NORME din 22 iunie 2010privind practicarea activității de pescuit pentru consumul familial în Rezervația Biosferei Delta Dunării
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ȘI PĂDURILOR
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010  Notă
  Aprobate prin Ordinul nr. 975/172/2010, publicat în Monitorul Oficial nr. 613 din 30 august 2010.
   +  Articolul 1În perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, denumită în continuare RBDD, pescuitul pentru consumul familial se practică în Dunăre și în Delta Dunării conform zonelor alocate de Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, denumită în continuare ARBDD, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Accesul la resursele acvatice vii în vederea practicării pescuitului pentru consumul familial se atribuie de către ARBDD, la cerere, persoanelor cu domiciliul stabil în perimetrul RBDD.  +  Articolul 3Practicarea pescuitului pentru consumul familial se face în baza permisului de pescuit familial eliberat de către ARBDD.  +  Articolul 4Permisul de pescuit pentru consumul familial este un document individual, netransmisibil, emis pentru o perioadă nedeterminată și care se vizează anual. Modelul permisului de pescuit pentru consumul familial este prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 5Pentru eliberarea permisului de pescuit pentru consumul familial, solicitanții trebuie să depună următoarele documente:a) cerere (prin care se va solicita zona de pescuit);b) poză tip pașaport;c) copie a B.I./C.I.;d) cazier judiciar.  +  Articolul 6Nu se eliberează permisul de pescuit pentru consumul familial persoanelor cu cazier pentru infracțiuni prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, cu completările ulterioare.  +  Articolul 7ARBDD are obligația asigurării tipăririi și gestionării permisului de pescuit pentru consumul familial.  +  Articolul 8Permisul de pescuit pentru consumul familial poate fi suspendat sau retras, din dispoziția guvernatorului ARBDD, în baza constatărilor personalului cu drept de control și inspecție din cadrul ARBDD.  +  Articolul 9Deținătorii de permise de pescuit pentru consumul familial pot pescui o cantitate de 3 kg de pește pe zi sau un singur exemplar ce depășește 3 kg.  +  Articolul 10Deținătorii de permise de pescuit pentru consumul familial pot pescui cu următoarele unelte de pescuit:- maximum 4 (patru) lansete sau 4 (patru) undițe cu câte două cârlige fiecare, două setci sau două vintire.  +  Articolul 11Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa nr. 1la norme
  Zonele alocate pescuitului pentru consumul familial în teritoriul
  Rezervației Biosferei Delta Dunării
  Nr. crt. Localitatea Zonele alocate pescuitului pentru consumul familial
  1. C. A. Rosetti canalele Magearu; japșele dintre grindurile Sulina, Hulei, Cherhanalei și Șchiopu, Pocora și Ichim; canalul Sfiștofca; brațul Chilia km 26-km 22
  2. Letea canalele Magearu; japșele dintre grindurile Sulina, Hulei, Cherhanalei și Șchiopu, Pocora și Ichim; brațul Chilia km 26-km 22; Dunărea Veche de la canalul Magearu până la confluența cu canalul Sulina
  3. Periprava brațul Cernovca, lacul Nebunu; brațul Chilia km 26-km 10
  4. Sfiștofca canalul de centură al amenajării piscicole (AP) Popina, de la stăvilarul din brațul Chilia la localitatea Cardon; brațul Chilia km 26-km 22; canalul Sfiștofca
  5. Cardon canalul Cardon, între Cardon și Grindul cu Movilă; brațul Chilia km 26-km 22
  6. Chilia canalul Pardina între Chilia și AP Stipoc; canalul ocolitor AP Chilia între brațul Chilia și canalul Rădăcinoasele; brațul Tătaru, Ghiol în Ostrovul Tătaru; brațul Chilia, cuprins între km 50 (canton Botaș) și km 42
  7. Tatanir brațul Chilia km 65-km 60; brațul Tătaru
  8. Pardina brațul Chilia km 75-85, canalul Stipoc între brațul Chilia și AP Stipoc; lacul Pintilie, lacul Honțu
  9. Ceatalchioi brațul Chilia km 100-105; gârla Sireasa între brațul Chilia și canalul Mila 36
  10. Pătlăgeanca brațul Chilia km 113-Ceatal Izmail; brațul Tulcea între Mila 41 și Ceatal Izmail; gârla Sireasa între brațul Chilia și canalul Mila 36
  11. Plaur brațul Chilia km 96-90; gârla Sireasa între brațul Chilia și canalul Mila 36
  12. Sălceni brațul Chilia km 110-105; gârla Sireasa între brațul Chilia și canalul Mila 36
  13. Sulina canal Centură cordon litoral de la Sulina până la cherhana Roșuleț, canalele Busurca, Roșu-Împuțita, gârla Împuțita, lacul Roșuleț, lacurile Lumina și Bijan, golful Musura, brațul Sulina, între Mm 7 și Hm 33 (doar pentru pescuitul la scrumbie în perioada aprobată prin ordinul anual de prohibiție)
  14. Sfântu Gheorghe brațul Sfântu Gheorghe km 0-8, canal Tătaru de la brațul Sfântu Gheorghe până la lacul Tătaru și japșele de la est de canal, lacul Tătaru
  15. Crișan lacul Bondar și japșele dintre canalul Bondar și gârla Macovei, lacul Obretinul Mic; brațul Sulina Mm 15-Mm 10
  16. Mila 23 canalele Corciovata, Eracle, Olguța și Căzănele
  17. Caraorman lacul Puiuleț și canalele aferente lacului Puiuleț
  18. Maliuc lacul Fastic, Cuzmințu Mare, Rotund; brațul Sulina Mm 23-Mm 29
  19. Partizani lacul Tătaru; brațul Sulina Mm 29-Mm 34; brațul Sfântu Gheorghe km 105-107
  20. Gorgova lacul Fastic, Cuzmințu Mare, Rotund; brațul Sulina Mm 18-23
  21. Vulturu lacul Fastic, Cuzmințu Mare, Rotund; brațul Sulina Mm 23-Mm 29
  22. Ilganii de Sus lacul Tătaru; brațul Sulina Mm 29-Mm 34; brațul Sfântu Gheorghe km 105-107
  23. Uzlina (Murighiol) brațul Sfântu Gheorghe km 63-64 (km 63-60)
  24. Băltenii de Jos brațul Sfântu Gheorghe km 95-100; canalul Litcov între km 0 și canalul Pojarnic
  25. Ilganii de Jos brațul Sfântu Gheorghe km 100-105
  26. Tudor Vladimirescu brațul Tulcea între Mila 35-42
  (la 12-02-2024, Anexa nr. 1 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 15 din 11 ianuarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 12 februarie 2024 )
   +  Anexa nr. 2la norme ADMINISTRAȚIA REZERVAȚIEI BIOSFEREI DELTA DUNĂRII
  PERMIS DE PESCUIT pentru consumul familial Nr. ........ din ...........
