare a proiectului.
  5.Există Actul de identitate al reprezentantului legal*Se verifică dacă documentul este în copie cu mențiunea “Conform cu originalul” și este în termenul de valabilitate.
  6.Există Mandatul de reprezentare pentru împuternicit, autentificat prin notariat (duplicatul eliberat de notar), clar și explicit în ceea ce privește perioada și activitățile pentru care este dată împuternicirea – după caz*Se verifică dacă duplicatul eliberat de notar prezintă clar și explicit perioada și activitățile pentru care este dată împuternicirea.
  7.Există graficul de rambursare a cheltuielilor*Se verifică dacă există graficul de rambursare a cheltuielilor (maximum 5 cereri de rambursare), dacă valoarea totală a cererilor de rambursare corespunde cu valoarea din bugetul indicativ, precum și termenul de depunere a primei cereri de rambursare.
  8.Există Contractul de leasing pentru construcțiile și/sau echipamentele care fac parte integrantă din investiție
  9.Există certificatul de cazier judiciar al solicitantului*Se verifică dacă solicitantul nu are mențiuni înscrise în certificatul judiciar
  10.Solicitantul nu se află în niciuna din situațiile de inadmisibilitate prevăzute de art. 10 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014*Se verifică solicitantul în RECOM–online.**Se verifică veridicitatea declarației pe proprie răspundere conform art. 10 alin. (5) din 10 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, în baza informațiilor disponibile la entitățile abilitate.
  11.Există Hotărîrea Adunării Generale a Asociaților / Acționarilor/ sau Decizia asociat unic sau Hotărîrea pentru persoane fizice autorizate / întreprinderi individuale / membrilor întreprinderii familiale, privind aprobarea investiției*Se verifică dacă documentul a fost emis conform actelor constitutive ale solicitantului
  12.Există dovada înscrierii solicitantului în Registrul CITES
  13.Există indicatorii suplimentari de proiect
  Dacă cel puțin o condiție de la punctele de verificare nu este îndeplinită, iar în Rezultatul verificării se bifează în coloana NU, atunci Cererea de Finanțare este respinsă.
   +  Anexa nr. 3
  GRILĂ DE EVALUARE CALITATIVĂ ECONOMICĂ
  Prioritatea Uniunii Nr 2 : Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștereMăsura Nr. II.2: Investiții productive în acvacultură Art .48, alin (1) literele (a)-(d) si (f)-(h)
  Titlul proiectului : ............................................................................................................Durata de implementare ....(luni); Valoarea eligibilă .......................(lei); Fonduri publice.............. (%)COD SMIS [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
  SolicitantReprezentant legal
  Denumire ........................................................ Tel/fax .............................................................Email ...............................................................Nume ..........................................Prenume .....................................Funcție ........................................
  Nr. crt.Denumire criteriu/ subcriteriuDA / NUObservații/Justificări
  1.CALITATEA ȘI COERENȚA PROIECTULUI
  1.1.Se va evalua claritatea studiului de fezabilitate/memoriului justificativ/planului de afaceri, coerența și realismul proiectului în raport cu activitățile de realizare a investiției și a tehnologiei promovate, a graficului de implementare a activităților
  2.SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
  2.1.Solicitantul dovedește capacitatea financiară de a asigura menținerea rezultatelor și efectelor proiectului după încheierea proiectului și încetarea finanțării nerambursabile
  3.EVALUAREA ECONOMICĂ ȘI FINANCIARĂ A PROIECTULUI
  3.1.Bugetul proiectului este corect întocmit și corelat cu activitățile prevăzute cu resursele materiale implicate în realizarea proiectului și cu rezultatele anticipate
  3.2.Raportul cost/beneficiu (costurile sunt realiste și justificate)Vor fi verificate comparativ ofertele de prețuri pe baza cărora este fundamentat planul de achiziții cu informații aflate la dispoziția experților verificatori. Ex: internet, baze de date, etc.Ofertele de prețuri care stau la baza estimării valorii achiziției provin de la un operator economic care poate fi identificat prin denumire și CUI
  4.CAPACITATEA SOLICITANTULUI DE A IMPLEMENTA PROIECTUL
  4.1.Resursele umane pentru implementarea proiectului sunt suficiente (număr, calificare, experiență). Atribuțiile membrilor echipei de proiect sunt clar definite și sunt adecvate metodologiei de implementare a proiectului
   +  Anexa nr. 4
  GRILA DE EVALUARE CALITATIVĂ TEHNICĂ
  Prioritatea Uniunii Nr 2 : Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștereMăsura Nr. II.2: Investiții productive în acvacultură Art .48, alin (1) literele (a)-(d) si (f)-(h)
  Titlul proiectului : ............................................................................................................Durata de implementare ....(luni); Valoarea eligibilă .......................(lei); Fonduri publice.............. (%)COD SMIS [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
  SolicitantReprezentant legal
  Denumire ........................................................ Tel/fax .............................................................Email ...............................................................Nume ..........................................Prenume .....................................Funcție ........................................
