NORME din 13 aprilie 2000 privind autorizarea, din punct de vedere tehnic, a furnizorilor de produse și/sau servicii pentru transportul feroviar și cu metroul
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 465 bis din 25 septembrie 2000  Notă
  Aprobate prin Ordinul nr. 290 din 13 aprilie 2000, publicat în Monitorul Oficial nr. 465 bis din 25 septembrie 2000.
  Notă
  Forma consolidată a NORMELOR din 13 aprilie 2000, publicate în Monitorul Oficial nr. 465 bis din 25 septembrie 2000, la data de 5 aprilie 2024, este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 2.068 din 9 noiembrie 2004; ORDINUL nr. 875 din 28 martie 2024.
  Conținutul acestui act aparține exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamț și nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
   +  Capitolul 1 Dispozitii generale  +  Articolul 1(1) În scopul respectarii cerințelor privind siguranța circulației și securitatea transportului, calitatea serviciilor, sănătatea oamenilor și protectia mediului în transportul feroviar și cu metroul, activitățile de construire, modernizare, reparare și de întreținere a materialului rulant și a infrastructurii feroviare pot fi efectuate numai de agentii economici autorizati și supravegheati din punct de vedere tehnic de AFER, denumiti în continuare furnizori feroviari.(2) Produsele și serviciile necesare pentru realizarea activităților specificate la alin. (1), care pot influența siguranța circulației și securitatea transportului, calitatea serviciilor, sănătatea oamenilor și protectia mediului, în transportul feroviar și cu metroul, denumite în continuare, după caz, produse sau servicii feroviare critice, pot fi procurate numai de la furnizori feroviari.  +  Articolul 2În categoria furnizorilor feroviari intra și subunitatile specializate, fără personalitate juridica, aparținând operatorilor feroviari sau gestionarilor de infrastructura feroviara, care realizează activitățile prevăzute la art. 1.  +  Articolul 3În sfera de aplicare a prezentelor norme intra și realizarea activităților prevăzute la art. 1, aferente materialului rulant și infrastructurii feroviare aparținând agentilor economici care desfășoară activități de transport feroviar uzinal cu acces la infrastructura feroviara publică și/sau privată.  +  Articolul 4(1) Autorizatia de furnizor feroviar este documentul eliberat de către AFER prin care se atesta ca un agent economic poate realiza și furniza una sau mai multe categorii de produse și/sau servicii feroviare critice, cu respectarea condițiilor specificate în autorizatie.(2) Autorizatia de furnizor feroviar da dreptul agentului economic respectiv sa incheie, în condițiile legii, contracte pentru:a) realizarea unui esantion reprezentativ al produsului/serviciului feroviar critic ce urmeaza a fi supus verificărilor și incercarilor în vederea obtinerii certificatului de omologare tehnica feroviara sau, după caz, a agrementului tehnic feroviar;b) furnizarea produselor și/sau serviciilor feroviare critice pentru care acestia fac dovada ca dețin un certificat de omologare tehnica feroviara sau, după caz, un agrement tehnic feroviar.  +  Articolul 5Autorizatia de furnizor feroviar este un document cu regim special, nominal și netransmisibil.  +  Articolul 6Posesorii autorizatiei de furnizor feroviar sunt inregistrati de AFER în Registrul furnizorilor feroviari pentru transportul feroviar și cu metroul.  +  Capitolul 2 Acordarea, suspendarea sau retragerea autorizatiei de furnizor feroviar  +  Articolul 7Autorizatia de furnizor feroviar, denumita în continuare autorizatie, se poate acorda agentilor economici, persoane juridice române, care indeplinesc cumulativ urmatoarele cerințe:a) fac dovada ca în obiectul lor de activitate este cuprinsa și fabricarea produselor, respectiv prestarea serviciilor feroviare critice, pentru care au solicitat autorizatia;b) dispun de structuri organizatorice, de dotari tehnice, de documentatie tehnica și de personal instruit și atestat, după caz, care să asigure desfășurarea proceselor de realizare a produselor și/sau prestarii serviciilor feroviare critice pentru care s-a solicitat autorizatia;c) fac dovada ca au experienta în realizarea produselor/serviciilor feroviare critice pentru care solicită autorizarea sau a unor produse/servicii similare;d) se angajează sa accepte, pe perioada de valabilitate a autorizatiei, supravegherea tehnica efectuata de AFER prin acțiuni de evaluare la intervale specificate și/sau prin acțiuni de inspecție tehnica feroviara, după caz;e) fac dovada ca au achitat contravaloarea tarifelor aferente prestatiilor efectuate de AFER.