METODOLOGIA din 15 februarie 2016privind remunerația datorată artiștilor interpreți și producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor sau a reproducerilor acestora, precum și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental și lucrativ, și tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiștilor, interpreți sau executanți pentru fonograme și pentru audiovizual și ale producătorilor de fonograme, prin gestiune colectivă obligatorie
EMITENT
 • OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 25 februarie 2016  Notă
  Aprobată prin HOTĂRÂREA ARBITRALĂ nr. 1 din 15 februarie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 25 februarie 2016.
  (la 25-11-2016, Titlul actului normativ a fost modificat de DECIZIA nr. 784/A din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 25 noiembrie 2016 ) Notă
  Articolul 2 din DECIZIA nr. 35 din 2 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 16 februarie 2023 prevede:Articolul 2De la data intrării în vigoare a prezentei decizii, remunerațiile prevăzute în tabelele publicate prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 6/2022 privind modificarea, pe baza indicelui de inflație stabilit la nivel național, a remunerațiilor cuvenite artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de fonograme prevăzute în Metodologia privind remunerația datorată artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental și lucrativ, și tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiștilor interpreți sau executanți pentru fonograme și pentru audiovizual și ale producătorilor de fonograme, prin gestiune colectivă obligatorie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin Decizia directorului general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 10/2016, astfel cum a fost modificată prin Decizia directorului general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 120/2016, precum și cele stabilite prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 99/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 15 februarie 2022, nu se mai aplică.
  1. Prin utilizator, în sensul prezentei metodologii, se înțelege persoana fizică autorizată (PFA, ÎI etc.) sau persoana juridică care, în cadrul activității sale comerciale, deține ori folosește cu orice titlu (drept de proprietate, administrare, închiriere, subînchiriere, comodat, concesiune, leasing etc.) spații închise sau deschise, în care realizează acte de comunicare publică, în sensul în care această noțiune este definită de Legea nr. 8/1996, atunci când comunicarea publică are ca obiect fonograme sau prestații artistice din domeniul audiovizual. Utilizatorii care comunică public fonograme sau reproduceri ale acestora, precum și/sau prestații artistice din domeniul audiovizual au obligația ca înaintea oricărei utilizări să obțină autorizația-licență neexclusivă din partea organismelor de gestiune colectivă abilitate, în schimbul remunerațiilor prevăzute în tabelele din prezenta metodologie. Utilizatorul are obligația de a obține din partea organismelor de gestiune colectoare ale drepturilor artiștilor interpreți sau executanți - Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți, respectiv ale producătorilor de fonograme - Uniunea Producătorilor de Fonograme din România, conform reglementărilor legale în vigoare, autorizații-licențe neexclusive pentru comunicarea publică a fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, anterior începerii activității de comunicare publică a fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, în schimbul plății unei remunerații, indiferent de durata efectivă a comunicării publice. Notă
  Potrivit DECIZIEI nr. 784/A din 26 octombrie 2016, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 25 noiembrie 2016, este înlăturată menționarea numelui organismelor de gestiune colectivă (U.P.F.R. și C.R.E.D.I.D.A.M.) din cuprinsul metodologiei.
  Se consideră utilizare pentru proba tehnică de suporturi sau aparate utilizarea fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual în prezența clientului care a solicitat o astfel de testare, prin intermediul unui aparat audio și/sau audiovideo oferit spre vânzare și supus testării. Nu reprezintă probă tehnică, ci utilizare în scop ambiental a fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual menținerea în stare de funcționare a unuia sau mai multor aparate în incinta unității comerciale ori în afara acesteia. Pentru proba tehnică nu se datorează remunerație. Eliberarea autorizației-licență neexclusivă pentru comunicarea publică a fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual se solicită de către utilizator cu cel puțin 3 zile calendaristice anterior începerii activității. Pentru eliberarea autorizațiilor-licență neexclusivă sau pentru determinarea cuantumului remunerațiilor datorate, organismele de gestiune colectivă colectoare, desemnate conform reglementărilor în vigoare, pentru drepturile artiștilor interpreți ori executanți și ale producătorilor de fonograme solicită utilizatorului, iar utilizatorul este obligat să pună la dispoziția acestora, în termen de 10 zile de la solicitare, copii conforme ale următoarelor documente:a) certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului (pentru persoanele juridice), respectiv documentul de autorizare a persoanei fizice autorizate (PFA, ÎI, orice formă de organizare a persoanelor fizice etc.);b) orice document justificativ din care să reiasă suprafața în care se difuzează fonograme/prestații artistice în domeniul audiovizual;c) certificatul de clasificare emis de Autoritatea Națională pentru Turism sau de către autoritatea competentă ori dovada depunerii dosarului de clasificare (în cazul structurilor de primire cu destinație de cazare turistică) și anexele la acesta;d) certificatele de clasificare a mijloacelor de transport de persoane deținute cu orice titlu, licențele de transport, eliberate pentru fiecare mijloc de transport deținut, contractele de atribuire în gestiune delegată a serviciilor de transport în regim de taxi sau de închiriere (în cazul transportatorilor autorizați).2.4. Autorizația-licență neexclusivă se eliberează pentru o perioadă de 3 luni/6 luni/12 luni calendaristice sau pentru o perioadă sezonieră specificată de utilizator, putând fi prelungită pe perioade succesive condiționat de plata remunerației datorate. Autorizația-licență neexclusivă se eliberează în baza declarației pe propria răspundere a utilizatorului (reprezentant legal sau împuternicit) ori a contractului încheiat între utilizator și organismul de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale artiștilor interpreți sau executanți, respectiv între