HOTĂRÂRE nr. 221 din 14 martie 2024pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.570/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervențiilor specifice dezvoltării rurale cuprinse în Planul strategic PAC 2023-2027
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 18 martie 2024  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.570/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervențiilor specifice dezvoltării rurale cuprinse în Planul strategic PAC 2023-2027, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1271 din 29 decembrie 2022, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, literele d), l), n), o), s) și z) se modifică și vor avea următorul cuprins:d) cerere de plată/rambursare - cererea depusă de către un beneficiar, prin care se solicită agenției de plată virarea sumelor, în baza contractului de finanțare/deciziei de finanțare/angajamentului și a documentației justificative stabilite prin ghiduri specifice pentru finanțarea activităților care fac obiectul proiectului/angajamentului;.................................................................................................l) derulare proiect - reprezintă totalitatea activităților efectuate de beneficiarul FEADR de la semnarea contractului/deciziei de finanțare până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului, care se stabilește prin proceduri specifice AFIR aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale;.................................................................................................n) exploatație - ansamblul unităților de producție situate pe teritoriul României gestionate de un fermier și utilizate pentru activități agricole;o) Ghidul solicitantului - reprezintă detalierea tehnică și financiară ce cuprinde setul de informații necesare solicitantului pentru pregătirea, derularea și implementarea proiectului, respectiv pentru implementarea angajamentelor cu caracter compensatoriu pe terenuri forestiere, elaborat pentru fiecare intervenție din PS 2023-2027, document care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și se publică pe site-ul organismului de implementare, în termen de cel puțin 15 zile înainte de data lansării sesiunilor de depunere a proiectelor;.................................................................................................s) intervenții cu caracter compensatoriu - DR-01 - Agromediu și climă pe pajiști permanente, DR-02 - Agromediu și climă pe terenuri arabile, DR-03 - Agromediu și climă - Creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon, DR-04 - Agricultură ecologică - conversie, DR-05 - Agricultură ecologică - menținerea certificării, DR-06 - Bunăstarea animalelor, DR-07 - Silvomediu și climă, DR-08 - Împăduriri - întreținerea și îngrijirea suprafețelor împădurite, DR-09 - Zone afectate de constrângeri naturale - Zona montană, DR-10 - Zone afectate de constrângeri naturale semnificative, DR-11 - Zone afectate de constrângeri naturale specifice, care se gestionează prin sistemul integrat de administrare și control, prevăzut la art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 decembrie 2021 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013;.................................................................................................z) transferul unei exploatații - reprezintă orice modalitate de transmitere legală a dreptului de proprietate, deținere sau utilizare a exploatației, efectuată până la emiterea primei decizii de plată, cu excepția moștenirii, în cazul căreia transferul se poate realiza și după emiterea primei decizii de plată;2. La articolul 2, după litera z) se introduc trei noi litere, lit. aa)-cc), cu următorul cuprins:aa) proiect-umbrelă - proiect finanțat prin DR-36 cu un scop/obiectiv comun, care cuprinde mai multe subproiecte cu o valoare prestabilită;bb) contract de grant - actul juridic semnat între GAL ca beneficiar al unui proiect-umbrelă și beneficiarul final selectat în cadrul proiectului-umbrelă, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării acțiunilor finanțate prin intervenția din SDL;cc) ghid informativ - reprezintă documentul elaborat în conformitate cu legislația europeană și națională și aprobat prin decizie a directorului general al APIA, cu avizul prealabil al AM-PS, care cuprinde informații necesare accesării și implementării intervențiilor cu caracter compensatoriu pe terenuri agricole și pentru animale și care se publică pe site-urile de internet ale APIA și Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale înainte de data lansării campaniilor de depunere a cererilor de plată; ghidul are caracter de îndrumare a solicitanților, respectiv a beneficiarilor, cu privire la drepturile și obligațiile stabilite potrivit dispozițiilor legale în vigoare incidente fiecărei intervenții din PS 2023-2027.3. La articolul 9 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Pentru finanțarea proiectelor sau, după caz, a angajamentelor aferente intervențiilor din PS 2023-2027 se aplică principiul concursului de proiecte/angajamente, transpus printr-o procedură de selecție transparentă, bine documentată, nediscriminatorie, realizată pe baza criteriilor de selecție stabilite și aprobată prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în cazul următoarelor:4. La articolul 9, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) În cazul DR-07 - Silvomediu și climă, în situația în care valoarea publică a cererilor de finanțare depuse este egală sau mai mică decât valoarea alocării sesiunii de depunere a cererilor de finanțare, nu se aplică criteriile de selecție pentru aprobarea acestora.5. La articolul 10, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Pentru proiectele aferente intervențiilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b)-s) și lit. ț)-v), precum și pentru proiectele selectate de GAL, inclusiv pentru cheltuielile de funcționare și animare ale GAL, se poate acorda avans de până la 50% din contribuția financiară a Uniunii Europene și contribuția publică națională..................................................................................................(3) În cazul în care instituția financiară nebancară care a emis scrisoarea de garanție este radiată din Registrul special al Băncii Naționale a României, beneficiarul AFIR este obligat să prezinte o altă scrisoare de garanție emisă în aceleași condiții prevăzute la alin. (2), valabilă până la expirarea duratei de execuție a contractului, în conformitate cu prevederile din procedurile de lucru pentru contractarea și modificarea contractelor de finanțare, respectiv pentru autorizarea plăților aferente intervențiilor din PS 2023-2027, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.6. La articolul 11, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) Ghidul solicitantului specific fiecărei intervenții, inclusiv cel elaborat de GAL pentru intervențiile finanțate prin LEADER, cuprinde informații detaliate privind, în special: depunerea proiectelor/cererilor, selecția, categoriile de beneficiari eligibili, costurile eligibile și neeligibile, termene-limită și condiții pentru depunerea cererilor de plată a avansului și a celor aferente tranșelor de plată, tipurile de documente, avize, autorizații sau studii, după caz, pe care solicitanții sau beneficiarii trebuie să le prezinte la organismul de implementare.7. La articolul 12, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Condițiile privind asigurarea rezonabilității costurilor se stabilesc prin procedurile de lucru și ghidurile solicitantului care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, cu excepția ghidului solicitantului pentru intervențiile finanțate prin LEADER care se aprobă de către GAL.8. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14Intervențiilor prevăzute la art. 9 alin. (1), cu excepția intervențiilor prevăzute la lit. a), ș), t), ț), u) și w)-z), li se aplică prevederile art. 15-23, iar intervențiilor din cadrul strategiilor de dezvoltare locală ce vizează investiții li se aplică prevederile art. 16-23.9. La articolul 15 alineatul (1), partea introductivă și litera e) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Un solicitant/beneficiar, după caz, poate depune maximum 2 proiecte, respectiv maximum 3 proiecte dacă unul dintre acestea vizează intervenția DR-19 - «Investiții neproductive la nivel de fermă», dar nu mai mult de un proiect pe intervenție de investiții, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:.................................................................................................e) în cazul aprobării a două cereri de finanțare, solicitantul/beneficiarul, după caz, trebuie să dovedească existența cofinanțării private pentru ambele proiecte.10. La articolul 18 alineatul (1), partea introductivă și litera c) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) Costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:.................................................................................................c) sunt aferente, după caz: unor studii și/sau analize privind durabilitatea economică și de mediu, memorii justificative, studii de fezabilitate, unui proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenție, întocmite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;11. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20Pentru categoriile de beneficiari ai finanțării din FEADR care, după contractarea proiectului, precum și în perioada de monitorizare, își schimbă tipul întreprinderii și/sau nu se mai încadrează la plafoanele prevăzute la art. 3 și 4 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, cheltuielile pentru finanțare rămân eligibile, dacă celelalte condiții de eligibilitate sunt respectate.12. La articolul 21, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 21(1) Durata de execuție a contractului de finanțare cofinanțat din FEADR este de 3 ani, respectiv 5 ani, în cazul investițiilor neproductive și al proiectelor care includ investiții pentru sectoarele: hamei, struguri de masă, pomicultură, de la data semnării contractului de finanțare.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), durata de execuție este de 2 ani pentru investițiile în achizițiile fără leasing financiar de utilaje, instalații, echipamente și dotări noi, astfel cum sunt stabilite prin fișele intervențiilor PS 2023-2027 care prevăd astfel de achiziții.13. La articolul 23, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:(3) Nerespectarea termenelor anuale cu privire la valoarea cererilor de plată asumată de beneficiar determină aplicarea penalităților stabilite în graficul de eșalonare anexă la contractul de finanțare.14. La articolul 24, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:(3) Durata de execuție a contractului de finanțare este de 3 ani, respectiv 5 ani în cazul proiectelor care vizează instalarea tinerilor fermieri în sectorul pomicol, fără a depăși termenul maxim de eligibilitate a cheltuielilor aferente PS 2023-2027.15. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25(1) Sprijinul sub formă de sumă forfetară destinat înființării de activități neagricole din teritoriul LEADER se acordă potrivit prevederilor fișei intervenției DR 36 - LEADER în baza unui plan de afaceri, în două tranșe de plată, stabilite de GAL, din care cea de-a doua tranșă reprezintă minimum 10% din valoarea sprijinului.(2) Prima tranșă de plată se acordă la semnarea deciziei de finanțare, iar a doua tranșă de plată se acordă sub condiția îndeplinirii obiectivelor specifice din planul de afaceri.(3) Neîndeplinirea obiectivelor specifice prevăzute la alin. (2) conduce la recuperarea proporțională a sprijinului.16. La articolul 26, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 26(1) Intervențiilor prevăzute la art. 2 lit. s) li se aplică prevederile prezentei secțiuni.(2) În cazul intervenției DR-06 - Bunăstarea animalelor, ferma reprezintă unitatea de bază, autorizată sanitar-veterinar pentru producția agricolă, formată din terenul agricol și/sau incinta în care se află construcțiile, spațiile de depozitare, utilajele și echipamentele agricole, alte anexe, animale, precum și utilitățile aferente care concură la desfășurarea activităților agricole.17. La articolul 27 alineatul (1), literele a), d) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) transferul de exploatație este total și se poate realiza până la emiterea primei decizii de plată;.................................................................................................d) în cazul intervențiilor DR-02 - Agromediu și climă pe terenuri arabile, pachetele 4, 5 și 7, DR-07 - Silvomediu și climă și DR-08 - Împăduriri - întreținerea și îngrijirea suprafețelor împădurite, preluarea angajamentului poate fi numai totală, cu condiția menținerii întregii suprafețe asumate prin angajamentul inițial;.................................................................................................g) în cazul intervențiilor DR-01 - Agromediu și climă pe pajiști permanente, DR-02 - Agromediu și climă pe terenuri arabile, pachetele 9.1 și 10, DR-04 - Agricultură ecologică - conversie și DR-05 - Agricultură ecologică - menținerea certificării, preluarea angajamentului poate fi parțială, cu condiția menținerii de către cesionar a angajamentului pentru toată suprafața preluată pentru care există un angajament în derulare;18. Articolul 30 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 30(1) Angajamentele pentru suprafețele care la data depunerii cererii de plată se aflau în unitățile administrativ-teritoriale, denumite în continuare UAT, eligibile, și au trecut în UAT neeligibile, ca urmare a actualizării Sistemului de identificare a parcelelor, denumit LPIS, încetează fără recuperarea sumelor plătite fermierilor înainte de trecerea suprafețelor din UAT eligibile în UAT neeligibile.