LEGE nr. 28 din 29 februarie 2024pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 5 martie 2024  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 6 alineatul (1), litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:h) nu prezintă pericol pentru apărarea și securitatea națională, ordinea și sănătatea publică.2. La articolul 13, alineatele (4) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Declarațiile prevăzute la alin. (1) se fac în termen de 10 zile, iar cele prevăzute la alin. (3), în termen de 48 de ore................................................................................................(6) Entitățile-gazdă sunt obligate să informeze formațiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări cu privire la încetarea sau suspendarea raportului juridic cu străinul, în termen de 10 zile de la data producerii evenimentului.3. La articolul 44^1, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Străinul poate solicita viza de lungă ședere pentru detașare în termen de 180 de zile de la data obținerii avizului de detașare de către beneficiarul prestării de servicii. Viza se soluționează de Centrul Național de Vize, în termen de 20 de zile de la data depunerii cererii de eliberare a vizei, fără a mai fi necesară obținerea avizului prevăzut la art. 30 alin. (7).4. La articolul 46 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Sponsorul posesor al unui permis de ședere temporară valabil un an, al unei Cărți albastre a UE, al unui permis ICT, al unui permis «mobile ICT», al unui permis de ședere pe termen lung sau beneficiar al statutului de refugiat ori al protecției subsidiare, precum și străinul solicitant al primei Cărți albastre a UE poate solicita reîntregirea familiei pentru:5. La articolul 46, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:(6^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), reîntregirea familiei poate fi solicitată simultan cu depunerea cererii de eliberare a Cărții albastre a UE, cu prezentarea documentelor prevăzute la alin. (7) lit. a), b), d), e), g) și h). Soluționarea cererii pentru reîntregirea familiei se va face în același timp cu soluționarea cererii pentru eliberarea Cărții albastre a UE.6. La articolul 46 alineatul (7), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) copia documentului care atestă dreptul de ședere pe teritoriul României, cu excepția situației în care cererea pentru reîntregirea familiei este depusă simultan cu cererea de eliberare a primei Cărți albastre a UE a sponsorului;7. La articolul 46 alineatul (9), literele c) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:c) solicitantul să posede mijloace de întreținere, pe lângă cele necesare pentru propria întreținere potrivit legii, în cuantum corespunzător salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru fiecare membru de familie, pentru o perioadă de 3 luni;d) persoana pentru care se solicită reîntregirea familiei îndeplinește condițiile de intrare prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), e), g) și h);8. La articolul 46, după alineatul (11) se introduc patru noi alineate, alineatele (11^1)-(11^4), cu următorul cuprins:(11^1) Dacă este necesar, sponsorul poate fi chemat la interviu. Neprezentarea la interviu poate constitui motiv de respingere a cererii, cu excepția cazurilor în care solicitantul face dovada că neprezentarea este cauzată de motive independente de voința acestuia.(11^2) În cazul în care informațiile sau documentele furnizate, pe care se întemeiază cererea, sunt necorespunzătoare sau incomplete, Inspectoratul General pentru Imigrări îi comunică solicitantului informațiile suplimentare cerute și stabilește un termen rezonabil pentru trimiterea acestora, dar nu mai mult de 30 de zile. Termenul prevăzut la alin. (11) se suspendă până la primirea de către Inspectoratul General pentru Imigrări a informațiilor sau a documentelor suplimentare necesare.(11^3) Dacă nu au fost furnizate informațiile sau documentele suplimentare în termenul prevăzut la alin. (11^2), cererea poate fi respinsă.(11^4) Prin excepție de la prevederile alin. (11), cererea pentru reîntregirea familiei depusă simultan cu cererea de eliberare a primei Cărți albastre a UE a sponsorului se soluționează în același timp cu aceasta.9. La articolul 50 alineatul (2), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) sunt îndeplinite în continuare condițiile cu privire la intrarea în România, prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. c), e) și h);b) nu a intervenit, pe perioada șederii în România, vreunul dintre motivele de nepermitere a intrării prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b)-d) și alin. (2) lit. b), b^1) și c);10. La articolul 50 alineatul (2), litera a^1) se abrogă.11. La articolul 51, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Membrii de familie ai străinului prevăzut la art. 56^4 alin. (4) au obligația de a solicita prelungirea dreptului de ședere în termen de cel mult o lună de la intrarea în România.12. La articolul 51, alineatele (3) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Dovada mijloacelor de întreținere poate fi făcută cu adeverință de salariu, talon de pensie, declarație privind impozitul pe venitul global, extras de cont bancar ori alte documente echivalente. La prima prelungire a dreptului de ședere temporară, în situația în care extrasul de cont este eliberat de o instituție bancară din țara de origine sau de reședință a străinului, moneda contului trebuie să fie convertibilă în România...................................................................................................