SISTEMUL din 24 mai 2023de sancțiuni pentru Intervenția DR-06-"Bunăstarea animalelor"- pachetul a) porcine
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 483 bis din 31 mai 2023  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 201 din 24 mai 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 31 mai 2023.
  Sistemul de sancțiuni, se aplică cererilor de plată depuse de beneficiarii intervenției DR - 06 "Bunăstarea animalelor" - pachetul a) - porcine din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027, denumit în continuare PS 2023-2027 și se stabilește ținându-se cont de următoarele aspecte ale neconformităților constatate:– Neglijența - presupune aplicarea unei reduceri din suma totală calculată fără penalități, chiar dacă acestuia i-au fost stabilite/ nu i-au fost stabilite alte sancțiuni, în cazul în care nerespectarea s-a datorat acțiunii neintenționate a beneficiarului;– Neconformitate înseamnă nerespectarea cerințelor legale în materie de gestionare în temeiul legislației Uniunii, menționate la articolul 12 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2021/2115, sau a standardelor privind bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor, stabilite în conformitate cu articolul 13 din regulamentul respectiv, precum și orice nerespectare a criteriilor de eligibilitate, a angajamentelor asumate sau al altor obligații legate de condițiile de acordare a ajutorului– "Repetarea" unei neconformități înseamnă nerespectarea aceleiași cerințe sau a aceluiași standard, constatată de mai multe ori pe parcursul unei perioade de trei ani calendaristici consecutivi, cu condiția ca beneficiarul să fi fost informat despre un caz precedent de neconformitate și să fi avut posibilitatea, după caz, să ia măsurile necesare pentru a remedia situația anterioară de neconformitate.– Amploarea unei neconformități (extinderea) - este determinată examinând, în special, dacă neconformitatea are un impact de anvergură asupra operațiunii în ansamblu.– Gravitatea unei neconformități - presupune cazul de nerespectare a cerinței sau standardului care depinde în special de importanța consecințelor acestuia, având în vedere obiectivele urmărite prin angajamentele sau obligațiile care nu au fost respectate;– Durata - presupune cazul de nerespectare a cerinței sau a standardului care depinde în special de lungimea perioadei în care se manifestă efectele acestuia sau de posibilitățile de a pune capăt acestor efecte prin mijloace rezonabile;– Intenția (neconformitatea deliberată) - presupune prevederea de către beneficiar a rezultatului faptei sale în condițiile în care, fie urmărește producerea lui prin intermediul faptei, fie, deși nu îl urmărește, acceptă posibilitatea producerii acestui rezultat. Aceste cazuri se pot referi, dar nu sunt limitate, la: inducerea în eroare cu bună-știință a autorităților cu atribuții în verificarea documentelor justificative, furnizarea de date sau documente false și orice altă încercare de fraudă comisă în scopul obținerii unor plăți din fonduri europene nerambursabile. A doua repetare a unei neconformități similare (în condițiile definiției de mai sus) este considerată intenție (neconformitate deliberată). Prevederea se aplică doar la cerințele specifice, nu și la sancțiunile administrative în ceea ce privește animalele declarate și numai în cazul în care procentul rezultat din raportul dintre efectivul afectat de neconformitatea care a generat a doua repetare și efectivul declarat conform documentelor este mai mare de 10%. în cazul în care acest raport nu depășește 10%, se tratează ca repetare.  +  Definiții Efectiv estimat - reprezintă efectivul de animale estimat de beneficiar în cererea de plată anuală pentru fiecare exploatație cu autorizație sanitară-veterinară, pe cele două categorii, pe perioada unui an de angajament, respectiv efectivul necesar planificării alocărilor financiare anuale. Efectiv declarat (solicitat) - reprezintă efectivul conform documentelor înscris în deconturile trimestriale/decontul anual, efectiv livrat/ efectiv mediu realizat pentru fiecare exploatație cu autorizație sanitară-veterinară, pe cele două categorii, pe perioada unui an de angajament (EFS=EFSP1+EFSP2+EFSP3+EFSP4).Efectivul declarat (solicitat) nu poate depăși capacitatea maximă a spațiilor de creștere în condiții superioare înmulțită cu nr. de cicluri declarate dintr-un an, conform tehnologiei de creștere a suinelor. În cazul în care Efectivul declarat (solicitat) este mai mare decât capacitatea maximă a spațiilor de cazare în condiții superioare înmulțită cu numărul de cicluri declarate într-un an (capacitatea maximă anuală), se va lua în considerare la calculul sancțiunilor/plății valoarea minimă dintre cele două.Capacitatea maximă anuală = nr. locuri cazare în condiții superioare * nr. de cicluri de producție declarate într-un an - reprezintă numărul maxim de animale crescute în spații autorizate sanitar-veterinar, care respectă densitatea în condiții superioare de bunăstare pe durata unui an de angajament.“; (la 06-02-2024, Al treilea paragraf din secțiunea Definiții a fost modificat de Litera a) , Punctul 1. , Articolul I din ORDINUL nr. 37 din 1 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 6 februarie 2024 ) Efectivul anual eligibil la plată reprezintă baza de calcul pentru stabilirea sumei de plată fără penalizări (valoare fără reduceri/sancțiuni) exprimată în euro/lei. Suma eligibilă la plată finală, exprimată în euro/lei, se stabilește după aplicarea tuturor reducerilor și sancțiunilor (dacă este cazul). Efectivul anual eligibil la plată (EEP) reprezintă pentru categoria porci grași suma efectivelor eligibile la plată determinate în fiecare decont trimestrial pentru fiecare exploatație cu autorizație sanitară-veterinară pe perioada unui an de angajament (EEP1+EEP2+EEP3+ EEP4), iar pentru animale de reproducție este efectivul eligibil la plată determinat din decontul anual pentru fiecare exploatație cu autorizație sanitară-veterinară. în cazul în care efectivul eligibil la plată determinat din decontul trimestrial pentru categoria porci grași, respectiv decontul anual pentru categoria animale de reproducție este mai mare decât efectivul solicitat în decontul respectiv, se va lua în considerare valoarea minimă dintre cele două. Etapele calculului efectivelor anual eligibile: Determinarea Efectivelor declarate conform documentelor (nr.capete): Efective declarate conform documentelor = Efective declarate conform documentelor din P1+ Efective declarate conform documentelor din P2+ Efective declarate conform documentelor din P3+ Efective declarate conform documentelor din P4 / efectiv mediu anual declarat Unde: P1, P2, P3, P4 = perioada 1, perioada 2, perioada 3, perioada 4 - perioade trimestriale aferente deconturilor justificative. Determinarea Efectivului eligibil (nr.capete): Efectivul eligibil reprezintă efectivul declarat conform documentelor efectiv livrat și/sau efectiv mediu din care s-au scăzut efectivele neeligibile, dar înainte de scăderea efectivelor afectate de nerespectarea condițiilor minime (efectivele pentru care în urma controalelor administrative sau pe teren s-au constatat neconformități privind respectarea condițiilor minime - baseline -) pentru fiecare decont trimestrial/anual în parte. Efectiv eligibil = efectiv eligibil conform documentelor - efectiv neeligibilÎn categoriile de animale neeligibile se încadrează:– animale care nu au intrat în categorie (ex. vieri);– porcii grași a căror populare/intrare în exploatație s-a realizat după intrarea în categorie (la o greutate medie de peste 30 kg/cap - rezultată din documentele de livrare);– porci grași livrați