ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 31 din 28 martie 2024privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 29 martie 2024  Având în vedere necesitatea evitării apariției unor blocaje în finanțarea ordonatorilor de credite în luna martie 2024, ca urmare a interpretării diferite a prevederilor legale în vigoare în domeniul bugetar, precum și pentru finalizarea în bune condiții a proiectelor finanțate din fondurile externe nerambursabile aferente exercițiului financiar 2014-2020,pentru a nu crea blocaje în activitatea operatorilor economici prin migrarea către alte entități economice a personalului din cadrul operatorilor economici cu capital integral sau majoritar deținut de stat sau de unitățile administrativ-teritoriale ca urmare a aplicării măsurilor de limitare a unor categorii de cheltuieli, așa cum sunt reglementate de Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare, cu impact în desfășurarea în bune condiții a activității operaționale a acestora, se impune luarea unor măsuri pentru menținerea unor drepturi de natură salarială pentru unele categorii de personal.Deoarece în perioada de programare financiară 2014-2020, conform cadrului legal în vigoare, respectiv Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Finanțelor trebuie să asigure fondurile necesare finanțării programelor operaționale, inclusiv în situația indisponibilității fondurilor de la Comisia Europeană (CE),având în vedere constrângerile bugetare actuale, este necesară reglementarea asigurării finanțării proiectelor pentru onorarea cererilor de rambursare prezentate de beneficiari, inclusiv prin continuarea utilizării temporare a fondurilor europene nerambursabile aferente Programului național de redresare și reziliență, pentru programele operaționale finanțate din fonduri europene structurale și de investiții aferente perioadei de programare 2014-2020. Ulterior, aceste sume vor fi reîntregite din sumele alocate de la bugetul de stat, potrivit art. 10 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.Ținând cont de faptul că necesarul de finanțare peste alocarea financiară a programului operațional, prevăzută în decizia CE de aprobare a acestuia, este determinat de necesitatea existenței unei supracontractări care să asigure un grad de absorbție de 100% al fondurilor europene,luând în considerare structura activităților conexe sau comerciale desfășurate de operatorii economici care sunt reglementați/licențiați pentru activități de distribuție/furnizare/transport de energie electrică și gaze naturale, în aplicarea condiției care determină excluderea de la plata impozitului minim pe cifra de afaceri/impozitului specific pe cifra de afaceri, este necesară modificarea prin stabilirea unui procent de venituri realizate din aceste activități în raport cu veniturile totale realizate.Ținând cont de faptul că lipsa modificării condiției de activitate exclusivă creează premisele neaplicării regimului fiscal reglementat, fapt ce poate conduce la stabilirea unor sume suplimentare în sarcina operatorilor economici care sunt reglementați/licențiați pentru activități de distribuție/furnizare/transport de energie electrică și gaze naturale, primul termen de plată fiind până la 25 aprilie 2024, se impune modificarea prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în acest sens.Luând în considerare dificultatea încadrării/stabilirii „întreprinderilor legate“ în calculul plafonului de 500.000 euro pentru aplicarea sistemului de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor evidențiată de mediul de afaceri, dar și de organizațiile profesionale,ținând cont de faptul că menținerea definirii „întreprinderilor legate“, potrivit prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, care este complexă și necesită interpretare calitativă, nu va permite contribuabililor înțelegerea statutului fiscal,având în vedere necesitatea asigurării unui tratament TVA similar achizițiilor efectuate de societățile deținute integral de entități nonprofit cu cel aplicabil achizițiilor efectuate direct de entitățile nonprofit, în măsura în care achizițiile efectuate au aceeași destinație,în vederea implementării Investiției 1 - Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe din cadrul Componentei 15 - Educație, cuprinsă în Planul național de redresare și reziliență, se impune completarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la cuantumul finanțării publice naționale, prin stabilirea unei excepții care să permită ordonatorilor principali de credite cu rol de coordonatori de reforme și investiții depășirea cuantumului finanțării publice naționale cu sumele necesare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică de lucrări.De asemenea, modificarea art. XXIX din Legea nr. 296/2023, cu modificările și completările ulterioare, este imperios necesară întrucât vizează asigurarea nivelului optim de securitate a cetățenilor, iar diminuarea numărului de posturi ar conduce la imposibilitatea organizării corespunzătoare a activităților specifice și la imposibilitatea îmbunătățirii condițiilor de desfășurare a activităților de turism.Având în vedere necesitatea exceptării de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2024 pentru stabilirea unor măsuri de sprijin cu caracter temporar, destinate producătorilor agricoli în scopul gestionării efectelor fenomenului de secetă pedologică din anul 2023 și ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, a contractelor de credit garantate în numele și contul statului în cadrul programelor guvernamentale și schemelor de ajutor de stat asociate acestora, aprobate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2022 pentru aprobarea și finanțarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, aprobată cu modificări prin Legea nr. 152/2023, și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS și a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION și RURAL INVEST, cu modificările și completările ulterioare,totodată, în forma actuală a art. 38 alin. (6)-(8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2024, cu modificările și completările ulterioare, reprezentarea se asigură de către entitățile juridice care administrează participațiile statului în companiile de proiect care implementează respectivele contracte de parteneriat public-privat. Complexitatea litigiilor internaționale în cazul parteneriatelor publice-private, în care partener public este statul român, reprezentat de autorități ale administrației publice centrale prin alte entități juridice, necesită resurse umane și financiare care le depășesc pe cele deținute de către companiile/societățile care asigură această reprezentare. În lipsa asigurării resurselor financiare necesare în toate etapele derulării unei proceduri arbitrale sau judiciare internaționale, prevederile legale mai sus menționate nu pot fi aplicate de către entitățile juridice care reprezintă autoritatea publică, fiind constrânse de prevederi bugetare limitate.În contextul creșterii importanței Instrumentului pentru Sprijin Tehnic la nivel european, consolidarea capacității autorităților coordonatoare este imperativă. În România, autoritatea coordonatoare este reprezentată la nivelul Secretariatului General al Guvernului încă din 2017, dar cu capacitate și atribuții limitate, asigurând doar o parte din etapele procesului de selecție, implementare și monitorizare a proiectelor selectate. Cel mai mare efort se concentrează pe organizarea promovării anuale a sesiunilor de selecție a proiectelor și pe organizarea selecției propriu-zise, ce se finalizează de regulă la 31 octombrie. Implementarea, monitorizarea și evaluarea, asigurarea coeziunii la nivel național și a sustenabilității pe termen mediu și lung sunt aspecte deficitar acoperite în prezent, acestea rămânând la nivelul Direcției Generale Sprijin pentru Reforme Structurale (DG - Reform) a Comisiei Europene.Până în prezent, Instrumentul pentru Sprijin Tehnic a reprezentat și un mijloc de colaborare cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), care a asigurat asistență tehnică într-un număr de 9 proiecte. În contextul aderării României la OCDE sunt necesare și asigurarea monitorizării rezultatelor acestor proiecte și integrarea lor în dezvoltarea de politici publice care răspund condiționalităților impuse.Mai mult, având în vedere particularitățile și accesibilitatea accesării acestui instrument din partea autorităților naționale, există un risc crescut de dublare a finanțării din fonduri europene.Având în vedere că elementele sus-menționate vizează interesul public și strategic, sunt o prioritate a strategiei de guvernare și constituie o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, pentru a nu genera redundanțe, dublă finanțare și pentru a răspunde cât mai prompt noilor programe lansate la nivel european, inclusiv întârzierilor în implementarea Mecanismului de redresare și reziliență sprijinit prin proiecte IST, cu impact asupra gradului de absorbție a fondurilor externe nerambursabile alocate României, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.Întrucât elementele prezentate definesc un context excepțional și vizează interesele economice ale României, având în vedere că statul este obligat să ia măsuri imediate pentru asigurarea continuării activității economice,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IPrin derogare de la prevederile art. 61 alin. (1) și ale art. 63 alin. (4) și (4^1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și de la prevederile referitoare la plafoanele privind finanțările rambursabile, care pot fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum și cele privind tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale prevăzute în legile anuale pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar, pe parcursul execuției bugetare, autoritățile administrației publice locale pot aproba contractarea de finanțări rambursabile pentru asigurarea finanțării cheltuielilor neeligibile, conform prevederilor art. 15 alin. (2) și art. 17 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 338/2023, cu modificările și completările ulterioare, în vederea realizării/finalizării proiectelor nefinalizate/nefuncționale derulate în cadrul programelor operaționale finanțate din fonduri europene în perioada de programare 2014-2020.  +  Articolul II(1) Soldul creditor înregistrat în contul distinct de disponibil deschis la Trezoreria operativă centrală pe numele Ministerului Finanțelor, potrivit dispozițiilor art. 19 alin. (1^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările și completările ulterioare, se poate utiliza, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la finalul anului 2024 pentru onorarea cererilor de fonduri ale autorităților de management pentru programele finanțate din fonduri europene nerambursabile aferente perioadei de programare 2014-2020, în vederea efectuării plăților aferente cererilor de rambursare primite de la beneficiari, în situația indisponibilității surselor de finanțare prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.(2) Ministerul Finanțelor, prin Autoritatea de Certificare și Plată, efectuează transferul sumelor din contul menționat la alin. (1) în contul 57.07.03.60 „Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare și din bugetul MFP - Acțiuni generale pentru finanțarea programelor operaționale pentru perioada de programare 2014-2020, potrivit dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare“, deschis la Trezoreria Operativă Centrală pe numele Ministerului Finanțelor, în vederea virării ulterioare în conturile de disponibil deschise la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, pe numele fiecărui ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management, menționate la art. 37 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016, cu modificările și completările ulterioare.(3) Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pot folosi sumele neutilizate sau returnate în conturile acestora, provenite din cele încasate în luna decembrie 2023 potrivit art. XLV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, pentru efectuarea plăților aferente cererilor de rambursare primite de la beneficiari.(4) Autoritatea de Certificare și Plată din cadrul Ministerului Finanțelor reîntregește, până la finele anului 2024, sumele utilizate temporar din contul distinct de disponibil deschis la Trezoreria Operativă Centrală pe numele Ministerului Finanțelor, potrivit dispozițiilor art. 19 alin. (1^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, aprobată prin Legea nr. 178/2022, cu modificările și completările ulterioare, conform art. XLV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2023, cu modificările și completările ulterioare, respectiv alin. (1), cu:a) sumele alocate în bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni Generale, potrivit art. 10 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, prin virarea acestora din contul de cheltuieli bugetare 23 „Cheltuieli ale bugetului de stat“, în limita alocărilor bugetare;b) sumele disponibile existente în contul 57.07.03.60 „Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare și din bugetul MFP - Acțiuni generale pentru finanțarea programelor operaționale pentru perioada de programare 2014-2020, potrivit dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare“, deschis la Trezoreria Operativă Centrală pe numele Ministerului Finanțelor, după caz.  +  Articolul III(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, valoarea neutilizată a prefinanțării acordate până la data de 31 decembrie 2023, în conformitate cu prevederile art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, rămâne la dispoziția beneficiarilor prevăzuți la art. 7 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, și poate fi utilizată pentru efectuarea plăților aferente proiectelor nefinalizate și/sau nefuncționale, identificate în conformitate cu prevederile cap. III și IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 338/2023, cu modificările și completările ulterioare.(2) Valoarea prefinanțării rămase la dispoziția beneficiarilor conform alin. (1) trebuie justificată până cel târziu la data de 31 octombrie 2024.(3) Sumele nejustificate potrivit dispozițiilor alin. (2) se recuperează în conformitate cu art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.(4) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, la propunerea autorităților de management, va aproba prin ordin instrucțiunile pentru stabilirea mecanismului de justificare a sumelor rămase la dispoziția beneficiarilor, potrivit dispozițiilor alin. (1), care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IVArticolul V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 127/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1197 din 29 decembrie 2023, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul V(1) Ordonatorii principali de credite pot să solicite, lunar, Ministerului Finanțelor sau unităților trezoreriei statului, după caz, deschiderea de credite bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale și bugetele locale, pentru instituțiile publice finanțate integral din aceste bugete, numai pentru achitarea obligațiilor de plată din luna pentru care se solicită deschiderea de credite bugetare, precum și pentru cele care au termenul de plată depășit, cu încadrarea în prevederile bugetare și în limitele lunare de cheltuieli aprobate, după caz, cu respectarea prevederilor legale în vigoare la momentul solicitării deschiderii de credite bugetare.(2) Ordonatorii principali de credite care deschid și repartizează credite bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale și bugetele locale, pentru instituțiile publice finanțate integral din aceste bugete, au obligația să solicite lunar, cu excepția lunii ianuarie, Ministerului Finanțelor sau unităților trezoreriei statului, după caz, în primele cinci zile lucrătoare ale fiecărei luni, retragerea creditelor bugetare deschise și neutilizate la finele lunii precedente, astfel încât soldul cumulat al creditelor bugetare deschise și neutilizate la finele lunii precedente să nu depășească 2% din valoarea creditelor bugetare deschise cumulate aferente aceleiași perioade.(3) După expirarea termenului prevăzut la alin. (2), Ministerul Finanțelor sau unitățile trezoreriei statului, după caz, sunt abilitate să blocheze deschiderile de credite bugetare pentru ordonatorii principali de credite până la momentul transmiterii de către aceștia a solicitării prevăzute la alin. (2). Solicitările depuse în perioada în care deschiderile de credite sunt blocate trebuie să reducă creditele bugetare deschise și neutilizate determinate conform alin. (2), cu încadrarea în creditele bugetare deschise și neutilizate existente la momentul solicitărilor respective.(4) Fac excepție de la prevederile alin. (1) și (2) sumele prevăzute în depozitele constituite potrivit prevederilor art. 4 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, aprobată cu modificări prin Legea nr. 503/2002, și ale prevederilor art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2016 pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 120/2018, cu modificările ulterioare, sumele constituite la nivelul parchetelor din Ministerul Public pentru aplicarea prevederilor art. 293 și 298 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, precum și sumele prevăzute în bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale la capitolul 54.01 „Alte servicii publice generale“ și capitolul 55.01 „Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi“.(5) Răspunderea privind încadrarea în prevederile prezentului articol revine ordonatorilor principali de credite, inclusiv în ceea ce privește blocarea deschiderilor de credite bugetare potrivit alin. (3) ca urmare a nerespectării de către aceștia a prevederilor alin. (2).  +  Articolul VLegea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 977 din 27 octombrie 2023, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul XVII alineatul (5), litera l) se modifică și va avea următorul cuprins:l) posturile aferente personalului contractual pentru organizarea de spectacole și concerte, organizarea și valorificarea patrimoniului mobil și imobil, constituirea, organizarea, prelucrarea, dezvoltarea și conservarea colecțiilor de cărți.2. La articolul XXIX, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alin. (14), cu următorul cuprins:(14) Autoritățile deliberative la nivelul unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale administrației publice locale pot hotărî ca măsurile prevăzute la alin. (1) să nu se aplice:a) serviciilor comunitare de utilități publice prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) și b) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) serviciilor publice județene și locale «Salvamont», organizate potrivit art. 33 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările și completările ulterioare;c) serviciilor publice de salvare acvatică - salvamar și posturilor de prim ajutor, organizate potrivit art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 274/2006;d) serviciilor publice comunitare locale/județene de evidență a persoanelor organizate potrivit prevederilor art. 4, respectiv ale art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 372/2002.3. La articolul XL, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alin. (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru personalul ale cărui salarii lunare nete sunt de până la 8.000 lei inclusiv, care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, beneficiau de un nivel al drepturilor de hrană/indemnizației de hrană/tichetelor de masă/normei de hrană, denumite generic «drepturi», peste limita prevăzută la alin. (1), drepturile se pot acorda până la nivelul aflat în plată la data intrării în vigoare a prezentei legi.(1^2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), personalul navigant și auxiliar îmbarcat pe navele aparținând operatorilor economici, precum și personalul de siguranță și control al navigației, inclusiv piloții maritimi angajați ai operatorilor economici, beneficiază de alocație de hrană zilnică potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 185/1994 privind acordarea alocației de hrană zilnice pentru personalul navigant și auxiliar îmbarcat pe nave, cu modificările ulterioare.4. La articolul XLI, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alin. (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), operatorii economici, inclusiv filialele acestora, pot acorda drepturi de hrană/indemnizație de hrană/tichete de masă/norma de hrană, indiferent de denumirea acestora, pentru personalul ale cărui salarii lunare nete sunt de până la 8.000 lei inclusiv, precum și cheltuieli sociale pentru tot personalul, în limita maximă stabilită la art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile reprezentând drepturi de hrană/indemnizație de hrană/tichete de masă/norma de hrană, indiferent de denumirea acestora, nu pot depăși nivelul prevăzut la art. XL alin. (1).