utilizator și organismul de gestiune colectivă a drepturilor producătorilor de fonograme în vederea obținerii autorizației-licență neexclusivă. Autorizația-licență neexclusivă pentru utilizarea fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual în scop lucrativ, în cadrul activităților enumerate la pct. I1 din tabelul de mai jos, cuprinzând valoarea remunerațiilor cuvenite din utilizarea muzicii în regim ambiental, se eliberează pentru fiecare eveniment/manifestație/spectacol/ turneu/campanie sau altă activitate asimilată acestora.2.5. Autorizația-licență neexclusivă este valabilă doar pentru spațiile sau activitățile declarate de utilizator ori pentru care s-a încheiat contract/convenție în vederea obținerii autorizației-licență neexclusivă, pe durata prevăzută de autorizația-licență neexclusivă, iar dovada prelungirii autorizației se face doar cu documentele de plată a remunerației echitabile datorate potrivit prezentei metodologii pentru toate perioadele ulterioare expirării termenului prevăzut în autorizație.2.6. Autorizația-licență neexclusivă este nominală și nu poate fi transmisă unui terț prin sublicențiere.2.7. Încetarea valabilității autorizației-licență neexclusivă, ca urmare a încetării activității, a suspendării temporare a activității desfășurate de utilizator sau a încetării comunicării publice a fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, operează în condițiile în care, cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de încetarea ori suspendarea temporară a activității sau a încetării comunicării publice, utilizatorul comunică organismului de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale artiștilor interpreți sau executanți, respectiv ale producătorilor de fonograme care au eliberat autorizația-licență neexclusivă o declarație pe propria răspundere, semnată și ștampilată de reprezentantul legal al utilizatorului, care atestă data încetării ori a suspendării temporare a activității desfășurate sau a încetării comunicării publice. Când încetarea activității, suspendarea temporară a activității sau încetarea comunicării publice a fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual este consecința intervenției unui caz de forță majoră, utilizatorul are obligația să comunice declarația sus-menționată în termen de 48 de ore de la intervenirea cazului de forță majoră. În cazul în care utilizatorul nu înaintează declarația pe propria răspundere privind încetarea, suspendarea temporară a activității sau încetarea comunicării publice a fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, acesta datorează în continuare remunerațiile stabilite prin prezenta metodologie, conform autorizației-licență neexclusivă, fără a putea invoca o eventuală încetare a comunicării publice. În cazul în care utilizatorul a achitat în avans remunerația pentru spații în care ulterior și-a încetat comunicarea publică și acest fapt a fost comunicat către organismul de gestiune colectivă în condițiile alin. 1, remunerația corespunzătoare acestei perioade va fi restituită utilizatorului.2.8. În cazul în care se constată că informațiile din declarația dată pe propria răspundere de către utilizator sau furnizate de acesta la momentul încheierii contractului, în condițiile art. 2.4 alin. 2, nu sunt conforme cu realitatea și informațiile reale sunt de natură să majoreze cuantumul remunerației stabilit pe baza declarației sale, utilizatorul datorează triplul sumei cu care se majorează remunerațiile, conform art. 139 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 8/1996.3.1. Pentru utilizarea fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, utilizatorii au obligația de a achita remunerația în cuantumul prevăzut în tabelele ce fac parte integrantă din prezenta metodologie, la care se adaugă TVA.3.2. Remunerația datorată pentru comunicarea publică a fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual în scop ambiental se plătește trimestrial/semestrial/anual până cel târziu în ultima zi anterioară perioadei pentru care se achită. În mod excepțional, utilizatorii pot plăti lunar remunerația datorată, dacă cuantumul acesteia depășește suma de 1.000 lei/lună, până cel târziu în ultima zi a lunii anterioare celei pentru care se plătește.3.3. Pentru comunicarea publică a fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual în scop lucrativ, utilizatorul trebuie să achite în avans, până cel târziu în ultima zi a lunii anterioare desfășurării activității, remunerația minimă, stabilită potrivit tabelelor I1, I2, I3 și I4 de mai jos. Plata remunerațiilor minime se efectuează în condițiile de la pct. 3.2. Ulterior, utilizatorii care comunică public fonograme sau reproduceri ale acestora și/sau prestații artistice din domeniul audiovizual vor achita remunerația procentuală datorată după cum urmează:– utilizatorul care desfășoară evenimente ocazionale va achita remunerația procentuală datorată conform tabelului I1 de mai jos: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii evenimentului/manifestației/spectacolului/turneului/ campaniei sau a altei activități asimilate acestora;– utilizatorul care comunică public fonograme sau reproduceri ale acestora și/sau prestații artistice în domeniul audiovizual în spații închise ori deschise potrivit tabelelor I2, I3 și I4 de mai jos: lunar, până cel târziu în ultima zi a lunii pentru luna anterioară, pentru care aceasta este datorată.3.4. Pentru întârzieri la plata remunerațiilor, utilizatorii datorează penalități în cuantum de 0,1% pe zi de întârziere din sumele neachitate la scadență, aceștia fiind de drept puși în întârziere, fără a fi necesară notificarea acestora.3.5. Utilizatorul care comunică public fonograme sau reproduceri ale acestora și/sau prestații artistice din domeniul audiovizual în scop lucrativ, conform tabelelor I1, I2, I3 și I4, este obligat să transmită lunar organismului de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale artiștilor interpreți sau executanți, respectiv ale producătorilor de fonograme, până cel târziu la data de 10 a lunii următoare celei pentru care remunerația este datorată sau la sfârșitul evenimentului/manifestației/ spectacolului/turneului/campaniei sau al altei activități asimilate acestora (în cazul evenimentelor ocazionale), următoarele documente:– acte justificative cu caracter financiar-contabil pentru fiecare lună de plată (balanțe analitice, bilanțuri contabile) în vederea justificării sumelor declarate și a verificării remunerației calculate lunar;– declarație pe propria răspundere, semnată și ștampilată de reprezentantul legal al utilizatorului, privind baza de calcul al remunerației datorate pentru comunicarea publică a fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual în scop lucrativ, diferențiată pentru fiecare activitate specifică desfășurată în scopul comunicării publice a acestora în scop lucrativ;– lista fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual comunicate public, în vederea repartizării corecte a remunerațiilor încasate de organismele de gestiune colectivă, conform modelului de playlist de mai jos:
