DECRET nr. 367 din 18 octombrie 1971privind regimul armelor, muniţiilor şi materiilor explozive
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 26 octombrie 1971     +  Capitolul 1  +  Articolul 1În scopul menţinerii ordinii publice, al apărării vieţii persoanelor, a proprietăţii socialiste şi personale, deţinerea, portul şi folosirea de arme, muniţii şi materii explozive, uzul de arma, operaţiile cu arme, muniţii şi materii explozive, precum şi funcţionarea atelierelor de reparat arme, sînt supuse regimului prevăzut în prezentul decret.  +  Articolul 2Prin arme, în sensul prezentului decret, se înţeleg: a) armele militare, care sînt arme de foc, precum şi orice alte instrumente, piese sau dispozitive destinate pentru a imobiliza, rani, ucide ori pentru a distruge, dacă prezintă caracteristicile unei arme militare; b) armele de tir, care sînt arme de foc special fabricate sau confectionate pentru trageri sportive; c) armele de vinatoare, care sînt arme de foc cu glont, cu alice sau mixte, fabricate special pentru practicarea vinatorii; d) armele ascunse, care sînt arme de foc astfel fabricate sau confectionate încît existenta lor sa nu fie vizibila ori banuita; e) armele de panoplie, care sînt arme de foc făcute inofensive, dacă prin valoarea lor istorica, documentara, ştiinţifică, artistică, sau care, constituind daruri, recompense ori amintiri, sînt destinate a fi păstrate în instituţii de cultura şi arta sau în panoplii personale. În acesta categorie se includ şi acele arme de foc în stare de funcţionare, care constituie raritati sau prezintă o valoare istorica, documentara, ştiinţifică ori artistică deosebită; f) orice alta arma, care acţionează ca armele de foc, avînd la baza principiul aruncarii unuia sau mai multor proiectile ca alice, gloante sau schije, prin forta de expansiune a gazelor provenite din explozia unei incarcaturi.  +  Articolul 3Prin muniţii, în sensul prezentului decret, se înţeleg cartusele şi proiectilele de orice fel, care pot fi întrebuinţate la armele prevăzute în art. 2.  +  Articolul 4Prin materii explozive, în sensul prezentului decret, se înţeleg explozivii propriu-zisi, amestecurile explozive, pirotehnice şi simple, mijloacele de iniţiere, cele auxiliare de aprindere, precum şi orice alte substanţe sau amestecuri de substanţe capabile sa dea naştere la reactii chimice instantanee, cu degajare de căldură şi gaze la temperatura ridicată.  +  Articolul 5Ministerul Afacerilor Interne exercita controlul asupra deţinerii, portului şi folosirii armelor şi muniţiilor, asupra deţinerii şi folosirii materiilor explozive, asupra modului cum se efectuează operaţiile cu arme, muniţii şi materii explozive, precum şi asupra funcţionarii atelierelor de reparat arme.  +  Capitolul 2  +  Articolul 6Deţinerea ori portul de arme sau muniţii, de către persoanele fizice, sînt permise cu autorizarea organelor prevăzute în prezentul decret. În cazurile reglementate de art. 13, 14 şi 31 nu este necesară autorizarea.  +  Articolul 7Cetăţenii români pot fi autorizaţi sa detina şi sa poarte arme de vinatoare cu alice, cu glont sau mixte, arme de tir şi arma militară - pistol -, precum şi să deţină arme de panoplie.Numărul şi felul armelor, precum şi cantitatea de munitie ce pot fi deţinute şi purtate de persoanele autorizate se stabilesc, pentru fiecare caz în parte, de organele de militie prevăzute la art. 10.  +  Articolul 8Nu pot fi autorizate să deţină şi sa poate arme şi muniţii: a) persoanele care, datorită antecedentelor penale sau comportării lor, prezintă pericol pentru ordinea publică, pentru securitatea statului sau a persoanelor, în cazul cînd ar deţine sau ar purta arme ori muniţii; b) minorii; c) bolnavii mintal.  +  Articolul 9Autorizarea prevăzută în art. 7 se acordă pentru: a) arme de vinatoare, membrilor Asociaţiei Generale a Vinatorilor şi Pescarilor Sportivi.Angajaţii Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor - Departamentul silviculturii şi ai unităţilor subordonate acestuia, precum şi angajaţii Asociaţiei Generale a Vinatorilor şi Pescarilor Sportivi, ai asociaţiilor judeţene şi din municipiul Bucureşti ale vinatorilor şi pescarilor sportivi, însărcinaţi cu ocrotirea şi recoltarea planificata a vinatului ori combaterea animalelor dăunătoare vinatului, pot fi autorizaţi să deţină şi sa poarte arme de vinatoare proprietate personală, chiar dacă nu sînt membri ai Asociaţiei Generale a Vinatorilor şi Pescarilor Sportivi, dar numai în scopul întrebuinţării armei în interesul serviciului, pe fondurile de vinatoare unde sînt împuterniciţi să-şi desfăşoare activitatea; b) arme de tir, membrilor asociaţiilor sportive sau ai cluburilor sportive, care au secţii de tir în cadrul cărora aceştia activează; c) arma militară - pistol -, persoanelor care îndeplinesc o funcţie ce implica exerciţiul autorităţii de stat, precum şi acelora care îndeplinesc o importanţa activitate obsteasca, dacă pentru apărarea sau paza personală este necesar să deţină şi sa poarte o asemenea arma; d) arme de panoplie, persoanelor care doresc să deţină astfel de arme în calitate de colectionari.  +  Articolul 10Persoanele fizice care îndeplinesc condiţiile legale pentru a fi autorizate şi vor să deţină arme de foc depun cererea în vederea autorizării, împreună cu actele necesare, la inspectoratul militiei judeţene sau al municipiului Bucureşti în a cărui raza teritorială domiciliază. Cererea se rezolva în cel mult 60 de zile de la înregistrare, termen înăuntrul căruia se va comunică petitionarului răspunsul în scris. Persoanei autorizate i se eliberează permis, iar dacă este titulara de permis, i se înscrie în acesta arma pe care a procurat-o după ce a fost incunostiintata ca este autorizata sa o detina.Cel nemulţumit de felul în care i s-a rezolvat cererea poate face plîngere la Inspectoratul general al militiei, în termen de cel mult 60 de zile de la primirea răspunsului.  +  Articolul 11Persoanele care au obţinut permis au dreptul de a deţine şi purta armele înscrise în el şi munitia corespunzătoare. Armele de panoplie nu pot fi purtate şi pentru ele nu pot fi deţinute muniţii.  +  Articolul 12Străinii domiciliaţi sau cu reşedinţa în România pot fi autorizaţi, în condiţiile prezentului decret, să deţină şi sa poarte arme de vinatoare, arme de tir şi munitia corespunzătoare, precum şi să deţină arme de panoplie.  +  Articolul 13Străinii veniti temporar în România pentru a participa la concursuri oficiale de tir sau pentru a practica vînătoarea, în condiţii legale, pot deţine şi purta, pînă la expirarea vizei de şedere în ţara, arme de tir sau arme de vinatoare, după caz, şi munitia corespunzătoare, numai dacă acestea au fost înscrise de organele competente în pasapoartele sau actele valabile cu care au trecut frontiera de stat română ori dacă armele şi munitiile le-au primit împrumut de la organizaţiile prevăzute în art. 22 pentru a practica vînătoarea.  +  Articolul 14Membrii misiunilor diplomatice, reprezentantelor permanente, oficiilor consulare şi reprezentantelor consular-comerciale sînt scutiţi, pe bază de reciprocitate de obligaţia de a obţine autorizare şi a poseda permise pentru deţinerea şi portul de arme de foc şi muniţii.  +  Articolul 15Permisele se vizează periodic, de către inspectoratele militiei judeţene sau al municipiului Bucureşti în a căror rază teritorială domiciliază titularii acestora.  +  Articolul 16Se eliberează un nou permis în următoarele situaţii: a) în caz de schimbare a numelui titularului; b) cînd s-a deteriorat; c) cînd au fost folosite în întregime spaţiile destinate menţiunilor ulterioare eliberării permisului, cu privire la înscrierea armelor, vizelor domiciliului titularului şi este necesară înscrierea unei alte menţiuni.  +  Articolul 17Autorizarea se anulează şi permisul se retrage cînd titularul: a) renunţa sa mai detina armele înscrise în permis şi prezintă actul de înstrăinare a acestora; b) după obţinerea permisului, se afla în una din situaţiile prevăzute în art. 8 lit. a sau c; c) nu mai are calitatea prevăzută la art. 9, care a condiţionat eliberarea permisului; d) se afla în situaţia prevăzută la art. 32 alin. 4; e) pleacă definitiv din ţara; f) fără motive întemeiate, nu se prezintă la viza permisului în perioada stabilită; g) a murit sau a fost declarat dispărut prin hotărîre judecătorească.