(1^2) Prin excepție de la prevederile alin. (1^1), pentru personalul ale cărui salarii lunare nete sunt de până la 8.000 lei inclusiv, care la data intrării în vigoare a prezentei legi, beneficia de un nivel al drepturilor de hrană/indemnizațiilor de hrană/tichetelor de masă/normei de hrană, denumite generic «drepturi», peste limita prevăzută la alin. (1^1), drepturile se pot acorda până la nivelul aflat în plată la data intrării în vigoare a prezentei legi.5. Articolul LXXVI se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul LXXVI(1) Întreprinderile publice cu capital deținut majoritar de stat ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, cele definite la art. 1 alin. (3)-(6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și Banca Națională a României nu aplică prevederile din capitolul III - Măsuri de disciplină economico-financiară.(2) Prin excepție de la prevederile capitolului III - Măsuri de disciplină economico-financiară, precum și prin derogare la prevederile art. 73 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, operatorii economici care au indicatori de rezultat sau de proiect stabiliți în baza unor contracte de finanțare din fonduri europene nerambursabile pot efectua cheltuieli, în vederea realizării acestor indicatori, în baza aprobării autorității publice tutelare.(3) Curtea Constituțională, Curtea de Conturi, Avocatul Poporului, Administrația Prezidențială, Autoritatea Electorală Permanentă, Consiliul Economic și Social, Consiliul Legislativ nu aplică prevederile din capitolul III - Măsuri de disciplină economico-financiară, cu excepția art. XXIV, XXVI și XXVII.6. După articolul LXXX se introduce un nou articol, art. LXXXI, cu următorul cuprins:  +  Articolul LXXXI(1) Guvernul României poate aproba, prin memorandum inițiat de autoritățile publice tutelare și avizat de Ministerul Finanțelor, în cazuri temeinic justificate, ca anumiți operatori economici să fie exceptați de la aplicarea prevederilor capitolului III - Măsuri de disciplină economico-financiară, pentru unele categorii de cheltuieli, pe baza unor analize fundamentate, elaborate de conducerea acestora, prevederi care ar putea avea efect negativ asupra activității operatorilor economici.(2) În cazul regiilor autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale și al societăților la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz, analizele prevăzute la alin. (1) sunt prezentate Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, care inițiază memorandumul pe baza propunerilor primite de la autoritățile publice tutelare sau, după caz, de la regiile autonome cu aprobarea consiliilor de administrație ale acestora și le înaintează spre aprobare Guvernului.  +  Articolul VILa articolul XLV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1139 din 15 decembrie 2023, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (3) se abrogă.  +  Articolul VIIArticolul 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 6 octombrie 2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) După achitarea de către Autoritatea de Certificare și Plată a eventualelor note de debit emise de Comisia Europeană în contextul aplicării prevederilor art. 139 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, din disponibilul existent în contul deschis la Banca Națională a României, pe numele Ministerului Finanțelor - Autoritatea de Certificare și Plată, aceasta reîntregește din fonduri europene sumele utilizate din bugetul de stat conform prevederilor art. 10 lit. a), cu excepția celor utilizate pentru depășirea sumelor alocate în euro la nivel de program operațional, potrivit prevederilor art. 12, prin virarea în contul 57.07.03.60 «Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare și din bugetul MFP - Acțiuni generale pentru finanțarea programelor operaționale pentru perioada de programare 2014-2020, potrivit dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare», deschis la Trezoreria Operativă Centrală pe numele Ministerului Finanțelor, fără a se ține cont de programul operațional pentru care a fost efectuată operațiunea și se pot utiliza pentru onorarea cererilor de fonduri primite de la autoritățile de management.2. După alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul cuprins:(6) Sumele rămase disponibile în contul 57.07.03.60 menționat la alin. (5), care va fi alimentat și cu sumele recuperate potrivit alin. (3) lit. a), se virează în termen de 3 luni de la închiderea programelor operaționale, de către Autoritatea de Certificare și Plată, la bugetul de stat la poziții bugetare distincte de venituri pentru sumele provenite din finanțarea anului curent și pentru sumele provenite din finanțarea anilor precedenți, pe codul de identificare fiscală al Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale.  +  Articolul VIIIArticolul IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene nerambursabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1053 din 12 decembrie 2018, aprobată prin Legea nr. 249/2019, se abrogă.  +  Articolul IX(1) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (16) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2024, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pe baza contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare, se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă titlul din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, respectiv titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“.(2) Asigurarea creditelor de angajament și a creditelor bugetare necesare finalizării proiectelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020 se realizează în condițiile prevăzute la capitolul I secțiunea a 4-a din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023.(3) În aplicarea prevederilor alin. (1) și (2), ordonatorii principali de credite sunt autorizați să introducă și/sau să modifice anexele nr. 3/xx/21, 3/xx/23, 3/xx/27 și 3/xx/29 din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, după caz.  +  Articolul XLa articolul 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2024 pentru stabilirea unor măsuri de sprijin cu caracter temporar, destinate producătorilor agricoli în scopul gestionării efectelor fenomenului de secetă pedologică din anul 2023 și ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 29 ianuarie 2024, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (7), cu următorul cuprins:(7) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență nu sunt aplicabile pentru contractele de credit garantate în numele și contul statului în cadrul programelor guvernamentale și schemelor de ajutor de stat asociate acestora aprobate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea și finanțarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, aprobată cu modificări prin Legea nr. 152/2023, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS și a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION și RURAL INVEST, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul XIOrdonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alin. (1^2), cu următorul cuprins:(1^2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. f), Guvernul poate aproba, prin memorandum, inițiat de autoritățile publice tutelare și avizat de Ministerul Finanțelor, ca societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome înființate de stat, care realizează proiecte majore de investiții de interes național pentru creșterea capacității energetice a României sau finanțează aceste proiecte derulate de filialele lor, să repartizeze o cotă mai mică de 50% din profitul net rămas după deducerea sumelor repartizate pe destinațiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d), sub formă de dividende/vărsăminte la bugetul de stat, pentru realizarea investițiilor respective.2. La articolul 1, după alineatul (2) se introduc șase noi alineate, alin. (2^1)-(2^6), cu următorul cuprins:(2^1) Guvernul poate aproba prin memorandum elaborat de Ministerul Finanțelor ca, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților, cu capital integral sau majoritar de stat, precum și în cazul regiilor autonome înființate de stat, repartizarea unei cote din profitul net realizat, rămas după deducerea sumelor repartizate pe destinațiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d), sub formă de dividende cuvenite acționarilor sau vărsăminte la bugetul de stat în cazul regiilor autonome, să fie mai mare decât limita stabilită potrivit alin. (1) lit. f), luând în considerare cadrul fiscal-bugetar.(2^2) În baza memorandumului aprobat potrivit dispozițiilor alin. (2^1), conducătorii autorităților tutelare care dețin calitatea de acționar în numele statului român la societățile naționale, companiile naționale, regiile autonome sau, după caz, la societăți sunt obligați să mandateze reprezentanții acestora în Adunarea generală a acționarilor/Consiliul de administrație pentru a duce la îndeplinire dispozițiile alin. (2^1) până la termenul legal de depunere a situațiilor financiare anuale.(2^3) În cazuri temeinic justificate, prin memorandumuri inițiate de autoritățile publice tutelare și avizate de Ministerul Finanțelor, Guvernul poate aproba exceptarea sau stabilirea unei alte cote decât cea stabilită potrivit alin. (2^1), după caz, cu respectarea prevederilor alin. (1) lit. f), în cazul unor societăți naționale, companii naționale și societăți, cu capital integral sau majoritar de stat, precum și în cazul unor regii autonome înființate de stat, pe baza propunerilor și a impactului economico-financiar prezentat de acestea, în scopul realizării unor investiții cu impact major în menținerea/dezvoltarea activității economice a acestora. Memorandumurile vor cuprinde, în mod obligatoriu, perioada de desfășurare a investiției.(2^4) Diferența dintre cota stabilită potrivit alin. (2^1) și cea aprobată potrivit dispozițiilor alin. (2^3) va fi repartizată la alte rezerve, ca sursă proprie de finanțare, și va fi utilizată exclusiv și în integralitate în scopul finanțării investițiilor cu impact major în menținerea/dezvoltarea activității economice a acestora.(2^5) Suma reprezentând diferența dintre cota stabilită potrivit alin. (2^1) și cea aprobată potrivit alin. (2^3), neutilizată/neangajată la finele exercițiului financiar pentru care a fost obținută exceptarea sau pentru care s-a stabilit o altă cotă, se virează sub formă de dividende cuvenite acționarilor sau vărsăminte la bugetul de stat în cazul regiilor autonome în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, în cazul proiectelor majore de investiții finalizate în cursul anului de referință.