SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 7 februarie 2024pentru realizarea de investiții în Suprastructura portuară de încărcare/descărcare și depozitare a mărfurilor în vederea reducerii blocadei din zona porturilor românești ca urmare a blocării căilor navale din Ucraina
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 15 februarie 2024  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 645 din 7 februarie 2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 15 februarie 2024.
   +  Capitolul I Introducere  +  Articolul 1Prin prezenta schemă de ajutor de stat se are în vedere acordarea de ajutoare de stat pentru investiții în suprastructura porturilor maritime și interioare din România aflate la granița estică a Uniunii Europene (UE), afectate de fluxurile de marfă ale Ucrainei (Constanța, Galați și Giurgiu)/ în porturile situate de-a lungul Canalului Dunăre-Marea Neagră (inclusiv Poarta Albă-Midia-Năvodari), de-a lungul Canalului Sulina sau în porturile din zonele Midia și Mangalia (parte a Portului Constanța) pentru a facilita expedierea produselor, în special agricole, din Ucraina și accesul Ucrainei la piețele internaționale și la lanțurile de aprovizionare globale, prin integrarea acestor porturi în lanțuri eficiente de transport și de logistică, dar și pentru creșterea volumului de mărfuri manipulate în porturi, pentru a contribui la creșterea economică și la o utilizare și funcționare mai eficientă ale rețelei transeuropene de transport.  +  Articolul 2(1) Ajutoarele de stat acordate în baza prezentei scheme de ajutor de stat pot fi compatibile cu piața internă, în conformitate cu prevederile Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).(2) Acordarea ajutoarelor de stat în baza prezentei scheme se face cu respectarea prevederilor art. 107 alin. (3) lit. (c) din TFUE.  +  Articolul 3Ajutoarele de stat prevăzute de prezenta schemă se vor acorda doar după emiterea deciziei de autorizare a Comisiei Europene.  +  Capitolul II Baza legală  +  Articolul 4Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu:a) Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) articolul 107 alin. (3) lit. (c);b) Regulamentul (UE) 2021/1.060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;c) Decizia CE nr. C(2022)9.754 din 16.12.2022 privind aprobarea Programului Transport 2021-2027;d) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare;e) Decizia Comisiei Europene nr. C(2024)23 din 11.01.2024 de aprobare a Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiții în Suprastructura portuară de încărcare/descărcare și depozitare a mărfurilor în vederea reducerii blocadei din zona porturilor românești ca urmare a blocării căilor navale din Ucraina;f) prevederile Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor COM(2022)217 din 12.05.2022 privind Un plan de acțiune pentru culoarele de solidaritate UE-Ucraina pentru a facilita exporturile agricole ale Ucrainei și schimburile comerciale bilaterale cu UE.  +  Capitolul III Obiectivul și scopul schemei  +  Articolul 5Obiectivul prezentei scheme constă în acordarea de ajutoare de stat pentru realizarea de investiții în porturile maritime și interioare (Constanța, Galați, Giurgiu), în porturile situate de-a lungul Canalului Dunăre-Marea Neagră, inclusiv Poarta Albă-Midia-Năvodari, de-a lungul Canalului Sulina sau în porturile din zonele Midia și Mangalia (parte a Portului Constanța), în vederea reducerii efectelor negative imediate ale crizei geopolitice provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei (aflate pe rețeaua TEN-T).  +  Articolul 6(1) Această schemă are ca scop:a) stabilirea/operaționalizarea de urgență a rutei logistice alternative care să utilizeze toate modurile de transport și să conecteze UE cu Ucraina;b) extinderea și dezvoltarea serviciilor de transport de mărfuri corespunzătoare de-a lungul rutelor logistice respective care leagă Ucraina de porturile maritime din UE, unde mărfurile ar putea fi expediate mai departe sau ar putea fi, de asemenea, depozitate;c) facilitarea, în special, a expedierii produselor agricole din Ucraina, dar și a comerțului bilateral cu mărfuri, și accesul Ucrainei la piețele internaționale și la lanțurile de aprovizionare globale, asigurându-se faptul că pe piața mondială ajung cerealele atât de necesare;d) deblocarea potențialului logistic existent în porturile românești aflate în hinterlandul porturilor ucrainene, în timp ce acțiunile suplimentare pe termen mediu și lung ar trebui să servească drept factori ce favorizează schimburile comerciale postbelice ale Ucrainei și să sprijine reconstrucția țării;e) reducerea blocadei navale temporare din nordul Mării Negre, mai ales din porturile românești care au preluat fluxurile de marfă din și spre Ucraina;f) facilitarea instituirii culoarelor de solidaritate UE-Ucraina în vederea menținerii exporturilor ucrainene, în acoperirea nevoilor Ucrainei în ceea ce privește importul de bunuri esențiale;g) modernizarea/dezvoltarea suprastructurii portuare de încărcare/descărcare/procesare și depozitare a mărfurilor în porturile românești maritime și interioare, aflate la granița estică a UE/în zona Giurgiu, afectate de fluxurile de marfă ale Ucrainei.(2) Implementarea prezentei scheme va contribui la fluidizarea, creșterea capacității de operare în porturile maritime și fluviale în care se operează mărfuri din și spre Ucraina aflate pe teritoriul României și la eforturile UE de a sprijini economia și redresarea economică a Ucrainei, precum și la stabilizarea piețelor alimentare globale și la îmbunătățirea securității alimentare la nivel mondial.  +  Capitolul IV Domeniul de aplicare  +  Articolul 7Schema de ajutor de stat se aplică pentru investițiile destinate modernizării/dezvoltării suprastructurii portuare de încărcare/descărcare/procesare și depozitare (echipamente de încărcare/descărcare/manipulare; facilități pentru depozitarea mărfurilor) în porturile românești maritime și interioare [Constanța, Galați, Giurgiu și/sau în porturile situate de-a lungul Canalului Dunăre-Marea Neagră (inclusiv Poarta Albă-Midia-Năvodari), de-a lungul Canalului Sulina sau în porturile din zonele Midia și Mangalia (parte a Portului Constanța)] în vederea facilitării, în special, a expedierii produselor agricole din Ucraina, dar și a comerțului bilateral cu mărfuri și accesului Ucrainei la piețele internaționale și la lanțurile de aprovizionare globale, asigurându-se faptul că pe piața mondială ajung cerealele atât de necesare.  +  Capitolul V Definiții  +  Articolul 8În sensul prezentei scheme următorii termeni se definesc astfel:a) suprastructura portuară - amenajările de suprafață (cum ar fi cele de depozitare temporară), echipamentele fixe (cum ar fi depozitele și clădirile terminalelor) și echipamentele mobile (cum ar fi macaralele), situate în port și destinate furnizării de servicii portuare în legătură cu transportul; totodată, instalațiile destinate încărcării/descărcării și procesării mărfurilor - instalații portuare de operare, delimitează utilajele necesare descărcării, încărcării, transbordării, primirii și expedierii mărfurilor din navă, la navă către și din alte mijloace de transport, precum și echipamentele de transport pe distanțe scurte, cum ar fi remorchere, locomotive, capete de tractor; b) demararea lucrărilor - fie demararea lucrărilor de construcții în cadrul investiției, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiția devine ireversibilă, în funcție de care are loc primul. Cumpărarea de terenuri și lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea permiselor și realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor;c) profit din exploatare - diferența dintre veniturile actualizate și valoarea actualizată a costurilor de exploatare pe durata de viață economică a investiției, în cazul în care această diferență este pozitivă. Cheltuielile de exploatare includ costuri precum costurile cu personalul, materialele, serviciile