LEGEA nr. 421 din 28 decembrie 2023bugetului de stat pe anul 2024
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1187 din 29 decembrie 2023  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta lege prevede și autorizează pentru anul bugetar 2024 veniturile pe capitole și subcapitole și cheltuielile pe destinații și pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile și activităților finanțate integral din venituri proprii.  +  Secţiunea 1 Dispoziții referitoare la bugetul de stat pe anul 2024  +  Articolul 2(1) Sinteza bugetului de stat, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1.(2) Bugetul de stat se stabilește la venituri în sumă de 308.205,0 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 655.825,0 milioane lei credite de angajament și în sumă de 404.238,0 milioane lei credite bugetare, cu un deficit de 96.033,0 milioane lei.(3) Sinteza cheltuielilor bugetare, pe surse de finanțare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2.(4) Bugetele ordonatorilor principali de credite și anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3*).*) Anexa nr. 3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1187 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bl. P33, parter, sectorul 5, București.  +  Articolul 3Cheltuielile bugetare sunt detaliate în bugetele ordonatorilor principali de credite pe surse de finanțare, iar în cadrul acestora pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate de cheltuieli.  +  Secţiunea a 2-a Dispoziții referitoare la bugetele locale pe anul 2024  +  Articolul 4Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 25.915,0 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care:a) 4.020,7 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, potrivit anexei nr. 4;b) 12.846,4 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, potrivit anexei nr. 5;c) 800,0 milioane lei destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, sumă repartizată pe județe potrivit anexei nr. 6.Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale se face de către consiliul județean prin hotărâre, după consultarea primarilor, în funcție de lungimea și starea tehnică a drumurilor;d) 7.433,8 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, pentru finanțarea cheltuielilor aferente funcționării serviciilor publice de salvare acvatică-salvamar și a posturilor de prim ajutor pe plajele cu destinație turistică, potrivit prevederilor art. 4 alin. (2^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru aplicarea prevederilor art. 7 alin. (4) și art. 8 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru județul Suceava, pentru aplicarea prevederilor art. XII alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011, cu modificările ulterioare, precum și pentru finanțarea unor cheltuieli curente și de capital, inclusiv ale instituțiilor subordonate, potrivit anexelor nr. 7, 7/01, 7/02 și 7/03;e) 814,1 milioane lei pentru finanțarea învățământului particular și a celui confesional, acreditate, potrivit anexei nr. 8.  +  Articolul 5(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 4 lit. a), sunt destinate:a) finanțării serviciilor sociale din sistemul de protecție a copilului și a măsurilor de protecție de tip centre de zi și centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap, în baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, cu modificările ulterioare, în limita prevăzută la art. 20 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările și completările ulterioare;b) finanțării cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru școli al României, în perioada ianuarie-iunie a anului școlar 2023-2024, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 652/2023 privind aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2023-2029, precum și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2023-2024, cu încadrare în sumele prevăzute pentru anul 2024 în fiecare dintre anexele nr. 3-5 la această hotărâre;c) finanțării drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul special, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar, cu modificările ulterioare, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 838/2022 privind stabilirea cuantumului limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor la îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive, precum și sumele de bani pentru nevoi personale, pentru copiii și tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială într-un serviciu public de tip rezidențial, precum și pentru mamele protejate în centre maternale și ale art. 129 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;d) finanțării cheltuielilor cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă a unităților de învățământ special și centrelor județene de resurse și asistență educațională din învățământul special;e) finanțării cheltuielilor de funcționare pentru unitățile de îngrijire la domiciliu și pentru căminele pentru persoane vârstnice de la nivelul județelor, potrivit prevederilor art. 12 alin. (3) lit. b) și ale art. 18 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 426/2020, cu modificările ulterioare;f) finanțării stimulentului educațional, sub formă de tichete sociale, stabilit de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, republicată;g) plății sprijinului sub formă de contribuții care va asigura completarea drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii ale unităților de cult locale, pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a) din secțiunea a 3-a, lit. E, a capitolului III „Culte“, din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.(2) În situațiile în care Programul pentru școli al României se derulează de către consiliile locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, prin hotărâre a consiliului județean se vor repartiza sume cu această destinație unităților administrativ-teritoriale respective, în veniturile bugetului local al județului fiind aprobate doar sumele nerepartizate. În baza hotărârii consiliului județean, sumele repartizate comunelor, orașelor și municipiilor se reflectă în bugetele locale ale acestora la indicatorul de venituri „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor“.(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la art. 4 lit. b) sunt destinate:a) finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 139 alin. (2) lit. b) și c) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare;b) finanțării drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate în baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în limita prevăzută la art. 20 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările și completările ulterioare;c) finanțării cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor și municipiului București, respectiv pentru: servicii sociale din sistemul de protecție a copilului, măsurile de protecție de tip centre de zi și centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap, implementarea Programului pentru școli al României, în perioada ianuarie-iunie a anului școlar 2023-2024, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 652/2023 privind aprobarea programului pentru școli al României în perioada 2023-2029, precum și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2023-2024, cu încadrare în sumele prevăzute pentru anul 2024 în fiecare dintre anexele nr. 3-5 la această hotărâre, cheltuielile cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă a unităților de învățământ special și a Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, plata sprijinului sub formă de contribuții, care va asigura completarea drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii ale unităților de cult locale pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a) din secțiunea a 3-a, lit. E, a capitolului III „Culte“, din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul special și învățământul de masă, finanțarea stimulentului educațional, sub formă de tichete sociale, stabilit de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, republicată, pentru preșcolarii din învățământul de masă;d) finanțării stimulentului educațional, sub formă de tichete sociale, stabilit de Legea nr. 248/2015, republicată;e) finanțării drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2017, cu modificările ulterioare, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 838/2022 și ale art. 129 din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;f) finanțării cheltuielilor de funcționare ale unităților de îngrijire la domiciliu, ale centrelor de zi de îngrijire și recuperare și ale căminelor pentru persoane vârstnice, de la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București și municipiului București, potrivit prevederilor art. 12 alin. (3) lit. b) și ale art. 18 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 17/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 426/2020, cu modificările ulterioare, precum și pentru plata indemnizației îngrijitorilor informali, potrivit prevederilor art. 13 alin. (6) din Legea nr. 17/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare;g) finanțării gratuității acordate elevilor prevăzuți la art. 83 alin. (1) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, la transportul public local și metropolitan rutier, potrivit prevederilor art. 83 alin. (2) lit. a) din același act normativ.(4) Repartizarea pe comune, orașe, municipii, sectoare și municipiul București a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării cheltuielilor prevăzute la alin. (3) se face astfel:a) pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la alin. (3) lit. a), d) și e), repartizarea sumelor se face prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, în baza actului administrativ emis de inspectorul școlar general al inspectoratului școlar județean/al municipiului București, în termen de 10 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei legi, cu privire la repartizarea sumelor pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, precum și pe unități de învățământ;b) pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la alin. (3) lit. b), repartizarea sumelor se face prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, potrivit datelor de fundamentare transmise de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale;c) pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la alin. (3) lit. f), repartizarea sumelor se face prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, conform propunerii agenției județene pentru plăți și inspecție socială/Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București;d) pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la alin. (3) lit. g), repartizarea sumelor pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale se face prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, proporțional cu sumele comunicate de către instituția prefectului pentru fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială, stabilite ca urmare a Adresei nr. 170.970/2023 a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.(5) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (3) lit. c) se face prin decizie a directorului Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice a Municipiului București, cu respectarea acelorași reguli prevăzute la alin. (4).(6) Pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) și (3), pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, autoritățile administrației publice locale alocă și sume din veniturile proprii ale bugetelor locale ale acestora, precum și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, după caz.(7) Repartizarea pe comune, orașe, municipii, sectoare și municipiul București, după caz, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea unităților de învățământ particular și confesional acreditate, prevăzute la art. 4 lit. e), se face prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, în baza actului administrativ emis de inspectorul școlar general al inspectoratului școlar județean/al municipiului București, cu privire la repartizarea sumelor pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, precum și pe unități de învățământ.(8) În vederea repartizării prevăzute la alin. (4) lit. a) și alin. (7), direcțiile generale regionale/administrațiile județene ale finanțelor publice, la solicitarea inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, furnizează informații cu caracter financiar.(9) În anul 2024, cuantumul contribuției lunare pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară se stabilește la nivelul de 2.300 lei, la care se adaugă contribuția asiguratorie pentru muncă în procent de 2,25 %.(10) Numărul maxim de contribuții finanțate pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară este prevăzut în anexa nr. 9.  +  Articolul 6(1) În anul 2024, prin derogare de la prevederile art. 32 și 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat, la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale se repartizează prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice următoarele cote:a) 15% la bugetul local al județului;b) 63% la bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor pe al căror teritoriu își desfășoară activitatea plătitorii de impozit pe venit;c) 6% într-un cont distinct deschis pe seama direcției generale regionale a finanțelor publice/administrației județene a finanțelor publice, ce se repartizează bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor prin hotărâre a consiliului județean;d) 14% într-un cont distinct deschis pe seama direcției generale regionale a finanțelor publice/administrației județene a finanțelor publice, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;e) 2% într-un cont distinct deschis pe seama direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanțelor publice, pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale din județe, respectiv teatre, opere și filarmonici.(2) În anul 2024, prin derogare de la prevederile art. 32 și 33 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, 97% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat, la nivelul municipiului București, se repartizează prin decizie a directorului Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, astfel:a) o cotă de 47% pentru bugetul local al municipiului București;b) pentru sectoarele municipiului București, suma corespunzătoare diferenței de 50% se împarte la numărul total de locuitori ai municipiului București și se înmulțește cu numărul de locuitori ai fiecărui sector.(3) O cotă de 3% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat, la nivelul municipiului București, se repartizează potrivit prezentei legi bugetului local al județului Ilfov, într-un cont distinct de venituri, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. Suma corespunzătoare se va estima de către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București și se va comunica Consiliului Județean Ilfov.(4) În cadrul fiecărui județ, sumele corespunzătoare cotei prevăzute la alin. (1) lit. d) se repartizează unităților administrativ-teritoriale pentru echilibrarea bugetelor locale, astfel:a) 15% pentru echilibrarea bugetelor locale ale județelor;b) 85% pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor.(5) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, prevăzute în anexa nr. 7, și cota prevăzută la alin. (4) lit. b) se repartizează unităților administrativ-teritoriale, prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, în două etape, utilizând modelul de calcul aprobat prin ordin al ministrului finanțelor și transmis de Ministerul Finanțelor direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanțelor publice în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei legi, astfel:a) în prima etapă se repartizează sume de echilibrare bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale ale căror venituri estimate a fi încasate în anul 2024 din cota prevăzută la alin. (1) lit. b) sunt mai mici de 820 lei/locuitor/an, precum și celor ale căror venituri estimate a fi încasate în anul 2024 din cota prevăzută la alin. (1) lit. b) sunt mai mici de 1.750 mii lei/unitate administrativ-teritorială/an;b) în vederea repartizării prevăzute la lit. a) se calculează diferența dintre 820 lei/locuitor/an și veniturile pe locuitor/an estimate a fi încasate în anul 2024 din cota prevăzută la alin. (1) lit. b) pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în parte;c) sumele disponibile rămase după operațiunea prevăzută la lit. a) se repartizează, direct proporțional cu necesarul stabilit, unităților administrativ-teritoriale ale căror venituri din cota prevăzută la alin. (1) lit. b) cumulate cu sumele de echilibrare repartizate potrivit lit. a) sunt mai mici de 1.750 mii lei/unitate administrativ-teritorială/an;d) sumele rămase nerepartizate după parcurgerea primei etape, potrivit prevederilor lit. a)-c), se repartizează în etape succesive, direct proporțional cu necesarul stabilit, comunelor, orașelor și municipiilor a căror medie a veniturilor pe locuitor/an, calculată ca raport între suma veniturilor estimate a fi încasate în anul 2024 din cota prevăzută la alin. (1) lit. b) și sumele repartizate în prima etapă și numărul locuitorilor unității administrativ-teritoriale, este mai mică decât media pe județ/locuitor/an calculată cu ajutorul acelorași indicatori la nivelul întregului județ, în vederea egalizării mediilor individuale cu media pe județ.(6) Pentru echilibrarea bugetelor locale ale județelor, în completarea veniturilor estimate a fi încasate în anul 2024 din cota prevăzută la alin. (1) lit. a) și din sumele prevăzute la alin. (4) lit. a), se alocă sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute în anexa nr. 7, astfel încât valoarea însumată a acestor venituri să nu fie mai mică de 360 lei/locuitor/an, dar nu mai mult de 285.000 mii lei/județ/an.(7) Sumele corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit, prevăzută la alin. (1) lit. c), se repartizează în mod egal județelor, în limita sumei de 36.829 mii lei, reprezentând fond la dispoziția consiliului județean. În cadrul fiecărui județ, fondul la dispoziția consiliului județean se repartizează integral în anul 2024 comunelor, orașelor și municipiilor, prin hotărâre a consiliului județean, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare, pe care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii, astfel cum sunt definite la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. Sumele repartizate potrivit prevederilor prezentului alineat se reflectă în bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale, la o poziție de venituri distinctă. Pentru repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor din fond, consiliul județean are obligația ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, să solicite în scris tuturor unităților administrativ-teritoriale din cadrul județului prezentarea de cereri pentru acordarea de sume pentru destinațiile prevăzute. Hotărârea consiliului județean se comunică directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, instituției prefectului și unităților administrativ-teritoriale din județ. În execuție, la nivelul fiecărei direcții generale regionale a finanțelor publice/administrații județene a finanțelor publice, soldul contului prevăzut la alin. (1) lit. c) se împarte la numărul total de 41 de județe, iar suma rezultată se virează fiecăruia dintre celelalte 40 de județe, în vederea aplicării prevederilor prezentului alineat.(8) Impozitul pe venit utilizat în calculele prevăzute de prezentul articol va fi cel estimat de structurile de specialitate din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/ administrațiilor județene/de sector ale finanțelor publice și comunicat unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale și nu include categoriile de impozite care, potrivit legii, se rețin integral la bugetul de stat.(9) În execuție, sumele încasate, aferente cotelor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), alin. (2) lit. a) și alin. (3), se alocă de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice bugetelor locale ale unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale, până cel târziu la data de 8 a lunii în curs pentru luna anterioară, iar cele prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) și alin. (2) lit. b) se alocă în același termen, proporțional cu sumele repartizate.(10) Impozitul pe venit încasat suplimentar în anul 2024 la bugetul de stat, față de planul anual repartizat, se alocă unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale potrivit prevederilor alin. (1)-(3) și se cuprinde în bugetele locale prin rectificare bugetară locală, în urma comunicării transmise de direcția generală regională a finanțelor publice/administrația județeană a finanțelor publice.(11) Impozitul pe venit corespunzător cotei de 6%, prevăzută la alin. (1) lit. c), încasat suplimentar, se repartizează în mod egal județelor, peste limita stabilită, iar în cadrul fiecărui județ, în baza deciziei directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, consiliul județean repartizează, până la data de 9 decembrie 2024, comunelor, orașelor și municipiilor, integral, prin hotărâre, sumele suplimentare.(12) Impozitul pe venit încasat suplimentar în anul 2024, corespunzător cotei prevăzute la alin. (1) lit. d), precum și cel corespunzător alin. (2) lit. b) se repartizează unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale, prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, proporțional cu planul aprobat.