ORDONANȚĂ nr. 9 din 25 ianuarie 2024pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 25 ianuarie 2024  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. IV.1 din Legea nr. 413/2023 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 12 octombrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 20 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:d) când se solicită eliberarea unei cărți electronice de identitate, a unei cărți de identitate simple sau a unei cărți de identitate, în unul din cazurile prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a)-j), la cererea cetățeanului;2. La articolul 28 alineatul (1), literele c) și e) vor avea următorul cuprins:c) declarația pe propria răspundere a solicitantului, însoțită de nota de verificare a polițistului de ordine publică, prin care se certifică existența unui imobil cu destinație de locuință și faptul că solicitantul locuiește efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la lit. a) sau, după caz, lit. d), când persoanei interesate nu i-au fost emise, în condițiile de validitate prevăzute de legislația română în vigoare, actele privind titlul locativ;..............................................................................................e) actul de identitate al unuia dintre părinți sau al reprezentantului său legal ori actul de încredințare, însoțit, după caz, de unul din actele prevăzute la lit. a), b) și d), în cazul minorilor care solicită eliberarea unui act de identitate;3. La articolul 29, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 29(1) Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor este obligat să comunice, la cererea cetățenilor români, în termen de 10 zile, datele referitoare la domiciliile avute de către persoana respectivă în România și orice mențiune privind starea civilă, aflate în evidența acestuia, începând cu data de 1 ianuarie 2000.4. La articolul 32, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 32(1) Pentru înscrierea reședinței, solicitantul va completa cererea pentru stabilirea reședinței, pe care o va depune împreună cu actul său de identitate, cu unul dintre documentele prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. a), b) sau, după caz, lit. d) și cu o declarație pe propria răspundere prin care declară că locuiește în respectiva locație mai mult de 15 zile pe lună.5. La articolul 34, alineatul (1^1) va avea următorul cuprins:(1^1) Dovada adresei de domiciliu sau de reședință se face cu declarația scrisă a conducătorului instituției sau centrului ori a persoanei abilitate de acesta, pentru situațiile în care aceste instituții se află în administrarea autorităților administrației publice locale. Pentru celelalte situații, dovada adresei de domiciliu sau de reședință se face în conformitate cu dispozițiile art. 28 alin. (1) lit. b).  +  Articolul IIÎn termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Guvernul va modifica și/sau va completa în mod corespunzător Normele metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutului actelor de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 295/2021.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Bogdan Despescu,
  secretar de stat
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Adrian-Ioan Veștea
  București, 25 ianuarie 2024.Nr. 9.-----