LEGE nr. 138 din 27 aprilie 2004 (**republicată**)îmbunătățirilor funciare**)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 13 februarie 2009  Notă
  **) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 167/2008 pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 din 14 octombrie 2008, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 369 din 28 aprilie 2004 și a mai fost modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 31 august 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 507/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004, prin Legea nr. 233/2005 pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2000 privind înființarea Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunătățirilor Funciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 21 iulie 2005, prin Legea nr. 290/2006 pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 11 iulie 2006, și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39/2007 pentru completarea art. 67 din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 17 mai 2007, aprobată prin Legea nr. 61/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 27 martie 2008.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Îmbunătățirile funciare au ca obiective:a) asigurarea protecției terenurilor de orice fel și a oricăror categorii de construcții față de inundații, alunecări de teren și eroziuni, precum și protecției lacurilor de acumulare împotriva colmatării și regularizarea cursurilor de apă;b) asigurarea unui nivel corespunzător de umiditate a solului, care să permită sau să stimuleze creșterea plantelor, incluzând plantațiile vitipomicole, culturile agricole și silvice;c) asigurarea ameliorării solurilor acide, sărăturate și nisipoase, precum și protecția împotriva poluării.  +  Articolul 2(1) Amenajările de îmbunătățiri funciare ca lucrări hidrotehnice complexe și agropedoameliorative se realizează în scopul prevenirii și înlăturării acțiunii factorilor de risc - secetă, exces de apă, eroziunea solului și inundații, precum și poluare - pe terenurile cu orice destinație, indiferent de proprietar. Acestea contribuie la valorificarea capacității de producție a terenurilor și a plantelor, precum și la introducerea în circuitul economic a terenurilor neproductive.(2) Amenajările de îmbunătățiri funciare cuprind următoarele categorii de lucrări:a) îndiguiri și regularizări ale cursurilor de apă prin care se asigură, în principal, protecția terenurilor și a oricăror categorii de construcții împotriva inundațiilor, surse locale de apă și emisari pentru scurgerea apelor;b) irigații și orezării prin care se asigură aprovizionarea controlată a solului și a plantelor cu cantitățile de apă necesare dezvoltării culturilor și creșterii producției agricole. Aceste amenajări cuprind lucrări de captare, pompare, transport, distribuție și evacuare a apei și, după caz, lucrări de nivelare a terenului;c) desecare și drenaj, care au drept scop prevenirea și înlăturarea excesului de umiditate de la suprafața terenului și din sol, în vederea asigurării condițiilor favorabile de utilizare a terenurilor. Aceste amenajări cuprind lucrări de colectare, de transport și de evacuare în emisar a apei în exces;d) combatere a eroziunii solului și de ameliorare a terenurilor afectate de alunecări, prin care se previn, se diminuează sau se opresc procesele de degradare a terenurilor. Aceste amenajări cuprind lucrări pentru protecția solului, regularizarea scurgerii apei pe versanți, stingerea formațiunilor torențiale, stabilizarea nisipurilor mișcătoare;e) pedoameliorative pe terenurile sărăturate, acide și pe nisipuri, pe terenurile poluate, inclusiv cu reziduuri petroliere, cu halde de la exploatările miniere, pe alte terenuri neproductive, cuprinzând și lucrările de nivelare-modelare, de scarificare, de afânare adâncă, rigole și șanțuri de scurgere a apei, arăturile în benzi cu coame, udările de spălare a sărurilor, aplicarea de amendamente, precum și îngrășăminte, în scopul valorificării pentru agricultură și, după caz, pentru silvicultură;f) perdele forestiere de protecție a terenurilor agricole și plantații pentru combaterea eroziunii solului;g) alte lucrări realizate prin soluții tehnice și tehnologii noi;h) zone de protecție ale lucrărilor prevăzute la lit. a) - g).(3) Amenajările de îmbunătățiri funciare preiau din surse autorizate necesarul de apă pentru irigarea culturilor agricole și silvice și alimentarea cu apă a unor localități, amenajări piscicole, incinte agricole și industriale și asigură protecția localităților și a oricăror categorii de construcții împotriva efectelor alunecărilor de teren și a inundațiilor, precum și protecția lacurilor de acumulare împotriva colmatării.(4) Realizarea amenajărilor de îmbunătățiri funciare la nivel național are loc pe baza programelor și strategiei sectoriale, iar la nivel local, conform nevoilor autorităților publice locale, ale persoanelor juridice sau fizice interesate, pe baza programelor zonale și locale de amenajare a teritoriului și în corelare cu strategia sectorială.(5) Proiectarea, executarea și exploatarea amenajărilor de îmbunătățiri funciare se fac în corelare cu lucrările de gospodărire a apelor, hidroenergetice, silvice, de gestionare a căilor de comunicație, în acord cu interesele proprietarilor de terenuri și cu documentațiile de urbanism și de amenajare a teritoriului, ținând seama de cerințele de protecție a mediului.  +  Articolul 3Prezenta lege are drept scop:a) reglementarea regimului juridic al proprietății și folosinței infrastructurii de îmbunătățiri funciare și a terenului aferent, precum și mecanismele de dobândire și/sau transmitere a dreptului de proprietate, administrare sau folosință asupra acestei infrastructuri;b) instituirea cadrului de reglementare a înființării și funcționării Agenției Naționale a Îmbunătățirilor Funciare, denumită în continuare Agenție, persoană juridică română de interes public național în sectorul îmbunătățirilor funciare, care desfășoară activitățile prevăzute de prezenta lege; (la 30-09-2011, Litera b) a art. 3 a fost modificată de pct. 7 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administrație" cu sintagma "Agenție". ) c) reglementarea înființării și funcționării organizațiilor de îmbunătățiri funciare și a federațiilor de organizații de îmbunătățiri funciare în vederea desfășurării activităților de îmbunătățiri funciare atât în interesul membrilor lor, cât și în interesul public;d) stabilirea serviciilor prestate de Agenție organizațiilor de îmbunătățiri funciare și federațiilor de organizații de îmbunătățiri funciare și mecanismele de finanțare a acestor activități; (la 30-09-2011, Litera d) a art. 3 a fost modificată de pct. 7 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administrație" cu sintagma "Agenție". ) e) stabilirea atribuțiilor autorității publice centrale, denumită în continuare ministerul, care coordonează elaborarea strategiei și politicilor în sectorul îmbunătățirilor funciare;f) stabilirea principiilor reorganizării Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A.;g) stabilirea sancțiunilor care se aplică în cazul încălcării prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 4(1) Principiile care stau la baza realizării obiectivelor îmbunătățirilor funciare sunt următoarele:a) exploatarea echitabilă a amenajărilor de îmbunătățiri funciare, sistemelor de irigații sau desecare și drenaj și a lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor și combatere a eroziunii solului pentru asigurarea protecției intereselor tuturor beneficiarilor;b) consultarea și, după caz, implicarea beneficiarilor, organizațiilor neguvernamentale și a altor reprezentanți ai societății civile în luarea deciziilor în scopul promovării adoptării raționale, eficiente și transparente a acestora;c) realizarea de către proprietarii de amenajări de îmbunătățiri funciare a exploatării, întreținerii și reparațiilor amenajărilor de îmbunătățiri funciare situate pe terenurile pe care le dețin sau, după caz, pe terenurile altora, cu acordul acestora, inclusiv a lucrărilor de reabilitare, executare de investiții și suportarea costurilor acestor activități. Statul intervine prin Agenție numai pentru finanțarea lucrărilor de investiții care sunt efectuate pe terenuri proprietate publică și privată a statului. Lucrările de îmbunătățiri funciare noi sau extinderile de amenajări finanțate din bugetul Agenției se pot realiza și pe terenurile proprietate privată a altor deținători, cu acordul prealabil al acestora; (la 22-06-2018, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 4 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 130 din 15 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 19 iunie 2018 ) d) exploatarea amenajărilor de îmbunătățiri funciare astfel încât să se prevină folosirea ineficientă a apei, excesul de umiditate, eroziunea și poluarea solului și să se promoveze protecția mediului în conformitate cu standardele de mediu.(2) Agenția, organizațiile și federațiile pot desfășura activități de furnizare a energiei electrice în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (la 29-06-2013, Alin. (2) al art. 4 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 79 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 29 iunie 2013. )  +  Articolul 5Definițiile termenilor utilizați în prezenta lege sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Capitolul II Organizațiile și federațiile de organizații din domeniul îmbunătățirilor funciare  +  Articolul 6(1) Persoanele fizice sau persoanele juridice care dețin în baza unui titlu valabil de proprietate ori de folosință terenuri deservite de sisteme de irigații sau de desecare și drenaj ori de lucrări de apărare împotriva inundațiilor sau de combatere a eroziunii solului pot constitui o organizație de îmbunătățiri funciare, denumită în continuare organizația, pentru a desfășura una sau mai multe dintre următoarele activități de interes public:a) livrarea apei pentru irigat, exploatarea, întreținerea și reparațiile unui sistem de irigații care deservește mai mulți proprietari de teren;b) exploatarea, întreținerea și reparațiile unui sistem de desecare și drenaj care deservește mai mulți proprietari de teren;c) întreținerea și reparațiile lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor care protejează terenul mai multor proprietari de teren;d) întreținerea și reparațiile lucrărilor de combatere a eroziunii solului și desfășurarea altor activități de îmbunătățiri funciare care protejează solul de pe terenul mai multor proprietari de teren.(2) Proprietarii sau alți deținători de teren care intenționează să realizeze o nouă amenajare de îmbunătățiri funciare se pot constitui în organizații.(2^1) Pe terenuri agricole pe care statul, prin Agenție, urmează să realizeze noi amenajări de irigații sau să extindă infrastructura de irigații, proprietarii sau alți deținători de terenuri, situate pe aceste teritorii, se pot constitui în organizații de îmbunătățiri funciare. (la 26-06-2021, Alineatul (2^1) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul III, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 167 din 22 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 23 iunie 2021 ) (3) Organizațiile sunt persoane juridice de utilitate publică fără scop patrimonial, ce se constituie și funcționează în conformitate cu prevederile prezentei legi.(4) Organizațiile de îmbunătățiri funciare, denumite în continuare organizații, și federațiile de organizații de îmbunătățiri funciare, denumite în continuare federații, beneficiază de finanțare publică nerambursabilă sau alte fonduri publice. (la 31-01-2024, Alineatul (4), Articolul 6, Capitolul II a fost modificat de Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 5 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 31 ianuarie 2024 )  +  Articolul 7(1) Organizația își desfășoară activitatea în cadrul unei suprafețe de teren clar delimitate, amenajată cu lucrări de îmbunătățiri funciare, denumită în continuare teritoriul organizației.(2) Organizația care îndeplinește mai multe dintre activitățile prevăzute la art. 6 le va specifica în statut, precizând care este activitatea principală pe care o va desfășura.(3) Organizația care are ca activitate principală exploatarea, întreținerea și reparațiile unui sistem de irigații, precum și livrarea apei pentru irigat va include în denumirea sa mențiunea organizația utilizatorilor de apă pentru irigații, urmată de denumirea localității unde funcționează sau de o altă denumire proprie.(4) Organizația care are ca activitate principală exploatarea, întreținerea și reparațiile unui sistem de desecare și drenaj va include în denumirea sa mențiunea organizația de desecare și drenaj, urmată de denumirea localității unde funcționează sau de o altă denumire proprie.