ORDONANȚĂ nr. 10 din 25 ianuarie 2024pentru completarea art. XLVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene și pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării fondurilor europene
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 26 ianuarie 2024  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. IX.1 și 2 din Legea nr. 413/2023 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul IArticolul XLVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1139 din 15 decembrie 2023, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. După alineatul (3) se introduc două noi alineate, alin. (3^1) și (3^2), cu următorul cuprins:(3^1) Prin excepție de la prevederile alin. (3), în vederea implementării în anul 2024 a măsurii prevăzute la alin. (1) lit. a), Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin structura de specialitate, cu rol de beneficiar al finanțării nerambursabile, încheie acte adiționale la contractele de prestări servicii privind emiterea și alimentarea suporturilor electronice pentru tichete sociale pentru produse alimentare și mese calde emise în implementarea măsurii prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia, aprobată prin Legea nr. 302/2023, cu modificările ulterioare.(3^2) Actele adiționale prevăzute la alin. (3^1) au ca obiect atât suplimentarea numărului de tichete sociale emise pe suport electronic pentru beneficiarii nou-identificați în condițiile prevăzute la alin. (8) și alimentarea acestora, cât și alimentarea tichetelor sociale pe suport electronic emise pentru beneficiarii măsurii prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2022, aprobată prin Legea nr. 302/2023, cu modificările ulterioare, cu sumele aferente sprijinului material prevăzut la alin. (1) lit. a).2. După alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) În vederea implementării în anul 2024 a măsurii prevăzute la alin. (1) lit. a), Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene încheie un act adițional la convenția cu Compania Națională Poșta Română - S.A. pentru etichetarea, colectarea și distribuția tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, încheiată în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2022, aprobată prin Legea nr. 302/2023, cu modificările ulterioare, pentru etichetarea, colectarea și distribuția tichetelor sociale pe suport electronic nou-emise conform prevederilor alin. (3^2).  +  Articolul II(1) Prin derogare de la prevederile al art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarii prevăzuți la art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 166/2022, cu modificările și completările ulterioare, care până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe nu au utilizat integral sumele de pe cardul de energie valabil, pot încasa în numerar, până la data de 31 martie 2024, la oficiile poștale, sumele plătite pentru procurarea de lemn de foc.(2) În vederea încasării sumei în numerar, beneficiarii de sprijin prezintă următoarele documente justificative:a) cardul de energie valabil la data la care se efectuează plata prin servicii de mandat poștal;b) actul de identitate al beneficiarului de sprijin;c) documentul/documentele justificativ/justificative emis/emise până la data de 15 martie 2024, cum ar fi avizul de însoțire a mărfii, factura, bonuri fiscale, prin care fac dovada că au achiziționat lemn de foc pentru încălzire care este utilizat la locul de consum, prin înscrierea acestuia pe documentele justificative, și dovada achitării acestuia către furnizorul de lemn de foc;d) în situația în care beneficiarul cardului de energie are alt domiciliu sau altă reședință decât cel/cea care este inscripționat/inscripționată pe cardul de energie, contractul privind furnizarea lemnului de foc la domiciliu sau reședință, împreună cu declarația pe propria răspundere că utilizează sprijinul pentru compensarea prețului la energie la adresa unde locuiește.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Adrian Câciu
  București, 25 ianuarie 2024.Nr. 10.-----