REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE din 11 august 2021și componența comitetelor de organizare UNESCO, constituite pentru monumentele istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 26 august 2021    Notă
    Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 857 din 11 august 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 817 din 26 august 2021.
     +  Articolul 1(1) Prezentul regulament de organizare și funcționare stabilește regulile generale de constituire și de funcționare a comitetelor de organizare UNESCO, denumite în continuare COU. (la 03-02-2024, sintagma: regulament-cadru a fost înlocuită de Articolul II din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 ) (2) Monumentele istorice pentru care se constituie COU și care fac obiectul prezentului regulament de organizare și funcționare sunt identificate, potrivit Decretului nr. 187/1990 pentru acceptarea Convenției privind protecția patrimoniului mondial, cultural și natural, adoptată de Conferința generală a Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură la 16 noiembrie 1972, la Paris, ca fiind monumente, ansambluri sau situri cu o valoare universală excepțională din punct de vedere istoric, artistic sau științific, înscrise în Lista patrimoniului mondial, denumită în continuare LPM, în mod individual sau ca parte dintr-un bun cultural format dintr-o serie de componente aparținând aceleiași categorii, denumit în continuare bun serial. (la 03-02-2024, sintagma: regulament-cadru a fost înlocuită de Articolul II din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 ) (3) Bunul serial poate fi localizat:a) pe teritoriul unui singur stat parte a Convenției privind protecția patrimoniului mondial, cultural și natural (Convenția), fiind un bun serial național;b) pe teritoriul diferitelor state părți ale Convenției, care nu au obligatoriu granițe comune, fiind propus cu acordul tuturor acestor state, fiind un bun serial transnațional.  +  Articolul 2(1) Pentru fiecare monument istoric înscris individual în LPM, precum și pentru monumentele istorice componente ale unui bun serial, situate pe teritoriul județului, se constituie, prin hotărâre a consiliului județean, un COU ai cărui membri sunt numiți pentru un mandat de 4 ani.(2) Coordonatorul monumentului istoric asigură președinția COU și este desemnat de către consiliul județean.(3) În cazul unui bun serial este numit un singur coordonator al monumentului istoric, indiferent de numărul de județe în care sunt situate componentele bunului serial. Acesta este desemnat prin rotație de către consiliile județene pe a căror rază teritorială se află componentele bunului serial.(4) Primul coordonator al bunului serial este desemnat de către consiliul județean pe a cărui rază teritorială se află cele mai multe componente ale bunului serial sau componenta cu suprafața cea mai mare.(5) COU este constituit din:a) coordonatorul monumentului istoric;b) 3 reprezentanți ai proprietarilor sau titularilor altor drepturi reale asupra monumentului istoric;c) un reprezentant al inspectoratului pentru situații de urgență județean, respectiv al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii“ București-Ilfov, potrivit competenței teritoriale;d) un reprezentant al inspectoratului de poliție județean, respectiv al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, potrivit competenței teritoriale;e) 3 reprezentanți ai comunității locale, desemnați de comunitate în cadrul unei consultări publice organizate de către consiliul județean din rândul cetățenilor sau al asociațiilor, organizațiilor neguvernamentale cu activitate în domeniul patrimoniului cultural pe raza localității;f) un reprezentant al Ministerului Culturii;g) un reprezentant al organului de specialitate al administrației publice centrale în domeniul turismului;h) un reprezentant al organului de specialitate al administrației publice centrale în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului;i) arhitectul-șef din cadrul consiliului județean competent teritorial;j) un reprezentant al serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii în a cărui rază teritorială se află monumentul istoric, respectiv, în cazul bunului serial, câte un reprezentant al fiecărui serviciu public deconcentrat al Ministerului Culturii din județele pe a căror rază teritorială se află componentele bunului serial;k) un responsabil științific, desemnat de Institutul Național al Patrimoniului, specialist sau expert, atestat de Ministerul Culturii, care asigură coordonarea metodologică a activității COU;l) un reprezentant al consiliului local;m) un reprezentant al compartimentelor specializate, înființate conform dispozițiilor art. 9 lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 564/2001, cu modificările și completările ulterioare;n) 3 reprezentanți din instituții muzeale, universitare sau academice, care au realizat, în ultimii 4 ani, studii, cercetări sau documentații privind efectuarea de intervenții de conservare-restaurare asupra respectivului monument istoric.