NORME din 19 ianuarie 2024privind tarifele de onorarii minimale pentru serviciile prestate de notarii publici
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 26 ianuarie 2024  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 177/C din 19 ianuarie 2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 26 ianuarie 2024.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Ministrul justiției stabilește onorariile minimale pentru serviciile prestate de notarii publici, la propunerea Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici. (2) Onorariile notariale se stabilesc cu respectarea dispozițiilor art. 57 alin. (1) lit. d) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare lege.  +  Articolul 2(1) Pentru serviciile prestate, notarii publici au dreptul la: a) onorarii minimale stabilite în sume determinate; b) onorarii minimale graduale - pe tranșe și în cote procentuale - în raport cu valoarea determinată sau determinabilă a obiectului actului. Onorariul gradual și procentual este datorat și dacă actul este supus condiției sau termenului; c) onorarii stabilite liber între notarul public și solicitant pentru actele și procedurile notariale prevăzute la art. 9. (2) La stabilirea onorariilor minimale după criteriul valoric se vor respecta tranșele și procentele menționate în anexele nr. 2 și 3.  +  Articolul 3(1) În cazul actelor complexe, care cuprind mai multe operațiuni juridice, onorariul se stabilește pentru fiecare operațiune în parte.(2) Dacă este necesar ca actul sau procedura notarială să cuprindă dispoziții sau anexe referitoare la întregirea înțelesului înscrisului sau pentru explicarea acestuia, dispozițiile alin. (1) nu sunt aplicabile.  +  Articolul 4(1) Pentru prevenirea evaziunii fiscale, notarul public are obligația de a cere părților să declare valoarea convenită în mod real pentru bunurile ce fac obiectul actelor sau procedurilor notariale, punându-le în vedere consecințele nedeclarării valorii reale a tranzacției. În cazul în care notarul public are îndoieli cu privire la sinceritatea valorii declarate de părți, ținând seama și de studiul de piață întocmit în condițiile art. 111 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru bunurile imobile sau de înscrisuri ori informații publice pentru bunurile mobile, poate refuza întocmirea actului printr-o încheiere motivată. (2) La actele și procedurile notariale care au ca obiect bunuri mobile, onorariul se calculează prin aplicarea cotei procentuale prevăzute în tarifele de onorarii la valoarea declarată de părți și în condițiile alin. (1), cu excepția actelor și procedurilor prevăzute în anexa nr. 1. (3) Pentru autentificarea actelor care au ca obiect bunuri imobile, onorariul se calculează la valoarea de tranzacționare declarată de părți. În cazul în care valoarea de tranzacționare declarată de părți este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piață realizat de către camerele notarilor publici în condițiile art. 111 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, onorariul este calculat la valoarea minimă stabilită prin studiul de piață realizat de către camerele notarilor publici.  +  Articolul 5Onorariile minimale se stabilesc și se încasează în lei.  +  Articolul 6Tarifele de onorarii minimale conțin scutiri și reduceri pentru actele întocmite în scopul valorificării unor drepturi prevăzute de legi speciale și de protecție socială, prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 7(1) În onorariile stabilite prin prezentul ordin sunt incluse următoarele operațiuni notariale: a) activitatea de consultație și informare pentru culegerea datelor necesare de la părți în vederea deslușirii voinței acestora; b) tehnoredactarea actului; c) multiplicarea actului în numărul de exemplare corespunzător numărului de părți din act; d) procedura notarială îndeplinită: autentificare, legalizare de semnătură, dare de dată certă, certificare, legalizare etc.; e) sigilarea actului notarial prin capsare, broșare și aplicarea sigiliului de legătură; f) securizarea actului notarial prin aplicarea sigiliului și a timbrului sec;g) deplasarea în afara sediului biroului notarial pentru instrumentarea actului sau procedurii notariale;h) documentarea legislativă cu privire la legalitatea raporturilor juridice și a instrumentării actului sau procedurii notariale solicitate; i) acordarea de lămuriri și explicații necesare părților asupra conținutului actelor sau procedurilor solicitate, pentru a se convinge că acestea le-au înțeles sensul și le-au acceptat efectele în vederea luării consimțământului;j) stabilirea identității părților și, după caz, a reprezentării și încuviințării încheierii actului sau procedurii în cazul persoanelor juridice;k) verificarea documentației și a înscrisurilor originale care stau la baza încheierii actului sau procedurii;l) îndeplinirea formalităților de raportare a informațiilor din actul sau procedura notarială către organul fiscal competent;m) obținerea extrasului de carte funciară pentru autentificare;n) comunicarea actelor supuse publicității imobiliare la birourile de carte funciară competente; o) verificarea competenței teritoriale în materie succesorală prin verificarea evidențelor ținute de camerele notarilor publici; p) calcularea, încasarea și virarea la bugetul de stat a impozitului pe transferul dreptului de proprietate prevăzut de art. 111 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, operațiunile bancare aferente, precum și completarea și comunicarea la organul fiscal a declarațiilor fiscale; q) calcularea, încasarea și virarea la bugetul de stat a tarifelor de publicitate imobiliară, operațiunile bancare aferente;r) verificarea și înregistrarea în Registrul achizițiilor de locuințe cu cotă redusă de TVA;s) obținerea certificatelor de atestare fiscală privind creanțele de la bugetul general consolidat ale defuncților și comunicarea certificatelor de moștenitor potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;ș) audierea martorilor în procedura succesorală și a minorilor în procedura divorțului; t) obținerea numărului certificatului de divorț de la Direcția pentru evidența persoanelor și administrarea bazelor de date și comunicarea certificatului de divorț la serviciul de stare civilă;ț) verificarea studiilor de piață în vederea comparării cu valoarea de tranzacționare declarată de părți pentru încasarea impozitului și tarifului;u) verificarea documentației pentru îndeplinirea procedurilor privind exercitarea dreptului de preempțiune;v) verificarea existenței sarcinilor, sechestrelor și urmăririlor de orice natură;w) întocmirea și comunicarea de rapoarte cu date din actele și procedurile instrumentate