În cazurile prevăzute la literele c şi d nu se retrage permisul dacă în el sînt înscrise şi alte arme în afară aceleia pe care titularul nu o mai poate deţine. În asemenea situaţii, precum şi atunci cînd titularii vînd sau doneaza unele din armele pe care le deţin, se anulează numai înregistrările din permis referitoare la aceste arme.  +  Articolul 18Anularea autorizării şi retragerea permisului se fac de către inspectoratul militiei judeţene sau al municipiului Bucureşti în a cărui raza teritorială domiciliază titularul. Dispoziţia de retragere a permisului, în cazurile prevăzute la art. 17 lit. b-f, se comunică titularului sau, în situaţia prevăzută la art. 8 lit. c, reprezentantului sau legal.  +  Articolul 19Dacă în termen de 10 zile de la data luării la cunoştinţa a dispoziţiei de retragere a permisului, titularii sau reprezentanţii lor legali, în cazurile prevăzute în art. 17 lit. b-f, nu au vîndut sau donat armele şi munitia celor care au dreptul de a le deţine şi purta, le vor depune în consignaţie spre vînzare, cu excepţia acelora care, fiind supuse confiscării potrivit legii, se depun la organele militiei sau se ridica de acestea. Munitia confectionata manual nu poate fi vinduta, ci odată cu permisul, se preda organului de militie, în vederea casării.Dispoziţiile alineatului precedent se aplică în mod corespunzător şi în cazul anulării din permis a înregistrărilor referitoare la armele care nu mai pot fi deţinute de titular ca urmare a încetării condiţiilor care au determinat înscrierea lor în permis.În cazul prevăzut la art. 17 lit. g, urmaşii titularului sînt obligaţi să depună la organul militiei în termen de 10 zile de la data morţii titularului sau, după caz, de la data rămînerii definitive a hotărîrii de declarare a dispariţiei titularului, permisul, armele şi munitiile defunctului sau dispărutului.Armele şi munitiile prevăzute la alineatul precedent, cu excepţia acelora care îndeplinesc condiţiile de a fi casate sau confiscate, se depun de organele militiei în consignaţie. Sumele rezultate din vînzare se consemnează pe numele celor în drept să le primească la Casa de Economii şi Consemnaţiuni, de către magazinul prin care s-a făcut vînzarea.În termen de 10 zile de la încetarea calităţii care a justificat autorizarea prevăzută în art. 9 lit. c, persoana în cauza este obligată sa restituie arma militară şi munitia organului de la care le-a primit în dotare. De asemenea, este obligată ca în acelaşi termen să depună la organul militiei permisul ori sa ceara anularea înregistrării din permis a armelor respective în situaţia cînd este autorizata să deţină şi alte arme de foc.Armele şi munitiile care în termenul prevăzut la alineatele 1 şi 2 nu au fost vîndute, donate sau depuse în consignaţie ori munitia care nu a fost predată în vederea casării, precum şi armele sau munitia care nu au fost depuse la organele militiei în termenul prevăzut în alineatul 3, ori cele care nu au fost restituite organului de la care au fost primite în dotare în termenul prevăzut la alin. 5, se considera deţinute fără drept.  +  Articolul 20Permisul împreună cu armele şi munitiile aparţinînd invinuitilor sau inculpaţilor se pot ridica numai de organele de urmărire penală şi se predau organelor militiei, care le păstrează pînă la soluţionarea definitivă a cauzei.În caz de condamnare definitivă la închisoare, dreptul de a deţine arme şi muniţii se suspenda sau, în cazul prevăzut la art. 8 lit. a, permisul se retrage. Permisul, armele şi munitiile se păstrează, pe timpul suspendării, de organul militiei şi se restituie titularului după terminarea executării pedepsei penale privative de libertate.În caz de scoatere de sub urmărire, de încetare a urmăririi penale, de achitare ori de încetare a procesului penal, ori de condamnare la pedeapsa amenzii, organele militiei restituie celor în cauza permisul, armele şi munitiile ridicate, dacă nu exista alte motive legale care să impună anularea autorizării de a deţine arme şi muniţii.  +  Articolul 21Organizaţiile socialiste au dreptul să deţină şi sa folosească arme militare şi munitia corespunzătoare acestor arme, pentru inarmarea paznicilor, a altor angajaţi care asigura paza, precum şi a angajaţilor care minuiesc bunuri şi valori, pentru care s-a primit avizul favorabil al organelor militiei.  +  Articolul 22Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor - Departamentul silviculturii - şi unităţile subordonate acestuia, precum şi Asociaţia Generală a Vinatorilor şi Pescarilor Sportivi şi asociaţiile judeţene şi din municipiul Bucureşti ale vinatorilor şi pescarilor sportivi, au dreptul să deţină pentru paza şi arme de vinatoare sau arme de tir, cu care vor inarma angajaţii proprii însărcinaţi cu paza, ocrotirea, recoltarea planificata şi cu combaterea animalelor dăunătoare vinatului , pe fondurile de vinatoare pe care le gospodăresc. Aceste organizaţii pot imprumuta arme de vinatoare şi arme de tir străinilor veniti temporar în România pentru a practica vînătoarea în condiţii legale, eliberînd acestora o dovadă.  +  Articolul 23Organizaţiile socialiste pe lîngă care sînt înfiinţate garzi patriotice, precum şi cele care pregătesc tineretul pentru apărarea patriei, pot deţine şi folosi, în condiţiile legii, arme de foc militare sau arme de tir şi munitiile necesare pentru inarmarea garzilor şi pregătirea tineretului, respectînd normele tehnice stabilite de Ministerul Forţelor Armate.  +  Articolul 24Federaţia română de tir, asociaţiile şi cluburile sportive care au secţii de tir pot deţine şi folosi arme de tir, arme de vinatoare, precum şi arme de foc militare, în numărul şi cantitatea strict necesară efectuării antrenamentelor şi participării la concursuri sportive de tir.  +  Articolul 25Organizaţiile de stat care deţin arme şi muniţii în condiţiile art. 21 şi 22 sînt obligate să se înregistreze la inspectoratul militiei judeţene sau al municipiului Bucureşti în a cărui raza teritorială îşi au sediul.Celelalte organizaţii socialiste care vor să deţină arme şi muniţii în condiţiile art. 21, 22 şi 24 sînt obligate să obţină autorizaţie de la organele de militie competente potrivit alineatului precedent. Autorizaţia se obţine în condiţiile art. 10, care se va aplica în mod corespunzător.  +  Articolul 26Instituţiile de cultura şi arta, precum şi asociaţiile cultural-artistice şi sportive, pot deţine arme de panoplie fiind obligate, în acest scop, să se înregistreze la organele militiei.Deţinerea de arme de panoplie în stare de funcţionare, de către organizaţiile socialiste prevăzute în alineatul precedent, este permisă numai pe bază de autorizaţie, care se eliberează de inspectoratul militiei judeţene sau al municipiului Bucureşti în a cărui raza teritorială îşi au sediul aceste organizaţii, în condiţiile art. 10, care se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 27Armele şi munitiile nu pot fi folosite decît în scopul pentru care s-a dat autorizarea.  +  Articolul 28Angajaţii organizaţiilor socialiste pot purta armele şi munitiile cu care sînt dotati, în scopul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, în cazurile prevăzute în art. 21 şi 22, numai pe bază de ordin de serviciu eliberat de conducerea unităţii de care aparţin.Dispoziţia de la alineatul precedent se aplică şi angajaţilor organizaţiilor socialiste prevăzuţi la art. 9 lit. a, care folosesc arma de vinatoare, proprietate personală, la îndeplinirea obligaţiilor de serviciu.  +  Articolul 29În localul organizaţiilor de stat sau obşteşti pot purta arme şi muniţii organele de menţinere a ordinii publice, persoanele dotate cu arme pentru a executa paza în aceste localuri, precum şi celelalte persoane care au dreptul să deţină arme în cazul în care au de îndeplinit obligaţii legale în legătură cu armele şi munitiile pe care le deţin.La întruniri publice pot purta arme şi muniţii numai organele de menţinere a ordinii publice.  +  Articolul 30Dotarea persoanelor fizice şi a organizaţiilor socialiste cu arme de foc militare şi cu munitia corespunzătoare, în cazurile prevăzute în art. 9 lit. c, art. 21 şi 24, se face de către Ministerul Afacerilor Interne prin organele militiei. Munitia necesară ulterior dotării se asigura contra cost.  +  Articolul 31Generalii, ofiţerii, maistrii militari şi subofiterii activi pot deţine şi purta armele şi munitiile cu care sînt dotati de către unităţile din care fac parte.  +  Articolul 32În afară armelor din dotare, generalii, ofiţerii, maistrii militari şi subofiterii activi pot deţine şi purta pistolul sau arma de tir primite ca recompensa prin ordinul ministrului forţelor armate, ministrului afacerilor interne sau preşedintelui Consiliului Securităţii Statului.Pe baza ordinului de recompensare, organele militiei eliberează militarilor prevăzuţi la alineatul precedent permise pentru deţinerea şi portul armelor primite ca recompensa şi a muniţiilor corespunzătoare acestor arme.La trecerea în rezerva sau direct în retragere, persoanele prevăzute în acest articol vor putea deţine şi purta în continuare, pe bază de permis, armele primite ca recompensa, dacă în ordinul de trecere în rezerva sau retragere se menţionează aceasta. Permisul se retrage dacă, ulterior, persoana în cauza se afla în una din situaţiile prevăzute la art. 8 lit. a sau c.Dacă în ordinul de trecere în rezerva sau retragere nu se menţionează dreptul de a deţine şi purta arma primită drept recompensa, permisul pentru deţinerea şi portul armei se retrage, titularul permisului fiind obligat ca, în termen de 10 zile, sa predea pistolul organelor competente sau sa vinda ori sa doneze arma de tir celor autorizaţi să deţină astfel de arma.În cazul cînd titularul transforma arma primită ca recompensa în arma de panoplie, organele militiei îi vor elibera permisul corespunzător.  +  Articolul 33Deţinerea şi portul altor arme şi muniţii de către generalii, ofiţerii, maistrii militari şi subofiterii activi sînt permise numai în conformitate cu prevederile prezentului decret.  +  Articolul 34Persoanele fizice nu au dreptul să deţină materii explozive, cu excepţia pulberei necesare confectionarii cartuselor pentru arme de vinatoare în cantitatea echivalenta muniţiei aprobate de organele militiei.  +  Articolul 35Organizaţiile socialiste pot deţine şi folosi materii explozive necesare procesului de producţie, în condiţiile prevăzute la capitolul 4.  +  Capitolul 3  +  Articolul 36Persoanele care sînt dotate cu arme de foc pot face uz de arma, pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu sau a misiunilor militare, numai dacă este absolut necesar şi dacă folosirea altor mijloace de împiedicare sau constringere nu este posibila, în următoarele situaţii: a) împotriva acelora care ataca prin surprindere pe cei aflaţi în serviciul de garda, escorta, paza sau securitate, precum şi împotriva acelora care, prin actul savirsit prin surprindere, pun în pericol grav obiectivul pazit; b) împotriva persoanelor care patrund sau ies, în mod ilegal, în sau din perimetrele ori zonele pazite, stabilite în consemn; c) pentru imobilizarea sau reţinerea infractorilor care riposteaza sau incearca sa riposteze cu arma sau cu orice alte obiecte care pot pune în pericol viaţa ori integritatea corporală; d) pentru a împiedica fuga de sub escorta sau evadarea celor aflaţi în stare legală de reţinere sau de deţinere; e) pentru imobilizarea infractorilor care, după comiterea unor acţiuni grave, incearca sa fuga, iar rămînerea lor în stare de libertate ar crea un pericol deosebit de grav.  +  Articolul 37În cazurile prevăzute la art. 36 lit. b, d şi e se va face uz de arma numai după ce s-a făcut somaţia legală.Somaţia se face prin cuvintul "Stai!". În caz de nesupunere se someaza din nou prin cuvintele "Stai ca trag!". Dacă cel în cauza nu se supune nici de această dată, se someaza prin tragerea focului de arma în sus, în plan vertical.În cazul în care, după executarea somaţiei legale, potrivit prevederilor din prezentul articol, persoana în cauza nu se supune, se poate face uz de arma împotriva acesteia.