ANEXE din 21 martie 2017la Decizia directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 521/2017
EMITENT
 • ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A PENITENCIARELOR
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 252 bis din 11 aprilie 2017  Notă
  Conținute de DECIZIA nr. 521 din 21 martie 2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 252 din 11 aprilie 2017.
   +  Anexa nr. 1 (se arhivează la documentarul penal) MINISTERUL JUSTIȚIEI Administrația Națională a Penitenciarelor Locul de deținere .......................
  VĂZUT,
  DIRECTOR

  PROCES-VERBAL DE DEPUNERE/INTERNARE
  Nr. ......... din .........
  anul ..... luna ..... ziua ...... ora ......
  (data primirii/internării în locul de deținere)
  Noi*1) .............................................. cu legitimația seria ........ nr. ....... și ................. șef tură, cu ocazia primirii/internării, (de la centre de reținere și arestare preventivă, Biroul Urmăriri, venit din întreruperea executării pedepsei, prins din evadare) a persoanei private de libertate numele de familie .............. prenumele .............. numele avut anterior .............. porecle și nume false .............. fiul (fiica) lui .............. și al (a) .............. născut(ă) la data de .............. în localitatea .............. județul (sector) .............. domiciliat în localitatea .............. strada .............. nr. ... bloc ... scara ... apartament ... județul (sector) .............. am constatat următoarele: *1) se vor menționa gradul profesional, numele și prenumele celor care au participat la depunerea în penitenciar a condamnatului.I. Identitatea s-a stabilit prin BI/CI/CP/Pașaport/Proces-verbal de identificare și prin fișa Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de date seria ........, nr. ........ eliberat de ..............................., din .............. CNP [][][][][][][][][][][][][]II. Situația juridică: condamnat/sancționat cu măsura educativă la ................ pentru ................................................. în baza ..............................................................III. Starea sănătății*2): .............................................................. *2) se vor face mențiuni cu privire la eventuale urme de agresiune și se vor consemna cele declarate de persoana private de libertate cu privire la afecțiunile medicale de care suferă.IV. Bunuri, obiecte și valori aflate asupra persoanei private de libertate: ..............................................................V. Alte mențiuni .............................................................. Prezentul proces-verbal s-a încheiat în două exemplare, dintre care unul se va clasa la documentarul penal, iar unul s-a înmânat lucrătorului de poliție.
  Lucrătorul de poliție ……………………………Lucrător evidență*3)
  Șef tură.............................Lucrătorul punct primire deținuți………………………………Persoana privată de libertate………………………………..Medic…………………………
  *3) numai dacă primirea se realizează în afara orelor de program
   +  Anexa nr. 2 (se arhivează la documentarul penal) MINISTERUL JUSTIȚIEI Administrația Națională a Penitenciarelor Locul de deținere ....................... Nr. ........./.............
  Proces-verbal de efectuare a măsurilor obligatorii
  la primirea în unitate
  În baza art. 43 alin. (7) din Lege, noi ............. lucrător în punctul de primire persoane private de libertate, .......................... personal medical și .................................. șef de tură, am procedat la efectuarea măsurilor obligatorii cu ocazia primirii în penitenciar a persoanei private de libertate ....................... fiul (fiica) lui ................... și .............. născut(ă) la data de .......... .1. A fost informată persoana privată de libertate cu privire la drepturile, obligațiile și interdicțiile pe care aceasta le are, cu privire la recompensele care pot fi acordate, abateri și sancțiuni disciplinare care pot fi aplicate, precum și cu privire la bunurile care pot fi păstrate asupra lor, bunurile care sunt interzise și consecințele care decurg din nedeclararea și deținerea lor în alte condiții decât cele legale [] DA [] NU ............................................................2. S-a efectuat percheziția corporală amănunțită [] DA [] NU ............................................................3. S-a întocmit inventarul bunurilor personale [] DA [] NU ............................................................4. S-a efectuat examenul clinic general de către personalul de specialitate (medical), al cărui rezultat este consemnat în fișa medicală [] DA [] NU ............................................................5. S-au prelevat amprentele, urmând ca aceste date să fie transmise și stocate pe suport hârtie în dosarul individual și în format electronic în baza de date națională de comparare a amprentelor [] DA [] NU ............................................................6. S-au prelevat probele biologice, conform art. 99 din Regulament. [] DA [] NU ............................................................7. S-a efectuat fotografierea, în vederea operaționalizării documentelor de evidență [] DA [] NU ............................................................8. Cu ocazia intervievării, în vederea stabilirii nevoilor imediate ale deținutului, au reieșit următoarele: Deținutul(a) a declarat că este [] FUMĂTOR/- OARE [] NEFUMĂTOR/- OARE Deținutul(a) a declarat că are RELIGIA/CONFESIUNEA ...................... Alte aspecte: S-au efectuat măsuri igienico-sanitare pentru intrarea în colectivitate [] DA [] NU ............................................................ S-a pus la dispoziția persoanei private de libertate un set de produse igienico-sanitare [] DA [] NU ............................................................ S-a oferit persoanei private de libertate posibilitatea a anunța familia despre locul de detenție [] DA [] NU S-a efectuat îmbăierea [] DA [] NU ............................................................ Necesită tratament medical [] DA [] NU ............................................................ Necesită regim alimentar [] DA [] NU ............................................................ Se asigură ținută civilă de către penitenciar [] DA [] NU ............................................................ Persoana prezintă dizabilități și se dispun măsuri necesare executării, de către aceasta, a pedepsei, în condiții care să respecte demnitatea umană [] DA [] NU ............................................................ Necesită măsuri speciale de cazare [] DA [] NU ............................................................ Mențiuni: ............................................................ Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.
  Lucrător în punctul de primire persoane private de libertate.................................................(grad,nume,prenume,semnătură)Șef de tură...................................................(grad.nume,prenume.semnătură)
  Personal de specialitate (medical) .................................................. (grad,nume.prenume,semnătură)
  Am citit și am înțeles [ ]Persoana privată de libertate..............................................(nume.prenume. semnătură)
  Mi s-a citit și am înțeles [ ]
   +  Anexa nr. 3 (se arhivează la documentarul penal) MINISTERUL JUSTIȚIEI Administrația Națională a Penitenciarelor Locul de deținere .......................
  Proces-verbal din .................
  privind informarea la primirea în locul de deținere
  În baza art. 43 alin. 7 lit. f) din legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, noi ............. lucrător în punctul de primire al locului de deținere și ............ șef de tură, am prezentat persoanei private de libertate ............... fiul (fiica) lui ........... și ............. născut(ă) la data de ............, CNP [][][][][][][][][][][][][] drepturile, obligațiile, interdicțiile, recompensele, abaterile și sancțiunile disciplinare.I. Drepturi (art. 58-80 din Lege):1. Dreptul la libertatea conștiinței, a opiniilor și libertatea credințelor religioase;2. Dreptul la informație;3. Dreptul la consultarea documentelor cu caracter personal;4. Dreptul la asistență juridică;5. Dreptul de petiționare și dreptul la corespondență;6. Dreptul la convorbiri telefonice;7. Dreptul la comunicări on-line;8. Dreptul la plimbare zilnică;9. Dreptul de a primi vizite și dreptul de a fi informat cu privire la situațiile familiale deosebite;10. Dreptul la vizită intimă;11. Dreptul de a primi, cumpăra și a deține bunuri;12. Dreptul la asistență medicală, tratament și îngrijiri;13. Dreptul la asistență diplomatică;14. Dreptul la încheierea căsătoriei;15. Dreptul de a vota;16. Dreptul la odihnă și repausul săptămânal;17. Dreptul la muncă;18. Dreptul la învățământ;19. Dreptul la hrană, ținută, cazarmament și condiții minime de cazare.II. Obligații (art. 81 din Lege):a) să se supună percheziției cu ocazia primirii în penitenciar, precum și pe parcursul executării pedepsei privative de libertate, ori de câte ori este necesar;b) să respecte regulile stabilite de administrația penitenciarului pe perioada cât au permisiune de ieșire din penitenciar sau în cazul desfășurării de activități, fără supraveghere, în exteriorul penitenciarului;c) să se conformeze dispozițiilor date de organele judiciare;d) să respecte regulile de igienă individuală și colectivă în camera de deținere și în alte spații comune, precum și indicațiile medicului;e) să întrețină în mod corespunzător bunurile încredințate de administrația penitenciarului și bunurile din dotarea unităților unde prestează munca;f) să respecte programul zilnic;g) să respecte repartizarea pe camerele de deținere;h) să manifeste o atitudine cuviincioasă față de orice persoană cu care intră în contact;i) să aibă o ținută decentă, curată și îngrijită;j) să îndeplinească în bune condiții activitățile la care participă;k) să declare, conform realității, nivelul de instruire școlară sau pregătire profesională;l) să respecte orice altă obligație care rezultă din prezenta lege, din regulamentul de aplicare a acesteia, din ordinele și deciziile emise în baza acestora și din regulamentul de ordine interioară al penitenciarului;m) să frecventeze cursurile de instruire școlară până la nivelul învățământului general obligatoriu;n) să participe la cursurile de formare profesională, precum și la alte activități organizate în centru, în beneficiul reintegrării sociale.*1) *1) Obligațiile prevăzute la lit. m) și n) sunt aplicabile numai persoanelor internateIII. Interdicții (art. 82 din Lege):a) exercitarea sau încercarea de exercitare de acte de violență asupra personalului, persoanelor care execută misiuni în penitenciar sau care se află în vizită, asupra celorlalte persoane condamnate, precum și asupra oricăror altor persoane;b) organizarea, sprijinirea sau participarea la revolte, răzvrătiri, acte de nesupunere pasive sau active ori alte acțiuni violente, în grup, de natură să pericliteze ordinea, disciplina și siguranța penitenciarului;c) inițierea sau participarea la acte de sustragere de la executarea pedepselor privative de libertate;d) introducerea în penitenciar, producerea, deținerea, comercializarea sau consumul de stupefiante, băuturi alcoolice ori de substanțe toxice sau ingerarea de medicamente fără prescripție medicală, de natură să creeze tulburări de comportament;e) sustragerea în orice mod de la executarea unei sancțiuni disciplinare;f) instigarea altor persoane condamnate la săvârșirea de abateri disciplinare;g) stabilirea de relații cu persoane condamnate sau persoane din interiorul ori exteriorul penitenciarului, cu scopul de a împiedica înfăptuirea justiției sau aplicarea normelor regimului de executare a pedepselor privative de libertate;h) sustragerea sau distrugerea unor bunuri sau valori de la locul de muncă ori aparținând penitenciarului, personalului, persoanelor care execută activități în penitenciar sau se află în vizită, precum și a bunurilor aparținând altor persoane, inclusiv celor condamnate;i) prezența în zone interzise sau la ore nepermise în anumite spații din penitenciar, stabilite prin regulamentul de ordine interioară, precum și nerespectarea orei de revenire în penitenciar;j) introducerea în penitenciar, procurarea, confecționarea, deținerea, schimbul, primirea, utilizarea sau transmiterea de arme, materiale explozive, obiecte și substanțe care pun în pericol siguranța penitenciarului, misiunilor sau a persoanelor, bani, medicamente, telefoane mobile, accesorii ale telefoanelor mobile, bunuri sau alte valori, în alte condiții decât cele admise;k) substituirea identității unei alte persoane;l) împiedicarea, cu intenție, a desfășurării programelor și activităților care se derulează în penitenciar;m) oferirea sau darea de bani ori alte foloase personalului penitenciarului;n) obținerea sau încercarea de obținere, prin violență, constrângere, promisiuni, servicii, cadouri sau alte