către instituțiile publice, potrivit legii; x) efectuarea evaluărilor de risc a părților, verificarea beneficiarilor reali, a sursei fondurilor, a existenței sancțiunilor internaționale și întocmirea și comunicarea raportărilor în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului;y) arhivarea și păstrarea actului în arhiva notarului public, cu evidențierea cheltuielilor percepute pentru această operațiune, conform anexelor nr. 1-3; z) alte servicii prestate părților în legătură cu actul sau procedura notarială îndeplinită, cu respectarea dispozițiilor art. 83 din lege;aa) asigurarea, pentru persoanele surde sau hipoacuzice, precum și pentru persoanele cu surdocecitate, la cerere sau din oficiu, în mod gratuit, în limita a 100 lei/oră, a unui interpret autorizat al limbajului mimico-gestual sau al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate; în cazul în care durata totală a interpretării este mai mică de o oră, tariful se calculează pentru o oră întreagă, iar dacă durata totală a interpretării depășește o oră, tarifarea se face pentru fiecare oră întreagă de interpretare efectivă, pentru fracțiunea de oră de interpretare rezultată în urma calculării duratei totale a interpretării tarifarea urmând a se face din jumătate în jumătate de oră. (2) La solicitarea persoanelor interesate și pe cheltuiala acestora, notarul public poate îndeplini, în numele și pe seama lor, și unele operațiuni conexe serviciului notarial, după cum urmează: a) solicitarea și obținerea în numele persoanei interesate a oricăror înscrisuri și informații, precum și a oricăror operațiuni de cadastru și carte funciară care, potrivit legii, nu sunt date în obligația notarului, cum ar fi: 1. interogarea bazelor de date ale cărților funciare și cadastrului, efectuarea de verificări în arhivă în vederea identificării operațiunilor necesare actualizării informațiilor din cartea funciară și cadastru;2. obținerea de copii ale înscrisurilor/documentaților/ ortofotoplanurilor/PAD-urilor/planurilor parcelare care au stat la baza operațiunilor de carte funciară și cadastru;3. orice alte operațiuni solicitate în materie de cadastru și carte funciară sau pentru înscrierea/notarea de acte și fapte juridice care, potrivit legii, nu sunt în obligația notarului;b) solicitarea și obținerea în numele persoanei interesate a oricăror înscrisuri și informații sau efectuarea de operațiuni în registrele de publicitate care, potrivit legii, nu sunt date în obligația notarului, cum ar fi: 1. interogarea bazelor de date ale registrului comerțului, Registrului Național de Publicitate Mobiliară, Registrului Național ONG, registrelor naționale notariale, Direcției pentru evidență a persoanei și administrare a bazelor de date, direcțiilor de impozite și taxe locale, Depozitarului Central, instituțiilor bancare etc.;2. obținerea de înscrisuri/documentații/autorizații/certificate/ avize sau copii ale acestora din bazele de date de la pct. 1 sau de la orice alte autorități;3. orice alte operațiuni necesare actualizării informațiilor în bazele de date de la pct. 1 sau la orice alte autorități și care, potrivit legii, nu sunt în obligația notarului. (3) Cuantumul costurilor pentru serviciile prevăzute la alin. (2) se stabilește liber între solicitant și notarul public, având în vedere timpul și volumul de muncă normat la nivelul biroului notarial, urgența și complexitatea serviciului și cheltuielile materiale. Cheltuielile cu terții pentru îndeplinirea operațiunii conexe serviciului notarial vor fi evidențiate separat. (4) Prestarea serviciilor prevăzute la alin. (2) se face numai după ce persoana interesată a confirmat că notarul public urmează să îndeplinească operațiunea conexă serviciului notarial. Solicitarea și, respectiv, confirmarea se transmit notarului public de către persoana interesată prin orice mijloc de comunicare care asigură transmiterea textului și confirmarea primirii acestuia.  +  Articolul 8Nerespectarea de către notarii publici a dispozițiilor prezentelor norme, cu privire la stabilirea și încasarea onorariilor minimale, constituie abatere disciplinară și se sancționează conform art. 74 lit. o) din lege.  +  Articolul 9(1) Onorariile se stabilesc liber între notarul public și solicitant pentru următoarele acte și proceduri notariale: 1. procedura autentificării: a) alegerea regimului matrimonial prin convenție matrimonială; b) actul de lichidare la schimbarea regimului matrimonial; c) modificarea regimului matrimonial prin convenție matrimonială; d) renunțarea la dreptul de proprietate și la un dezmembrământ al dreptului de proprietate; e) contractul de logodnă; f) contractul de fiducie; g) contractul de administrare; h) constatarea amiabilă a unui act nul sau anulabil; i) pactul de opțiune de vânzare; j) pactul de opțiune de cumpărare; k) retractarea revocării testamentului; l) încheierea de respingere; m) contractul de comodat; n) contractul de închiriere; o) promisiunea unilaterală de vânzare; p) actele și procedurile care au ca obiect bunuri mobile; 2. procedura succesorală: a) certificat de executor testamentar; b) lichidarea pasivului succesoral; c) intervenția creditorului în cadrul procedurii succesorale pentru valorificarea creanței; d) actul de lichidare între soțul supraviețuitor și moștenitori; e) proces-verbal de constatare a stării materiale a testamentului olograf; f) proces-verbal de validare a testamentului olograf; g) citarea succesibililor cu domiciliul în străinătate și dovezile de comunicare a acesteia; h) încheierea de respingere; 3. procedura divorțului: a) acordul parental în procedura divorțului; b) actul de lichidare între foștii soți; c) încheierea de respingere la cererea de divorț; 4. darea de dată certă înscrisurilor; 5. consultații juridice în materie notarială, altele decât cele care sunt urmate de încheierea unui act la notarul public respectiv. (2) La stabilirea onorariului pentru actele prevăzute la alin. (1) se au în vedere cheltuielile aferente activităților și serviciilor efectiv prestate, prevăzute la art. 7.  +  Capitolul II Clasificarea actelor și procedurilor notariale în funcție de care se stabilesc tarifele de onorarii minimale  +  Secţiunea 1 Actele și procedurile pentru care onorariile minimale se stabilesc în sume determinate  +  Articolul 10Actele și procedurile pentru care onorariile minimale se stabilesc în sume determinate sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 11(1) Consultațiile juridice în materie notarială, scrise sau verbale, se deduc din onorariul final doar dacă, în baza acestora, părțile au încheiat un act notarial la același birou notarial pentru care s-a perceput onorariul stabilit potrivit tarifelor prevăzute în anexele nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezentele norme. (2) În situația în care se solicită reconstituirea unui act original, iar pierderea sau distrugerea acestuia s-a produs în timpul în care înscrisul s-a aflat în păstrarea notarului public, nu se va percepe onorariu. (3) Onorariile pentru inventarierea înscrisurilor, documentelor, sumelor de bani, hârtiilor de valoare, cecurilor sau altor valori găsite cu ocazia efectuării inventarului succesoral, precum și pentru primirea în depozit a acestora se calculează pentru fiecare dintre cele două operațiuni în parte. (4) Actele se eliberează în numărul de duplicate/exemplare originale pentru fiecare persoană parte a actului, precum și câte un exemplar pentru arhivă și, dacă este cazul, câte un exemplar pentru registrele de publicitate. În cazul în care se solicită un număr mai mare de exemplare decât cele de mai sus, pentru acestea se va percepe un onorariu cuprins între 5 lei și 30 de lei pentru fiecare exemplar în plus, în raport cu numărul de pagini. (5) Pentru autentificarea procurilor privind înstrăinarea sau dobândirea de bunuri mobile sau imobile, de reprezentare la succesiune, de reprezentare la încheierea actelor de partaj, de administrare de bunuri mobile sau imobile, de reprezentare la efectuarea oricăror operațiuni bancare, de reprezentare în materia persoanelor juridice, de reprezentare în fața instanțelor judecătorești sau a oricăror autorități, precum și orice alte asemenea mandate de reprezentare, onorariul minimal este stabilit în cuantumul prevăzut în anexa nr. 1 pct. 5, indiferent de numărul mandanților și al mandatarilor. (6) Pentru procurile care au ca obiect vânzarea sau cumpărarea de bunuri, în cuprinsul cărora se menționează prețul tranzacției, cu precizarea că acesta se va încasa de către mandatari, onorariile minimale sunt stabilite în cuantumul prevăzut în anexa nr. 1 pct. 5.1. În situația în care prin procură se constată că mandantul a încasat prețul sau parte din acesta de la mandatar, onorariul se stabilește potrivit anexei nr. 2 pct. XIV, cu excepția situației în care mandatul este dat exclusiv pentru ca mandatarul să poată încheia tranzacția cu sine însuși, caz în care onorariul se stabilește potrivit anexei nr. 1 pct. 5.1.(7) Pentru autentificarea declarațiilor în care sunt mai mulți declaranți, onorariile minimale sunt stabilite în cuantumul prevăzut în anexa nr. 1, indiferent de numărul declaranților. (8) Onorariul minimal pentru eliberarea încheierii privind verificările efectuate în registrele de evidență ale camerelor notarilor publici și ale Uniunii Naționale a Notarilor Publici este stabilit în cuantumul prevăzut în anexa nr. 1 pct. 12. (9) Onorariul minimal pentru soluționarea cererii de divorț prin acordul soților este stabilit în cuantumul prevăzut în anexa nr. 1 pct. 26.1 pentru divorțul fără copii minori și în anexa nr. 1 pct. 26.2 pentru divorțul cu copii minori.(10) Pentru soluționarea cererii de numire a asistentului pentru încheierea actelor juridice onorariul este stabilit în cuantumul prevăzut în anexa nr. 1 pct. 27. (11) Pentru autentificarea actelor de desemnare, inclusiv prin dispoziții testamentare, a persoanei care urmează a fi numită tutore al copiilor săi, onorariul este stabilit în cuantumul prevăzut în anexa nr. 1 pct. 28. (12) Pentru legalizarea semnăturii părților de pe înscrisuri onorariul se stabilește potrivit anexei nr. 1 pct. 15.(13) Pentru certificarea unor fapte onorariul se stabilește potrivit anexei nr. 1 pct. 16.(14) Pentru autentificarea mandatului de ocrotire, dacă în mandat nu sunt cuprinse și dispoziții de natură patrimonială, onorariul se stabilește potrivit anexei nr. 1 pct. 29.  +  Secţiunea a 2-a Acte pentru care onorariile minimale sunt graduale, pe tranșe și în cote procentuale  +  Articolul 12Actele și procedurile pentru care se stabilesc onorarii minimale graduale, pe tranșe și în cote procentuale, sunt: a) actele autentice și alte proceduri (anexa nr. 2); b) procedura succesorală (anexa nr. 3).  +  Articolul 13(1) Pentru autentificarea actelor translative ale dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile și imobile, precum și pentru constituirea altor drepturi reale, onorariul se stabilește în condițiile art. 3 și 4. Pentru autentificarea actelor translative ale dreptului de proprietate, care au ca obiect active ale persoanelor juridice, onorariul se calculează la prețul declarat de părți sau la valoarea din raportul de evaluare, întocmit în condițiile legii, dacă aceasta este mai mare decât prețul declarat. În lipsa raportului de evaluare, onorariul se calculează în condițiile art. 4. Pentru bunurile imobile, onorariul se calculează potrivit anexei nr. 2 pct. I, iar pentru bunurile mobile, potrivit anexei nr. 2 pct. XIV lit. b). (2) Pentru autentificarea actelor translative ale dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile și imobile al căror preț este stabilit de statul român prin act normativ, onorariul se calculează la valoarea bunului, prevăzută în actul normativ respectiv. (3) Pentru autentificarea actelor translative ale dreptului de proprietate asupra bunurilor înstrăinate la licitație publică, în cazurile și în condițiile prevăzute de lege, onorariul se va calcula și se va încasa la valoarea adjudecării. (4) Pentru autentificarea actelor de constituire a dezmembrămintelor dreptului de proprietate imobiliară și a altor drepturi reale, onorariul se calculează la valoarea cea mai mare dintre valoarea dezmembrământului sau a dreptului real declarată de părți sau 20% din valoarea imobilului stabilită în condițiile art. 4, potrivit anexei nr. 2 pct. I. (5) Onorariile pentru autentificarea actelor de partaj succesoral de bunuri mobile și/sau imobile prin formarea de loturi și atribuirea acestora către copartajanți, cu sau fără sultă, se stabilesc potrivit anexei nr. 1 pct. 8. Onorariile pentru autentificarea actelor de partaj voluntar de bunuri mobile și/sau imobile, cu sau fără sultă, se stabilesc la valoarea cotelor din bunurile care revin fiecărui copartajant peste cota deținută din bunul respectiv, în urma partajului, potrivit anexei nr. 2 pct. III. (6) Pentru promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare, onorariul se stabilește în raport cu valoarea părții din preț plătită, indiferent de natura bunului, potrivit anexei nr. 2 pct. XIV lit. a). În cazul în care contractul de vânzare-cumpărare se va autentifica la același birou notarial la care s-a autentificat și promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare, din onorariul final stabilit pentru contract se deduce onorariul achitat pentru promisiunea bilaterală. Pentru autentificarea promisiunilor bilaterale de vânzare-cumpărare dacă nu se plătește nicio sumă de bani, onorariul se calculează potrivit anexei nr. 1 pct. 6. (7) La stabilirea onorariului pentru autentificarea contractelor de rentă viageră și a contractelor de întreținere se va lua în calcul valoarea rentei viagere sau, după caz, a întreținerii, calculată la valoarea bunului, cu respectarea prevederilor art. 4, la care se vor aplica procentele prevăzute în anexa nr. 2 pct. XIV lit. b), pentru bunurile mobile, și în anexa nr. 2 pct. I, pentru bunurile imobile. (8) Valoarea la care se calculează onorariul nu va include taxa pe valoarea adăugată.