ORDONANȚĂ nr. 8 din 25 ianuarie 2024pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 25 ianuarie 2024  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. IX.3 din Legea nr. 413/2023 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1178 din 14 decembrie 2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Prezenta ordonanță de urgență stabilește cadrul instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, denumit în continuare MRR, în conformitate cu prevederile Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României, modificată prin Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 11 decembrie 2023.2. La articolul 2, literele a)-c) și e) vor avea următorul cuprins:a) acord de împrumut - angajament juridic încheiat între România, prin Ministerul Finanțelor, denumit în continuare MF, și Uniunea Europeană, prin Comisia Europeană, denumită în continuare CE, în temeiul art. 15 din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, având ca obiect împrumutul acordat României potrivit Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României, modificată prin Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 11 decembrie 2023;b) acord privind contribuția financiară - angajament juridic individual, în sensul Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1.046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul financiar, încheiat în temeiul art. 23 din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021, cu modificările și completările ulterioare, încheiat de România, prin Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, denumit în continuare MIPE, cu CE, cuprinzând contribuția financiară nerambursabilă acordată României, potrivit Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României, modificată prin Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 11 decembrie 2023;c) acord de finanțare încheiat cu coordonatorii de reformă/investiție - angajament juridic încheiat în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată prin Legea nr. 230/2021, cu modificările și completările ulterioare, între MIPE, în calitate de coordonator național al PNRR, și coordonatorii de reforme și/sau investiții, inclusiv investiții specifice locale prin care sunt stabilite drepturile și obligațiile părților, precum și termenii și condițiile aplicabile fondurilor europene, în vederea îndeplinirii corespunzătoare a jaloanelor și a țintelor aferente reformelor și/sau investițiilor ce fac obiectul acordului cuprinzând informațiile prevăzute în mecanismul de implementare și control din anexa la Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României, modificată prin Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 11 decembrie 2023;..........................................................e) acord de tip operațional - acordul încheiat între România, prin MIPE, cu CE, ca urmare a Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României, modificată prin Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 11 decembrie 2023, astfel cum este prevăzut la art. 20 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021, cu modificările și completările ulterioare;3. La articolul 19, alineatele (1) și (8) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 19(1) În conformitate cu Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României, modificată prin Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 11 decembrie 2023, și cu Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021, cu modificările și completările ulterioare, prefinanțarea în cuantum de 13% din asistența financiară nerambursabilă se primește după încheierea acordului privind contribuția financiară, respectiv 20% din asistența financiară nerambursabilă pentru măsurile din noul capitol REPowerEU se primește în baza actului adițional la acordul privind contribuția financiară, tranșele urmând a fi încasate după aprobarea de către CE a cererilor de plată.......................................................(8) Prefinanțarea prevăzută la alin. (1) se deduce din tranșele ulterioare aferente asistenței financiare nerambursabile, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021, cu modificările și completările ulterioare, și ale Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României, modificată prin Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 11 decembrie 2023, și/sau astfel cum se stabilește prin acordul privind contribuția financiară, modificat prin actul adițional, până când va fi lichidată în totalitate.4. La articolul 20, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 20(1) Tragerea sumelor în cadrul împrumutului se efectuează de către MF, potrivit Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021, cu modificările și completările ulterioare, Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României, modificată prin Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 11 decembrie 2023, și astfel cum se stabilește prin acordul de împrumut.(2) În conformitate cu Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României, modificată prin Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 11 decembrie 2023, și Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021, cu modificările și completările ulterioare, MF primește o prefinanțare în cuantum de 13% din împrumut, după intrarea în vigoare a actului normativ de aprobare a acordului de împrumut.5. La articolul 21, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21(1) Prefinanțarea prevăzută la art. 20 alin. (2) se deduce din tragerile ulterioare din împrumut, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021, cu modificările și completările ulterioare, ale Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României, modificată prin Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 11 decembrie 2023, și/sau astfel cum este stabilit prin acordul de împrumut, până când va fi lichidată în totalitate.6. La articolul 34, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) În situația în care CE suspendă plățile și/sau acordurile privind contribuția financiară, respectiv de împrumut, ca urmare a îndeplinirii parțiale a jaloanelor și țintelor aferente uneia sau mai multor tranșe de plată stabilite potrivit Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României, modificată prin Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 11 decembrie 2023, acordurile de finanțare și/sau contractele/deciziile/ordinele de finanțare asociate jaloanelor și țintelor respective continuă a fi finanțate din bugetul de stat pentru o perioadă de maximum 6 luni, calculată de la data comunicării deciziei CE de suspendare plăților și/sau acordurilor privind contribuția financiară și/sau acordul de împrumut.7. La articolul 37, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 37(1) Sumele aferente plăților realizate de beneficiari/furnizorul sistemului informatic de management și control al PNRR pentru finanțarea cheltuielilor deja efectuate în cadrul reformelor/investițiilor, în scopul realizării țintelor și jaloanelor incluse în cadrul Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României, modificată prin Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 11 decembrie 2023, considerate eligibile în cadrul PNRR în condițiile art. 17 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021, cu modificările și completările ulterioare, și aprobate în contractele/deciziile/ordinele de finanțare/protocolul de implementare al sistemului informatic de management și control al PNRR, se recuperează din fonduri europene pentru asistența financiară nerambursabilă și se utilizează sumele din împrumut potrivit art. 20 alin. (4) lit. a) pentru asistența financiară rambursabilă, după caz.8. Anexa se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță.  +  Articolul IIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1178 din 14 decembrie 2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta ordonanță, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Adrian Câciu
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Florin-Ionuț Barbu
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Adrian-Ioan Veștea
  Secretarul general al Guvernului,
  Mircea Abrudean
  București, 25 ianuarie 2024.Nr. 8.  +  ANEXĂ(Anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021)
  LISTA
  coordonatorilor de reforme și/sau investiții
  1.Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
  2.Ministerul Finanțelor
  3.Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
  4.Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
  5.Ministerul Energiei
  6.Ministerul Culturii
  7.Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
  8.Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării
  9.Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
  10.Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse
  11.Ministerul Sănătății
  12.Ministerul Justiției
  13.Ministerul Afacerilor Interne
  14.Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului
  15.Ministerul Educației
  16. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
  17.Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
  18.Secretariatul General al Guvernului
  19.Agenția Națională a Funcționarilor Publici
  20.Agenția Națională pentru Achiziții Publice
  21.Agenția Națională de Integritate
  -----