(8) Cererea de prelungire a dreptului de ședere formulată de posesorul Cărții albastre a UE obținute într-un alt stat membru, depusă simultan cu cererile de prelungire a dreptului de ședere formulate de membrii de familie ai acestuia, se soluționează în același timp.13. La articolul 51, după alineatul (4^1) se introduce un nou alineat, alineatul (4^2), cu următorul cuprins:(4^2) Străinului aflat în perioadă de ședere legală pe teritoriul României la data depunerii cererii i se menține dreptul de ședere până la data soluționării acesteia.14. La articolul 56, alineatele (1), (6) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1) Străinilor intrați în România în scopul încadrării în muncă li se prelungește dreptul de ședere temporară în scop de muncă dacă prezintă contractul individual de muncă cu normă întreagă, înregistrat în registrul general de evidență a salariaților, din care rezultă că salariul este cel puțin la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. În cazul lucrătorilor înalt calificați, salariul trebuie să fie cel puțin la nivelul câștigului salarial mediu brut...................................................................................................(6) Dreptul de ședere temporară în scop de muncă se prelungește în condițiile alin. (1) sau (4) pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a contractului de muncă, dar nu mai mult de 2 ani.(7) Străinilor, lucrători înalt calificați, li se prelungește dreptul de ședere temporară în scop de muncă în condițiile alin. (1) sau (4) pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a contractului de muncă plus 3 luni, dar nu mai mult de 3 ani.15. La articolul 56, după alineatul (9^1) se introduce un nou alineat, alineatul (9^2), cu următorul cuprins:(9^2) Dacă la depunerea cererii de eliberare a Cărții albastre a UE sau pe perioada valabilității acesteia Inspectoratul General pentru Imigrări constată că nu mai este îndeplinită condiția prevăzută la art. 50 alin. (2) lit. g) din cauze neimputabile străinului, Inspectoratul General pentru Imigrări informează în scris străinul în cauză cu privire la obligația acestuia ca, în termen de 180 de zile de la data primirii informării, să își reglementeze situația cu actualul angajator sau să identifice un nou angajator.16. La articolul 56 alineatul (10), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:d) străinii, beneficiari ai protecției internaționale, precum și membrii de familie ai cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European ori ai Confederației Elvețiene care își exercită dreptul la libera circulație, în calitate de lucrători înalt calificați.17. La articolul 56, alineatul (12) se abrogă.18. După articolul 56^3 se introduce un nou articol, articolul 56^4, cu următorul cuprins:  +  Articolul 56^4Dreptul de ședere temporară în scop de muncă în calitate de lucrător înalt calificat în cadrul unei mobilități(1) Străinul care deține o Carte albastră a UE valabilă, eliberată de un stat membru care aplică integral acquis-ul Schengen, poate intra și rămâne în România, în vederea desfășurării unei activități economice, pentru o perioadă de 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile, fără a fi necesară obligația deținerii avizului de angajare eliberat în condițiile legislației speciale privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României.(2) Străinul care deține o Carte albastră a UE valabilă, eliberată de un stat membru care nu aplică integral acquis-ul Schengen, are dreptul de intrare și de ședere în scopul desfășurării unei activități economice timp de maximum 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile pe baza Cărții albastre a UE și a unui document de călătorie valabil, fără a fi necesară obligația deținerii avizului de angajare eliberat în condițiile legislației speciale privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României.(3) Prin activitate economică în sensul alin. (1) și (2) se înțelege o activitate temporară legată direct de interesele comerciale ale angajatorului și de sarcinile profesionale ale posesorului Cărții albastre a UE pe baza contractului de muncă în primul stat membru, inclusiv participarea la întâlniri de afaceri interne sau externe, participarea la conferințe sau seminare, negocierea de acorduri comerciale, efectuarea de activități de vânzare sau de marketing, explorarea oportunităților de afaceri sau participarea la activități de instruire și pregătire.