  Nr. crt.Denumire criteriu/ subcriteriuDA / NU/NAObservații/Justificări
  1.CALITATEA ȘI COERENȚA PROIECTULUI
  1.1Coerența documentației tehnice. Datele sunt suficiente și justificate
  1.2Piesele scrise sunt corelate și respectă concluziile din studiile de teren, expertiza tehnica (daca este cazul).
  1.3Părțile desenate corespund cu părțile scrise
  1.4Devizele (general și pe obiecte) estimative sunt clare și corelate cu specificațiile tehnice
  1.5Proiectul este realist în raport cu activitățile de realizare ale investiției și a tehnologiei promovate
  1.6Graficul de implementare a activităților este corect stabilit și prezentat într-o înlănțuire logică
  1.7Obiectivele proiectului sunt corelate cu rezultatele, indicatorii proiectului și cu obiectivele priorității.
  1.8Indicatorii asumați sunt corect stabiliți și justificați prin coerența tehnologiei cu datele tehnice ale investiției
  1.9Se demonstrează că indicatorii contribuie la atingerea obiectivelor măsurii
  1.10Soluția tehnică este fezabilă
  2SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
  2.1Solicitantul dovedește capacitatea tehnică de a asigura menținerea rezultatelor și efectelor proiectului după încheierea proiectului și încetarea finanțării nerambursabile
  3CAPACITATEA SOLICITANTULUI DE A IMPLEMENTA PROIECTUL
  3.1Resursele umane pentru implementarea proiectului sunt suficiente (număr, calificare, experiență).
  3.2Atribuțiile membrilor echipei de proiect sunt clar definite și sunt adecvate metodologiei de implementare a proiectului
   +  Anexa nr. 5
  CRITERII DE SELECȚIE
  Măsură: P U II.2: Investiții productive în acvacultură
  COD II.2: Art. 48, alin. (1) literele (a)-(d) și (f)-(h)
  CRITERII / SUBCRITERIIPunctaj maxim
  1. Contribuția proiectului la realizarea obiectivelor specifice ale măsurii, corelat cu PSNMA și cu indicatorii de rezultat stabiliți30
  Contribuția proiectului la creșterea producției in acvacultură*:
  - < 20 echivalent tone crap;5
  - 20 – 40 echivalent tone crap;8-24**
  - 40 – 60 echivalent tone crap;
  - 60 – 80 echivalent tone crap;
  - 80 - 100 echivalent tone crap;
  - peste 100 echivalent tone crap;30
  2. Contribuția proiectului la diversificarea producției din acvacultură în concordanță cu ierarhizarea speciilor din cadrul POPAM 2014-2020[1]:20
  - Păstrăv (indiferent de specie)...............................................................20
  - Șalău .................................................................................................... 19
  - Calcan ..................................................................................................19
  - Știuca ...................................................................................................15
  - Lin ........................................................................................................ 15
  - Crap comun ..........................................................................................10
  - Sturion (inclusiv polyodon) ..................................................................10
  - Moluște ................................................................................................ 8
  - Somn European ..................................................................................... 8
  - Alte specii ..............................................................................................8
  3. Contribuția proiectului la diversificarea veniturilor realizate din dezvoltarea activităților complementare15
  4.
  Creșterea cifrei de afaceri din activități complementare
  - peste 41%, până la maxim 50%;15
  - între 31% - 40%;12
  - între 21% - 30%;9
  - între 11% - 20%6
  - până la 10%3
  5. Capacitatea de co-finanțare a investiției****):- aport în natură și/sau sursă de finanțare proprie sau atrasă între 41%- 50%- aport în natură și/sau sursă de finanțare proprie sau atrasă între 31%- 40%- aport în natură și/sau sursă de finanțare proprie sau atrasă între 21%- 30%- aport în natură și/sau sursă de finanțare proprie sau atrasă până la 20%1010864
  6. Valoarea investiției raportată la variația volumului producției – EURO/echivalent tone crap• până la 10.000 euro/ echivalent tone crap;• între 10.001 euro - 15.000 euro/ echivalent tone crap;• între 15.001 euro - 20.000 euro/ echivalent tone crap;• între 20.001 euro - 25.000 euro/ echivalent tone crap;• peste 25.000 euro/ echivalent tone crap;2020 16 128 4
  7. Crearea / menținerea locurilor de muncă- Crearea a mai mult de 5 noi locuri de muncă;- Crearea 3 – 5 noi locuri de muncă;- Crearea 1 – 2 noi locuri de muncă;- Menținerea locurilor de muncă55321
  PUNCTAJ TOTAL100
  *Echivalent tone crap:1 tonă păstrăv consum = 1,5 tone crap;1 tonă calcan consum = 4,5 tone crap;1 tonă șalău consum = 1,7 tone crap;1 tonă lin consum = 1,7 tone crap;1 tonă știuca consum = 1,7 tone crap;1 tonă sturioni (inclusiv polyodon) = 2,5 tone crap;1 tonă moluște consum = 2,0 tone crap;1 tonă somn european consum = 1,7 tone crap;1 tonă alte specii consum = 0,6 tone crap;*Echivalent tone puiet pe grupe de specii:1 tonă puiet păstrăv = 2,5 tone păstrav consum;1 tonă puiet calcan = 10 tone calcan consum;1 tonă puiet șalău = 1,4 tone șalău consum;1 tonă puiet lin = 1,4 tone lin consum;1 tonă puiet știuca = 1,6 tone știuca consum;1 tonă puiet sturioni (inclusiv polyodon) = 3,5 tone sturion consum;1 tonă puiet somn european = 1,4 tone somn european consum;1 tonă puiet alte specii = 1,4 tone alte specii consum;1 tonă puiet crap = 1,25 tone crap consum
  **) Se acordă 8 puncte pentru 20 echivalent tone crap, apoi se acordă câte 0,2 puncte pentru fiecare echivalent tonă crap. ***) În cazul policulturii se punctează doar specia predominantă. ****) Reprezintă procentul din contribuția proprie aferentă cheltuielilor eligibile.