mijloace, de avantaje morale ori materiale de la personal, de la persoanele care execută misiuni în penitenciar sau care se află în vizită ori de la celelalte persoane condamnate, precum și de la orice altă persoană;o) comunicarea cu exteriorul penitenciarului, în alte condiții și prin alte metode decât cele stabilite prin reglementările în vigoare;p) amenințarea personalului, a persoanelor care execută misiuni în penitenciar sau care se află în vizită, a celorlalte persoane condamnate, precum și a oricăror altor persoane;q) utilizarea în mod necorespunzător sau în alte scopuri a bunurilor puse la dispoziție de administrația penitenciarului;r) tulburarea orarului zilnic sau a liniștii, inclusiv după ora stingerii până la deșteptare;s) exprimarea, în public, prin gesturi sau acte obscene ori care atrag oprobriul;ș) împiedicarea sau încercarea împiedicării aflării adevărului în cazul incidentelor petrecute în penitenciar;t) desfășurarea de acțiuni care urmăresc aducerea de prejudicii administrației penitenciarului sau altor persoane;ț) autoagresiunea în orice mod și prin orice mijloace;u) practicarea jocurilor de noroc cu scopul de a obține foloase;v) fumatul în alte locuri decât cele permise;x) orice manifestare cu caracter discriminatoriu, care aduce atingere demnității umane prin deosebirea, excluderea, restricția sau preferința pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenență politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infecție HIV/SIDA, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării în condiții de egalitate a drepturilor fundamentale;y) desfășurarea oricăror altor acțiuni interzise prin prezenta lege.IV. Recompense ce pot fi acordate persoanelor private de libertate (art. 82 din Lege):a) ridicarea unei sancțiuni disciplinare aplicate anterior;b) suplimentarea numărului convorbirilor on-line;c) suplimentarea drepturilor la pachete și/sau vizite;d) suplimentarea dreptului la vizită intimă;e) permisiunea de ieșire din penitenciar pentru o zi, dar nu mai mult de 15 zile pe an;f) permisiunea de ieșire din penitenciar pe o durată de cel mult 5 zile, dar nu mai mult de 25 de zile pe an;g) permisiunea de ieșire din penitenciar pe o durată de cel mult 10 zile, dar nu mai mult de 30 de zile pe an.V. Recompense ce pot fi acordate persoanelor internate (art.170 din Lege):a) ridicarea unei măsuri disciplinare aplicate anterior;b) suplimentarea numărului convorbirilor on-line;c) suplimentarea drepturilor la pachete și/sau vizite;d) trimiterea în tabere și excursii organizate de centru sau în colaborare cu alte instituții ori organizații;e) învoirea cu o durată de maximum 24 de ore în localitatea în care este situat centrul;f) învoirea, la sfârșit de săptămână, cu o durată de maximum 48 de ore, în localitatea de domiciliu a persoanei internate;g) învoiri în familie, în timpul vacanțelor școlare, pe o perioadă de cel mult 15 zile, dar nu mai mult de 45 de zile pe an;h) învoirea pentru motive umanitare, pe o durată de cel mult 10 zile.VI. Abateri disciplinare ale persoanelor private de libertate:1. Potrivit art. 100 alin (1) din Lege, constituie abateri disciplinare foarte grave încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 81 lit. a) - c) și la art. 82 lit. a) - p), determinarea cu intenție a altei persoane condamnate să săvârșească una dintre faptele prevăzute la art. 82 lit. a) - p), precum și încălcarea altor obligații și interdicții prevăzute ca abateri foarte grave în alte acte normative.2. Potrivit art. 100 alin (2) din Lege, constituie abateri disciplinare grave încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 81 lit. d) - f) și la art. 82 lit. q) - ț), determinarea cu intenție a altei persoane condamnate să săvârșească una dintre faptele prevăzute la art. 82 lit. q) - ț), precum și încălcarea altor obligații și interdicții prevăzute ca abateri grave în alte acte normative.3. Potrivit art. 100 alin (3) din Lege, constituie abateri disciplinare ușoare încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 81 lit. g) - l) și la art. 82 lit. u) - x) din, determinarea cu intenție a altei persoane condamnate să săvârșească una dintre faptele prevăzute la art. 82 lit. u) - x), precum și a celor prevăzute ca abateri ușoare în alte acte normative.VII. Abateri disciplinare ale persoanelor internate:1. Potrivit art. 100 alin. (1) din Lege, constituie abateri disciplinare foarte grave încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 81 lit. a) - c) și la art. 82 lit. a) - p), determinarea cu intenție a altei persoane condamnate să săvârșească una dintre faptele prevăzute la art. 82 lit. a) - p), precum și încălcarea altor obligații și interdicții prevăzute ca abateri foarte grave în alte acte normative.2. Potrivit art. 173 alin. (2) din Lege constituie abateri disciplinare foarte grave încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 172 alin. (2) respectiv nefrecventarea cursurilor de instruire școlară până la nivelul învățământului general obligatoriu și neparticiparea la cursurile de formare profesională, precum și la alte activități organizate în centru, în beneficiul reintegrării sociale.3. Potrivit art. 100 alin. (2) din Lege, constituie abateri disciplinare grave încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 81 lit. d) - f) și la art. 82 lit. q) - ț), determinarea cu intenție a altei persoane condamnate să săvârșească una dintre faptele prevăzute la art. 82 lit. q) - ț), precum și încălcarea altor obligații și interdicții prevăzute ca abateri grave în alte acte normative.4. Potrivit art. 100 alin. (3) din Lege, constituie abateri disciplinare ușoare încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 81 lit. g) - l) și la art. 82 lit. u) - x) din, determinarea cu intenție a altei persoane condamnate să săvârșească una dintre faptele prevăzute la art. 82 lit. u) - x), precum și a celor prevăzute ca abateri ușoare în alte acte normative.VIII. Sancțiuni disciplinare1. Aplicabile persoanelor private de libertate (art. 101 din Lege):a) avertismentul;b) suspendarea dreptului de a participa la activități culturale, artistice și sportive, pe o perioadă de cel mult o lună;c) suspendarea dreptului de a presta o muncă, pe o perioadă de cel mult o lună;d) suspendarea dreptului de a primi și de a cumpăra bunuri, cu excepția celor necesare pentru igiena individuală sau exercitarea drepturilor la apărare, petiționare, corespondență și asistență medicală, pe o perioadă de cel mult două luni;e) suspendarea dreptului de a primi vizite, pe o perioadă de cel mult 3 luni;f) izolarea pentru maximum 10 zile.2. Aplicabile persoanelor internate (art. 174 din Lege):2.1. Pentru minori internația) avertismentul;b) suspendarea dreptului de a participa la activități culturale, artistice și sportive, pe o perioadă de cel mult o lună;c) suspendarea dreptului de a presta o muncă, pe o perioadă de cel mult o lună;d) suspendarea dreptului de a primi și de a cumpăra bunuri, cu excepția celor necesare pentru igiena individuală și exercitarea drepturilor la apărare, petiționare, corespondență și asistență medicală, pe o perioadă de cel mult două luni;e) separarea de colectiv, pentru o durată de cel mult 4 ore pe zi, dar nu mai mult de 5 zile consecutive.2.2. Pentru persoanele majore internatea) avertismentul;b) suspendarea dreptului de a participa la activități culturale, artistice și sportive, pe o perioadă de cel mult o lună;c) suspendarea dreptului de a presta o muncă, pe o perioadă de cel mult o lună;d) suspendarea dreptului de a primi și de a cumpăra bunuri, cu excepția celor necesare pentru igiena individuală și exercitarea drepturilor la apărare, petiționare, corespondență și asistență medicală, pe o perioadă de cel mult două luni;e) separarea de colectiv, pentru o durată de cel mult 4 ore pe zi, dar nu mai mult de 5 zile consecutive,f) suspendarea dreptului de a primi vizite, pe o perioadă de cel mult două luni;g) izolarea, pentru maximum 10 zile.IX. Prezentarea dispozițiilor art. 43 alin. (1) lit. d) din Regulamentul privind siguranța locurilor de deținere din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 4.800/C/2018, cu modificările și completările ulterioare. (la 22-02-2024, Punctul IX. din Anexa nr. 3 a fost modificat de Articolul I din DECIZIA nr. 370 din 15 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 22 februarie 2024 ) X. Din intervievarea persoanei private de libertate s-au identificat nevoi cu privire la:a. Starea de sănătate ..............................................................................b. Siguranța sa personală ..............................................................................c. Fumător/- oare [] Nefumător/- oare [] Persoana privata de libertate a fost instiintata cu privire la posibilitatea conferită de lege de a încunoștința personal sau de a solicita administrației să încunoștințeze un membru al familiei sau o altă persoană desemnată de aceasta, despre locul de deținere în care se află, precum și, în cazul celor transferați temporar, cu privire la posibilitatea programării prealabile a unei eventuale vizite.XI. Încunoștințarea s-a făcut astfel:1) Pentru cetățeni români [] Persoana privată de libertate refuză să-și exercite dreptul prevăzut de art. 43 alin. (4) din Lege; [] Persoana privată de libertate a anunțat personal pe ................. (membru al familiei sau o altă persoană), în scris, la adresa .................................... sau telefonic, la numărul de telefon ..................; [] Administrația locului de deținere a anunțat, la solicitarea persoanei private de libertate pe ...................... (membru al familiei sau o altă persoană), în scris, la adresa .................................. sau telefonic, la numărul de telefon ...................2) Pentru cetățeni străini [] Persoana privată de libertate refuză să-și exercite dreptul prevăzut de art. 43 alin. (4) și (6) [] Persoana privată de libertate a anunțat personal pe ................ (membru al familiei sau o altă persoană), în scris, la adresa .................................... sau telefonic, la nr. de telefon ............... și ................................ (misiunea diplomatică/oficiul consular/ organizația internațională umanitară) [] Administrația locului de deținere a anunțat, la solicitarea persoanei private de libertate pe .............(membru al familiei sau o altă persoană), în scris, la adresa ............................ sau telefonic, la nr. de telefon ........... și ........................... (misiunea diplomatică/oficiul consular/ organizația internațională umanitară) Bunurile care pot fi primite, cumpărate, păstrate și folosite de către deținuți, precum și bunurile interzise sunt cele prevăzute de anexele nr. 1 și 3 la Regulament. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
  Lucrător în punctul de primire .................................................(grad,nume,prenume,semnătură)Șef de tură...................................................(grad.nume,prenume.semnătură)
  Am citit și am înțeles [ ]Persoana privată de libertate*2)..............................................(nume.prenume. semnătură)
  Mi s-a citit și am înțeles [ ]
  *2) În cazul refuzului de a semna procesul-verbal, se vor face mențiuni olografe cu privire la acest aspect
   +  Anexa nr. 4MINISTERUL JUSTIȚIEI Administrația Națională a Penitenciarelor Locul de deținere ....................... Nr. ...... din .......... ora .......
  Dată în fața mea,
  azi .................
  .....................................
  (grad, nume și prenume, semnătură)

  DECLARAȚIE
  privind încetarea refuzului de hrană
  Subsemnatul(a) ......................., fiul (fiica) lui ................ și al (a) ............., născut(ă) la data de ............. arestat(ă) preventiv/ condamnat(ă)/sancționat(ă) cu măsura educativă a internării într-un centru educativ/de detenție la .......... pentru ...................., regim de executare ......................... cazat(ă) la camera ... secția ......, observând dispozițiile art. 55 lit. a) din Lege, declar că am încetat refuzul de hrană, sens în care precizez următoarele*1): *1) Numai dacă persoana privată de libertate dorește să facă precizări suplimentare ............................................... ............................................... Aceasta este declarația pe care o dau, o susțin și o semnez personal. Aceasta este declarația pe care o dau și o susțin după ce a fost scrisă de către ..................., mi s-a citit de către acesta, am înțeles cele scrise și o semnez personal.
  Data:...............................Nume și prenume:...........................................Semnătura: ........................
  Am scris ce a declarat titularul, i-am citit cele scrise și certific corectitudinea mențiunilor,
  Data .................Nume, prenume și semnătură .........................................
   +  Anexa nr. 5 (se arhivează la documentarul penal) MINISTERUL JUSTIȚIEI Administrația Națională a Penitenciarelor Locul de deținere .......................