(5) Organizația care are ca activitate principală întreținerea și reparațiile unor lucrări de apărare împotriva inundațiilor va include în denumirea sa mențiunea organizația de apărare împotriva inundațiilor, urmată de denumirea localității unde funcționează sau de o altă denumire proprie.(6) Organizația care are ca activitate principală întreținerea și reparațiile lucrărilor de combatere a eroziunii solului va include în denumirea sa mențiunea organizație de combatere a eroziunii solului, urmată de denumirea localității unde funcționează sau de o altă denumire proprie.  +  Articolul 8În realizarea activităților de interes public, organizațiile au următoarele atribuții:a) încheie contracte de prestări de servicii de îmbunătățiri funciare potrivit prevederilor prezentei legi;a^1) organizațiile/persoanele juridice care dețin în proprietate infrastructura de irigații independentă de infrastructura principală a Agenției pot încheia contracte cu Agenția pentru asigurarea apei din alte surse de apă; (la 22-06-2018, Articolul 8 din Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 130 din 15 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 19 iunie 2018 ) a^2) pentru organizațiile/persoanele juridice prevăzute la lit. a^1) Agenția suportă numai costurile cu apa pentru irigat; (la 22-06-2018, Articolul 8 din Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 130 din 15 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 19 iunie 2018 ) b) prestează servicii de îmbunătățiri funciare către membrii săi;c) livrează apă pentru irigații sau prestează alte servicii de îmbunătățiri funciare, pe bază de contract potrivit prevederilor prezentei legi, persoanelor care nu sunt membri ai organizației și care dețin în proprietate sau folosință terenuri situate pe teritoriul organizației;d) încasează tarife pentru serviciile prestate de la membrii organizației și de la persoanele care nu sunt membri, în vederea acoperirii costurilor acestor servicii;e) achiziționează, închiriază de la terți, exploatează, întrețin și repară utilajele și instalațiile necesare prestării serviciilor de îmbunătățiri funciare și alte echipamente necesare desfășurării activităților proprii;f) organizează cursuri de instruire a membrilor lor pentru pregătirea exploatării și întreținerii sistemului de irigații sau desecare și drenaj ori a lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor sau de combatere a eroziunii solului, de protecție a muncii, pentru asimilarea tehnicilor de îmbunătățiri funciare și promovarea utilizării noilor tehnici și tehnologii;g) asigură paza și protecția corespunzătoare a infrastructurii de îmbunătățiri funciare din cadrul sistemului de irigații sau de desecare și drenaj, pe care o dețin în proprietate sau folosință, a lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor sau combatere a eroziunii solului, în vederea prevenirii sau reducerii pagubelor și păstrării integrității acestora;h) reabilitează, modernizează și dezvoltă infrastructura de îmbunătățiri funciare de pe teritoriul său;i) încheie contracte pentru achiziția de bunuri și prestarea de servicii necesare desfășurării activității lor cuprinzând proiectarea și lucrările de reabilitare, modernizare și dezvoltare a infrastructurii de îmbunătățiri funciare de pe teritoriul său;j) angajează credite și prezintă garanții potrivit legislației în vigoare;k) îndeplinește alte atribuții prevăzute de prezenta lege.  +  Articolul 9(1) Veniturile unei organizații se pot constitui din:a) tarife pentru servicii de irigații;b) tarife de desecare și drenaj;c) tarife de apărare împotriva inundațiilor, de combatere a eroziunii solului și alte activități de îmbunătățiri funciare;d) o cotizație anuală;e) donații, legate și sponsorizări, potrivit legii;f) abrogată; (la 02-01-2011, Litera f) a alin. (1) al art. 9 a fost abrogată de litera h) a alin. (1) al art. I din LEGEA nr. 281 din 24 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010. ) (2) Tarifele și cotizațiile restante, datorate organizației de membri sau persoanele care nu sunt membri ai acesteia, se pot recupera pe baza angajamentelor de plată semnate de aceștia, care constituie titluri executorii.  +  Articolul 10(1) Organizația care prestează servicii unei persoane care nu este membru al acesteia și care deține în proprietate sau folosință teren în cadrul teritoriului respectiv percepe tarife care să acopere integral costurile prestării serviciilor de îmbunătățiri funciare către acea persoană.(2) Membrii organizațiilor pot beneficia de o reducere a tarifului de prestare a serviciilor de îmbunătățiri funciare în conformitate cu hotărârile adunării generale.(3) Tarifele pentru prestarea serviciilor de îmbunătățiri funciare, altele decât cele de irigații, pot fi încasate prin compartimentele de specialitate ale administrației publice locale. Mecanismul de încasare a acestor tarife și de decontare a cheltuielilor efectuate pentru desfășurarea acestei activități se va reglementa printr-un protocol-cadru, aprobat prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului administrației și internelor, în temeiul căruia se pot încheia, la nivel local, protocoale între organizații și consiliile locale pe a căror rază teritorială se află situat teritoriul organizației.(4) Pentru recuperarea tarifelor și cotizațiilor restante datorate de membri și persoanele care nu sunt membri ai organizației, adunarea generală poate să hotărască instituirea de garanții.  +  Articolul 11Excedentul, ca parte a veniturilor ce depășește cheltuielile într-un an financiar, rămâne la dispoziția organizației și se distribuie către rezerve sau este folosit pentru activitatea următorilor ani.  +  Articolul 12(1) Oricare persoană fizică sau persoană juridică, ce deține în baza unui titlu valabil de proprietate ori de folosință, un teren situat pe teritoriul organizației sau care are, în condițiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, în administrare ori în folosință astfel de terenuri aflate în proprietatea publică ori privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, poate fi membră a unei organizații.(2) Infrastructura de îmbunătățiri funciare aflată în proprietatea unei persoane fizice sau juridice, alta decât Agenția, situată pe teritoriul organizației, poate fi preluată în folosință de către organizație, pe durata existenței acesteia, în temeiul unei înțelegeri scrise, autentificată. (la 30-09-2011, Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 7 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administrația" cu sintagma "Agenția". )  +  Articolul 13(1) În vederea dobândirii personalității juridice, persoanele care și-au manifestat voința de a fi membre ale organizației încheie actul constitutiv și statutul organizației, în formă autentică, sub sancțiunea nulității absolute.(2) Statutul organizației este adoptat cu majoritatea simplă a voturilor participanților la adunarea constitutivă, cu condiția ca acești participanți să dețină în proprietate, în administrare sau în folosință cel puțin jumătate din suprafața de teren a teritoriului organizației și să fie de acord să preia întreaga răspundere a exploatării, întreținerii și reparațiilor infrastructurii de îmbunătățiri funciare situate pe teritoriul organizației.(3) În cazul organizațiilor care au ca obiect de activitate lucrările de irigații, condiția ca membrii să dețină mai mult de jumătate din suprafața de teren trebuie îndeplinită și pe fiecare plot de irigații sau zonă de reprezentare, conform legii.(4) Conținutul minim al actului constitutiv și al statutului organizațiilor se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care aprobă și modelul documentelor de constituire și organizare.(5) Organizația constituită potrivit legii rămâne deschisă și va primi noi membri până la nivelul teritoriului organizației.  +  Articolul 14(1) Procedura de constituire a organizațiilor va fi prevăzută în normele metodologice de aplicare a prezentei legi*). Notă
  *) Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 6 februarie 2006, cu modificările ulterioare.
  (2) Pe baza avizului Oficiului de reglementare a organizațiilor de îmbunătățiri funciare, denumit în continuare Oficiul de reglementare, constituirea organizațiilor se autorizează prin ordin al ministrului, prin care se dispune și înregistrarea acestora în Registrul național al organizațiilor de îmbunătățiri funciare.(3) Organizația dobândește personalitate juridică la data înregistrării sale în Registrul național al organizațiilor de îmbunătățiri funciare.
   +  Articolul 15(1) Organizația are următoarele organe de conducere și comisii:a) adunarea generală;b) consiliul de administrație;c) comisia de cenzori;d) comisia de conciliere a neînțelegerilor din interiorul organizației, denumită în continuare comisie de conciliere.(2) Deciziile consiliului de administrație sunt puse în executare de director și personalul tehnic și economic de execuție al organizației.  +  Articolul 16Modul de organizare și funcționare a organelor de conducere și a comisiilor organizațiilor se reglementează prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, cu excepțiile prevăzute în acest capitol.  +  Articolul 17Adunarea generală este organul de conducere al organizației, compus din membrii organizației sau reprezentanții acestora, care se întrunește cel puțin de două ori pe an și are drept de control permanent asupra organelor prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b), c) și d).  +  Articolul 18(1) Statutul unei organizații care nu are sistem de reprezentare va menționa modalitatea de alocare a voturilor fiecărui membru la ședințele adunărilor generale, proporțional cu mărimea suprafeței de teren deținute în proprietate, administrare sau folosință sau pe o altă bază echitabilă care să protejeze interesele fiecărui membru.(2) Un membru al organizației poate deține cel mult două cincimi din numărul total de voturi.(3) Membrii unei organizații care nu are un sistem de reprezentare, precum și proprietarii care au dat în folosință terenurile pe care le dețin unei persoane care nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 12 pentru a fi membru al unei organizații pot fi reprezentați în adunările generale pe baza unei procuri speciale, autentificată.  +  Articolul 19Comisia de conciliere soluționează neînțelegerile patrimoniale în legătură cu activitatea organizației privind:a) modalitatea de calcul și cuantumul tarifelor practicate pentru serviciile de îmbunătățiri funciare prestate de organizație și al altor asemenea tarife, precum și al cotizațiilor;b) suportarea de către membri a costurilor de exploatare, întreținere și reparații a infrastructurii de îmbunătățiri funciare aflate în folosința sau proprietatea organizației;c) livrarea apei pentru irigații și prestarea altor servicii de îmbunătățiri funciare la termenele și în condițiile stabilite, cu nerespectarea principiului distribuției echitabile și protecției intereselor tuturor beneficiarilor;d) orice alte neînțelegeri patrimoniale dintre organizație și membrii săi, precum și dintre membrii organizației.  +  Articolul 20(1) Orice membru al organizației care a suportat un prejudiciu de natura celor prevăzute la art. 19 se poate adresa președintelui comisiei de conciliere cu o cerere.(2) Cererea va fi soluționată de comisia de conciliere în termen de 14 zile de la data depunerii, cu participarea părților, personal sau prin reprezentant.(3) Comisia de conciliere analizează cererea și probele depuse de părți și emite o decizie motivată de admitere sau respingere a acesteia.(4) Decizia emisă de comisia de conciliere este definitivă și obligatorie pentru părți și poate fi atacată la instanța competentă în termen de 30 de zile de la comunicare.  +  Articolul 21Membrii consiliului de administrație, ai comisiei de cenzori și ai comisiei de conciliere nu sunt salariați ai organizației.  +  Articolul 22(1) Federația de organizații de îmbunătățiri funciare, denumită în continuare federație, se înființează din două sau mai multe organizații de îmbunătățiri funciare, în vederea exploatării, întreținerii și reparațiilor unor părți dintr-o amenajare sau a unei întregi amenajări de îmbunătățiri funciare care deservește în comun organizațiile membre.(2) Federația exploatează, întreține și repară infrastructura de îmbunătățiri funciare situată în afara teritoriului organizațiilor cărora le poate presta servicii de îmbunătățiri funciare și care este în legătură funcțională cu sistemele de irigații, de desecare și drenaj, cu lucrările de apărare împotriva inundațiilor sau de combatere a eroziunii solului exploatate, întreținute și reparate exclusiv de acele organizații.(3) Federațiile sunt persoane juridice de utilitate publică fără scop patrimonial, ce se constituie și funcționează în conformitate cu prevederile prezentei legi.(4) Pot dobândi calitatea de membru al unei federații numai acele organizații care beneficiază de partea din amenajarea de îmbunătățiri funciare sau de întreaga amenajare pe care federația o exploatează, întreține și repară și cărora li se pot presta servicii de îmbunătățiri funciare de acea federație.  +  Articolul 23(1) Federațiile se constituie prin adoptarea de către organizațiile membre a actului constitutiv și a statutului, al căror conținut minim se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care cuprind și modelul documentelor de constituire și organizare.(2) Constituirea federațiilor se face cu respectarea acelorași condiții de avizare, autorizare, formă și publicitate ca și cele cerute pentru constituirea organizațiilor și potrivit procedurii prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(3) Federațiile se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 24În realizarea activităților de interes public, federațiile au următoarele atribuții:a) încheierea de contracte cu Agenția, pentru asigurarea unui nivel optim al apei pentru irigații la stațiile de punere sub presiune și alte puncte de livrare pentru care se solicită funcționarea; (la 10-06-2017, Litera a) din Articolul 24 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 07 iunie 2017 ) a^1) federațiile care dețin infrastructura de îmbunătățiri funciare în folosință cu titlu gratuit încheie cu Agenția contracte pentru asigurarea unui nivel optim al apei pentru irigații. Cheltuielile, cu excepția costului apei și costului energiei electrice pentru pomparea apei de irigații în aducțiunea principală, vor fi suportate de către federații; (la 10-06-2017, Articolul 24 din Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 07 iunie 2017 ) a^2) în cazul federațiilor prevăzute la lit. a^1), abonamentele de utilizare/exploatare a resurselor de apă și contractele de vânzare-cumpărare de energie electrică încheiate cu alți prestatori de servicii de irigații se reziliază, iar Agenția va încheia contracte pentru resursele de apă și energie electrică cu prestatorii de servicii în cauză; (la 10-06-2017, Articolul 24 din Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 07 iunie 2017 ) b) încheierea de contracte cu furnizorul de energie electrică sau termică pentru livrarea energiei necesare exploatării unei părți autonome funcțional ori a întregii amenajări de îmbunătățiri funciare aflate în administrarea sa;c) prestarea de servicii de îmbunătățiri funciare către organizațiile membre și alți beneficiari, pe bază de tarife;d) angajarea personalului calificat necesar;e) achiziționarea, închirierea, înlocuirea, exploatarea și întreținerea instalațiilor și echipamentului de îmbunătățiri funciare;f) asigurarea pazei și protecției infrastructurii de îmbunătățiri funciare din cadrul amenajării de îmbunătățiri funciare sau a părții de amenajare exploatate, întreținute și reparate de federație;g) deschiderea de conturi bancare și efectuarea de operațiuni financiare prin aceste conturi;h) organizarea de instruiri ale reprezentanților organizațiilor membre, prin specialiștii proprii sau prin servicii prestate de terți;i) aprobarea regulamentelor interne obligatorii pentru organizațiile membre, pentru reprezentanții organizațiilor membre participanți la activitatea federației, precum și pentru angajații federației;j) înaintarea de propuneri privind reabilitarea și modernizarea infrastructurii de îmbunătățiri funciare din cadrul teritoriului său;k) angajarea de experți și consultanți pentru asigurarea sporirii eficienței funcționării federației sau a organizațiilor membre;l) contractarea de studii de cercetare și de teren pentru extinderea amenajării de îmbunătățiri funciare existente, realizarea de noi sisteme, lucrări sau amenajări și dezvoltarea activității federației.  +  Articolul 25(1) Dizolvarea, lichidarea și repartizarea bunurilor rămase în urma dizolvării, precum și reorganizarea organizațiilor și federațiilor și modificarea statutului acestora se fac potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei legi, cu avizul Oficiului de reglementare.(2) În cazul dizolvării organizației sau federației, bunurile obținute conform prevederilor art. 27 și cele achiziționate ori edificate din bani publici se repartizează de către lichidator Agenției, pe bază de proces-verbal de predare-preluare. Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare. (la 25-07-2016, Alin. (2) al art. 25 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 158 din 19 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 22 iulie 2016, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 79 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 29 iunie 2013. ) (3) Celelalte bunuri rămase în patrimoniul organizației sau federației vor fi repartizate conform dispozițiilor art. 60 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare. (la 17-11-2012, Art. 25 a fost modificat de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, care introduce pct. 1^1 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011. )
   +  Capitolul III Dreptul de proprietate și de folosință asupra infrastructurii de îmbunătățiri funciare și a terenului  +  Articolul 26Asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații, înființate potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/1999 privind asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații*), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 573/2001, cu modificările ulterioare, care se reorganizează, în condițiile prezentei legi, în organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații, preiau bunurile mobile și imobile aflate în proprietatea sau în folosința acestora, precum și: Notă
  *) A se vedea art. 96 din prezenta lege, conform căruia Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/1999 a fost abrogată.
  a) dreptul de proprietate deținut de asociația utilizatorilor de apă pentru irigații asupra infrastructurii de irigații, constând din stații de pompare de punere sub presiune și construcții hidrotehnice, împreună cu dotările și terenul aferent, conducte subterane, precum și alte asemenea bunuri situate pe teritoriul organizației și obligațiile corelative;b) dreptul de folosință deținut de asociația utilizatorilor de apă pentru irigații asupra infrastructurii de irigații aparținând domeniului privat al statului, unităților administrativ-teritoriale sau unor persoane fizice ori juridice, constând în stații de pompare de punere sub presiune și construcții hidrotehnice, împreună cu dotările și terenul aferent, conducte subterane, precum și alte asemenea bunuri situate pe teritoriul organizației.
   +  Articolul 27(1) Infrastructura secundară de irigații, aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției, situată pe teritoriul unei organizații, se transmite, la cerere, cu sau fără extras de carte funciară, în proprietatea organizațiilor, prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, cu următoarele condiții rezolutorii: (la 22-06-2018, Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 27 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 130 din 15 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 19 iunie 2018 ) a) neîndeplinirea obiectului de activitate al organizației de îmbunătățiri funciare prevăzut în statut;b) neasigurarea integrității patrimoniului preluat de la Agenție;c) nefinalizarea la termen, din vina organizației, a lucrărilor de reabilitare conform angajamentelor asumate;d) nerespectarea prevederilor protocolului de transfer al infrastructurii de la Agenție la organizația de îmbunătățiri funciare, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale; (la 22-06-2018, Litera d) din Alineatul (1), Articolul 27 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 130 din 15 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 19 iunie 2018 ) e) intrarea în stare de insolvență.(2) Infrastructura secundară de irigații, aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea societăților reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, institutelor de cercetare și producție agricolă, unităților de învățământ agricol și silvic, precum și a altor instituții publice, situată pe teritoriul unei organizații, se transmite, la cerere, cu sau fără extras de carte funciară, în proprietatea acelei organizații, sub condițiile rezolutorii prevăzute la alin. (1). (la 22-06-2018, Alineatul (2) din Articolul 27 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 130 din 15 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 19 iunie 2018 ) (3) Infrastructura de îmbunătățiri funciare, aparținând domeniului privat al unităților administrativ-teritoriale, se poate transmite, la cerere, cu sau fără extras de carte funciară, în proprietatea organizațiilor ori a federațiilor prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, sub condițiile rezolutorii prevăzute la alin. (1). (la 22-06-2018, Alineatul (3) din Articolul 27 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 130 din 15 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 19 iunie 2018 ) (4) Infrastructura secundară de irigații din domeniul privat al statului, aflată în administrarea Agenției, care face obiectul transmiterii la cerere fără plată în proprietatea unei organizații, se face la starea fizică existentă la momentul solicitării organizației de preluare a infrastructurii de îmbunătățiri funciare. (la 22-06-2018, Alineatul (4) din Articolul 27 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 130 din 15 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 19 iunie 2018 ) (5) Transmiterea dreptului de proprietate asupra infrastructurii de îmbunătățiri funciare aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind publicitatea și înregistrarea circulației bunurilor imobile.(6) Infrastructura secundară de irigații, inclusiv terenul aferent, care nu sunt înscrise în evidențele de cadastru și carte funciară, aflate în administrarea Agenției și situate pe teritoriul unei organizații, se transmit în proprietate organizației în baza extraselor de pe inventarul bunurilor respective, identificând-se prin orice modalitate prevăzută de lege, prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. (la 22-06-2018, Articolul 27 din Capitolul III a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 130 din 15 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 19 iunie 2018 ) (la 10-06-2017, Articolul 27 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 07 iunie 2017 )  +  Articolul 27^1Infrastructura secundară de irigații cuprinde: stații de pompare de punere sub presiune, inclusiv terenul aferent acestora, construcții hidrotehnice, conducte subterane, echipamente de irigare și alte asemenea bunuri situate pe teritoriul amenajării. (la 22-06-2018, Capitolul III a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 130 din 15 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 19 iunie 2018 )  +  Articolul 28Abrogat. (la 15-11-2015, Art. 28 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 269 din 6 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 12 noiembrie 2015, care introduce pct. 9 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 4 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 2 aprilie 2015. ) Notă
  Alin. (1^1) al art. 28 a fost abrogat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 158 din 19 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 22 iulie 2016, care modifică pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 79 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 29 iunie 2013.
  Alin. (3) al art. 28 a fost abrogat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 158 din 19 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 22 iulie 2016, care modifică pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 79 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 29 iunie 2013.
   +  Articolul 29Agenția, organizațiile și federațiile au obligația asigurării pazei și protecției infrastructurii pe care o exploatează, o întrețin și o repară, potrivit legii. (la 30-09-2011, Art. 29 a fost modificat de pct. 7 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administrația" cu sintagma "Agenția". )  +  Articolul 29^1Abrogat. (la 25-07-2016, Art. 29^1 a fost abrogat de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 158 din 19 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 22 iulie 2016, care modifică pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 79 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 29 iunie 2013. )  +  Articolul 29^2Abrogat. (la 15-11-2015, Art. 29^2 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 269 din 6 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 12 noiembrie 2015, care introduce pct. 11 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 4 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 2 aprilie 2015. ) Notă
  Art. 29^2 a fost abrogat de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 158 din 19 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 22 iulie 2016, care modifică pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 79 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 29 iunie 2013.