(13) În execuție, sumele aferente cotelor prevăzute la alin. (1) lit. d) și sumele prevăzute la alin. (2) lit. b) se alocă în termenul prevăzut la alin. (9), proporțional cu planul majorat potrivit prevederilor alin. (12), iar cele aferente cotei prevăzute la alin. (1) lit. c) se alocă unităților administrativ-teritoriale până la data de 13 decembrie 2024, potrivit hotărârii consiliului județean prevăzute la alin. (11).(14) Începând cu semestrul al doilea al anului 2024, în funcție de nivelul încasărilor impozitului pe venit la bugetul de stat, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene/de sector ale finanțelor publice, prin structurile de specialitate, pot proceda la o nouă estimare a impozitului pe venit, care se repartizează unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, cu respectarea prevederilor alin. (1)-(3), fără diminuarea/ suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, repartizate.(15) Numărul locuitorilor din unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale utilizat în calculele prevăzute în prezentul articol este cel comunicat de direcțiile județene de statistică, respectiv de Direcția Regională de Statistică a Municipiului București, după caz, la data de 1 ianuarie 2023.  +  Articolul 7(1) Sumele încasate până la data de 31 iulie 2024 aferente cotei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e), cumulate la nivel național, se repartizează prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației până la data de 30 august 2024, potrivit solicitărilor transmise acestei instituții până la data de 16 august 2024 de către unitățile administrativ-teritoriale în subordinea cărora funcționează instituții publice de spectacole, respectiv teatre, opere și filarmonici. Tot până la data de 16 august 2024, soldul contului 50.75.08 „Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale“, deschis pe seama direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/ administrațiilor județene ale finanțelor publice, se transferă în contul 50.75.08 „Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale“, deschis pe numele Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București. Sumele aferente cotei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e), încasate în perioada 1 august 2024-6 decembrie 2024, cumulate la nivel național, se repartizează unităților administrativ-teritoriale în subordinea cărora funcționează instituții publice de spectacole, respectiv teatre, opere și filarmonici, prin hotărâre a Guvernului inițiată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației până la data de 16 decembrie 2024, în baza solicitărilor transmise acestei instituții până la data de 6 decembrie 2024. În acest scop, soldul la data de 6 decembrie 2024 al contului 50.75.08 „Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale“, deschis pe seama direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanțelor publice, se transferă în aceeași dată în contul 50.75.08 „Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale“, deschis pe numele Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București. Cu sumele repartizate prin hotărâre a Guvernului, potrivit prevederilor prezentului alineat, se rectifică bugetele locale. În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului prevăzute de prezentul alineat, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației virează unităților administrativ-teritoriale sumele aprobate, din contul 50.75.08 „Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale“, deschis pe numele său, în conturile de venituri ale unităților administrativ-teritoriale 21.A.04.06.00 „Sume repartizate pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte“, codificate cu codurile de identificare fiscală ale acestora.(2) La repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor constituite în contul 50.75.08 deschis pe seama Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației se au în vedere următoarele criterii:a) dacă solicitările unităților administrativ-teritoriale dintr-un județ sunt mai mici decât sumele din cota de 2% prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. e) încasate la nivelul județului respectiv, se alocă integral suma solicitată;b) dacă solicitările unităților administrativ-teritoriale dintr-un județ sunt mai mari decât sumele din cota de 2% prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. e) încasate la nivelul județului respectiv, se alocă sume la nivelul încasărilor din județul respectiv, iar la suma solicitată peste nivelul încasărilor se aplică procentul stabilit ca raport între suma tuturor solicitărilor care depășesc nivelul încasat din cota de 2% și totalul sumelor rămase nesolicitate, la nivel național;c) ponderea cheltuielilor aferente secțiunii de funcționare și rezonabilitatea solicitării.(3) Sumele rămase neutilizate la finele anului în contul 50.75.08 „Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale“, deschis pe numele Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, se virează la bugetul de stat în contul 20.A.04.01.00 „Venituri ale bugetului de stat - cote defalcate din impozitul pe venit“, codificat cu codul de identificare fiscală al acestuia.(4) Sumele din contul prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. c) încasate și nerepartizate pe unități administrativ-teritoriale în termenul prevăzut la art. 6 alin. (11), precum și sumele din fondul prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. e), existente la data de 24 decembrie 2024 în conturile distincte deschise pe seama direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanțelor publice, se restituie de către direcția generală regională a finanțelor publice/administrația județeană a finanțelor publice la bugetul de stat, în contul corespunzător subdiviziunii de clasificație bugetară din care au fost încasate, deschis la nivelul unității Trezoreriei Statului cu rol de municipiu reședință de județ.(5) Sumele repartizate se utilizează exclusiv pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale, respectiv teatre, opere și filarmonici. Din aceste sume vor fi finanțate cheltuielile efectuate în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2024. Sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului vor fi reflectate conform prevederilor art. 70 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.(6) Autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale, beneficiare ale sumelor repartizate în anul 2024 potrivit prevederilor prezentului articol, pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea acestora, respectiv teatre, opere și filarmonici, sunt obligate să întocmească și să prezinte un raport, detaliat pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, cu privire la modalitatea de utilizare a sumelor primite și utilizate pentru buna desfășurare a activității instituțiilor beneficiare. Raportul se prezintă de către autoritățile executive de la nivelul unităților administrativ-teritoriale autorităților deliberative de la nivelul unităților administrativ-teritoriale, odată cu contul de execuție al bugetului local, și se publică pe pagina web a acestora și, în cazul în care există, și pe pagina web a instituțiilor beneficiare și se înaintează și Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.  +  Articolul 8Categoriile de venituri și cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2024 sunt prevăzute în anexa nr. 10.  +  Secţiunea a 3-a Dispoziții referitoare la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2024  +  Articolul 9(1) Veniturile și cheltuielile bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, precum și bugetul fondurilor externe nerambursabile utilizate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 11.(2) Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse de finanțare, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe părți, capitole și titluri, după caz, este prevăzută în anexa nr. 11/01.(3) Cheltuielile bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, detaliate pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 11/02.(4) Sumele alocate din fonduri externe nerambursabile, detaliate la cheltuieli pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 11/03.  +  Articolul 10(1) În bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2024 sunt incluse, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, sumele aferente anului 2024 din contribuțiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările și completările ulterioare.(2) În anul 2024 se autorizează Casa Națională de Asigurări de Sănătate să negocieze și să încheie contracte cost-volum/cost-volum-rezultat în limita sumei de 4.300.000 mii lei.(3) Pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit dispozițiilor art. 265 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, veniturile bugetului se completează cu suma de 460.174 mii lei, care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății.(4) Pentru acoperirea deficitului aferent asigurărilor pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, potrivit dispozițiilor art. 4 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, veniturile se completează cu suma de 234.382 mii lei, care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății.(5) Dispozițiile referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile și proiecte cu finanțare din Planul de redresare și reziliență al României, precum și prevederile art. 60, art. 68-70, art. 79-81 și art. 83 se aplică în mod corespunzător și în cazul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.  +  Secţiunea a 4-a Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2014-2020, pe anul 2024  +  Articolul 11(1) Pentru beneficiarii prevăzuți la art. 6 alin. (1)-(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, care au în implementare proiecte nefinalizate, inclusiv cele care reprezintă prima fază a proiectelor ce se finanțează în perioadele de programare bugetară ale Uniunii Europene 2014-2020 și 2021-2027, finanțarea cheltuielilor se asigură de la bugetul de stat prin bugetele ordonatorilor principali de credite de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, se cuprind în clasificația aferentă fondului de finanțare la alineatul 03 „Cheltuieli neeligibile“ și reprezintă cheltuieli definitive ale bugetului de stat.(2) În anul 2024, prin derogare de la prevederile art. 43^1 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru proiectele nefinalizate în perioada de eligibilitate a perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020, cu excepția fazei a doua aferente proiectelor prevăzute la art. 4 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 231/2023, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarii prevăzuți la art. 6 alin.(1)-(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, care au în implementare proiecte, notifică prestatorilor, executanților și furnizorilor cu care au încheiate contracte executarea de lucrări pentru finalizarea acestora, în termen de 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(3) Din sumele prevăzute la alin. (1) se asigură și alte cheltuieli necesare finalizării proiectelor, cu încadrarea în valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați conform art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, necuprinse în contractele de finanțare încheiate cu autoritățile de management, care asigură finalizarea proiectului, precum și sumele dispuse de instanțele de judecată prin hotărâri judecătorești definitive, dispuse în favoarea beneficiarilor.  +  Articolul 12(1) Beneficiarii finanțați integral din bugetul de stat, care implementează proiecte finanțate în cadrul programelor/ instrumentelor/facilităților, care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România, virează în contul de venituri al bugetului de stat sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării acestora.(2) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligația de a deschide și repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt instituțiile publice din subordine finanțate integral din bugetul local, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de autoritățile de management/gestiune a programului/ instrumentului/facilității, de Comisia Europeană sau de alți donatori externi, pe baza solicitării de finanțare transmise de instituția beneficiară de proiect.  +  Articolul 13(1) În scopul implementării programelor și proiectelor de cooperare teritorială europeană se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate comună de management/autoritate națională/autoritate de gestiune a programelor privind cooperarea teritorială europeană să aprobe, prin ordin, norme specifice pentru finanțarea și organizarea acțiunilor specifice pe teritoriul altor state pentru anul 2024.(2) Cheltuielile stabilite prin normele prevăzute la alin. (1) se asigură de către ordonatorii principali de credite, din creditele aprobate anual, cu această destinație. Rambursarea acestor cheltuieli din fondurile europene se realizează în conformitate cu procedurile de lucru ale autorităților de management/autorităților comune de management/autorităților naționale.  +  Articolul 14(1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajament, de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepția virărilor de credite bugetare și credite de angajament, care pot fi efectuate pe tot parcursul anului de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, la:a) titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuția proprie și/sau cofinanțarea națională, aferentă proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile ale instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, precum și ale instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională finanțate integral din venituri proprii;b) titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ aferent cadrului financiar 2021-2027;c) titlul 60 „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR“;d) titlul 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR“.(2) Sumele prevăzute la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat, în baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare. Notă
  Potrivit alin. (1) al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 46 din 14 mai 2024, publicată în Monitorul Oficial nr. 444 din 14 mai 2024, prin derogare de la prevederile art. 14 alin. (2), art. 15 alin. (2), art. 21 alin. (2) și (16), art. 22 alin. (13) și (14) din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, în anul 2024, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, sumele prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, la titlul 60 „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR“, precum și la titlul 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR“ pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, cu respectarea prevederilor art. 54 alin. (1) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.
  (3) În condițiile prevederilor art. 47 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de angajament și de credite bugetare neutilizate, între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.(4) Pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de angajament și credite bugetare neutilizate în cadrul titlului 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.(5) Se autorizează Ministerul Finanțelor, pentru asigurarea finalizării proiectelor prevăzute la art. 11, respectiv pentru finanțarea proiectelor/programelor prevăzute la art. 15 alin. (1), la propunerea ordonatorilor principali de credite, să efectueze, pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat.(6) Se autorizează Ministerul Finanțelor, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să efectueze redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare neutilizate între ordonatorii principali de credite de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, la:a) titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“ pentru asigurarea cheltuielilor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, precum și ale instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională finanțate integral din venituri proprii la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, aferent cadrului financiar 2021-2027;b) titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ aferent cadrului financiar 2021-2027;c) titlul 60 „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR“;d) titlul 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR“.(7) Se interzice instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat să efectueze virări de credite de angajament și de credite bugetare de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, cu excepția virărilor la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ aferent cadrului financiar 2021-2027.(8) Virările de credite de angajament și de credite bugetare prevăzute la alin. (1), (3) și (4), precum și redistribuirile de credite de angajament și credite bugetare între și în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile se efectuează de ordonatorii principali de credite și se comunică Ministerului Finanțelor, concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul acestora, modificate în mod corespunzător.(9) Din sumele prevăzute la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru finalizarea corespunzătoare a proiectelor finanțate de la acest titlu.(10) Influențele în structura creditelor de angajament și creditelor bugetare, rezultate în baza virărilor de credite prevăzute la alin. (1), (6) și (7), vor fi evidențiate în structura cheltuielilor aprobate instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, precum și la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ aferent cadrului financiar 2021-2027, după caz.(11) Se interzice ordonatorilor principali de credite introducerea, la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, de proiecte noi aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020.(12) Ordonatorii principali de credite au obligația de a asigura, potrivit legii, cu prioritate, sume necesare finalizării proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020.
   +  Articolul 15(1) Prevederile art. 11 și art. 14 alin. (11) nu se aplică proiectelor/programelor finanțate în cadrul programelor/ facilităților/instrumentelor aferente cadrului financiar al Uniunii Europene 2014-2020, respectiv mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021, ale căror cheltuieli sunt eligibile și în anul 2024 potrivit contractelor/ ordinelor/deciziilor/memorandumurilor de finanțare.(2) Sumele prevăzute pe total la alineatul „Finanțare externă nerambursabilă“ din cadrul titlului 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ nu pot fi diminuate, cu excepția sumelor care se virează la alineatul „Finanțare externă nerambursabilă“ din cadrul titlului 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ pentru finanțarea proiectelor aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2021-2027, respectiv la articol și/sau alineat 01 din cadrul titlului 60 „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR“. Notă
  Potrivit alin. (1) al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 46 din 14 mai 2024, publicată în Monitorul Oficial nr. 444 din 14 mai 2024, prin derogare de la prevederile art. 14 alin. (2), art. 15 alin. (2), art. 21 alin. (2) și (16), art. 22 alin. (13) și (14) din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, în anul 2024, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, sumele prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, la titlul 60 „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR“, precum și la titlul 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR“ pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, cu respectarea prevederilor art. 54 alin. (1) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Articolul 16Se autorizează ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de certificare pentru bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni Generale să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, pentru asigurarea prefinanțării și/sau continuării finanțării programelor/ proiectelor în cazul indisponibilității temporare a fondurilor europene pentru proiectele din perioada de programare 2021-2027“.  +  Articolul 17(1) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de autoritate de management/ autoritate națională al/a programelor privind cooperarea teritorială europeană, conform Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană“, în perioada 2014-2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2016, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează să diminueze creditele de angajament angajate aferente anului curent, ca urmare a diminuării angajamentelor legale încheiate în anii anteriori cu sumele rezultate din dezangajarea fondurilor la nivelul proiectelor, conform contractelor în vigoare, în vederea contractării fondurilor rămase neutilizate, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor alocate la nivel de program.(2) În vederea punerii în aplicare a prevederilor alin. (1), Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației se autorizează să modifice creditele de angajament aferente anilor anteriori, anului curent, precum și estimările pe anii următori, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor alocate la nivel de program.