(6) În funcție de specificul monumentului istoric pot fi incluși în COU, pe lângă reprezentanții prevăzuți la alin. (5), reprezentanți ai altor instituții sau autorități cu atribuții directe sau conexe în ceea ce privește protejarea monumentelor istorice care fac parte din LPM și a zonelor de protecție ale acestora.(7) Consiliul județean în a cărui sarcină cade constituirea COU aprobă prin hotărâre metodologia de desemnare a reprezentanților prevăzuți la alin. (5) lit. e).(8) Persoanele prevăzute la alin. (5) lit. a), b), d), f) și i)-k) trebuie să fie absolvente cu diplomă de studii universitare de lungă durată sau absolvente cu diplomă ale ciclului II de studii universitare - studii universitare de master în ramurile de științe: arhitectură și urbanism, inginerie civilă, istorie, arte, studii culturale, ingineria resurselor vegetale și animale (doar pentru specializarea peisagistică), științe juridice, științe sociologice sau teologice și activitate în domeniul protejării patrimoniului cultural.(9) Pentru celelalte autorități publice prevăzute la alin. (5), cu excepția persoanelor prevăzute la lit. b), desemnarea reprezentanților în COU se face prin act administrativ emis de către conducătorul autorității.(10) Prin actul administrativ de desemnare a reprezentanților în COU, prevăzut la alin. (9), autoritățile publice stabilesc responsabilitățile și atribuțiile persoanelor desemnate.(11) În funcție de problematica specifică analizată în cadrul întrunirilor COU, pot fi invitați specialiști, reprezentanți ai altor instituții, autorități și pot fi solicitate puncte de vedere de la instituții sau organizații neguvernamentale cu activitate în domeniu.  +  Articolul 3(1) COU se consideră legal întrunit în prezența a jumătate plus unu dintre membrii săi.(2) Prin decizia Biroului executiv, ședințele COU sau ale Biroului executiv COU se pot desfășura fără participarea fizică în același spațiu a tuturor membrilor și invitaților, cu asigurarea derulării ședinței în sistem de teleconferință.(3) Membrii COU care, din motive obiective, nu pot participa la ședință au obligația comunicării către coordonatorul monumentului istoric a punctelor de vedere cu privire la subiectele cuprinse pe ordinea de zi.(4) Deciziile COU se iau cu majoritate simplă de voturi, membrii prevăzuți la art. 2 alin. (5) lit. a), f) și k) având drept de veto.(5) COU se întrunește semestrial sau ori de câte ori este necesar la convocarea coordonatorului monumentului istoric.  +  Articolul 4COU are următoarele atribuții:a) urmărește și sprijină îndeplinirea sarcinilor și obligațiilor proprietarilor și titularilor altor drepturi reale asupra monumentelor istorice înscrise în LPM;b) urmărește și sprijină îndeplinirea sarcinilor și obligațiilor autorităților administrației publice locale, stabilite potrivit prevederilor legale specifice, și a celor prevăzute în planurile anuale de protecție și gestiune privind monumentele istorice înscrise în LPM și zona de protecție a acestora;c) acordă asistență/consultanță autorităților administrației publice centrale și locale responsabile cu elaborarea programelor de protecție și gestiune și a planurilor anuale de protecție și gestiune;d) asigură urmărirea și evaluarea implementării programelor de protecție și gestiune, precum și a planurilor anuale de protecție și gestiune;e) raportează anual și la cerere către Ministerul Culturii și către Punctul focal național pentru Convenție stadiul implementării programului de protecție și gestiune;f) identifică oportunități de finanțare pentru implementarea programului de protecție și gestiune, precum și a planurilor anuale de protecție și gestiune și le comunică Ministerului Culturii, consiliilor județene, consiliilor locale și proprietarilor monumentelor istorice înscrise în LPM;g) oferă consultanță autorităților