NORME METODOLOGICE din 17 martie 2023privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 234 bis din 22 martie 2023  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 774 din 17 martie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 22 martie 2023.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1 În înțelesul prezentelor norme metodologice, termenii și noțiunile folosite au semnificația definită în conformitate cu prevederile titlului III "Asistența medicală primară" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2 Asigurarea continuității asistenței medicale primare în regim de gardă, în afara programului normal de lucru al cabinetelor de medicină de familie, se realizează prin intermediul centrelor de permanență.  +  Articolul 3(1) Centrele de permanență fixe sunt unități sanitare cu sediul stabil, fără personalitate juridică, cu activitate desfășurată în regim de gardă, la sediul acestora, precum și în zonele arondate centrului, în cazul în care centrul dispune de autospeciale pentru efectuarea consultațiilor la domiciliul pacientului.(2) Centrele de permanență se organizează în zone izolate sau greu accesibile ori în localități din mediul urban sau rural în care sunt îndeplinite criteriile de înființare prevăzute de prezentele norme.(3) Lista centrelor de permanență înființate în baza zonelor și criteriilor propuse de direcțiile de sănătate publică, conform art. 4 alin. (1) din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale prin centrele de permanență, cu modificările și completările ulterioare, este prevăzută în anexa nr. 1. (la 25-05-2023, Alineatul (3) din Articolul 3 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.763 din 22 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 25 mai 2023 ) (4) Fac excepție de la prevederile alin. (3) centrele de permanență organizate în cadrul ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, care se înființează în zonele stabilite de direcțiile medicale sau de către structurile cu atribuții în acest domeniu din cadrul ministerelor și instituțiilor respective, cu acordul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești.  +  Articolul 4(1) Centrele de permanență asigură continuitatea asistenței medicale primare în regim de gardă pentru persoanele care se adresează acestora.(2) În zilele lucrătoare, garda se instituie în centrul de permanență între orele 15,00 - 8,00, după terminarea programului stabilit pentru activitatea curentă a medicilor de familie în cadrul cabinetelor de medicină de familie.(3) Serviciul de gardă nu se va suprapune cu programul medicilor desemnați în gardă aflați în contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale.(4) În zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale, precum și în zilele declarate libere de către Guvernul României, programul de gardă este permanent. Garda de 24 de ore se poate împărți în ture de 12 ore, fiecare.  +  Articolul 5(1) În cadrul centrelor de permanență, continuitatea asistenței medicale primare în regim de gardă este asigurată de medici de familie, medici de medicină generală și asistenți medicali, care își exercită profesia în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(2) Asistenții medicali care participă la asigurarea continuității asistenței medicale în centrele de permanență și fac parte din echipele de gardă, sunt:a) asistenții medicali angajați ai cabinetelor medicale care intră în contractul de furnizare de servicii medicale în asistența medicală primară, derulat cu casele de asigurări de sănătate;b) asistenții medicali angajați pe bază de contract numai pentru asigurarea continuității asistenței medicale în regim de gardă în centrele de permanență.c) asistenți medicali organizați ca persoane fizice independente, în baza contractului de prestări servicii pentru asigurarea continuității asistenței medicale prin centrele de permanență.(3) Personalul prevăzut la alin (1) are obligația de a face dovada absolvirii unui curs de formare în resuscitarea cardio-pulmonară de bază.(4) Cursurile de formare în resuscitarea cardiopulmonară, prevăzute la alin. (3), sunt organizate de direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București în parteneriat cu filialele teritoriale ale Colegiului Medicilor din România și ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. (la 25-05-2023, Alineatul (4) din Articolul 5 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.763 din 22 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 25 mai 2023 )  +  Articolul 6(1) Direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, numesc pentru fiecare centru de permanență un medic coordonator dintre medicii de familie asociați.(2) Coordonatorul centrului de permanență asigură coordonarea activității acestuia din punct de vedere administrativ.(3) Raporturile dintre coordonatorul centrului de permanență și ceilalți medici asociați nu implică nicio subordonare în plan profesional, medicii de familie și medicii de medicină generală având drept de inițiativă și de decizie în exercitarea actului medical și deplina răspundere față de acesta.  +  Articolul 7 Serviciile medicale acordate în cadrul centrelor de permanență sunt următoarele:a) asistență medicală în afecțiunile acute, subacute, acutizări ale unor boli cronice și în urgențele medico-chirurgicale, în limitele competenței medicului de familie / medicului de medicină generală, conform pregătirii curiculare și a atestatelor obținute în baza programelor de studii complementare;b) administrarea de către asistentul medical, a medicației injectabile/perfuzabile necesare tratamentului recomandat de medicul de familie / medicul specialist, după caz, precum și administrarea medicației necesare tratamentului de urgență, conform indicației medicului din cadrul centrului de permanență, care se asigură din trusa de urgență a centrului de permanență, a cărei componență este prevăzută în Anexa nr. 2 la prezentele norme;c) eliberarea unei scrisori medicale, conform normelor de aplicare a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, pe care pacientul o va prezenta în zilele următoare medicului său de familie pentru informare asupra diagnosticului și tratamentului administrat în centrul de permanență;d) prescripție medicală;e) îngrijiri post intervenții chirurgicale de tipul suprimării firelor de sutură conform recomandărilor medicului specialist, efectuarea de pansamente și schimbarea pansamentelor chirurgicale;f) consultații la distanță, prin servicii de telemedicină incluse în competențele medicului de familie;g) activități de vaccinare împotriva COVID-19 efectuate de medicii de familie, în conformitate cu prevederile OUG nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;h) testarea de către medicii de familie, cu teste rapide antigen din proba nazo-faringiană, în vederea depistării infecției cu SARS-CoV-2, în conformitate cu prevederile OUG nr. 3/2021, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 8 Serviciile medicale prevăzute la art. 7 se acordă tuturor persoanelor care le solicită, indiferent de statutul de asigurat al acestora.  +  Capitolul II Înființarea centrelor de permanență  +  Articolul 9 Centrele de permanență se înființează în baza următoarelor criterii:(1) În mediul rural, în situația în care în zonă nu există alte unități de asistență medicală / de primire a urgențelor medicale, se înființează câte un centru de permanență la o populație de minimum 5000 locuitori, conform datelor statistice existente la nivelul unităților administrative locale implicate.(2) Prin excepție de la alin. (1), în localitățile rurale izolate, greu accesibile, în care nu există acces la servicii de asistență medicală pentru populația din zonă se pot înființa centre de permanență.(3) În mediul urban, în localitățile cu o populație sub 25.000 de locuitori, se înființează un centru de permanență, iar în localitățile cu o populație mai mare de 25.000 de locuitori, câte un centru de permanență la 25.000 de locuitori, conform datelor statistice existente la nivelul unităților administrative locale implicate.(4) Numărul populației este compus din numărul locuitorilor din localitatea în care se înființează centrul de permanență și numărul locuitorilor din localitățile arondate centrului de permanență.  +  Articolul 10(1) Centrele de permanență funcționează cu un număr de minimum 7 posturi de medic și cu minimum 5 posturi de asistent medical.(2) Asocierea medicilor în vederea participării la asigurarea continuității asistenței medicale prin centrele de permanență se realizează pe baza unei convenții de asociere prin voința liber exprimată a minim 2 medici de familie titulari sau un medic de famile titular și un medic de famile angajat al furnizorului de servicii de medicină de familie indiferent de forma de organizare, care pot coopta alți medici de familie și/sau de medicină generală pentru a se constitui un grup de minim 7 medici.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în zonele din mediul rural izolate, greu accesibile și fără alte structuri de asistență medicală, în care este înregistrat un deficit de medici de familie, precum și în unele localități din Munții Apuseni și din Rezervația Biosferei Delta Dunării, se pot înființa și centre de permanență cu minim 5 posturi de medic, în condițiile asigurării funcționării centrului de permanență.  +  Articolul 11 Cabinetele medicale de medicină de familie, indiferent de forma de organizare, potrivit legii, pot angaja medici de familie, medici de medicină generală și asistenți medicali care își exercită profesia în condițiile legii sau pot încheia cu aceștia contracte de prestări servicii, pentru asigurarea continuității asistenței medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanență.  +  Articolul 12(1) Modelul convenției de asociere prin care se asigură continuitatea asistenței medicale în regim de gardă în centrele de permanență, potrivit voinței părților, este prevăzut în Anexa nr. 3 la prezentele norme.(2) Convenția de asociere a medicilor de familie pentru asigurarea continuității asistenței medicale primare în regim de gardă, prin centrele de permanență, cuprinde următoarele elemente obligatorii:a) părțile semnatare;b) scopul asocierii;c) sediul în care își vor desfășura activitatea echipele de gardă;d) durata convenției de asociere și modalitățile de încetare a acesteia.(3) Consiliul local asigură spațiul necesar desfășurării activității centrelor de permanență, cu excepția situației în care spațiul este asigurat de către echipa medicală a centrului de permanență. De aceleași dispoziții beneficiază și centrele de permanență înființate în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4). (la 13-06-2023, Alineatul (3) din Articolul 12 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.970 din 12 iunie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 524 din 13 iunie 2023 )  +  Articolul 13(1) Abrogat. (la 25-05-2023, Alineatul (1) din Articolul 13 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.763 din 22 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 25 mai 2023 ) (2) Actul de înființare al centrului de permanență îl constituie decizia de înființare a centrului de permanență, emisă de directorul executiv al direcției de sănătate publică județene sau a municipiului București numai după includerea acestuia în anexa nr. 1. (la 25-05-2023, Alineatul (2) din Articolul 13 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.763 din 22 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 25 mai 2023 ) (3) Documentele în baza cărora se emite decizia de înființare a centrelor de permanență fixe sunt următoarele:a) abrogată; (la 25-05-2023, Litera a) din Alineatul (3) , Articolul 13 , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.763 din 22 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 25 mai 2023 ) b) convenția de asociere a medicilor de familie;c) dovada deținerii legale a spațiului în care urmează să funcționeze centrul de permanență;d) autorizația sanitară emisă de direcția de sănătate publică competentă în baza referatului de evaluare;e) copii ale contractelor de muncă sau ale contractelor de prestări de servicii pentru personalul medical care participă la asigurarea continuității asistenței medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanență, după caz;f) documente care să ateste pregătirea profesională a personalului medical și dreptul acestuia de a profesa, în condițiile prevăzute de actele normative în vigoare;g) documente care atestă absolvirea de către medicii și asistenții medicali care asigură continuitatea asistenței medicale, a cursului de formare în resuscitarea cardio-pulmonară de bază;(4) Pentru înființarea, organizarea și funcționarea centrelor de permanență din subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, direcțiile medicale din cadrul acestora, exercită aceleași atribuții ca și cele ale direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București prevăzute de prezentele norme.  +  Articolul 14(1) Decizia de înființare a centrului de permanență cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:a) numărul și data ordinului ministrului sănătății prin care este aprobată zona de înființare a centrului de permanență;b) denumirea centrului de permanență;c) sediul centrului de permanență;d) zonele arondate centrului de permanență;e) personalul medical care asigură continuitatea asistenței medicale în regim de gardă în cadrul centrului de permanență, cu menționarea profesiei și gradului profesional al acestuia;f) coordonatorul centrului de permanență;g) data începerii activității centrului de permanență.(2) Directorii executivi ai direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București emit decizii de modificare, ori de câte ori apar modificări privind componența echipelor de gardă, coordonarea centrului de permanență, zonele arondate, sediul, etc., față de cum au fost acestea consemnate în decizia de înființare.  +  Capitolul III Desființarea centrelor de permanență  +  Articolul 15(1) Centrele de permanență se desființează prin decizie emisă de directorul executiv al direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, în următoarele situații:a) constatarea neîndeplinirii prevederilor art. 9 din prezentele norme;b) dizolvarea convenției de asociere a medicilor în vederea participării la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență;c) constatarea de către comisiile mixte de control, formate din reprezentanți ai direcțiilor de sănătate publică și ai caselor de asigurări de sănătate, a abaterilor de la prezentele norme;d) numărul de persoane care a apelat, pentru consultație, la centrul de permanență, organizat în mediul rural, este mai mic de 150 de persoane/lună în medie anuală, cu excepția localităților din Munții Apuseni și din Rezervația Biosferei Delta Dunării;e) numărul de persoane care a apelat, pentru consultație, la centrul de permanență, organizat în mediul urban, este mai mic de 300 persoane/lună în medie anuală, cu excepția localităților din Munții Apuseni și din Rezervația Biosferei Delta Dunării;(2) În situația în care se constată că numărul medicilor și/sau al asistenților medicali este sub minimum prevăzut la art. 10 alin. (1) și (3) ca urmare a decesului sau a demisiei personalului medico-sanitar, centrele de permanență au obligația de a notifica, în termen de 5 zile, direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București și de a asigura ocuparea numărului minim de posturi, în termen de 90 zile.(3) În situațiile prevăzute la alin. (2) directorul executiv al direcției de sănătate publică județene și a municipiului București, după caz, emite, în termen de 3 zile de la înregistrarea notificării, decizie de suspendare a activității centrului de permanență, până la asigurarea numărului minim de posturi de medici și asistenți medicali prevăzut la art. 10 alin. (1) și (3).(4) Reluarea activității centrelor de permanență a căror activitate a fost suspendată în condițiile alin. (3) se face prin decizie a directorului executiv al direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, dacă sunt îndeplinite condițiile de funcționare a centrelor de permanență prevăzute la art. 10 alin. (1) și (3).(5) În situația în care la expirarea termenului de 90 zile prevăzut la alin. (2), centrul de permanență nu asigură numărul minim de posturi de medici și asistenți medicali, potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) și (3), directorul executiv al direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, emite decizie de desființare a acestuia.  +  Capitolul IV Organizarea și funcționarea centrelor de permanență  +  Articolul 16(1) Centrele de permanență pot funcționa într-un spațiu autorizat pus la dispoziție de către:a) consiliul local;b) echipa medicală, care poate fi cabinetul de medicină de familie a unui medic asociat, fără suprapunerea activității centrului de permanență cu cea a cabinetului medical de medicină de familie aflat în contract cu casa de asigurări de sănătate.(2) Dacă în situația prevăzută la alin. (1) lit. b) programul de activitate al centrului de permanență se suprapune cu programul de activitate al cabinetului de medicină de familie aflat în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, pentru activitatea centrului de permanență este necesar un alt spațiu decât cel destinat activității zilnice derulate în cabinetul de medicină de familie, cu circuite separate.  +  Articolul 17(1) În cadrul centrului de permanență, garda este asigurată în mod obligatoriu de o echipă medicală formată din medic de familie/medic de medicină generală și asistent medical care își exercită profesia în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(2) Echipa medicală prevăzută la alin. (1) asigură serviciile medicale prevăzute la art. 7, în regim de gardă, tuturor persoanelor care se adresează centrului de permanență, în afara programului normal de lucru al cabinetului de medicină de familie.(3) Medicii de familie și/sau medicii de medicină generală își pot desfășura activitatea în maxim trei centre de permanență.  +  Capitolul V Finanțarea activităților desfășurate în centrele de permanență  +  Articolul 18(1) Activitatea desfășurată în centrele de permanență se finanțează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, de la capitolul 66.01 "Sănătate", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", alineatul 51.01.11 "Transferuri de la bugetul de stat către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate".(2) Plata medicilor care își desfășoară activitatea în cadrul centrelor de permanență se face în baza unui contract distinct încheiat între medic și casa de asigurări de sănătate, în condițiile prevăzute de prezentele norme metodologice, după caz, în conformitate cu reglementările specifice ale ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, pentru medicii din cadrul centrelor de permanență organizate în cadrul acestora.(3) Plata asistenților medicali care își desfășoară activitatea în cadrul centrului de permanență, se face în condițiile prevăzute de prezentele norme metodologice, după caz, în conformitate cu reglementările specifice ale ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, pentru asistenții medicali ai centrelor de permanență organizate în cadrul acestora.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1^1) din Legea nr. 263/2004 cu modificările și completările ulterioare, finanțarea asigurării continuității serviciilor în asistența medicală primară, respectiv plata personalului medical care își desfășoară activitatea în cadrul centrelor de permanență și dotarea trusei de urgență se poate face și de la bugetele locale.  +  Capitolul VI Documentele medicale necesare desfășurării activității centrelor de permanență  +  Articolul 19 Documentele medicale utilizate în desfășurarea activității centrelor de permanență în care serviciul în regim de gardă se desfășoară într-un spațiu unic sunt următoarele:a) registrul de consultații;b) registrul de tratamente;c) adeverințe medicale, scrisori medicale, după caz.  +  Articolul 20 Rapoartele de activitate ale centrelor de permanență sunt următoarele:a) raportul zilnic al activității medicale desfășurate în timpul gărzii;b) raportul lunar al activității medicale desfășurate în centrul de permanență.  +  Articolul 21 Documentele justificative privind prezența personalului medical care asigură continuitatea asistenței medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanență sunt următoarele:a) condica de prezență pentru activitatea de gardă;b) foaia colectivă de prezență a personalului medical;c) situația lunară a consumurilor de medicamente și materiale sanitare înregistrate pe centrul de permanență.  +  Capitolul VII Atribuții privind înființarea, organizarea și funcționarea centrelor de permanență  +  Articolul 22 Atribuțiile direcțiilor de sănătate publică privind funcționarea centrelor de permanență sunt următoarele:a) propun, cu acordul consiliilor locale, Ministerului Sănătății, zonele în care urmează să se înființeze centrele de permanență în vederea includerii în Anexa nr. 1 la prezentele norme;b) realizează arondarea teritorială a localităților la centrele de permanență;c) emit, prin directorul executiv, deciziile de înființare, de suspendare și de desființare a centrelor de permanență;d) țin evidența documentelor care atestă absolvirea de către medicii și asistenții medicali care desfășoară activitate în centrele de permanență, a cursului de formare în resuscitarea cardio-pulmonară de bază;e) verifică existența condițiilor igienico-sanitare, a circuitelor funcționale, a dotării minime necesare funcționării centrelor de permanență, a termenului de valabilitate al medicamentelor din trusa de urgență, precum și a dotării corespunzătoare a acesteia, a respectării de către echipa medicală a prevederilor prezentele norme și emit, anual, un raport detaliat de inspecție pentru fiecare centru de permanență;f) efectuează controlul organizării și desfășurării activității centrului de permanență, potrivit prevederilor art. 5 lit. b) din Legea nr. 263/2004, cu modificările și completările ulterioare;g) înmânează, la momentul efectuării controlului, coordonatorului centrului de permanență sau, după caz, comunică medicilor de familie titulari/reprezentantului legal al cabinetului de medicină de familie procesul-verbal și/sau nota de constatare ca urmare a efectuării controlului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data efectuării acestuia;h) întocmesc și transmit Ministerului Sănătății, anual, până cel târziu la data de 30 a lunii ianuarie pentru anul anterior:I. raportul anual de activitate a centrelor de permanență în baza indicatorilor realizați de către acestea;II. evaluarea activității desfășurate în cadrul centrelor de permanență, pe baza analizei datelor raportate și măsurile adoptate;III. rezultatul/raportul controlului efectuat conform lit f);i) transmit trimestrial Ministerului Sănătății datele de contact ale centrelor de permanență, dacă au suferit modificări față de luna anterioară;j) informează publicul prin intermediul site-ului propriu și al mass-mediei asupra existenței și activității centrelor de permanență din județ, respectiv din municipiul București, precum și asupra datelor de contact ale acestora;k) avizează programarea lunară a medicilor care participă la asigurarea continuității asistenței medicale primare în cadrul centrelor de permanență, stabilită de către medicul coordonator al centrului, până la data de 25 a lunii curente pentru luna următoare, astfel:I. programarea lunară a medicilor care participă la asigurarea continuității asistenței medicale primare în cadrul centrelor de permanență va fi avizată cu respectarea prevederilor legale privind repausul zilnic și săptămânal al acestora;II. numărul maxim de gărzi efectuate în cadrul centrelor de permanență de către un medic, nu trebuie să depășească 15/lună;l) monitorizează și evaluează, trimestrial, activitatea centrelor de permanență;m) solicită consiliilor locale, trimestrial, indicatorii realizați pentru centrele de permanență organizate în spații asigurate de acestea;n) răspund oricăror alte solicitări ale Ministerului Sănătății privind funcționarea centrelor de permanență din aria administrativ-teritorială.  +  Articolul 23 Atribuțiile caselor de asigurări de sănătate privind funcționarea centrelor de permanență sunt următoarele:a) încheie contracte distincte cu cabinetele de medicină de familie ai căror titulari/reprezentanți legali au constituit echipele de gardă pentru asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, în limita sumelor primite prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătății;b) decontează cabinetelor de medicină de familie cu care au încheiat contracte, în termen de 20 de zile calendaristice de la depunerea documentelor necesare decontării, contravaloarea orelor de gardă efectuate în centrele de permanență, cu sau fără cheltuieli de administrare și funcționare, după caz, cu cheltuieli pentru dotarea și menținerea trusei de urgență cu medicamente și materiale sanitare, după caz;c) efectuează, în comisii mixte formate din reprezentanți ai direcțiilor de sănătate publică și ai caselor de asigurări de sănătate, în limita competențelor, controlul privind respectarea de către medicii și asistenții medicali a programului de gardă, conform programării avizate de către direcțiile de sănătate publică;d) înmânează, la momentul efectuării controlului, coordonatorului centrului de permanență sau, după caz, comunică medicilor de familie titulari/reprezentantului legal al cabinetului de medicină de familie procesul-verbal și/sau nota de constatare ca urmare a efectuării controlului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data efectuării acestuia.  +  Articolul 24 Atribuțiile consiliilor locale privind funcționarea centrelor de permanență care funcționează în spații puse la dispoziție de către acestea, constau în asigurarea:a) spațiilor necesare desfășurării activității;b) dotării minime necesare funcționării, conform Anexei nr. 4 la prezentele norme;c) utilităților necesare;d) plății personalului medical care își desfășoară activitatea în cadrul centrelor de permanență și dotarea trusei de urgență pentru centrele de permanență finanțate conform art. 18 alin. (4);e) pazei și personalului auxiliar.  +  Articolul 25(1) Atribuțiile coordonatorului centrului de permanență sunt următoarele:a) asigură coordonarea activităților administrative și organizatorice ale centrului de permanență;b) întocmește, prin consultarea medicilor asociați care își desfășoară activitatea în centrul de permanență, graficul de gărzi și-l transmite, prin mijloace electronice, spre avizare, direcției de sănătate publică județene sau a municipiului București și, spre informare, casei de asigurări de sănătate, după caz și unităților administrativ - teritoriale interesate, până cel târziu la data de 25 a lunii în curs pentru luna următoare;c) avizează, până la data de 10 a lunii în curs pentru luna precedentă, foaia colectivă de prezență a medicilor de familie și a asistenților medicali, care asigură continuitatea asistenței medicale primare în regim de gardă în cadrul centrului de permanență;d) întocmește și transmite, prin mijloace electronice, direcțiilor de sănătate publică județene sau a municipiului București, până la data de 15 a lunii în curs pentru luna precedentă, raportul lunar al activității medicale desfășurate în centrul de permanență. Raportul de activitate, prevăzut la art. 20 lit. b), se va întocmi în baza indicatorilor de activitate ai centrului de permanență menționați la art. 33 alin. (1);e) verifică dotările centrului de permanență și monitorizează utilizarea corespunzătoare a acestora, informând direcția de sănătate publică în cazul apariției unor disfuncționalități;g) transmite, prin e-mail, casei de asigurări de sănătate programul centrului de permanență, avizat de direcția de sănătate publică în vederea decontării serviciilor;h) răspunde oricăror alte solicitări ale direcției de sănătate publică referitoare la funcționarea centrului de permanență.  +  Articolul 26 Atribuțiile medicilor de familie asociați în centre de permanență:a) afișează la cabinetul medical în care își desfășoară activitatea următoarele date:i) centrul de permanență care asigură rezolvarea situațiilor de urgență în afara programului de activitate;ii) numărul de telefon al centrului de permanență;iii) programul fiecăruia dintre medicii asociați care își desfășoară activitatea în centrul de permanență;iv) numărul de apel telefonic unic 112 pentru apeluri de urgență;b) respectă programul corespunzător graficului de gărzi întocmit și avizat de direcția de sănătate publică. Schimbarea programului de gardă se poate face numai în situații deosebite, cu înștiințarea, în scris, a coordonatorului centrului de permanență care va comunica direcțiilor de sănătate publică sau direcțiilor medicale din structura ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, după caz, spre avizare, graficul modificat;c) întocmesc și transmit coordonatorului centrului de permanență, până la data de 10 a lunii în curs, pentru luna precedentă, raportul privind activitatea efectuată;d) țin evidența consumurilor de medicamente și materiale sanitare și asigură stocuri suficiente pentru desfășurarea activității în cadrul centrului de permanență;e) transmit casei de asigurări de sănătate, în primele 10 zile lucrătoare ale lunii următoare, pentru luna precedentă, următoarele documente în vederea decontării activității medicale:(i) Factura electronică cuprinzând contravaloarea orelor de gardă efectuate, în format electronic cu semnătură electronică extinsă/calificată;(ii) Borderoul centralizator al activității desfășurate în centrul de permanență, în format electronic cu semnătură electronică extinsă/calificată, conform Anexei nr. 5 la prezentele norme;f) acordă necondiționat serviciile medicale prevăzute la art. 7 tuturor persoanelor care le solicită, pe toată durata gărzii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare care reglementează activitatea medicală;g) solicită, atunci când consideră că starea pacientului o impune, prin intermediul dispeceratului medical de urgență, intervenția unui echipaj medical de urgență pentru rezolvarea cazului sau trimiterea unei ambulanțe de transport cu asistent medical, ambulanțier ori însoțitor, după caz;h) completează documentele și rapoartele de activitate specifice centrului de permanență;i) respectă legislația privind prelucrarea datelor cu caracter personal.  +  Capitolul VIII Condiții specifice pentru stabilirea relațiilor contractuale dintre casele de asigurări de sănătate și cabinetele de medicină de familie ai căror titulari/reprezentanți legali au constituit echipele de gardă ce asigură continuitatea asistenței medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanență  +  Articolul 27(1) Cabinetele de medicină de familie ai căror medici de familie titulari/reprezentanți legali au constituit echipele de gardă ce asigură continuitatea asistenței medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanență încheie contracte distincte cu casele de asigurări de sănătate, în baza următoarelor documente:a) cerere semnată de medicul de familie sau de medicină generală, titular al cabinetului medical/reprezentant legal;b) autorizație sanitară de funcționare;c) decizia de înființare a centrului de permanență;d) Certificatul de membru și avizul anual OAMGMAMR pentru personalul mediu sanitar și certificatul de membru și avizul anual al Colegiului Medicilor din România pentru medicii care asigură serviciul în regim de gardă prin centrele de permanență;e) copii ale contractelor de muncă sau ale contractelor de prestări de servicii ale personalului medical care participă la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență;f) dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical, valabilă pe toată perioada derulării contractului pentru tot personalul medical care participă la asigurarea continuității asistenței medicale primare în centrul de permanență;g) cont deschis la Trezoreria Statului sau la o bancă.(2) În cazul în care apare o modificare în componența echipelor de gardă ce participă la asigurarea continuității asistenței medicale primare în regim de gardă, în cadrul unui centru de permanență, modificarea va fi consemnată printr-un act adițional, conform deciziei de modificare a deciziei de înființare, emise de direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București.(3) Documentele necesare încheierii contractelor pentru asigurarea continuității asistenței medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanență, prevăzute la alin. (1), se transmit în format electronic, asumate de fiecare în parte, prin semnătură electronica extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului, care răspunde de realitatea și exactitatea documentelor necesare încheierii contractelor.(4) În centrele de permanență medicii titulari de cabinete medicale de medicină de familie, indiferent de forma de organizare a acestora, pot opta pentru:a) încheierea contractelor de furnizare de servicii medicale privind asigurarea continuității asistenței medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanență direct cu casele de asigurări de sănătate;b) încheierea contractelor de prestări servicii medicale cu un alt cabinet medical de medicină de familie care are încheiat contract de furnizare de servicii medicale privind asigurarea continuității asistenței medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanență.  +  Articolul 28 Modelul contractului pentru asigurarea continuității asistenței medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanență este prevăzut în Anexa nr. 6.  +  Articolul 29(1) Venitul medicilor de familie, medicilor de medicină generală și al asistenților medicali care participă la constituirea echipelor de gardă pentru asigurarea continuității asistenței medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanență se constituie din sumele obținute prin înmulțirea valorii de referință a tarifului orar, ajustat corespunzător calității de coordonator al centrului de permanență și cu procentul corespunzător cheltuielilor de administrare și funcționare, după caz, cu numărul de ore de gardă efectuate de către fiecare medic de familie/medic de medicină generală și asistent medical, în luna pentru care se face plata.(2) Pentru medicul de familie/de medicină generală care îndeplinește rolul de coordonator al centrului de permanență, tariful orar se majorează cu 15%."  +  Articolul 30(1) Tariful orar pentru medicul de medicină de familie și/sau pentru medicul de medicină generală este de 40 lei/oră.(2) Medicii de familie/de medicină generală care participă la constituirea unui centru de permanență asigurând continuitatea asistenței medicale primare în regim de gardă, în cabinetul propriu, în spațiul pus la dispoziție de unul dintre medicii asociați sau în spațiul asigurat de echipa medicală, suportă și cheltuielile de administrare și funcționare ale cabinetului, precum și costurile cu dotarea și menținerea trusei de urgență cu medicamente și materiale sanitare, situație în care tariful orar prevăzut la alin. (1) se majorează cu 50% pentru fiecare medic de familie/medicină generală care își desfășoară activitatea în acel cabinet, indiferent dacă este titular, asociat, angajat sau medic cu contract de prestări servicii. Medicii asociați care participă la constituirea unui centru de permanență asigurând continuitatea asistenței medicale primare în regim de gardă în spațiul pus la dispoziție de autoritățile locale suportă și cheltuielile cu dotarea și menținerea trusei de urgență cu medicamente și materiale sanitare, situație în care tariful orar de 40 lei/oră se majorează cu 4 lei/oră, pentru fiecare medic care își desfășoară activitatea în acel centru de permanență, indiferent dacă este titular, asociat sau medic cu contract de prestări servicii.(3) Tariful orar pentru asistenții medicali care desfășoară serviciul în regim de gardă în cadrul centrelor de permanență se determină în funcție de salariul negociat, care cuprinde toate sporurile și contribuțiile aferente și nu poate fi mai mic de 20 lei/oră și mai mare de 22,5 lei/oră.(4) Pentru veniturile realizate se calculează și se virează cotele potrivit reglementărilor legale în vigoare.  +  Capitolul IX Controlul modului de organizare și funcționare a centrelor de permanență  +  Articolul 31(1) Controlul privind respectarea asigurării continuității asistenței medicale primare în regim de gardă în centrele de permanență se exercită cel puțin anual de comisii mixte formate din reprezentanți ai direcțiilor de sănătate publică și ai casei de asigurări de sănătate, în funcție de domeniul de competență.(2) Controlul prevăzut la alin. (1) va urmări, în principal, următoarele:a) respectarea de către medicii și asistenții medicali a programului de gardă, conform programării avizate de către direcțiile de sănătate publică;b) identificarea eventualelor disfuncționalități în activitatea centrului de permanență;c) verificarea stocurilor de medicamente.d) respectarea condițiilor minime de spațiu și a circuitelor funcționale, a condițiilor igienico- sanitare precum și a dotării minime necesare.(3) În cazul în care se constată de către comisiile mixte de control prevăzute la alin. (1), nerespectarea de către medicii și asistenții medicali prevăzuți la art. 10 alin. (1) și (3) a programului de gardă, conform programării avizate de către direcțiile de sănătate publică, aceștia vor fi sancționați, conform prevederilor art. 14^1 alin. (3) din Legea nr. 263/2004 cu modificările și completările ulterioare, respectiv cu contravaloarea orelor de gardă care trebuiau efectuate.(4) Constatarea repetată a nerespectării programului de gardă, respectiv 2 absențe nemotivate într- un interval de 12 luni, de către medici și asistenți medicali, se sancționează prin excluderea medicului/asistentului medical, după caz, din cadrul echipei de gardă care asigură continuitatea asistenței medicale la centrul de permanență.  +  Capitolul X Monitorizarea și evaluarea activității centrelor de permanență  +  Articolul 32(1) La nivel local, monitorizarea și evaluarea activității centrelor de permanență se realizează trimestrial de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București și cuprind, în principal, următoarele elemente:a) analiza datelor de activitate raportate de fiecare centru de permanență;b) identificarea, analizarea și soluționarea, în limitele competențelor instituționale, a problemelor apărute în cadrul organizării și funcționării fiecărui centru de permanență;c) adoptarea măsurilor de îmbunătățire a organizării și funcționării fiecărui centru de permanență și implementarea acestora.(2) Evaluarea centrelor de permanență se realizează anual de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București pe baza indicatorilor realizați și raportați de către centrele de permanență, rezultatul controalelor (tematice și sistematice/inopinate) efectuate de către specialiștii din cadrul direcțiilor de sănătate publică sau de către comisiile mixte formate din reprezentanți ai direcțiilor de sănătate publică și ai caselor de asigurări de sănătate.(3) Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București au obligația de a elabora un raport anual de evaluare privind activitatea fiecărui centru de permanență, pe care îl vor transmite Ministerului Sănătății până cel târziu la data de 30 a lunii ianuarie, pentru anul anterior.  +  Articolul 33 Evaluarea activității centrelor de permanență se realizează în baza următorilor indicatori:1. Indicatori raportați lunar de către centrul de permanență către direcția de sănătate publică:a) numărul de persoane care s-au prezentat în centrul de permanență, adulți/copii;b) numărul de persoane care s-au prezentat în centrul de permanență pentru o afecțiune care nu a reprezentat o urgență medicală, adulți/copii;c) numărul de persoane pentru care s-a asigurat consultație, adulți/copii;d) numărul de persoane pentru care s-a asigurat tratament, adulți/copii;e) numărul de persoane pentru care s-a solicitat echipaj de urgență/ambulanță, adulți/copii;f) numărul de scrisori medicale emise pentru adulți/copii. (la 25-05-2023, Punctul 1. din Articolul 33 , Capitolul X a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.763 din 22 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 25 mai 2023 ) 2. Indicatori realizați de către consiliile locale, raportați trimestrial către direcția de sănătate publică:a) numărul de centre de permanență care funcționează în sedii asigurate de către consiliile locale;b) cheltuieli efectuate pentru asigurarea utilităților;c) cheltuieli efectuate pentru asigurarea personalului auxiliar și a pazei cabinetelor medicale care participă la constituirea centrelor de permanență, indiferent de forma de organizare și sediu;d) cheltuielile cu plata personalului medical care își desfășoară activitatea în cadrul centrelor de permanență și a celor generate de dotarea trusei de urgență pentru centrele de permanență finanțate conform art. 18 alin. (4).  +  Articolul 34 Raportul de evaluare menționat la art. 32 alin. (3) cuprinde următoarele date:a) situația privind centrele de permanență existente, datele de contact, localitățile arondate, populația deservită, asigurarea spațiului (consiliul local/echipa medicală);b) centralizator privind situația bolnavilor care s-au prezentat la centrul de permanență;c) centralizator privind situația bolnavilor care au beneficiat de consultație prin centrul de permanență;d) centralizator privind situația bolnavilor pentru care s-a asigurat tratament prin centrul de permanență;e) centralizator privind situația bolnavilor pentru care s-a solicitat intervenția unui echipaj de urgență/ambulanță;f) centralizator privind eliberarea scrisorilor medicale,g) centralizator privind numărul persoanelor care s-au prezentat în centrul de permanență pentru o afecțiune care nu a reprezentat o urgență medicală;h) situația personalului medical, pe categorii profesionale, detaliat pe formele de organizare a centrelor de permanență;i) centralizator privind situația controalelor efectuate, decizii de suspendare activitate, decizii de desființare a centrelor de permanență;j) lista centrelor de permanență care nu mai întrunesc condițiile de funcționare.  +  Capitolul XI Dispoziții finale  +  Articolul 35(1) Centrele de permanență care sunt organizate și funcționează în sistemul de sănătate publică, se reorganizează în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice, în termen de 30 zile de la publicarea acestora în Monitorul Oficial.(2) Prevederile art. 13 nu se aplică în procesul de reorganizare prevăzut la alin. (1) al centrelor de permanență funcționale la data intrării în vigoare a prezentelor norme. (la 30-03-2023, Alineatul (2) din Articolul 35 , Capitolul XI a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 983 din 30 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 30 martie 2023 ) (3) Contractele pentru asigurarea continuității asistenței medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanență, aflate în derulare, se prelungesc prin acte adiționale până la încheierea noilor contracte. Condițiile acordării asistenței medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanență în baza actului adițional sunt cele prevăzute în actele normative în vigoare pe perioada derulării actelor adiționale. (la 30-03-2023, Articolul 35 din Capitolul XI a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 983 din 30 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 30 martie 2023 )  +  Articolul 36Anexele nr. 1 - 6 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa nr. 1