(4) După 12 luni de ședere legală în primul stat membru sau după 6 luni de ședere legală în al doilea stat membru, ca posesor de Carte albastră a UE, străinul are dreptul să intre, să își stabilească reședința și să lucreze în România, în vederea ocupării unui loc de muncă înalt calificat, pe baza Cărții albastre a UE și a unui document de călătorie valabil, fără a fi necesară obligația deținerii avizului de angajare eliberat în condițiile legislației speciale privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României. În termen de cel mult o lună de la intrarea în România, străinul are obligația de a solicita eliberarea unei Cărți albastre a UE.(5) Străinului prevăzut la alin. (4) i se prelungește dreptul de ședere temporară în scop de muncă în calitate de lucrător înalt calificat în cadrul mobilității pe termen lung, dacă prezintă:a) Cartea albastră a UE, valabilă;b) contractul individual de muncă cu normă întreagă, înregistrat în registrul general de evidență a salariaților, încheiat pe o durată de cel puțin 6 luni, din care rezultă că salariul este cel puțin la nivelul câștigului salarial mediu brut;c) documentul de recunoaștere a studiilor, eliberat de Ministerul Educației, în condițiile prevăzute de legislația în domeniu, sau diploma de studii/certificatul de calificare eliberată/eliberat de unități/instituții de învățământ acreditate în România, care face dovada calificării din învățământul superior, atât în cazul profesiilor reglementate, cât și în cazul profesiilor nereglementate.(6) Aprobarea sau respingerea cererii de eliberare a Cărții albastre a UE se comunică de către Inspectoratul General pentru Imigrări, în scris, primului stat membru, în termen de 30 de zile de la data deciziei, atunci când România este al doilea stat membru, împreună cu motivele pentru respingerea cererii, dacă este cazul.19. La articolul 62 alineatul (1) litera a), punctul (iv) se modifică și va avea următorul cuprins:(iv) fac dovada deținerii mijloacelor de întreținere cel puțin la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată lunar, pentru perioada pentru care se solicită prelungirea sau, după caz, pentru o perioadă de cel puțin 12 luni, dacă sponsorul este titularul unui drept de ședere pe termen lung ori al unui drept de ședere temporară acordat pe o perioadă mai mare de un an;20. La articolul 62 alineatul (1) litera b), punctul (iii) se modifică și va avea următorul cuprins:(iii) fac dovada deținerii mijloacelor de întreținere cel puțin la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată lunar, pentru perioada pentru care se solicită prelungirea sau, după caz, pentru o perioadă de cel puțin 12 luni, dacă sponsorul este titularul unui drept de ședere pe termen lung ori al unui drept de ședere temporară acordat pe o perioadă mai mare de un an;21. La articolul 62 alineatul (1) litera b), după punctul (iii) se introduc trei noi puncte, punctele (iv)-(vi), cu următorul cuprins:(iv) în cazul membrilor de familie prevăzuți la art. 46 alin. (1) lit. c) și d), dacă prezintă consimțământul în formă autentică al celuilalt părinte care exercită autoritatea părintească cu privire la obținerea dreptului de ședere temporară pe teritoriul României;(v) în cazul membrilor de familie prevăzuți la art. 46 alin. (2) lit. a), dacă prezintă documente justificative că nu se pot întreține singuri și nu se bucură de sprijin familial adecvat în țara de origine;(vi) în cazul membrilor de familie prevăzuți la art. 46 alin. (2) lit. b), dacă prezintă certificat medical de încadrare într-un grad de handicap, emis în țara de origine, ori alte documente medicale echivalente.22. La articolul 62, alineatul (3^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(3^1) Dacă după 12 luni de ședere legală în primul stat membru ca posesor de Carte albastră a UE străinul se mută în România în vederea ocupării unui loc de muncă înalt calificat, membrilor de familie ai acestuia care solicită reîntregirea li se poate prelungi dreptul de ședere conform prevederilor alin. (1), cu obligația de a prezenta și permisul de ședere eliberat de primul stat membru.23. La articolul 67, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Străinilor intrați în România în scopul desfășurării de activități de cercetare științifică li se prelungește dreptul de ședere temporară dacă prezintă următoarele documente:a) acordul de primire încheiat cu entitatea-gazdă din România și avizat de către Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării;b) dovada deținerii mijloacelor de întreținere, în cuantum de cel puțin salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, pentru o perioadă de cel puțin 6 luni.24. La articolul 71 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) fac dovada deținerii mijloacelor de întreținere la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, pe o perioadă de cel puțin 12 luni, cu excepția străinilor membri de familie ai cetățenilor români;25. La articolul 71 alineatul (5), partea introductivă și literele c) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:(5) Dreptul de ședere pe termen lung se acordă posesorilor de Carte albastră a UE care au avut un drept de ședere legală și continuă pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene, în ultimii 5 ani anteriori depunerii cererii, în calitate de posesor al Cărții albastre a UE, al