  Proces-verbal din ............
  privind măsurile dispuse pentru asigurarea accesului
  la dispozițiile legale și documentele
  privind executarea pedepselor
  În temeiul art. 61 din Lege, s-a pus la dispoziția persoanei private de libertate................., născut(ă) la data de ......, fiul (fiica) lui ......... și al (a) ........, prin intermediul mapei de cameră și punctelor de informare și documentare, următoarele dispoziții legale și documente privind executarea pedepselor:1. prevederile Codului penal și ale Codului de procedură penală referitoare la executarea pedepselor privative de libertate;2. Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal;3. H.G. nr. 157/2016 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozițiilor legii nr. 254/2013;4. Ordinele și deciziile emise în temeiul Legii nr. 254/2013;5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;6. Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;7. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, aprobată cu modificări și completări prin legea nr. 193/2008, cu modificările și completările ulterioare;8. Regulamentul de ordine interioară al locului de deținere;9. Oferta de programe și activități educaționale, de asistență psihologică și asistență socială. Notă: Având în vedere prevederile art. 61 alin. (2) din Lege, dispozițiile legale și documentele sus-menționate au fost puse la dispoziție prin intermediul ............................., persoană care poate comunica cu persoana privată de libertate. Prezentul proces verbal s-a încheiat într-un singur exemplar.
  Șef de secție/șef tură..................................(grad, nume și prenume, semnătura)Educator/supraveghetor punct primire deținuți.........................................................(grad, nume și prenume, semnătura)
  Persoana privată de libertate ............................................*1)
  Am luat la cunoștință (nume și prenume, semnătura)
  Persoană care comunică cu persoana condamnată, în temeiul art. 61 alin. (2) din Lege
  ...........................
  *1) În cazul refuzului de a semna procesul-verbal, se vor face mențiuni olografe cu privire la acest aspect.
   +  Anexa nr. 6 (se arhivează la dosarul de evidenta a cererilor) MINISTERUL JUSTIȚIEI Administrația Națională a Penitenciarelor Locul de deținere ...................... Nr. ...... din ......................*1) *1) Va primi număr de înregistrare din registrul de evidență a cererilor persoanelor private de libertate;
  APROB,
  DIRECTOR*2)
  *2) Aprobarea directorului este necesară doar pentru punctul II- Alte persoane, conform prevederilor art. 130 alin.(4) din Regulament; Aviz lucrător sector vizite ....................................... Grad, nume, prenume ................... Semnătura, data .......................
  CERERE*3)
  *3) Se anexează la Fișa de vizită. Subsemnatul (a) ......................., fiul (fiica) lui ........... și al (a) .................., născut(ă) la ..............., solicit ca pentru exercitarea dreptului de a primi vizită, prevăzut de art. 68 din Lege, să pot fi vizitat de:I. Membri de familie sau aparținători:
  Nr.crt.Date de identificare Legătura de rudenie
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  II. Alte persoane:
  Nr. crt.Date de identificareNr. cererii prin care s-a aprobat vizita
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  Data:Semnătura:
   +  Anexa nr. 7 (se arhivează la dosarul Fișa contabilă operațiuni diverse) MINISTERUL JUSTIȚIEI Administrația Națională a Penitenciarelor Locul de deținere ......................
  FIȘĂ CONTABILĂ NOMINALĂ LEI/VALUTĂ
  Serviciul Financiar - Contabilitate Nr. ........din ............. Matricolă locală......................... Numele și prenumele persoanei private de libertate ................................ Data nașterii. ...................... Prenumele părinților ..............................
  Simbol cont ............
  Operațiuni*1)
  DataExplicațiiDebitCreditSold
  Total rulaje la date de ...........................
  *1) Consemnate în temeiul art. 100 alin. (2) și art. 149 alin. (1) din Regulament, respectiv art. 70 din Lege.
  Contabil șef,Întocmit
   +  Anexa nr. 8 (se arhivează la documentarul penal) MINISTERUL JUSTIȚIEI Administrația Națională a Penitenciarelor Locul de deținere ...................... Nr. ......./..........
  PROCES-VERBAL
  de constatare a refuzului de a munci
  Având în vedere art. 174 alin. (8) din Regulament, raportat la art. 78 din Lege, cu prilejul analizării în comisia de selecționare la muncă, persoanei private de libertate ............................... fiul (fiica) lui .......... și al (a) .............., născut(ă) la data de condamnată/sancționată .................... pentru săvârșirea infracțiunii ................. , azi ...................., i s-a oferit posibilitatea să muncească la punctul de lucru ...................., însă aceasta a refuzat, motivând că ............................................................... Comisia:1. Director adjunct siguranța deținerii și regim penitenciar - președinte .........................2. Reprezentant sector reintegrare socială - membru ...................................................3. Reprezentant serviciul regim penitenciar - membru ....................................................4. Reprezentant biroul/serviciul evidență și organizarea muncii - membru...........................5. Reprezentant sectorul medical - membru................................................................6. Personal de specialitate pentru verificarea aptitudinilor (după caz) - membru ...................7. Secretar ............................
  Luat la cunoștință...................
  [] Refuză să semneze
   +  Anexa nr. 9 (se arhivează la dosarul Procese verbale de imputare-Financiar Administrația Națională a Penitenciarelor) MINISTERUL JUSTIȚIEI Administrația Națională a Penitenciarelor Locul de deținere ......................
  ORDIN DE IMPUTARE
  Nr. ........ din .............
  Având în vedere procesul-verbal de cercetare administrativă nr. ....... din .............., întocmit de comisia de cercetare, din care rezultă că persoana privată de libertate ............................ a produs în data de .............. o pagubă materială în valoare de ............lei. În baza prevederilor art. 88 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, domnul ......................., în calitate de director al locului de deținere:
  DECIDE
  1. Imputarea sumei de ........... lei persoanei private de libertate ......................... fiul/fiica lui ............ și al/a .............., născut la data de .........., cu domiciliul la arestare în ............................................................, reprezentând contravaloarea prejudiciului cauzat, din culpa sa, ca urmare: ............................................................2. Împotriva ordinului de imputare, se poate formula contestație în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la judecătoria în circumscripția căreia este situat locul de deținere.3. Ordinul constituie titlu executoriu. Avizat Director adjunct / Șef serviciu economico-administrativ ............................... Consilier juridic ......................................
  Directorul locului de deținere,
  Luat la cunoștință Numele și prenumele persoanei private de libertate ............. Data ............ Semnătura persoanei private de libertate ............... Persoana desemnată cu aducerea la cunoștință ...Grad prof., nume și prenume.../...data.../...semnătura.... Deținutul refuză să semneze: Persoana desemnată ...Grad prof., nume și prenume.../...data.../...semnătura.... Martor ...Nume și prenume.../...data.../...semnătura....
   +  Anexa nr. 10 (se arhivează la dosarul de educație și asistență psihosocială) MINISTERUL JUSTIȚIEI Administrația Națională a Penitenciarelor Locul de deținere ...................... Nr. ......./..........
  PROCES-VERBAL
  de constatare a refuzului de participare la programele și
  activitățile prevăzute în Planul individuali1at de evaluare
  și intervenție educativă și terapeutică*1)
  *1) Procesul - verbal se depune la dosarul individual al persoanei condamnate Având în vedere prevederile art. 187 alin. (5) din Regulament, raportat la art. 89 alin. (4) din Legea nr. 254/2013 persoana privată de libertate ..................... fiul (fiica) lui .......... și al (a) .............., născut(ă) la data de condamnată ................... pentru săvârșirea infracțiunii .................., azi ............, refuză participarea la programul/activitatea ...................... prevăzut/(ă) în Planul individualizat de evaluare și intervenție educativă și terapeutică, motivând că ...................................................
  Luat la cunoștință.......
  [] Refuză să semneze
  Deținutul refuză să semneze: Persoana responsabilă cu desfășurarea programelor/activităților ...Grad prof., nume și prenume.../...data.../...semnătura.... Martor ...Nume și prenume.../...data.../...semnătura....
   +  Anexa nr. 11 (se arhivează la dosarul disciplinar) Ministerul Justiției Administrația Națională a Penitenciarelor Locul de deținere .......................
  Nr. ....../......./....../................................................................................................persoană desemnată a efectua cercetări prealabile în prezenta cauză disciplinară
  Agent constatator ...........................Semnătura ......................Ziua........luna.........anul.......ora.........- Șef secție .......................................- Semnătura .....................................- Data declanșării procedurii ................ ora ..............

  RAPORT DE INCIDENT*1)
  *1) În temeiul art. 102 alin. (1) din Lege Raportul de incident se atașează la dosarul de cercetare disciplinară Consemnarea în raportul de incident se face în mod descriptiv, prezentându-se faptele concis și obiectiv, evitându-se formularea de opinii și concluzii. Se consemnează și date despre martori (dacă există) ● Datele de identificare ale persoanei private de libertate: Nume și Prenume: ......................., fiul (fiica) lui ................ și al (a) ............., data nașterii: ............. Regimul de executare: .......... Faptă: .................... Condamnare: .......... Cameră: ..... Secție: .... ● Descrierea faptelor constatate*2): *2) Atunci când e cazul se evidențiază faptul că raportul de incident a fost întocmit ca urmare a sesizării unei alte persoane ........................................................ ........................................................ ........................................................
  Adus la cunoștința persoanei private de libertateData .......... Semnătura ...................Întocmit Agent constatatorNume ............Prenume .................Grad.............Funcție......................Semnătura...................
  Deținutul refuză să semneze :Persoana desemnată ...Grad prof., nume și prenume.../...data.../...semătura....Martor ...Nume și prenume.../...data.../...semnătura....
  - Persoanele prevăzute la art. 103 alin. (3) din Legea nr. 254/2013
   +  Anexa nr. 12 (se arhivează la dosarul disciplinar) MINISTERUL JUSTIȚIEI Administrația Națională a Penitenciarelor Locul de deținere ...................... Nr. ......./.......... COMISIA DE DISCIPLINĂ
  HOTĂRÂREA COMISIEI DE DISCIPLINĂ*1)
  *1) - Hotărârea de sancționare se include în dosarul individual al persoanei private de libertate. ● Datele de identificare ale persoanei private de libertate: Nume și Prenume: ......................., fiul (fiica) lui ................ și al (a) ............., data nașterii: ............. Regimul de executare: .......... Faptă: .................... Condamnare: .......... Cameră: ..... Secție: ....
  Descrierea abaterii disciplinare săvârșite (descrierea succintă a abaterii care face obiectul cercetării disciplinare):........................................................................................................................................................................................................................................................................
  • Audiată în fața comisiei, persoana privată de libertate declară că:........................................................................................................................................................................................................................................................................
  Semnătura persoanei private de libertate.............................
  Încadrarea abaterii*2) Legea nr. 254/2013 art. ..., lit. ...... *2) - Se vor face mențiuni cu privire la tipul abaterii conform art.100 din Legea nr. 254/2013. Având în vedere criteriile prevăzute de art. 224 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013, aprobat prin HG 157/2016 respectiv: .................................................................. Comisia stabilește următoarea sancțiune disciplinară: ..................................................... Avizul medicului*3).................................. *3) - Avizul medicului este obligatoriu doar pentru sancțiunea prevăzută de art. 101, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 254/2013. Sesizarea comisiei*4) DA/NU ......................... *4) - Se vor face mențiuni, după cum urmează: sesizăm comisia pentru individualizarea regimului de executare în vederea clasificării în categoria celor cu risc pentru siguranța penitenciarului și/ sau în vederea schimbării regimului de executare, în situația constatării unei fapte grave sau unei abateri disciplinare, care fac persoana privată de libertate incompatibilă cu regimul de executare aplicat. Comisia*5) *5) - Se vor completa în clar: gradul profesional, numele și prenumele, apoi semnătura.– Președinte .....................– Membru .........................– Membru .........................– Secretar .......................
  Adus la cunoștința prin înmânarea unui exemplar al prezentei hotărâriData .................Semnătura...................