  Lista centrelor de permanență înființate în baza zonelor și criteriilor
  propuse de direcțiile de sănătate publică, conform art. 4 alin. (1)
  din Legea 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale
  prin centrele de permanență, cu modificările și completările ulterioare
  DSPCENTRE DE PERMANENȚA ÎNFIINȚATE/FUNCȚIONALE
  CENTRE DE PERMANENȚĂ ÎNFIINȚATE ÎN MEDIUL RURALCENTRE DE PERMANENȚA ÎNFIINȚATE ÎN MEDIUL URBAN
  Nr. crt.CENTRU DE PERMANENȚĂ/ LOCALITATEZONE/ LOCALITĂȚI ARONDATENr. crt.CENTRU DE PERMANENȚĂ/ LOCALITATEZONE/CARTIERE/ STRĂZI ARONDATE
  1234567
  AB1.ScărișoaraScărișoara, Arieșeni, Gârda de Sus, Albac, Horea, Vadul Moților, Poiana Vadului1.Alba-IuliaAlba-Iulia, Oarda, Micești, Barabant
     2.ZlatnaZlatna, Almașu Mare, Meteș
     3.Ocna-MureșOcna-Mureș, Unirea, Războieni, Vama Seaca, Farau, Noslac, Captalan, Gabud, Silivaș, Hoparta
     4.Baia de ArieșBaia de Arieș, Ocoliș, Posaga, Salciu, Lupșa
  AR1«Dr. I.T. Mera» ȘiriaComuna Șiria Comuna Covăsânț Comuna Pâncota1VlaicuCartier Vlaicu Cartierul Funcționarilor
  2MoneasaComuna Moneasa Comuna Dezna Comuna Ignești Comuna Archiș Comuna Dieci2TurcinCartier Silvaș-Cadaș Cartier Pârneava Cartier Drăgășani Cartier Aeroport
  3GurahonțComuna Gurahonț Comuna Almaș Comuna Brazii Comuna Pleșcuța3IgnatCartier Alfa
  4SâmbăteniComuna Păuliș Comuna Ghioroc4ParisCartier Centru
  5GurbaComuna Șicula Comuna Seleuș Comuna Șepreuș Comuna Cermei Comuna Beliu5IlyesCartier Gai Cartier Bujac Cartier Șega
  6FelnacComuna Felnac Comuna Secusigiu Comuna Zădăreni6Dr. Manuila MelindaCartier Micalaca
  7MedmunComuna Vladimirescu7MedisysCartier Aradul Nou Cartier Mureșel Cartier Subcetate/ Sânicolaul Mic
  8LasermedComuna Vladimirescu8Centrul de permanență «Acoperământul Maicii Domnului» GrădișteCartier Grădiște Cartier 6 Vânători Comuna Livada - suburbie
  9HălmagiuComuna Hălmagiu Comuna Hălmăgel Comuna Vârfurile9Chișineu-CrișOrașul Chișineu-Criș Comuna Sintea Mare Comuna Mișca Comuna Zerind Comuna Pilu Comuna Socodor Comuna Grăniceri
  10VingaComuna Vinga Comuna Șagu Comuna Fântânele Comuna Frumușeni10LipovaOrașul Lipova Comuna Zăbrani Comuna Conop Comuna Ususău Comuna Bârzava Comuna Vărădia de Mureș Comuna Săvârșin Comuna Bata Comuna Birchiș Comuna Petriș
   11TârnovaComuna Tăuț Comuna ȘilindiaComuna Chisindia11SântanaOrașul SântanaOrașul CurticiComuna MaceaComuna DorobanțiComuna IratoșComuna Șofronea Comuna Zimandu Nou
     12NădlacOrașul NădlacOrașul PecicaComuna SemlacComuna ȘeitinComuna Peregu Mare
  AG1CălineștiCălineștiTopoloveni   
  2CucaCucaCiomăgeștiCotmeanaUda   
  3BârlaBârlaLunca CorbuluiHârseștiCăldăraruStolniciMiroși   
  4BogațiBogațiLeordeniBoțeștiBelețiNegreștiDobreștiPriboieni   
  5BudeasaBudeasaMerișaniMălureni   
  6FăgetMărăcineniMiceștiDavideștiDârmănești   
  7DomneștiDomneștiPietroșaniCoșeștiNucșoaraCorbi,MușăteștiAninoasaBerevoiești   
  8MozăceniMozăceniȘtefan cel MareSloboziaNegrași   
  9Valea ArgeșeluluiBoteniVultureștiMioarele   
  10RucărRucăr Dragoslavele Dâmbovicioara   
  BC1Centrul de Permanență StănișeștiComuna Stănișești, comuna Oncești, comuna Vultureni, comuna Motoșeni, comuna Secuieni;1Centrul de Permanență MoineștiMunicipiul Moinești - Lucăcești sat, cartier Lucăcești, cartier Găzarie, comuna Măgirești, comuna Ardeoani, comuna Solonț, oraș Comănești
  2Centrul de Permanență Ghimeș PalancaComuna Ghimeș Făget, comuna Palanca, comuna Asău2Centrul de Permanență Slănic MoldovaCerdac, Cireșoaia, Slănic Moldovaun număr de 5000 locuitori la care se adaugă un număr de aproximativ 3000 turiști, localitatea fiind și stațiune balneoclimaterică
  3Centrul de Permanență Agăș CotumbaComuna Brusturoasa, comuna Agăș   
  4Centrul de Permanență SăucestiComuna Săucesti, Traian, Buhoci   
  BH1BihariaComuna Biharia Comuna Tămășeu Comuna Roșiori1«Cantemir» OradeaOradea (zona de sud a municipiului Oradea)
  2BratcaComuna Bratca Comuna Bulz2«Măslinului» OradeaOradea (zona de est a municipiului Oradea)
  3BrusturiComuna Brusturi Comuna Spinuș Comuna Derna3C.P. «Nufărul» OradeaOradea (zona de sud-est a municipiului Oradea)
  4CâmpaniComuna Câmpani Comuna Nucet Comuna Lunca4«Olimpiadei» OradeaOradea (zona de nord-vest a municipiului Oradea)
  5CefaComuna Cefa Comuna Sânnicolau Român Comuna Mădăras 5«Piața Ion Creangă» OradeaOradea (zona de nord a municipiului Oradea)
  6CeicaComuna Ceica Comuna Sâmbăta6«Rovine» OradeaOradea (zona centrală a municipiului Oradea)
  7CiumeghiuComuna Ciumeghiu Comuna Avram Iancu7C.P. Vlădeasa OradeaOradea (zona de sud-vest a municipiului Oradea)
  8Cociuba MareComuna Cociuba Mare Comuna Căpâlna Comuna Șoimi8SăcueniOrașul Săcueni, cu localitățile: - Săcueni - Cadea - Ciocaia - Cubulcut - Olosig - Sânnicolau de Munte Comuna Diosig Comuna Cherechiu
  9DobreștiComuna Dobrești9Valea lui Mihai – activitate suspendatăOrașul Valea lui Mihai Comuna Curtuișeni Comuna Șimian
  10DrăgeștiComuna Drăgești Comuna Copăcel Comuna Hidișelu de Sus   
  11FughiuComuna Oșorhei   
  12HolodComuna Holod Comuna Lăzăreni   
  13Lugașu de JosComuna Lugașu de Jos Comuna Aștileu   
  14MișcaComuna Chișlaz Comuna Abrămuț Comuna Tăuteu   
  15OlceaComuna Olcea Comuna Batăr   
  16PomezeuComuna Pomezeu Comuna Căbești Comuna Roșia   
  17RăbăganiComuna Răbăgani Comuna Pocola Comuna Uileacu de Beiuș   
  18SăcădatComuna Săcădat Comuna Ineu Comuna Tileagd    
  19SălaceaComuna Sălacea Comuna Tarcea Comuna Buduslău   
  20SârbiComuna Sârbi Comuna Sâniob Comuna Sălard   
  21SântandreiComuna Sântandrei Comuna Girișu de Criș Comuna Toboliu   
  22Suplacu de BarcăuComuna Suplacu de Barcău Comuna Balc   
  23Vadu CrișuluiComuna Vadu Crișului Comuna Măgești Comuna Șuncuiuș   
  BN1MF al Văii BârgăuluiBistrița BârgăuluiJosenii BârgăuluiPrundu BârgăuluiTiha Bârgăului1Rebrișoara - Năsăud - Runcu SalveiOraș NăsăudRebrișoaraSalvaRuncu Salvei
  2TeacaTeacaMilașGalații Bistriței2Alphamed BistrițaMunicipiul Bistrița
  3Silivașu de CâmpieSilivașu de Câmpie   
  BT1TRUȘEȘTITrușești; Albești; Durnești; Gorbănești; Dingeni; Blindești1LCD MED BOTOȘANIBotoșani; Răchiți; Stăuceni
  2PRUTMED AVRĂMENIAvrămeni; Manoleasa; Adășeni; Mitoc; Coțușca2DARABANIDarabani; Concești; Păltiniș; Rădăuți Prut; Hudești; Viișoara
  3NORD EST HAVÂRNAHavârna;G. Enescu;Mileanca;Cordăreni3BUCECEABucecea; Leorda; Vlădeni; M. Eminescu, Vârfu Câmpului
  4CEMED CRISTEȘTICristești; Coșula; Bălușeni; Curtești4DOR-MED DOROHOIMun. Dorohoi; Broscăuți
  5VORONAVorona; Corni   
  BR   1ÎNSURĂȚEIBărăganu, Victoria, Zăvoaia, Viziru, Bertești, Stancuta, Dudești
  BV1FELDIOARAFeldioara, Crizbav, Maierus, Apata, Ormenis1MedFam Grup Astra BRAȘOV4 cartiere din Mun. Brașov
  2TARLUNGENITărlungeni, Zizin2MEDO BRAȘOV2 cartiere din Mun. Brașov, Orașul Ghimbav
  3HARMAN, SÂNPETRU, BODHarman, Sânpetru, Bod3Avantgarden – Bartolomeu BRAȘOV2 cartiere din Mun. Brașov
     4Coresi BRAȘOV2 cartiere din Mun. Brașov
     5VICTORIAOrașul Victoria și zona învecinată cu posibilități de adresabilitate
     6PREDEALOrașul Predeal și zona învecinată cu posibilități de adresabilitate, inclusiv din Jud Prahova
     7RÂȘNOVOrașul Râșnov și zona învecinată cu posibilități de adresabilitate
  B1Brâncuși - CMI. Dr. Georgescu Adriana, str. Drumul Valea Doftanei nr. 113, parter, sectorul 6, BucureștiCartier Drumul Taberei, Chitila, Clinceni, Domnești, Chiajna, Ciorogârla, Dragomirești   
  2Anima Medical Speciality Services - S.R.L., șos. Pipera nr. 42, etaj 1, sectorul 2, BucureștiBucurești, sectorul 2   
  3Sano Medical Diagnostics - S.R.L., str. Buzești nr. 36, sectorul 1, BucureștiBucurești, sectorul 1   
  BZ1Centrul de permanență VerneștiVERNEȘTITISĂU   
  2Centrul de permanență Vintilă VodăVintilă VodăLopătariSăruleștiMânzăleștiBisocaBeceni   
  3Centrul de permanență BercaBercaScorțoasaCăneștiChiliiOdăile   
  CL1Vlad ȚepeșAlexandru Odobescu Vlad Țepeș Independența1CălărașiMunicipiul Călărași
  2JegăliaJegăliaDichiseniUnirea Borcea   
  CS1SoceniFârliug, Duleu, Valea Mare, Remetea, Scăiuș, Dezești, Ezeriș, Soceni, Zorlențu Mare, Zorlencior, Brebu, Valeadeni, Apadia, Târnova1AninaBrădet, Anina, Nermet, Oravița, Carasova, Iabalcea
  2Slatina-TimișTeregova, Armeniș, Bucoșnița, Cornea, Cornereva, Domașnea, Luncavița2BocșaDognecea, Berzovia, Fizeș, Vermeș, Șoșdea, Măureni, Gherteniș, Izgar, Ramna
  3MargaBautar, Zăvoi, Rusca, Oțelu Roșu, Glimboca, Lunca Cernii3Băile HerculaneLăpușnicel, Cireșu, Cornea, Mehadia, Mehadica, Topleț, Podeni, Ilovița
  4Bozovici AlmăjBozovici, Prilipeț, Poneasca, Valea Minișului, Lăpușnicul Mare, Moceriș, Șopotu Nou, Stancilova, Răchita, Dalboșeț, Șopotu Vechi, Gârbovăț, Bania, Eftimie Murgu, Prigor, Borlovenii Vechi, Pătaș, Borlovenii Noi, Pârvova, Putna, Lăpușnicel   
  5IablanițaIablanița, Petnic, Globu Craiovei, Lăpușnicel, Pârvova, Borlovenii Noi, Pătaș, Cornea, Cuptoare, Crușovăț, Cănicea, Luncavița, Teregova, Domașnea, Plugova, Mehadia, Bolvașnița,   
  6CornerevaArsuri, Bogâltin, Bojia, Borugi, Camena, Cireșel, Costiș, Cozia, Cracu, Dobraia, Ineleț, Izvor, Mesteacăn, Negiudin, Obița, Pogara, Prisăcina, Prislop   
  7Constantin DaicoviciuCăvăran, Mâtnicu Mare, Prisaca, Zăgujeni, Peștere, Maciova, Sacu, Tincova, Sălbăgelu Nou, Ohaba-Mâtnic, Zorile, Copăcele, Ruginosu   
  CJ1MOCIUMOCIU, CAMARASU, CATINA, GEACA, PALATCA, CAIANU, SUATU1CLUJ-NAPOCACLUJ-NAPOCA, FELEACU, FLOREȘTI, APAHIDA, BACIU, GILAU, CHINTENI, COJOCNA, GARBAU, SÂNPAUL, AGHIRESU, SAVADISLA, BORȘA, BONTIDA, JUCU DE SUS, FRATA.
     2TURDATURDA, MIHAI VITEAZU, SĂNDULEȘTI, PETREȘTII DE JOS, CIURILA, TURENI, AITON, PLOSCOS, CĂLĂRAȘI, CÂMPIA TURZII, LUNA, VIIȘOARA, TRITENII DE JOS, CEANU MARE, MOLDOVENEȘTI IARA, VALEA LERII, BĂIȘOARA.
  CT1COGEALACTariverde, Cogealac, Râmnicu de Sus, Râmnicu de Jos, Gura Dobrogei, Fântânele, Nuntași și Mihai Viteazu NĂVODARINăvodari, Corbu, Lumina, Săcele, Istria, Sinoe
  2CUMPĂNACumpăna, Lazu, Agigea   
  3PLOPENI - CHIRNOGENIChirnogeni, Amzacea, Independența   
  CV1BarcaniORAȘUL ÎNTORSURA BUZĂULUI, și comunele Dobârlău, Valea Mare, Sita Buzăului, Barcani, Zagon1Centrul de permanență din orașul BaraoltBARAOLT și comunele: Aita Mare, Aita Medie, Aita Seacă, Bățani Mici, Bățanii Mari, Belin, Belin Vale, Biborțeni, Bodoș, Brăduț, Căpeni, Doboșeni, Filia, Herculian, Micloșoara, Ozunca-Băi, Racoșul de Sus, Tălișoara, Vârghiș
  DB1FIX GURA-ȘUȚIIPRODULEȘTI, SĂLCIOARA, PIERȘINARI1RĂCARIBălănești, Colacu, Ghergani, Ghimpați, Mavrodin, Răcari, Săbiești, Stănești.
  DJ1Dr. L. PurneaAfumațiUrzicuța1Consiliul Local BechetCălărași Ostroveni
  2Dr. C. Bădoi-NițescuAmărăștii de JosAmărăștii de SusDobrotești2Dr. P. SăftoiuCraiova 1str. Împăratul TraianCartier Valea RoșieCartier Sărari
  3Dr. G. StancuBrabovaBotoșeștiPaiaCarpenGogoșuPleșoiPredeștiSeaca de Pădure3Dr. V. DobriceanuCraiova 2Str. SeverinuluiCartier Craiovița NouăCartier Craiovița Veche
  4Dr. Tagledin HishamBulzeștiGeoroiu-VL4BăileștiLocuitorii municipiului Băilești,comuna Seaca de Câmp,comuna Galiciuica,comuna Galicea Mare,comuna Cioroaia,comuna Catane
  5Dr. L. SurugiuCetateMaglavit   
  6Consiliul LocalCoțofenii din DosArgetoaiaScăiești   
  7Dr. M. StroescuGherceștiMischiiPielești   
  8Consiliul Local GhidiciRast   
  9Dr. L. ȚeneaGoiceaBârcaMăceșu de JosMăceșu de Sus   
  10Dr. V. VatanMurgașiMurgași   
  11Dr. O. BălanPiscu VechiPoiana Mare   
  12Consiliul LocalPlenițaOrodelVârtop   
  13Dr. G. DumitraSadovaDobrești   
  14Dr. D. DumitruȚugluiPodari   
  15Dr. M. IonescuVârvoru de JosSălcuța   
  16DrăgoteștiDrăgotești, Robănești, Teslui   
  17Malu MareMalu Mare,Ghindeni   
  18BratovoieștiTeasc, Bratovoiești, Rojiște   
  19ÎntorsuraRadovan Lipovu Întorsura   
  GL1BăleniBăleni Cuca Scânteiești Fârțănești Corni Rediu Suhurlui1CP nr. 1 - Cartier Micro 39, Drumul Viilor nr. 17, bl. J4, parter, municipiul GalațiCartier: Aurel Vlaicu, Micro 13, Micro 14, Micro 39b, Micro 39c, Micro 40, Micro 38, Micro 39a, Filești, Siderurgiștilor Vest
  2BălăbăneștiBălăbănești Bălășești Rădești2CP nr. 2 - Sf. Luca, str. Ovidiu nr. 10-12, Cartier Mazepa 2, municipiul GalațiCartier: Mazepa 1, Mazepa 2, Țiglina 1, Țiglina 2; Zona Centru, Gara, Piața Centrală
  3BereștiBerești Jorăști Berești-Meria3CP nr. 3 - Cartier Micro 20, Str. Furnaliștilor nr. 9B, municipiul GalațiCartier: Barboși, Dimitrie Cantemir, Micro 16, Micro 17, Micro 18, Micro 19, Micro 20, Micro 21
  4CavadineștiCavadinești Suceveni   
  5CorodCorod Drăgușeni Cerțești   
  6CudalbiCudalbi Costache Negri Grivița Valea Mărului   
  7IveștiBarcea Ivești Liești Umbrărești   
  8Tudor VladimirescuTudor Vladimirescu Piscu Independența Fundeni Nămoloasa   
  9VlădeștiVlădești Măstăcani Oancea Băneasa   
  GR1Sat. BRANIȘTEA Com. OinacuDaia, Gostinu, Frățești, Oinacu.   
