ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 9 din 22 februarie 2024pentru instituirea unor măsuri de sprijin în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, pentru perioada rămasă din sezonul rece noiembrie 2023-martie 2024
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 23 februarie 2024  Având în vedere majorarea drepturilor de pensie, precum și a drepturilor salariale începând cu data de 1 ianuarie 2024, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, și Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, o parte din drepturile acordate beneficiarilor de ajutor pentru încălzire și supliment pentru energie care fac parte din categoria pensionarilor, dar și a salariaților, au fost afectate prin încadrarea în alt interval de venituri sau chiar încetarea plății acestor ajutoare.Întrucât majorarea cu 13,8% a punctului de pensie, respectiv cu 5% a salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice, față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023, determină modificări în acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie, conducând, pentru o parte din actualii beneficiari ai acestor drepturi, la încetarea dreptului sau la acordarea unor cuantumuri mai mici decât cele primite anterior, precum și la crearea de debite ce trebuie recuperate,dat fiind faptul că majorările acordate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2023, cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr. 360/2023 pot conduce la un rezultat negativ care să accentueze riscul de sărăcie a categoriilor de beneficiari ai ajutorului pentru încălzirea locuinței și ai suplimentului pentru energie, luând în considerare faptul că limitele maxime ale veniturilor până la care se acordă aceste beneficii sunt de 1.386 lei/persoană în cazul familiilor și de 2.053 lei în cazul persoanelor singure,luând în considerare că aceste categorii de beneficiari ar putea fi obligate atât la plata integrală a facturilor de energie termică, energie electrică, gaze naturale sau la achiziția combustibilului pentru încălzirea locuinței, cât și la plata debitelor ce vor fi constituite, diminuând considerabil veniturile persoanei/gospodăriei, anulându-se scopul pentru care sunt acordate,având în vedere că în bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale sumele cu destinație de ajutor pentru încălzirea locuinței și supliment pentru energie au fost fundamentate fără luarea în calcul a potențialelor măsuri de creștere a veniturilor populației, prin adoptarea acestei reglementări nu se va înregistra impact bugetar.Ținând cont de faptul că de la 1 ianuarie 2024 au intrat în vigoare prevederile Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare, prin care se reglementează unele condiții diferite față de cele prevăzute pentru ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, și care au impact asupra acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie, fiind condiții comune pentru acordarea celor două tipuri de beneficii de asistență socială,întrucât începând cu data de 1 ianuarie 2024 la nivelul autorităților locale se reevaluează peste 200.000 de drepturi de ajutor social și alocație pentru susținerea familiei care vor fi înlocuite de noul beneficiu denumit venit minim de incluziune, iar personalul cu atribuții de reevaluare din cadrul acestor autorități este destul de redus și supraîncărcat și se află în imposibilitatea de a reevalua peste 800.000 de drepturi de ajutor pentru încălzirea locuinței și supliment pentru energie,pe cale de consecință, sunt necesare reglementări care să țină cont de nevoia reducerii sărăciei energetice pentru cele peste 800.000 de gospodării care beneficiază în prezent de ajutor pentru încălzirea locuinței, pe toate cele 4 sisteme de încălzire a locuinței, și pentru care, în contextul majorărilor de pensii și salarii, ar fi necesare revizuirea cuantumului, precum și a dreptului la suplimentul pentru energie, emiterea de noi dispoziții, rectificarea situațiilor centralizatoare transmise deja asociațiilor de proprietari/locatari și furnizorilor de energie termică, gaze naturale și energie electrică.Deoarece se produc disfuncționalități la nivelul asociațiilor de proprietari/locatari, care vor fi în situația de a recalcula contravaloarea consumului care revine fiecărui proprietar/locatar și de a stabili în sarcina acestora cheltuieli suplimentare, precum și la nivelul furnizorilor de energie termică, gaze naturale și energie electrică, aceștia din urmă fiind în situația de a întârzia emiterea facturilor prin refacerea tuturor documentelor aferente acestei perioade,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Majorarea valorii punctului de pensie prevăzută de art. 84 alin. (6) din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, precum și majorările de natură salarială prevăzute de art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, nu se iau în calcul la stabilirea drepturilor la ajutorul pentru încălzirea locuinței și la suplimentul pentru energie prevăzute la art. 6 și 25 din Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările ulterioare, pentru perioada rămasă din sezonul rece noiembrie 2023-martie 2024.(2) Drepturile la ajutorul pentru încălzirea locuinței și la suplimentul pentru energie, acordate potrivit prevederilor art. 6 și 25 din Legea nr. 226/2021, cu modificările ulterioare, stabilite anterior datei de 1 ianuarie 2024, se mențin în plată în aceleași condiții care au stat la baza acordării acestora și în aceleași cuantumuri până la sfârșitul sezonului rece noiembrie 2023-martie 2024.  +  Articolul 2(1) Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (4) din Legea nr. 226/2021, cu modificările ulterioare, în situația în care până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență au fost constituite debite cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței sau de supliment pentru energie prevăzute de art. 6 și 25 din Legea nr. 226/2021, cu modificările ulterioare, acestea se scutesc la plată.(2) Scutirea la plată se face prin decizie a directorului executiv al agenției pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, emisă între data stabilirii debitului și până la împlinirea termenului de 180 de zile prevăzut la art. I alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistență socială, precum și pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări prin Legea nr. 266/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru debitele stabilite în condițiile art. 33 alin. (4) din Legea nr. 226/2021, cu modificările ulterioare, având la bază dispoziția primarului emisă conform art. 37 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.073/2021.(3) Pentru debitele transmise potrivit art. I alin. (4^3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2014, aprobată cu modificări prin Legea nr. 266/2015, cu modificările și completările ulterioare, directorul executiv al agenției pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, emite decizie de scutire la plată, pe care o transmite organelor fiscale centrale în vederea scăderii acestora din evidențele fiscale.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat
  p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Marin Țole,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  București, 22 februarie 2024.Nr. 9.----