ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 56 din 11 aprilie 2001privind modificarea şi completarea art. 43 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 24 aprilie 2001    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICArticolul 43 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (9) va avea următorul cuprins:"(9) Nivelul alocaţiilor bugetare, precum şi categoriile de cheltuieli ce urmează să fie finanţate din acestea se prevăd în anexa la legea bugetară anuală."2. După alineatul (10) se introduce alineatul (10^1) cu următorul cuprins:"(10^1) Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (1) din Legea finanţelor publice nr. 72/1996 şi ale art. 29 alin. (2) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, conducătorul Comitetului Olimpic Roman are calitatea de ordonator principal de credite pentru alocaţiile bugetare destinate obiectului de activitate al acestui comitet."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul tineretuluişi sportului,Georgiu GingarasMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu-----------