ORDIN nr. 6 din 10 ianuarie 2024pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 19 ianuarie 2024  Văzând Referatul de aprobare nr. 1.238 din 21.07.2023, întocmit de Direcția generală siguranța alimentelor din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,în temeiul Regulamentului (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu amendamentele ulterioare, în temeiul Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) și al Regulamentului (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a cerințelor privind igiena furajelor, cu amendamentele ulterioare, având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) și al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 895 din 30 decembrie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor prevăzută la art. 1 a fost elaborată în vederea stabilirii procedurii de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de vânzare directă de produse de origine animală stabilite la art. 1 alin. (3) lit. (c), (d) și (e) din Regulamentul (CE) nr. 853/2004, a activităților din unitățile de vânzare cu amănuntul de produse de origine animală, în conformitate cu art. 1 alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 853/2004, și din unitățile cu activități de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, în conformitate cu art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 852/2004.2. În anexă, capitolul I se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Capitolul I Înregistrarea sanitară veterinară a activităților de vânzare directă a produselor de origine animală1. Definiții  +  Articolul 1Prezentul capitol stabilește procedura de înregistrare sanitară veterinară a activităților de vânzare directă a produselor de origine animală stabilite la art. 1 alin. (3) lit. (c), (d) și (e) din Regulamentul (CE) nr. 853/2004.  +  Articolul 2În sensul prezentului capitol, termenii și expresiile următoare se definesc astfel:a) înregistrare sanitară veterinară - înscrierea producătorilor în listele privind vânzarea directă, de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, în baza unei solicitări scrise din partea beneficiarului;b) activități supuse înregistrării sanitare veterinare - activitățile de vânzare directă de produse primare de origine animală obținute din producția animalelor de crescătorie, din vânătoare și pescuit sălbatic și de carne de pasăre și de lagomorfe obținută din sacrificarea la fermă, care sunt supuse înregistrării și controlului sanitar-veterinar;c) document de înregistrare sanitară veterinară - documentul emis de direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, pentru activitatea de vânzare directă desfășurată de producătorii înregistrați sanitar-veterinar;d) producție primară - producerea, creșterea animalelor domestice sau obținerea produselor primare, incluzând animalele crescute până la momentul sacrificării, precum și vânătoarea sau pescuitul, așa cum este definită la art. 3 pct. 17 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002. Producția primară cuprinde următoarele activități:1. activitățile de la locul de creștere a animalelor domestice, inclusiv transportul acestora către o anumită destinație;2. creșterea de animale pentru obținerea de alimente, transportul animalelor la abator sau transportul animalelor între ferme;3. transportul, depozitarea și manipularea produselor primare la ferma sau la locul obținerii acestora, cu condiția să nu modifice natura lor;4. producția, creșterea și recoltarea de melci la fermă, transportul la o unitate de procesare sau la un loc de comercializare;5. în cazul produselor din pește și vânat, transportul pentru livrarea produselor primare de la locul de obținere la o altă locație, incluzând transportul de la locul de obținere până la o unitate de procesare;6. mulsul și depozitarea laptelui crud la nivelul exploatației de producție a laptelui;7. producția și colectarea de ouă la ferma proprie, excluzând operațiunile de ambalare a ouălor;8. pescuitul, manipularea produselor pescărești primare la bordul vaselor, dar care nu include operațiunile de filetare, porționare, prelucrare sau ambalare prin vacuumare și transportul acestora la prima unitate terestră, inclusiv hală de licitație;9. pescuitul, manipularea și transportul peștelui prins în ape dulci, râuri și lacuri;10. producția, creșterea și recoltarea peștilor în crescătorii piscicole și transportul acestora către o destinație stabilită;11. producția, creșterea și recoltarea moluștelor bivalve vii și transportul acestora la un centru de purificare;12. vânătoarea, uciderea și eviscerarea vânatului la fața locului și transportul acestuia spre o unitate autorizată sanitar-veterinar pentru manipularea vânatului sălbatic;13. recoltarea melcilor și transportul acestora către o unitate de destinație;14. toate activitățile legate de extracția și păstrarea mierii de albine, recoltarea altor produse apicole primare, inclusiv păstrarea produselor melifere, chiar dacă această activitate permite ca stupii să fie la distanță față de locul de păstrare al producătorului, cu excepția mierii de colectură, și/sau ambalarea acesteia;e) produse de origine animală comercializate prin vânzare directă:1. produse primare de origine animală - produsele rezultate din producția primară, incluzând produsele obținute din creșterea animalelor, din vânat sălbatic sau pescuit, așa cum sunt definite