În situaţiile prevăzute la art. 36 lit. a şi c, uzul de arma se poate face fără somaţie, numai dacă lipseşte timpul necesar pentru aceasta.  +  Articolul 38Comandantii (şefii) militari pot face uz de arma împotriva subordonaţilor, pentru a restabili ordinea, dacă alte măsuri de împiedicare sau constringere nu sînt posibile, atunci cînd acţiunile acestora sînt îndreptate în mod evident spre trădarea patriei sau zădărnicirea îndeplinirii unei misiuni de lupta ori perecliteaza în mod grav capacitatea de lupta a unităţii. În aceste cazuri se va face uz de arma respectîndu-se prevederile referitoare la somaţia legală.  +  Articolul 39Uzul de arma, în condiţiile şi situaţiile prevăzute în prezentul capitol, se va face în asa fel încît sa ducă la imobilizarea celor împotriva cărora se foloseşte arma, tragindu-se, pe cît posibil, la picioare, pentru a se evita cauzarea morţii acestora.  +  Articolul 40Se va evita, pe cît posibil, uzul de arma împotriva minorilor, femeilor şi batrinilor.Se interzice uzul de arma împotriva copiilor, femeilor gravide, precum şi în situaţiile în care s-ar primejdui viaţa altor persoane ori s-ar viola teritoriul, spaţiul aerian sau apele naţionale ale statului vecin.  +  Capitolul 4  +  Articolul 41Organizaţiile de stat, care potrivit obiectului lor de activitate efectuează operaţii ca producerea, confecţionarea, prelucrarea, prepararea, experimentarea, comerţul, importul sau exportul cu arme de vinatoare sau de tir, muniţii pentru aceste arme ori cu materii explozive folosite în economie ori care se ocupa cu repararea de astfel de arme, sînt obligate să se înregistreze la inspectoratul militiei judeţene sau al municipiului Bucureşti pe a cărui raza teritorială îşi au sediul.Celelalte organizaţii socialiste nu pot face operaţiile prevăzute la alineatul precedent, cu excepţia: a) organizaţiilor cooperatiste, Asociaţiei Generale a Vinatorilor şi Pescarilor Sportivi, asociaţiilor judeţene şi din municipiul Bucureşti ale vinatorilor şi pescarilor sportivi, care pot să facă prin magazine proprii, pe bază de autorizaţie eliberata de inspectoratul militiei judeţene sau al municipiului Bucureşti, în condiţiile art. 10, care se aplică în mod corespunzător, comerţ şi operaţii de consignaţie cu arme de vinatoare sau tir, muniţii pentru aceste arme, precum şi cu arme de panoplie; b) organizaţiilor cooperatiste, care pot fabrica sau confecţiona obiecte de distractie pe bază de amestecuri pirotehnice, dacă prin aceste obiecte nu se pune în pericol viaţa ori integritatea persoanelor şi nu se aduce atingere ordinii publice. Aceste operaţii se fac pe bază de autorizaţie, obţinută în condiţiile art. 10, care se aplică în mod corespunzător.Comercializarea obiectelor de distractie produse pe bază de amestecuri pirotehnice, fabricate sau confectionate de organizaţii socialiste de stat sau de organizaţii cooperatiste, poate fi facuta prin orice unitate a comerţului de stat sau cooperatist, nefiind obligatorie obţinerea în acest scop de autorizaţie sau înregistrarea la organele militiei.Organizaţiile socialiste care fac prin magazine proprii comerţ şi operaţii de consignaţie cu arme şi muniţii, precum şi cele care fabrica, confectioneaza sau comercializează obiecte de distractie pe bază de amestecuri pirotehnice, sînt obligate ca la depozitarea, păstrarea şi manipularea muniţiilor, a pulberilor de orice fel, a obiectelor de distractie şi a amestecurilor pirotehnice din care acestea sînt făcute, să aplice în mod corespunzător dispoziţiile legale privind regimul materiilor explozive în economie şi sa ia toate măsurile necesare pentru a evita producerea de accidente cu astfel de materii explozive.  +  Articolul 42Organizaţiile cooperatiste şi celelalte organizaţii obşteşti pot înfiinţa pe bază de autorizaţie eliberata de inspectoratul militiei judeţene sau al municipiului Bucureşti, în condiţiile art. 10, care se aplică în mod corespunzător, ateliere pentru repararea armelor de vinatoare, a armelor de tir sau a armelor de panoplie aparţinînd persoanelor care le deţin legal.