-----------Litera b) a art. 7 a fost modificata de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 2.068 din 9 noiembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.076 din 18 noiembrie 2004.  +  Articolul 8Pentru obtinerea autorizatiei solicitantul trebuie să depună la AFER urmatoarele documente:a) cererea pentru obtinerea autorizatiei, din care să rezulte:– denumirea persoanei juridice solicitante;– adresa sediului solicitantului;– numărul de înregistrare la registrul comerțului;– categoriile de produse și/sau servicii feroviare critice pentru care solicită acordarea autorizatiei;b) extras din actul legal de constituire ca persoana juridica, din care să rezulte ca fabricarea produselor și/sau prestarea serviciilor pentru care solicită acordarea autorizatiei sunt cuprinse în obiectul de activitate al societatii (în copie);c) certificatul de inmatriculare la registrul comerțului (în copie);d) memoriul tehnic, din care să rezulte structura organizatorica a unității, dotarea tehnica, nivelul tehnologic, experienta în realizarea produselor și/sau serviciilor feroviare critice pentru care se solicita autorizarea sau pentru produse similare și stadiul implementarii sistemului de asigurare a calității, cu menționarea eventualelor certificate de omologare tehnica sau agremente tehnice obtinute;e) lista cuprinzand documentele sistemului calității, proprii agentului economic respectiv, care sustin tinerea sub control a proceselor de realizare a produselor și/sau prestarii serviciilor feroviare critice;f) organigrama unității, cu precizarea principalelor atribuții ale compartimentelor care concura la realizarea produselor și/sau serviciilor feroviare critice pentru care a solicitat autorizatia;g) lista cuprinzand principalele dotari tehnice existente, utilizate la realizarea produselor și/sau serviciilor feroviare critice pentru care a solicitat autorizatia ori pentru produse și/sau servicii similare, după caz;h) lista cuprinzand laboratoarele, precum și standurile și dispozitivele speciale utilizate la verificarea și tinerea sub control a principalelor caracteristici determinante pentru siguranța și securitatea transporturilor feroviare, dacă este cazul;i) lista cuprinzand datele de identificare a principalilor subfurnizori, pentru componentele utilizate la realizarea produselor și/sau serviciilor feroviare critice pentru care a solicitat autorizatia;j) lista cuprinzand datele de identificare a principalilor beneficiari ai produselor și/sau serviciilor feroviare critice furnizate de solicitant și cel puțin o recomandare scrisa din partea unuia dintre beneficiari, din care să rezulte ca solicitantul a respectat în mod corespunzător clauzele contractuale, inclusiv cele referitoare la calitatea produselor și/sau serviciilor furnizate;k) declaratia solicitantului, din care să rezulte ca pe perioada de valabilitate a autorizatiei se angajează:– sa anunte imediat AFER despre orice modificare a datelor din documentele prezentate la solicitarea acordarii autorizatiei;– să respecte normele și prescriptiile tehnice și tehnologice obligatorii în toate etapele de realizare a produselor și/sau serviciilor feroviare critice prevăzute în autorizatie;– sa comunice imediat la AFER modificările survenite în lista beneficiarilor produselor și/sau serviciilor feroviare critice furnizate;– sa comunice la AFER data începerii și, după caz, data intreruperii și a reluării activității de fabricare și livrare a produselor și/sau serviciilor feroviare critice prevăzute în autorizatie, în cazul în care perioada de intrerupere a activității este mai mare de 6 luni;– sa accepte supravegherea tehnica efectuata de AFER prin acțiuni de evaluare la intervale specificate și/sau prin acțiuni de inspecție tehnica feroviara, după caz;– sa accepte ca personalul posesor al legitimatiei speciale de control, emisa de Ministerul Transporturilor, să efectueze controale în vederea verificării modului în care sunt respectate cerințele pentru menținerea autorizatiei;l) dovada achitarii tarifului aferent eliberarii autorizatiei.--------------Litera e) a art. 8 a fost modificata de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 2.068 din 9 noiembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.076 din 18 noiembrie 2004.  +  Articolul 9(1) În termen de 30 de zile de la primirea documentelor prevăzute la art. 8 AFER va verifica modul în care sunt indeplinite cerințele, inclusiv printr-o vizita de evaluare la sediul solicitantului, dacă este cazul, și va comunică solicitantului, în scris, decizia privind acordarea sau neacordarea autorizatiei. Decizia de neacordare va fi motivata.