   +  Secţiunea a 5-a Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2021-2027, precum și la proiecte cu finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliență al României, pe anul 2024  +  Articolul 18(1) În anul 2024 se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă, pe parcursul întregului an, în anexele la buget, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 231/2023, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2023 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile alocate României din FEGA și FEADR, aferente politicii agricole comune, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2023-2027 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării și ale Legii nr. 231/2022 privind gestionarea și utilizarea fondurilor Interreg și a contribuției publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană“, în perioada 2021-2027, proiecte noi aferente perioadei de programare bugetară 2021-2027, cu respectarea prevederilor alin. (3), (9) și ale art. 21 alin. (3) și (5), după caz.(2) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (16) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2024, pe baza contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare încheiate cu autoritatea de management, respectiv avizelor de principiu emise de acestea, se autorizează ordonatorii de credite să introducă în bugetul propriu titlul din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2021-2027, respectiv titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“.(3) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă în buget creditele de angajament necesare implementării proiectelor noi la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanțare/avizele de principiu, în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2021-2027.(4) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze, în cursul întregului an, virări de credite bugetare în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a proiectelor noi și, după caz, să modifice Programul de investiții publice.(5) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă în anexele nr. 3/xx/21, 3/xx/23, 3/xx/27 și 3/xx/29, după caz, creditele de angajament necesare implementării proiectelor noi la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanțare/avizele de principiu emise de către autoritățile de management în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2021-2027, să majoreze creditele bugetare aferente estimărilor pentru anii 2025-2027 și anii ulteriori și, după caz, să modifice Programul de investiții publice.(6) Ordonatorii de credite finanțați integral sau parțial din bugetul de stat, care au calitatea de lider al unui parteneriat, beneficiar al unui proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile, pot asigura prin bugetele proprii cofinanțarea publică pentru proiecte în condițiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/contractul/decizia/ordinul de finanțare.(7) Beneficiarii care implementează proiecte în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților/mecanismelor, care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România și ale căror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea și obținerea de prefinanțări/avansuri, pot cuprinde în bugetul propriu credite de angajament și credite bugetare aferente fondurilor externe nerambursabile, care urmează a fi rambursate potrivit acordurilor de finanțare, acestea urmând a fi utilizate în lipsa disponibilităților din prefinanțările/avansurile primite, dacă acordurile de finanțare nu prevăd altfel.(8) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, prevederile alin. (6) se aplică liderilor/partenerilor finanțați integral din bugetul de stat numai pentru finanțarea acțiunilor proprii ale acestora.(9) În bugetele instituțiilor publice prevăzute la art. 62 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ aferent cadrului financiar 2021-2027, respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli potrivit destinației acestora, se cuprind și sumele aferente proiectelor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanțarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România.(10) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze, în cursul întregului an, virări de credite de angajament și credite bugetare în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare aflate în derulare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora și, după caz, să modifice Programul de investiții publice, cu excepția virărilor de credite bugetare de la proiectele implementate potrivit prevederilor art. 11 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2017.(11) Proiectele de investiții finanțate în cadrul perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2021-2027 se cuprind în buget cu respectarea prevederilor art. 43 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 45 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare.(12) Pe parcursul execuției bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanțare a proiectelor, unitățile administrativ-teritoriale pot contracta finanțări rambursabile sau pot utiliza excedentul anual al bugetului local.  +  Articolul 19(1) Pentru cota-parte din plățile efectuate aferente cheltuielilor eligibile a fi rambursate din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă și de pescuit sau din alte programe/instrumente/ facilități/mecanisme postaderare, ordonatorul de credite, care are calitatea de beneficiar, va transmite o cerere de rambursare autorității de management/gestiune a programului/instrumentului/ facilității/mecanismului în maximum 3 luni de la efectuarea cheltuielilor, cu excepția cheltuielilor efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare, în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum și cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanțare.(2) Sumele aferente rambursărilor de fonduri externe nerambursabile postaderare primite de la Comisia Europeană și/sau de la alți donatori externi se fac venit la bugetele din care au fost finanțate proiectele respective și se virează la aceste bugete conform reglementărilor Uniunii Europene și prevederilor legale naționale care reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autoritățile de management/gestiune ori de către alte autorități naționale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilități/mecanisme sau instrumente postaderare, după caz.(3) Beneficiarii finanțați integral din bugetul de stat care implementează proiecte finanțate în cadrul programelor/ instrumentelor/facilităților/mecanismelor, care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România, virează în contul de venituri al bugetului de stat sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării acestora.(4) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligația de a deschide și repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt instituțiile publice din subordine finanțate integral din bugetul local, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de autoritățile de management/gestiune al/a programului/instrumentului/facilității/mecanismului, de Comisia Europeană sau de alți donatori externi, pe baza solicitării de finanțare transmise de instituția beneficiară de proiect.  +  Articolul 20(1) În scopul implementării programelor și proiectelor de cooperare teritorială europeană, se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate comună de management/autoritate națională/autoritate de gestiune al/a programelor privind cooperarea teritorială europeană să aprobe, prin ordin, norme specifice pentru finanțarea și organizarea acțiunilor specifice pe teritoriul altor state.(2) Cheltuielile stabilite prin normele prevăzute la alin. (1) se asigură de către ordonatorii principali de credite din creditele aprobate anual cu această destinație. Rambursarea acestor cheltuieli din fondurile europene se realizează în conformitate cu procedurile de lucru ale autorităților de management/autorităților comune de management/autorităților naționale.  +  Articolul 21(1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare de la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ aferent cadrului financiar 2021-2027 la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepția virărilor de credite de angajament și credite bugetare care pot fi efectuate pe tot parcursul anului de la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ aferent cadrului financiar 2021-2027 la:a) titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ în vederea asigurării cheltuielilor aferente finalizării proiectelor prevăzute la art. 11, respectiv pentru finanțarea proiectelor/ programelor prevăzute la art. 15 alin. (1);b) titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuția proprie și/sau cofinanțarea națională, aferentă proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile ale instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, precum și ale instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională finanțate integral din venituri proprii;c) titlul 60 „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR“;d) titlul 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR“.(2) Sumele prevăzute la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ aferent cadrului financiar 2021-2027 nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat în baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare. Notă
  Potrivit alin. (1) al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 46 din 14 mai 2024, publicată în Monitorul Oficial nr. 444 din 14 mai 2024, prin derogare de la prevederile art. 14 alin. (2), art. 15 alin. (2), art. 21 alin. (2) și (16), art. 22 alin. (13) și (14) din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, în anul 2024, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, sumele prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, la titlul 60 „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR“, precum și la titlul 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR“ pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, cu respectarea prevederilor art. 54 alin. (1) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.
  (3) În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de angajament și credite bugetare între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ aferent cadrului financiar 2021-2027, pentru finanțarea proiectelor aflate în implementare sau proiectelor noi finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.(4) Pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de angajament și credite bugetare neutilizate în cadrul titlului 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ aferent cadrului financiar 2021-2027, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate, pentru asigurarea finanțării proiectelor aflate în implementare.(5) Se autorizează Ministerul Finanțelor să efectueze, pe parcursul întregului an, la solicitarea ordonatorilor principali de credite, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ aferent cadrului financiar 2021-2027:a) redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate de certificare;b) redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, în funcție de stadiul implementării, la nivelul fiecărui ordonator de credite, a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, pentru asigurarea finanțării proiectelor aflate în implementare;c) redistribuiri de credite de angajament și de credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat beneficiari și cei cu rol de autoritate de management/certificare/operator de program pentru asigurarea finanțării corespunzătoare a proiectelor/programelor implementate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru asigurarea finanțării unor proiecte noi introduse în buget potrivit dispozițiilor art. 18 alin. (1)-(5).(6) Se autorizează Ministerul Finanțelor să efectueze redistribuiri/virări de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii principali de credite, la solicitarea acestora, de la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ aferent cadrului financiar 2021-2027, la:a) titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ în vederea asigurării cheltuielilor aferente finalizării proiectelor prevăzute la art. 11, respectiv pentru finanțarea proiectelor/ programelor prevăzute la art. 15 alin. (1);b) titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“ pentru asigurarea cheltuielilor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, precum și ale instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională finanțate integral din venituri proprii la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ aferent cadrului financiar 2021-2027;c) titlul 60 „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR“;d) titlul 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR“.(7) Se autorizează Ministerul Finanțelor să efectueze redistribuiri/virări de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii principali de credite, la solicitarea acestora, de la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“ din sumele aferente asigurării cheltuielilor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, precum și ale instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională finanțate integral din venituri proprii prevăzute la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ aferent cadrului financiar 2021-2027, la:a) titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ în vederea asigurării cheltuielilor aferente finalizării proiectelor prevăzute la art. 11, respectiv pentru finanțarea proiectelor/ programelor prevăzute la art. 15 alin. (1);b) titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ aferent cadrului financiar 2021-2027 în vederea asigurării cheltuielilor aferente proiectelor prevăzute la art. 18;c) titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“ pentru asigurarea cheltuielilor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, precum și ale instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională finanțate integral din venituri proprii la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ aferent cadrului financiar 2021-2027.(8) Se interzice instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare de la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ aferent cadrului financiar 2021-2027.(9) Virările de credite bugetare prevăzute la alin. (3) se pot efectua și de la titlurile de cheltuieli care au fost majorate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului și din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, cu excepția sumelor alocate din aceste fonduri.(10) În condițiile art. 47 alin. (16) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite care identifică, pe parcursul exercițiului bugetar anual, proiecte noi sau proiecte în derulare din anii anteriori finanțabile din fonduri externe nerambursabile postaderare și care nu au în bugetul propriu titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ aferent cadrului financiar 2021-2027, articolul sau alineatul corespunzător, să introducă titlul, articolul și alineatul respectiv, creditele de angajament și creditele bugetare asigurându-se potrivit dispozițiilor alin. (3), (5) și ale art. 18 alin. (1)-(5).(11) Prevederile alin. (10) se aplică și instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, cu introducerea corespunzătoare a modificărilor, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.(12) Virările și redistribuirile de credite de angajament și credite bugetare între și în cadrul proiectelor/programelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare prevăzute la alin. (1), (3), (4), (9) și (10), precum și modificările și virările prevăzute la art. 18 alin. (3)-(5) se efectuează de ordonatorii principali de credite și se comunică Ministerului Finanțelor, concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul acestora, modificate în mod corespunzător.(13) Din sumele prevăzute la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ aferent cadrului financiar 2021-2027 se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanțate de la acest titlu.(14) Influențele în structura creditelor de angajament și creditelor bugetare rezultate în baza virărilor/redistribuirilor de credite vor fi evidențiate în structura cheltuielilor aprobate instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ aferent cadrului financiar 2021-2027.(15) Pe parcursul întregului an se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, în a căror anexă la buget se cuprind sumele necesare implementării programelor aferente cadrului financiar european 2021-2027, să modifice creditele de angajament și creditele bugetare la poziția „Finanțare din (FEN) postaderare“, cu încadrarea în sumele prevăzute prin decizia Comisiei Europene de aprobare a programului, cu excepția majorării creditelor de angajament în conformitate cu prevederile art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 231/2023, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor art. 15 din Legea nr. 231/2022, și art. 22 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/2023. Aceștia comunică Ministerului Finanțelor modificările efectuate, concomitent cu transmiterea anexelor modificate, însușite de ordonatorul principal de credite.(16) Sumele prevăzute pe total la alineatul „Finanțare externă nerambursabilă“ din cadrul titlului 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ aferent cadrului financiar 2021-2027 nu pot fi diminuate, cu excepția sumelor care se virează la articolul și/sau alineatul „Fonduri europene nerambursabile“ din cadrul titlului 60 „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR“ pentru finanțarea reformelor/ investițiilor/proiectelor aferente componentei de asistență financiară nerambursabilă din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență. Notă
  Potrivit alin. (1) al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 46 din 14 mai 2024, publicată în Monitorul Oficial nr. 444 din 14 mai 2024, prin derogare de la prevederile art. 14 alin. (2), art. 15 alin. (2), art. 21 alin. (2) și (16), art. 22 alin. (13) și (14) din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, în anul 2024, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, sumele prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, la titlul 60 „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR“, precum și la titlul 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR“ pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, cu respectarea prevederilor art. 54 alin. (1) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.
  (17) Se interzice ordonatorilor de credite cu rol de autoritate de management sau cu rol de beneficiar să introducă sumele aferente programelor și proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2021-2027 la subdiviziuni aferente perioadei de programare 2007-2013.(18) Prevederile alin. (1)-(6) și alin. (15), (16) și art. 19 se aplică și Ministerului Finanțelor, în calitate de ordonator principal de credite prin bugetul căruia se finanțează programele operaționale regionale pe perioada de programare bugetară 2021-2027.(19) Redistribuirile de credite de angajament și de credite bugetare prevăzute la alin. (5) lit. a) și c) de la ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de certificare, din sumele aprobate în bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale la capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe“, titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ aferent cadrului financiar 2021-2027, articolul 71 „Sume aferente asistenței financiare nerambursabile alocate de Uniunea Europeană în perioada de programare 2021-2027“, alineatul 01 „Sume necesare pentru continuarea proiectelor în cazul indisponibilității temporare a fondurilor europene“ pot fi realizate numai la alineatul 02 „Finanțare externă nerambursabilă“ în bugetul ordonatorilor principali de credite la care este necesară finanțarea respectivă.