contractate, comunicațiile, energia, întreținerea, chiria, administrația, dar exclud costurile de amortizare și costurile de finanțare în cazul în care acestea au fost acoperite de ajutoare pentru investiții. Actualizarea veniturilor și a costurilor de exploatare cu ajutorul unei rate de actualizare corespunzătoare permite realizarea unui profit rezonabil;d) infrastructură portuară - infrastructura și instalațiile pentru furnizarea de servicii portuare legate de transport, cum ar fi danele utilizate pentru legarea/dezlegarea navelor, pereții cheiurilor, debarcaderele și pontoanele plutitoare, bazinele interioare, rambleurile și terenurile recuperate din ape, infrastructura pentru combustibilii alternativi, infrastructura pentru colectarea deșeurilor provenite din exploatarea navelor și a reziduurilor de încărcătură; e) infrastructură de acces - orice tip de infrastructură necesară pentru a asigura accesul și intrarea utilizatorilor în porturile maritime sau interioare de pe uscat, de pe mare sau de pe un curs de apă, cum ar fi drumurile de acces, șinele de cale ferată, șenalele de acces și ecluzele;f) port maritim - port destinat, în principal, primirii navelor maritime; g) port interior - un port, altul decât un port maritim, destinat primirii navelor de navigație interioară; h) întreprindere - orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic și modul în care este finanțată. În sensul legislației din domeniul ajutorului de stat, termenul de „întreprindere“ trebuie înțeles ca reprezentând o „unitate economică“ (economic unit)/„entitate economică unică“ (single economic entity). Se poate considera că mai multe entități juridice distincte formează o singură unitate economică, respectiv o întreprindere, dacă între acestea există influențe dominante/decisive (apreciate, de exemplu, prin existența unei participații de control și a altor legături funcționale, economice sau organice între respectivele entități). Exercitarea efectivă a controlului poate rezulta din implicarea directă sau indirectă în conducerea acesteia (de exemplu, în luarea unor decizii ce țin de strategia de afaceri/comercială/de management); i) IMM - categoria microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii este formată din întreprinderi care au mai puțin de 250 de angajați și a căror cifră de afaceri anuală nu depășește 50 de milioane EUR și/sau al căror bilanț anual total nu depășește 43 de milioane EUR. O întreprindere mică este definită ca fiind o întreprindere care are mai puțin de 50 de angajați și a cărei cifră de afaceri anuală și/sau al cărei bilanț anual total nu depășește 10 milioane EUR. O microîntreprindere este definită ca fiind o întreprindere care are mai puțin de 10 angajați și a cărei cifră de afaceri anuală și/sau al cărei bilanț anual total nu depășește 2 milioane EUR;j) data acordării ajutorului - data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului, în conformitate cu regimul juridic național aplicabil, respectiv data semnării contractului de finanțare, indiferent de data la care ajutorul se plătește întreprinderii respective;k) data plății ajutorului de stat - data la care beneficiarul intră efectiv în posesia ajutorului;l) furnizor de ajutor de stat - Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de autoritate de management pentru Programul Transport;m) administrator al schemei - Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de Autoritate de management pentru Programul Transport;n) intensitatea ajutorului - valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;o) funding GAP - costul suplimentar net determinat de diferența dintre veniturile și costurile economice (inclusiv investiția și funcționarea) proiectului sprijinit și cele ale proiectului alternativ pe care beneficiarul ajutorului l-ar realiza în mod credibil în absența ajutorului. Pentru a determina deficitul de finanțare, statul membru trebuie să cuantifice, pentru scenariul factual și un scenariu contrafactual credibil, toate costurile și veniturile principale, costul mediu ponderat estimat al capitalului („WACC“) al beneficiarilor pentru a actualiza fluxurile de numerar viitoare, precum și valoarea actuală netă („VAN“) pentru scenariile faptice și contrafactuale, pe durata de viață a proiectului. Costul suplimentar net tipic poate fi estimat ca diferența dintre VAN pentru scenariul factual și pentru scenariul contrafactual pe durata de viață a proiectului de referință;p) spațiu de depozitare temporar - se referă în acest caz la durata depozitării, nu la tipul construcției. Depozitarea temporară se referă la depozitarea mărfurilor de la preluarea acestora de pe un vehicul de transport și până la îndeplinirea exclusiv a condițiilor logistice pentru transferul pe un alt vehicul de transport, în vederea continuării parcursului spre destinația finală. Depozitarea temporară nu are ca scop formarea unor stocuri de mărfuri pentru obținerea unor avantaje comerciale prin creșterea prețurilor de vânzare în funcție de condițiile pieței.  +  Capitolul VI Categorii de beneficiari și criterii de eligibilitate  +  Articolul 9(1) Potențialii beneficiari de ajutor de stat în cazul investițiilor în suprastructura portuară sunt operatorii portuari privați - care sunt întreprinderi micro, mici, mijlocii sau mari constituite în conformitate cu legislația specifică din statul membru a cărei naționalitate o dețin, care desfășoară activități de descărcare, încărcare, transbordare, primire și expediere a mărfurilor din navă, la navă către și din alte mijloace de transport, în cadrul porturilor Constanța, Galați și Giurgiu și în porturile situate de-a lungul Canalului Dunăre-Marea Neagră (inclusiv Poarta Albă-Midia-Năvodari), de-a lungul Canalului Sulina sau în porturile din zonele Midia și Mangalia (parte a Portului Constanța) și care au operat și operează mărfuri de natura celor prevăzute de prezenta schemă.(2) Beneficiarii de ajutor de stat depun proiecte individual sau în parteneriat.  +  Articolul 10Pentru a primi finanțare în cadrul schemei, beneficiarii menționați la art. 9 trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:a) să nu facă obiectul unui ordin de recuperare emis în urma unei decizii anterioare conform legislației în vigoare, prin care un ajutor de care au beneficiat a fost declarat ilegal și incompatibil cu piața internă, cu excepția cazului în care acest ordin a fost executat sau ajutorul a fost rambursat, inclusiv dobânzile aferente;b) să fi îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat și bugetului local, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;c) reprezentantul legal nu a suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forță de lucru judecat;d) nu au fost subiectul unei judecăți de tip lucru judecat pentru fraudă, corupție, implicarea în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunității Europene;e) reprezentatul legal al solicitantului nu este subiectul unui conflict de interese, astfel cum este definit în legislația națională;f) solicitantul va trebui să demonstreze capacitatea de implementare (tehnică și administrativă) conform grilei de selecție;g) solicitantul demonstrează capacitatea de asigurare a cofinanțării proiectului din surse proprii, neafectate de nicio măsură de ajutor (disponibilitate financiară bancară, scrisori de confort etc.);h) solicitantul este operator portuar autorizat și, în anul 2022/ 2023, a derulat activități de operare a mărfurilor din și spre Ucraina, în special de natura celor alimentare, bunuri esențiale. Va dovedi aceasta prin documente de transport, conform legii;i) solicitantul demonstrează că are activitate în domeniul operării bunurilor esențiale de natura celor afectate de criza actuală;^1^1 Conform Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - An action plan for EU-Ukraine Solidarity Lanes to facilitate Ukraine’s agricultural export and bilateral trade with the EU.j) solicitantul va demonstra necesitatea de noi capacități de procesare a mărfurilor față de cele existente;k) solicitantul demonstrează contribuția noilor echipamente la reducerea timpilor de așteptare din porturile vizate;l) solicitantul desfășoară activități în cadrul porturilor Constanța, Galați, Giurgiu și în porturile situate de-a lungul Canalului Dunăre-Marea Neagră (inclusiv Poarta Albă-Midia-Năvodari), de-a lungul Canalului Sulina sau în porturile din zonele Midia și Mangalia (parte a Portului Constanța);m) solicitantul ajutorului de stat trebuie să demonstreze că investiția duce la creșterea capacității suprastructurii și că capacitatea sporită va fi dedicată în principal fluxurilor de trafic generate de conflictul din Ucraina;n) solicitantul trebuie să demonstreze că este întreprindere autonomă sau să prezinte legătura cu alte întreprinderi (acționariat/sucursală etc.).  +  Capitolul VII Condiții de eligibilitate a proiectelor  +  Articolul 11(1) Proiectul este implementat pe teritoriul României, în cadrul porturilor Constanța, Galați, Giurgiu și în porturile situate de-a lungul Canalului Dunăre-Marea Neagră (inclusiv Poarta Albă-Midia-Năvodari), de-a lungul Canalului Sulina sau în porturile din zonele Midia și Mangalia (parte a Portului Constanța), pe rețeaua TEN-T.(2) Proiectul trebuie să contribuie la realizarea obiectivelor menționate la cap. III din prezenta schemă.(3) Proiectul trebuie să poată fi implementat până cel târziu la 31.12.2025. Acordarea ajutorului se face până la 31.12.2024.(4) Proiectul trebuie să conțină exclusiv echipamente, instalații portuare de operare, utilaje portuare de operare, spații de depozitare, așa cum au fost definite la cap. V.(5) Proiectul va viza activitatea curentă a beneficiarului, nu va viza diversificarea activității existente. Proiectul va avea în vedere activități care vin în completarea unor activități deja existente, nu se vor finanța proiecte care propun înființarea unor companii noi.(6) Activitățile derulate în cadrul proiectului trebuie să respecte legislația națională/comunitară și regulile în domeniul egalității de șanse, dezvoltării durabile, achizițiilor publice (inclusiv dacă sunt incluse activități care au fost demarate anterior depunerii proiectului), informării și publicității și ajutorului de stat.(7) Proiectul pentru care se solicită finanțare nu a mai beneficiat de finanțare din fonduri publice, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare.(8) Costurile eligibile ale proiectului sunt costurile menționate la cap. XI.(9) Ajutorul de stat nu se acordă pentru investiții care sunt în implementare sau care sunt finalizate din punct de vedere tehnic și financiar.(10) Finanțarea oferită în cadrul prezentei scheme nu va susține suprastructura dedicată transportului sau depozitării combustibililor fosili, aceasta nefiind eligibilă a fi finanțată din fonduri nerambursabile.(11) Activitățile proiectului fac parte din categoriile celor eligibile.(12) Tipurile de echipamente care fac obiectul prezentei scheme sunt: echipamente de încărcare/descărcare/manipulare mărfuri, facilități de stocare temporară.(13) Localizarea proiectului/Aria geografică de utilizare (Proiectul să se desfășoare în zonele menționate de prezenta schemă).(14) Investiția propusă în cadrul proiectului este legată de fluxurile de marfă afectate de conflictul din Ucraina.(15) Proiectul contribuie la reducerea timpului total de transport pe fluxurile de marfă generate de conflictul din Ucraina.(16) Investiția trebuie să devină complet operațională până cel târziu la 31.12.2025.  +  Capitolul VIII Durata  +  Articolul 12Prezenta schemă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, numai după aprobarea Comisiei Europene, și se aplică până la data de 31.12.2024. Plățile aferente ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se vor efectua până cel târziu la data de 31.12.2025.  +  Capitolul IX Bugetul schemei și numărul estimat de beneficiari pentru investițiile în suprastructura portuară și utilaje de operare  +  Articolul 13(1) Bugetul total estimat al schemei pentru investițiile în suprastructura portuară este de 126.000.000 de euro (echivalent în lei conform curs InforEuro luna octombrie 2023) și reprezintă fonduri europene nerambursabile asigurate prin Fondul de coeziune prin Programul Transport 2021-2027 și de la bugetul de stat (63.000.000 de euro reprezintă Fond de coeziune și 63.000.000 de euro reprezintă cofinanțare din bugetul de stat pentru Programul Transport).(2) Derularea operațiunilor financiare determinate de utilizarea fondurilor prevăzute la alin. (1) se face în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 231/2023, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 14Numărul estimat de beneficiari de ajutor de stat pentru investițiile în suprastructura portuară în cadrul prezentei scheme este de maximum 30, până la epuizarea fondurilor alocate.  +  Capitolul X Valoarea maximă a finanțării nerambursabile (intensitatea ajutorului de stat) pentru investițiile în suprastructura portuară  +  Articolul 15(1) Ajutorul de stat se acordă sub formă de grant și nu va depăși funding gap-ul, dar nu mai mult de 65% din costul total fără TVA. În orice situație, valoarea ajutorului de stat nu va depăși 10.000.000 de euro per întreprindere.(2) În situația în care solicitanții au beneficiat, pentru același proiect, de ajutor de stat în cadrul unei scheme de ajutor de stat pe Cadrul temporar de criză secțiunea 2.1, acest ajutor se va deduce din valoarea maximă a ajutorului stabilită conform prevederilor alin. (1).(3) Diferența până la valoarea totală a proiectului se acoperă de către beneficiar, acesta trebuind să aducă o contribuție financiară la finanțarea costurilor eligibile, fie din resurse proprii, fie din surse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui ajutor public.  +  Capitolul XI Costurile eligibile pentru investițiile în suprastructura portuară, instalații portuare  +  Articolul 16(1) În cazul investițiilor în suprastructură - instalații portuare de operare, costuri eligibile sunt costurile de investiție cu:a) instalații portuare de operare, respectiv utilajele necesare descărcării, încărcării, transbordării, primirii și expedierii mărfurilor din navă, la navă către și din alte mijloace de transport;b) principalele mijloace de transbordare a mărfurilor ce au amplasare de-a lungul frontului de acostare, de exemplu, macaralele de cheu, podurile de transbordare, automacaralele mobile și macaralele plutitoare, spredere etc.;c) mijloace auxiliare de transbordare a mărfurilor, cu autonomie sporită și rază mare de acțiune, de tipul autostivuitoarelor, autoîncărcătoarelor și transportoarelor - stivuitoarelor;d) orice alte utilaje/componente care contribuie la accelerarea procesului de încărcare-descărcare;e) spații de depozitare destinate depozitării pe perioade scurte.(2) Utilajele/Echipamentele menționate la lit. a)-d) vor demonstra încadrarea la categoria echipamentelor eficiente energetic aflate pe piață. Beneficiarii vor achiziționa echipamentele care vor fi încadrate ca nepoluante și eficiente energetic conform legislației aplicabile, disponibile la momentul lansării achiziției pe piață și aplicabile la scară largă. De asemenea, achiziția de utilaje care sunt conform ultimelor tehnologii, electrice/hibrid, va fi considerată prioritară.(3) În cazul investițiilor desfășurate de beneficiarii acestei scheme nu sunt eligibile costurile de investiție referitoare la activități care nu sunt legate de transporturi, inclusiv instalații de producție industrială care funcționează în perimetrul portului, birouri sau magazine, și nici costurile pentru clădiri, terenuri, construcții și altele asemenea.(4) În cazul investițiilor desfășurate de beneficiarii acestei scheme nu se vor finanța cheltuieli de pregătire, achiziții scriere cerere de finanțare, management proiect, studii, analize etc.(5) Prin prezenta schemă nu se subvenționează și nu se finanțează activități de transport, nave, flote, activități similare.  +  Capitolul XII Reguli privind cumulul ajutoarelor de stat  +  Articolul 17(1) Ajutoarele de stat acordate prin prezenta schemă pentru un anumit proiect specific cu aceleași cheltuieli eligibile pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în temeiul regulamentelor de minimis sau cu ajutoarele acordate în temeiul regulamentelor de exceptare pe categorii, cu condiția respectării dispozițiilor și a normelor privind cumularea prevăzute în regulamentele respective.(2) Ajutorul de stat acordat în baza prezentei scheme poate fi cumulat cu ajutorul de stat acordat pentru același proiect, aprobat de către Comisia Europeană în baza Cadrului temporar de criză, fără a depăși valoarea maximă a ajutorului stabilită conform art. 15 alin. (1).  +  Capitolul XIII Modalitatea de acordare a ajutorului de stat și de derulare a schemei  +  Articolul 18(1) Ca urmare a obținerii deciziei CE privind aprobarea schemei de ajutor de stat, administratorul publică prezenta schemă împreună cu Ghidul solicitantului aferent priorității 7 - Dezvoltarea transportului naval și multimodal, obiectivul specific 3.1. Dezvoltarea unei rețele TEN-T, reziliente la schimbările climatice, inteligente, sigure, durabile și intermodale și lansează apelul competitiv de proiecte. Durata apelului competitiv de proiecte va fi limitată la 120 de zile calendaristice, în funcție de data aprobării de către CE a Deciziei.(2) Beneficiarii eligibili depun dosarele de aplicație prin intermediul MySMIS la autoritatea de management pentru Programul operațional Transport.(3) Administratorul schemei verifică îndeplinirea condițiilor stabilite în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat și a celor prevăzute de Ghidul solicitantului aferent priorității 7 - Dezvoltarea transportului naval și multimodal, obiectivul specific 3.1. Dezvoltarea unei rețele TEN-T, reziliente la schimbările climatice, inteligente, sigure, durabile și intermodale.(4) Verificarea îndeplinirii condițiilor se realizează în două etape:a) în prima etapă se verifică îndeplinirea criteriilor privind verificarea administrativă, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta schemă;b) în etapa a doua se verifică îndeplinirea criteriilor menționate în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta schemă. Astfel, proiectele vor fi evaluate din punct de vedere tehnico-economic și financiar.(5) Evaluarea tehnico-economică presupune verificarea acurateței și coerentei informațiilor prezentate de solicitant cu privire la fluxurile de mărfuri generate de conflictul din Ucraina și cu privire la impactul investiției asupra fluidizării acestora și reducerii timpului total de transport.(6) Evaluarea financiară presupune analiza impactului investiției asupra profitului solicitantului. În acest scop, solicitanții vor completa macheta de calcul al rentabilității financiare a investiției, anexată Ghidului solicitantului.(7) Criteriul principal de evaluare și selecție îl reprezintă contribuția maximă posibilă la fluidizarea fluxurilor de marfă generate de conflictul din Ucraina:a) proiecte tip 1: Echipamente de încărcare/descărcare/ manipulare mărfuriVolumul suplimentar de mărfuri încărcate/descărcate pe/din nave/barje/Valoarea ajutorului de stat;b) proiecte tip 2: Facilități de stocareVolumul suplimentar de mărfuri încărcate/descărcate pe/ din nave/barje/Valoarea ajutorului de stat.(8) Proiectele eligibile și care nu au fost respinse în etapa de evaluare tehnico-economică vor fi prioritizate în funcție de raportul Volum suplimentar/Valoarea ajutorului de stat (crescător).(9) În situația în care raportul Volum suplimentar/Valoarea ajutorului de stat este același pentru mai multe proiecte de acest tip, iar finanțarea tuturor nu este posibilă din cauza limitelor bugetare (după realocările între tipurile de proiecte), în acest caz, doar proiectele cu același punctaj vor fi prioritizate luând în considerare, în ordine, următoarele criterii suplimentare:– Pasul 1: Proiecte care vizează cerealele sau plantele oleaginoase vor fi prioritare. Dacă este cazul, după aplicarea acestui criteriu, pentru proiectele rămase având același raport Volum suplimentar/Valoarea ajutorului de stat, se trece la pasul 2.– Pasul 2: Proiecte localizate în interiorul porturilor Constanța, Galați, Giurgiu vor fi prioritare. Dacă este cazul, după aplicarea acestui criteriu, pentru proiectele rămase având același raport Volum suplimentar/Valoarea ajutorului de stat, se trece la pasul 3.– Pasul 3: Proiectele rămase, dacă este cazul, vor fi prioritizate și finanțate în funcție de contribuția solicitantului la realizarea investiției.(10) În termen de 15 zile lucrătoare de la finalizarea verificării aplicațiilor depuse prin intermediul MySMIS, administratorul schemei publică lista cu punctajele obținute, în ordine crescătoare, pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. În urma publicării listei, se declară admise proiectele, în ordine crescătoare, până la epuizarea sumei alocate.(11) În termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării listei cu punctajele obținute, beneficiarii pot depune contestație prin intermediul MySMIS.(12) La împlinirea termenului de depunere a contestațiilor, administratorul publică, pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, lista finală a proiectelor admise pentru care se semnează contracte de finanțare. În cadrul contractelor de finanțare se menționează faptul că valoarea finanțării publice reprezintă ajutor de stat acordat în baza schemei aprobate conform deciziei CE.(13) Acordarea ajutorului de stat va avea în vedere:a) completarea declarației din anexa nr. 1 la prezenta schemă;b) grila prevăzută la anexa nr. 2 la prezenta schemă.  +  Articolul 19În vederea susținerii celor menționate la art. 18, solicitanții vor prezenta analiza traficului existent (pentru perioada 2022-2023, comparativ cu anul 2021) și o estimare de trafic până în 2027.  +  Capitolul XIV Recuperarea ajutoarelor de stat  +  Articolul 20(1) Dacă se constată că beneficiarul nu a respectat condițiile de acordare prevăzute de prezenta schemă, furnizorul emite decizii prin care se dispune stoparea sau recuperarea ajutoarelor de stat acordate. Aceste decizii au caracter de titlu executoriu. În vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute de prezentul alineat, furnizorul emite, prin acte normative sau administrative, norme metodologice proprii.(2) Recuperarea ajutorului de stat se realizează de către furnizorul schemei de ajutor, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceasta, furnizorul schemei va elabora metodologia de recuperare a ajutorului.  +  Articolul 21Valoarea ajutorului recuperat se completează și cu valoarea dobânzii aferente, datorate de la data plății ajutorului până la data recuperării acestuia. Procedura de calcul al dobânzii se stabilește conform instrucțiunilor emise de Consiliul Concurenței.  +  Articolul 22(1) Furnizorii au obligația transmiterii către Consiliul Concurenței a unei informări, în termen de 5 zile lucrătoare de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești pronunțate de instanțele naționale privind măsurile de recuperare a ajutoarelor de stat/de minimis.(2) Furnizorii au obligația transmiterii către Consiliul Concurenței, spre informare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la adoptare, a deciziilor proprii prin care se dispune recuperarea ajutoarelor de stat sau de minimis.  +  Articolul 23Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 140 din 30.04.2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 248 din 24.09.2015.  +  Capitolul XV Reguli privind publicarea, informarea, raportarea și monitorizarea ajutoarelor de stat  +  Articolul 24În vederea asigurării transparenței și a unui control eficient al ajutoarelor de stat, administratorul schemei aplică prevederile referitoare la procedura de informare și de avizare prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 25Furnizorul/Administratorul are obligația să publice pe site-ul instituției textul integral al schemei de ajutor de stat, perioada în care se pot înregistra cereri, bugetul anual, data epuizării bugetului anual/total al schemei, precum și forma și conținutul documentelor necesare pentru accesarea acesteia. Numărul și valoarea contractelor semnate, precum și sumele rămase disponibile în cadrul programului vor fi afișate în timp real. Astfel, datele vor fi publicate la adresa www.mt.gov.ro și pe pagina Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, la adresa www.mfe.gov.ro.  +  Articolul 26Beneficiarii sunt obligați să raporteze, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, stadiul realizării lucrărilor de investiții până la finalizarea proiectului, precum și să furnizeze alte informații suplimentare, la cererea furnizorului de ajutor de stat/administratorului schemei, prin transmiterea către acesta a formularului de raportare prevăzut în anexa la Ghidul solicitantului.  +  Articolul 27Raportarea și monitorizarea ajutoarelor de stat acordate în baza prezentei scheme se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat și de minimis, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 441/2022.  +  Articolul 28(1) Furnizorul de ajutor de stat/Administratorul schemei este obligat să păstreze toate informațiile referitoare la ajutoarele acordate în cadrul acesteia (documentele justificative aferente ajutorului de stat acordat), pentru o perioadă de 10 ani începând de la data acordării ultimului ajutor, dar nu mai puțin de o perioadă care expiră după 5 ani de la închiderea oficială sau parțială a Programului operațional Infrastructură mare, pentru a demonstra că sunt respectate toate condițiile de exceptare prevăzute de regulament.(2) Beneficiarul ajutorului de stat trebuie să păstreze, pentru o perioadă de minimum 10 ani fiscali de la data acordării ultimei alocări specifice, toate documentele referitoare la ajutorul de stat primit în cadrul schemei și să transmită furnizorului/ administratorului acesteia sau Consiliului Concurenței, în termenele stabilite de aceștia, toate informațiile necesare pentru derularea procedurilor naționale și comunitare în domeniul ajutorului de stat.  +  Articolul 29Pe baza unei cereri scrise, administratorul/ furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenței, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informațiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condițiilor acestei scheme de ajutor de stat.  +  Articolul 30Furnizorul are obligația de a transmite Consiliului Concurenței toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel național, în formatul și în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat și de minimis, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 441/2022, precum și datele și informațiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat și a rapoartelor și informărilor necesare îndeplinirii obligațiilor României în calitate de stat membru al UE.  +  Articolul 31(1) Furnizorul sau, după caz, administratorul schemei de stat are obligația, conform prevederilor art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016, de a încărca în Registrul electronic al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) datele și informațiile referitoare la prezenta schemă de ajutor de stat într-un termen de maximum 5 (cinci) zile de la data intrării în vigoare a acesteia.(2) Contractele de finanțare, actele de acordare a ajutoarelor, plățile, obligațiile de recuperare a ajutoarelor și rambursarea efectivă a respectivelor obligații, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de maximum 7 (șapte) zile de la data semnării contractului/actului sau a publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I, după caz, respectiv de la data instituirii plăților, a obligațiilor de recuperare sau a rambursării efective a respectivelor obligații.  +  Articolul 32În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, furnizorul va informa Consiliul Concurenței cu privire la intrarea în vigoare a prezentei scheme de ajutor de stat, precum și a oricărei modificări aduse măsurii de sprijin, în termen de maximum 5 zile de la momentul la care acest eveniment a avut loc.  +  Anexa nr. 1la schema de ajutor de stat
  Formatul și structura-cadru ale declarației unice
  Program: Prioritate: Obiectiv specific: Apel de proiecte: Cod SMIS:
  DECLARAȚIE UNICĂ
  Subsemnatul/Subsemnata , , posesor/posesoare al/a BI/CI, seria nr. , CNP , în calitate de al , în calitate de al parteneriatului format din , cunoscând prevederile legale privind falsul în declarații și falsul intelectual, declar următoarele: depune cererea de finanțare cu titlul , depus în cadrul apelului de proiecte , lansat în cadrul programului , prioritatea , obiectiv specific în calitate de , proiect pentru care va fi asigurată o contribuție proprie de lei, reprezentând % din valoarea eligibilă a proiectului. (Unde x% = se va calcula din datele introduse în cererea de finanțare ca contribuție proprie din valoarea eligibilă a proiectului.)A. Sunt respectate cerințele specifice de eligibilitate aplicabile proiectului și solicitantului, în condițiile și la termenele prevăzute în Ghidul solicitantului, după cum urmează:A.1. Proiectul se încadrează în categoriile de acțiuni finanțabile menționate atât în PT 2021-2027, corespunzătoare priorității, obiectivului de politică, perioada de eligibilitate a cheltuielilor (între 1.01.2021 și 31.12.2029), cât și în Programul investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru perioada 2021-2023 (condiție favorizantă).[ ] Da [ ] NuDocument-suport încărcat în aplicația informatică:[ ] Da [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinței[ ] Va fi încărcat în etapa de contractare. [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinței.[ ] Nu este cazul.A.2. Activitățile proiectului intră în domeniul de aplicare al fondului (FC, FEDR) și sunt atribuite unui tip de intervenție.[ ] Da [ ] NuDocument-suport încărcat în aplicația informatică:[ ] Da [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinței[ ] Va fi încărcat în etapa de contractare. [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinței.[ ] Nu este cazul.A.3. Dacă proiectul intră sub incidența Directivei 2011/92/UE, acesta a făcut obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului sau al unei proceduri de verificare și evaluarea soluțiilor alternative a fost luată în considerare în mod corespunzător.[ ] Da [ ] NuDocument-suport încărcat în aplicația informatică:[ ] Da [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinței[ ] Va fi încărcat în etapa de contractare. [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinței[ ] Nu este cazul.A.4. Proiectul nu include activități care au făcut parte dintr-o operațiune care este relocată în conformitate cu articolul 66 din Regulamentul (UE) 2021/1.060 sau care ar constitui un transfer al unei activități productive în conformitate cu articolul 65 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2021/1.060.[ ] Da [ ] NuDocument-suport încărcat în aplicația informatică:[ ] Da [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinței[ ] Va fi încărcat în etapa de contractare. [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinței[ ] Nu este cazul.A.5. Activitățile sau obiectivele proiectului nu fac în mod direct obiectul unui aviz motivat al Comisiei cu privire la o încălcare în temeiul articolului 258 din TFUE care pune în pericol legalitatea și regularitatea cheltuielilor sau desfășurarea operațiunilor.[ ] Da [ ] NuDocument-suport încărcat în aplicația informatică:[ ] Da [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinței[ ] Va fi încărcat în etapa de contractare. [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinței[ ] Nu este cazul.A.6. Dacă activitățile proiectului au început înainte de data depunerii cererii de finanțare, legislația aplicabilă a fost respectată.