la art. 2 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul (CE) nr. 852/2004; din categoria produselor primare de origine animală destinate vânzării directe fac parte:(i) laptele crud;(ii) ouăle obținute în ferme proprii, fără activitățile de marcare sau ambalare a acestora;(iii) mierea de albine extrasă și alte produse apicole primare recoltate din stup, depozitarea acestora excluzând tratamentele de încălzire a mierii de albine;(iv) produsele pescărești primare a căror natură nu a fost substanțial modificată, inclusiv moluștele bivalve vii provenite din pescuit sau acvacultură;(v) vânatul sălbatic nejupuit și nedeplumat, obținut de către vânători, eviscerat sau neeviscerat;2. carnea de pasăre sau lagomorfe care provine de la animale tăiate în fermă;f) vânzare directă de produse de origine animală - livrarea directă de către producător la consumatorul final sau la unități de comerț cu amănuntul locale care furnizează produsele direct consumatorului final, de cantități mici de produse primare rezultate din creșterea animalelor de crescătorie, din vânătoare și pescuit și de carne de pasăre și de lagomorfe sacrificate în fermă. Vânzarea directă de produse de origine animală:(i) include și furnizarea directă a laptelui crud prin intermediul automatelor, de către producătorii agricoli care dețin exploatații de animale;(ii) nu include activitățile de livrare de la locul de producere a produselor primare în vederea procesării ulterioare în unitățile autorizate sanitar-veterinar, care se pot desfășura fără a fi limitate din punctul de vedere al cantităților și al ariei de distribuție;g) cantități mici - următoarele cantități de produse de origine animală pot face obiectul vânzării directe de către producător la consumatorul final sau la unități locale de comerț cu amănuntul care furnizează produsele direct consumatorului final:1. lapte crud - lapte de vacă până la 300 l/zi/exploatație; lapte de la alte specii până la 100 l/zi/exploatație;2. pește proaspăt - până la 300 kg/săptămână pentru peștele capturat din mare și din ape dulci;3. vânat sălbatic nejupuit și nedeplumat - maximum 10 unități vânat mare și 100 de unități vânat mic pe an; 4. carne de pasăre sau lagomorfe - provenind de la cel mult 10.000 de capete/an;5. melci și moluște bivalve vii - până la 50 kg/săptămână;6.1. ouă de găină - provenind de la cel mult 50 de găini ouătoare/zi;6.2. ouă de prepeliță - provenind de la cel mult 300 de prepelițe ouătoare/zi; h) producător - persoană fizică sau juridică, reprezentată de producătorii agricoli crescători de animale, de vânători și pescari, care desfășoară activitate de vânzare directă a produselor primare de origine animală, a cărnii de pasăre și de lagomorfe sacrificate în exploatație; i) automate pentru vânzarea directă a laptelui crud - echipamente și instalații adecvate aparținând producătorilor agricoli care dețin exploatații de vaci de lapte, prin intermediul cărora pot comercializa direct către consumatorul final laptele crud provenit din exploatațiile proprii de animale;j) centru de sacrificare păsări și/sau lagomorfe la nivelul exploatației, cu o producție de până la 10.000 de capete sacrificate/an - unitate cu spații și dotări corespunzătoare de la nivelul exploatației, în care se desfășoară activități pentru sacrificarea animalelor provenite din exploatația proprie și vânzarea directă de către producător a cărnii către consumatorul final sau comercianți cu amănuntul locali care furnizează produsele direct consumatorului final;k) unități de comerț cu amănuntul locale - unități de comerț cu amănuntul care se situează pe o rază de 100 km față de producător și care aprovizionează direct consumatorul final.2. Înregistrarea sanitară veterinară a activităților de vânzare directă a produselor de origine animală  +  Articolul 3(1) Producătorii care desfășoară activități de vânzare directă trebuie să fie înregistrați pentru desfășurarea acestei activități conform prevederilor legale în vigoare.(2) Producătorii care desfășoară activități de vânzare directă a produselor de origine animală menționate la art. 2 lit. e) trebuie să se înregistreze la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, în vederea obținerii documentului de înregistrare sanitară veterinară.(3) Înregistrarea sanitară veterinară a activităților de vânzare directă a produselor de origine animală se efectuează de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, în baza solicitării scrise din partea producătorilor, care trebuie să cuprindă:a) denumirea și adresa producătorului/exploatației, atestate prin anexarea copiei documentului de identitate;b) activitatea desfășurată;c) tipurile și cantitățile de produse supuse vânzării directe;d) locurile de vânzare directă a produselor de origine animală sau de amplasare a automatelor de lapte;e) dovada care atestă că au fost achitate tarifele stabilite de legislația specifică în vigoare;f) în cazul unui centru de sacrificare păsări și/sau lagomorfe la nivelul exploatației, schița acestuia;g) fișa de sănătate pentru animalele de la care se valorifică produsele primare, conform modelului din anexa nr. 15, eliberată de medicul veterinar oficial din cadrul circumscripției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor oficiale și vizată trimestrial de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit în raza căruia își are domiciliul producătorul și sunt crescute animalele.  +  Articolul 4(1) Activitățile de vânzare directă a produselor de origine animală vor fi înregistrate într-un registru special de către direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, acestea acordând pentru fiecare producător un număr de înregistrare, precedat de literele «VD», care semnifică «vânzarea directă», precum și un document de înregistrare sanitară veterinară, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2, eliberat în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentației complete.(2) În cazul centrelor de sacrificare păsări și/sau lagomorfe la nivelul exploatației, în vederea eliberării documentului de înregistrare sanitară veterinară prevăzut la anexa nr. 2, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, prin medicii veterinari oficiali, verifică la fața locului îndeplinirea cerințelor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare, și întocmesc la fața locului un proces-verbal de constatare, conform modelului prevăzut la anexa nr. 8, cuprinzând concluzia evaluării.(3) Producătorii înregistrați sanitar-veterinar la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, pot să livreze produse primare de origine animală direct de la locul de producere către unități de procesare a produselor primare autorizate sanitar- veterinar, indiferent de cantitatea de produse primare livrate și de distanța la care se află unitatea.3. Obligațiile producătorilor care obțin și expun la vânzare produse primare de origine animală  +  Articolul 5Producătorii sunt obligați să respecte condițiile privind igiena produselor primare de origine animală destinate consumului uman, prevăzute în anexa nr. I la Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare, cele prevăzute în anexa nr. II din același regulament, în cazul producătorilor de carne de pasăre și de lagomorfe sacrificate la fermă, și ghidurile de bune practici și igienă elaborate de asociațiile profesionale și avizate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.  +  Articolul 6Producătorii care expun la vânzare directă produse primare de origine animală obținute de la animalele din exploatația proprie trebuie să dețină asupra lor o fișă de sănătate pentru animalele de la care se valorifică produsele, conform modelului din anexa nr. 15, eliberată de medicul veterinar oficial din cadrul circumscripției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor oficiale și vizată trimestrial de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit în raza căruia își are domiciliul producătorul și sunt crescute animalele.  +  Articolul 7Vânzarea directă de către producător a produselor primare de origine animală, a cărnii de pasăre și de lagomorfe sacrificate în exploatație este permisă către consumatorul final și unități de vânzare cu amănuntul locale care le vând consumatorului final.  +  Articolul 8Producătorii trebuie să aplice toate măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de contaminare a produselor de origine animală în timpul obținerii și expunerii la vânzare și trebuie să informeze direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, atunci când constată că produsele obținute și destinate vânzării directe constituie un risc pentru sănătatea publică.  +  Articolul 9Produsele de origine animală comercializate prin vânzare directă de către producători trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:a) să provină de la animale, păsări sau familii de albine sănătoase și să fie manipulate numai de către persoane sănătoase;b) să nu fie falsificate sau să prezinte modificări anormale ale aspectului/culorii, mirosului, gustului ori consistenței;c) să nu fie contaminate cu diferite impurități, să nu fie transportate sau prezentate în ambalaje murdare, ruginite ori improprii pentru produsele respective;d) să fie identificate prin etichete pe care sunt înscrise mențiuni referitoare la producător, denumirea produsului, originea acestuia, data obținerii, condițiile de păstrare și, după caz, orice alte date necesare informării consumatorului;e) pentru laptele crud, să respecte cerințele de sănătate animală și igienă stabilite în anexa III, secțiunea IX, cap. I, pct. I și pct. II lit. A, lit. B pct. 1 și lit. C din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 853/2004/CE de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu amendamentele ulterioare, respectiv laptele să provină de la animale libere de boli transmisibile la om prin lapte, din exploatații care respectă condițiile de igienă a mulsului, a spațiilor de depozitare a laptelui și cu asigurarea trasabilității produsului, incluzând ghidurile de bune practici și igienă elaborate de asociațiile profesionale și avizate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;f) să fie manipulate de persoane care respectă normele de igienă personală, care dețin carnet de sănătate și echipament de protecție corespunzător.  +  Articolul 10(1) În locurile publice amenajate de autoritățile locale, unde sunt expuse la vânzare directă produsele de origine animală, producătorii trebuie să aibă o stare de igienă corespunzătoare, să poarte echipamente de protecție alimentară, respectiv halate, șorțuri, bonete și mănuși curate, și să dețină asupra lor un document din care să rezulte că nu suferă de boli care pot fi transmise prin intermediul alimentelor.