ACORD din 8 decembrie 1978între guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Democratice Sudan privind cooperarea în domeniul turismului
EMITENT
  • CONSILIUL DE MINIŞTRI
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 84 din 27 octombrie 1979    Guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Democratice Sudan (numite în continuare părţi contractante),animate de dorinţa de a dezvolta legăturile dintre ţările lor şi de a stabili o cooperare mai strinsa şi durabila în domeniul schimburilor turistice,convinse ca o astfel de colaborare va contribui la o mai buna înţelegere reciprocă şi la întărirea legăturilor de prietenie dintre cele doua tari, calauzite de principiile care guvernează relaţiile dintre state,au căzut de acord asupra următoarelor:  +  Articolul 1Părţile contractante vor lua măsurile necesare în vederea promovării şi intensificării schimburilor turistice între cele doua tari, acordind o atenţie deosebită contractelor şi colaborării între organismele oficiale de turism, simplificarii formalităţilor de călătorie, cooperării în domeniul transporturilor şi comunicaţiilor precum şi propagandei turistice.  +  Articolul 2Părţile contractante vor incuraja colaborarea dintre agenţiile lor de voiaj autorizate pentru angajarea de schimburi organizate, pe baze reciproc avantajoase, pentru lărgirea fluxului turistic dintre ele, vor favoriza promovarea în comun, pe terţe pieţe, a produsului lor turistic şi vor acţiona pentru a face mai bine cunoscute frumuseţile naturale ale celor două tari şi tezaurul lor de cultura şi civilizatie.  +  Articolul 3Părţile contractante vor stabili de comun acord modalităţile de plată rezultind din activităţile de turism.  +  Articolul 4Părţile contractante vor prevedea periodic, prin intermediul organismelor oficiale de turism şi al agentiilor lor autorizate, efectuarea de schimburi de informaţii, materiale de studiu şi publicitare. Ele vor facilita, totodată, prezentarea, pe bază de reciprocitate, prin mijloacele de informare publică, de materiale documentare privind activitatea şi realizarile celor două tari în domeniul turismului.  +  Articolul 5Părţile contractante vor face prin organele competente ale celor două tari schimb de experienta privind dezvoltarea activităţii de turism şi, în acest scop, vor facilita contractele între persoanele însărcinate cu studiul fenomenelor turistice, cu organizarea publicităţii şi a serviciilor de informare turistica.  +  Articolul 6Părţile contractante vor trimite reciproc personal pentru perfecţionarea în centrele şi institutele lor specializate în hotelarie şi administraţie turistica, pe bază de burse oferite de fiecare parte contractantă sau de organizaţii internaţionale.  +  Articolul 7Părţile contractante sînt de acord sa constituie un comitet mixt, format din reprezentanţi ai organismelor oficiale de turism din cele doua tari. La cererea uneia dintre părţile contractante şi cu acordul celeilalte părţi contractante, acest comitet se va întruni alternativ, la Bucureşti şi Khartum, ori de cîte ori se va aprecia necesar, pentru a examina posibilităţile de dezvoltare a activităţii turistice, diferite aspecte de interes comun rezultate din aceste activităţi, precum şi pentru a lua măsurile necesare de largire a schimburilor în domeniul turismului.  +  Articolul 8Orice dispute care ar putea să apară între părţile contractante privind interpretarea şi aplicarea prezentului acord vor fi rezolvate prin tratative între părţile contractante.  +  Articolul 9Prezentul acord va intra în vigoare după o luna de la notificarea reciprocă de către părţile contractante a faptului ca prevederile constituţionale au fost respectate. Prezentul acord este încheiat pentru o perioadă de 5 ani şi va fi prelungit prin tacită reconducţiune, de fiecare data pentru aceeaşi perioadă, în afară de cazul ca una dintre cele doua părţi contractante l-a denunţat în scris pe cai diplomatice, printr-o notificare, cu 6 luni înainte de expirarea perioadei de validitate. Drept pentru care subsemnaţii legal autorizaţi de guvernele respective au semnat prezentul acord. Încheiat la Bucureşti la 8 decembrie 1978, în doua exemplare originale în limba română şi limba engleza, ambele avînd aceeaşi valabilitate. Pentru guvernulRepublicii Socialiste RomâniaŞtefan EnachePentru guvernul Republicii Democratice SudanMohamed Osman El Awad------------