   +  Anexa nr. 6 DGP-AM POPAM/CR Nr. de înregistrare ........ data ......................
  NOTIFICARE DE SOLICITARE A INFORMAȚIILOR SUPLIMENTARE
  Prioritatea Uniunii Nr. .... : ………………………………..Măsura Nr.: .......................................................................................................
  Titlul proiectului : .............................................................................................................Durata de implementare .........(luni); Valoarea eligibilă ................(lei);COD SMIS [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  Solicitant Reprezentant legal
  Denumire ..................................................Tel./fax ............................................Email ...............................................Nume ...........................................Prenume.......................................Funcție......................................
  Vă aducem la cunoștință, faptul că, în urma verificării efectuate în etapa de conformitate administrativă/eligibilitate/selecție asupra Cererii de finanțare având COD SMIS ................. a rezultat necesitatea clarificării unor subiecte pe care vi le prezentăm în partea I din acest formular. Vă rugăm să completați partea a-II-a a formularului și să-l returnați Compartimentului regional POPAM ........../DGP AMPOPAM în maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării. În cazul în care răspunsul dumneavoastră nu ne parvine în termenul menționat sau documentele nu respectă cerințele sau nu oferă clarificările solicitate, Cererea dumneavoastră de finanțare va fi declarată neconformă/neeligibilă/neselectată/respinsă.  +  Partea IA se completa de expertul Compartimentului regional POPAM/SSC
  Nr.crt.Referința (document /pct. din doc.)Subiecte de clarificat/Document lipsă
  1
  2
  3
  ....
  Pentru motivarea răspunsului dumneavoastră vă rugăm să atașați următoarele documente1. ........................ în original/copie cu mențiunea conform cu originalul2. ........................ în original/copie cu mențiunea conform cu originalul3. ........................ în original/copie cu mențiunea conform cu originalul4. ........................ în original/copie cu mențiunea conform cu originalul5. ........................ în original/copie cu mențiunea conform cu originalul
   +  Partea IIA se completa de Solicitant1. Precizările Reprezentantului legal referitoare la solicitările menționate în Partea I:
  Nr.crt.Referința(document /pct. din doc.)Precizări
  1
  2
  3
  4
  5
  ...
  Declar că sunt de acord cu modificările și atașez următoarele documente solicitate:1. ........................... în original/copie cu mențiunea conform cu originalul2. ........................... în original/copie cu mențiunea conform cu originalul Reprezentant legal (nume, prenume, semnătura, ștampila, data)
   +  Anexa nr. 7 DGP AMPOPAM Nr. de înregistrare ......... data .............
  NOTIFICARE CU PRIVIRE LA
  NECONFORMITATEA/NEELIGIBILITATEA/NESELECTAREA/RESPINGEREA
  CERERII DE FINANȚARE
  Stimată Doamnă/Stimate Domn, Vă facem cunoscut că solicitarea dumneavoastră de sprijin financiar nerambursabil a fost declarată neconformă administrativ/neeligibilă/neselectată/respinsă după verificarea conformității administrative/eligibilității/evaluării calitative/selecției Cererii de finanțare având cod SMIS: COD SMIS [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] Cererea de finanțare a fost declarată neconformă administrativ/neeligibilă/neselectată/respinsă din următoarele motive:1) ...............................2) ............................... În cazul în care doriți să contestați rezultatul verificărilor, contestația se depune prin poștă/email/fax cu confirmare de primire sau personal la sediul DGP-AM POPAM din București, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii prezentei Notificări. Vă mulțumim pentru interesul pe care îl manifestați în legătură cu Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020. Cu stimă,
   +  Anexa nr. 8
  MEMORIUL JUSTIFICATIV
  pentru proiecte fără lucrări de construcții - montaj
  (1) Date generale:1. denumirea obiectivului de investiții;2. amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul);3. titularul investiției;4. beneficiarul investiției;5. elaboratorul studiului.(2) Descrierea activității curente a solicitantului:1.1. Denumirea solicitantului și date de identificare ale acestuia;1.2. Scurt istoric al solicitantului (structura capitalului social și evoluția acestuia de la înființare, administratori, date despre nivelul de calificare al managerului);1.3. Obiectul de activitate ale solicitantului (pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comerțului în sensul că desfășoară respectivele activități);1.4. Locul de desfășurare a activității și a investiției;1.5. Litigii în desfășurare (dacă este cazul);1.6. Principalele mijloace fixe aflate în patrimoniul solicitantului: resurse funciare (cu precizarea regimului proprietății), construcții, utilaje și echipamente, pește, etc.