   +  Articolul 29^3(1) Prin mandat din partea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Agenția verifică periodic, din momentul transmiterii dreptului de proprietate și folosință gratuită asupra infrastructurii de îmbunătățiri funciare, organizațiile și federațiile cu privire la respectarea condițiilor rezolutorii, precum și a obligațiilor stabilite prin protocolul de predare-preluare, privind întreținerea, exploatarea și utilizarea infrastructurii de îmbunătățiri funciare, în condițiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(2) Organizațiilor și federațiilor care nu întrețin, nu exploatează și/sau nu utilizează infrastructura de îmbunătățiri funciare în condițiile prevăzute de normele metodologice sau distrug infrastructura primită în folosință gratuită, în proprietate ori nu respectă una dintre condițiile rezolutorii prevăzute la art. 27 alin. (1) li se retrage, la propunerea Agenției, prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, dreptul de folosință gratuită a terenurilor și zonelor de protecție aferente și dreptul de proprietate asupra infrastructurii preluate. Respectivele organizații și federații au obligația de a preda Agenției infrastructura dobândită în starea în care a fost preluată, inclusiv cu îmbunătățirile aduse ulterior, conform unei proceduri aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. (la 22-06-2018, Alineatul (2) din Articolul 29^3 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 130 din 15 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 19 iunie 2018 ) (la 10-06-2017, Capitolul III a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 07 iunie 2017 )  +  Articolul 30(1) Abrogat. (la 30-09-2011, Alin. (1) al art. 30 a fost abrogat de pct. 5 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011. ) (2) Lista bunurilor care alcătuiesc infrastructura de îmbunătățiri funciare aparținând domeniului public al statului este prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 31Infrastructura de îmbunătățiri funciare aparținând domeniului privat al statului, situată pe terenurile cu destinație agricolă deținute în exploatare de societățile comerciale cu capital majoritar de stat, se transmite în administrare Agenției și se înregistrează în patrimoniul acesteia, cu reducerea corespunzătoare a capitalului lor social, prin diminuarea participației statului. (la 30-09-2011, Art. 31 a fost modificat de pct. 7 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administrație" cu sintagma "Agenție". )  +  Articolul 32Bunurile ce alcătuiesc infrastructura de îmbunătățiri funciare aparținând domeniului public al statului se transmit în administrarea Agenției, prin protocol de predare-preluare aprobat prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, cu specificarea obligațiilor acesteia privind exploatarea, întreținerea, reparațiile și paza integrității acestor bunuri. (la 30-09-2011, Art. 32 a fost modificat de pct. 7 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administrație" cu sintagma "Agenție". )  +  Articolul 33(1) Amenajările de îmbunătățiri funciare, sistemele de irigații sau desecare și drenaj și lucrările de apărare împotriva inundațiilor ori de combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publică, în condițiile legii.(2) În vederea eliberării autorizației de construcție pentru realizarea și reabilitarea infrastructurii de îmbunătățiri funciare, la solicitarea titularilor de autorizații:a) prin derogare de la art. 6 alin. (4) și art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, terenurile cuprinse în amenajările de îmbunătățiri funciare, care nu sunt înscrise în evidențele de cadastru și carte funciară, se pot identifica prin numărul de tarla și de parcelă, prin titlu de proprietate și proces-verbal de punere în posesie, precum și prin orice altă modalitate de identificare prevăzută de lege;b) prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, contractele de concesiune, închiriere și arendă încheiate, în condițiile legii, de către titularii de autorizații cu proprietarii din perimetre de exploatare constituie titluri pentru emiterea autorizației de construire, dacă respectivele contracte cuprind explicit acordul proprietarilor pentru executarea lucrărilor de construcții pe aceste terenuri;c) în cazul în care contractele prevăzute la lit. b) nu cuprind explicit acordul proprietarilor terenurilor și/sau aceștia nu pot fi identificați, titularii autorizațiilor vor publica o notificare privind intenția de a executa lucrările, la sediul primăriei comunei, orașului sau municipiului pe raza căreia/căruia se află terenurile pe care urmează să fie executate lucrările, identificând aceste terenuri conform modalităților prevăzute la lit. a). În acest caz notificarea devine, după 10 zile calendaristice, titlul pentru emiterea certificatului de urbanism și a autorizației de construire; (la 19-05-2022, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 33 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 136 din 13 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 16 mai 2022 ) d) pentru realizarea lucrărilor de reabilitare sau modernizare a infrastructurii de îmbunătățiri funciare, certificatul de urbanism și autorizația de construire se emit fără a fi necesară obținerea avizelor/aprobărilor privind scoaterea din circuitul agricol a terenurilor aferente/adiacente acestei infrastructuri, cu obligația titularului autorizației de a readuce terenurile la situația anterioară. (la 26-06-2021, Alineatul (2) din Articolul 33 , Capitolul III a fost completat de Punctul 2, Articolul III, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 167 din 22 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 23 iunie 2021 ) (la 15-11-2015, Art. 33 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 269 din 6 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 12 noiembrie 2015, care introduce pct. 12 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 4 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 2 aprilie 2015. )  +  Articolul 34(1) Agenția, organizațiile și federațiile beneficiază, în condițiile legii, de un drept de servitute de trecere subterană, de suprafață sau aeriană și asupra terenurilor situate adiacent amenajărilor, proprietate publică sau proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice situate în cadrul platourilor deservite de amenajările de îmbunătățiri funciare. (la 19-05-2022, Alineatul (1) din Articolul 34 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 136 din 13 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 16 mai 2022 ) (2) Dreptul prevăzut la alin. (1) are ca obiect utilitatea publică a bunurilor din fondul dominant și se realizează cu titlu obligatoriu pe toată existența acestuia, se exercită fără înscriere în cartea funciară și cuprinde dreptul de folosință, întreținerea, reparațiile și paza integrității respectivelor bunuri, precum și înlăturarea urmărilor unor dezastre și aplicarea de măsuri de protecție a mediului înconjurător, conform prevederilor legale în vigoare. (la 19-05-2022, Alineatul (2) din Articolul 34 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 136 din 13 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 16 mai 2022 ) (3) Proprietarii de teren vor fi despăgubiți, potrivit legii, pentru daunele provocate terenului sau culturilor lor, în cazurile menționate la alin. (1) și (2). (la 30-09-2011, Art. 34 a fost modificat de pct. 7 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administrație" cu sintagma "Agenție". )  +  Articolul 35Pentru realizarea oricărei investiții, Agenția, organizațiile și federațiile emit, după caz, la cerere, avize pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor deservite de infrastructura de îmbunătățiri funciare din aria lor de responsabilitate. Aprobarea scoaterii din circuitul agricol a terenurilor se face potrivit prevederilor legale în vigoare. (la 30-09-2011, Art. 35 a fost modificat de pct. 7 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administrația" cu sintagma "Agenția". )
   +  Capitolul IVAgenția Națională a Îmbunătățirilor Funciare (la 30-09-2011, Titlul capitolului IV a fost modificat de pct. 7 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administrația" cu sintagma "Agenția". )  +  Articolul 36Abrogat. (la 30-09-2011, Art. 36 a fost abrogat de pct. 5 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011. )  +  Articolul 37Abrogat. (la 30-09-2011, Art. 37 a fost abrogat de pct. 5 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011. )  +  Articolul 38Abrogat. (la 30-09-2011, Art. 38 a fost abrogat de pct. 5 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011. )  +  Articolul 39(1) Dacă o amenajare de îmbunătățiri funciare sau o parte a unei amenajări de îmbunătățiri funciare nu mai îndeplinește criteriile prevăzute pentru declararea de utilitate publică, prin hotărâre a Guvernului i se retrage recunoașterea de utilitate publică și, după caz, se trece din domeniul public în domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale. (la 30-09-2011, Alin. (1) al art. 39 a fost modificat de pct. 4 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011. ) Notă
  *) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2008 pentru aprobarea Listei amenajărilor de îmbunătățiri funciare sau a părților de amenajări de îmbunătățiri funciare declarate de utilitate publică, care se administrează de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare, și a Listei amenajărilor de îmbunătățiri funciare sau a părților de amenajări de îmbunătățiri funciare din administrarea Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare, cărora li se retrage recunoașterea de utilitate publică, precum și pentru modificarea art. 80 alin. (2) lit. f) din Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 849 din 17 decembrie 2008.
  (2) Amenajările de îmbunătățiri funciare sau părțile unor amenajări de îmbunătățiri funciare, prevăzute la alin. (1), se trec în conservare pentru o perioadă de până la 15 ani, perioadă în care acestea pot fi: (la 15-11-2015, Partea introductivă a alin. (2) al art. 39 a fost modificată de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 269 din 6 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 12 noiembrie 2015, care introduce pct. 13 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 4 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 2 aprilie 2015. ) a) transmise în proprietate sau date în folosință gratuită unei organizații ori federații, potrivit legii;b) vândute unui cumpărător privat, potrivit legii;c) concesionate sau închiriate, potrivit legii;d) scoase din funcțiune, potrivit legii;e) valorificate, potrivit legii.(3) Conservarea unei amenajări de îmbunătățiri funciare sau a unei părți a unei amenajări de îmbunătățiri funciare se realizează prin asigurarea pazei acesteia și prin dezafectarea și depozitarea corespunzătoare a echipamentelor și instalațiilor aferente.(4) În termen de 90 de zile de la trecerea în conservare a amenajării de îmbunătățiri funciare sau a părții de amenajare de îmbunătățiri funciare, prevăzută la alin. (1), Agenția va face publicitate, în vederea aplicării măsurilor prevăzute la alin. (2) lit. a)-c). (la 30-09-2011, Alin. (4) al art. 39 a fost modificat de pct. 7 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administrația" cu sintagma "Agenția". ) (5) Scoaterea din funcțiune a unei amenajări de îmbunătățiri funciare sau a unei părți a acesteia se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, la propunerea Agenției. (la 30-09-2011, Alin. (5) al art. 39 a fost modificat de pct. 7 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administrație" cu sintagma "Agenție". ) (6) În perioada cuprinsă între intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului de retragere a recunoașterii de utilitate publică a unei amenajări de îmbunătățiri funciare sau unei părți de amenajare de îmbunătățiri funciare și până la finalizarea uneia dintre măsurile prevăzute la alin. (2) lit. a)-c), Agenția asigură exploatarea, întreținerea și reparațiile acelei amenajări sau părți de amenajare, finanțarea acestor activități efectuându-se în condițiile prezentei legi. (la 30-09-2011, Alin. (6) al art. 39 a fost modificat de pct. 7 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administrația" cu sintagma "Agenția". ) (7) Reacordarea recunoașterii de utilitate publică unei amenajări de îmbunătățiri funciare sau unei părți a unei amenajări de îmbunătățiri funciare se face pe bază de criterii și proceduri care se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Lista amenajărilor de îmbunătățiri funciare sau unei părți a unei amenajări de îmbunătățiri funciare cărora li se reacordă recunoașterea de utilitate publică se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (la 26-06-2021, Alineatul (7) din Articolul 39 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 3, Articolul III, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 167 din 22 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 23 iunie 2021 )