(9) Pentru autentificarea mandatelor de ocrotire, onorariul se stabilește prin raportare la 5% din valoarea bunurilor determinată în condițiile art. 4, care sunt cuprinse în mandat, și potrivit tranșelor valorice și procentelor prevăzute în anexa nr. 2 pct. I, dar nu mai puțin de onorariul prevăzut în anexa nr. 2 pct. XII.(10) Pentru autentificarea declarațiilor prin care se confirmă deținerea posesiei asupra bunurilor imobile, în condițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, onorariul se stabilește la valoarea imobilelor care fac obiectul posesiei determinată cu respectarea dispozițiilor art. 4 și potrivit tranșelor valorice și procentelor prevăzute în anexa nr. 2 pct. I.(11) Pentru autentificarea actelor persoanelor fizice privind transferul dintr-o masă patrimonială în alta, onorariul se calculează la valoarea bunurilor, determinată cu respectarea dispozițiilor art. 4 și potrivit anexei nr. 2 pct. XIV lit. b).  +  Articolul 14(1) Pentru autentificarea actelor prin care se înstrăinează un bun viitor, onorariul se stabilește cu respectarea art. 4 și potrivit anexei nr. 2 pct. I. (2) Pentru contractele prin care se cesionează cu titlu gratuit sau oneros drepturi litigioase și pentru autentificarea contractelor prin care se cesionează cu titlu gratuit sau oneros drepturi succesorale, onorariul se stabilește potrivit anexei nr. 2 pct. XI.(3) Pentru contractele de novație, de delegație, de compensare, de subrogație, de cesiune de creanță, precum și de remitere de datorie, onorariul se stabilește potrivit anexei nr. 2 pct. IV.(4) Prin excepție de la dispozițiile alin. (3), pentru autentificarea actelor privind creditele bancare acordate persoanelor fizice, dacă împrumutul a fost acordat și ipoteca a fost instituită, onorariul se stabilește potrivit anexei nr. 1 pct. 10.  +  Articolul 15(1) Pentru actele de garanție mobiliară sau imobiliară, cu excepția celor prevăzute în anexa nr. 1 pct. 24 și 25, onorariul se stabilește la valoarea creanței ce face obiectul garanției, potrivit pct. V din anexa nr. 2, în cazul în care se încheie un singur contract de garanție, indiferent de numărul și de valoarea bunurilor mobile și imobile aduse în garanție.(2) În situația în care creanța este garantată cu mai multe bunuri mobile sau imobile pentru care se încheie contracte de garanție separate, onorariul se va stabili astfel:a) pentru primul contract încheiat, onorariul se va calcula la valoarea integrală a creanței, potrivit pct. V din anexa nr. 2, indiferent de numărul și de valoarea bunurilor mobile și imobile aduse în garanție;b) pentru următoarele acte de garanție, onorariul se va calcula la valoarea creanței, potrivit pct. 24 din anexa nr. 1, indiferent de numărul și de valoarea bunurilor mobile și imobile aduse în garanție.(3) Pentru autentificarea actelor de garanție mobiliară sau imobiliară și/sau a contractelor de credit pentru programul „Prima casă“ ori pentru alte programe sociale adoptate de statul român, onorariul se stabilește potrivit anexei nr. 1 pct. 25.  +  Articolul 16(1) Pentru autentificarea actelor de constituire a persoanelor juridice și de majorare a patrimoniului atunci când aportul adus este în numerar sau în natură, constând în bunuri mobile sau imobile, onorariul se stabilește la valoarea bunurilor care se transferă, potrivit tranșelor valorice și procentelor prevăzute în anexa nr. 2 pct. I, pentru bunurile imobile, și în anexa nr. 2 pct. XIV lit. b), pentru numerar sau bunuri mobile, dar nu mai puțin de onorariul minimal prevăzut în anexa nr. 1 pct. 2.1. Aceste dispoziții se aplică în mod corespunzător și în cazul autentificării actelor pentru constituirea unei persoane juridice rezultate în vederea divizării sau fuziunii, precum și în cazul autentificării actelor necesare modificării actelor constitutive ale persoanelor juridice în vederea divizării sau fuziunii, onorariul fiind stabilit la valoarea bunurilor care se transferă în vederea divizării sau fuziunii.(2) Pentru autentificarea actelor de modificare a actelor constitutive ale persoanelor juridice, cu excepția celor prin care se majorează patrimoniul cu aport în numerar, bunuri mobile și imobile, onorariul se stabilește potrivit anexei nr. 1 pct. 2.2.  +  Articolul 17Pentru actele de donație sau partaj ce au ca obiect locurile de înhumare, onorariul se stabilește la valoarea declarată de părți, potrivit anexei nr. 2 pct. VI.  +  Articolul 18Pentru autentificarea contractelor de comodat de bunuri mobile sau imobile, onorariul se stabilește potrivit art. 9 pentru fiecare contract de comodat sau act adițional la acesta.  +  Articolul 19Pentru actele de protest al cambiilor, cecurilor și al altor titluri la ordin, onorariul se stabilește la valoarea creanței, potrivit anexei nr. 2 pct. X.  +  Articolul 20Pentru autentificarea declarațiilor prin care se recunoaște primirea restului de preț, a sultei sau a oricărei creanțe, care sunt stabilite inițial printr-un alt act notarial sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, dacă nu sunt necesare operațiuni de publicitate imobiliară, onorariul se stabilește potrivit anexei nr. 1 pct. 9, iar pentru cele care necesită operațiuni de publicitate imobiliară se stabilește potrivit anexei nr. 1 pct. 9.2.  +  Articolul 21(1) Pentru primirea în depozit a bunurilor, înscrisurilor și documentelor la solicitarea părților, inclusiv a înscrisurilor, documentelor, sumelor de bani, hârtiilor de valoare, cecurilor sau altor valori găsite cu ocazia efectuării inventarului succesoral, onorariul se stabilește potrivit anexei nr. 1 pct. 22.(2) Pentru primirea în depozit a tiparelor ciocanelor silvice, onorariul se stabilește potrivit anexei nr. 1 pct. 23.  +  Articolul 22În cazul în care acte de natura celor prevăzute în această secțiune se încheie prin alte proceduri notariale decât autentificarea, și anume: legalizarea de semnătură, certificarea etc., cu excepția actelor pentru care legea prevede forma autentică drept condiție ad validitatem, onorariile minimale se stabilesc potrivit anexei nr. 1.  +  Articolul 23(1) În cadrul procedurii succesorale, onorariile pentru eliberarea certificatului de moștenitor se stabilesc pe certificat de moștenitor, indiferent de numărul moștenitorilor, ținând seama de tranșele valorice, de categoriile de servicii și proceduri, și au în vedere gradul de rudenie al moștenitorilor cu defunctul.(2) Onorariile astfel stabilite se vor aplica numai pentru moștenitorii legali ai defunctului.(3) Pentru moștenitorii testamentari care nu sunt soț sau rude în grad succesibil cu defunctul, onorariile se majorează cu 25%.(4) La succesiunile succesive, onorariul se stabilește pentru fiecare masă succesorală în parte.(5) Pentru eliberarea unui certificat de moștenitor suplimentar, onorariul se va calcula, conform alin. (1) și (4), și tranșelor valorice prevăzute în anexa nr. 3, la valoarea bunurilor care fac obiectul suplimentării, aduse la masa succesorală.(6) Pentru eliberarea unui certificat european de moștenitor, onorariul se stabilește prin aplicarea procentului de 20% la valoarea onorariului stabilită pentru eliberarea certificatului de moștenitor în cauză, dar nu mai puțin de onorariul minimal prevăzut în anexa nr. 3 lit. a).  +  Articolul 24(1) În cazul în care în cadrul procedurii succesorale se efectuează inventarierea bunurilor, cu sau fără aplicarea de sigilii ori predarea în custodie, onorariul pentru efectuarea inventarului se stabilește la valoarea bunurilor, potrivit anexei nr. 2 pct. XIV lit. b). Valoarea bunurilor luată în calcul la onorariul stabilit pentru efectuarea inventarului nu va include valoarea bunurilor inventariate prin comisie rogatorie.(2) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile și în situația în care inventarul se efectuează prin comisie rogatorie. Valoarea bunurilor luată în calcul la onorariul stabilit pentru efectuarea inventarului va include doar valoarea bunurilor inventariate prin comisie rogatorie.(3) Dacă în cadrul procedurii succesorale se prestează și alte servicii în condițiile art. 105 din lege, onorariul se poate majora până la 25%.  +  Articolul 25(1) La înregistrarea cererii de dezbatere a procedurii succesorale se va putea percepe anticipat onorariul minim stabilit pentru eliberarea certificatului de moștenitor. Din onorariul final se va deduce onorariul plătit anticipat.(2) La repunerea pe rol a cauzelor suspendate se va percepe onorariul datorat pentru actele de procedură efectuate până la suspendarea cauzei.  +  Capitolul III Traduceri efectuate de către notarii publici sau personalul angajat al acestora, care sunt autorizați ca traducători  +  Articolul 26Notarii publici sau personalul angajat al acestora, care sunt autorizați, în condițiile legii, ca traducători, pot efectua traduceri, aplicând tarifele prevăzute în anexa nr. 4.  +  Capitolul IV Scutiri și reduceri  +  Articolul 27(1) Sunt scutite de plata onorariilor următoarele acte întocmite în scopul valorificării unor drepturi prevăzute de legi speciale și de protecție socială:a) declarații privind ajutorul de șomaj;b) declarații privind ajutorul social;c) declarații privind obținerea alocației de stat pentru copii;d) declarații privind acordarea burselor pentru elevi și studenți, pentru obținerea de rechizite școlare și pentru obținerea de cazare în cămine;e) declarații privind stabilirea sau valorificarea drepturilor foștilor deținuți politici, veteranilor de război și ale văduvelor acestora;f) declarații privind valorificarea drepturilor persoanelor cu handicap;g) declarații și procuri necesare în cadrul procedurii de obținere a despăgubirilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 232/2008, cu modificările și completările ulterioare;h) declarații de donare de organe, țesuturi și celule;i) declarațiile sau procurile necesare în vederea stabilirii sau valorificării drepturilor prevăzute, ca forme de sprijin al unor categorii sociale, în alte programe naționale instituite prin legi speciale sau de protecție socială.(2) Se pot acorda scutiri în cazurile în care statului român îi revine obligația de plată a onorariului.  +  Articolul 28Pentru moștenitorii minori fără venituri proprii, pentru moștenitorii care nu realizează niciun fel de venituri sau realizează venituri sub venitul minim pe economie, precum și pentru moștenitorii din zonele declarate calamitate se pot acorda reduceri de până la 100% din onorariul datorat. Dovada situațiilor menționate anterior se face cu înscrisuri.  +  Articolul 29(1) Se poate reduce cu 15% onorariul pentru autentificarea actelor în care avocații sau consilierii juridici au calitatea de dobânditori ai drepturilor și, implicit, obligația de plată a onorariului, precum și la succesiuni, dacă aceștia au calitatea de moștenitori.(2) Se pot reduce până la 70% onorariile pentru autentificarea actelor în care au calitatea de dobânditori ai drepturilor și, implicit, obligația de plată a onorariului magistrații, soții/soțiile acestora, precum și copiii lor minori.  +  Articolul 30Se reduc cu 30% onorariile pentru autentificarea contractelor de vânzare-cumpărare și a oricăror alte acte care se încheie în cadrul programului „Prima casă“, cu excepția celor prevăzute în anexa nr. 1 pct. 10 și 25.  +  Articolul 31Se reduc cu 50% onorariile pentru autentificarea actelor de dare în plată încheiate în condițiile Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 32Se pot acorda reduceri de 90% la onorariile stabilite pentru actele notariale în care au calitatea de dobânditori ai drepturilor și, implicit, obligația de plată a onorariului: Uniunea Națională a Notarilor Publici, camerele notarilor publici, personalul acestora sau al birourilor notarilor publici, notarii publici, soții/soțiile acestora, precum și copiii minori ai notarilor publici. Aceeași reducere de 90% se poate acorda și la onorariile stabilite pentru actele notariale în care au calitatea de dobânditori ai drepturilor și, implicit, obligația de plată a onorariului orice persoane juridice în care Uniunea Națională a Notarilor Publici și/sau camerele notarilor publici sunt acționare, asociate sau fondatoare, după caz.  +  Articolul 33În cazul actelor în care se pot acorda mai multe reduceri de onorariu se aplică o singură reducere, respectiv reducerea care are cuantumul cel mai mare.  +  Capitolul V Anexe  +  Articolul 34Anexele nr. 1-5, cuprinzând tarifele de onorarii minimale stabilite pe categorii de servicii și proceduri notariale, fac parte integrantă din prezentele norme, după cum urmează:– anexa nr. 1 - Acte și proceduri notariale pentru care onorariile minimale sunt stabilite în sumă determinată;– anexa nr. 2 - Acte și proceduri notariale pentru care onorariile minimale sunt graduale pe tranșe și în cote procentuale;– anexa nr. 3 - Procedura succesorală;– anexa nr. 4 - Tarife pentru traducerile efectuate de către notarii publici sau personalul angajat al acestora, care sunt autorizați ca traducători;– anexa nr. 5 - Scutiri și reduceri.  +  Anexa nr. 1la norme