  Denumire mijloc fixDataachizițieiValoare netă la data întocmirii ultimului bilanț - Lei-Bucăți
  1 .CONSTRUCȚII TOTAL
  1.1 detaliați.......
  1.n detaliați........
  2. UTILAJE TOTAL
  2.1 detaliați........
  2.n detaliați.......
  3.ALTELE - detaliați
  TOTAL
  Valoarea producției piscicole - dacă este cazul
  SpeciaGreutatemedieNumărbucățiGreutateatotalăValoare netă la data întocmirii ultimului bilanț -Lei-
  1.CRAP
  1.1. Puiet vară I
  1.2. Puiet vară II
  1.3. Pește marfă
  1.4. Remonți și reproducători
  2. PĂSTRĂV
  3.1 detaliați ...........
  3.n detaliați............
  3. STURION
  3.1 detaliați ...........
  3.n detaliați............
  4.ALTELE -detaliați
  TOTAL
  Acest tabel se va completa de către întreprinderile care activează deja în domeniu, în funcție de speciile crescute, pe categorii de vârstă.
  TERENURI
  Nr. crt.Amplasare Județ/LocalitateSuprafața totală (mp) / Categoria de folosințăValarea contabilă - Lei-Regimjuridic
  Producția obținută în ultimii trei ani de activitate (cu detaliere pe tipuri de specii) Performanța financiară pe ultimii trei ani de activitate (în LEI)
  IndicatoriAn n-3An n-2An n-l
  1. Active fixe nete
  2. Active totale
  3. Capitaluri proprii
  4. Datorii pe o perioadă mai mare de 1 an
  5. Cifra de afaceri
  6. Rezultat operațional
  7. Profit net
  8. Rentabilitatea comercială (7/2*100)
  9. Rata îndatorării la termen (3/2*100)
  (3) Analiza de piață1. Caracteristici generale ale pieței produselor2. Analiza concurenței3. Politica de produs și fluxul tehnologic (dacă e cazul)4. Politica de aprovizionare. Principalii furnizori de materii prime (conform tabelului de mai jos)
  POTENȚIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI
  Nr.crt.Denumire furnizor de materii prime/materiale auxiliare/produse/serviciiAdresaProdus furnizat și cantitate aproximativăValoareaproximativă-LEI-% din total achiziții
  5. Politica de preț6. Politica de distribuție. Principalii clienți (conform tabelului de mai jos)
  POTENȚIALII CLIENȚI AI SOLICITANTULUI
  Nr.crt.Client(Denumire și adresa)Valoare-LEI -% din vânzări
  1
  2
  n
  (4) Date privind forța de muncă și managementul proiectului Total personal existent ................................... din care personal de execuție ............................. Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției Număr locuri de muncă nou-create ........................... Responsabil legal (nume, prenume, funcție în cadrul organizației, studii și experiența profesională), relevante pentru proiect(5) Descrierea investiției:1. scenariul tehnico-economic prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse (Necesitatea și oportunitatea investiției) Se precizează tipul de acțiune eligibilă conform Ghidului. La această secțiune se va fundamenta necesitatea și oportunității investiției.În cazul în care investiția vizează adaptarea unității la standarde sanitar-veterinare, sanitare, ale Uniunii Europene, se va preciza standardul la care se adaptează. Se va avea în vedere descrierea îndeplinirii fiecărui criteriu de eligibilitate (după caz) și de selecție (după caz) detaliind cerințele prevăzute în ghidul solicitantului din dreptul fiecărui criteriu. Se vor prezenta criteriile de selecție aplicabile în funcție de tipul investiției. Se vor descrie obiectivele tehnice, financiare și de mediu. În situația în care realizarea investiției este condiționată de obținerea de avize și acorduri se va realiza o corelare a datelor tehnice din acestea cu caracteristicile investiției. Se va descrie modul în care prin realizarea investiției se realizează adaptarea la standarde sau respectarea noilor cerințe ale legislației europene. Se va prezenta cantitatea de materie primă folosită cantitățile de produse finite obținute și consumul specific pe fiecare produs.2. Descrierea achizițiilor realizate prin proiect, respectiv denumirea, numărul, valoarea și caracteristicile tehnice și funcționale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/dotărilor ce urmează a fi achiziționate prin proiect.
