ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 10 din 22 februarie 2024pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 27 februarie 2024  Pentru a asigura plata burselor elevilor din învățământul preuniversitar, înscriși în unitățile proprii de învățământ, prin Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției și alte instituții cu atribuții în domeniile apărării, ordinii publice și securității naționale, din fonduri alocate din bugetul de stat este necesară modificarea prevederilor art. 42 din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare.Pentru evitarea aplicării unui tratament discriminatoriu pentru elevii din unitățile de învățământ din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională la recunoașterea meritelor și performanțelor educaționale, cunoscând faptul că personalul din sistemul de învățământ de stat își îndeplinește atribuțiile în baza Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările și completările ulterioare, acestea având caracter special, derogatoriu de la dreptul comun,întrucât, potrivit prevederilor celor două legi invocate mai sus, personalul didactic poate ocupa posturi didactice/catedre prin încheierea de contracte individuale de muncă separate, atât pentru funcția de bază, cât și în regim de plata cu ora sau cumul,ținând cont de faptul că Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, stabilește un plafon pentru acordarea indemnizației de hrană prin raportare la salariile lunare nete, iar sistemul de învățământ are un anumit specific atât în ceea ce privește modalitatea de încadrare a personalului didactic, cât și în ceea ce privește norma de muncă, în prezent existând dificultăți în aplicarea prevederilor art. 18 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere faptul că prevederile în vigoare afectează o parte din personalul din învățământ, se impune adoptarea unei norme derogatorii adaptate sistemului de învățământ care să poată fi aplicată în mod clar și predictibil, astfel încât drepturile să poată să fie asigurate în mod echitabil și se propune astfel ca plafonul pentru stabilirea indemnizației de hrană să se raporteze la funcția de bază, și nu la salariile nete cumulate obținute prin încheierea mai multor contracte individuale de muncă. De asemenea, ținând seama de specificul sistemului de învățământ, aplicarea prevederilor art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare, pentru personalul din sistemul de învățământ, așa cum este în vigoare în prezent, nu poate să fie realizată în mod unitar și lipsit de echivoc. Astfel, pentru personalul din sistemul de învățământ acordarea voucherelor de vacanță prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește prin raportare la salariul net cuvenit funcției de bază din luna acordării acestora. Cunoscând faptul că Programul național „Masă sănătoasă“ pentru anul 2024 este în cuantum de 1.139.400 mii lei, limitarea la 1.000 a numărului de unități de învățământ din care pot proveni beneficiarii acestei măsuri nu favorizează intervenția la nivelul unităților de învățământ cu număr redus de preșcolari și elevi, unități care se află, de regulă, în comunitățile dezavantajate socioeconomic și/sau în mediul rural, în care este cea mai mare nevoie de măsuri de sprijin pentru asigurarea participării la educație a tuturor copiilor, din care face parte și Programul național „Masă sănătoasă“. Prin eliminarea limitei de 1.000 a numărului de unități de învățământ, programul poate fi implementat într-un număr mai mare de unități de învățământ, crescând astfel numărul de beneficiari ai programului, cu încadrarea în bugetul alocat acestuia în anul 2024.Având în vedere faptul că în prezent sunt în fondul activ de reglementare norme care nu se pot aplica în mod unitar, existând posibilitatea lipsirii de satisfacerea dreptului anumitor categorii de personal în situația neadoptării în regim de urgență a acestor norme, s-ar aduce atingere principiului securității raporturilor juridice, fiind generate inclusiv discriminări în cadrul aceleiași categorii de personal,pentru asigurarea coerenței cadrului legislativ, evitarea unor tratamente discriminatorii și armonizarea acțiunilor întreprinse pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare, precum și a dispozițiilor descrise mai sus din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, și din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, sunt necesare măsuri imediate adoptate pe calea ordonanței de urgență.Dat fiind faptul că este necesară crearea cadrului legal pentru asigurarea cofinanțării de către România a intervenției în regim de urgență de restaurare a monumentului arhitectural „Columna lui Traian“, operă emblematică a arhitectului Apolodor din Damasc și una dintre cele mai mari sculpturi antice în basorelief, care constituie un simbol al originii latine a românilor și o mărturie a istoriei comune a popoarelor român și italian, cu o valoare inestimabilă din perspectivă artistică și documentară,potrivit evaluării autorităților italiene rezultă necesitatea unor intervenții de urgență în ceea ce privește reabilitarea monumentului „Columna lui Traian“, menite să îmbunătățească starea generală de conservare a tuturor elementelor metalice, precum și eliminarea sau reducerea factorilor care ar putea accentua procesul de degradare existent.