unui drept de ședere ca cercetător, ca student sau ca beneficiar de protecție internațională pe teritoriul statelor membre, din care drept de ședere continuă în ultimii 2 ani dinaintea datei de depunere a cererii în cauză, ca posesor al Cărții albastre a UE, pe teritoriul României, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:...............................................................................................c) fac dovada deținerii mijloacelor de întreținere la nivelul salariului minim brut garantat în plată, pe o perioadă de cel puțin 12 luni, cu excepția străinilor membri de familie ai cetățenilor români;................................................................................................g) nu prezintă pericol pentru securitatea națională;26. La articolul 71 alineatul (5), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:h) nu constituie o amenințare la adresa ordinii publice. Condiția se consideră îndeplinită dacă străinul nu a săvârșit, cu intenție, infracțiuni pe teritoriul României pentru care i s-a aplicat o pedeapsă privativă de libertate mai mare de 5 ani.27. La articolul 77, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Beneficiarul dreptului de ședere în scopul reîntregirii familiei constituie o amenințare la adresa ordinii publice dacă a săvârșit, cu intenție, infracțiuni pe teritoriul României pentru care i s-a aplicat o pedeapsă privativă de libertate mai mare de 3 ani.28. La articolul 77, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Șomajul constituie motiv de revocare a unei Cărți albastre a UE în următoarele situații:a) posesorul Cărții albastre a UE cumulează o perioadă de șomaj de peste 3 luni, dacă acesta deține o Carte albastră a UE de mai puțin de 2 ani;b) posesorul Cărții albastre a UE cumulează o perioadă de șomaj de peste 6 luni, dacă acesta deține o Carte albastră a UE de cel puțin 2 ani.29. La articolul 77, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Situația prevăzută la art. 56 alin. (9^2) nu constituie motiv de revocare a Cărții albastre a UE pe perioada celor 180 de zile.30. La articolul 77, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) Dreptul de ședere al posesorului Cărții albastre a UE nu poate fi anulat sau revocat dacă străinul se mută, în cadrul aceleiași mobilități, într-un alt stat membru al Uniunii Europene, înainte ca al doilea stat membru al Uniunii Europene să ia o decizie cu privire la cererea acestuia de mobilitate pe termen lung.31. La articolul 88 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:d) străinul al cărui drept de ședere a încetat în condițiile art. 11 alin. (3) lit. f).32. La articolul 89, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), străinul, în a cărui Carte albastră a UE sau în al cărui permis de ședere pe termen lung era înscrisă mențiunea privind acordarea protecției internaționale de către un alt stat membru, este îndepărtat sub escortă către statul membru indicat în respectiva mențiune, dacă, în urma verificărilor realizate de Inspectoratul General pentru Imigrări în statul membru în cauză, rezultă că acesta beneficiază în continuare de protecție internațională. Pentru respectarea obligațiilor asumate de România prin tratate, în cazul străinului declarat indezirabil sau care face obiectul expulzării ca urmare a condamnării pentru oricare dintre infracțiunile prevăzute în cap. IV din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru o infracțiune contra securității naționale prevăzută de Codul penal este posibilă îndepărtarea sub escortă și către un alt stat decât cel în care beneficiază de protecție internațională.33. La articolul 107, după alineatul (2^5) se introduc șase noi alineate, alineatele (2^6)-(2^11), cu următorul cuprins:(2^6) În Cartea albastră a UE eliberată unui străin, beneficiar al protecției internaționale în România, se înscrie, suplimentar față de mențiunea prevăzută la alin. (2), mențiunea «Protecție internațională acordată de RO la [data]».(2^7) În Cartea albastră a UE eliberată unui străin, beneficiar al protecției internaționale acordate de un alt stat membru, se înscrie, suplimentar față de mențiunea prevăzută la alin. (2), mențiunea «Protecție internațională acordată de [numele statului membru] la [data]», cu excepția situației în care, în urma verificărilor efectuate de Inspectoratul General pentru Imigrări în statul membru indicat că a acordat protecția internațională, rezultă că aceasta a fost retrasă printr-o decizie definitivă.(2^8) În situația în care un alt stat membru al Uniunii Europene transmite României solicitarea de informații cu privire la statutul de beneficiar al protecției internaționale în vederea eliberării Cărții albastre a UE, răspunsul este transmis de către Inspectoratul General pentru Imigrări către autoritatea competentă din respectivul stat membru al Uniunii Europene, în cel mult o lună de la primirea solicitării de informații.(2^9) În cazul în care, după eliberarea Cărții albastre a UE, responsabilitatea pentru protecția internațională a străinului a fost transferată statului român, Inspectoratul General pentru Imigrări eliberează, în termen de cel mult 3 luni de la data transferului, o nouă Carte albastră a UE, care conține mențiunea prevăzută la alin. (2^6).