  ACTE ȘI PROCEDURI NOTARIALE
  pentru care onorariile minimale sunt stabilite în sumă determinată
  Nr. crt.Actul/Procedura notarialăOnorariul minimal*
  1.Autentificarea actelor privind persoanele juridice fără scop lucrativ
  1.1.Autentificarea actelor de constituire a persoanelor juridice fără scop lucrativ150 lei
  1.2.Autentificarea altor acte de modificare a actelor de constituire a persoanelor juridice fără scop lucrativ150 lei
  2.Autentificarea actelor privind persoanele juridice
  2.1.Autentificarea actelor constitutive ale persoanelor juridice, indiferent de forma de organizare, atunci când aportul este în bani și nu depășește valoarea minimă admisă de lege și nu constă în aport în natură de bunuri mobile sau imobile300 lei
  2.2.Autentificarea actelor de modificare a actelor constitutive ale persoanelor juridice, cu excepția celor prin care se majorează patrimoniul cu aport în numerar, bunuri mobile și imobile150 lei
  3.Autentificarea testamentelor130 lei
  4.Autentificarea declarației de revocare de testament50 lei
  5.Autentificarea procurilor
  5.1.Autentificarea procurilor privind: - înstrăinare sau dobândire de bunuri mobile sau imobile; - reprezentare la succesiune; - reprezentare la încheierea actelor de partaj; - administrarea de bunuri mobile sau imobile; - reprezentare la efectuarea oricăror operațiuni bancare; - reprezentarea în materia persoanelor juridice; - reprezentarea în fața instanțelor judecătorești, a oricăror autorități; - orice alte mandate de reprezentare.100 lei
  5.2.Autentificarea procurilor pentru încasarea pensiilor, a ajutorului social, a alocației de stat și a altor drepturi provenind din legi speciale sau din legi care stabilesc despăgubiri sau compensații reparatorii8 lei
  6.Autentificarea promisiunilor bilaterale de vânzare-cumpărare dacă nu se plătește nicio sumă de bani230 lei
  7.Autentificarea actelor de alipire sau dezlipire a imobilelor450 lei + 115 lei pentru fiecare imobil alipit sau rezultat
  8.Autentificarea actelor de partaj succesoral de bunuri mobile și/sau imobile prin formarea de loturi și atribuirea acestora către copartajanți, cu sau fără sultă450 lei + 115 lei/lot
  9.Autentificarea declarațiilor pentru confirmarea primirii restului de preț, a sultei sau a oricărei creanțe
  9.1.Autentificarea declarațiilor pentru confirmarea primirii restului de preț, a sultei sau a oricărei creanțe, dacă nu sunt necesare operațiuni de publicitate mobiliară sau imobiliară150 lei
  9.2.Autentificarea declarațiilor pentru primirea restului de preț, a sultei sau a oricărei creanțe, care necesită operațiuni de publicitate mobiliară sau imobiliară250 lei
  10.Autentificarea actelor privind creditele bancare acordate persoanelor fizice, dacă împrumutul a fost acordat și ipoteca a fost instituită150 lei
  11.Autentificarea altor declarații al căror obiect nu este evaluabil în bani50 lei
  12.Încheiere privind verificările efectuate în registrele de evidență ale camerelor notarilor publici și ale Uniunii Naționale a Notarilor Publici135 lei
  13.Legalizarea specimenelor de semnătură și a sigiliilor75 lei
  14.Legalizarea semnăturii interpretului și traducătorului autorizat50 lei
  15.Legalizarea semnăturii părților pe înscrisuri250 lei
  16.Certificarea unor fapte
  16.1.Certificarea unor fapte, altele decât cele certificate ca urmare a unei somații sau notificări75 lei
  16.2.Certificarea unor fapte ca urmare a unei somații sau notificări250 lei
  16.3.Certificarea hotărârilor adunărilor generale/consiliilor de administrație ale societăților comerciale/persoanelor juridice fără scop lucrativ etc.450 lei
  16.4.Certificarea proceselor-verbale ale organelor de conducere ale societăților comerciale/persoanelor fără scop lucrativ etc.450 lei
  17.Legalizarea de copii de pe înscrisurile prezentate de părți pentru fiecare pagină5 lei
  18.Legalizarea de copii ale actelor aflate în arhiva notarului public pentru fiecare pagină7 lei
  19.Încheieri de rectificare a actelor, potrivit legii, dacă eroarea nu este imputabilă notarului public75 lei
  20.Eliberări de duplicate ale actelor notariale, altele decât cele eliberate în procedura autentificării75 lei
  21.Reconstituirea unui act original300 lei
  22.Primirea în depozit a înscrisurilor și documentelor, la solicitarea părților, precum și a înscrisurilor, documentelor, sumelor de bani, hârtiilor de valoare, cecurilor sau altor valori găsite cu ocazia efectuării inventarului succesoral
  a) până la un an750 lei
  b) peste un an1.500 lei
  23.Primirea în depozit a tiparelor ciocanelor silvice
  a) până la un an150 lei
  b) între un an și doi ani220 lei
  c) peste doi ani450 lei
  24.Autentificarea actelor de garanție mobiliară sau imobiliară, în situația în care creanța este garantată cu mai multe bunuri mobile sau imobile pentru care se încheie contracte de garanție separate - pentru actele de garanție următoare primului contract încheiat
  a) până la 20.000 lei150 lei
  b) de la 20.001 lei la 100.000 lei450 lei
  c) de la 100.001 lei la 500.000 lei750 lei
  d) peste 500.001 lei1.500 lei
  25.Autentificarea actelor de garanție mobiliară sau imobiliară și/sau contracte de credit pentru programul „Prima casă“ sau alte programe sociale adoptate de statul român
  a) până la 20.000 lei150 lei
  b) de la 20.001 lei la 100.000 lei450 lei
  c) de la 100.001 lei la 500.000 lei750 lei
  d) peste 500.001 lei1.500 lei
  26.Soluționarea cererii de divorț
  26.1.Soluționarea cererii de divorț fără copii minori750 lei
  26.2.Soluționarea cererii de divorț cu copii minori1.200 lei
  27.Soluționarea cererii de numire a asistentului pentru încheierea actelor juridice150 lei
  28.Autentificarea actelor de desemnare, inclusiv prin dispoziții testamentare, a persoanei care urmează a fi numită tutore al copiilor săi100 lei
  29.Autentificarea mandatului de ocrotire dacă în mandat nu sunt cuprinse și dispoziții de natură patrimonială250 lei
  30.Alte acte notariale neevaluabile, cu excepția celor de la pct. 11150 lei
  * Pentru administrarea, gestionarea, păstrarea și arhivarea actelor și documentației acestora, precum și a dosarelor privind procedurile notariale, notarul percepe suplimentar, cu titlu de onorariu: a) 10 lei/act/dosar pentru actele și procedurile din prezenta anexă care au termen de păstrare de 10 ani;b) 20 lei/act/dosar pentru actele și procedurile din prezenta anexă care au termen de păstrare permanent.