   +  Articolul 22(1) În anul 2024, pentru implementarea proiectelor/investițiilor/reformelor finanțate din Mecanismul de redresare și reziliență, prevăzute în Planul național de redresare și reziliență al României, prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (16) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează ordonatorii de credite să introducă în bugetul propriu titlurile 60 „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR“ și 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR“.(2) Se autorizează ordonatorii de credite cu rol de beneficiar să introducă în buget creditele de angajament necesare implementării proiectelor noi aferente Mecanismului de redresare și reziliență la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanțare încheiate cu coordonatorii de reformă și/sau investiții/ agențiile de implementare/responsabilii de implementare a investițiilor specifice locale.(3) Se autorizează coordonatorii de reforme și/sau investiții să introducă în buget și în anexa nr. 3/xx/25 creditele de angajament necesare implementării reformelor/investițiilor reprezentând „Contribuție financiară nerambursabilă“ și „Împrumut rambursabil“, în baza acordurilor de finanțare încheiate cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de coordonator național al PNRR, cu încadrarea în sumele prevăzute în acordul de finanțare respectiv.(4) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze în cursul întregului an virări de credite bugetare și de credite de angajament la titlurile prevăzute la alin. (1) de la titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea sumelor necesare finanțării proiectelor/investițiilor/reformelor aferente Mecanismului de redresare și reziliență, inclusiv de la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ pentru finanțarea proiectelor aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2021-2027, cu respectarea prevederilor art. 21 alin. (16) și de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, cu respectarea prevederilor art. 15 alin. (2).(5) Pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de angajament și credite bugetare neutilizate în cadrul titlului 60 „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR“, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.(6) Pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de angajament și credite bugetare neutilizate în cadrul titlul 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR“, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.(7) Se autorizează Ministerul Finanțelor să efectueze, pe parcursul întregului an, la solicitarea ordonatorilor principali de credite, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul 60 „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR“:a) redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii principali de credite cu rol de coordonatori de reforme și/sau investiții;b) redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat cu rol de beneficiar, în funcție de stadiul implementării, la nivelul fiecărui ordonator de credite, a proiectelor, investițiilor și/sau reformelor finanțate din Mecanismul de redresare și reziliență pentru asigurarea finanțării proiectelor, investițiilor și/sau reformelor aflate în implementare, precum și pentru asigurarea finanțării unor proiecte noi introduse în buget potrivit alin. (10);c) redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat cu rol de beneficiari și cei cu rol de coordonatori de reforme și/sau investiții pentru asigurarea finanțării corespunzătoare a proiectelor, investițiilor și/sau reformelor finanțate din Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru asigurarea finanțării unor proiecte noi introduse în buget potrivit alin. (10);d) redistribuiri de credite bugetare între coordonatorul național pentru Planul național de redresare și reziliență al României și administratorul tehnic al sistemului informatic.(8) Se autorizează Ministerul Finanțelor să efectueze, pe parcursul întregului an, la solicitarea ordonatorilor principali de credite, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR“:a) redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii principali de credite cu rol de coordonatori de reforme și/sau investiții;b) redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat cu rol de beneficiar, în funcție de stadiul implementării, la nivelul fiecărui ordonator de credite, a proiectelor, investițiilor și/sau reformelor finanțate din Mecanismul de redresare și reziliență pentru asigurarea finanțării proiectelor, investițiilor și/sau reformelor aflate în implementare, precum și pentru asigurarea finanțării unor proiecte noi introduse în buget potrivit alin. (10);c) redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat cu rol de beneficiari și cei cu rol de autoritate de coordonator de reforme și/sau investiții pentru asigurarea finanțării corespunzătoare a proiectelor, investițiilor și/sau reformelor finanțate din Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru asigurarea finanțării unor proiecte noi introduse în buget potrivit alin. (10).(9) Virările de credite de angajament și credite bugetare prevăzute la alin. (4) se pot efectua și de la titlurile de cheltuieli care au fost majorate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului și din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, cu excepția sumelor alocate din aceste fonduri.(10) Pentru punerea în aplicare a dispozițiilor prezentului articol, se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă pe tot parcursul anului proiecte/investiții/reforme noi aferente Mecanismului de redresare și reziliență în anexele nr. 3/xx/24, 3/xx/25, 3/xx/27 și 3/xx/29, după caz.(11) Ordonatorii principali de credite comunică în termen de 5 zile lucrătoare Ministerului Finanțelor modificările efectuate potrivit prevederilor prezentului articol, concomitent cu transmiterea anexelor, însușite de ordonatorul principal de credite.(12) Se autorizează Ministerul Finanțelor să aprobe, la propunerea ordonatorilor principali de credite, repartizarea pe trimestre ca urmare a modificărilor efectuate potrivit prezentului articol.(13) Sumele prevăzute pe total la articolul/alineatul bugetar „Fonduri europene nerambursabile“ din cadrul titlului 60 „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR“ nu pot fi diminuate. Notă
  Potrivit alin. (1) al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 46 din 14 mai 2024, publicată în Monitorul Oficial nr. 444 din 14 mai 2024, prin derogare de la prevederile art. 14 alin. (2), art. 15 alin. (2), art. 21 alin. (2) și (16), art. 22 alin. (13) și (14) din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, în anul 2024, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, sumele prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, la titlul 60 „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR“, precum și la titlul 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR“ pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, cu respectarea prevederilor art. 54 alin. (1) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.
  (14) Fondurile cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite, potrivit prevederilor alin. (1) și (3), sunt destinate exclusiv proiectelor finanțate din fonduri europene aferente Planului național de redresare și reziliență al României, nu pot fi utilizate pentru finanțarea cheltuielilor de altă natură, și nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.(15) Prevederile prezentului articol se aplică și beneficiarilor instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, cu introducerea corespunzătoare a modificărilor, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.(16) În cazul în care prin acordurile de finanțare încheiate între coordonatorii de reforme și/sau investiții și coordonatorul național, sumele aferente reformelor și/sau investițiilor au fost diminuate, ordonatorii principali de credite cu rol de coordonator de reforme și/sau investiții, respectiv ordonatorii principali de credite care au în subordine/coordonare/sub autoritate entități responsabile de implementarea componentelor aferente reformelor și/sau investițiilor, au obligația revizuirii anexei nr. 3/xx/25, în conformitate cu prevederile acordului de finanțare.(17) În aplicarea prevederilor alin. (16), creditele de angajament și creditele bugetare aprobate în bugetul ordonatorilor principali de credite, care depășesc valoarea prevăzută în acordurile de finanțare încheiate între coordonatorii de reforme și/sau investiții și coordonatorul național nu pot fi utilizate pentru încheierea de angajamente bugetare și efectuarea de plăți și vor face obiectul redistribuirilor/virărilor de credite de angajament și credite bugetare prevăzute de prezentul articol.
   +  Articolul 23(1) Se autorizează Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de autoritate de management pentru Programul Dezvoltare durabilă 2021-2027, să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare de la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ și de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ la poziția bugetară „Sume aferente contractelor de finanțare încheiate în condițiile O.U.G. nr. 109/2022, conform art. III din O.G. nr. 22/2023“, cod 56.76, astfel încât să asigure implementarea proiectelor finanțate în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă și apă uzată finanțate din fonduri europene și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2023, cu modificările ulterioare.(2) Se autorizează Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de autoritate de management pentru Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027, să efectueze redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare între alineatele din cadrul poziției bugetare „Sume aferente contractelor de finanțare încheiate în condițiile O.U.G. nr. 109/2022, conform art. III din O.G. nr. 22/2023“, cod 56.76, astfel încât să asigure implementarea proiectelor finanțate în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2022, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2023, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 24Se autorizează ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare între articolele și alineatele din cadrul titlului 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, pentru asigurarea cheltuielilor din cadrul programelor/proiectelor aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2021-2027.  +  Articolul 25Se autorizează ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de certificare pentru bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni Generale să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare de la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ aferente programelor/proiectelor din cadrul perioadei de programare a Uniunii Europene 2021-2027 la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, pentru asigurarea prefinanțării și/sau continuării finanțării programelor/proiectelor în cazul indisponibilității temporare a fondurilor europene, precum și în cazul depășirii sumelor alocate în euro la nivel de program operațional, pentru proiectele din perioada de programare 2014-2020“.
   +  Secţiunea a 6-a Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri rambursabile pe anul 2024  +  Articolul 26(1) Pentru anul 2024, cheltuielile echivalente sumelor rămase de utilizat și de tras din împrumuturile preluate spre administrare de Ministerul Finanțelor și sumelor aferente contribuției Guvernului României la finanțarea proiectelor din fonduri rambursabile sunt cuprinse cumulat în bugetele ordonatorilor principali de credite, în cadrul sumelor alocate cu această destinație de la bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată prin Legea nr. 89/2009. Aceeași încadrare se aplică și pentru cheltuielile în cadrul împrumuturilor contractate și administrate de Ministerul Finanțelor potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, altele decât împrumutul contractat de la Comisia Europeană în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, a căror disponibilizare are la bază realizarea unor investiții sectoriale și/sau a altor acțiuni necesare în domeniul reformelor sectoriale, în funcție de natura și de specificul acestor împrumuturi.(2) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă“, respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli, potrivit destinației acestora.(3) Fără a contraveni dispozițiilor prevăzute la alin. (2) fondurile aferente cheltuielilor în cadrul împrumuturilor destinate susținerii proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile pot fi cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlurile de cheltuieli aferente proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli, potrivit destinației acestora.  +  Articolul 27(1) Guvernul poate aproba prin hotărâre redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare neutilizate între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă“ în funcție de derularea programelor respective.(2) În cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de angajament și credite bugetare, neutilizate între capitole, între și în cadrul proiectelor/ programelor cu finanțare rambursabilă, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, pentru asigurarea sumelor necesare derulării corespunzătoare a acestora, și pot introduce proiecte noi, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă“.  +  Articolul 28În condițiile prevederilor art. 47 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de angajament și credite bugetare neutilizate între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă“.  +  Articolul 29Partea aferentă cheltuielilor eligibile, din sumele reprezentând plăți în avans pentru implementarea programelor, proiectelor și acțiunilor finanțate din fonduri rambursabile, poate fi justificată prin bunuri livrate, lucrări executate și servicii prestate până la termenul stabilit pentru plata finală conform contractelor încheiate, cu respectarea cerințelor finanțatorilor în cauză.
   +  Capitolul II Responsabilități în aplicarea prezentei legi  +  Articolul 30(1) Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. e) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 47 alin. (4), (9) și (10) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2024 se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației să efectueze virări de credite bugetare și de angajament, între capitole bugetare și între programe, peste limitele prevăzute, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, în vederea finanțării Programului Național de Dezvoltare Locală, inclusiv etapa a II-a, și a Programului Național de Investiții „Anghel Saligny“.(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la aprobarea modificărilor prevăzute la alin. (1), Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației comunică Ministerului Finanțelor virările efectuate concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul ministerului, modificate, însușite de ordonatorul principal de credite.(3) Pentru punerea în aplicare a dispozițiilor alin. (1) și (2) se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației să diminueze corespunzător creditele bugetare și de angajament aferente anilor 2025 și 2026.(4) Se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în anexa nr. 3/15/27 „Fișa programului bugetar“, la programul bugetar cod 1725 „Programul Național de Dezvoltare Locală - etapa II“ și programul bugetar cod 1284 „Programul Național de Dezvoltare Locală - etapa I“, să diminueze creditele de angajament aferente anilor anteriori cu sumele dezangajate și rezultate din economii înregistrate pe parcursul derulării contractelor de finanțare.(5) Creditele de angajament prevăzute în anexa nr. 3/15/27 „Fișa programului bugetar“, la programul bugetar cod 1284 „Programul Național de Dezvoltare Locală - etapa I“ și la programul bugetar cod 1725 „Programul Național de Dezvoltare Locală - etapa II“, se suplimentează cu creditele de angajament rezultate din sumele dezangajate și economiile prevăzute la alin. (4) prin rectificările bugetare, cu încadrarea în valoarea maximă a creditelor de angajament aferente programului.(6) Creditele de angajament prevăzute în bugetul pe anul 2024, în anexa nr. 3/15/27 „Fișa programului bugetar“, la programul bugetar cod 1284 „Programul Național de Dezvoltare Locală - etapa I“ și la programul bugetar cod 1725 „Programul Național de Dezvoltare Locală - etapa II“, sunt utilizate pentru finalizarea obiectivelor de investiții în cadrul etapelor I și II ale Programului.(7) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi și până la 31 decembrie 2024, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se pot aloca Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin hotărâre a Guvernului, sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală, inclusiv etapa a II-a, și a Programului Național de Investiții „Anghel Saligny“.  +  Articolul 31(1) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de autoritate de management/ autoritate națională a programelor privind cooperarea teritorială europeană, conform Ordonanței Guvernului nr. 29/2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2006, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează să diminueze creditele de angajament angajate aferente anului curent ca urmare a diminuării angajamentelor legale încheiate în anii anteriori cu sumele rezultate din dezangajarea fondurilor la nivelul proiectelor, conform contractelor în vigoare, în vederea contractării fondurilor rămase neutilizate, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor alocate la nivel de program.(2) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în vederea punerii în aplicare a prevederilor alin. (1), se autorizează să modifice creditele de angajament aferente anilor anteriori, anului curent, precum și estimările pe anii următori, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor alocate la nivel de program.  +  Articolul 32(1) Se mandatează Ministerul Finanțelor, în calitate de reprezentant al statului, ca unic acționar, să majoreze capitalul social al CEC BANK - S.A. prin emiterea de noi acțiuni cu o valoare nominală egală cu valoarea nominală a acțiunilor existente.(2) Ministerul Finanțelor subscrie cu suma de 1.000 milioane lei la majorarea capitalului social al CEC BANK - S.A., sumă aprobată cu această destinație în bugetul de stat pe anul 2024.(3) Se mandatează Ministerul Finanțelor, în calitate de reprezentant al statului, ca acționar majoritar, să majoreze capitalul social al Exim Banca Românească - S.A., prin emiterea de noi acțiuni cu o valoare nominală egală cu valoarea nominală a acțiunilor existente.(4) Ministerul Finanțelor subscrie cu suma de 750 milioane lei la majorarea capitalului social al Exim Banca Românească - S.A., sumă aprobată cu această destinație în bugetul de stat pe anul 2024.(5) Măsurile prevăzute la alin. (1)-(4) se acordă după Notificarea acestora de către Ministerul Finanțelor la Comisia Europeană și obținerea Deciziei de autorizare a majorării de capital social, în conformitate cu legislația europeană în domeniul ajutorului de stat.  +  Articolul 33Se autorizează Ministerul Justiției să efectueze și să aprobe, pe tot parcursul anului 2024, pentru Administrația Națională a Penitenciarelor, virări între capitolele, subcapitolele, paragrafele indicatorilor de venituri cuprinse în buget, în limita prevederilor bugetare aprobate pentru toate sursele de venituri.  +  Articolul 34Se autorizează Administrația Națională a Penitenciarelor să efectueze și să aprobe, pe tot parcursul anului 2024, pentru penitenciarele spital aflate în subordine, virări între capitolele, subcapitolele, paragrafele indicatorilor de venituri cuprinse în buget, în limita prevederilor bugetare aprobate pentru toate sursele de venituri.  +  Articolul 35Se autorizează Administrația Națională a Penitenciarelor să efectueze și să aprobe, pe tot parcursul anului 2024, pentru penitenciarele spital aflate în subordine, modificări în volumul și structura bugetelor de venituri și cheltuieli ale penitenciarelor spital conform contractelor/actelor adiționale încheiate cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și cu Direcția de Sănătate Publică inclusiv la cheltuieli de personal.  +  Articolul 36Se autorizează Ministerul Apărării Naționale în anul 2024 ca, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, până la sfârșitul exercițiului bugetar, să încheie contracte multianuale, în limita creditelor de angajament aprobate la titlul 20 „Bunuri și servicii“, pentru asigurare service aparatură, lucrări pentru efectuarea de reparații curente, încheierea de contracte prestări servicii, utilități, precum și cele aferente hrănirii, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.  +  Articolul 37Se autorizează Ministerul Apărării Naționale în anul 2024 ca, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, până la sfârșitul exercițiului bugetar, să introducă în anexa nr. 3/18/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2022-2027 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, care începând cu anul 2019, conform anexei nr. 3/18/13, include și bugetele instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, modificări în volumul și în structura bugetelor de venituri și cheltuieli, ale unităților din rețeaua sanitară proprie, precum și în bugetele instituțiilor de învățământ superior militar subordonate, finanțate integral din venituri proprii, inclusiv la și de la proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și cheltuieli de capital, și prin introducerea de subdiviziuni noi ale clasificației bugetare pe partea de venituri și titluri noi pe partea de cheltuieli, și să efectueze virări de credite de angajament/bugetare, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și cheltuieli de capital, cu încadrare în prevederile bugetare aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.03 „Acțiuni de sănătate“ și prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.02 „Transferuri de capital“, alineatul 51.02.12 „Transferuri pentru 48 finanțarea investițiilor la spitale“, respectiv în prevederile bugetare aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.59 „Transferuri de la bugetul de stat către instituții de învățământ superior militar, ordine publică și securitate națională“, articolul 51.02 „Transferuri de capital“, alineatul 51.02.44 „Transferuri de la bugetul de stat către instituții de învățământ superior militar, ordine publică și securitate națională pentru finanțarea investițiilor“.  +  Articolul 38Se autorizează Ministerul Apărării Naționale în anul 2024 ca, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi până la sfârșitul exercițiului bugetar, să introducă în anexa nr. 3/18/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2022-2027 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, care, începând cu anul 2019, conform anexei nr. 3/18/13, include și bugetele instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, în vederea asigurării fondurilor necesare pentru finanțarea proiectelor aflate în implementare sau proiecte noi finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și din sume reprezentând asistență financiară nerambursabilă și componenta de împrumut aferente Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), modificări în volumul și în structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2024 atât ale activităților finanțate integral din venituri proprii, cât și ale unităților din rețeaua sanitară proprie, precum și în bugetele instituțiilor de învățământ superior militar subordonate, finanțate integral din venituri proprii, inclusiv la și de la proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și cheltuieli de capital, și să efectueze virări de credite de angajament/bugetare, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și cheltuieli de capital, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.03 „Acțiuni de sănătate“ și prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.02 „Transferuri de capital“, alineatul 51.02.12 „Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale“, respectiv în prevederile bugetare aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.59 „Transferuri de la bugetul de stat către instituții de învățământ superior militar, ordine publică și securitate națională“, articolul 51.02 „Transferuri de capital“, alineatul 51.02.44 „Transferuri de la bugetul de stat către instituții de învățământ superior militar, ordine publică și securitate națională pentru finanțarea investițiilor“.  +  Articolul 39Se autorizează Ministerul Apărării Naționale în anul 2024 ca, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, până la sfârșitul exercițiului bugetar, în vederea includerii în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 a sumelor primite în anul curent de la UE/alți donatori, în contul plăților efectuate pentru derularea proiectelor care nu se mai află în implementare, finanțate din fonduri externe nerambursabile, să introducă în anexa nr. 3/18/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2022-2027 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, care, începând cu anul 2019, include și bugetele instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, modificări în volumul și în structura veniturilor proprii pe anul 2024, atât ale activităților finanțate integral din venituri proprii, cât și ale unităților din rețeaua sanitară proprie, precum și în veniturile proprii ale instituțiilor de învățământ superior militar subordonate, finanțate integral din venituri proprii, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.03 „Acțiuni de sănătate“ și prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.02 „Transferuri de capital“, alineatul 51.02.12 „Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale“, respectiv în prevederile bugetare aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.59 „Transferuri de la bugetul de stat către instituții de învățământ superior militar, ordine publică și securitate națională“, articolul 51.02 „Transferuri de capital“, alineatul 51.02.44 „Transferuri de la bugetul de stat către instituții de învățământ superior militar, ordine publică și securitate națională pentru finanțarea investițiilor“.  +  Articolul 40Se autorizează Ministerul Apărării Naționale în anul 2024 ca, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, până la sfârșitul exercițiului bugetar, să introducă în anexa nr. 3/18/15 „Sinteza bugetelor centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2022-2027“, în vederea asigurării fondurilor necesare inclusiv pentru finanțarea proiectelor aflate în implementare sau proiecte noi finanțate din fonduri externe nerambursabile, modificări în volumul și structura bugetelor de venituri și cheltuieli a veniturilor proprii inclusiv prin introducerea de subdiviziuni noi ale clasificației bugetare pe partea de venituri și titluri noi pe partea de cheltuieli, obținute de instituțiile finanțate parțial din venituri proprii cu încadrare în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituții publice“ și în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.02 „Transferuri de capital“, alineatul 51.02.48 „Transferuri de la bugetul de stat pentru realizarea unor investiții, dotări cu aparatură, echipamente, instalații și altele asemenea pentru activități de cercetare în domeniul sănătății“.  +  Articolul 41În vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite în proiectele aferente Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Apărării Naționale (PSCD), pentru perioada 2022-2025 derulate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino“, se autorizează Ministerul Apărării Naționale, în anul 2024, ca, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, până la sfârșitul exercițiului bugetar, să introducă modificări la anexa nr. 3/18/15 „Sinteza bugetelor centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2022-2027“, în structura veniturilor proprii obținute de instituțiile finanțate parțial din venituri proprii, și să efectueze virări de credite de angajament/bugetare, inclusiv la și de la proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și cheltuieli de capital și între bugetele acestora, precum și virări între articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituții publice“ și articolul 51.02 „Transferuri de capital“, alineatul 51.02.48 „Transferuri de la bugetul de stat pentru realizarea unor investiții, dotări cu aparatură, echipamente, instalații și alte asemenea pentru activități de cercetare în domeniul sănătății“ cu încadrarea în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“.  +  Articolul 42Se autorizează Ministerul Apărării Naționale în anul 2024 ca, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, până la sfârșitul exercițiului bugetar, să efectueze virări de credite bugetare în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a proiectelor noi și, după caz, să modifice Programul de investiții publice.  +  Articolul 43Se autorizează Ministerul Apărării Naționale în anul 2024 ca, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, până la sfârșitul exercițiului bugetar, să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ pentru finanțarea proiectelor aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2021-2027, precum și între sursele de venit aferente.  +  Articolul 44(1) În anul 2024, creditele de angajament aprobate pentru apărare reprezintă cel puțin 5,0% din produsul intern brut.(2) Creditele bugetare alocate pentru apărare în anul 2024, în condițiile legii, reprezentând maxim 2,5% din produsul intern brut, se asigură în funcție de stadiul derulării programelor de înzestrare derulate de Ministerul Apărării Naționale.  +  Articolul 45(1) În bugetul Ministerului Afacerilor Interne este prevăzută suma de 1.000.000 mii lei credite bugetare și credite de angajament din care suma de 300.000 mii lei la titlul 20 „Bunuri și servicii“ și suma de 700.000 mii lei la titlul 71 „Active nefinanciare“, pentru finanțarea unor programe naționale în domeniul combaterii consumului de droguri, antiterorism, precum și pentru securizarea punctelor de trecere a frontierei.(2) Prin derogare de la art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, în anul 2024 se pot aloca sume, pe bază de hotărâri ale Guvernului, pentru finanțarea cheltuielilor ordonatorilor principali de credite aferente organizării și desfășurării alegerilor pentru Parlamentul European, alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, alegerilor pentru Președintele României și ale alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale, în limita sumei de 800.000 mii lei.(3) Prin derogare de la prevederile art. III alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2024 Camera Deputaților poate efectua cheltuieli pentru organizarea Sesiunii anuale a Adunării Parlamentare a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (AP OSCE).  +  Articolul 46(1) Prin derogare de la art. 20^2 alin. (4) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, nivelul cheltuielilor finanțate din sursele prevăzute la art. 20^2 alin. (3) lit. b^1) din aceeași lege, precum și categoriile de cheltuieli care se efectuează din acestea în anul 2024 de Comitetul Olimpic și Sportiv Român se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului.(2) În bugetul Secretariatului General al Guvernului, în anexa nr. 3/13/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2024-2027 (sume alocate din bugetul de stat)“, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere și religie“, titlul 59 „Alte cheltuieli“, articolul 59.12 „Susținerea cultelor“, este cuprinsă și suma de 10.000 mii lei reprezentând atât credite de angajament, cât și credite bugetare destinate pentru susținerea programului național de asistență socială și medicală pentru supraviețuitorii Holocaustului din cadrul Federației Comunităților Evreiești din România - Cultul mozaic.  +  Articolul 47Instituțiile de învățământ preuniversitar, astfel cum sunt definite la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, și cele de pregătire, aplicație, formare profesională inițială și continuă nonuniversitară, din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, suportă din bugetele proprii cheltuielile pentru educarea, formarea profesională și culturală a personalului aparținând instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, pe locurile finanțate de la bugetul de stat, indiferent de instituțiile din care provine acesta.  +  Articolul 48(1) Prin derogare de la prevederile art. 28^2 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, instituțiile de învățământ superior de stat fundamentează bugetul de venituri și cheltuieli la nivelul estimat al acestora.(2) Se autorizează Ministerul Educației, pe parcursul anului, să efectueze în anexa nr. 3/25/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2024-2027 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“ modificări în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor, inclusiv prin introducerea de subcapitole noi de venituri și redistribuiri între subcapitolele de venituri, respectiv între titlurile de cheltuieli, pentru realizarea de proiecte cu finanțare externă specifice titlului 56 „Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, titlului 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, titlului 60 Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR“ și titlului 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR“.  +  Articolul 49(1) În bugetul Ministerului Educației este prevăzută suma de 10.000 mii lei destinată inițierii, organizării și, începând cu luna martie 2024, derulării Programului național de susținere a învățării limbii și literaturii române, PNSILLR, prevăzut la art. 83 alin. (16)-(18) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare.(2) În termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei legi, Ministerul Educației publică metodologia de organizare a PNSILLR, lista unităților de învățământ incluse în program și a activităților finanțate.  +  Articolul 50(1) În anul 2024, sumele aferente schemelor de sprijin direct și măsurilor finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), prevăzute la art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările și completările ulterioare, se cuprind în bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“, titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.13 „Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)“.(2) Se autorizează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale să efectueze pe tot parcursul anului redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare în cadrul anexei nr. 3/22/02a „Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol“ pe anul 2024, în funcție de gradul de utilizare a sumelor repartizate pe unități administrativ-teritoriale și unități de învățământ, cu încadrarea în valoarea totală prevăzută în anexă.  +  Articolul 51(1) În anul 2024, se autorizează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în calitate de autoritate de management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 56/2015, cu modificările și completările ulterioare, și pentru Planul Strategic PAC 2023-2027, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2023, să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare între titlurile 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ aferent cadrului financiar 2021-2027 și titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, inclusiv la alineatul „Finanțare externă nerambursabilă“.(2) Totalul aferent sumelor prevăzute la alineatele „Finanțare externă nerambursabilă“ din cadrul titlurilor 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ și 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, nu poate fi diminuat urmare a virărilor efectuate conform alin. (1).  +  Articolul 52În bugetul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, la capitolele 70.01 „Locuințe servicii și dezvoltare publică“ și 74.01 „Protecția mediului“, titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, alineatul 03 „Cheltuieli neeligibile“, sunt cuprinse credite de angajament și credite bugetare necesare finanțării proiectelor nefinalizate, așa cum sunt definite prin Ordonanța de urgență nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 338/2003, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 53În bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pe anul 2024, suma prevăzută la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, alineatul 51.01.55 „Întreținerea și funcționarea/ exploatarea infrastructurii feroviare publice“ se utilizează cu prioritate pentru:a) plata obligațiilor către bugetul general consolidat;b) asigurarea cheltuielilor stabilite de lege, aferente activității de întreținere și funcționare a infrastructurii feroviare publice prestate de administratorul infrastructurii feroviare, precum și a cheltuielilor stabilite prin contracte de prestări servicii, inclusiv cu sucursalele/filialele acestuia.  +  Articolul 54(1) Pe parcursul întregului an, se autorizează Ministerul Transporturilor și Infrastructurii să modifice în anexa nr. 3/24/29 „Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții“ creditele de angajament și creditele bugetare aferente anilor anteriori, creditele de angajament aferente anului curent, precum și valoarea totală a obiectivului/proiectului de investiții, cu încadrarea în valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați, cu respectarea prevederilor art. 43 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și cu încadrare în nivelul total al fondurilor aprobate pentru anul 2024.(2) Se autorizează Ministerul Transporturilor și Infrastructurii să introducă modificările prevăzute la alin. (1) corespunzător și în celelalte anexe la bugetul acestuia.  +  Articolul 55(1) Din suma prevăzută în bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 72 „Active financiare“, articolul 72.01 „Active financiare“, alineatul 72.01.01 „Participare la capitalul social al societăților comerciale“ se majorează cu suma de 25.239 mii lei, în condițiile legii, contribuția statului la capitalul social al Societății Naționale „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia“ - S.A.(2) Societatea Națională „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia“ - S.A. va utiliza suma prevăzută la alin. (1) pentru finanțarea obiectivului de investiții „Centru logistic destinat gestionării transportului aerian de mărfuri“.(3) Din suma prevăzută în bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 72 „Active financiare“, articolul 72.01 „Active financiare“, alineatul 72.01.01 „Participare la capitalul social al societăților comerciale“ se majorează cu suma de 15.000 mii lei, în condițiile legii, contribuția statului la capitalul social al Societății Comerciale „Compania națională de transporturi aeriene române - TAROM“ - S.A.(4) Societatea Comercială „Compania națională de transporturi aeriene române - TAROM“ - S.A. va utiliza suma prevăzută la alin. (3) pentru rambursarea ratelor și dobânzilor aferente împrumutului garantat de stat, contractat de la Banca Transilvania, în baza Deciziei Comisiei Europene C (2020) 6.910 final.  +  Articolul 56Se autorizează Ministerul Public să efectueze redistribuiri de credite bugetare între ordonatorii secundari de credite din subordine, în cadrul bugetului aprobat pe anul 2024 cu încadrarea în sumele aprobate pe fiecare titlu de cheltuieli.  +  Articolul 57(1) Suma de 300.000 mii lei prevăzută în bugetul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului la capitolul 82.01 „Industria extractivă, prelucrătoare și construcții“, titlul 72 „Active financiare“, alineatul 72.01.01 „Participare la capitalul social al societăților comerciale“ poate fi utilizată pentru majorarea, în condițiile legii, a contribuției statului la capitalul social al operatorilor economici din industria națională de apărare aflați sub autoritatea acestuia.(2) Suma prevăzută la alin. (1) se detaliază în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin ordin al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului, pe operatorii economici din industria națională de apărare aflați sub autoritatea ministerului.(3) Suma prevăzută la alin. (1) detaliată potrivit alin. (2) se virează de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului operatorilor economici din industria națională de apărare aflați sub autoritatea ministerului și se utilizează pentru finanțarea investițiilor necesare protecției intereselor esențiale de securitate națională și care se referă la producția de armament, muniție și material de război, efectuată cu respectarea art. 346 alin. (1) lit. b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.  +  Articolul 58(1) Sumele alocate de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare ale Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, potrivit prevederilor art. 41 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se asigură de la titlul 55 „Alte transferuri“ și se utilizează potrivit prevederilor prezentei legi.(2) Fondurile de rezervă constituite la nivelul Societății Române de Radiodifuziune din profitul anilor precedenți pot fi utilizate de către aceasta pentru finanțarea cheltuielilor de dezvoltare.(3) Din suma prevăzută în bugetul Societății Române de Radiodifuziune se pot asigura și cheltuieli ce decurg din angajamente legale încheiate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.(4) Veniturile proprii încasate potrivit prevederilor Legii nr. 41/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și sumele existente în conturi la bănci pot fi utilizate de către Societatea Română de Radiodifuziune pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare.  +  Articolul 59În anul 2024, Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune finanțează cu prioritate serviciile de preluare, transport și difuzare a programelor publice naționale, utilizând rețele de emițătoare și relee proprii și închiriate.  +  Articolul 60(1) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (9) și (10) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2024, se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajament între programe pe tot parcursul anului, peste limita prevăzută, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, cu modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3/xx/27 „Fișa programului bugetar“ și a celorlalte anexe la bugetul acestora.(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite, pe tot parcursul anului, să modifice costurile asociate măsurilor și valorilor indicatorilor prevăzuți în anexa nr. 3/xx/27 „Fișa programului bugetar“, cu încadrarea în valoarea totală aprobată pentru anul 2024 a cheltuielilor programului.  +  Articolul 61Virările de credite de angajament și credite bugetare de la obiectivele/proiectele de investiții publice semnificative către alte obiective/proiecte de investiții publice semnificative derulate de același ordonator principal de credite, realizate potrivit prevederilor art. 43^2 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se pot face doar pentru cele cuprinse în anexa nr. 3/xx/29 la bugetul acestuia, cu respectarea prevederilor art. 38 alin. (3) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 62Pe parcursul întregului an se interzice redistribuirea de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii principali de credite, de la obiective/proiectele de investiții publice semnificative, cu excepția redistribuirilor către obiective/proiecte de investiții publice semnificative derulate de către aceștia și cuprinse în anexa nr. 3/xx/29, cu respectarea prevederilor art. 38 alin. (3) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 63În înțelesul prezentei legi, prin obiective/proiecte de investiții semnificative se înțeleg acele obiective/proiecte de investiții aprobate/reaprobate de Guvern și a căror valoare totală estimată se încadrează în prevederile art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, finanțate din fonduri publice.  +  Articolul 64Prin derogare de la prevederile art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2023, cu modificările și completările ulterioare, nu se aprobă lunar de către Guvern, prin memorandum, limite lunare de credite de angajament și credite bugetare, pentru bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale, la capitolul 55.01 „Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi“, titlul 20 „Bunuri și servicii“ și la capitolul 80.01 „Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă“, titlul 40 „Subvenții“.  +  Articolul 65În cazul în care dobânda aferentă capitalului, încasată de la instituțiile financiare cu care Ministerul Finanțelor încheie tranzacții financiare derivate, nu acoperă integral plata dobânzii aferente obligației de natura datoriei publice guvernamentale, pentru care s-a efectuat operațiunea de administrare a riscului, diferența se asigură prin cumpărare de valută. Echivalentul în lei al valutei cumpărate se asigură de la bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale, capitolul 55.01 „Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi“, titlul 30 „Dobânzi“, articolul 30.02 „Dobânzi aferente datoriei publice externe“, alineatul 30.02.01 „Dobânzi aferente datoriei publice externe directe“.  +  Articolul 66Creditele de angajament și creditele bugetare prevăzute pentru capitolul 55.01 „Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi“, titlul 30 „Dobânzi“, articolul 30.01 „Dobânzi aferente datoriei publice interne“, alineatul 30.01.01 „Dobânzi aferente datoriei publice interne directe“ se majorează cu valoarea primelor aferente titlurilor de stat emise pe piața internă și externă, concomitent cu înregistrarea creditelor de angajament și a creditelor bugetare negative la nivelul primelor încasate la capitolul 55.01 „Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi“, titlul 30 „Dobânzi“, articolul 30.01 „Dobânzi aferente datoriei publice interne“, alineatul 30.01.03 „Prime la emisiunea titlurilor de stat“, respectiv la capitolul 55.01 „Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi“, titlul 30 „Dobânzi“, articolul 30.02 „Dobânzi aferente datoriei publice externe“, alineatul 30.02.04 „Prime la emisiunea titlurilor de stat“, astfel încât creditele de angajament și creditele bugetare aprobate pentru titlul 30 „Dobânzi“ să nu depășească programul anual aprobat prin legea bugetului de stat.  +  Articolul 67Se autorizează Ministerul Finanțelor să efectueze plăți pentru acoperirea unor costuri generate de aspecte legale neprevăzute la momentul contractării sau demarării procesului de contractare a împrumuturilor aferente emisiunilor de euro-obligațiuni pe piețele externe și plății serviciului datoriei publice aferente acestora, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale, din capitolul 55.01 „Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi“, titlul 20 „Bunuri și servicii“, articolul 20.24 „Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor“, alineatul 20.24.01 „Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe“.  +  Articolul 68(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să includă în bugetul fondurilor externe nerambursabile creditele bugetare aferente sumelor primite în cursul anului sau disponibile din anul anterior și necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2024, reprezentând fonduri externe nerambursabile, de la alți donatori și din alte facilități postaderare, precum și creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanțare, atât în bugetul propriu, cât și al instituțiilor publice din subordine finanțate integral din bugetul de stat, iar în cazul proiectelor finanțate în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei să introducă sumele aferente și la partea de venituri.(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să includă în bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice din subordine finanțate parțial din bugetul acestora creditele bugetare aferente sumelor primite în cursul anului sau disponibile din anul anterior și necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2024, reprezentând fonduri externe nerambursabile, de la alți donatori și din alte facilități postaderare, precum și creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanțare.(3) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă creditele bugetare și creditele de angajament conform prevederilor alin. (1) și (2) în anexele aprobate de către aceștia potrivit prevederilor prezentei legi, respectiv în anexele la bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice din subordine, repartizate pe ani, și să le comunice, în termen de 10 zile lucrătoare, Ministerului Finanțelor.(4) Se autorizează Ministerul Finanțelor ca, pe baza comunicărilor transmise de ordonatorii principali de credite, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 69Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (10) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, virările de credite de angajament și credite bugetare care se realizează potrivit prezentei legi pentru asigurarea implementării proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, inclusiv a investițiilor/reformelor noi aferente Mecanismului de redresare și reziliență, se pot efectua pe tot parcursul anului 2024, cu modificarea corespunzătoare a anexelor nr. 3/xx/21, 3/xx/23, 3/xx/24, 3/xx/25, 3/xx/27 și 3/xx/29, după caz.  +  Articolul 70(1) Virările de credite de angajament și credite bugetare neutilizate se vor face cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 69/2010, republicată. Virările de credite de angajament și credite bugetare neutilizate aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile preaderare/postaderare și din fonduri rambursabile se pot realiza în structura proiectelor inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente cu încadrarea în valoarea totală a titlurilor de cheltuieli 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ aferente cadrului financiar 2021-2027, 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, 60 „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR“, 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR“ și 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă“.(2) În aplicarea alin. (1), precum și ca urmare a unor redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare efectuate potrivit legii în anul 2024, ordonatorii principali de credite cu rol de beneficiari, autorități de management, operatori de program, coordonatori de reforme și/sau investiții pot efectua modificări în anexele la bugetul acestora nr. 3/xx/21, 3/xx/23, 3/xx/24, 3/xx/25, 3/xx/27 și 3/xx/29 la bugetul acestora, atât în anul precedent, corespunzător cu execuția bugetară înregistrată în contabilitatea acestora, cât și în estimările anilor următori, după caz, cu încadrarea în sumele prevăzute în contractele/ ordinele/deciziile de finanțare, acordurile de principiu emise pe numele beneficiarilor de către autoritățile de management în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2021-2027, deciziile Comisiei Europene de aprobare a programelor, acordurile de finanțare încheiate de către coordonatorii de reforme și/sau investiții cu coordonatorul național.(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor să modifice volumul și structura veniturilor bugetului de stat cu sumele aferente articolelor/alineatelor bugetare „Finanțarea externă nerambursabilă“ și „Fonduri europene nerambursabile“ virate/ redistribuite conform prevederilor prezentei legi.(4) Se interzice ordonatorilor principali de credite introducerea, la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, respectiv la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, de proiecte noi aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013 și 2014-2020, cu excepția proiectelor prevăzute la art. 15 alin. (1).(5) Se interzice ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management încheierea/emiterea de contracte/ decizii/ordine de finanțare/avize de principiu cu beneficiarii în cadrul programelor operaționale aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013 și 2014-2020, cu excepția situației în care prin hotărâri judecătorești definitive se prevede altfel.(6) În cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de angajament și credite bugetare neutilizate între titlul 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR“ și titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă“ între capitole și/sau în cadrul aceluiași capitol, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, pentru asigurarea sumelor necesare derulării corespunzătoare a proiectelor cuprinse la aceste titluri, cu încadrarea în nivelul total cumulat al cheltuielilor prevăzute la aceste titluri.  +  Capitolul III Dispoziții finale  +  Articolul 71În programele bugetare anexe la bugetele Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și Ministerului Sănătății, respectiv anexele nr. 3/20/27 și nr. 3/26/27 nu se cuprind fondurile aferente transferurilor către bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, după caz.  +  Articolul 72În anul 2024, cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor de pensii și asistență socială finanțate din bugetul de stat sau din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale și care se plătesc la domiciliul beneficiarilor prin Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. se calculează prin aplicarea unui coeficient de 1,1% asupra valorii sumelor plătite.  +  Articolul 73(1) Pentru anul 2024, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:a) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2024;b) cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2024 și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;c) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială, pentru întreg anul 2024, datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, cu modificările ulterioare, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;d) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială pentru întreg anul 2024, datorate creșterii numărului de personal în cursul anului 2023 ca urmare a diversificării/ extinderii activității;e) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor cu salariile, aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2024, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2023.