  Nr. crt. Titlul Artist Număr de difuzări Producător
  1 2 3 4 5
  3.6. Baza de calcul al remunerațiilor cuvenite pentru comunicarea publică în scop lucrativ a fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual din comunicarea publică în scop lucrativ o reprezintă, după caz:1. veniturile, mai puțin TVA, obținute din consumații și vânzarea de bilete, abonamente, programe, valoarea materialelor promoționale, sponsorizări etc., dar nu mai puțin de:2. bugetul de cheltuieli al evenimentului/manifestației/ spectacolului/turneului/campaniei, mai puțin TVA;3. bugetul de cheltuieli pentru campanii publicitare, promoționale sau electorale, mai puțin TVA. Remunerația nu este datorată și, dacă a fost achitată, va fi returnată, în cazul în care evenimentul/manifestația/spectacolul/ turneul/campania a fost anulat/anulată.3.7. Pentru utilizatorii care la data intrării în vigoare a prezentei metodologii au o licență valabilă se aplică prevederile de la art. 3.2, respectiv 3.3. Pentru remunerația achitată în avans, aferentă autorizației-licență având o durată de valabilitate de minimum 12 luni, se acordă un discount/o reducere de 5% din suma datorată pentru această perioadă, iar pentru cea aferentă autorizației-licență având o durată de valabilitate de minimum 6 luni, se acordă un discount/o reducere de 3%.3.8. În cazul în care utilizatorul datorează mai multe sume restante, plata efectuată va stinge datoriile în ordinea vechimii.3.9. În cazul în care în același spațiu se comunică public fonograme sau reproduceri ale acestora și/sau prestații artistice din domeniul audiovizual atât în scop ambiental, cât și în scop lucrativ, se vor achita remunerații pentru ambele utilizări.3.10. În cazul utilizatorilor care organizează turnee sau evenimente, aceștia pot achita remunerațiile procentuale cuvenite la sfârșitul turneului sau al ultimului eveniment, în condițiile stabilite la art. 3.3 ultimul paragraf, după achitarea în avans a remunerației prevăzute la art. 3.3 primul paragraf.3.11. În situația în care un utilizator deține sau folosește mai multe spații ori desfășoară mai multe activități, remunerația se datorează distinct pentru fiecare spațiu în parte sau pentru fiecare activitate desfășurată în parte. În cazul în care există o singură sursă de sunet sau de sunet și imagine în spațiile nedelimitate din incinta unităților comerciale sau prestatoare de servicii de tip supermarketuri sau hipermarketuri, pentru zona de alimentație publică parte integrantă a activităților comerciale desfășurate de acestea, în care se comunică public fonograme de comerț/fonograme publicate în scop comercial ori reproduceri ale acestora și/sau prestații artistice audiovizuale, utilizatorul va achita o singură remunerație corespunzătoare întregii suprafețe, luând în calcul remunerația pentru activitatea cu ponderea cea mai mare.3.12. Pentru spații și/sau pentru perioade nedeclarate pentru care utilizatorul a comunicat public fonograme sau reproduceri ale acestora și/sau prestații artistice din domeniul audiovizual în scop ambiental sau lucrativ fără a obține în prealabil autorizația-licență neexclusivă, acesta are obligația de a plăti către organismul de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale artiștilor interpreți sau executanți și ale producătorilor de fonograme o sumă de bani reprezentând triplul sumelor care ar fi fost legal datorate dacă ar fi deținut autorizația-licență neexclusivă. În situația în care cuantumul remunerației care ar fi fost legal datorată de către utilizator nu poate fi determinat, acesta datorează triplul remunerației plătite în mod uzual de utilizatorii din aceeași categorie.3.13. În situația închirierii, subînchirierii sau a oricărui altui mod de transmitere a folosinței parțiale a unui spațiu în care are loc comunicarea publică a fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, deținătorii legali cu orice titlu ai spațiului respectiv (chiriași, locatari etc.) au obligația de a obține autorizația-licență neexclusivă și de a achita remunerația distinctă, în ipoteza realizării de acte de comunicare publică distincte de comunicarea publică ce are loc în spațiul din care face și spațiul utilizat.4.1. Organismele de gestiune colectoare ale drepturilor artiștilor interpreți sau executanți, respectiv ale producătorilor de fonograme, conform reglementărilor legale în vigoare, pot numi delegați pentru monitorizarea comunicării publice a fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual în scop ambiental ori lucrativ, aceștia având acces liber în spațiile închise sau deschise unde se realizează comunicarea publică, în baza legitimațiilor emise de organismele de gestiune colectivă menționate sau a altor documente doveditoare (delegație), putând utiliza echipamente de înregistrare audio și/sau video portabile. Acest drept nu absolvă utilizatorii de obligația de a declara utilizarea fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual anterior începerii acestei activități, precum și de a achita remunerațiile aferente în condițiile și în cuantumul stabilit prin prezenta metodologie.4.2. Aspectele constatate de către delegații organismelor de gestiune colectivă cu prilejul verificărilor efectuate vor fi consemnate în procese-verbale de verificare, încheiate la fața locului, putând fi însoțite de înregistrări audio/audiovideo care fac dovada comunicării publice până la proba contrară.5.1. Remunerațiile stabilite prin prezenta metodologie se pot modifica anual, începând cu prima lună a anului următor celui în care s-a publicat prezenta metodologie, de către organismele de gestiune a drepturilor artiștilor interpreți sau executanți, respectiv a producătorilor de fonograme, conform reglementărilor legale în vigoare, pentru o categorie de titulari de drepturi, pe baza indicelui de inflație stabilit la nivel național.5.2. Aceste modificări se depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, urmând a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala organismelor de gestiune colectivă, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, emisă în termen de 5 zile de la data depunerii.6. Prezenta metodologie intră în vigoare începând cu luna următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  + 
  I. Activități desfășurate în regim ambiental