la o greutate medie de sub 96 de kg/cap (rezultată din documentele de livrare);– animalele reformă, cele sacrificate de necesitate și mortalitățile;– numărul de animale care depășește capacitatea maximă anuală a exploatației în condiții minime de bunăstare.Capacitatea maximă anuală a spațiilor de creștere în condiții minime de bunăstare reprezintă numărul maxim de animale ce pot fi crescute în spațiul/spații autorizat/e sanitar-veterinar rezultat/e din documentele emise de DSVSA: referat, autorizație sanitar-veterinară sau alte asemenea, pe durata unui an de angajament.; (la 06-02-2024, Paragraful referitor la categoriile de animale neeligibile de la rubrica „Determinarea Efectivului eligibil (nr. capete)“ din cadrul secțiunii „Definiții“ a fost modificat de Litera b) , Punctul 1. , Articolul I din ORDINUL nr. 37 din 1 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 6 februarie 2024 ) Notă*Având în vedere faptul că anumite categorii de porcine (animalele reformă, cele sacrificate din necesitate, mortalitățile) sunt încadrate conform fișei intervenției ca efective neeligibile, dar sunt considerate și ieșiri în fișa de urmărire a activității, fiind luate în calcul la determinarea efectivului mediu, se va urmări ca efectivul categoriilor respective să nu fie cuantificat de două ori în cadrul etapei de determinare a efectivului eligibil la plată. În asemenea cazuri efectivele respective vor fi eliminate o singură dată, și anume la determinarea efectivului mediu.; (la 06-02-2024, Paragraful referitor la Notă* din secțiunea Definiții a fost modificat de Litera c) , Punctul 1. , Articolul I din ORDINUL nr. 37 din 1 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 6 februarie 2024 ) Notă ** Efectivele de porci grași livrate care depășesc numărul maxim de cicluri eligibile pe an de angajament (3,2 cicluri/an) și sunt crescute în condiții superioare de bunăstare nu beneficiază de plată compensatorie și nu generează sancțiuni. Determinarea efectivelor anuale eligibile la plată (nr. capete) (calculate pe exploatație, pe subpachet și pe categorii): Efectiv anual eligibil la plată = Efectiv eligibil - Efectivul afectat anual determinat de nerespectarea condițiilor minime Determinarea Efectivului afectat anual determinat de nerespectarea condițiilor minime (nr. capete): Efectiv afectat anual determinat de nerespectarea condițiilor minime = Efectiv eligibil x A_condiții minime(%), unde: A_condiții minime(%) - "procentul de abatere" privind nerespectarea condițiilor minime de bunăstare: Determinarea procentului de abatere A_condiții minime(%): A_condiții minime (%):= efectiv afectat anual care nu respectă condițiile minime/(efectiv realizat - efectiv afectat anual care nu respectă condițiile minime) * 100 (în cazul în care rezultatul este mai mare de 100% se va calcula cu 100%) Efectiv realizat = Stoc inițial la început an + intrări total an - mortalități total anEfectiv afectat anual care nu respectă condițiile minime (număr capete) = efectiv afectat care nu respectă condițiile minime în P1 + efectiv afectat care nu respectă condițiile minime în P2 + efectiv afectat care nu respectă condițiile minime în P3 + efectiv afectat care nu respectă condițiile minime în P4 + efectiv afectat care nu respectă condițiile minime rezultat în urma vizitei la fața locului (dacă este cazul) + efectiv afectat care nu respectă condițiile minime rezultat în urma verificărilor efectuate pentru beneficiarii incluși în eșantionul de supracontrol (dacă este cazul).; (la 06-02-2024, Definiția referitoare la „Efectivul afectat anual care nu respectă condițiile minime“ din secțiunea Definiții a fost modificată de Litera d) , Punctul 1. , Articolul I din ORDINUL nr. 37 din 1 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 6 februarie 2024 ) Observație: eliminarea efectivelor care nu respectă condițiile minime de bunăstare (conform formulei de mai sus) se va face înainte de aplicarea sancțiunilor administrative în ceea ce privește animalele declarate. Determinarea procentului de abatere privind nerespectarea condițiilor superioare de bunăstare A_condiții superioare(%): A_condiții superioare(%) = efectiv afectat care nu respectă condițiile superioare/(efectiv realizat - efectiv afectat care nu respectă condițiile superioare - efectiv afectat care nu respectă condițiile minime) *100 (în cazul în care rezultatul este mai mare de 100% se va calcula cu 100%).Efectiv afectat anual care nu respectă condițiile superioare = efectiv afectat care nu respectă condițiile superioare în P1 + efectiv afectat care nu respectă condițiile superioare în P2 + efectiv afectat care nu respectă condițiile superioare în P3 + efectiv afectat care nu respectă condițiile superioare în P4 + efectiv afectat care nu respectă condițiile superioare rezultat în urma vizitei la fața locului (dacă este cazul) + efectiv afectat care nu respectă condițiile superioare rezultat în urma verificărilor efectuate pentru beneficiarii incluși în eșantionul de supracontrol (dacă este cazul).; (la 06-02-2024, Definiția referitoare la „Efectivul afectat anual care nu respectă condițiile superioare din secțiunea Definiții a fost modificată de Litera e) , Punctul 1. , Articolul I din ORDINUL nr. 37 din 1 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 6 februarie 2024 ) Atenție! Se va urmări să nu se dubleze numărul de capete afectate. Astfel, dacă într-una din etapele de verificare - controlul administrativ, controlul ANSVSA sau controlul AFIR pentru supravegherea funcției delegate - se constată că un efectiv nu respectă cerințele de bunăstare (minime sau superioare), nu va fi cuantificat de două ori dacă pentru același efectiv se constată nerespectarea cerințelor și în cadrul altei etape pe verificare.  +  Ordinea aplicării sancțiunilor; calculul sancțiunilorCalcularea sancțiunilor se realizează pe fiecare exploatație, în cadrul exploatației pe fiecare subpachet și în cadrul subpachetului pe fiecare categorie de porcine.Există 4 categorii de sancțiuni, care se aplică în următoarea ordine, prin calcularea din suma rămasă după etapa anterioară de calcul:
  A. Sancțiuni administrative în ceea ce privește animalele declarate
  B. Sancțiuni pentru nerespectarea condițiilor de eligibilitate, standardelor de bază și superioare
  C. Sancțiuni pentru nedepunerea decontului justificativ
  D. Sancțiuni pentru nerespectarea condiționalității
  (la 06-02-2024, Secțiunea „Ordinea aplicării sancțiunilor; Calculul sancțiunilor“ a fost modificată de Litera f) , Punctul 1. , Articolul I din ORDINUL nr. 37 din 1 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 6 februarie 2024 )
  A) Sancțiuni administrative în ceea ce privește animalele declarate În cazul speciei suine pragul echivalent cu numărul de trei animale de la care se aplică sancțiuni administrative, s-a stabilit în funcție de unitățile de vită mare, adaptat speciilor cu ciclu scurt de producție, precum și în funcție de dimensiunea fermelor, astfel:
  categoriecoeficienți3UVMPrag în funcție de dimensiunea fermelor
  UVM/capcicluri/ancap/cicluricap/anraportRO:UEPRAG(cap.)PRAG(UVM)
  (1)(2)(3)(4) = 3 UVM/(2)(5)=(3)*(4)(6)(7)=(5)*(6)(8)=(7)*(2)
  Porci grași0,33,210321.792538
  animale de reproducție - femele(scrofițe și scroafe)0,516,006,0056336168