  Nr.crt.Denumire/Tip utilaj/echipamentNumăr bucățiValoare fără TVA-Lei-TVA-Lei-Total cu TVA-Lei-
  Atenție! Nu se va menționa marca, denumirea producătorului, firma etc. Se vor preciza de asemenea denumirea, numărul și valoarea utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/dotărilor care vor fi achiziționate, cu fundamentarea necesității acestora din punct de vedere tehnic și economic. Se va realiza o prezentare tehnică a construcțiilor în care urmează a fi amplasate utilajele/dotările (inclusiv utilități). Achizițiile trebuie să fie fundamentate în funcție de capacitatea de producție existentă și/sau prognozată. Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea și tehnologia aplicată în cadrul proiectului (plan de producție pe perioada de cinci ani)
  3. descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesității și oportunității investiției Se va descrie conformitatea obiectivelor investiției urmărite prin proiect cu obiectivele măsurii și se va preciza capacitatea existentă și capacitatea propusă a se realiza la finalizarea investiției
  (6) Durata de realizare și etapele principale; graficul de realizare a investiției exprimat valoric pe luni și activități(7) Costurile estimative ale investiției1. valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general; Documente necesare: (a) listele de echipamente; (b) fișele de date exclusiv tehnice pentru echipamente; (c) oferte de preț, prețuri de catalog pentru echipamentele și utilajele ce se intenționează a fi achiziționate În estimarea costurilor investiției prin întocmirea bugetului estimativ se va ține seama de următoarele aspecte:– pentru bunurile propuse spre achiziționare precum și pentru servicii, se vor atașa minim două oferte pentru categoriile de bunuri/servicii care depășesc valoarea de 135.060 LEI (exclusiv TVA) și o ofertă pentru categoriile de bunuri/servicii cu o valoare mai mică de 135.060 LEI (exclusiv TVA), cu justificarea ofertei alese.– La ofertele de servicii, se vor menționa și tarifele orare. Ofertele sunt documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor și trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici:– să fie datate, personalizate și semnate;– să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale;– să conțină prețul de achiziție pentru bunuri/servicii Atenție: la dosarul cererii de finanțare vor fi atașate numai paginile relevante din ofertele respective, cuprinzând prețul, furnizorul și caracteristicile tehnice ale bunului, detaliate mai sus (maxim 2-3 pagini/oferta). Se va atașa un tabel comparativ al ofertelor care au stat la baza întocmirii bugetului indicativ astfel încât să poată fi verificată rezonabilitatea prețurilor.2. eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției.(8) Sursele de finanțare a investiției Sursele de finanțare a investițiilor se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile și alte surse legal constituite. Pentru a se verifica încadrarea cheltuielilor eligibile din buget în limitele prevăzute în ghidul solicitantului se va utiliza cursul de schimb Euro/Lei publicat pe pagina web a Băncii Central Europene www.ecb.int/index.html echivalent în lei la cursul de schimb INFOREURO valabil la data lansării apelului de proiecte.
  Curs Euro / leu ............... din data de....................
  Cheltuieli eligibileCheltuieli neeligibileTotal
  LeiEuroLeiEuroLeiEuro
  Ajutor public nerambursabil
  Sursele de finanțare pentru completarea necesarului de finanțare din care:
  - autofinanțare
  - împrumuturi
  TOTAL PROIECT
  (9) Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei) (în prețuri - luna, anul, 1 euro = .......... lei), din care:– valoare eligibilă;2. eșalonarea investiției:– luna I;– luna II;– luna III; etc.3. durata de realizare (luni);4. capacități de producție rezultate ca urmare a investiției (în unități fizice și valorice);5. alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz.(10) Avize și acorduri de principiu Toate avizele și acordurile necesare, impuse de legislație, prevăzute în Ghidul Solicitantului, în funcție de tipul investiției. Documentele vor respecta condițiile de formă, conținut și semnături conform legislației în vigoare și vor fi semnate de persoane autorizate.(11) Proiecții financiare și indicatori financiari– Prognoza veniturilor;– Prognoza cheltuielilor;– Proiecția contului de profit și pierdere;– Bilanțul și contul de profit și pierdere;– Fluxul de numerar - previziuni;– Indicatori financiari.
   +  Anexa nr. 9
  PLAN DE AFACERI
  A. DATE GENERALE PRIVIND SOLICITANTUL1. Denumirea obiectivului de investiții;2. Denumire, obiect de activitate și forma juridică;3. Structura capitalului social și evoluția acestuia de la înființare;4. Administratori;5. Locul de desfășurare a activității și a investiției;6. Litigii în desfășurare (dacă e cazul);7. Elaboratorul studiuluiB. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII CURENTE A SOLICITANTULUI1. Istoricul activității2. Principalele mijloace fixe din patrimoniul actual (inclusiv terenuri)
  Denumire mijloc fixData achizițieiValoare netă la data întocmirii ultimului bilanț -RON-Bucăți
  1. CONSTRUCTII TOTAL
  1.1 detaliați ...........
  1.n detaliați............
  2. UTILAJE TOTAL
  2.1 detaliați...........
  2.n detaliați...........
