ORDIN nr. 37 din 1 februarie 2024pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 201/2023 privind aprobarea sistemelor de sancțiuni pentru Intervenția DR 06 "Bunăstarea animalelor" pachet a) - porcine și pachet b) - păsări din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 6 februarie 2024  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 199 din 8.01.2024 al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR),în baza prevederilor:– Planului strategic PAC 2023-2027, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene C(2022)8.783 din 7 decembrie 2022;– Regulamentului (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 decembrie 2021 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013;– Regulamentului (UE) 2021/2.115 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 decembrie 2021 de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013 și (UE) nr. 1.307/2013, rectificat, cu modificările ulterioare;– Regulamentului delegat (UE) 2022/127 al Comisiei din 7 decembrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European și al Consiliului cu norme privind agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro;– Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2022/128 al Comisiei din 21 decembrie 2021 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, controalele, garanțiile și transparența;– Regulamentului delegat (UE) 2022/1.172 al Comisiei din 4 mai 2022 de completare a Regulamentului (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control din cadrul politicii agricole comune și aplicarea și calcularea sancțiunilor administrative aferente condiționalității;– Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2022/1.173 al Comisiei din 31 mai 2022 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control din cadrul politicii agricole comune;– Regulamentului delegat (UE) 2022/126 al Comisiei din 7 decembrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2021/2.115 al Parlamentului European și al Consiliului cu cerințe suplimentare referitoare la anumite tipuri de intervenții specificate de statele membre în planurile lor strategice PAC pentru perioada 2023-2027 în temeiul regulamentului respectiv, precum și cu norme privind raportul pentru standardul GAEC 1 (bune condiții agricole și de mediu);– Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2022/1.317 al Comisiei din 27 iulie 2022 de stabilire a unor derogări de la Regulamentul (UE) 2021/2.115 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește aplicarea standardelor privind bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor (standardele GAEC) 7 și 8 pentru anul de cerere 2023;– Hotărârii Guvernului nr. 1.570/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervențiilor specifice dezvoltării rurale cuprinse în Planul strategic PAC 2023-2027, cu modificările și completările ulterioare;– Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 66/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a mecanismului de compensare de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a debitelor și creanțelor beneficiarilor Fondului european de garantare agricolă și ai Fondului european agricol de dezvoltare rurală, precum și ai fondurilor de la bugetul de stat, cu modificările ulterioare;– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2023 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile alocate României din FEGA și FEADR, aferente politicii agricole comune, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2023-2027 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării;– Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (MADR/MMAP/ANSVSA) nr. 54/570/32/2023 pentru punerea în aplicare a normelor privind condiționalitatea în cadrul intervențiilor sub formă de plăți directe și al unor intervenții și măsuri pentru dezvoltare rurală, începând cu anul de cerere 2023,în temeiul prevederilor:– art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;– art. 47 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.570/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervențiilor specifice dezvoltării rurale cuprinse în Planul strategic PAC 2023-2027, cu modificările și completările ulterioare;– art. 9 alin. (5) și (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexele nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 201/2023 privind aprobarea sistemelor de sancțiuni pentru Intervenția DR 06 „Bunăstarea animalelor“ pachet a) - porcine și pachet b) - păsări din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 și 483 bis din 31 mai 2023, se modifică după cum urmează:1. Anexa nr. 1 „Sistemul de sancțiuni pentru Intervenția DR-06 - «Bunăstarea animalelor» - pachetul a) porcine“ se modifică după cum urmează:a) al treilea paragraf de la secțiunea „Definiții“ se modifică și va avea următorul cuprins:Efectivul declarat (solicitat) nu poate depăși capacitatea maximă a spațiilor de creștere în condiții superioare înmulțită cu nr. de cicluri declarate dintr-un an, conform tehnologiei de creștere a suinelor. În cazul în care Efectivul declarat (solicitat) este mai mare decât capacitatea maximă a spațiilor de cazare în condiții superioare înmulțită cu numărul de cicluri declarate într-un an (capacitatea maximă anuală), se va lua în considerare la calculul sancțiunilor/plății valoarea minimă dintre cele două.Capacitatea maximă anuală = nr. locuri cazare în condiții superioare * nr. de cicluri de producție declarate într-un an - reprezintă numărul maxim de animale crescute în spații autorizate sanitar-veterinar, care respectă densitatea în condiții superioare de bunăstare pe durata unui an de angajament.