(2) Expunerea spre vânzare directă a produselor de origine animală în locurile publice se realizează în vitrine frigorifice sau prin alte mijloace adecvate, care să elimine orice posibilitate de contaminare a produselor expuse.  +  Articolul 11(1) În cazul în care, în urma verificării efectuate de personalul sanitar-veterinar din direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, la locul producerii sau vânzării directe a produselor de origine animală, se constată neîndeplinirea condițiilor sanitar-veterinare prevăzute în legislația națională referitoare la producția și la vânzarea directă a produselor de origine animală, se va întocmi un proces-verbal de constatare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8, în care vor fi înscrise toate deficiențele constatate, măsurile dispuse, precum și termenele de remediere a deficiențelor, sub semnătura producătorului.(2) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București monitorizează activitățile de vânzare directă a produselor de origine animală și transmite, după caz, lunar/trimestrial/semestrial la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor lista actualizată cuprinzând denumirea producătorului și activitățile înregistrate.(3) În cazul în care producătorii care desfășoară activități de vânzare directă a produselor de origine animală nu respectă condițiile sanitar-veterinare stabilite de legislația în vigoare, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București interzice desfășurarea activităților.(4) Vânzarea directă a produselor de origine animală către consumatorul final se realizează de producător în baza:a) documentului de înregistrare sanitară veterinară eliberat de direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, în care se înscriu aceste activități, conform modelului din anexa nr. 2;b) actului de identitate al producătorului;c) documentului din care să rezulte starea de sănătate a producătorului;d) fișei de sănătate a animalelor de la care au fost obținute produsele primare de origine animală, din care să rezulte starea de sănătate a animalelor, eliberată de medicul veterinar oficial din cadrul circumscripției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor zonale și vizată trimestrial de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit în raza căruia își are domiciliul producătorul și sunt crescute animalele, conform modelului din anexa nr. 15;e) carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol/atestatului de producător, eliberat de primării, iar în cazul vânătorilor și pescarilor, carnetului de membru vânător/permisului de pescuit comercial vizat pe anul în curs de asociațiile profesionale din domeniu, în conformitate cu prevederile legislației specifice în vigoare.(5) În baza analizei riscului pe care îl pot prezenta produsele de origine animală destinate vânzării directe, direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București pot impune măsuri de reducere a cantităților de produse de origine animală supuse vânzării directe față de cele stabilite la art. 2 lit. g).4. Controale și măsuri  +  Articolul 12(1) Toate activitățile de vânzare directă a produselor de origine animală sunt supuse controlului sanitar-veterinar efectuat de direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București.(2) Activitățile de vânzare directă a produselor de origine animală vor fi supuse ori de câte ori este necesar controlului la locul de obținere sau de vânzare directă a acestora, de către medicii veterinari oficiali din direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București.(3) În cazul în care, în urma controlului efectuat de către medicii veterinari oficiali din direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București sau în urma sesizării consumatorilor, se constată neîndeplinirea condițiilor sanitar-veterinare stabilite de legislația în vigoare, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București poate dispune sancționarea contravențională în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(4) Producătorii trebuie să aplice toate măsurile pentru corectarea deficiențelor constatate și să informeze direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, atunci când acestea au fost corectate.(5) În cazul în care unui producător i-a fost interzisă vânzarea directă a produselor de origine animală, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București va comunica, după caz, această decizie și altor autorități locale.(6) Ori de câte ori se constată că există motive suficiente pentru a considera că un produs de origine animală implică un risc pentru sănătatea publică, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București va dispune măsuri pentru retragerea din consumul uman a alimentului și notificarea situației prin Sistemul rapid de alertă pentru alimente și furaje, în conformitate cu prevederile legislației naționale în vigoare.5. Dispoziții finale  +  Articolul 13Pentru eliberarea documentului de înregistrare sanitară veterinară a activității, tarifele stabilite în anexa nr. 4 se vor achita de către producător la ridicarea documentului de înregistrare sanitară veterinară de la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București.  +  Articolul 14(1) Activitățile de vânzare directă a produselor de origine animală se pot derula atât timp cât sunt îndeplinite condițiile sanitar-veterinare, conform cerințelor legislației în vigoare.