HOTĂRÂRE nr. 275 din 28 martie 2024pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 209/2022
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 1 aprilie 2024  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 209/2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 15 februarie 2022, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 13, alineatul (1^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1^1) Beneficiarii/Liderii de parteneriat, alții decât cei prevăzuți la art. 9 alin. (1) și (1^1), precum și la art. 10 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, depun la coordonatorii de reformă/investiții, la responsabilii de implementarea investițiilor specifice locale, respectiv la agențiile de implementare a proiectelor, după caz, cereri de transfer distincte pentru plata din fondurile aferente PNRR a cheltuielilor efectuate după semnarea contractului de finanțare.2. La articolul 13, după alineatul (1^2) se introduc patru noi alineate, alin. (1^3)-(1^6), cu următorul cuprins:(1^3) Beneficiarii/Liderii de parteneriat, alții decât cei prevăzuți la art. 9 alin. (1), (1^1) și (2), precum și la art. 10 alin. (1), (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, depun la coordonatorii de reformă/investiții/responsabilii de implementarea investițiilor specifice locale, respectiv la agențiile de implementare a proiectelor, după caz, cereri de transfer pentru plata din fondurile aferente PNRR a sumelor aferente avansurilor, cu respectarea alin. (1^4)-(1^6).(1^4) În aplicarea prevederilor art. 23 alin. (7^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, beneficiarii/liderii de parteneriat prevăzuți la alin. (1^3) pot acorda avansuri către contractanți, în cuantum de până la 13% din valoarea contractului.(1^5) Plățile în avans se pot efectua într-o singură tranșă sau în mai multe tranșe periodice, în funcție de prevederile contractuale și în corelație cu graficul de îndeplinire a contractului respectiv, după caz. În cazul în care beneficiarii/liderii de parteneriat efectuează plăți în avans, în tranșe periodice, următoarele tranșe se acordă cu respectarea prevederilor art. 23 alin. (7^2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021.(1^6) Plățile în avans se acordă în cadrul contractelor de achiziție ferme, pe baza facturilor de avans.3. La articolul 24, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Prin excepție de la alin. (2), în situații temeinic justificate, beneficiarii/liderii de parteneriat pot coopta, în condițiile legii, în calitate de parteneri, instituții finanțate integral din fonduri publice, pe parcursul implementării jaloanelor și țintelor.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 15 februarie 2022, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Marian-Cătălin Predoiu
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Adrian Câciu
  Secretarul general al Guvernului,
  Mircea Abrudean
  p. Ministrul culturii,
  Camelia Veronica Marcu,
  secretar general
  Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Bogdan-Gruia Ivan
  Ministrul energiei,
  Sebastian-Ioan Burduja
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Simona Bucura-Oprescu
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Mircea Fechet
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin-Mihai Grindeanu
  Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului,
  Ștefan-Radu Oprea
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Adrian Pintea,
  secretar de stat
  Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,
  Natalia-Elena Intotero
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Adrian-Ioan Veștea
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  București, 28 martie 2024.Nr. 275.