LEGE nr. 247 din 5 noiembrie 2018pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 7 noiembrie 2018  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după litera n) se introduc trei noi litere, literele n^1)-n^3), cu următorul cuprins:n^1) elev - străinul care a fost acceptat de o unitate de învățământ preuniversitar de stat sau particulară, acreditată ori autorizată provizoriu potrivit legii, în cadrul unui program de schimb de elevi sau al unui proiect educațional;n^2) student - străinul care a fost acceptat de o instituție de învățământ superior de stat sau particulară, acreditată ori autorizată provizoriu potrivit legii, la un program de licență, master, la un program de studii doctorale sau postdoctorale, la forma de învățământ cu frecvență;n^3) stagiar - străinul care are o diplomă de învățământ superior sau care urmează un ciclu de studii care conduce la o diplomă de învățământ superior și care este admis pentru un program de formare în vederea dobândirii de cunoștințe, de practici și de experiență într-un mediu profesional;2. La articolul 2, litera o) se modifică și va avea următorul cuprins:o) cercetător - străinul, titular al unei diplome de doctor sau de absolvire a unor studii superioare de natură să îi permită accesul la programe de cercetare sau cercetare postdoctorală și care este acceptat de instituții de învățământ superior acreditate, institute de cercetare, de o unitate de cercetare-dezvoltare sau de un centru de cercetare atestate să desfășoare activități de cercetare științifică în cadrul unui proiect;3. La articolul 2, după litera o) se introducpatru noi litere, literele o^1)-o^4), cu următorul cuprins:o^1) proiect educațional - un set de acțiuni educative elaborate de o instituție sau de o unitate de învățământ din România în cooperare cu alte instituții sau unități similare dintro țară terță, în scopul schimbului cultural, educațional și de formare profesională; o^2) entitate-gazdă - orice persoană fizică sau juridică aflată într-un raport juridic cu un străin care prevede drepturi și obligații pentru ambele părți;o^3) familie-gazdă - familia care primește temporar un lucrător au pair și care îi permite acestuia să participe la viața sa de familie de zi cu zi pe teritoriul României;o^4) programe ale Uniunii Europene sau multilaterale care cuprind măsuri de mobilitate - programe finanțate de Uniunea Europeană sau de statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv România, de promovare a mobilității străinilor în Uniunea Europeană sau în statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv România, participante la programele respective;4. La articolul 2, litera t) se modifică și va avea următorul cuprins:t) primul stat membru - statul membru al Uniunii Europene care acordă primul «Cartea Albastră a U.E.», permisul ICT sau permisul de ședere în scop de cercetare sau studii;5. La articolul 6 alineatul (1), litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:h) nu sunt semnalați de autoritățile competente că prezintă un pericol pentru apărarea și securitatea națională, ordinea și sănătatea publică;6. La articolul 8 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) au săvârșit, cu intenție, pe teritoriul României ori în străinătate, infracțiuni pentru care li s-a aplicat o pedeapsă privativă de libertate mai mare de 3 ani;7. La articolul 11, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) Străinilor intrați în România în baza convențiilor internaționale sau actelor normative prin care aceștia sunt exonerați de la obligativitatea obținerii vizei le încetează dreptul de ședere în următoarele situații:a) se constată că la data intrării în țară aceștia nu îndeplineau condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;b) străinii au intrat în țară pe baza unor documente sau informații false;c) străinii au introdus sau au încercat să introducă ilegal în România alți străini ori au înlesnit transportul sau cazarea acestora;d) au încălcat reglementările vamale ori au trecut sau au încercat să treacă ilegal frontiera de stat;e) au intrat în România în perioada de interdicție, dispusă anterior;f) nu respectă scopul declarat la intrarea pe teritoriul României ori au încălcat reglementările referitoare la angajarea în muncă a străinilor;g) după intrarea în țară împotriva străinilor a fost dispusă măsura interzicerii intrării în România sau au fost declarați indezirabili.(4) Măsura încetării dreptului de ședere pentru situațiile prevăzute la alin. (3) se comunică străinului prin decizia de returnare.8. La articolul 13, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Entitățile-gazdă sunt obligate să informeze formațiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări cu privire la încetarea sau suspendarea raportului juridic cu străinul, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.9. La articolul 15 alineatul (1), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) este suspect sau inculpat într-o cauză penală și magistratul dispune instituirea măsurii interdicției de părăsire a localității sau a țării;b) a fost condamnat la pedeapsa cu închisoarea prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și a fost aplicată pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a părăsi teritoriul României sau a fost dispusă măsura de a nu părăsi teritoriul României.10. La articolul 33, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:(7) Dacă se constată o eroare pe o viză emisă care nu a fost încă aplicată în documentul de călătorie ori după ce viza a fost aplicată în documentul de călătorie, aceasta va fi anulată din motive tehnice, conform procedurii prevăzute la alin. (5), și va fi eliberată o altă viză în baza aceleiași solicitări.11. La articolul 38, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Soluționarea cererilor de aprobare a invitațiilor se face în termen de până la 45 de zile de la data depunerii. În cazuri temeinic justificate, când este necesară o examinare mai aprofundată a cererii, termenul poate fi prelungit cu 15 zile. Pentru străinii care urmează să vină în România în scop turistic, în grupuri organizate de minimum 20 de persoane, la solicitarea societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, membre ale Asociației Naționale a Agențiilor de Turism din România, aprobarea invitațiilor se face în termen de 30 de zile de la data depunerii.12. Articolul 45 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 45Viza de lungă ședere pentru studii(1) Viza de lungă ședere pentru studii poate fi acordată, la cerere, străinilor care solicită intrarea pe teritoriul României în calitate de student, stagiar, elev sau care participă la un program de schimb de elevi sau proiect educațional. (2) Solicitarea trebuie să fie însoțită de următoarele documente:a) în cazul studenților:(i) dovada de acceptare la studii eliberată de Ministerul Educației Naționale, din care să rezulte că va urma o formă de învățământ cu frecvență, la o instituție de învățământ superior de stat sau particulară, acreditată ori autorizată provizoriu potrivit legii;(ii) dovada achitării taxei de studii pentru cel puțin un an de studii;(iii) dovada mijloacelor de întreținere, în cuantum de cel puțin salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, lunar, pentru întreaga perioadă înscrisă în viză;(iv) certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeași valoare juridică;(v) asigurarea medicală pe perioada valabilității vizei;(vi) încuviințarea părinților sau a tutorelui cu privire la șederea în scop de studii pe teritoriul României, dacă străinul este minor;(vii) dovada cunoașterii limbii în care se va desfășura programul de studii pe care îl va urma, cu excepția anului pregătitor