  Sancțiunile administrative în ceea ce privește animalele declarate se calculează pe baza Efectivului declarat (solicitat) anual din decontul/deconturile justificative (echivalent UVM) și a efectivului anual eligibil la plată (echivalent UVM) pentru fiecare exploatație, în cadrul exploatației pentru fiecare subpachet și în cadrul subpachetului pentru fiecare categorie de porcine și este egal cu suma efectivelor eligibile la plată din fiecare decont după formula: Procent rezultat = (efectivul declarat (solicitat) - efectivul anual eligibil la plată)/efectivul anual eligibil la plată x 100.Dacă efectivul declarat (solicitat) anual în deconturile justificative/decontul anual (echivalent UVM) este mai mic sau egal cu efectivul anual eligibil la plată (echivalent UVM), nu se aplică nicio sancțiune, iar valoarea sprijinului este calculată la efectivul declarat anual (solicitat) în deconturile justificative, dar nu mai mult de capacitatea maximă a spațiilor de cazare în condiții superioare înmulțită cu numărul de cicluri de producție din anul de angajament (echivalent UVM).; (la 06-02-2024, Paragraful al treilea al secțiunii „A) Sancțiuni administrative în ceea ce privește animalele declarate“ a fost modificat de Litera g) , Punctul 1. , Articolul I din ORDINUL nr. 37 din 1 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 6 februarie 2024 ) În cazul în care neconformitățile vizează un număr de animale mai mic sau egal cu pragul stabilit (echivalent UVM), iar efectivul de animale declarat (solicitat) (echivalent UVM) în decontul/deconturile anulale depășește efectivul de animale anual eligibil la plată (echivalent UVM), valoarea sprijinului se calculează pe baza efectivului de animale anual eligibil la plată (echivalent UVM). Dacă efectivul declarat (solicitat) anual în deconturile justificative (echivalent UVM) este mai mare decât efectivul anual eligibil la plată (echivalent UVM), stabilit în urma controalelor administrative și/sau controalelor la fața locului, sprijinul se calculează pe baza efectivului anual de animale eligibil la plată și se aplică sancțiuni administrative, în funcție de procentul rezultat din raportul dintre numărul de animale cu neconformități (efectivul declarat (solicitat) - efectivul anual eligibil la plată)/) și efectivul anual eligibil la plată x 100, astfel:a) În cazul în care neconformitățile se referă la un număr de animale ce depășește pragul stabilit (echivalent UVM), valoarea totală a sprijinului la care are dreptul beneficiarul în cadrul subpachetului pentru anul de cerere în cauză se va reduce cu procentul rezultat din raportul menționat dacă acest procent nu depășește 20% (inclusiv).b) În cazul în care neconformitățile se referă la un număr de animale ce depășește pragul stabilit (echivalent UVM), valoarea totală a sprijinului la care are dreptul beneficiarul în cadrul subpachetului pentru anul de cerere în cauză, se va reduce cu dublul procentului rezultat din raportul menționat dacă acest procent este mai mare de 20%, dar nu mai mare de 30% (inclusiv).c) În cazul în care neconformitățile se referă la un număr de animale ce depășește pragul stabilit (echivalent UVM) și dacă procentul rezultat din raportul menționat depășește 30%, nu se acordă beneficiarului sprijinul pentru subpachetul solicitat pentru anul în cauză.d) În cazul în care neconformitățile se referă la un număr de animale ce depășește pragul stabilit (echivalent UVM) și dacă procentul rezultat din raportul menționat depășește 50%, nu se acordă sprijinul la care ar fi avut dreptul beneficiarul pentru subpachetul pentru anul în cauză.; (la 06-02-2024, Litera d) de la paragraful al cincilea de la secțiunea A) „Sancțiuni administrative în ceea ce privește animalele declarate“ a fost modificată de Litera h) , Punctul 1. , Articolul I din ORDINUL nr. 37 din 1 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 6 februarie 2024 ) La calculul sancțiunilor administrative în ceea ce privește numărul animalelor declarate se va lua în considerare întregul efectiv anual eligibil la plată (echivalent UVM), pentru categoriile eligibile și subpachetele pentru care s-au solicitat plăți, fără a se lua în considerare neconformitățile privind respectarea condițiilor superioare de bunăstare. Pentru acestea se vor aplica sancțiunile prevăzute la punctul B.
  B) Sancțiuni pentru nerespectarea condițiilor de eligibilitate, standardelor de bază și superioare
  CodulsancțiuniiTipul sancțiunii
  1aSe aplică o sancțiune de 2% din valoarea sprijinului pe subpachet pe anul respectiv de angajament.
  1bSe aplică o sancțiune de 5% din valoarea sprijinului pe subpachet pe anul respectiv de angajament.
  1cSe aplică o sancțiune de 10% din valoarea sprijinului pe subpachet pe anul respectiv de angajament.
  2aSe aplică o sancțiune de 20% din valoarea sprijinului pe subpachet pe anul respectiv de angajament.
  2bSe aplică o sancțiune de 30% din valoarea sprijinului pe subpachet pe anul respectiv de angajament.
  3Se aplică o sancțiune de 50% din valoarea sprijinului pe subpachet pe anul respectiv de angajament.
  4Se aplică o sancțiune de 75% din valoarea sprijinului pe subpachet pe anul respectiv de angajament.
  5Se aplică o sancțiune de 100% din valoarea sprijinului pe subpachet, exploatația fiind exclusă de la plata sprijinului pe subpachet în anul respectiv de angajament.
  6Se aplică o sancțiune de 100% din valoarea sprijinului pe anul respectiv pe măsură, exploatația fiind exclusă de la plată în anul respectiv.
  7Se aplică o sancțiune de 100% din valoarea sprijinului pe anul respectiv pe măsură, exploatația fiind exclusă de la toată măsura pe anul respectiv și, în plus, exploatația va fi exclusă de la plată pentru anul calendaristic următor.
  La calculele efectuate se va ține cont de toleranța specifică fiecărui aparat de măsurat, conform datelor din cartea tehnică. Sistemul de sancțiuni este unul progresiv: în cazul în care într-un an pentru care beneficiarul a depus cerere de plată anuală a fost aplicată o sancțiune (de exemplu: 1a) pentru o anumită neconformitate, iar într-un an ulterior pentru care beneficiarul a depus o altă cerere de plată anuală se constată reapariția aceleiași neconformități, atunci pentru acel an se va aplica sancțiunea următoare (de exemplu: 1b). La stabilirea nivelului sancțiunilor s-a ținut seama de gravitatea, amploarea, durata (persistența) și repetarea neconformităților. Sancțiunea se aplică pentru fiecare condiție nerespectată în parte. Dacă în cadrul unui subpachet nu sunt îndeplinite mai multe condiții pentru exploatația respectivă, beneficiarului i se aplică pe subpachetul respectiv cea mai mare sancțiune dintre sancțiunile aplicate pentru fiecare condiție nerespectată în parte.
  Condiții de eligibilitate generale, definite conform fișei intervenției din PS 2023-2027Indicator (modalitatea de control*)Condiția de aplicare a sancțiuniiSancțiune
  GeneraleBeneficiarul este înregistrat în Registrul Național al Exploatațiilor al ANSVSA și deține un cod de exploatație.Controladministrativ al cererii de plată-Efectivele de animale crescute de beneficiar în exploatație pentru perioadele în care exploatația respectivă nu este înregistrată în RNE al ANSVSA (BND conform Ordinului ANSVSA nr.208/2022) / nu deține cod de exploatație, nu sunt eligibile pentru plată (se va verifica la controlul administrativ al cererii de plată).
  Beneficiarul deține autorizație sanitară veterinară pentru întreaga exploatație cu cod ANSVSAControladministrativ al cererii de plată-Efectivele de animale crescute de beneficiar într-o exploatație în perioade neacoperite de autorizație sanitar veterinară valabilă nu sunt eligibile pentru plată.
  Beneficiarul se angajează să respecte cerințele de bază relevante și cerințele specifice subpachetelor pentru care aplică pe întreaga perioadă a angajamentuluiControladministrativ al cererii de plată-Nu se permite deschiderea angajamentului dacă nu au fost semnate angajamentele de respectare a cerințelor de bază relevante și a cerințelor specifice subpachetelor pentru care beneficiarul aplică.
