HOTĂRÂRE nr. 366 din 4 aprilie 2001privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 9 aprilie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICNormele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 22 decembrie 2000, se modifica după cum urmează:1. Alineatul (2) al articolului 79 se abroga.2. Alineatul (2) al articolului 84 va avea următorul cuprins:"(2) În cazul în care la centralele sau la punctele termice sunt racordate mai multe clădiri suma totală a cheltuielilor pentru încălzirea tuturor clădirilor se repartizează pe fiecare clădire, proporţional cu suprafaţa echivalenta termic, stabilită potrivit normativelor legale, a tuturor corpurilor de încălzire - radiatoare din fonta sau oţel, convectori, convectoradiatoare, conducte şi coloane neizolate şi altele asemenea - aflate în dotarea acestora, conform normelor şi normativelor tehnice de proiectare."3. Articolul 85 va avea următorul cuprins:"Art. 85. - (1) Cheltuielile pentru încălzirea locuinţelor/apartamentelor, indiferent de modul de înregistrare a consumului de energie termica şi de sursa de agent termic, se repartizează proporţional cu suprafaţa utila înscrisă în actul de proprietate, iar pentru încălzirea spaţiilor aflate în folosinţă comuna într-o clădire (casa scării, culoare, spălătorii, uscătorii, holuri şi altele asemenea) se repartizează proporţional cu cota-parte indiviză care îi revine fiecărui proprietar din proprietatea comuna, astfel cum aceasta este înscrisă în actul de proprietate. (2) Dacă proprietarul unui apartament sau al unui spaţiu cu alta destinaţie decât cea de locuinta modifica suprafaţa corpurilor de încălzire din apartamentul sau din spaţiul pe care îl deţine, cota-parte de participare la cheltuielile pentru încălzire se va recalcula fie prin mărirea cu un coeficient de modificare a suprafeţei corpurilor de încălzire iniţiale, conform normativelor legale, în baza procesului-verbal de constatare emis de comitetul executiv al asociaţiei de proprietari, fie proporţional cu suprafaţa tuturor corpurilor de încălzire, recalculata, pentru fiecare apartament/spaţiu în care s-au produs modificări asupra corpurilor de încălzire - tip, număr de elemente şi altele asemenea -, conform aceluiaşi proces-verbal de constatare emis de comitetul executiv. Hotărârea definitivă privind modul de calcul al cheltuielilor de încălzire în noile condiţii se adoptă de adunarea generală a proprietarilor."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor Mitrea-----