(2) Încadrarea UAT în zonele eligibile pentru intervențiile/ pachetele/variantele intervențiilor DR-01 - Agromediu și climă pe pajiști permanente, DR-02 - Agromediu și climă pe terenuri arabile, DR-04 - Agricultură ecologică - conversie, DR-05 - Agricultură ecologică - menținerea certificării, DR-09 - Zone afectate de constrângeri naturale - Zona montană, DR-10 - Zone afectate de constrângeri naturale semnificative și DR-11 - Zone afectate de constrângeri naturale specifice se menține indiferent de modificările intervenite în forma de organizare a acestora, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.(3) Nu se retrage plata și nu se aplică sancțiuni administrative în baza prevederilor privind plățile necuvenite și sancțiunile administrative din Regulamentul (UE) 2021/2.116, în cazul neconformităților pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate, a angajamentelor sau a altor obligații care rezultă din aplicarea normelor în cazul intervențiilor DR-01 - Agromediu și climă pe pajiști permanente, DR-02 - Agromediu și climă pe terenuri arabile, DR-04 - Agricultură ecologică - conversie, DR-05 - Agricultură ecologică - menținerea certificării, DR-07 - Silvomediu și climă, DR-09 - Zone afectate de constrângeri naturale - Zona montană, DR-10 - Zone afectate de constrângeri naturale semnificative, DR-11 - Zone afectate de constrângeri naturale specifice, ca urmare a identificării de diferențe de amplasament sau de mărime a parcelelor agricole din declarațiile din cererile de ajutor sau de plată și/sau în legătură cu cereri de ajutor sau de plată pentru anii anteriori, rezultate în urma înregistrării sistematice sau sporadice a imobilelor potrivit dispozițiilor din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.19. Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 34Intervențiilor DR-34 - Cooperare și inovare în agricultură prin intermediul grupurilor operaționale PEI, denumită în continuare DR-34, DR-35 - Dezvoltarea cooperării în cadrul lanțului valoric, denumită în continuare DR-35, DR-36 LEADER - Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității, denumită în continuare DR-36 LEADER, li se aplică prevederile art. 35-37.20. Articolul 35 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 35(1) Prin excepție de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. a), cheltuielile cu activitățile pregătitoare pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale PEI sunt eligibile dacă sunt efectuate după depunerea cererii de finanțare.(2) Durata de execuție a contractului de finanțare este de 3 ani în cazul DR-34 și DR 35 și de 2 ani pentru proiectele de servicii finanțate prin DR-36, fără a depăși termenul maxim de eligibilitate a cheltuielilor aferente PS 2023-2027.21. La articolul 36, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alin. (9), cu următorul cuprins:(9) Pentru proiectele selectate de GAL-uri potrivit alin. (6), AFIR verifică, în vederea contractării, criteriile generale de eligibilitate prevăzute în ghidurile și procedurile specifice aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.22. La articolul 37 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, lit. g), cu următorul cuprins:g) cheltuielile prevăzute în proiect să nu facă obiectul dublei finanțări cu alte cheltuieli finanțate din FEADR sau din alte fonduri publice.23. La articolul 37, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) GAL-ul poate avea statut de beneficiar în cadrul intervențiilor din SDL, cu respectarea principiului separării funcțiilor, iar în cazul proiectelor de tip umbrelă, cu respectarea de către GAL a următoarele condiții:a) stabilirea obiectivului proiectului, a condițiilor de eligibilitate pentru beneficiarii finali, a domeniului specific, realizarea evaluării, selectării, monitorizării și efectuării plăților către beneficiarii finali;b) încheierea contractului de finanțare cu AFIR și a contractelor de grant cu beneficiarii finali selectați;c) asigurarea cu privire la faptul că activele corporale și necorporale rezultate din implementarea proiectelor depuse de GAL sunt incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarilor finali și utilizate, inclusiv în perioada de monitorizare, pentru activitatea care a beneficiat de finanțare nerambursabilă.24. La articolul 38, alineatele (1), (3) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 38(1) În cadrul PS 2023-2027, gestionarea AKIS se realizează de către Unitatea de coordonare AKIS, unitate funcțională la nivelul AM-PS, având în componență și Unitatea de coordonare teritorială a AKIS..............................................................................................