  AUnități de alimentație publică - restaurante, baruri, cafenele, ceainării, braserii, fast-fooduri, rotiserii, pizzerii, șaormerii, crame, cofetării, săli de bal, săli pentru nunți și asimilate*1), *2), *3)
  A1Spații închise sau deschise situate în orașe sau stațiuni turistice
  Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1Suprafață între 0-50 mp36 lei36 lei18 lei
  2Suprafață între 51-100 mp45 lei45 lei22 lei
  3Suprafață cuprinsă între 101 și 300 mp45 lei plus 7 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 50 mp45 lei plus 7 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 50 mp22 lei plus 3 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 50 mp
  4Suprafață peste 300 mp79 lei plus 14 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp79 lei plus 14 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp38 lei plus 6 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp
  A2Spații închise sau deschise situate în comune și sate
  Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1Suprafață între 0-50 mp18 lei18 lei10 lei
  2Suprafață între 51-100 mp26 lei26 lei13 lei
  3Suprafață între 101-300 mp26 lei plus 6 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 50 mp26 lei plus 6 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 50 mp13 lei plus 3 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 50 mp
  4Suprafață peste 300 mp53 lei plus 11 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp53 lei plus 11 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp30 lei plus 5 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp
  BUnități comerciale sau prestatoare de servicii, showroomuri, duty-free-uri, galerii comerciale, malluri, supermarketuri, hipermarketuri, spitale, cabinete medicale, centre de tratament, cazinouri, săli internet, săli de jocuri, săli de biliard, popice, tenis de masă, saloane de înfrumusețare și altele asimilate etc.*11), *12) - spații închise sau deschise situate în orașe, stațiuni turistice, comune și sate
  Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonograme Artiști interpreți ori executanți pentru fonograme Artiști interpreți ori executanți pentru audiovizual
  1Suprafața până la 100 mp37 lei37 lei20 lei
  2Suprafața cuprinsă între 101-200 mp69 lei69 lei35 lei
  3Suprafața cuprinsă între 201-300 mp96 lei96 lei48 lei
  4Suprafața cuprinsă între 301-400 mp114 lei114 lei59 lei
  5Suprafața cuprinsă între 401-500 mp132 lei132 lei67 lei
  6Suprafața cuprinsă între 501-1.000 mp190 lei190 lei96 lei
  7Suprafața cuprinsă între 1.001-2.500 mp265 lei265 lei132 lei
  8Suprafața cuprinsă între 2.501-5.000 mp291 lei291 lei146 lei
  9Suprafața cuprinsă între 5.001-7.500 mp341 lei341 lei171 lei
  10Suprafața peste 7.500 mp366 lei366 lei183 lei
  CTârguri sau expoziții, evenimente cu publicitate sau mijloace prin care se face publicitate *1), *2), *10)
  C1Spații închise sau deschise situate în orașe, stațiuni turistice, comune și sate
  Tip încadrareRemunerație zilnică (fără TVA)
  Producători de fonograme Artiști interpreți sau executanți pentru fonograme Artiști interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1Târguri sau expoziții urbane și în stațiuni turistice până la 1.000 mp69 lei69 lei35 lei
  2Târguri sau expoziții urbane și în stațiuni turistice între 1.001-2.000 mp127 lei127 lei63 lei
  3Târguri sau expoziții urbane și în stațiuni turistice peste 2.000 mp127 lei plus 35 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 1.000 mp128 lei plus 35 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 1.000 mp63 lei plus 14 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 1.000 mp
  4Târguri sau expoziții rurale, iarmaroace, talciocuri până în 1.000 mp43 lei43 lei21 lei
  5Târguri sau expoziții rurale, iarmaroace, talciocuri între 1.001-2.000 mp69 lei69 lei35 lei
  6Târguri sau expoziții rurale, iarmaroace, talciocuri peste 2.000 mp69 lei plus 21 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 1.000 mp69 lei plus 21 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 1.000 mp35 lei plus 10 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 1.000 mp
  7Expoziții de artă, știință, carte și altele asimilate până în 1.000 mp35 lei35 lei14 lei
  8Expoziții de artă, știință, carte și altele asimilate între 1.001-2.000 mp55 lei55 lei29 lei
  9Expoziții de artă, știință, carte și altele asimilate peste 2.000 mp55 lei plus 14 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 1.000 mp55 lei plus 14 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 1.000 mp29 lei plus 6 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 1.000 mp
  C2Publicitate cu vehicule, standuri, bannere, ecrane, machete fixe/gonflabile, remorci mobile etc. (dotate sau însoțite de instalații de sonorizare) - Acțiuni desfășurate în spații deschise situate în orașe, stațiuni turistice, comune și sate
  Tip încadrareRemunerație zilnică (fără TVA)
  Producători de fonograme Artiști interpreți sau executanți pentru fonograme Artiști interpreți ori executanți pentru audiovizual
  1Vehicul auto/remorcă publicitară29 lei29 lei14 lei
  2Stand publicitar*7), banner, ecran, machetă fixă/gonflabilă6 lei6 lei3 lei
  C3Spectacole diverse (pentru muzica difuzată înainte, în timpul sau după spectacol) - spații închise sau deschise situate în orașe, stațiuni turistice, comune și sate
  Tip încadrareRemunerație per spectacol (fără TVA)
  Producători de fonograme Artiști interpreți sau executanți pentru fonograme Artiști interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1Filarmonică, operă, teatru, cinematograf, circ, delfinariu și altele asimilate7 lei7 lei3 lei
  DUnități de cazare - situate în orașe, stațiuni turistice, comune și sate*2), *4), *8), *9),
  Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1Pensiune agroturistică, popas turistic22 lei22 lei18 lei
  2Pensiune turistică, vilă turistică până la 3 stele/3 margarete inclusiv, situate în comune și sate22 lei22 lei18 lei
  3Pensiune turistică, vilă turistică până la 3 stele/3 margarete inclusiv, situate în orașe și stațiuni37 lei37 lei37 lei
  4Sat vacanță, camping, club vacanță, bungalow, căsuțe tip camping, ponton plutitor22 lei22 lei18 lei
  5Motel, cabană, hostel, situate în comune și sate22 lei22 lei18 lei
  6Motel și hostel situate în orașe și stațiuni35 lei35 lei35 lei
  7Pensiune turistică, vilă turistică de 4-5 stele/4-5 margarete, situate în comune și sate69 lei69 lei54 lei
  8Pensiune turistică, vilă turistică de 4-5 stele/4-5 margarete, situate în orașe și stațiuni92 lei92 lei92 lei
  9Tabere70 lei70 lei57 lei
  10Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat până la 3 stele (inclusiv), până la 50 de spații de cazare (camere), situate în comune și sate55 lei55 lei21 lei