  2BUTURUGENIOgrezeni, Malu Spart, Mihăilești, Grădinari.   
  3CĂLUGĂRENIM. Bravu, Adunații Copăceni, Singureni, Uzunu, Stoenești, Plopșoru.   
  4COLIBAȘIV. Draguluii, Câmpurelu, Dobreni, Vărăști, Herești   
  5COMANABudeni, Grădiștea, Vlad Țepeș, Gostinari.   
  6FLOREȘTIFlorești Stoenești, Palanca, Gaiseni, Căscioarele, Icoana, Poenari   
  7IZVOARELEStănesi, Răsuceni, Schitu, D. Cantemir, Petru Rareș.   
  8JOITAUlmi, Cosoba, Bolintin Deal.   
  9MALUSlobozia, Vedea, Cetățuia, Găujani, Pietrișu.   
  10PRUNDUBănesa, Pietrele, Greaca, Hotarele, Puieni   
  GJ1CĂTUNELEUAT Cătunele, UAT Glogova și zone limitrofe Mun. Motru (Lupoaia, Valea Mânăstirii, Steic, Valea Perilor, Dealul Viilor, Olteanu, Iormănești, Cămuiești, Cleșnești, Pliștina, Roșiuța, Lupoița)1NR. 1 TG-JIUMUN.TG-JIU (Cartiere: Preajba Mare, Artego, Iezureni, Vădeni, Debarcader, Obreja, Panduraș)
  2LOGREȘTIUAT Logrești, UAT Bustuchin, UAT Berlești, UAT Licurici2NR. 2 TG-JIUMUN. TG-JIU (Cartiere: Bârsești, Polata, Ursați. Unirii, Victoriei 1, Calea București, Severinului, Meteor, Narciselor)
  3SAMARINEȘTIUAT Samarinești, UAT Vagiulești, zonele limitrofe Mun. Motru (Horăști și Însurăței)3NR. 3 TG-JIUMUN. TG-JIU (Cartiere: Românești, Slobozia, Victoriei 2, Gării, Caragiale)
  4MĂTĂSARIUAT Mătăsari, UAT Slivilești, UAT Drăgotești Bolboși, Negomit4TETILAOraș Bumbești Jiu, cu satele componente: Curtișoara, Tetila, Lăzărești și Pleșa.
  5PEȘTIȘANIUAT. Peștișani, UAT Arcani5TISMANAOraș Tismana, UAT. Godinești, UAT. Padeș
  6TURBUREAUAT Turburea, UAT Aninoasa, UAT Vladimir6TG -CARBUNEȘTIOraș Tg-Cărbunești
  7PRIGORIAUAT Prigoria, UAT Albeni, UAT Alimpești, UAT Roșia de Amaradia7ȚICLENIOraș Țicleni, UAT Dănești (30 km)
  8BÂLTENIUAT Bâlteni, UAT Plopșoru   
  9CRASNAUAT Crasna, UAT Mușetești, UAT Novaci, UAT Baia de Fier UAT Săcelu   
  10CÂLNICUAT Câlnic, UAT Telești, UAT Ciuperceni, UAT Godinești (Pîrâul Pripor)   
  11SCOARȚAUAT Scoarța, UAT Bengești- Ciocadia, UAT Albeni   
  12CĂPRENIUAT Căpreni, UAT Hurezani, UAT Stoina   
  13BĂLEȘTIUAT Bălești   
  HR1Praidcomuna Praid comuna Corund comuna Atid1Miercurea-CiucMunicipiul Miercurea- Ciuccomuna Sâncrăieni comuna Sântimbru comuna Leliceni comuna Păuleni-Ciuc comuna Siculeni comuna Ciceu comuna Frumoasa comuna Mihăileni
  2Remeteacomuna Remetea comuna Ditrău comuna Subcetate comuna Lăzarea2OdorheiMunicipiul Odorheiu- Secuiesc comuna Feliceni comuna Brădești comuna Satu-Mare comuna Lupeni comuna Dealu
  3Lunca de Suscomuna Lunca de Suscomuna Lunca de Jos Bolovăniș (jud. Bacău) Făget (jud. Bacău) Ghimeș (jud. Bacău)Răchitiș (jud. Bacău) Trei- Fântâni (jud. Neamț)3Cristuru-SecuiescOrașul Cristuru-Secuiesc comuna Săcel comuna Secuieni comuna Avrămești comuna Șimonești
  4  4VlăhițaOrașul Vlăhița comuna Lueta comuna Căpâlnița comuna Mărtiniș comuna Merești comuna Ocland
  HD1Crisciorcomuna Criscior, com. Bucuresci, comuna Blajeni, comuna Buces1UricaniUricani, Campul lui Neag, Valea de Brazi.
     2PetrilaPetrila, Jiet, Cimpa
     3SimeriaSimeria, Simeria Veche, Uroi, Carpenis, Santandrei, Saulesti, comuna Rapoltu Mare cu satele Rapoltel, Boiu, Bobalna, Folt
     4Devamunicipiul Deva
  IL1DRIDUFierbinti Targ, Maia, Radulesti, Adancata, Jilavele, Rosiori, Sinesti, Moldoveni, Cosereni, Movilita   
  IS1AroneanuAroneanu1Galata/Iași- Cartier Galata - Cartier Nicolina - Cartier Mircea cel Bătrân
  2Bivolari- Bivolari - Trifești - Roșcani - Probota2Hermamed/Iași- Cartier Centru - Cartier Copou - Cartier Țicău - Cartier Sărărie - Cartier Târgu Cucului
  3Ciortești- Ciortești - Dolhești3Transmed Expert/ Podu Iloaiei- Orașul Podu Iloaiei (11.481 locuitori) - Localități limitrofe: Românești, Popești, Mădârjac, Sinești
  4CiureaCiurea4Umanitas/Iași- Cartier Tătărași - Cartier Ciurchi - Cartier Metalurgie
  5DancuHolboca5«Sf. Vineri»/Pașcani- Orașul Pașcani
  6DeleniDeleni6Providența/Iași- Cartier Nicolina 2 - Cartier CUG 1 - Cartier CUG 2 - Satele Horpaz și Valea Adâncă - Comuna Miroslava
  7Focuri- Focuri - Fântânele   
  8Gârbești- Țibana - Țibănești - Tansa - Dagâța   
  9Gropnița- Gropnița - Erbiceni   
  10Hermamed Belcești- Belcești - Bălțați - Balș - Cotnari   
  11Mircești- Mircești - Răchiteni - Stolniceni-Prăjescu - Al.I. Cuza - Hălăucești   
  12Movileni- Movileni - Coarnele Caprei - Satul Horlești, comuna Rediu   
  13Plugari- Plugari - Șipote   
  14Schitu Duca- Schitu Duca - Dobrovăț   
  15Valea Lupului- Valea Lupului - Rediu   
  16Victoria- Victoria - Popricani - Golăiești   
  17Vlădeni- Vlădeni - Andrieșeni - Țigănași   
   18Dumbrava- Mogoșești - Grajduri - Scânteia   
  IF1MOARA-VLASIEI- Gradistea- Balotesti- Dascalu- Stefanestii de Jos- Tunar- Caciulati- Gruiu   
  MM1Copalnic-MănășturCernești, Berința, Cărpiniș (10 km), Cărbunari (15 km), Copalnic (2 km), Copalnic-Deal (6 km), Curtuiușu Mic (6 km), Făurești (9 km), Lăschia (7 km), Preluca Nouă (10 km), Preluca Veche (12 km), Rușor (2 km), Vad (2 km)1SeiniSeini, Săbișa (2 km), Ilba (4 km) Viile Apei (5 km), Cicârlău (12 km)
  2FărcașaFărcașa (5 km), Gârdani (7 km), Sârbi (3 km), Tămaia (5 km), Buzești (5 km), Ardusat (15 km), Colțirea (16 km) Arieșu de Câmp (15 km)2Baia SprieBaia Sprie, Chiuzbaia (8 km), Satu Nou (8,9 km), Surdești (11 km), Negrea (9 km), Cetățele (12 km), Unguraș (8 km), Plopiș (13 km)
  3Ocna ȘugatagOcna Șugatag cu satele aferente, Budești (5 km), Călinești cu satele aferente (6 km), Desești cu satele aferente (12 km), Giulești cu satele aferente (8 km)3UlmeniSomeș-Uileac (8,5 km), Vicea (7,1 km), Tohat (3,1 km), Mânău (3,9 km), Arduzel (4,3 km), Chelința (2,4 km), Țicău (3,1 km), Sălsig (7 km)
  4Poienile de sub MuntePoienile de sub Munte, Repedea (2 km)4DragomireștiSăcel (9 km), Siliștea de Sus (5 km), Bogdan Vodă (5 km), Șieu (9 km)
  5ArinișAriniș, Asuaju de Sus (10 km), Băița de sub Codru (10 km), Bicaz (20 km), Sălsig (10 km), Băsești (10 km)   
  6BârsanaBârsana, Coștiui, Rona de Sus, Petrova, Strâmtura, Slătioara, Călinești, Oncești   
  MH1JIANA- Burila Mare,- Gogosu,- Gruia,- Pristol,- Devesel,- Vanjulet,- Garla Mare,- Patulele1DROBETA TURNU SEVERINMunicipiul Drobeta- Turnu Severin
     2STREHAIA- Breznita Motru- Butoiesti,- Stangaceaua,- Greci,- Grozesti,- Dumbrava,- Tamna,- Voloiac,- Bacles,- Corcova
     3VANJU MARE- Balacita,- Corlatel,- Oprisor,- Padina,- Vladaia,- Poroina Mare,- Punghina,- Rogova,- Vanatori,- Darvari,- Branistea,- Obarsia De Camp,- Cujmir
  MS1BAND- Mădăraș,- Grebenișu De Câmpie,- Iclănzel   
  2ZAU DE CÂMPIE- Tăureni, - Valea Largă, - Bogata, - Luduș,- Sânger,- Papiu Ilarian   
  NT1"FLORI DE TEI" COTU VAMEȘ - HORIAcom. Horia - satele Cotu Vameș, Horia1"PRECISTA" PIATRA NEAMȚCartier Precista, Cartier Valea Viei, Cartier Sărata, Cartier Țărăncuța, Zona Ștefan cel Mare
  2MOLDOVENIcom. Moldoveni - satele Hociungi, Moldoveni, com. Secuieni - satele Bașta, Bârjoveni, Bogzești, Butnărești, Giulești, Prăjești, Secuienii Noi, Secuieni, Uncești, com. Bahna - satele Arămești, Bahna, Băhnișoara, Broșteni, Izvoare, Liliac, Țuțcanii din Deal, Țuțcanii din Vale, com. Romani - satele Goșmani, Români, Siliștea2"MĂRĂȚEI" PIATRA NEAMȚZona Centrală, zona Văleni, Cartier Mărăței 1, Cartier Mărăței 2
  3TAMASENIcom. Tămășeni - satele Adjudeni, Tămășeni3"DĂRMĂNEȘTI PIAȚĂ" PIATRA NEAMȚCartier Dărmănești, Zona Ocol
  4ONICENIcom. Oniceni - satele Ciornei, Gorun, Linsești, Lunca, Mărmureni, Oniceni, Pietrosu, Poiana Humei, Pustieta, Solca, Valea Enei, com. Valea Ursului - satele Bucium, Chilii, Giurgeni, Muncelu de Jos, Valea Ursului4"1 MAI" PIATRA NEAMȚCartier Mărăței 3, Cartier Mărăței 4, Cartier Speranța, Cartier Gara Veche, Cartier Ciritei, Cartier Vânători