(2^10) În Cartea albastră a UE eliberată unui străin în baza unor competențe profesionale superioare pentru alte ocupații decât cele aparținând grupei minore 133 «Conducători în servicii de tehnologia informației și comunicațiilor» și subgrupei majore 25 «Specialiști în tehnologia informației și comunicațiilor», astfel cum acestea sunt stabilite în Clasificarea ocupațiilor din România, denumită în continuare COR, se înscrie mențiunea «Excl. grmin.133/sbgr. maj. 25 COR».(2^11) Prin competențe profesionale superioare în sensul alin. (2^10) se înțelege deținerea de cunoștințe, aptitudini și competențe atestate prin cel puțin 5 ani de experiență profesională de un nivel comparabil cu calificările dobândite în cadrul învățământului superior și care sunt relevante pentru profesia sau pentru sectorul specificat în contractul de muncă sau în oferta fermă de angajare.34. La articolul 112, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Titularul permisului de ședere este obligat să anunțe la formațiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări de la locul de reședință sau domiciliu despre furtul, pierderea, deteriorarea sau distrugerea acestuia, în termen de cel mult 10 zile de la constatarea vreuneia dintre aceste situații.35. La articolul 124, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Titularul pașaportului pentru persoană fără cetățenie este obligat să anunțe formațiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări de la locul de reședință sau domiciliu despre furtul, pierderea, deteriorarea sau distrugerea acestuia, în termen de cel mult 5 zile de la constatarea vreuneia dintre aceste situații.36. La articolul 128^1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În cazul respingerii cererii pentru eliberarea unei Cărți albastre a UE în cadrul unei mobilități pe termen lung, simultan cu notificarea prevăzută la art. 56^4 alin. (6), Inspectoratul General pentru Imigrări solicită primului stat membru readmisia posesorului Cărții albastre a UE și, după caz, a membrilor familiei acestuia, fără formalități și fără întârziere. Aceste dispoziții se aplică și în cazul în care Cartea albastră a UE eliberată de primul stat membru a expirat sau a fost retrasă în cursul examinării cererii.37. La articolul 128^1, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică și în cazul în care străinului, aflat în cadrul unei mobilități pe teritoriul statului membru al Uniunii Europene care solicită readmisia, i-a încetat dreptul de ședere temporară pe teritoriul României, la expirarea termenului pentru care i-a fost acordat sau ca urmare a anulării ori revocării.38. La articolul 135, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) cu amendă de la 400 lei la 800 lei, cele prevăzute la pct. 3-5, 7, 8 și 10-14;39. La articolul 137, alineatul (2) se abrogă.40. La articolul 143 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:c^1) să organizeze și să efectueze, în condițiile legii, controale în instituțiile publice sau particulare, precum și în incinta operatorilor economici, indiferent de proprietar sau deținător, în vederea constatării îndeplinirii de către angajatori sau beneficiarii prestării de servicii a condițiilor de încadrare în muncă ori detașare a străinilor pe teritoriul României;41. La mențiunea de transpunere, punctul 9 se abrogă.42. La mențiunea de transpunere, după punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 15, cu următorul cuprins:15. Directiva (UE) 2021/1.883 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 octombrie 2021 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate și de abrogare a Directivei 2009/50/CE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 382 din 28 octombrie 2021.  +  Articolul IIOrdonanța Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 30 august 2014, aprobată prin Legea nr. 14/2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), literele i) și l)-n) se modifică și vor avea următorul cuprins:i) lucrător înalt calificat - străinul încadrat în muncă pe teritoriul României pe un loc de muncă înalt calificat, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată de cel puțin șase luni, încheiat cu un angajator în baza avizului de angajare;................................................................................................l) loc de muncă înalt calificat - locul de muncă al unei persoane care, în scopul exercitării unei activități salariate, reale și efective, în beneficiul sau sub coordonarea altei persoane, este plătită pentru activitatea respectivă și are calificările profesionale superioare necesare;m) calificări profesionale superioare - calificările atestate prin prezentarea unor calificări dobândite în cadrul învățământului superior sau prin competențe profesionale superioare;n) calificare dobândită în cadrul învățământului superior - orice diplomă, certificat sau alt titlu oficial de calificare eliberat de către o autoritate competentă prin care se atestă absolvirea învățământului superior sau a unui ciclu de învățământ terțiar