ORDONANȚĂ nr. 14 din 25 ianuarie 2024pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 26 ianuarie 2024  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. VII.3 din Legea nr. 413/2023 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (1), literele d), e), h) și i) se modifică și vor avea următorul cuprins: d) rețeaua de drumuri naționale din România - drumurile de interes național prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, administrate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.;e) tarif de utilizare - o anumită sumă a cărei plată conferă unui vehicul dreptul de a utiliza, pe parcursul unei perioade date, rețeaua de drumuri naționale din România prevăzută la lit. d);................................................h) contract de concesiune - contractul încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare; i) tarif de concesiune - tariful de trecere perceput de un concesionar, în cadrul unui contract de concesiune;2. La articolul 1 alineatul (1), după litera q) se introduc două noi litere, literele r) și s), cu următorul cuprins:r) autostradă - drum public, definit conform art. 6 pct. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 6 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;s) operator de transport rutier - întreprindere definită conform art. 3 pct. 27 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare.3. La articolul 1, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Tariful de utilizare este structurat în funcție de durata de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România, care cuprinde durata de parcurs, precum și durata de staționare, astfel: a) pentru tipurile de vehicule prevăzute la lit. A și B din anexa nr. 1: o zi, 10 zile, 30 de zile, 60 de zile și 12 luni. Tariful de utilizare cu valabilitate de o zi nu depășește 9% din tariful pentru 12 luni, tariful de utilizare cu valabilitate de 10 zile nu depășește 12% din tariful de utilizare pentru 12 luni, tariful de utilizare cu valabilitate de 30 de zile nu depășește 19% din tariful de utilizare pentru 12 luni, iar tariful de utilizare cu valabilitate de 60 de zile nu depășește 30% din tariful de utilizare pentru 12 luni;b) pentru tipurile de vehicule prevăzute la lit. C-H din anexa nr. 1: o zi, 7 zile, 30 de zile și 12 luni. Tariful de utilizare cu valabilitate de 1 zi nu depășește 2% din tariful pentru 12 luni, tariful de utilizare cu valabilitate de 7 zile nu depășește 5% din tariful de utilizare pentru 12 luni, tariful de utilizare cu valabilitate de 30 de zile nu depășește 10% din tariful de utilizare pentru 12 luni.4. La articolul 1, alineatele (7^1) și (7^5) se abrogă.5. La articolul 3 alineatul (1) litera a), punctul (xii) se modifică și va avea următorul cuprins:(xii) autorități/entități publice încadrate în categoria ambulanță;6. La articolul 3 alineatul (1), litera b) se abrogă.7. La articolul 3 alineatul (1), literele d) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:d) folosite în transportul public local de persoane prin servicii regulate; e) autorizate pentru efectuarea transportului școlar.8. La articolul 9 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) personalul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. care efectuează controlul, în condițiile prevăzute în normele metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România: (i) în punctele de trecere a frontierei de stat, prin intermediul terminalelor de interogare, în cazul utilizatorilor străini;(ii) pe rețeaua de drumuri naționale din România, în cazul utilizatorilor români, prin intermediul sistemelor de camere video, cu excepția camerelor video din punctele de trecere a frontierei și din proximitatea acestora, prevăzute în anexa nr. 5, care sunt destinate exclusiv monitorizării traficului rutier;9. La articolul 9, alineatele (4) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Dacă se constată prin intermediul sistemelor de camere video lipsa rovinietei valabile sau a peajului valabil în cazul utilizatorilor români, personalul care efectuează controlul conform alin. (2) lit. c) pct. (ii) constată săvârșirea contravenției, încheie procesul-verbal de constatare a contravenției și aplică sancțiunea contravențională în baza datelor privind utilizatorul vehiculului, prevăzute la art. 11 alin. (12) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înscrise în mod obligatoriu în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate. Datele privind utilizatorul vehiculului se obțin în mod automat de la Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări și sunt corelate cu datele furnizate de Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor din Ministerul Afacerilor Interne, în conformitate cu informațiile existente în Registrul național de evidență a persoanelor, pentru persoanelor fizice sau corelate cu datele furnizate de Ministerul Justiției - Oficiul Național al Registrului Comerțului, pentru profesioniștii care au obligația de înregistrare în registrul comerțului.......................................................