de limba română pentru cetățenii străini;b) în cazul străinilor care participă la un program de schimb de elevi sau proiect educațional:(i) dovada acceptării la studii eliberată de Ministerul Educației Naționale, din care să rezulte că va urma o formă de învățământ cu frecvență;(ii) dovada participării într-un program de schimb de elevi sau proiect educațional, realizat de o organizație constituită în condițiile legii și recunoscută pentru acest scop;(iii) dovada din partea organizației care realizează schimbul de elevi sau proiectul educațional, din care să rezulte că aceasta va asigura mijloacele de întreținere, inclusiv cheltuielile de școlarizare, precum și eventualele costuri privind executarea măsurilor de îndepărtare;(iv) asigurarea medicală pe perioada valabilității vizei;(v) dovada privind asigurarea cazării la o familie selectată de către organizația care realizează schimbul de elevi sau proiectul educațional și care deține un spațiu de locuit considerat normal pentru o familie din România sau într-o unitate specială de cazare selecționată de către organizația care realizează schimbul de elevi sau proiectul educațional;(vi) încuviințarea părinților sau a tutorelui cu privire la șederea în scop de studii pe teritoriul României, dacă străinul este minor;c) în cazul stagiarilor care participă la un program de formare profesională neremunerată:(i) acord de formare profesională;(ii) angajament scris al entității-gazdă în sensul că, în cazul în care un stagiar rămâne în mod ilegal pe teritoriul României, entitatea respectivă răspunde de rambursarea cheltuielilor suportate din fonduri publice pentru șederea și îndepărtarea stagiarului respectiv;(iii) dovada deținerii unei diplome de absolvire a învățământului superior în ultimii doi ani care precedă data cererii sau dovada participării la un ciclu de studii care conduce la obținerea unei astfel de diplome;(iv) dovada mijloacelor de întreținere în cuantum de cel puțin nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru întreaga perioadă înscrisă în viză;(v) dovada asigurării condițiilor de cazare.(3) Acordul de formare profesională prevăzut la alin. (2) lit. c) pct. (i) cuprinde cel puțin următoarele elemente:(i) o descriere a programului de formare profesională, inclusiv obiectivul educațional sau componentele de învățare ale acestuia;(ii) durata stagiului;(iii) condițiile de plasare și de monitorizare ale stagiului;(iv) orarul stagiului;(v) raporturile juridice dintre stagiar și entitatea-gazdă.(4) Străinii care participă la un program de schimb de elevi sau proiect educațional trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 13 și 19 ani.(5) Străinii bursieri ai statului român nu sunt obligați să prezinte documentele prevăzute la alin. (2) lit. a) pct. (ii) și (iii), iar cei de origine română nu sunt obligați să prezinte documentele prevăzute la alin. (2) lit. a) pct. (iii). (6) Viza prevăzută la alin. (1) se acordă și străinilor acceptați la studii în baza tratatelor internaționale la care România este parte.(7) La rubrica «observații» a autocolantului de viză aferent vizei de lungă ședere pentru studii se înscrie, după caz, mențiunea «student», «elev» sau «stagiar13. La articolul 46 alineatul (9), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) solicitantul să posede mijloace de întreținere, pe lângă cele necesare pentru propria întreținere potrivit legii, în cuantum corespunzător salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru fiecare membru de familie;14. Articolul 48 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 48Viza de lungă ședere pentru desfășurarea de activități de cercetare științifică(1) Viza de lungă ședere pentru desfășurarea de activități de cercetare științifică se acordă străinilor în baza avizului Ministerului Cercetării și Inovării și al Inspectoratului General pentru Imigrări.(2) Avizul Ministerului Cercetării și Inovării se eliberează la solicitarea unităților și instituțiilor de cercetare-dezvoltare, cu îndeplinirea următoarelor condiții:a) unitățile de cercetare-dezvoltare să fie atestate în condițiile legii;b) să existe un acord de primire între unitățile prevăzute la lit. a) și cercetătorul care a fost acceptat să desfășoare activități în cadrul unui proiect de cercetare științifică. Forma și condițiile în care se încheie acordul de primire vor fi stabilite prin ordin al ministrului cercetării și inovării.(3) Solicitarea de viză trebuie să fie însoțită de următoarele documente:a) acordul de primire avizat de Ministerul Cercetării și Inovării;b) certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeași valoare juridică, eliberat de autoritățile din țara de domiciliu sau de reședință;c) asigurarea medicală valabilă pe perioada valabilității vizei.(4) Acordul de primire conține cel puțin următoarele elemente:a) titlul sau scopul activității de cercetare sau al domeniului de cercetare;b) angajamentul străinului că va face eforturi pentru finalizarea activității de cercetare;c) angajamentul unei unități de cercetare-dezvoltare privind primirea străinului în scopul finalizării activității de cercetare;d) data de început și data de sfârșit sau durata estimată a activității de cercetare;e) informații privind intențiile de mobilitate în alte state membre, în cazul în care mobilitatea este cunoscută la momentul depunerii cererii;f) o mențiune privind încetarea în mod automat a acordului de primire, în cazul în care străinul nu este admis sau în cazul în care raportul juridic dintre cercetător și unitatea de cercetare-dezvoltare încetează.(5) La rubrica «observații» a autocolantului de viză aferent vizei de lungă ședere pentru desfășurarea de activități de cercetare științifică se înscrie mențiunea «cercetător15. La articolul 49 alineatul (1) litera e), punctele (i) și (ii) se modifică și vor avea următorul cuprins:(i) au încheiat un contract de voluntariat cu o entitate-gazdă, în cuprinsul căruia se face mențiune cu privire la activitatea pe care urmează să o desfășoare, condițiile în care sunt monitorizați în îndeplinirea sarcinilor, orele de lucru, precum și, după caz, formarea profesională la care participă străinul, necesară îndeplinirii serviciului de voluntariat;(ii) entitatea-gazdă asigură cazarea, mijloacele de întreținere și asigurarea medicală pentru întreaga perioadă de valabilitate a vizei, cheltuielile și/sau banii de buzunar, precum și eventualele costuri privind executarea măsurilor de îndepărtare;16. La articolul 49 alineatul (1) litera e), după punctul (iv) se introduce un nou punct, punctul (v), cu următorul cuprins:(v) entitatea-gazdă face dovada că a încheiat o poliță de asigurare civilă, cu excepția voluntarilor care participă la Serviciul european de voluntariat;17. La articolul 49, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) La rubrica «observații» a autocolantului de viză de lungă ședere pentru alte scopuri, eliberată străinilor prevăzuți la alin. (1) lit. e), se înscrie mențiunea «voluntar18. La articolul 50 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) sunt îndeplinite în continuare condițiile cu privire la intrarea în România, prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. c) și e);19. La articolul 50 alineatul (2), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:a^1) nu sunt semnalați de autoritățile competente că prezintă un pericol pentru apărarea și securitatea națională ori sănătatea publică;20. La articolul 51, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) În cazul în care informațiile sau documentele furnizate, pe care se întemeiază cererea pentru prelungirea dreptului de ședere, sunt necorespunzătoare sau incomplete, Inspectoratul General pentru Imigrări îi comunică solicitantului