  Refuză să semneze :Secretar comisie: ... Grad prof., nume și prenume .../...data.../.. semnătura..La constatarea refuzului de a semna a(au) asistat.... Nume și prenume .../...data.../.. semnătura..
  Conform art. 104 din Legea nr. 254/2013, împotriva hotărârii comisiei de disciplină, prin care a fost aplicată o sancțiune disciplinară, persoana condamnată poate face plângere la judecătorul de supraveghere a privării de libertate, în termen de 3 zile de la comunicarea hotărârii.Formulez plângere*6) Da / Nu Semnătura ................. În situația alegerii opțiunii de a formula plângere, dosarul de cercetare disciplinară se înaintează la judecătorul de supraveghere a privării de libertate
  *6) - Persoana privată de libertate încercuiește varianta aleasă, în funcție de opțiunea de a formula sau nu plângere la judecătorul de supraveghere a privării de libertate și semnează.
   +  Anexa nr. 13 (se arhivează la dosarul disciplinar) MINISTERUL JUSTIȚIEI Administrația Națională a Penitenciarelor Locul de deținere ...................... Nr. ......./..........*1)*1) Va primi număr identic cu cel al raportului de incident.
  Doamnei/Domnului Judecător de supraveghere a privării de libertate
  Plângere împotriva hotărârii comisiei de disciplină
  Subsemnatul(a) ............................, fiul (fiica) lui ................ și al (a) ............., născut(ă) la data de ................ arestat(ă) preventiv/condamnat(ă)/sancționat(ă) cu măsura educativă a internării într-un centru de detenție/educativ ............................... pentru ......................, regim de executare .......... cazat(ă) la camera ... secția ......., prin prezenta formulez plângere*2) împotriva Hotărârii de sancțiune nr. .... din ............. a Comisiei de disciplină din cadrul ................., pentru următoarele motive: *2) În temeiul art. 104 alin. (1) din Lege. ............................................................ ............................................................
  Data:........................Nume și prenume:......................................Semnătura: ...................
   +  Anexa nr. 14 (se arhivează la documentarul penal) MINISTERUL JUSTIȚIEI Administrația Națională a Penitenciarelor Locul de deținere ......................
  CONTESTAȚIE
  Doamnei/Domnului Președinte al Judecătoriei ...................
  Subsemnatul/Subsemnata ........................, fiul/fiica lui ....... și ........., născut(a) la data de ............... arestat(a) preventiv/condamnat/sancționat cu măsura educativă a internării într-un centru de detenție/educativ ................. pentru ..............., regim de executare ............... cazat la camera ... secția ......., prin prezenta formulez contestație*1) împotriva încheierii nr. ...... din .......... a judecătorului de supraveghere a privării de libertate din cadrul ......................, pentru următoarele motive:*1) În temeiul art. 104 alin. (9) din Lege. Se depune la judecătorul de supraveghere a privării de libertate care a pronunțat încheierea .....................................................
  Data:........................Nume și prenume:......................................Semnătura: ...................
   +  Anexa nr. 15 a MINISTERUL JUSTIȚIEI Administrația Națională a Penitenciarelor Locul de deținere ...................... Nr. indicativului din nomenclator: ......
  Registru
  de evidență a primirii persoanelor condamnate
  VOL. .......... DATA ÎNCEPERII ....................... DATA ÎNCHEIERII ...................... FILE .... TERMEN DE PĂSTRARE ...... ANI
  Nr. crt.Nume, prenume, data nașterii, părinți, cod numeric personalAnulLunaZiuaOraSituația juridică (condamnarea, fapta, nr. și data mandatului de executare a pedepsei închisorii, organ emitent)Organul de poliție care a efectuat depunerea (structura, numele, prenumele delegatului, seria legitimației)Persoana care a efectuat primirea (grad, nume, prenume, semnătura)Persoana care a făcut înregistrarea (grad, nume, prenume, semnătura)Văzut director
   +  Anexa nr. 15 b MINISTERUL JUSTIȚIEI Administrația Națională a Penitenciarelor Locul de deținere ...................... Nr. indicativului din nomenclator: ......
  Registru
  de evidență a primirii persoanelor arestate preventiv
  VOL. .......... DATA ÎNCEPERII ....................... DATA ÎNCHEIERII ...................... FILE .... TERMEN DE PĂSTRARE ...... ANI
  Nr. crt.Nume, prenume, data nașterii, părinți, cod numeric personalAnulLunaZiuaOraSituația juridică (fapta, nr. și data mandatului de arestare preventivă, organ emitent)Organul de poliție care a efectuat depunerea (structura, numele, prenumele delegatului, seria legitimației)Persoana care a efectuat primirea (grad, nume, prenume, semnătura)Persoana care a făcut înregistrarea (grad, nume, prenume, semnătura)Văzut director
   +  Anexa nr. 15 c MINISTERUL JUSTIȚIEI Administrația Națională a Penitenciarelor Locul de deținere ...................... Nr. indicativului din nomenclator: ......
  Registru de evidență
  a primirii persoanelor care execută măsura
  educativă a internării într-un centru de detenție
  VOL. .......... DATA ÎNCEPERII ....................... DATA ÎNCHEIERII ...................... FILE .... TERMEN DE PĂSTRARE..... ANI
  Nr. crt.Nume, prenume, data nașterii, părinți, cod numeric personalAnulLunaZiuaOraSituația juridică (durata sancțiunii educative și data hotărârii de internare într-un centru de detenție, organ emitent)Organul de poliție care a efectuat depunerea (structura, numele, prenumele delegatului, seria legitimației)Persoana care a efectuat primirea (grad, nume, prenume, semnătura)Persoana care a făcut înregistrarea (grad, nume, prenume, semnătura)Văzut director
   +  Anexa nr. 15 d MINISTERUL JUSTIȚIEI Administrația Națională a Penitenciarelor Locul de deținere ...................... Nr. indicativului din nomenclator: ......
  Registru de evidență
  a primirii persoanelor care execută măsura
  educativă a internării într-un centru educativ
  VOL. .......... DATA ÎNCEPERII ....................... DATA ÎNCHEIERII ...................... FILE .... TERMEN DE PĂSTRARE..... ANI
  Nr. crt.Nume, prenume, data nașterii, părinți, cod numeric personalAnulLunaZiuaOraSituația juridică (durata sancțiunii educative și data hotărârii de internare într-un centru de detenție, organ emitent)Organul de poliție care a efectuat depunerea (structura, numele, prenumele delegatului, seria legitimației)Persoana care a efectuat primirea (grad, nume, prenume, semnătura)Persoana care a făcut înregistrarea (grad, nume, prenume, semnătura)Văzut director
   +  Anexa nr. 16 a MINISTERUL JUSTIȚIEI Administrația Națională a Penitenciarelor Locul de deținere ...................... Nr. indicativului din nomenclator: ......
  Registru de evidență
  a punerii în libertate a persoanelor condamnate
  VOL. .......... DATA ÎNCEPERII ....................... DATA ÎNCHEIERII ...................... FILE .... TERMEN DE PĂSTRARE..... ANI
  Nr. crt.Nume, prenume, data nașterii, părinți, cod numeric personalAnulLunaZiuaOraSituația juridică (condamnarea, fapta, nr. și data mandatului de executare a pedepsei închisorii, instanța emitentă)Nr. și data actului prin care s-a dispus punerea în libertate și instanța emitentăNr. bilet de liberarePersoana care a făcut înregistrareaVăzut director
   +  Anexa nr. 16 b MINISTERUL JUSTIȚIEI Administrația Națională a Penitenciarelor Locul de deținere ...................... Nr. indicativului din nomenclator: ......
  Registru de evidență
  a punerii în libertate a persoanelor arestate preventiv
  VOL. .......... DATA ÎNCEPERII ....................... DATA ÎNCHEIERII ...................... FILE .... TERMEN DE PĂSTRARE..... ANI
  Nr. crt.Nume, prenume, data nașterii, părinți, cod numeric personalAnulLunaZiuaOraSituația juridică (nr. si data mandatului de arestare preventivă, instanța emitentă)Nr. și data actului prin care s-a dispus punerea în libertate și instanța emitentăNr. bilet de liberarePersoana care a făcut înregistrareaVăzut director
   +  Anexa nr. 16 c MINISTERUL JUSTIȚIEI Administrația Națională a Penitenciarelor Locul de deținere ...................... Nr. indicativului din nomenclator: ......
  Registru de evidență
  a punerii în libertate a persoanelor sancționate cu
  măsura educativă a internării într-un centru de detenție
  VOL. .......... DATA ÎNCEPERII ....................... DATA ÎNCHEIERII ...................... FILE .... TERMEN DE PĂSTRARE..... ANI
  Nr. crt.Nume, prenume, data nașterii, părinți, cod numeric personalAnulLunaZiuaOraSituația juridică (durata măsurii educative, fapta, nr. și data hotărârii de internare într-un centru de detenție, instanța emitentă)Nr. și data actului prin care s-a dispus punerea în libertate și instanța emitentăNr. bilet de liberarePersoana care a făcut înregistrareaVăzut director
   +  Anexa nr. 16 d MINISTERUL JUSTIȚIEI Administrația Națională a Penitenciarelor Locul de deținere ...................... Nr. indicativului din nomenclator: ......
  Registru de evidență
  a punerii în libertate a persoanelor sancționate cu
  măsura educativă a internării într-un centru educativ
  VOL. .......... DATA ÎNCEPERII ....................... DATA ÎNCHEIERII ...................... FILE .... TERMEN DE PĂSTRARE..... ANI
  Nr. crt.Nume, prenume, data nașterii, părinți, cod numeric personalAnulLunaZiuaOraSituația juridică (durata măsurii educative, fapta, nr. și data hotărârii de internare într-un centru educativ, instanța emitentă)Nr. și data actului prin care s-a dispus punerea în libertate și instanța emitentăNr. bilet de liberarePersoana care a făcut înregistrareaVăzut director
   +  Anexa nr. 17
  Exemplar nr. ....../3
  (se arhivează la dosar, conform Nomenclatorului arhivistic)
  MINISTERUL JUSTIȚIEI Administrația Națională a Penitenciarelor Locul de deținere ......................
  PROCES-VERBAL DE CONSTATARE A CONTRAVENȚIEI
  Seria ..........nr. ..................
  Încheiat azi .........., orele ......... la sediul ..............., din localitatea ........... Județul (sectorul) ............... Agentul constatator ...................... din compartimentul ................ Am constatat că numitul(a) ..................., de cetățenie*1).............. fiul/fiica lui .............. și al .............. cu domiciliul în localitatea ................... str. ................... nr. ...., Bl. ...., sc. ...., et. .... ap. ..., județul/sectorul .........., cu reședința ..............................., act de identitate ... seria .... nr. ........ eliberat de .......................... la data de ..............., CNP ..................., având ocupația de ...................., la ......................, reprezentat(a) de ................., act de identitate .... seria .... nr. ........ eliberat de ............... la data de .............., CNP ................, în calitate de ...................... *1) În cazul contravenienților cetățeni străini, persoane fără cetățenie sau cetățeni români cu domiciliul în străinătate, în procesul-verbal vor fi cuprinse și următoarele date: seria și numărul pașaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberării acestuia și statul emitent În ziua de ..........., ora ......, locul .................., a săvârșit următoarele fapte: .......................................................................... ..........................................................................Faptele comise sunt prevăzute de art. 186 alin. (1) din Legea nr. 254/2013 și se sancționează cu amendă de la 100 la 500 lei. Stabilesc AVERTISMENT/AMENDA ............... (...) lei. Contravenientului i s-a comunicat că poate achita pe loc, la sediul organului constatator sau în termen de cel mult 48 de ore, la Casa de Economii și Consemnațiuni - C.E.C. - S.A. ori la casieriile autorităților administrației publice locale ori ale altor instituții publice abilitate să administreze veniturile bugetelor locale, precum și prin intermediul instrumentelor de plată electronică în cadrul Ghișeului virtual de plăți*2), jumătate din minimul amenzii prevăzute de Lege, respectiv suma de .............. lei, iar chitanța de plată a amenzii i copia procesului verbal se transmit locului de deținere. *2) În acest caz se elimină obligativitatea pentru plătitor de a preda o copie de pe extrasul de cont sau de pe dovada de plată emisă de Ghișeul virtual de plăți În baza art. 186 alin. (3) din Legea nr. 254/2013, dispun confiscarea / ridicarea în vederea confiscării a ........................, domiciliat în .................................. CNP .................., care vor fi depuse la până la valorificare. Contravenientul nu este de față/refuză/nu poate lua la cunoștință despre conținutul procesului verbal, fapt atestat de martorul ........................ domiciliat în ..................... str. ................... nr. ...., Bl. ..., sc. ..., act de identitate .... seria .... nr. ....... eliberat de ............., CNP ..................., Nu a fost niciun martor deoarece ............................................. Mențiuni (obiecțiuni) ale contravenientului ........................................................................................ Amenda a fost achitată pe loc în suma de ...........(.........................) lei, chitanța serie ........ nr. ............Contravenientul poate face plângere la judecătorie împotriva procesului verbal de constatare în termen de 15 zile de la data încheierii procesului verbal sau de la comunicare. Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal în 3 exemplare, din care unul a fost înmânat contravenientului.