În acest context, Ambasada României la Roma a întreprins demersuri pe lângă autoritățile locale pentru a obține detalii cu privire la evaluarea de specialitate privind lucrările avute în vedere pentru restaurarea monumentului arhitectural. Ca urmare a demersurilor întreprinse, partea italiană a accentuat asupra lucrărilor de restaurare a statuii de bronz, reprezentându-l pe Sfântul Petru, care este amplasată pe monumentul arhitectural.Având în vedere că elementele mai sus menționate constituie o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, astfel că o eventuală legiferare, pe altă cale decât delegarea legislativă, nu ar fi de natură să înlăture de îndată consecințele negative identificate, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IArticolul 42 din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 5 iulie 2023, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 42Finanțarea de bază, complementară și specială, precum și cheltuielile de instruire și întreținere a elevilor din învățământul preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională sunt asigurate de Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției și alte instituții cu atribuții în domeniile apărării, informațiilor, ordinii publice și securității naționale, din fondurile alocate din bugetul de stat, inclusiv pe parcursul anului școlar 2023-2024.  +  Articolul IILa articolul 18 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^2), cu următorul cuprins:(1^2) Pentru personalul din sistemul de învățământ acordarea indemnizației de hrană prevăzute la alin. (1) se stabilește prin raportare la salariul net cuvenit funcției de bază.  +  Articolul IIILa articolul 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 24 februarie 2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (2^5) se introduce un nou alineat, alineatul (2^6), cu următorul cuprins:(2^6) Pentru personalul din sistemul de învățământ acordarea voucherelor de vacanță prevăzute la alin. (2) se stabilește prin raportare la salariul net cuvenit funcției de bază din luna acordării acestora.  +  Articolul IVLa articolul XXVI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1139 din 15 decembrie 2023, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) În anul 2024 pentru Programul național «Masă sănătoasă» se asigură de la bugetul de stat din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, în limita sumei de 1.139.400 mii lei aprobată prin Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, anexa nr. 5 - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, pe anul 2024 și estimări pe anii 2025-2027, numărul curent 43, pentru preșcolarii și elevii din minimum 1.000 de unități de învățământ preuniversitar de stat. Repartizarea sumelor pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale și pe unități de învățământ, precum și normele metodologice de aplicare a Programului național «Masă sănătoasă» pentru anul 2024 se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educației.  +  Articolul V(1) Se aprobă plata unei contribuții financiare voluntare, în cuantum de 106.140 euro, către Parcul Arheologic Colosseum, pentru realizarea lucrărilor de restaurare a statuii de bronz care îl reprezintă pe Sfântul Petru, amplasată pe monumentul arhitectural „Columna lui Traian“.(2) Plata sumei în cuantum total de 106.140 euro se suportă din bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2024, cap. 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe“, titlul 55 „Alte transferuri“.(3) Echivalentul în lei al contribuției financiare voluntare, prevăzută la alin. (1), se va calcula pe baza cursului oficial de schimb leu/euro al Băncii Naționale a României, valabil la data efectuării plății.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Marian-Cătălin Predoiu
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Janina-Mirela Sitaru,
  secretar de stat
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat
  p. Ministrul apărării naționale,
  Simona Cojocaru,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  București, 22 februarie 2024.Nr. 10.-----