(2) În anul 2024, operatorii economici prevăzuți la alin. (1) pot programa creșterea cheltuielilor de natură salarială ca urmare a creșterii numărului de personal față de cel realizat în anul 2023, în cazul dezvoltării activității acestora, pe bază de memorandum inițiat de către autoritatea publică tutelară sub care aceștia își desfășoară activitatea și aprobat de către Guvern.(3) Apariția unor evenimente cu impact asupra creșterii cheltuielilor de natură salarială generează pentru operatorii economici dispunerea de măsuri pentru încadrarea în cheltuielile de natură salarială stabilite conform alin. (1) și (2).(4) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) programează în bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2024 cheltuielile de natură salarială, cu condiția respectării prevederilor cap. III, secțiunea a 2-a Măsuri referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare.(5) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) și (2) vor fi evidențiate distinct în anexele de fundamentare ale bugetului de venituri și cheltuieli.(6) Operatorii economici care în anul 2023 au realizat profit și nu înregistrează plăți restante la data de 31 decembrie 2023 pot programa în anul 2024 majorarea cheltuielilor de natură salarială în limita sumelor prevăzute la alin. (1) și (2), cu condiția să programeze în anul 2024 îmbunătățirea rezultatului brut față de cel realizat la data de 31 decembrie 2023 și să nu programeze în anul 2024 plăți restante.(7) Prin excepție de la prevederile alin. (6), operatorii economici care în anul 2024 programează o reducere a rezultatului brut față de cel realizat la data de 31 decembrie 2023 pot majora cheltuielile de natură salarială în limita sumelor prevăzute la alin. (1) și (2), în cazuri temeinic justificate, pe baza unei analize financiare.(8) Operatorii economici care au înregistrat pierderi și/sau plăți restante la data de 31 decembrie 2023 pot programa în anul 2024 majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale cu sumele prevăzute la alin. (1) și (2), cu condiția reducerii pierderilor realizate la data de 31 decembrie 2023 cu cel puțin dublul sumelor programate pentru majorarea cheltuielilor de natură salarială, respectiv creșterea profitului brut față de cel realizat la data de 31 decembrie 2023, după caz, precum și cu condiția reducerii plăților restante cu cel puțin 20% față de nivelul realizat la data de 31 decembrie 2023, după caz.(9) Operatorii economici care la 31 decembrie 2023 au înregistrat profit și programează pierderi pentru anul 2024, precum și cei care nu prevăd reducerea pierderilor și plăților restante conform prevederilor alin. (8) nu pot prevedea creșterea cheltuielilor de natură salarială, cu excepția sumelor prevăzute la alin. (1) lit. b).(10) În anul 2024, pentru operatorii economici care au înregistrat pierderi și/sau plăți restante la data de 31 decembrie 2023, creșterea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată nu influențează creșterea salariului de bază peste nivelul salariului de bază minim brut.(11) Operatorii economici pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat în limita sumelor prevăzute la alin. (1) și (2), cu condiția ca indicele de creștere a acestuia să nu depășească indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz.(12) Pentru determinarea câștigului mediu brut lunar pe salariat, prevăzut la alin. (11), în vederea stabilirii indicelui de creștere a acestuia nu se iau în calcul următoarele cheltuieli:a) sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2024 și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;b) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială pentru întreg anul 2024, datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 900/2023, cu modificările ulterioare, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări.(13) Pentru determinarea productivității muncii, prevăzută la alin. (11), în vederea stabilirii indicelui de creștere a acesteia, veniturile din exploatare se ajustează după cum urmează:a) veniturile totale din exploatare se diminuează cu veniturile din exploatare obținute ca urmare a unor situații sau activități conjuncturale și care nu se mai regăsesc fie în anul precedent, fie în anul curent;b) veniturile din exploatare ale anului precedent, determinate pe baza prețurilor/tarifelor stabilite prin acte normative/ administrative, pentru comparabilitatea productivității muncii, vor fi recalculate folosind prețurile utilizate pentru determinarea veniturilor din exploatare ale anului curent, în cazul în care are loc o scădere a prețurilor/tarifelor.(14) Indicele de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat recalculat conform prevederilor alin. (12) și indicele de creștere a productivității muncii recalculat conform prevederilor alin. (13) se determină prin raportarea nivelului programat al anului 2024 la nivelul realizat al anului 2023.(15) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) pot ocupa, conform procedurilor existente la nivelul acestora, posturile vacantate în cursul anului 2024.  +  Articolul 74În anul 2024, pentru sprijinirea așezămintelor religioase din afara granițelor, care desfășoară activități deosebite în vederea menținerii identității lingvistice, culturale și religioase a românilor din afara granițelor, se alocă suma de 532.200 euro/lună.  +  Articolul 75Pentru anul 2024, cuantumul contribuției statului la salarizarea personalului neclerical prevăzut în anexa nr. I capitolul III „Culte“, secțiunea a 3-a, lit. E, art. 9 alin. (1) lit. b) pct. (i) la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, angajat în unitățile și instituțiile de învățământ teologic, respectiv în unitățile de formare a personalului clerical, se stabilește la nivelul de 2.300 lei, la care se adaugă contribuția asiguratorie pentru muncă în procent de 2,25%.  +  Articolul 76Prin derogare de la prevederile art. 4^2 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2024, finanțarea cheltuielilor Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice se realizează din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. Veniturile și cheltuielile Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice sunt prevăzute în anexa nr. 3/13/02c.  +  Articolul 77În anul 2024, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, în conformitate cu prevederile art. 220^6 alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din contribuția asiguratorie pentru muncă încasată la bugetul de stat se distribuie lunar, până la sfârșitul lunii în curs, o cotă de:a) 1%, care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, constituit în baza Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare;b) 17%, care se face venit la bugetul asigurărilor pentru șomaj;c) 2%, care se face venit la Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale;d) 30%, care se face venit la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru plata concediilor medicale;e) 50%, care se face venit la bugetul de stat într-un cont distinct.  +  Articolul 78În cursul anului 2024, în situația în care fondurile asigurate din contul de disponibil prevăzut la art. 15 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare, nu asigură plata integrală a cererilor de decontări transmise conform prevederilor acestui act normativ, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Energiei pot aloca, din bugetul propriu, fonduri pentru plata acestora.  +  Articolul 79(1) În termen de 15 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ordonatorii principali de credite sunt autorizați să introducă în buget și să transmită la Ministerul Finanțelor anexele nr. 3/xx/21 Fișa proiectului cu finanțare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, postaderare, alți donatori și din alte facilități postaderare, nr. 3/xx/23 Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a U.E., politicilor comune agricolă și de pescuit și altor facilități și instrumente postaderare, nr. 3/xx/24 Cheltuieli din bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a U.E., politicilor comune agricolă și de pescuit și altor facilități și instrumente postaderare, precum și reformelor/investițiilor aferente PNRR, cu încadrarea în bugetul aprobat pe anul 2024 și estimările 2025-2027.(2) În termen de 15 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate comună de management/ autoritate națională/operator de program, precum și ordonatorii principali de credite cu rol de coordonator de reforme și/sau investiții, respectiv ordonatorii principali de credite care au în subordine/coordonare/sub autoritate entități responsabile de implementarea componentelor aferente reformelor și/sau investițiilor ai PNRR sunt autorizați să introducă în buget și să transmită la Ministerul Finanțelor anexa nr. 3/xx/25 Fișa finanțării programelor aferente Politicii de coeziune a U.E., a programelor aferente politicilor comune agricolă și de pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare, precum și a finanțării reformelor/investițiilor din PNRR prin Mecanismul de redresare și reziliență, cu încadrarea în sumele prevăzute în acordurile de finanțare/deciziile Comisiei Europene/contractele de finanțare.(3) În aplicarea prevederilor alin. (2), creditele de angajament și creditele bugetare prevăzute la poziția „Finanțarea din FEN postaderare“ vor fi stabilite cu încadrarea în sumele prevăzute prin decizia Comisiei Europene de aprobare a programului, respectiv potrivit acordurilor de finanțare încheiate de către coordonatorii de reforme și/sau investiții cu coordonatorul național.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), în situații excepționale, temeinic justificate, Guvernul României poate aproba pe bază de memorandum inițiat de ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management majorarea creditelor de angajament de la poziția „Finanțarea din FEN postaderare“, în conformitate cu prevederile din legile speciale ce stabilesc depășirea limitelor stabilite la nivel de program.(5) Încadrarea în sumele prevăzute în bugetul aprobat pe anul 2024 și estimările 2025-2027, precum și în acordurile de finanțare/deciziile Comisiei Europene/contractele de finanțare se face pe răspunderea ordonatorilor principali de credite.(6) În cazul nerespectării termenelor prevăzute la alin. (1) și (2), Ministerul Finanțelor este abilitat să restituie ordonatorilor principali de credite deschiderile de credite bugetare.  +  Articolul 80(1) Creditele de angajament prevăzute în anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite reprezintă limita maximă în cadrul căreia în anul 2024 pot fi încheiate angajamentele legale, astfel cum sunt definite conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze la nivel de subcapitol și paragraf, precum și la nivel de articol și alineat creditele de angajament aprobate în anexa nr. 3/xx/01 și anexa nr. 11 și să comunice Ministerului Finanțelor în termen de 15 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(3) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze creditele bugetare aprobate la titlul 10 „Cheltuieli de personal“ titlul 20 „Bunuri și servicii“ și titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă“, aprobate în anexa nr. 3/xx/02 la nivel de articol și alineat, potrivit clasificației bugetare.(4) Ordonatorii principali de credite au obligația să transmită Ministerului Finanțelor detalierea prevăzută la alin. (3) în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(5) În cazul nerespectării termenului prevăzut la alin. (4), Ministerul Finanțelor este abilitat să restituie ordonatorilor principali de credite deschiderile de credite bugetare.  +  Articolul 81În termen de 45 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ordonatorii principali de credite au obligația să transmită Ministerului Finanțelor detalierea în structură, pe funcții, a numărului maxim de posturi finanțat în condițiile legii și salariul mediu de bază pe funcții din anul 2024.  +  Articolul 82În temeiul prevederilor art. 3 lit. e), ale art. 4 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 69/2010, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul exercițiului financiar 2024 nu se adoptă/aprobă acte normative cu intrarea în vigoare înainte de 1 ianuarie 2025, prin care se realizează creșteri ale cotelor de impozitare sau lărgirea bazelor de impozitare, în vigoare la data de 1 ianuarie 2024, se elimină sau se reduc facilități existente sau prin care se stabilesc alte impozite și taxe decât cele avute în vedere la fundamentarea veniturilor bugetului general consolidat, prevăzute de prezenta lege.  +  Articolul 83(1) Ordonatorii principali de credite care, în perioada 2022-2023, au făcut obiectul analizelor de cheltuieli publice în domeniul educației - Ministerul Educației și, respectiv, în domeniul sănătății - Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate duc la îndeplinire, potrivit dispozițiilor art. 31^1 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, măsurile de eficientizare a cheltuielilor publice aprobate de Guvern, cu încadrarea în bugetul aprobat pe anul 2024.(2) Ordonatorii principali de credite prevăzuți la alin. (1) au obligația de a raporta Ministerului Finanțelor gradul de realizare a fiecărei măsuri de eficientizare a cheltuielilor publice aprobate de Guvern, potrivit planului de implementare transmis de Ministerul Finanțelor.  +  Articolul 84Anexele nr. 1-11*) fac parte integrantă din prezenta lege.*) Anexele nr. 1, 2 și 4-11 sunt reproduse în facsimil.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  ALFRED-ROBERT SIMONIS
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  București, 28 decembrie 2023.Nr. 421.  +  Anexa nr. 1TOTAL
  BUGETUL DE STAT
  pe anii 2024-2027
  -SINTEZA-
  – mii lei –
  CapitolSubcapitolParagrafGrupa/ TitluArticolAlineatDenumire indicatorProgram 2024Estimari 2025Estimari 2026Estimari 2027
  AB1234
  000101VENITURI - TOTAL308.204.963314.335.523337.103.231345.817.606
  000201I.VENITURI CURENTE237.466.426262.404.237285.055.248306.680.356
  000301A.VENITURI FISCALE199.736.379221.533.907240.944.149259.533.728
  000401A1.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL54.536.21858.999.56063.689.32768.125.646
  000501A11.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE41.232.15444.195.02447.714.28751.234.810
  0101IMPOZIT PE PROFIT35.265.45037.877.71841.106.38544.355.984
  01Impozit pe profit de la agenții economici32.961.86735.803.78538.483.69141.504.599
  02Impozit pe profit de la bancile comerciale2.303.5832.073.9332.622.6942.851.385
  0201ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE5.966.7046.317.3066.607.9026.878.826
  03Impozit pe dividende datorat de persoane juridice537.525660.101690.466718.775
  06Impozit pe venitul microintreprinderilor5.429.1795.657.2055.917.4366.160.051
  030001A12.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE12.052.65013.500.56314.611.08415.470.958
  0301IMPOZIT PE VENIT45.730.40350.376.17855.008.28659.027.570
  02Impozit pe venituri din salarii29.280.84532.153.68735.320.31538.138.456
  04Impozit pe venituri din dividende5.602.2805.837.5766.106.1056.356.455
  05Impozit pe venituri din dobanzi620.187644.994663.699680.955
  06Impozit pe venituri din pensii5.061.0546.218.0977.018.1887.589.055
  07Impozit pe veniturile din premii47.65549.56150.99852.324
  09Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare19.09719.86120.43720.969
  11Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala91.889101.088110.472119.489
  16Impozit pe venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/ conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil precum si a contractelor de agent2.4862.7352.9893.233
  18Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal635.675669.035696.600723.087
  19Sume virate pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit-432.655-491.340-545.047-595.667
  21Impozit pe veniturile din arenda bunurilor agricole196.854204.728210.665216.142
  22Impozit pe veniturile din jocuri de noroc769.130799.895823.092844.492
  23Impozit pe venitul realizat de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica, contribuabil potrivit titlului II-impozit pe profit, care nu genereaza o persoana juridica481502525546
  24Impozit pe veniturile realizate de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica, contribuabil potrivit titlului III- impozitul pe veniturile microintreprinderilor, care nu genereaza o persoana juridica806839878914
  25Impozitul pe veniturile obtinute de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil potrivit Legii nr. 170/201644464850
  26Impozitul pe veniturile din activitati independente realizate in baza contractelor de activitate sportiva113.622118.394123.840128.917
  27Plati anticipate in contul impozitului pe venit anual datorat pentru unele venituri din activitati independente, precum si pentru venituri din alte surse14.56215.17315.87116.522
  50Impozit pe venituri din alte surse229.014238.174245.081251.453
  51Impozit pe venit aferent declaratiei unice3.441.9733.756.2404.104.9404.440.005
  60Regularizari35.40436.89338.59040.173
  0401COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE SCAD)-33.677.753-36.875.615-40.397.202-43.556.612
  01Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)-33.677.753-36.875.615-40.397.202-43.556.612
  050001A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL1.251.4141.303.9731.363.9561.419.878
  0501ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL1.251.4141.303.9731.363.9561.419.878
  01Impozit pe veniturile realizate de persoanele nerezidente1.251.4141.303.9731.363.9561.419.878
  070001A3.IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE70.00073.00077.00080.000