   +  Articolul 40Abrogat. (la 30-09-2011, Art. 40 a fost abrogat de pct. 5 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011. )  +  Articolul 41Abrogat. (la 30-09-2011, Art. 41 a fost abrogat de pct. 5 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011. )  +  Articolul 42Abrogat. (la 30-09-2011, Art. 42 a fost abrogat de pct. 5 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011. )  +  Articolul 43Pentru cazuri excepționale, cum sunt calamitățile produse de cauze naturale sau de activitățile antropice neprevăzute, care fac imposibilă funcționarea întregii amenajări de îmbunătățiri funciare sau a unei părți a acesteia, Guvernul, la propunerea ministerului, poate aproba măsurile tehnice și fondurile necesare pentru remedierea avariilor, înlăturarea efectelor defavorabile și repunerea în stare de funcționare a infrastructurii afectate.  +  Articolul 44Abrogat. (la 30-09-2011, Art. 44 a fost abrogat de pct. 5 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011. )  +  Articolul 45Abrogat. (la 30-09-2011, Art. 45 a fost abrogat de pct. 5 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011. )  +  Articolul 46Abrogat. (la 30-09-2011, Art. 46 a fost abrogat de pct. 5 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011. )  +  Articolul 47Abrogat. (la 30-09-2011, Art. 47 a fost abrogat de pct. 5 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011. )  +  Articolul 48Abrogat. (la 30-09-2011, Art. 48 a fost abrogat de pct. 5 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011. )  +  Articolul 49Abrogat. (la 30-09-2011, Art. 49 a fost abrogat de pct. 5 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011. )  +  Articolul 50Abrogat. (la 30-09-2011, Art. 50 a fost abrogat de pct. 5 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011. )  +  Articolul 51Abrogat. (la 30-09-2011, Art. 51 a fost abrogat de pct. 5 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011. )  +  Articolul 52Abrogat. (la 30-09-2011, Art. 52 a fost abrogat de pct. 5 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011. )  +  Articolul 53Abrogat. (la 30-09-2011, Art. 53 a fost abrogat de pct. 5 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011. )  +  Articolul 54Abrogat. (la 30-09-2011, Art. 54 a fost abrogat de pct. 5 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011. )  +  Articolul 55Abrogat. (la 30-09-2011, Art. 55 a fost abrogat de pct. 5 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011. )
   +  Capitolul V Serviciile de îmbunătățiri funciare  +  Articolul 56Agenția asigură un nivel optim al apei pentru irigații, la solicitarea beneficiarilor, în următoarele condiții:a) pe bază de contracte pentru asigurarea unui nivel optim al apei pentru irigații la stațiile de punere sub presiune și alte puncte de livrare pentru care se solicită funcționarea, cu executare succesivă, încheiate pe termen lung, denumite în continuare contracte multianuale;b) pe bază de contracte pentru asigurarea unui nivel optim al apei pentru irigații la stațiile de punere sub presiune și alte puncte de livrare pentru care se solicită funcționarea, pentru un sezon de irigații, denumite în continuare contracte sezoniere. (la 10-06-2017, Articolul 56 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 07 iunie 2017 )  +  Articolul 57(1) Contractul multianual se încheie de furnizorul de apă cu organizații, federații și alți beneficiari pentru o perioadă de minimum 5 ani.(2) Contractul sezonier se încheie cu alți beneficiari pentru un sezon de irigații. (la 15-11-2015, Art. 57 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 269 din 6 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 12 noiembrie 2015, care introduce pct. 14 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 4 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 2 aprilie 2015. )  +  Articolul 58Abrogat. (la 10-06-2017, Articolul 58 din Capitolul V a fost abrogat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 07 iunie 2017 )  +  Articolul 59Abrogat. (la 15-11-2015, Art. 59 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 269 din 6 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 12 noiembrie 2015, care introduce pct. 16 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 4 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 2 aprilie 2015. )  +  Articolul 60Termenul de încheiere a contractelor multianuale se stabilește prin normele metodologice privind calculul și plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. (la 10-06-2017, Articolul 60 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 07 iunie 2017 )  +  Articolul 61Abrogat. (la 15-11-2015, Art. 61 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 269 din 6 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 12 noiembrie 2015, care introduce pct. 18 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 4 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 2 aprilie 2015. )  +  Articolul 62(1) Beneficiarii pot reînnoi contractul multianual, cu condiția notificării Agenției până la data de 30 septembrie a anului în care contractul expiră. (la 15-11-2015, Alin. (1) al art. 62 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 269 din 6 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 12 noiembrie 2015, care introduce pct. 19 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 4 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 2 aprilie 2015. ) (2) Abrogat. (la 15-11-2015, Alin. (2) al art. 62 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 269 din 6 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 12 noiembrie 2015, care introduce pct. 20 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 4 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 2 aprilie 2015. )  +  Articolul 63Agenția calculează și percepe tarife pentru evacuarea apei din orezării, care cuprinde cheltuieli cu energia electrică consumată, cu excepția tarifelor pentru activitatea de irigații. (la 10-06-2017, Articolul 63 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 07 iunie 2017 )  +  Articolul 64Abrogat. (la 30-09-2011, Art. 64 a fost abrogat de pct. 5 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011. )  +  Articolul 65(1) Orice beneficiar care are acces la o amenajare de irigații funcțională aflată în administrarea Agenției poate încheia cu aceasta contracte multianuale/sezoniere, în condițiile legii. (la 10-06-2017, Alineatul (1) din Articolul 65 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 07 iunie 2017 ) (2) Abrogat. (la 15-11-2015, Alin. (2) al art. 65 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 269 din 6 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 12 noiembrie 2015, care introduce pct. 23 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 4 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 2 aprilie 2015. )  +  Articolul 66(1) Agenția suportă din bugetul propriu costurile aferente exploatării, întreținerii și reparării amenajărilor de îmbunătățiri funciare.(2) Cheltuielile aferente asigurării unui nivel optim al apei pentru irigații la stațiile de punere sub presiune și alte puncte de livrare unde s-au încheiat contracte multianuale/sezoniere, respectiv costul apei și costul energiei electrice pentru pomparea apei de irigații, se suportă din bugetul Agenției, în limita sumelor alocate din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu această destinație. (la 10-06-2017, Alineatul (2) din Articolul 66 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 07 iunie 2017 ) (2^1) Prevederile alin. (2) se aplică și la punctele de livrare în amenajările de desecare folosite pentru irigații. (la 19-05-2022, Articolul 66 din Capitolul V a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 136 din 13 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 16 mai 2022 ) (3) Organizațiile utilizatorilor de apă pentru irigații și/sau federațiile de organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații au obligația de a utiliza apa pentru irigații furnizată de către Agenție, conform contractelor încheiate și comenzilor de livrare a apei pentru irigații. (la 10-06-2017, Alineatul (3) din Articolul 66 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 07 iunie 2017 ) (4) Cheltuielile, în cotă de până la 50%, aferente consumului de energie electrică, necesar funcționării agregatelor sau echipamentelor pentru irigații, pentru care se asigură apa pentru irigații în baza contractelor multianuale/sezoniere, prevăzute la alin. (2), se suportă din bugetul Agenției, în limita sumelor alocate din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu această destinație. (la 01-07-2021, Articolul 66 din Capitolul V a fost completat de Articolul I din LEGEA nr. 125 din 6 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 06 mai 2021 ) (la 25-07-2016, Art. 66 a fost modificat de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 158 din 19 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 22 iulie 2016, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 79 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 29 iunie 2013. )  +  Articolul 66^1(1) Prevederile art. 66 alin. (4) se aplică deținătorilor de sisteme de irigații locale, independente de infrastructura de îmbunătățiri funciare aparținând domeniului public sau privat al statului sau sisteme amplasate în afara unui teritoriu distinct hidraulic pentru care se asigură apă pentru irigații prin unul sau mai multe puncte de livrare a apei prin intermediul infrastructurii de îmbunătățiri funciare aparținând domeniului public sau privat al statului.(2) Deținătorii prevăzuți la alin. (1) au următoarele drepturi:a) de a beneficia de finanțare publică nerambursabilă pentru proiecte de dezvoltare rurală de investiții pentru înființarea/ reabilitarea/modernizarea și/sau exploatarea sistemelor de irigații locale;b) de a prelua din surse autorizate necesarul de apă pentru irigarea culturilor agricole și silvice;c) de a beneficia de prevederile art. 33 și 34.(3) Deținătorii prevăzuți la alin. (1) au următoarele obligații:a) să transmită către Agenție informații privind tipul sistemului de irigații local înființat;b) să transmită anual suprafața agricolă/silvică deservită de sistemul de irigații local;c) să dețină autorizație pentru sursa de apă necesară pentru desfășurarea activității de irigații;d) să doteze sistemul de irigații local cu mijloace de măsurare a consumului de apă și energie electrică pentru irigații;e) să transmită Agenției situația aplicării udărilor, cultura irigată, precum și datele cu privire la obligațiile prevăzute la lit. d).(4) În înțelesul prezentei legi, sistemele de irigații locale prevăzute la alin. (1) se pot înființa în cadrul exploatațiilor agricole și pot cuprinde, după caz, elementele componente definite în cadrul sistemului de irigații prevăzut în anexa nr. 1. (la 19-05-2022, Capitolul V a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 136 din 13 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 16 mai 2022 ) Notă
  Articolul II din LEGEA nr. 136 din 13 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 16 mai 2022 prevede:
  Articolul II(1) Sistemele de irigații locale se autorizează de către Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare.(2) Pentru sistemele de irigații locale înființate anterior intrării în vigoare a prezentei legi, beneficiarii au obligația să obțină autorizația de la Agenția prevăzută la alin. (1), în termen de 6 luni de la aprobarea normelor metodologice.(3) Procedura privind autorizarea sistemelor de irigații locale se stabilește în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
  Conform articolului IV din același act normativ, pentru cererile înregistrate de către beneficiarii prevăzuți la art. 66^1 privind decontarea cheltuielilor prevăzute la art. 66 alin. (4) din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, în perioada sezonului de irigații, se aplică dispozițiile prezentei legi.