“;b) paragraful referitor la categoriile de animale neeligibile de la rubrica „Determinarea Efectivului eligibil (nr. capete)“ din cadrul secțiunii „Definiții“ se modifică și va avea următorul cuprins:În categoriile de animale neeligibile se încadrează:– animale care nu au intrat în categorie (ex. vieri);– porcii grași a căror populare/intrare în exploatație s-a realizat după intrarea în categorie (la o greutate medie de peste 30 kg/cap - rezultată din documentele de livrare);– porci grași livrați la o greutate medie de sub 96 de kg/cap (rezultată din documentele de livrare);– animalele reformă, cele sacrificate de necesitate și mortalitățile;– numărul de animale care depășește capacitatea maximă anuală a exploatației în condiții minime de bunăstare.Capacitatea maximă anuală a spațiilor de creștere în condiții minime de bunăstare reprezintă numărul maxim de animale ce pot fi crescute în spațiul/spații autorizat/e sanitar-veterinar rezultat/e din documentele emise de DSVSA: referat, autorizație sanitar-veterinară sau alte asemenea, pe durata unui an de angajament.“;c) la secțiunea „Definiții“, paragraful referitor la Notă* se modifică și va avea următorul cuprins:Notă*Având în vedere faptul că anumite categorii de porcine (animalele reformă, cele sacrificate din necesitate, mortalitățile) sunt încadrate conform fișei intervenției ca efective neeligibile, dar sunt considerate și ieșiri în fișa de urmărire a activității, fiind luate în calcul la determinarea efectivului mediu, se va urmări ca efectivul categoriilor respective să nu fie cuantificat de două ori în cadrul etapei de determinare a efectivului eligibil la plată. În asemenea cazuri efectivele respective vor fi eliminate o singură dată, și anume la determinarea efectivului mediu.“;d) la secțiunea „Definiții“, definiția referitoare la „Efectivul afectat anual care nu respectă condițiile minime“ se modifică și va avea următorul cuprins:Efectiv afectat anual care nu respectă condițiile minime (număr capete) = efectiv afectat care nu respectă condițiile minime în P1 + efectiv afectat care nu respectă condițiile minime în P2 + efectiv afectat care nu respectă condițiile minime în P3 + efectiv afectat care nu respectă condițiile minime în P4 + efectiv afectat care nu respectă condițiile minime rezultat în urma vizitei la fața locului (dacă este cazul) + efectiv afectat care nu respectă condițiile minime rezultat în urma verificărilor efectuate pentru beneficiarii incluși în eșantionul de supracontrol (dacă este cazul).“;e) la secțiunea „Definiții“, definiția referitoare la „Efectivul afectat anual care nu respectă condițiile superioare“ se modifică și va avea următorul cuprins:Efectiv afectat anual care nu respectă condițiile superioare = efectiv afectat care nu respectă condițiile superioare în P1 + efectiv afectat care nu respectă condițiile superioare în P2 + efectiv afectat care nu respectă condițiile superioare în P3 + efectiv afectat care nu respectă condițiile superioare în P4 + efectiv afectat care nu respectă condițiile superioare rezultat în urma vizitei la fața locului (dacă este cazul) + efectiv afectat care nu respectă condițiile superioare rezultat în urma verificărilor efectuate pentru beneficiarii incluși în eșantionul de supracontrol (dacă este cazul).“;f) secțiunea „Ordinea aplicării sancțiunilor; Calculul sancțiunilor“ se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Ordinea aplicării sancțiunilor; calculul sancțiunilorCalcularea sancțiunilor se realizează pe fiecare exploatație, în cadrul exploatației pe fiecare subpachet și în cadrul subpachetului pe fiecare categorie de porcine.Există 4 categorii de sancțiuni, care se aplică în următoarea ordine, prin calcularea din suma rămasă după etapa anterioară de calcul:
  A. Sancțiuni administrative în ceea ce privește animalele declarate
  B. Sancțiuni pentru nerespectarea condițiilor de eligibilitate, standardelor de bază și superioare
  C. Sancțiuni pentru nedepunerea decontului justificativ
  D. Sancțiuni pentru nerespectarea condiționalității