echivalent, și anume o serie de cursuri furnizate de o instituție de învățământ recunoscută ca instituție de învățământ superior sau instituție de învățământ terțiar echivalentă de către statul în care se află, în cazul în care studiile necesare pentru a dobândi calificările au o durată de cel puțin trei ani și corespund cel puțin nivelului 6 din clasificarea ISCED 2011 sau, după caz, nivelului 6 din clasificarea CEC, în conformitate cu legislația națională aplicabilă;2. La articolul 2 alineatul (1), litera o) se abrogă.3. La articolul 3 alineatul (2), după litera o) se introduc trei noi litere, literele p)-r), cu următorul cuprins:p) străinii posesori ai unei Cărți albastre a UE valabile, eliberată de un stat membru al Uniunii Europene, care urmează să desfășoare pe teritoriul României activități în scop de muncă, în calitate de lucrător înalt calificat, în cadrul unei mobilități;q) străinii posesori ai unei Cărți albastre a UE valabile, după 12 luni de angajare legală în muncă pe teritoriul României, în calitate de lucrător înalt calificat;r) străinii titulari ai dreptului de ședere pe termen lung acordat de un alt stat membru al Uniunii Europene, posesori ai unui permis de ședere pe termen lung conținând mențiunea «Fost posesor de Carte albastră a UE4. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Prevederile alin. (2) lit. j) nu se aplică străinilor care solicită încadrarea în muncă în calitate de lucrători înalt calificați.5. La articolul 3, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Străinii titulari ai dreptului de ședere temporară pentru studii pot fi încadrați în muncă pe teritoriul României fără aviz de angajare numai cu contract individual de muncă cu timp parțial, cu durata muncii de maximum 6 ore pe zi.6. La articolul 4 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) angajatorul persoană juridică, persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală desfășoară efectiv pe teritoriul României activități compatibile cu funcția pentru care solicită încadrarea în muncă a străinului;7. La articolul 4 alineatul (2), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:a^1) activitatea angajatorului nu a fost înființată sau nu se derulează în scopul principal de a facilita intrarea străinilor pe teritoriul României;8. La articolul 4 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) angajatorul are achitate obligațiile către bugetul de stat;9. La articolul 4 alineatul (2), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:f) străinul pe care angajatorul intenționează să îl încadreze în muncă îndeplinește condițiile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), e), g) și h), art. 11 și art. 27 alin. (2) lit. c) și e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și nu se află în vreunul dintre cazurile de nepermitere a intrării în România prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b) - d) și alin. (2) lit. a) din aceeași ordonanță de urgență.10. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În vederea constatării îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. a) și a^1), Inspectoratul General pentru Imigrări poate efectua controale la sediile sociale sau punctele de lucru ale angajatorilor.11. La articolul 6, alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Dovada îndeplinirii condiției generale prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. b) se face prin prezentarea de către angajator a certificatului de atestare fiscală valabil, emis de administrația finanțelor publice în a cărei rază teritorială își are sediul social sau profesional ori, după caz, domiciliul angajatorul, privind achitarea obligațiilor către bugetul de stat................................................................................................(4) Verificarea condițiilor generale prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. a^1) și d)-f) se realizează de către Inspectoratul General pentru Imigrări prin formațiunile sale teritoriale.12. La articolul 8 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) adeverința cu privire la forța de muncă disponibilă pentru locul de muncă vacant, eliberată cu cel mult 90 de zile anterior depunerii cererii pentru avizul de angajare de agenția pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază teritorială își are sediul social sau profesional angajatorul;13. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Avizul de angajare pentru lucrători înalt calificați se eliberează exclusiv angajatorului persoană juridică în vederea încadrării în muncă a unui străin pe un loc de muncă înalt calificat, cu contract individual de muncă cu normă întreagă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată de cel puțin 6 luni. Contractul individual de muncă pe perioadă determinată se prelungește în condițiile prevăzute de Codul muncii, fără obținerea unui nou aviz de angajare.