În localităţile unde nu funcţionează ateliere de reparat arme ale organizaţiilor socialiste, inspectoratul militiei judeţene sau al municipiului Bucureşti, poate elibera autorizaţii persoanelor fizice care se ocupa cu repararea armelor de vinatoare, a armelor de tir ori a armelor de panoplie, aparţinînd celor care le deţin legal.  +  Articolul 43Împrumutarea sau înstrăinarea armelor şi muniţiilor către persoane care nu sînt în drept să le detina este interzisă.  +  Articolul 44Angajatul căruia i s-au încredinţat materii explozive pentru îndeplinirea obligaţiilor de muncă nu are dreptul să le folosească în alte scopuri ori să efectueze cu ele alte operaţii decît cele stabilite pentru îndeplinirea acelor obligaţii.  +  Articolul 45Persoanele fizice care au dreptul să deţină arme de vinatoare îşi pot confecţiona singure munitia necesară, în limitele cantităţii pe care au dreptul sa o detina.  +  Articolul 46Cetăţenii români, precum şi străinii domiciliaţi sau veniti temporar în România, pot introduce sau scoate din ţara arme de vinatoare, arme de tir, muniţii pentru acestea şi arme de panoplie, în limita numărului şi cantităţii pe care au dreptul să le detina, dacă sînt înscrise în actele de trecere a frontierei de stat.  +  Articolul 47Pentru fiecare import sau export în parte de arme de vinatoare sau de tir, muniţii pentru aceste arme ori de materii explozive folosite în economie, organizaţiile socialiste care organizează aceste operaţii sînt obligate sa anunţe inspectoratul militiei judeţene sau al municipiului Bucureşti în a cărui raza teritorială îşi au sediul.  +  Capitolul 5  +  Articolul 48Autorizaţiile eliberate conform prezentului decret se vizează periodic de către inspectoratul militiei judeţene sau al municipiului Bucureşti în a cărui raza teritorială titularul îşi are domiciliul sau sediul.  +  Articolul 49Organele militiei prevăzute la art. 48 eliberează o noua autorizaţie în următoarele cazuri: a) cînd titularul şi-a schimbat numele sau, după caz, denumirea; b) cînd autorizaţia s-a deteriorat; c) după completa utilizare a spaţiilor destinate înscrierii armelor, a vizei, a domiciliului sau, după caz, a sediului titularului.  +  Articolul 50Autorizaţiile eliberate organizaţiilor socialiste, potrivit prezentului decret, se retrag de inspectoratul militiei judeţene sau al municipiului Bucureşti în a cărui raza teritorială îşi au sediul, în următoarele cazuri: a) cînd titularul autorizaţiei încetează activitatea care a determinat autorizarea; b) cînd titularul autorizaţiei încalcă în mod repetat dispoziţiile legale privind regimul armelor, muniţiilor şi materialelor explozive sau nu ia măsuri imediate pentru înlăturarea incalcarilor constatate. În aceste cazuri retragerea autorizaţiei atrage obligaţia pentru organizaţia socialistă în cauza de a inceta imediat sa mai detina, sa folosească ori să facă operaţii cu arme, muniţii sau materii explozive ori sa repare arme.  +  Articolul 51Autorizaţiile eliberate persoanelor fizice pentru a se ocupa cu repararea armelor pot fi retrase de inspectoratul militiei judeţene sau al municipiului Bucureşti în a cărui raza teritorială îşi are domiciliul titularul, atunci cînd încetează condiţiile care au determinat eliberarea lor sau cînd titularul încalcă dispoziţiile legale privind regimul armelor, muniţiilor şi materiilor explozive.  +  Capitolul 6 Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 52Deţinerea armelor, muniţiilor sau materiilor explozive fără autorizare ori în număr sau, după caz, în cantităţi mai mari decît cele autorizate se considera deţinere fără drept şi se sancţionează potrivit legii penale. Ele se ridica de organele de urmărire penală şi se predau organelor militiei în vederea confiscării.Organele de paza şi control ale Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor - Departamentul Agriculturii - şi unităţile din subordinea acestuia, ale Asociaţiei Generale a Vinatorilor şi Pescarilor Sportivi, ale asociaţiilor judeţene sau din municipiul Bucureşti ale vinatorilor şi pescarilor sportivi, pot sa ridice şi sa predea în termen de 3 zile, organelor