[ ] Da [ ] Nu [ ] Nu este cazul.Document-suport încărcat în aplicația informatică:[ ] Da [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinței[ ] Va fi încărcat în etapa de contractare. [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinței[ ] Nu este cazul.A.7. Prin proiect se asigură imunizarea la schimbările climatice a investițiilor în infrastructură.[ ] Da [ ] NuDocument-suport încărcat în aplicația informatică:[ ] Da [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinței[ ] Va fi încărcat în etapa de contractare. [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinței[ ] Nu este cazul.A.8. Pentru proiectul ce implică lucrări de construcții incluse în cheltuielile eligibile, solicitantul va face demersuri ca infrastructura și terenul pe care se face investiția să îndeplinească cumulativ următoarele condiții la data contractării în cazul în care proiectul va fi selectat la finanțare:a) să se afle în proprietatea/concesiunea/administrarea sau solicitantul să dețină drept de superficie asupra acestora cel puțin pe o perioadă de cinci ani de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului;b) să fie libere de orice sarcini în sensul că nu este afectat de limitări legale, convenționale, judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile cu realizarea activităților proiectului;c) nu fac obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești cu privire la situația juridică (doar când terenul se află deja în proprietate);d) nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun (doar când terenul se află deja în proprietate).[ ] Da [ ] NuDocument-suport încărcat în aplicația informatică:[ ] Da [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinței[ ] Va fi încărcat în etapa de contractare. [ ] HG/HCL/HCJ de expropriere, contract de concesiune, HG de administrare sau, după caz, orice act care conferă dreptul de administrare, carte funciară etc.A.9. Documentațiile tehnico-economice aferente proiectului au fost aprobate potrivit competențelor stabilite prin Legea privind finanțele publice nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, după caz. [ ] Da [ ] Nu [ ] Nu este cazul.Document-suport încărcat în aplicația informatică:[ ] Da [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinței[ ] Va fi încărcat în etapa de contractare. [ ] HG de aprobare a indicatorilor tehnici/Nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiții și/sau HCL/HCJ de aprobare a indicatorilor tehnici/Nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investițiiA.10. Activitățile proiectului nu au fost finanțate în ultimii 5 ani și nu sunt finanțate în prezent din alte fonduri publice, altele decât ale solicitantului.[ ] Da [ ] NuDocument-suport încărcat în aplicația informatică:[ ] Da [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinței[ ] Va fi încărcat în etapa de contractare. [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinței[ ] Nu este cazul.A.11. Bugetul proiectului respectă indicațiile privind încadrarea in categoriile de cheltuieli.[ ] Da [ ] NuDocument-suport încărcat în aplicația informatică:[ ] Da [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinței[ ] Va fi încărcat în etapa de contractare. [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinței[ ] Nu este cazul.A.12. Operațiunile nu sunt selectate pentru sprijin din fonduri dacă au fost finalizate fizic sau implementate integral înainte de depunerea cererii de finanțare în cadrul programului, indiferent dacă au fost efectuate sau nu toate plățile aferente, în conformitate cu art. 63 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2021/1.060.[ ] Da [ ] NuDocument-suport încărcat în aplicația informatică:[ ] Da [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinței[ ] Va fi încărcat în etapa de contractare. [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinței[ ] Nu este cazul.A.13. Ajutoare de stat/de minimis - Proiectul– nu a mai beneficiat de ajutoare de stat (inclusiv ajutoare de minimis) pentru una sau mai multe dintre cheltuielile care fac obiectul prezentei cereri de finanțare;– proiectul are un efect stimulativ. În acest sens, beneficiarul trebuie să depună cererea de finanțare înainte de demararea lucrărilor la proiectul respectiv și să demonstreze, prin documentația depusă, îndeplinirea unuia sau mai multora dintre următoarele criterii:• creșterea substanțială a domeniului de aplicare a proiectului/activității ca urmare a acordării ajutorului;• creșterea substanțială a valorii totale a costurilor suportate de beneficiar pentru proiect/activitate ca urmare a acordării ajutorului;• creșterea substanțială a ritmului de finalizare a proiectului/activității în cauză;– respectă principiul demarării lucrărilor;– este în curs de solicitare a unui/unor ajutor(oare) de stat (inclusiv ajutoare de minimis) pentru una sau mai multe dintre cheltuielile care fac obiectul prezentei cereri de finanțare, după cum urmează:
  Nr. crt.Valoarea ajutorului solicitatInstituția finanțatoareTitlul programului de finanțareForma ajutorului solicitat și cheltuielile pentru care s-a solicitat ajutorul
  1.leide exemplu, ajutor de stat regional, ajutor de minimis
  2.
  [ ] Da [ ] Nu [ ] Nu este cazul.Document-suport încărcat în aplicația informatică:[ ] Da [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinței[ ] Va fi încărcat în etapa de contractare. [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinței[ ] Nu este cazul.
  A.14. Proiectul respectă prevederile art. 118 și 118a din Regulamentul nr. 1.060/2021 aplicabile operațiunilor care fac obiectul unei implementări etapizate (pentru proiecte fazate/etapizate).[ ] Da [ ] Nu [ ] N/ADocument-suport încărcat în aplicația informatică:[ ] Da [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinței[ ] Va fi încărcat în etapa de contractare. [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinței[ ] Nu este cazul.
  B. Organizația/Reprezentantul nu se află în niciuna din situațiile de excludere prevăzute de legislația aplicabilă, respectiv Ghidul solicitantului:B.1. Se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili pentru Prioritatea 7 din PT.[ ] Da [ ] NuDocument-suport încărcat în aplicația informatică:[ ] Da [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinței[ ] Va fi încărcat în etapa de contractare. [ ] Documente care atestă constituirea legală a solicitantuluiB.2. Solicitantul/Partenerul nu este în incapacitate de plată/în stare de insolvență, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrativ-teritoriale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 35/2016, respectiv conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, după caz. [ ] Da [ ] NuDocument-suport încărcat în aplicația informatică:[ ] Da [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinței[ ] Va fi încărcat în etapa de contractare. [ ] În cazul operatorilor economici, certificatul constatator emis de registrul comerțului (forma extinsă)[ ] Nu este cazul.B.3. Solicitantul/Partenerul nu este în stare de faliment, lichidare, nu are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activitățile sale comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu este într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în stare de faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar sau activitățile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii.[ ] Da [ ] NuDocument-suport încărcat în aplicația informatică:[ ] Da [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinței[ ] Va fi încărcat în etapa de contractare. [ ] În cazul operatorilor economici, certificatul constatator emis de registrul comerțului (forma extinsă)[ ] Nu este cazul.B.4. Solicitantul/Partenerul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat și bugetului local în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România.