(2) Condițiile speciale pentru eliberarea avizului de angajare pentru lucrători înalt calificați sunt următoarele:a) angajatorul intenționează să încadreze în muncă un străin pe un loc de muncă înalt calificat, cu contract individual de muncă cu normă întreagă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată de cel puțin 6 luni și să îi plătească un salariu cel puțin la nivelul câștigului salarial mediu brut;b) străinul pe care angajatorul intenționează să îl încadreze pe locul de muncă vacant deține competențe profesionale superioare și îndeplinește condițiile de autorizare prevăzute de legislația în vigoare pentru ocuparea locului de muncă înalt calificat și nu are antecedente penale incompatibile cu activitatea pe care urmează să o desfășoare pe teritoriul României;c) angajatorul a depus diligențe pentru ocuparea locului de muncă vacant de către un cetățean român, de către un cetățean al unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, de către un cetățean al Confederației Elvețiene sau de către un străin titular al dreptului de ședere pe termen lung pe teritoriul României.(3) Prin competențe profesionale superioare se înțelege deținerea de cunoștințe, aptitudini și competențe atestate prin cel puțin 5 ani de experiență profesională de un nivel comparabil cu calificările dobândite în cadrul învățământului superior și care sunt relevante pentru profesia sau pentru sectorul specificat în contractul de muncă sau în oferta fermă de angajare.(4) În ceea ce privește ocupațiile aparținând grupei minore 133 «Conducători în servicii de tehnologia informației și comunicațiilor» și subgrupei majore 25 «Specialiști în tehnologia informației și comunicațiilor», astfel cum acestea sunt stabilite în Clasificarea ocupațiilor din România, prin competențe profesionale superioare se înțelege deținerea de către manageri și profesioniști în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor a unor cunoștințe, aptitudini și competențe atestate prin cel puțin 3 ani de experiență profesională relevantă în termen de 7 ani înainte de depunerea cererii pentru eliberarea unei Cărți albastre a UE.14. La articolul 16, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Dovada îndeplinirii condiției speciale prevăzute la art. 15 alin. (2) lit. c) se face prin prezentarea de către angajator a următoarelor documente: a) adeverința cu privire la forța de muncă disponibilă pentru locul de muncă vacant, eliberată cu cel mult 90 de zile anterior depunerii cererii pentru avizul de angajare de agenția pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază teritorială își are sediul social sau profesional angajatorul;b) dovada publicării prin mijloace de informare în masă din România a unui anunț pentru ocuparea locului de muncă vacant;c) copia procesului-verbal întocmit de angajator din care să rezulte efectuarea selecției realizate pentru ocuparea locului de muncă vacant, ca urmare a publicării anunțului prevăzut la lit. b).15. La articolul 16, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) La curriculum vitae al străinului se atașează unul dintre următoarele documente:a) documentul de recunoaștere a studiilor, eliberat de Ministerul Educației, în condițiile prevăzute de legislația în domeniu, sau diploma de studii/certificatul de calificare eliberată/eliberat de unități/instituții de învățământ acreditate în România, care face dovada calificării din învățământul superior, atât în cazul profesiilor reglementate, cât și în cazul profesiilor nereglementate;b) documentele care atestă obținerea în România sau în alt stat membru al Uniunii Europene, ca urmare a unei experiențe profesionale cu un nivel de cunoștințe comparabil cu calificările din învățământul superior, a calificării profesionale superioare necesare ocupării locului de muncă vacant, numai în cazul profesiilor reglementate.16. La articolul 21 alineatul (2), literele c), g) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:c) beneficiarul prestării de servicii are achitate obligațiile către bugetul de stat;...............................................................................................g) contingentul anual de lucrători nou-admiși pe piața forței de muncă, stabilit potrivit art. 29 alin. (1), nu a fost epuizat;h) străinul care urmează a fi detașat îndeplinește condițiile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), e), g) și h), art. 11 și art. 27 alin. (2) lit. c) și e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și nu se află în vreunul dintre cazurile de nepermitere a intrării în România prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b) - d) și alin. (2) lit. a) din respectiva ordonanță de urgență.17. La articolul 23, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Dovada îndeplinirii condiției generale prevăzute la art. 21 alin. (2) lit. c) se face prin prezentarea de către beneficiarul prestării de servicii a certificatului de atestare fiscală valabil emis de administrația finanțelor publice în a cărei rază teritorială își are sediul social sau profesional ori, după caz, domiciliul beneficiarul prestării de servicii, privind achitarea obligațiilor către bugetul de stat.18. La articolul 23, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) În vederea constatării îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 21 alin. (2) lit. d), Inspectoratul General pentru Imigrări poate efectua