  5POIENARIcom. Poienari - satele Bunghi, Poienari, Săcăleni, com. Bozieni - satele Băneasa, Bozieni, Crăiești, Cuci, Iucșa, com. Pâncești - satele Ciurea, Holm, Patricheni, Pâncești, Tălpălăi5"ORION" PIATRA NEAMȚCartier Dărmănești, Zona Dacia, Zona Centru
  6SAGNAcom. Sagna - satele Luțca, Sagna, Vulpășești, com. Bira - satele Bâra, Negrești, Rediu, com. Boghicea - satele Boghicea, Căușeni, Nistria, Slobozia., com. Stănița - satele Chicerea, Ghidion, Poienile Oancei, Stănița, Todireni, Veja, Vlădnicele6"DRAGOȘ - VODĂ" ROMANCartier Nicolae Bălcescu, Cartier Favorit, Cartier Griviței
  7GRINTIEScom. Grințieș - satele Bradu, Grințieș, Poiana, com. Hangu - satele Buhalnița, Chirițeni, Grozăvești, Hangu, Ruginești, com. Ceahlău - satele Bistricioara, Ceahlău, Pârâul Mare7"ANTON PANN" ROMANCartier Anton Pann, Cartier Mihai Viteazu, Cartier Danubiana, Cartier Colonie, Platforma de Nord, Cartier Spiru Haret, Cartier Primăverii
  8GALU - POIANA TEIULUIcom. Poiana Teiului - satele Călugăreni, Dreptu, Galu, Pârâul Fagului, Petru Vodă, Poiana Largului, Poiana Teiului, Roșeni, Ruseni, Săvinești, Topoliceni, com. Farcașa - satele Bușmei, Farcașa, Frumosu, Popești, Stejaru, com. Borca - satele Borca, Lunca, Mădei, Pârâul Cârjei, Pârâul Pântei, Sabasa, Soci8"MED CLASS" ROMANCartier Roman Musat, Cartier Petru Rareș, Cartier Smirodava
  9URECHENIcom. Urecheni - satele Ingărești, Plugari, Urecheni, com. Țibucani - satele Davideni, Țibucanii de Jos, Țibucani, com. Păstrăveni - satele Lunca Moldovei, Păstrăveni, Rădeni, Spiești, com. Petricani - satele Boiștea, Petricani, Târpești, Țolici9ROZNOVoraș Roznov - cu anexele Chintinici, Slobozia, com. Zănești
  10DĂMUCcom. Dămuc - satele Dămuc, Huisurez, Trei Fântâni, com. Bicaz Chei - satele Bârnadu, Bicaz- Chei, Gherman, Ivaneș, com. Bicazu Ardelean - satele Bicazu Ardelean, Telec, Ticoș10"MEDICA" TÂRGU NEAMToraș Tg. Neamț - cu anexele Blebea, Humulești, Humuleștii Noi
  11"MINA" GÂDINȚIcom. Gâdinți - sat Gâdinți, com. Ion Creangă - satele Averești, Ion Creangă, Izvoru, Muncelu, Recea, Stejaru11BICAZoraș Bicaz - cu anexele Capșa, Dodeni, Izvoru Muntelui, Izvoru Alb, Potoci și Secu
  12SĂBĂOANIcom. Săbăoani - satele Săbăoani, Traian   
  13"SPERANTA" ALEXANDRU CEL BUNcom. Alexandru cel Bun - satele Agârcia, Bisericani, Bistrița, Scăricica, Vaduri, Vădurele, Viișoara com. Pângărați - satele Pângărați, Oanțu, Pângărăcior, Poiana, Preluca, Stejaru   
  OT1BaldovinestiBALDOVINESTI GAVANESTI DOBRETU CALUI OBOGA   
  2BrastavatuBRASTAVATU cu sate arondate Catun Gara, Crusovu OBIRSIA cu sate arondate: Obirsia, Campu, Parului, Coteni, Obirsia Noua, Tabonu STUDINA cu sate arondate: Studina, Studinita Vadastra Vadastrita Urzica cu sate arondate Urzica, Stavaru   
  3VisinaTIA MARE cu sate arondate Doanca și Potlogeni Giuvarasti Izbiceni Cilieni Rusanesti Visina noua Visina   
  4MihaestiMihaesti Seaca Radomiresti Daneasa Maruntei Stoicanesti   
  5CrampoiaCrampoia, Valeni Titulescu Ghimpeteni Serbanest Movileni   
  6VladilaCom Vladila - cu satele arondate Frasinet Gara, Vladila Noua Com Studina - sat. Studinita Com. Deveselu sat. Comanca Traian Rotunda   
  7DobroteasaVerguleasa Vulturesti Dobroteasa Vitomiresti Simburesti Leleasca Topana Fagetelu   
  8Osica de SusOsica de Sus Vladuleni Falcoiu Osica de Jos Dobrosloveni Pirscoveni Brancoveni   
  9StrejestiStrejesti Gradinari Carlogani Plesoiu Teslui   
  10BobicestiBobicesti Morunglav Barza Sopirlita Pirscoveni   
  SJ1CRASNAComuna Crasna, Comuna Mesesenii De Jos, Comuna Horoatu Crasnei Comuna Banisor Comuna Cizer Comuna Sag1ZALĂUMunicipiul Zalău, Comuna Agrij Comuna Bocsa Comuna Buciumi Comuna Coseiu Comuna Creaca Comuna Criseni Comuna Hereclean Comuna Mirsid Comuna Pericei Comuna Romanasi Comuna Treznea, Comuna Varsolt
  2HIDAComuna Hida Comuna Fildu De Jos Comuna Almasu Comuna Balan Comuna Dragu Comuna Sanmihaiu Comuna Zimbor Comuna Cuzaplac2CEHU SILVANIEIOrașul Cehu Silvaniei; Comuna Benesat Comuna Dobrin Comuna Salatig Comuna Somes Comuna Napradea
  3SIMISNAComuna Simisna Comuna Galgau Comuna Ileanda Comuna Letca Comuna Lozna Comuna Poiana Blenchii Comuna Rus Comuna Zalha   
  SM1POIANA CODRULUIPOIANA CODRULUI CRUCISOR IEGHERISTE BARSAUDE JOS BARSAU DE SUS1BARTHA LD SRL/ BUMBULUTSatu Mare - Cartier Solidarității, Cartier 14 Mai, Centru vechi, Zona P-ța mică, Botizului, Odoreului, Botiz, Martinesti, Odoreu
  2TURTTURT TARNA MARE BOCICAU VALEA SEACA COMLAUSA SIRLAU BATARCI GHERTA MARE2WEST MEDICASatu Mare - Cartier Satmarel, Cartier Micro 14, Cartier Micro 15, Cartier Micro 16, Balta Blonda
  3MICULAMICULA MICULA NOUA BERCU NOU AGRIS AGRISU NOU CIUPERCENI4BOBOCULUISatu Mare - Cartier Micro 17, Cartier Soarelui Ostrovului.
  5SUPURSUPURU DE JOS SUPURU DE SUS ACAS MIHAIENI BOGDAND HODOD HUREZU MARE RACOVA5KORALL/CLINICA SFÂNTUL ANTONSatu Mare, Cartierul Funcționarilor, Zona Unirii, Aurel Vlaicu, Zona P-ța Mare, Dorolt, Petea, Dara, Peles, Lazuri
  6POMIPOMIACIUABICAUAPABORLESTI6COICASatu Mare - Cartier Carpati 1, Cartier Carpati 2, Cartier Curtuius, Zona L. Blaga
  7TEREBESTIGELUAlIZAPISCARICRAIDOROLTSA TU MICERIU SANCRAITEGHEACRISENIMOFTINUMAREGHILVACI7HUMANITASCarei, Pir, Cauas, Ciumesti
  8VALEA VINULUIVALEA VINULUIROSIORILIPAUMARIUSSAICARASEU CULCIU MIC CULCIU MARE8ARDUDARDUD GIUNGI SOCOND GERAUSA MADARAS BABA NOVAC GHIRISA RATESTI BELTIUG SANDRA SARATURA
  9CALINESTI OASCALINESTI OAS COCAPASUNEA MARE LECHINTA GHERTA MICA RACSAREMETEA OAS   
  SB   1CP SibiuMunicipiul Sibiu și următoarele UAT-uri arondate: Șelimbăr; Cisnădie; Cristian; Rășinari; Ocna Sibiului
     2CP SălișteSăliște, toate străzile și următoarele UAT-uri arondate: Apoldu de Jos; Jina; Ludoș; Miercurea Sibiului; Poiana Sibiului; Tilișca
     3CP AvrigAvrig, toate străzile și următoarele UAT-uri arondate: Arpașu de Jos; Cârța; Cârțișoara; Porumbacu de Jos; Racovița
     4CP AgnitaAgnita, toate străzile și următoarele UAT-uri arondate: Alțâna; Birghiș; Brădeni; Bruiu; Chirpăr; Iacobeni; Merghindeal; Mihăileni
  SV1StrajaStraja, Brodina, Ulma, Putna1CajvanaCajvana, Arbore, Botoșana, Cacica, Bălăceana, Comănești, Poieni-Solca, Todirești
  2IpoteștiIpotești, Bosanci, Udești, Liteni2Vicovu de SusVicovu de Sus, Vicovu de Jos, Bilca, Voitinel
  3Fântâna MareFântâna Mare, Vadu Moldovei, Bogdănești, Boroaia, Baia, Cornu Luncii, Râșca   
  TR1GALETENIGaleteni, Biscoveni, Clanita, Babaita, Merisani, Talpa, Talpa Ograzile, Talpa Bascoveni, Talpa Postei, Talpa Rotaresti.   
  2OLTENIOlteni, Perii Brosteni, Vartoape, Trivale Mosteni, Radoiesti, Laceni, Orbeasca de Jos, Orbeasca de Sus.   
  3SCURTU MARETatarastii de Sus, Scurtu Mare, Puranii de Sus, Puranii de Jos, Butesti, Negreni, Albeni, Tatarastii de Jos, Drasesti, Valea Postei, Silistea, Silistea Mica, Negrilesti, Purani.   
  4LISAPiatra, Lisa, Vanatori, Viisoara, Secara, Navodari, Seaca.   
  5CRINGUFurculesti, Voievoda, Mosteni, Cringu, Secara, Dracea, Bogdana, Urluiu, Brosteanca, Spatarei, Ulmeni, Florica.   
  6CALINESTINenciulesti, Paru Rotund, Buzescu, Mavrodin, Calinesti, Plosca, Radoiesti.   
  7MARZANESTIStorobaneasa, Beiu, Mirzanesti, Cernetu, Teleormanu, Valea Parului Razmiresti, Ludaneasa.   
  8SLOBOZIA MINDRAUda Clocociov, Beciu, Plopii Slavitesti, Saelele, Slobozia Mandra.   
  9BRAGADIRUPietroșani, Bujoru, Bragadiru, Contesti, Cervenia, Frumoasa, Izvoarele, Smardioasa   
  10DOBROTESTIDobrotesti, Beuca, Balaci, Didesti, Zimbreasca, Dracsenei, Silistea Gumesti.   