  Cerințe obligatorii relevante conform prevederilor fișei intervenției DR-06 din PS 2023-2027Indicator (modalitatea de control*)Condiția de aplicare a sancțiuniiSancțiune
  Subpachetul 1a
  creșterea cu cel puțin 15% a spațiului alocat disponibil fiecărui animalSMR10Toate exploatațiile de porcine trebuie să corespundă următoarelor cerințe: a) suprafața liberă de pardoseală disponibilă pentru fiecare purcel înțărcat sau purcel în creștere, ținut în grup, cu excepția scrofițelor după montă și a scroafelor, trebuie să fie de cel puțin:(i) 0,15 mp - pentru purceii cu o greutate vie de până la 10 kg;(ii) 0,20 mp - pentru porcii cu o greutate vie cuprinsă între 10 și 20 kg;(iii) 0,30 mp - pentru porcii cu o greutate vie cuprinsă între 20 și 30 kg;(iv) 0,40 mp - pentru porcii cu o greutate vie cuprinsă între 30 și 50 kg;(v) 0,55 mp - pentru porcii cu o greutate vie cuprinsă între 50 și 85 kg;(vi) 0,65 mp - pentru porcii cu o greutate vie cuprinsă între 85 și 110 kg;(vii) 1,00 mp - pentru porcii cu o greutate vie mai mare de 110 kg;b) suprafața liberă totală de pardoseală disponibilă pentru fiecare scrofîță după montă, precum și pentru fiecare scroafă, atunci când scrofițele și/sau scroafele sunt ținute în grup, trebuie să fie de cel puțin 1,64 mp, respectiv 2,25 mp. Atunci când aceste animale sunt ținute în grupuri mai mici de 6 indivizi, suprafața liberă de pardoseală trebuie să fie mărită cu 10%. Atunci când aceste animale sunt ținute în grupuri de 40 sau mai mulți indivizi, suprafața liberă de pardoseală poate fi redusă cu 10%.Vizită pe teren (în cazul includerii în eșantion)încălcareacerințelorobligatoriirelevanteSe aplica prevederile ordinului de sancțiuni pentru condiționalitate
  Subpachetul 2a
  Reducerea pulberilor cu 30% și a concentrației de amoniac cu 15% față de nivelul minim obligatoriu prin menținerea în limite optime a parametrilor de microclimatSMR11:Adăposturi și cazare- Circulația aerului, nivelul de pulberi, temperatura, umiditatea relativă a aerului și concentrația gazelor trebuie menținute în limite care să nu fie dăunătoare animalelor.Vizită pe teren (în cazul includerii în eșantion)/încălcareacerințelorobligatoriirelevanteSe aplica prevederile ordinului de sancțiuni pentru condiționalitate
  Subpachetul 3 a
  îmbunătățirea condițiilor zonei de odihnăSMR10:Condiții generale de creștere a porcilor: Adăposturile pentru porci trebuie construite astfel încât să permită animalelor: a) să aibă acces la o zonă de odihnă confortabilă din punct de vedere fizic și termic, drenată și curățată corespunzător și care să permită tuturor animalelor să se odihnească în același timp;Vizită pe teren (în cazul includerii în eșantion)IncalcareacerințelorobigatoriirelevanteSe aplica prevederile ordinului de sancțiuni pentru condiționalitate
  (la 06-02-2024, Tabelul al treilea de la Litera B) a fost modificat de Litera i) , Punctul 1. , Articolul I din ORDINUL nr. 37 din 1 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 6 februarie 2024 )
  Cerințe de bază (baseline) definite conform intervenției din PS 2023-2027Indicator (modalitatea de control*)Condiția de aplicare a sancțiuniiSancțiune
  Subpachetul 1a
  creșterea cu cel puțin 15% a spațiului alocat disponibil fiecărui animalSuprafață de pardoseală disponibilă minimă obligatorie:- porci cu o greutate vie între 50-85 kg - 0,55mp- porci cu o greutate vie între 85-110 kg - 0,65 mp- porci cu o greutate vie peste 110 kg - 1,00 mp- scrofițe și scroafe ținute în grup - 1,64 mp, respectiv 2,25 mpVizită pe teren (în cazul includerii în eșantion)/ Control administrativ verificare documente din deconturile trimestriale/anualeÎncălcareacerințelorminimeÎn cazul în care se constată o încălcare a cerințelor minime se calculează „procentul de abatere” privind nerespectarea condițiilor minime de bunăstare și se diminuează efectivul eligibil cu efectivul afectat anual determinat de nerespectarea condițiilor minime (pe categorii). Calculul sancțiunilor administrative privind animalele declarate, al sancțiunilor pentru nerespectarea condițiilor superioare, etc. va avea în vedere acest efectiv eligibil diminuat.
  Subpachetul 2a
  Reducerea pulberilor cu 30% și a concentrației de amoniac cu 15% față de nivelul minim obligatoriu prinmenținerea în limite optime a parametrilor de microclimat(Valorile parametrilor de microclimat sunt prevăzute în Ordinul ANSVSA nr. 129/2017)- concentrația maximă de pulberi din adăpost este de 15 mg/mc.- valoarea maximă a amoniacului 26 ppm (NH3).Vizită pe teren (în cazul includerii în eșantion)/ Control administrativ verificare documente din deconturile trime str iale/anualeÎncălcareacerințelorminimeÎn cazul în care se constată o încălcare a cerințelor minime se calculează „procentul de abatere” privind nerespectarea condițiilor minime de bunăstare și se diminuează efectivul eligibil cu efectivul afectat anual determinat de nerespectarea condițiilor minime (pe categorii). Calculul sancțiunilor administrative privind animalele declarate, al sancțiunilor pentru nerespectarea condițiilor superioare, etc. va avea în vedere acest efectiv eligibil diminuat.
  Subpachetul 3 a
  Îmbunătățirea condițiilor zonei de odihnă1. Adăposturile pentru porci trebuie construite astfel încât să permită animalelor să aibă acces la o zona de odihnă confortabila din punct de vedere termic, drenată și curățată corespunzător și care să permită tuturor animalelor să se odihnească în același timp; (verificare la vizita pe teren)2. Utilizarea materialelor higroscopice prin aplicarea zilnică în primele 7 zile de la popularea fiecărui ciclu de producție și într-o cantitate redusă (50g material higroscopic/mp) pentru porcul gras (numărul de administrări este de 7 aplicări x 3,2 cicluri/an = 22,4 aplicări/an), iar în cazul scrofițelor și scroafelor se utilizează într-o cantitate redusă minim 50g material absorbant/ mp aplicat cu o zi înaintea populării și încă 10 zile după ce acestea se întorc în boxa în care sunt cazate în grup (nr. de administrări/an =11 aplicări x 2,3 fatări/an = 25,3 aplicări/ an).Materialele higroscopice trebuie aplicate în cantitatea de peste 50 g/mp prevăzută de PS sau în cantitatea recomandată în fișa tehnică a produsului, dacă aceasta depășește 50g/mp.Vizită pe teren (în cazul includerii în eșantion) Control administrativ verificare documente din deconturile trime striale/anuale (numai pentru punctul 2)ÎncalcareacerințelorminimeÎn cazul în care se constată o încălcare a cerințelor minime se calculează „procentul de abatere” privind nerespectarea condițiilor minime de bunăstare, și se diminuează efectivul eligibil cu efectivul afectat anual determinat de nerespectarea condițiilor minime (pe categorii). Calculul sancțiunilor administrative privind animalele declarate, al sancțiunilor pentru nerespectarea condițiilor superioare, etc. va avea în vedere acest efectiv eligibil diminuat.