(2) Producătorii au obligația să informeze în timpul cel mai scurt direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, ori de câte ori se constată că un produs de origine animală prezintă un risc pentru sănătatea publică.(3) Documentele de înregistrare sanitară veterinară pentru vânzarea directă eliberate de direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, anterior datei intrării în vigoare a prezentelor norme sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, rămân valabile, cu respectarea prevederilor acestor norme.(4) Orice modificări ulterioare, solicitate de producător, în documentul de înregistrare sanitară veterinară se efectuează de direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, care a eliberat documentul de înregistrare sanitară veterinară.(5) Documentele de înregistrare sanitară veterinară care nu au fost ridicate de la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, de către solicitanți, în termen de 30 de zile de la data eliberării, vor fi anulate.  +  Articolul 15Este interzisă vânzarea directă de produse de origine animală provenite de la producători care nu sunt înregistrați sanitar-veterinar de către direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București.3. În anexă, la articolul 17, literele a), d), e), f) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) vânzare cu amănuntul - manipularea și/sau prelucrarea produselor alimentare și depozitarea lor în punctele de vânzare sau livrare către consumatorul final, incluzând terminalele de distribuție, operațiunile de catering, cantine de fabrică, catering instituțional, restaurante și alte operațiuni similare în domeniul serviciilor alimentare, magazine, centre de distribuție tip supermarket și puncte de vânzare angro, astfel cum este definită la capitolul I articolul 3 punctul 7 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare;.............................................................d) furnizare marginală - furnizarea de produse de origine animală în cantități mici obținute în unitatea de vânzare cu amănuntul către alte unități de vânzare cu amănuntul;e) furnizare localizată - furnizarea de produse de origine animală obținute în unitatea de vânzare cu amănuntul către alte unități de vânzare cu amănuntul situate pe teritoriul județului și în orice județ limitrof județului unde funcționează unitatea de vânzare cu amănuntul;f) furnizare restrânsă - furnizarea de produse de origine animală obținute în unitatea de vânzare cu amănuntul, respectiv 5 sortimente din fiecare categorie de produse de origine animală, către alte unități de vânzare cu amănuntul;.............................................................h) cantități mici - următoarele cantități de produse de origine animală obținute în unitatea de vânzare cu amănuntul și care sunt destinate vânzării către alte unități de vânzare cu amănuntul, în scopul vânzării către consumatorul final, și anume:1. carne tranșată, carne tocată, carne preparată și/sau produse din carne într-o gamă sortimentală restrânsă, până la maximum 5 sortimente, cumulate, în cantitate de până la 8.000 kg/lună;2. brânzeturi - până la 1.500 kg/săptămână, medie anuală;3. lapte pasteurizat și produse lactate lichide - până la 3.000 kg/săptămână;4. produse proaspete din pescuit - până la 1.000 kg/ săptămână;5. produse din pescuit prelucrate - până la 2.000 kg/lună;6. vânat sălbatic - până la 300 kg/lună.4. În anexă, la articolul 18, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) Activitățile din unitățile de vânzare cu amănuntul prevăzute în anexa nr. 1 se desfășoară în baza documentului de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor emis de direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, prevăzut la anexa nr. 3.5. În anexă, la articolul 31, după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:l) cantități mici de produse de origine nonanimală - următoarele cantități de produse de origine nonanimală obținute în unitățile prevăzute la anexa nr. 9 pct. VII:1. produse de morărit - până la 120 tone/an;2. pâine, specialități și produse de panificație - până la 120 tone/an;3. paste făinoase - până la 4 tone/an;4. produse de patiserie-cofetărie - până la 30 tone/an;5. sucuri de fructe și legume - până la 12.000 l/an;6. produse din legume, fructe, ciuperci - până la 10 tone/an;7. sifon/alte ape îmbuteliate, exceptând apele minerale și apele de izvor - până la 120 hl/an;8. uleiuri brute presate la rece - până la 600 l/an;9. bere - până la 3.000 hl/an;10. vin - până la 200 hl/an;11. băuturi alcoolice distilate - până la 50 hl/an echivalent 100% alcool;12. înghețată care nu conține produse de origine animală - până la 15 tone/an.6. În anexă, după articolul 34^2 se introduce un nou articol, articolul 34^3, cu următorul cuprins:  +  Articolul 34^3În cazul unităților care obțin cantități mici de produse alimentare de origine nonanimală, așa cum sunt definite la anexa nr. 9 pct. VII, pot fi aplicate măsurile de adaptare a cerințelor referitoare la structură, construcție și dotare prevăzute la art. 13 alin. (4) din Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare.7. În anexă, după articolul 40 se introduce un nou articol, articolul 40^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 40^1Documentația necesară pentru înregistrarea sanitară veterinară, înregistrarea sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor, înregistrarea