  g) paragraful al treilea al secțiunii „A) Sancțiuni administrative în ceea ce privește animalele declarate“ se modifică și va avea următorul cuprins:Dacă efectivul declarat (solicitat) anual în deconturile justificative/decontul anual (echivalent UVM) este mai mic sau egal cu efectivul anual eligibil la plată (echivalent UVM), nu se aplică nicio sancțiune, iar valoarea sprijinului este calculată la efectivul declarat anual (solicitat) în deconturile justificative, dar nu mai mult de capacitatea maximă a spațiilor de cazare în condiții superioare înmulțită cu numărul de cicluri de producție din anul de angajament (echivalent UVM).“;h) litera d) de la paragraful al cincilea de la secțiunea A) „Sancțiuni administrative în ceea ce privește animalele declarate“ se modifică și va avea următorul cuprins:d) În cazul în care neconformitățile se referă la un număr de animale ce depășește pragul stabilit (echivalent UVM) și dacă procentul rezultat din raportul menționat depășește 50%, nu se acordă sprijinul la care ar fi avut dreptul beneficiarul pentru subpachetul pentru anul în cauză.“;i) la secțiunea B) „Sancțiuni pentru nerespectarea condițiilor de eligibilitate, standardelor de bază și superioare“, titlul menționat în tabelul al treilea rândul 1 coloana a doua se modifică și va avea următorul cuprins:Cerințe obligatorii relevante conform prevederilor fișei intervenției DR-06 din PS 2023-2027“;j) la secțiunea B) „Sancțiuni pentru nerespectarea condițiilor de eligibilitate, standardelor de bază și superioare“, în tabelul al optulea, subpachetul 1a) - cerința specifică 1.2 „Menținerea parametrilor de ventilație corespunzători populării halei la nivelul cerinței minime de bunăstare privind densitatea“, observația menționată la rândul al optsprezecelea se modifică și va avea următorul cuprins:Obs: prin necompletarea evidențelor se va înțelege fie că lipsesc toate înregistrările pentru perioada respectivă, fie că în perioada respectivă beneficiarul a completat doar o parte din date, fie datele din registre nu sunt completate corect.“;k) la secțiunea B) „Sancțiuni pentru nerespectarea condițiilor de eligibilitate, standardelor de bază și superioare“, în tabelul al optulea, subpachetul 1a) - cerința specifică 1.3 „Păstrarea evidențelor pentru a fi prezentate autorității de control“, observația menționată la rândul al șaselea se modifică și va avea următorul cuprins:Obs: prin necompletarea evidențelor se va înțelege fie că lipsesc toate înregistrările pentru perioada respectivă, fie că în perioada respectivă beneficiarul a completat doar o parte din date, fie datele din registre nu sunt completate corect.“;l) la secțiunea B) „Sancțiuni pentru nerespectarea condițiilor de eligibilitate, standardelor de bază și superioare“, în tabelul al nouălea, subpachetul 2a) - cerința specifică 2.2.1 „Păstrarea pentru control a evidențelor privind măsurătorile efectuate pentru pulberi prin înregistrări zilnice în registru și păstrarea dovezilor care să demonstreze că au fost atinse condițiile superioare de bunăstare“, observația menționată la rândul al șaselea se modifică și va avea următorul cuprins:Obs: prin necompletarea evidențelor se va înțelege fie că lipsesc toate înregistrările pentru perioada respectivă, fie că în perioada respectivă beneficiarul a completat doar o parte din date, fie datele din registre nu sunt completate corect.“;m) la secțiunea B) „Sancțiuni pentru nerespectarea condițiilor de eligibilitate, standardelor de bază și superioare“, în tabelul al nouălea, subpachetul 2a) - cerința specifică 2.2.2 „Păstrarea pentru control a evidențelor privind măsurătorile efectuate pentru amoniac prin înregistrări lunare în registru (se fac înregistrări în fiecare hală o dată pe lună la nivelul nasului animalului) și păstrarea dovezilor care să demonstreze că au fost atinse condițiile superioare de bunăstare“, observația menționată la rândul al șaselea se modifică și va avea următorul cuprins:Obs: prin necompletarea evidențelor se va înțelege fie că lipsesc toate înregistrările pentru perioada respectivă, fie că în perioada respectivă beneficiarul a completat doar o parte din date, fie datele din registre nu sunt completate corect.“;n) la secțiunea B) „Sancțiuni pentru nerespectarea condițiilor de eligibilitate, standardelor de bază și superioare“, în tabelul al zecelea, subpachetul 3a) - cerința specifică 3.2 „Păstrarea pentru control a evidențelor privind măsurătorile efectuate prin înregistrări zilnice în registru și păstrarea dovezilor care să demonstreze că au fost atinse condițiile superioare de bunăstare“, observația menționată la rândul al șaselea se modifică și va avea următorul cuprins:Obs: prin necompletarea evidențelor se va înțelege fie că lipsesc toate înregistrările pentru perioada respectivă, fie că în perioada respectivă beneficiarul a completat doar o parte din date, fie datele din registre nu sunt completate corect.“;o) ultimul paragraf de la secțiunea D) „Sancțiuni pentru nerespectarea condiționalității“ se modifică și va avea următorul cuprins:În cazul în care se constată nerespectarea de către fermieri a normelor de condiționalitate, se vor aplica sancțiuni administrative în conformitate cu Sistemul de sancțiuni pentru nerespectarea normelor de condiționalitate aprobat prin ordin comun.“;p) secțiunea E) „Sancțiuni suplimentare“ se abrogă.