  Pentru determinarea codului sancțiunii pentru nerespectarea condițiilor superioare se va folosi A_cond.sup.(%) - "Procentul de abatere" privind nerespectarea condițiilor superioare de bunăstare, ținând cont de gravitatea și amploarea neconformității, conform tabelelor de mai jos:
  SubpachetulCategoriaAmploare = efectul neconformității asupra operațiunii (efectivul afectat anual determinat de nerespectarea condițiilor superioare)
  toatetoateprocent de abatere <15 %.
  procent de abatere între 15% si 30%
  procent de abatere între 30% si 50%
  Procent de abatatere ≥ 50%
  Intervale de gravitate pe subpachete și categorii de porcine:
  SubpachetulCategoria/ greutateGravitate mareGravitate medieGravitate mică
  1a)creșterea cu cel puțin 15% a spațiului alocat disponibil fiecărui animalPorc gras 50-85 kg0,550 mp < suprafața disponibilă<0,5800 mp0,5800 mp ≤ suprafața disponibilă <0,6050 mp0,6050 mp ≤ suprafața disponibilă<0,6325 mp
  Porc gras 85-110 kg0,650 mp < suprafața disponibilă<0,6800 mp0,6800 mp ≤ suprafața disponibilă <0,7150mp0,7150 mp≤ suprafața disponibilă <0,7475 mp
  Porc gras >110 kg1,000 mp 1,050 mp ≤ suprafața disponibilă <1,100 mp1,100 mp ≤ suprafața disponibilă <1,1500 mp
  Animale de reproducție (scrofițe ținute în grup)1,640 mp1,7220 mp ≤ suprafața disponibilă <1,8040 mp1,8040 mp≤ suprafața disponibilă <1,886 mp
  Animale de reproducție (scroafe ținute în grup)2,250 mp2,3625≤ mp suprafața disponibilă <2,4750mp2,4750 mp≤ suprafața disponibilă <2,5875 mp
  2a) - reducerea pulberilor cu 30% și a concentrației de amoniac cu 15% față de nivelul minim obligatoriu prinmenținerea în limite optime a parametrilor de microclimatToate categoriile-13,5 mg/mc< nivel pulberi determinat <15 mg/mc 24,7 ppm (NH3) 12 mg/mc < nivel pulberi determinatul ≤13,5 mg/mc23,4 ppm (NH3) 10,5 mg/mc
  3a)îmbunătățirea condițiilor zonei de odihnăPorc grasmaterialele higroscopice nu s-au aplicat în 5 zile /6 zile/7 zile din primele 7 zile de aplicare zilnică, dar s-au aplicat de 2 ori pe săptămână în perioada următoare/s-au aplicat zilnic în primele 7 zile dar nu s-au aplicat de 2 ori pe săptămână în câte 3 săptămâni aferente fiecărui decont sau 12 săptămâni pe an din oricare decont/deconturi / materialele nu s-au aplicat în 5 zile /6 zile/7 zile din primele 7 zile de aplicare zilnică și nici nu s-au aplicat de 2 ori pe săptămână în câte 3 săptămâni din fiecare decont sau 12 săptămîni pe an din oricare decont/deconturi.materialele higroscopice nu s-au aplicat în 2 zile/3 zile/4 zile din primele 7 zile de aplicare zilnică, dar s-au aplicat de 2 ori pe săptămână în perioada următoare/s-au aplicat zilnic în primele 7 zile de aplicare zilnică, dar nu s-au aplicat de 2 ori pe săptămână în câte două săptămâni din fiecare decont sau 8 săptămâni pe an din oricare decont/deconturi/ materialele higroscopice nu s-au aplicat în 2 zile/3 zile/4 zile din primele 7 zile de aplicare zilnică si nu s-au aplicat de 2 ori pe săptămână în câte două săptămâni din fiecare decont sau 8 săptămâni pe an din oricare decont/deconturimaterialele nu s-au aplicat într-o zi din primele 7 zile de aplicare zilnică, dar s-au aplicat de 2 ori pe săptămână în perioada următoare/s-au aplicat zilnic în primele 7 zile, dar nu s-au aplicat de 2 ori pe săptămână în câte 0 săptămână din fiecare decont sau 4 săptămâni pe an din oricare decont/deconturi
  Animale de reproducțiematerialele higroscopice nu s-au aplicat în 5 zile /6 zile/7 zile din primele 7 zile de aplicare zilnică, dar s-au aplicat de 2 ori pe săptămână în perioada următoare/s-au aplicat zilnic în primele 7 zile dar nu s-au aplicat de 2 ori pe săptămână în câte 12 săptămâni din anul de angajament/ materialele nu s-au aplicat în 5 zile /6 zile/7 zile din primele 7 zile de aplicare zilnică și nici nu s-au aplicat de 2 ori pe săptămână în câte 12 săptămâni din anul de angajament.materialele higroscopice nu s-au aplicat în 2 zile/3 zile/4 zile din primele 7 zile de aplicare zilnică, dar s-au aplicat de 2 ori pe săptămână în perioada următoare/s-au aplicat zilnic în primele 7 zile de aplicare zilnică, dar nu s-au aplicat de 2 ori pe săptămână în câte 8 săptămâni din anul de angajament/materialele higroscopice nu s-au aplicat în 2 zile/3 zile/4 zile din primele 7 zile de aplicare zilnică și nu s-au aplicat de 2 ori pe săptămână în câte 8 săptămâni din anul de angajament.materialele nu s-au aplicat într-o zi din primele 7 zile de aplicare zilnică, dar s-au aplicat de 2 ori pe săptămână în perioada următoare/s-au aplicat zilnic în primele 7 zile, dar nu s-au aplicat de 2 ori pe săptămână în câte 4 săptămâni din anul de angajament.
  În cazul în care există efective afectate care se încadrează în tipuri de gravitate diferite (mică, medie, mare) în halele exploatației și/ sau în perioade diferite se va proceda astfel:– se adună efectivele afectate din fiecare hală care se încadrează în același tip de gravitate (x capete afectate cu gravitate mică, y capete afectate cu gravitate medie, z capete afectate cu gravitate mare) și se obține total efectiv afectat la nivel de exploatație;– fiecărui efectiv afectat calculat la nivel de exploatație care se încadrează în același tip de gravitate i se atribuie o valoare (gravitate mică = 1, gravitate medie = 2, gravitate mare = 3);– se ponderează efectivul afectat total care se încadrează în același tip de gravitate cu valoarea atribuită în funcție de tipul de gravitate și se obțin capetele ponderate pe același tip de gravitate care se însumează pe total exploatație;– se calculează un coeficient ca raport între total capete ponderate și total capete afectate pe total exploatație; coeficientul obținut se încadrează într-unul din intervalele prestabilite de mai jos:
  Intervale de gravitate
  1,00-1,99 (mică)
  2,00-2,99 (medie)
  = 3,00 (mare)
  – după încadrarea în interval se stabilește gravitatea neconformității (mică, medie și mare) și procentul de sancțiune care se aplică.
  În cazul în care există nerespectări ale cerințelor superioare în mai multe zile dintr-un ciclu, se vor lua în calcul efectivele afectate din ziua în care depășirea cerinței este cea mai mare. În cazul în care nivelul pulberilor rezultat din măsurători sau alte verificări se încadrează într-un tip de gravitate, iar nivelul amoniacului rezultat din măsurători sau alte verificări se încadrează într-un alt tip de gravitate, ambii parametri se vor încadra la gravitatea cea mai mare dintre cele două.