controale la sediile sociale sau punctele de lucru ale beneficiarilor prestării de servicii.19. La articolul 28, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Neîndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta ordonanță, precum și epuizarea contingentului anual de lucrători nou-admiși pe piața forței de muncă constituie motive de refuz de eliberare a avizului de angajare/detașare.20. La articolul 31, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:e) la încetarea contractului individual de muncă sau a detașării.21. După punctul 2 al mențiunii privind transpunerea normelor Uniunii Europene se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:3. Directiva (UE) 2021/1.883 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 octombrie 2021 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate și de abrogare a Directivei 2009/50/CE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 382 din 28 octombrie 2021;  +  Articolul IIIArticolul 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 din 2 noiembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Pe durata șederii în România, cetățenii Uniunii Europene sau, după caz, membrii de familie ai acestora sunt obligați să declare la formațiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări de la locul de reședință sau domiciliu, în termen de 10 zile de la producerea evenimentului, următoarele:2. Alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Pierderea, deteriorarea sau distrugerea documentelor eliberate de autoritățile române în baza prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se declară la formațiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări de la locul de reședință sau domiciliu, în termen de 48 de ore de la constatarea evenimentului.  +  Articolul IVOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 204/2020 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în materie de reglementare a dreptului de intrare și ședere pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1132 din 25 noiembrie 2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 77/2021, cu completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 5 alineatul (1), partea introductivă a literei e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) să declare, în termen de 10 zile, la formațiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări de la locul de reședință sau domiciliu, următoarele:2. La articolul 15, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Dreptul de ședere permanentă încetează inclusiv în situația în care persoana formulează o cerere în acest sens. Beneficiarul art. 50 TUE poate solicita Inspectoratului General pentru Imigrări sau formațiunilor sale teritoriale acordarea dreptului de ședere temporară, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.3. La articolul 15, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Încetarea dreptului de ședere permanentă în condițiile alin. (4) nu aduce atingere statutului de beneficiar al art. 50 TUE.  +  Articolul VLegea nr. 122/2006 privind azilul în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 18 mai 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 20^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20^1Readmisia beneficiarilor protecției internaționale în România(1) Străinii, beneficiari ai protecției internaționale în România, sunt readmiși pe teritoriul României imediat și fără formalități, împreună cu membrii lor de familie, ca urmare a unei decizii de îndepărtare luate de statul membru în care au avut drept de ședere pe termen lung ori care le-a eliberat Cartea albastră a UE.(2) Pentru stabilirea situației străinilor care au înscrisă în permisul de ședere pe termen lung ori în Cartea albastră a UE eliberate de un alt stat membru al Uniunii Europene mențiunea privind acordarea protecției internaționale de către România, Inspectoratul General pentru Imigrări comunică statului membru interesat, în termen de cel mult o lună de la primirea unei cereri în acest sens, dacă străinul beneficiază în continuare de protecție internațională în România.2. La articolul 28 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) constituie un pericol la adresa ordinii publice sau a securității naționale a României;3. La mențiunea privind transpunerea se introduce o nouă liniuță, cu următorul cuprins:– art. 23 alin. (5) din Directiva (UE) 2021/1.883 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 octombrie 2021 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate și de abrogare a Directivei 2009/50/CE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 382 din 28 octombrie 2021.  +  Articolul VIPrevederile art. I pct. 38 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  *
  Prezenta lege asigură transpunerea Directivei (UE) 2021/1.883 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 octombrie 2021 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate și de abrogare a Directivei 2009/50/CE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 382 din 28 octombrie 2021.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  București, 29 februarie 2024.Nr. 28.-----