  Am luat la cunoștință
  Agent constatator,Martor,Contravenient,

  ÎNȘTIINȚARE DE PLATĂ
  Conform prezentului proces verbal de constatare a contravenției, s-a stabilit drept amendă suma de ...............(.........) lei, pe care va trebui să o achitați la sediul organului constatator sau în termen de cel mult 48 de ore la Casa de Economii și Consemnațiuni - C.E.C. - S.A. ori la casieriile autorităților administrației publice locale ori ale altor instituții publice abilitate să administreze veniturile bugetelor locale, precum și prin intermediul instrumentelor de plată electronică în cadrul Ghișeului virtual de plăți, iar chitanța și copia procesului verbal se remit în termen de 15 zile de la încheierii procesului verbal sau de la comunicare unității emitente. În caz de neplată se va trece la executare silită.
  Agent constatator,Am primit copia procesului verbal și înștiințarea de plată
  Contravenient,
   +  Anexa nr. 18 (se arhivează în funcție de conținutul Procesului Verbal, conform Nomenclatorului arhivistic) MINISTERUL JUSTIȚIEI Administrația Națională a Penitenciarelor Locul de deținere ...................... Nr. ......./..........
  APROB,
  DIRECTOR

  AVIZAT
  Director adjunct/Sef Serviciu
  (siguranța deținerii și regim penitenciar)

  PROCES VERBAL
  DE CONFISCARE A BUNURILOR, SUMELOR DE BANI (lei/valuta)
  ȘI OBIECTELOR INTERZISE
  Încheiat azi ............., orele ........ la sediul ................, din localitatea ................ județul (sectorul) ............ Agentul constatator .................. din compartimentul ................... În baza art. 186 alin. (3) din Lege, se confiscă următoarele bunuri și sume de bani:
  Nr. crt.Obiectul / bunul interzis/suma de bani, în lei sau valută*1)Caracteristicile / datele tehnice*2)Datele de identificare ale persoanei asupra căreia a fost descoperit bunul, obiectul sau suma de baniLocul unde a fost descoperit bunul, obiectul sau suma de bani
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  *1) Se menționează, în cifre și în litere valoarea fiecărei bancnote sau monede *2) Culoare, mărime, stare - pentru obiectele și bunurile interzise, respectiv serie și număr pentru bancnotă sau monedă Alte observații: ....................................................... .......................................................
  Am luat la cunoștință
  Agent constatator,Martor,Contravenient,*3)
  *3) În situația confiscării sumelor de bani, conform art. 20 alin. (1) din Legea 254/2013, persoana privată de libertate va semna în calitate de martor.
   +  Anexa nr. 19 (se arhivează la documentarul penal) MINISTERUL JUSTIȚIEI Administrația Națională a Penitenciarelor Locul de deținere ....................... Nr. ....... din ..........
  Proces-verbal
  de evaluare inițială și reevaluare a riscului
  pentru siguranța penitenciarului
  Comisia prevăzută la art. 32 din Lege, formată din: Președinte ....................................... Membri ........................................... .................................................. Secretar.......................................... Având în vedere prevederile art. 28 alin. (1) și (2) din Regulament, am evaluat/reevaluat persoana privată de libertate ..................., născută la data de ............, fiul lui ........ și ................, în vederea: [] STABILIRII riscului pentru siguranța penitenciarului [] MENȚINERII riscului pentru siguranța penitenciarului [] ÎNCETĂRII măsurilor specifice riscului pentru siguranța penitenciarului și am constatat următoarele:1. Este arestat preventiv/condamnat, repartizat să execute pedeapsa privată de libertate în regim ..................2. Pedeapsa cu închisoarea a început la data de ................ și expiră în termen la data de ................. Propozabil a fi discutat în comisia de propuneri în vederea liberării condiționate la data de .....................3. Situația disciplinară Sancțiuni:
  Data aplicăriiAbaterea comisă Măsura aplicată Data începeriiData expirăriiNr. DosarAnul dosaruluiData anulării
  Recompense:
  Data acordăriiTipulData punerii în aplicareObservații
  4. Comportamentul și personalitatea persoanei private de libertate:
  DataConcluzii
  5. Descrierea pe scurt a faptelor ce au determinat analizarea: ..................................................6. Cu ocazia audierii conform art. 28 alin.(7) din Regulament, persoana privată de libertate declară că: ..................................................7. Programele și activitățile în care trebuie inclusă persoana privată de libertate pentru diminuarea riscului, pentru monitorizarea comportamentului și conduitei: ..................................................
  Față de cele de mai sus, comisia, conform art. 28 alin. (8), din Regulament, în unanimitate/cu majoritate Comisia
  HOTĂRĂȘTE
  [] STABILIREA riscului pentru siguranța penitenciarului [] MENȚINEREA riscului pentru siguranța penitenciarului [] NU SE IMPUNE includerea în categoria persoanelor cu risc pentru siguranța penitenciarului: Comisia: Președinte ....................................... Membri ........................................... .................................................. Secretar.......................................... Prezenta hotărâre se comunică persoanei private de libertate; Data .............. Semnătura persoanei private de libertate .............
   +  Anexa nr. 20 (se arhivează la documentarul penal) MINISTERUL JUSTIȚIEI Administrația Națională a Penitenciarelor Locul de deținere ....................... Nr. ....... din ..........
  Proces-verbal
  de evaluare/reevaluare a vulnerabilității
  Comisia, prevăzută la art. 32 sau 146 din Lege, formată din: Președinte ....................................... Membri ........................................... .................................................. Secretar.......................................... În temeiul art. 35 alin. (1) și (2) din Regulament, am analizat persoana privată de libertate ..............., născută la data de ........, fiul lui ......... și ............., în vederea: [] Evaluării inițiale a vulnerabilității [] Menținerea vulnerabilității [] Încetării măsurilor de protecție și am constatat următoarele:1. Este arestat preventiv/condamnat/sancționat, fiind repartizat să execute pedeapsa privată de libertate/măsura internării în regim ............2. Pedepsele cu închisoarea au început la data de ................. și expiră în termen la data de ............. Propozabil a fi discutat în comisia de propuneri în vederea liberării condiționate la data de ...............3. Situația care a determinat analizarea: [] la individualizarea și stabilirea regimului de executare [] la cererea persoanei private de libertate [] la constatarea vulnerabilității de către o altă persoană [] din oficiu (pentru alte motive)4. Criteriile avute în vedere la evaluarea vulnerabilității (conform art. 34 din Regulament): .................................................. .................................................. Față de cele de mai sus, comisia, în unanimitate/cu majoritate,
  HOTĂRĂȘTE
  [] Stabilirea vulnerabilității [] Menținerea vulnerabilității [] Încetarea măsurilor de protecție [] Nu se impune includerea în categoria persoanelor private de libertate vulnerabile Comisia: Președinte ....................................... Membri ........................................... .................................................. Secretar.......................................... Prezenta hotărâre se comunică persoanei private de libertate; Data .............. Semnătura persoanei private de libertate ...............
   +  Anexa nr. 21 (se arhivează la documentarul penal) MINISTERUL JUSTIȚIEI Administrația Națională a Penitenciarelor Locul de deținere .......................
  ANGAJAMENT
  În baza Deciziei nr. .... din ..........
  Subsemnatul (a) ........................ născut (a) la data de ............., fiul lui ........., clasificat în regim DESCHIS, începând cu data de .........., prin prezenta mă angajez să respect întocmai următoarele obligații și interdicții:I. În locul de deținere  +  Îndatoriri și obligații1. să mă conformez restricțiilor ce decurg din Legea nr. 254/2013 și Regulamentul de aplicare a legii, din ordinele și deciziile emise în baza acestora și din regulamentul de ordine interioară al locului de deținere;2. să execut dispozițiile legale date de administrația locului de deținere;3. să mă supun percheziției cu ocazia primirii în locul de deținere, precum și pe parcursul privării de libertate, ori de câte ori este necesar;4. să mă conformez dispozițiilor date de organele judiciare;5. să respect regulile de igienă individuală și colectivă, precum și indicațiile medicului;6. să întrețin în mod corespunzător bunurile încredințate de administrația locului de deținere și bunurile din dotarea unităților unde prestez muncă;7. să respect repartizarea pe camerele de deținere;8. să nu desfășor acțiuni care urmăresc aducerea de prejudicii administrației penitenciare sau altor persoane;9. să respect programul zilnic;10. să manifest o atitudine cuviincioasă față de orice persoană cu care intru în contact;11. să am o ținută decentă, curată și îngrijită;12. să îndeplinesc în bune condiții activitățile la care particip;13. să mențin ordinea și curățenia în camerele de deținere și în celelalte locuri în care am acces.  +  Interdicții1. exercitarea sau încercarea de exercitare de acte de violență asupra personalului, persoanelor care execută misiuni în penitenciar sau care se află în vizită, asupra celorlalte persoane condamnate, precum și asupra oricăror altor persoane;2. organizarea, sprijinirea sau participarea la revolte, răzvrătiri, acte de nesupunere pasive sau active ori alte acțiuni violente, în grup, de natură să pericliteze ordinea, disciplina și siguranța penitenciarului;3. inițierea sau participarea la acte de sustragere de la executarea pedepselor privative de libertate;4. introducerea în penitenciar, producerea, deținerea, comercializarea sau consumul de stupefiante, băuturi alcoolice ori de substanțe toxice sau ingerarea de medicamente fără prescripție medicală, de natură să creeze tulburări de comportament;5. sustragerea în orice mod de la executarea unei sancțiuni disciplinare;6. instigarea altor persoane condamnate la săvârșirea de abateri disciplinare;7. stabilirea de relații cu persoane condamnate sau persoane din interiorul ori exteriorul penitenciarului, cu scopul de a împiedica înfăptuirea justiției sau aplicarea normelor regimului de executare a pedepselor privative de libertate;8. sustragerea sau distrugerea unor bunuri sau valori de la locul de muncă ori aparținând penitenciarului, personalului, persoanelor care execută activități în penitenciar sau se află în vizită, precum și a bunurilor aparținând altor persoane, inclusiv celor condamnate;9. prezența în zone interzise sau la ore nepermise în anumite spații din penitenciar, stabilite prin regulamentul de ordine interioară, precum și nerespectarea orei de revenire în penitenciar;10. introducerea în penitenciar, procurarea, confecționarea, deținerea, schimbul, primirea, utilizarea sau transmiterea de arme, materiale explozive, obiecte și substanțe care pun în pericol siguranța penitenciarului, misiunilor sau a persoanelor, bani, medicamente, telefoane mobile, accesorii ale telefoanelor mobile, bunuri sau alte valori, în alte condiții decât cele admise;11. substituirea identității unei alte persoane;12. împiedicarea, cu intenție, a desfășurării programelor și activităților care se derulează în penitenciar;13. oferirea sau darea de bani ori alte foloase personalului penitenciarului;14. obținerea sau încercarea de obținere, prin violență, constrângere, promisiuni, servicii, cadouri sau alte mijloace, de avantaje morale ori materiale de la personal, de la persoanele care execută misiuni în penitenciar sau care se află în vizită ori de la celelalte persoane condamnate, precum și de la orice altă persoană;15. comunicarea cu exteriorul penitenciarului, în alte condiții și prin alte metode decât cele stabilite16. amenințarea personalului, a persoanelor care execută misiuni în penitenciar sau care se află în vizită, a celorlalte persoane condamnate, precum și a oricăror altor persoane;17. utilizarea în mod necorespunzător sau în alte scopuri a bunurilor puse la dispoziție de administrația penitenciarului;18. tulburarea orarului zilnic sau a liniștii, inclusiv după ora stingerii până la deșteptare;19. exprimarea, în public, prin gesturi sau acte obscene ori care atrag oprobriul;20. împiedicarea sau încercarea împiedicării aflării adevărului în cazul incidentelor petrecute în penitenciar;21. desfășurarea de acțiuni care urmăresc aducerea de prejudicii administrației penitenciarului sau altor persoane;22. autoagresiunea în orice mod și prin orice mijloace;23. practicarea jocurilor de noroc cu scopul de a obține foloase;24. fumatul în alte locuri decât cele permise;25. orice manifestare cu caracter discriminatoriu, care aduce atingere demnității umane prin deosebirea, excluderea, restricția sau preferința pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenență politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infecție HIV/SIDA, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării în condiții de egalitate a drepturilor fundamentale;26. desfășurarea oricăror altor acțiuni interzise prin prezenta lege;27. contactul cu mass-media fără acordul prealabil al administrației locului de deținere.II. Pe timpul desfășurării de activități în afara locului de deținere  +  Obligații1. să mă deplasez în timpul, zonele și pe traseele stabilite de administrația locului de deținere.2. să am asupra mea documentele de legitimare eliberate de administrația locului de deținere, pe care sunt obligat să le prezint, la cerere, organelor competente.  +  Interdicții1. să procur, să dețin, să comercializez și să consum băuturi alcoolice sau substanțe psihotrope, să frecventez localuri publice, să conduc autovehicule în alte condiții decât cele stabilite de administrația locului de deținere, să intru în legătură cu anumite persoane ori să mă deplasez în anumite locuri stabilite de administrație, să port sau să dețin arme, muniții, substanțe toxice ori explozive de orice fel.2. să părăsesc locurile unde sunt planificat la activitate înainte de terminarea programului, fără aprobarea persoanei desemnate de conducerea locului de deținere să coordoneze activitatea;3. să se deplaseze fără a avea asupra lor documente de legitimare eliberate de administrația locului de deținere, pe care sunt obligați să le prezinte, la cerere, organelor competente;4. să aducă În stare de nefuncționare , să distrugă și să Înlăture , În mod ilicit mijloacele electronice la distanță, precum și prezența În alte zone decât cele stabilite. Am primit un exemplar al prezentului angajament.