informațiile suplimentare cerute și stabilește un termen rezonabil pentru trimiterea acestora, dar nu mai mult de 30 de zile. Termenul prevăzut la alin. (4) se suspendă până la primirea de către Inspectoratul General pentru Imigrări a informațiilor sau a documentelor suplimentare necesare. Dacă nu au fost furnizate informațiile sau documentele suplimentare până la termenul prevăzut, cererea poate fi respinsă.21. La articolul 56, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1) Străinilor intrați în România în scopul încadrării în muncă li se prelungește dreptul de ședere temporară în scop de muncă dacă prezintă contractul individual de muncă cu normă întreagă, înregistrat în registrul general de evidență a salariaților, din care rezultă că salariul este cel puțin la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. În cazul lucrătorilor înalt calificați, salariul trebuie să fie la nivelul de cel puțin două ori câștigul salarial mediu brut. (2) Prevederile alin. (1) referitoare la nivelul salariului înscris în contractul de muncă nu se aplică în cazul străinilor angajați în sistemul bugetar, al căror salariu este stabilit potrivit legislației privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu excepția lucrătorilor înalt calificați.22. La articolul 56, alineatul (3) se abrogă.23. La articolul 56, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Prin excepție de la alin. (1) și (4), străinilor care sunt numiți la conducerea unei filiale, reprezentanțe sau sucursale de pe teritoriul României a unei companii care are sediul în străinătate, în baza unui contract de mandat ori a altui document cu aceeași valoare juridică, li se prelungește dreptul de ședere temporară în scop de muncă fără prezentarea unui contract de muncă, dacă fac dovada mijloacelor de întreținere obținute din activitatea desfășurată în această calitate, cel puțin la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.24. La articolul 56, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:(6^1) Dreptul de ședere temporară pentru lucrătorii stagiari se prelungește în condițiile alin. (1) sau (4) pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a contractului de muncă, fără a depăși o durată totală de ședere de un an pe teritoriul României, în această calitate.25. La articolul 56, după alineatul (11) se introduc două noi alineate, alineatele (11^1) și (11^2), cu următorul cuprins:(11^1) Străinilor intrați în România în scopul încadrării în muncă în calitate de lucrător au pair li se prelungește dreptul de ședere temporară în scop de muncă dacă prezintă contractul individual de muncă cu timp parțial, înregistrat în registrul general de evidență a salariaților, din care rezultă că durata timpului de muncă nu depășește 25 de ore pe săptămână, iar cuantumul salariului este cel puțin la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, calculat la fracția de timp lucrată. (11^2) Dreptul de ședere temporară pentru lucrătorii au pair se prelungește în condițiile prevederilor alin. (11^1) pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a contractului de muncă cu timp parțial, fără a depăși o durată totală de ședere de un an pe teritoriul României, în această calitate.26. La articolul 56^1 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) prezintă dovada deținerii mijloacelor de întreținere cel puțin la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.27. La articolul 56^1 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) dovada deținerii mijloacelor de întreținere cel puțin la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.28. La articolul 56^1 alineatul (4), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) dovada deținerii mijloacelor de întreținere cel puțin la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.29. La articolul 56^2 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) prezintă dovada deținerii mijloacelor de întreținere cel puțin la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.30. La articolul 56^2, alineatul (3) se abrogă.31. La articolul 56^2 alineatul (5), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) dovada deținerii mijloacelor de întreținere cel puțin la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.32. La articolul 56^3 alineatul (4), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) prezintă dovada deținerii mijloacelor de întreținere cel puțin la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.33. La articolul 56^3, alineatul (5) se abrogă.34. La articolul 56^3 alineatul (7), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) dovada deținerii mijloacelor de întreținere cel puțin la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.35. La articolul 58 alineatul (1) litera a), punctul (i) se modifică și va avea următorul cuprins:(i) sunt înscriși la studii la o instituție de învățământ de stat ori particulară, acreditată sau autorizată provizoriu potrivit legii, forma de învățământ cursuri cu frecvență;36. La articolul 58 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: b) în cazul străinilor care participă la un program de schimb de elevi sau program educațional, pe o perioadă care să nu depășească un an, dacă:(i) sunt înscriși la o unitate de învățământ de stat sau particulară, acreditată ori autorizată provizoriu potrivit legii, forma de învățământ cu frecvență;(ii) participă într-un program de schimb de elevi sau întrun program educațional, realizat de o organizație constituită în condițiile legii și recunoscută pentru acest scop;(iii) organizația care realizează schimbul de elevi sau programul educațional își asumă responsabilitatea pentru asigurarea cazării, a mijloacelor de întreținere și a eventualelor costuri privind executarea măsurii de îndepărtare.37. La articolul 58, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Dreptul de ședere temporară pentru studii se poate prelungi cu cel mult 6 luni după absolvirea studiilor, în vederea definitivării situației școlare sau universitare, precum și pentru autentificarea documentelor de studii în acest scop.38. La articolul 58, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:(4) Dreptul de ședere temporară pentru studii se poate prelungi cu 9 luni după absolvirea studiilor, pentru căutarea unui loc de muncă și efectuarea formalităților de angajare în muncă sau în vederea deschiderii unei afaceri, cu prezentarea documentelor care atestă finalizarea studiilor.(5) Prelungirile ulterioare ale dreptului de ședere al străinilor prevăzuți la alin. (4) se acordă în condițiile prevăzute la art. 55 sau art. 56, după caz, fără obligativitatea obținerii unei vize de lungă ședere.39. După articolul 58 se introduce un nou articol, articolul 58^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 58^1Dreptul de ședere temporară în scop de studii în cadrul unei mobilități(1) Străinul, titular al unui permis de ședere în scop de studii sau al unei vize de lungă ședere în scop de studii, valabile, eliberate de un alt stat membru al Uniunii Europene, poate intra și rămâne pe teritoriul României pentru o perioadă de până la 360 de zile, denumită în continuare mobilitatea studentului, fără obligativitatea obținerii unei vize, dacă:a) participă la cursurile unei instituții de învățământ superior în cadrul unor programe ale Uniunii Europene sau multilaterale care cuprind măsuri de mobilitate sau al unui acord între două sau mai multe instituții de învățământ superior;b) a fost transmisă o notificare de către instituția de învățământ superior la formațiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări pe a cărei rază străinul urmează să își desfășoare activitatea.