  11Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat până la 3 stele (inclusiv), până la 50 de spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni71 lei71 lei71 lei
  12Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat până la 3 stele (inclusiv), între 51-100 de spații de cazare (camere), situate în comune și sate71 lei71 lei36 lei
  13Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat până la 3 stele (inclusiv), între 51-100 de spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni90 lei90 lei90 lei
  14Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat până la 3 stele (inclusiv), între 101-200 de spații de cazare (camere), situate în comune și sate90 lei90 lei90 lei
  15Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat până la 3 stele (inclusiv), între 101-200 de spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni120 lei120 lei120 lei
  16Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat până la 3 stele (inclusiv), peste 200 de spații de cazare (camere), situate în comune și sate90 lei plus 14 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere90 lei plus 14 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere90 lei plus 14 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere
  17Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat până la 3 stele (inclusiv), peste 200 de spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni120 lei plus 17 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere120 lei plus 17 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere120 lei plus 17 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere
  18Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 4 stele, până la 50 de spații de cazare (camere), situate în comune și sate120 lei120 lei120 lei
  19Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 4 stele, până la 50 de spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni138 lei138 lei138 lei
  20Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 4 stele, între 51-100 de spații de cazare (camere), situate în comune și sate138 lei138 lei138 lei
  21Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 4 stele, între 51-100 de spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni154 lei154 lei154 lei
  22Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 4 stele, între 101-200 de spații de cazare (camere), situate în comune și sate154 lei154 lei154 lei
  23Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 4 stele, între 101-200 de spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni171 lei171 lei171 lei
  24Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 4 stele, peste 200 de spații de cazare (camere), situate în comune și sate154 lei plus 21 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere154 lei plus 21 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere154 lei plus 21 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere
  25Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 4 stele, peste 200 de spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni171 lei plus 26 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere171 lei plus 26 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere171 lei plus 26 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere
  26Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 5 stele, până la 50 de spații de cazare (camere), situate în comune și sate171 lei171 lei171 lei
  27Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 5 stele, până la 50 de spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni188 lei188 lei188 lei
  28Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 5 stele, între 51-100 de spații de cazare (camere), situate în comune și sate188 lei188 lei188 lei
  29Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 5 stele, între 51-100 de spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni206 lei206 lei206 lei
  30Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 5 stele, între 101-200 de spații de cazare (camere), situate în comune și sate206 lei206 lei206 lei
  31Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 5 stele, între 101-200 de spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni222 lei222 lei222 lei
  32Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 5 stele, peste 200 de spații de cazare (camere), situate în comune și sate206 lei plus 43 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere206 lei plus 43 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere206 lei plus 43 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere
  33Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 5 stele, peste 200 de spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni222 lei plus 50 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere222 lei plus 50 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere222 lei plus 50 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere
  ETransporturi*2), *5), *13)
  E1Transporturi rutiere de pasageri - mijloc de transport echipat cu instalație de sonorizare, radio, TV, căști pentru ascultare individuală, indiferent dacă sunt în regim rent-a-car*13) sau colaborare sau leasing etc.
  Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1Vehicul de agrement (tractor, trenuleț, remorcă, platformă)5 lei5 lei1 leu
  2Autobuz, troleibuz, tramvai și microbuz utilizate în transportul regulat de persoane urban, suburban și interurban pe trasee sub 35 km7 lei7 lei3 lei
  3Autoturism până la 6 locuri utilizat în serviciul de taxi*6)17 lei17 lei5 lei
  4Autoturism până la 6 locuri utilizat în serviciul de închiriere (rent a car)*14)17 lei17 lei5 lei
  5Microbuz/Minibuz, indiferent de numărul de locuri21 lei21 lei5 lei
  6Autobuz utilizat în transportul național, interurban/interjudețean pe trasee mai mari de 35 km26 lei26 lei6 lei
  7Autocar utilizat în transport național, interurban/ interjudețean pe trasee mai mici de 35 km29 lei29 lei7 lei
  8Autocar utilizat în transportul național, interurban/ interjudețean pe trasee mai mari de 35 km50 lei50 lei16 lei
  9Autocar utilizat în transportul internațional92 lei92 lei20 lei
  E2Autogări, spații de așteptare pentru pasageri*1), *2), *3) - spațiu dotat cu instalație de sonorizare
  Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonograme Artiști interpreți sau executanți pentru fonograme Artiști interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1Autogară-sală de așteptare17 lei17 lei7 lei
  E3Transporturi feroviare de pasageri - garnitură feroviară echipată cu instalație de sonorizare
  Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1Tren de pasageri în trafic intern (fără vagon-restaurant; dacă are vagon-restaurant se va adăuga suplimentar)43 lei43 lei21 lei
  2Tren de pasageri în trafic internațional (fără vagon-restaurant; dacă are vagon-restaurant se va adăuga suplimentar)59 lei59 lei29 lei
  3Vagon-restaurant în trafic intern43 lei43 lei21 lei
  4Vagon-restaurant în trafic internațional59 lei59 lei29 lei
  E4Gări, stații de metrou și spații de așteptare*1), *3)
  Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonogrameArtiști interpreți ori executanți pentru fonogrameArtiști interpreți ori executanți pentru audiovizual
  1Gări și peroane29 lei29 lei29 lei
  2Stație de metrou29 lei29 lei29 lei
  3Sală de așteptare în cadrul gării13 lei13 lei13 lei
  E5Transport aerian de pasageri - aeronavă echipată cu instalație de sonorizare, radio, TV, căști pentru ascultare individuală
  Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1Aeronavă de pasageri cursă internă43 lei43 lei14 lei
  2Aeronavă de pasageri cursă continentală82 lei82 lei30 lei
  3Aeronavă de pasageri cursă intercontinentală160 lei160 lei70 lei
  E6Aeroporturi, spații de așteptare pentru pasageri*1), *3) - spațiu dotat cu instalație de sonorizare
  Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonograme Artiști interpreți ori executanți pentru fonograme Artiști interpreți ori executanți pentru audiovizual
  1Aeroport intern, internațional - sală de așteptare55 lei55 lei29 lei
  E7Ambarcațiuni navale pentru transportul de agrement - dotate cu instalație de sonorizare
  Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1Ambarcațiune de agrement cu până la 2 locuri de dormit*14)13 lei13 lei6 lei
  2Ambarcațiune de agrement între 3-6 locuri de dormit*14)16 lei16 lei7 lei
  3Ambarcațiune de agrement între 7-12 locuri de dormit*14)20 lei20 lei10 lei
  4Ambarcațiune de agrement peste 12 locuri de dormit*14)29 lei plus 3 lei pentru fiecare loc de dormit suplimentar29 lei plus 3 lei pentru fiecare loc de dormit suplimentar14 lei plus 1 leu pentru fiecare loc de dormit suplimentar
  5Ambarcațiuni de transport pasageri capacitate până la 50 de pasageri (fără posibilități de cazare)14 lei14 lei6 lei
  6Ambarcațiuni de transport pasageri capacitate între 51-100 de pasageri (fără posibilități de cazare)29 lei29 lei10 lei
  7Ambarcațiuni de transport pasageri capacitate peste 100 de pasageri (fără posibilități de cazare)50 lei50 lei11 lei
  E8Transport pe cablu
  Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1Telecabină-Telegondolă17 lei17 lei0 lei
  2Spații de așteptare pentru telecabine, telegondole29 lei29 lei0 lei
  3Lifturi și ascensoare44 lei44 lei0 lei
  E9Parcări auto - dotate cu instalații de sonorizare - spații închise sau deschise*1), *2)
  Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonograme Artiști interpreți ori executanți pentru fonograme Artiști interpreți ori executanți pentru audiovizual
  1Parcare până la 500 mp21 lei21 lei0 lei
  2Parcări între 501-1.000 mp35 lei35 lei0 lei
  3Parcări peste 1.000 mp35 lei plus 11 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 500 mp35 lei plus 11 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 500 mp0 lei
  FSport și agrement
  F1Stadioane, complexuri sportive, săli de sport dotate cu instalații de sonorizare - spații închise sau deschise situate în orașe, stațiuni turistice, comune și sate*1), *2)
  Tip încadrareRemunerație/manifestație (fără TVA)
  Producători de fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1Sub 1.000 de locuri (scaune) 14 lei14 lei5 lei
  2Între 1.000-5.000 de locuri (scaune)43 lei43 lei14 lei
  3Peste 5.000 de locuri (scaune)142 lei plus 43 lei pentru fiecare tranșă de până la 5.000 de locuri (scaune) suplimentare 142 lei plus 43 lei pentru fiecare tranșă de până la 5.000 de locuri (scaune) suplimentare 69 lei plus 21 lei pentru fiecare tranșă de până la 5.000 de locuri (scaune) suplimentare
  F2Piscine, ștranduri, litoral, parcuri de distracții și/sau agrement, pârtii de schi și patinoare, locuri de joacă pentru copii, săli fitness, culturism, masaj etc. - deschise publicului - dotate cu instalații de sonorizare*1), *2)
  Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonogrameArtiști interpreți ori executanți pentru fonogrameArtiști interpreți ori executanți pentru audiovizual
  1Piscină și ștrand69 lei69 lei35 lei
  2Piscină hotel până la categoria 3 stele 69 lei69 lei35 lei
  3Piscină hotel categoria 4 stele 84 lei84 lei43 lei
  4Piscină hotel categoria 5 stele113 lei113 lei55 lei
  5Plajă cu suprafață până la 200 mp 63 lei63 lei29 lei
  6Plajă cu suprafață peste 200 mp63 lei plus 14 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp 63 lei plus 14 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp 29 lei plus 6 lei pentru fiecare suprafață suplimentare de până la 100 mp
  7Parc de distracții și/sau agrement până în 1.000 mp701 lei701 lei280 lei
  8Parc de distracții și/sau agrement peste 1.000 mp701 lei plus 69 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp 701 lei plus 69 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp 0 lei
  9Pârtie cu instalație de sonorizare351 lei351 lei0 lei
  10Patinoar cu suprafață până în 500 mp 69 lei69 lei0 lei
  11Patinoar cu suprafață mai mare de 500 mp 69 lei plus 14 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp 69 lei plus 14 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp 0 lei
  12Locuri de joacă pentru copii cu suprafața până în 100 mp43 lei43 lei21 lei
  13Locuri de joacă pentru copii cu suprafața peste 100 mp 43 lei plus 14 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp43 lei plus 14 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp21 lei plus 6 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp
  14Sală fitness și/sau culturism până în 100 mp 43 lei43 lei21 lei
  15Sală fitness și/sau culturism peste 100 mp43 lei plus 14 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp 43 lei plus 14 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp 21 lei plus 6 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp
  16Sală masaj*15)78 lei78 lei35 lei
  17Sală masaj (în hotel până la categoria 3 stele inclusiv)*15)98 lei98 lei50 lei
  18Sală masaj (în hotel categoria 4 stele)*15)113 lei113 lei55 lei
  19Sală masaj (în hotel categoria 5 stele)*15)142 lei142 lei69 lei
  GBirouri și spații de producție
  Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1Până la 30 de persoane70 lei70 lei35 lei
  2Până la 100 de persoane100 lei100 lei55 lei
  3Peste 100 de persoane145 lei145 lei69 lei
  HTelecomunicații
  Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonogrameArtiști interpreți ori executanți pentru fonograme Artiști interpreți ori executanți pentru audiovizual