  TM1Dudeștii VechiDudeștii Vechi, Beba Veche, Cenad, Vâlcani1Timișoara - Cartier Aradului Vestcartier Calea Aradului + cartier Mehala + Cartier Circumvalațiunii
  2OrțișoaraOrțișoara2Timișoara - Cartier Dorobanțilorcartier Fabric
  3Chișoda - GirocGiroc3Timișoara - Cartier Lipoveicartier Calea Sever Bocu
  4GhirodaGhiroda, Remetea Mare4Timișoara - Cartier Medicineicartier Campus Universitar - Medicinei + cartier Cetate + Cartier Tipografilor
  5SăcălazSăcălaz5Timișoara - Cartier Soareluicartier Zona Soarelui + cartier Ciarda Roșie
  6SânandreiSânandrei6Timișoara I - sentință civilăcartier Cetate
  7Utvin - Sânmihaiu RomânSânmihaiu Român7Timișoara III - sentință civilăcartier Mehala, cartier Mircea cel Bătrân
  8Gelu - VariașVariaș, Sânpetru Mare, Periam, Pesac, Saravale8Timișoara VI - sentință civilăCartier Circumvalațiunii
  9Becicherecu MicBecicherecu Mic, Biled, Dudeștii Noi, Sandra9Timișoara VIII - sentință civilăcartier Fabric
  10LieblingLiebling, Tormac, Jebel10Timișoara XIII - sentință civilăcartier Odobescu + cartier Sirianu
  11ParțaParța, Șag, Pădureni11LugojLugoj, comuna Coșteiu
  12Chevereșu MareChevereșu Mare, Sacoșu Turcesc, Nițchidorf12Recașorașul Recaș și comunele: Bucovăț, Topolovățu Mare, Brestovăț
  13SatchinezSatchinez13Gătaiaorașul Gătaia și comunele: Birda, Denta, Moravița, Jamu Mare
  14GiulvăzGiulvăz, Foeni, Otelec, Peciu Nou, Giera   
  15NădragDumbrava, Traian Vuia, Mănăștiur, Fardea, Nădrag   
  16BelințBelinț, Balint, Bethausen, Bâra, Ohaba Lungă, Ghizela, Secaș   
  17RacovițaRacovița, Boldur, Darova   
  18Giarmata - sentință civilăGiarmata   
  TL1MURIGHIOLMURIGHIOL- Colina- Dunăvățu de Jos- Dunăvățu de Sus- Plopu- Sarinasuf- Beștepe- Mahmudia1BABADAG-BABADAG Sarichioi Zebil Enisala Visterna Mihai Bravu Satu Nou TurdaSlava Cercheză Slava Rusă Ceamurlia de Jos
  2LUNCAVIȚALUNCAVIȚA- Rachelu- Revărsarea- Isaccea- Văcăreni- Garvăn- Jijila- I.C. Brătianu   
  VL1GALICEAGaliceaOlanuStoilești1BĂILE GOVORABăile GovoraPăușești OtăsăuStoeneștiMihăeștiPietrariBunești
  2MILCOIUMilcoiuGolestiDăniceiBudeștiNicolae Bălcescu2CĂLIMĂNEȘTICălimăneștiBerislăveștiSălătrucel
     3RÂMNICU VÂLCEAMunicipiul Râmnicu Vâlcea
  VS1CodăeștiCODĂEȘTITĂCUTADĂNEȘTIMICLEȘTIFEREȘTI8BârladBârlad Zone Limitrofe
  2CozmeștiCozmeștiDeleștiOșeștiBălteni9NegreștiNegreștiTodireștiDumeștiBăceștiRafailaRebriceaVulturești
  3Centrumed IvăneștiIvăneștiPungeștiGîrceniPoienești   
  4OlteneștiOltenești Albești (Sat Crasna) Crețești Tătărăni   
  5PuieștiPuieștiDragomireștiVoineștiGhergheștiPoganaIana   
  6TutovaTutovaPochidiaPogoneștiIveștiGhidigeni (Jud. Galați)Priponești (Jud. Galați)Munteni (Jud. Galați)Bălășești (Jud. Galați)   
  7VutcaniVutcaniGăgeștiDodeștiRoșieștiViișoara   
  VN   1MĂRĂȘEȘTIMărășești OrașCălimăneștiHaretPufeștiGaroafa
     2CENTRUL DE PERMANENȚĂ MEDICINĂ DE FAMILIE DISPENSAR SUDFocșani Oraș Cartier Mandresti
  Notă: Anexa nr. 1 se actualizează ori de câte ori sunt înființate sau desființate centre de permanență. (la 20-02-2024, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctele 1-5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.104 din 15 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 20 februarie 2024 )
   +  Anexa nr. 2 la normele metodologice
  TRUSA DE URGENȚĂ
  1. Materiale sanitare:a) sonde de aspirație tip Yankauer;b) sonde de aspirație flexibile endotraheale, inclusiv pediatrice;c) seringi de 5 ml și de 10 ml;d) truse pentru perfuzie;e) feșe și pansamente sterile și nesterile;f) truse sondaj urinar/pungi colectoare de urină;g) container materiale ascuțite;h) mănuși nesterile/consult/de unică folosință;i) canule intravenoase periferice, de diferite mărimi, pentru adulți/copii.2. Medicamente și soluții:a) soluții cristaloide (ser fiziologic, Ringer, glucoză 5%, glucoză 10%);b) analgezice minore nemorfinice;c) aspirină;d) beta 2 mimetice inhalatorii;e) adrenalină;f) atropină;g) glucoză 33%;h) diazepam;i) HCHS;j) nitroglicerină spray;k) nitroglicerină tablete;l) xilină 1%;m) antiemetic injectabil;n) antiemetice orale;o) furosemid fiole;p) vitamina B1;q) vitamina B6;r) miofilin fiole;s) antihipertensive injectabile;t) antihipertensive orale;u) antispastice injectabile;v) antispastice orale;w) antibiotice injectabile;x) soluții dezinfectante (alcool, iod, rivanol);y) antihistaminice H1, H2;z) diazepam desitine sol. rectală.3. Oricare alte medicamente sau materiale sanitare necesare în exercitarea actului medical, conform competențelor profesionale
   +  Anexa nr. 3 la normele metodologice
  CONVENȚIE DE ASOCIERE
  a medicilor de familie pentru asigurarea continuității
  asistenței medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanență
  - model -
   +  Articolul 1Părțile semnatare În conformitate cu prevederile art. 70, art. 73 - alin. (2), art. 78 din Legea nr. 95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, cu modificările și completările ulterioare, s-a convenit la asocierea următoarelor părți:1. Numele și prenumele ........., titular/reprezentant legal/medic angajat al cabinetului de medicină de familie ..........2. Numele și prenumele ........., titular/reprezentant legal/medic angajat al cabinetului de medicină de familie .......... Pentru asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență participă:1. Medic de familie/medicină generală: Numele: .........., prenumele: ........... Din cabinetul de medicină de familie: ...... Cod numeric personal: .................. Gradul profesional: .................... Codul de parafă al medicului: ..........2. Asistent medical: Numele: ........, prenumele: ......... Cod numeric personal: ................  +  Articolul 2Scopul asocierii2.1. Scopul asocierii este constituirea echipelor de gardă pentru asigurarea continuității asistenței medicale primare în regim de gardă în forma de organizare a activității medicale "centru de permanență".2.2. Principiile care stau la baza activității echipelor de gardă constituite pentru asigurarea continuității asistenței medicale primare în regim de gardă în centrul de permanență sunt următoarele:a) principiul independenței profesionale în exercitarea profesiei de medic a medicilor de familie/de medicină generală, asociați;b) principiul răspunderii individuale pentru actele medicale prestate.2.3. Echipele de gardă constituite pentru asigurarea continuității asistenței medicale primare în regim de gardă în centrul de permanență își desfășoară activitatea cu respectarea prevederilor normelor metodologice cu privire la asigurarea continuității asistenței medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanență.  +  Articolul 3Denumirea asocierii3.1. Asocierea este denumită .........  +  Articolul 4Sediul asocierii4.1. Echipa de gardă constituită pentru asigurarea continuității asistenței medicale primare în regim de gardă în centrul de permanent va funcționa în sediul: ........;.  +  Articolul 5Durata asocierii Asocierea se încheie pe durată nedeterminată.  +  Articolul 6Conducerea asocierii6.1. Organul de conducere al asocierii este adunarea generală formată din titularii/reprezentanții legali ai cabinetelor de medicină de familie care au constituit echipele de gardă pentru asigurarea continuității asistenței medicale primare în regim de gardă prin centrul de permanență.6.2. În relațiile cu terții, asocierea, respectiv centrul de permanență este reprezentat de coordonatorul centrului de permanență.  +  Articolul 7Exercitarea profesiei7.1. În cadrul asocierii, medicii de familie/ medicii de medicină generală își vor consacra activitatea profesională în beneficiul asigurării continuității asistenței medicale primare în regim de gardă în centrul de permanență și se vor informa reciproc în legătură cu aceasta.7.2. Fiecare medic de familie/de medicină generală își exercită profesia în numele cabinetului de medicină de familie al cărui titular sau angajat este.7.3. În situația în care cabinetele medicilor de familie care au constituit echipele de gardă pentru asigurarea continuității asistenței medicale primare în regim de gardă prin centrul de permanență au angajat personal medical pentru asigurarea continuității asistenței medicale primare în regim de gardă în centrul de permanență, acesta își exercită profesia în numele cabinetului de medicină de familie al cărui angajat este.  +  Articolul 8 Prezenta convenție de asociere încetează prin hotărâre comună a medicilor de familie/de medicină generală titulari/reprezentanților legali ai cabinetelor medicale care participă la constituirea echipelor de gardă pentru asigurarea continuității asistenței medicale primare în regim de gardă prin centrul de permanență.  +  Articolul 9 Alte clauze .........  +  Articolul 10Dispoziții finale10.1. Asocierea altor medici de familie la realizarea scopului prezentei convenții de asociere se face numai cu acordul membrilor existenți.10.2. Direcțiile de sănătate publică, respectiv direcțiile medicale din ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie, numesc pentru fiecare centru de permanență un medic coordonator dintre medicii de familie asociați.10.4. Prezenta convenție de asociere va fi depusă la direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București în vederea emiterii deciziei de înființare a centrului de permanență. Încheiată astăzi, ......., la ........, în ........ exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară și unul pentru direcția de sănătate publică. Semnăturile medicilor de familie sau de medicină generală asociați prin prezenta convenție de asociere:1. ......... - cabinet de medicină de familie;2. ......... - cabinet de medicină de familie;3. ......... - cabinet de medicină de familie. ................................ Depusă astăzi, ......, la Direcția de Sănătate Publică ......... NOTĂ: După caz, un exemplar al prezentei convenții de asociere se depune și la primăriile unităților administrativ-teritoriale direct implicate.
   +  Anexa nr. 4 la normele metodologice
  STANDARDE MINIMALE
  privind dotarea centrelor de permanență
  1. Mobilier specific:a) pat/canapea de consultație;b) birou pentru medic;c) scaune;d) măsuță pentru instrumentar;e) suport perfuzor.2. Aparatură/Echipamente pentru resuscitare - respirație:a) tuburi staționare pentru oxigen - minimum 2x10 l NTP, contor debit/ventil debit cu capacitatea maximă de cel puțin 15l/min. și robinet de reglare conexiune rapidă sau un concentrator de oxigen;b) tuburi portabile pentru oxigen - minimum 5 l NTP, contor debit /ventil debit cu capacitatea maximă de cel puțin 15l/min. și robinet de reglare conexiune rapidă pentru centrele de permanență mobil cu concentrator de oxigenc) balon ventilație adult/copil cu măști de diferite mărimi și rezervor suplimentar pentru oxigen;d) pensă McGill de diferite mărimi;e) defibrilator automat și/sau defibrilator semiautomat.3. Aparatură monitorizare - evaluare:a) glucometru;b) stetoscop;c) tensiometru manual;d) lampă pentru examinarea pupilelor;e) ciocan de reflexe;f) termometru;g) cântar pentru sugari și adulți;h) taliometru;i) pelvimetru;j) apăsător de limbă;k) deschizător de gură;l) canule rectale, uretrale, vaginale;m) trusă completă de mică chirurgie;n) masă ginecologică sau canapeaua consultații să conțină suporți în vederea examinării obstetricale și ginecologice;o) valve ginecologice și pense de col;p) seringă Guyon pentru spălături auriculare;q) atele Kramer;r) sterilizator;s) garou;t) aspirator mobil pentru secreții;u) electrocardiograf;v) otoscop;x) orice tip de aparatură necesară în vederea desfășurării actului medical, conform competențelor profesionale.4. Materiale și dispozitive auxiliare:a) materiale pentru curățenie și dezinfecție;b) materiale necesare colectării și neutralizării deșeurilor periculoase;c) stingător de incendiu;d) folie supraviețuire;e) kit naștere;f) guler cervical.
   +  Anexa nr. 5 la normele metodologice Casa de Asigurări de Sănătate ............. Cabinetul de Medicină de Familie .......... Județul ................................... Medicul titular/Reprezentantul legal ...... Localitatea ...............................
  BORDEROUL CENTRALIZATOR
  al activității desfășurate în centrul de permanență
  Luna ......../anul ........
  Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:a) Data efectuării gărzii;b) Numărul orelor de gardă efectuate;c) Contravaloarea orelor de gardă;d) Ajustare cu 15% a tarifului orar pentru medicul coordonator**);e) Venitul cabinetului de medicină de familie (lei).
  Nr. crt.Numele și prenumele medicului de familieNumele și prenumele asistentului medicala)b)Tarif orar*) lei/orăc)50% din tariful orar pentru cheltuieli administrative* **)10% din tariful orar pentru cheltuieli cu trusa de urgență ****)d)e)
  MAsMAsMAs
  40 lei/orăTarif negociat, dar nu mai mic de 20 lei/ oră și nu mai mare de 22,5 lei/ oră
  C1C2C3C4C5C6C7C8C9 C5xC 7C10 C6x C8C11C12C13 [C9 x 15%]**)C14 [C9 + C10 + C11 + C12 + C13]*****)
  20 lei/oră4 lei/oră/M
  20 lei/oră4 lei/oră/M
  20 lei/oră4 lei/oră/M
  20 lei/oră4 lei/oră/M
  20 lei/oră4 lei/oră/M
  20 lei/oră4 lei/oră/M
  20 lei/oră4 lei/oră/M
  *) Tariful orar pentru medicii de familie este de 40 lei/oră. Tariful orar pentru asistenți se stabilește în funcție de salariul negociat, dar nu poate fi mai mic de 20 lei/oră și mai mare de 22,5 lei/oră. **) În situația în care medicul de familie îndeplinește rolul de coordonator al centrului de permanență, tariful orar se majorează cu 15%. ***) Pentru centrele de permanență cu sediul pus la dispoziție de consiliul local, cheltuielile administrative sunt suportate de consiliul local respectiv, iar pentru centrele de permanență care își desfășoară activitatea în cabinetele medicilor de familie se acordă 50% din tariful orar al medicului, adică 20 lei/oră, pentru cheltuieli administrative, pentru fiecare medic care activează în cadrul centrului de permanență, indiferent dacă este medic titular sau medic angajat. ****) Pentru centrele de permanență cu sediul pus la dispoziție de consiliul local, cheltuielile cu dotarea și menținerea trusei de urgență cu medicamente și materiale sanitare sunt suportate de medicii de familie care participă la constituirea centrului de permanență, situație în care tariful orar de 40 lei/oră al medicului se majorează cu 4 lei/oră, pentru cheltuieli cu medicamente și materiale sanitare ale trusei de urgență, pentru fiecare medic care activează în cadrul centrului de permanență, indiferent dacă este medic titular sau medic angajat. *****) Coloana C11 se adună la venitul cabinetului numai dacă activitatea de gardă se derulează în cabinetele medicilor de familie, iar coloana C12 se adună la venitul cabinetului numai dacă activitatea de gardă se derulează în spațiul pus la dispoziție de consiliul local, iar coloana C13 se adună în cazul în care medicul respectiv este medicul coordonator al centrului.