  DataSemnătura
   +  Anexa nr. 22 MINISTERUL JUSTIȚIEI Administrația Națională a Penitenciarelor Locul de deținere ...................... Nr. indicativului din nomenclator: ......
  REGISTRU
  de evidența a telefoanelor mobile, sumelor de bani și a mijloacelor
  electronice de plată aparținând persoanelor private de libertate
  clasificate în regim deschis, care se deplasează în afara locului de
  deținere
  Nr. crt.Nume și prenume persoanei private de libertateData și ora primiriiLocul unde se deplaseazăBunuri și sume de bani primite de persoana privată de libertate*1)Semnătura de primire a bunurilor (la plecare)Data și ora returnăriiBunuri și sume de bani returnate de către persoana privată de libertate*2)Sume de bani cheltuite și scopul în care au fost folositeSemnătura de returnare a bunurilor (la sosire)Semnătura de primire de către personalul desemnat
  *1) Sunt consemnate datele de identificare a fiecărei categorii de bunuri aparținând persoanelor private de libertate care se deplasează în afara locului de deținere (marca/tip, serie, număr pentru telefoane mobile și mijloace electronice de plată), precum și suma de bani *2) Bunurile achiziționate pe durata ieșirii din penitenciar se justifică prin bonul fiscal
   +  Anexa nr. 23 (se arhivează la dosarul Corespondență cu autorități și instituții publice) MINISTERUL JUSTIȚIEI Administrația Națională a Penitenciarelor Locul de deținere ....................... Nr. ......./..........
  VĂZUT,
  DIRECTOR

  PROCES-VERBAL
  respingere a primirii persoanei private de libertate în locul de deținere
  Încheiat astăzi ...............
  1. Cu ocazia prezentării ............... (grad, nume, prenume), lucrător de poliție al ..............., în vederea depunerii numitului (numitei) ..............., fiul (fiica) lui ............... și al (a) ..............., născut(ă) la data de ..............., în locul de deținere pentru executarea pedepsei cu închisoarea/măsurii arestării preventive/măsurii internării, aplicată conform mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. ....... din ........ mandatului de arestare preventivă nr. .... din ..... hotărârii judecătorești de internare într-un centru de detenție/educativ nr. .... din .... emis de....................2. Verificând documentele prezentate de organul de poliție, precum și identitatea persoanei private de libertate și starea de sănătate a acesteia, având în vedere prevederile art. 97 alin. (8) din Regulament, se respinge primirea în locul de deținere, din următoarele motive: .................................................. ..................................................3. Pentru primirea în locul de deținere a persoanei private de libertate menționată la punctul 1, lucrătorul de poliție trebuie să prezinte următoarele documente/să desfășoare următoarele activități: .................................................. .................................................. Prezentul proces-verbal a fost întocmit în dublu exemplar, fiind anexate documentele justificative.
  Șef turăȘef birou/serviciu evidențăMedic
  ..................................................................................
   +  Anexa nr. 24 (se arhivează la dosarul Bonuri primire efecte) MINISTERUL JUSTIȚIEI Administrația Națională a Penitenciarelor Locul de deținere .......................
  Nedetașabil

  BON DE PRIMIRE Seria ........ nr.............
  Data ........ ora ...........
  a bunurilor, obiectelor de valoare și sumelor de bani (în lei sau valută) declarate și ridicate cu ocazia primirii în locul de deținere a persoanei private de libertate ........... data nașterii .......... numele părinților .................. arestat preventiv/condamnat/sancționat cu măsura educativă .......................................
  Nr. crt.Primite în păstrareLăsate în folosință
  Cantitatea înDenumirea și descrierea amănunțităCantitatea,în litereDenumirea,fără descriere
  CifreLitere
  Semnătura,
  Semnătura primitorului,.........................................................(grad, nume, prenume și semnătura)Semnătura persoanei care predă,...................................................Primit în păstrare de gestionar,.................................................(grad, nume, prenume și semnătura)
  Consimt/refuz predarea către familie sau depunerea la instituții autorizate să le păstreze.............................................................................................................................................
  (numele și adresa persoanei private de libertate)
  Nu am reclamații privind integritatea coletului personal............................................................Semnătura persoanei private de libertate
  Refuză să semneze :Persoana desemnată ...Grad prof., nume și prenume.../...data.../...semnătura....Martor ...Nume și prenume.../...data.../...semnătura..../
  MINISTERUL JUSTIȚIEI Administrația Națională a Penitenciarelor Locul de deținere .......................
  DUPLICAT
  Se introduce în coletul personal

  BON DE PRIMIRE Seria ...... nr. .............
  Data ........ ora ......
  a bunurilor, obiectelor de valoare și sumelor de bani (în lei sau valută) declarate și ridicate cu ocazia primirii în locul de deținere a persoanei private de libertate ........... data nașterii .......... numele părinților .................. arestat preventiv/condamnat/sancționat cu măsura educativă .......................................
  Nr. crt.Primite în păstrareLăsate în folosință
  Cantitatea înDenumirea și descrierea amănunțităCantitatea,în litereDenumirea,fără descriere
  CifreLitere
  Semnătura,
  Semnătura primitorului,.........................................................(grad, nume, prenume și semnătura)Semnătura persoanei care predă,...................................................Primit în păstrare de gestionar,.................................................(grad, nume, prenume și semnătura)
  Consimt/refuz predarea către familie sau depunerea la instituții autorizate să le păstreze.............................................................................................................................................
  (numele și adresa persoanei private de libertate)
  Nu am reclamații privind integritatea coletului personal............................................................Semnătura persoanei private de libertate
  Refuză să semneze :Persoana desemnată ...Grad prof., nume și prenume.../...data.../...semnătura....Martor ...Nume și prenume.../...data.../...semnătura..../
  MINISTERUL JUSTIȚIEI Administrația Națională a Penitenciarelor Locul de deținere .......................
  TRIPLICAT
  Detașabil
  Se arhivează la gestionar

  BON DE PRIMIRE Seria ........ Nr. .........
  Data ........ ora ......
  a bunurilor, obiectelor de valoare și sumelor de bani (în lei sau valută) declarate și ridicate cu ocazia primirii în locul de deținere a persoanei private de libertate ........... data nașterii .......... numele părinților .................. arestat preventiv/condamnat/sancționat cu măsura educativă .......................................
  Nr. crt.Primite în păstrareLăsate în folosință
  Cantitatea înDenumirea și descrierea amănunțităCantitatea,în litereDenumirea,fără descriere
  CifreLitere
  Semnătura,
  Semnătura primitorului,.........................................................(grad, nume, prenume și semnătura)Semnătura persoanei care predă,...................................................Primit în păstrare de gestionar,.................................................(grad, nume, prenume și semnătura)
  Consimt/refuz predarea către familie sau depunerea la instituții autorizate să le păstreze.............................................................................................................................................
  (numele și adresa persoanei private de libertate)
  Nu am reclamații privind integritatea coletului personal............................................................Semnătura persoanei private de libertate
  Refuză să semneze :Persoana desemnată ...Grad prof., nume și prenume.../...data.../...semnătura....Martor ...Nume și prenume.../...data.../...semnătura..../
   +  Anexa nr. 25 (se arhivează la dosarul de cereri) MINISTERUL JUSTIȚIEI Administrația Națională a Penitenciarelor Locul de deținere ....................... Nr. ......./..........
  FORMULAR
  pentru procedura refuzului de hrană
  Secția Camera de deținere
  Numele și prenumele persoanei private de libertate
  Data nașteriiPrenumele părinților
  Condamnarea/măsura privativă de libertateFaptăRegim de executare Risc
  I. Constatarea intenției de a refuza hrana Persoana privată de libertate anunță verbal/scris la data de .......... ora ...., pe ................ (gradul/numele și prenumele) că intenționează să refuze hrana. La data de ..........ora ...., am constatat din oficiu că persoana privată de libertate nu se alimentează, fără să fi anunțat că refuză hrana. ..(data../..ora.../.....gradul profesional, numele și prenumele,...../......semnătura)...II. Intrare la șeful secției de deținere
  Am predat formularul la data de ......................Agentul supraveghetor care predă formularul:.................................................Am primit formularul Șeful secției:.................................................
  Semnătura ...............................Semnătura ...............................