pentru siguranța alimentelor, conform prevederilor prezentei norme sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, se poate depune și online, scanat, prin platforma Punctului de contact unic electronic - PCUe, dezvoltată de Agenția pentru Agenda Digitală a României.8. În anexă, după articolul 41 se introduce un nou articol, articolul 42, cu următorul cuprins:  +  Articolul 42Mărfurile comercializate în mod legal în alt stat membru al Uniunii Europene sau în Turcia sau originare și comercializate în mod legal în statele părți contractante la Acordul privind SEE sunt considerate a fi compatibile cu aceste norme. Aplicarea acestor norme se află sub incidența Regulamentului (UE) 2019/515 din 19 martie 2019 privind recunoașterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru.9. În anexă, la punctul 1 al capitolului I din anexa nr. 1, litera c) se abrogă.10. În anexă, la punctul 2 al capitolului I din anexa nr. 1, litera c) se abrogă.11. În anexă, capitolul III din anexa nr. 1 se abrogă.12. În anexă, anexa nr. 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. 2la norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelorAUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELORDirecția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.............................................................
  DOCUMENT
  de înregistrare sanitară veterinară pentru vânzarea directă de produse de origine animală
  Nr. .......... din ...............
  I. Pentru producătorul: ............................................................., din localitatea .............., str. ............... nr. ....., sectorul ......., codul poștal ........, județul .............., pentru următoarele activități de vânzare directă către consumatorul final sau către unități de vânzare cu amănuntul locale care furnizează produsele direct consumatorului final:1. produse primare de origine animală: ...............................................;2. carne de pasăre și/sau lagomorfe ............................................... .II. Perioada din timpul anului în care se desfășoară activitatea: ............................................................................................III. Produsele de origine animală destinate vânzării directe provin din ............................................... (ferme, gospodării proprii, fond de vânătoare, lacuri, centre de sacrificare păsări și/sau lagomorfe etc.) în număr de ...................., aflate în localitatea ..................................Nerespectarea condițiilor care au stat la baza emiterii prezentului document atrage, după caz, suspendarea sau interzicerea activității, precum și sancționarea contravențională sau penală, conform legislației în vigoare.După eliberarea prezentului document, reprezentantul legal/proprietarul trebuie să notifice direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor emitente orice modificare a activităților intervenite ulterior.
  Director executiv,
  ..............................
  (semnătura și ștampila)
  L.S.*)
  *) L.S. - Loc pentru ștampilă
  13. În anexă, anexa nr. 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. 3la norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelorAUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELORDirecția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.............................................................
  DOCUMENT
  de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor
  pentru activitățile din unitățile de vânzare cu amănuntul
  Nr. .......... din ...............
  I. Pentru unitatea denumită .........................., adresa unității ..................., reprezentant legal al unității ..........................., din localitatea ......................................., str. ............................................. nr. ..., sectorul ......., codul poștal ......., județul .............., telefon ............., e-mail ................., pentru obiectivul ............. în care se desfășoară următoarele activități:1. ..................................................................................;2. ..................................................................................;3. ................................................................................... .II. Perioada din timpul anului în care se desfășoară activitatea: ...........................................................................................III. Capacitatea totală anuală de producție a unității: ............................................................................................................IV. Numărul persoanelor angajate în cadrul unității: ...............................................................................................................V. Produsele care vor fi comercializate către alte unități cu vânzare cu amănuntul vor fi obținute în cantitate maximă de .............../ săptămână/lună.Nerespectarea condițiilor care au stat la baza emiterii prezentului document atrage, după caz, suspendarea sau interzicerea activității, precum și sancționarea contravențională sau penală, conform legislației în vigoare.După eliberarea prezentului document, reprezentantul legal al unității trebuie să notifice direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor emitente orice modificare a activităților din unitate intervenite ulterior.