(3) Implementarea intervențiilor prevăzute la alin. (2) se realizează după cum urmează:a) pentru intervențiile DR-37 - Transfer de cunoștințe și DR-38 - Consiliere în afaceri agricole din PS 2023-2027 la nivelul AM-PS se realizează verificarea eligbilității furnizorilor de servicii, respectiv evaluarea și selecția proiectelor depuse în cadrul apelurilor de propuneri de proiecte;b) pentru intervenția DR-37 - Transfer de cunoștințe în situația în care beneficiarii transferului de cunoștințe sunt consilierii care sunt integrați în AKIS se instituie o schemă de ajutor de stat, conform procedurilor legale în vigoare..............................................................................................(5) Pentru implementarea intervențiilor prevăzute la alin. (2) se elaborează proceduri specifice, detaliate, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.25. La articolul 39, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Implementarea proiectelor se realizează prin Autoritatea de management pentru PS, în ceea ce privește operațiunile de asistență tehnică proprii și cele destinate autorității competente. AFIR va implementa proiectele proprii și pe cele destinate organismului de coordonare a agențiilor de plăți, iar APIA se va ocupa exclusiv de operațiunile de asistență tehnică proprii.26. Articolul 45 se abrogă.27. Articolul 47 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 47(1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, AFIR și APIA sau alt organism cu sarcini delegate privind implementarea intervențiilor PS 2023-2027 elaborează pentru intervențiile pentru care asigură implementarea:a) scheme de ajutor de stat/de minimis, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;b) proceduri operaționale/manuale de proceduri, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale;c) Ghidul solicitantului, care se aprobă în condițiile prevederilor art. 2 lit. o);d) ghid informativ, care se aprobă în condițiile prevederilor art. 2 lit. cc).(2) Pentru intervențiile cu caracter compensatoriu pe terenuri agricole și pentru animale modalitatea de implementare a intervențiilor și de îndeplinire a criteriilor de eligibilitate, a condițiilor și altor cerințe specifice, inclusiv tipurile de documente justificative, se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, cu cel puțin 15 zile înainte de data lansării campaniei de depunere cereri de plată.(3) Formularul-tip al cererii de plată pentru intervențiile prevăzute la art. 2 lit. s) se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, înainte de data stabilită pentru lansarea campaniei de depunere a cererilor de plată.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), ghidul informativ prevăzut la art. 2 lit. cc) pentru intervențiile cu caracter compensatoriu pe terenuri agricole și pentru animale se aprobă prin decizie a directorului general al APIA, cu avizul prealabil al AM-PS, iar ghidul solicitantului pentru intervențiile finanțate prin LEADER se aprobă de GAL și se publică pe site-ul propriu al GAL.(5) Sistemele de sancțiuni aferente intervențiilor cu caracter compensatoriu stabilesc cadrul de reglementare și consecințele recunoașterii de către agenția de plată a situațiilor de fapt care se pot încadra, după caz, în cazuri de forță majoră, circumstanțe excepționale sau circumstanțe naturale și se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IIPrevederile prezentei hotărâri se aplică și sesiunilor de depunere proiecte organizate în cadrul Planul strategic PAC 2023-2027 în situația în care solicitanții au trecut de etapa de evaluare-selectare, dar nu au semnat contractul de finanțare cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, în condițiile legale și procedurale.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Florin-Ionuț Barbu
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului,
  Ștefan-Radu Oprea
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Mircea Fechet
  București, 14 martie 2024.Nr. 221.-----