   +  Anexa nr. 2la norme
  ACTE ȘI PROCEDURI NOTARIALE
  pentru care onorariile minimale sunt graduale pe tranșe și în cote procentuale
  Nr. crt.Actul/Procedura notarialăOnorariul minimal*
  I.Onorariile pentru autentificarea actelor translative ale dreptului de proprietate și de constituire a altor drepturi reale care au ca obiect bunuri imobile
  a) până la 20.000 lei2,2%, dar nu mai puțin de 230 lei
  b) de la 20.001 lei la 35.000 lei440 lei + 1,9% pentru suma care depășește 20.001 lei
  c) de la 35.001 lei la 65.000 lei725 lei + 1,6% pentru suma care depășește 35.001 lei
  d) de la 65.001 lei la 100.000 lei1.205 lei + 1,5% pentru suma care depășește 65.001 lei
  e) de la 100.001 lei la 200.000 lei1.705 lei + 1,1% pentru suma care depășește 100.001 lei
  f) de la 200.001 lei la 600.000 lei2.805 lei + 0,9% pentru suma care depășește 200.001 lei
  g) peste 600.001 lei6.405 lei + 0,6% pentru suma care depășește 600.001 lei
  II.Pentru actele de schimb mobiliar sau imobiliar, onorariul se stabilește la valoarea cea mai mare a oricăruia dintre bunurile ce fac obiectul schimbului, după criteriile de la pct. I, și se majorează cu 35%.
  III.Onorariile pentru actele de partaj voluntar de bunuri mobile și/sau imobile se stabilesc:
  a) în situația în care în masa partajabilă există și bunuri imobile, onorariul se stabilește potrivit criteriilor de la pct. I, la valoarea cotelor din bunurile care revin fiecărui copartajant, peste cota deținută din bunul respectiv, în urma partajului, dar nu mai puțin de onorariul stabilit potrivit anexei nr. 1 pct. 8;
  b) în situația în care în masa partajabilă există numai bunuri mobile, onorariul se stabilește prin aplicarea procentului de 0,35% la valoarea cotelor din bunurile mobile care revin fiecărui copartajant, peste cota deținută din bunul respectiv, în urma partajului, dar nu mai puțin de onorariul stabilit potrivit anexei nr. 1 pct. 8.
  IV.Pentru contractele de novație, de delegație, de compensare, de subrogație, de cesiune de creanță, altele decât cele care se încadrează la anexa nr. 1 pct. 10, precum și de remitere de datorie, onorariul se stabilește prin aplicarea procentului de 0,45% la valoarea creanțelor, dar nu mai puțin de 230 lei.
  V.Autentificarea actelor de garanție mobiliară sau imobiliară, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1 pct. 24 și 25
  a) până la 50.000 lei0,85%, dar nu mai puțin de 150 lei
  b) de la 50.001 lei la 100.000 lei425 lei + 0,5% pentru ceea ce depășește 50.000 lei
  c) de la 100.001 lei la 200.000 lei750 lei + 0,46% pentru ceea ce depășește 100.001 lei
  d) de la 200.001 lei la 500.000 lei1.209 lei + 0,19% pentru ceea ce depășește 200.001 lei
  e) peste 500.001 lei1.778 lei + 0,10% pentru ceea ce depășește 500.001 lei
  VI.Pentru autentificarea actelor de donație sau partaj care au ca obiect locurile de înhumare, onorariul se stabilește la 1% din valoare, dar nu mai puțin de 225 lei.
  VII.Pentru actele de constituire a persoanelor juridice și de majorare a patrimoniului atunci când aportul adus este în numerar sau aport în natură, constând în bunuri mobile sau imobile, onorariul se stabilește la valoarea bunurilor care se transferă potrivit tranșelor valorice și procentelor prevăzute la pct. I, pentru bunurile imobile, și la pct. XIV lit. b), pentru numerar sau bunuri mobile, dar nu mai puțin de 300 lei. Aceste dispoziții se aplică în mod corespunzător și în cazul actelor pentru constituirea unei persoane juridice rezultate în vederea divizării sau fuziunii sau la autentificarea actelor necesare modificării actelor constitutive ale persoanelor juridice în vederea divizării sau fuziunii; onorariul se stabilește la valoarea bunurilor care se transferă în vederea divizării sau fuziunii.
  VIII.Pentru contractele de leasing operațional, onorariul se stabilește prin aplicarea procentului de 0,4%, calculat la valoarea contractelor de leasing, dar nu mai puțin de 150 lei
  IX.Pentru contractele de leasing financiar imobiliar sau mobiliar, onorariul se stabilește potrivit tranșelor valorice și procentelor prevăzute la pct. I, pentru bunurile imobile, și la pct. XIV lit. b), pentru bunurile mobile, dar nu mai puțin de 150 lei.
  X.Pentru actele de protest ale cambiilor, cecurilor și ale altor titluri la ordin, onorariul se stabilește la 1,4% din valoarea titlurilor protestate, dar nu mai puțin de 150 lei.
  XI.Pentru contractele prin care se cesionează cu titlu gratuit sau oneros drepturi litigioase și pentru autentificarea contractelor prin care se cesionează cu titlu gratuit sau oneros drepturi succesorale, onorariul se stabilește la 0,7%, calculat la valoarea bunurilor care fac obiectul drepturilor litigioase, declarată de părți, dar nu mai puțin de 300 lei. Valoarea bunurilor se stabilește în condițiile art. 4 din norme.
  XII.Pentru autentificarea mandatelor de ocrotire onorariul se stabilește prin raportare la 5% din valoarea bunurilor care sunt cuprinse în mandat potrivit tranșelor valorice și procentelor prevăzute la pct. I, dar nu mai puțin de 500 lei.