(6) În cazul utilizatorilor străini, dacă se constată lipsa rovinietei valabile, personalul abilitat aplică sancțiunea și încheie procesul-verbal de constatare a contravenției după identificarea contravenientului, respectiv a conducătorului auto, proces-verbal de constatare a contravenției care poate fi încheiat și în lipsa contravenientului.10. La articolul 9, alineatul (9) se abrogă.11. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta ordonanță.12. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15Prezenta ordonanță transpune Directiva 1999/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 1999 de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, publicată în Jurnalul Oficial al Comunității Europene, seria L, nr. 187 din 20 iulie 1999, numai în ceea ce privește tarifarea utilizării infrastructurii de transport rutier, Directiva 2011/76/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 septembrie 2011 de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 269 din 14 octombrie 2011, precum și Directiva 362/2022 de modificare a Directivelor 1999/62/CE, 1999/37/CE și (UE) 2019/520, în ceea ce privește taxarea vehiculelor pentru utilizarea anumitor infrastructuri, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 69 din 4 martie 2022.13. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta ordonanță.14. După anexa nr. 4 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 5, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta ordonanță.  +  Articolul IIContravaloarea rovinietelor emise pentru persoanele cu handicap, precum și însoțitorii sau, după caz, asistenții personali ai acestora, în baza prevederilor art. 28 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se decontează bianual către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., denumită în continuare C.N.A.I.R., de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, din sumele alocate de la bugetul de stat, prevăzute cu această destinație în legile bugetare anuale, pe baza situației transmise până la data de 15 a primei luni din fiecare semestru, pentru semestrul anterior.  +  Articolul IIIÎn termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, în scopul furnizării datelor prevăzute la art. 9 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări și Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor, Ministerul Justiției, prin Oficiul Național al Registrului Comerțului, și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin C.N.A.I.R., încheie protocoale de colaborare.  +  Articolul IV(1) Prevederile art. I pct. 3-5, 7, ale pct. 9 referitor la modificarea art. 9 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare, ale pct. 10 și 13 din prezenta ordonanță intră în vigoare la 45 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) La data intrării în vigoare a prevederilor art. I pct. 5, C.N.A.I.R. elimină în mod automat, din baza de date a sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare și control al rovinietei cu vehicule exceptate, vehiculele deținute în proprietate sau, după caz, folosite în baza unui drept legal, conform datelor înscrise în certificatul de înmatriculare de serviciile de ambulanță care au fost exceptate, altele decât vehiculele tip ambulanță deținute de autorități/entități publice.(3) Rovinietele valabile la data intrării în vigoare a prevederilor art. I pct. 3 și 13 își păstrează valabilitatea.  +  Articolul VAnexa nr. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare, se poate actualiza prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.  +  Articolul VIAnexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță.  +  Articolul VIIÎn termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii va adopta norme metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România, prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.Prezenta ordonanță transpune prevederile art. 1 pct. 2 parțial, art. 1 pct. 3 privind articolul 7a din Directiva 1999/62/CE și art. 1 pct. 22 parțial din Directiva (UE) 2022/362 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 februarie 2022 de modificare a Directivelor 1999/62/CE, 1999/37/CE și (UE) 2019/520, în ceea ce privește taxarea vehiculelor pentru utilizarea anumitor infrastructuri, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 69 din 4 martie 2022.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Bogdan Despescu,
  secretar de stat
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin-Mihai Grindeanu
  Ministrul afacerilor externe,
  Luminița-Teodora Odobescu
  București, 25 ianuarie 2024.Nr. 14.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 15/2002)
  NIVELUL
  tarifului de utilizare a drumurilor naționale
  CategoriaTipul vehicululuiDurata de utilizare a rețelei de drumuri naționale din RomâniaTariful (euro) (TVA inclus) - final -
  AAutoturisme1 zi2,5
  10 zile3,3
  30 de zile5,3
  60 de zile8,4
  12 luni28,0
  BVehicul de transport marfă cu MTMA mai mică sau egală cu 3,5 tone1 zi8,6