(2) Dacă în termen de 30 de zile de la primirea comunicarii deciziei de neacordare a autorizatiei solicitantul va prezenta dovezile de eliminare a neconformitatilor prevăzute în decizie, AFER va elibera autorizatia solicitata. În caz contrar cererea se considera respinsa.  +  Articolul 10(1) Valabilitatea autorizatiei acordate poate fi, după caz:a) de maximum un an de la data eliberarii, având caracter provizoriu;b) de 5 ani de la data eliberarii, cu condiția vizarii sale anuale de către AFER.(2) Autorizatia provizorie de furnizor feroviar se acordă în situația în care solicitantul nu indeplineste cerința formulata la art. 7 lit. c).(3) După expirarea valabilității autorizatiei provizorii, în cazul în care se constată că solicitantul indeplineste toate cerințele prevăzute la art. 7, se elibereaza o autorizatie în condițiile alin. (1) lit. b).  +  Articolul 11(1) În perioada de valabilitate a autorizatiei AFER va supraveghea modul în care sunt respectate normele și prescriptiile tehnice și tehnologice obligatorii, prin acțiuni de evaluare la intervale de timp specificate și/sau prin acțiuni de inspecție tehnica, după caz. Dacă pe parcursul supravegherii se constată că nu mai sunt indeplinite una sau mai multe condiții care au stat la baza acordarii autorizatiei, AFER poate retrage autorizatia acordată.(2) Autorizatia poate fi retrasa și în situația în care agentul economic respectiv nu a inceput activitatea de realizare și furnizare a produselor și/sau serviciilor feroviare critice din categoriile specificate în autorizatie în decurs de 6 luni de la data acordarii autorizatiei sau și-a intrerupt activitatea pentru o perioadă mai mare de 6 luni consecutive.(3) Cu cel puțin 30 de zile, dar nu mai mult de 45 de zile, înainte de data expirarii vizei anuale a autorizatiei, posesorul acesteia va cere, în scris, la AFER, acordarea unei noi vize anuale. Cererea va fi însoțită de documentele care au suferit modificari față de cele prezentate la acordarea initiala a autorizatiei și de dovada achitarii tarifului aferent acordarii vizei anuale.(4) AFER va comunică solicitantului în scris, în termen de 15 zile de la primirea cererii, decizia privind acordarea sau neacordarea vizei anuale a autorizatiei. Decizia de neacordare va fi motivata. Dacă în termen de 15 zile de la data primirii comunicarii de neacordare a vizei anuale solicitantul va face dovada ca a eliminat neconformitatile prevăzute în decizie, AFER va acorda viza anuală, iar în caz contrar, va suspenda valabilitatea autorizatiei.(5) În cazul în care în termen de 90 de zile de la data suspendarii autorizatiei posesorul acesteia face dovada ca a eliminat neconformitatile care au condus la suspendarea autorizatiei, AFER va decide încetarea suspendarii. În caz contrar se retrage definitiv autorizatia suspendata.(6) În cazul retragerii autorizatiei acordarea unei noi autorizații se va face în baza unei noi cereri de acordare, conform art. 8.(7) Furnizorului feroviar caruia i s-a retras de doua ori autorizatia nu i se va mai elibera o noua autorizatie timp de 2 ani de la ultima retragere a acesteia.(8) Decizia de suspendare sau de retragere a autorizatiei se comunică în scris de AFER beneficiarilor nominalizati în lista specificata la art. 8 lit. j). Comunicarea se va face în termen de 3 zile de la data emiterii deciziei respective.  +  Capitolul 3 Dispozitii finale  +  Articolul 12Detinerea autorizatiei nu scuteste posesorul acesteia de raspunderea ce îi revine cu privire la calitatea produselor și/sau serviciilor feroviare critice furnizate.  +  Articolul 13(1) Eventualele contestatii împotriva deciziei de neacordare, suspendare sau, după caz, de retragere a autorizatiei se depun la AFER în termen de 5 zile de la comunicarea deciziei.(2) Solutionarea contestatiilor se face de către consiliul de conducere al AFER în termen de 30 de zile de la data depunerii acestora. În cadrul aceluiasi termen decizia de solutionare a contestației se comunică în scris contestatarului. Decizia consiliului de conducere al AFER poate fi atacata în justiție, la instanța judecătorească competența, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 14AFER va elibera, la cerere, în caz de pierdere sau de deteriorare, duplicate ale autorizatiei.  +  Articolul 15Pentru prestațiile efectuate de AFER privind acordarea, vizarea anuală și încetarea suspendarii autorizatiei sau eliberarea duplicatelor acesteia se percep tarife aprobate de Ministerul Transporturilor conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 16Lista cuprinzand persoanele juridice cărora AFER le-a acordat, le-a suspendat sau le-a retras autorizatia, după caz, ori persoanele juridice care au pierdut autorizatia respectiva se publică în Buletinul AFER.-------