NORME din 13 aprilie 2000 privind omologarea tehnica a produselor și/sau serviciilor din transportul feroviar și cu metroul
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 465 bis din 25 septembrie 2000  Notă
  Aprobate prin Ordinul nr. 290 din 13 aprilie 2000, publicat în Monitorul Oficial nr. 465 bis din 25 septembrie 2000.
  Notă
  Forma consolidată a NORMELOR din 13 aprilie 2000, publicate în Monitorul Oficial nr. 465 bis din 25 septembrie 2000, la data de 5 aprilie 2024, este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 2.068 din 9 noiembrie 2004; ORDINUL nr. 875 din 28 martie 2024.
  Conținutul acestui act aparține exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamț și nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
   +  Capitolul 1 Dispozitii generale  +  Articolul 1(1) Produsele/serviciile pentru transportul feroviar și cu metroul, care pot influența siguranța circulației și securitatea transporturilor, calitatea serviciilor de transport, sănătatea oamenilor sau protectia mediului, denumite în continuare produse feroviare critice, pot fi utilizate în activitățile de construire, modernizare, reparare și de întreținere a materialului rulant și a infrastructurii de transport feroviar și cu metroul numai în condițiile în care au fost în prealabil omologate tehnic feroviar de AFER.(2) În categoria produselor feroviare critice intra și vehiculele feroviare noi, reconstruite, modernizate sau reparate planificat (RR, RP, RG, RK), după caz.  +  Articolul 2(1) Omologarea tehnica feroviara consta în evaluarea conformitatii și a aptitudinii de utilizare, precum și în validarea documentatiei tehnice de referința a produselor feroviare critice și se finalizează cu eliberarea certificatului de omologare tehnica feroviara.(2) Certificatul de omologare tehnica feroviara se acordă pentru:a) atestarea unui nou tip de produs feroviar critic, denumit certificat de omologare tehnica de tip a produsului;b) atestarea conformitatii unui produs feroviar critic pentru care exista un certificat de omologare tehnica feroviara de tip, realizat de un alt furnizor feroviar decat cel care a obținut certificatul de omologare feroviara de tip, denumit certificat de omologare tehnica feroviara de fabricatie a produsului.  +  Articolul 3(1) Omologarea tehnica feroviara de tip sau de fabricatie a produselor feroviare critice se realizează, de regula, în doua faze:a) omologarea tehnica preliminara, care permite realizarea produsului feroviar critic într-un numar limitat, în vederea efectuării verificărilor și incercarilor acestuia în exploatare, pentru determinarea aptitudinilor de utilizare a acestuia;b) omologarea tehnica finala, care permite producția de serie a produsului feroviar critic specificat.(2) În cazul produselor feroviare critice pentru care nu este necesară testarea aptitudinilor de utilizare, se poate renunta la faza de omologare tehnica preliminara.(3) Furnizorului feroviar care a obținut certificatul de omologare tehnica finala de tip pentru un produs feroviar critic i se acordă și certificatul de omologare tehnica finala de fabricatie pentru produsul respectiv.(4) În cazul produselor feroviare critice prevăzute la art. 1 alin. (2) certificatul de omologare tehnica acordat pentru o categorie de reparatii este valabil și pentru categoriile de reparatii inferioare acesteia, în condițiile respectarii prevederilor art. 5.  +  Articolul 4(1) În cazul omologării tehnice preliminare, de tip sau de fabricatie, valabilitatea certificatului de omologare tehnica este:a) de maximum 12 luni de la data eliberarii certificatului, cu posibilitatea prelungirii cu maximum 12 luni;b) limitata la un numar de produse, fără a depăși durata de 12 luni de la data eliberarii certificatului, cu posibilitatea maririi numarului acestor produse, dar fără a depăși durata de maximum 24 de luni de la data eliberarii certificatului.(2) În cazul omologării tehnice finale valabilitatea certificatului de omologare este:a) pe durata nedeterminata, în cazul omologării tehnice feroviare de tip;b) de maximum 5 ani de la data eliberarii certificatului, în cazul omologării tehnice feroviare de fabricatie.  +  Articolul 5(1) Certificatul de omologare tehnica își pierde valabilitatea în cazul în care se aduc modificari constructive produsului feroviar critic sau modificari ale tehnologiei de fabricatie a acestuia, care pot conduce la modificarea uneia sau mai multor caracteristici ori performante ale produsului feroviar critic respectiv.(2) Furnizorii feroviari sunt obligati să solicite în prealabil, în scris, avizul beneficiarului și al AFER pentru orice modificare constructiva a unui produs feroviar critic omologat tehnic sau a tehnologiei de fabricatie a acestuia.  +  Articolul 6Certificatul de omologare tehnica este un document cu regim special, nominal, netransmisibil și se acordă, la cerere, în mod nediscriminatoriu, furnizorilor feroviari, în condițiile prezentelor norme.  +  Articolul 7Evidenta produselor feroviare critice, omologate tehnic feroviar, repartizate pe furnizori, se tine de AFER în Registrul produselor feroviare omologate tehnic.  +  Capitolul 2 Clasificarea produselor feroviare  +  Articolul 8Prin produs feroviar se înțelege orice sistem, subsistem, ansamblu, organ, component sau program de calculator destinat materialului rulant, caii de rulare, semnalizarii feroviare, alimentarii cu energie electrica, controlului și comenzii circulației feroviare, instalațiilor de mentenanță sau având legătură cu mai multe dintre aceste elemente.  +  Articolul 9În functie de gravitatea consecintelor datorate unei potentiale defectari, cu implicatii în siguranța circulației și securitatea transporturilor, realizarea transportului, calitatea serviciilor, sănătatea oamenilor, protectia mediului și/sau în costurile de întreținere și exploatare, produsele feroviare se clasifica în urmatoarele clase de risc:Clasa 1A: Produse feroviare a caror defectare antreneaza o pierdere a sigurantei și securitatii transporturilor, comportand urmatoarele riscuri:– risc de accident feroviar, care poate să cauzeze raniri corporale personalului feroviar sau pasagerilor;– risc de distrugere majoră a echipamentelor feroviare sau a marfurilor transportate.Exemple:--------a) la materialul rulant:– osii montate, cutii de osie și elemente componente ale acestora;– aparate de tractiune, legare, ciocnire;– echipamente și elemente componente ale sistemelor de frana de orice fel;– echipamente și elemente componente ale sistemelor de suspensie;– cadre de boghiu;– uși de acces din exterior;– echipamente și dispozitive de protecție aferente instalațiilor electrice și electronice;– instalații de siguranță și vigilenta, de control automat al vitezei (punctal sau continuu), vitezometre și componente ale acestora;– dispozitive de siguranță la suprapresiune, folosite la vagoanele pentru transportul fluidelor și al materialelor pulverulente;b) la infrastructura feroviara:– instalații de semnalizare și de control al circulației;– relee de siguranță sau alte echipamente cu functii similare din compunerea instalațiilor de semnalizare și de control al circulației;– inductoare de cale ale instalatiei Indusi sau ale unor instalații similare;– sine, aparate de cale și traverse de cale ferata;– electromecanisme de macaz;– aparate de compensare a caii pe poduri.Clasa 1B: Produse feroviare a caror defectare determina grave perturbatii în exploatarea feroviaraExemple:--------a) la materialul rulant:– motoare de tractiune de orice fel;– sisteme de transmisie de orice fel;– sisteme de comanda și servicii auxiliare;– pantografe;– transformatoare de putere;– uleiuri și lubrifianti utilizati pentru cutii de osie, echipamente de frana, sisteme de transmisie, masini termice și electrice;– fise de înaltă tensiune și semiacuplari de abur;– echipament și instalații pentru iluminat și semnalizare sonora a materialului rulant motor;– instalații de radiocomunicatii;b) la infrastructura feroviara:– linia de contact și elementele componente ale acesteia;– elemente componente ale instalațiilor CED, CEM, BLA, cu excepția celor prevăzute la clasa 1A;– elemente de prindere a sinei;– elemente ale suprastructurii podurilor;– elemente constructive ale sistemelor informatice și de telecomunicatii, folosite în activitatea de manevra și de dirijare a