  Subpachetul1a)Valoarea plățiicompensatoriipe categorii deanimaleCerințe specifice(standarde superioare debunăstare) definiteconform intervenției DR06 din PS 2023-2027Indicator(modalitatea decontrol*)Condiția deaplicare asancțiunii -amploare -nerespectareacerințeisuperioarepentru unprocent deabatere calculatCondiția deaplicare asancțiunii -gravitate - înfuncție deimportanțaconsecințelornerespectăriicerințeiCodulsancțiunii
  Creșterea cucel puțin 15%a spațiuluialocatdisponibilfiecărui animalPorci grași 28,05euro /UVMZcicluAnimale dereproducție -femele (scroafeși scrofițe)149,50 euro/ UVM/an1.1 Suprafața de pardoseală disponibilă în condiții superioare de bunăstare:Porc gras:-0,6325 mp - pentru porci cu o greutate vieîntre 50-85 %kg,-0,7475 mp - pentruporci cu o greutate vieîntre 85-110 kg,-1,15 mp - pentru porcicu o greutate vie peste110 kg.Animale de reproducție -femele:-1,886 mp - pentru scrofițe ținute în grup ; -2,5875 mp - pentru scroafe ținute în grupVizită pe teren (în cazul includerii în eșantion)Control administrative (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale)procent de abatere < 15%gravitate mică1a
  gravitate medie1b
  gravitate mare1c
  procent de abatere între 15% si 30% gravitate mică1b
  gravitate medie1c
  gravitate mare2b
  procent de abatere între 30% si 50%gravitate mică1c
  gravitate medie2b
  gravitate mare3
  procent de abatere mai mare 50%gravitate mică3
  gravitate medie4
  gravitate mare5
  Reapariție+1 (față de anul anterior)
  Intenție (neconformitate deliberată)7
  1.2.Menținerea parametrilor de ventilație corespunzători populării halei la nivelul cerinței minime de bunăstare privind densitatea.Vizită pe teren (în cazul includerii în eșantion)Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestraile/anuale)Varianta 1 – Cazul în care beneficiarul solicită subpachetele 1a (densitate) si 2a (pulberi), cerința se va verifica în funcție de respectarea condițiilor privind nivelul pulberilor și concentrației de ammoniac de la subpachetul 2a, astfel:
  1.În cazul în care beneficiarul respectă nivelul pulberilor și a concentrației de amoniac în condițiile superioare, adică nivelul pulberilor și concentrației de ammoniac nu trebuie să depășească 10,5 mg/mc pulberi în adăpost și 22,1 ppm concentrație ammoniac, se consider că cerința este îndeplinită.
  2.În cazul în care beneficiarul nu respect nivelul pulberilor și/sauconcentrației de amoniac în condiții superioare de bunăstare (nivelul pulberilor ≤ 10,5 mg/mc pulberi în adăpost și concentrația de amoniac ≤ 22,1 ppm NH3), dar respect nivelul pulberilor și concentrației de amoniac în condiții minime (nivelul pulberilor ≤ 15 mg/mc, respectiv concentrația de amoniac ≤ 22,1 ppm NH3) se consideră că cerința este îndeplinită, dar pentru subpachetul 2a) se vor aplica sancțiunile prevăzute la pct 2.1.1 în funcție de gravitatea și amploarea neconformității.
  3. În cazul în care beneficiarul nu respectă condițiile minime de la subpachetul 2a) (nivelul pulberilor > 15mg/mc pulberi în adăpost, si/sau nivelul concentrației de amoniac >26 ppm (NH3), se consideră că acesta nu respectă condițiile superioare de bunastare pentru această cerință și se vor aplica sancțiuni astfel:
  Nerespectarea cerințelor de bunăstare superioare pentru un “procent de abatere” calculat mai mic de 15 %.1a
  Nerespectarea cerințelor de bunăstare superioare pentru un “procent de abatere” calculat cuprins între 15% până la 30%.1b
  Nerespectarea cerințelor de bunăstare superioare pentru un “procent de abatere” calculate cuprins între 30% până la 50%1c
  Nerespectarea cerințelor de bunăstare superioare pentru un “procent de abatere” calculat mai mare de 50%.2a
  Prima reapariție+ 1 (față de anul anterior)
  Intenție (neconformitate deliberată)7
  Varianta 2 - Cazul în care beneficiarul solicită subpachetul la (densitate) și 3a (zona de odihnă) fără subpachetul 2a (noxe), se vor verifica valorile parametrilor de microclimat (temperatură, umiditate și viteza curenților de aer) conform Ordinului ANSVSA nr. 129/2017, înregistrate de beneficiari în evidențele fiecărei exploatații, respectiv:-Pentru porci 30 kg - până la abatorizare: temperatura 15-30°C, umiditate relativă 55-15%, viteza aerului pentru temperatura minimă 0,2-0,3 m/s, iar pentru temperatura maximă 1 m/s;-Pentru scroafe gestante, scroafe lactante și scrofițe: temperatură 15-30°C umiditate relativă 55-85%, viteza aerului pentru temperatura minimă 0,2-0,3 m/s, iar pentru temperatura maximă 1 m/s.și în caz de nerespectare a cerințelor de mai aplicate sancțiuni în următoarele situații:
  Beneficiarul prezintă registrul de evidențe pentru anul în curs, dar acesta nu este completat pentru un interval situat până la 10 zile inclusiv din total an de angajament.1a
  Beneficiarul prezintă evidențele pentru anul în curs, dar acestea nu sunt completate pentru o perioadă cuprinsă între 11 zile și până la 30 de zile inclusiv din total an de angajament.1b
  Beneficiarul prezintă evidențele pentru anul în curs, dar acestea nu sunt completate pentru o perioadă cuprinsă între 31 de zile și până la 90 de zile din total an de angajament.2b
  Beneficiarul prezintă evidențele pentru anul în curs, dar acestea nu sunt completate pentru o perioadă cuprinsă între 91 de zile și până la 180 de zile inclusiv din total an de angajament.3
  Beneficiarul nu prezintă evidențele pentru anul în curs sau prezintă evidențele dar acestea nu sunt completate pentru o perioada mai mare de 180 de zile din total an de angajament.4
  Obs: prin necompletarea evidențelor se va înțelege fie că lipsesc toate înregistrările pentru perioada respectivă, fie că în perioada respectivă beneficiarul a completat doar o parte din date, fie datele din registre nu sunt completate corect.
  1.3 Păstrarea evidențelor pentru a fi prezentate autorității de control, privind:- numărul maxim de animale distribuite pe suprafața respectivă și-numărul de animale introduce la fiecare repopulare.Vizită pe teren (în cazul includerii în eșantion)Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale)Beneficiarul prezintă registrul de evidențe pentru anul în curs, dar acesta nu este completat pentru un interval situat până la 10 zile inclusiv din total an de angajament.1a
  Beneficiarul prezintă evidențele pentru anul în curs, dar acestea nu sunt completate pentru o perioadă cuprinsă între 11 zile și până la 30 de zie inclusive din total an de angajament1b
  Beneficiarul prezintă evidențele pentru anul în curs, dar acestea nu sunt completate pentru o perioadă cuprinsă între 31 de zile și până la 90 de zile inclusiv din total an de angajament.2b
  Beneficiarul prezintă evidențele pentru anul în curs, dar acestea nu sunt completate pentru o perioadă cuprinsă între 91 de zile și până la 180 de zile inclusiv din total an de angajament.3
  Beneficiarul nu prezintă evidențele pentru anul în curs sau prezintă evidențele dar acestea nu sunt completate pentru o perioadă mai mare de 180 de zile din total an de angajament.4
  Obs: prin necompletarea evidențelor se va înțelege fie că lipsesc toate înregistrările pentru perioada respectivă, fie că în perioada respectivă beneficiarul a completat doar o parte din date, fie datele din registre nu sunt completate corect.
