ORDONANȚĂ nr. 21 din 31 ianuarie 2024pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. VIII.7 din Legea nr. 413/2023 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 564/2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:ORDONANȚĂprivind stabilirea unor măsuri de protecție și gestiune a bunurilor de patrimoniu cultural înscrise în Lista patrimoniului mondial, a acelora incluse în Lista indicativă a României pentru Lista patrimoniului mondial, precum și a zonelor de protecție ale acestora2. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Prezenta ordonanță reglementează măsurile speciale de protecție și gestiune a bunurilor de patrimoniu cultural care fac parte din Lista patrimoniului mondial, denumită în continuare LPM, și din Lista indicativă a României pentru Lista patrimoniului mondial, denumită în continuare LI, precum și a zonelor de protecție ale acestora.(2) Măsurile speciale de protecție și gestiune a bunurilor de patrimoniu cultural se instituie în aplicarea Convenției privind protecția patrimoniului mondial, cultural și natural, adoptată de Conferința generală a Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură la data de 16 noiembrie 1972, acceptată de România prin Decretul nr. 187/1990, denumită în continuare Convenția, a Ghidului operațional de implementare a Convenției, denumit în continuare Ghidul operațional, și a altor documente emise de UNESCO, subsecvente acestuia.3. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) În sensul prezentei ordonanțe, expresiile de mai jos au următoarea semnificație:a) bunuri de patrimoniu cultural care fac parte din LPM și LI - bunurile de patrimoniul cultural definite la art. 1 din Convenție, indicate în documentele transmise Comitetului Patrimoniului Mondial, bunuri stabilite conform prevederilor din Ghidul operațional, ce cuprind toate acele componente materiale sau imateriale care exprimă valoarea universală excepțională;b) cadru de protecție și gestiune - plan de management multianual dedicat bunurilor culturale seriale, elaborat conform prevederilor Convenției și documentelor subsecvente acesteia, al cărui rol este de a asigura abordarea unitară a tuturor componentelor. Acesta se declină prin programele de gestiune și protecție dedicate fiecărei componente sau grupuri de componente;c) program de protecție și gestiune - plan de management multianual elaborat conform prevederilor Convenției și documentelor subsecvente acesteia, a cărui implementare se realizează prin planuri anuale de protecție și gestiune;d) cadru de interpretare - plan de prezentare și punere în valoare a bunurilor de patrimoniu cultural dedicat bunurilor culturale seriale, al cărui rol este de a asigura abordarea unitară a tuturor componentelor. Acesta se declină prin planuri de interpretare dedicate fiecărei componente sau grupuri de componente;e) plan de interpretare - plan de prezentare și punere în valoare a bunurilor de patrimoniu cultural, prin prisma valorii universale excepționale stabilite conform prevederilor Convenției, ce au rolul de a oferi vizitatorilor experiențe reale, atractive, diferențiate și emoționale. Planul de interpretare poate fi aprobat individual sau parte a programului de protecție și gestiune;f) valoare universală excepțională - semnificația culturală care, prin calitatea excepțională, transcende granițele naționale pentru a deveni de importanță comună pentru generațiile prezente și viitoare ale umanității. Valoarea universală excepțională se consideră existentă, în cazul bunurilor de patrimoniu cultural înscrise în LPM, respectiv potențială, în cazul bunurilor înscrise în LI.(2) Înscrierea în LPM și LI se poate face ca bun individual sau ca bun serial.(3) Bunul serial include două sau mai multe componente relaționate prin legături clar definite.(4) Bunul serial poate fi situat:a) pe teritoriul unui singur stat parte a Convenției, fiind un bun serial național;b) pe teritoriul mai multor state părți ale Convenției, care nu au obligatoriu granițe comune, și care este propus cu acordul tuturor acestor state, fiind un bun serial transnațional.(5) În sensul prezentei ordonanțe, prin zone de protecție ale bunurilor de patrimoniu cultural înscrise în LMP și LI se înțelege, după caz:a) zone de protecție indicate în documentațiile transmise la Comitetul Patrimoniului Mondial, stabilite conform prevederilor din Ghidul operațional;b) zone de protecție stabilite conform prevederilor art. 9 și 59 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.4. Titlul capitolului II se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Capitolul II Protejarea bunurilor de patrimoniu cultural care fac parte din LPM și LI5. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Pentru bunurile de patrimoniu cultural care fac parte din LPM sau LI se instituie măsuri speciale de protecție și gestiune, prin care să fie asigurată menținerea valorii universale excepționale, existente sau potențiale.(2) Prin măsurile speciale de protecție și gestiune prevăzute la alin. (1) se înțelege măsurile de ordin științific, juridic, administrativ, financiar, fiscal și tehnic menite să asigure identificarea, cercetarea, inventarierea, clasarea, evidența, interpretarea, conservarea și punerea în siguranță, consolidarea și restaurarea, monitorizarea, precum și punerea în valoare.