circulației;– instalații de semnalizare acustica și luminoasa la trecerile de nivel.Clasa 2A: Produse feroviare a caror defectare determina o diminuare a calității condițiilor de transport, a protectiei mediului și a sănătățiiExemple:--------a) la materialul rulant:– acumulatoare electrice și elemente componente ale sistemelor de iluminare, sonorizare, incalzire și condiționare a aerului;– elemente componente ale instalațiilor sanitare;– uși și ferestre interioare;– elemente componente ale instalatiei frigorifice la vagoane;b) la infrastructura feroviara:– elemente componente ale instalațiilor de alimentare cu energie a tractiunii electrice feroviare;– instalații și echipamente de avizare și informare a calatorilor.Clasa 2B: Produse feroviare a caror defectare afectează costurile de întreținere și exploatare, cu influente în calitatea transportuluiExemple:--------a) la materialul rulant:– sisteme de monitorizare și diagnoza;– materiale și elemente ale structurii de rezistenta și ale dotarilor interioare;– materiale pentru protectia anticorosiva;b) la infrastructura feroviara:– materiale pentru protectia anticorosiva;– materiale și elemente ale structurii de rezistenta a podurilor, tunelurilor etc.;– aparate de reazem pentru poduri;– utilaje și dispozitive speciale, utilizate la întreținerea caii și a liniei de contact;– piatra sparta pentru prisma de balast.Clasa 3: Produse de uz general și alte produse feroviare a caror defectare nu afectează nemijlocit siguranța circulației și securitatea transporturilor, calitatea serviciilor de transport, sănătatea și mediul înconjurător sau nu este perceputa de clientiExemple:--------– materiale, piese și componente de uz general.  +  Articolul 10(1) Produsele feroviare din clasele de risc 1A, 1B, 2A și 2B sunt considerate produse feroviare critice, pentru a caror utilizare/furnizare sunt obligatorii autorizarea furnizorilor și omologarea lor tehnica feroviara.(2) Pentru produsele feroviare critice din clasa de risc 1A este obligatorie supravegherea prin acțiuni de inspecție tehnica.(3) Produsele feroviare critice realizate din mai multe componente se încadrează în clasa de risc a componentei cu clasa de risc cea mai ridicata.(4) Clasa de risc a unui produs feroviar critic se stabileste de AFER și se inscrie în documentul tehnic de referința al produsului respectiv și în certificatul de omologare tehnica sau, după caz, în agrementul tehnic feroviar.(5) Pentru produsele care nu intră în categoria produselor feroviare critice, la cererea furnizorilor și/sau a beneficiarilor AFER va elibera documentul prin care să se ateste acest fapt.  +  Capitolul 3 Acordarea, suspendarea sau retragerea certificatului de omologare tehnica  +  Articolul 11Certificatul de omologare tehnica se poate acorda furnizorilor feroviari, persoane juridice române, care indeplinesc cumulativ urmatoarele cerințe:a) dețin o autorizatie de furnizor feroviar valabila pentru categoria de produs feroviar critic pentru care se solicita omologarea tehnica;b) dețin documentația tehnica și constructiva de baza a produsului feroviar critic (caietul de sarcini sau specificatia tehnica, desenul de ansamblu general și desenele principalelor subansambluri, breviarele de calcul), acceptata în prealabil de beneficiarul/utilizatorul final și avizata de AFER;c) dispun de dotarile tehnice necesare în vederea realizării, în condițiile stabilite prin documentația tehnica și tehnologica, a produsului supus omologării tehnice feroviare;d) dispun de laboratoare, standuri și/sau dispozitive speciale, care sunt necesare pentru verificarea și tinerea sub control, pe fluxul tehnologic, a principalelor caracteristici determinante pentru siguranța și securitatea transporturilor, protectia mediului și calitatea serviciilor, și fac dovada ca:– acestea sunt în curs de autorizare/atestare, în cazul omologării tehnice preliminare;– acestea sunt autorizate/atestate de AFER, în cazul omologării finale;e) fac dovada ca prototipul produsului feroviar critic, în cazul omologării tehnice preliminare, sau, după caz, produsele feroviare critice furnizate în perioada de valabilitate a certificatului de omologare tehnica preliminara, denumita în continuare serie zero, au corespuns condițiilor specificate în documentul tehnic de referința;f) dețin acordul operatorului de transport și/sau al gestionarului de infrastructura pentru efectuarea incercarilor în exploatare, în cazul în care aceste încercări sunt necesare pentru omologarea finala a produsului feroviar critic.  +  Articolul 12Pentru obtinerea certificatului de omologare tehnica solicitantul trebuie să depună la AFER urmatoarele documente:a) cererea pentru acordarea certificatului de omologare tehnica, din care să rezulte:– denumirea persoanei juridice solicitante;– adresa la care solicitantul își are sediul;– numărul de înregistrare în registrul comerțului;– numărul și data eliberarii autorizatiei;– denumirea produsului pentru care solicită omologarea tehnica și numărul documentului tehnic de referința;– felul și faza omologării tehnice feroviare;b) documentul tehnic de referința al produsului feroviar critic (caietul de sarcini sau specificatia tehnica a produsului), desenele de ansamblu general și ale principalelor subansambluri, avizate în prealabil de beneficiarul/utilizatorul final și de AFER;c) memoriul tehnic de prezentare a produsului feroviar critic, care va contine mențiuni cu privire la domeniul de utilizare, principalele caracteristici și performante, conceptia și solutiile constructive, functionarea, întreținerea și repararea, consumurile energetice, influentele asupra sigurantei circulației și securitatii transporturilor, asupra sănătății omului și asupra mediului, tehnologia și principalele dotari tehnice necesare în fabricatie;d) breviarul de calcul, prevăzut de normele tehnice în vigoare, pentru alegerea și dimensionarea principalelor elemente componente ale produsului feroviar critic, în cazul omologării tehnice preliminare de tip a produsului;e) lista cuprinzand datele de identificare a subansamblurilor și a componentelor din structura produsului feroviar critic supus omologării tehnice, care trebuie să fie omologate tehnic ca produse feroviare critice independente, în cazul omologării tehnice preliminare, și datele de identificare a principalilor furnizori ai acestora;f) lista cuprinzand datele de identificare a subansamblurilor și a componentelor din structura produsului feroviar critic supus omologării tehnice, care se considera omologate tehnic o dată cu omologarea produsului respectiv;g) documentele de omologare tehnica a subansamblurilor și a componentelor menționate la lit. e), în cazul omologării tehnice finale;h) programul de verificări și încercări ale produsului feroviar critic, avizat de beneficiarul/utilizatorul final al produsului și de AFER, în cazul omologării tehnice preliminare;i) documentele care conțin rezultatele verificărilor și incercarilor efectuate;j) lista cuprinzand datele de identificare a beneficiarilor produsului feroviar critic respectiv;k) acordul scris al operatorului de transport și/sau al gestionarului de infrastructura pentru efectuarea incercarilor în exploatare, dacă este cazul;l) lista cuprinzand laboratoarele, standurile și dispozitivele speciale destinate verificării și tinerii sub control, în procesul de fabricatie a produsului, a principalelor caracteristici determinante pentru siguranța circulației și securitatea transporturilor, protectia mediului și calitatea serviciilor, în cazul omologării preliminare, sau lista cuprinzand datele de identificare a autorizațiilor/atestatelor obtinute pentru laboratoarele, standurile și dispozitivele speciale respective, în cazul omologării finale;m) raportul comisiei de omologare tehnica preliminara și raportul asupra comportarii în exploatare a prototipului și/sau a seriei zero, în cazul omologării în faza finala;n) dovada achitarii tarifului de omologare tehnica.  +  Articolul 13(1) AFER va verifica documentația prezentată și va comunică în scris solicitantilor, în termen de 15 zile de la data primirii cererii de acordare a certificatului de omologare tehnica a produsului feroviar critic respectiv, decizia de acceptare a cererii, solicitarea de completare a documentelor sau, după caz, decizia motivata de respingere a cererii.