administrației publice centrale și locale cu privire la strategiile și proiectele publice care vizează monumentele istorice înscrise în LPM și zonele de protecție ale acestora;h) formulează puncte de vedere cu privire la intervențiile care au incidență asupra autenticității și integrității monumentelor istorice înscrise în LPM;i) sprijină organul de specialitate al administrației publice centrale în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului în cadrul procesului de elaborare sau autorizare a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism pentru zonele care cuprind obiective înscrise în LPM;j) organizează întâlniri, consultări, dezbateri publice, desfășoară proiecte educaționale, prin care atrage atenția asupra importanței protejării valorii universale excepționale a monumentelor istorice înscrise în LPM, precum și asupra măsurilor avute în vedere, pentru îmbunătățirea stării de conservare, promovare și punere în valoare a acestora;k) îndeplinește alte atribuții dispuse de consiliul județean prin regulamentul de organizare și funcționare a COU.  +  Articolul 5(1) Coordonatorul monumentului istoric are următoarele atribuții:a) urmărește aplicarea programului de protecție și gestiune aferent monumentului istoric și zonei sale de protecție;b) asigură implementarea măsurilor prevăzute în planurile anuale de protecție și gestiune;c) realizează, împreună cu responsabilul științific, raportarea anuală și periodică cu privire la starea de conservare a monumentului istoric, precum și cu privire la problemele generale sau specifice, constatate în urma inspecțiilor de monitorizare, către Ministerul Culturii și către Punctul focal național pentru Convenție, precum și către autorități și instituții publice abilitate;d) asigură conducerea ședințelor și monitorizează gestionarea documentelor, precum și buna funcționare a COU;e) îndeplinește alte atribuții dispuse de consiliul județean prin regulamentul de organizare și funcționare a COU.(2) Coordonatorul monumentului istoric poate fi remunerat pentru activitatea depusă în cadrul COU în cuantumul și în condițiile stabilite prin hotărârea consiliului județean, în limita sumelor prevăzute cu această destinație în buget.  +  Articolul 6(1) În cadrul COU se constituie Biroul executiv, compus din persoanele prevăzute la art. 2 alin. (5) lit. a), j) și k) și una dintre persoanele prevăzute la art. 2 alin. (5) lit. b), aleasă în cadrul COU.(2) Biroul executiv al COU constituie sistemul de sprijin administrativ al coordonatorului monumentului istoric și are următoarele atribuții:a) elaborează analize, studii și referate, rapoarte necesare pentru desfășurarea activității COU;b) convoacă și pregătește ședințele COU;c) elaborează raportarea periodică cu privire la starea de conservare a monumentelor istorice, precum și a problemelor generale sau specifice, constatate în urma inspecțiilor de monitorizare, către autoritățile și instituțiile publice abilitate;d) se îngrijește de redactarea și transmiterea către autoritățile competente a documentelor elaborate de COU;e) formulează, din oficiu sau la cerere, propuneri către autoritățile administrației publice locale competente cu privire la conținutul certificatelor de urbanism, cu asigurarea încadrării în termenele legale de emitere a certificatelor de urbanism;f) formulează, din oficiu sau la cerere, puncte de vedere pentru autoritățile administrației publice competente, înainte de aprobarea documentațiilor de urbanism și emiterea autorizațiilor de construire, cu asigurarea încadrării în termenele până la care respectivele autorități sunt obligate să răspundă, potrivit prevederilor legii;g) identifică surse de finanțare și contribuie la atragerea de finanțări pentru implementarea programelor de protecție și gestiune și a planurilor anuale de protecție și gestiune;h) asigură consultanță pentru proprietari sau titularii altor drepturi reale, cu privire la intervențiile asupra monumentelor istorice și imobilelor din zonele de protecție ale acestora și referitor la posibilitățile de finanțare a acestora;i) sesizează organele competente, atunci când constată existența unor indicii privind săvârșirea unor fapte de natură penală sau contravențională cu privire la monumentul istoric;j) exercită alte atribuții dispuse de coordonatorul monumentului istoric.(3) Biroul executiv al COU se întrunește ori de câte ori este necesar la convocarea coordonatorului monumentului istoric.----