  0701IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE70.00073.00077.00080.000
  06Impozitul special pe bunurile imobile si mobile de valoare mare70.00073.00077.00080.000
  100001A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII143.295.107160.470.920175.026.835189.021.828
  1001TAXA PE VALOAREA ADAUGATA119.407.051129.546.245139.738.059149.793.953
  1101SUME DEFALCATE DIN TVA-25.914.945-23.346.497-23.459.119-23.563.020
  01Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor (se scad)-4.020.677-4.031.757-4.040.110-4.047.817
  02Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad)-12.846.360-11.813.179-11.893.270-11.967.159
  05Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)-800.000-800.000-800.000-800.000
  06Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)-7.433.840-5.855.427-5.855.427-5.855.427
  09Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional (se scad)-814.068-846.134-870.312-892.617
  1201ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SISERVICII3.951.5664.539.6524.804.4175.010.057
  11Taxa pe venituri suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale.2.542.0892.648.8572.770.7052.984.303
  12Taxa speciala pentru exploatarea resurselor naturale99.759103.949108.731113.189
  13Taxa pe monopolul din sectorul energiei electrice si a gazului metan167.474174.508182.535190.019
  18Impozitul suplimentar din vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan2.2442.3382.4462.546
  21Impozitul pe cifra de afaceri realizata de institutiile de credit800.0001.160.000760.000670.000
  22Impozit specific pe cifra de afaceri realizata de agentii economici din sectoarele petrol si gaze naturale340.000450.000980.0001.050.000
  1401ACCIZE40.765.32944.222.87247.997.32551.411.915
  1601TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI5.086.1065.508.6485.946.1536.368.923
  01Taxe pentru jocurile de noroc4.896.3625.310.9355.739.3456.153.636
  03Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare164.981171.910179.818187.190
  04Taxe pe activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale24.26325.28226.44527.529
  50Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activitati500521545568
  170001A5.IMPOZIT PE COMERȚUL EXTERIOR SI TRANZACȚIILE INTERNATIONALE1.835.0541.990.4272.150.9872.306.254
  1701VENITURI INCADRATE IN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE1.835.0541.990.4272.150.9872.306.254
  01Taxe vamale1.835.0541.990.4272.150.9872.306.254
  200001B.CONTRIBUTII DE ASIGURARI15.013.03916.344.17617.617.23818.924.399
  2001CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR8.709.8119.409.98410.139.33010.836.108
  05Varsaminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neincadrate2.955.0393.079.1503.220.7913.352.844
  08Venituri din contributia asiguratorie pentru munca aferenta bugetului de stat5.754.7726.330.8346.918.5397.483.264
  2101CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR6.303.2286.934.1927.477.9088.088.291
  50Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati6.303.2286.934.1927.477.9088.088.291
  290001C.VENITURI NEFISCALE22.717.00824.526.15426.493.86128.222.229
  300001C1.VENITURI DIN PROPRIETATE19.984.02121.319.39023.087.60324.525.780
  3001VENITURI DIN PROPRIETATE13.879.19614.758.16215.924.55917.069.051
  01Varsaminte din profitul net al regiilor autonome511.565533.051557.572580.432
  04Varsaminte din veniturile nete al Bancii Nationale a Romaniei1.568.3561.634.2261.709.4011.979.486
  05Venituri din concesiuni si inchirieri3.478.4893.582.5863.901.3854.020.341
  08Venituri din dividende7.427.2628.039.2078.709.0109.266.080
  11Venituri din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera891.484966.9661.044.9671.220.397
  50Alte venituri din proprietate2.0402.1262.2242.315
  3101VENITURI DIN DOBANZI6.104.8256.561.2287.163.0447.456.729
  03Alte venituri din dobanzi6.104.8256.561.2287.163.0447.456.729
  330001C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII2.732.9873.206.7643.406.2583.696.449
  3301VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI512.768534.304558.883581.794
  02Taxe consulare135.486141.176147.671153.725
  03Venituri din taxe pentru prestatii vamale400417436454
  05Taxe si alte venituri in invatamant152158166172
  08Venituri din prestari de servicii188.955196.891205.948214.392
  09Taxe si alte venituri din protectia mediului25.63826.71527.94429.089
  16Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa196205214223
  17Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare3.8163.9774.1604.330
  23Venituri din timbrul judiciar8999
  25Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat68.56171.44174.72777.791
  26Venituri din despagubiri79.11082.43386.22589.760
  29Tarife incasate pentru emiterea unei solutii fiscale individuale anticipate si pentru emiterea sau modificarea unui acord de pret in avans1.8801.9592.0492.133
  50Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati8.5668.9239.3349.716
  3401VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE3.1343.2653.4153.555
  01Venituri din taxe pentru eliberari de permise si certificate606631660687
  50Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise2.5282.6342.7552.868
  3501AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI1.382.5161.599.5731.725.1371.946.404
  01Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale868.4311.041.9601.122.5451.300.313
  02Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere declaratiei de impozite si taxe1.3221.4331.5491.661
  03Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii92.899100.765108.893116.754
  04Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen247268290311
  05Amenzi judiciare19.26620.89722.58324.213
  06Incasari rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a savarsirii infractiunilor la regimul drogurilor si precursorilor1.5071.6341.7661.893
  07Penalitati datorate in cazul esalonarilor la plata175.126189.954205.277220.095
  08Penalitati de nedeclarare187.290203.148219.535235.382
  50Alte amenzi, penalitati si confiscari36.42839.51442.69945.782
  3601DIVERSE VENITURI834.5691.069.6221.118.8231.164.696
  01Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive167.502174.537182.566190.051
  02Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri23.05524.02325.12826.159
  03Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite43.32345.14247.21949.155
  05Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice3.2323.3683.5233.667
  11Venituri din ajutoare de stat recuperate97.785101.892106.579110.949
  14Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita2.7722.8893.0213.145
  19Venituri din recuperarea creantelor fiscale9159549971.038
  21Sume restituite aferente veniturilor incasate334348364379
  32Comisionul de risc aferent programelor guvernamentale pentru IMM-uri70.05272.99576.35279.483
  50Alte venituri425.599643.474673.074700.670
  3801VENITURI SUPLIMENTARE INCASATE DIN DIGITALIZARE10.500.00010.500.00010.500.00010.500.000
  01Venituri suplimentare incasate in Contul National pentru Evidentierea Veniturilor din Digitalizare10.500.00010.500.00010.500.00010.500.000
  390001II.VENITURI DIN CAPITAL372.438388.081405.932422.577
  3901VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI372.438388.081405.932422.577
  01Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice20.81221.68622.68423.614
  03Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului16.60317.30018.09618.838
  06Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare310.039323.060337.921351.776
  07Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau a unitatilor administativ-teritoriale679708740771
  09Venituri rezultate din garantiile acordate si platite institutiilor de credit in cadrul programului "Prima casa/Noua casa"7.4517.7648.1218.454
  13Venituri din recuperarea garantiilor aferente Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM INVEST ROMANIA2.8392.9593.0953.222
  15Venituri din recuperarea garantiilor aferente Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE"9101011
  50Alte venituri din valorificarea unor bunuri14.00614.59415.26515.891
  4501SUME PRIMITE DE LA UE / ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI24.500.59023.823.43728.607.61928.214.673
  4801SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-202010.396.0863.993.262840
  4901SUME AFERENTE ASISTENTEI FINANCIARE NERAMBURSABILE ALOCATE PENTRU PNRR24.969.42313.226.50612.533.592
  02Sume rambursate din PNRR24.969.42313.226.50612.533.592
  5001CHELTUIELI - BUGET DE STAT
  I.Credite de angajament655.825.012423.543.926379.438.039388.247.780
  II.Credite bugetare404.238.052415.039.725438.203.451426.573.313
  01CHELTUIELI CURENTE
  I.Credite de angajament574.869.933369.600.314363.668.487370.896.989
  II.Credite bugetare381.325.136390.205.121410.630.431392.971.399
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I.Credite de angajament76.464.28079.099.82682.404.63382.400.738
  II.Credite bugetare76.464.28079.099.82682.404.63382.400.738
  20TITLUL II BUNURI SI SERVICII
  I.Credite de angajament13.105.01212.936.63113.196.76413.580.524
  II.Credite bugetare13.289.46013.040.39713.220.35013.604.809
  30TITLUL III DOBANZI
  I.Credite de angajament32.438.68333.539.13933.840.17233.841.202
  II.Credite bugetare32.438.68333.539.13933.840.17233.841.202
  40TITLUL IV SUBVENTII
  I.Credite de angajament9.477.2996.166.2486.166.1956.166.195
  II.Credite bugetare7.156.8146.283.2486.283.1956.283.195
  50TITLUL V FONDURI DE REZERVA
  I.Credite de angajament999.067500.000500.000500.000
  II.Credite bugetare999.067500.000500.000500.000
  51TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
  I.Credite de angajament105.934.51884.070.26180.265.19679.466.108
  II.Credite bugetare61.932.05076.512.23678.194.83290.471.810
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I.Credite de angajament35.190.91229.135.98428.260.75129.432.707
  II.Credite bugetare26.479.01326.181.87626.845.00031.963.394
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I.Credite de angajament118.231.63032.434.18032.428.64830.570.038
  II.Credite bugetare32.791.73233.318.39039.438.42138.717.881
  57TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
  I.Credite de angajament64.106.05569.528.35271.108.72784.033.289
  II.Credite bugetare64.206.05569.528.35271.108.72784.033.289
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I.Credite de angajament22.894.4885.627.9221.703
  II.Credite bugetare15.459.0665.657.22429.482
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I.Credite de angajament10.561.51910.468.0889.544.26410.626.081
  II.Credite bugetare10.561.51910.469.4889.544.26410.626.081
  60TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR
  I.Credite de angajament40.135.3603.007.4465.547.647
  II.Credite bugetare29.519.39719.484.94520.983.070
  61TITLUL XIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR
  I.Credite de angajament42.802.9521.782.664145.6984.457
  II.Credite bugetare8.882.00015.630.00027.278.285
  65TITLUL XIV CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
  I.Credite de angajament2.528.1581.303.573258.089275.650
  II.Credite bugetare1.146.000960.000960.000529.000
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I.Credite de angajament78.318.73151.318.42713.144.36714.725.606
  II.Credite bugetare20.276.56822.209.41924.947.83530.976.729
  71TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE
  I.Credite de angajament76.108.49251.176.23413.010.84314.630.539
  II.Credite bugetare18.066.32922.089.41924.836.76730.881.662
  72TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE
  I.Credite de angajament2.210.239142.193133.52495.067
  II.Credite bugetare2.210.239120.000111.06895.067
  79OPERATIUNI FINANCIARE
  I.Credite de angajament2.636.3482.625.1852.625.1852.625.185
  II.Credite bugetare2.636.3482.625.1852.625.1852.625.185
  80TITLUL XVIII IMPRUMUTURI
  I.Credite de angajament8.0001.0001.0001.000
  II.Credite bugetare8.0001.0001.0001.000
  81TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE
  I.Credite de angajament2.628.3482.624.1852.624.1852.624.185
  II.Credite bugetare2.628.3482.624.1852.624.1852.624.185
  510001Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
  I.Credite de angajament150.820.000132.446.218127.548.871126.696.112
  II.Credite bugetare116.439.339127.861.642133.921.148125.419.405
  01CHELTUIELI CURENTE
  I.Credite de angajament145.349.619129.477.683124.662.941123.851.952
  II.Credite bugetare111.427.640124.870.100130.931.904122.435.539
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I.Credite de angajament7.809.6108.044.0768.452.7358.444.243
  II.Credite bugetare7.809.6108.044.0768.452.7358.444.243
  20TITLUL II BUNURI SI SERVICII
  I.Credite de angajament1.913.1801.675.1571.705.3271.737.248
  II.Credite bugetare1.895.6431.675.1571.705.3271.737.248
  30TITLUL III DOBANZI
  I.Credite de angajament32.415.00033.515.00033.815.00033.815.000
  II.Credite bugetare32.415.00033.515.00033.815.00033.815.000
  40TITLUL IV SUBVENTII
  I.Credite de angajament28.10043.30049.60057.150
  II.Credite bugetare28.10043.30049.60057.150
  50TITLUL V FONDURI DE REZERVA
  I.Credite de angajament999.067500.000500.000500.000
  II.Credite bugetare999.067500.000500.000500.000
  51TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
  I.Credite de angajament26.094.24644.568.20545.688.32945.018.111
  II.Credite bugetare26.094.24644.568.20545.688.32945.018.111
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I.Credite de angajament20.824.97818.546.86618.051.17218.995.367
  II.Credite bugetare18.596.32319.908.28819.616.25120.644.226
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I.Credite de angajament28.932.47218.349.41414.188.59612.378.337
  II.Credite bugetare9.658.60810.870.31410.840.6119.313.065
  57TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
  I.Credite de angajament779785789792
  II.Credite bugetare779785789792
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I.Credite de angajament11.005.188179
  II.Credite bugetare6.524.70928.49027.779
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I.Credite de angajament2.543.7932.874.1371.888.0542.905.704
  II.Credite bugetare2.543.7932.874.1371.888.0542.905.704
  60TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR
  I.Credite de angajament4.065.141398.064197.641
  II.Credite bugetare3.037.4591.406.623640.556
  61TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR
  I.Credite de angajament8.718.065962.500125.698
  II.Credite bugetare1.824.3031.435.7257.706.873
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I.Credite de angajament3.002.840507.994425.389383.619
  II.Credite bugetare2.544.158531.001528.703523.325
  71TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE
  I.Credite de angajament1.132.840387.994314.321288.552
  II.Credite bugetare674.158411.001417.635428.258
  72TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE
  I.Credite de angajament1.870.000120.000111.06895.067
  II.Credite bugetare1.870.000120.000111.06895.067
  79OPERATIUNI FINANCIARE
  I.Credite de angajament2.467.5412.460.5412.460.5412.460.541
  II.Credite bugetare2.467.5412.460.5412.460.5412.460.541
  80TITLUL XVIII IMPRUMUTURI
  I.Credite de angajament7.000
  II.Credite bugetare7.000
  81TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE
  I.Credite de angajament2.460.5412.460.5412.460.5412.460.541
  II.Credite bugetare2.460.5412.460.5412.460.5412.460.541
  5101AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE
  I.Credite de angajament78.643.09246.446.94441.317.07340.261.486
  II.Credite bugetare46.731.44840.412.21445.171.04637.326.760
  01CHELTUIELI CURENTE
  I.Credite de angajament77.547.21546.061.45041.004.75239.974.934
  II.Credite bugetare46.069.57540.011.48644.768.18436.909.662
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I.Credite de angajament7.459.0037.675.7618.065.8268.057.334
  II.Credite bugetare7.459.0037.675.7618.065.8268.057.334
  20TITLUL II BUNURI SI SERVICII
  I.Credite de angajament1.460.4121.211.9601.227.0321.238.965
  II.Credite bugetare1.442.8751.211.9601.227.0321.238.965
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I.Credite de angajament28.10043.30049.60057.150
  II.Credite bugetare28.10043.30049.60057.150
  51TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
  I.Credite de angajament78.85486.86288.86491.598
  II.Credite bugetare78.85486.86288.86491.598
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I.Credite de angajament16.166.68217.423.99817.130.78818.130.843
  II.Credite bugetare16.166.68217.423.99817.130.78818.130.843
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I.Credite de angajament28.855.01118.271.73314.110.55212.301.160
  II.Credite bugetare9.581.14710.792.63310.762.5679.235.888
  57TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
  I.Credite de angajament779785789792
  II.Credite bugetare779785789792
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I.Credite de angajament11.005.188179
  II.Credite bugetare6.519.709179
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I.Credite de angajament74.09592.79883.16297.092
  II.Credite bugetare74.09592.79883.16297.092
  60TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR
  I.Credite de angajament4.065.141398.064197.641
  II.Credite bugetare3.037.4591.406.623640.556
  61TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR
  I.Credite de angajament8.353.950856.01050.498
  II.Credite bugetare1.680.8721.276.5876.719.000
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I.Credite de angajament1.095.877385.494312.321286.552
  II.Credite bugetare661.873400.728402.862417.098
  71TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE
  I.Credite de angajament1.095.877385.494312.321286.552
  II.Credite bugetare661.873400.728402.862417.098
  01Autoritati executive si legislative
  II.Credite bugetare21.595.467
  01Administratia prezidentiala
  II.Credite bugetare95.239
  02Autoritati legislative
  II.Credite bugetare961.549
  03Autoritati executive
  II.Credite bugetare19.684.951
  04Alte organe ale autoritatilor publice
  II.Credite bugetare853.728
  03Contributia la bugetul UE