  (la 06-02-2024, Tabelul al optulea de la Litera B) a fost modificat de Literele j) și k) , Punctul 1. , Articolul I din ORDINUL nr. 37 din 1 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 6 februarie 2024 )
  Subpachetul 2a)Valoarea plății compensatorii pe categorii de animaleCerințe specifice (standarde superioare de bunăstare) definite conform intervenției DR 06 din PS 2023- 2027Indicator (modalitatea de control*)Condiția de aplicare a sancțiunii - amploare - nerespectarea cerinței superioare pentru un procent de abatere calculatCondiția de aplicare a sancțiunii - gravitate -în funcție de importanța consecințelor nerespectării cerințeiCodulsancțiunii
  Reducerea pulberilor cu 30% si a concentrației de amoniac cu 15% față de nivelul minim obligatoriu prin menținerea în limite optime a parametrilor de microclimatPorci grași 11,99 euro /UVM/ cicluAnimale de reproducție - femele (scroafe și scrofițe) 79,69 euro/ UVM/an2.1.1. Nivelul noxelor din adăpost în condiții superioare de bunăstare:• max. 10,5 mg/m3 pulberi• max 22,1 ppm NH3Vizită pe teren (în cazul includerii în eșantion) Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale)procent de abatere <15 %.gravitate mică1a
  gravitate medie1b
  gravitate mare1c
  procent de abatere intre 15% si 30%gravitate mică1b
  gravitate medie1c
  gravitate mare2b
  procent de abatere intre 30% si 50%gravitate mică1c
  gravitate medie2b
  gravitate mare3
  procent de abatere mai mare de 50%gravitate mică3
  gravitate medie4
  gravitate mare5
  Reapariție+1 (față de anul anterior)
  Intenție (neconformitate deliberată)7
  2.1.2 Prezentarea unui bulletin de analiză pe an în urma monitorizării de către o entitate independentăVizită pe teren (în cazul includerii în eșantion)Control administrativ (verificare documente/deconturile trimestriale/anuale)●Beneficiarul nu prezintă 1 buletin de analiză pe an pentru monitorizarea de către o entitate independent a nivelului pulberilor.● În cazul în care beneficiarul prezintă buletinul de analiză, dar nivelul pulberilor nu se încadrează în parametrii pentru respectarea condițiilor superioare de bunăstare, se vor aplica sancțiunile de la punctul 2.1.11a
  2.2.1 Păstrarea pentru control a evidențelor privind măsurătorile effectuate pentru pulberi prin înregistrări zilnice în registru și păstrarea dovezilor care să demonstreze că au fost atinse condițiile superioare de bunăstareVizită pe teren (în cazul includerii în eșantion)Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale)Beneficiarul prezintă registrul de evidențe pentru anul în curs, dar acesta nu este completat pentru un interval situate până la 10 zile inclusive din anul respective.1a
  Beneficiarul prezintă evidențele pentru anul în curs, dar acestea nu sunt completate pentru o perioadă cuprinsă între 11 zile și până la 30 de zile inclusive din anul respectiv1b
  Beneficiarul prezintă evidențele pentru anul în curs, dar acestea nu sunt completate pentru o perioadă cuprinsă între 31 de zile și până la 90 de zile inclusive din anul respective.2b
  Beneficiarul prezintă evidețele pentru anul în curs, dar acestea nu sunt completate pentru o perioadă cuprinsă între 91 de zile și până la 180 de zile inclusiv din anul respective.3
  Beneficiarul nu prezintă evidențele pentru anul în curs sau prezintă evidențele dar acestea nu sunt completate pentru o perioadă mai mare de 180 de zile din anul respective.4
  Obs: prin necompletarea evidențelor se va înțelege fie că lipsesc toate înregistrările pentru perioada respectivă, fie că în perioada respectivă beneficiarul a completat doar o parte din date, fie datele din registre nu sunt completate corect.
  2.2.2 Păstrarea pentru control a evidențelor privind măsurătorile effectuate pentru ammoniac prin înregistrări lunare în registru (se fac înregsitrări în fiecare hală o data pe lună la nivelul nasului animalului) și păstrarea dovezilor care să demonstreze că au fost atinse condițiile superioare de bunăstareVizită pe teren (în cazul includerii în eșantion)Control administrative (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale)Beneficiarul prezintă registrul de evidențe pentru anul în curs, dar acesta nu este completat pentru o lună din anul respective.1c
  Beneficiarul prezintă registrul de evidențe pentru anul în curs, dar acesta nu este completat pentru 2 luni din anul respective.2a
  Beneficiarul prezintă registrul de evidențe pentru anul în curs, dar acesta nu este completat pentru 3 luni din anul respective.2b
  Beneficiarul prezintă registrul de evidențe pentru anul în curs, dar acesta nu este completat pentru o perioada cuprinsă între și luni inclusive din anul respectiv 3
  Beneficiarul nu prezintă evidențele pentru anul în curs sau prezintă evidențele dar acestea nu sunt completate pentru 6 luni din anul respectiv.4
  Obs: prin necompletarea evidențelor se va înțelege fie că lipsesc toate înregistrările pentru perioada respectivă, fie că în perioada respectivă beneficiarul a completat doar o parte din date, fie datele din registre nu sunt completate corect.
  (la 06-02-2024, Tabelul al noulea de la Litera B) a fost modificat de Litere l) și m) , Punctul 1. , Articolul I din ORDINUL nr. 37 din 1 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 6 februarie 2024 )
  Subpachetul 3a)Valoarea plății compensatorii pe categorii de animaleCerințe specifice (standarde superioare de bunăstare) definite conform intervenției DR 06 din PS 2023- 2027Indicator (modalitatea de control*)Condiția de aplicare a sancțiunii - amploare - nerespectarea cerinței superioare pentru un procent de abatere calculatCondiția de aplicare a sancțiunii - gravitate - în funcție de importanța consecințelor nerespectării cerințeiCodulsancțiunii
  Îmbunătățirea condițiilor zonei de odihnăPorci grași 3,73 euro/UVM/cicluAnimale de reproducție – femele (scroafe și scrofițe) 21,75 euro/UVM/an3.1 Zona de odihnă (suprafața utilă a boxei) în condiții superioare de bunăstare trebuie să fie uscată în permanență prin utilizarea de materiale absorbante corespunzătoare pentru așternut, la vizita pe teren.Vizită pe teren (în cazul includerii în eșantion)Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale)procent de abatere <15%gravitate mică1a
  gravitate medie1b
  gravitate mare1c
  procent de abatere între 15% și 30%gravitate mică1b
  gravitate medie1c
  gravitate mare2b
  procent de abatere între 30% și 50%gravitate mică1c
  gravitate medie2b
  gravitate mare3
  procent de abatere mai mare de 50%gravitate mică3
  gravitate medie4
  gravitate mare5
  Reapariție +1 (față de anul anterior)
  3.2 Păstrarea pentru control a evidențelor privind măsurătorile effectuate prin înregistrări zilnice în registru și păstrarea dovezilor care să demonstreze că au fost atinse condițiile superioare de bunăstare.Vizită pe teren (în cazul includerii în eșantion)Control administrative (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale)Beneficiarul prezintă registrul de evidențe pentru anul în curs, dar acesta nu este completat pentru un interval situate până la 10 zile inclusive din total an de angajament1a
  Beneficiarul prezintă evidențele pentru anul în curs, dar acestea nu sunt completate pentru o perioadă cuprinsă între 11 zile și până la 30 de zile inclusive din total an de angajament.1b
  Beneficiarul prezintă evidențele pentru anul în curs, dar acestea nu sunt completate pentru o perioadă cuprinsă între 31 zile și până la 90 de zile inclusiv din total an de angajament.2b
  Beneficiarul prezintă evidențele pentru anul în curs, dar acestea nu sunt completate pentru o perioadă cuprinsă între 91 zile și până la 180 de zile inclusive din total an de angajament.3
  Beneficiarul nu prezintă evidențele pentru anul în curs sau prezintă evidențele, dar acestea nu sunt completate pentru o perioadă mai mare de 180 de zile din total an de angajament.4
  Obs: prin necompletarea evidențelor se va înțelege fie că lipsesc toate înregistrările pentru perioada respectivă, fie că în perioada respectivă beneficiarul a completat doar o parte din date, fie datele din registre nu sunt completate corect.