   +  Articolul 67Abrogat. (la 30-09-2011, Art. 67 a fost abrogat de pct. 5 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011. )  +  Articolul 68Abrogat. (la 02-01-2011, Art. 68 a fost abrogat de litera h) a alin. (1) al art. I din LEGEA nr. 281 din 24 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010. )  +  Articolul 69Abrogat. (la 02-01-2011, Art. 69 a fost abrogat de litera h) a alin. (1) al art. I din LEGEA nr. 281 din 24 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010. )  +  Articolul 70Abrogat. (la 30-09-2011, Art. 70 a fost abrogat de pct. 5 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011. )  +  Articolul 71Abrogat. (la 30-09-2011, Art. 71 a fost abrogat de pct. 5 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011. )
   +  Capitolul VI Atribuțiile ministerului  +  Articolul 72Răspunderea pentru coordonarea activităților de îmbunătățiri funciare revine Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale sau oricărei alte autorități publice centrale căreia i se atribuie răspunderea pentru sectorul îmbunătățirilor funciare. (la 15-11-2015, Art. 72 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 269 din 6 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 12 noiembrie 2015, care introduce pct. 25 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 4 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 2 aprilie 2015. )  +  Articolul 73(1) Ministerul efectuează planificarea și elaborează politici pentru sectorul îmbunătățirilor funciare, elaborează și actualizează periodic strategia națională pentru sectorul îmbunătățirilor funciare, ce va fi aprobată prin hotărâre a Guvernului.(2) Ministerul întocmește strategia națională pentru sectorul îmbunătățirilor funciare, care va conține:a) descrierea și analiza stadiului actual al sectorului îmbunătățirilor funciare;b) evaluarea principalelor riscuri care pot afecta sectorul și costurile prevenirii, reducerii ori atenuării acestor riscuri;c) identificarea obiectivelor pe termen scurt, mediu și lung ce se vor realiza pentru asigurarea dezvoltării durabile a sectorului, inclusiv reabilitarea amenajărilor de îmbunătățiri funciare existente și stabilirea criteriilor de selectare a amenajărilor ce se reabilitează;d) stabilirea măsurilor administrative, a indicatorilor de performanță, a mecanismelor de finanțare și măsurilor de prevenire, reducere sau atenuare a factorilor de risc identificați, precum și realizarea obiectivelor sectoriale, cum sunt: cercetarea aplicativă, consultarea în vederea elaborării și/sau elaborarea strategiilor subsectoriale, precum și alte aspecte relevante pentru elaborarea strategiei naționale.  +  Articolul 74În sectorul îmbunătățirilor funciare ministerul are următoarele atribuții:a) asigură corelarea activităților și programelor sale privind sectorul îmbunătățirilor funciare cu planurile, politicile, programele și activitățile altor ministere și instituții publice;b) propune și înființează comitete tehnice consultative și poate propune acordarea de facilități organizațiilor neguvernamentale de utilitate publică, care promovează sau elaborează programe și proiecte în domeniul îmbunătățirilor funciare și în alte domenii conexe;c) elaborează și emite ordine și regulamente privind exploatarea, întreținerea și reparațiile amenajărilor de îmbunătățiri funciare, precum și cu privire la diminuarea suprafeței deservite de sistemele și amenajările de irigații sau desecare și drenaj și de lucrările de apărare împotriva inundațiilor și de combatere a eroziunii solului;d) atestă persoanele fizice și juridice care își manifestă intenția de a desfășura activități de îmbunătățiri funciare, studii, proiectare, executare de lucrări și servicii și/sau de fabricare și utilizare a instalațiilor și echipamentelor specifice acestor activități, potrivit normelor metodologice care se aprobă prin ordin al ministrului;e) asigură, prin experți și specialiști atestați potrivit legii, evaluarea stării de siguranță în exploatare și controlul respectării standardelor de siguranță a amenajărilor de îmbunătățiri funciare;f) emite norme și standarde tehnice privind prevenirea și reducerea poluării și utilizarea rațională a apei în cadrul amenajărilor de îmbunătățiri funciare;g) abrogată; (la 30-09-2011, Litera g) a art. 74 a fost abrogată de pct. 5 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011. ) h) organizează și asigură funcționarea sistemului național de supraveghere, evaluare, prognoză și avertizare privind efectele ecologice și economice ale amenajărilor de îmbunătățiri funciare ca parte componentă a sistemului național de monitorizare integrată de fond și de impact, pentru toți factorii de mediu;i) abrogată; (la 30-09-2011, Litera i) a art. 74 a fost abrogată de pct. 5 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011. ) j) abrogată; (la 30-09-2011, Litera j) a art. 74 a fost abrogată de pct. 5 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011. ) k) abrogată; (la 30-09-2011, Litera k) a art. 74 a fost abrogată de pct. 5 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011. ) l) abrogată; (la 30-09-2011, Litera l) a art. 74 a fost abrogată de pct. 5 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011. ) m) solicită informații și rapoarte de activitate de la Agenție; (la 30-09-2011, Litera m) a art. 74 a fost modificată de pct. 7 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administrație" cu sintagma "Agenție". ) n) abrogată; (la 30-09-2011, Litera n) a art. 74 a fost abrogată de pct. 5 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011. ) o) aplică măsurile prevăzute la art. 39 alin. (2) lit. b) și c) prin Agenția Domeniilor Statului, iar cele prevăzute la lit. a), d) și e) și la art. 39 alin. (3) prin Agenție. (la 30-09-2011, Litera o) a art. 74 a fost modificată de pct. 7 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administrație" cu sintagma "Agenție". )  +  Articolul 75(1) În cadrul ministerului se înființează un compartiment distinct, denumit Oficiul de reglementare a organizațiilor de îmbunătățiri funciare. Acesta are în structură specialiști care își desfășoară activitatea în minister și specialiști care își desfășoară activitatea în cadrul direcțiilor pentru agricultură și dezvoltare rurală județene și a municipiului București.(2) Lista și atribuțiile specialiștilor care își desfășoară activitatea în cadrul direcțiilor pentru agricultură și dezvoltare rurală, care vor face parte din Oficiul de reglementare, se aprobă prin ordin al ministrului.  +  Articolul 76Oficiul de reglementare are următoarele atribuții:a) ține Registrul național al organizațiilor de îmbunătățiri funciare;b) acordă consultanță și asistență la înființarea și reorganizarea organizațiilor și federațiilor;c) avizează înființarea organizațiilor și federațiilor, inclusiv teritoriile propuse ale acestora, pe baza referatului tehnic întocmit de Agenție; (la 30-09-2011, Litera c) a art. 76 a fost modificată de pct. 7 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administrație" cu sintagma "Agenție". ) d) solicită informații și rapoarte din partea organizațiilor și federațiilor privind exploatarea și întreținerea infrastructurii ce le-a fost transmisă în folosință sau proprietate;e) abrogată; (la 30-09-2011, Litera e) a art. 76 a fost abrogată de pct. 5 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011. ) f) monitorizează îndeplinirea condițiilor legale și modul de acordare a subvențiilor de la bugetul de stat către organizații și federații;g) efectuează controale la organizații și federații, cuprinzând atât controale tehnice, cât și financiare, conform legii;h) avizează dizolvarea, lichidarea, reorganizarea și modificarea statutului organizațiilor și federațiilor;i) acordă asistență tehnică organizațiilor și federațiilor;j) îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege și de ordinele și instrucțiunile emise de ministru.  +  Articolul 77În cadrul inspecțiilor infrastructurii de îmbunătățiri funciare specialiștii Oficiului de reglementare pot intra pe teritoriul unei organizații sau federații și pot solicita organizației sau federației să execute anumite lucrări acolo unde este necesar, pentru:a) asigurarea întreținerii corespunzătoare a infrastructurii;b) prevenirea deteriorării sau defectării infrastructurii;c) prevenirea deteriorării infrastructurii aflate în proprietatea statului sau a terților;d) garantarea că infrastructura este utilizată în interesul public.  +  Capitolul VII Reorganizarea Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A.  +  Articolul 78(1) Societatea Națională "Îmbunătățiri Funciare" - S.A., denumită în continuare SNIF, se reorganizează în conformitate cu prevederile hotărârii Guvernului pentru aprobarea planului de reorganizare globală a SNIF.(2) Planul de reorganizare globală a SNIF cuprinde următoarele:a) serviciile de întreținere și reparații ale infrastructurii de îmbunătățiri funciare, ce se vor presta de SNIF sau de societățile comerciale rezultate din divizarea SNIF pentru Agenție și se vor achiziționa prin negociere cu o singură sursă, conform legii, în primii 3 ani de la data înființării Agenției; (la 30-09-2011, Litera a) a alin. (2) al art. 78 a fost modificată de pct. 7 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administrație" cu sintagma "Agenție". ) b) natura relațiilor contractuale dintre SNIF sau societățile comerciale rezultate din divizarea SNIF, pe de o parte, și Agenție, pe de altă parte, după expirarea perioadei de 3 ani de la data înființării Agenției; (la 30-09-2011, Litera b) a alin. (2) al art. 78 a fost modificată de pct. 7 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administrație" cu sintagma "Agenție". ) c) componentele patrimoniului SNIF care rămân în proprietatea statului;d) modalitățile de privatizare a componentelor patrimoniului SNIF;e) componentele ce urmează a fi privatizate, care pot fi grupate împreună pentru a crea o activitate comercială viabilă, de maximizare a veniturilor statului și de promovare a competiției pentru prestarea de servicii în cadrul sectorului îmbunătățirilor funciare;f) procedura de privatizare sau de reorganizare și termenele de realizare a fiecărei etape;g) autoritatea statului care va avea rolul conducător în privatizarea fiecărei componente sau fiecărui grup de componente;h) modalitatea în care este asigurată finanțarea și sunt gestionate componentele patrimoniului SNIF care rămân în proprietatea statului;i) datoriile SNIF la data reorganizării și modalitățile de acoperire a acestora;j) posibilele obligații de mediu pentru prevenirea sau reducerea efectelor poluării și specificarea modalității în care acestea ar putea fi îndeplinite;k) modalitatea de concediere sau de redistribuire a personalului SNIF care își continuă activitatea.(3) Până la finalizarea transmiterii părții din patrimoniul său, necesar funcționării Agenției, SNIF prestează servicii de îmbunătățiri funciare organizațiilor, federațiilor și altor proprietari de terenuri sau persoane juridice care administrează și folosesc terenuri cu amenajări de îmbunătățiri funciare. (la 30-09-2011, Alin. (3) a art. 78 a fost modificat de pct. 7 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administrație" cu sintagma "Agenție". )  +  Articolul 79Procedurile de reorganizare a SNIF vor fi reglementate printr-un regulament, aprobat prin ordin al ministrului.  +  Articolul 80Personalul care nu a fost preluat de Agenție și care își continuă activitatea la SNIF își păstrează drepturile salariale și celelalte drepturi avute anterior. (la 30-09-2011, Art. 80 a fost modificat de pct. 7 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administrație" cu sintagma "Agenție". )  +  Articolul 81(1) Persoanele disponibilizate prin concediere colectivă, efectuată în condițiile art. 68-75 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 1 iunie-30 noiembrie 2005, ca urmare a reorganizării SNIF, vor beneficia de următoarele drepturi:a) la momentul disponibilizării, de o sumă egală cu de două ori salariul mediu net pe economie din luna aprilie 2005, comunicat de Institutul Național de Statistică;b) indemnizație de șomaj, stabilită potrivit reglementărilor legale în vigoare, precum și de un venit lunar de completare. Venitul lunar de completare este egal cu diferența dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de disponibilizare, stabilit pe baza elementelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna aprilie 2005, comunicat de Institutul Național de Statistică, și nivelul indemnizației de șomaj.(2) Venitul de completare se acordă lunar, de la data stabilirii dreptului la indemnizația de șomaj, după cum urmează:a) pentru o perioadă de 20 de luni, pentru salariații care au o vechime în muncă de până la 15 ani;b) pe o perioadă de 22 de luni, pentru salariații care au o vechime în muncă cuprinsă între 15 și 25 de ani;c) pe o perioadă de 24 de luni, pentru salariații care au o vechime în muncă de peste 25 de ani.(3) După expirarea perioadei de acordare a indemnizației de șomaj, persoanele disponibilizate în condițiile alin. (1) beneficiază, până la încheierea perioadei prevăzute la alin. (2), de un venit lunar de completare egal cu salariul mediu net pe economie din luna iulie 2005, comunicat de Institutul Național de Statistică.(4) Dacă în perioada de acordare a plăților compensatorii intervin situații de natura celor prevăzute la art. 44 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, plata indemnizației de șomaj încetează.(5) Sumele necesare pentru acordarea drepturilor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) și alin. (3) se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, de la articolul "Indemnizații pentru șomaj".(6) Suma acordată la momentul disponibilizării, precum și venitul lunar de completare prevăzute la alin. (1) sunt exceptate de la plata contribuțiilor către bugetul asigurărilor sociale de stat și către Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.(7) Venitul lunar de completare prevăzut la alin. (1) lit. b) se acordă și în perioadele în care foștilor salariați le-a fost suspendat sau le-a încetat dreptul la indemnizația de șomaj înainte de expirarea perioadei stabilite pentru acordarea acestei indemnizații.(8) Venitul de completare are același regim de impozitare ca și indemnizația de șomaj.(9) Persoanele care se încadrează în muncă sau se pensionează, conform legii, în perioada prevăzută la alin. (2) beneficiază, până la expirarea acestei perioade, de venitul de completare în cuantumul stabilit potrivit alin. (1).(10) Cuantumul venitului de completare, stabilit potrivit alin. (1) lit. b), se modifică ori de câte ori se modifică indemnizația de șomaj ca urmare a modificării salariului minim brut pe economie, în perioada prevăzută la alin. (2).