   +  Anexa nr. 6 la normele metodologice
  CONTRACT*)
  pentru asigurarea continuității asistenței medicale primare
  în regim de gardă prin centrele de permanență
  - model -
  I. Părțile contractante Casa de Asigurări de Sănătate ......, cu sediul în municipiul/orașul ......., str. ...... nr. ........, județul/sectorul ......, telefon/fax ....., reprezentată prin președinte - director general ......, și Cabinetul de medicină de familie ........., organizat astfel:– cabinetul medical individual ........, ........, reprezentat prin medicul titular ......;– cabinetul medical asociat sau grupat ........, reprezentat prin medicul delegat ........;– societatea civilă medicală ........., reprezentată prin administratorul ................;– unitatea medico-sanitară cu personalitate juridică, înființată potrivit Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,.........., reprezentată prin.........., având sediul cabinetului de medicină de familie în municipiul/orașul/comuna ..........., str. ........ nr. ......, bl. ........, sc. ......, et. ......, ap. ...., județul/sectorul ......, str. ........ nr. ........, telefon ........, cont nr. ....., deschis la Trezoreria Statului sau cont nr. deschis la Banca ......, cod numeric personal al reprezentantului legal ....... sau cod unic de înregistrare ......, care participă la constituirea echipelor de gardă pentru asigurarea continuității asistenței medicale primare în regim de gardă prin Centrul de permanență ....., înființat prin Decizia Direcției de Sănătate Publică ....... nr. ...........II. Obiectul contractului  +  Articolul 1 Obiectul prezentului contract îl constituie asigurarea continuității asistenței medicale primare în regim de gardă în medicina primară prin centrele de permanență, conform Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, cu modificările și completările ulterioare și a Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr........... din..........III. Servicii medicale acordate  +  Articolul 2 Serviciile medicale acordate în cadrul centrului de permanență sunt cele prevăzute în Normele metodologice cu privire la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență.  +  Articolul 3 La asigurarea continuității asistenței medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanență participă:1. Medic de familie: Numele ........., prenumele ....... Cod numeric personal ............. Gradul profesional ............... Codul de parafă al medicului .....2. Asistent medical: Numele .........., prenumele ....... Cod numeric personal ...............IV. Durata contractului  +  Articolul 4 Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la 31 decembrie ..........".V. Obligațiile părțilorA. Obligațiile casei de asigurări de sănătate  +  Articolul 5 Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligații:a) încheie contracte distincte cu cabinetele de medicină de familie ai căror titulari/reprezentanți legali au constituit echipele de gardă pentru asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, în limita sumelor primite prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătății;b) decontează cabinetelor de medicină de familie cu care au încheiat contracte, în termen de 20 de zile calendaristice de la depunerea documentelor necesare decontării, contravaloarea orelor de gardă efectuate în centrele de permanență, cu sau fără cheltuieli de administrare și funcționare, după caz, cu cheltuieli pentru dotarea și menținerea trusei de urgență cu medicamente și materiale sanitare, după caz;c) efectuează, în comisii mixte formate din reprezentanți ai direcțiilor de sănătate publică și ai caselor de asigurări de sănătate, în limita competențelor, controlul privind respectarea de către medicii și asistenții medicali a programului de gardă, conform programării avizate de către direcțiile de sănătate publică;d) înmânează, la momentul efectuării controlului, coordonatorului centrului de permanență sau, după caz, comunică medicilor de familie titulari/reprezentantului legal al cabinetului de medicină de familie procesul-verbal și/sau nota de constatare ca urmare a efectuării controlului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data efectuării acestuia.B. Obligațiile cabinetelor de medicină de familie ai căror titulari au constituit echipele de gardă pentru asigurarea continuității asistenței medicale în regim de gardă în centrele de permanență  +  Articolul 6 Medicul de familie titular/Reprezentantul legal al cabinetului de medicină de familie care asigură continuitatea asistenței medicale în regim de gardă prin centrele de permanență are următoarele obligații:a) afișează la cabinetul medical în care își desfășoară activitatea următoarele date:i) centrul de permanență care asigură rezolvarea situațiilor de urgență în afara programului de activitate;ii) numărul de telefon al centrului de permanență;iii) programul fiecăruia dintre medicii asociați care desfășoară activitate în cadrul centrului de permanență;iv) numărul de apel telefonic unic 112 pentru apeluri de urgență;b) respectă programul corespunzător graficului de gărzi întocmit și avizat de direcția de sănătate publică. Schimbarea programului de gardă se poate face numai în situații deosebite, cu înștiințarea, în scris, a coordonatorului centrului de permanență care va comunica direcțiilor de sănătate publică sau direcțiilor medicale din structura ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, după caz, spre avizare, graficul modificat;c) întocmesc și transmit coordonatorului centrului de permanență, până la data de 10 a lunii în curs, pentru luna precedentă, raportul privind activitatea efectuată;d) țin evidența consumurilor de medicamente și materiale sanitare și asigură stocuri suficiente pentru desfășurarea activității în cadrul centrului de permanență;e) transmit casei de asigurări de sănătate, în primele 10 zile lucrătoare ale lunii următoare, pentru luna precedentă, următoarele documente în vederea decontării activității medicale:(i) Factura electronică cuprinzând contravaloarea orelor de gardă efectuate, în format electronic cu semnătură electronică extinsă/calificată;(ii) Borderoul centralizator al activității desfășurate în centrul de permanență, în format electronic cu semnătură electronică extinsă/calificată, conform Anexei nr. 5 la Normele metodologice privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență;f) acordă necondiționat serviciile medicale prevăzute la art. 7 din Normele metodologice privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, tuturor persoanelor care le solicită, pe toată durata gărzii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare care reglementează activitatea medicală;g) solicită, atunci când consideră că starea pacientului o impune, prin intermediul dispeceratului medical de urgență, intervenția unui echipaj medical de urgență pentru rezolvarea cazului sau trimiterea unei ambulanțe de transport cu asistent medical, ambulanțier ori însoțitor, după caz;h) completează documentele și rapoartele de activitate specifice centrului de permanență;i) respectă legislația privind prelucrarea datelor cu caracter personal.VI. Modalități de plată  +  Articolul 7(1) Plata serviciului de gardă se face prin tarif orar separat, atât pentru medicii de familie, cât și pentru asistenții medicali.(2) Tariful orar pentru medicii de familie titulari de cabinet, precum și pentru medicii angajați este de 40 lei/oră.(3) Tariful orar pentru asistenții medicali care desfășoară serviciu în regim de gardă în cadrul centrelor de permanență se determină în funcție de salariul negociat cu toate sporurile și contribuțiile aferente și nu poate fi mai mic de 20 lei/oră și mai mare de 22,5 lei/oră.(4) Pentru veniturile realizate se calculează și se virează cotele aferente taxelor și impozitelor potrivit reglementărilor legale în vigoare.(5) Medicii de familie/de medicină generală care participă la constituirea unui centru de permanență asigurând continuitatea asistenței medicale primare în regim de gardă, în cabinetul propriu, în spațiul pus la dispoziție de unul dintre medicii asociați sau în spațiu asigurat de echipa medicală, suportă și cheltuielile de administrare și funcționare ale cabinetului, precum și costurile cu dotarea și menținerea trusei de urgență cu medicamente și materiale sanitare, situație în care tariful orar prevăzut la alin. (1) se majorează cu 50%, adică 20 lei/oră, pentru fiecare medic de familie/medicină generală care își desfășoară activitatea în acel cabinet, indiferent dacă este titular, asociat, angajat sau medic cu contract de prestări servicii. Medicii asociați care participă la constituirea unui centru de permanență asigurând continuitatea asistenței medicale primare în regim de gardă în spațiul pus la dispoziție de autoritățile locale suportă și cheltuielile cu dotarea și menținerea trusei de urgență cu medicamente și materiale sanitare, situație în care tariful orar de 40 lei/oră se majorează cu 4 lei/oră, pentru fiecare medic care își desfășoară activitatea în acel centru de permanență, indiferent dacă este titular, asociat sau medic cu contract de prestări servicii.  +  Articolul 8(1) Medicii de familie care asigură continuitatea asistenței medicale în regim de gardă în centrele de permanență beneficiază de un venit care se constituie din sumele obținute prin înmulțirea valorii de referință a tarifului orar, ajustate calității de coordonator al centrului de permanență, după caz, cu procentul corespunzător cheltuielilor de administrare și funcționare, după caz, și cu procentul corespunzător cheltuielilor cu dotarea și menținerea trusei de urgență cu medicamente și materiale sanitare, după caz, cu numărul total de ore de gardă efectuate de către fiecare medic de familie în parte, în luna pentru care se face plata.(2) Pentru medicul de familie care îndeplinește rolul de coordonator al centrului de permanență tariful orar se majorează cu 15%.(3) Decontarea activității medicale desfășurate în cadrul centrului de permanență se face lunar, în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la primirea documentelor, la data de ..........(4) În cazul în care un medic lipsește nemotivat sau fără să anunțe schimbarea gărzii, va fi sancționat cu contravaloarea orelor de gardă ce trebuiau efectuate, precum și cu sumele aferente cheltuielilor, după caz.VII. Controlul modului de organizare, derulare, monitorizare și raportare a activității desfășurate în cadrul centrelor de permanență  +  Articolul 9(1) Controlul privind respectarea asigurării continuității asistenței medicale primare în regim de gardă în centrele de permanență se exercită cel puțin anual de comisii mixte formate din reprezentanți ai direcțiilor de sănătate publică și ai casei de asigurări de sănătate, în funcție de domeniul de competență.(2) Controlul prevăzut la alin. (1) va urmări, în principal, următoarele:a) respectarea de către medicii și asistenții medicali a programului de gardă, conform programării avizate de către direcțiile de sănătate publică;b) identificarea eventualelor disfuncționalități în activitatea centrului de permanență;c) verificarea stocurilor de medicamente.d) respectarea condițiilor minime de spațiu și a circuitelor funcționale, a condițiilor igienico- sanitare precum și a dotării minime necesare.VIII. Răspunderea contractuală  +  Articolul 10(1) În cazul în care se constată de către comisiile mixte de control, formate din reprezentanți ai direcțiilor de sănătate publică și ai caselor de asigurări de sănătate, nerespectarea de către medicii și asistenții medicali a programului de gardă, conform programării avizate de către direcțiile de sănătate publică, aceștia vor fi sancționați cu contravaloarea orelor de gardă ce trebuiau efectuate.(2) Constatarea repetată a nerespectării programului de gardă, respectiv 2 absențe nemotivate într-un interval de 12 luni, de către medici și asistenți medicali, se sancționează prin excluderea medicului/asistentului medical după caz, din cadrul echipei de gardă care asigură continuitatea asistenței medicale la centrul de permanență.IX. Forța majoră  +  Articolul 11(1) Orice împrejurare independentă de voința părților, intervenită după data semnării contractului și care împiedică executarea acestuia, este considerată ca forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca fiind forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluție, cutremur, mari inundații, embargo.(2) Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariției respectivului caz de forță majoră și să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă, prin care să certifice realitatea și exactitatea faptelor care au condus la invocarea forței majore, și, de asemenea, de la încetarea acestui caz.(3) Dacă nu procedează la anunțarea, în termenele prevăzute mai sus, a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea în termen.X. Încetarea, rezilierea și suspendarea contractului  +  Articolul 12 Contractul de asigurare a continuității asistenței medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanență se suspendă la data la care a intervenit una dintre următoarele situații:a) de la data la care casa de asigurări de sănătate este înștiințată de decizia direcției de sănătate publică de suspendare a activității centrului de permanență; suspendarea operează până la data comunicării de către direcția de sănătate publică a deciziei de reluare a activității centrului de permanență;b) la solicitarea medicului de familie / medicului de medicină generală, pentru motive obiective, independente de voința acestuia și care determină imposibilitatea desfășurării activității centrului de permanență pe o perioadă limitată de timp, după caz pe bază de documente justificative;c) în cazurile de forță majoră confirmate de autoritățile publice competente, până la încetarea cazului de forță majoră, dar nu mai mult de 6 luni, sau până la data ajungerii la termen a contractului.  +  Articolul 13 Contractul de asigurare a continuității asistenței medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanență încetează în următoarele condiții:a) prin desființarea convenției de asociere dintre medicii care au organizat echipele de gardă;b) prin acordul de voință al părților;c) dacă medicul titular al cabinetului de medicină de familie renunță sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România;d) prin denunțarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al cabinetului de medicină de familie, printr-o notificare scrisă, cu 30 de zile calendaristice anterior datei de la care se dorește încetarea contractului, cu indicarea temeiului legal;e) dacă a survenit îmbolnăvirea sau decesul titularului cabinetului de medicină de familie.  +  Articolul 14(1) Contractul de asigurare a continuității asistenței medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanență se reziliază de plin drept la data producerii următoarelor situații:a) constatarea repetată a nerespectării programului de gardă, respectiv 2 absențe nemotivate într-un interval de 12 luni,b) dacă din motive imputabile medicului acesta își întrerupe activitatea / demisie.(2) Contractul pentru asigurarea continuității asistenței medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanență se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a caselor de asigurări de sănătate, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data constatării uneia din următoarele situații:a) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la încetarea valabilității/ retragerea/anularea de către organele în drept a autorizației sanitare de funcționare.b) nerespectarea termenelor de depunere a facturilor însoțite de documentele privind activitățile realizate conform prezentului contract, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activității realizate, pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru, respectiv 3 luni într-un an;c) refuzul cabinetului de a pune la dispoziția organelor de control a actelor privind activitatea desfășurată în centrul de permanență.XI. Corespondența  +  Articolul 15(1) Corespondența legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax, prin poșta electronică sau direct la sediul părților.(2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 3 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părți contractante schimbarea survenită.XII. Modificarea contractului  +  Articolul 16 În condițiile apariției unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica și se vor completa în mod corespunzător, prin act adițional.  +  Articolul 17 Dacă o clauză a acestui contract este declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate.  +  Articolul 18 Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea ori alte pretenții decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă. Prezentul contract privind asigurarea continuității asistenței medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanență a fost încheiat astăzi, ........., în două exemplare a câte ......... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.XIII. Alte clauze*) ......... *) În cuprinsul contractelor pot fi prevăzute clauze suplimentare, negociate între părțile contractante, în limita prevederilor legale în vigoare.
  Casa de Asigurări de Sănătate Director general, …………….Cabinet medicină de familie Reprezentant legal, ………..
  Director executiv al Direcției economice, ………..
  Director executiv al Direcției relații contractuale,…………
  Vizat Compartiment juridic și contencios
  NOTĂ: Un exemplar al prezentului contract se depune și la primăriile unităților administrativ-teritoriale direct implicate.
  ------