  1Centrală telefonică cu apel în așteptare142 lei142 lei0 lei
  *1) La încadrarea în tabel vor fi luate în calcul suprafețele comerciale (închise sau deschise) utile, inclusiv ringurile de dans. Utilizatorul trebuie să achite o remunerație distinctă pentru fiecare spațiu deținut în parte. În cazul în care într-un anumit spațiu aceeași suprafață este utilizată pentru mai multe activități, remunerația cuvenită organismului de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale producătorilor de fonograme și ale artiștilor interpreți sau executanți pentru fonograme și pentru audiovizual pentru comunicarea publică în regim ambiental și/sau lucrativ se va achita pentru fiecare activitate desfășurată în parte, corespunzătoare fiecărei utilizări, indiferent de numărul acestora.*2) Remunerațiile echitabile prevăzute în tabele se consideră datorate indiferent de durata efectivă a comunicării publice și de numărul fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial sau al reproducerilor acestora și/sau al prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, comunicate public în regim ambiental sau lucrativ.*3) La încadrarea în tabel vor fi luate în calcul suprafețele comerciale (închise sau deschise), excluzându-se spațiile-anexă (depozite, magazii, spații sanitare). Utilizatorul trebuie să achite o remunerație distinctă pentru fiecare spațiu deținut în parte.*4) La încadrarea în tabel se va ține cont de existența echipamentelor radio-TV în camere/spații.*5) Încadrarea în tabel, pentru toate tipurile de mijloace de transport, se face numai în cazul celor înregistrate în registrele române, după caz, auto, feroviar, naval sau aerian.*6) În cazul transporturilor rutiere de pasageri - autoturism până la 6 locuri (taxi), remunerația se achită pentru fiecare autoturism în parte, indiferent de forma de colaborare în cadrul căreia aceasta activează sub sigla unei companii de taximetrie.*7) Exceptând standurile publicitare amplasate în cadrul expozițiilor de artă, știință și carte.*8) Tarifele nu includ zona de recepție, zonele de alimentație publică din incinta unității de cazare (bar și restaurant, sală mic dejun etc.), sălile de evenimente, barurile cu program, night-cluburile sau cluburile. Acestea, precum și alte activități gen piscină, sală de fitness, săli de masaj, coafor, apel în așteptare etc. se vor achita separat, conform tabelelor din prezenta metodologie, atunci când zonele și spațiile menționate sunt în folosința altei entități juridice decât cea care realizează activitatea de cazare. Când zonele și spațiile menționate sau doar o parte din acestea sunt în folosința aceleiași entități juridice care realizează activitatea de cazare, remunerația datorată de această entitate juridică este cea corespunzătoare clasificării, numărului de camere și locației pentru activitatea de cazare, la care se adaugă 50% din remunerația datorată pentru fiecare dintre spațiile și zonele din incinta unității de cazare pe care le folosește. Pentru spațiile folosite de alte entități juridice remunerația se datorează separat și integral de aceste din urmă entități juridice, conform tabelelor din prezenta metodologie.*9) Dacă in cadrul unei unități de cazare sunt spații de cazare (camere) cu clasificări (stele/margarete) diferite, se va plăti remunerația corespunzătoare pentru fiecare categorie în parte, potrivit certificatului de clasificare al unității de cazare.*10) Târgurile sau expozițiile datorează remunerația indiferent de specificul acestora - produse agroalimentare, industriale, navale, bunuri de larg consum, auto, moto, naval, sport, agrement etc.*11) La încadrarea în tabel vor fi luate în calcul suprafețele comerciale (închise sau deschise) utile, excluzându-se spațiile-anexă (depozite, magazii, spații sanitare). Utilizatorul trebuie să achite o remunerație distinctă pentru fiecare spațiu deținut în parte. În cazul în care într-un anumit spațiu aceeași suprafață este utilizată pentru mai multe activități, remunerația cuvenită organismului de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale producătorilor de fonograme și remunerația cuvenită organismului de gestiune colectivă ale artiștilor interpreți sau executanți pentru fonograme și pentru prestații artistice din domeniul audiovizual, comunicate public în regim ambiental și/sau lucrativ, se vor achita pentru fiecare activitate desfășurată în parte, corespunzătoare fiecărei utilizări, indiferent de numărul acestora.*12) Remunerațiile echitabile prevăzute în tabele se consideră datorate indiferent de durata efectivă a comunicării publice și de numărul fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial sau al reproducerilor acestora și/sau al prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, comunicate public în regim ambiental sau lucrativ.*13) În cazul oricărui tip de transport menționat în tabel, dacă tariful practicat de transportator este impus de o autoritate publică centrală sau locală sau dacă transportatorul practică tariful minim acceptat de o autoritate publică, remunerația datorată reprezintă 50% din cuantumul înscris în tabel, cu excepția cazului în care transportatorul primește subvenții de la autoritatea respectivă pentru a-și desfășura activitatea în condițiile practicării tarifului impus.*14) Remunerația este datorată doar în măsura în care autovehiculul sau ambarcațiunea este pusă la dispoziția consumatorului împreună cu personal de deservire (șofer/personal navigant).*15) Remunerația nu este datorată când în cadrul salonului de masaj se efectuează doar masaj terapeutic sau de recuperare realizat pe baza prescripției medicale și de către personal calificat pentru acest tip de masaj. Atunci când în cadrul salonului se realizează atât masaj terapeutic sau de recuperare, pe bază de prescripție medicală, de personal calificat, cât și masaj realizat la cererea clientului, fără prescripție medicală, dacă timpul alocat masajului terapeutic reprezintă cel puțin 20% din programul de lucru al salonului, remunerația datorată reprezintă 50% din cuantumul înscris în tabel. Dovada realizării masajului terapeutic în cadrul salonului se face cu trimiterile medicale, care se păstrează de către utilizator timp de 3 ani și 6 luni și se trimit lunar, în copie, prin e-mail organismului de gestiune colectivă.Notele de la 1 la 7 și de la 9 la 10 sunt reglementate de Decizia ORDA nr. 10/2016.Nota 8 și notele de la 13 la 15 sunt reglementate de Decizia ORDA nr. 120/2016.Notele 11 și 12 sunt reglementate de Decizia ORDA nr. 99/2015.Toate celelalte dispoziții ale metodologiilor ce fac obiectul deciziilor ORDA nr. 10/2016, nr. 120/2016 și nr. 99/2015 rămân neschimbate.