(11) Pot beneficia de prevederile alin. (1) lit. b) numai persoanele disponibilizate care au încheiat un contract individual de muncă cu SNIF până la data de 1 aprilie 2005.(12) Persoanele care se încadrează în muncă la același angajator, în termen de 12 luni de la data disponibilizării vor restitui sumele primite cu titlu de venit de completare.  +  Capitolul VIII Sancțiuni  +  Articolul 82(1) Împiedicarea prin violență sau amenințare a specialistului împuternicit, în condițiile legii, cu inspecția infrastructurii de îmbunătățiri funciare sau cu efectuarea de lucrări de exploatare, întreținere și reparații ale acestei infrastructuri de a-și îndeplini atribuțiile se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.(2) Pornirea instalațiilor de irigație pentru udarea culturilor de pe terenurile situate pe teritoriul unei organizații sau federații ori în cadrul unei amenajări de irigații aflate în administrarea Administrației, fără împuternicirea organizației sau federației ori fără încheierea prealabilă a unui contract sezonier cu Administrația, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. (la 01-02-2014, Art. 82 a fost modificat de pct. 1 al art. 144 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )  +  Articolul 83(1) Următoarele fapte constituie contravenții la normele privind exploatarea, întreținerea, reparațiile și protecția amenajărilor de îmbunătățiri funciare:a) nerespectarea prevederilor regulamentelor și normelor tehnice în vigoare privind proiectarea, execuția, exploatarea, întreținerea, repararea și protecția amenajărilor de îmbunătățiri funciare;b) neexecutarea lucrărilor de întreținere și reparații ale amenajărilor de îmbunătățiri funciare, inclusiv ale instalațiilor și echipamentelor din amenajări, și nerespectarea regulamentelor de exploatare, întreținere și reparații ale amenajărilor de îmbunătățiri funciare și a regimului de folosință a acestora de către administratorii de lucrări sau de persoanele juridice ori fizice care exploatează amenajările, având ca rezultat risipa de apă sau degradarea solului;c) executarea de lucrări agricole pe terenurile amenajate cu lucrări de combatere a eroziunii solului, cu nerespectarea regulilor și tehnologiilor prevăzute în documentația tehnico-economică aprobată, pe baza căreia s-au realizat amenajările, precum și neaplicarea tehnicilor agricole antierozionale pe terenurile cu potențial de eroziune;d) executarea de construcții ori înființarea de plantații în zona de protecție din cadrul amenajărilor de îmbunătățiri funciare, fără avizul și acordul prealabil al Agenției, al organizațiilor sau federațiilor ori, după caz, al persoanelor juridice sau fizice care exploatează aceste lucrări; (la 30-09-2011, Litera d) a alin. (1) al art. 83 a fost modificată de pct. 7 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administrație" cu sintagma "Agenție". ) e) tăierea arborilor, arbuștilor și a puieților din perdelele și plantațiile forestiere de protecție antierozională, cu încălcarea normelor silvice, precum și pășunatul pe diguri, baraje și plantații silvice antierozionale;f) poluarea zonei amenajărilor de îmbunătățiri funciare și a spațiilor tehnice aferente, a zonei de protecție a lucrărilor sau a terenurilor din cadrul amenajărilor de îmbunătățiri funciare, evacuarea apelor pluviale, menajere și din activitatea industrială în canalele din amenajările de îmbunătățiri funciare, precum și circulația cu autovehiculele pe diguri și baraje, fără acordul prealabil al Agenției; (la 30-09-2011, Litera f) a alin. (1) al art. 83 a fost modificată de pct. 7 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administrație" cu sintagma "Agenție". ) g) executarea de construcții ori modificarea sau extinderea construcțiilor în amenajările de îmbunătățiri funciare, fără avizul și acordul prealabil al Agenției, al organizațiilor sau federațiilor ori al proprietarului acestor amenajări sau cu încălcarea condițiilor prevăzute în acord; (la 30-09-2011, Litera g) a alin. (1) al art. 83 a fost modificată de pct. 7 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administrație" cu sintagma "Agenție". ) h) darea în exploatare a construcțiilor sau a instalațiilor în zona de protecție din cadrul amenajărilor de îmbunătățiri funciare, fără autorizarea prealabilă a Agenției, organizațiilor sau federațiilor ori a deținătorului acestor amenajări; (la 30-09-2011, Litera h) a alin. (1) al art. 83 a fost modificată de pct. 7 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administrație" cu sintagma "Agenție". ) i) dislocarea, deteriorarea și manevrarea de către persoane neautorizate a stăvilarelor, grătarelor, vanelor, bazinelor și a altor construcții și instalații de îmbunătățiri funciare;j) deversarea apelor uzate și menajere, ale rețelelor de canalizare ale localităților sau ale obiectivelor industriale, ale persoanelor fizice sau juridice, în infrastructura de îmbunătățiri funciare, cu nerespectarea condițiilor stabilite de administratorul acesteia;k) efectuarea de săpături, gropi de împrumut sau șanțuri în baraje, diguri ori în zonele de protecție a acestor lucrări, precum și extragerea pământului sau a altor materiale din lucrările de apărare, fără acordul prealabil al Agenției. (la 30-09-2011, Litera k) a alin. (1) al art. 83 a fost modificată de pct. 7 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administrație" cu sintagma "Agenție". ) l) fapta președintelui consiliului de administrație ori a directorului unei organizații sau federații de a nu depune la Oficiul de reglementare situația veniturilor anuale și situațiile financiare auditate. (la 01-02-2014, Lit. l) a alin. (1) al art. 83 a fost introdusă de pct. 2 al art. 144 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. ) (2) Săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează:a) cele prevăzute la lit. c) și d), cu amendă de la 700 lei la 1.500 lei;b) cele prevăzute la lit. a), cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei;c) cele prevăzute la lit. b), e) și f), cu amendă de la 3.000 lei la 7.000 lei;d) cele prevăzute la lit. g)-l), cu amendă de la 7.000 lei la 15.000 lei. (la 01-02-2014, Lit. d) a alin. (2) al art. 83 a fost modificată de pct. 3 al art. 144 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. ) (3) Sancțiunile contravenționale prevăzute la alin. (2) se aplică și persoanelor juridice; în acest caz limitele minime și maxime ale amenzilor se majorează cu 100%.(4) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către specialiști împuterniciți prin ordin al ministrului, în condițiile legii.(5) Abrogat. (la 30-09-2011, Alin. (5) a art. 83 a fost abrogat de pct. 5 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011. ) (6) Abrogat. (la 30-09-2011, Alin. (6) a art. 83 a fost abrogat de pct. 5 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011. )  +  Articolul 84Contravențiilor prevăzute la art. 83 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul IX Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 85(1) Pentru a beneficia de drepturile acordate de prezenta lege, asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații, înființate în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/1999*), se reorganizează și se înregistrează ca organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații, în conformitate cu prevederile prezentei legi. Notă
  *) A se vedea art. 96 din prezenta lege, conform căruia Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/1999 a fost abrogată.
  (2) Asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații, care îndeplinesc condițiile privind stabilirea teritoriului organizațiilor, devin, la cerere, organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații, aprobate prin ordin al ministrului, cu condiția ca statutul organizației să fie adoptat de membrii asociației utilizatorilor de apă pentru irigații, care dețin în proprietate, administrare sau folosință cel puțin jumătate din suprafața de teren a teritoriului viitoarei organizații, ce se probează printr-un extras din registrul membrilor. Pe data înregistrării în Registrul național al organizațiilor de îmbunătățiri funciare, organizația utilizatorilor de apă pentru irigații preia toate drepturile și obligațiile asociației utilizatorilor de apă pentru irigații.(3) În termen de 30 de zile de la data înregistrării organizației utilizatorilor de apă pentru irigații, asociația utilizatorilor de apă pentru irigații, care se reorganizează, va transmite organizației, pe baza unui proces-verbal de predare-primire, bunurile deținute și va cere radierea din Registrul asociațiilor și fundațiilor. Pe data radierii din Registrul asociațiilor și fundațiilor, asociația utilizatorilor de apă pentru irigații se dizolvă de drept.
   +  Articolul 86(1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministerul va elabora norme metodologice de aplicare a acesteia, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului**). Notă
  **) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 6 februarie 2006, cu modificările ulterioare.
  (2) În termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministerul va elabora strategia națională pe termen lung pentru sectorul îmbunătățirilor funciare, care va fi aprobată prin hotărâre a Guvernului.
   +  Articolul 87(1) În primii 3 ani de la înființare, Agenția va contracta achiziția de servicii de întreținere și reparații cu SNIF, prin negociere cu o singură sursă, potrivit legii. În cazurile în care SNIF nu poate presta aceste servicii, Agenția va atribui contractele de prestări de servicii unor terți furnizori, în condițiile art. 41 alin. (1). Lista lucrărilor de întreținere curentă în amenajările de îmbunătățiri funciare de utilitate publică, altele decât irigațiile, care se execută de către Agenție cu personalul propriu, se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.(2) După expirarea perioadei de 3 ani de încredințare directă către SNIF, Agenția va contracta lucrările de exploatare, întreținere și reparații ale infrastructurii din amenajările interioare de irigații care nu se află pe teritoriul unei organizații sau federații, cu terți prestatori de servicii. (la 30-09-2011, Art. 87 a fost modificat de pct. 7 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administrație" cu sintagma "Agenție". )  +  Articolul 88(1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministerul va elabora planul de reorganizare globală a SNIF, care va fi aprobat prin hotărâre a Guvernului***). Notă
  ***) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.407/2004 pentru aprobarea Planului de reorganizare globală a Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 14 septembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare.
  (2) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministerul este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în bugetul SNIF și al Agenției și să propună Guvernului aprobarea acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate. (la 30-09-2011, Alin. (2) al art. 88 a fost modificat de pct. 7 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administrație" cu sintagma "Agenție". )
   +  Articolul 89(1) În termen de 90 de zile de la data înființării Agenției, SNIF va transmite, iar Agenția va prelua patrimoniul necesar funcționării acesteia, cu drepturile și obligațiile aferente.(2) Finanțarea lucrărilor de investiții contractate de SNIF și aflate în derulare la data înființării Agenției, până la finalizarea acestora, se asigură din sursele de finanțare prevăzute în documentația tehnico-economică aprobată potrivit legii. (la 30-09-2011, Art. 89 a fost modificat de pct. 7 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administrație" cu sintagma "Agenție". )  +  Articolul 90Abrogat. (la 30-09-2011, Art. 90 a fost abrogat de pct. 5 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011. )  +  Articolul 91Până la data de 31 decembrie 2005, asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații, constituite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/1999*), vor beneficia de subvenții de la bugetul de stat, cu condiția încheierii cu Agenția sau cu alți furnizori de apă pentru irigații de contracte multianuale, pe care le vor transmite noilor organizații, la constituirea și înregistrarea lor. (la 30-09-2011, Art. 91 a fost modificat de pct. 7 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administrația" cu sintagma "Agenția". ) Notă
  *) A se vedea art. 96 din prezenta lege, conform căruia Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/1999 a fost abrogată.
   +  Articolul 92Până la data de 31 decembrie 2005, operatorii economici și instituțiile publice care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, beneficiază, direct sau prin furnizorul de apă pentru irigații, de subvenții de la bugetul de stat pentru acoperirea unor categorii de cheltuieli în domeniul îmbunătățirilor funciare și care dețin în proprietate, administrare sau folosință terenuri amenajate cu lucrări de îmbunătățiri funciare, care nu sunt situate pe teritoriul unei asociații a utilizatorilor de apă pentru irigații, vor beneficia de subvenții pentru acoperirea costului energiei electrice sau termice de pompare, în limita a 75% din cuantumul plafonului maxim la hectar, unitar la nivel național, pentru anul 2005.  +  Articolul 93Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 94La 2 ani de la data înființării Agenției, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2000privind înființarea Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunătățirilor Funciare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 440/2001, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă. După această dată, SNIF va fi supusă procedurii de privatizare, în conformitate cu planul de reorganizare globală a SNIF, aprobat prin hotărâre a Guvernului. (la 30-09-2011, Art. 94 a fost modificat de pct. 7 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administrație" cu sintagma "Agenție". )  +  Articolul 95(1) Pe data intrării în vigoare a normelor metodologice de aplicare a prezentei legi**), se abrogă art. 2, art. 7 alin. (1) și (2), art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 34 alin. (2) lit. a) și art. 40 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/1999*), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 13 octombrie 1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 573/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 1 noiembrie 2001. Notă
  *) A se vedea art. 96 din prezenta lege, conform căruia Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/1999 a fost abrogată.