[ ] Da [ ] NuDocument-suport încărcat în aplicația informatică:[ ] Da [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinței[ ] Va fi încărcat în etapa de contractare. [ ] Certificate de atestare fiscală locală și centralăB.5. Solicitantul/Partenerul, inclusiv reprezentantul legal al solicitantului/partenerului, nu a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forță de res judicata.[ ] Da [ ] NuDocument-suport încărcat în aplicația informatică:[ ] Da [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinței[ ] Va fi încărcat în etapa de contractare. [ ] Cazier judiciar pentru reprezentantul legal al solicitantului/parteneruluiB.6. Solicitantul/Partenerul, inclusiv reprezentantul legal al solicitantului/partenerului, nu a fost subiectul unei judecăți de tip res judicata pentru fraudă, corupție, implicarea în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunității Europene.[ ] Da [ ] NuDocument-suport încărcat în aplicația informatică:[ ] Da [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinței[ ] Va fi încărcat în etapa de contractare. [ ] Caziere fiscale pentru solicitant și partener(i); caziere judiciare pentru reprezentanții legali ai solicitantului/parteneruluiB.7. Solicitantul/Partenerul, inclusiv reprezentantul legal al solicitantului/partenerului, nu este o întreprindere în dificultate, în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat.[ ] Da [ ] NuDocument-suport încărcat în aplicația informatică:[ ] Da [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinței[ ] Va fi încărcat în etapa de contractare. [ ] Actul emis de direcția județeană a finanțelor publice din care rezultă că unitatea administrativ-teritorială nu figurează în Registrul local al situațiilor de criză financiară a unităților administrativ-teritoriale sau în Registrul local al situațiilor de insolvență a unităților administrativ-teritoriale (pentru beneficiari publici)/Certificatul constatator emis de registrul comerțului (forma extinsă) și bilanțul și contul de profit și pierdere pentru ultimii 2 ani financiari încheiați la data depunerii cererii de finanțare, din care să rezulte că agentul economic nu se află în niciuna dintre următoarele situații (pentru agenți economici):• în anul N (ultimul an financiar încheiat), capitalul social subscris și vărsat s-a diminuat cu mai mult de 50% față de anul N-2 și cu 25% mai mult față de anul N-1;SAU• în ultimii 2 ani financiari încheiați, raportul datorii/capitaluri proprii > 75% și capacitatea de acoperire a dobânzilor (cheltuieli cu dobânzile/EBITA) < 1,0 (EBIDTA – Profit net + Cheltuieli cu impozitele + Cheltuieli cu dobânzile + Cheltuieli cu amortizarea); această condiție se aplică doar în situația în care agentul economic nu este întreprindere mică sau mijlocie (IMM).B.8. Solicitantul/Partenerul, inclusiv reprezentantul legal al solicitantului/partenerului, nu face obiectul unui ordin de recuperare emis în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene prin care un ajutor de care a beneficiat a fost declarat ilegal și incompatibil cu piața internă, cu excepția cazului în care acest ordin a fost executat sau ajutorul a fost rambursat, inclusiv dobânzile aferente.[ ] Da [ ] NuDocument-suport încărcat în aplicația informatică:[ ] Da [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinței[ ] Va fi încărcat în etapa de contractare. [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinței[ ] Nu este cazul.B.9. Solicitantul/Partenerul are capacitatea financiară și operațională pentru implementarea proiectului.[ ] Da [ ] NuDocument-suport încărcat în aplicația informatică:[ ] Da [ ] Indicare tip document-suport care poate fi prezentat pentru a dovedi îndeplinirea cerinței[ ] Va fi încărcat în etapa de contractare. [ ] Fila buget/Hotărârea consiliului de administrație/ Documente care atestă capacitatea financiară de a suporta cheltuielile proiectului + decizie de constituire a UIP + CV-uriC. Mă angajez ca organizația pe care o reprezint: (Text static introdus la definire apel ca angajament distinct, poate fi adaptat)[ ] Să nu utilizeze sprijinul primit pentru finanțarea de intervenții excluse din domeniul de aplicare al Fondului vizat de intervenție (FEDR/FC art. 6 reg. FEDR/FC 1.058/2021, FSE+ etc., text static introdus la definire apel ca angajament distinct)[ ] Să asigure contribuția proprie declarată în secțiunea aferentă din cererea de finanțare[ ] Să finanțeze toate costurile, inclusiv costurile neeligibile, dar necesare, aferente proiectului[ ] Să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din fondurile Uniunii[ ] Să asigure folosința echipamentelor și bunurilor achiziționate prin proiect, împreună cu partenerii, după caz, pentru scopul declarat în proiect[ ] Să asigure cheltuielile de funcționare și întreținere aferente proiectului care includ investiții în infrastructură sau investiții productive, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acestora (pentru investiții din FEDR/FC)[ ] Să prezinte, la momentul contractării, la cererea AM/OI, toate documentele necesare pentru a dovedi îndeplinirea condițiilor de eligibilitate[ ] În cazul în care au fost demarate activități înainte de depunerea proiectului, eventualele proceduri de achiziții publice aferente acestor activități au respectat legislația privind achizițiile publice[ ] În cazul obținerii finanțării, să respecte toate cerințele privind caracterul durabil al proiectului, așa cum sunt specificate în Ghidul solicitantului în conformitate cu prevederile art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1.060[ ] Să respecte, pe durata pregătirii și implementării proiectului, prevederile legislației europene și naționale în domeniul dezvoltării durabile, inclusiv DNSH, imunizării la schimbări climatice, egalității de șanse și nediscriminării, egalității de gen, GDPR, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu handicap, privind ajutorul de stat și/sau minimis (acolo unde este cazul), precum și dreptul aplicabil al Uniunii din domeniul spălării banilor, al finanțării terorismului, al evitării obligațiilor fiscale, al fraudei fiscale sau al evaziunii fiscale[ ] Înțeleg că, în cazul nerespectării condițiilor de eligibilitate conform Ghidului solicitantului, oricând pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare, cererea de finanțare va fi respinsă. În acest sens, înțeleg că orice situație, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condițiilor de eligibilitate menționate în Ghidul solicitantului vor fi aduse la cunoștința AM/OI în termen de 10 zile de la luarea la cunoștință a situației respective[ ] Să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese, în conformitate cu reglementările europene și naționale în vigoare[ ] Alte cerințe specifice pentru fiecare apel de proiecteÎmi exprim acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal de către AM/OI responsabil sau orice altă structură cu responsabilități în gestiunea și controlul fondurilor europene, în cadrul procesului de evaluare și contractare și în cadrul verificărilor de management/audit/control, în scopul îndeplinirii activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale.D. Declar că am luat cunoștință că în etapa de contractare am obligația să fac dovada tuturor celor declarate prin prezenta declarație, sub sancțiunea respingerii cererii de finanțare.E. Declar că sunt pe deplin autorizat să semnez această declarație în numele:– denumirea entității juridice– numele, prenumele– funcția– semnătura– data (zz/ll/aaaa)
   +  Anexa nr. 2la schema de ajutor de stat
  Criterii de eligibilitate
  Nr.CriteriulDa/NuObservații
  Eligibilitatea solicitantului
  1Solicitantul (fiecare partener) nu se află în niciuna dintre situațiile de excludere:a) absența conflictului de interese;b) datorii restante la bugetul de stat sau la bugetele locale;c) întreprinderea nu este în faliment sau insolvență; se va demonstra cu documente de la ONRC;d) întreprinderea nu este în dificultate, conform aplicării grilei.
  2Solicitantul (fiecare partener) este întreprindere autonomă sau, după caz, legătura cu alte întreprinderi este prezentată și descrisă.