(3) Conservarea, restaurarea și punerea în valoare a bunurilor de patrimoniu cultural care fac parte din LPM sau LI reprezintă obiectiv de interes național; în condițiile legii, pentru protejarea acestora se poate proceda la expropriere pentru cauză de utilitate publică.6. După articolul 3 se introduce un nou articol, art. 3^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 3^1(1) Măsurile necesare pentru realizarea unui sistem unitar de protecție și gestiune a bunurilor de patrimoniu cultural înscrise în LPM și LI, precum și a zonelor de protecție ale acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii.(2) Pentru bunurile de patrimoniu cultural înscrise în LPM și zonele lor de protecție se constituie comitete de organizare UNESCO, denumite în continuare COU, din care fac parte reprezentanți ai autorităților și instituțiilor cu atribuții în ceea ce privește respectivele bunuri, ai proprietarilor, ai comunităților locale și specialiști și experți în domeniu.(3) În cazul bunului serial se constituie un singur COU pentru toate componentele de pe teritoriul României.7. Articolul 4^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4^1(1) Regulamentul de organizare și funcționare și componența formală a COU se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii.(2) Componența nominală a COU este stabilită conform hotărârii prevăzute la alin. (1), pe baza nominalizărilor primite din partea entităților prevăzute în aceasta. Convocarea COU se face de către persoana nominalizată de către Ministerul Culturii în COU, care conduce lucrările COU.8. După articolul 4^1 se introduce un nou articol, art. 4^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 4^2Pentru bunurile seriale, Ministerul Culturii poate constitui comisii consultative de specialitate, cu rol științific, a căror organizare se aprobă prin ordin al ministrului.9. La articolul 6, alineatele (1)-(5) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Activitățile și lucrările prevăzute la art. 4, realizate cu privire la bunurile de patrimoniu cultural înscrise în LPM, precum și în zonele lor de protecție, se realizează în conformitate cu programele de protecție și gestiune și planurile anuale de protecție și gestiune.(2) Pentru fiecare bun de patrimoniu cultural înscris individual în LPM și pentru fiecare bun serial înscris în LPM se elaborează de către Institutul Național al Patrimoniului programul de protecție și gestiune, respectiv cadrul și programele de gestiune și protecție pentru perioade de minimum 5 ani și maximum 10 ani, care se aprobă prin ordin al ministrului culturii, cu consultarea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice și, în cazul siturilor arheologice, a Comisiei Naționale de Arheologie și, după caz, a comisiilor prevăzute la art. 4^2.(3) Pentru bunurile înscrise în LI, pentru care nu s-a depus dosarul complet, elaborarea și aprobarea cadrului și a programelor de protecție și gestiune se fac potrivit prevederilor alin. (2) și sunt facultative.(4) Pentru fiecare bun de patrimoniu cultural înscris individual în LPM și pentru fiecare bun serial înscris în LPM se elaborează de către consiliile județene, cu sprijinul Institutului Național al Patrimoniului și în baza programelor de protecție și gestiune, atunci când acestea există, planurile anuale de protecție și gestiune, care se aprobă prin hotărâre a consiliului județean, cu consultarea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice și, în cazul siturilor arheologice, a Comisiei Naționale de Arheologie și, după caz, a comisiilor prevăzute la art. 4^2.(5) Pentru bunurile înscrise în LI, pentru care nu s-a depus dosarul complet, elaborarea și aprobarea planurilor anuale de protecție și gestiune se fac potrivit prevederilor alin. (4) și sunt facultative...................................................................................................(7) Bunurile de patrimoniu cultural înscrise în LPM sunt marcate, prin grija primarului localității, cu siglele prevăzute de reglementările UNESCO și panouri cu informații relevante, textele urmând a fi redactate în limba română, cel puțin într-o limbă de circulație internațională, precum și, după caz, în limba unei minorități naționale, potrivit prevederilor art. 195 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.10. La articolul 7, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Inițierea elaborării sau actualizării documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului pentru zonele care cuprind bunuri de patrimoniu cultural înscrise în LPM și LI și zonele lor de protecție, prin includerea limitelor bunurilor înscrise în LPM sau LI, a limitelor zonelor acestora de protecție, precum și prin adaptarea prevederilor și reglementărilor la necesitatea de menținere a valorii universale excepționale, se realizează în termen de 12 luni de la înscrierea în LPM, de la nominalizarea pentru LPM, respectiv de la includerea acestora în LI, precum și de câte ori este necesar...................................................................................................