(2) Dacă în termen de 30 de zile de la primirea comunicarii prin care se solicita completarea documentelor solicitantul nu remediaza neconformitatile respective, cererea se considera respinsa, iar dosarul va fi inapoiat acestuia.(3) În cazul în care cererea pentru acordarea certificatului de omologare tehnica a fost respinsa în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2), reluarea procesului de omologare tehnica se va face în baza unei noi cereri, potrivit prevederilor art. 12.  +  Articolul 14(1) AFER va stabili, prin consultare cu beneficiarul/utilizatorul final, componenta comisiei de omologare tehnica a produsului feroviar critic respectiv, care poate să cuprindă reprezentanti ai AFER, ai solicitantului, subfurnizorilor, proiectantului și ai principalilor beneficiari/utilizatori. Prezenta la lucrarile comisiei de omologare tehnica a reprezentantului AFER, al furnizorului feroviar solicitant și cel puțin al unui beneficiar/utilizator este obligatorie.(2) Comisia de omologare tehnica va fi convocata în scris de AFER, în termen de maximum 15 zile de la data comunicarii deciziei de acceptare a cererii de omologare tehnica, la o dată convenita cu părțile interesate, de regula la sediul furnizorului feroviar solicitant. Președintele comisiei de omologare tehnica este reprezentantul desemnat de AFER, iar secretariatul comisiei va fi asigurat de furnizorul feroviar solicitant.(3) Furnizorul feroviar solicitant va pune la dispoziție membrilor comisiei de omologare tehnica, pentru consultare la sediul acestuia, documentația produsului, întocmită potrivit prevederilor art. 12, cu cel puțin 5 zile înainte de data la care comisia a fost convocata.(4) Furnizorul feroviar solicitant trebuie să aibă disponibil, pentru a fi pus la dispoziție comisiei de omologare tehnica, la cererea acesteia, prototipul produsului feroviar critic și urmatoarele documente:a) documentația de execuție, tehnologica și de control;b) cartea tehnica a produsului feroviar critic, instrucțiuni de exploatare, întreținere, reparare, piese de schimb, service;c) declaratiile de conformitate pentru principalele materiale și echipamente utilizate la realizarea produsului feroviar critic;d) procesul-verbal de receptie interna a produsului feroviar critic, precum și a componentelor acestuia, care se realizează de furnizorul feroviar solicitant.  +  Articolul 15(1) Comisia de omologare tehnica verifica documentele dosarului de omologare tehnica a produsului feroviar critic respectiv, alte documente puse la dispoziție la cerere și, după caz, solicita efectuarea unor verificări pe fluxul de fabricatie sau asupra prototipului, urmarind, în principal, dacă:a) documentația tehnica de execuție este întocmită de personal calificat, este avizata, aprobata și înregistrată, în conformitate cu reglementarile în vigoare;b) solutiile tehnice privind construcția, fabricatia și utilizarea produsului feroviar critic satisfac cerințele specificate în documentul tehnic de referința;c) notele de calcul au fost elaborate în conformitate cu normele tehnice în vigoare, iar rezultatele finale sunt conforme cu cerințele specificate;d) verificările și încercările s-au efectuat în conformitate cu programul de încercări și verificări ale produsului feroviar critic, stabilit initial, cu respectarea normelor în vigoare, iar rezultatele obtinute satisfac cerințele specificate în documentația tehnica a produsului;e) dotarile tehnice, laboratoarele proprii, standurile și dispozitivele speciale existente asigură realizarea produsului feroviar critic în condițiile de calitate impuse prin documentația tehnica a acestuia.(2) Rezultatele verificărilor efectuate de comisia de omologare tehnica se inscriu în raportul acesteia, care va cuprinde în mod obligatoriu urmatoarele:a) numărul actului de convocare, data și locul intrunirii comisiei de omologare tehnica;b) denumirea produsului feroviar critic și a documentului tehnic de referința;c) clasa de risc a produsului feroviar critic;d) aprecierile comisiei de omologare tehnica cu privire la documentele existente în dosarul de omologare;e) aprecierile comisiei de omologare tehnica cu privire la verificările efectuate asupra produsului feroviar critic și asupra proceselor de fabricatie;f) hotărârea comisiei de omologare tehnica cu privire la acordarea sau neacordarea certificatului de omologare tehnica;g) opiniile separate ale unor membri ai comisiei de omologare tehnica, dacă este cazul;h) componenta comisiei de omologare tehnica și semnaturile membrilor acesteia.  +  Articolul 16(1) AFER, în baza concluziilor și a hotărârii inscrise în raportul comisiei de omologare tehnica, în termen de 5 zile de la data incheierii raportului, emite certificatul de omologare tehnica sau, după caz, comunică în scris solicitantului decizia motivata de respingere a omologării tehnice a produsului feroviar critic respectiv.(2) Dacă în termen de 90 de zile de la data primirii deciziei de neacordare a certificatului de omologare tehnica furnizorul solicitant face dovada ca a eliminat neconformitatile menționate în decizie, AFER elibereaza certificatul de omologare tehnica solicitat. În caz contrar cererea se considera respinsa, iar pentru reluarea procedurii de omologare tehnica va fi necesară depunerea unei noi cereri, potrivit prevederilor art. 12.  +  Articolul 17În perioada de valabilitate a certificatului de omologare tehnica furnizorul feroviar este obligat sa comunice în scris la AFER, în termen de maximum 10 zile, orice modificare a listei cuprinzand datele de identificare a beneficiarilor, mentionata la art. 12 lit. j).  +  Articolul 18(1) În perioada de valabilitate a certificatului de omologare tehnica AFER va supraveghea modul în care sunt respectate cerințele care au stat la baza acordarii certificatului de omologare tehnica, prin acțiuni de evaluare, la intervale de timp specificate și/sau prin acțiuni de inspecție tehnica.(2) Dacă pe parcursul supravegherii se constată că nu mai sunt indeplinite una sau mai multe cerințe, AFER suspenda certificatul de omologare tehnica pentru produsul feroviar critic respectiv.(3) Decizia de suspendare a certificatului de omologare tehnica se comunică în scris de AFER beneficiarilor produsului feroviar critic respectiv, specificati în lista prevăzută la art. 12 lit. j). Comunicarea se va face în termen de 3 zile de la data emiterii deciziei respective.(4) Dacă în interval de 45 de zile de la data comunicarii deciziei de suspendare a certificatului de omologare tehnica furnizorul feroviar nu face dovada ca a eliminat neconformitatile care au stat la baza deciziei de suspendare, certificatul respectiv va fi retras.(5) În cazul retragerii certificatului de omologare tehnica sau al expirarii valabilității acestuia acordarea unui nou certificat se poate face numai în baza unei noi cereri de acordare, conform prevederilor art. 12.  +  Capitolul 4 Dispozitii finale  +  Articolul 19Obtinerea certificatului de omologare tehnica nu scuteste posesorul acestuia de raspunderea ce îi revine cu privire la calitatea produselor feroviare critice furnizate.  +  Articolul 20(1) Eventualele contestatii privind decizia de neacordare, suspendare sau, după caz, de retragere a certificatului de omologare tehnica se depun la AFER în termen de 5 zile de la primirea comunicarii scrise.(2) Solutionarea contestatiilor se face de către consiliul de conducere al AFER în termen de 30 de zile de la data depunerii acestora. În cadrul aceluiasi termen decizia de solutionare a contestației se comunică în scris contestatarului. Decizia consiliului de conducere al AFER poate fi atacata în justiție, la instanța judecătorească competența, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 21AFER va elibera, la cerere, în caz de pierdere sau de deteriorare, duplicate ale certificatului de omologare tehnica.  +  Articolul 22Pentru prestațiile efectuate de AFER privind acordarea, încetarea suspendarii și eliberarea duplicatelor certificatelor de omologare tehnica a produselor feroviare critice se percep tarife aprobate de Ministerul Transporturilor conform reglementarilor în vigoare.  +  Articolul 23Lista cuprinzand persoanele juridice cărora AFER le-a acordat, le-a suspendat sau le-a retras certificatul de omologare tehnica, după caz, sau persoanele juridice care au pierdut certificatul respectiv se publică în Buletinul AFER.-----