(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) lit. b) se transmite cu cel puțin 30 de zile înaintea începerii cursurilor și cuprinde în mod obligatoriu cel puțin următoarele documente:a) copia documentului de trecere a frontierei, valabil;b) copia permisului de ședere sau a vizei de lungă ședere eliberate de primul stat membru;c) dovada că studiile sunt desfășurate în cadrul unui program al Uniunii Europene sau multilateral care cuprinde măsuri de mobilitate sau în baza unui acord între două sau mai multe instituții de învățământ superior;d) scrisoarea de acceptare la studii eliberată de instituția de învățământ superior acreditată;e) dovada duratei și a datelor planificate pentru participarea la studii în cazul în care acestea nu sunt specificate în dovada de acceptare la studii;f) dovada că studentul deține asigurare de sănătate pentru toate riscurile împotriva cărora sunt în mod normal asigurați cetățenii români;g) dovada că pe perioada șederii în România studentul deține mijloace de întreținere în cuantum de cel puțin salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, pentru o perioadă de cel puțin 6 luni;h) adresa la care studentul va locui pe teritoriul României.(3) În termen de maximum 30 de zile de la transmiterea notificării, formațiunea teritorială competentă a Inspectoratului General pentru Imigrări poate formula obiecții cu privire la mobilitatea studentului, atunci când:a) străinul se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 77 alin. (3) lit. b) și c) sau art. 81 alin. (2) lit. a)-d) și f);b) notificarea nu conține documentele prevăzute la alin. (2);c) valabilitatea documentelor prevăzute la alin. (2) a expirat;d) notificarea nu a fost transmisă în termenul prevăzut la alin. (2).(4) Obiecțiile la mobilitatea studentului se comunică în scris, în termen de până la 5 zile de la data formulării acestora, autorităților competente ale primului stat membru și instituției de învățământ superior care a transmis notificarea și au drept consecință interzicerea participării la cursurile instituției de învățământ superior pe teritoriul României.40. La articolul 62 alineatul (1) litera a), punctul (iv) se modifică și va avea următorul cuprins:(iv) fac dovada deținerii mijloacelor de întreținere cel puțin la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;41. La articolul 62 alineatul (1) litera b), punctul (iii) se modifică și va avea următorul cuprins:(iii) fac dovada deținerii mijloacelor de întreținere cel puțin la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.42. La articolul 62 alineatul (4), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:c) în urma verificărilor efectuate, faptul că străinul a recunoscut filiația unui copil român exclusiv în scopul obținerii dreptului de ședere.43. Articolul 67 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 67Prelungirea dreptului de ședere temporară pentru desfășurarea de activități de cercetare științifică(1) Străinilor intrați în România în scopul desfășurării de activități de cercetare științifică li se prelungește dreptul de ședere temporară dacă prezintă acordul de primire avizat de Ministerul Cercetării și Inovării.(2) Dreptul de ședere în acest scop se prelungește pentru o perioadă egală cu durata prevăzută în acordul de primire, dar nu mai mult de 5 ani consecutiv.(3) Cercetătorul, posesor al unui permis de ședere în acest scop eliberat de un alt stat membru, aflat pe teritoriul României, poate depune cerere pentru prelungirea dreptului de ședere temporară în scopul desfășurării de activități de cercetare științifică fără a mai fi necesară obținerea în prealabil a unei vize de lungă ședere în acest scop. Permisul de ședere se acordă în baza avizului Ministerului Cercetării și Inovării, prevăzut la art. 48 alin. (2), în condițiile alin. (2).(4) Dreptul de ședere temporară pentru desfășurarea de activități de cercetare științifică se poate prelungi cu 9 luni după încheierea cercetării, în vederea căutării unui loc de muncă și efectuarea formalităților de angajare în muncă sau deschiderii unei afaceri, cu prezentarea documentelor care atestă finalizarea activității de cercetare științifică.(5) Prelungirile ulterioare ale dreptului de ședere al străinilor cărora li s-a prelungit dreptul de ședere temporară în condițiile alin. (4) se acordă în condițiile art. 55 sau art. 56, după caz, fără obligativitatea obținerii unei vize de lungă ședere.44. După articolul 67 se introduce un nou articol, articolul 67^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 67^1Dreptul de ședere temporară în scop de cercetare științifică în cadrul unei mobilități(1) Străinul, titular al unui permis de ședere în scop de cercetare științifică sau al unei vize de lungă ședere în scop de cercetare științifică, valabile, eliberate de un alt stat membru al Uniunii Europene, poate intra și rămâne pe teritoriul României pentru a desfășura activități de cercetare pentru o perioadă de până la 180 de zile în orice perioadă de 360 de zile, denumită în continuare mobilitate pe termen scurt, fără obligativitatea obținerii unei vize, de la data notificării transmise de către unitatea de cercetare-dezvoltare la formațiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări pe a cărei rază urmează să își desfășoare activitatea străinul.(2) Membrii de familie, posesori ai unor permise de ședere în scop de reîntregire a familiei sau a unor vize de lungă ședere în scop de reîntregire a familiei, eliberate de primul stat membru și care însoțesc străinii prevăzuți la alin. (1), pot intra și rămâne pe teritoriul României în aceleași condiții cu aceștia.(3) Notificarea prevăzută la alin. (1) cuprinde în mod obligatoriu cel puțin următoarele documente:a) copia documentului de trecere a frontierei a cercetătorului, respectiv a membrilor de familie ale acestuia;b) copia permisului de ședere al cercetătorului sau a vizei de lungă ședere, eliberate de primul stat membru, respectiv al membrilor de familie ale acestuia;c) acordul de primire încheiat cu entitatea-gazdă din România;d) dovada duratei și a datelor planificate pentru mobilitate, în cazul în care acestea nu sunt specificate în acordul de primire;e) copia avizului Ministerului Cercetării și Inovării, prevăzut la art. 48 alin. (2).(4) În termen de maximum 30 de zile de la transmiterea notificării, formațiunea teritorială competentă a Inspectoratului General pentru Imigrări poate formula obiecții la mobilitatea cercetătorului și a membrilor de familie, atunci când:a) se constată incidența uneia dintre situațiile prevăzute la art. 77 alin. (3) lit. a)-c) sau art. 81 alin. (2) lit. a)-d) și f);b) notificarea nu conține documentele prevăzute la alin. (3);c) valabilitatea documentelor prevăzute la alin. (3) a expirat.(5) Obiecțiile formulate la mobilitatea cercetătorilor și a membrilor de familie se comunică în scris autorităților competente ale primului stat membru și unității de cercetare-dezvoltare care a transmis notificarea și au drept consecință interzicerea desfășurării activității cercetătorului pe teritoriul României.(6) În scopul desfășurării de activități de cercetare științifică pentru o perioadă mai mare de 180 de zile, denumită în continuare mobilitate pe termen lung, străinul titular al unui permis de ședere în scop de cercetare științifică sau al unei vize de lungă ședere în scop de cercetare științifică, valabile, eliberate de un alt stat membru al Uniunii Europene, precum și membrii de familie care îl însoțesc, posesori ai unor permise de ședere în scop de reîntregirea familiei sau ai unor vize de lungă ședere în scop de reîntregirea familiei eliberate de primul stat membru, pot intra și solicita prelungirea dreptului de ședere pe teritoriul României, fără obligativitatea obținerii unei vize de lungă ședere.