  TOTAL
   +  TERENURI
  Nr. crt.AmplasareJudeț/LocalitateSuprafața totală (mp) / Categoria de folosințăValoarea contabilă - RON-Regim juridic
   +  Valoarea producției piscicole - dacă este cazul
  SpeciaGreutatemedieNumărbucățiGreutateatotalăValoare netă la data întocmirii ultimului bilanț-Lei-
  1.CRAP
  1.5. Puiet vară I
  1.6. Puiet vară II
  1.7. Pește marfă
  1.8. Remonți și reproducători
  2. PĂSTRĂV
  3.1 detaliați ..........
  3.n detaliați..........
  3. STURION
  3.1 detaliați ..........
  3.n detaliați..........
  4. ALTELE - detaliați
  TOTAL
  Acest tabel se va completa de către întreprinderile care activează deja în domeniu, în funcție de speciile crescute, pe categorii de vârstă.
  3. Producția obținută în ultimii doi ani de activitate (cu detaliere pe tipuri de produse)4. Performanța financiară pe ultimii trei ani de activitate (în LEI)
  IndicatoriAn n-3An n-2An n-1
  1. Active fixe nete
  2. Active totale
  3. Capitaluri proprii
  4. Datorii pe o perioadă mai mare de 1 an
  5. Cifra de afaceri
  6. Rezultat operațional
  7. Profit net
  8. Rentabilitatea comercială (7/2*100)
  9. Rata îndatorării la termen (3/2*100)
  C. ANALIZA DE PIAȚĂ5. Caracteristici generale ale pieței produselor ce urmează să fie realizate la nivel național, regional și local6. Analiza concurenței7. Politica de produs și fluxul tehnologic (dacă e cazul)8. Politica de aprovizionare. Principalii furnizori de materii prime (conform tabelului de mai jos)
  POTENȚIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI
  Denumire furnizor de materii prime/materiale auxiliare/produse/serviciiAdresaProdus furnizat și cantitate aproximativăValoare aproximativă-LEI-% din total achiziții
  7. Politica de preț8. Politica de distribuție. Principalii clienți (conform tabelului de mai jos)
  POTENȚIALII CLIENȚI AI SOLICITANTULUI
  Nr.crt.Client (Denumire și adresa)Valoare -LEI -% din vânzări
  1
  2
  n
  D. PREZENTAREA PROIECTULUI1. Obiectivele proiectului2. Necesitatea și oportunitatea proiectului3. Prezentarea succintă a obiectivelor investiționale conform tabelului următor (structura se poate modifica în funcție de specificul proiectului)
  Denumire Obiectiv InvestiționalNr. BucățiValoare de Achiziție- LEI FĂRĂ TVA-
  1. Proiectare, Consultanță, Asistența Tehnică, Avize, Acorduri etc.
  1.1 Proiectare
  1.2 Consultanță
  1.3 Asistența tehnică
  1.4 Avize, acorduri, autorizații etc.
  2. Construcții
  2.1 detaliați.................
  2.n detaliați ................
  3. UTILAJE TOTAL
  3.1 detaliați ..................
  3.n detaliați ..................
  4. Altele (detaliați)
  -
  4. Planul financiar și graficul de implementare a proiectului5. Impactul proiectului asupra dezvoltării zonei și a mediului de afaceri
  E. POLITICA DE PERSONAL1. Organigrama actuală2. Managementul proiectului3. Total personal existent din care personal de execuție4. Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției5. Locuri de muncă nou-createF. PROIECȚII FINANCIARE ȘI INDICATORI FINANCIARI1. Prognoza veniturilor2. Prognoza cheltuielilor3. Proiecția contului de profit și pierdere4. Bilanțul și contul de profit și pierderi5. Flux de numerar - previziuni6. Indicatori financiari Obs.:1. Datele pentru acest capitol sunt corelate cu secțiunea economică a cererii de finanțare.2. Se vor prezenta ipotezele care au stat la baza întocmirii planului de afaceri.G. CONCLUZII
   +  Anexa nr. 10
  Proiecții financiare
  Prioritatea Uniunii Nr. 2 : Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștere.Măsura Nr. II.2: Investiții productive în acvacultură art. 48, alin. (1) lit. (a)-(d) și (f)-(h)
  Titlul Proiectului : .............................................................................................................Durata de implementare .........(luni); Valoarea eligibilă ................(lei); POPAM…..….(%)
  Solicitant Reprezentant legal
  Denumire ..................................................Statut juridic..............................................Tel./fax ...................................Email ...............................................Nume ...........................................Prenume.......................................Funcție......................................