  (la 06-02-2024, Tabelul al zecelea de la Litera B) a fost modificată de Litera n) , Punctul 1. , Articolul I din ORDINUL nr. 37 din 1 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 6 februarie 2024 ) * Modalitatea de control este detaliată în procedurile de lucru ale APIA/ANSVSA/AFIR. Cele 3 tipuri de angajamente de bunăstare disponibile pentru suine vor fi aplicate printr-o combinație de minim două subpachete, fiind obligatorie aplicarea subpachetului la - creșterea cu cel puțin 15% a spațiului alocat disponibil fiecărui animal.
  C. Sancțiuni pentru nedepunerea decontului justificativ– Cererile de plată aferente Intervenției DR 06 se depun pentru anul 2023 în perioada 27 februarie - 24 martie.– Cererile de plată depuse în afara perioadelor de depunere stabilite de statul membru nu vor fi luate în considerare pentru plată.– Modificările la o cerere de plată pot fi acceptate doar până în ultima dată posibilă de depunere a cererilor, Modificările depuse după data de depunere nu sunt admise la plată.– Deconturile justificative trebuie depuse în perioadele stipulate în Ghidul solicitantului pentru DR 06 - Bunăstarea animalelor-pachet a) - Plăți în favoarea bunăstării porcinelor.– Deconturile justificative/documentele justificative depuse în afara perioadelor legale de depunere nu se vor lua în considerare la plată pentru trimestrul/anul respectiv, dar se verifică respectarea condițiilor superioare de bunăstare. Se exceptează cazurile în care nu au existat livrări în trimestrul respectiv, iar documentele justificative au fost depuse în altă perioadă. Se exceptează, de asemenea, cazurile în care ferma nu a fost populată o anumită perioadă din anul de angajament, iar solicitantul a anunțat APIA în termen de 10 zile de la întreruperea activității, a prezentat documente care justifică motivele nepopulării și a anunțat și ANSVSA de această situație. Pe parcursul unui an de angajament trebuie să existe obligatoriu o perioadă de activitate de producție și reproducție minimă. Perioada de activitate de producție minimă pentru categoria porc gras reprezintă un ciclu de producție, iar pentru scroafe și scrofițe perioada de activitate de reproducție minimă reprezintă cel puțin perioada cuprinsă de la montă la fătare. Perioadele de activitate minimă includ obligatoriu și livrări, după caz (pentru porc gras). Nedesfășurarea activităților de creștere și/sau reproducție a porcilor cel puțin pe perioada minimă de activitate de producție și/sau reproducție pe parcursul anului de angajament (inclusiv livrări pentru porc gras) duce la excluderea de la plată pentru anul respectiv, cu excepția cazurilor de forță majoră/circumstanțe excepționale invocate conform legislației în vigoare și reglementărilor procedurale specifice de implementare a PS 2023-2027. În cazul prezentării de cereri de plată/deconturi justificative/documente justificative incomplete se vor solicita documentele lipsă. în situația în care, în urma notificării de clarificare, nu se vor prezenta documentele solicitate se va proceda astfel:– În cazul neprezentării registrelor obligatorii sau a celorlalte documente pentru care sau prevăzut sancțiuni la punctul B, se vor aplica sancțiunile de la acest punct;– În cazul neprezentării documentelor solicitate, altele decât cele sus-menționate, se vor elimina parțial/total de la plată efectivele pentru trimestrul/anul respectiv subpachetul/le pentru care nu s-au prezentat documentele. În situația în care un beneficiar nu a depus decontul justificativ, nu se vor lua în considerare la plată efectivele pentru trimestrul/anul respectiv. Se exceptează cazurile în care ferma nu a fost populată o anumită perioadă din anul de angajament, iar solicitantul a anunțat APIA în termen de 10 zile de la data întreruperii activității în exploatație și a prezentat documente care justifică motivele nepopulării. De asemenea, beneficiarul trebuie să notifice ANSVSA de această situație. Nedepunerea deconturilor justificative/documentelor justificative nu este sancționată în cazurile de forță majoră și în circumstanțe excepționale, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și reglementărilor procedurale specifice de implementare a PS 20232027. Retragerea cererii de plată O cerere de plată poate fi retrasă total sau parțial în orice moment, în urma unei solicitări scrise, cu excepția cazului în care beneficiarul a fost înștiințat cu privire la neconformitățile pe care le conține cererea de plată sau a fost înștiințat cu privire la intenția agenției de a întreprinde un control la fața locului. Dacă în urma acestui control au fost constatate neconformități, beneficiarul nu mai poate retrage părțile din cererea de plată la care se referă aceste neconformități. Dacă în urma controlului realizat nu se identifică neconformități, beneficiarul poate retrage cererea de plată. în perioada dintre înștiințarea beneficiarului cu privire la efectuarea controlului pe teren și stabilirea concluziei finale ca urmare a controlului pe teren, beneficiarul nu își poate retrage cererea de plată. În cazul retragerii parțiale (un subpachet, o categorie sau o exploatație), se va închide angajamentul anual asumat prin depunerea cererii de plată (anuală) pentru categoria/exploatația respectivă. Se poate retrage un subpachet numai dacă rămân alte două subpachete solicitate din care este obligatoriu subpachetul 1a - creșterea cu cel puțin 15% a spațiului alocat disponibil fiecărui animal. În urma retragerilor efectuate, beneficiarul revine la situația în care se afla înainte de a depune cererea de plată sau partea respectivă din cererea de plată. Creare de condiții artificiale și constatarea fraudei În cazul în care se constată crearea de condiții artificiale, beneficiarului nu i se va acorda niciun sprijin în anul de cerere respectiv pentru exploatația/categoria/subpachetul pentru care s-a constatat crearea de condiții artificiale. Dacă se constată crearea de condiții artificiale care afectează cererea de plată din anul respectiv ulterior efectuării plăților, atunci se vor recupera sumele plătite pentru cererea de plată. în funcție de constatările privind crearea de condiții artificiale beneficiarul poate să depună sau nu o nouă cerere de plată în anul următor pentru exploatația/categoria/subpachetul pentru care s-a constatat crearea de condiții artificiale. În cazul în care se constatată existența fraudei (de către organismele abilitate), angajamentul se închide, cererea de plată va fi exclusă de la plată pe anul respectiv și se vor recupera toate sumele acordate pentru anul afectat de existența fraudei, dacă e cazul. în plus, cererea de plată pentru anul următor va fi exclusă de la plată.D. Sancțiuni pentru nerespectarea condiționalității Beneficiarii care solicită plăți pentru angajamente privind bunăstarea animalelor au obligația de a respecta pe suprafața întregii ferme normele privind condiționalitatea în cadrul eco-schemelor și intervențiilor pentru fermieri în România aprobate prin ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale/ministrului mediului, apelor și pădurilor, președintelui Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și Siguranța Alimentelor (MADR/MMAP/ANSVSA) nr. 54/570/32/2023 pentru punerea în aplicare a normelor privind condiționalitatea în cadrul intervențiilor sub formă de plăți directe și al unor intervenții și măsuri pentru dezvoltare rurală începând cu anul 2023.În cazul în care se constată nerespectarea de către fermieri a normelor de condiționalitate, se vor aplica sancțiuni administrative în conformitate cu Sistemul de sancțiuni pentru nerespectarea normelor de condiționalitate aprobat prin ordin comun.; (la 06-02-2024, Ultimul paragraf din secțiunea D a fost modificat de Litera o) , Punctul 1. , Articolul I din ORDINUL nr. 37 din 1 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 6 februarie 2024 ) E. Abrogată. (la 06-02-2024, Secțiunea E. a fost abrogată de Litera p) , Punctul 1. , Articolul I din ORDINUL nr. 37 din 1 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 6 februarie 2024 ) ------