(7) Străinilor prevăzuți la alin. (6) li se prelungește dreptul de ședere temporară în scop de cercetare științifică, respectiv în scop de reîntregirea familiei, după caz, în cadrul mobilității pe termen lung dacă prezintă următoarele documente:a) permisul de ședere sau viza de lungă ședere, eliberate de primul stat membru;b) acordul de primire încheiat cu unitatea de cercetare-dezvoltare din România;c) dovada duratei și a datelor planificate pentru mobilitate în cazul în care acestea nu sunt specificate în acordul de primire;d) avizul Ministerului Cercetării și Inovării, prevăzut la art. 48 alin. (2);e) dovada deținerii mijloacelor de întreținere, în cuantum de cel puțin salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru o perioadă de cel puțin 6 luni.(8) Cercetătorul prevăzut la alin. (6) poate desfășura activități de cercetare științifică de la data depunerii cererii de prelungire a dreptului de ședere.(9) Dreptul de ședere în scop de cercetare se prelungește pentru o perioadă egală cu durata prevăzută în acordul de primire.(10) Prelungirea, revocarea sau anularea dreptului de ședere pentru străinii prevăzuți la alin. (6) se comunică de către Inspectoratul General pentru Imigrări autorităților competente din primul stat membru, în termen de 30 zile de la data luării măsurii.45. La articolul 69 alineatul (1), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:f) străinii care desfășoară activități în cadrul unor programe de voluntariat - cu prezentarea poliței de asigurare civilă și a contractului de voluntariat încheiat cu organizația-gazdă, în cuprinsul căruia se face mențiune cu privire la activitatea pe care urmează să o desfășoare, condițiile în care sunt monitorizați în îndeplinirea sarcinilor, precum și orele de lucru. Străinii care participă la Serviciul european de voluntariat sunt exceptați de la obligativitatea prezentării poliței de asigurare civilă;46. La articolul 69, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Dreptul de ședere pentru străinii prevăzuți la alin. (1) lit. e) se acordă pentru o perioadă de maximum un an, fără posibilitatea prelungirii.47. La articolul 69, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Dreptul de ședere temporară pentru străinii prevăzuți la alin. (1) lit. f) se prelungește pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a contractului de voluntariat, fără a depăși o durată totală de ședere de un an pe teritoriul României, în această calitate.48. La articolul 70 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:f) titulari ai unui drept de ședere obținut pentru desfășurarea de activități ca lucrător sezonier sau lucrător au pair.49. La articolul 70, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Străinului al cărui drept de ședere pe termen lung a încetat în condițiile alin. (3) lit. b)-d) i se poate acorda un nou drept de ședere pe termen lung, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, după o nouă ședere continuă pe teritoriul României de cel puțin 12 luni.50. La articolul 71 alineatul (1) litera a), punctul (iv) se modifică și va avea următorul cuprins:(iv) la stabilirea acestei perioade nu se iau în calcul dreptul de ședere conferit de viza de scurtă ședere, viza diplomatică sau de serviciu și nici dreptul de ședere obținut pentru desfășurarea de activități ca lucrător sezonier sau lucrător au pair;51. La articolul 71, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Străinilor de origine română, străinilor aflați în situațiile prevăzute la art. 131 alin. (6) posesori ai unui permis de ședere eliberat potrivit prevederilor art. 131 alin. (4), precum și celor a căror ședere este în interesul statului român li se poate acorda dreptul de ședere pe termen lung fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-e).(3) Minorii pot obține drept de ședere pe termen lung numai dacă unul sau ambii părinți sunt titulari ai unui drept de ședere pe termen lung. Acestor minori li se poate acorda dreptul de ședere pe termen lung fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1). În cazul în care numai unul dintre părinți este titular al unui drept de ședere pe termen lung, este necesar consimțământul celuilalt părinte, în formă autentică.52. La articolul 77, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Inspectoratul General pentru Imigrări revocă, prin decizie motivată, dreptul de ședere pe termen lung atunci când se constată că:a) rezidentul permanent constituie o amenințare la adresa ordinii publice. Condiția se consideră îndeplinită dacă a săvârșit, cu intenție, infracțiuni pe teritoriul României pentru care i s-a aplicat o pedeapsă privativă de libertate mai mare de 5 ani;b) rezidentul permanent prezintă pericol pentru securitatea națională.53. La articolul 77 alineatul (3), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:g) entitatea-gazdă face obiectul unei proceduri de lichidare sau nu derulează nicio activitate economică.54. La articolul 80^1, partea introductivă a alineatului (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Străinii titulari ai unui drept de ședere temporară, încadrați în muncă, șomeri înregistrați sau cercetători, beneficiază, în condițiile legii, de tratament egal cu cetățenii români în ceea ce privește:55. La articolul 81 alineatul (2), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) dreptul de ședere al străinului, stabilit prin viză, în baza convențiilor internaționale sau actelor normative de desființare a vizelor, sau, după caz, prin permisul de ședere ori de mic trafic de frontieră, a încetat;56. La articolul 81, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) În cazul străinilor aflați în oricare dintre situațiile prevăzute la alin. (2), dar și într-o procedură de prelungire a dreptului de ședere temporară sau de acordare a dreptului de ședere pe termen lung, în funcție de circumstanțele specifice fiecărui caz în parte, respectând principiul proporționalității, Inspectoratul General pentru Imigrări decide cu privire la emiterea deciziei de returnare sau amânarea emiterii acesteia până la finalizarea procedurii respective.57. La articolul 106^4, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) În cazul străinilor cărora le-a încetat dreptul de ședere în situația prevăzută la art. 11 alin. (3) lit. f), durata interdicției de intrare este de 6 luni.58. La articolul 106^4, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:(6^1) În cazul străinilor cărora le-a încetat dreptul de ședere în situația prevăzută la art. 11 alin. (3) lit. b), durata interdicției de intrare este de 2 ani.59. La articolul 107, după alineatul (2^3) se introduce un nou alineat, alineatul (2^4), cu următorul cuprins:(2^4) În permisul unic eliberat străinilor încadrați în muncă în baza avizului de angajare pentru lucrători au pair sau pentru lucrători stagiari se înscrie, suplimentar față de mențiunea prevăzută la alin. (2), mențiunea «lucrător au pair» sau «stagiar», după caz.60. La articolul 107, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:(4) În permisul de ședere temporară se înscrie, după caz, mențiunea «cercetător», «student», «elev» sau «voluntar».