  III. Am ascultat persoana privată de libertate la data de ............... în prezența ....................... Persoana privată de libertate precizează: Își menține/nu își menține hotărârea de a refuza hrana pentru că*1): *1) Se consemnează motivele invocate de persoana privată de libertate sau refuzul său de a coopera .................................................. .................................................. ...(semnătura șefului de secție/înlocuitor)...../....(semnătura persoanei private de libertate)................. Măsuri dispuse/propuse de șeful secției/înlocuitor: [] Informarea directorului și a medicului [] Cazarea în funcție de regimul de executare [] Ridicarea alimentelor și a produselor din tutun [] Menționarea situației persoanei private de libertate în registrul de procese verbale de predare-primire a serviciului de supraveghere, pentru a urmări dacă aceasta a refuzat 3 mese consecutive [] Solicitarea ascultării deținutului de către educator/psiholog [] Sesizarea directorului și a medicului unității [] Alte măsuri în raport de problemele ridicate de către persoana privată de libertate/constatarea alimentării .................................................. ..................................................IV. Consultul medical (înainte de efectuarea mutării în condițiile art. 54 alin. (3) din Legea 254/2013) Persoana privată de libertate a fost ascultată de medic, care i-a atras atenția cu privire la posibilele urmări dăunătoare la care se expune. Persoana privată de libertate își menține/renunță la hotărârea de a refuza hrana pentru că*2): *2) Se consemnează motivele invocate de către deținut sau refuzul său de a coopera .................................................. .................................................. Măsuri dispuse/propuse de medic*3): *3) Data și rezultatul consultației se consemnează în formular și în fișa medicală a acestuia. Formularul completat conform se restituie șefului secției de deținere imediat după consultație. .................................................. .................................................. Măsuri dispuse de medic ca urmare a refuzului de a se supune la investigații și determinări clinice de specialitate: .................................................. .................................................. ...(data.../.....(semnătura persoanei private de libertate)...../...numele, prenumele, semnătura și parafa medicului)....V. Se dispune mutarea la secția ......, camera....., începând cu data de ....... orele ..... fără a avea asupra sa produse alimentare și din tutun. Data ................... Semnătura șefului de secție/șefului de tură, ........VI. După mutare
  ● A acceptat să se alimenteze în data .................... ora ..........
  .................................................................(semnătura șefului de secție/șefului de tură, semnătura supraveghetorului).............................................................................
  semnătura deținut,
  ● A refuzat să primească 3 mese consecutive :masa 1 ........................./........................; masa 2 ......................./...........................; masa 3 .............../..............................
  (data, ora, semnătura supraveghetor)(data, ora, semnătura supraveghetor)(data, ora, semnătura supraveghetor)
  .......................................................semnătura șefului de secție/șefului de tură
  Se sesizează directorul unității, înmânându-i-se Formularul în data de ................... ora .......................
  Am predat(semnătura șefului de secție/șefului de tură, directorului)Am primitsemnătura
  VII. Director. După ce i s-au explicat urmările dăunătoare la care se expune, arătându-i-se mijloacele legale de care poate uza pentru rezolvare problemelor invocate, persoana privată de libertate:– Își menține/nu își menține hotărârea de a refuza hrana pentru că: ..................................................– Măsuri dispuse/propuse de director: .................................................. ...(data.../.....semnătura persoanei private de libertate)...../...semnătura directorului penitenciarului)....VIII. Judecătorul de supraveghere a privării de libertate a fost sesizat în data de ..........., ora ....., dată de la care persoana privată de libertate se consideră în refuz de hrană, prin adresa nr. ............. din ........... Consemnările judecătorului de supraveghere: În urma audierii persoana privată de libertate își menține/nu își menține hotărârea de a refuza hrana. Propuneri: .................................................. .................................................. ...(data.../.....(semnătura persoanei private de libertate)...../...semnătura judecătorului de supraveghere)....IX. Încetarea refuzului de hrană s-a produs în data de .............. orele ......., prin: [] declarație scrisă sau verbală - în prezența: Grad profesional:....... Nume...........Prenume...........Semnătura..... [] acceptarea hranei oferite de administrație - în prezența: Grad profesional:....... Nume...........Prenume...........Semnătura..... [] constatarea faptului că s-a alimentat, în mod direct ori pe baza investigațiilor sau determinărilor clinice de specialitate - în prezența: Grad profesional:....... Nume...........Prenume...........Semnătura..... Date privind glicemia:....................... [] refuzul de a se supune la investigații și determinări clinice de specialitate- în prezența: Grad profesional:....... Nume...........Prenume...........Semnătura.....
  .............................. (semnătura șefului de secție..............................semnătura supraveghetorului)
   +  Anexa nr. 26 (se arhivează la dosarul de cereri) MINISTERUL JUSTIȚIEI Administrația Națională a Penitenciarelor Locul de deținere .......................
  Proces-verbal
  ridicare bunuri încheiat cu ocazia intrării în refuz de hrană
  În temeiul art. 119 alin. (7) din Regulament, în data de ........., ora ......, noi, ............................ agent supraveghetor și ................ șef de secție, am procedat la ridicarea următoarelor bunuri, produse alimentare și din tutun, ale persoanei private de libertate ..........., născut(ă) la data de .............., fiul (fiica) lui.........și al (a) lui ..........., în vederea depozitării și păstrării acestora la magazia unității:1. Bunuri personale
  Nr. crt.Primire în păstrareLăsate în folosință (cantitate, denumire)
  Cantitate în:Denumire și descriere amănunțită
  LitereCifre
  2. Produse alimentare și din tutun
  Nr. crt.Produse alimentareProduse din tutun
  DenumireCantitate (în cifre)DenumireCantitate(nr. țigarete)
  Prezentul proces-verbal s-a încheiat într-un singur exemplar.
  Șef de secție ..............................(grad, nume și prenume, semnătura)Supraveghetor secție..................................(grad, nume și prenume, semnătura)
  Am primit Lucrător magazie punct primire deținut ........................(grad, nume și prenume, semnătura)
  Persoana privată de libertate ..........................................*1)
  Am luat la cunoștință (nume și prenume, semnătura)
  Persoană desemnată să comunice în temeiul art. 61 alin. (2) din Lege
  Am primit bunurile reținute cu ocazia intrării în refuz de hrană.
  Persoana privată de libertate..........................................
  (nume și prenume, semnătura)
  Data................ora..................
  *1) În cazul refuzului de a semna procesul-verbal, se vor face mențiuni olografe cu privire la acest aspect.
   +  Anexa nr. 27MINISTERUL JUSTIȚIEIAdministrația Națională a PenitenciarelorLocul de deținere ........................................Nr. ............../................^1^1 Va primi număr de înregistrare din registrul de evidență al cererilor formulate de persoana privată de libertate.(Se arhivează la dosarul de cereri.)Aprob.Director,
  CERERE
  pentru aprobarea persoanelor cu care se solicită efectuarea convorbirilor telefonice
  Subsemnatul(a), ......................................, fiul (fiica) lui ............................ și al (a) ...................................., născut(ă) la data de .........................., solicit ca pentru exercitarea dreptului la convorbiri telefonice, prevăzut de art. 65 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare, să efectuez convorbiri telefonice cu următoarele persoane:
  Nr. crt.Numele și prenumele Număr de telefon (cu prefix)Calitatea persoanei^2
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  ^2 Se menționează una dintre categoriile prevăzute la art. 2 lit. m) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013, cu modificările și completările ulterioare.
  Data întocmirii: ..................
  Semnătura: ...........................
  Persoane și numere de telefon care modifică^3 lista aprobată inițial, cu respectarea numărului maxim de persoane prevăzut de art. 133 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, cu modificările și completările ulterioare:^3 Pentru fiecare persoană sau număr de telefon care înlocuiește una dintre persoanele sau numerele de telefon aprobate inițial se formulează cereri distincte, aprobate de directorul locului de deținere.
  Nr. crt.Numele și prenumeleCalitatea persoaneiNumăr de telefon (cu prefix)Numărul de telefon care se înlocuieșteNumărul cererii aprobate
  1
  2
  3
  4
  5
  Aplicația de management al convorbirilor telefonice și cumpărăturilorVă informăm că, pentru a putea efectua convorbiri telefonice și cumpărături folosind aplicații specifice, trebuie să dispuneți în mod obligatoriu de bani în contul personal.După primirea cardului sunteți obligați să respectați următoarele reguli de folosire:– cardul este personal, nu poate fi înstrăinat, iar codul PIN nu trebuie divulgat;– cardul va fi folosit numai pentru efectuarea cumpărăturilor de la magazinul unității și pentru efectuarea convorbirilor telefonice;– valoarea convorbirilor telefonice și a cumpărăturilor nu poate depăși soldul, respectând prevederile legale referitoare la suma maximă de care se pot efectua cumpărături într-o săptămână;– este interzisă orice tentativă de fraudare a aplicației aferente sistemului de telefonie și/sau cumpărături, inclusiv prin acțiuni de multiplicare a cardurilor;– cardul constituie bun încredințat de către administrația locului de deținere și aveți obligația de a-l întreține în mod corespunzător;– în situația pierderii/distrugerii cardului de către dumneavoastră, veți suporta contravaloarea cheltuielilor ocazionate de emiterea unui nou card; – orice nerespectare a acestor reguli constituie abatere disciplinară și se va sancționa conform reglementărilor în vigoare.Subsemnatul(a), .............................., născut(ă) la data de ................., fiul (fiica) lui ................. și al (a) ..............., camera nr. ......., declar că am luat cunoștință cu privire la modalitatea și regulile de funcționare a aplicației de management al convorbirilor telefonice și cumpărăturilor.
  Data întocmirii: ...............
  Semnătura: ...........................
  Data luării la cunoștință: ...........................Semnătură de luare la cunoștință: ...................................... (la 24-08-2022, Anexa nr. 27 a fost modificată de Articolul I din DECIZIA nr. 589 din 18 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 24 august 2022 )
   +  Anexa nr. 28 (se arhivează la documentarul penal)
  DECIZIA
  Directorului ....................
  Nr. ....... din ........
  În conformitate cu art. 141 alin. (1) din Regulament, Emit prezenta:
  DECIZIE
   +  Articolul 1 Se refuză efectuarea vizitei doamnei/domnului ..................... posesoare/posesor a/al CI/BI seria ........., nr. ............, CNP [][][][][][][][][][][][][], în data de ............  +  Articolul 2 Măsura prevăzută la art. 1 a fost dispusă ca urmare a faptului că persoana în cauză, în data de ............, în calitate de .............. a/al persoanei private de libertate .................., născut/ă la data de .................., s-a aflat în situația/situațiile: ..................................................................................... ..................................................................................... (se va completa,după caz, cu prevederile art. 141 alin. (1) din actul normativ menționat mai sus) după ce în prealabil a fost informată despre prevederile legale referitoare la refuzul acordării/întreruperii vizitei, conform art. 143 alin (4) din Regulament.  +  Articolul 3 Începând cu data de .........., persoanei prevăzute la art. 1 nu i se mai permite accesul în sectorul "VIZITE" pentru o perioadă de luni, în vederea efectuării  +  Articolul 4(1) În vederea realizării unei evidențe, pentru gestionarea măsurii dispuse și pentru aducerea la cunoștința persoanelor implicate, decizia se întocmește în două exemplare. După înregistrare, un exemplar al deciziei va fi păstrată la sectorul "VIZITE" și un exemplar se comunică, în scris, persoanei față de care s-a dispus măsura refuzului de efectuare a vizitei, cu precizarea motivului și a perioadei stabilite.(2) O copie a prezentei decizii se păstrează în Postul Control nr. 1 iar o copie se înmânează persoanei private de libertate.  +  Articolul 5 Ofițerul responsabil de zonă și componentele structurale cu responsabilități și în acordarea vizitei duc la îndeplinire prevederile prezentei decizii.
  Director
  Am primit o copie (persoana vizitatoare) ............................... Am primit o copie (persoana privată de libertate) ...............................
   +  Anexa nr. 29 MINISTERUL JUSTIȚIEI Administrația Națională a Penitenciarelor Locul de deținere ...................... Nr. indicativului din nomenclator: ......
  Registru de evidență
  de evidență a întreruperii vizitei
  VOL. .......... DATA ÎNCEPERII ....................... DATA ÎNCHEIERII ...................... FILE .... TERMEN DE PĂSTRARE..... ANI
  Nr. crt.Nume si prenumele persoanei private de libertate, data nașterii, părințiData si ora producerii incidentuluiScurtă descriere a incidentuluiNume, prenume persoane vizitatoarePersoana care constată incidentul (grad, nume, prenume), semnăturaAprob director/ înlocuitor (grad, nume, prenume), semnătură
  ZiuaLunaAnulOra
  1
  2
  3
  4
  5
  6
   +  Anexa nr. 30 (se arhivează la dosarul de cereri)
  MINISTERUL JUSTIȚIEIAdministrația Națională a PenitenciarelorLocul de deținere ........................................Nr. .................. din................................