  2. Anexa nr. 2 „Sistemul de sancțiuni pentru Intervenția DR-06 - «Bunăstarea animalelor» - pachetul b) păsări“ se modifică după cum urmează:a) al treilea paragraf de la secțiunea „Definiții“ se modifică și va avea următorul cuprins:Efectivul declarat (solicitat) nu poate depăși capacitatea maximă a spațiilor de creștere în condiții superioare înmulțită cu nr. de serii declarate dintr-un an, conform tehnologiei de creștere a păsărilor. În cazul în care Efectivul declarat (solicitat) este mai mare decât capacitatea maximă a spațiilor de cazare în condiții superioare înmulțită cu numărul de serii declarate într-un an (capacitatea maximă anuală), se va lua în considerare la calculul sancțiunilor/plății valoarea minimă dintre cele două.Capacitatea maximă anuală a spațiilor de creștere în condiții superioare = nr. locuri cazare în condiții superioare * nr. de cicluri de producție (serii) declarate într-un an = reprezintă numărul maxim de animale crescute în spații autorizate sanitar-veterinar, care respectă densitatea în condiții superioare de bunăstare pe durata unui an de angajament.“;b) paragraful referitor la categoriile de animale neeligibile de la secțiunea „Definiții“ se modifică și va avea următorul cuprins:În categoriile de păsări neeligibile se încadrează:– păsările care nu au intrat în categorie (ex. pui zburați, tineret de înlocuire, cocoși de reproducție etc.);– păsările care nu au stat în exploatație perioada minimă de eligibilitate a ciclului de producție;– păsările reformă, cele sacrificate de necesitate și mortalitățile;– numărul de păsări care depășește capacitatea maximă anuală a exploatației în condiții minime de bunăstare, inclusiv răririle (necesare pentru asigurarea densității pe întreaga perioadă a ciclului de producție).Capacitatea maximă anuală a spațiilor de creștere în condiții minime de bunăstare reprezintă numărul maxim de animale ce pot fi crescute în spațiul/spații autorizat/e sanitar-veterinar rezultat/e din documentele emise de DSVSA: referat, autorizație sanitar-veterinară sau altele asemenea, pe durata unui an de angajament.“;c) la secțiunea „Definiții“, Nota* se modifică și va avea următorul cuprins:Notă*Având în vedere faptul că anumite categorii de păsări (păsările reformă, cele sacrificate din necesitate, mortalitățile) sunt încadrate conform fișei intervenției la efective neeligibile, dar sunt considerate și ieșiri în fișa de urmărire a activității, fiind luate în calcul la determinarea efectivului mediu, se va urmări ca efectivul categoriilor respective să nu fie cuantificat de două ori în cadrul etapei de determinare a efectivului eligibil la plată. În asemenea cazuri efectivele respective vor fi eliminate o singură dată, și anume la determinarea efectivului mediu.“;d) la secțiunea „Definiții“, definiția referitoare la „Efectivul afectat anual care nu respectă condițiile minime“ se modifică și va avea următorul cuprins:Efectiv afectat anual care nu respectă condițiile minime (număr capete) = efectiv afectat care nu respectă condițiile minime în P1 + efectiv afectat care nu respectă condițiile minime în P2 + efectiv afectat care nu respectă condițiile minime în P3 + efectiv afectat care nu respectă condițiile minime în P4 + efectiv afectat care nu respectă condițiile minime rezultat în urma vizitei la fața locului (dacă este cazul) + efectiv afectat care nu respectă condițiile minime rezultat în urma verificărilor efectuate pentru beneficiarii incluși în eșantionul de supracontrol (dacă este cazul).“;e) la secțiunea „Definiții“, definiția referitoare la „Efectivul afectat anual care nu respectă condițiile superioare“ se modifică și va avea următorul cuprins:Efectiv afectat anual care nu respectă condițiile superioare = efectiv afectat care nu respectă condițiile superioare în P1 + efectiv afectat care nu respectă condițiile superioare în P2 + efectiv afectat care nu respectă condițiile superioare în P3 + efectiv afectat care nu respectă condițiile superioare în P4 + efectiv afectat care nu respectă condițiile superioare rezultat în urma vizitei la fața locului (dacă este cazul) + efectiv afectat care nu respectă condițiile superioare rezultat în urma verificărilor efectuate pentru beneficiarii incluși în eșantionul de supracontrol (dacă este cazul).“;f) secțiunea „Ordinea aplicării sancțiunilor; Calculul sancțiunilor“ se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Ordinea aplicării sancțiunilor; calculul sancțiunilorCalcularea sancțiunilor se realizează pe fiecare exploatație, în cadrul exploatației pe fiecare subpachet și în cadrul subpachetului pe fiecare categorie de păsări.Există 4 categorii de sancțiuni, care se aplică în următoarea ordine, prin calcularea din suma rămasă după etapa anterioară de calcul:
  A. Sancțiuni administrative în ceea ce privește animalele declarate
  B. Sancțiuni pentru nerespectarea condițiilor de eligibilitate, standardelor de bază și superioare
  C. Sancțiuni pentru nedepunerea decontului justificativ
  D. Sancțiuni pentru nerespectarea condiționalității
  g) paragraful al treilea al secțiunii A) „Sancțiuni administrative în ceea ce privește animalele declarate“ se modifică și va avea următorul cuprins:Dacă efectivul declarat (solicitat) anual în deconturile justificative/decontul anual (echivalent UVM) este mai mic sau egal cu efectivul anual eligibil la plată (echivalent UVM), nu se aplică nicio sancțiune, iar valoarea sprijinului este calculată la efectivul declarat anual (solicitat) în deconturile justificative, dar nu mai mult de capacitatea maximă a spațiilor de cazare în condiții superioare înmulțită cu numărul de serii (cicluri) din anul de angajament (echivalent UVM).“;h) litera d) de la paragraful al cincilea al secțiunii A) „Sancțiuni administrative în ceea ce privește animalele declarate“ se modifică și va avea următorul cuprins:d) În cazul în care neconformitățile se referă la un număr de animale ce depășește pragul stabilit (echivalent UVM) și dacă procentul rezultat din raportul menționat depășește 50%, nu se acordă sprijinul la care ar fi avut dreptul beneficiarul pentru subpachetul pentru anul în cauză.“;i) la secțiunea B) „Sancțiuni pentru nerespectarea condițiilor de eligibilitate, standardelor de bază și superioare“, titlul menționat în tabelul al treilea rândul 1 coloana a doua se modifică și va avea următorul cuprins:Cerințe obligatorii relevante conform prevederilor fișei intervenției DR-06 din PS 2023-2027“;j) la secțiunea B) „Sancțiuni pentru nerespectarea condițiilor de eligibilitate, standardelor de bază și superioare“, tabelul al șaptelea, subpachetul 1b) - cerința specifică 1.3 „Păstrarea pentru control a evidențelor privind numărul maxim de păsări distribuite pe suprafața respectivă, numărul de păsări introduse la fiecare repopulare și mortalitățile“, observația menționată la rândul al șaselea se modifică și va avea următorul cuprins:Obs: prin necompletarea evidențelor se va înțelege fie că lipsesc toate înregistrările pentru perioada respectivă, fie că în perioada respectivă beneficiarul a completat doar o parte din date, fie datele din registre nu sunt completate corect.“;k) la secțiunea B) „Sancțiuni pentru nerespectarea condițiilor de eligibilitate, standardelor de bază și superioare“, tabelul al nouălea, subpachetul 2b) - cerința specifică 2.2 „Păstrarea pentru control a evidențelor privind măsurătorile efectuate prin înregistrări zilnice în registru și păstrarea dovezilor care să demonstreze că au fost atinse condițiile superioare de bunăstare“, observația menționată la rândul al șaselea se modifică și va avea următorul cuprins:Obs: prin necompletarea evidențelor se va înțelege fie că lipsesc toate înregistrările pentru perioada respectivă, fie că în perioada respectivă beneficiarul a completat doar o parte din date, fie datele din registre nu sunt completate corect.“;l) ultimul paragraf de la secțiunea D) „Sancțiuni pentru nerespectarea condiționalității“ se modifică și va avea următorul cuprins:În cazul în care se constată nerespectarea de către fermieri a normelor de condiționalitate, se vor aplica sancțiuni administrative în conformitate cu Sistemul de sancțiuni pentru nerespectarea normelor de condiționalitate, aprobat prin ordin comun.“;m) secțiunea E) „Sancțiuni suplimentare“ se abrogă.
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Violeta Mușat,
  secretar de stat
  București, 1 februarie 2024.Nr. 37.------