(5) În permisele de ședere temporară eliberate cercetătorilor care își exercită mobilitatea în cadrul Uniunii Europene se înscrie mențiunea «cercetător-mobilitate», precum și mențiuni referitoare la programul sau acordul în baza căruia se realizează mobilitatea.61. La articolul 111, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) În cazul în care străinului, titular al unui document eliberat potrivit art. 107 alin. (1), i se revocă, i se anulează sau îi încetează dreptul de ședere, documentul aferent se anulează la data luării deciziei și se retrage cel mai târziu la data la care această decizie este adusă la cunoștință străinului.62. La articolul 111, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Anularea permiselor de ședere eliberate străinilor în scop de studii sau de cercetare, precum și ale membrilor de familie ai acestora se comunică în termen de 5 zile statelor membre pe teritoriul cărora străinii își exercită mobilitatea.63. La articolul 118 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) pașaport pentru persoana fără cetățenie - apatrizilor cu drept de ședere pe termen lung în România, precum și apatrizilor de origine română.64. La articolul 128^1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Titularul unui permis ICT, al unui permis de ședere temporară în scop de cercetare științifică sau de studii eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări este readmis imediat, fără formalități, la solicitarea statului membru al Uniunii Europene pe teritoriul căruia se află în cadrul unei mobilități. Readmisia este acceptată imediat, fără formalități, și în ceea ce privește membrii de familie ai acestuia.65. La articolul 129 alineatul (3), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) fac dovada deținerii mijloacelor de întreținere în cuantum de cel puțin salariul minim brut pe țară garantat în plată.66. La articolul 131, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) În situația străinilor minori care intră neînsoțiți sau care rămân neînsoțiți pe teritoriul României, atunci când nu există dubii serioase cu privire la minoritatea acestora, Inspectoratul General pentru Imigrări și formațiunile sale teritoriale procedează după cum urmează:67. După articolul 131 se introduce un nou articol, articolul 131^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 131^1Stabilirea vârstei minorului neînsoțit(1) În situația în care străinul declară că este minor și nu poate să își probeze vârsta, dar există dubii serioase cu privire la minoritatea sa, acesta va fi considerat major.(2) În situația prevăzută la alin. (1) Inspectoratul General pentru Imigrări solicită efectuarea unei expertize medico-legale de evaluare a vârstei solicitantului, cu consimțământul prealabil, în scris, al acestuia.(3) În cazul în care străinul refuză efectuarea expertizei medico-legale de evaluare a vârstei și nu sunt aduse dovezi concludente cu privire la vârsta sa, acesta va fi considerat major.(4) În situația prevăzută la alin. (3) se va considera că persoana în cauză a împlinit vârsta de 18 ani la data constatării șederii ilegale a acestuia.(5) Prevederile alin. (3) nu se aplică în cazul în care la baza refuzului efectuării expertizei medico-legale de stabilire a vârstei stau motive întemeiate, constatate în urma evaluării de către un psiholog din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări.(6) Interpretarea rezultatului expertizei medico-legale de evaluare a vârstei străinului se realizează cu luarea în considerare a principiului interesului superior al minorului.68. La articolul 134, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 5^1, cu următorul cuprins:5^1. nerespectarea de către entitatea-gazdă a obligației prevăzute la art. 13 alin. (6);69. La articolul 134, după punctul 15 se introduce un nou punct, punctul 15^1, cu următorul cuprins:15^1. împiedicarea în orice mod a lucrătorilor Inspectoratului General pentru Imigrări să exercite, total sau parțial, controalele prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. c);70. La articolul 135, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:b^1) cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei, cea prevăzută la pct. 5^1;71. La articolul 135, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:c^1) cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, cea prevăzută la pct. 15^1;72. La articolul 144, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Entitatea-gazdă este obligată să suporte cheltuielile de executare a măsurilor de îndepărtare a străinului care a fost acceptat în contextul încheierii unui acord de formare profesională, în cazul în care acesta rămâne pe teritoriul României după încetarea dreptului de ședere. Răspunderea entității-gazdă privind suportarea cheltuielilor încetează după 6 luni de la încetarea valabilității contractului de formare profesională.73. Punctele 6 și 7 din mențiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene se elimină.74. După punctul 13 al mențiunii privind transpunerea normelor Uniunii Europene se introduce un nou punct, punctul 14, cu următorul cuprins:14. Directiva (UE) 2016/801 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, formare profesională, servicii de voluntariat, programe de schimb de elevi sau proiecte educaționale și muncă au pair (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 132 din 21 mai 2016, cu excepția art. 2 alin. (2), art. 3 pct. 16, 19, 20, art. 4, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (2) și (3), art. 9, art. 10 alin. (3), (7) și (8), art. 11 alin. (3), art. 12 alin. (2),art. 13 alin. (1) lit. d)-f) și alin. (2) și (3), art. 14 alin. (1) lit. b) și d), art. 15, art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a, alin. (2) lit. a) și alin. (3), art. 17 alin. (4) teza a II-a, art. 18 alin. (4) teza a II-a, alin. (5) teza a II-a și alin. (6) teza a III-a, art. 19, art. 20 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. a)-d), art. 21 alin. (1) lit. c), alin. (2) lit. a)-d) și f) și alin. (3), art. 22 alin. (2), art. 23 teza a II-a, art. 24 alin. (2), art. 25 alin. (2), (7) și (8), art. 26 alin. (6), art. 28 alin. (2) lit. a), alin. (3), alin. (6) lit. a) teza a II-a, lit. c), lit. d) teza a II-a și a III-a și alin. (10), art. 29 alin. (1) lit. a) și b) teza a II-a și alin. (2) lit. a) teza finală, art. 30 alin. (3) lit. b) teza a II-a, art. 31 alin. (2) lit. a), alin. (3), alin. (6) lit. e) teza finală, alin. (7) lit. b) teza finală și alin. (10), art. 32 alin. (1), art. 34 alin. (2) și (4) teza finală, art. 35 teza finală, art. 37 alin. (2), art. 39 și art. 41-43.  +  Articolul IIDe la data aplicării în totalitate de către România a dispozițiilor acquis-ului Schengen, în temeiul deciziei Consiliului emise în acest sens, art. 31 și 33 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 31Soluționarea cererilor de viză(1) Condițiile în care se soluționează cererile pentru acordarea vizei de tranzit aeroportuar sau a vizei de scurtă ședere sunt cele prevăzute la art. 23 din Codul de vize.(2) Cererile pentru acordarea vizei de lungă ședere se soluționează în sensul acordării vizei de lungă ședere sau în sensul refuzului acordării vizei de lungă ședere, în termen de până la 60 de zile de la data depunerii acestora, în urma verificării îndeplinirii condițiilor generale și speciale stabilite de prezenta ordonanță de urgență.(3) Atunci când rezultatele interviului, documentele prezentate și circumstanțele personale ale străinilor care solicită vize de lungă ședere indică neclarități, pentru soluționarea cererilor pot fi solicitate și alte documente decât cele prevăzute la art. 41-49.(4) Decizia autorităților române competente prin care se refuză acordarea vizei se comunică solicitantului, de către misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României, împreună cu motivele pe care aceasta se întemeiază.(5) Decizia autorităților române competente prin care se refuză acordarea vizei poate fi contestată în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(...)  +  Articolul 33Anularea și revocarea vizei(1) Viza poate fi anulată sau revocată în străinătate de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, iar în țară, de către organele poliției de frontieră, cu ocazia controlului pentru trecerea frontierei de stat sau cu ocazia depistării persoanelor care au trecut sau au încercat să treacă ilegal frontiera de stat, ori de către Inspectoratul General pentru Imigrări, atunci când străinii se află pe teritoriul statului român. Punerea în executare a măsurii anulării sau revocării vizei în țară se face de către organele poliției de frontieră ori, după caz, ale Inspectoratului General pentru Imigrări.(2) Autoritățile prevăzute la alin. (1) pot lua măsura anulării vizei de lungă ședere, în următoarele situații:a) se constată că la data solicitării vizei străinii nu îndeplineau condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;b) străinii au obținut viza de intrare pe baza unor documente sau informații false;c) străinii au introdus sau au încercat să introducă ilegal în România alți străini ori au înlesnit transportul sau cazarea acestora;d) străinii au încălcat reglementările vamale ori au trecut sau au încercat să treacă ilegal frontiera de stat;e) străinii au intrat în România în perioada de interdicție, dispusă anterior.(3) Situațiile în care autoritățile prevăzute la alin. (1) anulează sau revocă vizele de tranzit aeroportuar sau vizele de scurtă ședere sunt cele prevăzute la art. 34 din Codul de vize.(4) Măsura revocării vizei poate fi dispusă de către autoritățile prevăzute la alin. (1) în următoarele situații:a) străinii nu mai îndeplinesc condițiile cerute la acordarea vizei;b) nu se respectă scopul pentru care a fost acordată viza de intrare;c) după acordarea vizei, împotriva străinilor a fost dispusă măsura interzicerii intrării în România sau au fost declarați indezirabili;d) la solicitarea titularului.e) nu a fost încheiat contractul individual de muncă în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea străinului pe teritoriul României sau, după caz, de la obținerea noului aviz de angajare, în cazul vizei de lungă ședere pentru angajare în muncă. (la 22-03-2024, Alineatul (4) din Articolul 33, Articolul II a fost completat de Punctul 1. , Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 21 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 22 martie 2024 ) (4^1) Măsura prevăzută la alin. (4) lit. e) nu se dispune în situația în care neîncheierea contractului individual de muncă se datorează culpei angajatorului. (la 22-03-2024, Articolul 33, Articolul II a fost completat de Punctul 2. , Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 21 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 22 martie 2024 ) (5) Decizia de anulare sau, după caz, de revocare a vizei se comunică străinului, în scris, împreună cu motivele care au stat la baza acesteia, de către misiunea diplomatică sau de oficiul consular care a acordat viza, atunci când solicitantul se află în străinătate, de către organele poliției de frontieră, atunci când acesta se află în punctul de trecere a frontierei de stat, și de către Inspectoratul General pentru Imigrări, prin decizia de returnare, atunci când cel în cauză se află în România. De la data comunicării, anularea produce efecte retroactive, iar revocarea produce efecte numai pentru viitor.(6) Decizia de anulare sau, după caz, de revocare dispusă de misiunile diplomatice ori de oficiile consulare ale României și de organele poliției de frontieră poate fi contestată în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Decizia de anulare sau de revocare dispusă de Inspectoratul General pentru Imigrări poate fi contestată în condițiile prevăzute la art. 85.(7) Decizia de anulare sau, după caz, de revocare a vizei de tranzit aeroportuar sau a vizei de scurtă ședere se comunică străinului de către autoritățile prevăzute la alin. (5), utilizându-se formularul prevăzut în anexa VI la Codul de vize. (8) Anularea sau revocarea vizelor de tranzit aeroportuar, a vizelor de scurtă ședere și a vizelor de lungă ședere se materializează pe colantul de viză prin realizarea operațiunilor prevăzute la art. 34 alin. (5) din Codul de vize.(9) În situația anulării sau revocării vizei emise de un alt stat Schengen, autoritatea care a dispus măsura comunică acest lucru Departamentului Consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, în vederea informării statului emitent.(10) Dacă se constată o eroare pe o viză emisă care nu a fost încă aplicată în documentul de călătorie ori după ce viza a fost aplicată în documentul de călătorie, aceasta va fi anulată din motive tehnice, conform procedurii prevăzute la alin. (8), și va fi eliberată o altă viză în baza aceleiași solicitări.  +  Articolul IIIDe la data aplicării în totalitate de către România a dispozițiilor acquis-ului Schengen, în temeiul deciziei Consiliului emise în acest sens, punctele 13 și 15-22 ale art. III din Legea nr. 157/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 533 din 28 iulie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul IVOrdonanța Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 30 august 2014, aprobată prin Legea nr. 14/2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins: f) lucrător stagiar - străinul încadrat în muncă pe teritoriul României în baza avizului de angajare, titular al unei diplome de învățământ superior sau care urmează o formă de învățământ superior într-o țară terță, care participă pe teritoriul României la un program de stagiu, cu durată determinată, în scopul îmbunătățirii pregătirii profesionale sau obținerii unei calificări profesionale, precum și al îmbunătățirii cunoștințelor lingvistice și culturale;2. La articolul 2 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins: f^1) lucrător au pair - străinul încadrat în muncă temporar de o familie-gazdă, astfel cum aceasta este definită la art. 2 lit. o^3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe teritoriul României, pentru a-și îmbunătăți cunoștințele și competențele lingvistice în schimbul unor activități casnice ușoare și de îngrijire a copiilor;3. La articolul 3 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: c) străinii care urmează să desfășoare pe teritoriul României activități temporare solicitate de ministere ori de alte autorități ale administrației publice centrale sau locale ori de autorități administrative autonome;4. La articolul 3 alineatul (2), după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins: n) străinii titulari ai dreptului de ședere temporară pentru activități religioase care urmează să fie încadrați în muncă pe teritoriul României, în cadrul unităților de cult.5. La articolul 4 alineatul (2), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins: d) angajatorul nu a fost sancționat potrivit art. 36 alin. (1) din prezenta ordonanță, art. 260 alin. (1) lit. e) sau e^1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților, în ultimele 6 luni anterioare soluționării cererii.6. La articolul 7 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: c) străinul pe care angajatorul intenționează să îl încadreze pe locul de muncă vacant îndeplinește condițiile de autorizare prevăzute de legislația în vigoare pentru ocuparea acelui loc de muncă și nu are antecedente penale incompatibile cu activitatea pe care urmează să o desfășoare pe teritoriul României.7. La articolul 8 alineatul (1), literele c) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins: c) dovada publicării prin mijloace de informare în masă din România a unui anunț pentru ocuparea locului de muncă vacant;d) copia procesului-verbal întocmit de angajator din care să rezulte efectuarea selecției realizată pentru ocuparea locului de muncă vacant, ca urmare a publicării anunțului prevăzut la lit. c), precum și faptul că străinul pe care angajatorul intenționează să îl încadreze pe locul de muncă vacant îndeplinește condițiile de pregătire profesională și experiență în activitate prevăzute de legislația în vigoare pentru ocuparea acelui loc de muncă.8. La articolul 8, alineatul (4) se abrogă. 