militiei, armele şi munitiile deţinute fără drept, aflate asupra persoanelor care sînt găsite pe terenurile de vinatoare, precum şi cele cu care aceste persoane au savirsit infracţiuni flagrante la dispoziţiile legale privind economia vinatului.Organele militiei vor inainta procuraturii sau instanţelor judecătoreşti competente, la cererea acestora, armele şi munitiile supuse confiscării.Instanţa judecătorească sau, după caz, procurorul va dispune asupra armelor, muniţiilor şi materiilor explozive care sînt corpuri delicte. Acestea se vor preda cu proces-verbal organelor militiei din localitatea unde instanţa judecătorească sau, după caz, procuratura îşi are sediul.Armele, munitiile şi materiile explozive confiscate sînt supuse regimului de casare ori de valorificare, după caz, potrivit dispoziţiilor legale.Armele şi munitiile prevăzute la art. 19 alin. 1, care nu au fost vîndute în termen de 90 zile de la data depunerii lor în magazin, se considera nevandabile şi se predau organelor militiei care vor proceda potrivit art. 55.  +  Articolul 53La cererea organelor de urmărire penală sau a instanţelor judecătoreşti, organele Ministerului Afacerilor Interne vor întocmi rapoarte cu privire la faptul dacă o arma întruneşte caracterul de arma militară.  +  Articolul 54Organizaţiile socialiste pot angaja pentru gestionarea, administrarea ori manipularea armelor numai persoane cu calificare corespunzătoare, pentru care s-a primit avizul favorabil din partea organelor militiei.  +  Articolul 55Armele ieşite din uz şi nevandabile, aparţinînd persoanelor fizice, precum şi armele propuse a fi casate ca urmare a iesirii lor din uz, aparţinînd organizaţiilor socialiste, se predau organelor militiei spre a fi distruse.  +  Articolul 56Orice persoană care găseşte arme, muniţii sau materii explozive este obligată sa anunţe de îndată cel mai apropiat organ al militiei.  +  Articolul 57În interesul menţinerii ordinii publice, al securităţii statului ori al apărării vieţii persoanelor sau bunurilor, dreptul unor persoane fizice sau organizaţii socialiste de a deţine ori folosi arme, muniţii sau materii explozive ori de a efectua orice operaţii cu arme, muniţii sau materii explozive poate fi restrîns, suspendat ori poate inceta.Măsurile prevăzute la alineatul precedent se dispun de către conducerea Ministerului Afacerilor Interne.  +  Articolul 58Autorizaţiile pentru deţinerea armelor de panoplie, eliberate persoanelor fizice, rămîn valabile pînă la înlocuirea lor cu permise de către organele militiei.  +  Articolul 59Sînt exceptate de la dispoziţiile prezentului decret, în afară celor referitoare la uzul de arma, organele, unităţile, formaţiunile şi instituţiile aparţinînd Ministerului Forţelor Armate, Ministerului Afacerilor Interne sau Consiliului Securităţii Statului, precum şi întreprinderile sau secţiile întreprinderilor ce executa comenzi de arme, muniţii sau materii explozive pentru aceste organe centrale de stat, care sînt obligate să aibă norme interne proprii de reglementare în acesta privinta.  +  Articolul 60Prin hotărîre a Consiliului de Miniştri se vor stabili măsuri cu privire la condiţiile de eliberare, viza, schimbare şi retragere a permiselor, obligaţiile ce revin titularilor de permise şi autorizaţii în legătură cu pierderea, furtul sau distrugerea acestora, precum şi cu pierderea ori furtul armelor ori muniţiilor, unele măsuri în legătură cu înregistrarea sau, după caz, autorizarea organizaţiilor socialiste care deţin ori fac operaţii cu arme şi muniţii sau care se ocupa cu repararea de arme, condiţiile în care organizaţiile socialiste pot deţine şi face operaţii cu materii explozive folosite în economie, precum şi contravenţiile la regimul armelor, muniţiilor şi materiilor explozive.  +  Articolul 61Prezentul decret intră în vigoare după 30 de zile de la publicare. Pe aceeaşi dată, Decretul nr. 61/1959 privind regimul armelor, muniţiilor şi materiilor explozive, publicat în Buletinul Oficial nr. 7 din 6 martie 1959, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare, se abroga. ---------