  Reprezentantul legal al unității,
  .................................................................
  (semnătura, ștampila și data ridicării documentului)
  L.S.*)
  Director executiv,
  .........................................................
  (semnătura și ștampila)
  L.S.*)
  *) L.S. - Loc pentru ștampilă.
  14. În anexă, la anexa nr. 9, după punctul VI se introduce un nou punct, punctul VII, cu următorul cuprins:VII. Unități de obținere în cantități mici a alimentelor de origine nonanimală, supuse înregistrării și controlului pentru siguranța alimentelor1. Produse de morărit, panificație și paste făinoase:a) Unitate de obținere a produselor de morărit - unitate cu spații și instalații adecvate pentru prelucrarea boabelor de cereale în vederea obținerii unor cantități mici și a unei game sortimentale restrânse de produse specifice de morărit, inclusiv pe bază de prestări de servicii;b) Unitate de obținere a pâinii, specialităților și produselor de panificație - unitate cu spații și dotări adecvate pentru obținerea unei game sortimentale restrânse, în cantități mici, a produselor și specialităților de panificație;c) Unitate de obținere a pastelor făinoase - unitate prevăzută cu spații și dotări adecvate pentru prelucrarea materiilor prime și a ingredientelor în vederea obținerii, în cantități mici, de produse finite; d) Unitate de comercializare a produselor alimentare obținute din semipreparate congelate/refrigerate - unitate cu spații și dotări adecvate în care se desfășoară activități de recepție a semipreparatelor congelate sau refrigerate, tratarea termică și comercializarea direct către consumatorul final.2. Produse din legume și fructe:a) Unitate/Instalație de obținere de sucuri din fructe și/sau legume - unități/instalații fixe/mobile cu dotări adecvate pentru obținerea de sucuri din legume și/sau fructe direct la locul de recoltare/prelucrare, în cantități mici, pentru tratare termică și, după caz, ambalare; b) Unitate de obținere a produselor prelucrate din legume, fructe, ciuperci și produse cerealiere - unitate prevăzută cu spații și dotări adecvate pentru prelucrarea materiilor prime și a ingredientelor în vederea obținerii, în cantități mici, de produse finite.3. Uleiuri vegetale:Unitate de obținere a uleiurilor presate la rece - unitate prevăzută cu spații și dotări adecvate pentru prelucrarea materiilor prime în vederea obținerii, în cantități mici, de uleiuri brute presate la rece, inclusiv pe bază de prestări de servicii, ambalate și comercializate. 4. Băuturi alcoolice și nealcoolice:a) Miniberărie - unitate cu spații și dotări adecvate pentru recepționarea materiilor prime, obținerea în cantități mici a berii, ambalare și comercializare; b) Unitate pentru obținerea vinului - unitate cu spații și dotări adecvate pentru recepționarea materiilor prime, tescuirea, condiționarea vinului în cantități mici, ambalarea și comercializarea acestuia; c) Distilerie - unitate cu spații și dotări adecvate pentru recepționarea materiilor prime, obținerea băuturilor alcoolice spirtoase în cantități mici, inclusiv pe bază de prestări de servicii, și comercializarea acestora;d) Sifonărie - unitate cu spații și dotări adecvate pentru obținerea apei îmbogățite cu dioxid de carbon în cantități mici, ambalarea și comercializarea acesteia.5. Înghețată:Automate/Tonete de obținere a înghețatei - unitate fixă sau mobilă cu spații și dotări adecvate pentru recepția materiilor prime, cu excepția produselor de origine animală, prelucrarea acestora pentru obținerea înghețatei, în cantități mici, ambalarea și comercializarea acesteia.
   +  Articolul IIPrezentul ordin a fost emis cu respectarea procedurii de notificare prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și cu Comisia Europeană, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 6 luni de la publicare.
  Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
  Alexandru Nicolae Bociu
  București, 10 ianuarie 2024.Nr. 6.-----