(4) Documentațiile de urbanism și amenajare a teritoriului, precum și cele care privesc intervențiile asupra bunurilor de patrimoniu cultural înscrise în LPM și LI, asupra imobilelor din zonele lor de protecție și asupra acestor zone sunt avizate, în condițiile legii, de Ministerul Culturii și, în cazul documentațiilor de amenajarea teritoriului, de urbanism, de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației; avizele emise sunt comunicate Institutului Național al Patrimoniului, de către emitent, în vederea realizării raportărilor, în conformitate cu reglementările Convenției UNESCO pentru protejarea patrimoniului mondial natural și cultural.11. La articolul 9, după litera j) se introduc două noi litere, lit. k) și l), cu următorul cuprins:k) transmit Punctului Focal Național pentru Convenția patrimoniului mondial din cadrul Institutului Național al Patrimoniului și COU date, informații și înscrisuri privind intervenții ale căror consecințe pot afecta bunurile înscrise în LPM și LI înainte de aprobarea acestora, în vederea formulării unui punct de vedere;l) transmit Punctului Focal Național pentru Convenția patrimoniului mondial din cadrul Institutului Național al Patrimoniului situații cu constatările și măsurile dispuse cu privire la intervențiile realizate asupra bunurilor înscrise în LPM, LI și în zonele lor de protecție fără avize, acorduri, autorizații de construire sau desființare, precum și fără respectarea acestora.12. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15Măsurile speciale de protecție a bunurilor înscrise în LPM se aplică și bunurilor înscrise în LI de la momentul în care România depune la Comitetul patrimoniului mondial de pe lângă UNESCO dosarul pentru nominalizarea acestora pentru LPM.13. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16(1) Institutul Național al Patrimoniului comunică autorităților administrației publice locale și serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii datele de identificare a bunurilor înscrise în LPM.(2) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii comunică oficiului de cadastru și publicitate imobiliară teritorial competent decizia de înscriere în LPM a Comitetului Patrimoniului Mondial în vederea notării calității imobilului în cartea funciară.14. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17Metodologia de monitorizare a bunurilor de patrimoniu cultural înscrise în Lista patrimoniului mondial și metodologia de elaborare a cadrelor de protecție și gestiune, a programelor de protecție și gestiune și a planurilor anuale de protecție și gestiune se aprobă prin ordin al ministrului culturii.15. Anexa se abrogă.16. În cuprinsul ordonanței, sintagmele „monument istoric“ și „Lista patrimoniului mondial“ se înlocuiesc cu sintagmele „bun de patrimoniu cultural“, respectiv „LPM“.  +  Articolul IIÎn cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 857/2021 pentru aprobarea Regulamentului-cadru și a componenței comitetelor de organizare UNESCO, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 817 din 26 august 2021, sintagma „regulament-cadru“ se înlocuiește cu sintagma „regulament de organizare și funcționare“.  +  Articolul IIIComitetele de organizare UNESCO numite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 857/2021, anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, își continuă activitatea până la finalizarea mandatului, nefiind necesară constituirea unor noi comitete.  +  Articolul IVDocumentațiile de urbanism și amenajare a teritoriului pentru zonele care cuprind monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial și zonele lor de protecție elaborate conform art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 564/2001, cu modificările și completările ulterioare, anterior intrării în vigoare a prezenței ordonanțe, rămân supuse dispozițiilor legale în vigoare la data aprobării acestora.  +  Articolul V(1) În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezenței ordonanțe se modifică și se completează Hotărârea Guvernului nr. 857/2021.(2) În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezenței ordonanțe se aprobă ordinul prevăzut la art. 17 din Ordonanța Guvernului nr. 47/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 564/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță.(3) La data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la alin. (2) se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 493/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial și a Metodologiei privind elaborarea și conținutul-cadru al planurilor de protecție și gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 30 aprilie 2004.  +  Articolul VIOrdonanța Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 564/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță, va fi republicată, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii,
  Raluca Turcan
  Ministrul afacerilor externe,
  Luminița-Teodora Odobescu
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Adrian-Ioan Veștea
  București, 31 ianuarie 2024.Nr. 21.-------