  II. Activități desfășurate în regim lucrativ
  I1 Eveniment, spectacol, turneu, campanie etc. (coloană sonoră) *), **) - spații închise sau deschise situate în orașe, stațiuni turistice, comune și sate
  Tip încadrareRemunerație/eveniment (fără TVA)
  Producători de fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru fonograme Artiști interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1Spectacol/Eveniment festiv, paradă, istoric, sunet și lumină, sportiv, nautic, aerian etc.1,5%, dar nu mai puțin de 225 lei1,5%, dar nu mai puțin de 225 lei0 lei
  2Paradă modă, concurs frumusețe1,5%, dar nu mai puțin de 2.807 lei1,5%, dar nu mai puțin de 2.807 lei0 lei
  3Salon auto, moto, velo, nautic, asimilate1,5%, dar nu mai puțin de 4.209 lei1,5%, dar nu mai puțin de 4.209 lei0 lei
  4Spectacol cu caracter publicitar1,5%, dar nu mai puțin de 4.209 lei1,5%, dar nu mai puțin de 4.209 lei0 lei
  5Turneu publicitar (4 reprezentații)1,5%, dar nu mai puțin de 6.315 lei1,5%, dar nu mai puțin de 6.315 lei0 lei
  6Turneu publicitar (5-8 reprezentații)1,5%, dar nu mai puțin de 9.122 lei1,5%, dar nu mai puțin de 9.122 lei0 lei
  7Turneu publicitar(peste 9 reprezentații) 1,5%, dar nu mai puțin de 10.525 lei1,5%, dar nu mai puțin de 10.525 lei0 lei
  8Campanie electorală1,5%, dar nu mai puțin de 11.928 lei1,5%, dar nu mai puțin de 11.928 lei0 lei
  9Manifestații/Evenimente (altele decât cele precizate mai sus)1,5%, dar nu mai puțin de 561 lei1,5%, dar nu mai puțin de 561 lei0 lei
  I2Club, bar cu program de varietăți, bar cu program night-club, discotecă, videotecă, restaurant (cu program de varietăți), cabaret, spațiu în care funcționează: tonomat, karaoke, multimedia etc.**), ****) - spații închise sau deschise situate în orașe sau stațiuni turistice
  Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonograme Artiști interpreți sau executanți pentru fonograme Artiști interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1Suprafață până la 100 mp1,5%, dar nu mai puțin de 142 lei1,5%, dar nu mai puțin de 142 lei1,5%, dar nu mai puțin de 142 lei
  2Suprafață cuprinsă între 101-200 mp 1,5%, dar nu mai puțin de 211 lei1,5%, dar nu mai puțin de 211 lei1,5%, dar nu mai puțin de 211 lei
  3Suprafață peste 200 mp1,5%, dar nu mai puțin de 211 lei plus 55 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp1,5%, dar nu mai puțin de 211 lei plus 55 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp1,5%, dar nu mai puțin de 211 lei plus 55 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp
  I3Club, bar cu program de varietăți, bar cu program night-club, discotecă, videotecă, restaurant (cu program de varietăți), cabaret, spațiu în care funcționează: tonomat, karaoke, multimedia etc.**), ****) - spații închise sau deschise situate în comune și sate
  Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonograme Artiști interpreți sau executanți pentru fonograme Artiști interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1Suprafață până la 100 mp1,5%, dar nu mai puțin de 69 lei1,5%, dar nu mai puțin de 69 lei1,5%, dar nu mai puțin de 69 lei
  2Suprafață cuprinsă între 101-200 mp 1,5%, dar nu mai puțin de 104 lei1,5%, dar nu mai puțin de 104 lei1,5%, dar nu mai puțin de 104 lei
  3Suprafață peste 200 mp1,5%, dar nu mai puțin de 104 lei plus 29 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp1,5%, dar nu mai puțin de 104 lei plus 29 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp1,5%, dar nu mai puțin de 104 lei plus 29 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp
  I4Activitate de DJ, școli de dans, balet ș.a., sală gimnastică ritmică, aerobic, zumba aerobic, kangoo jump ș.a. - deschise publicului - dotate cu instalații de sonorizare*), **), ****)
  Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonograme Artiști interpreți sau executanți pentru fonograme Artiști interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1Activitate de DJ ***)1,5%, dar nu mai puțin de 35 lei1,5%, dar nu mai puțin de 35 lei1,5%, dar nu mai puțin de 35 lei
  2Școală de dans, balet ș.a. până la 100 mp1,5%, dar nu mai puțin de 69 lei1,5%, dar nu mai puțin de 69 lei1,5%, dar nu mai puțin de 69 lei
  3Școală de dans, balet ș.a. peste 100 mp1,5%, dar nu mai puțin de 69 lei plus 43 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp1,5%, dar nu mai puțin de 69 lei plus 43 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp1,5%, dar nu mai puțin de 69 lei plus 43 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp
  4Sală gimnastică ritmică, aerobic, zumba aerobic, kangoo jump ș.a. până la 100 mp1,5%, dar nu mai puțin de 142 lei1,5%, dar nu mai puțin de 142 lei1,5%, dar nu mai puțin de 142 lei
  5Sală gimnastică ritmică, aerobic, zumba aerobic, kangoo jump ș.a. peste 100 mp1,5%, dar nu mai puțin de 142 lei plus 69 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp1,5%, dar nu mai puțin de 142 lei plus 69 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp 1,5%, dar nu mai puțin de 142 lei plus 69 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp
  *) Utilizatorii au obligația să precizeze tipul activității/manifestației pe care o desfășoară/organizează, prin completarea declarației pe propria răspundere sau contract în vederea obținerii autorizației.**) Procentele prevăzute la punctele I1, I2, I3 și I4 se aplică la totalitatea veniturilor brute obținute din consumații și vânzarea de bilete, abonamente, programe, valoarea materialelor promoționale etc., iar în lipsa acestora, la bugetul de cheltuieli al manifestării, bugetul de cheltuieli pentru campanii de publicitate, promoționale sau electorale, după caz. În cazul în care remunerația lunară rezultată din aplicarea procentului este mai mică decât remunerația minimă, atunci se va achita remunerația minimă lunară/eveniment.***) Autorizația pentru DJ se acordă individual fiecărei persoane care prestează o astfel de activitate, indiferent de forma de colaborare cu societatea (angajat, angajat part-time, colaborare etc.).****) La încadrarea în tabel vor fi luate în calcul suprafețele comerciale (închise sau deschise) utile, inclusiv ringurile de dans. Utilizatorul trebuie să achite o remunerație distinctă pentru fiecare spațiu deținut în parte. În cazul în care într-un anumit spațiu aceeași suprafață este utilizată pentru mai multe activități, remunerația cuvenită organismului de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale producătorilor de fonograme și ale artiștilor interpreți sau executanți pentru fonograme și pentru audiovizual pentru comunicarea publică în regim ambiental și/sau lucrativ se va achita pentru fiecare activitate desfășurată în parte, corespunzătoare fiecărei utilizări, indiferent de numărul acestora. Remunerațiile echitabile prevăzute în tabele se consideră datorate indiferent de durata efectivă a comunicării publice și de numărul fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial sau al reproducerilor acestora și/sau al prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, comunicate public în regim ambiental sau lucrativ. Notele de la activitățile desfășurate în regim lucrativ sunt reglementate de Decizia ORDA nr. 10/2016.Toate celelalte dispoziții ale metodologiilor ce fac obiectul deciziilor ORDA nr. 10/2016, nr. 120/2016 și nr. 99/2015 rămân neschimbate. (la 01-03-2024, Tabelul de la Punctul 6. a fost modificat de Articolul 1 din DECIZIA nr. 35 din 14 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 27 februarie 2024 )
  (la 25-11-2016, Metodologia a fost modificată de DECIZIA nr. 784/A din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 25 noiembrie 2016 )