  10 zile11,5
  30 de zile18,2
  60 de zile28,8
  12 luni96,0
  CVehicul de transport marfă cu MTMA mai mare de 3,5 tone și mai mică sau egală cu 7,5 tone1 zi4,0
  7 zile16,0
  30 de zile32,0
  12 luni320,0
  DVehicul de transport marfă cu MTMA mai mare de 7,5 tone și mai mică decât 12,0 tone1 zi7,0
  7 zile28,0
  30 de zile56,0
  12 luni560,0
  EVehicul de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu maximum 3 axe (inclusiv)1 zi9,0
  7 zile36,0
  30 de zile72,0
  12 luni720,0
  FVehicul de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu minimum 4 axe (inclusiv)1 zi11,0
  7 zile55,0
  30 de zile121,0
  12 luni1210,0
  GVehicul de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) și maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)1 zi4,0
  7 zile16,0
  30 de zile32,0
  12 luni320,0
  HVehicul de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)1 zi7,0
  7 zile28,0
  30 de zile56,0
  12 luni560,0
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 5 la Ordonanța Guvernului nr. 15/2002)
  LISTA
  camerelor video din punctele de trecere a frontierei sau din proximitatea acestora
  Nr. crt.Amplasament camerăPoziție kilometricăLocalitate/JudețSens
  1PTF Negru Vodă Camera 1DN38 km 53+450Negru Vodă, județul ConstanțaIeșire din țară
  2PTF Vălcani Camera 2DN 59F km 22+012Vălcani, județul TimișIeșire din țară
  3PTF Naidăș Camera 4DN 57C km 0+268Naidăș, județul Caraș-SeverinIeșire din țară
  4PTF Naidăș Camera 3DN 57C km 0+268Naidăș, județul Caraș-SeverinIeșire din țară
  5PTF Zimnicea Camera 2DN 51 km 42+000Zimnicea, județul TeleormanIeșire din țară
  6PTF Vama Veche Camera 2DN39 km 53+790Vama Veche, județul ConstanțaIeșire din țară
  7PTF Turnu Măgurele Camera 1DN52 km 52+430Turnu Măgurele, județul TeleormanIeșire din țară
  8PTF Stamora-Moravița Camera 1DN59 km 62+444Stamora-Moravița, județul TimișIeșire din țară
  9PTF Jimbolia Camera 1DN 59A km 47+360Jimbolia, județul TimișIeșire din țară
  10PTF Foeni Camera 2DN59D km 4+130Foeni, județul TimișIeșire din țară
  11PTF Turnu Camera 2DN7B km 9+782Turnu, județul AradIeșire din țară
  12PTF Siret Camera 2DN 2 km 481+789Siret, județul SuceavaIeșire din țară
  13PTF Siret Camera 1DN 2 km 481+789Siret, județul SuceavaIeșire din țară
  14PTF Halmeu Camera 1DN1 C km 215+975Halmeu, județul Satu MareIeșire din țară
  15PTF Rădăuți-Prut Camera 1DN29 A km 97+802Rădăuți-Prut, județul BotoșaniIeșire din țară
  16PTF Oancea Camera 2DN26 A km 0+220Oancea, județul GalațiIeșire din țară
  17PTF Albița Camera 3DN24 B km 47+500Albița, județul VasluiIeșire din țară
  18PTF Albița Camera 2DN24 B km 47+500Albița, județul VasluiIeșire din țară
  19PTF Albița Camera 1DN24 B km 47+500Albița, județul VasluiIeșire din țară
  20PTF Stânca Camera 2DN29 E km 2+470Stânca, județul BotoșaniIeșire din țară
  21PTF Galați Camera 2DN2 B km 149+815Galați, județul GalațiIeșire din țară
  22PTF Sculeni Camera 2DN24 km 219 + 385Sculeni, județul IașiIeșire din țară
  23PTF Vărșand Camera 3DN79A km 126+800Vărșand, județul AradIeșire din țară
  24PTF Vărșand Camera 2DN79A km 126+800Vărșand, județul AradIeșire din țară
  25PTF Borș III Camera 3DN1 km 642+312Borș, județul BihorIeșire din țară
  26PTF Borș III Camera 2DN1 km 642+312Borș, județul BihorIeșire din țară
  27PTF Borș III Camera 1DN1 km 642+312Borș, județul BihorIeșire din țară
  28PTF Salonta Camera 2DN79B km 12+255Salonta, județul BihorIeșire din țară
  29PTF Urziceni Camera 2DN 1F km 177+823Urziceni, județul Satu MareIeșire din țară
  30PTF Petea 1 Camera 2DN19 A km 61+747Petea, județul Satu MareIeșire din țară
  31PTF Petea 1 Camera 1DN19 A km 61+747Petea, județul Satu MareIeșire din țară
  32PTF Valea lui Mihai Camera 2DN19C km 9+117Valea lui Mihai, județul BihorIeșire din țară
  33PTF Săcuieni Camera 2DN19D km 10+224Săcuieni, județul BihorIeșire din țară
  34PTF Nădlac DN Camera 2DN7 km 595+575Nădlac, județul AradIeșire din țară
  35PTF Nădlac DN Camera 1DN7 km 595+575Nădlac, județul AradIeșire din țară
  36PTF Calafat Camera 6DN56 km 81+864Calafat, județul DoljIeșire din țară
  37PTF Calafat Camera 5DN56 km 81+864Calafat, județul DoljIeșire din țară
  38PTF Calafat Camera 4DN56 km 81+864Calafat, județul DoljIeșire din țară
  39PTF Calafat Camera 3DN56 km 81+864Calafat, județul DoljIeșire din țară
  40PTF Nădlac II Camera 6A1 km 583+168Nădlac, județul AradIeșire din țară
  41PTF Nădlac II Camera 5A1 km 583+168Nădlac, județul AradIeșire din țară
  42PTF Nădlac II Camera 4A1 km 583+168Nădlac, județul AradIeșire din țară
  43PTF Cenad Camera 2DN6 km 638+845Cenad, județul TimișIeșire din țară
  44PTF Lunga Camera 2DN59E km 3+200Lunga, județul TimișIeșire din țară
  45PTF Bechet Camera 1DN55 km 71+072Bechet, județul DoljIeșire din țară
  46PTF Giurgiu Camera 2DN5 km 63+723Giurgiu, județul GiurgiuIeșire din țară
  47PTF Ostrov Camera 4DN3 km 128+800Ostrov, județul ConstanțaIeșire din țară
  48PTF Ostrov Camera 3DN3 km 128+800Ostrov, județul ConstanțaIeșire din țară
  49PTF Porțile de Fier 1 Camera 1DN6A km 0+433PF1, județul MehedințiIeșire din țară
  -----