(2^6) Suma reprezentând diferența dintre cota stabilită potrivit alin. (2^1) și cea aprobată potrivit alin. (1^2), neutilizată/neangajată la finele exercițiului financiar, se virează sub formă de dividende/vărsăminte la bugetul statului în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, în cazul proiectelor majore de investiții de interes național finalizate în cursul anului de referință.3. La articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În caz de nerespectare a termenelor prevăzute la art. 1 alin. (2^5), (2^6) și (3), societățile naționale, companiile naționale și societățile la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul și regiile autonome datorează dobândă penalizatoare conform art. 67 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.4. După articolul 3 se introduce un nou articol, art. 3^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 3^1(1) Constituie contravenții următoarele fapte:a) nerespectarea destinației pentru utilizarea sumei reprezentând diferența dintre cota stabilită potrivit art. 1 alin. (2^1) și cea aprobată potrivit art. 1 alin. (2^3) în scopul finanțării investițiilor, potrivit art. 1 alin. (2^4);b) nerespectarea termenului de virare a dividendelor sau a vărsămintelor la bugetul statului, prevăzut la art. 1 alin. (2^5) și (2^6).(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei. Amenda se aplică conducătorului/reprezentantului legal al societății naționale, companiei naționale și societății, cu capital integral sau majoritar de stat, precum și al regiei autonome înființate de stat.(3) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (2) se realizează de către personalul împuternicit din cadrul structurii de inspecție economico-financiară din cadrul Ministerului Finanțelor și al structurilor teritoriale de inspecție economico-financiară din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(4) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul XIILa articolul 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1178 din 14 decembrie 2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alin. (9), cu următorul cuprins:(9) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. a), în scopul eficientizării implementării investițiilor, precum și pentru atingerea jaloanelor și țintelor asumate prin PNRR, în cazuri temeinic justificate, prin memorandum avizat de MIPE și MF și aprobat de Guvern, ordonatorii principali de credite cu rol de coordonatori de reforme și investiții sunt autorizați să depășească cuantumul finanțării publice naționale cu sumele necesare pentru ajustarea/majorarea prețurilor contractelor de achiziție publică de lucrări.  +  Articolul XIII(1) Prin derogare de la prevederile art. 73 alin. (1), (6)-(8) din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, operatorii economici care au înregistrat pierderi contabile și/sau plăți restante la data de 31 decembrie 2023 pot prevedea creșterea cheltuielilor de natură salarială pentru anul 2024 față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat, numai ca urmare a menținerii drepturilor de natură salarială ale personalului, aflate în plată la data de 31 decembrie 2023, și condiționat de îndeplinirea următoarelor cerințe cumulative:a) să prezinte odată cu aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli un plan de reorganizare, restructurare și redresare financiară, aprobat de către adunarea generală a acționarilor sau consiliul de administrație, după caz, care să conțină măsuri concrete și cuantificabile de reducere a pierderilor și plăților restante, după caz, și termenele de realizare a acestora;b) să nu programeze în anul 2024 creșterea numărului de personal față de cel realizat în anul 2023, cu excepția creșterii numărului de personal rezultat din aplicarea prevederilor cap. III secțiunea a 2-a Măsuri referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare;c) să nu acorde în anul 2024 premii, prime, bonusuri și alte drepturi de natură salarială similare, cu excepția celor aprobate conform prevederilor cap. III secțiunea a 2-a Măsuri referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare, și prevederilor cap. V Dispoziții tranzitorii și finale;d) să nu majoreze/indexeze sau, după caz, să nu prevadă alte mecanisme de creștere salarială în cursul anului 2024, pentru drepturile reprezentând salarii aflate în plată la data de 31 decembrie 2023.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), operatorii economici care au înregistrat pierderi contabile și/sau plăți restante la 31 decembrie 2023 și care în anul 2023 au beneficiat de ajutor de stat aprobat prin act normativ cu putere de lege pot prevedea creșterea cheltuielilor de natură salarială pentru anul 2024 față de nivelul realizat în anul 2023, numai ca urmare a menținerii drepturilor de natură salarială ale personalului, aflate în plată la data de 31 decembrie 2023, fără respectarea prevederilor de la lit. a), b) și d) ale alin. (1).(3) Operatorii economici care aplică prevederile alin. (1) sunt exceptați de la aplicarea corelației dintre indicele de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat cu indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz.(4) Prin derogare de la prevederile art. 73 alin. (11) din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, pentru operatorii economici care au înregistrat profit în anul precedent și care nu programează pierderi în anul 2024, în cazuri temeinic justificate, precum realizarea unor investiții cu impact major în menținerea/dezvoltarea activității economice a acestora, precum și de influența unor factori care nu depind de acțiunea/inacțiunea acestora, Guvernul poate aproba prin memorandum exceptarea acestora de la aplicarea corelației dintre indicele de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat cu indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz.(5) În cazul regiilor autonome și al societăților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea autorităților administrației publice centrale, memorandumul prevăzut la alin. (4), precum și cel prevăzut la art. 73 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023 sunt inițiate de autoritățile publice tutelare și avizate de Ministerul Finanțelor.(6) În cazul regiilor autonome și al societăților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea autorităților administrației publice locale, memorandumul prevăzut la alin. (4), precum și cel prevăzut la art. 73 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023 sunt inițiate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, ca urmare a solicitării justificate a autorității publice tutelare.(7) Sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2024, prevăzute la art. 73 alin. (1) lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, se acordă începând cu luna următoare aprobării bugetului de venituri și cheltuieli sau bugetului de venituri și cheltuieli rectificat sau ca urmare a aprobării memorandumului menționat la alin. (4) și nu pot depăși lunar nivelul acestui indice pentru operatorii economici care primesc subvenții/transferuri de la bugetul de stat/local, după caz, pentru activități operaționale.  +  Articolul XIV(1) Constituie contravenții următoarele fapte:a) nerespectarea art. XIII alin. (1);b) nerespectarea acordării de creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2024, potrivit prevederilor art. XIII alin. (7).(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei. Amenda se aplică conducătorului/reprezentantului legal al operatorului economic.(3) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) și aplicarea sancțiunii prevăzute la alin. (2) se realizează de către personalul împuternicit din cadrul structurii de inspecție economico-financiară din cadrul Ministerului Finanțelor și al structurilor teritoriale de inspecție economico-financiară din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(4) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul XVLa articolul 5 din Legea nr. 118/2002 privind indemnizația de merit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din 20 martie 2002, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Numărul total de indemnizații de merit este de 1.720.  +  Articolul XVI(1) Prin derogare de la prevederile art. XLVII alin. (5) din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare, în cazul autorităților/agențiilor/instituțiilor publice autonome, Guvernul României poate aproba, prin memorandum, un număr total de funcții de conducere mai mare de 8%, dar fără a depăși 10% din numărul total de posturi aprobate, dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiții:a) autoritatea/agenția/instituția s-a reorganizat sau urmează să se reorganizeze ca urmare a implementării prevederilor Legii nr. 296/2023, cu modificările și completările ulterioare, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență;b) după data intrării în vigoare a Legii nr. 296/2023, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea/agenția/ instituția a primit atribuții suplimentare pentru punerea în aplicare a unor prevederi legislative europene.(2) Memorandumul prevăzut la alin. (1) se inițiază de către autoritatea/agenția/instituția publică autonomă interesată și se avizează de către Ministerul Finanțelor.  +  Articolul XVIILegea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.096 din 24 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. După articolul 1 se introduce un nou articol, art. 1^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 1^1(1) Personalul de specialitate prevăzut la art. 1 include și personalul din cadrul structurilor care gestionează Instrumentul pentru Sprijin Tehnic care pentru îndeplinirea acestor atribuții beneficiază de majorare salarială.