  **) Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.156 din 7 decembrie 2004, și au intrat în vigoare la data publicării. Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2004 a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 6 februarie 2006.
  (2) Oficiul de reglementare a asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații, înființat potrivit art. 34 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/1999*), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 573/2001, își încetează activitatea, atribuțiile sale fiind preluate de Oficiul de reglementare a organizațiilor de îmbunătățiri funciare înființat potrivit prezentei legi. Notă
  *) A se vedea art. 96 din prezenta lege, conform căruia Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/1999 a fost abrogată.
   +  Articolul 96La 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/1999*), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 573/2001. Notă
  *) A se vedea art. 96 din prezenta lege, conform căruia Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/1999 a fost abrogată.
   +  Articolul 97Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea îmbunătățirilor funciare nr. 84/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 24 iulie 1996, cu excepția prevederilor art. 31 referitoare la stabilirea și sancționarea contravențiilor, care se abrogă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, și Hotărârea Guvernului nr. 611/1997 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 84/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 21 octombrie 1997, precum și orice alte dispoziții contrare prevederilor prezentei legi.
   +  Anexa nr. 1
  ÎNȚELESUL
  unor termeni în sensul prezentei legi
  Activități de îmbunătățiri funciare - exploatarea, întreținerea, reparațiile, proiectarea și construcția sistemelor și amenajărilor de irigații sau desecare și drenaj, lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor sau combatere a eroziunii solului, precum și reabilitarea și consolidarea acestora.Agenție - Agenția Națională a Îmbunătățirilor Funciare înființată în conformitate cu art. 36 și următoarele din prezenta lege. (la 30-09-2011, Termenul a fost modificat de pct. 7 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administrație" cu sintagma "Agenție". ) Administrarea amenajărilor de îmbunătățiri funciare - totalitatea activităților desfășurate de către Agenție în vederea realizării condițiilor necesare exploatării, întreținerii și reparațiilor infrastructurii de îmbunătățiri funciare din cadrul amenajărilor de îmbunătățiri funciare declarate de utilitate publică, inclusiv asigurarea pazei și protecției infrastructurii de îmbunătățiri funciare. (la 30-09-2011, Termenul a fost modificat de pct. 7 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administrație" cu sintagma "Agenție". ) Amenajare de desecare și drenaj - o rețea la scară mare de structuri, pompe, canale și conducte, care poate fi folosită pentru a transporta apa de la unul sau mai multe sisteme de desecare și drenaj către un curs natural de apă sau emisar și care cuprinde terenul, clădirile, drumurile de acces și infrastructura aferente, necesare pentru a exploata, întreține și repara amenajarea și sistemele componente.Amenajare de irigații - o rețea la scară mare de structuri, pompe, canale și conducte care poate fi folosită pentru a preleva apa din resursele autorizate de apă și a distribui apa pentru irigații unuia sau mai multor sisteme de irigații și care cuprinde terenul, clădirile, echipamentul, drumurile de acces și infrastructura aferente, necesare pentru a exploata, întreține și repara amenajarea.Amenajare de îmbunătățiri funciare - o rețea de sisteme de irigații, sisteme de desecare și drenaj și lucrări de apărare împotriva inundațiilor sau de combatere a eroziunii solului, care deservește o suprafață de teren definită și care include terenul, clădirile, echipamentul, drumurile de acces și infrastructura aferente, necesare pentru a exploata, întreține și repara amenajarea și sistemele componente.Amenajare de îmbunătățiri funciare declarată de utilitate publică - o amenajare de îmbunătățiri funciare din domeniul public sau privat al statului, care este exploatată, întreținută și reparată de Agenție, în conformitate cu prevederile art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2011privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare. (la 17-11-2012, Termenul a fost modificat de pct. 14 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, care introduce pct. 5^1 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011. ) Beneficiari - orice persoană fizică sau juridică deținătoare de teren situat în cadrul unei amenajări de îmbunătățiri funciare și care beneficiază de servicii de îmbunătățiri funciare. În cazul amenajărilor de irigații, beneficiarii sunt organizațiile și federațiile care au încheiat cu Agenția sau cu alți furnizori de apă pentru irigații un contract multianual, precum și ceilalți proprietari de teren sau persoane care dețin teren în administrare ori în folosință, potrivit legii, și care au încheiat cu furnizorii de apă pentru irigații un contract sezonier și, după caz, un contract de prestări de servicii. (la 30-09-2011, Termenul a fost modificat de pct. 7 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administrație" cu sintagma "Agenție". ) Federație - o federație de organizații de îmbunătățiri funciare înființată în conformitate cu art. 23 și următoarele din prezenta lege.Infrastructură de îmbunătățiri funciare - cuprinde sistemele și amenajările de irigații, sistemele și amenajările de desecare și drenaj și lucrările de apărare împotriva inundațiilor și de combatere a eroziunii solului.Lucrări de combatere a eroziunii solului - cuprind formarea, construirea conform conturului, structurarea și lucrările solului, precum și construcția, întreținerea și reparațiile infrastructurii temporare și permanente astfel încât să se reducă sau să se oprească eroziunea și degradarea solului, cuprinzând lucrările pentru protecția solului, regularizarea scurgerii apelor pe versanți, corectarea torenților și stabilizarea nisipurilor mișcătoare, amenajări silvice de perdele forestiere de protecție a terenurilor agricole și plantații pentru combaterea eroziunii solului.Lucrări de apărare împotriva inundațiilor - o rețea de diguri, baraje, lucrări de regularizare a cursurilor de apă și infrastructura aferentă care are menirea să protejeze o suprafață de teren definită împotriva inundațiilor și care cuprinde terenul, clădirile, drumurile de acces și infrastructura aferente, necesare pentru a întreține și a repara acele lucrări.Lucrări de regularizare a cursurilor de apă - amenajarea albiilor cursurilor de apă constând în profilări ale albiei, devieri ale cursului de apă, consolidări de maluri și alte asemenea lucrări pentru combaterea efectelor economice și sociale nefavorabile și redarea agriculturii și circuitului economic a unor terenuri afectate de inundații și eroziune a solului.Ministerul - Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale sau orice alt minister căruia i se atribuie prin hotărâre a Guvernului răspunderea pentru sectorul îmbunătățirilor funciare și îndeplinirea atribuțiilor stabilite de prezenta lege.Ministrul - ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale sau, drept urmare a unei hotărâri a Guvernului, un alt ministru căruia îi revine răspunderea pentru sectorul îmbunătățirilor funciare și îndeplinirea atribuțiilor stabilite de prezenta lege.Oficiul de reglementare - serviciul de specialitate din cadrul ministerului, care răspunde de supravegherea înființării, funcționării, reorganizării și dizolvării organizațiilor de îmbunătățiri funciare și federațiilor de organizații de îmbunătățiri funciare, urmărind funcționarea lor și reglementarea activității acestora.Organizație - o organizație de îmbunătățiri funciare înființată în conformitate cu art. 6 și următoarele din prezenta lege.Parte autonomă funcțional a unei amenajări de îmbunătățiri funciare - ansamblul lucrărilor și elementelor de infrastructură de îmbunătățiri funciare din cadrul unei amenajări de îmbunătățiri funciare, care pot fi utilizate și pot funcționa independent în cazul în care restul lucrărilor și elementelor de infrastructură de îmbunătățiri funciare din cadrul amenajării de îmbunătățiri funciare sunt scoase din funcțiune.Punctul de livrare a apei pentru irigații - locul din care Agenția sau alt furnizor de apă pentru irigații extrage sau livrează apă pentru irigații beneficiarilor, cu excepția hidranților de irigații. (la 30-09-2011, Termenul a fost modificat de pct. 7 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administrație" cu sintagma "Agenție". ) Servicii de îmbunătățiri funciare - livrarea apei pentru irigații, evacuarea apei în exces de pe terenuri, protecția terenului și a oricăror categorii de construcții față de inundații și alunecări de teren, protecția lacurilor de acumulare împotriva colmatării, ameliorarea terenurilor acide, sărăturate și nisipoase, precum și protecția solurilor împotriva eroziunii și poluării.Sezon de irigații al fiecărui an - perioada de timp cuprinsă între data de 1 octombrie a anului curent și data de 30 septembrie a anului următor.Sistem de desecare și drenaj - o rețea hidraulic distinctă de conducte, canale, structuri și pompe care pot fi folosite pentru a evacua apa în exces de pe o suprafață de teren definită și a transporta acea apă la unul sau mai multe puncte specifice și care cuprinde terenul, clădirile, echipamentul, drumurile de acces și infrastructura aferente, necesare pentru a exploata, întreține și repara sistemul.Sistem de irigații - o rețea hidraulic distinctă de structuri, pompe, canale, conducte care pot fi folosite pentru a preleva și/sau a transporta apa, a distribui și a aplica apa pentru irigații pe o suprafață de teren definită și care cuprinde terenul, clădirile, echipamentul fix sau mobil, drumurile de acces și infrastructura aferente, necesare pentru a exploata, a întreține și a repara sistemul.Tehnici pedoameliorative - ansamblul procedeelor tehnice și lucrărilor de nivelare și modelare a terenului, afânare și scarificare, asigurarea scurgerii apelor, arături de prevenire a degradării solului, spălarea terenurilor sărăturate, aplicarea de amendamente și îngrășăminte, defrișări care se pot asocia cu celelalte categorii de activități de îmbunătățiri funciare.Zona de protecție - zona adiacentă infrastructurii de îmbunătățiri funciare în care este interzisă sau restrânsă executarea de construcții ori exploatarea terenului din cadrul zonei, în scopul asigurării stabilității lucrărilor și construcțiilor din amenajările de îmbunătățiri funciare și prevenirii poluării.
   +  Anexa nr. 2
  LISTA
  bunurilor care alcătuiesc infrastructura de îmbunătățiri funciare aparținând domeniului public al statului
  1. Bunurile din amenajările de irigații, formate din prize, stații de pompare de bază, inclusiv cele reversibile, stații de repompare, canale și conducte de aducțiune și distribuție a apei pentru irigații până la stațiile de pompare de punere sub presiune.2. Bunurile din amenajările de desecare și drenaj, formate din canalele la lucrările de desecare gravitațională și cu pompare, inclusiv stațiile de pompare aferente acestora. (la 17-11-2012, Pct. 2 a fost modificat de pct. 14 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, care introduce pct. 5^2 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011. ) 3. Barajele și digurile de apărare împotriva inundațiilor și lucrările de regularizare a cursurilor de apă.4. Lucrările de combatere a eroziunii solului, cu excepția celor realizate pe terenuri care nu sunt în administrarea Agenției. (la 30-09-2011, Pct. 4 al anexei 2 a fost modificat de pct. 6 al art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011. ) Notă
  Reproducem mai jos prevederile art. II din Legea nr. 167/2008 pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, care nu este încorporat în textul republicat al Legii nr. 138/2004 și care se aplică, în continuare, ca dispoziții proprii ale Legii nr. 167/2008:
  Articolul II
  În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Societatea Națională "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. și Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare vor proceda la încheierea unui protocol de modificare a protocolului de predare-preluare inițial, prevăzut la art. 44*) din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările și completările ulterioare. Transferul bunurilor între părți se va face respectându-se metodologia de punere în aplicare a protocolului de predare-preluare inițial și se va aproba prin hotărâre a Guvernului. Notă
  *) În forma republicată, art. 44 a devenit art. 45.
  ------