9. La articolul 9 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: c) străinul pe care angajatorul intenționează să îl încadreze în muncă deține o diplomă de absolvire a învățământului superior obținută în ultimii doi ani care precedă data cererii sau participă la un ciclu de studii care conduce la obținerea unei astfel de diplome și nu are antecedente penale incompatibile cu activitatea pe care urmează să o desfășoare pe teritoriul României.10. La articolul 10 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: b) copia procesului-verbal întocmit de angajator din care să rezulte efectuarea selecției realizată pentru încadrarea în muncă în vederea efectuării stagiului, precum și faptul că străinul pe care angajatorul intenționează să îl încadreze pe locul de muncă vacant îndeplinește condițiile de pregătire profesională și experiență în activitate prevăzute de legislația în vigoare pentru ocuparea acelui loc de muncă.11. La articolul 10, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) Dovada îndeplinirii condițiilor speciale prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. c) se face prin prezentarea de către angajator a următoarelor documente:a) curriculum vitae al străinului;b) copiile documentelor de studii, traduse și legalizate în condițiile legii;c) cazierul judiciar al străinului sau alt document cu aceeași valoare juridică, eliberat de autoritățile din țara de origine sau reședință, tradus și legalizat în condițiile legii.12. La titlul I capitolul II, după secțiunea a 4-a se introduce o nouă secțiune, secțiunea a 4^1-a, cuprinzând articolele 12^2 și 12^3, cu următorul cuprins:  +  Secţiunea a 4^1-a Încadrarea în muncă a lucrătorilor au pair  +  Articolul 12^2Avizul de angajare pentru lucrători au pair se eliberează angajatorului, membru al familiei-gazdă, în vederea încadrării în muncă a unui străin cu contract individual de muncă cu normă parțială pe durată de cel mult un an, pentru a presta activități casnice ușoare și de îngrijire a copiilor.  +  Articolul 12^3Condițiile speciale pentru eliberarea avizului de angajare pentru lucrători au pair sunt următoarele:a) străinul să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 30 de ani;b) angajatorul, membru al familiei-gazdă, își asumă răspunderea pentru ca, pe întreaga durată a șederii străinului pe teritoriul României, să asigure cheltuielile de întreținere, cazare și asigurare socială de sănătate;c) străinul a absolvit o formă de învățământ secundar inferior;d) angajatorul, membru al familiei-gazdă, să aibă altă cetățenie decât străinul pentru care solicită eliberarea avizului de angajare pentru lucrătorul au pair și să nu aibă legături de familie cu acesta.13. La articolul 13 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: b) străinul pe care angajatorul intenționează să îl încadreze pe locul de muncă vacant îndeplinește condițiile de autorizare prevăzute de legislația în vigoare în România pentru ocuparea acelui loc de muncă și nu are antecedente penale incompatibile cu activitatea pe care urmează să o desfășoare pe teritoriul României.14. La articolul 14 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins: d) copia procesului-verbal întocmit de angajator din care să rezulte faptul că străinul pe care angajatorul intenționează să îl încadreze pe locul de muncă vacant îndeplinește condițiile de pregătire profesională și experiență în activitate prevăzute de legislația în vigoare pentru ocuparea acelui loc de muncă.15. La articolul 14, alineatul (3) se abrogă. 16. La articolul 15 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: a) angajatorul intenționează să încadreze în muncă un străin pe un loc de muncă înalt calificat, cu contract individual de muncă cu normă întreagă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată de cel puțin un an și să îi plătească un salariu de cel puțin două ori câștigul salarial mediu brut;17. La articolul 20 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: c) străinii care urmează să desfășoare pe teritoriul României activități temporare solicitate de ministere ori de alte autorități ale administrației publice centrale sau locale ori de autorități administrative autonome;18. La articolul 21 alineatul (2), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins: f) beneficiarul prestării de servicii nu a fost sancționat potrivit art. 36 alin. (1) din prezenta ordonanță, art. 260 alin. (1) lit. e) sau e^1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților, în ultimele 6 luni anterioare soluționării cererii.19. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 29(1) La propunerea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, în concordanță cu politica privind migrația forței de muncă și luând în considerare situația pieței muncii din România, anual, prin hotărâre a Guvernului se stabilește contingentul de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă.(2) Inspectoratul General pentru Imigrări transmite trimestrial Ministerului Muncii și Justiției Sociale situația statistică a avizelor de angajare/detașare, a permiselor unice și a permiselor de ședere care conferă și drept de muncă, precum și situația cetățenilor Uniunii Europene care desfășoară pe teritoriul României activități dependente.20. Articolul 30 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 30La eliberarea avizelor de angajare/detașare, angajatorul/ beneficiarul prestării de servicii plătește un tarif în lei, echivalent a 100 euro raportat la cursul oficial al Băncii Naționale a României la data efectuării plății. Pentru eliberarea avizului de angajare pentru lucrători sezonieri ori în cazul aplicării art. 17 sau 18, angajatorul plătește un tarif în lei, echivalent a 25 euro raportat la cursul oficial al Băncii Naționale a României la data efectuării plății.21. La articolul 35, după litera e) se introduc două noi litere, literele f) și g), cu următorul cuprins: f) împiedicarea în orice mod a lucrătorilor Inspectoratului General pentru Imigrări să exercite, total sau parțial, controlul asupra angajatorilor potrivit competențelor legale prin orice acțiune sau inacțiune a conducătorului unității, a reprezentantului legal, a unui angajat, prepus ori a altei persoane aflate în locațiile supuse controlului, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;g) nerespectarea de către conducătorul unității supuse controlului sau reprezentantul legal al acestuia a obligației de a pune la dispoziția lucrătorilor Inspectoratului General pentru Imigrări, în termenul stabilit de aceștia, documentele și informațiile solicitate, necesare finalizării controlului, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei;22. La articolul 38 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: b) cuantumului tuturor impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale pe care angajatorul sau angajatul, după caz, le-ar fi plătit dacă străinul ar fi fost angajat legal, inclusiv penalitățile de întârziere și amenzile administrative corespunzătoare;  +  Articolul VMinisterul Educației Naționale și Ministerul Cercetării și Inovării sunt puncte naționale de contact în relația cu instituțiile Uniunii Europene și cu autoritățile celorlalte state membre pentru schimbul de informații și documente în aplicarea dispozițiilor legale ce intră în competența acestora referitoare la educație și cercetare în domeniul străinilor.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  CARMEN-ILEANA MIHĂLCESCU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 5 noiembrie 2018.Nr. 247.-----