  3Solicitantul (fiecare partener) deține o autorizație/certificat de operare în portul în care este propusă investiția (document emis de administrația portuară competentă)
  Eligibilitatea proiectului
  4Tipul proiectuluia) Tipul 1: Echipamente de încărcare/descărcare/manipulare mărfurib) Tipul 2: Facilități de stocare temporară
  5Localizarea proiectului/Aria geografică de utilizarea) Tipul 1: porturile Constanța, Galați, Giurgiu, Midia, Mangalia, porturi amplasate pe Canalul Dunăre-Marea Neagră, Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari, Canalul Sulina (inclusiv Sulina) aflate pe rețeaua TEN-Tb) Tipul 2: porturile Constanța, Galați, Giurgiu, aflate pe rețeaua TEN-T
  6Legătura cu UcrainaInvestiția propusă în cadrul proiectului este legată de fluxurile de marfă afectate de conflictul din Ucraina.a) exporturi ale Ucrainei către terțe țări care, în absența conflictului, ar fi fost încărcate în porturile maritime ucrainene;b) importuri ale Ucrainei din terțe țări care, în absența conflictului, ar fi fost descărcate în porturile maritime ucrainene; c) importuri ale României sau ale statelor UE din terțe țări care, în absența conflictului, ar fi fost importate din Ucraina utilizând transportul terestru.Solicitantul va prezenta:- identificarea și descrierea fluxurilor de marfă vizate de proiecte, înainte și după începerea conflictului din Ucraina, fără a lua în considerare investiția propusă în cadrul proiectului (categoria de mărfuri, origine - destinație, moduri de transport de la origine la destinație, incluzând operațiunile de transfer de la un mod de transport la altul și timpii medii de depozitare, înainte și după conflict);- volumele totale estimate pentru anul 2024 pe fiecare flux de marfă generat de conflictul din Ucraina (și vizat de investiția propusă).Fundamentarea legăturii cu Ucraina va include toate elementele solicitate și se va limita la acestea.
  7Contribuția la fluidizarea fluxurilor de marfă generate de conflictul din UcrainaProiectul contribuie la reducerea timpului total de transport pe fluxurile de marfă generate de conflictul din Ucraina prin:- reducerea timpilor de așteptare/încărcare/descărcare;- eliberare mai rapidă a vehiculelor de transport (camioane, trenuri, nave/barje fluviale);- altele (conform fundamentării solicitantului).În cererea de finanțare:- solicitantul va descrie modul în care investiția intervine în gestionarea fluxurilor de marfă generate de conflictul din Ucraina (prezentate anterior), încadrând obiectul investiției în ansamblul procesului de operare de la intrarea până la ieșirea din port (sau de la intrarea în primul port până la ieșirea din ultimul port);- în cazul echipamentelor de încărcare/descărcare/manipulare, solicitantul va prezenta și fundamenta, în corelare cu tehnologia de operare, volumul anual de marfă care ar putea fi operat, luând în considerare un număr de 300 de zile/an și 20 de ore de operare/zi (valori medii), comparativ cu volumul anual de marfă (de același tip, utilizând aceleași moduri de transport) pe care l-ar putea opera cu capacitățile existente;- în cazul facilităților de stocare se va preciza capacitatea suplimentară de stocare creată prin realizarea investiției;- indiferent de tipul proiectului, solicitantul va indica și fundamenta modul în care investiția contribuie la reducerea timpului total de transport al mărfurilor, luând în considerare faptul că și descărcarea mai rapidă a unor vehicule de transport permite intrarea acestora într-un nou flux logistic și reducerea timpului de așteptare a acestor vehicule la punctul de origine a mărfurilor.
  8Termenul de finalizareInvestiția trebuie să devină complet operațională în cel mai scurt timp până la 31.12.2025.
   +  Criterii de evaluare și selecțieProiectele eligibile conform criteriilor de mai sus vor fi evaluate din punct de vedere tehnico-economic și financiar.  +  Evaluarea tehnico-economicăEvaluarea tehnico-economică presupune verificarea acurateței și coerenței informațiilor prezentate de solicitant cu privire la fluxurile de mărfuri generate de conflictul din Ucraina și cu privire la impactul investiției asupra fluidizării acestora și reducerii timpului total de transport.În cursul evaluării tehnico-economice ar putea rezulta ajustări ale impactului investiției asupra fluxurilor de marfă generate de conflictul din Ucraina, din următoarele motive:a) capacitatea creată prin realizarea investiției depășește fluxul de mărfuri legat de Ucraina asupra căruia se intervine (caz în care investiția va fi eligibilă proporțional cu contribuția la fluxul de marfă legat de Ucraina);b) pentru obținerea impactului așteptat din perspectiva fluidizării fluxurilor de marfă sunt necesare investiții suplimentare fie la nivelul solicitantului, fie la nivelul unor terțe părți (de exemplu, administrația portuară). În cazul în care sunt necesare investiții suplimentare la nivelul solicitantului, solicitantul va trebui să prezinte angajamentul de realizare a acestora din alte surse înainte de finalizarea investiției care face obiectul cererii de finanțare, iar investiția suplimentară va fi evaluată și luată în considerare în calculul rentabilității financiare. În cazul în care se constată că sunt necesare investiții la nivelul unor terțe părți, proiectul va fi respins.  +  Evaluarea financiarăEvaluarea financiară presupune analiza impactului investiției asupra profitului solicitantului. În acest scop, solicitanții vor completa macheta de calcul al rentabilității financiare a investiției, anexată Ghidului solicitantului. Macheta de calcul, pe tip de proiect, asigură comparabilitatea proiectelor propuse spre finanțare.Luând în considerare profitul net generat de investiție până la sfârșitul duratei economice de viață a acesteia, se va determina necesarul de finanțare, rezultând următoarele situații:1. La depunerea cererii de finanțare se va realiza calculul deficitului de finanțare, care nu va depăși 65% din valoarea totală a proiectului;2. La finalul celor 5 ani de funcționare se va realiza calculul deficitului de finanțare și, dacă este cazul, se va aplica un mecanism de clawback.  +  Aplicarea criteriului principal de selecțieCriteriul principal de evaluare și selecție îl reprezintă contribuția maximă posibilă la fluidizarea fluxurilor de marfă generate de conflictul din Ucraina, denumită în continuare „Volumul suplimentar de mărfuri încărcate/descărcate pe/din nave/barje/Valoarea ajutorului de stat“, care se va determina astfel:a) Proiecte tip 1: Echipamente de încărcare/descărcare/manipulare mărfuriVolumul suplimentar de mărfuri încărcate/descărcate pe/din nave/barje/Valoarea ajutorului de statb) Proiecte tip 2: Facilități de stocare temporarăVolumul suplimentar de mărfuri încărcate/descărcate pe/din nave/barje/valoarea ajutorului de statProiectele eligibile și care nu au fost respinse în etapa de evaluare tehnico-economică vor fi prioritizate în funcție de Volumul suplimentar de mărfuri încărcate/descărcate pe/din nave/barje/Valoarea ajutorului de stat (crescător).  +  Aplicarea criteriilor suplimentare de selecțieEste posibil ca raportul Volumul suplimentar de mărfuri/Valoarea ajutorului de stat să fie același pentru mai multe proiecte de acest tip, iar finanțarea tuturor nu este posibilă din cauza limitelor bugetare (după realocările între tipurile de proiecte). În acest caz, doar proiectele cu același punctaj vor fi prioritizate, luând în considerare, în ordine, următoarele criterii suplimentare:– pasul 1: Proiectele care vizează cerealele sau plantele oleaginoase vor fi prioritare. Dacă este cazul, după aplicarea acestui criteriu, pentru proiectele rămase având același Volum suplimentar de mărfuri/Valoarea ajutorului de stat, se trece la pasul 2;– pasul 2: Proiectele localizate în interiorul porturilor Constanța, Galați, Giurgiu vor fi prioritare. Dacă este cazul, după aplicarea acestui criteriu, pentru proiectele rămase având același raport Cost/Capacitate Volumul suplimentar de mărfuri/Valoarea ajutorului de stat, se trece la pasul 3;– pasul 3: Proiectele rămase, dacă este cazul, vor fi prioritizate și finanțate în funcție de contribuția solicitantului la realizarea investiției.
  -----