  Numele .......................................................Prenumele ....................................................Domiciliul ...................................................Act de identitate seria ............ nr. .....................Eliberat de ..................................................Practicarea activității de pescuit este permisă numai cu condiția deținerii asupra persoanei autorizate a permisului de pescuit în original și a documentului de identitate.ADMINISTRAȚIA REZERVAȚIEI BIOSFEREI DELTA DUNĂRIIGuvernator,1. Zona de pescuit alocată .......................................2. Sculele de pescuit autorizate .................................Tip ...................................., buc. ...................Tip ...................................., buc. ...................Tip ...................................., buc. ...................VIZAT ARBDDSe extinde valabilitatea permisului de pescuit pentru consumul familial în următoarele condiții:1. Îndatoririle titularului deținătorului de permis:a) să pescuiască numai în zonele de pescuit atribuite, cu tipul și numărul de scule înscrise în permis;b) să respecte prevederile legale privind practicarea pescuitului, precum și reglementările speciale privind desfășurarea de activități în rezervație;c) să se deplaseze spre zona de pescuit numai pe traseele autorizate;d) să asigure paza și întreținerea fondului piscicol din zonele de pescuit atribuite;e) să doteze bărcile utilizate la pescuit cu șabloane de verificare a dimensiunilor peștelui;f) să nu comercializeze peștele sau icrele capturate pentru consumul familial;g) să nu execute construcții neautorizate în zonele de pescuit sau limitrofe acestora și să nu execute fără autorizarea Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) intervenții de niciun fel care să conducă la modificarea cadrului natural acvatic sau terestru din zona de pescuit;h) să se supună controlului persoanelor abilitate în momentul legitimării acestora;i) să participe, la solicitarea expresă a ARBDD, la executarea unor lucrări de conservare și îmbunătățire a condițiilor ecologice din zonele de pescuit sau adiacente acestora, inclusiv pentru popularea acestor zone cu material biologic (cuiburi de icre embrionate, alevini, puiet) pentru refacerea potențialului piscicol al zonei;j) să elibereze în apă peștele capturat supus protecției sau sub dimensiunea legală, indiferent de starea acestuia;k) să anunțe imediat apariția unor fenomene de mortalitate la pești sau la alte viețuitoare, precum și fenomene de poluare din zona de pescuit;l) să permită desfășurarea activităților turistice și de vânătoare sportivă autorizate conform prevederilor legale;m) să permită desfășurarea activităților de cercetare cu profil ecologic autorizat în zonele de pescuit, inclusiv capturarea de reproducători și material piscicol pentru experimente.2. Permisul de pescuit se actualizează periodic în funcție de modificările intervenite în situația zonei de pescuit sau în statutul titularului permisului.3. Nerespectarea obligațiilor prevăzute în prezentul permis se sancționează conform prevederilor legale în vigoare, precum și cu suspendarea permisului de pescuit, după cum urmează:a) pe o durată de 3 luni, în cazul nerespectării obligațiilor stabilite la pct. 1 lit. a), b), c), e), j), l), m);b) pe o durată de 6 luni, în cazul nerespectării obligațiilor stabilite la pct. 1 lit. f) și j);c) anularea permisului, în cazul nerespectării obligațiilor stabilite la pct. 1 lit. g) și h), precum și în cazul repetării abaterilor.4. Constatarea faptelor și ridicarea permiselor se fac de către personalul împuternicit de ARBDD.5. Stabilirea sancțiunilor se face de către o comisie stabilită de ARBDD, în termen de maximum 15 zile de la data ridicării permisului.6. Contestațiile privind sancțiunile de suspendare sau anulare a permiselor de pescuit se pot face, în termen de 15 zile de la data luării la cunoștință de sancțiunea aplicată, la conducerea ARBDD, care este obligată să le analizeze și să transmită răspunsul definitiv în termen de 30 de zile de la data înregistrării acestora.ADMINISTRAȚIA REZERVAȚIEI BIOSFEREI DELTA DUNĂRIIGuvernator,
  ---------