  Regimul .............. Secția ..................Camera ........................
  Rezoluție finală.........................Director...........................
  Propun spre aprobare ............................../.............................................................................................(grad, nume/prenume, pers, care primește cererea)
  Data Semnătura

  CERERE VIZITĂ INTIMĂ
  Numele, prenumele: ......(persoana privată de libertate)......Data nașterii: ............... Prenumele părinților: ............... și ............... Situația juridică: ...(arestat preventiv/condamnat).../...(durata pedepsei).../...(fapta comisă)... Obiectul cererii (motive) .............................................. ..............................................
  Data întocmiriiSemnătura solicitantului
  CompartimentCondiții de îndeplinitRezultatul analizeiGrad, nume, prenume, semnătura
  Serviciul evidentăExistența unei hotărâri judecătorești sau dispoziții a organelor de urmărire penală de interdicție expresă a contactului cu persoana în cauză;[] Favorabil[] Nefavorabil
  Conform art. 145 lit. c) din Regulament[ ] nu a beneficiat, în ultimele 3 luni anterioare solicitării vizitei intime, de permisiunea de ieșire din penitenciar (în cazul persoanelor condamnate);[ ] a beneficiat de permisiune de ieșire din penitenciar la data de ....................Conform art.145 lit. d) din Regulament1. În cazul persoanelor condamnate[ ] nu a fost sancționat disciplinar pe o perioada de 6 luni anterioară solicitării vizitei intime sau sancțiunea a fost ridicată;[ ] a fost sancționat disciplinar la data .................2. În cazul persoanelor arestate preventiv;[ ] nu a fost sancționat disciplinar în ultimele 30 de zile anterioare solicitării sau sancțiunea a fost ridicată[ ] a fost sancționat disciplinar la data ....................
  Sector viziteUltima vizită intimă: .............[] Favorabil[] Nefavorabil
  Căsătorit cu ....................................Dovedește prin copie legalizată a certificatului de căsătorie [ ] Da [ ] NuRelație de parteneriat similară relațiilor stabilite între soți cu .......................................Dovedește prin declarație pe proprie răspundere autentificată la notar [ ] Da [ ] Nu
  Conform art. 147 alin.(2), există declarații pe proprie răspundere cu privire la existența unei boli cu transmitere sexuală sau a SIDAPersoana privată de libertate [ ] Da [ ] NuPersoana vizitatoare [ ] Da [ ] Nu
  Serviciul educație si asistentă psihosocialăConform art. 145 alin.(1) lit. e) , alin. (4) și alin.(5) din Regulament[ ] participă activ la activități si programe educaționale, de asistență psihologică și asistență socială;(se menționează programele la care participa):....................................................................................................................................................[ ] nu participă activ la activități si programe educaționale, de asistență psihologică și asistență socială din motive neimputabile ......................................................................................................[] Favorabil[] Nefavorabil
  Avizul structurii organizarea munciiConform art. 145 alin.(1) lit. e), alin. (4) și alin. (5) din Regulament[ ] participă activ la muncă;(se menționează activitățile lucrative la care participă):....................................................................................................................................................[ ] nu participă activ la muncă din motive neimputabile....................................................................................................................................................[] Favorabil[] Nefavorabil
  Șef secțieÎndeplinește condițiile de acordare a vizitei intime[ ] Da [ ] Nu
  Șef serviciu regim penitenciarÎndeplinește condițiile de acordare a vizitei intime[ ] Da [ ] Nu
  Alte mențiuni*1) *1) Se menționează, dacă este cazul, motivele pentru care vizita intimă nu se mai acordă, în cazul în care, potrivit art. 145 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013, între momentul aprobării cererii și cel al acordării dreptului nu mai îndeplinesc condițiile legale .............................................. .............................................. Mi s-a adus la cunoștință că: [ ] Potrivit art. 145 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013, în cazul în care, între momentul aprobării cererii și cel al acordării dreptului nu mai îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 145 alin. (1), vizita intimă nu se mai acordă [ ] Potrivit art. 56 alin. (2) din Legea nr. 254/2013 am posibilitatea de a formula plângere la judecătorul de supraveghere a privării de libertate, în termen de 10 zile de la data luării la cunoștință a măsurii luate Semnătură de luare la cunoștință ....................... (Persoana privată de libertate) Data .................
   +  Anexa nr. 31 (se arhivează la fișa medicală) MINISTERUL JUSTIȚIEI Administrația Națională a Penitenciarelor Locul de deținere ......................
  REGISTRU DE EVIDENȚĂ
  PRIVIND MARCA TRAUMATICĂ ÎN CAZUL AGRESIUNILOR
  Nr. crt.Data Examenului Medical (zi, lună, an, oră)Numele și prenumele persoanei private de libertateRezultatul examenului medical, cu descrierea urmelor de violențăProveniența leziunilor constatate (conform declarațiilor persoanei private de libertate)Recomandări medicaleSemnătura persoanei private de libertate*1)Solicită examen medico- legalNU/DA SemnăturaSemnătura/ parafa medicului (personal medical)Nr. și data adresei privind informarea persoanelor competente
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  15.
  16.
  17.
  18.
  *1) Persoanei private de liberate i se aduce la cunoștință, sub semnătură, că poate solicita examen medico-legal
   +  Anexa nr. 32 (se arhivează la fișa medicală) MINISTERUL JUSTIȚIEI Administrația Națională a Penitenciarelor Locul de deținere ...................... Nr. ......... din ..................
  VĂZUT,
  DIRECTOR

  Proces-verbal
  de constatare medicală a autovătămării corporale
  Încheiat astăzi .......... în conformitate cu prevederile art. 163 din Regulament, determinat de încheierea tratamentului, în vederea imputării cheltuielilor necesare ca urmare a autoagresiunii persoanei private de libertate. Date de identificare ale persoanei private de libertate: Nume, prenume ................... Părinți ......................... Data nașterii ................... CNP ............................. Situația juridică ............... Istoric privind susținerea diagnosticului ..................................... Diagnostic .................................................................... Recomandări ................................................................... Materiale utilizate ........................................................... Cost per unitate material ..................................................... Cost total .................................................................... Întocmit, Medic Am luat la cunoștință Persoana privată de libertate .......................... (nume, prenume, semnatură) Data ................... Refuză să semneze Persoana responsabilă cu aducerea la cunoștință ......Grad prof., nume și prenume..../....data...../.....semnătura..... Martor ...Nume și prenume..../....data...../.....semnătura.....
   +  Anexa nr. 33 (se arhivează la documentarul penal) MINISTERUL JUSTIȚIEI Administrația Națională a Penitenciarelor Locul de deținere ...................... NR. ...../Acronim loc de deținere/......
  ANGAJAMENT
  CU OCAZIA PERMISIUNII IEȘIRII DIN LOCUL DE DEȚINERE
  Subsemnatul ........................, născut la data de ............., în ................ Județul ............, fiul lui ........ și ........., condamnat la .............., pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de ..........., clasificat în regimul .........., în urma recompensării cu permisiunea de ieșire din locul de deținere în localitatea ...................., Județul .......... pe o durată de ...., începând cu data de ............, ora ..... până în data de .........., ora ......., mă angajez ca în acest interval de timp să respect următoarele obligații și interdicții:  +  Obligații ● Respectarea strictă a zilei și orei de înapoiere în locul de deținere; ● Respectarea strictă a destinației și a motivului pentru care am primit permisiunea de ieșire din locul de deținere; ● Încadrarea în normele de conviețuire sociale ți respectarea dispozițiilor legale; ● Prezentarea la autoritățile publice locale sau la organele de poliție pentru aplicarea vizelor de confirmare a prezenței în localitate, atât la sosire cât și la plecare, și luare în supraveghere.  +  Interdicții ● Săvârșirea de contravenții ● Săvârșirea de infracțiuni; ● Achiziționarea, primirea, deținerea și consumul de substanțe psihotrope; ● Achiziționarea, primirea și deținerea de arme, muniții, substanțe toxice sau explozive; ● Părăsirea localității de deplasare declarate; ● Frecventarea localurilor publice; ● Conducerea de autovehicule; ● Luarea legăturii cu partea vătămată în urma infracțiunii pentru care sunt condamnat sau cu membrii familiei acesteia (dacă este cazul); ● Contactul cu mass-media fără acordul prealabil al administrației locului de deținere; ● Revenirea în locul de deținere sub influența băuturilor alcoolice; ● Revenirea la locul de deținere cu produse alimentare sau alte bagaje, peste limitele prevăzute de art. 148 din Regulamentul de aplicare a Legii. Având în vedere obligațiile și interdicțiile pe care m-am angajat să le respect, declar pe propria răspundere că, pe perioada cât beneficiez de recompensa cu permisiunea ieșirii din locul de deținere, voi desfășura următoarele activități (cu indicarea locului, a orei unde se deplasează în localitatea aprobată și a numărului de telefon la care poate fi contactat): .............................................................................................................. Am luat cunoștință despre obligațiile și interdicțiile menționate mai sus. Am fost instruit cu privire la aspectele prevăzute în art. 214 alin. (2) din Regulament: Data .... Semnătura ........... Dat în fața mea, ........(gradul, numele și prenumele)........... Semnătura ..............
   +  Anexa nr. 34 (se arhivează la documentarul penal) MINISTERUL JUSTIȚIEI Administrația Națională a Penitenciarelor Locul de deținere ...................... Adresa ................................. Telefon ................................ Data ........... ora revenirii ......... Completează S.T. conform registru P.C.1
  fotografie

  LEGITIMAȚIE
  PENTRU PERMISIUNEA DE IEȘIRE DIN LOCUL DE DEȚINERE
  nr. ....... din................
  Persoana privată de libertate ...............,născută la data de .........., în localitatea ..............., fiul lui ............, condamnat la ............., pentru săvârșirea infracțiunii de ................., clasificat în regimul ................, posesor al ..... seria ..., număr .........., CNP .............., a fost recompensat cu permisiunea de ieșire din locul de deținere, în perioada ....................., ora......... până în data de .........,ora ......., în localitatea ............... Județul .................. Prezentul document folosește la identificarea și legitimarea persoanei private de libertate mai sus menționate pe perioada acordării recompensei cu permisiunea de ieșire din locul de deținere.
  DIRECTORUL LOCULUI DE DEȚINERE
  VIZE
  SOSIREPLECARE
  LOCALITATEA........................AUTORITATEA........................LOCALITATEA........................AUTORITATEA........................
  ........................................................................................................
  ........................................................................................................
  Numele și prenumele persoanei care aplica viza..................................DATA................ORA ................Numele și prenumele persoanei care aplica viza..................................DATA................ORA ................
  L.S.L.S.
  VIZE
  SOSIREPLECARE
  LOCALITATEA........................AUTORITATEA........................LOCALITATEA........................AUTORITATEA........................
  ........................................................................................................
  ........................................................................................................
  Numele și prenumele persoanei care aplica viza..................................DATA................ORA ................Numele și prenumele persoanei care aplica viza..................................DATA................ORA ................
  L.S.L.S.
   +  Anexa nr. 35 MINISTERUL JUSTIȚIEI Administrația Națională a Penitenciarelor Locul de deținere ......................
  Condică de predare - primire
  părți componente ale dosarului individual
  Nr. Crt.DataDenumirea părții componentei dosarului individual a) documentarul penal;b) fișa medicală;c) dosarul de educație și asistență psihosocială;d) dosarul privind cererile formulate de deținut;e) dosarul disciplinar.Nume, prenume, data nașterii persoanei private de libertateNr. de fileMotivul predării primirii*1)Grad, nume prenume, semnătură persoană care predăGrad, nume prenume, semnătură persoană care primește
  *1) Transfer, analiză în cadrul comisiilor, studiu, efectuarea unor copii, alte situații.
  -------