  XIII.Pentru autentificarea contractelor de mandat de ocrotire prevăzute de art. 114 alin. (6) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, altele decât cele de la pct. XII, onorariul se stabilește prin raportare la 3% din valoarea bunurilor care sunt cuprinse în mandat potrivit tranșelor valorice și procentelor prevăzute la pct. I, dar nu mai puțin de 250 lei.
  XIV.Pentru autentificarea altor acte evaluabile în bani, cu excepția celor prevăzute la art. 9 din norme:
  a) promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare prin care prețul se plătește în parte sau în integralitatea sa, onorariul se stabilește la 1% din valoarea plătită, dar nu mai puțin de 230 lei;
  b) alte acte evaluabile în bani, onorariul se stabilește la 0,30% din valoare, dar nu mai puțin de onorariul minimal stabilit potrivit anexei nr. 1 pct. 29.
  * Pentru administrarea, gestionarea, păstrarea și arhivarea actelor și documentației acestora, precum și a dosarelor privind procedurile notariale, notarul percepe suplimentar, cu titlu de onorariu: a) 25 lei/act/dosar pentru actele și procedurile din prezenta anexă care au termen de păstrare de 10 ani;b) 45 lei/act/dosar pentru actele și procedurile din prezenta anexă care au termen de păstrare permanent.
   +  Anexa nr. 3la norme
  PROCEDURA SUCCESORALĂ
  pentru care onorariile minimale sunt graduale pe tranșe și în cote procentuale
  Valoarea masei succesorale la care se stabilește onorariul minimalOnorariul minimal*
  a) până la 20.000 lei2,7%, dar nu mai puțin de 240 lei/dosar succesoral
  b) de la 20.001 lei la 35.000 lei540 lei + 1,9% pentru ceea ce depășește 20.001 lei
  c) de la 35.001 lei la 65.000 lei725 lei + 1,6% pentru ceea ce depășește 35.001 lei
  d) peste 65.001 lei1.205 lei + 0,85% pentru ceea ce depășește 65.001 lei
  * Pentru administrarea, gestionarea, păstrarea și arhivarea actelor și documentației acestora, precum și a dosarelor privind procedurile notariale, notarul percepe suplimentar, cu titlu de onorariu: a) 25 lei/act/dosar pentru actele și procedurile din prezenta anexă care au termen de păstrare de 10 ani;b) 45 lei/act/dosar pentru actele și procedurile din prezenta anexă care au termen de păstrare permanent.
   +  Anexa nr. 4la norme
  ONORARIILE MINIMALE
  pentru traducerile efectuate de către notarii publici sau
  personalul angajat al acestora, care sunt autorizați ca traducători
  1. Pentru persoane fizice: Traduceri pentru persoane fizice:– 30 lei, pentru fiecare pagină A4; – 15 lei, pentru fiecare exemplar în plus. 2. Pentru persoane juridice: – 35 lei, pentru fiecare pagină tip A4; – 15 lei, pentru fiecare exemplar în plus. 3. Taxe de urgență: – 50% din valoarea tarifelor, pentru traduceri efectuate în 48 de ore și în zilele nelucrătoare; – 100% din valoarea tarifelor pentru traduceri efectuate în 3-8 ore, în funcție de complexitatea actului.
   +  Anexa nr. 5la norme
  SCUTIRI ȘI REDUCERI
  de la obligația de plată a onorariilor
  A. ScutiriI. Sunt scutite de la plata onorariilor următoarele acte întocmite în scopul valorificării unor drepturi prevăzute de lege, cu excepția cheltuielilor materiale: 1. declarații pentru obținerea ajutorului de șomaj; 2. declarații pentru obținerea ajutorului social; 3. declarații pentru obținerea alocației de stat pentru copii; 4. declarații pentru acordarea burselor pentru elevi și studenți, pentru obținerea de rechizite școlare și pentru obținere de cazare în cămine; 5. declarații pentru stabilirea sau valorificarea drepturilor foștilor deținuți politici, veteranilor de război și văduvelor acestora; 6. declarații pentru stabilirea sau valorificarea drepturilor persoanelor cu handicap; 7. declarații și procuri necesare în cadrul procedurii de obținere a despăgubirilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 232/2008, cu modificările și completările ulterioare; 8. declarații de donare de organe, țesuturi și celule;9. declarațiile sau procurile necesare în vederea stabilirii sau valorificării drepturilor prevăzute, ca forme de sprijin al unor categorii sociale, în alte programe naționale instituite prin legi speciale sau de protecție socială. II. Se pot acorda scutiri în cazurile în care statul are calitatea de dobânditor al drepturilor și, implicit, obligația de plată a onorariului revine statului. B. Reduceri1. Se pot acorda reduceri de până la 50% din onorariu pentru autentificarea procurilor necesare încasării pensiilor de orice natură și a drepturilor bănești prevăzute la capitolul A „Scutiri“, enumerate la lit. A. 2. Se pot acorda reduceri de 90% la onorariile stabilite pentru actele notariale în care au calitatea de dobânditori ai drepturilor și, implicit, le revine obligația de plată a onorariului: Uniunea Națională a Notarilor Publici, camerele notarilor publici, personalul acestora sau al birourilor notarilor publici, notarii publici, precum și soțul/soția și copiii minori ai notarilor publici. Aceeași reducere de 90% se poate acorda și la onorariile stabilite pentru actele notariale în care au calitatea de dobânditori ai drepturilor și, implicit, obligația de plată a onorariului orice persoane juridice în care Uniunea Națională a Notarilor Publici și/sau camerele notarilor publici sunt acționare, asociate sau fondatoare, după caz. 3. Se reduc cu 30% onorariile pentru autentificarea contractelor de vânzare-cumpărare și a oricăror alte acte care se încheie în cadrul programului „Prima casă“, cu excepția celor prevăzute în anexa nr. 1 pct. 11 și 25. 4. Se reduc cu 50% onorariile pentru autentificarea actelor de dare în plată încheiate în condițiile Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, cu modificările și completările ulterioare. 5. Se pot reduce până la 70% onorariile pentru autentificarea actelor în care au calitatea de dobânditori ai drepturilor și, implicit, obligația de plată a onorariului magistrații, precum și soțul/soția și/sau copiii lor minori. 6. Se poate reduce cu 15% onorariul pentru autentificarea actelor în care avocații sau consilierii juridici au calitatea de dobânditori ai drepturilor și, implicit, obligația de plată a onorariului, precum și la succesiuni, dacă aceștia au calitatea de moștenitori. 7. Pentru moștenitorii minori fără venituri proprii, pentru moștenitorii care nu realizează niciun fel de venituri sau realizează venituri sub venitul minim pe economie, precum și pentru moștenitorii din zonele declarate calamitate se pot acorda reduceri de până la 100% din onorariul datorat.
  -----