  Subsemnatul/a ................. posesor al CI/BI/Pașaport seria ....... nr. .........., CNP ............. eliberată de ............ la data de .........., cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere în calitate de reprezentant legal/împuternicit, că situațiile financiare de la care s-a pornit în elaborarea proiecțiilor financiare ale .......... denumire solicitant .............. corespund cu înregistrările contabile: Atașat proiecțiile financiare privind implementarea și derularea proiectului, astfel:– Anexa 10.1 - Bugetul cererii de finanțare;– Anexa 10.2 - Planul investițional;– Anexa 10.3 - Prognoza veniturilor;– Anexa 10.4 - Prognoza cheltuielilor;– Anexa 10.5 - Proiecția contului de profit și pierdere (CPP);– Anexa 10.6 - Bilanț sintetic previzionat;– Anexa 10.7 - Flux de numerar an 1 implementare;– Anexa 10.8 - Flux de numerar an 2 implementare;– Anexa 10.9 - Flux de numerar pe o perioadă de 5 ani;– Anexa 10.10 - Indicatori financiari; Reprezentant legal al solicitantului(nume, prenume - cu majuscule) ....................
  (semnătură electronică)
  Data: ..........  +  Anexa nr. 10.1
  Bugetul cererii de finanțare
  Nr. crt.Denumirea capitolelor și subcapitolelorCheltuieli eligibileTotal eligibilCheltuieli neeligibileTotalTOTAL
  BazaTVA elig.BazaTVA ne-elig.neeligibil
  CAP. 1Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului
  1.1Obținerea terenului0,000,000,000,000,000,000,00
  1.2Amenajarea terenului0,000,000,000,000,000,000,00
  1.3Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială0,000,000,000,000,000,000,00
  TOTAL CAPITOL 10,000,000,000,000,000,000,00
  CAP. 2Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului
  2.1Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului0,000,000,000,000,000,000,00
  TOTAL CAPITOL 20,000,000,000,000,000,000,00
  CAP. 3Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
  3.1Studii0,000,000,000,000,000,000,00
  3.1.1studii de teren0,000,000,00
  3.1.2raport privind impactul asupra mediului0,000,000,00
  3.1.3studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției0,000,000,00
  3.2Documentații-suport și cheltuieli pt. obtinere avize, acorduri, autorizatii0,000,000,000,000,000,000,00
  3.3Expertizate tehnică a construcțiilor existente, a structurilor și/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică0,000,000,000,000,000,000,00
  3.4Certificarea performanței energetice și auditului energetic al clădirilor0,000,000,000,000,000,000,00
  3.5Proiectare0,000,000,000,000,000,000,00
  3.5.1tema de proiectare0,000,000,00
  3.5.2studiu de prefezabilitate0,000,000,00
  3.5.3studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general0,000,000,00
  3.5.4documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor0,000,000,00
  3.5.5verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție0,000,000,00
  3.5.6proiect tehnic și detalii de execuție0,000,000,00
  3.6Organizarea procedurilor de achiziție0,000,000,000,000,000,000,00
  3.7Consultanta0,000,000,000,000,000,000,00
  3.7.1managementul de proiect pentru obiectivul de investiții0,000,000,00
  3.7.2auditul financiar0,000,000,00
  3.8Asistenta tehnica0,000,000,000,000,000,000,00
  3.8.1asistență tehnică din partea proiectantului0,000,000,00
  3.8.2dirigenție de șantier, asigurată de personal tehnic de specialitate, autorizat0,000,000,00
  3.9Cheltuieli cu serviciile de consultanță pentru întocmirea dosarului cererii de finanțare0,000,000,000,000,000,000,00
  TOTAL CAPITOL 30,000,000,000,000,000,000,00
  CAP. 4Cheltuieli pentru investiția de bază
  4.1Construcții și instalații0,000,000,000,000,000,000,00
  4.2Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale0,000,000,000,000,000,000,00
  4.3Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj0,000,000,000,000,000,000,00
  4.4Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente0,000,000,000,000,000,000,00
  4.5Dotări0,000,000,000,000,000,000,00
  4.6Active necorporale0,000,000,000,000,000,000,00
  TOTAL CAPITOL 40,000,000,000,000,000,000,00
  CAP. 5Alte cheltuieli
  5.1Organizare de șantier0,000,000,000,000,000,000,00
  5.1.1Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier0,000,000,00
  5.1.2Cheltuieli conexe organizării de șantier0,000,000,00
  5.2Comisioane, cote, taxe0,000,000,000,000,000,000,00
  5.2.1cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată0,000,000,00
  5.2.2cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare0,000,000,00
  5.2.3cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC, în aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor0,000,000,00
  5.2.4taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare0,000,000,00
  5.3Cheltuieli diverse și neprevăzute0,000,000,00
  5.4Cheltuieli pentru informare și publicitate0,000,000,000,000,000,000,00
  TOTAL CAPITOL 50,000,000,000,000,000,000,00
  CAP. 6Cheltuieli pentru probele tehnologice și teste de predare la beneficiar
  6.1Pregătirea personalului de exploatare0,000,000,000,000,000,000,00