(2) Personalul de specialitate din cadrul Curții de Conturi care are și îndeplinește efectiv atribuții în cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistenței financiare comunitare acordate României beneficiază de majorare salarială.2. La articolul 2, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Pentru personalul din cadrul Curții de Conturi și Autorității de Audit criteriile pentru majorarea salariilor de bază potrivit prevederilor prezentei legi se aprobă prin hotărâre a plenului Curții de Conturi la propunerea președintelui Curții, respectiv a președintelui Autorității de Audit. Hotărârea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul XVIIIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Secretariatul General al Guvernului va supune Guvernului, spre adoptare, proiectul actului normativ de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 29/2018 pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplică majorarea prevăzută la art. 17 alin. (1)-(2^1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul XIXArticolul 1 din Legea nr. 136/2015 pentru finanțarea revistelor de cultură reprezentative din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 10 iunie 2015, se modifică și se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Revistele uniunilor de creatori din România, membre ale Alianței Naționale a Uniunilor de Creatori, denumită în continuare ANUC, vor fi finanțate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, cu suma de minimum 4.500 mii lei, sumă care va fi actualizată anual cu Rata inflației RI pentru perioada 2015 și ultimul an cu date disponibile pe site-ul Institutului Național de Statistică.2. După alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În situația în care la momentul actualizării anuale a sumei de 4.500 mii lei, pe site-ul Institutului Național de Statistică nu este disponibilă rata inflației aferentă anului de referință, se are în vedere valoarea estimată a inflației de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză cu regularizarea ulterioară a acesteia.  +  Articolul XXArticolul 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 18 mai 2018, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2024, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Alineatele (6)-(8) se modifică și vor avea următorul cuprins:(6) În cazul parteneriatelor public-private instituționale, în situația în care contractele prevăd proceduri de soluționare a litigiilor dintre părți de către instanțe arbitrale internaționale, reprezentarea se asigură de către entitățile juridice care au calitatea de partener public, respectiv de către entitățile juridice care au calitatea de partener privat.(7) În vederea ducerii la îndeplinire a mandatului de reprezentare prevăzut la alin. (6), entitățile juridice care dețin calitatea de parteneri publici, respectiv de parteneri privați, sunt autorizate să inițieze și să participe la procedurile arbitrale internaționale și în fața unor instanțe naționale din aceste jurisdicții, după caz.(8) Entitățile juridice care dețin calitatea de parteneri publici, respectiv de parteneri privați pot selecta avocați, interni sau internaționali, atunci când activitățile juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entități.2. După alineatul (8) se introduce un nou alineat, alin. (8^1), cu următorul cuprins:(8^1) În situația prevăzută la alin. (6), inclusiv plata arbitrilor în procedurile arbitrale, a expertizelor și a celorlalte taxe judiciare sau arbitrale datorate se asigură de la bugetul de stat prin bugetul ordonatorilor principali de credite care au calitatea de partener public sau au în subordine, sub autoritatea sau în coordonare partenerul public, conform contractelor de parteneriat public-privat, indiferent de denumirea partenerului public în contract și indiferent dacă acesta exercită direct administrarea participațiilor statului în compania de proiect sau prin intermediul altei entități.  +  Articolul XXILa articolul 40 alineatul (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 112/2022 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investițiilor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienței energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari și întreprinderi mici și mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităților publice locale, precum și unele măsuri în domeniul specializării inteligente, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721 din 18 iulie 2022, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 4/2024, cu modificările și completările ulterioare, lit. b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) societăți constituite conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înființată de către fondatorii parcului. Prin societate înființată, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, se înțelege și societatea la care fondatorii parcului au aderat ulterior;  +  Articolul XXIILegea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 29 iunie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 7 alineatul (2), literele c) și m) vor avea următorul cuprins:c) aprobă proiectele de dezvoltare regională, selecționate la nivel regional, în concordanță cu criteriile, prioritățile și metodologia elaborate de instituția națională cu atribuții în domeniul dezvoltării regionale, împreună cu organismele regionale specializate. Proiectele de dezvoltare regională supuse aprobării Consiliului pentru dezvoltare regională sunt exclusiv proiectele care necesită cofinanțare din Fondul pentru dezvoltare regională. Nu sunt supuse avizării/aprobării de către Consiliul pentru dezvoltare regională proiectele și contractele finanțate din fonduri externe nerambursabile;......................................m) avizează contractele pentru care este necesară cofinanțarea din Fondul pentru dezvoltare regională, convențiile, acordurile, protocoalele, precum și alte documente similare, încheiate de către agenția pentru dezvoltare regională cu terții în domeniul specific de activitate, inclusiv cu instituțiile similare din cadrul Uniunii Europene, și informează corespunzător Consiliul național pentru dezvoltare regională, cu excepția contractelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile.2. La articolul 8, alineatul (4) va avea următorul cuprins:(4) Consiliile județene și/sau consiliile locale pot asigura cu titlu gratuit imobile adecvate terenuri și/sau clădiri pentru sediile și spațiile agențiilor pentru dezvoltare regională și ale birourilor acestora, în județele în care acestea își au reședința sau funcționează, cu respectarea prevederilor în materia ajutorului de stat, după caz.3. La articolul 9, litera g) va avea următorul cuprins:g) transmite, spre aprobare, consiliului pentru dezvoltare regională proiectele selectate în cadrul programelor de dezvoltare regională, altele decât cele finanțate din fonduri externe nerambursabile, în baza priorităților, criteriilor și a metodologiei elaborate de instituția națională responsabilă pentru dezvoltarea regională, împreună cu organismele regionale specializate; în cazul licitațiilor organizate la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, proiectele aprobate de consiliul pentru dezvoltare regională vor fi trimise spre avizare Consiliului național pentru dezvoltare regională; în cazul licitațiilor de proiecte organizate la nivel național, proiectele selectate vor fi avizate de consiliul pentru dezvoltare regională și aprobate de Consiliul național pentru dezvoltare regională;  +  Articolul XXIIILegea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 7, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), efectuarea deschiderilor de credite bugetare și consemnarea sumelor individuale reprezentând plata despăgubirii la dispoziția proprietarilor de imobile, anterior notificării proprietarilor, se poate face și parțial, din alocările bugetare anuale aferente lucrării de utilitate publică și de prioritatea ce decurge din contractele încheiate pentru realizarea lucrării de utilitate publică.2. La articolul 9, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Prin excepție de la alin. (1) în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenelor prevăzute la art. 8, expropriatorul are obligația emiterii deciziei de expropriere parțiale pentru lucrarea de utilitate publică, exclusiv pentru imobilele proprietate privată pentru a căror justă despăgubire au fost consemnate sumele individuale conform art. 7 alin. (2).  +  Articolul XXIV(1) În anul 2024, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se autorizează Ministerul Finanțelor, la propunerea ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să efectueze redistribuiri de credite de angajament neutilizate la titlurile „Bunuri și servicii“, „Asistență socială“ și „Alte cheltuieli“ în vederea asigurării, în bugetul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, a sumelor pentru Programul social național de susținere a cuplurilor și a persoanelor singure, pentru creșterea natalității.(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetele proprii, ca urmare a aplicării prevederilor alin. (1).  +  Articolul XXVLegea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 18^1, alineatul (14) se modifică și va avea următorul cuprins:(14) Nu intră sub incidența prezentului articol operatorii economici reglementați/licențiați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei care, în anul precedent, au obținut venituri din activități de distribuție/furnizare/transport de energie electrică și gaze naturale în proporție de peste 95% din veniturile totale din care se scad veniturile cuprinse în indicatorul Vs prevăzute la alin. (3) lit. (i)-(vii).2. La articolul 18^3, alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins:(11) Contribuabilii reglementați/licențiați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei care, în anul precedent, au obținut venituri din activități de distribuție/furnizare/transport de energie electrică și gaze naturale în proporție de peste 95% din veniturile totale din care se scad veniturile cuprinse în indicatorul Vs prevăzute la alin. (2) lit. (i)-(vii), nu intră sub incidența prezentului articol.3. La articolul 47, alineatul (1^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1^1) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. c) limita privind veniturile realizate se verifică luând în calcul veniturile realizate de persoana juridică română, cumulate cu veniturile întreprinderilor legate cu aceasta, iar elementele care se iau în calcul sunt cele care constituie baza impozabilă prevăzută la art. 53. În sensul prezentului titlu, persoana juridică română este legată cu o altă persoană dacă există oricare dintre următoarele raporturi:a) persoana juridică română care verifică condiția deține la o altă persoană juridică română, direct și/sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, sau aceasta are dreptul de a numi sau de a revoca administratorul/majoritatea membrilor consiliului de administrație, de conducere ori de supraveghere al acelei alte persoane juridice române;b) persoana juridică română care verifică condiția este deținută de o altă persoană juridică română, direct și/sau indirect, cu peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, sau, la persoana juridică română care verifică condiția, această altă persoană juridică română are dreptul de a numi sau de a revoca administratorul/majoritatea membrilor consiliului de administrație, de conducere ori de supraveghere;c) persoana juridică română care verifică condiția