DECRET nr. 208 din 17 octombrie 1985privind instituirea stării de necesitate şi a regimului militarizat în unităţile din Sistemul energetic naţional
EMITENT
  • PREŞEDINTELE R.S.R.
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 50 din 18 octombrie 1985    Ţinînd seama de dificultăţile deosebite în asigurarea economiei naţionale cu energie electrica datorită secetei prelungite şi a unor grave deficiente în funcţionarea centralelor electrice pe cărbune, în scopul funcţionarii normale a Sistemului energetic naţional, în baza prevederilor Constituţiei Republicii Socialiste România, Preşedintele Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Pe data prezentului decret, în mod excepţional, se instituie în unităţile din Sistemul energetic naţional starea de necesitate şi se aplică regimul de lucru militarizat.  +  Articolul 2Ministerul Energiei Electrice răspunde de înfăptuirea în mod unitar a Programului de dezvoltare a Sistemului energetic naţional, de funcţionarea centralelor electrice la parametrii proiectati, realizarea producţiei de energie electrica planificata, de ridicarea nivelului tehnic al exploatării, prevenirea incidentelor şi avariilor, de creşterea siguranţei în funcţionarea instalaţiilor, îmbunătăţirea şi realizarea la termen a reparaţiilor, de respectarea cu stricteţe de către întregul personal a normelor de muncă şi disciplina, a regimului de lucru militarizat.  +  Articolul 3Conducerile unităţilor producătoare şi furnizoare de energie electrica sînt obligate sa ia toate măsurile pentru funcţionarea optima şi în condiţii de deplina siguranţa a instalaţiilor, pentru realizarea sarcinilor de plan şi a programelor speciale privind organizarea exploatării, întreţinerii şi repararii instalaţiilor, prevenirea şi înlăturarea fără întîrziere a oricăror defectiuni care ar putea pune în pericol integritatea şi funcţionarea normală a sistemului energetic, precum şi pentru respectarea orelor de program şi a normelor de muncă, desfăşurarea în bune condiţii a întregii activităţi.  +  Articolul 4În conducerea marilor unităţi producătoare de energie electrica pe cărbune şi a centralelor prevăzute în anexa*) la prezentul decret se numeşte şi un comandant militar. Comandantul militar participa cu drepturi depline la întreaga activitate a consiliului oamenilor muncii şi răspunde, împreună cu acesta, de realizarea programelor şi a măsurilor necesare pentru buna funcţionare a unităţii. În subordinea comandantului militar se constituie un grup de cadre militare stabilit de Ministerul Apărării Naţionale. Comandantul militar răspunde, împreună cu directorul unităţii, de respectarea stricta a normelor tehnice de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor, a regulilor de ordine şi disciplina la locurile de muncă, în scopul asigurării bunei funcţionari a utilajelor şi instalaţiilor şi pentru prevenirea oricăror întreruperi în alimentarea cu energie electrica.  +  Articolul 5Întregul personal muncitor din unităţile Sistemului energetic naţional, indiferent de funcţia deţinută, este obligat să respecte cu stricteţe regimul de lucru militarizat, orele de program stabilite în unitate; dispoziţiile privitoare la predarea-primirea organizată a schimbului, sa nu părăsească locul de muncă, sa urmărească şi să aplice cu fermitate normele şi instrucţiunile referitoare la exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor, să-şi îndeplinească cu simt de înaltă răspundere îndatoririle de serviciu, sa manifeste intransigenta faţă de orice abatere de la regulile stabilite.  +  Articolul 6Ministerul Energiei Electrice va lua, în termen de 15 zile de la data prezentului decret, măsuri pentru încadrarea cu personal permanent a tuturor funcţiilor necesare la unităţile din Sistemul energetic naţional. Se interzice ocuparea prin detaşare a funcţiilor din unităţile Sistemului energetic naţional. Personalul acestor unităţi nu poate fi transferat, detaşat sau încadrat în unităţi din alte sectoare de activitate fără aprobarea ministrului energiei electrice.  +  Articolul 7Nerespectarea dispoziţiilor prezentului decret cu privire la regimul de lucru militarizat atrage, potrivit legii, răspunderea disciplinară, materială, contravenţională sau penală, după caz.  +  Articolul 8Unităţile din toate ramurile economiei naţionale, consiliile populare, instituţiile de stat şi întreaga populaţie sînt obligate sa ia măsuri pentru reducerea consumului de energie electrica şi încadrarea stricta în normele de consum stabilite. ----------- Notă *) Anexa se comunică instituţiilor interesate. NICOLAE CEAUŞESCU Preşedintele RepubliciiSocialiste România --------