  6.2Probe tehnologice și teste0,000,000,000,000,000,000,00
  TOTAL CAPITOL 60,000,000,000,000,000,000,00
  CAP. 7Cheltuieli cu amortizarea
  7.1Cheltuieli cu amortizarea0,000,000,000,000,000,000,00
  TOTAL CAPITOL 70,000,000,000,000,000,000,00
  CAP. 8Cheltuieli cu leasing-ul
  8.1Cheltuieli cu leasing-ul0,000,000,000,000,000,000,00
  TOTAL CAPITOL 80,000,00 0,000,000,000,000,00
  CAP. 9Cheltuieli cu echipa de implementare
  9.1Cheltuieli privind plata drepturilor salariale0,000,000,000,000,000,000,00
  TOTAL CAPITOL 90,000,000,000,000,000,000,00
  CAP. 10Cheltuieli privind taxele
  10.1Cheltuieli privind taxele0,000,000,000,000,000,000,00
  TOTAL CAPITOL 100,000,000,000,000,000,000,00
  CAP. 11Cheltuieli bancare și pentru obținere garanții
  11.1Cheltuielile bancare de deschidere și de administrare a conturilor astfel cum prevede pct. 4 din Capitolul I din Anexa la Ordinul 816/2016 cu modificările și completările ulterioare0,000,000,000,000,000,000,00
  11.2Cheltuieli aferente garanțiilor emise de o instituție bancară sau nebancară, astfel cum sunt prevăzute la art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 347/20160,000,000,000,000,000,000,00
  TOTAL CAPITOL 110,000,000,000,000,000,000,00
  CAP. 12Cheltuieli cu achiziționarea semnăturii digitale pentru MySMIS2014
  12.1Cheltuieli cu achiziționarea semnăturii digitale pentru MySMIS20140,000,000,000,000,000,000,00
  TOTAL CAPITOL 120,000,000,000,000,000,000,00
  CAP. 13Contribuția în natură
  13.1Contribuția proprie aferentă terenului0,000,000,000,000,000,000,00
  13.2Contribuția proprie pentru investiția de bază0,000,000,000,000,000,000,00
  TOTAL CAPITOL 130,000,000,000,000,000,000,00
  TOTAL GENERAL0,000,000,000,000,000,000,00
  din care C+M0,000,000,000,000,000,000,00
  Nr crt.SURSE DE FINANȚAREValoare (lei)
  IValoarea totală a cererii de finantare, din care :0,00
  I.a.Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferenta0,00
  I.b.Valoarea totala eligibilă0,00
  IIContribuția proprie, din care :0,00
  II.a.Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile0,00
  II.b.Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferenta0,00
  IIIASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ0,00
   +  Anexa nr. 10.2
  Planul investițional
  Planul investitionalCompletați proiectia financiara privind costurile investitiei pe anii de implementare (an 1 și 2), in functie de perioada de implementare a proiectului.Coloana "Total ani" verifica suma costurilor anuale cu costul total al investitiei, conform bugetului. Mesajul "Eroare!" se va afisa daca suma valorilor aferente anilor 1 și 2 nu este egala cu valoarea din buget a respectivului cost (coloana "Buget cerere")
  CapitolDenumireBuget cerereTotal aniImplementare
  an 1an 2
  CAP. 1Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului
  1.1Obținerea terenului0,000,000,00
  1.2Amenajarea terenului0,000,000,00
  1.3Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala0,000,000,00
  TOTAL CAPITOL 10,000,000,00
  CAP. 2Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului
  2.1Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului0,000,000,00
  TOTAL CAPITOL 20,000,000,00
  CAP. 3Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
  3.1Studii0,000,000,00
  3.1.1studii de teren0,000,000,00
  3.1.2raport privind impactul asupra mediului0,000,000,00
  3.1.3studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției0,000,000,00
  3.2Documentații-suport și cheltuieli pt. obtinere avize, acorduri, autorizatii0,000,000,00
  3.3Expertizate tehnică a construcțiilor existente, a structurilor și/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică0,000,000,00
  3.4Certificarea performanței energetice și auditului energetic al clădirilor0,000,000,00
  3.5Proiectare0,000,000,00
  3.5.1tema de proiectare0,000,000,00
  3.5.2studiu de prefezabilitate0,000,000,00
  3.5.3studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general0,000,000,00
  3.5.4documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor0,000,000,00
  3.5.5verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție0,000,000,00
  3.5.6proiect tehnic și detalii de execuție0,000,000,00
  3.6Organizarea procedurilor de achiziție0,000,000,00
  3.7Consultanta0,000,000,00
  3.7.1managementul de proiect pentru obiectivul de investiții0,000,000,00
  3.7.2auditul financiar0,000,000,00
  3.8Asistenta tehnica0,000,000,00
  3.8.1asistență tehnică din partea proiectantului0,000,000,00
  3.8.2dirigenție de șantier, asigurată de personal tehnic de specialitate, autorizat0,000,000,00
  3.9Cheltuieli cu serviciile de consultanță pentru întocmirea dosarului cererii de finanțare0,000,000,00
  TOTAL CAPITOL 30,000,000,00
  CAP. 4Cheltuieli pentru investiția de bază
  4.1Construcții și instalații0,000,000,00
  4.2Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale0,000,000,00
  4.3Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj0,00