este legată cu o altă persoană juridică română dacă o persoană deține, în mod direct și/sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, sau are dreptul de a numi sau de a revoca administratorul/majoritatea membrilor consiliului de administrație, de conducere ori de supraveghere atât la prima persoană juridică, cât și la cea de-a doua persoană juridică. În situația în care persoana care deține titlurile de participare/drepturile de vot sau de numire/revocare este o persoană juridică română, persoana juridică română care verifică condiția cumulează și veniturile acestei persoane;d) persoana juridică română care verifică condiția dacă are unul sau mai mulți acționari/asociați care dețin, direct și/sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot ale acestei persoane juridice române, acționari/asociați care desfășoară și activitate economică prin intermediul unei persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale/altei forme de organizare a unei activități economice, fără personalitate juridică, autorizată potrivit legilor în vigoare. În această situație, veniturile înregistrate potrivit reglementărilor contabile aplicabile sau norma anuală de venit, stabilită/ajustată/redusă, potrivit prevederilor titlului IV, ale/a persoanei fizice autorizate/ întreprinderii individuale/întreprinderii familiale/altei forme de organizare a unei activități economice fără personalitate juridică, autorizată potrivit legilor în vigoare, se cumulează cu cele realizate de persoana juridică română/alte întreprinderi legate.4. La articolul 52, după alineatul (5^1) se introduce un nou alineat, alin. (5^2), cu următorul cuprins:(5^2) În aplicarea prevederilor alin. (5^1), împreună cu veniturile întreprinderilor legate cu microîntreprinderea care se găsește în situația prevăzută la art. 47 alin. (1^1) lit. d) se cumulează și o pătrime din norma anuală de venit stabilită/ajustată/redusă pentru anul fiscal curent a persoanelor fizice autorizate/întreprinderilor individuale/întreprinderilor familiale/altor forme de organizare a unei activități economice fără personalitate juridică, autorizate potrivit legilor în vigoare, care datorează impozit pe baza normei anuale de venit, potrivit prevederilor titlului IV.5. La articolul 294 alineatul (5), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unități spitalicești, prestate către entități nonprofit înscrise în Registrul public organizat de A.N.A.F. în baza prevederilor art. 25 alin. (4^1), dacă serviciile achiziționate de către entitățile nonprofit sunt puse gratuit la dispoziția unităților spitalicești din rețeaua publică de stat sau sunt destinate unităților spitalicești deținute și exploatate de entitățile nonprofit;b) livrările de echipamente medicale, aparate, dispozitive, articole, accesorii și echipamente de protecție, materiale și consumabile de uz sanitar, destinate în mod normal utilizării în domeniul îngrijirilor de sănătate sau pentru utilizarea de către persoanele cu handicap, bunuri esențiale pentru compensarea și depășirea handicapurilor, precum și adaptarea, repararea, închirierea și leasingul unor astfel de bunuri, efectuate către entități nonprofit înscrise în Registrul public organizat de A.N.A.F. în baza art. 25 alin. (4^1), dacă bunurile/serviciile achiziționate de către entitățile nonprofit sunt donate/puse gratuit la dispoziția unităților spitalicești din rețeaua publică de stat sau sunt destinate unităților spitalicești deținute și exploatate de entitățile nonprofit.6. La articolul 294 alineatul (5), după litera a) se introduce o nouă literă, lit. a^1), cu următorul cuprins:a^1) serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unități spitalicești, prestate către societăți deținute integral de entități nonprofit înscrise în Registrul public organizat de A.N.A.F. în baza prevederilor art. 25 alin. (4^1), dacă serviciile achiziționate de către aceste societăți sunt puse gratuit la dispoziția unităților spitalicești din rețeaua publică de stat sau sunt destinate unităților spitalicești deținute și exploatate de către aceste societăți. Scutirea de TVA pentru serviciile destinate unităților spitalicești deținute și exploatate de către societățile deținute integral de entități nonprofit înscrise în Registrul public organizat de A.N.A.F. în baza prevederilor art. 25 alin. (4^1) se aplică dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: să nu își schimbe destinația de unități spitalicești, să nu fie înstrăinate, iar pe toată durata de funcționare să presteze servicii medicale gratuit sau decontate de sistemul de asigurări sociale de sănătate, fără perceperea de taxe hoteliere/de altă natură;7. La articolul 294 alineatul (5), după litera b) se introduce o nouă literă, lit. b^1), cu următorul cuprins:b^1) livrările de echipamente medicale, aparate, dispozitive, articole, accesorii și echipamente de protecție, materiale și consumabile de uz sanitar, destinate în mod normal utilizării în domeniul îngrijirilor de sănătate sau pentru utilizarea de către persoanele cu handicap, bunuri esențiale pentru compensarea și depășirea handicapurilor, precum și adaptarea, repararea, închirierea și leasingul unor astfel de bunuri, efectuate către societăți deținute integral de entități nonprofit înscrise în Registrul public organizat de A.N.A.F. în baza art. 25 alin. (4^1), dacă bunurile/serviciile achiziționate de către aceste societăți sunt donate/puse gratuit la dispoziția unităților spitalicești din rețeaua publică de stat sau sunt destinate unităților spitalicești deținute și exploatate de aceste societăți. Scutirea de TVA pentru bunurile/serviciile destinate unităților spitalicești deținute și exploatate de către societățile deținute integral de entități nonprofit înscrise în Registrul public organizat de A.N.A.F. în baza prevederilor art. 25 alin. (4^1) se aplică dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: să nu își schimbe destinația de unități spitalicești, să nu fie înstrăinate, iar pe toată durata de funcționare să presteze servicii medicale gratuit sau decontate de sistemul de asigurări sociale de sănătate, fără perceperea de taxe hoteliere/de altă natură.8. La articolul 294 alineatul (6), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) prin restituirea TVA aferente achizițiilor de bunuri sau servicii efectuate de entitățile nonprofit sau de societățile deținute integral de entitățile nonprofit, potrivit unei proceduri stabilite prin ordin al ministrului finanțelor. Sumele restituite de la bugetul de stat se utilizează de către entitățile nonprofit sau de societățile deținute integral de entitățile nonprofit exclusiv pentru finanțarea achizițiilor de bunuri și/sau servicii prevăzute la alin. (5) lit. a)-b^1).9. La articolul 294, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (6^1), cu următorul cuprins:(6^1) În cazul în care încetează să mai fie îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (5) lit. a^1) și b^1), societățile deținute integral de entități nonprofit înscrise în Registrul public organizat de A.N.A.F. în baza prevederilor art. 25 alin. (4^1) datorează taxa pe valoarea adăugată de la data de la care au beneficiat de scutirea prin restituire a acesteia.10. La articolul 297 alineatul (7), după litera b) se introduce o nouă literă, lit. c), cu următorul cuprins:c) taxa aferentă achizițiilor de bunuri/servicii prevăzute de art. 294 alin. (5) lit. a^1) și b^1), realizate de societățile deținute integral de entități nonprofit înscrise în Registrul public organizat de A.N.A.F. în baza art. 25 alin. (4^1).  +  Articolul XXVI(1) Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. XXV intră în vigoare la data publicării prezentei ordonanțe de urgență.(2) Prevederile art. XXV pct. 1 și 2 se aplică începând cu anul fiscal 2024/anul fiscal modificat care începe în anul 2024.(3) Prevederile art. XXV pct. 3 si 4 se aplică pentru verificarea condiției de la art. 47 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv pentru încadrarea ca microîntreprindere în anul fiscal 2024.(4) Ordinul ministrului finanțelor prevăzut la art. XXV pct. 8 se emite în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul XXVIILa articolul 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 24 februarie 2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare, alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Instituțiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, acordă anual vouchere de vacanță în cuantum de 1.600 lei, în perioada 1 ianuarie 2024-31 decembrie 2026, personalului ale cărui salarii de bază nete din luna anterioară acordării acestora sunt de până la 8.000 lei.  +  Articolul XXVIIILa articolul IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 131/2021 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1201 din 17 decembrie 2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 130/2023, cu modificările ulterioare, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 1 ianuarie 2024-31 decembrie 2026 pentru personalul militar, polițiștii, polițiștii de penitenciare și personalul civil din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională ale căror solde de funcție/salarii de funcție/salarii de bază nete acordate în luna prestării serviciilor turistice sunt de până la 8.000 lei lunar, inclusiv, se decontează serviciile turistice prestate de orice structură de primire turistică clasificată aflată pe teritoriul României, achiziționate direct sau prin intermediul unei agenții de turism licențiate, în limita a 1.600 lei anual pentru un salariat.  +  Articolul XXIXArticolul 63 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 63(1) Ministerele au în structura organizatorică direcții generale, direcții, servicii și alte compartimente funcționale.(2) Atribuțiile compartimentelor funcționale ale ministerelor se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare al ministerului, aprobat prin ordin al ministrului.  +  Articolul XXXLa articolul XIV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1139 din 15 decembrie 2023, cu modificările și completările ulterioare, litera a) se abrogă.  +  Articolul XXXILa articolul 12 din Legea nr. 168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 8 august 2020, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Personalul participant care a dobândit calitatea de «Veteran din teatrele de operații» și care nu este invalid, rănit ori nu a dobândit afecțiuni fizice și/sau psihice în urma participării la acțiuni militare, misiuni și operații beneficiază de următoarele drepturi:a) dreptul de a purta uniforma militară, după trecerea în rezervă sau în retragere;b) o sumă forfetară lunară, neimpozabilă, în procent de 25% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, pentru personalul în activitate;c) o indemnizație lunară în valoare de 1.000 lei, neimpozabilă, indexabilă anual cu rata inflației, după trecerea în rezervă sau retragere.  +  Articolul XXXIIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 176/2022 privind gestionarea contribuției financiare acordate României din Rezerva de ajustare la Brexit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1207 din 15 decembrie 2022, se abrogă.  +  Articolul XXXIIILa articolul IV alineatul (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 12 iunie 2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările ulterioare, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) la instituțiile Uniunii Europene, ale NATO, precum și la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică;  +  Articolul XXXIV(1) Prin derogare de la prevederile art. 299 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, o parte din imobilul „Palatul Parlamentului“, situat în municipiul București, str. Izvor nr. 2-4, sectorul 5, aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență, se transmite din administrarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, regie autonomă de interes național aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului.(2) Predarea-preluarea părții de imobil, transmisă potrivit alin. (1), se face pe bază de protocol de predare-preluare încheiat între Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, în termen de 30 de zile de la data finalizării lucrărilor realizate de către Compania Națională de Investiții.(3) Camera Deputaților va asigura Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, corespunzător părții din imobilul aflat în administrarea acesteia, utilitățile necesare funcționării corespunzătoare, de la data protocolului de predare-preluare prevăzut la alin. (2), în baza unei convenții încheiate între părți în termen de 15 zile de la data semnării procesului-verbal de predare-preluare.(4) Partea de imobil transmisă potrivit alin. (1) va servi drept sediu pentru entitățile din aparatul de lucru al Guvernului, pe perioada realizării obiectivului de investiție „Eficientizarea energetică a clădirii Guvernului - Palatul Victoria“.(5) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Secretariatul General al Guvernului, împreună cu Ministerul Finanțelor, vor opera modificările corespunzătoare în Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.(6) În termen de 60 de zile de la data finalizării obiectivului de investiție „Eficientizarea energetică a clădirii Guvernului - Palatul Victoria“, Guvernul va transmite, prin hotărâre, partea din imobilul prevăzut la alin. (1) din administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ în administrarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.(7) Prin derogare de la prevederile art. 362 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 874 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, bunurile proprietate privată a unităților administrativ-teritoriale pot fi date în folosința gratuită întreprinderilor publice cu capital integral de stat prin contract de comodat.“  +  Articolul XXXVPentru personalul prevăzut la art. XL alin. (1^1) și art. XLI alin. (1^2) din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță de urgență, valoarea drepturilor de hrană/indemnizației de hrană/tichetelor de masă/normei de hrană, indiferent de denumirea acestora, aflate în plată la data intrării în vigoare a Legii nr. 296/2023, se poate majora doar după data la care valoarea drepturilor prevăzute la art. XL alin. (1) din Legea nr. 296/2023, cu modificările și completările ulterioare, devine mai mare decât valoarea acestora, fără însă a depăși valoarea prevăzută la art. XL alin. (1) din Legea nr. 296/2023.  +  Articolul XXXVISolicitărilor formulate de debitori în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2024 pentru stabilirea unor măsuri de sprijin cu caracter temporar, destinate producătorilor agricoli în scopul gestionării efectelor fenomenului de secetă pedologică din anul 2023 și ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, aflate în curs de soluționare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, li se aplică prevederile art. 3 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2024, astfel cum a fost completată prin prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul XXXVII(1) În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, entitățile juridice care administrează participațiile statului în companiile de proiect care implementează contracte de parteneriat public-privat transmit partenerului public toate documentele pe care le dețin în legătură cu implementarea respectivelor contracte de parteneriat public-privat.(2) Pentru încadrarea în termenele legale aplicabile, în măsura în care partenerul public decide soluționarea oricărui diferend între părțile la contractul de parteneriat public-privat de către instanțele arbitrale internaționale, acesta selectează avocați specializați pe baza unei proceduri proprii de selecție, aprobată de conducătorul instituției.(3) În situațiile în care entitățile juridice care administrează participațiile statului în companiile de proiect care implementează contracte de parteneriat public-privat au selectat deja avocați specializați pentru soluționarea oricărui diferend între părțile la contractul de parteneriat public-privat de către instanțele arbitrale internaționale, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, partenerul public se subrogă în toate drepturile și obligațiile aferente, inclusiv în contractul de prestări servicii încheiat cu avocații specializați.  +  Articolul XXXVIIIPrin derogare de la prevederile art. III alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la finalul anului 2024, pentru aparatul propriu, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale poate efectua cheltuieli pentru achizițiile de echipamente de comunicații necesare realizării rețelei de date și voce pentru digitalizarea serviciilor publice.  +  Articolul XXXIXÎn anul 2024, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se autorizează Ministerul Finanțelor, la propunerea ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, să efectueze redistribuiri de credite de angajament neutilizate la titlurile „Bunuri și servicii“ și „Alte cheltuieli“, în vederea suplimentării bugetului Ministerului Culturii cu sumele pentru apelul de finanțare prin timbrul monumentelor istorice, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 19/2024, de la bugetul de stat, în vederea asigurării fondurilor pentru finanțarea sesiunilor de selecție proiecte pentru subprogramele acțiuni tematice „Case memoriale“, „Gări“, „Muzee în aer liber“ - monumente de arhitectură vernaculară și subprogramele „Restaurare“ și „Edificii de cult“.  +  Articolul XL(1) Prin derogare de la prevederile art. III alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la data de 31 decembrie 2024, Direcția Națională Anticorupție poate achiziționa, pentru realizarea activităților operative, autoturisme, astfel cum sunt acestea definite la art. 3 pct. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare, precum și mobilier și aparatură birotică, așa cum sunt prevăzute în grupa 3 „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale“, subgrupele 3.1 „Mobilier“ și 3.2 „Aparatură birotică“ din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare, precum și obiecte de inventar de natura acestora, în scopul dotării spațiilor cu destinația de birou necesare pentru consolidarea capacității instituționale.(2) Prevederile alin. (1) se aplică și Ministerului Afacerilor Externe pentru operaționalizarea misiunilor diplomatice și oficiilor consulare.  +  Articolul XLIÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prevederile art. VII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, nu se aplică posturilor care devin vacante în cursul anului 2024 prin modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu sau de muncă ale personalului, precum și posturilor a căror ocupare condiționează îndeplinirea unor indicatori de rezultat sau de proiect stabiliți în baza unor contracte de finanțare din fonduri europene nerambursabile.  +  Articolul XLIIPrin derogare de la prevederile art. XII lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, indemnizația brută lunară prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române, republicată, este în cuantum de 5.000 lei, iar indemnizația brută lunară prevăzută la lit. b) a aceluiași alineat este în cuantum de 4.000 lei.  +  Articolul XLIIILa articolul 4 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici care se aprobă prin hotărâre a Guvernului și prin ordin comun al ordonatorului principal de credite, al ministrului finanțelor și al ministrului muncii și solidarității sociale se transmit Ministerului Finanțelor în vederea avizării/semnării, după caz, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a legii anuale a bugetului de stat. Aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici în condițiile alin. (1)-(3) se face în termen de 150 de zile de la data intrării în vigoare a legii anuale a bugetului de stat.  +  Articolul XLIVLa articolul IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2024 privind unele măsuri pentru consolidarea capacității instituționale a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, reorganizarea activității acesteia, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 18 martie 2024, alineatele (1) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1) Începând cu data de 1 iunie 2024, Agenția Națională de Administrare Fiscală se reorganizează prin preluarea Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, instituție publică aflată în subordinea Agenției, prin fuziune prin absorbție...................................................................................................(8) Patrimoniul stabilit pe baza situațiilor financiare potrivit prevederilor art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, arhiva, activitatea, personalul și numărul de posturi, prevederile bugetare pe anul 2024 și execuția bugetară pe anul în curs până la data protocolului de predare-preluare aferente activității Direcției generale de administrare a marilor contribuabili sunt preluate pe bază de protocol de predare-preluare de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Protocolul de predare-preluare se încheie până la data de 31 mai 2024. Modificările în execuția bugetară pe anul în curs se efectuează pe baza instrucțiunilor elaborate de Ministerul Finanțelor la solicitarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.  +  Articolul XLV(1) Pentru anul 2024, termenul prevăzut la art. 55 alin. (2) și (5) din Legea nr. 227/2015 se prorogă până la data de 15 aprilie 2024 inclusiv.(2) Contribuabilii care au comunicat organelor fiscale competente aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv ieșirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, până la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgentă, depun, după caz, o nouă declarație de mențiuni pentru încadrarea în condițiile prevăzute la art. 47 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul XLVILa articolul 5 alineatul (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1179 din 8 decembrie 2022, aprobată prin Legea nr. 24/2024, cu modificările și completările ulterioare, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Sprijinul acordat persoanelor vulnerabile pentru compensarea prețurilor la energie este în valoare nominală de 1.400 lei, poate fi utilizat până la data de 31 mai 2024 inclusiv și este acordat pe loc de consum/gospodărie vulnerabilă, în două tranșe, astfel:  +  Articolul XLVIIPrin derogare de la prevederile art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiții incluse la poziția C - Alte cheltuieli de investiții, elaborate în vederea dezvoltării capacităților Uniunii Europene „rescEU“ în România, pentru implementarea proiectelor finanțate 100% de către Comisia Europeană, se aprobă de ordonatorii principali de credite.  +  Articolul XLVIIILa articolul 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39/2023 privind înființarea Oficiului de Film și Investiții Culturale, precum și pentru stabilirea unor măsuri instituționale referitoare la gestionarea schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea culturii de film și producției de film în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 25 mai 2023, aprobată cu modificări prin Legea nr. 287/2023, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Durata schemei de ajutor de stat instituite conform art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 421/2018, cu modificările și completările ulterioare, și preluate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se prelungește cu un an, respectiv până la data de 31 decembrie 2024, pentru asigurarea operaționalizării schemei de ajutor, după preluarea acesteia conform prevederilor art. 2. Modificarea duratei, bugetului, modalității de acordare a ajutorului de stat și a oricăror elemente necesare gestionării schemei de ajutor de stat instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 421/2018, cu modificările și completările ulterioare, se realizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii, cu respectarea normelor europene și naționale aplicabile în domeniul ajutorului de stat.  +  Articolul XLIX(1) Până la încetarea aplicabilității prevederilor art. I alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, sunt considerate angajamente legale ale anului în curs și se înregistrează atât pe plăți, cât și pe cheltuieli în anul curent, cu aprobarea ordonatorului principal de credite, în limita creditelor bugetare și de angajament aprobate cu această destinație prin legile bugetare anuale, sumele nedecontate până în prezent pentru medicamentele cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, pentru care documentele justificative nu au fost înregistrate pe cheltuiala anului precedent.(2) Prevederile art. 197 alin. (1) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, nu se aplică pe perioada de aplicare a prevederilor art. I alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2023, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul LLa articolul IX din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 29 iunie 2023, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Procedurile de selecție a membrilor consiliului de administrație, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, declanșate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se definitivează conform prevederilor legale în vigoare la data declanșării acestora.Procedurile de selecție mai sus prevăzute derulate anterior operaționalizării AMEPIP și nefinalizate vor fi preluate de către AMEPIP la solicitarea autorității publice tutelare.În această situație, AMEPIP, motivat, poate decide în urma analizării tuturor documentelor puse la dispoziție de către autoritatea publică tutelară fie continuarea procedurii în vederea finalizării acesteia în baza prevederilor legale în vigoare la data declanșării acestei proceduri, fie reluarea procedurii în baza prevederilor legale aplicabile la momentul reluării acestora.  +  Articolul LILa capitolul 1 litera A punctul I litera f) din anexa nr. VIII la Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare, punctul 9 de la notă se modifică și va avea următorul cuprins:9. Salarizarea funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Secretariatului de Stat pentru Culte se realizează la nivelul prevăzut pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul Secretariatului General al Guvernului.  +  Articolul LIIPrin derogare de la prevederile art. 18 alin. (3) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2024, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se autorizează Ministerul Finanțelor să aprobe modificarea prevederilor trimestriale ale ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetelor fondurilor speciale la titlul „Cheltuieli de personal“, fără îndeplinirea condiționalității prevăzute la art. 18 alin. (4) și (5) din această lege.  +  Articolul LIIILa articolul 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (5^4) se introduc cinci noi alineate, alin. (5^5)-(5^9), cu următorul cuprins:(5^5) În vederea implementării programului prevăzut la alin. (1) lit. gg), Administrația Fondului pentru Mediu virează sumele aferente Programului «Săptămâna verde» în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării Ministerului Educației, întrun cont distinct de venituri ale bugetului de stat, codificat cu codul de identificare fiscală al Ministerului Educației.(5^6) Se autorizează Ministerul Finanțelor, la propunerea Ministerului Educației, să majoreze, la poziții distincte, veniturile bugetului de stat, precum și creditele de angajament și creditele bugetare prevăzute în bugetul ordonatorului principal de credite cu suma virată de Administrația Fondului pentru Mediu pentru finanțarea Programului «Săptămâna verde».(5^7) Se autorizează Ministerul Educației să detalieze influențele aprobate potrivit alin. (5^6) în bugetul propriu și în anexele la acesta și să le comunice Ministerului Finanțelor, în termen de 5 zile lucrătoare de la data majorării realizate de Ministerul Finanțelor, potrivit alin. (5^6).(5^8) Până la data de 22 decembrie a anului bugetar, sumele rămase neutilizate, determinate ca diferență între veniturile încasate potrivit alin. (5^5) și plățile efectuate, se virează de către Ministerul Educației din contul de venituri ale bugetului de stat în care au fost încasate într-un cont de disponibil deschis pe numele acestuia la Trezoreria Statului.(5^9) Sumele virate în contul prevăzut la alin. (5^8) se transferă în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor de către Ministerul Educației în contul de venituri ale bugetului de stat prevăzut la alin. (5^5), urmând procedura prevăzută la alin. (5^6)-(5^8), și se utilizează în anul următor cu aceeași destinație.  +  Articolul LIVLa articolul III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2024 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2005 privind reprezentarea României sau a instituțiilor publice în fața Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 9 februarie 2024, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) pot fi suportate și plătite din bugetul propriu al Ministerului Justiției și pentru personalul din cadrul instanțelor judecătorești, al parchetelor de pe lângă acestea, inclusiv al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și al Direcției Naționale Anticorupție, al Consiliului Superior al Magistraturii, al Inspecției Judiciare, al Institutului Național al Magistraturii și al Școlii Naționale de Grefieri, sub condiția parcurgerii procedurii legale de obținere a vizei SUA, o singură dată în anul 2024, inclusiv participarea la interviu, atunci când este cazul.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Secretarul general al Guvernului,
  Mircea Abrudean
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Adrian Câciu
  p. Ministrul culturii,
  Camelia Veronica Marcu,
  secretar general
  p. Ministrul apărării naționale,
  Eduard Bachide,
  secretar de stat
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin-Mihai Grindeanu
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Adrian Pintea,
  secretar de stat
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Adrian-Ioan Veștea
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Janina-Mirela Sitaru,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Simona Bucura-Oprescu
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  București, 28 martie 2024.Nr. 31.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului care se transmite din domeniul public al statului și din administrarea
  Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în domeniul public al statului
  și în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“
  Nr. MFDenumirea și adresa imobiluluiCod ul de clasificațieAnul și actul dobândiriiPersoana juridică de la care se transmite imobilul CUIPersoana juridică la care se transmite imobilul CUIElemente-cadru de descriere cadru ale bunului, conform Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.708/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statuluiValoarea de inventar (lei)
  160291Corp B3, str. Izvor nr. 2-4, sectorul 5, București8.29.06Hotărârea Guvernului nr. 670/2014, Hotărârea Guvernului nr. 630/2015, Hotărârea Guvernului nr. 19/2016, Hotărârea Guvernului nr. 15/2017, Legea nr. 90/2016, Legea nr. 205/2018Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației CUI 26369185Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ CUI 2351555Suprafață construită = 13.425 (S1 = 1.622, SM = 1.622, P = 647, et. 1 = 1.622, et. 2 = 1.622, et. 3 = 1.622, et. 4 = 1.628, et. 5 = 2.040, et. 6 + spații tehnice = 1.000) mp; suprafață desfășurată = mp; regimul de înălțime =; suprafață teren = mp; nr. CF 226904, București, sectorul 5; suprafață utilă = mp115.050.000
  ------