ORDIN nr. 1.563/317/2024pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 2.286/472/2022 privind stabilirea condițiilor pentru punerea în aplicare a art. 229 alin. (5) și art. 232 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.563 din 25 martie 2024
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 317 din 12 martie 2024
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 28 martie 2024  Având în vedere:– prevederile art. 229 alin. (5) și ale art. 232 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;– necesitatea implementării recomandărilor Curții de Conturi a României în urma misiunii de audit financiar asupra contului de execuție a bugetului FNUASS pentru anul 2022 la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, în urma constatării că „documentele justificative necesare decontării sumei corespunzătoare alocației de hrană aferente cazurilor, respectiv zilelor de spitalizare decontate din FNUASS, prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 2.286/472/2022, nu asigură legătura concretă cu justificarea realizării în fapt a acestor cheltuieli la nivelul suportat din FNUASS pentru fiecare pacient“;– Referatul de aprobare nr. AR 5.483 din 25.03.2024 al Ministerului Sănătății și nr. DG 1.817 din 11.03.2024 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,în temeiul prevederilor:– art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare;– art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 2.286/472/2022 privind stabilirea condițiilor pentru punerea în aplicare a art. 229 alin. (5) și art. 232 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 28 iulie 2022, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Tabelul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:Tabel 1. Centralizatorul sumelor aferente alocației de hrană care se asigură prin transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS)
  Luna .................... Anul .........
  Nr. crt.Nr. total CNP-uri^1)Nr. CNP-uriNr. de zile de internareNivelul alocației de hrană/zi^2)Suma de platăConsum efectiv lei^3)
  c1c2c3c4c5c6 = c4 x c5c7
  1.Nr. total CNP-uri beneficiare ale alocației de hrană în cuantum de 22 de lei, din care: 22 lei
  2.Nr. total CNP-uri beneficiare ale alocației de hrană în cuantum de 33 de lei33 lei
  3.Nr. total CNP-uri beneficiare ale alocației de hrană în cuantum de 22 de lei care au și însoțitori44 lei
  4.Nr. total CNP-uri beneficiare ale alocației de hrană în cuantum de 33 de lei care au și însoțitor55 lei
  5. Nr. total CNP-uri pentru care au fost acordate servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare continuă, care nu au primit hrană, dar care au însoțitor22 lei
  TOTALXX
  ^1) Se raportează numai CNP-urile pentru care au fost acordate servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare continuă decontate din FNUASS.^2) Suma evidențiată în coloana c5 este formată din cuantumul alocației de hrană stabilit pentru categoria pacientului internat și din cuantumul alocației de hrană pentru însoțitor, după caz, în condițiile Ordinului ministrului sănătății nr. 1.488/2022 pentru stabilirea cuantumului alocației de hrană în unitățile sanitare publice.^3) Se completează utilizând informațiile din «Lista zilnică de alimente» referitoare la alimentele consumate pentru cazurile decontate din FNUASS, pentru pacienți și însoțitori pe parcursul fiecărei zile de spitalizare.NOTĂ:Formularul se întocmește lunar și se transmite la casa de asigurări de sănătate cu semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului de servicii medicale, până la data prevăzută în actul adițional încheiat pentru plata sumei corespunzătoare alocației de hrană.Răspundem de realitatea și exactitatea datelor.
  Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale,
  ..........................................................
  (numele și prenumele)
  2. Tabelul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:Tabel 3. Centralizatorul sumelor aferente alocației de hrană care se asigură prin transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS)
  Trimestrul ........ anul ...........
  Nr. crt.Nr. total CNP-uri^1)Nr. CNP-uriNr. de zile de internareNivelul alocației de hrană/zi^2)Suma de platăConsum efectiv lei^3)
  c1c2c3c4c5c6 = c4 x c5c7
  1.Nr. total CNP-uri beneficiare ale alocației de hrană în cuantum de 22 de lei22 lei
  2.Nr. total CNP-uri beneficiare ale alocației de hrană în cuantum de 33 de lei33 lei
  3.Nr. total CNP-uri beneficiare ale alocației de hrană în cuantum de 22 de lei care au și însoțitori44 lei
  4.Nr. total CNP-uri beneficiare ale alocației de hrană în cuantum de 33 de lei care au și însoțitor55 lei
  5. Nr. total CNP-uri pentru care au fost acordate servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare continuă, care nu au primit hrană, dar care au însoțitor22 lei
  TOTALXX
  ^1) Se raportează numai CNP-urile pentru care au fost acordate servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare continuă decontate din FNUASS.^2) Suma evidențiată în coloana c5 este formată din cuantumul alocației de hrană stabilit pentru categoria pacientului internat și din cuantumul alocației de hrană pentru însoțitor, după caz, în condițiile Ordinului ministrului sănătății nr. 1.488/2022 pentru stabilirea cuantumului alocației de hrană în unitățile sanitare publice.^3) Se completează utilizând informațiile din «Lista zilnică de alimente» referitoare la alimentele consumate pentru cazurile decontate din FNUASS, pentru pacienți și însoțitori pe parcursul fiecărei zile de spitalizare.NOTE:1. În tabelul 3 se raportează doar datele aferente cazurilor validate trimestrial, altele decât cele decontate lunar, în limita valorii de contract trimestriale aferente serviciilor medicale spitalicești în regim de spitalizare continuă, cu excepția informațiilor din coloana c7, care cuprinde informații indiferent de validarea cazurilor în vederea decontării din FNUASS.2. Formularul se întocmește trimestrial și se transmite la casa de asigurări de sănătate cu semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului de servicii medicale, până la data prevăzută în actul adițional încheiat pentru plata sumei corespunzătoare alocației de hrană.Răspundem de realitatea și exactitatea datelor.
  Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale,
  ..........................................................
  (numele și prenumele)
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Valeria Herdea
  -----